tentaplugg.nu av studenter för studenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tentaplugg.nu av studenter för studenter"

Transkript

1 tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn M0004N / M0015N Marknadsföring grundkurs Datum LP Material Kursexaminator Sammanfattning Håkan Perzon Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Danne

2 Marknadsföring! Dennasammanfattningenutgårifrånmarknadsföringsboken. Finnstentormedsvarislutet. Tackförmig,hej! Marknadsföringsmix: Förprodukterfinnsdetnågotsomheterdefyrap:na Bprodukt BPris BPlats BPåverkan Förtjänstertillkommer3styckenp:n BProcessvadsomskernärtjänstenutförsochhur) BPeoplevemsomutförtjänsten) BPhysicalenvironmentvar) Företagets2mikromiljö!:2Påverkarföretagetsenskildamarknad)2 Bestårtillgrundenavföretagetsomsåledesbeståravägareochanställda. Ägare: Ägarenärdensomstyrföretagetditdetskall.Ägarenstårocksåförattskjutainkapitali företagetsomdesenkanarbetamedförattgenereravinst. Anställda: Deanställdakansessomenskildamarknadsföraredådekonstantutsöndrar informationsomkommerbidramedpublicitettillföretaget,positivellernegativ. Idetyttrelagretfinnervi:detsompåverkarföretagetochenskildamarknader) Samhällsintressenter: Dettakanvaramediasomspriderinformationomföretagetellerdessproduktertilldesskonsumenter,kanocksåvaratexkonsumtiongrupper.Ettfotbollslagkommerkonsumeramycketfotbollaravnågonfotbollsproducent). Konkurrenter: Konkurrenternastyrhurdetegnaföretagetagerareftersomdearbetarpåsammamarknadochsåledessammakundgrupp.Deerbjuderliknandeprodukterochmåstedärförtahänsyntillvarann.Omenkonkurrentsänkerprisetkommerdettapåverkaförsäljningenpåvåranvaraeftersomefterfråganökarhoshonomochminskarpåvåregen. Affärspartners: Dettakanvaradistributörersomdistribuerarföretagetsvarorellerleverantörersom skickarmaterialförproduktion. 2 Företagets2makromiljö:2faktorersompåverkarmeränbaraenskildamarknader)2 Dettapåverkarsåledesföretagetsmikromiljöerockså,ochdettabestårav: Politikochlagstiftningar: Lagstiftningarkanändrakonsumtionsmönsterochförsäljningsprissomsedankommerpåverkaföretaget.DetfinnstillexempeljättehögskattochmonopolpåalkoholförsäljningenvilketförsvårardetförSvenskaalkoholproducenterochsäljapåmarknaden. Kulturochreligion: Religionochkulturerkanhindrafolkfrånochkonsumera.Tillexempelsåäterinte

3 muslimergrisvilketkommerpåverkaslaktarensgrisförsäljningiländerdärmångaär muslimer. Ekonomi: Sverigesinternationellaekonomipåverkarfolketskonsumtion,texsåomdetärhög tillväxtsåkonsumerarfolkmer. Detsompåverkarpåbådeföretagetsmakroochmikromiljöär: teknik,upplevelserochhållbarhet. Konsumentens2köpprocess:22 Olikatyperavköpbeslut: Omfattandebeslutfattande:Dettainvolverarvarorsomärdyraochdåharstorrisk, dettakräverenmeromfattandebeslutstagande. Begränsatbeslutsfattande:Billigarevarorsombärmindreriskochdåkräverbegränsat beslutstagande. Rutinköp:Inköpsomärrutinochintekrävernågonvidareomsständigtbeslutsfattande angåendekonsumtion. Köpprocessensolikafaser: BIdentifieringavbehov!konsumenteninserattdenbehöverproduktenifråga. Binformationsinsamling Bbedömningavalternativ Bgenomförandeavköp Butvärdering!behöverintevarasvartellervit,barauttryckersinåsiktomvaran. Personligafaktorersompåverkarköpproccessen: BDemografi:kön,ålder,civilstatus,jobbosv. BLivsstil BAttityd BPersonlighet Bengagemang Maslowspyramid.FysiologiskabehovB>TrygghetB>socialabehovB>uppskattningB>självförverkligande.Konsumentenfortsätterupplängstmedpyramidenochuppfyllermålenallteftersom.Rörsignedomnågraavdeundremålinteäruppfylldalängre. Socialafaktorer: Brollerochfamilj Breferensgrupper Bklasstillhörighet Företagets2nätverk:2nomanisanisland) B2B:beståravattföretaghandlarmedvarandraochutbytertjänsterochprodukter. B2Bmarknadenärbaseratpåattingetföretagagerarförsigsjälvochbidrartillen tvåsidigrelationmellanföretag.denmedmestmaktstyrhandeln. Företagetsinköpprocess: Rutininköp:Företagetgörständigtrutinmässigainköpsomintekräversåmycketvarkenomtankeellerplanering,dessainnebäroftalågriskochlågasummor.

4 Tillexempelmjöltillettbageri. Modifieratinköp:Företagetvilländranågotisinainköp,dekommertroligenbytaleverantör.Dettaledertilleninblandningavliteflerindividerochmernogabeslutsfattande. Förstaköp:Närföretagetköpernågonvaraförförstagångengörsmeromfattande beslutochinvolverarflerindivider. Beslutsrollerinomföretaget: BInköpare BBeslutsfattare Banvändare Bpåverkare Bgrindvakt!bestämmervilkeninformationsomgårinochuturföretaget. Detsompåverkarinköpsprocessen: BHållbarhet,teknikochupplevelser BFöretagetsmikro/makromiljö Olika2köp2situationer:2 Denfysiskaomgivningen:Dennainvolveraralltdefysiskasomuppstårvidettköp,detta kanoftavaravisuellttillexempelhurenbutikserutellerhurenhemsidaärutformad. Densocialaomgivningen:Dettainvolverardesocialabemötandenmanmötervidköpet avenprodukt,detkanoftavaraförsäljareellerbutiksbiträden. Tidomgivningen:Dettaärdentidsomköperärvid.Dettakanvaratillexempelomdet ärhög/lågsäsong. Segmentering,2målgrupper2och2positionering: Måletärocherbjudakundervaddeefterfrågarmenproblemetärattdefinnsmånga kunderochlösningenärattsegmentera. Fördelarmedattsegmenteraär:Bättremöjlighettilltillväxt,lönsamhet,kundkontakt ochkundförståelse. Olikasegment: Geografisktsegment:Delarinmarknadenefterkartanochgeografiskaområdenvar folkärbosatta). Demografisktsegment:Eftertillexempelkönochålder. Beteendemässigtsegment:Gårutpåattmananalyserarbeteendeochkonsumtions mönsterhosindivider. psykografisktsegment:baseratpålivsstilochintressen. Valavmålgrupper: Odifferentierad: Närettföretagharenstrategiförsamtligamarknadermålgrupper),manseparerar såledesintemarknadsföringfrånmarknadtillmarknad Företagochstrategi!Marknader Differentierad: Närettföretagharenstrategiförenmålgruppochmarknad. Strategi!målgrupp

5 strategi!målgrupp strategi!målgrupp Koncentrerad: Manfokuserarpåenspeciellmålgrupp.Manskaparenspeciellstrategiförenmålgrupp ochskiterideandra. målgrupp strategi!målgrupp målgrupp Positionering: Eftermanharsegmenteratmarknadenochdelatindenimålgruppermåstemanpositionerasigjämförtmedsinakonkurrenter.Dettakanskeigenomtillexempelreklamocholikastrategier. Varumärket:2Ensymbolsomstårförföretaget) Varumärketsfunktionerochvärdenurföretagetsperspektiv: BInformationsbärare BIdentitetsbärare Btillväxtgenerator!skaffatlojalakunder. Bkonkurrensmedel Bpositionsinstrument Förettfungerandevarumärkemåstedetuppfyllaföljandekrav:urföretagets perspektiv) Varumärkeskapitaletskallinnehålla: Varumärkeskännedom Märkeslojalitet Upplevdkvalité märkesassociationer Övrigavarumärkestillgångar Varumärketfunktionerurkundensperspektiv: BInformationsbärare Bjämnkvalitevilketledertill: Briskreducerare Bkatalysator BImageskapande 2 Produkt:2 Kärnprodukten:Detsommotiverarkonsumententillköpochdenkänslahan/hon uppleversommotiverardemtillköp.texchokladenochsockersuget. Faktiskprodukt:Alltruntomkärnproduktentexutseendedesign),prisosv. Utvidgadprodukt:Detsomökartotalnyttanavproduktentexgarantier,varligger butiker,kundtjänstosv. Produktportfölj:Allaprodukteriettföretagsutbud Produktlinje:Produktersomärrelateradetillvarandraproduktföljlängd:Antalproduktlinjer

6 produktföljlängd:antaletprodukterinomvarjelinje Produktochkundlivscykeln: förstafasen!nyaprodukter,dessaköpsavinnovatörerproduktenbörjarklättra) andrafasen!tillväxt,tidigaanvändarefortsätterklättra tredjefasen!mognad,majoritetenflackarut) fjärdeochsistafasen!nedgång,eftersläntrareproduktendör.) BostonCelticmatrisen: Marknadskommunikation: Kommunikationsmodell: Börjarmedensändaretexettföretagsomsedanutvecklarentankenågothan/honvillförmedla)dettautvecklasdåtillettbudskap.Förattförsökafåframdettabudskapsåmåstedesedanväljamediaverktyg.Budskapetförmedlasdåtillmottagarenochgårifrånettbudskaptillentanke.Mottagarenkommergeresponsochfeedbackpådethan/honupplevttillföretaget.Dettakantexvarakrona/perläsare.Inomdettafinnsett BRUSsomkommerstöraförmedlingenmellanmottagareochsändare.Dettakanvara texandraannonser. Pris:2 Metoderförprissättning: Kostnadsbaserad:Sättervinstbaseratpris Konkurrensbaseratochefterfrågaorienterat. Prisstrategierförnyaprodukter:

7 Marknadsskumning:Sätteretthögtprisförattsäljasåmycketsommöjligttillen speciellmålgruppsensänkaförattsäljatilldenstörremålgruppen. Marknadspenetrering:Sätterettlågtprisföratttasåstoramarknadsandelarsom möjligt. Psykologiskprissättning:Detemotionellahoskundentexojämnapriser Distribution:2 Multikanaler:Närföretagtarhandommålgruppersomskiljersigmycketåtkandetaanvändningavfleramultikanalersamtidigt.Etttillverkandeföretagkananvändafleradistributionskanalerförattsäljasammaprodukttillolikamålgrupperdettabespararkostnader. Multikanalförsäljning:Närförsäljningenskerpåflerakanalersamtidigttexinternetoch butiken. Marknadsplanering:2 Närmanskaparenmarknadsplan: förstetableraföretagetsaffärsidéochvisionförattetableragrundenför marknadsplanenochvadmanvillförmedla. Sedanskaparmanennulägesanalys:dettaärenutvärderingavvarvibefinnerossi dagsläget.härbesvarasfrågorsomvarärvi?varskavi?hurkomvihit? InomnulägesanalyseningårenSWOTBanalys: Positivafaktorerförattuppnåmål Negativafaktorerförattuppnåmål Strengths Weakness Mikro S T Makro W O Oppurtunities Threaths EnSWOTBanalysanalyserarsåledessvagheter,starkheter,möjligheterochhotföretaget stårinför. Efterattmanetableratdemåsteföretagetskapasinamarknadsföringsmål,vadvillde uppnåmedsinmarknadsföringochvilkenriktningvilldegå. Alladeovannämndastegtillhörföretagetsanalys. Viövergårnutillplaneringenpåproduktnivå. Dettastartarmedattetableraenhuvudstrategiförprodukten. Efetdettaetablerarmanvardenharförkonkurrensfördelarochgörendetaljerad planeringvilketinnehållerenmarknadsföringsmixochdefyrap:na. Tillsistkommerettgenomförandeochuppföljning. Tillväxtstrategier Befintligprodukt Nyprodukt Befintligamarknader Marknadspenetrering Produktutveckling Nyamarknader Marknadsutveckling Diversifiering

8 Tentamen Fråga&1:&Konsumenters&köpbeteende&påverkas&av&köpsituation&samt&personliga&och& socialafaktorer. A)#Ge#exempel#på#tre#olika#typer#av#köpsituationer#3p) Bfysiska!defysiskaomständighetersomkringgårettköp. BSociala!desocialabemötandensomskervidettköp BTid!närköpertarplatstex.Hög/lågsäsong. B)#På#vilket#sätt#kan#köpsituationen,påverka,konsumenters,köpbeteende?,Besvara, frågan'genom'att'välja'två'olika'köpsituationer'och'sedan'ge'ett'exempel'på'hur'en' konsuments)beteende)kan)skilja)sig)åt)beroende)på)de)två)olika)köpsituationerna.)2p) OmenkonsumentskallköpaenexklusivbiltexenFerrarivillkonsumentenattenvissexklusivitetfinnsidetfysiskaområdeköpettarplatstexenbilbutik.Ombilbutikenäridåligtskickkanskekonsumentenändrasigochinteköperbilendåhardenfysiskaköpsituationfåttkundenochändrasinåsiktangåendeköpet. Detsammagällerdesocialtbemötandekundenfårnärhan/honskallköpaferrarin, dettakantexvarasäljaren.omsäljarenärotrevligochinteuppfyllerkonsumentens förväntningarkandettaocksågöraatthan/honavstårifrånköp. C)#Ge#två#exempel#på#en#personlig#faktor.#2p) BAttityd!vilkenattitydpersonenharmotköpet. BPerception!hurkonsumentenuppfattarköpet. D)#Ge#två#exempel#på#en#social#faktor.#2p) BKultur Bklasstillhörighet Fråga$2:$ Inom%marknadsföring%brukar%man%tala%om%olika%roller%i%köpbeslutsprocess.%Vilka%är% dessa?5p) BInköpare BBeslutsfattare Banvändare BPåverkare Bgrindvakt!bestämmervadförinformationsomkommerut/inifrånföretagettexen receptionist. Fråga&3:& Vilka&är&de&fyra&grundläggande&egenskaper&som&karaktäriserar&tjänster?&Beskriv& kortfattat'vad'dessa'innebär.'5p) BTjänstekoncept BBastjänstepaket BUtvidgattjänsteerbjudande BImageochkommunikation Fråga&4:!Ett#starkt#varumärke#kan"skapa"värde"för"företag"bland"annat"genom"att"utgöra"grund"

9 för$ brand$extensions. A)#Förklara#kort#vad#brand#extension#är.#1p) Brandextensionärnärmanmarknadsförsinproduktmedenannanmycketkänd produktmensedanmarknadsfördetaljerförattskiljasinproduktfrånderas. Tex:Omfreewaycolaskullepåståattdeärsomvanligcocacolamenskiljersigipris. B)Ettstarktvarumärkekanävenskapavärdeförföretagetskunder.Getreexempelpå hur$på$vilket$sätt)$ett$starkt$varumärke)kan)skapa)värde)för)kunder.)3p BJämnkvalité!ettvarumärkeförsäkrarintebrakvalitémenhålleroftaenjämnkvalité dettabidrartillattdeären: BRiskreducerare Binformationskälla!etvarumärkeinnehållerenvissinformation. BKanocksåfungerasomenkatalysator Fråga&5:& Marknadsföringsmixen/beskrivs/traditionellt/genom/de/så/kallade/ 4P./I/samband/med/ tjänsterredogörsiställetför 7P.Beskrivkortfattatdetre P somläggstill marknadsföringsmixen.för.tjänster?3p) BPeople,desomärinblandadeitjänstenochsomutförden. BPhysicalenviroment,denfysiskaplatsdärtjänstentarplats Bprocess,denprocesssommangörnärmanutförtjänstendvs.hurdengårtill. Fråga&6: VilkakopplingarfinnsmellanenSWOTBanalysochPorters5Bkraftsmodell?5p) Debådaanalyserarfarorthreats)ettföretagkanvarainblandadei. SWOTBanalysenärendelavettföretagsnulägesanalysnärdemarknadsplaneraroch analyserarföretagetsstarkheter,svagheter,möjligheterochhot. Positivafaktorerförattuppnåmål Negativafaktorerförattuppnåmål Strengths Weakness Mikro S T Makro W O Oppurtunities Threaths Dennamodellvisarhurdetgårtillochvadsomhörtillvad. Porters5kraftsmodellvisarvilkahotettföretagfårståutmedifrånolikafronterisamhället.Texattkunderochleverantörerharförhandlingskraft,attdefinnssubstitutochpotentiellainträdandepåmarknadenutifrån. Fråga&7:!Vilken'är'den'viktigaste'anledningen'till'varför'företag'marknadsplanerar?'4p) Marknadsplanenärenutavdemestcentralaarbetenenmarknadsföraregör,deskapar enplanöverhurmarknadsföringeninomföretagetskallgåtillväga. MarknadsplaneringenvisarvarföretagetskallmarknadsföringsmässigtbådepåkortBochlångsikt.Denvisarvarföretagetbefinnersigidagigenomennulägesanalysochstyrföretagetirättriktningigenomattsättauppmarknadsföringsmål. Fråga&8:

10 !Vilka&kriterier&bör&ett&företag&tillämpavidanalysavvilketellervilkasegmentsomskall väljas'efter'en'genomförd'segmentering?'5p) Debörseefteromsegementenär: Bavrättstorlek Blönsamma BMätbara Btillgänglighet Bsärskiljande Fråga&9: Vadskiljerdifferentieradmarknadsföring*från*odifferentierad*marknadsföring?*4p)* Differentieradmarknadsföringinnebärattmangörenmarknadsföringsmixförvarje målgrupp: Marknadsföringsmix!målgrupp1 Marknadsföringsmix!målgrupp2 osv. Odifferentieradärnärmanharenmarknadsföringsmixförallamålgrupper. Marknadsföringsmix!samtligamålgrupper Fråga&10:& Välj%en%produkt%och%där%du%beskriver%olika%attribut%som%kan%hänföras%till%de%tre%olika dimensionernaiproduktbegreppet?4p) Kärnprodukten:Detsomkonsumentenfaktisktköperochdenkänslasomtillfredställs, texchokladenienmarabouochsockersuget. Faktiskaprodukten:Sakersompris,utseende,designosv. Utvidgadprodukt:Detsomförstärkerproduktentotalnytta,kankallas aftersale.detta kanvaravarbutikendärduköperproduktenligger,kundtjänstosv. Fråga&11:!Varför&betraktas&diversifiering&som&en&mer&riskfylld&tillväxtstrategi&än& marknadsutveckling?3p) Diversifieringanvändermanennyproduktpåennymarknadsåledesärdethögreriskmedtvånyasakeränmarknadsutvecklingdärmanbarainlederennymarknadmedenbefintligprodukt. Fråga&12:!Beskrivmarknadskommunikationsprocessenochproblemsomkanuppståidenoch som$försämrar$ett$företags$möjligheter$att$lyckas$med$sinmarknadskommunikation. 4p) Marknadskommunikationsprocessenbeskriverhurettbudskapgårifrånensändaretill enmottagare. Sändarenkantexvaraettföretagsomharettbudskapdettakanvaraattmarknadsförasinprodukt)dettabudskapstartarförstsomentankehossändarenochövergårsedantillettutformatbudskap.Sändarenväljerdåmediaverktygförattkunnaförmedlasittbudskaptillmottagarensomtaremotbudskapetochgöromdettillentanke. Dennatankeskaparenresponssomgestillsändareniformavfeedback.Dennafeedbackkantaxvaraläsare/perkr.Runtdettafinnsalltidettbrussomdistraherar

11 mottagaren. Fråga&13:& Enproduktlivscykelkandelasinifyrafaser.Angevilka?2p) BIntroduktion Btillväxt Bmognad Bnedgång Fråga&14:& Konkurrensbaserad,prissättning,är,en,metod,för,att,sätta,ett,pris,på,en,vara,eller,tjänst., Att#göra#en#EVCBanalys&är&en&annan&metod&för&att&bestämma&ett&pris.&Vad&skiljer&dessa& båda%metoderna?%5p) Konkurrensbaseradprissättningutgårifrånattmansätterprisetutifrånkonkurrenters prissättningar. EVChandlaromattförståkundensuppfattadevärde.Denenautgårifrånkonkurrenter ochdenandraifrånkunder. Fråga&15: a)#vilka#är#bostonmodellens#bcgbmatrisen)*två*dimensioner*axlar)2p) Marknadstillväxt,marknadsandelar b)#välj#två#av#matrisens#möjliga#positioner.#vad#innebär#dessa#positioner#för#ditt#företag respektive)för)företagets)största)konkurrent?)4p) Stjärnan:Manärdetmarknadsledandeföretagetmedhögmarknadsandelochtillväxt. Dettaärdenpositionsomkonkurrentervillbefinnasigi.Dettakantexvaranyaproduktersomefterfrågasochsynsimedia.Detmanskallförsökagöraärochfåsinaprodukterattfortsättaeftertraktasimedia. Frågetecknet:Dettaärdärettföretagintevillvara,manharlågtillväxtochhögamarknadsandelar.Härbörmanförsökaintroduceralitenyaproduktertillmarknadenopchökasinmarknadstillväxt. Fråga&16:& Vid"köp"på"industriella"marknader"beskrivs"en"av"tre"möjliga"köpklasser"som"rent" återköp.)vilka)är)de)två)övriga)köpklasserna?2p) Fattarfanintevaddemenar!!! Härärdetreåterköpsklassersomfinnsförettföretag: DirektåterköpBDessaharoftalågtprisochinnebärlågriskförföretaget,dessaärrutinköpochbehöverdärförväldigtbegränsatbeslutsfattandeochinblandarfåpersoner,texmjöl!bageri ModifieratåterköpBNärkundenvillbytaleverantör.Dettainvolverarliteflerpersoner ochinformationsinsamlingenökar.dettainnebäromfattandebeslutsfattande. Nyttinköp Ettföretagköpernågotförförstagången.Dettainnebärmångapersoner ochmeromfattandebeslut. Dessaärdetresomframgår!Vilkaövrigatvåvettefan.

12 Tentamennr2: Kapitel7ikursbokenhandlaromsegmentering,dvs.attdelauppmarknadeniolika grupper&utifrån&skillnader&och&likheter&mellan&köparna&för&att&sedan&kunna&bearbeta& köparna'i'de'utvalda'segmenten'på'samma'sätt.'förklara'tre'3)'fördelarmedatt segmenteraenmarknad. Dessaärattmankanuppnåstorlönsamhetpåatthanteraolikamålgrupperolika,ommantexjobbarpåeninternationellmarknadkommerintedesomborispanienreageralikadantsomSverigepåvåranmarknadsföring.Därförkanmangöratvåolikageografiskasegmentmentvåolikamarknadsföringsmixarochpåverkan. Enannananledningkanvaratillgänglighet,detblirlättareattblitillgängligförkunder ochspecielltattkunderärtillgängligaförföretagförmarknadsföring. Ommanskaparmätbarasegmentkanmanmätahurolikamarknadsföringsstrategier fungerarochvilkenpåverkandeharpåkonsumenter. När$det$gäller$marknadsplanering$har$vi$under$kursen$pratat#om#varför#företag#ska#ägna# sig$åt$marknadsplanering.$förklara$tre$3)$syften$med$marknadsplanering. Redanbesvarad! Vilka&är&de&olika&rollerna&i&den&köpbeslutsgrupp&som&brukar&diskuteras&när& konsumenter*köper*något?*beskriv*varje*roll*kortfattat. Inköpare Beslutsfattar Användarepåverkaregrindvakt Det$finns$två$huvudsakliga$prisstrategier$för$nya$produkter.$Namnge$och$förklara$dessa. Dessaär: 1.Marknadspenetrering:Mansätterettlågtprisifrånbörjanförattskapa marknadsandelar 2.Marknadsskummning:Mansätterförstetthögtprisförattnåsåmångasommöjligti enutvaldkundgruppmensänkersedanprisetförattnåresterandekundgrupper. Denna%fråga%handlar%om%modellen%som%beskriver%produktens%olika%nivåer. a)#1#p)#många#företag&erbjuder&bl.a.&support,&garantier,&och&tjänster&som&t.ex.& installation.)vad)kallas)denna)nivå)av)produkten? Dettaärdenutvidgadeproduktensombrukarkarakteriserasmed aftersale grejer somökardentotalanyttanavprodukten. b)#2#p)#utifrån"din"kunskap"om"marknadsföring"!varför&är&det&bra&att&känna&till&de& olika&produktnivåerna? Dettaärommanvillidentifieravadenproduktegentligenär.Hurmanvillmarknadsföraenproduktochvadsomdåmotiverarkundertillköp.Manmåstejusåledesskapaenbragrundkärnprodukt)innanmangårvidarepåresterandenivåer. 2 Tentamen2nr23:2Desomärknapertbesvaradeärfinnsmeditentorovan.

13 Kapitel7ikursbokenhandlaromsegmenteringochviharunderkursendiskuteratolikasegmenteringsvariabler'på'konsumentmarknader.'Namnge'och'förklara'tre'3)'av'dessa' segmenteringsvariabler. Oklartvadsommenasmenkanvaradeolikafaktorermankansegmenteraenmarknad efterochdessaär: Geografisksegmentering!skaparenmålgrupputifråndengeografiskposition individenbefinnersigpå,vardeärbosatta. Demografisksegmentering!baseratpåålder,kön,civilstatusosv. beteendemässigsegmentering!baseratpåenkonsumentskonsumtionsmönsteroch hurhan/honbetersig. Dekanocksåmena:vadsomgörensegmentpåkonsumentmarknadenlönsamt: BTillräckligstorlek Bmätbar BSärskiljande B2BBmarknadenettannatbegreppärindustriellamarknader)harettantal kännetecken'som'utmärker'den'och'skiljer'den'från%b2cbmarknaden.)nämn)och)förklara) tre$3)$kännetecken$för$b2bbmarknaden. B2Bärbaseratpådetnätverkavtjänsterochvarormellanföretag: 1.Företagentillåtersigsjälvaattspecialiserasigpåsinaegnavaror,dehängerdärförihopmedvarannföromenspecialiserarsigpåproduktionavskruvenochenavskruvmejseln. 2. Nomanisanisland dettaskaparenattitydsomliknardetuttrycket.allasamband måstefungeraförattföretagetskalldet. 3.Maktenmellanparter.Denmedmestmaktkommerstyrarelationenåtdenriktning denvill. Namnge'och'beskriv'kortfattat'de'olika'stegen'i'konsumentens'köpbeslutsprocess. BBehov Binsamlingavinformation Butvärderingavalternativ Bgenomförandeavköp Butvärdering Fler%och%fler%företag%använder% multikanaler %som%kan%skapa%möjligheter/fördelar%men% som$även$medför$en$del$begränsningar/nackdelar.$förklara$en$viktig$möjlighet/fördel$ och$en$betydande$begränsning/nackdel. Dettaärnärenleverantöranvänderfleradistributionskanalerförattlevereravarortill olikamålgrupper.dettakommerochbesparakostnader. Detnegativakanvaravidmultikanalförsäljningkandetuppståenkonfliktmellande somsäljertexpånätetochdeibutikenomdesäljersammavaror. Namnge och beskriv kortfattat de olika faserna i produktlivscykeln. Denna har fyra olika faser: introduktion, tillväxt, mognad, nedgång. Bör ritas upp. Med tid på xaxeln och lönsamhet på yaxeln. CocaBCola%verkar%på%en%marknad%med%hög%tillväxt%och%är%marknadsledande.%Företaget% har$stort$designfokus,$många$kunder$efterfrågar$produkten$och$de$syns$i$media.$i$vilken$

14 delavbostonbmatrisenbostonconsultinggroup)kanmanklassificeracocabcola? Cocacolaärenstjärna,medhögtillväxtochandel. Denna%fråga%handlar%om!modellen'som'beskriver'produktens'olika'nivåer. a)#1#p)#vad#kallas#den#nivå#av#produkten#som#motiverar#till#köp,#eller#det#som# konsumenten)egentligen)köper? Dennakallaskärnprodukten. b)#3#p)#namnge#och#beskriv#kortfattat#de#andra#två#produktnivåerna. Utvidgadprodukt:Detsomökardentotalnyttanavproduktenochkankarakteriserasav aftersale.dettakanvaratexvarbutikenliggerosv. Faktisktprodukt:Sakersompris,designosv.

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn J0008N Juridisk översiktskurs Datum 2014-01-13 Material Kursexaminator Tentamen Pär Sundén Betygsgränser G 30; VG 40 Tentamenspoäng --- Övrig kommentar

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn J0008N Juridisk översiktskurs Datum 2014-03-18 Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser G 30; VG 40 Tentamenspoäng --- Övrig kommentar !!Juridisk(översiktskurs(I(J0008N(

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn V0015B Hållbart byggande Datum LP1 14-15 Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Sammanfattning)Hållbart)byggande)(V0015B))2014;10;21)

Läs mer

Tentamen ges för: FEA, kvällskurs, Marknadsföring grundkurs 7,5hp. Underkänt 0-29 poäng Godkänt poäng Väl godkänt poäng

Tentamen ges för: FEA, kvällskurs, Marknadsföring grundkurs 7,5hp. Underkänt 0-29 poäng Godkänt poäng Väl godkänt poäng Marknadsföring 7,5 högskolepoäng Provmoment: Omtentamen 1 Ladokkod: HT09P2 (SMF011) Tentamen ges för: FEA, kvällskurs, Marknadsföring grundkurs 7,5hp Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av

Läs mer

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision.

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision. Företagsstrategi Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring ME1002 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 4 Tomas Sörensson 1 Affärsidé Mission Vision Mission Övergripande uppgift Vision Önskvärt

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn K0002B Byggmaterial Datum LP1 14-15 Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar En stor sammanfattning

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.03.29 Tid: 14:15 18:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Makromiljön och branschen Makromiljön. Makroanalys Grundläggande 15-02-23.

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Makromiljön och branschen Makromiljön. Makroanalys Grundläggande 15-02-23. Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller Thomas Rosenfall 1 Makromiljön och branschen Makromiljön Politiska Nya aktörer Sociokulturella Ekonomiska Leverantörer Rivalitet Kunder Juridiska (legala)

Läs mer

Grundfrågorna. » 722G86 Marknadsföring Marknadsföringsprocessen & marknadsplanen. Processen & planen

Grundfrågorna. » 722G86 Marknadsföring Marknadsföringsprocessen & marknadsplanen. Processen & planen » 722G86 Marknadsföring Marknadsföringsprocessen & marknadsplanen Linköping 2011-10-07 Magnus Moberg Processen & planen» Välkommen» Syfte och tidsplan» Vem är du, vem är jag?» Frågor? Grundfrågorna 1 Strategiska

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn D0017E Inledande programmering för ingenjörer Datum 2014-10-31 Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng 3 14; 4??; 5?? 25/25

Läs mer

Under respektive fråga finns utrymme där svar skall ges. OBS! Svara inte på lösblad.

Under respektive fråga finns utrymme där svar skall ges. OBS! Svara inte på lösblad. Högskolan i Borås Institutionen Handels- och IT-högskolan Daniel Hjelmgren TENTAMEN I MARKNADSFÖRING 2014-11-17 Kl 14:00 18:00 Skriftlig tentamen för kursen: Marknadsföring för ekonomer, 7,5 poäng (SMG011/TMG011).

Läs mer

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.02.20 Tid: 14:15-18:15 Plats: L003/T143 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.10.03 Tid: 14.15-18.15 Plats: L001 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0005N Grundkurs i Industriell Ekonomi Datum LP3 15-16 Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Luleå tekniska

Läs mer

Lycka till! Joacim & Madelaine

Lycka till! Joacim & Madelaine Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST TENTAMEN MARKNADSFÖRING, EFO706 2013-04-25, torsdag, Tid: 08.10-12.30 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel är tillåtna. Skriv din kod

Läs mer

Produktdefinition. Beskriv din produkt kan bestå av en vara eller en tjänst. Stiftelsen Svensk Industridesign

Produktdefinition. Beskriv din produkt kan bestå av en vara eller en tjänst. Stiftelsen Svensk Industridesign Marknadsplan Produktdefinition Beskriv din produkt kan bestå av en vara eller en tjänst. 2 Sammanfattning av marknaden Marknaden i går, i dag och i framtiden Gå igenom förändringar i marknadsandelar, aktörer,

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod T0002N Kursnamn Logistik 1 Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Tentamen Björn Samuelsson Betygsgränser 3 = 30-39; 4 = 40-49; 5 = 50- Tentamenspoäng

Läs mer

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Agenda. Makromiljön och branschen Makromiljön

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Agenda. Makromiljön och branschen Makromiljön Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller 1 Agenda Omvärlds- och branschanalys Makroanalys SWOT-analys TOWS-analys Marknadsstrategier 2 Makromiljön och branschen Makromiljön Demografisk omvärld

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn T0008N Operations management Datum 2013-03-27 Material Kursexaminator Tentamen Anders Bystedt Betygsgränser G3= 30-39,5; 4 = 40-49; 5 = 50-60 Tentamenspoäng

Läs mer

Studiehandledning Marknadsföring 722G86 Version

Studiehandledning Marknadsföring 722G86 Version Studiehandledning Marknadsföring 722G6 Version 2012-09-19 Studiehandledningen består av fyra delar: Föreläsningar Praktikfallsseminarier Marknadsplanen Examination och ska förhoppningsvis ge svar på de

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum LP3 15-16 Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Luleå tekniska

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn T0011T Produktionsledning Datum LP1 14-15 Material Inlämningsuppgift Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Godkänd Övrig kommentar En godkänd

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

» 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal. Pris & distribution. Processen var är vi? » Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor?

» 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal. Pris & distribution. Processen var är vi? » Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? » 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal Linköping 2011-10-26 Magnus Moberg» Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? Pris & distribution Processen var är vi? Omvärlsanalys/ situationsanalys makromiljö

Läs mer

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid Harjoitusty ö 5. Försäljning, marknadsföring och kundens

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0005N Grundkurs i projekt- och industriell ekonomi Datum 2014-05-30 Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng 3 30; 4 40;

Läs mer

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN KONTAKTPERSONER: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING AGRI AB Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - VD Per Nilsson

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

Vad är affärsplanering?

Vad är affärsplanering? Vad är affärsplanering? Det spelar ingen roll hur fort man springer om man springer åt fel håll. Hmm vilken väg ska jag gå? -Beror på vart du ska! Hmm det vet jag inte - Då spelar det ingen roll vilken

Läs mer

TENTAMEN. Luleå tekniska universitet

TENTAMEN. Luleå tekniska universitet TENTAMEN Luleå tekniska universitet Kurskod: D0019N Kursnamn: Programutveckling med Java Tentamensdatum: 2009-12-21 Skrivtid: 4 timmar Tillåtna hjälpmedel: Deitel & Deitel: Java How to Program (valfri

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 5 & 6 TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 5 & 6 och konsumenträtt Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi ens innehåll

Läs mer

Innehållsförteckning. Version 1.0. Publicerad år 2015. Copyright Terence Shaw

Innehållsförteckning. Version 1.0. Publicerad år 2015. Copyright Terence Shaw Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1. Strategin och marknaden... 4 Porters generiska strategier... 5 Ansoffs matris... 9 Porters femkraftsmodell... 13 Marknadsmix 4P, 7P och 4C... 17 4P-modellen...

Läs mer

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi. Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Vision. Övergripande affärsidé.

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi. Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Vision. Övergripande affärsidé. Företagsstrategi Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring ME1004 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 3 Thorolf Hedborg 1 Affärsidé Vision Övergripande affärsidé Yttre affärsidé Inre affärsidé

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-03-23 Material Omtentamen Kursexaminator Betygsgränser G = 42-55,5 ; VG = 56- Tentamenspoäng 73

Läs mer

Digital tjänsteutveckling, kandidat Antagna Höst 2014

Digital tjänsteutveckling, kandidat Antagna Höst 2014 UTBILDNINGSPLAN LÄSÅRET 2015/2016 Digital tjänsteutveckling, kandidat Antagna Höst 2014 BESLUTSDATUM 2014-11-06 BESLUTSFATTARE Enhetschef Utbildnings- & forskningsenheten Luleå tekniska universitet, 971

Läs mer

Skriftlig tentamen för kursen: Marknadsföring för ekonomer, 7,5 poäng (SMG011/TMG011).

Skriftlig tentamen för kursen: Marknadsföring för ekonomer, 7,5 poäng (SMG011/TMG011). Högskolan i Borås Institutionen Handels- och IT-högskolan Daniel Hjelmgren TENTAMEN I MARKNADSFÖRING 2014-08-21 Kl 09:00 13:00 Skriftlig tentamen för kursen: Marknadsföring för ekonomer, 7,5 poäng (SMG011/TMG011).

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Industriell marknadsföring, KTH. Björn Nyberg 2011-09-13

Industriell marknadsföring, KTH. Björn Nyberg 2011-09-13 Industriell marknadsföring, KTH Björn Nyberg 2011-09-13 Brand Management-konsult Grundades 1999 Ca 40 anställda En kombination av kompetens från managementkonsulter, FMCG- och researchföretag samt medie-

Läs mer

GENERELL CASELÖSNING

GENERELL CASELÖSNING GENERELL CASELÖSNING När ett case skall lösas finns det en uppsjö av olika metoder som kan användas. Vissa metoder lämpar sig bättre till vissa typer av case än andra. Det finns dock metoder som är relativt

Läs mer

Välkomna till VBEA15!!!!

Välkomna till VBEA15!!!! Välkomna till VBEA15!!!! Institutionen för byggvetenskaper - byggproduktion Projektering Byggproduktion Förvaltning Rivning Husbyggnad - anläggning Construction Management The academic area of construction

Läs mer

Företagsekonomi och marknadsföring

Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi syftar till att bidra med teorier, modeller och verktyg som stärker förmågan att driva och utveckla företag Ekonomiskt system Planekonomi

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum 2013-03-27 Material Kursexaminator Tentamen Olle Hage Betygsgränser G = 30-39,5; VG = 40-50 Tentamenspoäng

Läs mer

Steg för steg-guide för. Genomföra marknadsundersökningar

Steg för steg-guide för. Genomföra marknadsundersökningar Steg för steg-guide för Genomföra marknadsundersökningar Marknadsundersökningar omfattar många olika områden som gör det lättare för företagen att förbättra sin marknadsföring, produktutveckling och marknadsposition.

Läs mer

Tentamen ges för: Grundläggande marknadsföring 7,5 hp, kvällskursen. Underkänt 0-29 poäng Godkänt 30 44 poäng Väl godkänt 45 60 poäng

Tentamen ges för: Grundläggande marknadsföring 7,5 hp, kvällskursen. Underkänt 0-29 poäng Godkänt 30 44 poäng Väl godkänt 45 60 poäng Grundläggande marknadsföring kvällskusen 7,5 hp Provmoment: Omtentamen 1 Ladokkod: SMF011 Tentamen ges för: Grundläggande marknadsföring 7,5 hp, kvällskursen Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Konkurrenskraftsutredningen om prydnadsväxter

Konkurrenskraftsutredningen om prydnadsväxter Hur stärker vi konkurrenskraften hos svenska tomater och krukväxter? Lena Ekelund och Fredrik Fernqvist Trädgårdskonferensen, Alnarp 2015-01-27 Konkurrenskraftsutredningen om prydnadsväxter»sedan 1995

Läs mer

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före fem SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före Fem smarta sätt att hitta nya kunder Om inte du hittar dem, så kommer dina konkurrenter att göra det För varje företag är nya kunder

Läs mer

Principer för inrättande av fristående kurser

Principer för inrättande av fristående kurser Beslut 2016-02-25 UF-nämnden Annika Åkerblom Forskningshandläggare 1(2) Principer för inrättande av fristående kurser Bakgrund Vid UF-nämndens sammanträde i januari 2016 diskuterades principer för fristående

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring TENTAMEN: INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 Måndag 16/12 2013 Tid: 14.00-18.00 HJÄLPMEDEL: INSTRUKTIONER: Inga Före rättning

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Övrig kommentar

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Övrig kommentar TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER Kurskod Kursnamn D0017A Produktdesign Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Uppladdare Johanna Hamne Övrig kommentar November

Läs mer

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER Kurskod Kursnamn D0019A Formanalys Datum Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Uppladdare Övrig kommentar Tentamen D0017A, Produktdesign

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.11.16 Tid: 08:15-12:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

Distributionsstrategier Distributionsstrategier, Logistikprogrammet 1

Distributionsstrategier Distributionsstrategier, Logistikprogrammet 1 Distributionsstrategier 1 Planering och utveckling av distributionssystem Strategi Struktur Funktion Drift 2 Distribution Aktiviteter som ser till att en produkt överförs från företagen till kunder 3 Kund

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

Studiehandledning Marknadsföring 722G83 Version

Studiehandledning Marknadsföring 722G83 Version Studiehandledning Marknadsföring 722G3 Version 2012-11-10 Studiehandledningen består av fyra delar: Föreläsningar Praktikfallsseminarie Marknadsplanen Examination och ska förhoppningsvis ge svar på de

Läs mer

(avser kursen under LP2, 2012/2013) Underkänt 0-29 poäng Godkänt poäng Väl godkänt poäng

(avser kursen under LP2, 2012/2013) Underkänt 0-29 poäng Godkänt poäng Väl godkänt poäng Grundläggande marknadsföring för event, Varberg Provmoment: Omtentamen 1 Ladokkod: (21ME1A) Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 13 02 12 Tid:

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Årsstämma. 22 maj 2017

Årsstämma. 22 maj 2017 Årsstämma 22 maj 2017 KSEK %, Bruttomarginal Omsättningen i Ellen har haft en årlig genomsnittlig tillväxttakt på 24 procent Utveckling 2006-2015 Intäkter, EBITDA och Bruttomarginal 25 000 20 000 15 000

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Chef. för. Inhousebyrån

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Chef. för. Inhousebyrån Uppdragsbeskrivning för rollen som Chef för Inhousebyrån på EEL ABs Vision Att bli den ledande aktören av hushållsprodukter och tjänster i norra Europa. Välkommen till EEL AB EEL AB grundades 2004, som

Läs mer

Vad är visuell kommunikation?

Vad är visuell kommunikation? Vad är visuell kommunikation? Det vi ser upplever läser tar in... och påverkas av... då är det mycket att förhålla sig till. Hur klarar vi av att sortera? Varför påverkas vi av viss kommunikation och inte

Läs mer

Undervisningen i ämnet inköp och logistik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet inköp och logistik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: INKÖP OCH LOGISTIK Ämnet inköp och logistik behandlar logistik och varuhantering. Ämnet handlar om distribution och hantering av varor. I ämnet ingår varusortiment, lagerhållning och utrustning som används

Läs mer

Strategisk marknadsanalys

Strategisk marknadsanalys Ramverk för: Strategisk marknadsanalys Datum: Företag: Kund/prospect: Produkt/tjänst: Nuvarande omsättning på kunder: Uppskattad potential: Säljmål på kund/prospect: Copyright 2013. Pyramid Communication

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn T0008N Operations management Datum LP3 10-11 Material Kursexaminator Tentamen Diana Chronéer Betygsgränser 3 = 30-39,5 ; 4 = 40-49,5 ; 50 = 50-60

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0012N Tillämpad Makroekonomi Datum LP4 13-14 Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser G 30; VG 40 Tentamenspoäng 40 Övrig kommentar Luleå

Läs mer

CIBECO Lönsamhetsstyrning

CIBECO Lönsamhetsstyrning CIBECO Lönsamhetsstyrning Lönsamhetsstyrningsprogrammet genomförs i samarbete med ledningsgrupp och nyckelpersoner som ledningen i företaget utser. Målet är att ta fram en handlingsplan med åtgärder som

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Marknadskommunikation i praktiken. Introduktion. Handledare Gary Bergqvist. Gary Bergqvist

Marknadskommunikation i praktiken. Introduktion. Handledare Gary Bergqvist. Gary Bergqvist Introduktion Handledare Nu ska vi omsätta teorin i praktiken Sex schemalagda arbetstillfällen/ två uppdrag 1. Introduktion 12 maj 2. Möte hos kunden 14 maj 3. Handledning 20 maj 4. Presentation uppdrag

Läs mer

1. Dagens föreläsning

1. Dagens föreläsning 1. Dagens föreläsning Att förstå: -Omvärldsanalys -SWOT -Köpbeteende -Segmentering -Targeting -Positionering 2007-11-06 Sofi Rehme 1 1.1 Mikroanalys Faktorer nära företaget: Företaget själv Leverantörer

Läs mer

Varför gör dom inte som vi säger?

Varför gör dom inte som vi säger? SIS 30 november 2005 Varför gör dom inte som vi säger? Magnus Enell Enell Sustainable Business AB ? Vilka är dom? Vad säger vi? Varning! En varning utfärdas för innehållet i min föredragning; Personer

Läs mer

Christina Nilroth, Blåbär Design. www.styrelsekvinnor.com

Christina Nilroth, Blåbär Design. www.styrelsekvinnor.com gör för att bygga varumärken Hur gör man med för innehåll att bygga och ett vilka starkt varumärke? gör för att bygga varumärken Hur gör man med för innehåll att bygga och ett vilka starkt varumärke? möjligheter

Läs mer

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI 1 Agenda Masskommunikation Personlig försäljning Direktkommunikation Promotion mix Interaktiv kommunikation Att utforma en marknadskommunikationskampanj 2 Påverkan:

Läs mer

TENTA. Studentens namn: Studentens personnummer:

TENTA. Studentens namn: Studentens personnummer: KOD: TENTA Kurskod: PX1100 Kursnamn: Psykologi: Grundkurs Provmoment: Biologisk psykologi Ansvarig lärare: Uta Sailer Tentamensdatum: 2016-04-02 Tillåtna hjälpmedel: Inga Max poäng: 24 p Väl godkänd: 19

Läs mer

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Av: Viktor Andersson, Axel Johansson, David Bååth, Josefin Ribers, Hesam Jafaei Innehållsförteckning Nuvarande Situation Intern och extern marknadsföringsanalys

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 041, IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring. INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 (I2), IMA 041 (övriga)

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 041, IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring. INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 (I2), IMA 041 (övriga) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 041, IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring TENTAMEN: INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 (I2), IMA 041 (övriga) Torsdag 20/12 2007 Tid: 8.30-12.30 HJÄLPMEDEL:

Läs mer

Marknadsmixen 4P/7P. Agenda MARKNADSMIXEN (4P/7P) 2013-03-01

Marknadsmixen 4P/7P. Agenda MARKNADSMIXEN (4P/7P) 2013-03-01 Marknadsmixen 4P/7P 1 Agenda Marknadsmixen (4P/7P) Produkt Pris Plats Påverkan Personal (Participants/People) Process Fysiskt bevis (Physical Evidence) 2 MARKNADSMIXEN (4P/7P) 3 1 PRODUKT 4 Produkt Kärna:

Läs mer

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS

I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS I HUVUDET PÅ EN RISKKAPITALIST LARS ÖJEFORS Riskkapital Investeringar i eget kapital Public equity i noterade bolag Privat equity i onoterade bolag Venture capital aktivt och tidsbegränsat engagemang Buy-out

Läs mer

Betyg: Underkänd 0-29 poäng 3 30 39 poäng 4 40 49 poäng 5 50 60 poäng

Betyg: Underkänd 0-29 poäng 3 30 39 poäng 4 40 49 poäng 5 50 60 poäng Marknadsföring för ingenjörer Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: 41I04C, samt TI0821 Tentamen ges för: IH, ingenjörer Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: to 15 januari

Läs mer

Hola! Du har blivit antagen till någon av nedanstående distanskurser i spanska VT. 2011. Spanska avdelningen på Linnéuniversitetet i Växjö hälsar dig

Hola! Du har blivit antagen till någon av nedanstående distanskurser i spanska VT. 2011. Spanska avdelningen på Linnéuniversitetet i Växjö hälsar dig Hola! Du har blivit antagen till någon av nedanstående distanskurser i spanska VT 2011. Spanska avdelningen på Linnéuniversitetet i Växjö hälsar dig välkommen! Med hjälp av din kurskod eller anmälningskod

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2015-10-20 av Enhetschef utbildnings- och

Läs mer

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Skriftligt prov i delkurs Företagsekonomi 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi Introduktionskurs 5p Med kurskod FEK070 Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Tentamen

Läs mer

Redaktionell publicitet Del 2: Pressreleaser

Redaktionell publicitet Del 2: Pressreleaser Ramverk för: Redaktionell publicitet Del 2: Pressreleaser Datum: Företag: Produktgrupp: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Utnyttja pressens slagkraft Modern marknadsföring

Läs mer

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD!

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD! Uppgift 1 (20p) Förhoppningsvis har början på hösten varit full av spännande upplevelser. Att erbjuda människor upplevelser är ett område vi ser växer. Under kursen och har vi tagit upp marknadsföring

Läs mer

Industriell ekonomi AK

Industriell ekonomi AK Affärsidémodellen Industriell ekonomi AK Vad är affärsidé och strategi? Marknad Produkt/ Tjänst Resurs/ Kompetens Yttre effektivitet X Inre effektivitet (Produktivitet) = Total effektivitet Inre affärsidén

Läs mer

MIOF01 Marknadsföring och globalisering

MIOF01 Marknadsföring och globalisering Avd. för produktionsekonomi Inst. för Teknisk ekonomi och Logistik Ola Alexanderson KURSPROGRAM MIOF01 Marknadsföring och globalisering HT 2013 / VT 2014 oktober 2013 Ola Alexanderson Ulf Silbersky Per

Läs mer

MIOF15 Marknadsföring

MIOF15 Marknadsföring KURSPROGRAM MIOF15 Marknadsföring HT 2016 Ver. 2 Oktober 2016 Ola Alexanderson Carl-Johan Asplund Ingela Elofsson Kursens hemsida All information som rör kursen återfinns under följande adress: http://www.pm.lth.se

Läs mer

Ekonomiskt tänkande viktigt även för icke-ekonomer Henriksholm Consulting 1

Ekonomiskt tänkande viktigt även för icke-ekonomer Henriksholm Consulting 1 Ekonomiskt tänkande viktigt även för icke-ekonomer 2016-08-22 Henriksholm Consulting 1 Jan Sedenka Lärare på Högskolan i Skövde Utbildad Civilekonom men även utbildad Gymnasielärare inom företagsekonomi

Läs mer

Den it-strategiska beslutsförmågan

Den it-strategiska beslutsförmågan Den it-strategiska beslutsförmågan En kartläggning av kompetens, beslutsfattande och mognad gällande it-strategiska beslut på svenska företag. Den it-strategiska beslutsförmågan, 2015 TNS Sifo Karin Schneller

Läs mer

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum Övrig kommentar

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum Övrig kommentar TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER Kurskod Kursnamn R0001N Ekonomistyrning Datum 2012-01-09 -- 2012-01-12 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Kent Nilsson 4: 72p, 5: 84p

Läs mer

VD presentation. Ingemar Lagerlöf. Stockholm 10 maj 2011

VD presentation. Ingemar Lagerlöf. Stockholm 10 maj 2011 Årsstämman 2011 Årsstämma 2011 VD presentation Ingemar Lagerlöf Stockholm 10 maj 2011 Rapporten för första kvartalet flyttas fram LinkMed är fortfarande involverat i flera olika förhandlingar och diskussioner

Läs mer

Distribu(onsstrategier. 2013 Distributionsstrategier, Logistikprogrammet 1

Distribu(onsstrategier. 2013 Distributionsstrategier, Logistikprogrammet 1 Distribu(onsstrategier 1 Planering och utveckling av distribu(onssystem Strategi Struktur Funk(on Dri: 2 Distribu(on Ak#viteter som ser #ll a/ en produkt överförs från företagen #ll kunder 3 Kund Produkt

Läs mer

Strategi och styrning av distributionssystem

Strategi och styrning av distributionssystem Strategi och styrning av distributionssystem Marknadsföring och distribution, 722g34 21 jan 2014 Anders Parment, Ph. D. Konkurrensstrategi: synsätt Marknadsbaserad konkurrensstrategi Resursbaserad konkurrensstrategi

Läs mer

Rekordkvartal med rekordaffärer!

Rekordkvartal med rekordaffärer! Rekordkvartal med rekordaffärer! Pricer idag Världsledare i ESL-marknaden 60% marknadsandel Fler än 7 100 installationer i närmare 50 länder över 80 miljoner etiketter installerade Kontor i Stockholm,

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Tentaplugg Redovisning

Läs mer

ANALYS OCH UTVÄRDERING AV TILLVÄXTPROGRAMMET EXPEDITION FRAMÅT

ANALYS OCH UTVÄRDERING AV TILLVÄXTPROGRAMMET EXPEDITION FRAMÅT ANALYS OCH UTVÄRDERING AV TILLVÄXTPROGRAMMET EXPEDITION FRAMÅT Bisnode Jan Fineman och Håkan Wolgast 2016-06-22 Besöksadress: Rosenborgsgatan 4 6, Solna Sida 2 (19) Innehåll Bakgrund... 3 Mätgrupper...

Läs mer

MIOF01 Marknadsföring och globalisering

MIOF01 Marknadsföring och globalisering Avd. för produktionsekonomi Inst. för Teknisk ekonomi och Logistik Ola Alexanderson KURSPROGRAM MIOF01 Marknadsföring och globalisering HT 2014 / VT 2015 Version 1 November 2014 Ola Alexanderson Carl-Johan

Läs mer

vad är marknadsföring?

vad är marknadsföring? om föreläsaren praktisk marknadsföring ring RPC Stockholm, den 16 december 2004 pappa (Milton, 10 och Nellie 7) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) forskare (Stocholms universitet: marknadsföring)

Läs mer

Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PM2616 Kursnamn: Psykoterapi Provmoment: Psykoterapeutisk Teori PDT, Psykoterapeutisk Teori KBT Ansvarig lärare: Anders Wellsmo & Annika Björnsdotter Tentamensdatum: 2016-01-14 Tillåtna hjälpmedel:

Läs mer

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Kontaktuppgifter. Agenda 2012-12-03. Thomas Rosenfall. Thomas Rosenfall

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Kontaktuppgifter. Agenda 2012-12-03. Thomas Rosenfall. Thomas Rosenfall Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller Thomas Rosenfall 1 Kontaktuppgifter Thomas Rosenfall Junior Universitetslektor Industriell Marknadsföring Institutionen for Ekonomisk och Industriell

Läs mer