tentaplugg.nu av studenter för studenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tentaplugg.nu av studenter för studenter"

Transkript

1 tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn J0008N Juridisk översiktskurs Datum Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser G 30; VG 40 Tentamenspoäng --- Övrig kommentar

2 !!Juridisk(översiktskurs(I(J0008N( (15hp(! Datum:(2014<03<18(! Uppgift'1'(10'poäng)'! Bodelningens!två!steg!är!1.!Andelsberäkning,!och!2.!Lottläggning.!Genomför!en!bodelning!enligt! dessa!båda!steg,!med!utgångspunkt!i!följande!fakta:!! Jean!och!Simone!har!ansökt!om!äktenskapsskillnad.!Jean!har!möbler!till!ett!värde!av!700!000!kronor! (det!mesta!antikt),!och!simone!har!en!bil!värd!500!000!kronor.!båda!har!också!en!del!skulder;!jeans! skulder!uppgår!till!400!000!kronor!och!simones!till!600!000!kronor.!jean!äger!även!en!segelbåt!värd! 50!000!kronor,!som!Jeans!nyligen!avlidna!faster!testamenterat!till!Jean!med!villkoret!att!båten!ska! utgöra!jeans!enskilda!egendom.!! Svar:(När(äktenskapsskillnad(blir(aktuellt(ska(makarnas(egendom(fördelas(genom(bodelning,(ÄktB( 9:1(1st.(Båda(makar(har(tillgångar(och(skulder.(Frågan(på(hur(andelsberäkningen(ska(göras(kan( besvaras(med(kapitel(10(i(äktenskapsbalken.(i(första(paragrafen(i(samma(kapitel(står(där(att(vid( bodelning(ska(makarnas(giftorättsgods(ingå.(då(är(frågan(om(möbler(och(bil(räknas(som( giftorättsgods?(personliga(föremål(som(kläder(och(presenter(ingår(inte(i(giftorättsgods((10:9(1st).( Huvudregeln(är(dock(att(varje(makes(egendom(är(giftorättsgods(förutom(enskild(egendom((ÄktB( 7:1).(Det(finns(flera(vidare(undantag(men(möbler(och(bilen(hör(till(giftorättsgodset.(En(bodelning( går(till(så(att(man(först(beräknar(makarnas(andelar(i(boet((äktb(11:1(1st).(för(varje(makes(tillgång( dras(samma(makes(skulder(av((äktb11:2(1st).(differensen(mellan(tillgångar(och(skulder(för(varje( make(läggs(i(bodelningen.(de(totala(tillgångarna(efter(skulder(ska(då(delas(lika((äktb(11:3(1(st).(( (( Andelsberäkning((ÄktB(11:1(! Jean! Simone! Lagstöd! Giftorättsgods! ! ! 10:1! Skulder! ! ! 11:2! Till!delning! ! 0! 11:3! Sammanläggning! ! 11:3! Likadelning! ! ! 11:3!2p.! Andel!i!boet! ! ! 11:6!! 550! 650!!! Lottläggning( Jean( Simone( Möbler( ( Bil( ( <150(Simone( +(150(Jean( 550( 650( ( Jean(äger(även(en(segelbåt,(men(den(har(hon(fått(via(ett(testamente(med(förbehåll(att(båten(ska( räknas(som(enskild(egendom.(som(jag(nämnde(tidigare(så(räknas(inte(enskild(egendom(till(

3 giftorättsgodset.(för(att(finna(lagstöd(för(om(båten(är(enskild(egendom(eller(inte(vänder(jag(mig(till( kapitel(7(i(äktenskapsbalken(som(behandlar(just(makars(egendom.(och(ett(testamenterat(objekt( som(ärvs(med(villkoret(att(det(ska(vara(enskild(egendom(är(också(enskild(egendom(enligt(äktb(7:2( punkt(4.(segelbåten(ska(alltså(inte(tas(med(i(andelsberäkningen.(( Nästa(steg(är(lottläggning.((Man(har(rätten(på(sin(sida(att(behålla(sin(egendom(eller(en(del(av(den( (ÄktB(11:7(1st).(Vill(Jean(behålla(möblerna(så(får(hon(göra(det.(Men(hon(är(fortfarande(skyldig( kr(till(giftorättsgodset,(antingen(i(form(av(egendom(eller(kontanter((ÄktB(11:9).(( Jag(hade(löst(lottläggning(som(så(att(Jean(behåller(möbler(och(Simone(behåller(bilen.(Därutöver( betalar(jean(ut( kr(till(simone.(( BODELNING:(FASTSTÄLL(TILLGÅNGAR(OCH(SKULDER(SOM(SKA(MEDTAS(I(BODELNINGEN.(BORTSE( FRÅN(GÄLLANDE(UNDANTAG.(SEN(SKA(MAKARNAS(ANDELAR(I(BOET(BERÄKNAS,(ÄKTB(11:1.(VID( ANDELSBERÄKNING(SKA(DOCK(SKULDAVRÄKNING(FÖRST(GÖRAS(MOT(MAKENS(ENSKILDA( EGENDOM.(VAD(SOM(ÅTERSTÅR(SKA(SEN(LÄGGAS(SAMMAN(OCH(DET(FRAMKOMNA(VÄRDET(SKA( DELAS(LIKA(MED(MAKARNA.!! LOTTLÄGGNING:(NÄR(MAKARNAS(ANDELAR(BESTÄMTS(SKA(SJÄLVA(EGENDOMEN(FÖRDELAS.( GRUNDREGELN(ÄR(ATT(VARJE(MAKE(HAR(RÄTT(ATT(PÅ(SIN(LOTT(I(FÖRSTA(HAND(FÅ(BEHÅLLA( EGENDOM(SOM(ÄR(HANS/HENNES(ELLER(DEN(DEL(HEN(SJÄLV(ÖNSKAR.(((( Uppgift'2'(10'poäng)'! Gustavsson!ansöker!hos!kommunen!om!bygglov!för!att!få!uppföra!en!villa!på!en!honom!tillhörig! tomt.!kommunen!bifaller!ansökan!och!meddelar!gustavsson!bygglov.!! Det!visar!sig!sedermera!att!Gustavssons!tomt!är!belägen!inom!ett!mindre!område!bestående!av! lerblandat!skiffer.!efter!ett!par!år!har!rörelserna!i!marken!resulterat!i!en!omfattande!sprickbildning!i! villans!väggar.!! Kommunen!hade,!fyra!år!före!Gustavssons!bygglovsansökan,!företagit!en!markundersökning!i! området.!den!för!bygglovsansökans!förberedande!ansvarige!tjänsteman!!vilken!var!samma!person! som!ledde!markundersökningarna!!observerade!emellertid!inte!undersökningens!resultat.!! Gustavsson!stämmer!nu!kommunen!och!yrkar!skadestånd!för!skadorna!på!villan.!Som!grund!för!sin! talan!anför!gustavsson!att!hans!bygglovsansökan!rätteligen!ej!skulle!ha!bifallits,!vilket!kan!förutsättas! vara!ett!korrekt!påstående.!bedöm!gustavssons!utsikter!till!framgång!med!sin!talan.!! Skadeståndslagen(behandlar(utomkontraktuella(skador(som(uppstått(mellan(skadegörare(och( skadelidande.(då(är(första(steget(att(bedöma(om(kommunen(och(gustavsson(har(ett(avtal(för(då( gäller(avtalslagen.(rekvisiten(för(att(det(ska(handla(om(ett(avtal(är(anbud(och(accept.(vi(har(ett( anbud(i(ansökan(om(bygglov,(och(vi(har(en(accept(från(kommunen(då(dom(godkänner(bygglovet.( För(att(avgöra(om(Skadeståndslagen(är(tillämpbar(måste(man(ställa(sig(frågorna(om(skada( uppstått,(om(det(går(att(utpeka(en(skadeståndsskyldig,(om(det(har(funnits(en(aktiv(handling(som( ledde(fram(till(ärendet,(om(ansvarsfrihetsgrund(föreligger(och(om(det(finns(adekvat(kausalitet.( Skada(har(uppstått(i(form(av(sprickbildningar(i(husets(väggar,(och(det(rör(sig(då(om(en(sakskada.(( Den(skadeståndsskyldige(skulle(i(detta(fall(vara(kommunen.(Finns(det(en(aktiv(handling?(En( markundersökning(har(gjorts,(tjänstemannen(har(dock(ej(observerat(resultatet(från( undersökningen.(klart(är(att(om(han(gjort(det(så(skulle(han(upptäckt(att(marken(skulle(orsaka( rörelser(i(marken.(jag(anser(att(tjänstemannen(har(varit(oaktsam(och(slarvig(då(han(aldrig(tog(del(

4 av(resultaten.(skl(säger(att(om(tjänstemannen(med(uppsåt(eller(vårdslöshet(vållat(sakskada(så(ska( han(ersätta(skadan(skl(2:1.(att(inte(utföra(arbetet(rätt(får(gå(som(vårdslöshet.((föreligger( ansvarsfrihetsgrund?(nej(tjänstemannen(har(inte(handlat(i(nöd,(nödvärn(eller(dylikt(han(har(enbart( slarvat.(och(då(är(enbart(en(fråga(kvar(att(besvara(för(att(se(om(det(finns(skäl(för(en( skadeståndsansökan.(finns(det(en(kausalitet(mellan(tjänstemannens(agerande(och(skadorna(på( huset?(ja.(markrörelserna(var(observerade(vid(markundersökningarna.(och(det(kan(anses( konstaterande(att(om(tjänstemannen(tittat(på(rapporten(så(hade(inte(bygglov(godkänts.(att( kommunen(brast(i(rutinerna(ledde(till(att(bygglov(beviljades(på(dålig(mark.(och(rekvisiten(i(skl(3:2( är(uppfyllda;(stat(eller(kommun(ska(ersätta(sakskada(som(vållats(genom(fel(eller(försummelse(vid( myndighetsutövning.(( Gustavsson(kan(söka(ersättning(för(reparationskostnaderna(till(huset(och(eventuell( värdeminskning(på(huset.(även(andra(kostnader(som(är(relaterade(till(den(aktuella(skadan(skl(5:7( 1st(1<2.(( (( Objektiva(förutsättningar(för(att(Skadeståndslagen(ska(vara(gällande(är(att:( 1.(Skada(uppstått((Personskada,(sakskada,(förmögenhetsskada(eller(kränkning)( 2.(Presumtivt(ansvarsubjekt.(( Om(man(konstaterat(enligt(punkt(1(att(skada(uppstått(gäller(det(att(kunna(utpeka(åtminstone(en( tänkbart(skadeståndsskyldig(person(antingen(fysisk(eller(juridisk.(man(behöver(inte(veta(vem(den( skadeståndsskyldige(är,(det(kan(vara(en(person,(ett(företag(eller(kommun.(skadeståndsansvaret(är( individuellt(och(utreds(således(separat(för(varje(inblandad.( 3.(Aktiv(handling/ansvarsgrundande(passivitet( För(att(någon(ska(kunna(utpekas(som(skadeståndsskyldig(krävs(det(att(denne(har(gjort(en(aktiv( handling.(skadan(skall(ha(skett(genom(att(det(presumtiva(ansvarssubjektet(orsakat(skadan(genom( en(aktiv(handling.(huvudregeln(är(att(passivitet(inte(utgör(en(grund(för(skadeståndsansvar.(( 4.(Ingen(objektiv(ansvarsfrihetsgrund(föreligger(om(någon(av(dessa(situationer(förelåg:( Nödvärn((24:1( (BrB),(Nöd((24:4( (BrB),(Samtycke((24:7( (BrB),(Tjänsteplikt((t(ex(10( (Polislagen)( Man(kan(inte(bli(skadeståndsskyldig(under(dessa(omständigheter.(Om(man(kan(svara(nej(på(punkt( 4(så(kan(man(gå(vidare(till(punkt(5.(( 5.(Adekvat(kausalitet((beräkneligt(orsakssamband)( (OBS!(Detta(är(två(bedömningar(som(inte(skall(sammanblandas(med(varandra( Kausalitet((=(Orsakssamband)(Det(skall(föreligga(ett(orsakssamband(mellan(ansvarsubjektets( handling(och(den(uppkomna(skadan( Adekvat((Beräknelig,(förutsägbar,(typisk,(normal(etc.)(För(att(skadan(skall(anses( skadeståndsgrundade(skall(inte(bara(skadan(uppvisa(ett(orsakssamband(utan(även(vara(en( beräknelig(följd(av(det(presumtiva(ansvarssubjektet(handling.( (

5 Uppgift'3'(10'poäng)'! a)!ge!två!exempel!på!enkla!bolag!! Enkla(bolag(beskrivs(i(negativ(mening,(alltså(det(som(inte(är(handelsbolag(är(enkla(bolag.(I(ett( enkelt(bolag(har(minst(två(personer(avtalat(om(att(driva(en(verksamhet(men(utan(att(handelsbolag( föreligger((hb(15:3).(det(enkla(bolaget(är(inte(en(juridisk(person,(och(har(inga(rättigheter,( skyldigheter(eller(får(ej(heller(föra(talan(i(domstol,(hb(15:4.(vad(skiljer(enkla(bolag(från(enskild( firma?(( ((När(en(fysisk(person(börjar(driva(näringsverksamhet(i(sitt(eget(namn.(Pär(Sunden,(potatisodling,( enskild(firma.(då(är(tanken(att(pär(själv(sätter(potatisen,(säljer(och(gör(allt(själv.(en(person(gör( någonting.(enkla(bolag(är(association(och(tecken(på(att(flera(associerar(med(varann.( Enkelt(bolag(karaktäriseras(av(att((s.24):( 1. Några(fysiska/juridiska(personer(träffat(avtal(om(samverkan( 2. För(ett(gemensamt(ändamål( 3. Med(förpliktelse(att(verka(för(det(gemensamma(ändamålet( 4. Och(utan(att(utbyte(av(de(samverkande(kan(ske(på(det(sätt(som(är(typiskt(i(en(förening( Exempel(enkelt(bolag(1:(Några(personer(på(en(arbetsplats(kommer(överens(om(att(tills(vidare(tippa( tillsammans(och(de(ska(varje(vecka(betala(100(kronor(var(till(den(som(ska(sköta(tippandet.(genom( att(komma(överens(har(de(träffat(avtal(och(det(gemensamma(ändamålet(är(att(de(hoppas(få(en( vinst(att(dela(på.(förpliktelsen(att(verka(för(det(gemensamma(ändamålet(uppfyller(dom(vid( betalningen(varje(vecka.(( Exempel(enkelt(bolag(2:(Två(aktiebolag(beslutar(sig(för(att(samarbeta.(Det(ena(tillverkar(en(viss( produkt(och(det(andra(är(säljfokuserande.(samarbetet(går(till(så(att(den(ena(hjälper(till(med( produkter(och(den(andra(hjälper(till(med(försäljningen.(vinsten(delas(sedan(lika.(resultatet(blir(ett( enkelt(bolag.(( b)!om!det!mellan!aktieägare!i!ett!aktiebolag!skulle!uppkomma!motsättningar!om!bolagets!skötsel,! finns!det!risk!att!en!majoritet!försöker!gynna!sina!egna!intressen!på!övrigas!bekostnad.!vad!kallas!de! regler!som!har!för!avsikt!att!ge!mindre!grupperingar!av!aktieägare!ett!skydd!mot!en!majoritet!av! bolagets!aktieägare.!ge!tre!exempel!på!regler!som!ger!mindre!grupperingar!av!aktieägare!ett!skydd! mot!en!majoritet!av!bolagets!aktieägare!! ((s.(225(civilrätt)(abl(innehåller(särskilda(regler(för(minoritetsskydd.(( En(minoritet(på(minst(10%(av(aktieägarna(kan(begära(uppskov(av(bolagsstämman(ABL(7:14( 1<2st.(Minst(fyra(veckor(efter(ordinarie(bolagsstämma(och(högst(åtta(veckor(efter.( Minoriteten(kan(alltså(flytta(fram(bolagsstämman(om(dom(motsätter(sig(beslut(i(frågor( nämnda(i(abl(7:11(1<3.(punkterna(1<3(rör(frågor(som(fastställelse(av(resultaträkning,( dispositioner(beträffande(bolagets(vinst(eller(förlust,(ansvarsfrihet(gentemot( styrelseledamöterna.(( En(enskild(aktieägare(kan(önska(att(en(revisor(utsedd(av(länsstyrelsen(ska(delta(i(revisionen( med(ordinarie(övriga(revisorer(abl(9:9(1st.(för(att(förslaget(skall(aktualiseras(måste(minst( en(tiondel(av(aktieägarna(stå(bakom(det(beslutet.(abl(9:9(2st(2p.(( Minoriteten(av(aktieägarna((minst(10%)(kan(väcka(skadeståndtalan(gentemot( styrelseledamot(eller(vd(om(dom(handlat(fel(enligt(1<3,(abl(29:9(1st(1p.((

6 Minoriteten((minst(10%)(kan(kräva(att(årsstämman(beslutar(om(utdelning(av(hälften(av( återstående(vinst(för(att(göra(vinstuttaget(minimalt,(abl(18:11(1st.((( (s.47(bolag(föreningar(stiftelser)(en(näringsverksamhet(ska(fungera(effektivt(och(beslut(ska( klubbas.(därför(fattar(bolagen(beslut(efter(vad(majoriteten(beslutar.(,(vilket(påverkar( minoritetsägarna.(för(varje(aktiebolag(finns(en(bolagsordning(som(är( reglerna.(bolagsordningen( är(det(grundläggande(avtalet(mellan(aktieägarna.(så(varje(ny(aktieägare(ska(veta(vad(dom(ger(sig( in(på.(bolagsordningen(styr(bolagets(verksamhet.(bolagsordningens(utformning(lagbestäms(i( Aktiebolagslagens(tredje(kapitel.(I(bolagsordningen(ska(det(vara(bestämt(vad(bolaget(ska(heta( (firma),(vilken(ort(bolagsstyrelsen(ska(befinna(sig(i,(vad(bolaget(ska(ägna(sig(åt,(antalet(aktier(m.m.( Aktieägarna(ska(kunna(överlåta(sina(aktier(och(därmed(ta(sig(ur(bolaget(ABL(4:7(1p.(( ( c)!vilka!två!olika!sorters!föreningar!regleras!inom!associationsrätten?!! Ekonomiska(föreningar(och(ideella(föreningar!( (s.(80(om(det(grundläggande(avtalet(tar(sikte(på(just(dom(som(ingått(avtalet(är(det(att(klassificera( som(bolagsavtal.(men(ett(avtal(som(tillåter(medlemmar(att(träda(in(och(ut(utan(att(något(förändras( är(mer(mot(föreningsalternativet.)(( Vad!är!det!för!skillnad!mellan!dessa!föreningar?!! En(ekonomisk(förening(har(två(rekvisit(som(måste(vara(uppfyllda.( Det(ska(vara(en(ekonomisk(verksamhet.(( Den(ska(främja(sina(medlemmars(ekonomiska(intressen,(Lag(om(ekonomiska(föreningar( 1:1(1p.(Lagen(refereras(till(FL((föreningslagen)(i(fortsatt(text.(( Medlemmarna(deltar(som(konsumenter,(leverantörer(eller(med(egen(arbetsinsats(eller(tjänster(FL( 1:1.(Syftet(kan(vara(att(åstadkomma(förmånliga(inköp(av(matvaror(eller(bränsle(t.ex.(En(ekonomisk( förening(ska(registreras(hos(bolagsverket(och(blir(genom(registreringen(en(juridisk(person,(fl(1:2(1< 2st.( En(ideell(förening(som(inte(kombinerar(ekonomisk(verksamhet(med(syfte(att(främja(sina( medlemmars(ekonomiska(intressen.((syftet(och(verksamheten(hos(en(ideell(förening(kan(ha(ideell( riktning.(det(ideella(syftet(kan(främjas(genom(ekonomisk(verksamhet(t.ex.(som(välgörenhet(eller( hemslöjdsförening.(till(de(ideella(föreningarna(hör(också(sammanslutningar(som(har(till(syfte(att( främja(medlemmarnas(ekonomiska(intressen(men(som(gör(det(genom(icke(ekonomisk(verksamhet.( Bl.a.(fackföreningar.((! d)!vilken!slags!förening!utgör!fackföreningen!if/!metall!respektive!coop!norrbotten?!! IF(metall(är(en(fackförening.(För(att(utgöra(om(det(är(en(ideell(eller(ekonomisk(förening(går(vi( tillbaka(till(de(två(rekvisiten(i(fl(1:1(1p.(är(ändamålet(att(främja(medlemmarnas(ekonomiska( intressen?(är(det(en(ekonomisk(verksamhet?(ändamålet(med(en(fackförening(är(bland(annat(att( främja(medlemmarnas(ekonomiska(intressen(men(inte(med(vinst.(framförallt(vill(dom(bistå( medlemmarna(trygghet(i(arbetslivet.(så(jag(skulle(inte(säga(att(det(första(rekvisitet(är(uppfyllt.(är( det(en(ekonomisk(verksamhet?(nej(den(drar(inte(in(pengar(till(vinstintressen.(den(tar(ut( medlemsavgift(som(ska(gå(tillbaka(till(medlemmarna.(så(if(metall(är(en(ideell(förening.(

7 Coop(Norrbotten,(vilken(typ(av(förening?(Är(det(att(främja(medlemmarnas(ekonomiska(intressen?( Ja(genom(bonuscheckar,(rabatter(och(försäljning.(Är(det(en(ekonomisk(verksamhet?(I(allra(högsta( grad.(medlemmarna(är(konsumenter(och(förbrukare(och(rekvisitet(för(en(ekonomisk(förening(är( uppfylld(enligt(fl(1:1(2st.(((!! Uppgift'4'(10'poäng)'! a)!vilka!kan!vara!parter!vid!förhandlingar!enlig!lag!om!medbestämmande!i!arbetslivet?!! När(det(gäller(allmän(förhandlingsrätt(så(är(det(fackförbundet(alltså(arbetstagarorganisationen(och( arbetsgivaren(som(kan(vara(parter.(den(enskilda(arbetstagaren(har(ingen(rätt(att(vara(med,(lag(om( medbestämmande(i(arbetslivet(1976:580((framöver(förkortad(till(mbl(10 (1st).(Den(fackliga( organisationen(har(alltså(rätt(till(förhandling(om(beslut(som(rör(förhållandet(mellan(arbetsgivare( och(arbetstagare((som(är(medlem(i(organisationen),(mbl(10(1st.(( Det(finns(ytterligare(lagstiftningar(som(skyddar(arbetstagarna(vid(förhandlingar.(Parten(som(är( skyldig(att(förhandla(måste(inställa(sig(till(sammanträdet(och(vara(aktiv(i(frågorna(som(tas(upp(och( komma(med(förslag(på(lösningar,(mbl(15 (1st(1p.(Det(räcker(inte(med(att(bara(delta(och(vara( passiv.(när(den(ena(parten(vill(förhandla(måste(denna(meddela(andra(parten,(mbl(16 (1st.(Den( arbetstagare(som(företräder(arbetstagarorganisationen(ska(beviljas(ledigt(för(att(delta(i( förhandlingar,(mbl(17.(( b)!ge!två!exempel!som!skulle!räcka!för!att!en!arbetsgivare!skulle!ha!saklig!grund!att!säga!upp!en! arbetstagare!på!grund!av!personliga!skäl!! Lag((1982:80)(om(anställningsskydd((framöver(kallad(LAS).(I(lagen(görs(skillnad(mellan(två(typer(av( uppsägningar,(antingen(arbetsbrist(eller(arbetstagarens(personliga(förhållande.(för(att(en( arbetsgivare(ska(kunna(säga(upp(en(anställd(för(personliga(skäl(så(finns(det(en(del(krav(som(måste( vara(uppfyllda(för(att(det(ska(vara(en(godkänd(uppsägning.(uppsägningen(får(ej(grundas(på( omständigheter(som(arbetsgivaren(känt(till(mer(än(två(månader(utan(att(varning(lämnats(lag( (1982:80)(om(anställningsskydd,(framöver(kallad(LAS,(7 (3st(1p.(För(att(kunna(säga(upp(en(anställd( ska(en(allvarlig(förseelse(inträffats(eller(upprepade(förseelser(från(den(anställdes(sida.(den( anställde(måste(ha(brutit(eller(misslyckats(med(att(uppfylla(avtalsförpliktelse.(( För(att(saklig(grund(pga.(personliga(skäl(skall(föreligga(måste,(enligt(praxis,(tre(rekvisit(vara( uppfyllda:( (1.(AT(måste(misskött(sig( (2.(Handlandet(måste(varit(medvetet( (3.(Skada(måste(uppstå(för(AG( EXEMPEL(på(att(arbetstagaren(har(misskött(sig(kan(vara(att(den(inte(utfört(arbetssysslor,(att(denne( ej(följt(arbetsmiljöregler,(eller(att(denne(inte(följt(ordningsregler.(att(handla(illojalt((socialt)(så(att( det(drabbat(arbetsgivaren(ekonomiskt(eller(en(brottslig(handling.(

8 Gällande(att(handlandet(måste(varit(medvetet(så(måste(arbetstagaren(insett(att(arbetsgivaren(inte( accepterar(misskötsel.(att(handla(illojalt(och(brottsligt(anses(automatiskt(vara(en(medveten( handling.(( Skadan(som(anses(ha(uppstått(för(arbetsgivaren(som(ger(giltiga(skäl(till(uppsägning(av(personliga( skäl(ska(vara(en(förtroendeskada(eller(en(ekonomisk(skada.(( ( c)!ge!två!exempel!som!skulle!räcka!för!att!en!arbetsgivare!skulle!ha!grund!för!att!avskeda!en!anställd.!! För(att(det(ska(vara(ett(giltigt(avsked(så(måste(arbetstagaren(grovt(åsidosatt(sina(förpliktelser(mot( arbetsgivaren.(att(avskeda(en(anställd(och(hänvisa(till(en(förseelse(längre(tillbaka(i(tiden(än(två( månader(är(inte(giltigt(om(ingen(varning(utfärdats(las(18.(( För(att(ett( grovt(åsidosättande (skall(föreligga(måste,(enligt(praxis,(tre(rekvisit(vara(uppfyllda:( 1.(Misskötseln(skall(vara(ett(missbruk(av(ett(givet(förtroende(eller(annat(beteende.( Alltså(ett(Brottsbalksbrott(eller(svår(illojalitet.( 2.(Handlandet(måste(varit(medvetet( 3.(Skadan(<<>(Förtroendet(för(AT(är(förbrukat( Det(ska(vara(en(ekonomisk(eller(förtroende(skada(för(arbetsgivaren.(( Föreligger(ej(saklig(grund(eller(grovt(åsidosättande(har(AT(rätt(till(skadestånd(enligt(38,(39( ( d)!på!vilka!sätt!kan!visstidsanställning!ske?!! En(visstidsanställning(är(en(tidsbegränsad(anställning.(Man(får(avtala(om(tidsbegränsad(för:( a)(allmän(visstid(5( ( b)(vikariat(5( ( c)(säsongsarbete(5( (( d)(ålderspensionär(5( (( e)(provanställning(6( (1st( Ange(lagrum(där(så(är(möjligt(och(motivera)ditt)svar)( Uppgift'5'(10'poäng)'! Ola`Conny!och!Morgan!har!tillsammans!lånat!100!000!kr!från!Swebank!AB!för!att!kunna!åka!på!en! resa!genom!amerika.!enligt!det!ingångna!avtalet!skall!skulden!avbetalas!med!1000!kr/mån.!! De!betalar!den!första!avbetalningen,!men!sedan!glömmer!de!att!betala!de!tre!kommande! avbetalningarna.!banken!kontaktar!ola`conny!via!ett!rekommenderat!brev!och!meddelar!att!de! säger!upp!krediten!till!förtida!betalning.! Ola`Conny!betalar!då!de!missade!betalningarna!samt!dröjsmålsräntan!och!till!kamraternas!stora! glädje!får!de!behålla!krediten.!efter!6!månaders!planenlig!betalning!slutar!ola`conny!och!morgan!

9 plötsligt!med!avbetalningarna.!när!det!gått!7!månader!av!obetalda!avbetalningar!får!ola`conny!hem! ytterligare!ett!rekommenderat!brev!om!att!banken!säger!upp!krediten!till!förtida!betalning.!nu! kommer!ola`conny!till!dig!och!frågar!om!banken!verkligen!har!rätt!att!säga!upp!krediten?!! a)!vad!svarar!du!honom?!har!banken!rätt!att!säga!upp!hela!krediten!till!förtida!betalning?!! Då(detta(handlar(om(kredit/lån(mellan(konsument(och(näringsidkare(så(vänder(jag(mig(till( Konsumentkreditlagen((2010:1846).(I(de(inledande(bestämmelserna(kan(jag(se(att(denna(lag(rör( min(fråga;(kkrl(1 (1st(1p.(Ola<Conny(och(Morgan(är(konsumenter(alltså(privatpersoner(som(vill( låna(och(banken(är(kreditgivare(då(denna(lånar(ut(pengar(utan(mellanhänder,(kkrl(2.(( De(första(missade(inbetalningarna(uppgick(till(3%(av(skulden(3.000/ =0,03.(Med( kreditfordran(menar(man(det(ursprungliga(lånebeloppet.(banken(har(rätt(att(säga(upp(en(kredit(i( förtid(om(kredittagaren(är(i(väsentligt(dröjsmål.(kkrl(33 (förtydligar(specifikt(vad(som(menas(med( väsentligt(dröjsmål.(om(kredittagaren(sen(mer(än(en(månad(är(sen(med(inbetalningar(med(ett( belopp(som(uppgår(till(10%(av(skulden(så(är(det(ett(väsentligt(dröjsmål.(eller(om(betalningarna( uteblivit(flera(månader(och(dröjsmålet(avser(flera(poster,(där(den(uteblivna(betalningen(uppgår(till( 5%(av(skulden,(KKrL(33 1p(och(2p.(Inget(av(dessa(rekvisit(är(tillräckligt(för(att(banken(skulle(kunnat( häva(krediten(vid(de(första(missade(inbetalningarna.(( Nästa(gång(uteblir(7(inbetalningar(och(rekvisiten(i(KKrL(33 (är(definitivt(uppfyllda(för(vad(som( anses(som(väsentligt(dröjsmål.(banken(måste(dock(skriftligen(meddela(kredittagarna(om(att( krediten(blir(uppsagd(och(att(återstående(belopp(med(dröjsmålsränta(ska(betalas(in,(kkrl(34.( Detta(har(dom(gjort.(Men(om(Ola<Conny(och(Morgan(skulle(betala(in(de(sju(betalningarna(plus( dröjsmålsränta(inom(fyra(veckor(efter(att(brevet(skickades(så(kan(dom(få(behålla(krediten,(kkrl( 2st(1p.(( Sedan!tycker!Ola`Conny!att!det!väl!inte!kan!vara!riktigt!att!han!krävs!på!hela!det!återstående! lånebeloppet.!de!var!ju!två!som!lånade!pengarna!och!därför!menar!han!att!han!väl!bara!är!skyldig!att! betala!halva!beloppet.!! b)!vad!svarar!du!honom?!är!han!skyldig!att!betala!hela!beloppet!trots!att!de!var!två!som!lånade! pengarna?!! Om(det(inte(avtalats(om(delat(ansvar(inför(skulden(så(är(både(Morgan(och(Ola<Conny(lika( betalningsskyldiga(båda(två.(kreditgivaren((gäldenären)(behöver(inte(ådra(sig(besväret(att(inkröva( skulden(på(två(håll(om(han(så(inte(önskar,(lag((1936:81)(om(skuldebrev(1:2(2st(1p.( c)!banken!säger!upp!krediten!till!förtida!betalning,!men!när!kan!banken!tidigast!erhålla!betalt?!! Från(och(med(utskicksdatumet(för(uppsägning(av(kredit(så(har(kredittagaren(4(veckor(på(sig(att( betala(in(betalningarna(för(de(uteblivna(månaderna.(alltså(är(det(tidigast(fyra(veckor(efter(att( banken(skickat(brevet(om(uppsägning,(kkrl(34 (1st(1p.(! d)!kan!ola`conny!göra!något!för!att!förhindra!att!krediten!sägs!upp?! Ja(betala(in(räkningarna(för(de(sju(senaste(månaderna,(och(betala(dröjsmålränta,(KKrL(34 (2st(1p.( Dröjsmålsräntan(är(Riksbankens(referensränta(+(8%,(Räntelag((1975:635)(6 (1p.((

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn J0008N Juridisk översiktskurs Datum 2014-01-13 Material Kursexaminator Tentamen Pär Sundén Betygsgränser G 30; VG 40 Tentamenspoäng --- Övrig kommentar

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn K0002B Byggmaterial Datum LP1 14-15 Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar En stor sammanfattning

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn V0015B Hållbart byggande Datum LP1 14-15 Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Sammanfattning)Hållbart)byggande)(V0015B))2014;10;21)

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

Principer för inrättande av fristående kurser

Principer för inrättande av fristående kurser Beslut 2016-02-25 UF-nämnden Annika Åkerblom Forskningshandläggare 1(2) Principer för inrättande av fristående kurser Bakgrund Vid UF-nämndens sammanträde i januari 2016 diskuterades principer för fristående

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn M0004N / M0015N Marknadsföring grundkurs Datum LP4 1314 Material Kursexaminator Sammanfattning Håkan Perzon Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig

Läs mer

Juridik GR (A), Handelsrätt II, 15 hp

Juridik GR (A), Handelsrätt II, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Juridik GR (A), Handelsrätt II, 15 hp Law Ba (A), Commercial law II, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng JU003G

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-03-23 Material Omtentamen Kursexaminator Betygsgränser G = 42-55,5 ; VG = 56- Tentamenspoäng 73

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod T0002N Kursnamn Logistik 1 Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Tentamen Björn Samuelsson Betygsgränser 3 = 30-39; 4 = 40-49; 5 = 50- Tentamenspoäng

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn T0008N Operations management Datum LP3 10-11 Material Kursexaminator Tentamen Diana Chronéer Betygsgränser 3 = 30-39,5 ; 4 = 40-49,5 ; 50 = 50-60

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn D0017E Inledande programmering för ingenjörer Datum 2014-10-31 Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng 3 14; 4??; 5?? 25/25

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Tentaplugg Redovisning

Läs mer

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER Kurskod Kursnamn D0019A Formanalys Datum Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Uppladdare Övrig kommentar Tentamen D0017A, Produktdesign

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod T0002N Kursnamn Logistik 1 Datum 2012-10-26 Material Fördjupningsuppgift Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Försättsblad inlämningsuppgift

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn O0039K/K0023K Fasta tillståndets kemi och geologi Datum 12 05 29 Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser 3: 50%, 4; 70%, 5; 90% Tentamenspoäng

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0030N Nationalekonomi: Mikroteori Datum 2014-03-21 Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng G 30; VG 40 40.5 (VG) Övrig kommentar

Läs mer

På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Logga in i Blackboard via Studentportalen, sök fram din kurs och skriv in/enrolla dig i kursen.

På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Logga in i Blackboard via Studentportalen, sök fram din kurs och skriv in/enrolla dig i kursen. Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi KURSNAMN Examensarbete i företagsekonomi KURSKOD FEG300 ANMÄLNINGSKOD 21126 och 21124 KURSVECKOR 04-23 KURSPLAN alt. Se Blackboard

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT 2014. Kurskod: 918G27 & 918G29 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT 2014. Kurskod: 918G27 & 918G29 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp VT 2014 Kurskod: 918G27 & 918G29 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Kursplan

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0005N Grundkurs i projekt och industriell ekonomi Datum 2013-11-01 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamen Håkan Björkman 3 30; 4 50; 5

Läs mer

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2, 7,5 hp

Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2, 7,5 hp Swedish Language BA (A), Swedish as a Second Language A2, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.)

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.) LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniska fakultetskansliet FÖRSLAG TILL PROGRAMNÄMND INFÖR ÅR NÄMND/NÄMNDER: Förslagsställare (Namn, funktion, Inst/Enhet) FÖRSLAGET GÄLLER: a) EXISTERANDE KURS (Ange kurskod

Läs mer

Motivering till inrättande. Ersätter annan kurs? Om ja vilken/vilka. Ange kurskod: Kurser som ska avvecklas med anledning av detta inrättande

Motivering till inrättande. Ersätter annan kurs? Om ja vilken/vilka. Ange kurskod: Kurser som ska avvecklas med anledning av detta inrättande Mall att använda för inrättande av kursplan Mallen ska användas tillsammans med Anvisningar för kursplanearbetet vid UKK. Kursplanen beslutas alltid på svenska, de engelska delarna är endast en översättning

Läs mer

Mall för att skapa och revidera kursplan 2014-09-25

Mall för att skapa och revidera kursplan 2014-09-25 Mall för att skapa och revidera kursplan 2014-09-25 Kursplanen beslutas utifrån den svenska texten. Engelsk version är endast en översättning. Kurskod Kursnamn (svenska) Kursnamn (engelska) Ämne Antal

Läs mer

Instruktioner för ifyllandet av examensansökan på Teknisk fysik

Instruktioner för ifyllandet av examensansökan på Teknisk fysik Instruktioner för ifyllandet av examensansökan på Teknisk fysik Följande moment ska vara godkända innan du kan ansöka om examen: Alla obligatoriska kurser Övriga kurser som ska in i examen Examensarbete

Läs mer

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot filmproduktion och företagsekonomi

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot filmproduktion och företagsekonomi 1(6) Institutionen för ekonomi och IT Filmproduktionsprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod SGFIL Film Production Studies, 180 ECTS Inriktningskod ---- Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn T0008N Operations management Datum 2013-03-27 Material Kursexaminator Tentamen Anders Bystedt Betygsgränser G3= 30-39,5; 4 = 40-49; 5 = 50-60 Tentamenspoäng

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G07 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G07 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp VT 2012 Kurskod: 918G07 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Presentation av kursen...3 Lokaler...3 Registrering...3 Välkommen

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp HT Kurskod: 918G07 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp HT Kurskod: 918G07 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp HT 2012 Kurskod: 918G07 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Kursplan... 4 Preliminärt

Läs mer

Internmedicinska placeringen - Malmö

Internmedicinska placeringen - Malmö Vecka 6 Vecka 7 Vecka 8 Vecka 9 Måndag- Måndag Måndag- Måndag Att arbeta på Att arbeta på Vecka 10 Vecka 11 Vecka 12 Vecka 13 Måndag- Måndag Måndag- Måndag Med 1-5 Att arbeta på Med 1-5. Lokal: Röda Salen,

Läs mer

Hola! Du har blivit antagen till någon av nedanstående distanskurser i spanska VT. 2011. Spanska avdelningen på Linnéuniversitetet i Växjö hälsar dig

Hola! Du har blivit antagen till någon av nedanstående distanskurser i spanska VT. 2011. Spanska avdelningen på Linnéuniversitetet i Växjö hälsar dig Hola! Du har blivit antagen till någon av nedanstående distanskurser i spanska VT 2011. Spanska avdelningen på Linnéuniversitetet i Växjö hälsar dig välkommen! Med hjälp av din kurskod eller anmälningskod

Läs mer

Socialt arbete AV, Socialtjänstens utmaningar i arbete med barn, ungdomar och familjer, 15 hp

Socialt arbete AV, Socialtjänstens utmaningar i arbete med barn, ungdomar och familjer, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Socialt arbete AV, Socialtjänstens utmaningar i arbete med barn, ungdomar och familjer, 15 hp Social Work Ma, Challenges for the Social services in working with children, youth and

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn T0011T Produktionsledning Datum LP1 14-15 Material Inlämningsuppgift Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Godkänd Övrig kommentar En godkänd

Läs mer

JCDA03, Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt, 15 högskolepoäng Internet based course in Labour Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle

JCDA03, Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt, 15 högskolepoäng Internet based course in Labour Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Juridiska fakulteten JCDA03, Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt, 15 högskolepoäng Internet based course in Labour Law, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska

Läs mer

Tentamen 4,5 hp Delkurs: Databaser och databasdesign 7,5hp Tentander: VIP2, MMD2, INF 31-60, ASP

Tentamen 4,5 hp Delkurs: Databaser och databasdesign 7,5hp Tentander: VIP2, MMD2, INF 31-60, ASP Tentamen 4,5 hp Delkurs: Databaser och databasdesign 7,5hp Tentander: VIP2, MMD2, INF 31-60, ASP Skrivtid: 14.30-18.30 Hjälpmedel: papper, penna och radergummi Betygsgränser: G = 36p (60 %), VG = 48p (80

Läs mer

Försök att rymma svaren i den platsen som finns. Skriv tydligt! Svara sammanhängande och med enkla, tydliga meningar.

Försök att rymma svaren i den platsen som finns. Skriv tydligt! Svara sammanhängande och med enkla, tydliga meningar. KOD: Kurskod: PC1546 Kursnamn: Forskningsmetodik och fördjupningsarbete i psykologi Provmoment: Forskningsmetodik (halvfart) Ansvarig lärare: Uta Sailer (Tel.: 786 1700) Tentamensdatum: 2016-02-05 Tillåtna

Läs mer

Maximalt antal poäng för hela skrivningen är 31 poäng. För Godkänt krävs minst 19 poäng. För Väl Godkänt krävs minst 25 poäng.

Maximalt antal poäng för hela skrivningen är 31 poäng. För Godkänt krävs minst 19 poäng. För Väl Godkänt krävs minst 25 poäng. Försättsblad KOD: Kurskod: PC1546 Kursnamn: Forskningsmetodik och fördjupningsarbete Provmoment: Statistik, 5 hp Ansvarig lärare: Sara Landström Tentamensdatum: 26 april, 2014 kl. 9:00 13:00 Tillåtna hjälpmedel:

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET SCHEMA VT 2015 (141106) IEI Avd. för Affärsrätt

LINKÖPINGS UNIVERSITET SCHEMA VT 2015 (141106) IEI Avd. för Affärsrätt LINKÖPINGS UNIVERSITET SCHEMA VT 2015 (141106) IEI Avd. för Affärsrätt KURSKOD: 747G18 KURSNAMN: Juridisk-ekonomisk företagsanalys Kontaktuppgifter Kursansvarig lärare: Johannes Lerm Kursansvariga studenter:

Läs mer

Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. Tentamensresultaten anslås med hjälp av kodnummer.

Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. Tentamensresultaten anslås med hjälp av kodnummer. KOD: Kurskod: PC2129 Kursnamn: Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap Provmoment: Ansvarig lärare: Hans Samuelsson Tentamensdatum: 2012-03-21 Tillåtna hjälpmedel: Inga OBS! Detta är en anonym tenta.

Läs mer

Maximalt antal poäng för hela skrivningen är28 poäng. För Godkänt krävs minst 17 poäng. För Väl Godkänt krävs minst 22,5 poäng.

Maximalt antal poäng för hela skrivningen är28 poäng. För Godkänt krävs minst 17 poäng. För Väl Godkänt krävs minst 22,5 poäng. Försättsblad KOD: Kurskod: PC1307/PC1546 Kursnamn: Kurs 7: Samhällsvetenskaplig forskningsmetodik/forskningsmetodik och fördjupningsarbete Provmoment: Statistik, 5 hp Ansvarig lärare: Sara Landström Tentamensdatum:

Läs mer

Omvårdnad GR (B), Palliativ vård, 7,5 hp

Omvårdnad GR (B), Palliativ vård, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Omvårdnad GR (B), Palliativ vård, 7,5 hp Nursing Science BA (B), Palliativ Care, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

TEII41 - Teknisk kommunikation på japanska II!

TEII41 - Teknisk kommunikation på japanska II! 1 ( 6) TEII41 - Teknisk kommunikation på japanska II Sändlista Mathias Henningsson Karin Karltorp Susann Årnfelt Sandra Gustavsson Li Li Tunek Johan Holtström Kurskod Examinator TEII41 Li Li Tunek Kursen

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/13/514 KURSPLAN. Arbetsrättsrättslig fortsättningskurs. Labour law, Intermediate Course. Ekonomihögskolans styrelse

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/13/514 KURSPLAN. Arbetsrättsrättslig fortsättningskurs. Labour law, Intermediate Course. Ekonomihögskolans styrelse Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/13/514 KURSPLAN Arbetsrättsrättslig fortsättningskurs Labour law, Intermediate Course Kurskod RV3022 Beslutsdatum 2008-01-16 Beslutande organ Ekonomihögskolans styrelse Gäller

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Handelsrättslig

Läs mer

Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi

Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi KURSNAMN Examensarbete i företagsekonomi KURSKOD FEG300 ANMÄLNINGSKOD 11119 och 11118 KURSVECKOR 36-03 KURSPLAN alt. Se Blackboard

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp VT 2013 Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Registrering... 3

Läs mer

Försök att skriva svaren inom det utrymme på sidan som finns. Skriv tydligt! Svara sammanhängande och med enkla, tydliga meningar.

Försök att skriva svaren inom det utrymme på sidan som finns. Skriv tydligt! Svara sammanhängande och med enkla, tydliga meningar. KOD: Kurskod: PC1307, PC1546 Kursnamn: Samhällsvetenskaplig forskningsmetodik, Forskningsmetodik och fördjupningsarbete Provmoment: Forskningsmetodik Ansvarig lärare: Uta Sailer Tentamensdatum: 2012-12-08

Läs mer

Introduktionsdag Lärarlyftet II! Högskolan Kristianstad! 2 september 2015!

Introduktionsdag Lärarlyftet II! Högskolan Kristianstad! 2 september 2015! Introduktionsdag Lärarlyftet II! Högskolan Kristianstad! 2 september 2015! Lärarlyftet framöver! Vårpropositionen: Fortbildning av lärar- och förskolepersonal - 200 mnkr årligen 2016-2019 - fördelade på

Läs mer

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

För Ekonomprogrammet 180 hp, gäller förutom de nationella examensmålen följande lärandemål:

För Ekonomprogrammet 180 hp, gäller förutom de nationella examensmålen följande lärandemål: UTBILDNINGSPLAN 1(6) Programmets svenska namn Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng Ekonomprogrammet Co-op Programmets engelska namn Study Programme - Degree of Bachelor of Science in Business Administration,

Läs mer

Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete, 7,5 hp

Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete, 7,5 hp Public Health Science MA, Strategic Public Health Work, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

5 I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande?

5 I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande? Kursvärdering Patent, varumärke och design - information som inspiration HT13 ÖVDFR1 10 hp Kursansvariga: Ingrid Johansson Rolf Hasslöw Antal registrerade studenter: 30 Antal besvarade: 7 Antodkända studenter

Läs mer

THTY41 - Teknisk kommunikation på tyska 2 - del 1

THTY41 - Teknisk kommunikation på tyska 2 - del 1 1 (6) THTY41 - Teknisk kommunikation på tyska 2 - del 1 Sändlista Svante Gunnarsson Torun Berlind Elin Önstorp Fredrik Wiklund Christoph Röcklingsberg Johan Holström Kurskod THTY41 Examinator Christoph

Läs mer

Kursanalys, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

Kursanalys, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Kursanalys, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Bil.4 Kurs Kurskod BMGBI0 Immunologi och transfusionmedicin Program Biovetenskapligt program X programkurs fristående kurs uppdragsutbildning Kursdatum

Läs mer

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Kursplan HRO501, Krediträtt, exekutionsrätt, redovisning, associationsrätt och immaterialrätt (KERAI), 18 högskolepoäng Law of Credit, Bankruptcy, Accounting, Associations and Intellectual Property Grundnivå

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp

Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp Social Work Ba (A), Law and social work (1), 12 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression

Läs mer

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå inklusive uppdragsutbildning

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå inklusive uppdragsutbildning Inledning Dokumenthanteringsplaner är styrdokument för hur allmänna handlingar ska hanteras. Klassificeringen av allmänna handlingar är uppbyggd kring ett antal verksamhetsområden som är grunden för diariets

Läs mer

Kursdesign som aktiverar studenter under HELA kursen

Kursdesign som aktiverar studenter under HELA kursen Kursdesign som aktiverar studenter under HELA kursen Olle Hage Lektor ETS - Nationalekonomi Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Sverige 0920-49 23 36 Olle.Hage@ltu.se Bakgrund (1) A-kursen i nationalekonomi

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Marknadsrätt,

Läs mer

ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP

ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP ANDERS AGELL ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP ANDRA UPPLAGAN IUSTUS FÖRLAG Innehäll Innehäll 7 Förkortningar 11 1 Juridisk och social bakgrund för den fortsatta framställningen 13 1.1 Bokens ämnesomräde

Läs mer

OBS! Vi har nya rutiner.

OBS! Vi har nya rutiner. KOD: Kurskod: PC2129 Kursnamn: Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap, 15hp Provmoment: Skriftlig tentamen Ansvarig lärare: Hans Samuelsson Tentamensdatum: 2013 06 04 Tillåtna hjälpmedel: Inga Maxpoäng:

Läs mer

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning.

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning. Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: avancerad nivå 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering. Introduktionskurs RUT 11 Introduktionskurs (HT 2011) Svarsfrekvens 68 % Svarsfrekvens 71 %

Sammanställning av kursutvärdering. Introduktionskurs RUT 11 Introduktionskurs (HT 2011) Svarsfrekvens 68 % Svarsfrekvens 71 % 2012-01-15 Page 1 (9) Kursnamn Sammanställning av kursutvärdering År 1 Introduktionskurs RUT 11 Introduktionskurs (HT 2011) Svarsfrekvens 68 % Studenterna anser att kursen har ett bra upplägg och att den

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET - INRIKTNING MOT VÅRD AV ÄLDRE Programkod: VASVM Fastställd av HVS-nämnden 2007-02-01 Vers. 001 Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Kursplan. Röda korsets högskola Dnr 119/2014 Teknikringen 1 2014-12-18 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.

Kursplan. Röda korsets högskola Dnr 119/2014 Teknikringen 1 2014-12-18 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh. Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola Dnr 119/2014 Teknikringen 1 2014-12-18 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Basal omvårdnad med inriktning mot den äldre

Läs mer

Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle

Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle Försättsbladet utgör första sidan i tentamensfilen. Instruktioner för kursansvariga om hanteringen: mah.se/hs/tentamedarbetare * Fylls i av kursansvarig

Läs mer

Institutionen för Individ och Samhälle

Institutionen för Individ och Samhälle 1(5) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Socialt arbete med inriktning mot socialpedagogik, magister, 60 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning, higher education

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER Kurskod Kursnamn D0019A Formanalys Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Uppladdare Övrig kommentar Romansk stil (1050 till

Läs mer

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska Graduate Diploma in Specialist Nursing - Primary Health Care

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska Graduate Diploma in Specialist Nursing - Primary Health Care 1(9) Specialistsjuksköterskeprogrammet, 60-75 högskolepoäng (hp) Specialist Nursing Programme, 60/75 higher education credits Programkod Inriktningskod Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Bodelning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Mall: Pilar Alvarez Sidan Karlstads universitet Lärarutbildningsnämnden Sammanställning av kursvärdering

Mall: Pilar Alvarez Sidan Karlstads universitet Lärarutbildningsnämnden Sammanställning av kursvärdering Mall: Pilar Alvarez Sidan 1 2015-06-18 Lärarutbildningsnämnden Dnr: Spanska Vt 15 Spanska med didaktisk inriktning. Modern spanskpråkigskönklit. 3hp Kurskod: ESGL03 Läsperiod: VT15 Kursansvarig: Pilar

Läs mer

Start- och slutdatum:2014 12 01 2015 01 16 Antal studenter: 74

Start- och slutdatum:2014 12 01 2015 01 16 Antal studenter: 74 Umeå universitet Juridiskt forum Samlad bedömning av genomförd kurs Page (2) Kursens namn: Rätten i socialt arbete, HT 204, Campus Start- och slutdatum:204 2 0 205 0 6 Antal studenter: 74 Former för utvärdering:

Läs mer

Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26

Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26 Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26 Dnr: 30-88-2013 Inledning För alla kurser vid Dans och Cirkushögskolan

Läs mer

Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet årskurs 7-9, 270 hp

Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet årskurs 7-9, 270 hp 1 Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet årskurs 7-9, 270 hp Karlstads universitet Ämneslärare med inriktning mot grundskolan årskurs 7-9 läser tre ämnen, 90 högskolepoäng i ingångsämnet och sedan

Läs mer

KURSPLAN Obligationsrätt med grundläggande juridisk metod, 20 högskolepoäng

KURSPLAN Obligationsrätt med grundläggande juridisk metod, 20 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Obligationsrätt med grundläggande juridisk metod, 20 högskolepoäng Law of Obligations and Basic Legal Methodology, 20 credits Kurskod: Fastställd av: JGOA17 Reviderad av: 2011-05-03 Gäller

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Handelsrättslig

Läs mer

Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle

Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle KOD.. S i d a 1 Försättsblad tentamen Fakulteten för hälsa och samhälle Mobiltelefoner ska vara avstängda och förvaras åtskilda från studenten, liksom ytterkläder, väskor och liknande. Bläck eller kulspetspenna

Läs mer

Juristprogrammet, termin 2: Civilrätt I, HRO200, 30hp FÖR DIG SOM LÄSER GRUNDLÄGGANDE JURIDISK METOD, HRO101 OCH OFFENTLIG RÄTT, HRO102 HÖSTEN 2014

Juristprogrammet, termin 2: Civilrätt I, HRO200, 30hp FÖR DIG SOM LÄSER GRUNDLÄGGANDE JURIDISK METOD, HRO101 OCH OFFENTLIG RÄTT, HRO102 HÖSTEN 2014 Juristprogrammet, termin 2: Civilrätt I, HRO200, 30hp FÖR DIG SOM LÄSER GRUNDLÄGGANDE JURIDISK METOD, HRO101 OCH OFFENTLIG RÄTT, HRO102 Du kommer att direktantas till kursen nedan inför våren 2015, men

Läs mer

Bedömningsmatris med kriterier för U/G/VG på VFU

Bedömningsmatris med kriterier för U/G/VG på VFU Bedömningsmatris med kriterier för U/G/VG på VFU Betyg U/G/VG på VFU Studenter som har påbörjat sin utbildning i januari 2015 eller senare omfattas av nationella bestämmelser gällande betyg på VFU, se

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn UMU-14401 Spanish A1 Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Innehåller frågor/ begrepp med svar

Läs mer

Beslutsdatum: MDH /13. Utbildnings- och forskningssektionen

Beslutsdatum: MDH /13. Utbildnings- och forskningssektionen Beslutsdatum: 2014-10-24 MDH 2.1-74/13 Beslutande: Ansvarig: Dokumenttyp: Fakultetsnämnden Utbildnings- och forskningssektionen Regler Datum för ikraftträdande: 2014-10-24 Revideras senast: 2017-10-24

Läs mer

Att eventuellt lägga in en extra gäst föreläsning med någon aktiv i arbetslivet som arbetar med animering i webb miljö.

Att eventuellt lägga in en extra gäst föreläsning med någon aktiv i arbetslivet som arbetar med animering i webb miljö. Kursrapport Webb 11 Distans Animering och multimedia för webben med Adobe Flash 7,5 hp H12 (31RAM1) Sammanfattning Kursens mål uppfattades som ganska relevant till mycket relevant. De flesta studenter

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN INFC50 Ekonomihögskolan Institutionen för Informatik INFC50

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN INFC50 Ekonomihögskolan Institutionen för Informatik INFC50 Kurskod / Course code Huvudområde/ Main field of study INFC50 Informatik; Informationssystem / Informatics; Information Systems Kursbenämning / Course title Content Management Systems / Content Management

Läs mer

Studiehandledning. Tobaksprevention och Tobaksavvänjning Kurskod 1OD008

Studiehandledning. Tobaksprevention och Tobaksavvänjning Kurskod 1OD008 Tandhygienist programmet Institutionen för odontologi Karolinska Institutet HT2013-VT2014 Studiehandledning Tobaksprevention och Tobaksavvänjning Kurskod 1OD008 Kursansvarig och Examinator: Annsofi Johannsen,

Läs mer

Hemadress: Arbete adressuppgifter: Rektors e-post/tel.nr:

Hemadress: Arbete adressuppgifter: Rektors e-post/tel.nr: Skattningsschema för LFB367 Naturkunskap för lärare i gymnasieskolan 90 hp (1 90) inom Lärarlyftet termin 1 (HT 15) Skattningen föregås av en innehållsdiskussion vid ett fysiskt möte angående de aktuella

Läs mer

Kurs: Handlingsstrategier i socialt arbete del 1 15 hp Kurskod: Luleå 2SA109 Skeå: 2SA109 Anmälningskod: Luleå: 28510 Skeå:28511

Kurs: Handlingsstrategier i socialt arbete del 1 15 hp Kurskod: Luleå 2SA109 Skeå: 2SA109 Anmälningskod: Luleå: 28510 Skeå:28511 UMEÅ UNIVERSITET SCHEMA 2015-01-16 Institutionen för socialt arbete Vårterminen 2015 Socionomprogrammet 210 hp. Flex Luleå & Kurs: Handlingsstrategier i socialt arbete del 1 15 hp Kurskod: Luleå 2SA109

Läs mer

Kursnamn: Vetenskapsteori och grundläggande forskningsmetod

Kursnamn: Vetenskapsteori och grundläggande forskningsmetod KOD: Kurskod: PM1303 Kursnamn: Vetenskapsteori och grundläggande forskningsmetod Ansvarig lärare: Magnus Lindwall Tentamensdatum: 2014-02-18 kl. 13:30 17:30 Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare Tentan består

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2012-07-06 Frågor och svar om försäkringsförmedling Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2013-02-12 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ. Besluts-, risk- och policyanalys Programkod: NABRP Fastställd av NT-nämnden 2009-09-17

HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ. Besluts-, risk- och policyanalys Programkod: NABRP Fastställd av NT-nämnden 2009-09-17 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ Besluts-, risk- och policyanalys Programkod: NABRP Fastställd av NT-nämnden 2009-09-17 Utbildningsplan Magisterprogram i Besluts-, risk- och policyanalys,

Läs mer

Pedagogik GR (C), Mångfald i förskolan, 7,5 hp

Pedagogik GR (C), Mångfald i förskolan, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (C), Mångfald i förskolan, 7,5 hp Education (C), Diversity in Pre-school, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn)

Läs mer

Försök att rymma svaren i den platsen som finns. Skriv tydligt! Svara sammanhängande och med enkla, tydliga meningar.

Försök att rymma svaren i den platsen som finns. Skriv tydligt! Svara sammanhängande och med enkla, tydliga meningar. KOD: Kurskod: PC1307, PC1546 Kursnamn: Samhällsvetenskaplig forskningsmetodik, Forskningsmetodik och fördjupningsarbete Provmoment: Forskningsmetodik Ansvarig lärare: Uta Sailer Tentamensdatum: 2012-03-19

Läs mer

Kursens benämning: Militärteknik OP, Sensorer, telekrig och ledningssystem

Kursens benämning: Militärteknik OP, Sensorer, telekrig och ledningssystem Kursplan Kursens benämning: Militärteknik OP, Sensorer, telekrig och ledningssystem Engelsk benämning: Military -Technology, Sensors, Electronic Warfare, Command and Control Systems Kurskod: 1OP203 Gäller

Läs mer

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj JURIDIK OCH FAMILJ FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj VI VET ATT DET ÄR LÄTT ATT SKJUTA UPP BESLUT SOM GÄLLER AVTAL INOM FAMILJEN Så här ser det ut i Sverige 68 % av de tillfrågade

Läs mer