1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) -- Socialnämnden Dnr Son /1 Ersättningslokal för Almens äldreboende Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Viksjös äldreboende ersätter Almens äldreboende från inflyttningsdatum, det vill säga när Viksjös äldreboende färdigställs, preliminärt från februari år. Ärendet i korthet Arbetsmiljöverket genomförde den 15 januari en inspektion vid Almens äldreboende. Ett inspektionsmeddelande har kommit och förslag på yttrande har getts socialnämnden. Inspektionsmeddelandet avser två brister: nummer 1 avser toaletter och hygienutrymmen, brist nummer avser rutiner för tillbud med mera. I svaret till arbetsmiljöverket anges att äldreboendet behöver byggas om alternativt läggas ned och att det ska genomföras under år. Efter genomlysning föreslår socialförvaltningen att Almens äldreboende ersätts med Viksjös äldreboende som blir klart under år. Handlingar 1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse -- Bakgrund Arbetsmiljöverket, fortsättningsvis kallat AMV, genomförde den 15 januari en inspektion vid Almens äldreboende på Vinggränd i Barkarby, Järfälla kommun. De brister som noterats är: Brist 1 - Toaletter/hygienutrymmen De boendes toaletter är enligt AMV för trånga. Vid mätning var avståndet mellan toalettens ena sida och väggen 3 centimeter och mellan toaletten och väggen framför cirka 11 centimeter. Många av de boende är i behov av omfattande stöd och hjälp i samband med förflyttningar vid toalettbesök och duschning. Vissa behöver hjälp av två arbetstagare. Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3, 3 tr., Jakobsberg Postadress: 1 JÄRFÄLLA Telefon växel: -5 5 Organisationsnummer: 1-3 Postgiro: 31- Bankgiro: 3-

2 (5) Det begränsade utrymmet innebär risker för belastningsskador i rygg och nacke av både akut karaktär (i samband med plötsliga överbelastningar) eller efter längre tids belastning. Rygg och nacksmärtor är de vanligaste skadorna bland sjuk- och omvårdnadspersonal. AMV:s krav: Järfälla kommun ska se till att det finns ett fritt arbetsutrymme om, meter ( centimeter) vid sidan av toalettstolen. Det ska finnas fritt utrymme för de hjälpmedel som används så att dessa kan passera och manövreras. Med fritt arbetsutrymme och fritt utrymme menas att arbetstagaren ska kunna utföra sina arbetsuppgifter, manövrera och passera med hjälpmedel utan att de hindras av väggar, dörrposter, fasta möbler eller annan fast monterad utrustning. (se AFS :) Brist Tillbud Järfälla kommun ska ta fram rutiner för att rapportera och utreda tillbud, ohälsa och olycksfall i arbetet. Rutinerna ska dokumenteras skriftligt om det finns minst 1 arbetstagare. Järfälla kommun ska dessutom se till att alla arbetstagare känner till: Att de ska rapportera tillbud, ohälsa och olycksfall i arbetet till arbetsgivaren Vad de ska rapportera som tillbud, ohälsa och olycksfall Hur de ska rapportera Järfälla kommun ska också säkerställa att man som arbetsgivare Undersöker bakomliggande orsaker till arbetsrelaterade tillbud, ohälsa och olycksfall Bedömer om det behövs åtgärder för att förhindra att liknande händelser och situationer inträffar igen Informerar arbetstagarna om det som inträffat och om aktuella åtgärder (Se AFS 1:1) AMV:s inspektionsmeddelande är en uppmaning till Järfälla kommun att vidta åtgärder för att undanröja de brister och risker som kom fram vid inspektionen. Kraven är ställda utifrån AMV:s tillämpning av gällande arbetsmiljöregler. Om åtgärder inte vidtas kan AMV besluta om ett föreläggande eller förbud. Analys och överväganden Den undersökning som gjorts och som ligger till grund för socialförvaltningens förslag till svar har därför gjorts i nära samarbete mellan Bygg- och miljöförvaltningen (Fastighet), avdelningschef för äldre och funktionshinder, lokalsamordnare inom Avdelningen för lednings-och verksamhetsstöd samt verksamhetschef för Almen (inom Vård och omsorg). Det finns stora behov av renovering på Almens äldreboende. Almen har redan idag små lägenheter vilket också kan medföra svårighet att hitta ändamålsenliga lösningar på bristerna som nämns i AMV:s inspektionsmeddelande. Förutom dessa brister behövs också andra åtgärder, till exempel avseende hiss och balkonger.

3 Antal -w 3 (5) För att uppnå kraven från arbetsmiljöverket behöver lägenheterna slås ihop två och två vid en ombyggnation. Lägenheterna är små på Almen vilket gör att en anpassning av badrum i respektive lägenhet inte går att genomföra. Detta innebär att boendet minskas med platser. En minskning i platser innebär att man tappar synergieffekter gällande personal inom verksamheten, det blir dyrare att driva verksamheten effektivt. Om man väljer att inte slå ihop lägenheterna två och två och istället renovera varje badrum blir resterande yta i lägenheten mycket liten och riskerar att skapa andra arbetsmiljöproblem för arbete kring t.ex. säng. Under renoveringstiden oavsett om man väljer att renovera varje badrum eller slå ihop lägenheter behöver de boende evakueras till andra äldreboenden i kommunen. Renoveringstiden bedöms till att pågå under två års tid utifrån den erfarenhet vi har från renovering av Olovslunds äldreboende. Innan renoveringen kan starta behöver bygglov godkännas, en kravställning upprättas och sedan upphandlas vilket gör att byggstart kan tidigast ske vintern /. Almens äldreboende beräknas vara färdigt år /. På Olovslunds äldreboende pågår renovering av badrum på tre avdelningar omfattande platser, denna renovering kostar kommunen, mnkr utöver det tillkommer kostnader för evakueringsplatser för de boende samt flyttkostnader. Kostnaden för detta uppskattas ca mnkr och då omfattas färre personer än på Almens äldreboende. Total uppskattning av kostnad för ombyggnation ligger därmed på ca mnkr. Enligt den befolkningsprognos som finns kan det utläsas att Järfälla ökar med 1- personer som blir år. Den största ökningen är år. De kommande tre åren ligger ökningen med ca13 personer per år. Järfälla --3 befolkningsprognos - w Ökning per år Utifrån ovanstående tabell sker antagandet at 3 % är i behov aväldreboende per år. Resultatet visas i nedanstående tabell:

4 Antal platser (5) Matamatisk beräkning av tillkommande platsbehov i särskilt boende SÄBO* 3, 3,,,1 3,1,,13,1,1,3 5, 5,3 5,,1 3, * matematisk beräkning av tillkommande platsbehov utifrån idag gällande förutsättningar Utifrån befolkningsprognosen görs bedömningen att äldreomsorgen i Järfälla kommun har behov av 1 nya platser under åren -. Tidigare bedömning har varit att nya platser krävts. Att bedöma behov av antal platser är svårt, vi vet inte vilka personer som flyttar till kommunen och hur kommande omvårdnadsbehov ser ut. Men utifrån tidigare erfarenhet görs denna bedömning om antalet platser. Köpta platser sker i första hand i grannkommuner så att närhet till anhöriga uppnås på bästa sätt. Av erfarenhet vet vi att de personer som flyttat till köpt plats valt att bo kvar där trots att de efter en tid fått erbjudanden om plats inom kommunens gränser. Personerna trivs och det är personalen som är viktigast för dem, det upplevs även som jobbigt att genomföra en flytt. Ett annat alternativ är att Almen läggs ner och ersätts av Viksjös äldreboende när det står klart år. Viksjös äldreboende omfattar platser. Socialnämnden har beslutat att drift av Viksjö äldreboende ska upphandlas. Upphandlingen sker under år. Detta innebär en verksamhetsövergång personal på Almen erbjuds anställning på Viksjö äldreboende. En succesiv överflyttningsplan behöver göras, så att alla processer vad gäller stöd till den enskilde, dokumentation enligt SoL och HSL m.m, kan genomföras på ett så säkert sätt som möjligt. I avvaktan på att Viksjös äldreboende står klart kan personer med stora omvårdnadsbehov inte placeras på Almens äldreboende. Det kan även innebära att en person som har stora behov och redan bor på Almens äldreboende behöver flytta till annat äldreboende innan Viksjös äldreboende står klart. Personen erbjuds då plats på övriga äldreboenden. Det kan i sig också innebära att det successivt kan bli några tomplatser på Almen i avvaktan på flytten till Viksjö. I avvaktan på att Viksjös äldreboende blir klart kommer Järfälla kommun att behöva vidta åtgärder för att minimera riskerna för skador och belastningsskador i det dagliga arbetet för personal. I dessa åtgärder involveras verksamhetschefen, arbetsterapeut, skyddsombuden och facket. I svaret till arbetsmiljöverket från socialnämnden framgår följande: Under år kommer ett nytt äldreboende att tas i bruk i Viksjö, Järfälla. Det nya äldreboendet omfattar nya platser och möjliggör evakuering av de hyresgäster som idag bor på

5 5 (5) Almens äldreboende. Evakuering kan ske under tiden som boendet byggs om eller som en permanent ersättning för Almens äldreboende. Barnkonsekvensanalys Beslutet kommer inte att beröra barn och ungdomar nu eller i framtiden, så barns och ungas bästa kan sättas i främsta rummet även fortsättningsvis, förutsatt att inte omprioriteringar av medel tas från de verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar. Barn och ungdomar har därför inte fått uttrycka sin mening i ärendet. Ekonomiska konsekvenser Oavsett vilket av de presenterade alternativen som kommer att användas kommer kostnaderna att bli omfattande. Ombyggnationer innebär kostnader i sig och flyttar innebär andra kostnader. Om Almen avvecklas som äldreboende krävs att platser tas i bruk någon annanstans, förslagsvis Viksjö äldreboende. För kommande behov kan också platser som blir lediga i övriga äldreboenden användas, men dessa platser är troligen inte tillräckliga. Andra alternativ för att lösa kommande behov är att omvandla av korttidsplatser till boendeplatser. Ett annat alternativ är att det under en övergångsperiod köps platser i äldreboenden i närliggande kommuner eller i enskilda verksamheter. Slutsatser Socialnämnden föreslås besluta om att Viksjös äldreboende ersätter Almens äldreboende från inflyttningsdatum, det vill säga när Viksjös äldreboende färdigställs, preliminärt från februari år. Johan Bergman Socialdirektör Jenny Wilhelmsson Avdelningschef Äldre och funktionshinder Expedieras Johan Bergman Stefan Lidsten Jenny Wilhelmsson Elisabet Stark Victor Bågling John Andersson Inger Brandell

Dnr Son 2018/532 Begäran om nytt äldreboende i Barkarbystaden III

Dnr Son 2018/532 Begäran om nytt äldreboende i Barkarbystaden III TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2018-11-20 Socialnämnden Dnr Son 2018/532 Begäran om nytt äldreboende i Barkarbystaden III Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag: 1. Socialnämnden beslutar att begära

Läs mer

Dnr Son 2018/434 Förändrad inriktning av vissa platser på Kastanjen

Dnr Son 2018/434 Förändrad inriktning av vissa platser på Kastanjen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2018-09-03 Socialnämnden Dnr Son 2018/434 Förändrad inriktning av vissa platser på Kastanjen Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Kastanjens korttidsplatser ställs

Läs mer

Dnr Son 2017/228 Drift av nytt särskilt boende i Kallhäll

Dnr Son 2017/228 Drift av nytt särskilt boende i Kallhäll TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-10-02 Socialnämnden Dnr Son 2017/228 Drift av nytt särskilt boende i Kallhäll Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Det nya särskilda boendet på Smedvägen i Kallhäll

Läs mer

Dnr 2011/664 Återupphandling och konkurrensutsättning av verksamheter inom äldreomsorgen Almen, Björken, Eken

Dnr 2011/664 Återupphandling och konkurrensutsättning av verksamheter inom äldreomsorgen Almen, Björken, Eken TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-01-11 Socialnämnden Dnr 2011/664 Återupphandling och konkurrensutsättning av verksamheter inom äldreomsorgen Almen, Björken, Eken Förslag till beslut Förslag till socialnämnden

Läs mer

Förbud och föreläggande enligt 7 kap. 7 arbetsmiljölagen

Förbud och föreläggande enligt 7 kap. 7 arbetsmiljölagen 2012-10-31 IMS 2012/10479 1 (6) Distriktet i Stockholm Agneta Karlström, 010-730 90 37 Ellen Hall, jurist, 010-730 93 39 Ekerö kommun Box 205 178 23 EKERÖ Delgivning Förbud och föreläggande enligt 7 kap.

Läs mer

Resultatet av inspektionen 16 december 2016

Resultatet av inspektionen 16 december 2016 2016-12-21 2016/054754 1 (5) Avdelningen för inspektion Roger Naeslund, 010-730 92 29 arbetsmiljoverket@av.se STOCKHOLMS KOMMUN 105 35 STOCKHOLM Resultatet av inspektionen 16 december 2016 Ert organisationsnummer:

Läs mer

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker

Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-08-28 Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Dnr 2015/213 Svar till IVO gällande tillsyn på Tallbohovs äldreboende

Dnr 2015/213 Svar till IVO gällande tillsyn på Tallbohovs äldreboende TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-07-12 Dnr 2015/213 Svar till IVO gällande tillsyn på Tallbohovs äldreboende Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden godkänner förvaltningens redovisning

Läs mer

Dnr Son 2013/259 Kartläggning av profilboenden och utredning av behovet av profilboenden i Järfälla

Dnr Son 2013/259 Kartläggning av profilboenden och utredning av behovet av profilboenden i Järfälla TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-03-01 Socialnämnden Dnr Son 2013/259 Kartläggning av profilboenden och utredning av behovet av profilboenden i Järfälla Förslag till beslut Socialförvaltningen s förslag 1.

Läs mer

Arbeta fram en kommunövergripande äldreplan för Järfälla kommun, motion från Lennart Nilsson (KD) yttrande till kommunstyrelsen

Arbeta fram en kommunövergripande äldreplan för Järfälla kommun, motion från Lennart Nilsson (KD) yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-10-26 Socialnämnden, Kommunstyrelsen Dnr Son 2017/225, Kst 2017/249 Arbeta fram en kommunövergripande äldreplan för Järfälla kommun, motion från Lennart Nilsson (KD) yttrande

Läs mer

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-05-24 Socialnämnden Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialförvaltningens

Läs mer

Revidering av socialnämndens delegeringsordning. 1. Socialnämnden antar föreslagna revideringar.

Revidering av socialnämndens delegeringsordning. 1. Socialnämnden antar föreslagna revideringar. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2017-02-03 Reviderad 2017-02-14 Socialnämnden Dnr Son 2017/2 Revidering av socialnämndens delegeringsordning Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden antar

Läs mer

Revidering av socialnämndens delegeringsordning

Revidering av socialnämndens delegeringsordning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-10-22 Socialnämnden Dnr Son 2015/37 Revidering av socialnämndens delegeringsordning Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Föreslagna revideringar antas Ärendet

Läs mer

Dnr Son 2011/258-1 Nya bestämmelser om Lex Sarah

Dnr Son 2011/258-1 Nya bestämmelser om Lex Sarah TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2011-05-16 Socialnämnden Dnr Son 2011/258-1 Nya bestämmelser om Lex Sarah Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Översikten över ansvarsfördelning och arbetsrutiner

Läs mer

Resultatet av inspektionen 15 november ,,~,,{,f~ /

Resultatet av inspektionen 15 november ,,~,,{,f~ / iii ARBETSMI LJÖ VERKET Datum Vår beteckning Sid 2018-11-15 2018/060947 1 (5) - Avdelningen rör inspektion Lars Isgren, 010-730 96 22 arbetsmiljoverket@av.se STOCKHOLMS KOMMUN 10535 STOCKHOLM S" STAO~I~P::I:-fALMS

Läs mer

2014-03-25. Socialnämnden Torsdag den 10 april 2014, kl. 15.30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg

2014-03-25. Socialnämnden Torsdag den 10 april 2014, kl. 15.30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg Arbetsutskott Marie Normalm KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) 2014-03-25 Socialnämnden Torsdag den 10 april 2014, kl. 15.30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg Justering Tisdag den 15 april 2014,

Läs mer

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, Mål och budget för åren

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, Mål och budget för åren Socialnämndens arbetsutskott Maria Sandberg KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) 2011-06-15 Socialnämnden Tisdagen den 21 juni 2011, kl 18:00 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Vibblabyvägen 1, Jakobsberg Justering

Läs mer

Dnr Son 2016/340 Ansökningar till kompetensfonden från socialnämndens område år 2017

Dnr Son 2016/340 Ansökningar till kompetensfonden från socialnämndens område år 2017 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-09-12 Socialnämnden Dnr Son 2016/340 Ansökningar till kompetensfonden från socialnämndens område år 2017 Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag till socialnämnden

Läs mer

Ingela Moëll , reviderad Socialnämnden Torsdag den 22 februari 2018, kl Kvarnen konferens, Jakobsberg

Ingela Moëll , reviderad Socialnämnden Torsdag den 22 februari 2018, kl Kvarnen konferens, Jakobsberg KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) Ingela Moëll 2018-02-08, reviderad 2018-02-15 Socialnämnden Torsdag den 22 februari 2018, kl 18.00 - Kvarnen konferens, Jakobsberg Justering Måndag den 26 februari kl

Läs mer

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-10-02 Socialnämnden Son 2017/304 Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden

Läs mer

2014-08-19. Dnr Son 2014/572 Egenavgifter, priser och tillämpningsanvisningar för den enskilde 2015 (beslutas av socialnämnden)

2014-08-19. Dnr Son 2014/572 Egenavgifter, priser och tillämpningsanvisningar för den enskilde 2015 (beslutas av socialnämnden) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-08-19 Dnr Son 2014/572 Egenavgifter, priser och tillämpningsanvisningar för den enskilde 2015 (beslutas av socialnämnden) Förslag till beslut 1. Socialnämnden antar socialförvaltningens

Läs mer

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-10-02 2017-10-09, reviderad Socialnämnden Son 2017/304 Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-09-12 Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

1 Dnr Son 2018/9 Information från socialdirektör. - Månatlig resultatuppföljning och årsprognos per oktober 2018

1 Dnr Son 2018/9 Information från socialdirektör. - Månatlig resultatuppföljning och årsprognos per oktober 2018 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) Ingela Moëll 2018-11-21 Socialnämnden Torsdagen den 6 december 2018, kl 18.00 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg Justering Tisdagen den 11 december kl 09.00 Socialnämndens

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2013-03-20 IMS 2013/9936 1 (4) Distriktet i Stockholm Agneta Karlström, 010-730 9037 Uppsala läns landsting Box 602 751 25 UPPSALA Resultatet av inspektionen Ert org. nr 232100-0024 Arbetsställe Akademiska

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2014-02-18 IRV 2014/1256 1 (5) Enheten för region väst Mikael Bergman, 010-730 9724 Göteborgs Kommun 404 82 Göteborg Resultatet av inspektionen Ert org. nr 212000-1355 Arbetsställe Omsorgsverksamhetens

Läs mer

Datum K@PIA 391.28 KALMAR

Datum K@PIA 391.28 KALMAR ARBETSMILJö 201.4-12-29 IRS 201418068 K@PIA s d 1(5) Enheten för reg on syd Ann-Helen Johansson, 010-730 91, 28 Gymnasiesärskolan Box 804 391.28 KALMAR KALMARSUNDS GYMITI \SIËFÖRBUND 201tr -12-29 D-pl;rn

Läs mer

Ingela Moëll , reviderad Socialnämnden Torsdagen den 22 mars 2018, kl Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg

Ingela Moëll , reviderad Socialnämnden Torsdagen den 22 mars 2018, kl Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) Ingela Moëll 2018-03-08, reviderad 2018-03-19 Socialnämnden Torsdagen den 22 mars 2018, kl 18.00 - Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg Justering Tisdagen den 27

Läs mer

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-03-03 Socialnämnden Kommunstyrelsen Son 2015/574, Kst 2015/354 Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen Förslag till beslut

Läs mer

Hävning av avtal med Frösunda Omsorg AB avseende drift av bostad med särskild service, LSS

Hävning av avtal med Frösunda Omsorg AB avseende drift av bostad med särskild service, LSS TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-04-05 Dnr 2017/118 Hävning av avtal med Frösunda Omsorg AB avseende drift av bostad med särskild service, LSS Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden

Läs mer

Socialnämnden godkänner PwC:s rådgivningsrapport Genomlysning LSS Järfälla kommun och lägger den till handlingarna.

Socialnämnden godkänner PwC:s rådgivningsrapport Genomlysning LSS Järfälla kommun och lägger den till handlingarna. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-05-29 Socialnämnden Genomlysningar LSS Dnr Son 2017/191 Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden godkänner PwC:s rådgivningsrapport Genomlysning LSS

Läs mer

Resultat av inspektion 2017 hos Produktion

Resultat av inspektion 2017 hos Produktion TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Lexinger/Martina Adiels Balk 2017-04-18 SFN 2017/0076 50446 Servicenämnden Resultat av inspektion 2017 hos Produktion Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Granskning av kontroll och uppföljning av privata utförare. Synpunkter som gäller otydligheter eller felaktigheter i rapporten

Granskning av kontroll och uppföljning av privata utförare. Synpunkter som gäller otydligheter eller felaktigheter i rapporten 2018-05-28 1 (6) YTTRANDE Socialnämnden Kommunrevisionen Kommunrevisionen Dnr Son 2018/193 Granskning av kontroll och uppföljning av privata utförare Yttrandet kommer att fokusera dels på synpunkter som

Läs mer

Dnr Son 2011/322 Höjning av avgifter och priser inom socialnämndens ansvarsområde 1 januari 2012. Socialförvaltningens förslag till socialnämnden:

Dnr Son 2011/322 Höjning av avgifter och priser inom socialnämndens ansvarsområde 1 januari 2012. Socialförvaltningens förslag till socialnämnden: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-08-11 Socialnämnden Dnr Son 2011/322 Höjning av avgifter och priser inom socialnämndens ansvarsområde 1 januari 2012 Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag till socialnämnden:

Läs mer

Resultatet av inspektionen 28 mars 2017

Resultatet av inspektionen 28 mars 2017 2017-05-03 2017/013690 1 (8) Avdelningen för inspektion Karin Lilje Gränge, 010-730 92 58 arbetsmiljoverket@av.se STOCKHOLMS KOMMUN 105 35 STOCKHOLM Resultatet av inspektionen 28 mars 2017 Ert organisationsnummer:

Läs mer

Dnr Son 2018/435 Förslag till politiker - Stöd till kulturaktiviteter för friska pensionärer

Dnr Son 2018/435 Förslag till politiker - Stöd till kulturaktiviteter för friska pensionärer TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2018-10-30 Socialnämnden Dnr Son 2018/435 Förslag till politiker - Stöd till kulturaktiviteter för friska pensionärer Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden

Läs mer

Resultat av inspektionen

Resultat av inspektionen ARBETSMILJÖ Datum 2015-03-30 Vår beteckning 2015/003299 Sid 1(5) Avdeiningen för inspektion JÖNKÖPINGS KOMMUN Pia Skoglund, 010-730 9817 arbetsmiljoverket@av.se 55189 lönköping Resultat av inspektionen

Läs mer

Tid: Måndagen den 18 november kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Måndagen den 18 november kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Omsorgsnämnden Tid: Måndagen den 18 november kl. 15.30 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare 2. Tillkommande och utgående ärenden 3. Öppna jämförelser LSS Dnr

Läs mer

2014-05-26. Dnr Son 2014/466 Samordnad upphandling av insatser för barn och ungdomar

2014-05-26. Dnr Son 2014/466 Samordnad upphandling av insatser för barn och ungdomar TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-05-26 Socialnämnden Dnr Son 2014/466 Samordnad upphandling av insatser för barn och ungdomar Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att avge en avsiktsförklaring att delta

Läs mer

Svar på remiss - Hemsjukvård inriktning

Svar på remiss - Hemsjukvård inriktning TJÄNSTESKRIVELSE 2012-10-29 Socialnämnden Dnr Son 2012/404 Svar på remiss - Hemsjukvård 2015 - inriktning Förslag till beslut Socialnämnden godkänner skrivelsen och överlämnar den till kommunstyrelsen,

Läs mer

Socialnämnden Torsdagen den 4 mars 2010, kl 18:00 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Vibblabyvägen 1, Jakobsberg

Socialnämnden Torsdagen den 4 mars 2010, kl 18:00 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Vibblabyvägen 1, Jakobsberg Socialnämndens arbetsutskott Maria Sandberg KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) 2010-02-17 Socialnämnden Torsdagen den 4 mars 2010, kl 18:00 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Vibblabyvägen 1, Jakobsberg Sammanträdet

Läs mer

Nytt särskilt boende för äldre KS/2018:456

Nytt särskilt boende för äldre KS/2018:456 2018-10-08 Maria Frykegård Nämndsekreterare Telefon 08-555 010 08 maria.frykegard@nykvarn.se Nytt särskilt boende för äldre KS/2018:456 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge

Läs mer

Möjlighet till yttrande enligt 17 förvaltningslagen

Möjlighet till yttrande enligt 17 förvaltningslagen 2009-09-09 IMS 2009/16006 1 (6) Distriktet i Stockholm Leif Åkerberg, 08-475 01 54 stockholm@av.se Jurist Lennart Adèrn, 08-475 01 16 Stockholms läns landsting Box 22550 104 22 STOCKHOLM Möjlighet till

Läs mer

2015-05-15. Dnr Son 2015/169 Förslag till politiker - tillgänglighet för personer med syn- och/eller hörselnedsättning

2015-05-15. Dnr Son 2015/169 Förslag till politiker - tillgänglighet för personer med syn- och/eller hörselnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-05-15 Socialnämnden Dnr Son 2015/169 Förslag till politiker - tillgänglighet för personer med syn- och/eller hörselnedsättning Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Dnr Son 2011/331 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel för år 2012

Dnr Son 2011/331 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel för år 2012 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-08-11 Socialnämnden Dnr Son 2011/331 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel för år 2012 Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (16) Socialnämndens arbetsutskott 2013-10-08 101 Socialnämndens yttrande gällande klagomål på Väsbygårdens äldreboende (SN 2013.148) Arbetsutskottets beslut Socialnämnden

Läs mer

Förteckning

Förteckning In/ut-datum: 2017-01-02 DiarieNr: Son 2016/444-2 Delegeringsbeslut - Ansökan om föreningsbidrag 2017 - Hörselskadades lokalförening i Järfälla - Upplands Bro Socialförvaltningen, Jenny Wilhelmsson, avdelningschef

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

Blackebergs vård- och omsorgsboende ersätts med ett ombyggt vård- och omsorgsboende inom en del av Tranebergs servicehus (A-huset) Inriktningsärende

Blackebergs vård- och omsorgsboende ersätts med ett ombyggt vård- och omsorgsboende inom en del av Tranebergs servicehus (A-huset) Inriktningsärende BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 91-11-2.6:9 SID 1 (6) SDN 2012-06-14 2012-06-04 Handläggare: Monica Mårdén Telefon: 08-508 06 322 Till Bromma stadsdelsnämnd Blackebergs vård-

Läs mer

Förslag till uppdragsplan. Integrering av Vård och Omsorg

Förslag till uppdragsplan. Integrering av Vård och Omsorg 1 Förslag till uppdragsplan Integrering av Vård och Omsorg 01.2 Förslag till uppdragsplan integrering Vård och omsorg Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Avdelningen för ledning och verksamhetsstöd

Läs mer

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Kastanjens korttidsboende den 9 april 2015.

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Kastanjens korttidsboende den 9 april 2015. 2015-06-24 1 Dnr 2015/212 Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Kastanjens korttidsboende den 9 april 2015. Närvarande: Cecilia Bengtsson, verksamhetschef, Inger Brandell, utredare,

Läs mer

Datum Solhaga Östervärn 2, Munka-Ljungby Se bifogad deltagarlista

Datum Solhaga Östervärn 2, Munka-Ljungby Se bifogad deltagarlista tij ARBETSMI LJÖ VERKET Vår beteckning Enheten för region syd Ängelholm:~ 'r

Läs mer

Justering Tisdag 13 december 2011, kl Kvarnhuset 3 tr

Justering Tisdag 13 december 2011, kl Kvarnhuset 3 tr Arbetsutskott Marie Normalm KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (8) 2011-11-24 Socialnämnden Torsdag 8 december 2011, kl. 18.00 Kvarnen konferens, Vibblabyvägen 3, Jakobsberg Justering Tisdag 13 december 2011,

Läs mer

Dnr Son 2009/24 Tillsyn enskilda verksamheter inom handikappomsorgen 2009

Dnr Son 2009/24 Tillsyn enskilda verksamheter inom handikappomsorgen 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-02-11 Socialnämnden Dnr Son 2009/24 Tillsyn enskilda verksamheter inom handikappomsorgen 2009 Förslag till beslut Socialförvaltningen s förslag 1. Tillsynsrapporterna år 2009

Läs mer

Resultatet av utredningen

Resultatet av utredningen 2012-03-29 ISV 2011/40932 1 (5) Er beteckning T5792-11 Distriktet i Växjö Maria Funcke, 0470-74 80 31 Polismyndigheten i Jönköpings län Box 618 551 18 Jönköping Resultatet av utredningen Ert org. nr 202100

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen ARBETSMILJÖ INSPEKTIONSMEDDELANDE Datum Vår beteckning 2013-10-03 IMÖ 2013/35668 IMÖ 2013/35836 Sid 1(7) Distriktet i Örebro Helene Sandberg, 010-730 9480 Elzbieta Jeppson, 019-730 9341 Kumla kommun 692

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013. 2014-03-04 Vår referens. Anne Wolf Kvalitetscontroller. anne.wolf@malmo.

Tjänsteskrivelse. Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013. 2014-03-04 Vår referens. Anne Wolf Kvalitetscontroller. anne.wolf@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-03-04 Vår referens Anne Wolf Kvalitetscontroller Tjänsteskrivelse anne.wolf@malmo.se Inspektion Arbetsmiljöverket november 2013 SOFV-2014-447

Läs mer

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-04-07

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2011-04-07 Socialnämndens arbetsutskott Maria Sandberg KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) 2011-04-28 Socialnämnden Torsdagen den 28 april 2011 Lastberget Konferens och upplevelse i Bålsta Socialnämnden kommer att

Läs mer

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Ekens äldreboende den 12 maj 2015.

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Ekens äldreboende den 12 maj 2015. 2015-06-18 1 Dnr 2015/212 Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Ekens äldreboende den 12 maj 2015. Närvarande: Åsa Hagestål, verksamhetschef, Marie Wiberg, sjuksköterska, Inger

Läs mer

Ombyggnad av Hässelgårdens vård och omsorgsb o- ende inriktningsärende

Ombyggnad av Hässelgårdens vård och omsorgsb o- ende inriktningsärende HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR STAD SDELSMILJÖ OCH TEKNI K TJÄNSTEUTLÅTANDE 9 MARS 2009 SID 1 (5) Handläggare: Mikael Hietala Telefon: 08-508 04 168 Dnr 302-187-2009 Sammanträde

Läs mer

Minska våld - Huskurage, motion från Bo Leinerdal m.fl (V), yttrande till kommunstyrelsen

Minska våld - Huskurage, motion från Bo Leinerdal m.fl (V), yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2018-01-15 Socialnämnden Kommunstyrelsen Dnr Son 2017/335, Kst 2017/394 Minska våld - Huskurage, motion från Bo Leinerdal m.fl (V), yttrande till kommunstyrelsen Förslag till beslut

Läs mer

2015-12-29. Medborgarförslag angående tillgänglighet för personer med synoch/eller

2015-12-29. Medborgarförslag angående tillgänglighet för personer med synoch/eller TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-12-29 Socialnämnden Dnr Son 2015/497 Medborgarförslag angående tillgänglighet för personer med synoch/eller hörselnedsättning Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag

Läs mer

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Stadsdelsutveckling Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2018-01-15 Handläggare Susanna Juvas Hagbjörk Telefon: 08-508 03 000 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Svar på Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Boendeplan 2015-2017. äldreomsorgen. Handläggare: Inga-Lena Palmgren

Social- och omsorgskontoret. Boendeplan 2015-2017. äldreomsorgen. Handläggare: Inga-Lena Palmgren Social- och omsorgskontoret Boendeplan 2015-2017 äldreomsorgen Handläggare: Inga-Lena Palmgren Innehållsförteckning Introduktion...3 Demografi...3 Nyttjandegrad...4 Aktuella förutsättningar...4 Vård- och...4

Läs mer

Dnr Son 2017/176 Ansökan från Järfällan Varttuneet om platser i kommunala pensionärsrådet, KPR

Dnr Son 2017/176 Ansökan från Järfällan Varttuneet om platser i kommunala pensionärsrådet, KPR TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-08-31 rev 2017-09-19 Socialnämnden Dnr Son 2017/176 Ansökan från Järfällan Varttuneet om platser i kommunala pensionärsrådet, KPR Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag

Läs mer

Belasta rätt vid personförfl yttning

Belasta rätt vid personförfl yttning Belasta rätt vid personförfl yttning BELASTNINGSSKADOR INOM vård och omsorg är vanliga. Belastningsskador drabbar inte bara individen utan påverkar även verksamheten och samhället. Skador uppkommer vid

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Kompetensfonden ansökningar 2016 Dnr Kst 2016/59 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen

Läs mer

Ett jämställt mottagande i Järfälla, motion från Emma Feldman (M) och Dan Engstrand (M) yttrande till kommunstyrelsen

Ett jämställt mottagande i Järfälla, motion från Emma Feldman (M) och Dan Engstrand (M) yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-10-05 Socialnämnden Dnr Son 2017/308 Kst 2016/599 Ett jämställt mottagande i Järfälla, motion från Emma Feldman (M) och Dan Engstrand (M) yttrande till kommunstyrelsen Förslag

Läs mer

Dnr Äld 2019/64 Järfällas demokratiplan Rapport och uppföljning

Dnr Äld 2019/64 Järfällas demokratiplan Rapport och uppföljning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2019-03-04 Äldrenämnden Dnr Äld 2019/64 Järfällas demokratiplan Rapport och uppföljning Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Äldrenämnden antar rapporten och uppföljningen

Läs mer

2012-11-01. Förhinder att delta i sammanträdet anmäls till Marie Normalm, marie.normalm@jarfalla.se, 08 580 280 17

2012-11-01. Förhinder att delta i sammanträdet anmäls till Marie Normalm, marie.normalm@jarfalla.se, 08 580 280 17 Arbetsutskott Marie Normalm KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) 20121101 Socialnämnden Torsdag 15 november 2012 kl. 15.15 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg Justering Torsdag 22 november 2012 kl.

Läs mer

Rapport: Analys av tillsynsresultaten avseende arbetsgivarens anpassnings- och rehabiliteringsarbete

Rapport: Analys av tillsynsresultaten avseende arbetsgivarens anpassnings- och rehabiliteringsarbete 2017-02-07 2016/057998 1 (5) Avdelningen för regler Rolf Perlman, 010-730 9967 arbetsmiljoverket@av.se Rapport: Analys av tillsynsresultaten avseende arbetsgivarens anpassnings- och sarbete 1. Uppdraget

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Granskning av Trollängens äldreboende

Granskning av Trollängens äldreboende TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2010-11-11 Socialförvaltningen 1 (5) Maria Johansson, kvalitetsinspektör Diarienr. 0169/10-013 Granskning av Trollängens äldreboende Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

2012-10-26. Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen

2012-10-26. Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-10-26 Dnr Son 2012/318 Införande av lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att nämnden beslutar: att förslag till lokala

Läs mer

stadsdelsförvaltning

stadsdelsförvaltning Södermalms Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-04-07 Handläggare Christina Amundberg Telefon: 08 508 130 44 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-04-23 Anmälan om ökad hyreskostnad med anledning av Vintertullens

Läs mer

Järfälla kommuns tillgänglighetsråd

Järfälla kommuns tillgänglighetsråd KALLELSE 2016-01-19 1 (2) Järfälla kommuns tillgänglighetsråd Tid Tisdagen den 2 februari 2016, kl. 18.00-20.00 Lokalen är upplåst fr.o.m. 17.30 Plats Kvarnen konferens, Vibblabyvägen 1, Jakobsberg Ärenden

Läs mer

9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget

9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden 2014-02-20 Expedieras till Bygg & miljöförvaltningen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens fastighetsstrateg M Yhr Rektor Mälarskolan

Läs mer

Tid: Måndagen den 24 mars kl. 16.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Måndagen den 24 mars kl. 16.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Omsorgsnämnden Tid: Måndagen den 24 mars kl. 16.30 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av

Läs mer

En missbruksvård i framkant, motion från L yttrande till kommunstyrelsen

En missbruksvård i framkant, motion från L yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2016-10-13 Socialnämnden Kommunstyrelsen Dnr Son 2016/268 Kst 2016/228 En missbruksvård i framkant, motion från L yttrande till kommunstyrelsen Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag:

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2010-09-20 Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. Förslag till beslut Socialförvaltningens förslår att socialnämnden lämnar följande förslag till

Läs mer

Utveckling av särskilt boende för äldre i Älta

Utveckling av särskilt boende för äldre i Älta 2016-10-27 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2016/828 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Utveckling av särskilt boende för äldre i Älta Förslag till beslut Kommunstyrelsens verksamhetsutskott ger Välfärd samhällsservice

Läs mer

2010-02-15. Dnr Son 2010/70 Socialnämndens brukarundersökning år 2009

2010-02-15. Dnr Son 2010/70 Socialnämndens brukarundersökning år 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-02-15 Socialnämnden Dnr Son 2010/70 Socialnämndens brukarundersökning år 2009 Förslag till beslut 1. Rapporten läggs till handlingarna. Ärendet i korthet Enligt socialnämndens

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Välkommen till lunchrummet på plan 8, kl. 17.00, där det serveras mat och dryck före sammanträdet.

Välkommen till lunchrummet på plan 8, kl. 17.00, där det serveras mat och dryck före sammanträdet. Miljö- och bygglovsnämndens arbetsutskott Johan Malm KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) 2015-05-27 Miljö- och bygglovsnämnden Onsdagen den 3 juni 2015, kl. 18.00 Veddestarummet, 9 tr, Riddarplatsen 5, Posthuset,

Läs mer

Återremiss Ansökan om bidrag Crossroads Lund Dnr SO 2015/0137

Återremiss Ansökan om bidrag Crossroads Lund Dnr SO 2015/0137 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(5) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Återremiss Ansökan om bidrag Crossroads Lund Dnr SO 2015/0137 Sammanfattning

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

2014-08-06. 1. Socialnämnden avvisar förslaget till samverkansavtal och tackar nej till samverkan av det slag som föreslås.

2014-08-06. 1. Socialnämnden avvisar förslaget till samverkansavtal och tackar nej till samverkan av det slag som föreslås. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-08-06 Socialnämnden Dnr KSL/13/0045-37 Dnr Kst 2014/262 Son 2014/528 Samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län

Läs mer

Bas- och tilläggsuppföljning hos kommunens äldreboenden per december år 2010

Bas- och tilläggsuppföljning hos kommunens äldreboenden per december år 2010 Bas- och tilläggsuppföljning hos kommunens äldreboenden per december år 2010 Maria Sandberg Dnr 2010/450 Januari 2011 2010-12-20 1 (13) Innehåll 1. BAKGRUND...2 2. SYFTE...2 3. METOD...2 4. ANALYS...4

Läs mer

Yttrande 1 (5) Dnr Son 2017/101 Granskningsrapport avseende uppföljningsrutiner vid myndighetsbeslut inom LSS Yttrande

Yttrande 1 (5) Dnr Son 2017/101 Granskningsrapport avseende uppföljningsrutiner vid myndighetsbeslut inom LSS Yttrande Yttrande 1 (5) 2017-05-29 Socialnämnden Dnr Son 2017/101 Granskningsrapport avseende uppföljningsrutiner vid myndighetsbeslut inom LSS Yttrande Säkerställa att styrdokument och rutiner kompletteras och

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

UTREDNING HYGIENRUM INKLUSIVE DUSCH. 2011.09.16 Utredningen är en del i projektet Den goda vårdavdelningen

UTREDNING HYGIENRUM INKLUSIVE DUSCH. 2011.09.16 Utredningen är en del i projektet Den goda vårdavdelningen UTREDNING HYGIENRUM INKLUSIVE DUSCH 2011.09.16 Utredningen är en del i projektet Den goda vårdavdelningen Dokumentet är framställd som underlag för diskussioner i samband med planering och projektering

Läs mer

Handlaggare ~nga- ena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~almarenqsodertalie.se

Handlaggare ~nga- ena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~almarenqsodertalie.se Tjänsteskrivelse Social- och omsorgskontoret Handlaggare ~nga- ena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~almarenqsodertalie.se Äldreomsorgsnämnden Kommundelsnämnderna Lokaiif5rsörjningspIm - Boendeplan inom

Läs mer

2016-02-11. Dnr Son 2015/491 Ansökningar till kompetensfonden från Socialnämndens område

2016-02-11. Dnr Son 2015/491 Ansökningar till kompetensfonden från Socialnämndens område TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-02-11 Socialnämnden Dnr Son 2015/491 Ansökningar till kompetensfonden från Socialnämndens område Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. De ansökningar som inkommit

Läs mer

Resultatet av inspektionen 13 april 2016

Resultatet av inspektionen 13 april 2016 1(7) Avdelningen för inspektion Lars Isgren, 010-730 9622 arbetsmiljoverket@av.se EKERÖ KOMMUN BOX 205 17823 EKERÖ Resultatet av inspektionen 13 april 2016 Ert org. nr 2120000050 Arbetsställe EKEBYHOVSKOLAN,

Läs mer

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8 Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Kommunchefens tjänsteskrivelse; Investering förstudie för nytt äldreboende 2012-12-03

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer