tentaplugg.nu av studenter för studenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tentaplugg.nu av studenter för studenter"

Transkript

1 tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn J0008N Juridisk översiktskurs Datum Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser G 30; VG 40 Tentamenspoäng --- Övrig kommentar

2 !!Juridisk(översiktskurs(I(J0008N( (15hp(! Datum:(2014<03<18(! Uppgift'1'(10'poäng)'! Bodelningens!två!steg!är!1.!Andelsberäkning,!och!2.!Lottläggning.!Genomför!en!bodelning!enligt! dessa!båda!steg,!med!utgångspunkt!i!följande!fakta:!! Jean!och!Simone!har!ansökt!om!äktenskapsskillnad.!Jean!har!möbler!till!ett!värde!av!700!000!kronor! (det!mesta!antikt),!och!simone!har!en!bil!värd!500!000!kronor.!båda!har!också!en!del!skulder;!jeans! skulder!uppgår!till!400!000!kronor!och!simones!till!600!000!kronor.!jean!äger!även!en!segelbåt!värd! 50!000!kronor,!som!Jeans!nyligen!avlidna!faster!testamenterat!till!Jean!med!villkoret!att!båten!ska! utgöra!jeans!enskilda!egendom.!! Svar:(När(äktenskapsskillnad(blir(aktuellt(ska(makarnas(egendom(fördelas(genom(bodelning,(ÄktB( 9:1(1st.(Båda(makar(har(tillgångar(och(skulder.(Frågan(på(hur(andelsberäkningen(ska(göras(kan( besvaras(med(kapitel(10(i(äktenskapsbalken.(i(första(paragrafen(i(samma(kapitel(står(där(att(vid( bodelning(ska(makarnas(giftorättsgods(ingå.(då(är(frågan(om(möbler(och(bil(räknas(som( giftorättsgods?(personliga(föremål(som(kläder(och(presenter(ingår(inte(i(giftorättsgods((10:9(1st).( Huvudregeln(är(dock(att(varje(makes(egendom(är(giftorättsgods(förutom(enskild(egendom((ÄktB( 7:1).(Det(finns(flera(vidare(undantag(men(möbler(och(bilen(hör(till(giftorättsgodset.(En(bodelning( går(till(så(att(man(först(beräknar(makarnas(andelar(i(boet((äktb(11:1(1st).(för(varje(makes(tillgång( dras(samma(makes(skulder(av((äktb11:2(1st).(differensen(mellan(tillgångar(och(skulder(för(varje( make(läggs(i(bodelningen.(de(totala(tillgångarna(efter(skulder(ska(då(delas(lika((äktb(11:3(1(st).(( (( Andelsberäkning((ÄktB(11:1(! Jean! Simone! Lagstöd! Giftorättsgods! ! ! 10:1! Skulder! ! ! 11:2! Till!delning! ! 0! 11:3! Sammanläggning! ! 11:3! Likadelning! ! ! 11:3!2p.! Andel!i!boet! ! ! 11:6!! 550! 650!!! Lottläggning( Jean( Simone( Möbler( ( Bil( ( <150(Simone( +(150(Jean( 550( 650( ( Jean(äger(även(en(segelbåt,(men(den(har(hon(fått(via(ett(testamente(med(förbehåll(att(båten(ska( räknas(som(enskild(egendom.(som(jag(nämnde(tidigare(så(räknas(inte(enskild(egendom(till(

3 giftorättsgodset.(för(att(finna(lagstöd(för(om(båten(är(enskild(egendom(eller(inte(vänder(jag(mig(till( kapitel(7(i(äktenskapsbalken(som(behandlar(just(makars(egendom.(och(ett(testamenterat(objekt( som(ärvs(med(villkoret(att(det(ska(vara(enskild(egendom(är(också(enskild(egendom(enligt(äktb(7:2( punkt(4.(segelbåten(ska(alltså(inte(tas(med(i(andelsberäkningen.(( Nästa(steg(är(lottläggning.((Man(har(rätten(på(sin(sida(att(behålla(sin(egendom(eller(en(del(av(den( (ÄktB(11:7(1st).(Vill(Jean(behålla(möblerna(så(får(hon(göra(det.(Men(hon(är(fortfarande(skyldig( kr(till(giftorättsgodset,(antingen(i(form(av(egendom(eller(kontanter((ÄktB(11:9).(( Jag(hade(löst(lottläggning(som(så(att(Jean(behåller(möbler(och(Simone(behåller(bilen.(Därutöver( betalar(jean(ut( kr(till(simone.(( BODELNING:(FASTSTÄLL(TILLGÅNGAR(OCH(SKULDER(SOM(SKA(MEDTAS(I(BODELNINGEN.(BORTSE( FRÅN(GÄLLANDE(UNDANTAG.(SEN(SKA(MAKARNAS(ANDELAR(I(BOET(BERÄKNAS,(ÄKTB(11:1.(VID( ANDELSBERÄKNING(SKA(DOCK(SKULDAVRÄKNING(FÖRST(GÖRAS(MOT(MAKENS(ENSKILDA( EGENDOM.(VAD(SOM(ÅTERSTÅR(SKA(SEN(LÄGGAS(SAMMAN(OCH(DET(FRAMKOMNA(VÄRDET(SKA( DELAS(LIKA(MED(MAKARNA.!! LOTTLÄGGNING:(NÄR(MAKARNAS(ANDELAR(BESTÄMTS(SKA(SJÄLVA(EGENDOMEN(FÖRDELAS.( GRUNDREGELN(ÄR(ATT(VARJE(MAKE(HAR(RÄTT(ATT(PÅ(SIN(LOTT(I(FÖRSTA(HAND(FÅ(BEHÅLLA( EGENDOM(SOM(ÄR(HANS/HENNES(ELLER(DEN(DEL(HEN(SJÄLV(ÖNSKAR.(((( Uppgift'2'(10'poäng)'! Gustavsson!ansöker!hos!kommunen!om!bygglov!för!att!få!uppföra!en!villa!på!en!honom!tillhörig! tomt.!kommunen!bifaller!ansökan!och!meddelar!gustavsson!bygglov.!! Det!visar!sig!sedermera!att!Gustavssons!tomt!är!belägen!inom!ett!mindre!område!bestående!av! lerblandat!skiffer.!efter!ett!par!år!har!rörelserna!i!marken!resulterat!i!en!omfattande!sprickbildning!i! villans!väggar.!! Kommunen!hade,!fyra!år!före!Gustavssons!bygglovsansökan,!företagit!en!markundersökning!i! området.!den!för!bygglovsansökans!förberedande!ansvarige!tjänsteman!!vilken!var!samma!person! som!ledde!markundersökningarna!!observerade!emellertid!inte!undersökningens!resultat.!! Gustavsson!stämmer!nu!kommunen!och!yrkar!skadestånd!för!skadorna!på!villan.!Som!grund!för!sin! talan!anför!gustavsson!att!hans!bygglovsansökan!rätteligen!ej!skulle!ha!bifallits,!vilket!kan!förutsättas! vara!ett!korrekt!påstående.!bedöm!gustavssons!utsikter!till!framgång!med!sin!talan.!! Skadeståndslagen(behandlar(utomkontraktuella(skador(som(uppstått(mellan(skadegörare(och( skadelidande.(då(är(första(steget(att(bedöma(om(kommunen(och(gustavsson(har(ett(avtal(för(då( gäller(avtalslagen.(rekvisiten(för(att(det(ska(handla(om(ett(avtal(är(anbud(och(accept.(vi(har(ett( anbud(i(ansökan(om(bygglov,(och(vi(har(en(accept(från(kommunen(då(dom(godkänner(bygglovet.( För(att(avgöra(om(Skadeståndslagen(är(tillämpbar(måste(man(ställa(sig(frågorna(om(skada( uppstått,(om(det(går(att(utpeka(en(skadeståndsskyldig,(om(det(har(funnits(en(aktiv(handling(som( ledde(fram(till(ärendet,(om(ansvarsfrihetsgrund(föreligger(och(om(det(finns(adekvat(kausalitet.( Skada(har(uppstått(i(form(av(sprickbildningar(i(husets(väggar,(och(det(rör(sig(då(om(en(sakskada.(( Den(skadeståndsskyldige(skulle(i(detta(fall(vara(kommunen.(Finns(det(en(aktiv(handling?(En( markundersökning(har(gjorts,(tjänstemannen(har(dock(ej(observerat(resultatet(från( undersökningen.(klart(är(att(om(han(gjort(det(så(skulle(han(upptäckt(att(marken(skulle(orsaka( rörelser(i(marken.(jag(anser(att(tjänstemannen(har(varit(oaktsam(och(slarvig(då(han(aldrig(tog(del(

4 av(resultaten.(skl(säger(att(om(tjänstemannen(med(uppsåt(eller(vårdslöshet(vållat(sakskada(så(ska( han(ersätta(skadan(skl(2:1.(att(inte(utföra(arbetet(rätt(får(gå(som(vårdslöshet.((föreligger( ansvarsfrihetsgrund?(nej(tjänstemannen(har(inte(handlat(i(nöd,(nödvärn(eller(dylikt(han(har(enbart( slarvat.(och(då(är(enbart(en(fråga(kvar(att(besvara(för(att(se(om(det(finns(skäl(för(en( skadeståndsansökan.(finns(det(en(kausalitet(mellan(tjänstemannens(agerande(och(skadorna(på( huset?(ja.(markrörelserna(var(observerade(vid(markundersökningarna.(och(det(kan(anses( konstaterande(att(om(tjänstemannen(tittat(på(rapporten(så(hade(inte(bygglov(godkänts.(att( kommunen(brast(i(rutinerna(ledde(till(att(bygglov(beviljades(på(dålig(mark.(och(rekvisiten(i(skl(3:2( är(uppfyllda;(stat(eller(kommun(ska(ersätta(sakskada(som(vållats(genom(fel(eller(försummelse(vid( myndighetsutövning.(( Gustavsson(kan(söka(ersättning(för(reparationskostnaderna(till(huset(och(eventuell( värdeminskning(på(huset.(även(andra(kostnader(som(är(relaterade(till(den(aktuella(skadan(skl(5:7( 1st(1<2.(( (( Objektiva(förutsättningar(för(att(Skadeståndslagen(ska(vara(gällande(är(att:( 1.(Skada(uppstått((Personskada,(sakskada,(förmögenhetsskada(eller(kränkning)( 2.(Presumtivt(ansvarsubjekt.(( Om(man(konstaterat(enligt(punkt(1(att(skada(uppstått(gäller(det(att(kunna(utpeka(åtminstone(en( tänkbart(skadeståndsskyldig(person(antingen(fysisk(eller(juridisk.(man(behöver(inte(veta(vem(den( skadeståndsskyldige(är,(det(kan(vara(en(person,(ett(företag(eller(kommun.(skadeståndsansvaret(är( individuellt(och(utreds(således(separat(för(varje(inblandad.( 3.(Aktiv(handling/ansvarsgrundande(passivitet( För(att(någon(ska(kunna(utpekas(som(skadeståndsskyldig(krävs(det(att(denne(har(gjort(en(aktiv( handling.(skadan(skall(ha(skett(genom(att(det(presumtiva(ansvarssubjektet(orsakat(skadan(genom( en(aktiv(handling.(huvudregeln(är(att(passivitet(inte(utgör(en(grund(för(skadeståndsansvar.(( 4.(Ingen(objektiv(ansvarsfrihetsgrund(föreligger(om(någon(av(dessa(situationer(förelåg:( Nödvärn((24:1( (BrB),(Nöd((24:4( (BrB),(Samtycke((24:7( (BrB),(Tjänsteplikt((t(ex(10( (Polislagen)( Man(kan(inte(bli(skadeståndsskyldig(under(dessa(omständigheter.(Om(man(kan(svara(nej(på(punkt( 4(så(kan(man(gå(vidare(till(punkt(5.(( 5.(Adekvat(kausalitet((beräkneligt(orsakssamband)( (OBS!(Detta(är(två(bedömningar(som(inte(skall(sammanblandas(med(varandra( Kausalitet((=(Orsakssamband)(Det(skall(föreligga(ett(orsakssamband(mellan(ansvarsubjektets( handling(och(den(uppkomna(skadan( Adekvat((Beräknelig,(förutsägbar,(typisk,(normal(etc.)(För(att(skadan(skall(anses( skadeståndsgrundade(skall(inte(bara(skadan(uppvisa(ett(orsakssamband(utan(även(vara(en( beräknelig(följd(av(det(presumtiva(ansvarssubjektet(handling.( (

5 Uppgift'3'(10'poäng)'! a)!ge!två!exempel!på!enkla!bolag!! Enkla(bolag(beskrivs(i(negativ(mening,(alltså(det(som(inte(är(handelsbolag(är(enkla(bolag.(I(ett( enkelt(bolag(har(minst(två(personer(avtalat(om(att(driva(en(verksamhet(men(utan(att(handelsbolag( föreligger((hb(15:3).(det(enkla(bolaget(är(inte(en(juridisk(person,(och(har(inga(rättigheter,( skyldigheter(eller(får(ej(heller(föra(talan(i(domstol,(hb(15:4.(vad(skiljer(enkla(bolag(från(enskild( firma?(( ((När(en(fysisk(person(börjar(driva(näringsverksamhet(i(sitt(eget(namn.(Pär(Sunden,(potatisodling,( enskild(firma.(då(är(tanken(att(pär(själv(sätter(potatisen,(säljer(och(gör(allt(själv.(en(person(gör( någonting.(enkla(bolag(är(association(och(tecken(på(att(flera(associerar(med(varann.( Enkelt(bolag(karaktäriseras(av(att((s.24):( 1. Några(fysiska/juridiska(personer(träffat(avtal(om(samverkan( 2. För(ett(gemensamt(ändamål( 3. Med(förpliktelse(att(verka(för(det(gemensamma(ändamålet( 4. Och(utan(att(utbyte(av(de(samverkande(kan(ske(på(det(sätt(som(är(typiskt(i(en(förening( Exempel(enkelt(bolag(1:(Några(personer(på(en(arbetsplats(kommer(överens(om(att(tills(vidare(tippa( tillsammans(och(de(ska(varje(vecka(betala(100(kronor(var(till(den(som(ska(sköta(tippandet.(genom( att(komma(överens(har(de(träffat(avtal(och(det(gemensamma(ändamålet(är(att(de(hoppas(få(en( vinst(att(dela(på.(förpliktelsen(att(verka(för(det(gemensamma(ändamålet(uppfyller(dom(vid( betalningen(varje(vecka.(( Exempel(enkelt(bolag(2:(Två(aktiebolag(beslutar(sig(för(att(samarbeta.(Det(ena(tillverkar(en(viss( produkt(och(det(andra(är(säljfokuserande.(samarbetet(går(till(så(att(den(ena(hjälper(till(med( produkter(och(den(andra(hjälper(till(med(försäljningen.(vinsten(delas(sedan(lika.(resultatet(blir(ett( enkelt(bolag.(( b)!om!det!mellan!aktieägare!i!ett!aktiebolag!skulle!uppkomma!motsättningar!om!bolagets!skötsel,! finns!det!risk!att!en!majoritet!försöker!gynna!sina!egna!intressen!på!övrigas!bekostnad.!vad!kallas!de! regler!som!har!för!avsikt!att!ge!mindre!grupperingar!av!aktieägare!ett!skydd!mot!en!majoritet!av! bolagets!aktieägare.!ge!tre!exempel!på!regler!som!ger!mindre!grupperingar!av!aktieägare!ett!skydd! mot!en!majoritet!av!bolagets!aktieägare!! ((s.(225(civilrätt)(abl(innehåller(särskilda(regler(för(minoritetsskydd.(( En(minoritet(på(minst(10%(av(aktieägarna(kan(begära(uppskov(av(bolagsstämman(ABL(7:14( 1<2st.(Minst(fyra(veckor(efter(ordinarie(bolagsstämma(och(högst(åtta(veckor(efter.( Minoriteten(kan(alltså(flytta(fram(bolagsstämman(om(dom(motsätter(sig(beslut(i(frågor( nämnda(i(abl(7:11(1<3.(punkterna(1<3(rör(frågor(som(fastställelse(av(resultaträkning,( dispositioner(beträffande(bolagets(vinst(eller(förlust,(ansvarsfrihet(gentemot( styrelseledamöterna.(( En(enskild(aktieägare(kan(önska(att(en(revisor(utsedd(av(länsstyrelsen(ska(delta(i(revisionen( med(ordinarie(övriga(revisorer(abl(9:9(1st.(för(att(förslaget(skall(aktualiseras(måste(minst( en(tiondel(av(aktieägarna(stå(bakom(det(beslutet.(abl(9:9(2st(2p.(( Minoriteten(av(aktieägarna((minst(10%)(kan(väcka(skadeståndtalan(gentemot( styrelseledamot(eller(vd(om(dom(handlat(fel(enligt(1<3,(abl(29:9(1st(1p.((

6 Minoriteten((minst(10%)(kan(kräva(att(årsstämman(beslutar(om(utdelning(av(hälften(av( återstående(vinst(för(att(göra(vinstuttaget(minimalt,(abl(18:11(1st.((( (s.47(bolag(föreningar(stiftelser)(en(näringsverksamhet(ska(fungera(effektivt(och(beslut(ska( klubbas.(därför(fattar(bolagen(beslut(efter(vad(majoriteten(beslutar.(,(vilket(påverkar( minoritetsägarna.(för(varje(aktiebolag(finns(en(bolagsordning(som(är( reglerna.(bolagsordningen( är(det(grundläggande(avtalet(mellan(aktieägarna.(så(varje(ny(aktieägare(ska(veta(vad(dom(ger(sig( in(på.(bolagsordningen(styr(bolagets(verksamhet.(bolagsordningens(utformning(lagbestäms(i( Aktiebolagslagens(tredje(kapitel.(I(bolagsordningen(ska(det(vara(bestämt(vad(bolaget(ska(heta( (firma),(vilken(ort(bolagsstyrelsen(ska(befinna(sig(i,(vad(bolaget(ska(ägna(sig(åt,(antalet(aktier(m.m.( Aktieägarna(ska(kunna(överlåta(sina(aktier(och(därmed(ta(sig(ur(bolaget(ABL(4:7(1p.(( ( c)!vilka!två!olika!sorters!föreningar!regleras!inom!associationsrätten?!! Ekonomiska(föreningar(och(ideella(föreningar!( (s.(80(om(det(grundläggande(avtalet(tar(sikte(på(just(dom(som(ingått(avtalet(är(det(att(klassificera( som(bolagsavtal.(men(ett(avtal(som(tillåter(medlemmar(att(träda(in(och(ut(utan(att(något(förändras( är(mer(mot(föreningsalternativet.)(( Vad!är!det!för!skillnad!mellan!dessa!föreningar?!! En(ekonomisk(förening(har(två(rekvisit(som(måste(vara(uppfyllda.( Det(ska(vara(en(ekonomisk(verksamhet.(( Den(ska(främja(sina(medlemmars(ekonomiska(intressen,(Lag(om(ekonomiska(föreningar( 1:1(1p.(Lagen(refereras(till(FL((föreningslagen)(i(fortsatt(text.(( Medlemmarna(deltar(som(konsumenter,(leverantörer(eller(med(egen(arbetsinsats(eller(tjänster(FL( 1:1.(Syftet(kan(vara(att(åstadkomma(förmånliga(inköp(av(matvaror(eller(bränsle(t.ex.(En(ekonomisk( förening(ska(registreras(hos(bolagsverket(och(blir(genom(registreringen(en(juridisk(person,(fl(1:2(1< 2st.( En(ideell(förening(som(inte(kombinerar(ekonomisk(verksamhet(med(syfte(att(främja(sina( medlemmars(ekonomiska(intressen.((syftet(och(verksamheten(hos(en(ideell(förening(kan(ha(ideell( riktning.(det(ideella(syftet(kan(främjas(genom(ekonomisk(verksamhet(t.ex.(som(välgörenhet(eller( hemslöjdsförening.(till(de(ideella(föreningarna(hör(också(sammanslutningar(som(har(till(syfte(att( främja(medlemmarnas(ekonomiska(intressen(men(som(gör(det(genom(icke(ekonomisk(verksamhet.( Bl.a.(fackföreningar.((! d)!vilken!slags!förening!utgör!fackföreningen!if/!metall!respektive!coop!norrbotten?!! IF(metall(är(en(fackförening.(För(att(utgöra(om(det(är(en(ideell(eller(ekonomisk(förening(går(vi( tillbaka(till(de(två(rekvisiten(i(fl(1:1(1p.(är(ändamålet(att(främja(medlemmarnas(ekonomiska( intressen?(är(det(en(ekonomisk(verksamhet?(ändamålet(med(en(fackförening(är(bland(annat(att( främja(medlemmarnas(ekonomiska(intressen(men(inte(med(vinst.(framförallt(vill(dom(bistå( medlemmarna(trygghet(i(arbetslivet.(så(jag(skulle(inte(säga(att(det(första(rekvisitet(är(uppfyllt.(är( det(en(ekonomisk(verksamhet?(nej(den(drar(inte(in(pengar(till(vinstintressen.(den(tar(ut( medlemsavgift(som(ska(gå(tillbaka(till(medlemmarna.(så(if(metall(är(en(ideell(förening.(

7 Coop(Norrbotten,(vilken(typ(av(förening?(Är(det(att(främja(medlemmarnas(ekonomiska(intressen?( Ja(genom(bonuscheckar,(rabatter(och(försäljning.(Är(det(en(ekonomisk(verksamhet?(I(allra(högsta( grad.(medlemmarna(är(konsumenter(och(förbrukare(och(rekvisitet(för(en(ekonomisk(förening(är( uppfylld(enligt(fl(1:1(2st.(((!! Uppgift'4'(10'poäng)'! a)!vilka!kan!vara!parter!vid!förhandlingar!enlig!lag!om!medbestämmande!i!arbetslivet?!! När(det(gäller(allmän(förhandlingsrätt(så(är(det(fackförbundet(alltså(arbetstagarorganisationen(och( arbetsgivaren(som(kan(vara(parter.(den(enskilda(arbetstagaren(har(ingen(rätt(att(vara(med,(lag(om( medbestämmande(i(arbetslivet(1976:580((framöver(förkortad(till(mbl(10 (1st).(Den(fackliga( organisationen(har(alltså(rätt(till(förhandling(om(beslut(som(rör(förhållandet(mellan(arbetsgivare( och(arbetstagare((som(är(medlem(i(organisationen),(mbl(10(1st.(( Det(finns(ytterligare(lagstiftningar(som(skyddar(arbetstagarna(vid(förhandlingar.(Parten(som(är( skyldig(att(förhandla(måste(inställa(sig(till(sammanträdet(och(vara(aktiv(i(frågorna(som(tas(upp(och( komma(med(förslag(på(lösningar,(mbl(15 (1st(1p.(Det(räcker(inte(med(att(bara(delta(och(vara( passiv.(när(den(ena(parten(vill(förhandla(måste(denna(meddela(andra(parten,(mbl(16 (1st.(Den( arbetstagare(som(företräder(arbetstagarorganisationen(ska(beviljas(ledigt(för(att(delta(i( förhandlingar,(mbl(17.(( b)!ge!två!exempel!som!skulle!räcka!för!att!en!arbetsgivare!skulle!ha!saklig!grund!att!säga!upp!en! arbetstagare!på!grund!av!personliga!skäl!! Lag((1982:80)(om(anställningsskydd((framöver(kallad(LAS).(I(lagen(görs(skillnad(mellan(två(typer(av( uppsägningar,(antingen(arbetsbrist(eller(arbetstagarens(personliga(förhållande.(för(att(en( arbetsgivare(ska(kunna(säga(upp(en(anställd(för(personliga(skäl(så(finns(det(en(del(krav(som(måste( vara(uppfyllda(för(att(det(ska(vara(en(godkänd(uppsägning.(uppsägningen(får(ej(grundas(på( omständigheter(som(arbetsgivaren(känt(till(mer(än(två(månader(utan(att(varning(lämnats(lag( (1982:80)(om(anställningsskydd,(framöver(kallad(LAS,(7 (3st(1p.(För(att(kunna(säga(upp(en(anställd( ska(en(allvarlig(förseelse(inträffats(eller(upprepade(förseelser(från(den(anställdes(sida.(den( anställde(måste(ha(brutit(eller(misslyckats(med(att(uppfylla(avtalsförpliktelse.(( För(att(saklig(grund(pga.(personliga(skäl(skall(föreligga(måste,(enligt(praxis,(tre(rekvisit(vara( uppfyllda:( (1.(AT(måste(misskött(sig( (2.(Handlandet(måste(varit(medvetet( (3.(Skada(måste(uppstå(för(AG( EXEMPEL(på(att(arbetstagaren(har(misskött(sig(kan(vara(att(den(inte(utfört(arbetssysslor,(att(denne( ej(följt(arbetsmiljöregler,(eller(att(denne(inte(följt(ordningsregler.(att(handla(illojalt((socialt)(så(att( det(drabbat(arbetsgivaren(ekonomiskt(eller(en(brottslig(handling.(

8 Gällande(att(handlandet(måste(varit(medvetet(så(måste(arbetstagaren(insett(att(arbetsgivaren(inte( accepterar(misskötsel.(att(handla(illojalt(och(brottsligt(anses(automatiskt(vara(en(medveten( handling.(( Skadan(som(anses(ha(uppstått(för(arbetsgivaren(som(ger(giltiga(skäl(till(uppsägning(av(personliga( skäl(ska(vara(en(förtroendeskada(eller(en(ekonomisk(skada.(( ( c)!ge!två!exempel!som!skulle!räcka!för!att!en!arbetsgivare!skulle!ha!grund!för!att!avskeda!en!anställd.!! För(att(det(ska(vara(ett(giltigt(avsked(så(måste(arbetstagaren(grovt(åsidosatt(sina(förpliktelser(mot( arbetsgivaren.(att(avskeda(en(anställd(och(hänvisa(till(en(förseelse(längre(tillbaka(i(tiden(än(två( månader(är(inte(giltigt(om(ingen(varning(utfärdats(las(18.(( För(att(ett( grovt(åsidosättande (skall(föreligga(måste,(enligt(praxis,(tre(rekvisit(vara(uppfyllda:( 1.(Misskötseln(skall(vara(ett(missbruk(av(ett(givet(förtroende(eller(annat(beteende.( Alltså(ett(Brottsbalksbrott(eller(svår(illojalitet.( 2.(Handlandet(måste(varit(medvetet( 3.(Skadan(<<>(Förtroendet(för(AT(är(förbrukat( Det(ska(vara(en(ekonomisk(eller(förtroende(skada(för(arbetsgivaren.(( Föreligger(ej(saklig(grund(eller(grovt(åsidosättande(har(AT(rätt(till(skadestånd(enligt(38,(39( ( d)!på!vilka!sätt!kan!visstidsanställning!ske?!! En(visstidsanställning(är(en(tidsbegränsad(anställning.(Man(får(avtala(om(tidsbegränsad(för:( a)(allmän(visstid(5( ( b)(vikariat(5( ( c)(säsongsarbete(5( (( d)(ålderspensionär(5( (( e)(provanställning(6( (1st( Ange(lagrum(där(så(är(möjligt(och(motivera)ditt)svar)( Uppgift'5'(10'poäng)'! Ola`Conny!och!Morgan!har!tillsammans!lånat!100!000!kr!från!Swebank!AB!för!att!kunna!åka!på!en! resa!genom!amerika.!enligt!det!ingångna!avtalet!skall!skulden!avbetalas!med!1000!kr/mån.!! De!betalar!den!första!avbetalningen,!men!sedan!glömmer!de!att!betala!de!tre!kommande! avbetalningarna.!banken!kontaktar!ola`conny!via!ett!rekommenderat!brev!och!meddelar!att!de! säger!upp!krediten!till!förtida!betalning.! Ola`Conny!betalar!då!de!missade!betalningarna!samt!dröjsmålsräntan!och!till!kamraternas!stora! glädje!får!de!behålla!krediten.!efter!6!månaders!planenlig!betalning!slutar!ola`conny!och!morgan!

9 plötsligt!med!avbetalningarna.!när!det!gått!7!månader!av!obetalda!avbetalningar!får!ola`conny!hem! ytterligare!ett!rekommenderat!brev!om!att!banken!säger!upp!krediten!till!förtida!betalning.!nu! kommer!ola`conny!till!dig!och!frågar!om!banken!verkligen!har!rätt!att!säga!upp!krediten?!! a)!vad!svarar!du!honom?!har!banken!rätt!att!säga!upp!hela!krediten!till!förtida!betalning?!! Då(detta(handlar(om(kredit/lån(mellan(konsument(och(näringsidkare(så(vänder(jag(mig(till( Konsumentkreditlagen((2010:1846).(I(de(inledande(bestämmelserna(kan(jag(se(att(denna(lag(rör( min(fråga;(kkrl(1 (1st(1p.(Ola<Conny(och(Morgan(är(konsumenter(alltså(privatpersoner(som(vill( låna(och(banken(är(kreditgivare(då(denna(lånar(ut(pengar(utan(mellanhänder,(kkrl(2.(( De(första(missade(inbetalningarna(uppgick(till(3%(av(skulden(3.000/ =0,03.(Med( kreditfordran(menar(man(det(ursprungliga(lånebeloppet.(banken(har(rätt(att(säga(upp(en(kredit(i( förtid(om(kredittagaren(är(i(väsentligt(dröjsmål.(kkrl(33 (förtydligar(specifikt(vad(som(menas(med( väsentligt(dröjsmål.(om(kredittagaren(sen(mer(än(en(månad(är(sen(med(inbetalningar(med(ett( belopp(som(uppgår(till(10%(av(skulden(så(är(det(ett(väsentligt(dröjsmål.(eller(om(betalningarna( uteblivit(flera(månader(och(dröjsmålet(avser(flera(poster,(där(den(uteblivna(betalningen(uppgår(till( 5%(av(skulden,(KKrL(33 1p(och(2p.(Inget(av(dessa(rekvisit(är(tillräckligt(för(att(banken(skulle(kunnat( häva(krediten(vid(de(första(missade(inbetalningarna.(( Nästa(gång(uteblir(7(inbetalningar(och(rekvisiten(i(KKrL(33 (är(definitivt(uppfyllda(för(vad(som( anses(som(väsentligt(dröjsmål.(banken(måste(dock(skriftligen(meddela(kredittagarna(om(att( krediten(blir(uppsagd(och(att(återstående(belopp(med(dröjsmålsränta(ska(betalas(in,(kkrl(34.( Detta(har(dom(gjort.(Men(om(Ola<Conny(och(Morgan(skulle(betala(in(de(sju(betalningarna(plus( dröjsmålsränta(inom(fyra(veckor(efter(att(brevet(skickades(så(kan(dom(få(behålla(krediten,(kkrl( 2st(1p.(( Sedan!tycker!Ola`Conny!att!det!väl!inte!kan!vara!riktigt!att!han!krävs!på!hela!det!återstående! lånebeloppet.!de!var!ju!två!som!lånade!pengarna!och!därför!menar!han!att!han!väl!bara!är!skyldig!att! betala!halva!beloppet.!! b)!vad!svarar!du!honom?!är!han!skyldig!att!betala!hela!beloppet!trots!att!de!var!två!som!lånade! pengarna?!! Om(det(inte(avtalats(om(delat(ansvar(inför(skulden(så(är(både(Morgan(och(Ola<Conny(lika( betalningsskyldiga(båda(två.(kreditgivaren((gäldenären)(behöver(inte(ådra(sig(besväret(att(inkröva( skulden(på(två(håll(om(han(så(inte(önskar,(lag((1936:81)(om(skuldebrev(1:2(2st(1p.( c)!banken!säger!upp!krediten!till!förtida!betalning,!men!när!kan!banken!tidigast!erhålla!betalt?!! Från(och(med(utskicksdatumet(för(uppsägning(av(kredit(så(har(kredittagaren(4(veckor(på(sig(att( betala(in(betalningarna(för(de(uteblivna(månaderna.(alltså(är(det(tidigast(fyra(veckor(efter(att( banken(skickat(brevet(om(uppsägning,(kkrl(34 (1st(1p.(! d)!kan!ola`conny!göra!något!för!att!förhindra!att!krediten!sägs!upp?! Ja(betala(in(räkningarna(för(de(sju(senaste(månaderna,(och(betala(dröjsmålränta,(KKrL(34 (2st(1p.( Dröjsmålsräntan(är(Riksbankens(referensränta(+(8%,(Räntelag((1975:635)(6 (1p.((

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn J0008N Juridisk översiktskurs Datum 2014-01-13 Material Kursexaminator Tentamen Pär Sundén Betygsgränser G 30; VG 40 Tentamenspoäng --- Övrig kommentar

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn V0015B Hållbart byggande Datum LP1 14-15 Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Sammanfattning)Hållbart)byggande)(V0015B))2014;10;21)

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn K0002B Byggmaterial Datum LP1 14-15 Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar En stor sammanfattning

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn M0004N / M0015N Marknadsföring grundkurs Datum LP4 1314 Material Kursexaminator Sammanfattning Håkan Perzon Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-03-23 Material Omtentamen Kursexaminator Betygsgränser G = 42-55,5 ; VG = 56- Tentamenspoäng 73

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn T0008N Operations management Datum LP3 10-11 Material Kursexaminator Tentamen Diana Chronéer Betygsgränser 3 = 30-39,5 ; 4 = 40-49,5 ; 50 = 50-60

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Tentaplugg Redovisning

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod T0002N Kursnamn Logistik 1 Datum 2012-10-26 Material Fördjupningsuppgift Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Försättsblad inlämningsuppgift

Läs mer

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot filmproduktion och företagsekonomi

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot filmproduktion och företagsekonomi 1(6) Institutionen för ekonomi och IT Filmproduktionsprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod SGFIL Film Production Studies, 180 ECTS Inriktningskod ---- Examen Filosofie kandidatexamen med inriktning

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET SCHEMA VT 2015 (141106) IEI Avd. för Affärsrätt

LINKÖPINGS UNIVERSITET SCHEMA VT 2015 (141106) IEI Avd. för Affärsrätt LINKÖPINGS UNIVERSITET SCHEMA VT 2015 (141106) IEI Avd. för Affärsrätt KURSKOD: 747G18 KURSNAMN: Juridisk-ekonomisk företagsanalys Kontaktuppgifter Kursansvarig lärare: Johannes Lerm Kursansvariga studenter:

Läs mer

Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi

Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi KURSNAMN Examensarbete i företagsekonomi KURSKOD FEG300 ANMÄLNINGSKOD 11119 och 11118 KURSVECKOR 36-03 KURSPLAN alt. Se Blackboard

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Handelsrättslig

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Kursplan HRO501, Krediträtt, exekutionsrätt, redovisning, associationsrätt och immaterialrätt (KERAI), 18 högskolepoäng Law of Credit, Bankruptcy, Accounting, Associations and Intellectual Property Grundnivå

Läs mer

Kursdesign som aktiverar studenter under HELA kursen

Kursdesign som aktiverar studenter under HELA kursen Kursdesign som aktiverar studenter under HELA kursen Olle Hage Lektor ETS - Nationalekonomi Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Sverige 0920-49 23 36 Olle.Hage@ltu.se Bakgrund (1) A-kursen i nationalekonomi

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Marknadsrätt,

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Rådgivningsavdelningen informerar om

Rådgivningsavdelningen informerar om Rådgivningsavdelningen informerar om Bodelning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Svensk

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Handelsrättslig

Läs mer

ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP

ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP ANDERS AGELL ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP ANDRA UPPLAGAN IUSTUS FÖRLAG Innehäll Innehäll 7 Förkortningar 11 1 Juridisk och social bakgrund för den fortsatta framställningen 13 1.1 Bokens ämnesomräde

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN INFC50 Ekonomihögskolan Institutionen för Informatik INFC50

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN INFC50 Ekonomihögskolan Institutionen för Informatik INFC50 Kurskod / Course code Huvudområde/ Main field of study INFC50 Informatik; Informationssystem / Informatics; Information Systems Kursbenämning / Course title Content Management Systems / Content Management

Läs mer

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER Kurskod Kursnamn D0019A Formanalys Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Uppladdare Övrig kommentar Romansk stil (1050 till

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn UMU-14401 Spanish A1 Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Innehåller frågor/ begrepp med svar

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs

Läs mer

Tentamen består av 14 frågor, totalt 40 poäng. Det krävs minst 24 poäng för att få godkänt och minst 32 poäng för att få väl godkänt.

Tentamen består av 14 frågor, totalt 40 poäng. Det krävs minst 24 poäng för att få godkänt och minst 32 poäng för att få väl godkänt. KOD: Kurskod: PC1244 Kursnamn: Kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi Provmoment: Metod Ansvarig lärare: Sandra Buratti Tentamensdatum: 2015-09-24 Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består

Läs mer

Användarmanual NeverLOST webbokning

Användarmanual NeverLOST webbokning Användarmanual NeverLOST webbokning INNAN DU KOMMER IGÅNG... 2 SCHEMAN... 2 INLOGGNING... 2 EFTER INLOGGNING... 3 LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN... 4 Val av kurs... 4 BOKA NY (LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN)...

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2012-07-06 Frågor och svar om försäkringsförmedling Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Dnr HS 214/42 Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.) Effektelektronik/Power Electronics, åk 5

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.) Effektelektronik/Power Electronics, åk 5 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniska fakultetskansliet FÖRSLAG TILL PROGRAMNÄMND INFÖR ÅR 2011 NÄMND/NÄMNDER: DM, EF, MD Förslagsställare (Namn, funktion, Inst/Enhet) Kent Palmkvist, Lektor, ES/ISY FÖRSLAGET

Läs mer

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj JURIDIK OCH FAMILJ FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj VI VET ATT DET ÄR LÄTT ATT SKJUTA UPP BESLUT SOM GÄLLER AVTAL INOM FAMILJEN Så här ser det ut i Sverige 68 % av de tillfrågade

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015 Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning The Capital of Scandinavia Väsentliga regelverk EU-rätten Regeringsformen

Läs mer

Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1

Formelsamling finns sist i tentamensformuläret. Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1 Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7,5hp Kurskod: HÖ1004 Tentamenstillfälle 1 Datum 2011-06-01 Tid 4 timmar Kursansvarig Åsa Skagerstrand Tillåtna hjälpmedel Övrig information Resultat:

Läs mer

Axel Michanek Michanek_91@hotmail.com Utbildningsbevakare, JF (Termin 3) Markus Bergstedtunmoored20@gmail.com Klassrepresentant Termin 2

Axel Michanek Michanek_91@hotmail.com Utbildningsbevakare, JF (Termin 3) Markus Bergstedtunmoored20@gmail.com Klassrepresentant Termin 2 Protokoll från Programråd 9/9 kl 12.00. i A 305 för det Rättsvetenskapliga programmet, Luleå tekniska universitet Närvarande: Mail Pär Sundén par.sunden@ltu.se Funktion/representant Utbildningsledare RäV.

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK 1(6) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK Nursing Programme, 180 higher education credits Inriktningskod ----- Examen Sjuksköterskeexamen Bachelor of Science in Nursing Filosofie

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp HT 2009. Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp HT 2009. Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp HT 2009 Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Lokaler... 3 Registrering... 3 Välkommen

Läs mer

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Egendom i äktenskap. Enskild egendom genom. Giftorättsgods. äktenskapsförord gåva testamente. gemensamt varje makes. OH kap 4:1

Egendom i äktenskap. Enskild egendom genom. Giftorättsgods. äktenskapsförord gåva testamente. gemensamt varje makes. OH kap 4:1 Egendom i äktenskap Enskild egendom genom äktenskapsförord gåva testamente Giftorättsgods gemensamt varje makes OH kap 4:1 Äktenskapsförord OH kap 4:2 Bodelning äktenskap Exempel 1: Makarna Ola och Petra

Läs mer

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra

Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra Applikation för att skapa, underhålla, lagra och publicera litteraturlistor Lärare skapar och underhåller litteraturlistor Ämnesansvariga eller andra granskar och godkänner publicering Studenter kan söka

Läs mer

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh. Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Anatomi och fysiologi samt grundläggande

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Utdrag ur LITHs Studiehandbok Programspecifik information Byggnadsteknik ht-1998 Studiehandboken finns på http://www.lith.liu.se/sh/ LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNING I BYGGNADSTEKNIK

Läs mer

Tentamen Juridik 7 hp

Tentamen Juridik 7 hp STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan Tentamen Juridik 7 hp Onsdagen den 25 mars 2009 Namn Personnummer. Lärarens namn.klass - Skriv med kulspetspenna! - Skriv namn

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 april 2008 T 4304-05 KLAGANDE 1. FEG 2. KE Ombud för 1 och 2, tillika rättshjälpsbiträde åt 2: Jur.kand. MOTPART CG Ombud: Advokat LB

Läs mer

Kursplanering för Mikrodatorteknik 4p/5p

Kursplanering för Mikrodatorteknik 4p/5p Kursplanering för Mikrodatorteknik 4p/5p Kursansvarig: Benny Thörnberg Tel: 060-148917 E-post: benny.thornberg@miun.se Kurslitteratur: Rune Körnefors, Mikrodatorer bit för bit, ISBN 91-44-30862-0 Introduktion

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

Datorsalar Niagara och Orkanen

Datorsalar Niagara och Orkanen [DNR] 1 (av 8) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektplan Projekt datorsalar [DNR] Datorsalar Niagara och Orkanen Revisionsinformation

Läs mer

Curriculum Vitae. Framtidsplaner inom Pedagogiska arbeten. Var jag helst vill arbeta just nu Linköping, Östergötlands län.

Curriculum Vitae. Framtidsplaner inom Pedagogiska arbeten. Var jag helst vill arbeta just nu Linköping, Östergötlands län. Curriculum Vitae Personuppgifter Förnamn: Henrik Efternamn: Sundqvist Personnr: 72.11.- Adress: Danmarksgatan 8A Postnr: 582 31 Postort: Linköping E-post: henke@soulmine.nu Tel hem: 013-13 23 26 Mobiltel:

Läs mer

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå Fastställd av rektor 2014-xx-xx Dnr: xxx-xxxx-xx Denna regel ersätter tidigare fastställd kursplanemall beslutad av rektor 2006-03-21 Typ av dokument:

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn FEG303 Externredovisning C-nivå Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Kandidatkursen Externredovisning

Läs mer

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt)

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt) Litteratur Strategi och offentligt ledarskap (10 hp) Busch Tor, Johnsen Erik, Klausen Kurt Klaudi och Vanebo Jan Ole, red. (2005): Modernisering av offentlig sektor. Utfordringer, metoder og dilemmaer.

Läs mer

Handläggningsordning för nedläggning av kurser och utbildningsprogram

Handläggningsordning för nedläggning av kurser och utbildningsprogram Handläggningsordning för nedläggning av kurser och utbildningsprogram Beslut: UFN 2011-12-21 Revidering: UFN 2014-06-18 Dnr: DUC 2011/2093/10 Gäller fr o m: 2011-12-21 Ansvarig för uppdatering: Sekreterare

Läs mer

An English version of the questions is found at the back of each page.

An English version of the questions is found at the back of each page. Lena Strömbäck Pawel Pietrzak 2004-06-02 Skriftlig tentamen i kursen TDDB48 Databasteknik Datum: 2003-06-02 Tid: 14-18 Lokal: GAR Hjälpmedel: Engelsk ordlista tillåten ej elektronisk iniräknare ej programmerbar

Läs mer

Återkoppling på nätbaserad kurs i juridik

Återkoppling på nätbaserad kurs i juridik Återkoppling på nätbaserad kurs i juridik Per Appelqvist Juridiska inst institutionen För att utforma återkoppling på studenternas prestationer i den webbaserade inlärningsplattformen PING PONG på ett

Läs mer

Göteborgs universitet Rektor. 1) Allmän kommentar till anmälan.

Göteborgs universitet Rektor. 1) Allmän kommentar till anmälan. Göteborgs universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Pontus Kyrk 08/56308726 pontus.kyrk@hsv.se

Läs mer

Grundläggande fastighetsförvaltning, 7,5hp

Grundläggande fastighetsförvaltning, 7,5hp Umeå Universitet Tillämpad fysik och elektronik Sara Bäckström Juridiska institutionen Signe Lagerkvist Tentamen för byggnadsingenjörer årskurs ett i Grundläggande fastighetsförvaltning, 7,5hp Datum: 2014-05-02

Läs mer

Anvisningar. för utformning av utbildningsnämndernas och programledningarnas läsårsrapporter

Anvisningar. för utformning av utbildningsnämndernas och programledningarnas läsårsrapporter Anvisningar för utformning av utbildningsnämndernas och programledningarnas läsårsrapporter Läsårsrapport för UNX/PLY läsåret 20YY/ZZ 1 Sammanfattning Sammanfattningen ska vara en eekutiv sammanfattning

Läs mer

KURSPLAN. Fördjupningskurs II i logistik. Advanced Course II in Business Logistics. Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17

KURSPLAN. Fördjupningskurs II i logistik. Advanced Course II in Business Logistics. Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17 Dnr: EHVd: 2004:57 Ekonomihögskolan KURSPLAN Fördjupningskurs II i logistik Advanced Course II in Business Logistics Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17 Undervisningsspråk Ämne

Läs mer

Kursnamn/benämning Makroekonomi

Kursnamn/benämning Makroekonomi Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings (fylls i av ansvarig) Datum för tentamen 2008-11-07 Sal TER1 Tid 8-13 Kurskod 730G49 Provkod EXAM Kursnamn/benämning Makroekonomi Institution

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentamen i Onsdagen den 7 mars 2007 Tillåtna hjälpmedel: Allt skrivet material Använd bara framsidan på varje blad. Skriv max en uppgift per blad. Motivera allt, dokumentera egna antaganden. Oläslig/obegriplig

Läs mer

MAKROEKONOMI, 10hp SPREK

MAKROEKONOMI, 10hp SPREK MAKROEKONOMI, 10hp SPREK Kursens struktur är ett resultat av aktiva studenters konstruktiva och övervägande positiva utvärderingar Vi koncentrerar oss på och fördjupar oss i en huvudbok, Blanchard m.fl..

Läs mer

DEKLARATION AV GRUPPBASERAD KAPITALBAS OCH SOLVENSMARGINAL INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

DEKLARATION AV GRUPPBASERAD KAPITALBAS OCH SOLVENSMARGINAL INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR B. HUVUDMETODEN (Sammanläggnings- och avräkningsmetoden) C. KONSOLIDERINGSMETODEN D. UNDERLAG FÖR BERÄKNING ENLIGT HUVUDMETODEN (Sammanläggnings- och avräkningsmetoden

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Internationella civilekonomprogrammet 240 HP International Business and Economics Programme

Internationella civilekonomprogrammet 240 HP International Business and Economics Programme Internationella civilekonomprogrammet 240 HP International Business and Economics Programme Organisation och Kunskap Fackspråk 11HP 10HP Makroekonomi Marknadsföring Fackspråk 10HP 7HP 2HP Kurser inom valt

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013 Göteborgs universitet Kristina Ullgren November 2013 2 Personuppgiftslagen i sammandrag 1. Syftet att skydda den personliga integriteten 2. PuL gäller inte för privat behandling av personuppgifter 3. Vardaglig

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Ingå ngså mne Biologi

Ingå ngså mne Biologi 1 Ämneskombinationer inom ämneslärarprogrammet Gymnasieskolan 300/330 hp Karlstads universitet Ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan läser två ämnen, 120 högskolepoäng respektive 90 högskolepoäng.

Läs mer

Lärandemål 2; uppnås genom litteraturseminarier, övningar och en vetenskaplig projektrapport som genomförs i form av en skriftlig tentamen.

Lärandemål 2; uppnås genom litteraturseminarier, övningar och en vetenskaplig projektrapport som genomförs i form av en skriftlig tentamen. HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG200, Företagsekonomi 2, 30,0 högskolepoäng Business Administration 2, Intermediate Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Optimeringslära för T (SF1861)

Optimeringslära för T (SF1861) Optimeringslära för T (SF1861) 1. Kursinformation 2. Exempel på optimeringsproblem 3. Introduktion till linjärprogrammering Introduktion - Ulf Jönsson & Per Enqvist 1 Linjärprogrammering Kursinformation

Läs mer

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för matematisk statistik Statistik för Teknologer, 5 poäng MSTA33 Ingrid Svensson TENTAMEN 2004-01-13 TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Statistik för Teknologer, 5 poäng Tillåtna

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Affärsjuristprogrammet - master, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2013 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

FEG100, Företagsekonomi 1, 30,0 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course, 30.0 higher education credits

FEG100, Företagsekonomi 1, 30,0 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course, 30.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG100, Företagsekonomi 1, 30,0 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS.

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS. Studiehandledning Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS Kurskod 745G61 Kursansvarig: Jan-Åke Sandell, jan-ake.sandell@liu.se Examinator: Jan-Åke

Läs mer

Anmälan om registrering av stiftelse

Anmälan om registrering av stiftelse Anmälan om registrering av stiftelse Länsstyrelsen Skåne är tillsyns- och registreringsmyndighet för stiftelser som har sitt säte i eller, om sätesort inte är bestämd, vars förvaltning huvudsakligen utövas

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011 DE13, TE13, IMIT13,BC13 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-03-26 Tid: 9:00 12:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

Arbetsrutin för tillgodoräknande

Arbetsrutin för tillgodoräknande Arbetsrutin för tillgodoräknande Beslut om tillgodoräknande av prov eller kurs görs av institutionen som också lägger in uppgifterna i Ladok. Tillgodoräknandeblankett och de Lokala regler för tillgodoräknande

Läs mer

Nedan följer en guide till hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Vänligen följ detta för att underlätta handläggningen.

Nedan följer en guide till hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Vänligen följ detta för att underlätta handläggningen. Nedan följer en guide till hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Vänligen följ detta för att underlätta handläggningen. Spara din ifyllda ansökan som Förnamn_Efternamn.docx Spara ej som pdf. Som en liten

Läs mer

BMLV A, Fysiologisk undersökningsmetodik inom hjärta och kärl 7,5hp (prov 0100 Metodik hjärt/kärlundersökningar 2,5hp) Anita Hurtig-Wennlöf

BMLV A, Fysiologisk undersökningsmetodik inom hjärta och kärl 7,5hp (prov 0100 Metodik hjärt/kärlundersökningar 2,5hp) Anita Hurtig-Wennlöf Tentamen BMLV A, Fysiologisk undersökningsmetodik inom hjärta och kärl 7,5hp (prov 0100 Metodik hjärt/kärlundersökningar 2,5hp) Kurskod: BL1010 Kursansvarig: Siw Lunander Datum: 2013-05-03 Skrivtid: 3

Läs mer

Internmedicinska placeringen - Malmö

Internmedicinska placeringen - Malmö Vecka 6 Vecka 7 Vecka 8 Vecka 9 Måndag Måndag- Måndag Måndag Lokal:. Lokal: Röda Salen, Ruth Vecka 10 Vecka 11 Vecka 12 Vecka 13 Måndag- Måndag- Måndag Måndag Lokal:. Lokal: Röda Salen, Ruth Vecka 14 Vecka

Läs mer

Vattenpaketet. Vattenkraft Teknik och System 1TE029 10HP. Vattenkraft och reglerkraft 1TE056 5HP. Vågkraft Teknik och System 1TE043 10HP

Vattenpaketet. Vattenkraft Teknik och System 1TE029 10HP. Vattenkraft och reglerkraft 1TE056 5HP. Vågkraft Teknik och System 1TE043 10HP : Hur får man ihop ett elsystem med olika produktionsslag? och får det att fungera tillsammans? Vattenpaketet Vattenkraft Teknik och System 1TE029 10HP Vattenkraft och reglerkraft 1TE056 5HP Vågkraft Teknik

Läs mer

Professionellt bemötande av aggressivt beteende. Juridiska och etiska grunder

Professionellt bemötande av aggressivt beteende. Juridiska och etiska grunder Professionellt bemötande av aggressivt beteende Juridiska och etiska grunder När riskerar man som arbetstagare att utsättas för våld eller hot om våld? Handhar värden Makt eller myndighet Möter människor

Läs mer

Kompletterande instruktioner, tips samt principer för bedömning av Laboration 2 Magnetiska fält (Elektromagnetism 12 hp)

Kompletterande instruktioner, tips samt principer för bedömning av Laboration 2 Magnetiska fält (Elektromagnetism 12 hp) Kompletterande instruktioner, tips samt principer för bedömning av Laboration 2 Magnetiska fält (Elektromagnetism 12 hp) I. Allmänt. 1. Du studerar noggrant labinstruktionen för att förstå den, och löser

Läs mer

Webbprogrammering, grundkurs 725G54

Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Lab 4, 5 ERD PHP + MySQL Återblick Idag Sessions PHP och MySQL för samband Lab 6 725G54: Genomgång projektuppgift Avstämning av kursmål Om sessions På IDA måste ni göra

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2)

Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2) Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Övriga medverkande lärare: Karin Dessne David Gunnarsson Linda Rydh Jonas Söderholm Birgitta

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 års studier med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet

Läs mer

Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/8 2013

Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/8 2013 1 Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/8 2013 Hjälpmedel: Räknare Betyg: G = 13 p, VG = 19 p Maxpoäng 25 p OBS: Glöm ej att redovisa dina delberäkningar som har lett till ditt svar! För beräkningsuppgifterna:

Läs mer

Lösningar till tentamen i Matematisk Statistik, 5p

Lösningar till tentamen i Matematisk Statistik, 5p Lösningar till tentamen i Matematisk Statistik, 5p LGR00 6 juni, 200 kl. 9.00 1.00 Kursansvarig: Eric Järpe Maxpoäng: 0 Betygsgränser: 12p: G, 21p: VG Hjälpmedel: Miniräknare samt tabell- och formelsamling

Läs mer

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet JURIDIK Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer