- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- KOMMUNFULLMÄKTIGE -"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl Beslutande Gösta Persson (M), ordf C-E Thörngren (S) Maire Lautakoski (-) Carina Schön (S), ej 110 Karl-Arne Larsson (C) Sixten Larsson (M) Marie Wilén (C) A-M Lindgren (S) Elisabeth Wollein (S) Håkan Collin (S) Ewa Westling Olzon (M) Inger Ingstedt (C) Rose-Marie Isaksson (S) Bengt Löfling (V) Jan Sund (S) C Wall (LP) Carola Eriksson (S) Kurt-Rikard Lindgren (LP) Carl-Ove Ernlund (C) Ronny Orvendal (C) T Johansson (SD) Anders Pettersson (S) Kjell Söderberg (LP) C Odhner (S) Leif Nilsson (-) Ingela Wikander (KD) T Ivarsson (LP) Berith Parmsäter (S) A-C Mattsson (FP) Claes Erlandsson (M) Britt Nilsson (S) Sören Johansson (KD) Dick Pettersson (C) Annika Krispinsson (C) Mats Pettersson (S) Caroline Gille (LP) M Gadde-Jennische (M) A Bengtson (FP) Ulla Odhner (S) Pär Rickman (S) Ola Birgersson (C) Övriga deltagande Tjänstemän Ej tjänstgörande ersättare Mona Rönneblad, kommunsekreterare Sixten Lautakoski (-) Karin Rydell (KD) C-G Johansson (KD) Utses att justera Övriga deltagare Åke Persson, strateg, Borlänge kommun Mattias Åsander, fd kommunchef Torbjörn Ivarsson (LP) Salima Fahad (V) Per Eriksson (C) Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Heby, tisdag 28 september 2010, kl Sekreterare Paragrafer Mona Rönneblad Ordförande Justerande Gösta Persson Annika Krispinsson Bengt Löfling ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande 28 september 2010 Datum för anslags nedtagande 20 oktober 2010 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Mona Rönneblad

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Kf 98 Ta makten över upphandlingen Kommunfullmäktige tackar för informationen Åke Persson, strateg från Borlänge kommun, informerar om hur kommuner kan upphandla. Ett exempel på upphandling som diskuterades var om det går att upphandla närodlat? En upphandling följer en process: förarbete, upphandling och uppföljning. Det är bra med ett samarbete mellan kommuner. Borlänge kommun har en upphandlingspolicy.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Kf 99 Dnr 2010/ Fullmäktigeberedningarna, styrelser och nämnder Carl-Erik Thörngren (S), beredningen för social- och fritidsfrågors ordförande informerar att fritidspolitiska programmet är ute på remiss till 24 september Carl-Erik Thörngren, beredningen för social- och fritidsfrågors ordförande informerar om sammanställningen av föreningarna och kommunfullmäktiges Workshop som ska ligga till grund för fritidspolitiska programmet. Carina Schön (S), kommunstyrelsens ordförande, informerar om tidsplanen för tillsättande av ny kommunchef. Håkan Collin, ordförande i Hebyfastigheter AB informerar att Enåkers skola är såld. Håkan Collin, ordförande Hebyfastigheter AB informerar att nästa vecka kommer styrelsen för Hebygårdar AB att behandla byggnationen av radhus vid Kyrkbacken i Heby. Hebygårdar vill få igångsättningstillstånd för att starta byggnationen så snart som det är möjligt. Kjell Söderberg (LP), beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor informerar om hur arbetet med Tämnaren fortskrider. Carina Schön (S), kommunstyrelsens ordförande informerar att Heby kommun anställt en miljöstrateg.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Kf 100 Revisorerna, information Kommunfullmäktige tackar för informationen och tar revisionens konstaterande i beaktande. Revisionens ordförande Ola Birgersson (C) informerar om granskningsrapporten Beredning och verkställande av beslut inom kommunstyrelsen och nämnder som revisionen antagit 20 maj Revisionen konstaterar att återrapporteringen till kommunfullmäktige måste förbättras. Beslutsunderlag Revisionsrapport, granskning av beredning och verkställande av beslut inom kommunstyrelsen och nämnder Kommunfullmäktiges revisorer 30, 20 maj 2010 Revisionsskrivelse, 20 maj 2010 PM, 10 juni 2010, centrala förvaltningen Kommunstyrelsen 220, 25 augusti 2010

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Kf 101 Dnr 2007/ Återrapporteringar Carina Schön (S) rapporterar om vänortsbesöket från Estland. Det var besökare både från Killinge-Nõmme och Vändra. Vid deras vistelse besöktes bland annat Sala kommun och Östamässan. Carina Schön (S) informerar att regeringen godkänt ansökan om utpekande av Älvlandskapet Nedre Dalälven som biosfärområde i enlighet med Unescos Man and Biosphere program. Gösta Persson (M) informerar från mottagningen i Stockholms Stadshus, 18 juni 2010 med anledning av kronprinsessan Victoria och Daniel Westlings bröllop. Uppsala län överlämnade en gemensam gåva.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Kf 102 Dnr 2010/ Enkla frågor 1. Dick Pettersson (C) ställer enkel fråga till Håkan Collin (S) med anledning av ny placering för lekparken till de nybyggda husen vid torget i Östervåla. Kan gamla hockeyrinken på Lillängen i samhället vara ett alternativ? Håkan Collin besvarar frågan. 2. Dick Pettersson (C) ställer enkel fråga till Carina Schön (S) med anledning av en fråga från församlingen i Östervåla. Om man skickar e-post till kommunen, ska man då få ett svar som bekräftar att det är mottaget. Carina Schön besvarar frågan. 3. Dick Pettersson (C) ställer enkel fråga till Gösta Persson (M) med anledning av valaffischer. Finns det reglemente för uppsättande av valaffischer? Gösta Persson besvarar frågan. 4. Charlotte Wall (LP) ställer enkel fråga till Carina Schön (S) med anledning av att UL:s bussar enbart går till busstorget och inte till terminalen på Stationsvägen. Vad ska man göra åt den saken? Carina Schön besvarar frågan. 5. Charlotte Wall (LP) ställer enkel fråga till Carina Schön (S) med anledning av att Frälsningsarméns lokaler i Harbo är till salu. Kommer Heby kommun att köpa lokalen? Carina Schön besvarar frågan. 6. Charlotte Wall (LP) ställer enkel fråga till Ola Birgersson (C) med anledning av upphandling av ny revisionsfirma. Sker upphandling vid varje ny mandatperiod? Ola Birgersson besvarar frågan. 7. Kjell Söderberg (LP) ställer enkel fråga till Carina Schön (S) med anledning av tomtområdet som Östervåla bostäder köpte. Carina Schön besvarar frågan.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Kf 103 Dnr 2010/ Allmänhetens frågestund Det fanns inga frågor från allmänheten.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Kf 104 Dnr 2010/ Anmälan av nya medborgarförslag Medborgarförslag Allmänhetens datorer i Östervåla bibliotek måste förbättras överlämnas till verksamhetsnämnden för beslut, besvarande och återrapportering. Sven-Olof Olsson har inkommit med medborgarförslag, 10 juni I förslaget framgår att han önskar att allmänhetens datorer i Östervåla måste förbättras. Beslutsunderlag Medborgarförslag, 10 juni 2010 Verksamhetsnämnden

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Kf 105 Avtackning av förre kommunchefen Förre kommunchefen Mattias Åsander avtackades med blommor och presenter. Han berättade om sin tid i Heby kommun.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Kf 106 Dnr 2010/ Ny politisk organisation Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens sammanträde 29 oktober Motiveringen till återremiss är att kommunfullmäktiges arbetsordning liksom beredningarnas reglementen ska ses över framför allt när det gäller valbarhetsreglerna och antalet ledamöter i beredningarna. Vidare ska övervägas om kultur- och fritidsfrågorna ska hanteras av en särskild beredning eller ett utskott. Kommunfullmäktige gav vid sitt sammanträde den 16 mars 2010 kommunstyrelsen i uppdrag (Kf 29), att före valet 2010, se över Heby kommuns principer för styrning och ledning inför ett valfrihetssystem. Kommunfullmäktige beslutade 15 juni 2010, (Kf 76), att den politiska organisationen justeras i enlighet med principerna enligt PM 24 maj Kommunstyrelsen får i uppdrag att till fullmäktiges sammanträde i september månad justera arbetsordning, reglementen samt instruktioner enligt de fastställda principerna. Kommunstyrelsen beslutade 25 augusti 2010 (Ks 216) att föreslå kommunfullmäktige besluta anta arbetsordning, reglementen och den justerade politiska organisationen, enligt förslag 24 maj Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 216, 25 augusti 2010 Arbetsordning, kommunfullmäktige Reglementen till styrelsen nämnder och beredningar Kommunfullmäktige 76, 15 juni 2010 PM 24 maj 2010 Förslag Carina Schön (S) med bifall av Håkan Collin (S): Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens sammanträde 29 oktober Motiveringen till återremiss är att kommunfullmäktiges arbetsordning liksom beredningarnas reglementen ska ses över framför allt när det gäller valbarhetsreglerna och antalet ledamöter i beredningarna. Vidare ska övervägas om kultur- och fritidsfrågorna ska hanteras av en särskild beredning eller ett utskott. Förslagsordning Ordföranden ställer Carina Schöns förslag om återremiss mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. Kommunstyrelsen

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Kf 107 Dnr 2010/1 012 Beredningen för ekonomi och samordning, inriktningsmål 2011, välfärd Beredningen för ekonomi och samordnings inriktningsmål 2011 inom området välfärd, antas. Beredningen för ekonomi och samordnings inriktningsmål 2011 inom området välfärd, enligt nedan, föreligger: 1. Heby kommun är en trygg och säker kommun. 2. Medlemmarna i Heby kommun upplever fysiskt och psykiskt välbefinnande. 3. Heby kommun har nolltolerans vid användandet av alkohol och droger på arbetsplatser, allmänna platser, i trafiken och idrotten. 4. Heby kommun bedriver ett brottsförebyggande arbete i samverkan med polismyndigheten och övriga berörda parter. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 224, 25 augusti 2010 Beredningen för ekonomi och samordning 6, 25 augusti 2010 Förslagsordning Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Adm. controller

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Kf 108 Dnr 2010/ Försäljning av Ramsjö skola Hebyfastigheters AB begäran om tillstånd att sälja Ramsjö skola bifalles. Kommunstyrelsen ska godkänna eventuellt överlåtelseavtal. Hebyfastigheter AB begär i skrivelse 31 maj 2010 tillstånd att sälja Ramsjö skola, på fastigheten Stora Ramsjö 1:53, tidigare del av Stora Ramsjö 2:3 samt påbörja en fastighetsreglering. Anledningen till önskan om försäljning är att skolverksamheten upphört och att bolaget inte hittat någon ny hyresgäst, som är intresserad av fastigheten i befintligt skick. Vittinge församling har dock visat intresse av att köpa fastigheten. Marken ligger mycket centralt i Morgongåva angränsande till kommunala verksamheter och centrumhuset. Även om det inte nu går att säga exakt vad marken så småningom kommer att användas till kan man utgå från att en expansion av orten kommer att medföra behov av någon form av service-, trafik- eller annan centrumfunktion i detta läge. Förslaget till översiktsplan för Morgongåva tätort anger också detta som ett verksamhetsområde för centrumfunktioner. Det är då viktigt att kommunen har rådighet över marken och att detta område inte splittras upp på flera ägare, så att ett helhetsgrepp försvåras. Med undantag av butikerna ägs marken i vinkeln mellan Ramsjövägen och Brunkullsvägen av kommunkoncernen. Mark- och planeringsenheten föreslår att den mark kommunen äger i centrum behålls i kommunkoncernens ägo. Däremot kan uthyrning av lokaler och mark ske på relativt långa perioder, eftersom inga förändringar här är aktuella på kortare sikt. Kommunstyrelsen beslutade 23 juni 2010 (Ks 180) föreslå kommunfullmäktige besluta att Heby kommun avslår begäran från Hebyfastigheter AB att få försälja del av fastigheten Stor Ramsjö 1:53. Heby kommun ser positivt på ett långsiktigt arrendeavtal. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 180, 23 juni 2010 Yttrande, 15 juni 2010 Skrivelse, 31 maj 2010 Förslag Charlotte Wall (LP) med bifall av Dick Pettersson (C), Gösta Persson (M) och Håkan Collin (S): Hebyfastigheters AB begäran om tillstånd att sälja Ramsjö skola bifalles.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Carina Schön (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Tilläggsförslag Håkan Collin (S): Kommunstyrelsen ska godkänna eventuellt överlåtelseavtal. Förslagsordning Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Charlotte Walls förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller Charlotte Walls förslag. Därefter ställer ordföranden Håkan Collins tilläggsförslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsförslaget. Hebyfastigheter AB Kommunstyrelsen

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Kf 109 Dnr 2009/ Kostpolitiskt program Kostpolitiskt program, 22 juni 2010, antas. Heby kommun har idag inget kostpolitiskt styrdokument som samlar de visioner, mål och tankar som finns politiskt om måltiderna som serveras ute i verksamheterna. Ett av verksamhetsnämndens effektmål för 2009 var att ta fram ett sådant. Uttryck för den politiska viljan om mat och måltider i Heby finns idag politiskt beslutade i olika dokument: Dels i form av en målformulering och ett avsnitt i äldreplanen (Heby FS 2008:6), dels i Hebys lokala Agenda 21, tagen i fullmäktige 18 februari 2002 och i ett antal kriterier som Verksamhetsnämnden satte upp för kostverksamheten i samband med omorganisationsarbete En summering av innehållet i dokumenten samt effektmålen för 2009 som berör kostenheten redovisas i bilaga 1. Kommunstyrelsen beslutade den 2 september 2009 om riktlinjer för livsmedel som ger instruktioner för upphandling av livsmedel. Kommunstyrelsen beslutade 25 augusti 2010 (Ks 218) föreslå kommunfullmäktige anta kostpolitiskt program, 22 juni Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 218, 25 augusti 2010 Missiv 18 augusti 2010 PM 18 augusti 2010 Förslag till kostpolitiskt program 22 juni 2010 Verksamhetsnämnden 53, 22 juni 2010 Förslag Rose-Marie Isaksson (S) med bifall av Margaretha Gadde-Jennische (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Förslagsordning Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Samhällsbyggnadsförvaltningen

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Kf 110 Dnr 2007/ Försäljning av aktier i Sala-Heby Energi bredband AB Heby kommun är positiv till en försäljning av aktier i Sala-Heby Energi Bredband AB till Lidén Datagruppen AB baserat på den information som framställts av Sala-Heby Energi AB till Heby kommun den 7 juni Sala Heby Energi (SHE) har till Heby kommun inkommit med en skrivelse och information om det beslut bolagets styrelse tagit angående försäljning av Sala-Heby Energis aktier i Sala-Heby Energi Bredband AB till minoritetsägaren Lidén Datagruppen AB. Enligt ett av det villkor som finns för en fortsättning och genomförande av affären måste Sala-Heby Energi AB:s huvudägare vara positiva till förslaget. Kommunstyrelsen beslutade 25 augusti 2010 (Ks 206) föreslå kommunfullmäktige besluta att Heby kommun är positiv till en försäljning av aktier i Sala-Heby Energi Bredband AB till Lidén Datagruppen AB baserat på den information som framställts av Sala- Heby Energi AB till Heby kommun den 7 juni Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 206, 25 augusti 2010 Skrivelse från Sala Heby Energi, 7 juli 2010 PM 23 augusti 2010 Förslagsordning Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Jäv Carina Schön (S) anmäler jäv. Sala Heby Energi Bredband AB Lidén Datagruppen AB Ekonomichefen

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Kf 111 Dnr 2005/ Pris på mark för flerbostadshus Till gällande tomttaxa läggs ett särskilt pris på mark avsedd för flerbostadshusbebyggelse. Priset för denna typ av mark sätts till 82 kr/kvm. Förutom planmonopolet är prissättningen på mark ett viktigt styrmedel för bebyggelseutvecklingen. Genom det egna markinnehavet kan kommunen påverka vad som byggs, var det byggs och när det byggs. I förslag till bostadspolitiskt program uppmärksammas betydelsen av att byggnation av flerbostadshus kommer igång på flera håll runt om i kommunen. Nyproduktion av lägenheter i flerbostadshus ger en större rörlighet på bostadsmarknaden och möjliggör på så sätt en större inflyttning till kommunen. För att stimulera byggandet av flerfamiljshus bör priset på tomtmark för ändamålet sänkas. Ärendet Enligt kommunfullmäktiges beslut, 19 september 2006, (Kf 114), är idag gällande pris för bostadsmark 133 kr/kvm. Detta gäller oavsett om marken är avsedd för småhus eller för flerbostadshus. Taxan 133 kr/kvm grundar sig på kommunens faktiska kostnader för iordningställande av marken. Betalningsviljan för mark avsedd för flerbostadshus upplevs som lägre än för motsvarande mark avsedd för villabebyggelse. Dagens taxa uppfattas som hög och intresset för marken är svalt. I samband med försäljning av mark för byggnation av flerbostadshus har också uppmärksammats att kommunens kostnader många gånger blir avsevärt lägre vid denna typ av exploateringar. Anledningen till detta är att attraktiva lägen för flerbostadshusbebyggelse ofta innebär en förtätning av befintlig bebyggelse och att inga större investeringar i infrastruktur då behövs. I enlighet med gällande pris på bostads- respektive verksamhetsmark bör priset på mark för flerbostadshus även fortsättningsvis vara kvadratmeterbaserat, men till skillnad från dagens taxa inte enbart fokusera på kostnadstäckning i exploateringsfasen utan se till ett bredare sammanhang där flerbostadshusbebyggelsen möjliggör för större skatteintäkter jämfört med nyttjande av motsvarande mark för byggnation av småhus. Utifrån en uppskattning av faktiska kostnader vid ett antal olika flerbostadshusbyggnationer kan 82 kr/kvm anses vara en rimlig prisnivå även om den i vissa fall inte kommer att täcka kommunens kostnader i samband med exploatering.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Kommunstyrelsen beslutade 25 augusti 2010 (Ks 215) föreslå kommunfullmäktige att Till gällande tomttaxa läggs ett särskilt pris på mark avsedd för flerbostadshusbebyggelse. Priset för denna typ av mark sätts till 82 kr/kvm. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 215, 25 augusti 2010 PM 19 augusti 2010 Förslag Carina Schön (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Förslagsordning Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Mark- och planeringsenheten

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Kf 112 Dnr 2009/ Bygg en badbassäng i Östervåla, motion Förslagsställaren Motionen bifalls. Dick Pettersson (C) föreslår i odaterad motion fullmäktige besluta att det byggs ett utebad i Östervåla. Att det byggs så att det går att överbygga det till ett badhus i framtiden, att kommunen på detta sätt prioriterar folkhälsan och elevhälsan även i den norra kommundelen, att bygget görs när kommunen har möjlighet att prioritera en kommunal utebassäng samt att det görs i samverkan med företagare som vill satsa på Östervåla och innevånarnas hälsa. Kommunfullmäktige överlämnade 26 maj 2009 (Kf 73) motionen till beredningen för social- och fritidsfrågor för beredning. Beredningen för social- och fritidsfrågor föreslog 14 september 2009 (Bsf 30) kommunfullmäktige att bifalla motionen med kommentaren: Beredningens positiva ställningstagande till motionen grundar sig på motionärens ekonomiska övervägande för projektet och att med förverkligandet av motionens genomförandeförslag kan följande positiva effekter uppnås för vår kommun - Förutsättningar för att ökad simkunskap förbättras - Med ytterligare en badplats i norra kommundelen kan folkhälsan förbättras - Minskade utsläpp i atmosfären eftersom avstånd till badplats förkortas och därmed förbättras den fysiska miljön - Den norra kommundelens attraktionskraft för etablering ökar Kommunstyrelsen föreslår 25 maj 2010 (Ks 144) att kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen förlängd beredningstid. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 211, 25 augusti 2010 Kommunstyrelsen 144, 25 maj 2010 Beredningen för social- och fritidsfrågor 30, 14 september 2009 Motion odaterad Förslag Dick Pettersson (C) med bifall av Kurt-Rikard Lindgren (LP) och Rose-Marie Isaksson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Förslagsordning Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 Kf 113 Dnr 2010/ Låt färdtjänstberättigad få ta med sig ledsagare på bussen, motion Bifall till motionens första punkt. Motionens andra punkt överlämnas till kommunstyrelsen som får i uppdrag att utreda konsekvenserna av ett sådant beslut. Carl-Gunnar Johansson (KD) föreslår i motion 20 april 2010, fullmäktige besluta: - Ändra regelverket i färdtjänsten så att ledsagare får åka buss tillsammans med den färdtjänstberättigade utan avgift. - Sänk avgiftsnivån i färdtjänsttaxan så att det blir mer ekonomiskt möjligt för den enskilde att använda färdtjänst. Kommunfullmäktige beslutade, 20 april 2010 (Kf 49), att överlämna motionen till beredningen för social- och fritidsfrågor, sociala nämnden och kommunstyrelsen för beredning. Beredningen för social- och fritidsfrågor beslutade 28 maj 2010 (Bsf 34) att bifalla motionen. Sociala nämnden beslutade 28 maj 2010 (Sn 109), att nämnden ser positivt på frågan och föreslår en djupare utredning. Ordföranden påpekar att en redaktionell ändring ska göras i kommunstyrelsens andra förslagspunkt innebärande att förvaltningen ska ändras till kommunstyrelsen i den nya lydelsen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 210, 25 augusti 2010 Sociala nämnden 109, 23 juni 2010 Beredningen för social- och fritidsfrågor 34, 28 maj 2010 PM 25 maj 2010 Kommunfullmäktige 49, 20 april 2010 Motion, 20 april 2010 Förslag Leif Nilsson (-): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Förslagsordning Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Kommunstyrelsen

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Ks 114 Dnr 2010/ Våga utmana, motion Motionen bifalls. Tomas Bergström (FP), Marie Wilén (C), David Olsson (M) och Sören Johansson (KD) föreslår i motion, 15 juni 2010 kommunfullmäktige besluta att Heby kommun utreder ett införande av utmanarrätt. Ett principbeslut om utmanarrätt skall underställas fullmäktige före den sista december Kommunfullmäktige beslutade, 15 juni 2010 (Kf 90) att överlämna motionen till beredningen för ekonomi och samordning för beredning. Beredningen för ekonomi och samordning beslutade, 25 augusti 2010 (Bes 7), föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 212, 25 augusti 2010 Kommunfullmäktige 90, 15 juni 2010 Motion, 15 juni 2010 Förslagsordning Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Förslagsställarna

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 Kf 115 Dnr 2010/ Ställ i ordning och sprid information om Heby kommun, motion Motionen bifalles. Charlotte Wall (LP) och Kurt-Rickard Lindgren (LP) föreslår i motion 20 april 2010, fullmäktige besluta att kommunen iordningställer och sprider information om Heby kommun ( värt att veta om Heby kommun ) till bland annat beslutsfattare i Uppsala Län (landstingspolitiker, Upplands Lokaltrafik, polis och andra myndigheter, samt organisationer som planerar för och har inflytande över eller intressen rörande Heby kommun. Det går inte att ta för givet att personer som på olika sätt berörs av länsbytet till C-län har fullgod kunskap om Heby kommuns geografiska läge, historia och kultur. Man kan undvika misstag från beslutsfattare som senare kan bli ett problem för Heby kommun. Det har nyligen visat sig att folk tror att Heby kommun har en traditionell och nära koppling till Enköping. Viktigt är då att förklara att Heby kommuns naturliga kontaktytor när det gäller arbetsmarknad, gymnasieskolor med mera är Sala och framförallt Uppsala. Det är då givetvis naturligt att det är framförallt i Uppsala kontakten med den offentliga servicen bör ges för boende i Heby kommun, till exempel att Akademiska sjukhuset i Uppsala bör vara Hebys sjukhus. Det är också skälet till att den traditionella pendlingssträckan Sala-Uppsala måste förstärkas med bättre tågtrafik och fler tågstopp till exempel i Vittinge. Alltså, det är av stor vikt att kommunen informerar rätt personer och kommunicerar regionen så att offentlig service blir riktad åt rätt håll, Mot Uppsala, och Uppsala län. Beredningen för ekonomi och samordning beslutade 23 juni 2010 (Bes 5) föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 186, 23 juni 2010 Beredningen för ekonomi och samordning, 5, 23 juni 2010 Kommunfullmäktige 65, 18 maj 2010 Motion, 20 april 2010 Förslagsordning Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Förslagsställarna

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 Kf 116 Dnr 2010/ Dnr 2010/ Dnr 2008/ Dnr 2008/ Återrapporteringar av medborgarförslag Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringarna och lägger medborgarförslagen till handlingarna. - Verksamhetsnämnden har i 54, 22 juni 2010, behandlat och besvarat medborgarförslag Reducerat pris på gymmet för pensionärer. - Kommunstyrelsen har i 213, 25 augusti 2010, behandlat och besvarat medborgarförslag Policy om handläggningstid för biståndshandläggning. - Samhällsplaneraren för Heby kommun har 21 juni 2010, besvarat två medborgarförslag Om farthinder och övergångsställe.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 Kf 117 Dnr 2009/ Avsägelser Kajsa Westerholm-Nilsson (V) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden. Kajsa Westerholm-Nilsson är varken skriven eller bosatt i Heby kommun och kan inte delta i nämndens arbete, därför bör hon entledigas från sitt uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden. Kajsa Westerholm-Nilsson FMS

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 Kf 118 Dnr 2006/ Överförmyndarnämnden, val av ersättare Lukas Löfling (V) utses till ersättare i överförmyndarnämnden för tiden fram till och med 31 december Kajsa Westerholm-Nilsson är entledigad från uppdraget som ersättare i överförmyndarnämnden (Kf 117, ). Lukas Löfling FMS

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 Kf 119 Dnr 2010/ Anmälningsärenden Kommunfullmäktige tackar för informationen Följande anmälningsärenden föreligger: - Sammanställning av workshop med föreningar och kommunfullmäktige, 27 maj Årsredovisning och koncernredovisning 2009, Hebyfastigheter.

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl 17.00 20.00 Beslutande Gösta Persson (M), ordf Karl-Arne Larsson (C) Ola Birgersson (C) Carina Schön (S) Alette-Marie Lindgren (S) Kurt-Rikard

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl 14.00 19.00 Beslutande Gösta Persson (M), ordf Larry Tallroth (S) Maire Lautakoski (-) Carina Schön (S) Karl-Arne Larsson (C) Sixten Larsson

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl 15:00-20:45 Beslutande Gösta Persson (M), ordf R. Ragnarsson (S) 61-78 Maire Lautakoski (V) Carina Schön (S) Berith Röjerås (C) 61-78 C-E.

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Folkets hus, Heby kl. 14:00-20:10 Beslutande Gösta Persson (m), ordf Karl-Arne Larsson (c) Ola Birgersson (c) Carina Schön (s) Tommy Dahlgren (s) Kurt R Lindgren

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Heby, kl 17.00-21.45 Beslutande Håkan Collin (s), ordförande 21-26, 29-36 Dick Pettersson (c) Ingela Wikander (kd), ordförande 27-28 Mats Pettersson

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl 17.00 21:05 Beslutande Gösta Persson (M), ordf Alette-Marie Lindgren (S) Maire Lautakoski (V) Carina Schön (S) Daniel Röjerås (C) Sixten Larsson

Läs mer

ordförande Kommunkontoret, måndag 25 mars 2013, kl ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ordförande Kommunkontoret, måndag 25 mars 2013, kl ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. FRITIDSFRÅGOR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Holger Heldmark (M) Gunilla Hamrin (S) S alima Fahad (V) A nn Zander

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Folkets hus, Heby kl 17:00-21:30 Beslutande Gösta Persson (m), ordf Karl-Arne Larsson (c) Ulla Odhner (s) Carina Schön (s) Tommy Dahlgren (s) Ola Birgersson (c)

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Folkets Hus, Heby, kl 10.00 18.30 Beslutande Gösta Persson (m), ordförande 38-43, 45-61 Ola Birgersson (c) Håkan Collin (s) ordförande 44 Kurt R Lindgren (lp)

Läs mer

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 8 april 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Kommunkontoret, Heby omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 148-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 148-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Heby brandstation, Heby kl 09:00-15:10 Beslutande Marie Wilen(C) ordf. David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan Andersson (S) 148-149 Anne-Charlotte

Läs mer

Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander (FP) Kommunkontoret, onsdag 19 november, kl 11.

Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander (FP) Kommunkontoret, onsdag 19 november, kl 11. FRITIDSFRÅGOR - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 09.00 11.30 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Jessica Kumlin (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Ann Zander

Läs mer

Kommunkontoret tisdag 25 oktober 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret tisdag 25 oktober 2016 kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP)) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl 14.00 20.00 Beslutande Gösta Persson (M), ordf Ulla Odhner (S) Maire Lautakoski (-) Carina Schön (S), ej 77 Karl-Arne Larsson (C) Sixten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 28 juni 2016 kl 10:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS - Plats och tid C-salen, Heby Folkets Hus kl 14:00-15:10 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Sixten Larsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt Löfling (V) Bernt-Ove Stenmark (KD) Anne-Charlotte

Läs mer

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.00 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl 17.00 21:50 Beslutande Gösta Persson (M), ordf Rune Ragnarsson (S) Ola Birgersson (C) Carina Schön (S) Karl-Arne Larsson (C) Kurt R Lindgren

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V)

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 9.00 12.15 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl 17.00 19.45 Beslutande Gösta Persson (M), ordf Ulla Odhner (S) Maire Lautakoski (-) Carina Schön (S), ej 62 Karl-Arne Larsson (C), ej 64

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, tisdag 25 februari 2014, kl 09:00. Helena Henriksson 12-22 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, tisdag 25 februari 2014, kl 09:00. Helena Henriksson 12-22 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset Heby kl 09:00-11:45 Beslutande Per Möller (C), ordf Sixten Larsson (M) Ola Birgersson (C) Harald Brixeskog (MP) Larry Tallroth

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 18 april 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson (M) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl 17.30 20.30 Beslutande Gösta Persson (M), ordf Pär Rickman (S) Maire Lautakoski (-) Carina Schön (S) Karl-Arne Larsson (C) Sixten Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.10 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Ulf Fahlstad (LP) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Rickert Olzon (M), ordförande Sixten Lautakoski (S) Ulf Nilsson (C) Berith Parmsäter (S) Tomas Bergström (FP)

Rickert Olzon (M), ordförande Sixten Lautakoski (S) Ulf Nilsson (C) Berith Parmsäter (S) Tomas Bergström (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 07.00-07.30, 21.00-21.30, 23.50 24.00 Beslutande Rickert Olzon (M), ordförande Sixten Lautakoski (S) Ulf Nilsson (C) Berith Parmsäter

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Ann-Charlotte Mattsson (FP) Bernt-Ove Stenmark (KD) Rickert Olzon (M) Harald Brixeskog (MP) Marie Uppman (MP)

Ej tjänstgörande ersättare Ann-Charlotte Mattsson (FP) Bernt-Ove Stenmark (KD) Rickert Olzon (M) Harald Brixeskog (MP) Marie Uppman (MP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00-20:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) 115-121, 123-140 Carl-Åke Elmersjö (MP) Carina Schön (S) 115-121,

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl 17.00 21.30 Beslutande Gösta Persson (M), ordf Alette-Marie Lindgren (S) Maire Lautakoski (-) Carina Schön (S) Karl-Arne Larsson (C) Sixten

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00 11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M) Anne-Charlotte Mattsson (FP) Larry

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 23 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 23 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.30 12.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 27 januari 2016 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 27 januari 2016 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.30 12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 7 september 2015, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 15-20 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 7 september 2015, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 15-20 ANSLAG/BEVIS - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 15.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M) Anne-Charlotte Mattsson (FP) Carola Eriksson (S) Johan

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Annika Krispinsson (C), ordförande Carl-Åke Elmersjö (MP) Håkan Collin (S) Kommunkontoret, Heby, torsdag 11 december 2014 kl 15:00 ANSLAG/BEVIS

Annika Krispinsson (C), ordförande Carl-Åke Elmersjö (MP) Håkan Collin (S) Kommunkontoret, Heby, torsdag 11 december 2014 kl 15:00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15:00-17:10 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordförande Carl-Åke Elmersjö (MP) Håkan Collin (S) Övriga deltagande Tjänstemän Ej tjänstgörande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, tisdag 25 februari 2014, kl 08:30. Sekreterare Paragrafer 1-11 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Insynsrepresentant. Kommunkontoret, tisdag 25 februari 2014, kl 08:30. Sekreterare Paragrafer 1-11 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset Heby kl 09:00-12:30 Beslutande Per Möller (C), ordf Sixten Larsson (M) Carl-Eric Thörngren (S) Ola Birgersson (C) Harald

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl 14.00 20.05 Beslutande Gösta Persson (M), ordf Carl-Eric Thörngren (S) Maire Lautakoski (V) Carina Schön (S) Karl-Arne Larsson (C) Sixten

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 12 mars 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 8-17 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 12 mars 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 8-17 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 16.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Utses

Läs mer

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S)

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S) FRITIDSFRÅGOR - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 09.00 11.00 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 9 november 2015, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 9 november 2015, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Carola Eriksson (S) Bodil Persson (M) Maud

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 16.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, torsdag 26 mars, kl 8.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, torsdag 26 mars, kl 8. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.30 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Bengt Löfling. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret, fredag 19 december 2014 kl 09:00 ANSLAG/BEVIS

Bengt Löfling. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret, fredag 19 december 2014 kl 09:00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (64) Plats och tid Folkets Hus, Heby kl 10:00-19:00 Beslutande Annika Krispinsson (C) Carl-Åke Elmersjö (MP) Håkan Collin (S) Carina Schön (S) Marie Wilén (C) Olof Nilsson (S) Göran

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum KOMMUNALA PENS IONÄRSRÅDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 15.15 Beslutande Margaretha Gadde Jenn ische (M), ordförande Ulla Odhner (S) Karin Malmberg (SPF) Rune

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-11:50 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Emilie Jansson (S) Anders Pettersson (S)

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Ewa Westling Olzon (M), ordförande Carina Schön (S), vice ordförande Dick Pettersson (C) Kommunkontoret, 26 februari 2016 kl 14.30

Ewa Westling Olzon (M), ordförande Carina Schön (S), vice ordförande Dick Pettersson (C) Kommunkontoret, 26 februari 2016 kl 14.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 08.00 10.00 Beslutande Ewa Westling Olzon (M), ordförande Carina Schön (S), vice ordförande Dick Pettersson (C) Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.20 Beslutande David Olsson (M), or dförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret, måndag 10 november 2014 kl 09:00 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret, måndag 10 november 2014 kl 09:00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus, Heby kl 17:00-21:10 Beslutande Carina Schön (S), ålderspresident Marie Wilén (C) Olof Nilsson (S) Michelle Storm (SD) Per Möller (C) Emilie Jansson

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) - SOCIALA NÄMNDEN - Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-10.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdatum 17 maj 2011 KOMMUNFULLMÄK TIGE ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Sammanträdesdatum 17 maj 2011 KOMMUNFULLMÄK TIGE ANSLAG/BEVIS KOMMUNFULLMÄK TIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17: 00 20:40 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Carl Åke Elmersjö (MP) Håkan Collin (S) Tomas Bergström (FP)

Läs mer

Charlotte Wall Anna Gatti. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret, måndag 27 april 2015 kl 09:00 ANSLAG/BEVIS

Charlotte Wall Anna Gatti. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret, måndag 27 april 2015 kl 09:00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Folkets Hus, Heby kl 13:00-16, 17-21:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Annika Krispinsson (C), ordf. Carl-Åke Elmersjö (MP) Kristina Pettersson 51 Håkan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ordförande Kommunkontoret, torsdag 20 februari, kl ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ordförande Kommunkontoret, torsdag 20 februari, kl ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. FRITIDSFRÅGOR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Friiberghs Herrgård, kl 10.30 12.30 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Holger Heldmar k (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) G unilla

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande B. Persson (M) Inger Ingstedt (C) A-C Mattsson (FP)

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande B. Persson (M) Inger Ingstedt (C) A-C Mattsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus, Heby kl 17:00-20:45 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Carl-Åke Elmersjö (MP) Håkan Collin (S) Tomas Bergström (FP) Ola Birgersson (C) Carola

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNALA PENS IONÄRSRÅDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 15.00 Beslutande Margaretha Gadde Jenn ische (M), ordförande Ulla Odhner (S) Karin Malmberg (SPF) Rune

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 13.00-15.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Margareta Gadde-Jenniche (M) Gösta Persson (M) Rose-Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 13-18 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 13-18 ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

- KOMMUNFULLMÄKTIGE -

- KOMMUNFULLMÄKTIGE - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (87) Plats och tid Folket Hus, Heby, kl 10.00 18.40 Beslutande A Krispinsson (C), ordf Britt Nilsson (S) G Wängelin Lernskog (C) Carl-Åke Elmersjö (MP) David Olsson (M) Anna Bengtson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Margit Grahn, Synskadades Riksförbund (SRF) Medborgarkontoret, Östervåla, 17 juni Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Margit Grahn, Synskadades Riksförbund (SRF) Medborgarkontoret, Östervåla, 17 juni Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS 1 (8) och tid Medborgarkontoret, Östervåla, kl 18.00 20.00 Beslutande Dick Pettersson (C), ordförande Jan Plantin (M), sociala nämnden (Sn) Lars-Erik Larsson, Synskadades Riksförbund (SRF) Holger Heldmark

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Gunila Lundström (c) Börje Peterson (kd) Karin Gustafsson (kd) Inga-Lill Jonsson (m) Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 15.

Gunila Lundström (c) Börje Peterson (kd) Karin Gustafsson (kd) Inga-Lill Jonsson (m) Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 15. 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 18-18.20 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Inger Israelsson (v), 2:e vice ordförande Ulla-Maj Andersson (s) Gunnar

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer