tentaplugg.nu av studenter för studenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tentaplugg.nu av studenter för studenter"

Transkript

1 tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn J0008N Juridisk översiktskurs Datum Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser G 30; VG 40 Tentamenspoäng --- Övrig kommentar

2 !!Juridisk(översiktskurs(I(J0008N( (15hp(! Datum:(2014<03<18(! Uppgift'1'(10'poäng)'! Bodelningens!två!steg!är!1.!Andelsberäkning,!och!2.!Lottläggning.!Genomför!en!bodelning!enligt! dessa!båda!steg,!med!utgångspunkt!i!följande!fakta:!! Jean!och!Simone!har!ansökt!om!äktenskapsskillnad.!Jean!har!möbler!till!ett!värde!av!700!000!kronor! (det!mesta!antikt),!och!simone!har!en!bil!värd!500!000!kronor.!båda!har!också!en!del!skulder;!jeans! skulder!uppgår!till!400!000!kronor!och!simones!till!600!000!kronor.!jean!äger!även!en!segelbåt!värd! 50!000!kronor,!som!Jeans!nyligen!avlidna!faster!testamenterat!till!Jean!med!villkoret!att!båten!ska! utgöra!jeans!enskilda!egendom.!! Svar:(När(äktenskapsskillnad(blir(aktuellt(ska(makarnas(egendom(fördelas(genom(bodelning,(ÄktB( 9:1(1st.(Båda(makar(har(tillgångar(och(skulder.(Frågan(på(hur(andelsberäkningen(ska(göras(kan( besvaras(med(kapitel(10(i(äktenskapsbalken.(i(första(paragrafen(i(samma(kapitel(står(där(att(vid( bodelning(ska(makarnas(giftorättsgods(ingå.(då(är(frågan(om(möbler(och(bil(räknas(som( giftorättsgods?(personliga(föremål(som(kläder(och(presenter(ingår(inte(i(giftorättsgods((10:9(1st).( Huvudregeln(är(dock(att(varje(makes(egendom(är(giftorättsgods(förutom(enskild(egendom((ÄktB( 7:1).(Det(finns(flera(vidare(undantag(men(möbler(och(bilen(hör(till(giftorättsgodset.(En(bodelning( går(till(så(att(man(först(beräknar(makarnas(andelar(i(boet((äktb(11:1(1st).(för(varje(makes(tillgång( dras(samma(makes(skulder(av((äktb11:2(1st).(differensen(mellan(tillgångar(och(skulder(för(varje( make(läggs(i(bodelningen.(de(totala(tillgångarna(efter(skulder(ska(då(delas(lika((äktb(11:3(1(st).(( (( Andelsberäkning((ÄktB(11:1(! Jean! Simone! Lagstöd! Giftorättsgods! ! ! 10:1! Skulder! ! ! 11:2! Till!delning! ! 0! 11:3! Sammanläggning! ! 11:3! Likadelning! ! ! 11:3!2p.! Andel!i!boet! ! ! 11:6!! 550! 650!!! Lottläggning( Jean( Simone( Möbler( ( Bil( ( <150(Simone( +(150(Jean( 550( 650( ( Jean(äger(även(en(segelbåt,(men(den(har(hon(fått(via(ett(testamente(med(förbehåll(att(båten(ska( räknas(som(enskild(egendom.(som(jag(nämnde(tidigare(så(räknas(inte(enskild(egendom(till(

3 giftorättsgodset.(för(att(finna(lagstöd(för(om(båten(är(enskild(egendom(eller(inte(vänder(jag(mig(till( kapitel(7(i(äktenskapsbalken(som(behandlar(just(makars(egendom.(och(ett(testamenterat(objekt( som(ärvs(med(villkoret(att(det(ska(vara(enskild(egendom(är(också(enskild(egendom(enligt(äktb(7:2( punkt(4.(segelbåten(ska(alltså(inte(tas(med(i(andelsberäkningen.(( Nästa(steg(är(lottläggning.((Man(har(rätten(på(sin(sida(att(behålla(sin(egendom(eller(en(del(av(den( (ÄktB(11:7(1st).(Vill(Jean(behålla(möblerna(så(får(hon(göra(det.(Men(hon(är(fortfarande(skyldig( kr(till(giftorättsgodset,(antingen(i(form(av(egendom(eller(kontanter((ÄktB(11:9).(( Jag(hade(löst(lottläggning(som(så(att(Jean(behåller(möbler(och(Simone(behåller(bilen.(Därutöver( betalar(jean(ut( kr(till(simone.(( BODELNING:(FASTSTÄLL(TILLGÅNGAR(OCH(SKULDER(SOM(SKA(MEDTAS(I(BODELNINGEN.(BORTSE( FRÅN(GÄLLANDE(UNDANTAG.(SEN(SKA(MAKARNAS(ANDELAR(I(BOET(BERÄKNAS,(ÄKTB(11:1.(VID( ANDELSBERÄKNING(SKA(DOCK(SKULDAVRÄKNING(FÖRST(GÖRAS(MOT(MAKENS(ENSKILDA( EGENDOM.(VAD(SOM(ÅTERSTÅR(SKA(SEN(LÄGGAS(SAMMAN(OCH(DET(FRAMKOMNA(VÄRDET(SKA( DELAS(LIKA(MED(MAKARNA.!! LOTTLÄGGNING:(NÄR(MAKARNAS(ANDELAR(BESTÄMTS(SKA(SJÄLVA(EGENDOMEN(FÖRDELAS.( GRUNDREGELN(ÄR(ATT(VARJE(MAKE(HAR(RÄTT(ATT(PÅ(SIN(LOTT(I(FÖRSTA(HAND(FÅ(BEHÅLLA( EGENDOM(SOM(ÄR(HANS/HENNES(ELLER(DEN(DEL(HEN(SJÄLV(ÖNSKAR.(((( Uppgift'2'(10'poäng)'! Gustavsson!ansöker!hos!kommunen!om!bygglov!för!att!få!uppföra!en!villa!på!en!honom!tillhörig! tomt.!kommunen!bifaller!ansökan!och!meddelar!gustavsson!bygglov.!! Det!visar!sig!sedermera!att!Gustavssons!tomt!är!belägen!inom!ett!mindre!område!bestående!av! lerblandat!skiffer.!efter!ett!par!år!har!rörelserna!i!marken!resulterat!i!en!omfattande!sprickbildning!i! villans!väggar.!! Kommunen!hade,!fyra!år!före!Gustavssons!bygglovsansökan,!företagit!en!markundersökning!i! området.!den!för!bygglovsansökans!förberedande!ansvarige!tjänsteman!!vilken!var!samma!person! som!ledde!markundersökningarna!!observerade!emellertid!inte!undersökningens!resultat.!! Gustavsson!stämmer!nu!kommunen!och!yrkar!skadestånd!för!skadorna!på!villan.!Som!grund!för!sin! talan!anför!gustavsson!att!hans!bygglovsansökan!rätteligen!ej!skulle!ha!bifallits,!vilket!kan!förutsättas! vara!ett!korrekt!påstående.!bedöm!gustavssons!utsikter!till!framgång!med!sin!talan.!! Skadeståndslagen(behandlar(utomkontraktuella(skador(som(uppstått(mellan(skadegörare(och( skadelidande.(då(är(första(steget(att(bedöma(om(kommunen(och(gustavsson(har(ett(avtal(för(då( gäller(avtalslagen.(rekvisiten(för(att(det(ska(handla(om(ett(avtal(är(anbud(och(accept.(vi(har(ett( anbud(i(ansökan(om(bygglov,(och(vi(har(en(accept(från(kommunen(då(dom(godkänner(bygglovet.( För(att(avgöra(om(Skadeståndslagen(är(tillämpbar(måste(man(ställa(sig(frågorna(om(skada( uppstått,(om(det(går(att(utpeka(en(skadeståndsskyldig,(om(det(har(funnits(en(aktiv(handling(som( ledde(fram(till(ärendet,(om(ansvarsfrihetsgrund(föreligger(och(om(det(finns(adekvat(kausalitet.( Skada(har(uppstått(i(form(av(sprickbildningar(i(husets(väggar,(och(det(rör(sig(då(om(en(sakskada.(( Den(skadeståndsskyldige(skulle(i(detta(fall(vara(kommunen.(Finns(det(en(aktiv(handling?(En( markundersökning(har(gjorts,(tjänstemannen(har(dock(ej(observerat(resultatet(från( undersökningen.(klart(är(att(om(han(gjort(det(så(skulle(han(upptäckt(att(marken(skulle(orsaka( rörelser(i(marken.(jag(anser(att(tjänstemannen(har(varit(oaktsam(och(slarvig(då(han(aldrig(tog(del(

4 av(resultaten.(skl(säger(att(om(tjänstemannen(med(uppsåt(eller(vårdslöshet(vållat(sakskada(så(ska( han(ersätta(skadan(skl(2:1.(att(inte(utföra(arbetet(rätt(får(gå(som(vårdslöshet.((föreligger( ansvarsfrihetsgrund?(nej(tjänstemannen(har(inte(handlat(i(nöd,(nödvärn(eller(dylikt(han(har(enbart( slarvat.(och(då(är(enbart(en(fråga(kvar(att(besvara(för(att(se(om(det(finns(skäl(för(en( skadeståndsansökan.(finns(det(en(kausalitet(mellan(tjänstemannens(agerande(och(skadorna(på( huset?(ja.(markrörelserna(var(observerade(vid(markundersökningarna.(och(det(kan(anses( konstaterande(att(om(tjänstemannen(tittat(på(rapporten(så(hade(inte(bygglov(godkänts.(att( kommunen(brast(i(rutinerna(ledde(till(att(bygglov(beviljades(på(dålig(mark.(och(rekvisiten(i(skl(3:2( är(uppfyllda;(stat(eller(kommun(ska(ersätta(sakskada(som(vållats(genom(fel(eller(försummelse(vid( myndighetsutövning.(( Gustavsson(kan(söka(ersättning(för(reparationskostnaderna(till(huset(och(eventuell( värdeminskning(på(huset.(även(andra(kostnader(som(är(relaterade(till(den(aktuella(skadan(skl(5:7( 1st(1<2.(( (( Objektiva(förutsättningar(för(att(Skadeståndslagen(ska(vara(gällande(är(att:( 1.(Skada(uppstått((Personskada,(sakskada,(förmögenhetsskada(eller(kränkning)( 2.(Presumtivt(ansvarsubjekt.(( Om(man(konstaterat(enligt(punkt(1(att(skada(uppstått(gäller(det(att(kunna(utpeka(åtminstone(en( tänkbart(skadeståndsskyldig(person(antingen(fysisk(eller(juridisk.(man(behöver(inte(veta(vem(den( skadeståndsskyldige(är,(det(kan(vara(en(person,(ett(företag(eller(kommun.(skadeståndsansvaret(är( individuellt(och(utreds(således(separat(för(varje(inblandad.( 3.(Aktiv(handling/ansvarsgrundande(passivitet( För(att(någon(ska(kunna(utpekas(som(skadeståndsskyldig(krävs(det(att(denne(har(gjort(en(aktiv( handling.(skadan(skall(ha(skett(genom(att(det(presumtiva(ansvarssubjektet(orsakat(skadan(genom( en(aktiv(handling.(huvudregeln(är(att(passivitet(inte(utgör(en(grund(för(skadeståndsansvar.(( 4.(Ingen(objektiv(ansvarsfrihetsgrund(föreligger(om(någon(av(dessa(situationer(förelåg:( Nödvärn((24:1( (BrB),(Nöd((24:4( (BrB),(Samtycke((24:7( (BrB),(Tjänsteplikt((t(ex(10( (Polislagen)( Man(kan(inte(bli(skadeståndsskyldig(under(dessa(omständigheter.(Om(man(kan(svara(nej(på(punkt( 4(så(kan(man(gå(vidare(till(punkt(5.(( 5.(Adekvat(kausalitet((beräkneligt(orsakssamband)( (OBS!(Detta(är(två(bedömningar(som(inte(skall(sammanblandas(med(varandra( Kausalitet((=(Orsakssamband)(Det(skall(föreligga(ett(orsakssamband(mellan(ansvarsubjektets( handling(och(den(uppkomna(skadan( Adekvat((Beräknelig,(förutsägbar,(typisk,(normal(etc.)(För(att(skadan(skall(anses( skadeståndsgrundade(skall(inte(bara(skadan(uppvisa(ett(orsakssamband(utan(även(vara(en( beräknelig(följd(av(det(presumtiva(ansvarssubjektet(handling.( (

5 Uppgift'3'(10'poäng)'! a)!ge!två!exempel!på!enkla!bolag!! Enkla(bolag(beskrivs(i(negativ(mening,(alltså(det(som(inte(är(handelsbolag(är(enkla(bolag.(I(ett( enkelt(bolag(har(minst(två(personer(avtalat(om(att(driva(en(verksamhet(men(utan(att(handelsbolag( föreligger((hb(15:3).(det(enkla(bolaget(är(inte(en(juridisk(person,(och(har(inga(rättigheter,( skyldigheter(eller(får(ej(heller(föra(talan(i(domstol,(hb(15:4.(vad(skiljer(enkla(bolag(från(enskild( firma?(( ((När(en(fysisk(person(börjar(driva(näringsverksamhet(i(sitt(eget(namn.(Pär(Sunden,(potatisodling,( enskild(firma.(då(är(tanken(att(pär(själv(sätter(potatisen,(säljer(och(gör(allt(själv.(en(person(gör( någonting.(enkla(bolag(är(association(och(tecken(på(att(flera(associerar(med(varann.( Enkelt(bolag(karaktäriseras(av(att((s.24):( 1. Några(fysiska/juridiska(personer(träffat(avtal(om(samverkan( 2. För(ett(gemensamt(ändamål( 3. Med(förpliktelse(att(verka(för(det(gemensamma(ändamålet( 4. Och(utan(att(utbyte(av(de(samverkande(kan(ske(på(det(sätt(som(är(typiskt(i(en(förening( Exempel(enkelt(bolag(1:(Några(personer(på(en(arbetsplats(kommer(överens(om(att(tills(vidare(tippa( tillsammans(och(de(ska(varje(vecka(betala(100(kronor(var(till(den(som(ska(sköta(tippandet.(genom( att(komma(överens(har(de(träffat(avtal(och(det(gemensamma(ändamålet(är(att(de(hoppas(få(en( vinst(att(dela(på.(förpliktelsen(att(verka(för(det(gemensamma(ändamålet(uppfyller(dom(vid( betalningen(varje(vecka.(( Exempel(enkelt(bolag(2:(Två(aktiebolag(beslutar(sig(för(att(samarbeta.(Det(ena(tillverkar(en(viss( produkt(och(det(andra(är(säljfokuserande.(samarbetet(går(till(så(att(den(ena(hjälper(till(med( produkter(och(den(andra(hjälper(till(med(försäljningen.(vinsten(delas(sedan(lika.(resultatet(blir(ett( enkelt(bolag.(( b)!om!det!mellan!aktieägare!i!ett!aktiebolag!skulle!uppkomma!motsättningar!om!bolagets!skötsel,! finns!det!risk!att!en!majoritet!försöker!gynna!sina!egna!intressen!på!övrigas!bekostnad.!vad!kallas!de! regler!som!har!för!avsikt!att!ge!mindre!grupperingar!av!aktieägare!ett!skydd!mot!en!majoritet!av! bolagets!aktieägare.!ge!tre!exempel!på!regler!som!ger!mindre!grupperingar!av!aktieägare!ett!skydd! mot!en!majoritet!av!bolagets!aktieägare!! ((s.(225(civilrätt)(abl(innehåller(särskilda(regler(för(minoritetsskydd.(( En(minoritet(på(minst(10%(av(aktieägarna(kan(begära(uppskov(av(bolagsstämman(ABL(7:14( 1<2st.(Minst(fyra(veckor(efter(ordinarie(bolagsstämma(och(högst(åtta(veckor(efter.( Minoriteten(kan(alltså(flytta(fram(bolagsstämman(om(dom(motsätter(sig(beslut(i(frågor( nämnda(i(abl(7:11(1<3.(punkterna(1<3(rör(frågor(som(fastställelse(av(resultaträkning,( dispositioner(beträffande(bolagets(vinst(eller(förlust,(ansvarsfrihet(gentemot( styrelseledamöterna.(( En(enskild(aktieägare(kan(önska(att(en(revisor(utsedd(av(länsstyrelsen(ska(delta(i(revisionen( med(ordinarie(övriga(revisorer(abl(9:9(1st.(för(att(förslaget(skall(aktualiseras(måste(minst( en(tiondel(av(aktieägarna(stå(bakom(det(beslutet.(abl(9:9(2st(2p.(( Minoriteten(av(aktieägarna((minst(10%)(kan(väcka(skadeståndtalan(gentemot( styrelseledamot(eller(vd(om(dom(handlat(fel(enligt(1<3,(abl(29:9(1st(1p.((

6 Minoriteten((minst(10%)(kan(kräva(att(årsstämman(beslutar(om(utdelning(av(hälften(av( återstående(vinst(för(att(göra(vinstuttaget(minimalt,(abl(18:11(1st.((( (s.47(bolag(föreningar(stiftelser)(en(näringsverksamhet(ska(fungera(effektivt(och(beslut(ska( klubbas.(därför(fattar(bolagen(beslut(efter(vad(majoriteten(beslutar.(,(vilket(påverkar( minoritetsägarna.(för(varje(aktiebolag(finns(en(bolagsordning(som(är( reglerna.(bolagsordningen( är(det(grundläggande(avtalet(mellan(aktieägarna.(så(varje(ny(aktieägare(ska(veta(vad(dom(ger(sig( in(på.(bolagsordningen(styr(bolagets(verksamhet.(bolagsordningens(utformning(lagbestäms(i( Aktiebolagslagens(tredje(kapitel.(I(bolagsordningen(ska(det(vara(bestämt(vad(bolaget(ska(heta( (firma),(vilken(ort(bolagsstyrelsen(ska(befinna(sig(i,(vad(bolaget(ska(ägna(sig(åt,(antalet(aktier(m.m.( Aktieägarna(ska(kunna(överlåta(sina(aktier(och(därmed(ta(sig(ur(bolaget(ABL(4:7(1p.(( ( c)!vilka!två!olika!sorters!föreningar!regleras!inom!associationsrätten?!! Ekonomiska(föreningar(och(ideella(föreningar!( (s.(80(om(det(grundläggande(avtalet(tar(sikte(på(just(dom(som(ingått(avtalet(är(det(att(klassificera( som(bolagsavtal.(men(ett(avtal(som(tillåter(medlemmar(att(träda(in(och(ut(utan(att(något(förändras( är(mer(mot(föreningsalternativet.)(( Vad!är!det!för!skillnad!mellan!dessa!föreningar?!! En(ekonomisk(förening(har(två(rekvisit(som(måste(vara(uppfyllda.( Det(ska(vara(en(ekonomisk(verksamhet.(( Den(ska(främja(sina(medlemmars(ekonomiska(intressen,(Lag(om(ekonomiska(föreningar( 1:1(1p.(Lagen(refereras(till(FL((föreningslagen)(i(fortsatt(text.(( Medlemmarna(deltar(som(konsumenter,(leverantörer(eller(med(egen(arbetsinsats(eller(tjänster(FL( 1:1.(Syftet(kan(vara(att(åstadkomma(förmånliga(inköp(av(matvaror(eller(bränsle(t.ex.(En(ekonomisk( förening(ska(registreras(hos(bolagsverket(och(blir(genom(registreringen(en(juridisk(person,(fl(1:2(1< 2st.( En(ideell(förening(som(inte(kombinerar(ekonomisk(verksamhet(med(syfte(att(främja(sina( medlemmars(ekonomiska(intressen.((syftet(och(verksamheten(hos(en(ideell(förening(kan(ha(ideell( riktning.(det(ideella(syftet(kan(främjas(genom(ekonomisk(verksamhet(t.ex.(som(välgörenhet(eller( hemslöjdsförening.(till(de(ideella(föreningarna(hör(också(sammanslutningar(som(har(till(syfte(att( främja(medlemmarnas(ekonomiska(intressen(men(som(gör(det(genom(icke(ekonomisk(verksamhet.( Bl.a.(fackföreningar.((! d)!vilken!slags!förening!utgör!fackföreningen!if/!metall!respektive!coop!norrbotten?!! IF(metall(är(en(fackförening.(För(att(utgöra(om(det(är(en(ideell(eller(ekonomisk(förening(går(vi( tillbaka(till(de(två(rekvisiten(i(fl(1:1(1p.(är(ändamålet(att(främja(medlemmarnas(ekonomiska( intressen?(är(det(en(ekonomisk(verksamhet?(ändamålet(med(en(fackförening(är(bland(annat(att( främja(medlemmarnas(ekonomiska(intressen(men(inte(med(vinst.(framförallt(vill(dom(bistå( medlemmarna(trygghet(i(arbetslivet.(så(jag(skulle(inte(säga(att(det(första(rekvisitet(är(uppfyllt.(är( det(en(ekonomisk(verksamhet?(nej(den(drar(inte(in(pengar(till(vinstintressen.(den(tar(ut( medlemsavgift(som(ska(gå(tillbaka(till(medlemmarna.(så(if(metall(är(en(ideell(förening.(

7 Coop(Norrbotten,(vilken(typ(av(förening?(Är(det(att(främja(medlemmarnas(ekonomiska(intressen?( Ja(genom(bonuscheckar,(rabatter(och(försäljning.(Är(det(en(ekonomisk(verksamhet?(I(allra(högsta( grad.(medlemmarna(är(konsumenter(och(förbrukare(och(rekvisitet(för(en(ekonomisk(förening(är( uppfylld(enligt(fl(1:1(2st.(((!! Uppgift'4'(10'poäng)'! a)!vilka!kan!vara!parter!vid!förhandlingar!enlig!lag!om!medbestämmande!i!arbetslivet?!! När(det(gäller(allmän(förhandlingsrätt(så(är(det(fackförbundet(alltså(arbetstagarorganisationen(och( arbetsgivaren(som(kan(vara(parter.(den(enskilda(arbetstagaren(har(ingen(rätt(att(vara(med,(lag(om( medbestämmande(i(arbetslivet(1976:580((framöver(förkortad(till(mbl(10 (1st).(Den(fackliga( organisationen(har(alltså(rätt(till(förhandling(om(beslut(som(rör(förhållandet(mellan(arbetsgivare( och(arbetstagare((som(är(medlem(i(organisationen),(mbl(10(1st.(( Det(finns(ytterligare(lagstiftningar(som(skyddar(arbetstagarna(vid(förhandlingar.(Parten(som(är( skyldig(att(förhandla(måste(inställa(sig(till(sammanträdet(och(vara(aktiv(i(frågorna(som(tas(upp(och( komma(med(förslag(på(lösningar,(mbl(15 (1st(1p.(Det(räcker(inte(med(att(bara(delta(och(vara( passiv.(när(den(ena(parten(vill(förhandla(måste(denna(meddela(andra(parten,(mbl(16 (1st.(Den( arbetstagare(som(företräder(arbetstagarorganisationen(ska(beviljas(ledigt(för(att(delta(i( förhandlingar,(mbl(17.(( b)!ge!två!exempel!som!skulle!räcka!för!att!en!arbetsgivare!skulle!ha!saklig!grund!att!säga!upp!en! arbetstagare!på!grund!av!personliga!skäl!! Lag((1982:80)(om(anställningsskydd((framöver(kallad(LAS).(I(lagen(görs(skillnad(mellan(två(typer(av( uppsägningar,(antingen(arbetsbrist(eller(arbetstagarens(personliga(förhållande.(för(att(en( arbetsgivare(ska(kunna(säga(upp(en(anställd(för(personliga(skäl(så(finns(det(en(del(krav(som(måste( vara(uppfyllda(för(att(det(ska(vara(en(godkänd(uppsägning.(uppsägningen(får(ej(grundas(på( omständigheter(som(arbetsgivaren(känt(till(mer(än(två(månader(utan(att(varning(lämnats(lag( (1982:80)(om(anställningsskydd,(framöver(kallad(LAS,(7 (3st(1p.(För(att(kunna(säga(upp(en(anställd( ska(en(allvarlig(förseelse(inträffats(eller(upprepade(förseelser(från(den(anställdes(sida.(den( anställde(måste(ha(brutit(eller(misslyckats(med(att(uppfylla(avtalsförpliktelse.(( För(att(saklig(grund(pga.(personliga(skäl(skall(föreligga(måste,(enligt(praxis,(tre(rekvisit(vara( uppfyllda:( (1.(AT(måste(misskött(sig( (2.(Handlandet(måste(varit(medvetet( (3.(Skada(måste(uppstå(för(AG( EXEMPEL(på(att(arbetstagaren(har(misskött(sig(kan(vara(att(den(inte(utfört(arbetssysslor,(att(denne( ej(följt(arbetsmiljöregler,(eller(att(denne(inte(följt(ordningsregler.(att(handla(illojalt((socialt)(så(att( det(drabbat(arbetsgivaren(ekonomiskt(eller(en(brottslig(handling.(

8 Gällande(att(handlandet(måste(varit(medvetet(så(måste(arbetstagaren(insett(att(arbetsgivaren(inte( accepterar(misskötsel.(att(handla(illojalt(och(brottsligt(anses(automatiskt(vara(en(medveten( handling.(( Skadan(som(anses(ha(uppstått(för(arbetsgivaren(som(ger(giltiga(skäl(till(uppsägning(av(personliga( skäl(ska(vara(en(förtroendeskada(eller(en(ekonomisk(skada.(( ( c)!ge!två!exempel!som!skulle!räcka!för!att!en!arbetsgivare!skulle!ha!grund!för!att!avskeda!en!anställd.!! För(att(det(ska(vara(ett(giltigt(avsked(så(måste(arbetstagaren(grovt(åsidosatt(sina(förpliktelser(mot( arbetsgivaren.(att(avskeda(en(anställd(och(hänvisa(till(en(förseelse(längre(tillbaka(i(tiden(än(två( månader(är(inte(giltigt(om(ingen(varning(utfärdats(las(18.(( För(att(ett( grovt(åsidosättande (skall(föreligga(måste,(enligt(praxis,(tre(rekvisit(vara(uppfyllda:( 1.(Misskötseln(skall(vara(ett(missbruk(av(ett(givet(förtroende(eller(annat(beteende.( Alltså(ett(Brottsbalksbrott(eller(svår(illojalitet.( 2.(Handlandet(måste(varit(medvetet( 3.(Skadan(<<>(Förtroendet(för(AT(är(förbrukat( Det(ska(vara(en(ekonomisk(eller(förtroende(skada(för(arbetsgivaren.(( Föreligger(ej(saklig(grund(eller(grovt(åsidosättande(har(AT(rätt(till(skadestånd(enligt(38,(39( ( d)!på!vilka!sätt!kan!visstidsanställning!ske?!! En(visstidsanställning(är(en(tidsbegränsad(anställning.(Man(får(avtala(om(tidsbegränsad(för:( a)(allmän(visstid(5( ( b)(vikariat(5( ( c)(säsongsarbete(5( (( d)(ålderspensionär(5( (( e)(provanställning(6( (1st( Ange(lagrum(där(så(är(möjligt(och(motivera)ditt)svar)( Uppgift'5'(10'poäng)'! Ola`Conny!och!Morgan!har!tillsammans!lånat!100!000!kr!från!Swebank!AB!för!att!kunna!åka!på!en! resa!genom!amerika.!enligt!det!ingångna!avtalet!skall!skulden!avbetalas!med!1000!kr/mån.!! De!betalar!den!första!avbetalningen,!men!sedan!glömmer!de!att!betala!de!tre!kommande! avbetalningarna.!banken!kontaktar!ola`conny!via!ett!rekommenderat!brev!och!meddelar!att!de! säger!upp!krediten!till!förtida!betalning.! Ola`Conny!betalar!då!de!missade!betalningarna!samt!dröjsmålsräntan!och!till!kamraternas!stora! glädje!får!de!behålla!krediten.!efter!6!månaders!planenlig!betalning!slutar!ola`conny!och!morgan!

9 plötsligt!med!avbetalningarna.!när!det!gått!7!månader!av!obetalda!avbetalningar!får!ola`conny!hem! ytterligare!ett!rekommenderat!brev!om!att!banken!säger!upp!krediten!till!förtida!betalning.!nu! kommer!ola`conny!till!dig!och!frågar!om!banken!verkligen!har!rätt!att!säga!upp!krediten?!! a)!vad!svarar!du!honom?!har!banken!rätt!att!säga!upp!hela!krediten!till!förtida!betalning?!! Då(detta(handlar(om(kredit/lån(mellan(konsument(och(näringsidkare(så(vänder(jag(mig(till( Konsumentkreditlagen((2010:1846).(I(de(inledande(bestämmelserna(kan(jag(se(att(denna(lag(rör( min(fråga;(kkrl(1 (1st(1p.(Ola<Conny(och(Morgan(är(konsumenter(alltså(privatpersoner(som(vill( låna(och(banken(är(kreditgivare(då(denna(lånar(ut(pengar(utan(mellanhänder,(kkrl(2.(( De(första(missade(inbetalningarna(uppgick(till(3%(av(skulden(3.000/ =0,03.(Med( kreditfordran(menar(man(det(ursprungliga(lånebeloppet.(banken(har(rätt(att(säga(upp(en(kredit(i( förtid(om(kredittagaren(är(i(väsentligt(dröjsmål.(kkrl(33 (förtydligar(specifikt(vad(som(menas(med( väsentligt(dröjsmål.(om(kredittagaren(sen(mer(än(en(månad(är(sen(med(inbetalningar(med(ett( belopp(som(uppgår(till(10%(av(skulden(så(är(det(ett(väsentligt(dröjsmål.(eller(om(betalningarna( uteblivit(flera(månader(och(dröjsmålet(avser(flera(poster,(där(den(uteblivna(betalningen(uppgår(till( 5%(av(skulden,(KKrL(33 1p(och(2p.(Inget(av(dessa(rekvisit(är(tillräckligt(för(att(banken(skulle(kunnat( häva(krediten(vid(de(första(missade(inbetalningarna.(( Nästa(gång(uteblir(7(inbetalningar(och(rekvisiten(i(KKrL(33 (är(definitivt(uppfyllda(för(vad(som( anses(som(väsentligt(dröjsmål.(banken(måste(dock(skriftligen(meddela(kredittagarna(om(att( krediten(blir(uppsagd(och(att(återstående(belopp(med(dröjsmålsränta(ska(betalas(in,(kkrl(34.( Detta(har(dom(gjort.(Men(om(Ola<Conny(och(Morgan(skulle(betala(in(de(sju(betalningarna(plus( dröjsmålsränta(inom(fyra(veckor(efter(att(brevet(skickades(så(kan(dom(få(behålla(krediten,(kkrl( 2st(1p.(( Sedan!tycker!Ola`Conny!att!det!väl!inte!kan!vara!riktigt!att!han!krävs!på!hela!det!återstående! lånebeloppet.!de!var!ju!två!som!lånade!pengarna!och!därför!menar!han!att!han!väl!bara!är!skyldig!att! betala!halva!beloppet.!! b)!vad!svarar!du!honom?!är!han!skyldig!att!betala!hela!beloppet!trots!att!de!var!två!som!lånade! pengarna?!! Om(det(inte(avtalats(om(delat(ansvar(inför(skulden(så(är(både(Morgan(och(Ola<Conny(lika( betalningsskyldiga(båda(två.(kreditgivaren((gäldenären)(behöver(inte(ådra(sig(besväret(att(inkröva( skulden(på(två(håll(om(han(så(inte(önskar,(lag((1936:81)(om(skuldebrev(1:2(2st(1p.( c)!banken!säger!upp!krediten!till!förtida!betalning,!men!när!kan!banken!tidigast!erhålla!betalt?!! Från(och(med(utskicksdatumet(för(uppsägning(av(kredit(så(har(kredittagaren(4(veckor(på(sig(att( betala(in(betalningarna(för(de(uteblivna(månaderna.(alltså(är(det(tidigast(fyra(veckor(efter(att( banken(skickat(brevet(om(uppsägning,(kkrl(34 (1st(1p.(! d)!kan!ola`conny!göra!något!för!att!förhindra!att!krediten!sägs!upp?! Ja(betala(in(räkningarna(för(de(sju(senaste(månaderna,(och(betala(dröjsmålränta,(KKrL(34 (2st(1p.( Dröjsmålsräntan(är(Riksbankens(referensränta(+(8%,(Räntelag((1975:635)(6 (1p.((

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Handelsrättslig

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn J0008N Juridisk översiktskurs Datum LP2&3 13/14 Material Övningsuppgifter Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Svaren till

Läs mer

Denna fil innehåller 75 av de totalt 183 standarder, som tillförts klubben sedan starten 1964. Övriga 108 standarder finns på nästa fil.

Denna fil innehåller 75 av de totalt 183 standarder, som tillförts klubben sedan starten 1964. Övriga 108 standarder finns på nästa fil. Sida 1 av 38 Sida 2 av 38 Sida 3 av 38 Sida 4 av 38 Sida 5 av 38 Sida 6 av 38 Sida 7 av 38 Sida 8 av 38 Sida 9 av 38 Sida 10 av 38 Sida 11 av 38 Sida 12 av 38 Sida 13 av 38 Sida 14 av 38 Sida 15 av 38

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Bodelning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Underskrift av prövningsförrättare: Betyget utskrivet/infört Kvitto på inbetald avgift ska bifogas eller uppvisas för kurssekreteraren.

Underskrift av prövningsförrättare: Betyget utskrivet/infört Kvitto på inbetald avgift ska bifogas eller uppvisas för kurssekreteraren. ANMÄLAN TILL PRÖVNING (Lämnas i Informationen, Kulturum) Namn Klass Personnummer Adress Postnummer och ort Telefonnummer Jag anmäler mig till prövningen den Kurskod Kursnamn Informationen, Kulturum. Elev

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn FEG100 Finansiell Ekonomi Datum 2013 Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Hanna Appelfeldt

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 2 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Nedan följer en guide till hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Vänligen följ detta för att underlätta handläggningen.

Nedan följer en guide till hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Vänligen följ detta för att underlätta handläggningen. Nedan följer en guide till hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Vänligen följ detta för att underlätta handläggningen. Spara din ifyllda ansökan som Förnamn_Efternamn.docx Spara ej som pdf. Som en liten

Läs mer

Arbetsrutin för tillgodoräknande

Arbetsrutin för tillgodoräknande Arbetsrutin för tillgodoräknande Beslut om tillgodoräknande av prov eller kurs görs av institutionen som också lägger in uppgifterna i Ladok. Tillgodoräknandeblankett och de Lokala regler för tillgodoräknande

Läs mer

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj JURIDIK OCH FAMILJ FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj VI VET ATT DET ÄR LÄTT ATT SKJUTA UPP BESLUT SOM GÄLLER AVTAL INOM FAMILJEN Så här ser det ut i Sverige 68 % av de tillfrågade

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2012-07-06 Frågor och svar om försäkringsförmedling Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Professionellt bemötande av aggressivt beteende. Juridiska och etiska grunder

Professionellt bemötande av aggressivt beteende. Juridiska och etiska grunder Professionellt bemötande av aggressivt beteende Juridiska och etiska grunder När riskerar man som arbetstagare att utsättas för våld eller hot om våld? Handhar värden Makt eller myndighet Möter människor

Läs mer

Anmälan om registrering av stiftelse

Anmälan om registrering av stiftelse Anmälan om registrering av stiftelse Länsstyrelsen Skåne är tillsyns- och registreringsmyndighet för stiftelser som har sitt säte i eller, om sätesort inte är bestämd, vars förvaltning huvudsakligen utövas

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Institutionsstyrelsen beslutade att: godkänna föredragningslistan.

Institutionsstyrelsen beslutade att: godkänna föredragningslistan. HÖGSKOLAN I GÄVLE Protokoll, Institutionsstyrelsen Institutionen för Pedagogik, didaktik 4(6) 2007-06-12 och psykologi /agf Tid Tisdagen den 12 juni Plats Högskolan i Gävle, 31:470 klockan 09:00-12.00

Läs mer

Ärenden per typ av vara/tjänst och specificerad vara/tjänst Rådgivning

Ärenden per typ av vara/tjänst och specificerad vara/tjänst Rådgivning Boende reparation och underhåll Konsumtionstjänst 11 11,5 3 3,1 14 14,6 Fast telefoni Tele/TV/Internettjänst 6 6,3 1 1,0 7 7,3 Hushållsapparat större/vitvara Konsumtionsvara 5 5,2 2 2,1 7 7,3 Möbler/Husgeråd/Inredning

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

Den dolda samäganderätten

Den dolda samäganderätten Niklas Fjällström Examensarbete VT 2013 Umeå Universitet Handledare: Viola Boström Den dolda samäganderätten En avvägning mellan olika intressen Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Syfte och frågeställningar...

Läs mer

Regel - Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen vid Umeå universitet

Regel - Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen vid Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå Rektor Dokumenttyp: Regel Datum: 2013-12-17 Dnr: 100-1986-13 Område: Organisation Ansvarig enhet: Univ.ledningens kansli Giltighetstid:Tillsvidare Regel - Anlitande av externa

Läs mer

Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar

Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar UMEÅ UNIVERSITET 2008-01-10 Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 20 p. Handledare: Anders Bergman En studie av Borgenärsskyddsregler vid transaktioner mellan makar

Läs mer

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53

Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 2 Momshantering 31 Inköp av varor och material 35 Försäljning av varor och tjänster 42 Utlandsaffärer 48 Löner och andra personalkostnader 53 Representationskostnader 58 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Lean vad är det? Hur gör vi i Vara Kommun? Exempel från verkligheten. 2008 11-25 Katarina Olsson-Fernandinho

Lean vad är det? Hur gör vi i Vara Kommun? Exempel från verkligheten. 2008 11-25 Katarina Olsson-Fernandinho Lean vad är det? Hur gör vi i Vara Kommun? Exempel från verkligheten 2008 11-25 Katarina Olsson-Fernandinho Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde

Läs mer

Högskolan Dalarnas samarbete med Ylab om uppdragsutbildning

Högskolan Dalarnas samarbete med Ylab om uppdragsutbildning BESLUT 1(9) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 Mikael.Herjevik@uk-ambetet.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas samarbete med Ylab om uppdragsutbildning

Läs mer

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning.

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning. Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Introduktion till Gamla testamentets innehåll

Läs mer

6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo

6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo 6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo 39 6.1 Efterlevande make Efterlevande make ska anges i bouppteckningen. Efterlevande make är dödsbodelägare på grund av den bodelning som vanligen ska

Läs mer

Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande. Kalle Hedin. Kurt Kvarnström, s Anders Eriksson, s Leif Eriksson, v Bo Brännström, fp Martti Hopponen, sd

Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande. Kalle Hedin. Kurt Kvarnström, s Anders Eriksson, s Leif Eriksson, v Bo Brännström, fp Martti Hopponen, sd Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 15,00 17,10 Beslutande Lennart Karlsson, m Rune Berg, c Laila Borger, s Ordförande Kalle Hedin, s, Kurt Kvarnström, s Anders Eriksson, s Leif Eriksson,

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer