tentaplugg.nu av studenter för studenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tentaplugg.nu av studenter för studenter"

Transkript

1 tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn M0004N / M0015N Marknadsföring grundkurs Datum LP Material Kursexaminator Sammanfattning Håkan Perzon Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Danne

2 Marknadsföring! Dennasammanfattningenutgårifrånmarknadsföringsboken. Finnstentormedsvarislutet. Tackförmig,hej! Marknadsföringsmix: Förprodukterfinnsdetnågotsomheterdefyrap:na Bprodukt BPris BPlats BPåverkan Förtjänstertillkommer3styckenp:n BProcessvadsomskernärtjänstenutförsochhur) BPeoplevemsomutförtjänsten) BPhysicalenvironmentvar) Företagets2mikromiljö!:2Påverkarföretagetsenskildamarknad)2 Bestårtillgrundenavföretagetsomsåledesbeståravägareochanställda. Ägare: Ägarenärdensomstyrföretagetditdetskall.Ägarenstårocksåförattskjutainkapitali företagetsomdesenkanarbetamedförattgenereravinst. Anställda: Deanställdakansessomenskildamarknadsföraredådekonstantutsöndrar informationsomkommerbidramedpublicitettillföretaget,positivellernegativ. Idetyttrelagretfinnervi:detsompåverkarföretagetochenskildamarknader) Samhällsintressenter: Dettakanvaramediasomspriderinformationomföretagetellerdessproduktertilldesskonsumenter,kanocksåvaratexkonsumtiongrupper.Ettfotbollslagkommerkonsumeramycketfotbollaravnågonfotbollsproducent). Konkurrenter: Konkurrenternastyrhurdetegnaföretagetagerareftersomdearbetarpåsammamarknadochsåledessammakundgrupp.Deerbjuderliknandeprodukterochmåstedärförtahänsyntillvarann.Omenkonkurrentsänkerprisetkommerdettapåverkaförsäljningenpåvåranvaraeftersomefterfråganökarhoshonomochminskarpåvåregen. Affärspartners: Dettakanvaradistributörersomdistribuerarföretagetsvarorellerleverantörersom skickarmaterialförproduktion. 2 Företagets2makromiljö:2faktorersompåverkarmeränbaraenskildamarknader)2 Dettapåverkarsåledesföretagetsmikromiljöerockså,ochdettabestårav: Politikochlagstiftningar: Lagstiftningarkanändrakonsumtionsmönsterochförsäljningsprissomsedankommerpåverkaföretaget.DetfinnstillexempeljättehögskattochmonopolpåalkoholförsäljningenvilketförsvårardetförSvenskaalkoholproducenterochsäljapåmarknaden. Kulturochreligion: Religionochkulturerkanhindrafolkfrånochkonsumera.Tillexempelsåäterinte

3 muslimergrisvilketkommerpåverkaslaktarensgrisförsäljningiländerdärmångaär muslimer. Ekonomi: Sverigesinternationellaekonomipåverkarfolketskonsumtion,texsåomdetärhög tillväxtsåkonsumerarfolkmer. Detsompåverkarpåbådeföretagetsmakroochmikromiljöär: teknik,upplevelserochhållbarhet. Konsumentens2köpprocess:22 Olikatyperavköpbeslut: Omfattandebeslutfattande:Dettainvolverarvarorsomärdyraochdåharstorrisk, dettakräverenmeromfattandebeslutstagande. Begränsatbeslutsfattande:Billigarevarorsombärmindreriskochdåkräverbegränsat beslutstagande. Rutinköp:Inköpsomärrutinochintekrävernågonvidareomsständigtbeslutsfattande angåendekonsumtion. Köpprocessensolikafaser: BIdentifieringavbehov!konsumenteninserattdenbehöverproduktenifråga. Binformationsinsamling Bbedömningavalternativ Bgenomförandeavköp Butvärdering!behöverintevarasvartellervit,barauttryckersinåsiktomvaran. Personligafaktorersompåverkarköpproccessen: BDemografi:kön,ålder,civilstatus,jobbosv. BLivsstil BAttityd BPersonlighet Bengagemang Maslowspyramid.FysiologiskabehovB>TrygghetB>socialabehovB>uppskattningB>självförverkligande.Konsumentenfortsätterupplängstmedpyramidenochuppfyllermålenallteftersom.Rörsignedomnågraavdeundremålinteäruppfylldalängre. Socialafaktorer: Brollerochfamilj Breferensgrupper Bklasstillhörighet Företagets2nätverk:2nomanisanisland) B2B:beståravattföretaghandlarmedvarandraochutbytertjänsterochprodukter. B2Bmarknadenärbaseratpåattingetföretagagerarförsigsjälvochbidrartillen tvåsidigrelationmellanföretag.denmedmestmaktstyrhandeln. Företagetsinköpprocess: Rutininköp:Företagetgörständigtrutinmässigainköpsomintekräversåmycketvarkenomtankeellerplanering,dessainnebäroftalågriskochlågasummor.

4 Tillexempelmjöltillettbageri. Modifieratinköp:Företagetvilländranågotisinainköp,dekommertroligenbytaleverantör.Dettaledertilleninblandningavliteflerindividerochmernogabeslutsfattande. Förstaköp:Närföretagetköpernågonvaraförförstagångengörsmeromfattande beslutochinvolverarflerindivider. Beslutsrollerinomföretaget: BInköpare BBeslutsfattare Banvändare Bpåverkare Bgrindvakt!bestämmervilkeninformationsomgårinochuturföretaget. Detsompåverkarinköpsprocessen: BHållbarhet,teknikochupplevelser BFöretagetsmikro/makromiljö Olika2köp2situationer:2 Denfysiskaomgivningen:Dennainvolveraralltdefysiskasomuppstårvidettköp,detta kanoftavaravisuellttillexempelhurenbutikserutellerhurenhemsidaärutformad. Densocialaomgivningen:Dettainvolverardesocialabemötandenmanmötervidköpet avenprodukt,detkanoftavaraförsäljareellerbutiksbiträden. Tidomgivningen:Dettaärdentidsomköperärvid.Dettakanvaratillexempelomdet ärhög/lågsäsong. Segmentering,2målgrupper2och2positionering: Måletärocherbjudakundervaddeefterfrågarmenproblemetärattdefinnsmånga kunderochlösningenärattsegmentera. Fördelarmedattsegmenteraär:Bättremöjlighettilltillväxt,lönsamhet,kundkontakt ochkundförståelse. Olikasegment: Geografisktsegment:Delarinmarknadenefterkartanochgeografiskaområdenvar folkärbosatta). Demografisktsegment:Eftertillexempelkönochålder. Beteendemässigtsegment:Gårutpåattmananalyserarbeteendeochkonsumtions mönsterhosindivider. psykografisktsegment:baseratpålivsstilochintressen. Valavmålgrupper: Odifferentierad: Närettföretagharenstrategiförsamtligamarknadermålgrupper),manseparerar såledesintemarknadsföringfrånmarknadtillmarknad Företagochstrategi!Marknader Differentierad: Närettföretagharenstrategiförenmålgruppochmarknad. Strategi!målgrupp

5 strategi!målgrupp strategi!målgrupp Koncentrerad: Manfokuserarpåenspeciellmålgrupp.Manskaparenspeciellstrategiförenmålgrupp ochskiterideandra. målgrupp strategi!målgrupp målgrupp Positionering: Eftermanharsegmenteratmarknadenochdelatindenimålgruppermåstemanpositionerasigjämförtmedsinakonkurrenter.Dettakanskeigenomtillexempelreklamocholikastrategier. Varumärket:2Ensymbolsomstårförföretaget) Varumärketsfunktionerochvärdenurföretagetsperspektiv: BInformationsbärare BIdentitetsbärare Btillväxtgenerator!skaffatlojalakunder. Bkonkurrensmedel Bpositionsinstrument Förettfungerandevarumärkemåstedetuppfyllaföljandekrav:urföretagets perspektiv) Varumärkeskapitaletskallinnehålla: Varumärkeskännedom Märkeslojalitet Upplevdkvalité märkesassociationer Övrigavarumärkestillgångar Varumärketfunktionerurkundensperspektiv: BInformationsbärare Bjämnkvalitevilketledertill: Briskreducerare Bkatalysator BImageskapande 2 Produkt:2 Kärnprodukten:Detsommotiverarkonsumententillköpochdenkänslahan/hon uppleversommotiverardemtillköp.texchokladenochsockersuget. Faktiskprodukt:Alltruntomkärnproduktentexutseendedesign),prisosv. Utvidgadprodukt:Detsomökartotalnyttanavproduktentexgarantier,varligger butiker,kundtjänstosv. Produktportfölj:Allaprodukteriettföretagsutbud Produktlinje:Produktersomärrelateradetillvarandraproduktföljlängd:Antalproduktlinjer

6 produktföljlängd:antaletprodukterinomvarjelinje Produktochkundlivscykeln: förstafasen!nyaprodukter,dessaköpsavinnovatörerproduktenbörjarklättra) andrafasen!tillväxt,tidigaanvändarefortsätterklättra tredjefasen!mognad,majoritetenflackarut) fjärdeochsistafasen!nedgång,eftersläntrareproduktendör.) BostonCelticmatrisen: Marknadskommunikation: Kommunikationsmodell: Börjarmedensändaretexettföretagsomsedanutvecklarentankenågothan/honvillförmedla)dettautvecklasdåtillettbudskap.Förattförsökafåframdettabudskapsåmåstedesedanväljamediaverktyg.Budskapetförmedlasdåtillmottagarenochgårifrånettbudskaptillentanke.Mottagarenkommergeresponsochfeedbackpådethan/honupplevttillföretaget.Dettakantexvarakrona/perläsare.Inomdettafinnsett BRUSsomkommerstöraförmedlingenmellanmottagareochsändare.Dettakanvara texandraannonser. Pris:2 Metoderförprissättning: Kostnadsbaserad:Sättervinstbaseratpris Konkurrensbaseratochefterfrågaorienterat. Prisstrategierförnyaprodukter:

7 Marknadsskumning:Sätteretthögtprisförattsäljasåmycketsommöjligttillen speciellmålgruppsensänkaförattsäljatilldenstörremålgruppen. Marknadspenetrering:Sätterettlågtprisföratttasåstoramarknadsandelarsom möjligt. Psykologiskprissättning:Detemotionellahoskundentexojämnapriser Distribution:2 Multikanaler:Närföretagtarhandommålgruppersomskiljersigmycketåtkandetaanvändningavfleramultikanalersamtidigt.Etttillverkandeföretagkananvändafleradistributionskanalerförattsäljasammaprodukttillolikamålgrupperdettabespararkostnader. Multikanalförsäljning:Närförsäljningenskerpåflerakanalersamtidigttexinternetoch butiken. Marknadsplanering:2 Närmanskaparenmarknadsplan: förstetableraföretagetsaffärsidéochvisionförattetableragrundenför marknadsplanenochvadmanvillförmedla. Sedanskaparmanennulägesanalys:dettaärenutvärderingavvarvibefinnerossi dagsläget.härbesvarasfrågorsomvarärvi?varskavi?hurkomvihit? InomnulägesanalyseningårenSWOTBanalys: Positivafaktorerförattuppnåmål Negativafaktorerförattuppnåmål Strengths Weakness Mikro S T Makro W O Oppurtunities Threaths EnSWOTBanalysanalyserarsåledessvagheter,starkheter,möjligheterochhotföretaget stårinför. Efterattmanetableratdemåsteföretagetskapasinamarknadsföringsmål,vadvillde uppnåmedsinmarknadsföringochvilkenriktningvilldegå. Alladeovannämndastegtillhörföretagetsanalys. Viövergårnutillplaneringenpåproduktnivå. Dettastartarmedattetableraenhuvudstrategiförprodukten. Efetdettaetablerarmanvardenharförkonkurrensfördelarochgörendetaljerad planeringvilketinnehållerenmarknadsföringsmixochdefyrap:na. Tillsistkommerettgenomförandeochuppföljning. Tillväxtstrategier Befintligprodukt Nyprodukt Befintligamarknader Marknadspenetrering Produktutveckling Nyamarknader Marknadsutveckling Diversifiering

8 Tentamen Fråga&1:&Konsumenters&köpbeteende&påverkas&av&köpsituation&samt&personliga&och& socialafaktorer. A)#Ge#exempel#på#tre#olika#typer#av#köpsituationer#3p) Bfysiska!defysiskaomständighetersomkringgårettköp. BSociala!desocialabemötandensomskervidettköp BTid!närköpertarplatstex.Hög/lågsäsong. B)#På#vilket#sätt#kan#köpsituationen,påverka,konsumenters,köpbeteende?,Besvara, frågan'genom'att'välja'två'olika'köpsituationer'och'sedan'ge'ett'exempel'på'hur'en' konsuments)beteende)kan)skilja)sig)åt)beroende)på)de)två)olika)köpsituationerna.)2p) OmenkonsumentskallköpaenexklusivbiltexenFerrarivillkonsumentenattenvissexklusivitetfinnsidetfysiskaområdeköpettarplatstexenbilbutik.Ombilbutikenäridåligtskickkanskekonsumentenändrasigochinteköperbilendåhardenfysiskaköpsituationfåttkundenochändrasinåsiktangåendeköpet. Detsammagällerdesocialtbemötandekundenfårnärhan/honskallköpaferrarin, dettakantexvarasäljaren.omsäljarenärotrevligochinteuppfyllerkonsumentens förväntningarkandettaocksågöraatthan/honavstårifrånköp. C)#Ge#två#exempel#på#en#personlig#faktor.#2p) BAttityd!vilkenattitydpersonenharmotköpet. BPerception!hurkonsumentenuppfattarköpet. D)#Ge#två#exempel#på#en#social#faktor.#2p) BKultur Bklasstillhörighet Fråga$2:$ Inom%marknadsföring%brukar%man%tala%om%olika%roller%i%köpbeslutsprocess.%Vilka%är% dessa?5p) BInköpare BBeslutsfattare Banvändare BPåverkare Bgrindvakt!bestämmervadförinformationsomkommerut/inifrånföretagettexen receptionist. Fråga&3:& Vilka&är&de&fyra&grundläggande&egenskaper&som&karaktäriserar&tjänster?&Beskriv& kortfattat'vad'dessa'innebär.'5p) BTjänstekoncept BBastjänstepaket BUtvidgattjänsteerbjudande BImageochkommunikation Fråga&4:!Ett#starkt#varumärke#kan"skapa"värde"för"företag"bland"annat"genom"att"utgöra"grund"

9 för$ brand$extensions. A)#Förklara#kort#vad#brand#extension#är.#1p) Brandextensionärnärmanmarknadsförsinproduktmedenannanmycketkänd produktmensedanmarknadsfördetaljerförattskiljasinproduktfrånderas. Tex:Omfreewaycolaskullepåståattdeärsomvanligcocacolamenskiljersigipris. B)Ettstarktvarumärkekanävenskapavärdeförföretagetskunder.Getreexempelpå hur$på$vilket$sätt)$ett$starkt$varumärke)kan)skapa)värde)för)kunder.)3p BJämnkvalité!ettvarumärkeförsäkrarintebrakvalitémenhålleroftaenjämnkvalité dettabidrartillattdeären: BRiskreducerare Binformationskälla!etvarumärkeinnehållerenvissinformation. BKanocksåfungerasomenkatalysator Fråga&5:& Marknadsföringsmixen/beskrivs/traditionellt/genom/de/så/kallade/ 4P./I/samband/med/ tjänsterredogörsiställetför 7P.Beskrivkortfattatdetre P somläggstill marknadsföringsmixen.för.tjänster?3p) BPeople,desomärinblandadeitjänstenochsomutförden. BPhysicalenviroment,denfysiskaplatsdärtjänstentarplats Bprocess,denprocesssommangörnärmanutförtjänstendvs.hurdengårtill. Fråga&6: VilkakopplingarfinnsmellanenSWOTBanalysochPorters5Bkraftsmodell?5p) Debådaanalyserarfarorthreats)ettföretagkanvarainblandadei. SWOTBanalysenärendelavettföretagsnulägesanalysnärdemarknadsplaneraroch analyserarföretagetsstarkheter,svagheter,möjligheterochhot. Positivafaktorerförattuppnåmål Negativafaktorerförattuppnåmål Strengths Weakness Mikro S T Makro W O Oppurtunities Threaths Dennamodellvisarhurdetgårtillochvadsomhörtillvad. Porters5kraftsmodellvisarvilkahotettföretagfårståutmedifrånolikafronterisamhället.Texattkunderochleverantörerharförhandlingskraft,attdefinnssubstitutochpotentiellainträdandepåmarknadenutifrån. Fråga&7:!Vilken'är'den'viktigaste'anledningen'till'varför'företag'marknadsplanerar?'4p) Marknadsplanenärenutavdemestcentralaarbetenenmarknadsföraregör,deskapar enplanöverhurmarknadsföringeninomföretagetskallgåtillväga. MarknadsplaneringenvisarvarföretagetskallmarknadsföringsmässigtbådepåkortBochlångsikt.Denvisarvarföretagetbefinnersigidagigenomennulägesanalysochstyrföretagetirättriktningigenomattsättauppmarknadsföringsmål. Fråga&8:

10 !Vilka&kriterier&bör&ett&företag&tillämpavidanalysavvilketellervilkasegmentsomskall väljas'efter'en'genomförd'segmentering?'5p) Debörseefteromsegementenär: Bavrättstorlek Blönsamma BMätbara Btillgänglighet Bsärskiljande Fråga&9: Vadskiljerdifferentieradmarknadsföring*från*odifferentierad*marknadsföring?*4p)* Differentieradmarknadsföringinnebärattmangörenmarknadsföringsmixförvarje målgrupp: Marknadsföringsmix!målgrupp1 Marknadsföringsmix!målgrupp2 osv. Odifferentieradärnärmanharenmarknadsföringsmixförallamålgrupper. Marknadsföringsmix!samtligamålgrupper Fråga&10:& Välj%en%produkt%och%där%du%beskriver%olika%attribut%som%kan%hänföras%till%de%tre%olika dimensionernaiproduktbegreppet?4p) Kärnprodukten:Detsomkonsumentenfaktisktköperochdenkänslasomtillfredställs, texchokladenienmarabouochsockersuget. Faktiskaprodukten:Sakersompris,utseende,designosv. Utvidgadprodukt:Detsomförstärkerproduktentotalnytta,kankallas aftersale.detta kanvaravarbutikendärduköperproduktenligger,kundtjänstosv. Fråga&11:!Varför&betraktas&diversifiering&som&en&mer&riskfylld&tillväxtstrategi&än& marknadsutveckling?3p) Diversifieringanvändermanennyproduktpåennymarknadsåledesärdethögreriskmedtvånyasakeränmarknadsutvecklingdärmanbarainlederennymarknadmedenbefintligprodukt. Fråga&12:!Beskrivmarknadskommunikationsprocessenochproblemsomkanuppståidenoch som$försämrar$ett$företags$möjligheter$att$lyckas$med$sinmarknadskommunikation. 4p) Marknadskommunikationsprocessenbeskriverhurettbudskapgårifrånensändaretill enmottagare. Sändarenkantexvaraettföretagsomharettbudskapdettakanvaraattmarknadsförasinprodukt)dettabudskapstartarförstsomentankehossändarenochövergårsedantillettutformatbudskap.Sändarenväljerdåmediaverktygförattkunnaförmedlasittbudskaptillmottagarensomtaremotbudskapetochgöromdettillentanke. Dennatankeskaparenresponssomgestillsändareniformavfeedback.Dennafeedbackkantaxvaraläsare/perkr.Runtdettafinnsalltidettbrussomdistraherar

11 mottagaren. Fråga&13:& Enproduktlivscykelkandelasinifyrafaser.Angevilka?2p) BIntroduktion Btillväxt Bmognad Bnedgång Fråga&14:& Konkurrensbaserad,prissättning,är,en,metod,för,att,sätta,ett,pris,på,en,vara,eller,tjänst., Att#göra#en#EVCBanalys&är&en&annan&metod&för&att&bestämma&ett&pris.&Vad&skiljer&dessa& båda%metoderna?%5p) Konkurrensbaseradprissättningutgårifrånattmansätterprisetutifrånkonkurrenters prissättningar. EVChandlaromattförståkundensuppfattadevärde.Denenautgårifrånkonkurrenter ochdenandraifrånkunder. Fråga&15: a)#vilka#är#bostonmodellens#bcgbmatrisen)*två*dimensioner*axlar)2p) Marknadstillväxt,marknadsandelar b)#välj#två#av#matrisens#möjliga#positioner.#vad#innebär#dessa#positioner#för#ditt#företag respektive)för)företagets)största)konkurrent?)4p) Stjärnan:Manärdetmarknadsledandeföretagetmedhögmarknadsandelochtillväxt. Dettaärdenpositionsomkonkurrentervillbefinnasigi.Dettakantexvaranyaproduktersomefterfrågasochsynsimedia.Detmanskallförsökagöraärochfåsinaprodukterattfortsättaeftertraktasimedia. Frågetecknet:Dettaärdärettföretagintevillvara,manharlågtillväxtochhögamarknadsandelar.Härbörmanförsökaintroduceralitenyaproduktertillmarknadenopchökasinmarknadstillväxt. Fråga&16:& Vid"köp"på"industriella"marknader"beskrivs"en"av"tre"möjliga"köpklasser"som"rent" återköp.)vilka)är)de)två)övriga)köpklasserna?2p) Fattarfanintevaddemenar!!! Härärdetreåterköpsklassersomfinnsförettföretag: DirektåterköpBDessaharoftalågtprisochinnebärlågriskförföretaget,dessaärrutinköpochbehöverdärförväldigtbegränsatbeslutsfattandeochinblandarfåpersoner,texmjöl!bageri ModifieratåterköpBNärkundenvillbytaleverantör.Dettainvolverarliteflerpersoner ochinformationsinsamlingenökar.dettainnebäromfattandebeslutsfattande. Nyttinköp Ettföretagköpernågotförförstagången.Dettainnebärmångapersoner ochmeromfattandebeslut. Dessaärdetresomframgår!Vilkaövrigatvåvettefan.

12 Tentamennr2: Kapitel7ikursbokenhandlaromsegmentering,dvs.attdelauppmarknadeniolika grupper&utifrån&skillnader&och&likheter&mellan&köparna&för&att&sedan&kunna&bearbeta& köparna'i'de'utvalda'segmenten'på'samma'sätt.'förklara'tre'3)'fördelarmedatt segmenteraenmarknad. Dessaärattmankanuppnåstorlönsamhetpåatthanteraolikamålgrupperolika,ommantexjobbarpåeninternationellmarknadkommerintedesomborispanienreageralikadantsomSverigepåvåranmarknadsföring.Därförkanmangöratvåolikageografiskasegmentmentvåolikamarknadsföringsmixarochpåverkan. Enannananledningkanvaratillgänglighet,detblirlättareattblitillgängligförkunder ochspecielltattkunderärtillgängligaförföretagförmarknadsföring. Ommanskaparmätbarasegmentkanmanmätahurolikamarknadsföringsstrategier fungerarochvilkenpåverkandeharpåkonsumenter. När$det$gäller$marknadsplanering$har$vi$under$kursen$pratat#om#varför#företag#ska#ägna# sig$åt$marknadsplanering.$förklara$tre$3)$syften$med$marknadsplanering. Redanbesvarad! Vilka&är&de&olika&rollerna&i&den&köpbeslutsgrupp&som&brukar&diskuteras&när& konsumenter*köper*något?*beskriv*varje*roll*kortfattat. Inköpare Beslutsfattar Användarepåverkaregrindvakt Det$finns$två$huvudsakliga$prisstrategier$för$nya$produkter.$Namnge$och$förklara$dessa. Dessaär: 1.Marknadspenetrering:Mansätterettlågtprisifrånbörjanförattskapa marknadsandelar 2.Marknadsskummning:Mansätterförstetthögtprisförattnåsåmångasommöjligti enutvaldkundgruppmensänkersedanprisetförattnåresterandekundgrupper. Denna%fråga%handlar%om%modellen%som%beskriver%produktens%olika%nivåer. a)#1#p)#många#företag&erbjuder&bl.a.&support,&garantier,&och&tjänster&som&t.ex.& installation.)vad)kallas)denna)nivå)av)produkten? Dettaärdenutvidgadeproduktensombrukarkarakteriserasmed aftersale grejer somökardentotalanyttanavprodukten. b)#2#p)#utifrån"din"kunskap"om"marknadsföring"!varför&är&det&bra&att&känna&till&de& olika&produktnivåerna? Dettaärommanvillidentifieravadenproduktegentligenär.Hurmanvillmarknadsföraenproduktochvadsomdåmotiverarkundertillköp.Manmåstejusåledesskapaenbragrundkärnprodukt)innanmangårvidarepåresterandenivåer. 2 Tentamen2nr23:2Desomärknapertbesvaradeärfinnsmeditentorovan.

13 Kapitel7ikursbokenhandlaromsegmenteringochviharunderkursendiskuteratolikasegmenteringsvariabler'på'konsumentmarknader.'Namnge'och'förklara'tre'3)'av'dessa' segmenteringsvariabler. Oklartvadsommenasmenkanvaradeolikafaktorermankansegmenteraenmarknad efterochdessaär: Geografisksegmentering!skaparenmålgrupputifråndengeografiskposition individenbefinnersigpå,vardeärbosatta. Demografisksegmentering!baseratpåålder,kön,civilstatusosv. beteendemässigsegmentering!baseratpåenkonsumentskonsumtionsmönsteroch hurhan/honbetersig. Dekanocksåmena:vadsomgörensegmentpåkonsumentmarknadenlönsamt: BTillräckligstorlek Bmätbar BSärskiljande B2BBmarknadenettannatbegreppärindustriellamarknader)harettantal kännetecken'som'utmärker'den'och'skiljer'den'från%b2cbmarknaden.)nämn)och)förklara) tre$3)$kännetecken$för$b2bbmarknaden. B2Bärbaseratpådetnätverkavtjänsterochvarormellanföretag: 1.Företagentillåtersigsjälvaattspecialiserasigpåsinaegnavaror,dehängerdärförihopmedvarannföromenspecialiserarsigpåproduktionavskruvenochenavskruvmejseln. 2. Nomanisanisland dettaskaparenattitydsomliknardetuttrycket.allasamband måstefungeraförattföretagetskalldet. 3.Maktenmellanparter.Denmedmestmaktkommerstyrarelationenåtdenriktning denvill. Namnge'och'beskriv'kortfattat'de'olika'stegen'i'konsumentens'köpbeslutsprocess. BBehov Binsamlingavinformation Butvärderingavalternativ Bgenomförandeavköp Butvärdering Fler%och%fler%företag%använder% multikanaler %som%kan%skapa%möjligheter/fördelar%men% som$även$medför$en$del$begränsningar/nackdelar.$förklara$en$viktig$möjlighet/fördel$ och$en$betydande$begränsning/nackdel. Dettaärnärenleverantöranvänderfleradistributionskanalerförattlevereravarortill olikamålgrupper.dettakommerochbesparakostnader. Detnegativakanvaravidmultikanalförsäljningkandetuppståenkonfliktmellande somsäljertexpånätetochdeibutikenomdesäljersammavaror. Namnge och beskriv kortfattat de olika faserna i produktlivscykeln. Denna har fyra olika faser: introduktion, tillväxt, mognad, nedgång. Bör ritas upp. Med tid på xaxeln och lönsamhet på yaxeln. CocaBCola%verkar%på%en%marknad%med%hög%tillväxt%och%är%marknadsledande.%Företaget% har$stort$designfokus,$många$kunder$efterfrågar$produkten$och$de$syns$i$media.$i$vilken$

14 delavbostonbmatrisenbostonconsultinggroup)kanmanklassificeracocabcola? Cocacolaärenstjärna,medhögtillväxtochandel. Denna%fråga%handlar%om!modellen'som'beskriver'produktens'olika'nivåer. a)#1#p)#vad#kallas#den#nivå#av#produkten#som#motiverar#till#köp,#eller#det#som# konsumenten)egentligen)köper? Dennakallaskärnprodukten. b)#3#p)#namnge#och#beskriv#kortfattat#de#andra#två#produktnivåerna. Utvidgadprodukt:Detsomökardentotalnyttanavproduktenochkankarakteriserasav aftersale.dettakanvaratexvarbutikenliggerosv. Faktisktprodukt:Sakersompris,designosv.

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn J0008N Juridisk översiktskurs Datum 2014-03-18 Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser G 30; VG 40 Tentamenspoäng --- Övrig kommentar !!Juridisk(översiktskurs(I(J0008N(

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn K0002B Byggmaterial Datum LP1 14-15 Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar En stor sammanfattning

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.03.29 Tid: 14:15 18:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.02.20 Tid: 14:15-18:15 Plats: L003/T143 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-03-23 Material Omtentamen Kursexaminator Betygsgränser G = 42-55,5 ; VG = 56- Tentamenspoäng 73

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

Innehållsförteckning. Version 1.0. Publicerad år 2015. Copyright Terence Shaw

Innehållsförteckning. Version 1.0. Publicerad år 2015. Copyright Terence Shaw Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1. Strategin och marknaden... 4 Porters generiska strategier... 5 Ansoffs matris... 9 Porters femkraftsmodell... 13 Marknadsmix 4P, 7P och 4C... 17 4P-modellen...

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.11.16 Tid: 08:15-12:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

Företagsekonomi och marknadsföring

Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi syftar till att bidra med teorier, modeller och verktyg som stärker förmågan att driva och utveckla företag Ekonomiskt system Planekonomi

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Tentaplugg Redovisning

Läs mer

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Skriftligt prov i delkurs Företagsekonomi 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi Introduktionskurs 5p Med kurskod FEK070 Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Tentamen

Läs mer

GENERELL CASELÖSNING

GENERELL CASELÖSNING GENERELL CASELÖSNING När ett case skall lösas finns det en uppsjö av olika metoder som kan användas. Vissa metoder lämpar sig bättre till vissa typer av case än andra. Det finns dock metoder som är relativt

Läs mer

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD!

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD! Uppgift 1 (20p) Förhoppningsvis har början på hösten varit full av spännande upplevelser. Att erbjuda människor upplevelser är ett område vi ser växer. Under kursen och har vi tagit upp marknadsföring

Läs mer

MIOF01 Marknadsföring och globalisering

MIOF01 Marknadsföring och globalisering Avd. för produktionsekonomi Inst. för Teknisk ekonomi och Logistik Ola Alexanderson KURSPROGRAM MIOF01 Marknadsföring och globalisering HT 2013 / VT 2014 oktober 2013 Ola Alexanderson Ulf Silbersky Per

Läs mer

MIOF01 Marknadsföring och globalisering

MIOF01 Marknadsföring och globalisering Avd. för produktionsekonomi Inst. för Teknisk ekonomi och Logistik Ola Alexanderson KURSPROGRAM MIOF01 Marknadsföring och globalisering HT 2014 / VT 2015 Version 1 November 2014 Ola Alexanderson Carl-Johan

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Chef. för. Inhousebyrån

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Chef. för. Inhousebyrån Uppdragsbeskrivning för rollen som Chef för Inhousebyrån på EEL ABs Vision Att bli den ledande aktören av hushållsprodukter och tjänster i norra Europa. Välkommen till EEL AB EEL AB grundades 2004, som

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

vad är marknadsföring?

vad är marknadsföring? om föreläsaren praktisk marknadsföring ring RPC Stockholm, den 16 december 2004 pappa (Milton, 10 och Nellie 7) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) forskare (Stocholms universitet: marknadsföring)

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Optimeringslära för T (SF1861)

Optimeringslära för T (SF1861) Optimeringslära för T (SF1861) 1. Kursinformation 2. Exempel på optimeringsproblem 3. Introduktion till linjärprogrammering Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 1 Linjärprogrammering Kursinformation

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete PRINT MANAGEMENT Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete 1 2 STRÅLFORS RELEASE THE POWER OF COMMUNICATION 3 Total kontroll över din tryckta kommunikation Vill du fokusera på din kärnverk

Läs mer

Skönero Kött. Marknadsplan. Linnea Ingebrand, Goran Katinic, Karin Wåhlén

Skönero Kött. Marknadsplan. Linnea Ingebrand, Goran Katinic, Karin Wåhlén Skönero Kött Marknadsplan Linnea Ingebrand, Goran Katinic, Karin Wåhlén Innehållsförteckning Företaget - Skönero Kött... 3 Problemområde... 4 Syfte... 4 Metod... 4 Målgrupp... 5 Makroanalys... 6 Ekonomiskfaktorer...

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn UMU-14401 Spanish A1 Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Innehåller frågor/ begrepp med svar

Läs mer

CIBECO Lönsamhetsstyrning

CIBECO Lönsamhetsstyrning CIBECO Lönsamhetsstyrning Lönsamhetsstyrningsprogrammet genomförs i samarbete med ledningsgrupp och nyckelpersoner som ledningen i företaget utser. Målet är att ta fram en handlingsplan med åtgärder som

Läs mer

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap DIN MARKNADSPLAN BUDSKAP Konkurrenter Ditt budskap KONKURRENTERS BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? USP Garantier Etc. DITT BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? Garantier? USP?

Läs mer

Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1

Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1 Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1 Datum 2011-06-01 Tid 4 timmar Kursansvarig Åsa Skagerstrand Tillåtna hjälpmedel Övrig information Resultat:

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Välkommen Förhandlingsteknik Introduktion

Välkommen Förhandlingsteknik Introduktion Copyright: Powersales Communica6on Välkommen Förhandlingsteknik Introduktion Henrik Mannerstråle Varför förhandlar vi? För att nå en överenskommelse För att slå konkurrenten För att få ett avtal För att

Läs mer

Användarmanual NeverLOST webbokning

Användarmanual NeverLOST webbokning Användarmanual NeverLOST webbokning INNAN DU KOMMER IGÅNG... 2 SCHEMAN... 2 INLOGGNING... 2 EFTER INLOGGNING... 3 LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN... 4 Val av kurs... 4 BOKA NY (LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN)...

Läs mer

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplan Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplaneprocessen Frågestund för alla Marknadsplan Marknadsplaneprocessen Situationsanalys Affärsidé/Strategi Målformulering Handlingsplan/

Läs mer

AFFÄRSPLAN UF-företagande

AFFÄRSPLAN UF-företagande Verksamhetsår: Skola: VD:ns namn: Adress: E-post: AFFÄRSPLAN UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Innehåll 1. ORGANISATION OCH PERSONAL... 3 Förklara vad som ingår i de olika ansvarsområdena... 3 2. NÄTVERK...

Läs mer

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 Innehåll VISION & AFFÄRSIDÈ OM FÖRETAGET FÖRETAGETS HISTORIA

Läs mer

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp E Välkomstbrev Ekonom Online 180 hp Välkommen Välkommen till Ekonom Online vid BTH. Terminen börjar måndagen den 1 september. Vi inleder med ett introduktionsmöte på distans tisdagen den 2 september. Tid

Läs mer

MALL AFFÄRSPLAN 1. Sammanfattning

MALL AFFÄRSPLAN 1. Sammanfattning MALL AFFÄRSPLAN 1 Sammanfattning Kort beskrivning av verksamheten. Affärsidé. Kort historik. Produkter. Ägarstruktur. Omsättning/ resultat de senaste tre åren. Syftet med affärsplanen. Verksamhetens starka

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

ARLA EKO. Inspirera a* handla mera- Strategier för ökad ekologisk konsum8on. Arlas ekologiska ini8a8v. Ann Freudenthal Senior mgr Arla Brand

ARLA EKO. Inspirera a* handla mera- Strategier för ökad ekologisk konsum8on. Arlas ekologiska ini8a8v. Ann Freudenthal Senior mgr Arla Brand ARLA EKO Inspirera a* handla mera- Strategier för ökad ekologisk konsum8on Arlas ekologiska ini8a8v Ann Freudenthal Senior mgr Arla Brand Arla vilka är vi 10 minuter Arla Ekologiskt Arla eko - nuläge och

Läs mer

Vad ska jag prata om?

Vad ska jag prata om? Vad ska jag prata om? Kundförståelse Att besitta kunskap om sina kunder är värdefullt på många sätt Lättare att veta vem som ska få vilket budskap Lättare att veta hur kunderbjudandet ska utformas (paketering)

Läs mer

En okänd graf. Förkunskaper Elever behöver ha en grundläggande förståelse för att alla förändringar sker över tid.

En okänd graf. Förkunskaper Elever behöver ha en grundläggande förståelse för att alla förändringar sker över tid. strävorna 6D 9E En okänd graf kreativ verksamhet tolka en situation statistik förändring Avsikt och matematikinnehåll Förr förmedlades information muntligt. När tidningar och senare radio och tv blev allmän

Läs mer

Affärsplan 2012/2013. Relax your mind

Affärsplan 2012/2013. Relax your mind Affärsplan 2012/2013 Relax your mind Face UF erbjuder, via direktförsäljning, dig som privatperson väldoftande ansiktsmasker som ger dig chansen att skapa ditt eget hemma spa s Innehåll Affärside Ledstjärnor

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Bestäm vilken bok du/ni vill ha Gå in på ungdomsbarometern.se och gör livsstilstestet Läs texten på hemsidan om Koll

Läs mer

TEIM02 - Marknadsföring

TEIM02 - Marknadsföring LiTH Linköpings Universitet TEIM02 - Marknadsföring En sammanfattning och tentamensinläsning Andreas Åhwall 2011 Innehåll Föreläsning 1 Introduktion & Begrepp... 6 Säljkoncept... 6 Produktorientering -

Läs mer

Provlektion till Uppdrag: Matte 9

Provlektion till Uppdrag: Matte 9 Provlektion till Uppdrag: Matte 9 Linjära funktioner En resa i biljettdjungeln I läromedlet Uppdrag: Matte arbetar eleverna med två spår, Uppdrag eller Räkna på. Här kommer ett prov på en lektion där uppdraget

Läs mer

Internationella civilekonomprogrammet 240 HP International Business and Economics Programme

Internationella civilekonomprogrammet 240 HP International Business and Economics Programme Internationella civilekonomprogrammet 240 HP International Business and Economics Programme Organisation och Kunskap Fackspråk 11HP 10HP Makroekonomi Marknadsföring Fackspråk 10HP 7HP 2HP Kurser inom valt

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

Göteborgs universitet Handelshögskolan Företagsekonomiska Institutionen Sektionen för Marknadsföring. Rev. 2011-09-20 KURSKATALOG.

Göteborgs universitet Handelshögskolan Företagsekonomiska Institutionen Sektionen för Marknadsföring. Rev. 2011-09-20 KURSKATALOG. Göteborgs universitet Handelshögskolan Företagsekonomiska Institutionen Sektionen för Marknadsföring Rev. 2011-09-20 KURSKATALOG Kandidatkurser MARKNADSFÖRING VT 2012 1 Innehåll 1 KANDIDATKURSER PÅ GRUNDNIVÅ

Läs mer

Affärsplan 2012/2013. Studio RMN UF. Studio RMN

Affärsplan 2012/2013. Studio RMN UF. Studio RMN Affärsplan 2012/2013 Studio RMN UF Studio RMN Att göra mindre företag mer konkurranskraftiga Affärsidé, vision & mission Vi är Studio RMN Om oss Våra fundament Bakgrund, mål, värderingar och affärsmodell

Läs mer

KUST. Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal.

KUST. Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal. KUST Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal. KUST (Kompetens Utveckling för ST-läkare) startade 1998 på initiativ av studierektorerna inom primärvården och NU-sjukvården.

Läs mer

Underlag för konsultativ behovs dialog

Underlag för konsultativ behovs dialog ny mu / Underlag för konsultativ behovs dialog Våra möten med företag och organisationer, kommuner och myndigheter ska präglas av dialog. Denna dialog syftar till att klargöra dialogpartnerns behov av

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 3 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Dnr HS 214/42 Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

Nedan följer en guide till hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Vänligen följ detta för att underlätta handläggningen.

Nedan följer en guide till hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Vänligen följ detta för att underlätta handläggningen. Nedan följer en guide till hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Vänligen följ detta för att underlätta handläggningen. Spara din ifyllda ansökan som Förnamn_Efternamn.docx Spara ej som pdf. Som en liten

Läs mer

Lättöppnade förpackningar Tillgänglighet för alla 27 november 2009 Rolf Greiff

Lättöppnade förpackningar Tillgänglighet för alla 27 november 2009 Rolf Greiff Lättöppnade förpackningar Tillgänglighet för alla 27 november 2009 Rolf Greiff Nedsatt handfunktion ett problem för många! 1.500.000 svenskar, 60.000.000 europeer Betydligtflerkvinnoränmän Metodutveckling

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners

Läs mer

Volvo Cars Electrification Strategy

Volvo Cars Electrification Strategy Förutsättningar för svenska biltillverkare i jämförelse med europeiska konkurrenter på elbilsområdet Volvo Cars Electrification Strategy Paul Gustavsson Director of Electrification Strategy at Volvo Cars

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Elbilar och Laddhybrider

Elbilar och Laddhybrider Elbilar och Laddhybrider Preliminärt förslag för att underlätta introduktionen av elbilar och laddhybrider i Sverige Greger Ledung Energimyndigheten Bakgrund Regeringen har givit Energimyndigheten uppdraget

Läs mer

Programinformation för Informationsteknologi, 120 högskolepoäng

Programinformation för Informationsteknologi, 120 högskolepoäng Programinformation för Informationsteknologi, 120 högskolepoäng (Information Technology, 120 ECTS credits) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av Utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2011-02-23.

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Affärsplan. Län Västernorrland. Kommun Örnsköldsvik. Skola Nolaskolans gymnasium. Rådgivare Peter Lundgren Anniqa Löfgren. Handledare Ulrika Sundell

Affärsplan. Län Västernorrland. Kommun Örnsköldsvik. Skola Nolaskolans gymnasium. Rådgivare Peter Lundgren Anniqa Löfgren. Handledare Ulrika Sundell Affärsplan Styrelse Rebecca Gidlöf VD och försäljningsansvarig Jessica Lundgren Ekonomi- och marknadsföringsansvarig Johanna Elfving Produkt- och inköpsansvarig Rådgivare Peter Lundgren Anniqa Löfgren

Läs mer

custice. fakta. presentation

custice. fakta. presentation 73% av alla Sveriges företag är helt utan CRMsystem. Ni vinner Strategiskt underlag Konkurrenters positionering Egen positionering Kunders nöjdhetsgrader Säljstöd Konkreta trender Möjliga hot Underlag

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Q2 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO

Q2 2014. Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Q2 2014 Henrik Bunge, VD Magnus Teeling, CFO Henrik Bunge Tillträdde som VD 1 aug Juristexamen från Uppsala Universitet samt studier i ekonomi och marknadskommunikation Tidigare uppdrag VD Peak Performance

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Open Innovation Training Programme 2016

Open Innovation Training Programme 2016 Open Innovation Training Programme 2014-2015 Open Innovation Training Programme 2016 ett kompetensutvecklingsprogram i öppen innovationsmiljö med fokus på livsmedelssektorns behov av förnyelse och innovation

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Chapter 1 What is marketing?... 3 Tre grundfrågor inom marknadsföringen... 3 Företagsfilosofier... 3 Kundvärde... 3 Fyra former av kundvärde... 3 Marknadsmixen... 3 Chapter 2 The global

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Ramverk för: Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Identiteten skapas från toppen

Läs mer

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER Kurskod Kursnamn D0019A Formanalys Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Uppladdare Övrig kommentar Romansk stil (1050 till

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 2 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011 Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating 10 mars 2011 1 2 3 4 5 6 Ratos investeringsidé Innehavsstrategi Investera i en stark kärnaffär Konsolidera Norden Tillvarata synergier Industrialisera

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Affärsplan. SafeApp UF 2012-11-16. Skola Folkungaskolan Ort Linköping UF-region Östergötland UF-lärare Kristina Serebrink

Affärsplan. SafeApp UF 2012-11-16. Skola Folkungaskolan Ort Linköping UF-region Östergötland UF-lärare Kristina Serebrink Affärsplan 2012-11-16 Skola Folkungaskolan Ort Linköping UF-region Östergötland UF-lärare Kristina Serebrink Affärsplan Innehållsförteckning 1. Bakgrund!... 3 2. Affärsidé!... 3 3. Mål och vision!... 3

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN

DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN DETALJERAT PROGRAM FÖR UNDERVISNINGEN Uppbyggnad av undervisningen 6 dagar närundervisning, varje dag utgör en mdul Deltagaren kan välja valfritt antal mduler dck minst 2 grundmduler ch 1 specificeringsmdul

Läs mer

Tidningsannonser En personlig ton

Tidningsannonser En personlig ton Tidningsannonser En personlig ton Uppmärksamhetsord: Gratis, nyhet! Annonsen skall ge upphov till en åtgärd hos mottagaren kupong,tävling,utlottning mm I vilka tidningar annonserar de konkurrenter som

Läs mer

Ta kontroll över dina. samtal. social marknadsföring och dialogbaserad varumärkeskommunikation. Jimmy Forsman, babblish ab www.babblish.

Ta kontroll över dina. samtal. social marknadsföring och dialogbaserad varumärkeskommunikation. Jimmy Forsman, babblish ab www.babblish. Ta kontroll över dina samtal social marknadsföring och dialogbaserad varumärkeskommunikation Jimmy Forsman Vem är jag? Socialvadå? Varför är vi här? Intressanta tider ungefärliga. Det borde hålla! 14:10

Läs mer

MARKNADSFÖRING startaeget.fi och Christian Mikander (1/43) 3.6.2006

MARKNADSFÖRING startaeget.fi och Christian Mikander (1/43) 3.6.2006 MARKNADSFÖRING startaeget.fi och Christian Mikander (1/43) 3.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Varför är marknadsföring viktigt?... 3 2. Marknadsföringens affärsomgivning... 4 2.1 Intern affärsmiljö... 4

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare.

Inlämning 3 IKOT 2011. Gruppmedlemmar. Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng. Handledare. IKOT 2011 Gruppmedlemmar Marcus Anemo Simon Hall Kristoffer Johnsen Abedin Karalic Lian Hong Zheng Handledare Göran Brännare 2 Innehållsförteckning 1 Voice of the Customer... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Resultat

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER

FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER KAPITELNAMN FÖRETAGSEKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER EKONOMIKURSER FÖR ICKE-EKONOMER Allmän Företagsekonomisk Kurs Företaget i samhället Redovisning & analys Aktier & finansiella instrument Ekonomiska kalkyler

Läs mer

Simpler Branschanalys

Simpler Branschanalys Simpler Branschanalys Peter Rathsmann, Mats Svensson Grufman Reje management 18 juni, 2012 Förkortad version 2012-08-31 HE 2 Innehållsförteckning Introduktion och sammanfattning... 3 Metodik... 3 Simplermetoden...

Läs mer

Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2)

Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2) Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2) Innehåll 1. Introduktion 1 1.1 Menyer 1 1.2 Roller 2 1.3 Status 2 2. Skapa nytt kursförslag 3 2.1 Nytt kursförslag 3 2.2 Spara kursförslag och avbryt editering

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn FEG303 Externredovisning C-nivå Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Kandidatkursen Externredovisning

Läs mer

Ekonomisk analys av Webhallen AB TEAE01, HT12

Ekonomisk analys av Webhallen AB TEAE01, HT12 Webhallen AB är ett stabilt e- handelsföretag som år efter år fortsätter att utvecklas, expanderas och skapar nya jobbmöjligheter till bland annat teknikintresserade studenter. Till största del säljer

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖR ATT KUNNA GÖRA UTBILDNINGSPLAN Bilaga 2 VÄRDSKAP VALDEMARSVIK

SAMMANSTÄLLNING FÖR ATT KUNNA GÖRA UTBILDNINGSPLAN Bilaga 2 VÄRDSKAP VALDEMARSVIK SAMMANSTÄLLNING FÖR ATT KUNNA GÖRA UTBILDNINGSPLAN Bilaga 2 VÄRDSKAP VALDEMARSVIK Ver 2012-05-10 Huvudområden Kompetensbehov Beskrivning Förslag genomförande FÖRETAG Max antal Förslag på leverantör (om

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer