- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- KOMMUNFULLMÄKTIGE -"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl Beslutande Gösta Persson (M), ordf C-E Thörngren (S) Maire Lautakoski (-) Carina Schön (S), ej 110 Karl-Arne Larsson (C) Sixten Larsson (M) Marie Wilén (C) A-M Lindgren (S) Elisabeth Wollein (S) Håkan Collin (S) Ewa Westling Olzon (M) Inger Ingstedt (C) Rose-Marie Isaksson (S) Bengt Löfling (V) Jan Sund (S) C Wall (LP) Carola Eriksson (S) Kurt-Rikard Lindgren (LP) Carl-Ove Ernlund (C) Ronny Orvendal (C) T Johansson (SD) Anders Pettersson (S) Kjell Söderberg (LP) C Odhner (S) Leif Nilsson (-) Ingela Wikander (KD) T Ivarsson (LP) Berith Parmsäter (S) A-C Mattsson (FP) Claes Erlandsson (M) Britt Nilsson (S) Sören Johansson (KD) Dick Pettersson (C) Annika Krispinsson (C) Mats Pettersson (S) Caroline Gille (LP) M Gadde-Jennische (M) A Bengtson (FP) Ulla Odhner (S) Pär Rickman (S) Ola Birgersson (C) Övriga deltagande Tjänstemän Ej tjänstgörande ersättare Mona Rönneblad, kommunsekreterare Sixten Lautakoski (-) Karin Rydell (KD) C-G Johansson (KD) Utses att justera Övriga deltagare Åke Persson, strateg, Borlänge kommun Mattias Åsander, fd kommunchef Torbjörn Ivarsson (LP) Salima Fahad (V) Per Eriksson (C) Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Heby, tisdag 28 september 2010, kl Sekreterare Paragrafer Mona Rönneblad Ordförande Justerande Gösta Persson Annika Krispinsson Bengt Löfling ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande 28 september 2010 Datum för anslags nedtagande 20 oktober 2010 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Mona Rönneblad

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Kf 98 Ta makten över upphandlingen Kommunfullmäktige tackar för informationen Åke Persson, strateg från Borlänge kommun, informerar om hur kommuner kan upphandla. Ett exempel på upphandling som diskuterades var om det går att upphandla närodlat? En upphandling följer en process: förarbete, upphandling och uppföljning. Det är bra med ett samarbete mellan kommuner. Borlänge kommun har en upphandlingspolicy.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Kf 99 Dnr 2010/ Fullmäktigeberedningarna, styrelser och nämnder Carl-Erik Thörngren (S), beredningen för social- och fritidsfrågors ordförande informerar att fritidspolitiska programmet är ute på remiss till 24 september Carl-Erik Thörngren, beredningen för social- och fritidsfrågors ordförande informerar om sammanställningen av föreningarna och kommunfullmäktiges Workshop som ska ligga till grund för fritidspolitiska programmet. Carina Schön (S), kommunstyrelsens ordförande, informerar om tidsplanen för tillsättande av ny kommunchef. Håkan Collin, ordförande i Hebyfastigheter AB informerar att Enåkers skola är såld. Håkan Collin, ordförande Hebyfastigheter AB informerar att nästa vecka kommer styrelsen för Hebygårdar AB att behandla byggnationen av radhus vid Kyrkbacken i Heby. Hebygårdar vill få igångsättningstillstånd för att starta byggnationen så snart som det är möjligt. Kjell Söderberg (LP), beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor informerar om hur arbetet med Tämnaren fortskrider. Carina Schön (S), kommunstyrelsens ordförande informerar att Heby kommun anställt en miljöstrateg.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Kf 100 Revisorerna, information Kommunfullmäktige tackar för informationen och tar revisionens konstaterande i beaktande. Revisionens ordförande Ola Birgersson (C) informerar om granskningsrapporten Beredning och verkställande av beslut inom kommunstyrelsen och nämnder som revisionen antagit 20 maj Revisionen konstaterar att återrapporteringen till kommunfullmäktige måste förbättras. Beslutsunderlag Revisionsrapport, granskning av beredning och verkställande av beslut inom kommunstyrelsen och nämnder Kommunfullmäktiges revisorer 30, 20 maj 2010 Revisionsskrivelse, 20 maj 2010 PM, 10 juni 2010, centrala förvaltningen Kommunstyrelsen 220, 25 augusti 2010

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Kf 101 Dnr 2007/ Återrapporteringar Carina Schön (S) rapporterar om vänortsbesöket från Estland. Det var besökare både från Killinge-Nõmme och Vändra. Vid deras vistelse besöktes bland annat Sala kommun och Östamässan. Carina Schön (S) informerar att regeringen godkänt ansökan om utpekande av Älvlandskapet Nedre Dalälven som biosfärområde i enlighet med Unescos Man and Biosphere program. Gösta Persson (M) informerar från mottagningen i Stockholms Stadshus, 18 juni 2010 med anledning av kronprinsessan Victoria och Daniel Westlings bröllop. Uppsala län överlämnade en gemensam gåva.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Kf 102 Dnr 2010/ Enkla frågor 1. Dick Pettersson (C) ställer enkel fråga till Håkan Collin (S) med anledning av ny placering för lekparken till de nybyggda husen vid torget i Östervåla. Kan gamla hockeyrinken på Lillängen i samhället vara ett alternativ? Håkan Collin besvarar frågan. 2. Dick Pettersson (C) ställer enkel fråga till Carina Schön (S) med anledning av en fråga från församlingen i Östervåla. Om man skickar e-post till kommunen, ska man då få ett svar som bekräftar att det är mottaget. Carina Schön besvarar frågan. 3. Dick Pettersson (C) ställer enkel fråga till Gösta Persson (M) med anledning av valaffischer. Finns det reglemente för uppsättande av valaffischer? Gösta Persson besvarar frågan. 4. Charlotte Wall (LP) ställer enkel fråga till Carina Schön (S) med anledning av att UL:s bussar enbart går till busstorget och inte till terminalen på Stationsvägen. Vad ska man göra åt den saken? Carina Schön besvarar frågan. 5. Charlotte Wall (LP) ställer enkel fråga till Carina Schön (S) med anledning av att Frälsningsarméns lokaler i Harbo är till salu. Kommer Heby kommun att köpa lokalen? Carina Schön besvarar frågan. 6. Charlotte Wall (LP) ställer enkel fråga till Ola Birgersson (C) med anledning av upphandling av ny revisionsfirma. Sker upphandling vid varje ny mandatperiod? Ola Birgersson besvarar frågan. 7. Kjell Söderberg (LP) ställer enkel fråga till Carina Schön (S) med anledning av tomtområdet som Östervåla bostäder köpte. Carina Schön besvarar frågan.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Kf 103 Dnr 2010/ Allmänhetens frågestund Det fanns inga frågor från allmänheten.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Kf 104 Dnr 2010/ Anmälan av nya medborgarförslag Medborgarförslag Allmänhetens datorer i Östervåla bibliotek måste förbättras överlämnas till verksamhetsnämnden för beslut, besvarande och återrapportering. Sven-Olof Olsson har inkommit med medborgarförslag, 10 juni I förslaget framgår att han önskar att allmänhetens datorer i Östervåla måste förbättras. Beslutsunderlag Medborgarförslag, 10 juni 2010 Verksamhetsnämnden

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Kf 105 Avtackning av förre kommunchefen Förre kommunchefen Mattias Åsander avtackades med blommor och presenter. Han berättade om sin tid i Heby kommun.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Kf 106 Dnr 2010/ Ny politisk organisation Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens sammanträde 29 oktober Motiveringen till återremiss är att kommunfullmäktiges arbetsordning liksom beredningarnas reglementen ska ses över framför allt när det gäller valbarhetsreglerna och antalet ledamöter i beredningarna. Vidare ska övervägas om kultur- och fritidsfrågorna ska hanteras av en särskild beredning eller ett utskott. Kommunfullmäktige gav vid sitt sammanträde den 16 mars 2010 kommunstyrelsen i uppdrag (Kf 29), att före valet 2010, se över Heby kommuns principer för styrning och ledning inför ett valfrihetssystem. Kommunfullmäktige beslutade 15 juni 2010, (Kf 76), att den politiska organisationen justeras i enlighet med principerna enligt PM 24 maj Kommunstyrelsen får i uppdrag att till fullmäktiges sammanträde i september månad justera arbetsordning, reglementen samt instruktioner enligt de fastställda principerna. Kommunstyrelsen beslutade 25 augusti 2010 (Ks 216) att föreslå kommunfullmäktige besluta anta arbetsordning, reglementen och den justerade politiska organisationen, enligt förslag 24 maj Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 216, 25 augusti 2010 Arbetsordning, kommunfullmäktige Reglementen till styrelsen nämnder och beredningar Kommunfullmäktige 76, 15 juni 2010 PM 24 maj 2010 Förslag Carina Schön (S) med bifall av Håkan Collin (S): Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens sammanträde 29 oktober Motiveringen till återremiss är att kommunfullmäktiges arbetsordning liksom beredningarnas reglementen ska ses över framför allt när det gäller valbarhetsreglerna och antalet ledamöter i beredningarna. Vidare ska övervägas om kultur- och fritidsfrågorna ska hanteras av en särskild beredning eller ett utskott. Förslagsordning Ordföranden ställer Carina Schöns förslag om återremiss mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. Kommunstyrelsen

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Kf 107 Dnr 2010/1 012 Beredningen för ekonomi och samordning, inriktningsmål 2011, välfärd Beredningen för ekonomi och samordnings inriktningsmål 2011 inom området välfärd, antas. Beredningen för ekonomi och samordnings inriktningsmål 2011 inom området välfärd, enligt nedan, föreligger: 1. Heby kommun är en trygg och säker kommun. 2. Medlemmarna i Heby kommun upplever fysiskt och psykiskt välbefinnande. 3. Heby kommun har nolltolerans vid användandet av alkohol och droger på arbetsplatser, allmänna platser, i trafiken och idrotten. 4. Heby kommun bedriver ett brottsförebyggande arbete i samverkan med polismyndigheten och övriga berörda parter. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 224, 25 augusti 2010 Beredningen för ekonomi och samordning 6, 25 augusti 2010 Förslagsordning Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Adm. controller

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Kf 108 Dnr 2010/ Försäljning av Ramsjö skola Hebyfastigheters AB begäran om tillstånd att sälja Ramsjö skola bifalles. Kommunstyrelsen ska godkänna eventuellt överlåtelseavtal. Hebyfastigheter AB begär i skrivelse 31 maj 2010 tillstånd att sälja Ramsjö skola, på fastigheten Stora Ramsjö 1:53, tidigare del av Stora Ramsjö 2:3 samt påbörja en fastighetsreglering. Anledningen till önskan om försäljning är att skolverksamheten upphört och att bolaget inte hittat någon ny hyresgäst, som är intresserad av fastigheten i befintligt skick. Vittinge församling har dock visat intresse av att köpa fastigheten. Marken ligger mycket centralt i Morgongåva angränsande till kommunala verksamheter och centrumhuset. Även om det inte nu går att säga exakt vad marken så småningom kommer att användas till kan man utgå från att en expansion av orten kommer att medföra behov av någon form av service-, trafik- eller annan centrumfunktion i detta läge. Förslaget till översiktsplan för Morgongåva tätort anger också detta som ett verksamhetsområde för centrumfunktioner. Det är då viktigt att kommunen har rådighet över marken och att detta område inte splittras upp på flera ägare, så att ett helhetsgrepp försvåras. Med undantag av butikerna ägs marken i vinkeln mellan Ramsjövägen och Brunkullsvägen av kommunkoncernen. Mark- och planeringsenheten föreslår att den mark kommunen äger i centrum behålls i kommunkoncernens ägo. Däremot kan uthyrning av lokaler och mark ske på relativt långa perioder, eftersom inga förändringar här är aktuella på kortare sikt. Kommunstyrelsen beslutade 23 juni 2010 (Ks 180) föreslå kommunfullmäktige besluta att Heby kommun avslår begäran från Hebyfastigheter AB att få försälja del av fastigheten Stor Ramsjö 1:53. Heby kommun ser positivt på ett långsiktigt arrendeavtal. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 180, 23 juni 2010 Yttrande, 15 juni 2010 Skrivelse, 31 maj 2010 Förslag Charlotte Wall (LP) med bifall av Dick Pettersson (C), Gösta Persson (M) och Håkan Collin (S): Hebyfastigheters AB begäran om tillstånd att sälja Ramsjö skola bifalles.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Carina Schön (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Tilläggsförslag Håkan Collin (S): Kommunstyrelsen ska godkänna eventuellt överlåtelseavtal. Förslagsordning Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Charlotte Walls förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller Charlotte Walls förslag. Därefter ställer ordföranden Håkan Collins tilläggsförslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsförslaget. Hebyfastigheter AB Kommunstyrelsen

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Kf 109 Dnr 2009/ Kostpolitiskt program Kostpolitiskt program, 22 juni 2010, antas. Heby kommun har idag inget kostpolitiskt styrdokument som samlar de visioner, mål och tankar som finns politiskt om måltiderna som serveras ute i verksamheterna. Ett av verksamhetsnämndens effektmål för 2009 var att ta fram ett sådant. Uttryck för den politiska viljan om mat och måltider i Heby finns idag politiskt beslutade i olika dokument: Dels i form av en målformulering och ett avsnitt i äldreplanen (Heby FS 2008:6), dels i Hebys lokala Agenda 21, tagen i fullmäktige 18 februari 2002 och i ett antal kriterier som Verksamhetsnämnden satte upp för kostverksamheten i samband med omorganisationsarbete En summering av innehållet i dokumenten samt effektmålen för 2009 som berör kostenheten redovisas i bilaga 1. Kommunstyrelsen beslutade den 2 september 2009 om riktlinjer för livsmedel som ger instruktioner för upphandling av livsmedel. Kommunstyrelsen beslutade 25 augusti 2010 (Ks 218) föreslå kommunfullmäktige anta kostpolitiskt program, 22 juni Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 218, 25 augusti 2010 Missiv 18 augusti 2010 PM 18 augusti 2010 Förslag till kostpolitiskt program 22 juni 2010 Verksamhetsnämnden 53, 22 juni 2010 Förslag Rose-Marie Isaksson (S) med bifall av Margaretha Gadde-Jennische (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Förslagsordning Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Samhällsbyggnadsförvaltningen

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Kf 110 Dnr 2007/ Försäljning av aktier i Sala-Heby Energi bredband AB Heby kommun är positiv till en försäljning av aktier i Sala-Heby Energi Bredband AB till Lidén Datagruppen AB baserat på den information som framställts av Sala-Heby Energi AB till Heby kommun den 7 juni Sala Heby Energi (SHE) har till Heby kommun inkommit med en skrivelse och information om det beslut bolagets styrelse tagit angående försäljning av Sala-Heby Energis aktier i Sala-Heby Energi Bredband AB till minoritetsägaren Lidén Datagruppen AB. Enligt ett av det villkor som finns för en fortsättning och genomförande av affären måste Sala-Heby Energi AB:s huvudägare vara positiva till förslaget. Kommunstyrelsen beslutade 25 augusti 2010 (Ks 206) föreslå kommunfullmäktige besluta att Heby kommun är positiv till en försäljning av aktier i Sala-Heby Energi Bredband AB till Lidén Datagruppen AB baserat på den information som framställts av Sala- Heby Energi AB till Heby kommun den 7 juni Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 206, 25 augusti 2010 Skrivelse från Sala Heby Energi, 7 juli 2010 PM 23 augusti 2010 Förslagsordning Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Jäv Carina Schön (S) anmäler jäv. Sala Heby Energi Bredband AB Lidén Datagruppen AB Ekonomichefen

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Kf 111 Dnr 2005/ Pris på mark för flerbostadshus Till gällande tomttaxa läggs ett särskilt pris på mark avsedd för flerbostadshusbebyggelse. Priset för denna typ av mark sätts till 82 kr/kvm. Förutom planmonopolet är prissättningen på mark ett viktigt styrmedel för bebyggelseutvecklingen. Genom det egna markinnehavet kan kommunen påverka vad som byggs, var det byggs och när det byggs. I förslag till bostadspolitiskt program uppmärksammas betydelsen av att byggnation av flerbostadshus kommer igång på flera håll runt om i kommunen. Nyproduktion av lägenheter i flerbostadshus ger en större rörlighet på bostadsmarknaden och möjliggör på så sätt en större inflyttning till kommunen. För att stimulera byggandet av flerfamiljshus bör priset på tomtmark för ändamålet sänkas. Ärendet Enligt kommunfullmäktiges beslut, 19 september 2006, (Kf 114), är idag gällande pris för bostadsmark 133 kr/kvm. Detta gäller oavsett om marken är avsedd för småhus eller för flerbostadshus. Taxan 133 kr/kvm grundar sig på kommunens faktiska kostnader för iordningställande av marken. Betalningsviljan för mark avsedd för flerbostadshus upplevs som lägre än för motsvarande mark avsedd för villabebyggelse. Dagens taxa uppfattas som hög och intresset för marken är svalt. I samband med försäljning av mark för byggnation av flerbostadshus har också uppmärksammats att kommunens kostnader många gånger blir avsevärt lägre vid denna typ av exploateringar. Anledningen till detta är att attraktiva lägen för flerbostadshusbebyggelse ofta innebär en förtätning av befintlig bebyggelse och att inga större investeringar i infrastruktur då behövs. I enlighet med gällande pris på bostads- respektive verksamhetsmark bör priset på mark för flerbostadshus även fortsättningsvis vara kvadratmeterbaserat, men till skillnad från dagens taxa inte enbart fokusera på kostnadstäckning i exploateringsfasen utan se till ett bredare sammanhang där flerbostadshusbebyggelsen möjliggör för större skatteintäkter jämfört med nyttjande av motsvarande mark för byggnation av småhus. Utifrån en uppskattning av faktiska kostnader vid ett antal olika flerbostadshusbyggnationer kan 82 kr/kvm anses vara en rimlig prisnivå även om den i vissa fall inte kommer att täcka kommunens kostnader i samband med exploatering.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Kommunstyrelsen beslutade 25 augusti 2010 (Ks 215) föreslå kommunfullmäktige att Till gällande tomttaxa läggs ett särskilt pris på mark avsedd för flerbostadshusbebyggelse. Priset för denna typ av mark sätts till 82 kr/kvm. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 215, 25 augusti 2010 PM 19 augusti 2010 Förslag Carina Schön (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Förslagsordning Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Mark- och planeringsenheten

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Kf 112 Dnr 2009/ Bygg en badbassäng i Östervåla, motion Förslagsställaren Motionen bifalls. Dick Pettersson (C) föreslår i odaterad motion fullmäktige besluta att det byggs ett utebad i Östervåla. Att det byggs så att det går att överbygga det till ett badhus i framtiden, att kommunen på detta sätt prioriterar folkhälsan och elevhälsan även i den norra kommundelen, att bygget görs när kommunen har möjlighet att prioritera en kommunal utebassäng samt att det görs i samverkan med företagare som vill satsa på Östervåla och innevånarnas hälsa. Kommunfullmäktige överlämnade 26 maj 2009 (Kf 73) motionen till beredningen för social- och fritidsfrågor för beredning. Beredningen för social- och fritidsfrågor föreslog 14 september 2009 (Bsf 30) kommunfullmäktige att bifalla motionen med kommentaren: Beredningens positiva ställningstagande till motionen grundar sig på motionärens ekonomiska övervägande för projektet och att med förverkligandet av motionens genomförandeförslag kan följande positiva effekter uppnås för vår kommun - Förutsättningar för att ökad simkunskap förbättras - Med ytterligare en badplats i norra kommundelen kan folkhälsan förbättras - Minskade utsläpp i atmosfären eftersom avstånd till badplats förkortas och därmed förbättras den fysiska miljön - Den norra kommundelens attraktionskraft för etablering ökar Kommunstyrelsen föreslår 25 maj 2010 (Ks 144) att kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen förlängd beredningstid. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 211, 25 augusti 2010 Kommunstyrelsen 144, 25 maj 2010 Beredningen för social- och fritidsfrågor 30, 14 september 2009 Motion odaterad Förslag Dick Pettersson (C) med bifall av Kurt-Rikard Lindgren (LP) och Rose-Marie Isaksson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Förslagsordning Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 Kf 113 Dnr 2010/ Låt färdtjänstberättigad få ta med sig ledsagare på bussen, motion Bifall till motionens första punkt. Motionens andra punkt överlämnas till kommunstyrelsen som får i uppdrag att utreda konsekvenserna av ett sådant beslut. Carl-Gunnar Johansson (KD) föreslår i motion 20 april 2010, fullmäktige besluta: - Ändra regelverket i färdtjänsten så att ledsagare får åka buss tillsammans med den färdtjänstberättigade utan avgift. - Sänk avgiftsnivån i färdtjänsttaxan så att det blir mer ekonomiskt möjligt för den enskilde att använda färdtjänst. Kommunfullmäktige beslutade, 20 april 2010 (Kf 49), att överlämna motionen till beredningen för social- och fritidsfrågor, sociala nämnden och kommunstyrelsen för beredning. Beredningen för social- och fritidsfrågor beslutade 28 maj 2010 (Bsf 34) att bifalla motionen. Sociala nämnden beslutade 28 maj 2010 (Sn 109), att nämnden ser positivt på frågan och föreslår en djupare utredning. Ordföranden påpekar att en redaktionell ändring ska göras i kommunstyrelsens andra förslagspunkt innebärande att förvaltningen ska ändras till kommunstyrelsen i den nya lydelsen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 210, 25 augusti 2010 Sociala nämnden 109, 23 juni 2010 Beredningen för social- och fritidsfrågor 34, 28 maj 2010 PM 25 maj 2010 Kommunfullmäktige 49, 20 april 2010 Motion, 20 april 2010 Förslag Leif Nilsson (-): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Förslagsordning Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Kommunstyrelsen

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Ks 114 Dnr 2010/ Våga utmana, motion Motionen bifalls. Tomas Bergström (FP), Marie Wilén (C), David Olsson (M) och Sören Johansson (KD) föreslår i motion, 15 juni 2010 kommunfullmäktige besluta att Heby kommun utreder ett införande av utmanarrätt. Ett principbeslut om utmanarrätt skall underställas fullmäktige före den sista december Kommunfullmäktige beslutade, 15 juni 2010 (Kf 90) att överlämna motionen till beredningen för ekonomi och samordning för beredning. Beredningen för ekonomi och samordning beslutade, 25 augusti 2010 (Bes 7), föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 212, 25 augusti 2010 Kommunfullmäktige 90, 15 juni 2010 Motion, 15 juni 2010 Förslagsordning Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Förslagsställarna

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 Kf 115 Dnr 2010/ Ställ i ordning och sprid information om Heby kommun, motion Motionen bifalles. Charlotte Wall (LP) och Kurt-Rickard Lindgren (LP) föreslår i motion 20 april 2010, fullmäktige besluta att kommunen iordningställer och sprider information om Heby kommun ( värt att veta om Heby kommun ) till bland annat beslutsfattare i Uppsala Län (landstingspolitiker, Upplands Lokaltrafik, polis och andra myndigheter, samt organisationer som planerar för och har inflytande över eller intressen rörande Heby kommun. Det går inte att ta för givet att personer som på olika sätt berörs av länsbytet till C-län har fullgod kunskap om Heby kommuns geografiska läge, historia och kultur. Man kan undvika misstag från beslutsfattare som senare kan bli ett problem för Heby kommun. Det har nyligen visat sig att folk tror att Heby kommun har en traditionell och nära koppling till Enköping. Viktigt är då att förklara att Heby kommuns naturliga kontaktytor när det gäller arbetsmarknad, gymnasieskolor med mera är Sala och framförallt Uppsala. Det är då givetvis naturligt att det är framförallt i Uppsala kontakten med den offentliga servicen bör ges för boende i Heby kommun, till exempel att Akademiska sjukhuset i Uppsala bör vara Hebys sjukhus. Det är också skälet till att den traditionella pendlingssträckan Sala-Uppsala måste förstärkas med bättre tågtrafik och fler tågstopp till exempel i Vittinge. Alltså, det är av stor vikt att kommunen informerar rätt personer och kommunicerar regionen så att offentlig service blir riktad åt rätt håll, Mot Uppsala, och Uppsala län. Beredningen för ekonomi och samordning beslutade 23 juni 2010 (Bes 5) föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 186, 23 juni 2010 Beredningen för ekonomi och samordning, 5, 23 juni 2010 Kommunfullmäktige 65, 18 maj 2010 Motion, 20 april 2010 Förslagsordning Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Förslagsställarna

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 Kf 116 Dnr 2010/ Dnr 2010/ Dnr 2008/ Dnr 2008/ Återrapporteringar av medborgarförslag Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringarna och lägger medborgarförslagen till handlingarna. - Verksamhetsnämnden har i 54, 22 juni 2010, behandlat och besvarat medborgarförslag Reducerat pris på gymmet för pensionärer. - Kommunstyrelsen har i 213, 25 augusti 2010, behandlat och besvarat medborgarförslag Policy om handläggningstid för biståndshandläggning. - Samhällsplaneraren för Heby kommun har 21 juni 2010, besvarat två medborgarförslag Om farthinder och övergångsställe.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 Kf 117 Dnr 2009/ Avsägelser Kajsa Westerholm-Nilsson (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden. Kajsa Westerholm-Nilsson är varken skriven eller bosatt i Heby kommun och kan inte delta i nämndens arbete, därför bör hon entledigas från sitt uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden. Kajsa Westerholm-Nilsson FMS

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 Kf 118 Dnr 2006/ Överförmyndarnämnden, val av ersättare Lukas Löfling (V) utses till ersättare i överförmyndarnämnden för tiden fram till och med 31 december Kajsa Westerholm-Nilsson är entledigad från uppdraget som ersättare i överförmyndarnämnden (Kf 117, ). Lukas Löfling FMS

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 Kf 119 Dnr 2010/ Anmälningsärenden Kommunfullmäktige tackar för informationen Följande anmälningsärenden föreligger: - Sammanställning av workshop med föreningar och kommunfullmäktige, 27 maj Årsredovisning och koncernredovisning 2009, Hebyfastigheter.

Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 18 februari 2013 kl 09:00. Anslag/Bevis

Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 18 februari 2013 kl 09:00. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 16:30 21:10 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Bernt-Erik Rutström (S) Marie Wilén (C)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rose-Marie Isaksson (S) Rolf Edlund (C)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rose-Marie Isaksson (S) Rolf Edlund (C) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.00 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 231-261 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 231-261 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners Plats och tid Ljusdalssalen, 08:30-16:20 Beslutande: Marit Holmstrand (s) ordf Stefan Andersson (m) Annelie Wallberg (s) Eva Svärd (kd), ej 240-247, 257 Christina Embretsen (s) Leif Hansen (srd) ej 251-255,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34) 2009-12-15 Sida 1 (34) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens Hus, kl 17.00 22.00. Ajournering och paus kl 18.20 21.00, och 21.10 21.20. Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer