tentaplugg.nu av studenter för studenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tentaplugg.nu av studenter för studenter"

Transkript

1 tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn M0004N / M0015N Marknadsföring grundkurs Datum LP Material Kursexaminator Sammanfattning Håkan Perzon Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Danne

2 Marknadsföring! Dennasammanfattningenutgårifrånmarknadsföringsboken. Finnstentormedsvarislutet. Tackförmig,hej! Marknadsföringsmix: Förprodukterfinnsdetnågotsomheterdefyrap:na Bprodukt BPris BPlats BPåverkan Förtjänstertillkommer3styckenp:n BProcessvadsomskernärtjänstenutförsochhur) BPeoplevemsomutförtjänsten) BPhysicalenvironmentvar) Företagets2mikromiljö!:2Påverkarföretagetsenskildamarknad)2 Bestårtillgrundenavföretagetsomsåledesbeståravägareochanställda. Ägare: Ägarenärdensomstyrföretagetditdetskall.Ägarenstårocksåförattskjutainkapitali företagetsomdesenkanarbetamedförattgenereravinst. Anställda: Deanställdakansessomenskildamarknadsföraredådekonstantutsöndrar informationsomkommerbidramedpublicitettillföretaget,positivellernegativ. Idetyttrelagretfinnervi:detsompåverkarföretagetochenskildamarknader) Samhällsintressenter: Dettakanvaramediasomspriderinformationomföretagetellerdessproduktertilldesskonsumenter,kanocksåvaratexkonsumtiongrupper.Ettfotbollslagkommerkonsumeramycketfotbollaravnågonfotbollsproducent). Konkurrenter: Konkurrenternastyrhurdetegnaföretagetagerareftersomdearbetarpåsammamarknadochsåledessammakundgrupp.Deerbjuderliknandeprodukterochmåstedärförtahänsyntillvarann.Omenkonkurrentsänkerprisetkommerdettapåverkaförsäljningenpåvåranvaraeftersomefterfråganökarhoshonomochminskarpåvåregen. Affärspartners: Dettakanvaradistributörersomdistribuerarföretagetsvarorellerleverantörersom skickarmaterialförproduktion. 2 Företagets2makromiljö:2faktorersompåverkarmeränbaraenskildamarknader)2 Dettapåverkarsåledesföretagetsmikromiljöerockså,ochdettabestårav: Politikochlagstiftningar: Lagstiftningarkanändrakonsumtionsmönsterochförsäljningsprissomsedankommerpåverkaföretaget.DetfinnstillexempeljättehögskattochmonopolpåalkoholförsäljningenvilketförsvårardetförSvenskaalkoholproducenterochsäljapåmarknaden. Kulturochreligion: Religionochkulturerkanhindrafolkfrånochkonsumera.Tillexempelsåäterinte

3 muslimergrisvilketkommerpåverkaslaktarensgrisförsäljningiländerdärmångaär muslimer. Ekonomi: Sverigesinternationellaekonomipåverkarfolketskonsumtion,texsåomdetärhög tillväxtsåkonsumerarfolkmer. Detsompåverkarpåbådeföretagetsmakroochmikromiljöär: teknik,upplevelserochhållbarhet. Konsumentens2köpprocess:22 Olikatyperavköpbeslut: Omfattandebeslutfattande:Dettainvolverarvarorsomärdyraochdåharstorrisk, dettakräverenmeromfattandebeslutstagande. Begränsatbeslutsfattande:Billigarevarorsombärmindreriskochdåkräverbegränsat beslutstagande. Rutinköp:Inköpsomärrutinochintekrävernågonvidareomsständigtbeslutsfattande angåendekonsumtion. Köpprocessensolikafaser: BIdentifieringavbehov!konsumenteninserattdenbehöverproduktenifråga. Binformationsinsamling Bbedömningavalternativ Bgenomförandeavköp Butvärdering!behöverintevarasvartellervit,barauttryckersinåsiktomvaran. Personligafaktorersompåverkarköpproccessen: BDemografi:kön,ålder,civilstatus,jobbosv. BLivsstil BAttityd BPersonlighet Bengagemang Maslowspyramid.FysiologiskabehovB>TrygghetB>socialabehovB>uppskattningB>självförverkligande.Konsumentenfortsätterupplängstmedpyramidenochuppfyllermålenallteftersom.Rörsignedomnågraavdeundremålinteäruppfylldalängre. Socialafaktorer: Brollerochfamilj Breferensgrupper Bklasstillhörighet Företagets2nätverk:2nomanisanisland) B2B:beståravattföretaghandlarmedvarandraochutbytertjänsterochprodukter. B2Bmarknadenärbaseratpåattingetföretagagerarförsigsjälvochbidrartillen tvåsidigrelationmellanföretag.denmedmestmaktstyrhandeln. Företagetsinköpprocess: Rutininköp:Företagetgörständigtrutinmässigainköpsomintekräversåmycketvarkenomtankeellerplanering,dessainnebäroftalågriskochlågasummor.

4 Tillexempelmjöltillettbageri. Modifieratinköp:Företagetvilländranågotisinainköp,dekommertroligenbytaleverantör.Dettaledertilleninblandningavliteflerindividerochmernogabeslutsfattande. Förstaköp:Närföretagetköpernågonvaraförförstagångengörsmeromfattande beslutochinvolverarflerindivider. Beslutsrollerinomföretaget: BInköpare BBeslutsfattare Banvändare Bpåverkare Bgrindvakt!bestämmervilkeninformationsomgårinochuturföretaget. Detsompåverkarinköpsprocessen: BHållbarhet,teknikochupplevelser BFöretagetsmikro/makromiljö Olika2köp2situationer:2 Denfysiskaomgivningen:Dennainvolveraralltdefysiskasomuppstårvidettköp,detta kanoftavaravisuellttillexempelhurenbutikserutellerhurenhemsidaärutformad. Densocialaomgivningen:Dettainvolverardesocialabemötandenmanmötervidköpet avenprodukt,detkanoftavaraförsäljareellerbutiksbiträden. Tidomgivningen:Dettaärdentidsomköperärvid.Dettakanvaratillexempelomdet ärhög/lågsäsong. Segmentering,2målgrupper2och2positionering: Måletärocherbjudakundervaddeefterfrågarmenproblemetärattdefinnsmånga kunderochlösningenärattsegmentera. Fördelarmedattsegmenteraär:Bättremöjlighettilltillväxt,lönsamhet,kundkontakt ochkundförståelse. Olikasegment: Geografisktsegment:Delarinmarknadenefterkartanochgeografiskaområdenvar folkärbosatta). Demografisktsegment:Eftertillexempelkönochålder. Beteendemässigtsegment:Gårutpåattmananalyserarbeteendeochkonsumtions mönsterhosindivider. psykografisktsegment:baseratpålivsstilochintressen. Valavmålgrupper: Odifferentierad: Närettföretagharenstrategiförsamtligamarknadermålgrupper),manseparerar såledesintemarknadsföringfrånmarknadtillmarknad Företagochstrategi!Marknader Differentierad: Närettföretagharenstrategiförenmålgruppochmarknad. Strategi!målgrupp

5 strategi!målgrupp strategi!målgrupp Koncentrerad: Manfokuserarpåenspeciellmålgrupp.Manskaparenspeciellstrategiförenmålgrupp ochskiterideandra. målgrupp strategi!målgrupp målgrupp Positionering: Eftermanharsegmenteratmarknadenochdelatindenimålgruppermåstemanpositionerasigjämförtmedsinakonkurrenter.Dettakanskeigenomtillexempelreklamocholikastrategier. Varumärket:2Ensymbolsomstårförföretaget) Varumärketsfunktionerochvärdenurföretagetsperspektiv: BInformationsbärare BIdentitetsbärare Btillväxtgenerator!skaffatlojalakunder. Bkonkurrensmedel Bpositionsinstrument Förettfungerandevarumärkemåstedetuppfyllaföljandekrav:urföretagets perspektiv) Varumärkeskapitaletskallinnehålla: Varumärkeskännedom Märkeslojalitet Upplevdkvalité märkesassociationer Övrigavarumärkestillgångar Varumärketfunktionerurkundensperspektiv: BInformationsbärare Bjämnkvalitevilketledertill: Briskreducerare Bkatalysator BImageskapande 2 Produkt:2 Kärnprodukten:Detsommotiverarkonsumententillköpochdenkänslahan/hon uppleversommotiverardemtillköp.texchokladenochsockersuget. Faktiskprodukt:Alltruntomkärnproduktentexutseendedesign),prisosv. Utvidgadprodukt:Detsomökartotalnyttanavproduktentexgarantier,varligger butiker,kundtjänstosv. Produktportfölj:Allaprodukteriettföretagsutbud Produktlinje:Produktersomärrelateradetillvarandraproduktföljlängd:Antalproduktlinjer

6 produktföljlängd:antaletprodukterinomvarjelinje Produktochkundlivscykeln: förstafasen!nyaprodukter,dessaköpsavinnovatörerproduktenbörjarklättra) andrafasen!tillväxt,tidigaanvändarefortsätterklättra tredjefasen!mognad,majoritetenflackarut) fjärdeochsistafasen!nedgång,eftersläntrareproduktendör.) BostonCelticmatrisen: Marknadskommunikation: Kommunikationsmodell: Börjarmedensändaretexettföretagsomsedanutvecklarentankenågothan/honvillförmedla)dettautvecklasdåtillettbudskap.Förattförsökafåframdettabudskapsåmåstedesedanväljamediaverktyg.Budskapetförmedlasdåtillmottagarenochgårifrånettbudskaptillentanke.Mottagarenkommergeresponsochfeedbackpådethan/honupplevttillföretaget.Dettakantexvarakrona/perläsare.Inomdettafinnsett BRUSsomkommerstöraförmedlingenmellanmottagareochsändare.Dettakanvara texandraannonser. Pris:2 Metoderförprissättning: Kostnadsbaserad:Sättervinstbaseratpris Konkurrensbaseratochefterfrågaorienterat. Prisstrategierförnyaprodukter:

7 Marknadsskumning:Sätteretthögtprisförattsäljasåmycketsommöjligttillen speciellmålgruppsensänkaförattsäljatilldenstörremålgruppen. Marknadspenetrering:Sätterettlågtprisföratttasåstoramarknadsandelarsom möjligt. Psykologiskprissättning:Detemotionellahoskundentexojämnapriser Distribution:2 Multikanaler:Närföretagtarhandommålgruppersomskiljersigmycketåtkandetaanvändningavfleramultikanalersamtidigt.Etttillverkandeföretagkananvändafleradistributionskanalerförattsäljasammaprodukttillolikamålgrupperdettabespararkostnader. Multikanalförsäljning:Närförsäljningenskerpåflerakanalersamtidigttexinternetoch butiken. Marknadsplanering:2 Närmanskaparenmarknadsplan: förstetableraföretagetsaffärsidéochvisionförattetableragrundenför marknadsplanenochvadmanvillförmedla. Sedanskaparmanennulägesanalys:dettaärenutvärderingavvarvibefinnerossi dagsläget.härbesvarasfrågorsomvarärvi?varskavi?hurkomvihit? InomnulägesanalyseningårenSWOTBanalys: Positivafaktorerförattuppnåmål Negativafaktorerförattuppnåmål Strengths Weakness Mikro S T Makro W O Oppurtunities Threaths EnSWOTBanalysanalyserarsåledessvagheter,starkheter,möjligheterochhotföretaget stårinför. Efterattmanetableratdemåsteföretagetskapasinamarknadsföringsmål,vadvillde uppnåmedsinmarknadsföringochvilkenriktningvilldegå. Alladeovannämndastegtillhörföretagetsanalys. Viövergårnutillplaneringenpåproduktnivå. Dettastartarmedattetableraenhuvudstrategiförprodukten. Efetdettaetablerarmanvardenharförkonkurrensfördelarochgörendetaljerad planeringvilketinnehållerenmarknadsföringsmixochdefyrap:na. Tillsistkommerettgenomförandeochuppföljning. Tillväxtstrategier Befintligprodukt Nyprodukt Befintligamarknader Marknadspenetrering Produktutveckling Nyamarknader Marknadsutveckling Diversifiering

8 Tentamen Fråga&1:&Konsumenters&köpbeteende&påverkas&av&köpsituation&samt&personliga&och& socialafaktorer. A)#Ge#exempel#på#tre#olika#typer#av#köpsituationer#3p) Bfysiska!defysiskaomständighetersomkringgårettköp. BSociala!desocialabemötandensomskervidettköp BTid!närköpertarplatstex.Hög/lågsäsong. B)#På#vilket#sätt#kan#köpsituationen,påverka,konsumenters,köpbeteende?,Besvara, frågan'genom'att'välja'två'olika'köpsituationer'och'sedan'ge'ett'exempel'på'hur'en' konsuments)beteende)kan)skilja)sig)åt)beroende)på)de)två)olika)köpsituationerna.)2p) OmenkonsumentskallköpaenexklusivbiltexenFerrarivillkonsumentenattenvissexklusivitetfinnsidetfysiskaområdeköpettarplatstexenbilbutik.Ombilbutikenäridåligtskickkanskekonsumentenändrasigochinteköperbilendåhardenfysiskaköpsituationfåttkundenochändrasinåsiktangåendeköpet. Detsammagällerdesocialtbemötandekundenfårnärhan/honskallköpaferrarin, dettakantexvarasäljaren.omsäljarenärotrevligochinteuppfyllerkonsumentens förväntningarkandettaocksågöraatthan/honavstårifrånköp. C)#Ge#två#exempel#på#en#personlig#faktor.#2p) BAttityd!vilkenattitydpersonenharmotköpet. BPerception!hurkonsumentenuppfattarköpet. D)#Ge#två#exempel#på#en#social#faktor.#2p) BKultur Bklasstillhörighet Fråga$2:$ Inom%marknadsföring%brukar%man%tala%om%olika%roller%i%köpbeslutsprocess.%Vilka%är% dessa?5p) BInköpare BBeslutsfattare Banvändare BPåverkare Bgrindvakt!bestämmervadförinformationsomkommerut/inifrånföretagettexen receptionist. Fråga&3:& Vilka&är&de&fyra&grundläggande&egenskaper&som&karaktäriserar&tjänster?&Beskriv& kortfattat'vad'dessa'innebär.'5p) BTjänstekoncept BBastjänstepaket BUtvidgattjänsteerbjudande BImageochkommunikation Fråga&4:!Ett#starkt#varumärke#kan"skapa"värde"för"företag"bland"annat"genom"att"utgöra"grund"

9 för$ brand$extensions. A)#Förklara#kort#vad#brand#extension#är.#1p) Brandextensionärnärmanmarknadsförsinproduktmedenannanmycketkänd produktmensedanmarknadsfördetaljerförattskiljasinproduktfrånderas. Tex:Omfreewaycolaskullepåståattdeärsomvanligcocacolamenskiljersigipris. B)Ettstarktvarumärkekanävenskapavärdeförföretagetskunder.Getreexempelpå hur$på$vilket$sätt)$ett$starkt$varumärke)kan)skapa)värde)för)kunder.)3p BJämnkvalité!ettvarumärkeförsäkrarintebrakvalitémenhålleroftaenjämnkvalité dettabidrartillattdeären: BRiskreducerare Binformationskälla!etvarumärkeinnehållerenvissinformation. BKanocksåfungerasomenkatalysator Fråga&5:& Marknadsföringsmixen/beskrivs/traditionellt/genom/de/så/kallade/ 4P./I/samband/med/ tjänsterredogörsiställetför 7P.Beskrivkortfattatdetre P somläggstill marknadsföringsmixen.för.tjänster?3p) BPeople,desomärinblandadeitjänstenochsomutförden. BPhysicalenviroment,denfysiskaplatsdärtjänstentarplats Bprocess,denprocesssommangörnärmanutförtjänstendvs.hurdengårtill. Fråga&6: VilkakopplingarfinnsmellanenSWOTBanalysochPorters5Bkraftsmodell?5p) Debådaanalyserarfarorthreats)ettföretagkanvarainblandadei. SWOTBanalysenärendelavettföretagsnulägesanalysnärdemarknadsplaneraroch analyserarföretagetsstarkheter,svagheter,möjligheterochhot. Positivafaktorerförattuppnåmål Negativafaktorerförattuppnåmål Strengths Weakness Mikro S T Makro W O Oppurtunities Threaths Dennamodellvisarhurdetgårtillochvadsomhörtillvad. Porters5kraftsmodellvisarvilkahotettföretagfårståutmedifrånolikafronterisamhället.Texattkunderochleverantörerharförhandlingskraft,attdefinnssubstitutochpotentiellainträdandepåmarknadenutifrån. Fråga&7:!Vilken'är'den'viktigaste'anledningen'till'varför'företag'marknadsplanerar?'4p) Marknadsplanenärenutavdemestcentralaarbetenenmarknadsföraregör,deskapar enplanöverhurmarknadsföringeninomföretagetskallgåtillväga. MarknadsplaneringenvisarvarföretagetskallmarknadsföringsmässigtbådepåkortBochlångsikt.Denvisarvarföretagetbefinnersigidagigenomennulägesanalysochstyrföretagetirättriktningigenomattsättauppmarknadsföringsmål. Fråga&8:

10 !Vilka&kriterier&bör&ett&företag&tillämpavidanalysavvilketellervilkasegmentsomskall väljas'efter'en'genomförd'segmentering?'5p) Debörseefteromsegementenär: Bavrättstorlek Blönsamma BMätbara Btillgänglighet Bsärskiljande Fråga&9: Vadskiljerdifferentieradmarknadsföring*från*odifferentierad*marknadsföring?*4p)* Differentieradmarknadsföringinnebärattmangörenmarknadsföringsmixförvarje målgrupp: Marknadsföringsmix!målgrupp1 Marknadsföringsmix!målgrupp2 osv. Odifferentieradärnärmanharenmarknadsföringsmixförallamålgrupper. Marknadsföringsmix!samtligamålgrupper Fråga&10:& Välj%en%produkt%och%där%du%beskriver%olika%attribut%som%kan%hänföras%till%de%tre%olika dimensionernaiproduktbegreppet?4p) Kärnprodukten:Detsomkonsumentenfaktisktköperochdenkänslasomtillfredställs, texchokladenienmarabouochsockersuget. Faktiskaprodukten:Sakersompris,utseende,designosv. Utvidgadprodukt:Detsomförstärkerproduktentotalnytta,kankallas aftersale.detta kanvaravarbutikendärduköperproduktenligger,kundtjänstosv. Fråga&11:!Varför&betraktas&diversifiering&som&en&mer&riskfylld&tillväxtstrategi&än& marknadsutveckling?3p) Diversifieringanvändermanennyproduktpåennymarknadsåledesärdethögreriskmedtvånyasakeränmarknadsutvecklingdärmanbarainlederennymarknadmedenbefintligprodukt. Fråga&12:!Beskrivmarknadskommunikationsprocessenochproblemsomkanuppståidenoch som$försämrar$ett$företags$möjligheter$att$lyckas$med$sinmarknadskommunikation. 4p) Marknadskommunikationsprocessenbeskriverhurettbudskapgårifrånensändaretill enmottagare. Sändarenkantexvaraettföretagsomharettbudskapdettakanvaraattmarknadsförasinprodukt)dettabudskapstartarförstsomentankehossändarenochövergårsedantillettutformatbudskap.Sändarenväljerdåmediaverktygförattkunnaförmedlasittbudskaptillmottagarensomtaremotbudskapetochgöromdettillentanke. Dennatankeskaparenresponssomgestillsändareniformavfeedback.Dennafeedbackkantaxvaraläsare/perkr.Runtdettafinnsalltidettbrussomdistraherar

11 mottagaren. Fråga&13:& Enproduktlivscykelkandelasinifyrafaser.Angevilka?2p) BIntroduktion Btillväxt Bmognad Bnedgång Fråga&14:& Konkurrensbaserad,prissättning,är,en,metod,för,att,sätta,ett,pris,på,en,vara,eller,tjänst., Att#göra#en#EVCBanalys&är&en&annan&metod&för&att&bestämma&ett&pris.&Vad&skiljer&dessa& båda%metoderna?%5p) Konkurrensbaseradprissättningutgårifrånattmansätterprisetutifrånkonkurrenters prissättningar. EVChandlaromattförståkundensuppfattadevärde.Denenautgårifrånkonkurrenter ochdenandraifrånkunder. Fråga&15: a)#vilka#är#bostonmodellens#bcgbmatrisen)*två*dimensioner*axlar)2p) Marknadstillväxt,marknadsandelar b)#välj#två#av#matrisens#möjliga#positioner.#vad#innebär#dessa#positioner#för#ditt#företag respektive)för)företagets)största)konkurrent?)4p) Stjärnan:Manärdetmarknadsledandeföretagetmedhögmarknadsandelochtillväxt. Dettaärdenpositionsomkonkurrentervillbefinnasigi.Dettakantexvaranyaproduktersomefterfrågasochsynsimedia.Detmanskallförsökagöraärochfåsinaprodukterattfortsättaeftertraktasimedia. Frågetecknet:Dettaärdärettföretagintevillvara,manharlågtillväxtochhögamarknadsandelar.Härbörmanförsökaintroduceralitenyaproduktertillmarknadenopchökasinmarknadstillväxt. Fråga&16:& Vid"köp"på"industriella"marknader"beskrivs"en"av"tre"möjliga"köpklasser"som"rent" återköp.)vilka)är)de)två)övriga)köpklasserna?2p) Fattarfanintevaddemenar!!! Härärdetreåterköpsklassersomfinnsförettföretag: DirektåterköpBDessaharoftalågtprisochinnebärlågriskförföretaget,dessaärrutinköpochbehöverdärförväldigtbegränsatbeslutsfattandeochinblandarfåpersoner,texmjöl!bageri ModifieratåterköpBNärkundenvillbytaleverantör.Dettainvolverarliteflerpersoner ochinformationsinsamlingenökar.dettainnebäromfattandebeslutsfattande. Nyttinköp Ettföretagköpernågotförförstagången.Dettainnebärmångapersoner ochmeromfattandebeslut. Dessaärdetresomframgår!Vilkaövrigatvåvettefan.

12 Tentamennr2: Kapitel7ikursbokenhandlaromsegmentering,dvs.attdelauppmarknadeniolika grupper&utifrån&skillnader&och&likheter&mellan&köparna&för&att&sedan&kunna&bearbeta& köparna'i'de'utvalda'segmenten'på'samma'sätt.'förklara'tre'3)'fördelarmedatt segmenteraenmarknad. Dessaärattmankanuppnåstorlönsamhetpåatthanteraolikamålgrupperolika,ommantexjobbarpåeninternationellmarknadkommerintedesomborispanienreageralikadantsomSverigepåvåranmarknadsföring.Därförkanmangöratvåolikageografiskasegmentmentvåolikamarknadsföringsmixarochpåverkan. Enannananledningkanvaratillgänglighet,detblirlättareattblitillgängligförkunder ochspecielltattkunderärtillgängligaförföretagförmarknadsföring. Ommanskaparmätbarasegmentkanmanmätahurolikamarknadsföringsstrategier fungerarochvilkenpåverkandeharpåkonsumenter. När$det$gäller$marknadsplanering$har$vi$under$kursen$pratat#om#varför#företag#ska#ägna# sig$åt$marknadsplanering.$förklara$tre$3)$syften$med$marknadsplanering. Redanbesvarad! Vilka&är&de&olika&rollerna&i&den&köpbeslutsgrupp&som&brukar&diskuteras&när& konsumenter*köper*något?*beskriv*varje*roll*kortfattat. Inköpare Beslutsfattar Användarepåverkaregrindvakt Det$finns$två$huvudsakliga$prisstrategier$för$nya$produkter.$Namnge$och$förklara$dessa. Dessaär: 1.Marknadspenetrering:Mansätterettlågtprisifrånbörjanförattskapa marknadsandelar 2.Marknadsskummning:Mansätterförstetthögtprisförattnåsåmångasommöjligti enutvaldkundgruppmensänkersedanprisetförattnåresterandekundgrupper. Denna%fråga%handlar%om%modellen%som%beskriver%produktens%olika%nivåer. a)#1#p)#många#företag&erbjuder&bl.a.&support,&garantier,&och&tjänster&som&t.ex.& installation.)vad)kallas)denna)nivå)av)produkten? Dettaärdenutvidgadeproduktensombrukarkarakteriserasmed aftersale grejer somökardentotalanyttanavprodukten. b)#2#p)#utifrån"din"kunskap"om"marknadsföring"!varför&är&det&bra&att&känna&till&de& olika&produktnivåerna? Dettaärommanvillidentifieravadenproduktegentligenär.Hurmanvillmarknadsföraenproduktochvadsomdåmotiverarkundertillköp.Manmåstejusåledesskapaenbragrundkärnprodukt)innanmangårvidarepåresterandenivåer. 2 Tentamen2nr23:2Desomärknapertbesvaradeärfinnsmeditentorovan.

13 Kapitel7ikursbokenhandlaromsegmenteringochviharunderkursendiskuteratolikasegmenteringsvariabler'på'konsumentmarknader.'Namnge'och'förklara'tre'3)'av'dessa' segmenteringsvariabler. Oklartvadsommenasmenkanvaradeolikafaktorermankansegmenteraenmarknad efterochdessaär: Geografisksegmentering!skaparenmålgrupputifråndengeografiskposition individenbefinnersigpå,vardeärbosatta. Demografisksegmentering!baseratpåålder,kön,civilstatusosv. beteendemässigsegmentering!baseratpåenkonsumentskonsumtionsmönsteroch hurhan/honbetersig. Dekanocksåmena:vadsomgörensegmentpåkonsumentmarknadenlönsamt: BTillräckligstorlek Bmätbar BSärskiljande B2BBmarknadenettannatbegreppärindustriellamarknader)harettantal kännetecken'som'utmärker'den'och'skiljer'den'från%b2cbmarknaden.)nämn)och)förklara) tre$3)$kännetecken$för$b2bbmarknaden. B2Bärbaseratpådetnätverkavtjänsterochvarormellanföretag: 1.Företagentillåtersigsjälvaattspecialiserasigpåsinaegnavaror,dehängerdärförihopmedvarannföromenspecialiserarsigpåproduktionavskruvenochenavskruvmejseln. 2. Nomanisanisland dettaskaparenattitydsomliknardetuttrycket.allasamband måstefungeraförattföretagetskalldet. 3.Maktenmellanparter.Denmedmestmaktkommerstyrarelationenåtdenriktning denvill. Namnge'och'beskriv'kortfattat'de'olika'stegen'i'konsumentens'köpbeslutsprocess. BBehov Binsamlingavinformation Butvärderingavalternativ Bgenomförandeavköp Butvärdering Fler%och%fler%företag%använder% multikanaler %som%kan%skapa%möjligheter/fördelar%men% som$även$medför$en$del$begränsningar/nackdelar.$förklara$en$viktig$möjlighet/fördel$ och$en$betydande$begränsning/nackdel. Dettaärnärenleverantöranvänderfleradistributionskanalerförattlevereravarortill olikamålgrupper.dettakommerochbesparakostnader. Detnegativakanvaravidmultikanalförsäljningkandetuppståenkonfliktmellande somsäljertexpånätetochdeibutikenomdesäljersammavaror. Namnge och beskriv kortfattat de olika faserna i produktlivscykeln. Denna har fyra olika faser: introduktion, tillväxt, mognad, nedgång. Bör ritas upp. Med tid på xaxeln och lönsamhet på yaxeln. CocaBCola%verkar%på%en%marknad%med%hög%tillväxt%och%är%marknadsledande.%Företaget% har$stort$designfokus,$många$kunder$efterfrågar$produkten$och$de$syns$i$media.$i$vilken$

14 delavbostonbmatrisenbostonconsultinggroup)kanmanklassificeracocabcola? Cocacolaärenstjärna,medhögtillväxtochandel. Denna%fråga%handlar%om!modellen'som'beskriver'produktens'olika'nivåer. a)#1#p)#vad#kallas#den#nivå#av#produkten#som#motiverar#till#köp,#eller#det#som# konsumenten)egentligen)köper? Dennakallaskärnprodukten. b)#3#p)#namnge#och#beskriv#kortfattat#de#andra#två#produktnivåerna. Utvidgadprodukt:Detsomökardentotalnyttanavproduktenochkankarakteriserasav aftersale.dettakanvaratexvarbutikenliggerosv. Faktisktprodukt:Sakersompris,designosv.

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn J0008N Juridisk översiktskurs Datum 2014-03-18 Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser G 30; VG 40 Tentamenspoäng --- Övrig kommentar !!Juridisk(översiktskurs(I(J0008N(

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Chapter 1 What is marketing?... 3 Tre grundfrågor inom marknadsföringen... 3 Företagsfilosofier... 3 Kundvärde... 3 Fyra former av kundvärde... 3 Marknadsmixen... 3 Chapter 2 The global

Läs mer

TEIM02 - Marknadsföring

TEIM02 - Marknadsföring LiTH Linköpings Universitet TEIM02 - Marknadsföring En sammanfattning och tentamensinläsning Andreas Åhwall 2011 Innehåll Föreläsning 1 Introduktion & Begrepp... 6 Säljkoncept... 6 Produktorientering -

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Skriftligt prov i delkurs Företagsekonomi 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi Introduktionskurs 5p Med kurskod FEK070 Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Tentamen

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

MALL AFFÄRSPLAN 1. Sammanfattning

MALL AFFÄRSPLAN 1. Sammanfattning MALL AFFÄRSPLAN 1 Sammanfattning Kort beskrivning av verksamheten. Affärsidé. Kort historik. Produkter. Ägarstruktur. Omsättning/ resultat de senaste tre åren. Syftet med affärsplanen. Verksamhetens starka

Läs mer

MIOF01 Marknadsföring och globalisering

MIOF01 Marknadsföring och globalisering Avd. för produktionsekonomi Inst. för Teknisk ekonomi och Logistik Ola Alexanderson KURSPROGRAM MIOF01 Marknadsföring och globalisering HT 2013 / VT 2014 oktober 2013 Ola Alexanderson Ulf Silbersky Per

Läs mer

GENERELL CASELÖSNING

GENERELL CASELÖSNING GENERELL CASELÖSNING När ett case skall lösas finns det en uppsjö av olika metoder som kan användas. Vissa metoder lämpar sig bättre till vissa typer av case än andra. Det finns dock metoder som är relativt

Läs mer

Marknadsföring/Marknadsplan Grund&Forts Intensivkurs 2 dagar, Schema Senaste uppdatering 2011-10-25

Marknadsföring/Marknadsplan Grund&Forts Intensivkurs 2 dagar, Schema Senaste uppdatering 2011-10-25 Marknadsföring/Marknadsplan Grund&Forts Intensivkurs 2 dagar, Schema Senaste uppdatering 2011-10-25 En grundläggande kurs där samtliga befattningshavare är välkomna, specialister såväl som assistenter.

Läs mer

MIOF01 Marknadsföring och globalisering

MIOF01 Marknadsföring och globalisering Avd. för produktionsekonomi Inst. för Teknisk ekonomi och Logistik Ola Alexanderson KURSPROGRAM MIOF01 Marknadsföring och globalisering HT 2014 / VT 2015 Version 1 November 2014 Ola Alexanderson Carl-Johan

Läs mer

Omvärldsbevakning, segmentering, varumärken och marknadskommunikation

Omvärldsbevakning, segmentering, varumärken och marknadskommunikation Slide 2.1 Omvärldsbevakning, segmentering, varumärken och marknadskommunikation LiU, 722g86 2 okt 2014 Anders Parment, Ph. D. Stockholm Business School www.andersparment.com info@andersparment.com Slide

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Production capabilities Manufacture product Aggressive sales effort Customers

Production capabilities Manufacture product Aggressive sales effort Customers FÖ 1 Produktorientering Utgår från kostnad Production capabilities Manufacture product Aggressive sales effort Customers Marknadsorientering Utgår från värde/behov Customers needs Potential market opportunities

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

MAFÖ grund. Målsättningen av marknadsföring är nöjda kunder under lång tid. 60 tal. 70 80 tal. 80 90 tal. 90 00 tal. MAFÖ teori:

MAFÖ grund. Målsättningen av marknadsföring är nöjda kunder under lång tid. 60 tal. 70 80 tal. 80 90 tal. 90 00 tal. MAFÖ teori: MAFÖ grund 60 tal 70 80 tal 80 90 tal Omvärld: MAFÖ teori: Omvärld: MAFÖ teori: Omvärld: MAFÖ teori: Tillväxt 4P Oljekris, Stagnation Relation, Nätverk Avregleringar, Globalisering Tjänster. Intern mafö

Läs mer

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Ramverk för: Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Identiteten skapas från toppen

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Högskolan på Åland serienummer 45/2014. Hospitality Management. Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531

Högskolan på Åland serienummer 45/2014. Hospitality Management. Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Marknadsföring av restaurangerna i Mariehamn under lågsäsong Karl Lindström Högskolan på Åland serienummer 45/2014 Hospitality Management Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan på Åland

Läs mer

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Plats för länsstyrelsens ankomststämpel ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Sökande Organisationsnr/Personnr Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Utskickad av Högskolan i Halmstad för att användas under perioden 11 mars till 17 mars 2013.

Utskickad av Högskolan i Halmstad för att användas under perioden 11 mars till 17 mars 2013. Svenska Mästerskapen i Ekonomi 2013 Instruktion lokal deltävlingstentamen Utskickad av Högskolan i Halmstad för att användas under perioden 11 mars till 17 mars 2013. Tentamen är anonym. Fullständiga namn,

Läs mer

Ekonomisk analys av Webhallen AB TEAE01, HT12

Ekonomisk analys av Webhallen AB TEAE01, HT12 Webhallen AB är ett stabilt e- handelsföretag som år efter år fortsätter att utvecklas, expanderas och skapar nya jobbmöjligheter till bland annat teknikintresserade studenter. Till största del säljer

Läs mer

vad är marknadsföring?

vad är marknadsföring? om föreläsaren praktisk marknadsföring ring RPC Stockholm, den 16 december 2004 pappa (Milton, 10 och Nellie 7) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) forskare (Stocholms universitet: marknadsföring)

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Tentaplugg Redovisning

Läs mer

Strategier för fast telefoni i Sverige

Strategier för fast telefoni i Sverige Kurs FEK 581 VT 2003 Strategier för fast telefoni i Sverige Grupp 8 Sofie Andersson Erik Björk Fredrik Söderlund Handledare Gösta Wijk 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Problemformulering...4 1.3 Syfte...4

Läs mer

Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1

Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1 Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1 Datum 2011-06-01 Tid 4 timmar Kursansvarig Åsa Skagerstrand Tillåtna hjälpmedel Övrig information Resultat:

Läs mer

CLAS OHLSON AB. - Affärsmodell, strategi och logistik. 722A29 Industriell Marknadsföring och Supply Chain Management

CLAS OHLSON AB. - Affärsmodell, strategi och logistik. 722A29 Industriell Marknadsföring och Supply Chain Management CLAS OHLSON AB - Affärsmodell, strategi och logistik 722A29 Industriell Marknadsföring och Supply Chain Management Handledare: Björn Oskarsson 2015-01-11 Grupp 9: Per Engström, Alex Grängfors, Carl Lundevi,

Läs mer

KOMPENDIUM TILL KURSEN MARKNADSFÖRINGENS GRUNDER

KOMPENDIUM TILL KURSEN MARKNADSFÖRINGENS GRUNDER KOMPENDIUM TILL KURSEN MARKNADSFÖRINGENS GRUNDER Allting går att sälja med mördande reklam - kom och köp, konserverad gröt! (Ur visa av Ulf Peder Olrog, 1940-tal) christel willför/2003-1- Vad är marknadsföring?

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 2 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplan Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplaneprocessen Frågestund för alla Marknadsplan Marknadsplaneprocessen Situationsanalys Affärsidé/Strategi Målformulering Handlingsplan/

Läs mer