tentaplugg.nu av studenter för studenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tentaplugg.nu av studenter för studenter"

Transkript

1 tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn M0004N / M0015N Marknadsföring grundkurs Datum LP Material Kursexaminator Sammanfattning Håkan Perzon Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Danne

2 Marknadsföring! Dennasammanfattningenutgårifrånmarknadsföringsboken. Finnstentormedsvarislutet. Tackförmig,hej! Marknadsföringsmix: Förprodukterfinnsdetnågotsomheterdefyrap:na Bprodukt BPris BPlats BPåverkan Förtjänstertillkommer3styckenp:n BProcessvadsomskernärtjänstenutförsochhur) BPeoplevemsomutförtjänsten) BPhysicalenvironmentvar) Företagets2mikromiljö!:2Påverkarföretagetsenskildamarknad)2 Bestårtillgrundenavföretagetsomsåledesbeståravägareochanställda. Ägare: Ägarenärdensomstyrföretagetditdetskall.Ägarenstårocksåförattskjutainkapitali företagetsomdesenkanarbetamedförattgenereravinst. Anställda: Deanställdakansessomenskildamarknadsföraredådekonstantutsöndrar informationsomkommerbidramedpublicitettillföretaget,positivellernegativ. Idetyttrelagretfinnervi:detsompåverkarföretagetochenskildamarknader) Samhällsintressenter: Dettakanvaramediasomspriderinformationomföretagetellerdessproduktertilldesskonsumenter,kanocksåvaratexkonsumtiongrupper.Ettfotbollslagkommerkonsumeramycketfotbollaravnågonfotbollsproducent). Konkurrenter: Konkurrenternastyrhurdetegnaföretagetagerareftersomdearbetarpåsammamarknadochsåledessammakundgrupp.Deerbjuderliknandeprodukterochmåstedärförtahänsyntillvarann.Omenkonkurrentsänkerprisetkommerdettapåverkaförsäljningenpåvåranvaraeftersomefterfråganökarhoshonomochminskarpåvåregen. Affärspartners: Dettakanvaradistributörersomdistribuerarföretagetsvarorellerleverantörersom skickarmaterialförproduktion. 2 Företagets2makromiljö:2faktorersompåverkarmeränbaraenskildamarknader)2 Dettapåverkarsåledesföretagetsmikromiljöerockså,ochdettabestårav: Politikochlagstiftningar: Lagstiftningarkanändrakonsumtionsmönsterochförsäljningsprissomsedankommerpåverkaföretaget.DetfinnstillexempeljättehögskattochmonopolpåalkoholförsäljningenvilketförsvårardetförSvenskaalkoholproducenterochsäljapåmarknaden. Kulturochreligion: Religionochkulturerkanhindrafolkfrånochkonsumera.Tillexempelsåäterinte

3 muslimergrisvilketkommerpåverkaslaktarensgrisförsäljningiländerdärmångaär muslimer. Ekonomi: Sverigesinternationellaekonomipåverkarfolketskonsumtion,texsåomdetärhög tillväxtsåkonsumerarfolkmer. Detsompåverkarpåbådeföretagetsmakroochmikromiljöär: teknik,upplevelserochhållbarhet. Konsumentens2köpprocess:22 Olikatyperavköpbeslut: Omfattandebeslutfattande:Dettainvolverarvarorsomärdyraochdåharstorrisk, dettakräverenmeromfattandebeslutstagande. Begränsatbeslutsfattande:Billigarevarorsombärmindreriskochdåkräverbegränsat beslutstagande. Rutinköp:Inköpsomärrutinochintekrävernågonvidareomsständigtbeslutsfattande angåendekonsumtion. Köpprocessensolikafaser: BIdentifieringavbehov!konsumenteninserattdenbehöverproduktenifråga. Binformationsinsamling Bbedömningavalternativ Bgenomförandeavköp Butvärdering!behöverintevarasvartellervit,barauttryckersinåsiktomvaran. Personligafaktorersompåverkarköpproccessen: BDemografi:kön,ålder,civilstatus,jobbosv. BLivsstil BAttityd BPersonlighet Bengagemang Maslowspyramid.FysiologiskabehovB>TrygghetB>socialabehovB>uppskattningB>självförverkligande.Konsumentenfortsätterupplängstmedpyramidenochuppfyllermålenallteftersom.Rörsignedomnågraavdeundremålinteäruppfylldalängre. Socialafaktorer: Brollerochfamilj Breferensgrupper Bklasstillhörighet Företagets2nätverk:2nomanisanisland) B2B:beståravattföretaghandlarmedvarandraochutbytertjänsterochprodukter. B2Bmarknadenärbaseratpåattingetföretagagerarförsigsjälvochbidrartillen tvåsidigrelationmellanföretag.denmedmestmaktstyrhandeln. Företagetsinköpprocess: Rutininköp:Företagetgörständigtrutinmässigainköpsomintekräversåmycketvarkenomtankeellerplanering,dessainnebäroftalågriskochlågasummor.

4 Tillexempelmjöltillettbageri. Modifieratinköp:Företagetvilländranågotisinainköp,dekommertroligenbytaleverantör.Dettaledertilleninblandningavliteflerindividerochmernogabeslutsfattande. Förstaköp:Närföretagetköpernågonvaraförförstagångengörsmeromfattande beslutochinvolverarflerindivider. Beslutsrollerinomföretaget: BInköpare BBeslutsfattare Banvändare Bpåverkare Bgrindvakt!bestämmervilkeninformationsomgårinochuturföretaget. Detsompåverkarinköpsprocessen: BHållbarhet,teknikochupplevelser BFöretagetsmikro/makromiljö Olika2köp2situationer:2 Denfysiskaomgivningen:Dennainvolveraralltdefysiskasomuppstårvidettköp,detta kanoftavaravisuellttillexempelhurenbutikserutellerhurenhemsidaärutformad. Densocialaomgivningen:Dettainvolverardesocialabemötandenmanmötervidköpet avenprodukt,detkanoftavaraförsäljareellerbutiksbiträden. Tidomgivningen:Dettaärdentidsomköperärvid.Dettakanvaratillexempelomdet ärhög/lågsäsong. Segmentering,2målgrupper2och2positionering: Måletärocherbjudakundervaddeefterfrågarmenproblemetärattdefinnsmånga kunderochlösningenärattsegmentera. Fördelarmedattsegmenteraär:Bättremöjlighettilltillväxt,lönsamhet,kundkontakt ochkundförståelse. Olikasegment: Geografisktsegment:Delarinmarknadenefterkartanochgeografiskaområdenvar folkärbosatta). Demografisktsegment:Eftertillexempelkönochålder. Beteendemässigtsegment:Gårutpåattmananalyserarbeteendeochkonsumtions mönsterhosindivider. psykografisktsegment:baseratpålivsstilochintressen. Valavmålgrupper: Odifferentierad: Närettföretagharenstrategiförsamtligamarknadermålgrupper),manseparerar såledesintemarknadsföringfrånmarknadtillmarknad Företagochstrategi!Marknader Differentierad: Närettföretagharenstrategiförenmålgruppochmarknad. Strategi!målgrupp

5 strategi!målgrupp strategi!målgrupp Koncentrerad: Manfokuserarpåenspeciellmålgrupp.Manskaparenspeciellstrategiförenmålgrupp ochskiterideandra. målgrupp strategi!målgrupp målgrupp Positionering: Eftermanharsegmenteratmarknadenochdelatindenimålgruppermåstemanpositionerasigjämförtmedsinakonkurrenter.Dettakanskeigenomtillexempelreklamocholikastrategier. Varumärket:2Ensymbolsomstårförföretaget) Varumärketsfunktionerochvärdenurföretagetsperspektiv: BInformationsbärare BIdentitetsbärare Btillväxtgenerator!skaffatlojalakunder. Bkonkurrensmedel Bpositionsinstrument Förettfungerandevarumärkemåstedetuppfyllaföljandekrav:urföretagets perspektiv) Varumärkeskapitaletskallinnehålla: Varumärkeskännedom Märkeslojalitet Upplevdkvalité märkesassociationer Övrigavarumärkestillgångar Varumärketfunktionerurkundensperspektiv: BInformationsbärare Bjämnkvalitevilketledertill: Briskreducerare Bkatalysator BImageskapande 2 Produkt:2 Kärnprodukten:Detsommotiverarkonsumententillköpochdenkänslahan/hon uppleversommotiverardemtillköp.texchokladenochsockersuget. Faktiskprodukt:Alltruntomkärnproduktentexutseendedesign),prisosv. Utvidgadprodukt:Detsomökartotalnyttanavproduktentexgarantier,varligger butiker,kundtjänstosv. Produktportfölj:Allaprodukteriettföretagsutbud Produktlinje:Produktersomärrelateradetillvarandraproduktföljlängd:Antalproduktlinjer

6 produktföljlängd:antaletprodukterinomvarjelinje Produktochkundlivscykeln: förstafasen!nyaprodukter,dessaköpsavinnovatörerproduktenbörjarklättra) andrafasen!tillväxt,tidigaanvändarefortsätterklättra tredjefasen!mognad,majoritetenflackarut) fjärdeochsistafasen!nedgång,eftersläntrareproduktendör.) BostonCelticmatrisen: Marknadskommunikation: Kommunikationsmodell: Börjarmedensändaretexettföretagsomsedanutvecklarentankenågothan/honvillförmedla)dettautvecklasdåtillettbudskap.Förattförsökafåframdettabudskapsåmåstedesedanväljamediaverktyg.Budskapetförmedlasdåtillmottagarenochgårifrånettbudskaptillentanke.Mottagarenkommergeresponsochfeedbackpådethan/honupplevttillföretaget.Dettakantexvarakrona/perläsare.Inomdettafinnsett BRUSsomkommerstöraförmedlingenmellanmottagareochsändare.Dettakanvara texandraannonser. Pris:2 Metoderförprissättning: Kostnadsbaserad:Sättervinstbaseratpris Konkurrensbaseratochefterfrågaorienterat. Prisstrategierförnyaprodukter:

7 Marknadsskumning:Sätteretthögtprisförattsäljasåmycketsommöjligttillen speciellmålgruppsensänkaförattsäljatilldenstörremålgruppen. Marknadspenetrering:Sätterettlågtprisföratttasåstoramarknadsandelarsom möjligt. Psykologiskprissättning:Detemotionellahoskundentexojämnapriser Distribution:2 Multikanaler:Närföretagtarhandommålgruppersomskiljersigmycketåtkandetaanvändningavfleramultikanalersamtidigt.Etttillverkandeföretagkananvändafleradistributionskanalerförattsäljasammaprodukttillolikamålgrupperdettabespararkostnader. Multikanalförsäljning:Närförsäljningenskerpåflerakanalersamtidigttexinternetoch butiken. Marknadsplanering:2 Närmanskaparenmarknadsplan: förstetableraföretagetsaffärsidéochvisionförattetableragrundenför marknadsplanenochvadmanvillförmedla. Sedanskaparmanennulägesanalys:dettaärenutvärderingavvarvibefinnerossi dagsläget.härbesvarasfrågorsomvarärvi?varskavi?hurkomvihit? InomnulägesanalyseningårenSWOTBanalys: Positivafaktorerförattuppnåmål Negativafaktorerförattuppnåmål Strengths Weakness Mikro S T Makro W O Oppurtunities Threaths EnSWOTBanalysanalyserarsåledessvagheter,starkheter,möjligheterochhotföretaget stårinför. Efterattmanetableratdemåsteföretagetskapasinamarknadsföringsmål,vadvillde uppnåmedsinmarknadsföringochvilkenriktningvilldegå. Alladeovannämndastegtillhörföretagetsanalys. Viövergårnutillplaneringenpåproduktnivå. Dettastartarmedattetableraenhuvudstrategiförprodukten. Efetdettaetablerarmanvardenharförkonkurrensfördelarochgörendetaljerad planeringvilketinnehållerenmarknadsföringsmixochdefyrap:na. Tillsistkommerettgenomförandeochuppföljning. Tillväxtstrategier Befintligprodukt Nyprodukt Befintligamarknader Marknadspenetrering Produktutveckling Nyamarknader Marknadsutveckling Diversifiering

8 Tentamen Fråga&1:&Konsumenters&köpbeteende&påverkas&av&köpsituation&samt&personliga&och& socialafaktorer. A)#Ge#exempel#på#tre#olika#typer#av#köpsituationer#3p) Bfysiska!defysiskaomständighetersomkringgårettköp. BSociala!desocialabemötandensomskervidettköp BTid!närköpertarplatstex.Hög/lågsäsong. B)#På#vilket#sätt#kan#köpsituationen,påverka,konsumenters,köpbeteende?,Besvara, frågan'genom'att'välja'två'olika'köpsituationer'och'sedan'ge'ett'exempel'på'hur'en' konsuments)beteende)kan)skilja)sig)åt)beroende)på)de)två)olika)köpsituationerna.)2p) OmenkonsumentskallköpaenexklusivbiltexenFerrarivillkonsumentenattenvissexklusivitetfinnsidetfysiskaområdeköpettarplatstexenbilbutik.Ombilbutikenäridåligtskickkanskekonsumentenändrasigochinteköperbilendåhardenfysiskaköpsituationfåttkundenochändrasinåsiktangåendeköpet. Detsammagällerdesocialtbemötandekundenfårnärhan/honskallköpaferrarin, dettakantexvarasäljaren.omsäljarenärotrevligochinteuppfyllerkonsumentens förväntningarkandettaocksågöraatthan/honavstårifrånköp. C)#Ge#två#exempel#på#en#personlig#faktor.#2p) BAttityd!vilkenattitydpersonenharmotköpet. BPerception!hurkonsumentenuppfattarköpet. D)#Ge#två#exempel#på#en#social#faktor.#2p) BKultur Bklasstillhörighet Fråga$2:$ Inom%marknadsföring%brukar%man%tala%om%olika%roller%i%köpbeslutsprocess.%Vilka%är% dessa?5p) BInköpare BBeslutsfattare Banvändare BPåverkare Bgrindvakt!bestämmervadförinformationsomkommerut/inifrånföretagettexen receptionist. Fråga&3:& Vilka&är&de&fyra&grundläggande&egenskaper&som&karaktäriserar&tjänster?&Beskriv& kortfattat'vad'dessa'innebär.'5p) BTjänstekoncept BBastjänstepaket BUtvidgattjänsteerbjudande BImageochkommunikation Fråga&4:!Ett#starkt#varumärke#kan"skapa"värde"för"företag"bland"annat"genom"att"utgöra"grund"

9 för$ brand$extensions. A)#Förklara#kort#vad#brand#extension#är.#1p) Brandextensionärnärmanmarknadsförsinproduktmedenannanmycketkänd produktmensedanmarknadsfördetaljerförattskiljasinproduktfrånderas. Tex:Omfreewaycolaskullepåståattdeärsomvanligcocacolamenskiljersigipris. B)Ettstarktvarumärkekanävenskapavärdeförföretagetskunder.Getreexempelpå hur$på$vilket$sätt)$ett$starkt$varumärke)kan)skapa)värde)för)kunder.)3p BJämnkvalité!ettvarumärkeförsäkrarintebrakvalitémenhålleroftaenjämnkvalité dettabidrartillattdeären: BRiskreducerare Binformationskälla!etvarumärkeinnehållerenvissinformation. BKanocksåfungerasomenkatalysator Fråga&5:& Marknadsföringsmixen/beskrivs/traditionellt/genom/de/så/kallade/ 4P./I/samband/med/ tjänsterredogörsiställetför 7P.Beskrivkortfattatdetre P somläggstill marknadsföringsmixen.för.tjänster?3p) BPeople,desomärinblandadeitjänstenochsomutförden. BPhysicalenviroment,denfysiskaplatsdärtjänstentarplats Bprocess,denprocesssommangörnärmanutförtjänstendvs.hurdengårtill. Fråga&6: VilkakopplingarfinnsmellanenSWOTBanalysochPorters5Bkraftsmodell?5p) Debådaanalyserarfarorthreats)ettföretagkanvarainblandadei. SWOTBanalysenärendelavettföretagsnulägesanalysnärdemarknadsplaneraroch analyserarföretagetsstarkheter,svagheter,möjligheterochhot. Positivafaktorerförattuppnåmål Negativafaktorerförattuppnåmål Strengths Weakness Mikro S T Makro W O Oppurtunities Threaths Dennamodellvisarhurdetgårtillochvadsomhörtillvad. Porters5kraftsmodellvisarvilkahotettföretagfårståutmedifrånolikafronterisamhället.Texattkunderochleverantörerharförhandlingskraft,attdefinnssubstitutochpotentiellainträdandepåmarknadenutifrån. Fråga&7:!Vilken'är'den'viktigaste'anledningen'till'varför'företag'marknadsplanerar?'4p) Marknadsplanenärenutavdemestcentralaarbetenenmarknadsföraregör,deskapar enplanöverhurmarknadsföringeninomföretagetskallgåtillväga. MarknadsplaneringenvisarvarföretagetskallmarknadsföringsmässigtbådepåkortBochlångsikt.Denvisarvarföretagetbefinnersigidagigenomennulägesanalysochstyrföretagetirättriktningigenomattsättauppmarknadsföringsmål. Fråga&8:

10 !Vilka&kriterier&bör&ett&företag&tillämpavidanalysavvilketellervilkasegmentsomskall väljas'efter'en'genomförd'segmentering?'5p) Debörseefteromsegementenär: Bavrättstorlek Blönsamma BMätbara Btillgänglighet Bsärskiljande Fråga&9: Vadskiljerdifferentieradmarknadsföring*från*odifferentierad*marknadsföring?*4p)* Differentieradmarknadsföringinnebärattmangörenmarknadsföringsmixförvarje målgrupp: Marknadsföringsmix!målgrupp1 Marknadsföringsmix!målgrupp2 osv. Odifferentieradärnärmanharenmarknadsföringsmixförallamålgrupper. Marknadsföringsmix!samtligamålgrupper Fråga&10:& Välj%en%produkt%och%där%du%beskriver%olika%attribut%som%kan%hänföras%till%de%tre%olika dimensionernaiproduktbegreppet?4p) Kärnprodukten:Detsomkonsumentenfaktisktköperochdenkänslasomtillfredställs, texchokladenienmarabouochsockersuget. Faktiskaprodukten:Sakersompris,utseende,designosv. Utvidgadprodukt:Detsomförstärkerproduktentotalnytta,kankallas aftersale.detta kanvaravarbutikendärduköperproduktenligger,kundtjänstosv. Fråga&11:!Varför&betraktas&diversifiering&som&en&mer&riskfylld&tillväxtstrategi&än& marknadsutveckling?3p) Diversifieringanvändermanennyproduktpåennymarknadsåledesärdethögreriskmedtvånyasakeränmarknadsutvecklingdärmanbarainlederennymarknadmedenbefintligprodukt. Fråga&12:!Beskrivmarknadskommunikationsprocessenochproblemsomkanuppståidenoch som$försämrar$ett$företags$möjligheter$att$lyckas$med$sinmarknadskommunikation. 4p) Marknadskommunikationsprocessenbeskriverhurettbudskapgårifrånensändaretill enmottagare. Sändarenkantexvaraettföretagsomharettbudskapdettakanvaraattmarknadsförasinprodukt)dettabudskapstartarförstsomentankehossändarenochövergårsedantillettutformatbudskap.Sändarenväljerdåmediaverktygförattkunnaförmedlasittbudskaptillmottagarensomtaremotbudskapetochgöromdettillentanke. Dennatankeskaparenresponssomgestillsändareniformavfeedback.Dennafeedbackkantaxvaraläsare/perkr.Runtdettafinnsalltidettbrussomdistraherar

11 mottagaren. Fråga&13:& Enproduktlivscykelkandelasinifyrafaser.Angevilka?2p) BIntroduktion Btillväxt Bmognad Bnedgång Fråga&14:& Konkurrensbaserad,prissättning,är,en,metod,för,att,sätta,ett,pris,på,en,vara,eller,tjänst., Att#göra#en#EVCBanalys&är&en&annan&metod&för&att&bestämma&ett&pris.&Vad&skiljer&dessa& båda%metoderna?%5p) Konkurrensbaseradprissättningutgårifrånattmansätterprisetutifrånkonkurrenters prissättningar. EVChandlaromattförståkundensuppfattadevärde.Denenautgårifrånkonkurrenter ochdenandraifrånkunder. Fråga&15: a)#vilka#är#bostonmodellens#bcgbmatrisen)*två*dimensioner*axlar)2p) Marknadstillväxt,marknadsandelar b)#välj#två#av#matrisens#möjliga#positioner.#vad#innebär#dessa#positioner#för#ditt#företag respektive)för)företagets)största)konkurrent?)4p) Stjärnan:Manärdetmarknadsledandeföretagetmedhögmarknadsandelochtillväxt. Dettaärdenpositionsomkonkurrentervillbefinnasigi.Dettakantexvaranyaproduktersomefterfrågasochsynsimedia.Detmanskallförsökagöraärochfåsinaprodukterattfortsättaeftertraktasimedia. Frågetecknet:Dettaärdärettföretagintevillvara,manharlågtillväxtochhögamarknadsandelar.Härbörmanförsökaintroduceralitenyaproduktertillmarknadenopchökasinmarknadstillväxt. Fråga&16:& Vid"köp"på"industriella"marknader"beskrivs"en"av"tre"möjliga"köpklasser"som"rent" återköp.)vilka)är)de)två)övriga)köpklasserna?2p) Fattarfanintevaddemenar!!! Härärdetreåterköpsklassersomfinnsförettföretag: DirektåterköpBDessaharoftalågtprisochinnebärlågriskförföretaget,dessaärrutinköpochbehöverdärförväldigtbegränsatbeslutsfattandeochinblandarfåpersoner,texmjöl!bageri ModifieratåterköpBNärkundenvillbytaleverantör.Dettainvolverarliteflerpersoner ochinformationsinsamlingenökar.dettainnebäromfattandebeslutsfattande. Nyttinköp Ettföretagköpernågotförförstagången.Dettainnebärmångapersoner ochmeromfattandebeslut. Dessaärdetresomframgår!Vilkaövrigatvåvettefan.

12 Tentamennr2: Kapitel7ikursbokenhandlaromsegmentering,dvs.attdelauppmarknadeniolika grupper&utifrån&skillnader&och&likheter&mellan&köparna&för&att&sedan&kunna&bearbeta& köparna'i'de'utvalda'segmenten'på'samma'sätt.'förklara'tre'3)'fördelarmedatt segmenteraenmarknad. Dessaärattmankanuppnåstorlönsamhetpåatthanteraolikamålgrupperolika,ommantexjobbarpåeninternationellmarknadkommerintedesomborispanienreageralikadantsomSverigepåvåranmarknadsföring.Därförkanmangöratvåolikageografiskasegmentmentvåolikamarknadsföringsmixarochpåverkan. Enannananledningkanvaratillgänglighet,detblirlättareattblitillgängligförkunder ochspecielltattkunderärtillgängligaförföretagförmarknadsföring. Ommanskaparmätbarasegmentkanmanmätahurolikamarknadsföringsstrategier fungerarochvilkenpåverkandeharpåkonsumenter. När$det$gäller$marknadsplanering$har$vi$under$kursen$pratat#om#varför#företag#ska#ägna# sig$åt$marknadsplanering.$förklara$tre$3)$syften$med$marknadsplanering. Redanbesvarad! Vilka&är&de&olika&rollerna&i&den&köpbeslutsgrupp&som&brukar&diskuteras&när& konsumenter*köper*något?*beskriv*varje*roll*kortfattat. Inköpare Beslutsfattar Användarepåverkaregrindvakt Det$finns$två$huvudsakliga$prisstrategier$för$nya$produkter.$Namnge$och$förklara$dessa. Dessaär: 1.Marknadspenetrering:Mansätterettlågtprisifrånbörjanförattskapa marknadsandelar 2.Marknadsskummning:Mansätterförstetthögtprisförattnåsåmångasommöjligti enutvaldkundgruppmensänkersedanprisetförattnåresterandekundgrupper. Denna%fråga%handlar%om%modellen%som%beskriver%produktens%olika%nivåer. a)#1#p)#många#företag&erbjuder&bl.a.&support,&garantier,&och&tjänster&som&t.ex.& installation.)vad)kallas)denna)nivå)av)produkten? Dettaärdenutvidgadeproduktensombrukarkarakteriserasmed aftersale grejer somökardentotalanyttanavprodukten. b)#2#p)#utifrån"din"kunskap"om"marknadsföring"!varför&är&det&bra&att&känna&till&de& olika&produktnivåerna? Dettaärommanvillidentifieravadenproduktegentligenär.Hurmanvillmarknadsföraenproduktochvadsomdåmotiverarkundertillköp.Manmåstejusåledesskapaenbragrundkärnprodukt)innanmangårvidarepåresterandenivåer. 2 Tentamen2nr23:2Desomärknapertbesvaradeärfinnsmeditentorovan.

13 Kapitel7ikursbokenhandlaromsegmenteringochviharunderkursendiskuteratolikasegmenteringsvariabler'på'konsumentmarknader.'Namnge'och'förklara'tre'3)'av'dessa' segmenteringsvariabler. Oklartvadsommenasmenkanvaradeolikafaktorermankansegmenteraenmarknad efterochdessaär: Geografisksegmentering!skaparenmålgrupputifråndengeografiskposition individenbefinnersigpå,vardeärbosatta. Demografisksegmentering!baseratpåålder,kön,civilstatusosv. beteendemässigsegmentering!baseratpåenkonsumentskonsumtionsmönsteroch hurhan/honbetersig. Dekanocksåmena:vadsomgörensegmentpåkonsumentmarknadenlönsamt: BTillräckligstorlek Bmätbar BSärskiljande B2BBmarknadenettannatbegreppärindustriellamarknader)harettantal kännetecken'som'utmärker'den'och'skiljer'den'från%b2cbmarknaden.)nämn)och)förklara) tre$3)$kännetecken$för$b2bbmarknaden. B2Bärbaseratpådetnätverkavtjänsterochvarormellanföretag: 1.Företagentillåtersigsjälvaattspecialiserasigpåsinaegnavaror,dehängerdärförihopmedvarannföromenspecialiserarsigpåproduktionavskruvenochenavskruvmejseln. 2. Nomanisanisland dettaskaparenattitydsomliknardetuttrycket.allasamband måstefungeraförattföretagetskalldet. 3.Maktenmellanparter.Denmedmestmaktkommerstyrarelationenåtdenriktning denvill. Namnge'och'beskriv'kortfattat'de'olika'stegen'i'konsumentens'köpbeslutsprocess. BBehov Binsamlingavinformation Butvärderingavalternativ Bgenomförandeavköp Butvärdering Fler%och%fler%företag%använder% multikanaler %som%kan%skapa%möjligheter/fördelar%men% som$även$medför$en$del$begränsningar/nackdelar.$förklara$en$viktig$möjlighet/fördel$ och$en$betydande$begränsning/nackdel. Dettaärnärenleverantöranvänderfleradistributionskanalerförattlevereravarortill olikamålgrupper.dettakommerochbesparakostnader. Detnegativakanvaravidmultikanalförsäljningkandetuppståenkonfliktmellande somsäljertexpånätetochdeibutikenomdesäljersammavaror. Namnge och beskriv kortfattat de olika faserna i produktlivscykeln. Denna har fyra olika faser: introduktion, tillväxt, mognad, nedgång. Bör ritas upp. Med tid på xaxeln och lönsamhet på yaxeln. CocaBCola%verkar%på%en%marknad%med%hög%tillväxt%och%är%marknadsledande.%Företaget% har$stort$designfokus,$många$kunder$efterfrågar$produkten$och$de$syns$i$media.$i$vilken$

14 delavbostonbmatrisenbostonconsultinggroup)kanmanklassificeracocabcola? Cocacolaärenstjärna,medhögtillväxtochandel. Denna%fråga%handlar%om!modellen'som'beskriver'produktens'olika'nivåer. a)#1#p)#vad#kallas#den#nivå#av#produkten#som#motiverar#till#köp,#eller#det#som# konsumenten)egentligen)köper? Dennakallaskärnprodukten. b)#3#p)#namnge#och#beskriv#kortfattat#de#andra#två#produktnivåerna. Utvidgadprodukt:Detsomökardentotalnyttanavproduktenochkankarakteriserasav aftersale.dettakanvaratexvarbutikenliggerosv. Faktisktprodukt:Sakersompris,designosv.

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn J0008N Juridisk översiktskurs Datum 2014-01-13 Material Kursexaminator Tentamen Pär Sundén Betygsgränser G 30; VG 40 Tentamenspoäng --- Övrig kommentar

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn J0008N Juridisk översiktskurs Datum 2014-03-18 Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser G 30; VG 40 Tentamenspoäng --- Övrig kommentar !!Juridisk(översiktskurs(I(J0008N(

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn V0015B Hållbart byggande Datum LP1 14-15 Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Sammanfattning)Hållbart)byggande)(V0015B))2014;10;21)

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn K0002B Byggmaterial Datum LP1 14-15 Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar En stor sammanfattning

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.03.29 Tid: 14:15 18:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.02.20 Tid: 14:15-18:15 Plats: L003/T143 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-03-23 Material Omtentamen Kursexaminator Betygsgränser G = 42-55,5 ; VG = 56- Tentamenspoäng 73

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN KONTAKTPERSONER: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING AGRI AB Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - VD Per Nilsson

Läs mer

Innehållsförteckning. Version 1.0. Publicerad år 2015. Copyright Terence Shaw

Innehållsförteckning. Version 1.0. Publicerad år 2015. Copyright Terence Shaw Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1. Strategin och marknaden... 4 Porters generiska strategier... 5 Ansoffs matris... 9 Porters femkraftsmodell... 13 Marknadsmix 4P, 7P och 4C... 17 4P-modellen...

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring TENTAMEN: INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 Måndag 16/12 2013 Tid: 14.00-18.00 HJÄLPMEDEL: INSTRUKTIONER: Inga Före rättning

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.11.16 Tid: 08:15-12:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn T0008N Operations management Datum LP3 10-11 Material Kursexaminator Tentamen Diana Chronéer Betygsgränser 3 = 30-39,5 ; 4 = 40-49,5 ; 50 = 50-60

Läs mer

Undervisningen i ämnet inköp och logistik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet inköp och logistik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: INKÖP OCH LOGISTIK Ämnet inköp och logistik behandlar logistik och varuhantering. Ämnet handlar om distribution och hantering av varor. I ämnet ingår varusortiment, lagerhållning och utrustning som används

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

Företagsekonomi och marknadsföring

Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi syftar till att bidra med teorier, modeller och verktyg som stärker förmågan att driva och utveckla företag Ekonomiskt system Planekonomi

Läs mer

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Av: Viktor Andersson, Axel Johansson, David Bååth, Josefin Ribers, Hesam Jafaei Innehållsförteckning Nuvarande Situation Intern och extern marknadsföringsanalys

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Tentaplugg Redovisning

Läs mer

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Skriftligt prov i delkurs Företagsekonomi 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi Introduktionskurs 5p Med kurskod FEK070 Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Tentamen

Läs mer

GENERELL CASELÖSNING

GENERELL CASELÖSNING GENERELL CASELÖSNING När ett case skall lösas finns det en uppsjö av olika metoder som kan användas. Vissa metoder lämpar sig bättre till vissa typer av case än andra. Det finns dock metoder som är relativt

Läs mer

MIOF01 Marknadsföring och globalisering

MIOF01 Marknadsföring och globalisering Avd. för produktionsekonomi Inst. för Teknisk ekonomi och Logistik Ola Alexanderson KURSPROGRAM MIOF01 Marknadsföring och globalisering HT 2013 / VT 2014 oktober 2013 Ola Alexanderson Ulf Silbersky Per

Läs mer

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD!

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD! Uppgift 1 (20p) Förhoppningsvis har början på hösten varit full av spännande upplevelser. Att erbjuda människor upplevelser är ett område vi ser växer. Under kursen och har vi tagit upp marknadsföring

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2015-10-20 av Enhetschef utbildnings- och

Läs mer

MIOF01 Marknadsföring och globalisering

MIOF01 Marknadsföring och globalisering Avd. för produktionsekonomi Inst. för Teknisk ekonomi och Logistik Ola Alexanderson KURSPROGRAM MIOF01 Marknadsföring och globalisering HT 2014 / VT 2015 Version 1 November 2014 Ola Alexanderson Carl-Johan

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Chef. för. Inhousebyrån

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Chef. för. Inhousebyrån Uppdragsbeskrivning för rollen som Chef för Inhousebyrån på EEL ABs Vision Att bli den ledande aktören av hushållsprodukter och tjänster i norra Europa. Välkommen till EEL AB EEL AB grundades 2004, som

Läs mer

vad är marknadsföring?

vad är marknadsföring? om föreläsaren praktisk marknadsföring ring RPC Stockholm, den 16 december 2004 pappa (Milton, 10 och Nellie 7) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) forskare (Stocholms universitet: marknadsföring)

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn M0004N / M0015N Marknadsföring grundkurs Datum LP2 12-13 Material Kursexaminator Sammanfattning Håkan Perzon Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Optimeringslära för T (SF1861)

Optimeringslära för T (SF1861) Optimeringslära för T (SF1861) 1. Kursinformation 2. Exempel på optimeringsproblem 3. Introduktion till linjärprogrammering Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 1 Linjärprogrammering Kursinformation

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete

PRINT MANAGEMENT. Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete PRINT MANAGEMENT Effektiviserar informationsflödet och förenklar ditt arbete 1 2 STRÅLFORS RELEASE THE POWER OF COMMUNICATION 3 Total kontroll över din tryckta kommunikation Vill du fokusera på din kärnverk

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012 Denna Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2011-02-08 av enhetschef Utbildning

Läs mer

CIBECO Lönsamhetsstyrning

CIBECO Lönsamhetsstyrning CIBECO Lönsamhetsstyrning Lönsamhetsstyrningsprogrammet genomförs i samarbete med ledningsgrupp och nyckelpersoner som ledningen i företaget utser. Målet är att ta fram en handlingsplan med åtgärder som

Läs mer

Skönero Kött. Marknadsplan. Linnea Ingebrand, Goran Katinic, Karin Wåhlén

Skönero Kött. Marknadsplan. Linnea Ingebrand, Goran Katinic, Karin Wåhlén Skönero Kött Marknadsplan Linnea Ingebrand, Goran Katinic, Karin Wåhlén Innehållsförteckning Företaget - Skönero Kött... 3 Problemområde... 4 Syfte... 4 Metod... 4 Målgrupp... 5 Makroanalys... 6 Ekonomiskfaktorer...

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn UMU-14401 Spanish A1 Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Innehåller frågor/ begrepp med svar

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Under respektive fråga finns utrymme där svar skall ges. OBS! Svara inte på lösblad.

Under respektive fråga finns utrymme där svar skall ges. OBS! Svara inte på lösblad. Högskolan i Borås Institutionen Handels- och IT-högskolan Daniel Hjelmgren TENTAMEN I MARKNADSFÖRING 2013-08-27 Kl 09:00 13:00 Tentamensdeltagare från CE12, DE12, TE12, IMIT12 Skriftlig tentamen för kursen:

Läs mer

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap

BUDSKAP. Konkurrenter. Ditt budskap DIN MARKNADSPLAN BUDSKAP Konkurrenter Ditt budskap KONKURRENTERS BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? USP Garantier Etc. DITT BUDSKAP Egenskaper? Fördelar? Påståenden/löften? Garantier? USP?

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX 20XX-XX-XX KOMMUNIKATIONSPLAN För namn på projektet/aktiviteten Beställare: Kommunikationsansvarig: Mottagare: Dnr: Version nr: Revisionshistorik Datum Version nr Kommentar Reviderad av Bilagor Nr Beskrivning

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014 Denna Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2012-11-06 av enhetschef Utbildning

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2014/2015 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2013-10-29 av enhetschef Utbildning och

Läs mer

Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1

Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1 Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1 Datum 2011-06-01 Tid 4 timmar Kursansvarig Åsa Skagerstrand Tillåtna hjälpmedel Övrig information Resultat:

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod T0002N Kursnamn Logistik 1 Datum 2012-10-26 Material Fördjupningsuppgift Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Försättsblad inlämningsuppgift

Läs mer

Välkommen Förhandlingsteknik Introduktion

Välkommen Förhandlingsteknik Introduktion Copyright: Powersales Communica6on Välkommen Förhandlingsteknik Introduktion Henrik Mannerstråle Varför förhandlar vi? För att nå en överenskommelse För att slå konkurrenten För att få ett avtal För att

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

1 SAMMANFATTNING... 1 2 PRODUKTBESKRIVNING... 2 3 MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 4 SYFTE... 4 5 STRATEGI - STRATEGIVAL... 5 6 MÅL...

1 SAMMANFATTNING... 1 2 PRODUKTBESKRIVNING... 2 3 MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 4 SYFTE... 4 5 STRATEGI - STRATEGIVAL... 5 6 MÅL... Sid 1 (7) Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 1 2 PRODUKTBESKRIVNING... 2 3 MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 4 SYFTE... 4 5 STRATEGI - STRATEGIVAL... 5 6 MÅL... 6 7 AKTIVITETER... 7 1 SAMMANFATTNING WEBingo är en

Läs mer

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplan Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplaneprocessen Frågestund för alla Marknadsplan Marknadsplaneprocessen Situationsanalys Affärsidé/Strategi Målformulering Handlingsplan/

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

Användarmanual NeverLOST webbokning

Användarmanual NeverLOST webbokning Användarmanual NeverLOST webbokning INNAN DU KOMMER IGÅNG... 2 SCHEMAN... 2 INLOGGNING... 2 EFTER INLOGGNING... 3 LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN... 4 Val av kurs... 4 BOKA NY (LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN)...

Läs mer

Tentamen består av 14 frågor, totalt 40 poäng. Det krävs minst 24 poäng för att få godkänt och minst 32 poäng för att få väl godkänt.

Tentamen består av 14 frågor, totalt 40 poäng. Det krävs minst 24 poäng för att få godkänt och minst 32 poäng för att få väl godkänt. KOD: Kurskod: PC1244 Kursnamn: Kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi Provmoment: Metod Ansvarig lärare: Sandra Buratti Tentamensdatum: 2015-09-24 Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består

Läs mer

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 Innehåll VISION & AFFÄRSIDÈ OM FÖRETAGET FÖRETAGETS HISTORIA

Läs mer

ARLA EKO. Inspirera a* handla mera- Strategier för ökad ekologisk konsum8on. Arlas ekologiska ini8a8v. Ann Freudenthal Senior mgr Arla Brand

ARLA EKO. Inspirera a* handla mera- Strategier för ökad ekologisk konsum8on. Arlas ekologiska ini8a8v. Ann Freudenthal Senior mgr Arla Brand ARLA EKO Inspirera a* handla mera- Strategier för ökad ekologisk konsum8on Arlas ekologiska ini8a8v Ann Freudenthal Senior mgr Arla Brand Arla vilka är vi 10 minuter Arla Ekologiskt Arla eko - nuläge och

Läs mer

Marknadsplan. Marknadsföring 723G04 Kursansvarig Mehran Noghabai Linköpings universitet 2013-03- 22

Marknadsplan. Marknadsföring 723G04 Kursansvarig Mehran Noghabai Linköpings universitet 2013-03- 22 Marknadsföring 723G04 Kursansvarig Mehran Noghabai Linköpings universitet 2013-03- 22 Marknadsplan Isabell Henriksson 920628-0142 isahe508@student.liu.se Sammanfattning I denna marknadsplan behandlas företaget

Läs mer

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp E Välkomstbrev Ekonom Online 180 hp Välkommen Välkommen till Ekonom Online vid BTH. Terminen börjar måndagen den 1 september. Vi inleder med ett introduktionsmöte på distans tisdagen den 2 september. Tid

Läs mer

MALL AFFÄRSPLAN 1. Sammanfattning

MALL AFFÄRSPLAN 1. Sammanfattning MALL AFFÄRSPLAN 1 Sammanfattning Kort beskrivning av verksamheten. Affärsidé. Kort historik. Produkter. Ägarstruktur. Omsättning/ resultat de senaste tre åren. Syftet med affärsplanen. Verksamhetens starka

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Bestäm vilken bok du/ni vill ha Gå in på ungdomsbarometern.se och gör livsstilstestet Läs texten på hemsidan om Koll

Läs mer

Vad ska jag prata om?

Vad ska jag prata om? Vad ska jag prata om? Kundförståelse Att besitta kunskap om sina kunder är värdefullt på många sätt Lättare att veta vem som ska få vilket budskap Lättare att veta hur kunderbjudandet ska utformas (paketering)

Läs mer

AFFÄRSPLAN UF-företagande

AFFÄRSPLAN UF-företagande Verksamhetsår: Skola: VD:ns namn: Adress: E-post: AFFÄRSPLAN UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Innehåll 1. ORGANISATION OCH PERSONAL... 3 Förklara vad som ingår i de olika ansvarsområdena... 3 2. NÄTVERK...

Läs mer

En okänd graf. Förkunskaper Elever behöver ha en grundläggande förståelse för att alla förändringar sker över tid.

En okänd graf. Förkunskaper Elever behöver ha en grundläggande förståelse för att alla förändringar sker över tid. strävorna 6D 9E En okänd graf kreativ verksamhet tolka en situation statistik förändring Avsikt och matematikinnehåll Förr förmedlades information muntligt. När tidningar och senare radio och tv blev allmän

Läs mer

TEIM02 - Marknadsföring

TEIM02 - Marknadsföring LiTH Linköpings Universitet TEIM02 - Marknadsföring En sammanfattning och tentamensinläsning Andreas Åhwall 2011 Innehåll Föreläsning 1 Introduktion & Begrepp... 6 Säljkoncept... 6 Produktorientering -

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Affärsplan 2012/2013. Relax your mind

Affärsplan 2012/2013. Relax your mind Affärsplan 2012/2013 Relax your mind Face UF erbjuder, via direktförsäljning, dig som privatperson väldoftande ansiktsmasker som ger dig chansen att skapa ditt eget hemma spa s Innehåll Affärside Ledstjärnor

Läs mer

Provlektion till Uppdrag: Matte 9

Provlektion till Uppdrag: Matte 9 Provlektion till Uppdrag: Matte 9 Linjära funktioner En resa i biljettdjungeln I läromedlet Uppdrag: Matte arbetar eleverna med två spår, Uppdrag eller Räkna på. Här kommer ett prov på en lektion där uppdraget

Läs mer

MARKNADSFÖRING startaeget.fi och Christian Mikander (1/43) 3.6.2006

MARKNADSFÖRING startaeget.fi och Christian Mikander (1/43) 3.6.2006 MARKNADSFÖRING startaeget.fi och Christian Mikander (1/43) 3.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Varför är marknadsföring viktigt?... 3 2. Marknadsföringens affärsomgivning... 4 2.1 Intern affärsmiljö... 4

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Internationella civilekonomprogrammet 240 HP International Business and Economics Programme

Internationella civilekonomprogrammet 240 HP International Business and Economics Programme Internationella civilekonomprogrammet 240 HP International Business and Economics Programme Organisation och Kunskap Fackspråk 11HP 10HP Makroekonomi Marknadsföring Fackspråk 10HP 7HP 2HP Kurser inom valt

Läs mer

Göteborgs universitet Handelshögskolan Företagsekonomiska Institutionen Sektionen för Marknadsföring. Rev. 2011-09-20 KURSKATALOG.

Göteborgs universitet Handelshögskolan Företagsekonomiska Institutionen Sektionen för Marknadsföring. Rev. 2011-09-20 KURSKATALOG. Göteborgs universitet Handelshögskolan Företagsekonomiska Institutionen Sektionen för Marknadsföring Rev. 2011-09-20 KURSKATALOG Kandidatkurser MARKNADSFÖRING VT 2012 1 Innehåll 1 KANDIDATKURSER PÅ GRUNDNIVÅ

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

Underlag för konsultativ behovs dialog

Underlag för konsultativ behovs dialog ny mu / Underlag för konsultativ behovs dialog Våra möten med företag och organisationer, kommuner och myndigheter ska präglas av dialog. Denna dialog syftar till att klargöra dialogpartnerns behov av

Läs mer

Volvo Cars Electrification Strategy

Volvo Cars Electrification Strategy Förutsättningar för svenska biltillverkare i jämförelse med europeiska konkurrenter på elbilsområdet Volvo Cars Electrification Strategy Paul Gustavsson Director of Electrification Strategy at Volvo Cars

Läs mer

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden:

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden: 2013-10- 03 Mall för Affärsplan - Science Park Halmstad Följande dokument är ett exempel på en affärsplanemall för nystartade företag. Dokumentet ska ses som en mall och man använder de delar som anses

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Lättöppnade förpackningar Tillgänglighet för alla 27 november 2009 Rolf Greiff

Lättöppnade förpackningar Tillgänglighet för alla 27 november 2009 Rolf Greiff Lättöppnade förpackningar Tillgänglighet för alla 27 november 2009 Rolf Greiff Nedsatt handfunktion ett problem för många! 1.500.000 svenskar, 60.000.000 europeer Betydligtflerkvinnoränmän Metodutveckling

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

KUST. Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal.

KUST. Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal. KUST Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal. KUST (Kompetens Utveckling för ST-läkare) startade 1998 på initiativ av studierektorerna inom primärvården och NU-sjukvården.

Läs mer

Nedan följer en guide till hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Vänligen följ detta för att underlätta handläggningen.

Nedan följer en guide till hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Vänligen följ detta för att underlätta handläggningen. Nedan följer en guide till hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Vänligen följ detta för att underlätta handläggningen. Spara din ifyllda ansökan som Förnamn_Efternamn.docx Spara ej som pdf. Som en liten

Läs mer

Affärsplan 2012/2013. Studio RMN UF. Studio RMN

Affärsplan 2012/2013. Studio RMN UF. Studio RMN Affärsplan 2012/2013 Studio RMN UF Studio RMN Att göra mindre företag mer konkurranskraftiga Affärsidé, vision & mission Vi är Studio RMN Om oss Våra fundament Bakgrund, mål, värderingar och affärsmodell

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 3 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Dnr HS 214/42 Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

Elbilar och Laddhybrider

Elbilar och Laddhybrider Elbilar och Laddhybrider Preliminärt förslag för att underlätta introduktionen av elbilar och laddhybrider i Sverige Greger Ledung Energimyndigheten Bakgrund Regeringen har givit Energimyndigheten uppdraget

Läs mer

» TEIE53 Industriell ekonomi

» TEIE53 Industriell ekonomi » TEIE53 Industriell ekonomi FÖ3 Kursintroduktion Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 FÖ3 Kursintroduktion» Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? Magnus Moberg 2 Vem är du?» Medarbetare??

Läs mer

Marknadsföring och distribution

Marknadsföring och distribution Marknadsföring och distribution Marknadsföring, 722G86 Mikael Ottosson, Ph. D. Distribution huvudsakliga aktörer Begreppet producent/tillverkare används för att referera till den organisation som står

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer