- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- KOMMUNFULLMÄKTIGE -"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl Beslutande Gösta Persson (M), ordf Pär Rickman (S) Maire Lautakoski (-) Carina Schön (S) Karl-Arne Larsson (C) Sixten Larsson (M) Marie Wilén (C) Tommy Dahlgren (S) Elisabeth Wollein (S) Håkan Collin (S) M Gadde-Jennische (M) Inger Ingstedt (C) Rose-Marie Isaksson (S) Bengt Löfling (V) Jan Sund (S) Charlotte Wall (LP) Carola Eriksson (S) Ola Birgersson (C) Carl-Ove Ernlund (C) Ronny Orvendal (C) Mats Pettersson (S) Alette-Marie Lindgren (S) Kjell Söderberg (LP) Ulla Odhner (S) Leif Nilsson (-) Larry Tallroth (S) Tommy Johansson (SD) Berith Parmsäter (S) Ingela Wikander (KD) David Olsson (M), 20,21 Dick Pettersson (C) Carl-Erik Thörngren (S) Jan Malmsjö (M) Annika Krispinsson (C) Anne-Charlotte Mattsson (FP) Tomas Bergström (FP) Kurt-Rickard Lindgren (LP) Caroline Gille (LP) Robert Forslund (-) Övriga deltagande Tjänstemän Ej tjänstgörande ersättare Mona Rönneblad, kommunsekreterare Sixten Lautakoski (-) Salima Fahad (V) Torbjörn Ivarsson (LP) Anna Bengtson (FP) Utses att justera Ulla Odhner Ronny Orvendal Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Heby, tisdag 23 mars 2010, kl Sekreterare Paragrafer Mona Rönneblad Ordförande Justerande Gösta Persson Ulla Odhner Ronny Orvendal ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande 23 mars 2010 Datum för anslags nedtagande 14 april 2010 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Mona Rönneblad

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Kf 20 Dnr 2009/ Fullmäktigeberedningarna, styrelser och nämnder, tågtrafiken i Heby kommun Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige skriver ett upprop om tågtrafiken i Heby kommun som överlämnas till Upplands Lokaltrafik AB samt Landstinget i Uppsala län. Kommunfullmäktige beslutar att ta upp detta extra ärende. Carina Schön (S), kommunstyrelsens ordförande informerar om neddragningen i regionaltågtrafiken mellan Uppsala och Sala. SJ har beslutat att minska tågtrafiken mellan Uppsala och Sala från tolv till endast fyra dubbelturer per dag. Berörda kommuner, bland annat Heby kommun som är mest berörd, har inte underrättats innan beslutet i praktiken, fattats. Förslag Håkan Collin (S): Kommunfullmäktige skriver ett upprop om tågtrafiken i Heby kommun som överlämnas till Upplands Lokaltrafik AB samt Landstinget i Uppsala län. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige ska ta upp detta extra ärende. Förslagsordning Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige ska ta upp detta extra ärende mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Sedan ställer ordföranden Håkan Collins förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Upplands Lokaltrafik AB Landstinget Uppsala län MÄLAB Regionförbundet Uppsala län

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Kf 21 Dnr 2009/ Fullmäktigeberedningarna, styrelser och nämnder, information Carina Schön (S), kommunstyrelsens ordförande informerar om ett brev från Uppsala län till Banverket angående störningar i tågtrafiken under vintern. Därefter bjöds Banverkets generaldirektör Minoo Akhtarzand, kommunstyrelsernas ordföranden, landstingsstyrelsens ordförande samt länsstyrelsen till en träff. Det diskuterades bland annat om åtgärder för att få tågtrafiken att fungera bättre vintertid. Förtroendet bland tågresenärer måste återupprättas och informationen bli mycket bättre. Sociala nämnden 21, 10 februari 2010, kund i Heby eller vad får det lov att vara? Valfrihetssystem enligt LOV i Heby kommun, 10 februari Sociala nämnden 26, 24 februari 2010, riktlinjer för tekniska hjälpmedel. Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, Heby kommun, 10 februari Sociala nämnden 32, 10 februari 2010, åtagande för Heby kommuns kvinnofridsgrupp.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Kf 22 Revisorerna, information Revisionens ordförande Ola Birgersson (C) informerar om revisionsplanen för 2010 som revisionen antagit 8, 18 februari Under 2010 kommer följande områden att behandlas: Kommunstyrelsen - Uppföljning av besparingsmål samt uppföljning av satta inriktnings- och effektmål. - Arbetet med internkontroll. Verksamhetsnämnden - Nyckeltalsanalyser. - Konsekvensuppföljning i grundskolan. - Måluppföljning. Sociala nämnden - Försörjningsstöd - Anhörigstöd - Måluppföljning Miljö- och byggnämnden - Ärendehantering - Måluppföljning Kommunfullmäktiges revisorer 8, 18 februari Revisionsplan 2010 Kf 23 Dnr 2007/38 101

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Återrapporteringar Annika Krispinsson (C) rapporterar från ett seminarium med Närvård Uppsala län. Länets alla kommuner och landstinget var närvarande. Det är viktigt med samarbete i Uppsala län och att det finns en samsyn om vad som menas med närvård. Elisabeth Wollein (S) och Inger Ingstedt (C) rapporterar från en videokonferens om samarbete för socialt företagande.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Kf 24 Dnr 2010/ Enkla frågor 1. Marie Wilén (C) ställer enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Carina Schön (S) med anledning av att rädda tågtrafiken Heby Uppsala. Det är ett dråpslag mot Heby kommuns utveckling att minska tågtrafiken till endast fyra dubbelturer per dag. Tågtrafiken med stopp i Heby och Morgongåva måste fortsätta i minst samma omfattning som nu! Heby kommun måste agera snabbt för att förhindra att neddragningarna blir verklighet: Vilka överläggningar kommer att ske med Uppsala läns Landsting och Upplands Lokaltrafik för att förhindra denna neddragning av tågtrafiken? Carina Schön svarar på frågan. 2. Robert Forslund (-) ställer enkel fråga till verksamhetsnämndens ordförande Rose-Marie Isaksson (S) med anledning av Heby kommuns information i Flygbladet om snöröjningsregler. Rose-Marie Isaksson besvarar frågan. 3. Dick Pettersson (C) ställer enkel fråga till verksamhetsnämndens ordförande Rose-Marie Isaksson (S) med anledning av Heby kommuns samverkan med föreningar. Kommer föreningsbidragen att tas bort? Rose-Marie Isaksson svarar på frågan. 4. Dick Pettersson (C) ställer enkel fråga till miljö- och byggnämndens ordförande Olof Nilsson (S) med anledning av nedläggning av bensinstationer. Vad gör Heby kommun åt den tillfälligt nedlagda bensinstationen i Östervåla? Kan kommunen diskutera med ägaren och ge ett rakt svar om det är någon mening att försöka återstarta på samma plats. Har kommunen haft någon kontakt med ägaren? Olof Nilsson svarar på frågan.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Kf 25 Dnr 2010/ Allmänhetens frågestund Kommunfullmäktige tackar för informationen Johanna Svensson, Tärnsjö, har skriftligen inkommit med en fråga med anledning av att projektet med anhörigstöd som pågått sedan hösten 2008 upphört. Bland annat har projektet inneburit en Träffpunkt i Tärnsjö som har varit öppen två dagar i veckan. Meningen med Träffpunkten har varit att anhöriga till demenssjuka ska få avlösning, för att kunna få en stund för sig själva. Frågeställaren undrar vad kommunen har att erbjuda nu? Leif Nilsson (-) sociala nämndens ordförande svarar på frågan.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Kf 26 Dnr 2010/ Dnr 2010/ Anmälan av nya medborgarförslag Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslag Reducerat pris på gymmet för pensionärer överlämnas till verksamhetsnämnden för beslut, besvarande och återrapportering. Medborgarförslag Datakurs på KomVux för äldre överlämnas till verksamhetsnämnden för beslut, besvarande och återrapportering. Wanja Lindlöf Lott har inkommit med medborgarförslag, 26 februari I medborgarförslaget framgår att hon önskar reducerat pris på gymmet för pensionärer. Wanja Lindlöf Lott har inkommit med medborgarförslag, 26 februari I förslaget framgår att hon önskar att det ska finnas datakurs på KomVux för äldre. Medborgarförslag, 26 februari 2010 Medborgarförslag, 26 februari 2010 Verksamhetsnämnden

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Kf 27 Dnr 2009/ Ansökan om dispens från reservatsföreskrifter för bekämpning av stickmyggor Kommunfullmäktiges beslut Medge dispens från reservatsföreskrifterna som gäller för Östa naturreservat för biologisk bekämpning av stickmyggor under Förordna att beviljad dispens får utnyttjas utan hinder av att beslut inte vunnit laga kraft. Nedre Dalälvens Utvecklings AB ansökte 19 januari 2010 hos Heby kommun om dispens för att under år 2010 vid behov få utföra bekämpning av stickmyggans larver med medlet Vectobac G i översvämningsvåtmarker i Östa naturreservat. Områdena omfattar sammanlagt 277 ha. Bekämpning kan både ske från helikopter och för hand under perioden maj till augusti. Maximalt kg VectoBac G kan komma att spridas under 2010 fördelat på högst tre tillfällen per område beroende på vattennivåer. Nedre Dalälvens Utvecklings AB hemställer även om att kommunen skall förordna att en beviljad dispens får utnyttjas utan hinder av att kommunens beslut inte vunnit laga kraft. Detta med anledning av att bekämpningens framgång är ytterst beroende av att den sker inom en begränsad tidsrymd. Sammantaget anses den negativa effekten av de stora mängder mygg för boende, besökare samt näringsliv vida överstiga de negativa effekter BTI eventuellt har. Dessutom är det för kommunen och regionen av stor vikt att bekämpningen sker kontinuerligt. På Östahalvön finns ett rikt utbud för friluftsliv och turism. För att möjliggöra ett nyttjande av dessa tillgångar är myggbekämpning idag en nödvändig aktivitet. Kommunstyrelsen 52, 1 mars 2010 PM 2 februari 2010 Förslagsordning Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Nedre Dalälvens Utvecklings AB Förvaltningen

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Kf 28 Dnr 2009/ Heby sim- och sporthall, utökad investeringsram Kommunfullmäktige beslutar Investeringsramen för Heby sim- och sporthall utökas från 20 miljoner kronor till 27 miljoner kronor. Hebyfastigheter meddelade i skrivelse, 30 oktober 2009 att kostnaderna för underhåll samt nya investeringar i Heby sim- och sporthall blir högre än tidigare antagande. Kostnaderna beräknas bli cirka 24,6 miljoner kronor. Hebyfastigheters styrelse vill få igångsättningstillstånd för att påbörja ombyggnationen. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2 december 2009 redogjorde Ove Hedberg och Björn Eriksson från Hebyfastigheter/Hebygårdar för de ökade kostnaderna för ombyggnationen. Kommunstyrelsen 348 beslutade begära in en konsekvensanalys utifrån en investeringsram på 20 miljoner kronor i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Hebyfastigheter har inkommit med konsekvensrapport gällande minskad omfattning av renovering av Heby sim- och sporthall, 15 december Fritidsenheten har inkommit med konsekvensbeskrivning. Temagruppen Sverige AB har inkommit med ett yttrande över förslag till besparingsåtgärder för ombyggnaden vid Heby sim- och sporthallar, 26 januari Ekonomichefen presenterade en investeringskalkyl som tagits fram utifrån en noggrannare projektering som visade på en investeringsnivå på cirka 25 miljoner kronor. Kommunstyrelsen 348, 2 december 2009 föreslog kommunfullmäktige besluta att utöka investeringsramen för Heby sim- och sporthall från 20 miljoner kronor till 27 miljoner kronor. Kommunstyrelsen 348, 2 december 2009 beslutade att bifalla igångsättningstillstånd under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar utökning av investeringsramen till 27 miljoner kronor. Den reala driftskostnadsökningen ska bekostas genom sänkta driftskostnader och intäktsökning, ej genom skatte- eller statsbidragsintäkter. Kommunfullmäktige 9, 16 februari 2010 beslutade att ärendet återremitteras. Motiveringen till återremiss var att redovisa vad som kan inrymmas i beslutad investeringsram på 20 miljoner kronor. Kommunstyrelsen 50, 1 mars 2010 föreslog kommunfullmäktige besluta att utöka investeringsramen för Heby sim- och sporthall från 20 miljoner kronor till 27 miljoner kronor.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Kommunstyrelsen 50, 1 mars 2010 beslutade att bifalla igångsättningstillstånd under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar utökning av investeringsramen till 27 miljoner kronor. Den reala driftskostnadsökningen ska bekostas genom sänkta driftskostnader och intäktsökning i sim- och sporthallen, ej genom skatte- eller statsbidragsintäkter. Den reala driftskostnadsökningen ska inte bekostas genom en ökning av de intrakommunala ersättningsnivåerna (till exempel skolornas simundervisning). Kommunstyrelsen 59, 1 mars 2010 Kommunfullmäktige 9, 16 februari 2010 Rapport avseende minskad omfattning av renovering, om och tillbyggnad, 21 februari 2010 Ritningar över avgående delar och befintlig byggnad Hebyfastigheters konsekvensrapport 15 december 2009 Förslag Marie Wilen (C) med bifall av Dick Pettersson (C), Charlotte Wall LP): Avslag till kommunstyrelsen förslag. Carina Schön (S) med bifall av Leif Nilsson (-), Anne-Charlotte Mattsson (FP) och Elisabeth Wollein (S): Bifall till kommunstyrelsen förslag. Förslagsordning Ordföranden ställer Marie Wiléns förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Heby sim- och sporthall Ekonomichefen Hebyfastigheter AB Reservation Följande ledamöter reserverar sig till förmån för Marie Wiléns förslag: Marie Wilén (C), Ola Birgersson (C), Kurt-Rickard Lindgren (LP), Ronny Orvendal (C), Annika Krispinsson (C), Ingela Wikander (KD), Charlotte Wall (LP), Carl-Ove Ernlund (C), Karl-Arne Larsson (C), Inger Ingstedt (C), Dick Pettersson (C), Kjell Söderberg (LP), Caroline Gille (LP) och Robert Forslund (-)

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Kf 29 Dnr 2010/ Valfrihetssystem enligt LOV i Heby kommun Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen får i uppdrag, att före valet 2010, se över Heby kommuns principer för styrning och ledning inför ett valfrihetssystem. Sociala nämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för att under 2011 införa ett valfrihetssystem i ordinärt boende (hemtjänsten), samt fortsätta att utreda övriga verksamheter inom äldre- och handikappomsorgen. Sociala nämnden får även i uppdrag att utreda och att ta fram riktlinjer för att 2011 införa ett valfrihetssystem för hemsjukvården. Verksamhetsnämnden får i uppdrag att utveckla den egna regin i ordinärt boende för att anpassa den inför ett valfrihetssystem. Sociala nämnden, förvaltningsledningen och projektets politiska styrgrupp ser inte något hinder för ett valfrihetssystem inom ordinärt boende i Heby kommun. Beslutet förutsätter dock att ledningssystemet tillsammans med organisationen justeras för att bättre stödja ett valfrihetssystem. Inom ramen för en sådan anpassning ingår också nya uppdrag, både politiskt och tjänstemannamässigt. Sociala nämnden och projektets politiska styrgrupp rekommenderar kommunfullmäktige att besluta om ett valfrihetssystem inom ordinärt boende äldreomsorgen (hemtjänst) med start under 2011 samt fortsatt utredning för övriga berörda verksamheter inom äldre- och handikappomsorgen. Kommunstyrelsen 59, 1 mars 2010 PM 10 februari 2010, vård- och omsorgsförvaltningen Förslag Bengt Löfling (V) med bifall av Larry Tallroth (S): Avslag till kommunstyrelsens förslag. Leif Nilsson (-) med bifall av Tomas Bergström (FP), Ingela Wikander (KD), Håkan Collin (S), Margaretha Gadde-Jennische (M), Charlotte Wall (LP), Marie Wilén (C) och Carl-Erik Thörngren (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Förslagsordning Ordföranden ställer Bengt Löflings förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget. Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Reservation Följande ledamöter reserverar sig till förmån för Bengt Löflings förslag: Bengt Löfling (V) och Larry Tallroth (S). Protokollsanteckning Ingela Wikander (KD): I andra beslutspunkten ges sociala nämnden uppdrag att ta fram riktlinjer för att under 2011 införa ett valfrihetssystem. I beslutssatsen benämns två områden: hemtjänsten och hemsjukvården. Därefter följer övriga verksamheter inom äldreoch handikappomsorgen. Jag ser detta som en ideologisk inriktning och bejakar denna. Däremot är jag tveksam till det realistiska i att hemsjukvården redan till 2011 kan omfattas av Lagen om valfrihet, LOV. När denna verksamhet överförs från landstinget till kommunen finns där många organisatoriska frågetecken. Jag förordar därför att Lagen om valfrihet LOV i första hand kommer att omfatta hemtjänst i ordinärt boende samt hemtjänst i särskilt boende. Kommunstyrelsen Sociala nämnden Verksamhetsnämnden

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Kf 30 Dnr 2006/ Policy för kommunens markinnehav Kommunfullmäktiges beslut Policy för kommunens markinnehav, förslag 4 september 2009, reviderad 1mars 2010, antas. För att tydliggöra Heby kommuns ambitioner och syn på sitt markinnehav har föreliggande markpolicy utarbetats. En kommuns markinnehav kan fylla flera ändamål. Målsättningen kan vara att bevara unika värden i ett område eller möjliggöra en särskild utveckling. En del av detta kan regleras i detaljplan. Den enskilda kommunen har planmonopol det vill säga rätten att ensam besluta om markens användande. Vem som hels kan begära att få markanvändningen prövad genom detaljplaneanläggning. Kommunen kan neka sådan prövning. Ett sådant beslut kan endast överklagas i den ordning som föreskrivs i kommunallagen. En detaljplan har dock begränsningar. En kommun kan ha ambitioner som inte kan eller inte bör regleras i en detaljplan. Sådana ambitioner tillgodoses naturligt genom att ha rådighet över marken. Beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor 26, 21 september 2009 föreslog kommunfullmäktige besluta att anta policy för markinnehav, förslag 4 september Kommunstyrelsen beslutade Ks 302, 4 november 2009 att policy för kommunens markinnehav, förslag 4 september 2009 remitteras till kommunfullmäktiges samtliga partier. Svar ska ha inkommit senast 12 januari Yttrande har inkommit från Lokala paritet, 8 februari Kommunstyrelsen 56, 1 mars 2010 Policy för kommunens markinnehav, reviderad 1 mars efter kommunstyrelsen beslut Kommunstyrelsen 302, 4 november 2009 PM 4 september 2009 Yttrande 8 februari 2010 Förslagsordning Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Samhällsbyggnadsförvaltningen Författningssamlingen

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Kf 31 Dnr 2010/ Jämförande kvalitetsnätverk Bergslagen, resultatstyrning 2009 Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram en tydlig ordning för hur ett resultat från en utvärdering ska användas i styrkedjan Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillskapa ett tydligt resultatansvar som ges för varje utvärdering. Kommunstyrelsen får i uppdrag tillse att resultatet av utvärderingarna sammanställs, analyseras och kopplas till måloch budgetprocessen. Jämförande kvalitetsnätverk Bergslagen har avlämnat rapport om resultatstyrning vid styrgruppsmöte i Norberg 18 december Syftet med denna undersökning är att beskriva och analysera hur kommungranskande aktörers (ex. kommunala revisorer, intern utvärdering, statlig tillsyn och medborgare, intresseorganisationer) utvärderingar av den kommunala servicen påverkar styrningen och ledningen samt kvalitetsarbetet i kommunerna. Undersökning har omfattat kommunerna Borlänge, Fagersta, Falun, Gagnef, Heby, Hofors, Norberg, Skinnskatteberg, Säter och Vansbro. Jämfört med de övriga kommunerna i nätverket har Heby kommun redovisat få utvärderingar och ungefär ¼ av de redovisade utvärderingarna används inte alls. Det är också en låg nyttjandenivå av utvärderingarna som underlag för politiska beslut, handlingsplaner samt budget- och målprocessen. Det förekommer att resultatansvaret ibland ligger på flera nivåer i organisationen och för fem utvärderingar saknas resultatansvar. Kommunstyrelsen 55, 1 mars 2010 PM 28 januari 2010 PM 14 januari 2010 Rapport resultatstyrning 14 januari 2010 Förslagsordning Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Adm. enhetschef

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Kf 32 Dnr 2006/1 106 Förslag till reviderad Förbundsordning för Regionförbundet i Uppsala län Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderad förbundsordning för Regionförbundet i Uppsala län, 5 februari Förbundsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 17 december 2009 att godkänna förslag till reviderad förbundsordning samt att översända det till medlemmarna för godkännande. Samtliga medlemmars fullmäktigeförsamlingar måste godkänna förslaget för att det ska kunna träda i kraft den 1 januari Förslag till reviderad Förbundsordning, 5 februari 2010 Förslagsordning Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Förvaltningen

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Kf 33 Dnr 2009/ Cykelväg mellan Tärnsjö och Kerstinbo, motion Kommunfullmäktiges beslut Motionen bifalles. G/C-stråk Tärnsjö-Kerstinbo tas med i kommunens förslag till regionala cykelvägsobjekt med den prioritet som föreslagits i underlaget till länstransportplaneringen. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett förslag till prioritetslista för g/c-vägar i huvudsak med utgångspunkt från redovisade sammanvävda lista. Carl-Erik Törngren och Anders Petterson (s) föreslår i motion till fullmäktige att kommunen snarast undersöker möjligheterna att anlägga en cykelväg mellan Skärsjö och Kerstinbo. Förslaget motiveras med att möjligheterna att cykla från Tärnsjö till Kerstinbo och vidare till Gysinge har tagits bort i och med ombyggnaden av väg 56 på denna sträcka till mötesfri väg med vajerräcken. Fullmäktige överlämnade 25 november 2009 motionen till beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor, som har yttrat sig 18 januari 2010 med förslag dels att motionen bifalls dels att en revidering av kommunens trafikplan gällande prioriteringen av g/c-vägar görs med hänsyn till nya vajerräcken på kommunens vägar. Ärendet är överlämnat till mark- och planeringsenheten för yttrande med uppdrag att också redovisa de prioriteringar av gång- och cykelvägsobjekt som tidigare gjorts av kommunen. Kommunstyrelsen 63, 1 mars 2010 Yttrande 19 februari 2010 Beredningen för miljö- och samhällsbyggandsfrågor 3, 18 januari 2010 Kommunfullmäktige 146, 25 november 2009 Motion, 9 november 2009 Förslagsordning Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Förslagsställaren Samhällsbyggnadsförvaltningen

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Kf 34 Dnr 2010/ Anmälningsärenden Kommunfullmäktige tackar för informationen Följande anmälningsärende föreligger: 1. Heby kommun, Budget 2010, Plan En mapp från Enköpings kommun.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 Kf 35 Tågtrafiken i Heby kommun Kommunfullmäktiges beslut Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med kommunfullmäktiges gruppledare formulera ett upprop om tågtrafiken i Heby kommun som överlämnas till Upplands Lokaltrafik AB samt Landstinget i Uppsala län. Kommunchefen formulerar tillsammans med kommunfullmäktiges gruppledare ett upprop om tågtrafiken i Heby kommun som överlämnas till Upplands Lokaltrafik AB samt Landstinget i Uppsala län. Ajournering Kommunfullmäktige ajournerar sig för överläggning kl Sammanträdet återupptas kl Förslag Ordföranden föreslår att kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med kommunfullmäktiges gruppledare formulera ett upprop om tågtrafiken i Heby kommun som överlämnas till Upplands Lokaltrafik AB samt Landstinget i Uppsala län. Förslagsordning Ordföranden ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Upplands Lokaltrafik AB Landstinget Uppsala län MÄLAB Regionförbundet Uppsala län

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl 17.00 20.00 Beslutande Gösta Persson (M), ordf Karl-Arne Larsson (C) Ola Birgersson (C) Carina Schön (S) Alette-Marie Lindgren (S) Kurt-Rikard

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Folkets hus, Heby kl. 14:00-20:10 Beslutande Gösta Persson (m), ordf Karl-Arne Larsson (c) Ola Birgersson (c) Carina Schön (s) Tommy Dahlgren (s) Kurt R Lindgren

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl 17.00 21.30 Beslutande Gösta Persson (M), ordf Alette-Marie Lindgren (S) Maire Lautakoski (-) Carina Schön (S) Karl-Arne Larsson (C) Sixten

Läs mer

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl 15:00-20:45 Beslutande Gösta Persson (M), ordf R. Ragnarsson (S) 61-78 Maire Lautakoski (V) Carina Schön (S) Berith Röjerås (C) 61-78 C-E.

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Heby, kl 17.00-21.45 Beslutande Håkan Collin (s), ordförande 21-26, 29-36 Dick Pettersson (c) Ingela Wikander (kd), ordförande 27-28 Mats Pettersson

Läs mer

ordförande Kommunkontoret, måndag 25 mars 2013, kl ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ordförande Kommunkontoret, måndag 25 mars 2013, kl ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. FRITIDSFRÅGOR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Holger Heldmark (M) Gunilla Hamrin (S) S alima Fahad (V) A nn Zander

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl 14.00 19.00 Beslutande Gösta Persson (M), ordf Larry Tallroth (S) Maire Lautakoski (-) Carina Schön (S) Karl-Arne Larsson (C) Sixten Larsson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Folkets Hus, Heby, kl 10.00 18.30 Beslutande Gösta Persson (m), ordförande 38-43, 45-61 Ola Birgersson (c) Håkan Collin (s) ordförande 44 Kurt R Lindgren (lp)

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl 17.00 19.45 Beslutande Gösta Persson (M), ordf Ulla Odhner (S) Maire Lautakoski (-) Carina Schön (S), ej 62 Karl-Arne Larsson (C), ej 64

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS - Plats och tid C-salen, Heby Folkets Hus kl 14:00-15:10 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Sixten Larsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt Löfling (V) Bernt-Ove Stenmark (KD) Anne-Charlotte

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl 17.00 21:05 Beslutande Gösta Persson (M), ordf Alette-Marie Lindgren (S) Maire Lautakoski (V) Carina Schön (S) Daniel Röjerås (C) Sixten Larsson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 148-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 148-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Heby brandstation, Heby kl 09:00-15:10 Beslutande Marie Wilen(C) ordf. David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan Andersson (S) 148-149 Anne-Charlotte

Läs mer

Kommunkontoret tisdag 25 oktober 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret tisdag 25 oktober 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP)) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl 14.00 20.00 Beslutande Gösta Persson (M), ordf Ulla Odhner (S) Maire Lautakoski (-) Carina Schön (S), ej 77 Karl-Arne Larsson (C) Sixten

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander (FP) Kommunkontoret, onsdag 19 november, kl 11.

Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander (FP) Kommunkontoret, onsdag 19 november, kl 11. FRITIDSFRÅGOR - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 09.00 11.30 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 23 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 23 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.30 12.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl 14.00 20.05 Beslutande Gösta Persson (M), ordf Carl-Eric Thörngren (S) Maire Lautakoski (V) Carina Schön (S) Karl-Arne Larsson (C) Sixten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum KOMMUNALA PENS IONÄRSRÅDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 15.15 Beslutande Margaretha Gadde Jenn ische (M), ordförande Ulla Odhner (S) Karin Malmberg (SPF) Rune

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Folkets hus, Heby kl 17:00-21:30 Beslutande Gösta Persson (m), ordf Karl-Arne Larsson (c) Ulla Odhner (s) Carina Schön (s) Tommy Dahlgren (s) Ola Birgersson (c)

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl 17.00 21.45 Beslutande Gösta Persson (M), ordf C-E Thörngren (S) 98-106 Maire Lautakoski (-) Carina Schön (S), ej 110 Karl-Arne Larsson (C)

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 27 januari 2016 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 27 januari 2016 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.30 12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, tisdag 25 februari 2014, kl 08:30. Sekreterare Paragrafer 1-11 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, tisdag 25 februari 2014, kl 08:30. Sekreterare Paragrafer 1-11 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset Heby kl 09:00-12:30 Beslutande Per Möller (C), ordf Sixten Larsson (M) Carl-Eric Thörngren (S) Ola Birgersson (C) Harald

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 16.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V)

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 9.00 12.15 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.10 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Ulf Fahlstad (LP) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande B. Persson (M) Inger Ingstedt (C) A-C Mattsson (FP)

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande B. Persson (M) Inger Ingstedt (C) A-C Mattsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus, Heby kl 17:00-20:45 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Carl-Åke Elmersjö (MP) Håkan Collin (S) Tomas Bergström (FP) Ola Birgersson (C) Carola

Läs mer

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.00 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl 17.00 21:50 Beslutande Gösta Persson (M), ordf Rune Ragnarsson (S) Ola Birgersson (C) Carina Schön (S) Karl-Arne Larsson (C) Kurt R Lindgren

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00 11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M) Anne-Charlotte Mattsson (FP) Larry

Läs mer

Rickert Olzon (M), ordförande Sixten Lautakoski (S) Ulf Nilsson (C) Berith Parmsäter (S) Tomas Bergström (FP)

Rickert Olzon (M), ordförande Sixten Lautakoski (S) Ulf Nilsson (C) Berith Parmsäter (S) Tomas Bergström (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 07.00-07.30, 21.00-21.30, 23.50 24.00 Beslutande Rickert Olzon (M), ordförande Sixten Lautakoski (S) Ulf Nilsson (C) Berith Parmsäter

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, tisdag 25 februari 2014, kl 09:00. Helena Henriksson 12-22 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, tisdag 25 februari 2014, kl 09:00. Helena Henriksson 12-22 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset Heby kl 09:00-11:45 Beslutande Per Möller (C), ordf Sixten Larsson (M) Ola Birgersson (C) Harald Brixeskog (MP) Larry Tallroth

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 12 mars 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 8-17 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 12 mars 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 8-17 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 16.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Utses

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 7 september 2015, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 15-20 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 7 september 2015, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 15-20 ANSLAG/BEVIS - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 15.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M) Anne-Charlotte Mattsson (FP) Carola Eriksson (S) Johan

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.20 Beslutande David Olsson (M), or dförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 18 april 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNALA PENS IONÄRSRÅDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 15.00 Beslutande Margaretha Gadde Jenn ische (M), ordförande Ulla Odhner (S) Karin Malmberg (SPF) Rune

Läs mer

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson (M) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, torsdag 26 mars, kl 8.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, torsdag 26 mars, kl 8. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.30 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) - SOCIALA NÄMNDEN - Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-10.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth

Läs mer

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S)

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S) FRITIDSFRÅGOR - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 09.00 11.00 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-11:50 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Emilie Jansson (S) Anders Pettersson (S)

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 9 november 2015, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 9 november 2015, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Carola Eriksson (S) Bodil Persson (M) Maud

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdatum 17 maj 2011 KOMMUNFULLMÄK TIGE ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdatum 17 maj 2011 KOMMUNFULLMÄK TIGE ANSLAG/BEVIS KOMMUNFULLMÄK TIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17: 00 20:40 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Carl Åke Elmersjö (MP) Håkan Collin (S) Tomas Bergström (FP)

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Ann-Charlotte Mattsson (FP) Bernt-Ove Stenmark (KD) Rickert Olzon (M) Harald Brixeskog (MP) Marie Uppman (MP)

Ej tjänstgörande ersättare Ann-Charlotte Mattsson (FP) Bernt-Ove Stenmark (KD) Rickert Olzon (M) Harald Brixeskog (MP) Marie Uppman (MP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00-20:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) 115-121, 123-140 Carl-Åke Elmersjö (MP) Carina Schön (S) 115-121,

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Annika Krispinsson (C), ordförande Carl-Åke Elmersjö (MP) Håkan Collin (S) Kommunkontoret, Heby, torsdag 11 december 2014 kl 15:00 ANSLAG/BEVIS

Annika Krispinsson (C), ordförande Carl-Åke Elmersjö (MP) Håkan Collin (S) Kommunkontoret, Heby, torsdag 11 december 2014 kl 15:00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15:00-17:10 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordförande Carl-Åke Elmersjö (MP) Håkan Collin (S) Övriga deltagande Tjänstemän Ej tjänstgörande

Läs mer

ordförande Kommunkontoret, torsdag 20 februari, kl ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ordförande Kommunkontoret, torsdag 20 februari, kl ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. FRITIDSFRÅGOR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Friiberghs Herrgård, kl 10.30 12.30 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Holger Heldmar k (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) G unilla

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Kommunkontoret, måndag 20 juni 2016, kl 13:00. Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Kommunkontoret, måndag 20 juni 2016, kl 13:00. Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN- Plats och tid Kroksbo, Enåker kl 09:00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M) Karl-Arne T Larsson (C) Ljiljana Micic (LP) Gudrun Wängelin Lernskog (C) Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 17 december 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 17 december 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.15 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 13.00-15.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Margareta Gadde-Jenniche (M) Gösta Persson (M) Rose-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Margit Grahn, Synskadades Riksförbund (SRF) Medborgarkontoret, Östervåla, 17 juni Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Margit Grahn, Synskadades Riksförbund (SRF) Medborgarkontoret, Östervåla, 17 juni Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS 1 (8) och tid Medborgarkontoret, Östervåla, kl 18.00 20.00 Beslutande Dick Pettersson (C), ordförande Jan Plantin (M), sociala nämnden (Sn) Lars-Erik Larsson, Synskadades Riksförbund (SRF) Holger Heldmark

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) 1(11) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.00 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Tjänstgörande ersättare Elisabeth

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson Demokratigruppen 2006-06-26 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl.18.00 19.00 Beslutande Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum KOMMUNALA PENS IONÄRSRÅDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 13.00 15.10 Beslutande Margaretha Gadde Jen nische (M) Ingela Wikander (KD) Ulla Odhner (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer