GENERELL CASELÖSNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GENERELL CASELÖSNING"

Transkript

1 GENERELL CASELÖSNING När ett case skall lösas finns det en uppsjö av olika metoder som kan användas. Vissa metoder lämpar sig bättre till vissa typer av case än andra. Det finns dock metoder som är relativt generella och kan användas till olika typer av case. Den metod som Casegruppen rekommenderar kallas SCR+A, vilket står för Situation, Complication, Resolution plus Analysis. Den använder sig av en så kallad top down approach till skillnad från en bottom up approach. I skolans värld används oftast en bottom up metod. Det vill säga, grundliga analyser görs innan slutsatserna dras. Top down, å andra sidan, går ut på att en hypotes formuleras som sedan skall verifieras via data. Om hypotesen inte håller är det bara att formulera en ny hypotes och försöka underbygga den istället. Anledningen till att denna metod används är att det helt enkelt inte går att analysera allting inom tidramen för caset och att jobba hypotesdrivet sparar generellt sett en del tid. Nedan beskrivs SCR+A i allmänna drag, men även med ett illustrerande exempel. SITUATION I situationen skall given information organiseras. I ett verkligt fall kan det till exempel vara att företagets vinst är nedåtgående. COMPLICATION I komplikationen beskrivs vilka komplikationer som finns till situationen. Det kan vara av ekonomisk karaktär men det kan också handla om lagar och regler. I fallet som började illustreras ovan kan det vara att företaget har ökande kostnader. Ibland kan det vara svårt att särskilja situationen och komplikationen. En tumregel kan då vara att situationen är vad som är problemet och komplikationen är varför problemet finns. RESOLUTION I denna del handlar det om att komma fram till en lösning. Den grundar sig allt som oftast på en hypotes som sedan skall underbyggas så gott det går i analysen. I exemplet kan det vara att minska kostnaderna genom att byta till en annan underleverantör. ANALYSIS Analysen syftar till att underbygga lösningen genom att hitta fördelar med förslaget men också genom att visa på hur nackdelarna kan tas om hand om. Extra viktigt är det att kvantifiera vilka ekonomiska följder som förslaget generar. Om det inte finns siffror är en kvalificerad gissning alltid bättre. I exemplet kan till exempel följder av att företaget byter underleverantör analyseras.

2 PRESENTATIONSTEKNIK En mycket viktig del av caselösningen är att presentera sin lösning. Utan en välformulerad lösning spelar det ingen roll hur vällöst caset är. Nedan gås några huvudpunkter igenom för hur en bra presentation kan se ut. STRUKTURERA PRESENTATIONEN OCH VAR TYDLIG Även om du och ditt lag har spenderat timmar på att lösa ett case är det första gången åhörarna får lyssna på lösningen vid presentationstillfället. Det är därför av stor vikt att strukturera presentationen så att den blir tydlig och enkel att följa för de lyssnande. Ett nybörjartips är inleda med lösningen, för att väcka intresse, och sedan strukturera presentationen efter SCR+A, alltså dela upp presentationen i 4 olika delar: situationen, komplikationen, lösningen och analysen. För åhörarna är det i princip omöjligt att ta till sig all information vid första presentationstillfället, så ett tips är att upprepa viktiga delar. Innan en överlämning kan man till exempel snabbt repetera det viktigaste som precis sagt: Vi vill alltså byta underleverantör för att minska kostnaderna. STARK ARGUMENTATION En tydlig struktur på presentationen är ett stort första steg på vägen till en bra presentation. Dock är det självklart viktigt att ha en stark argumentation för de förändringar man vill genomföra. Argumenten skall vara välformulerade och enkla att förstå. Återigen är detta första gången dina åhörare lyssnar på presentationen så kom ihåg att vara enkel. En annan viktigt del av argumentationen är att motivera förändringar med monetära följder. KROPPSSPRÅK Ett självsäkert kroppsspråk är en viktig del i att sälja in lösningen. Liksom en tydlig stämma och en säker blick förhöjer presentationen så tar osäkert vaggande bort mycket av trovärdigheten. SVÄVA INTE UT Något alla casepresentationer har gemensamt är bristen på tid, så sväva inte ut. Var konkret, det kommer inte bara ge ett tydligare budskap utan också en mer förtroendeingivande lösning. AVSÄTT TID FÖR PRESENTATIONEN Ett vanligt nybörjarfel är att jobba på sin lösning in i de sista och sedan snabbt skapa sina OH slides. Då presentationen är helt avgörande för att kunna sälja in sin lösning bör tid avsättas från lösningstiden så att det finns möjlighet att träna på presentationen minst en gång, helst två. Utöver detta blir presentationen mer effektiv med bra slides. OH TIPS Ett vanligt knep för att göra den enklare för åhörarna att hänga med I presentationen är att skapa en OH med endast huvudområdena (situation, komplikation, lösning, analys) i en kolumn till vänster och sedan lägga på den OH man använder till presentationen ovanpå denna. På detta sätt kan man enkelt ringa in vart man är i lösningsgången vilket gör det betydligt enklare för publiken att hänga med.

3 METODER SWOT SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. Metoden används oftast i form av en matris där man utgår från ett företags inre styrkor och svagheter samt yttre möjligheter och hot. Metoden används till strategisk planering och marknadspositionering för företag. Det kan också vara en bra modell att använda när man vill få en bra överblick på företag, till exempel i ett inledande stadie av caselösningen. Styrkor och svagheter ingår i den interna analysen och pekar på saker man själv kan påverka och förändra. Möjligheter och hot syftar till att analysera externa förhållanden som företaget självt inte kan påverka. STYRKOR Marknadsledare Goda resurser Omfattande intern kompetens SVAGHETER Dålig kvalitet Okänd bland konsumenterna MÖJLIGHETER Ekonomiskt klimat (låg eller högkonjunktur)

4 Demografiska förändringar (åldersfördelning, socialklass) Teknik (nya uppfinningar) HOT Konkurrenternas aktivitet (ny lansering av en produkt) Demografiska förändringar Politiska förändringar (lagar/förbud) PORTER S FIVE FORCES Porters fem krafter är en metod som kan användas till att göra en omvärldsanalys av hur attraktiv en marknad är att verka i, vilket leder till olika förutsättningar för företaget. De fem krafterna analysen utgår ifrån är; Köparens förhandlingskraft Leverantörens förhandlingskraft Substitut Nya etableringar Konkurrens mellan existerande företag SUBSTITUTHOT Förekomsten av liknande produkter ökar risken att en kund byter till ett annat alternativ. Hoten från substitut anses höga om: Substitutets relativa värde är högt Kostnaden att byta till ett substitut är låg

5 KÖPARENS FÖRHANDLINGSSTYRKA Stora och kraftfulla kunder kan tvinga ner priser och kräva bättre kvalitet eller mer kringtjänster. I regel görs detta genom att spela ut marknadens deltagare mot varandra. Köparen anses enligt Porter vara inflytelserik och priskänslig om: De finns få köpare vars storlek är stor relativt en ensam säljare Marknadens produkter är standardiserade eller odifferentierade Köparnas byteskostnader är låga Köpare kan med trovärdighet hota med att integrera bakåt i värdekedjan Kostnaden för produkten utgör en stor del av köparens budget Köparen har låg lönsamhet eller dåligt med pengar Produkten har liten inverkan på köparens andra kostnader LEVERANTÖRERNAS FÖRHANDLINGSSTYRKA Leverantörer av t.ex. råvaror, komponenter, arbetskraft, tjänster eller kompetens till företag kan ha olika stor makt över företaget. Stora och starka leverantörer, eller leverantörer med få konkurrenter, kan på olika sätt manipulera marknaden, till exempel genom att ta ut orimligt höga priser. HOT OM NYETABLERING Lönsamma marknader som ger hög avkastning kommer attrahera nya företag. Detta resulterar i många nya aktörer, vilket i längden kommer att minska lönsamheten för alla företag i branschen. Enligt Porter kan man bedöma risken för nyetableringar på marknaden genom att studera de sju inträdesbarriärerna. En marknad med hög inträdesbarriär löper mindre risk för inträden och kan således anses vara attraktiv. De sju barriärerna är enligt Porter: Stordriftsfördelar hos företag Att kundens vilja att betala stiger med antal kunder hos ett specifikt företag Byteskostnad för kunder Kapitalkrav på startande av företag Fördelar oberoende av storlek på företaget Orättvis tillgång till distributionskanaler Restriktiv policy hos regeringen Kundlojalitet och varumärkesstyrka RIVALITET MELLAN KONKURRENTER Slutligen säger Porter att en marknad med hög rivalitet kan kännas igen på att något eller några av nedanstående påståenden stämmer: Produkterna som erbjuds är likartade och lätta att plagiera Utträdesbarriären är hög Marknaden växer långsamt Fasta kostnader är höga och låg marginalkostnad Det är billigt att byta mellan leverantörer En marknad med hög rivalitet är mindre attraktiv för nya företag att inta.

6 PRODUKTLIVSCYKELN Produktlivscykeln delar upp en produkts livstid i fem kategorier; utveckling, introduktion, tillväxt, mognad och fall. UTVECKLING Utvecklingen är det första stadiet där produkten ännu inte är färdigutvecklad. Intäkterna är noll samtidigt som kostnaderna är relativt små. INTRODUKTION När ett företag har bestämt sig för att satsa på en produkt är det dags att introducera den på marknaden. Intäkterna är låga då de potentiella kunderna i detta stadie är få; de är så kallade early adopters. Kostnaderna överstiger intäkterna med marginal eftersom mycket resurser måste läggas på marknadsföring. TILLVÄXT Tillväxtstadiet är ofta avgörande för hur framgångsrik en produkt blir. I detta område tillhör köparna kategorin early majority, de som inte är först men som är snabba att haka på. Det är nödvändigt för produkten att leva upp till marknadens förväntningar för att generera tilläckliga intäkter, då den annars kommer att läggas. Under tillväxtfasen börjar även eventuella konkurrenter ge sig in på marknaden. MOGNAD Under denna period uppvisas ofta de största vinsterna då produkten hunnit bli väletablerad. Kunderna tillhör kategorin late majority. Nyckeln för att hålla kvar marknadsandelar i detta stadie är varumärke. När produkten når slutet av mognadsstadiet är konkurrensen ofta hård och företaget bör göra en tydlig differentiering för att inte behöva lämna marknaden.

7 NEDGÅNG Efter en tid på marknaden har produkten ofta blivit omodern alternativt har konkurrenterna lyckats producera likvärdiga eller bättre produkter. Försäljningen faller liksom marginalerna på varje såld enhet. Under denna period bör fokus ligga mer på att minska kostnaderna än att försöka öka försäljningen. BCG MATRISEN BCG matrisen, eller BCG modellen som den också kallas, är ett portföljhanteringsverktyg och syftar till att hjälpa företag att hitta de produkter som de ska satsa mer respektive mindre på. Modellen utvecklades av Bruce Henderson och Boston Consulting Group på 70 talet. Med utgångspunkt från marknadsandel och marknadstillväxt klassificeras produkterna i fyra olika kategorier; hundar, frågetecken, stjärnor och kassakor. Vilken kategori som en produkt tillhör ger företagen indikation om hur mycket marknadsföringsresurser som de ska satsa på produkten. Produkter i olika stadier av livscykeln har olika risk och förväntad avkastning. För att skapa en balanserad produktportfölj hos ett företag måste man kunna identifiera var i produktlivscykeln en produkt befinner sig. En balanserad portfölj innehåller både produkter med både högre och lägre tillväxt. Med hjälp av produktlivscykeln identifierar man i vilken fas som produkter befinner sig och kategoriserar dem i modellen. HUNDAR En produkt med låg marknadsandel på en marknad som uppvisar begränsad tillväxt symboliseras med en hund. I denna situation finns det oftast ingen anledning att satsa stora resurser på att öka marknadsandel eftersom potentialen är begränsad.

8 FRÅGETECKEN Frågetecknen kan vara morgondagens stjärnor, men de kan också bli en kostnad för företagen. Här måste man analysera och ta ett beslut huruvida man skall göra en ordentlig satsning för att förvandla frågetecknet till en stjärna eller om man ska lämna marknaden. STJÄRNOR Stjärnor är produkter med hög marknadsandel och hög marknadstillväxt. Ofta krävs stora resurser för att behålla sin marknadsandel då marknaden växer, men i gengäld brukar dessa produkter uppvisa god lönsamhet. KASSAKOR När marknadstillväxten börjar avta förvandlas stjärnorna till kassakor. Produkter i denna kategori är de verkligt lönsamma, eftersom det inte krävs stora resurser för att bibehålla sin marknadsandel samtidigt som vinsten ofta är stor. NACKDELAR MED MODELLEN En hög marknadsandel garanterar inte att produkten är lönsam. Detta gäller även det omvända, till exempel kan hundar vara väldigt lönsamma. En annan nackdel med modellen är att den bortser från synergier mellan segmenten och att den inte ser till hela marknadens tillväxt utan enbart på enskilda produkter. MCKINSEYS 7 S Mckinseys 7 s (structure, strategy, systems, style, staff, skills, shared values) är en metod för att se om ett företags olika delar är i harmoni. Denna metod kan användas för att analysera hur det ser ut i en organisation i dagsläget, en förväntad situation i framtiden eller identifiera brister där emellan. Metoden är uppbyggd i mjuka och hårda delar. Till de hårda delarna hör strategi, struktur och system. Till de mjuka delarna hör färdigheter, personal, stil och delade värderingar. De hårda delarna är enklare att identifiera och är direkt påverkbara. Medan de mjuka delarna är lite svårare att definiera och är mer influerade av organisationens kultur. De mjuka delarna är dock lika viktiga som de hårda för att uppnå en framgångsrik organisation.

9 Strategi: Planen för hur man skall upprätthålla och bygga konkurrensfördelar. Struktur: Hur organisationen är uppbyggd och vem som rapporterar till vem. System: Den dagliga verksamheten och de rutiner som personalen ägnar sig åt för att få jobbet gjort. Gemensamma värderingar: Är de kärnvärden i ett företaget som framgår av företagskulturen och den allmänna arbetsmoralen. Stil: Den typ av ledarskap som råder. Personal: De anställda och deras allmänna färdigheter. Färdigheter: De faktiska kunskaper och den kompetens de anställda tillför företaget. 4P När man utvecklar en så kallad marknadsmix för en produkt är modellen 4P användbar. Den går igenom 4 huvudfaktorer för en framgångsrik produkt. PRODUKT I kategorin produkt ingår vilka typ av produkter som skall erbjudas till vilka olika kundgrupper men även eventuell produktutveckling samt allt runt omkring som layout och eventuella extratjänster. Vilka differentieringsstrategier, vad som gör produkten unik, som skall användas bör också diskuteras då det ofta finns många substitut och konkurrenter på samma marknad. Varumärke är också en viktig del av den produkt man erbjuder. PRIS Priset är ett grundelement i marknadsmixen då det antyder till stor del vad företaget erbjuder. Förutom att profilera en produkt (som t.ex. lyxvara) är detta den enda faktorn i marknadsplanen som ger företaget en intäkt, vilken skall täcka allt från produktutveckling och kvalitet till marknadsföring. Teorierna runt prisstrategier är många allt från att penetration (att inta marknaden med ett lågt pris) till skimming (att inta marknaden med ett högt pris).

10 PÅVERKAN Som nämnt tidigare finns ofta konkurrenter och substitut vilket gör det nödvändigt för ett företag att marknadsföra sin produkt. påverkan är den del i marknadsmixen som redogör för strategin; reklam eller pr? PLATS Att välja plats för sin produkt är också viktigt. Skall den säljas på internet eller på ICA Maxi? Var man väljer att sälja sin produkt är en viktig del av profileringen. Dyra klockor säljs inte på ICA Maxi av den enkla anledningen att de då skulle förlora en del av sin exklusivitet. Däremot är det dumt att sälja tuggummi i en exklusiv webshop eftersom den försäljningen ofta är beroende av impulsinköp, därav är ICA Maxi ett bra alternativ.

Strategier för fast telefoni i Sverige

Strategier för fast telefoni i Sverige Kurs FEK 581 VT 2003 Strategier för fast telefoni i Sverige Grupp 8 Sofie Andersson Erik Björk Fredrik Söderlund Handledare Gösta Wijk 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Problemformulering...4 1.3 Syfte...4

Läs mer

MARKNADSPLAN FÖR DOLPROP- ALTERNATIV FRAMDRIVNING AV BÅTAR

MARKNADSPLAN FÖR DOLPROP- ALTERNATIV FRAMDRIVNING AV BÅTAR MARKNADSPLAN FÖR DOLPROP- ALTERNATIV FRAMDRIVNING AV BÅTAR Marknadsplan för Dolprop Grupp A IoD3 & IEP3 KTH Södertälje 2012 PROJEKTRAPPORT TEMA: Industriell ekonomi och produktion Projektkurs TITEL: Marknadsplan

Läs mer

KOMPENDIUM TILL KURSEN MARKNADSFÖRINGENS GRUNDER

KOMPENDIUM TILL KURSEN MARKNADSFÖRINGENS GRUNDER KOMPENDIUM TILL KURSEN MARKNADSFÖRINGENS GRUNDER Allting går att sälja med mördande reklam - kom och köp, konserverad gröt! (Ur visa av Ulf Peder Olrog, 1940-tal) christel willför/2003-1- Vad är marknadsföring?

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

1 INLEDNING...4 2 METOD...8 3 TEORI...15

1 INLEDNING...4 2 METOD...8 3 TEORI...15 Sammanfattning Problem: En konsoliderad marknad kännetecknas av en hård konkurrens med många sammanslagningar och uppköp. Ska företaget kunna överleva på egen hand måste det växa snabbare organiskt än

Läs mer

mot nästa nivå affärsverktyg för management Per Bång Lars Johansson

mot nästa nivå affärsverktyg för management Per Bång Lars Johansson mot nästa nivå affärsverktyg för management Per Bång Lars Johansson Per Bång är seniorkonsult inom förändringsledning och verksamhetsutveckling. Han har tidigare arbetat i ledande befattningar som bl.a.

Läs mer

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg

Marknadsföring. Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg Marknadsföring Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare: Åsa Gerdes Bilder: Adrian Friberg MARKNADSFÖRING Författare: Rebecka Gabrielsson Medförfattare Åsa Gerdes Metoder, teorier och verktyg Tack

Läs mer

En komparativ studie av marknadsstrategier på Karlstad- Örebro- och Linköpings Universitet

En komparativ studie av marknadsstrategier på Karlstad- Örebro- och Linköpings Universitet Karlstad Universitet Kurs: Examensarbete marknadsförning 61-80p En komparativ studie av marknadsstrategier på Karlstad- Örebro- och Linköpings Universitet Författare: Daniel Bjurbäck, 790209 Sebastian

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl

Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl Magisteruppsats Vårterminen 2006 Företagsekonomiska Institutionen Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl Författare: Johan Lundin, 810108-4732 Filip

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Starta eget företag Garage: från idé till verklighet

Starta eget företag Garage: från idé till verklighet Starta eget företag Garage: från idé till verklighet Amanda Ljungsvik s071717@utb.hb.se Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Textil Produktutveckling med entreprenör-

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Pionjärer för ett nytt mobilt liv

Pionjärer för ett nytt mobilt liv Pionjärer för ett nytt mobilt liv En analys av ekonomi och strategi SAMMANFATTNING Tre har under flera år försökt etablera sig på den svenska marknaden. Marknaden är idag hårt konkurrensutsatt och lanseringen

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

Företagsstudie av MQ Säljteknik, butikskommunikation och marknadsföring

Företagsstudie av MQ Säljteknik, butikskommunikation och marknadsföring Textilhögskolan i Borås Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode 2010 Företagsstudie av MQ Säljteknik, butikskommunikation och marknadsföring Handledare: David Eriksson Tilda Hjälmeby Sofie

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt

Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt Sammanfattning När Mary Kay Ash 1963 gick i pension

Läs mer

Marknadsplan. Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 723G04 Marknadsföring

Marknadsplan. Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 723G04 Marknadsföring Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 723G04 Marknadsföring Marknadsplan Författare Therese Berger Helena Laryd Theres Sjölin Period VT 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Marknadsplan. Linköpings Universitet Andrija Andrijevic 910208. Jacob Hellman 900828 Adham Mouafi 910109

Marknadsplan. Linköpings Universitet Andrija Andrijevic 910208. Jacob Hellman 900828 Adham Mouafi 910109 Marknadsplan Linköpings Universitet IEI Marknadsföring 722G83 Kursansvarig: Mikael Ottosson Grupp A2 Andrija Andrijevic 910208 Oscar Donnerin 901009 Samuel Fernmo 860430 Jacob Hellman 900828 Adham Mouafi

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Fas 1 - Klassificering Enligt Kraljic ingår det fyra faser i denna process som börjar med klassificering av råvarorna efter

Fas 1 - Klassificering Enligt Kraljic ingår det fyra faser i denna process som börjar med klassificering av råvarorna efter Purchasing must become supply management Peter Kraljic Artikeln, skriven av Peter Kraljic, behandlar inköp och hur det måste bli en del av det som man idag benämner supply management. Bakgrunden till artikeln

Läs mer

722A29 Industriell marknadsföring och Supply Chain Management

722A29 Industriell marknadsföring och Supply Chain Management 722A29 Industriell marknadsföring och Supply Chain Management Adlibris Grupp 1: Victoria Carlsson, Madeleine Eriksson, Magnus Grönhult, Cecilia Löfgren, Anna Reuterskiöld HT 2014 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Kunders attityder gentemot städtjänster

Kunders attityder gentemot städtjänster Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation & IT Patrik Persson David Eskander Kunders attityder gentemot städtjänster - En studie av Carlstad Städservice Customer Attitudes against cleaning services A study

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

Entreprenörskapets framgångsfaktorer:

Entreprenörskapets framgångsfaktorer: #2 2008 Entreprenörskapets framgångsfaktorer: Vad är det som gör att vissa lyckas starta företag och andra inte? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln 2 Första numret av E-spegeln handlade om hur

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer