I SKÅNE NORDOST ingår kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Hörby och Östra Göinge.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.skanenordost.se I SKÅNE NORDOST ingår kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Hörby och Östra Göinge."

Transkript

1 I SKÅNE NORDOST ingår kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Hörby och Östra Göinge.

2 Färdplan mot målbild 2020 Skåne Nordost I Målbild 2020 Skåne Nordost ligger fokus på att fler, främst ungdomar, har arbete och målsättningen är att alla mellan år har arbete, studieplats eller praktik. Denna färdplan beskriver vilka insatser som under perioden förväntas bidra till att uppfylla målbilden. Färdplanen sträcker sig över hela perioden , men kommer årligen att revideras. Utgångspunkten för målbild 2020 Skåne Nordost är Skånes läge här och nu, uttryckt i den regionala utvecklingsstrategin det öppna Skåne. Bland de största utmaningarna i Skåne är den låga sysselsättningsgraden och att en hög andel elever avslutar grundskolan med icke godkända betyg. Konsekvenserna av en alltför hög arbetslöshet är allvarliga och riskerar slå extra hårt mot utvecklingen i nordöstra Skåne. Som mätpunkt för satsningen på minskad ungdomsarbetslöshet används arbetslöshetssiffror för respektive Skåne Nordost-kommun under februari månad Samtidigt har nordöstra Skåne goda förutsättningar att växa och utvecklas och därmed bli en stark tillväxtmotor i Skåne. I nordöstra Skåne finns en ung, varierad och växande befolkning. Det finns en potentiell sysselsättningstillväxt, huvudsakligen inom befintliga företag, och det finns en infrastruktur som möjliggör hög tillgänglighet till utbildning och arbete. Målbild 2020 Skåne Nordost fokuserar på områdena arbetsmarknad, kompetensutveckling och infrastruktur. Insatser inom dessa områden nedan beskrivna med mätbara delmål och ansvar förväntas bidra till att uppfylla målbilden. Det är också viktigt att vi i så stor utsträckning som det går involverar målgruppen åringar i både upprättandet och genomförandet av insatserna för att nå ett bra resultat. Vi har ett antal viktiga framgångsfaktorer för att uppfylla Målbild 2020 Skåne Nordost. Ett utvecklat samarbete mellan Kristianstad och Hässleholm som tillsammans är en tillväxtmotor i Skåne. En ökad andel extern finansiering av utvecklingsprojekt och att tillsammans med bland annat företag och högskola/universitet hitta vägar för att på ett framgångsrikt sätt söka medel från bland annat EU:s strukturfonder. I detta arbete ska vi ta hjälp av EU-kontor Skåne Nordost, vår gemensamma resurs när det gäller projektutveckling, kompetensutveckling och omvärldsbevakning i relation till EU och dess fonder och program. Ytterligare en förutsättning för att lyckas är dessutom att vi arbetar uthålligt och långsiktigt. Uthållighet och långsiktighet måste därför genomsyra vårt arbete med insatserna och hur vi inför, 2

3 undertiden och efteråt kommunicerar kring vårt arbete. I vår övergripande kommunikationsplan har vi slagit fast att kommunikationen ska kännetecknas av långsiktighet och uthållighet. Vi ska arbeta utifrån ett systematiserat informations- och kommunikationsarbete med tydliga budskap och mätbara resultat. Under 2014 kommer vi även att identifiera och specificera kommunikationsaktiviteter för respektive insats. Detta i görs av arbetsgrupperna med stöd från Skåne Nordost kommunikatör. Kommunikationsaktiviteterna följs sedan upp löpande och utvärderas i samband med att planen revideras. Målbilden och färdplanen ska underlätta ett gott samarbete mellan olika aktörer och ska bidra till att skapa ett sammanhang, en berättelse, för de som bor och verkar i nordöstra och övriga Skåne. Allt vi kommunicerar kring de insatser vi genomför ska genomsyras av Skåne Nordosts budskap om skånsk livsglädje och ett lustfyllt liv och tillsammans är vi starka. Fokus kommer vara ett verksamhetsår som handlar om att starta upp och få igång arbetet med flera olika insatser. För att få en bra igångsättning av verksamhetsåret och färdplanen har chefsgruppen har satt upp ett antal punkter som kommer vara i fokus under Organisera arbetet i kommunerna och inom Skåne Nordost Vi behöver sprida information om vårt arbete och framtiden till media och viktiga samhällsaktörer i våra kommuner. Vi behöver identifiera och nå målgruppen Skåne Nordost måste också fokusera speciellt på två områden under 2014 för att få igång ett viktigt och långsiktigt arbete Kollektivtrafikfråga/ infrastruktur Detta område är mycket viktig för att Skåne Nordosts mål vi behöver en riktad satsning för att se till att kollektivtrafiken får ett bättre flöde och fungerar bättre för medborgarna i våra kommuner. Både på landsbygden och i tätorterna. Bredbands infrastrukturen är också en viktig fråga om vi ska skapa fler arbetstillfällen och sätta människor i arbete. 3

4 Arbetsmarknad I nordöstra Skåne finns det goda förutsättningar för ett dynamiskt näringsliv med många entreprenörer. Här är det enkelt att verka och man möts av en positiv attityd till företagande. Innovationskraften stärker tillväxten och sysselsättningen. Företagsvänlig region Nordöstra Skånes kommuner ska vara kända för det goda företagsklimatet. Företagarna ska uppfatta regionen som företagsvänlig, där det är enkelt att verka och där man möts av en positiv attityd till företagande. Delmål: Klargjorda förutsättningar för en satsning på kvalitetssäkrad kommunal företagsservice, inkl. möjliga regelförenklingar för företag. (2015) Förbättrade resultat i Sveriges Kommuners och Landstings nöjd-kund-index-undersökning Insikt (NKI 80 i samtliga kommuner) och Svenskt Näringsliv undersökning Lokalt företagsklimat (4,0 i valda parametrar) (2018) Indikator: Insikt och Lokalt företagsklimat Ansvar: Näringslivsgruppen Skåne Nordost Kommunikationsmål: Nordöstra Skåne ska uppfattas som en företagsvänlig region. Syfte: Kommunikationen syftar till att skapa en positiv attityd i kommunerna, till företagare och företagande i regionen. Och att göra det enkelt för företagare att ha kontakt med kommunen. Målgrupp: Vi riktar vår kommunikation främst till företagare i regionen och anställda inom den kommunala organisationen. Entreprenörskap kommuner, näringsliv och högskola/universitet i samverkan En ökad samverkan mellan kommunerna, högskola/universitet, det lokala näringslivet och Krinova inkubator ska ge fler produkter/tjänster och fler arbetstillfällen. Studenter ska involveras i olika samverkansprojekt för en bättre övergång till arbetslivet. 4

5 Delmål: En fungerande arbetsmetod för att identifiera utvecklingsområden och berörda företag. (2014) Positiv utveckling för berörda företag i hela regionen genom fler produkter/tjänster till följd av samverkansprojekten (2016/18) Indikator: Antal nya produkter/tjänster, företagens omsättning, antal arbetstillfällen med mera mäts enligt nationell standard för inkubatorer. Ansvar: Krinova inkubator med stöd av inkubatorns referensgrupp Kommunikationsmål: Kommunikationsstrategin ska bidra till att inkubatorn uppnår sina verksamhetsmål. Syfte: Få de olika intressenterna att se och nyttja inkubatorn och Krinovas fulla potential Målgrupp: Styrgruppen Skåne Nordost, Kommunerna i nordöstra Skåne, Entreprenörer, Etablerade näringslivet, Högskolan Kristianstad, Finansiärer, Krinova internt och branschorganisationen SISP. I inkubatorns kommunikationsplan finns budskap och kanaler nedbrutna till de olika målgrupperna. Fler praktikplatser/anställningar i arbetsmarknadsåtgärder Kommunerna ska ta ett stort ansvar för att möjliggöra fler praktikplatser/anställningar i arbetsmarknadsåtgärder som en väg mot reguljär anställning. Delmål: Samtliga kommuner tar fram ett mål för antalet praktikplatser/anställningar i arbetsmarknadsåtgärder kopplat till antalet anställda i kommunen. (2014) I samarbete med andra aktörer genomföra projekt/aktiviteter för ungdomar att få arbetslivserfarenhet och nätverk t.ex. Kompetensare. ( ) Dra erfarenheter från förstudien Within. (2014) Gemensamt projekt för praktikplatsanskaffning i hela Skåne Nordost. ( ) Samtliga kommuner tar fram ett mål för feriepraktikplatser i kommunal regi kopplat till antalet ungdomar för valda åldersklasser. (2016) Indikator: Antal praktikplatser/anställningar i arbetsmarknadsåtgärder. Antal genomförda projekt och aktiviteter. Antal ungdomar som har praktik i annan kommun än hemkommunen. Antal 5

6 feriepraktikplatser. Ansvar: Styrgruppen för kompetensutveckling/livslångt lärande Kommunikationsmål: Uppmuntra till samarbete mellan kommunerna, arbetsförmedling, utbildningsväsen och andra aktörer. Och göra det enkelt för arbetslösa ungdomar att hitta till de lediga praktik- och arbetstillfällena. Syfte: Kommunikationen syftar till att stärka relationen mellan kommunerna, arbetsförmedling, utbildningsväsen och andra aktörer. Och att skapa en öppen och ömsesidig dialog mellan kommunernas praktik- och feriearbetsförmedlare. Kommunikationen syftar också till att öka kännedom hos de arbetssökande ungdomarna om de nya praktik- och arbetstillfällena. Målgrupp: Vi riktar vår kommunikation både internt och externt främst till myndigheter, medarbetare och näringslivet samt politiker och tjänstemän i Skåne Nordost-kommunerna eftersom det är de målgrupperna som tillsammans kan hitta, skapa och förmedla praktik- och ferieplatser i nordöstra Skåne. En annan viktig målgrupp är de arbetssökande ungdomarna. Skola och näringsliv i samverkan - Transfer Gymnasieelever behöver insikt om entreprenörskap och företagande och kan detta göras på ett systematiskt och inspirerande sätt uppmuntrar det till mera lärande och egna initiativ. Transfer erbjuder detta och ungdomarna ges samtidigt möjligheter till kontakter och öppningar in i näringslivet. Delmål: Fortsättning och utveckling av det arbete som påbörjades under 2012 Engagemang i samtliga kommuner Indikator: Antal genomförda föreläsningar i Skåne Nordost gymnasieskolor. Ansvar: Ulf Stenåsen Kommunikation: Kommunikationsmål, syfte tas fram under 2014 tillsammans med Skåne Nordosts kommunikatör. Målgrupper är elever och lärare vid Skåne Nordost gymnasieskolor 6

7 Tematiserad destinationsutveckling Företagandet inom besöksnäring ska stärkas genom tematisk destinationsutveckling och exportmognad. Effektmålet är ökad sysselsättning och lönsamhet, ett bredare produktutbud och nya säsonger. Mycket av utvecklings- och förändringsarbetet ska ske i nära samverkan med Tourism i Skåne. Delmål: Uppdragsbeskrivning, finansiering och rekrytering av processledare för projektstart Företagen informerade och intresse anmält för fortsatt arbete (2014). Första effektmålet stäms av. Ökad omsättning och sysselsatta i deltagande företag. Ökat antal nya produkter. Ökad beläggning utanför högsäsong. Utvärdering av projektet för att fastställa fortsatt arbete med destinationsutveckling (2016) Andra effektmålet stäms av. Effektmål beroende på vad utvärderingen 2016 visat. (2018) Skåne nordost har aktivt bidragit till uppnått mål för Tourism in Skånes besöksnäringsstrategi (2020) Indikator: Fler anställda och ökad sysselsättningsgrad i besöksnäringsföretag. Ökat antal nya produkter på valda tema. Exportmogna företag. Förlängd säsong. Ökad turistisk omsättning. Ansvar: Turistnätverket, från 2015 leds arbetet av destinations- och affärsutvecklare. Kommunikationsmål: Nordöstra Skåne ska uppfattas som en attraktiv destination för naturturism i Skåne. Syfte: Kommunikationen syftar till att stärka relationen mellan Skåne Nordost och turistnäringen i nordöstra Skåne och Tourism in Skåne. Målgrupp: Målgrupperna är besöksnäringen, och destinations och affärsutvecklare i nordöstra Skåne samt Tourism in Skåne. En sekundär men viktig målgrupp i förlängningen är arbetssökande inom turism- och besöksnäringen. Polen marknadsföring Polen genomgår en snabb utveckling och detta tar sig bland annat uttryck i en alltmera ökad turism i utlandet. Kommunerna arbetar med att tillsammans med näringen ta fram och presentera 7

8 besöksmål och detta kopplas till samarbete med flera färjelinjer vilket leder till en ökad bussturism i nordöstra Skåne. Mötesplatser och nätverk för regionens näringsliv Fler mötesplatser för regionens näringsliv och organisationer ska leda till en naturlig diskussion om gemensamma utvecklingsfrågor. Med utgångspunkt i mötet och nätverksbyggandet kan befintliga företag utvecklas och nya företag attraheras till området. Delmål: 500 deltagare till en hel dags aktiviteter för att lyfta näringslivet i nordöstra Skåne i allmänhet och i Kristianstad 400 år och Hässleholm 100 år i synnerhet. (2014) Påbörjad diskussion om fler mötesplatser för regionens näringsliv. (2014) Beredskap inom det privata och offentliga för stöd till befintliga och nya företag som vill växa och utvecklas (2014) Indikator: Antal nöjda deltagare vid Näringslivsdagen Skåne Nordost Ansvar: Näringslivsgruppens arbetsgrupp för Näringslivsdagen Skåne Nordost Kommunikationsmål: Nordöstra Skåne ska uppfattas som en företagsvänlig region. Syfte: Kommunikationen syftar till att lyfta upp och synliggöra mötesplatser för företagare i nordöstra Skåne. Målgrupp: Företagare i nordöstra Skåne. Samverkan för sysselsättning För att öka sysselsättningsgraden i nordöstra Skåne krävs en bred samverkan inom och mellan den offentliga, privata och ideella, idéburna sektorn. Delmål: Ta fram kommunala strategier tillsammans med Arbetsförmedlingen omfattande bl.a. lokala samverkansträffar, ärendegenomgångar, rutiner, kompetensbehovsanalyser m.m. (2014) 8

9 Samverkan mellan kommunerna i Skåne Nordost och aktörer som Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Nätverket Social Ekonomi, branschorganisationer m fl, i syfte att påverka och förändra olika myndigheters regelverk. ( ) Utveckla internationellt samarbete och dra erfarenheter från länder och projekt i omvärlden. ( ) Ta fram fungerande arbetsmetoder tillsammans med olika affärsstödjande organisationer för att skapa bättre förutsättningar för företag att starta, växa och utvecklas. (2014) Ett brett stöd i affärsutveckling i företag i hela regionen ( ) Alla kommunerna finns representerade i de regionala planeringssamverkansmöten för nordöstra Skåne som arrangeras av Region Skåne, vilka behandlar samhällsplanering och infrastrukturfrågor. Indikator: Antal kommuner med framtagna strategier för samverkan med Af. Antal gemensamma möte/aktiviteter inom arbetsmarknadsgruppen Skåne Nordost. Antal identifierade problemområden mellan olika myndigheters regelverk och påverkan. Antal internationella samarbete och kontakter. Deltagande i regionala planeringssamverkansmöten Skåne Nordost. Ansvar: Styrgruppen för kompetensutveckling/livslångt lärande. Kommunikationsmål: Det är attraktivt och viktigt att samarbeta med kommunerna i Skåne Nordost. Externa samhällsaktörer vill ha med Skåne Nordostkommunerna i viktiga samarbeten. Syfte: Kommunikationen syftar till att stärka relationerna mellan Skåne Nordost och andra viktiga samhällsaktörer i Skåne och Sverige. Målgrupp: Målgruppen för kommunikationen är externa samhällsaktörer i Skåne och o Sverige och deras representanter. Kickstarta innovationsprojekt Ett samhälles utveckling kommer i allt högre grad i framtiden att speglas av dess förmåga att stödja förnyelse. Stiftelsen RUTH ger möjlighet till en tydlig och kontinuerlig finansiering av nya initiativ och utvecklingsprojekt utifrån ett lokalt behov och perspektiv. Skåne Nordost har allokerat upp till 500 tkr för vardera åren och villkorat detta med samma motfinansiering externt. När bekräftelse om motfinansiering föreligger kommer mål för verksamhet och kommunikation att specificeras. 9

10 Attraktivitet doktorand Högskolan Kristianstad/Lunds Universitet En attraktiv plats med nöjda invånare är en bra grund för att ungdomar ska vilja bo där och ett konkurrensmedel för att ungdomar med utbildning ska bosätta sig. En helhetsbild över uppfattad attraktivitet i Kristianstad och Hässleholm skapar förståelse för vad som bör lyftas fram och vad som behöver förbättras. Delmål: Få en jämförelse mellan vad kommunerna anser vara viktigt för platstillfredsställelse och vad invånarna anser. Få en jämförelse mellan Kristianstad och Hässleholm för att få fram skillnader och påvisa möjligheter till samarbete och utbyte. Producera rapporter löpande under forskningsarbetet och presentera dessa för styrelse och chefsgrupp Indikator: 2-3 rapporter årligen som föredras för Skåne Nordost styrelse och chefsgrupp Ansvar: Lars Johnsson Kommunikationsmål: Fastställas tillsammans med Högskolan Kristianstad Syfte: Kommunikationen ska bidra till utvecklingen av samarbetet Kristianstad-Hässleholm samt att göra detta mera känt. Målgrupp: Politiska ledningarna i Kristianstad och Hässleholm samt i de övriga Skåne Nordostkommunerna. 10

11 Kompetensutveckling I nordöstra Skåne finns det flera chanser att skaffa sig en utbildning och komma in i arbetslivet i olika skeden av livet. Här finns en stark, bred och flexibel arbetsmarknad, med goda möjligheter till arbetspendling. Ökade utbildningsmöjligheter för vuxna genom yrkeshögskola, fler utbildningsplatser och attraktiv lärlingsutbildning Det är viktigt att i samtliga kommuner långsiktigt säkerställa möjligheter att bedriva utbildning, för vuxna över tid, oberoende av finansieringsform. För att lyckas med detta måste vi lyfta fram utbildningsinsatser på olika nivåer t ex yrkeshögskola, yrkesvux och lärlingsutbildning. Delmål: Verkställa fattat beslut om gemensam strategi för YH-utbildning enligt genomförd utredning hösten (2014) Fastställa lägsta omfattningen av yrkesutbildningar (Vux) för vuxna i respektive kommun. (2014, 2016, 2018) Fastställa lägsta omfattningen av behörighetsgivande utbildningar. (2014, 2016, 2018) Samverkansavtal omfattande kontinuerlig uppföljning och utveckling mellan kommunerna för att öka utbudet på gymnasial nivå för vuxna. Ta fram en modell för implementering av projektet Lärlingsakademin i ordinarie verksamhet. (2014) Genomföra lärlingsutbildning i enlighet med implementerad modell. ( ) Indikator: Antal kommuner som fattat beslut om lägsta omfattningen av yrkesutbildningar. Antal kommuner som fattat beslut om lägsta omfattningen av behörighetsgivande utbildningar. Framtaget samverkansavtal. Modell för implementering av attraktiv Lärlingsutbildning och uppstart enligt modell. Ansvar: Styrgruppen för kompetensutveckling/livslångt lärande. Kommunikationsmål: Nordöstra Skåne ska uppfattas som region där de finns goda möjligheter att skaffa sig en utbildning och komma in i arbetslivet. De potentiella studenterna ska uppfatta att det finns attraktiva utbildningar i nordöstra Skåne. 11

12 Syfte: Kommunikationen syftar till att bidra till att de uppsatta målen nås och till att stärka varumärket nordöstra Skåne som en attraktiv region för kompetensutveckling. Målgrupp: Främst riktar sig kommunikationen till de samverkande kommunerna och i förlängningen de potentiella studenterna. Högre utbildning i samverkan med högskolor/universitet På sikt måste utbildningsnivån höjas rent generellt i nordöstra Skåne. Detta innebär att vi måste göra högre utbildning mer tillgänglig. Detta möjliggörs genom redan fungerande samarbeten mellan högskolor och kommunerna i Skåne Nordost men det är också viktigt att fortsätta att utveckla nya kontakter med högskolor och universitet både nationellt och internationellt. Lärcentrum i respektive kommun är en viktig resurs i att tillgängliggöra högre utbildning. Delmål: Utveckla ytterligare kontakter med fler högskolor och universitet. Etablera kontakter med utländska universitet. (2016) Utnyttja nätverket för kommunala lärcentra (Nitus) bättre. ( ) Lärcentrum: o Marknadsföra lärcentrum för att fler ska utnyttja möjligheten att studera på hemmaplan. ( ) o Ta fram ny marknadsplan för lärcentrum. (2014, 2016, 2018) o Genomföra marknadsinsatser i enlighet med marknadsplan. (2015, 2017, 2019) Öka antalet utbildningar och utbildningsplatser inom yrkeshögskola utifrån genomförd behovsanalys. Indikator: Antal studerande som använder lärcentrum. Antal utbildningar/kurser som bedrivs via lärcentrum. Antal utbildningar/platser inom YH. Antal nya samarbeten med högskolor/universitet, både nationellt och internationellt. Hur många samarbeten har initierats via Nitus. Ansvar: Styrgruppen för kompetensutveckling/livslångt lärande. Kommunikationsmål: Nordöstra Skåne uppfattas som en region där det är enkelt att skaffa sig en högskole- eller universitetsutbildning. Lärcentrum ska uppfattas som ett smart och enkelt sätt att studera på hemmaplan. 12

13 Syfte: Syftet med vår kommunikation är att bidra till att de uppsatta målen och delmålen uppnås, marknadsföra lärcentrum i varje kommun och stärka relationerna till högskolor och universitet i Sverige och internationellt. Målgrupp: En viktig målgrupp för kommunikationen är de medarbetare som arbetar inom Lärcentrum i respektive kommun, beslutsfattare som fattar beslut om antal utbildningsplatser och i förlängningen de potentiella studenterna. Företagsanpassad utbildning Utmaningen är att få igång en fungerande dialog med näringslivet om deras framtida kompetensbehov. För att lyckas med bra företagsanpassad utbildning/ uppdragsutbildning är det viktigt att kommunerna samverkar och använder sig av respektive kommuns spetskompetens. En organisation/samverkan mellan kommunerna kan vara en styrka som gemensam plattform för företagsanpassad uppdragsutbildning. Delmål Ta fram modeller för dialog mellan kommun och näringsliv avseende framtida kompetensbehov. (2014) Ta fram modell/handlingsplan för hur vi ska jobba med företagsanpassad utbildning i Skåne Nordost. (2016) Genomföra/mäkla företagsanpassad utbildning. ( ) Marknadsföra kommunens möjligheter till kompetensutveckling och utbildning. ( ) Indikator: Modeller/handlingsplan framtagna. Antal genomförda utbildningar. Effekten av marknadsföringsinsatser. Ansvar: Styrgruppen för kompetensutveckling/livslångt lärande Kommunikationsmål: Skapa en ömsesidig dialog mellan kommunerna och näringslivet och att öka kännedom om kommunerna i nordöstra Skånes möjligheter att erbjuda kompetensutveckling och utbildning. Syfte: Kommunikationen syftar till att bidra till att målet uppnås och att stärka dialogen mellan kommunerna och näringslivet. 13

14 Målgrupp: Främst riktar sig kommunikationen till företagare i nordöstra Skåne, medarbetare inom den kommunala verksamheten och potentiella studenter. Infrastruktur I nordöstra Skåne är den inomregionala tillgängligheten god. En ökad rörlighet genom förbättrade pendlingsmöjligheter har skapat förutsättningar för individen att vidareutbilda sig och hitta jobb samt för företagen att hitta rätt kompetens. Förbättrade förutsättningar för pendling till arbete oc h utbildning En ökande andel av de som bor och verkar i nordöstra Skåne ska ha möjlighet pendla till arbete och utbildning med kollektivtrafik. Det är möjligt att pendla till arbete och utbildning i orter och större städer i vår närhet. Nordöstra Skåne ska växa som funktionell arbetsmarknadsregion. Det finns ett gott utbud av bostäder som yngre personer efterfrågar i kollektivtrafiknära lägen. Tillgängligheten till kollektivtrafiknoderna i orterna är hög, genom väl utbyggda cykelvägnät. Delmål Kartläggning av utbudet och planer för utbyggnad av bostäder som möter yngre personers behov inom 1 km från kollektivtrafiknoder inom nordöstra Skåne (2014) Trafikeringsupplägg i tågtrafiken som tillgodoser resandebehovet i nordöstra Skåne (2016) Biljettsystem i kollektivtrafiken som ger alla samma förutsättningar att pendla över länsgränser (2016) Kartläggning av brister i tillgängligheten till kollektivtrafiknoderna (2016) Regional BRT (Superbusstrafik) på sträckorna o Åhus-Kristianstad-Älmhult (2018) o Kristianstad-Hörby-Lund (2018/20) o Kristianstad Simrishamn/Ystad (2018/20) Utveckla anslutningstrafiken till kollektivtrafiknoder och om möjlig ökad samordning av samhällsbetalda transporter. Indikatorer: Antalet personer i Skåne Nordost -kommunerna inom åldersgruppen år som pendlar till arbete eller utbildning utanför hemorten respektive till ort utanför Skåne Nordost. Antalet resor med kollektivtrafik, tåg resp buss, inom Skåne Nordost. 14

15 Ansvar: För några av delmålen krävs att våra politiker påverkar eller stödjer de aktörer som äger frågorna i Skåne, Södra Småland och Blekinge. För målet om superbusstrafik ligger ansvaret för implementering och genomförande på kommunerna i Skåne Nordost i samverkan med berörda regionala och statliga aktörer. Kommunikationsmål: Nordöstra Skåne upplevs som ett område med kollektivtrafik som ger en god tillgänglighet till utbildnings- och arbetsmarknad. Skåne Nordost-kommunernas målsättning väger tungt i beslut som fattas av regionala och statliga aktörer. Syfte: Kommunikationen syftar till att bidra till att verksamhetsmålet uppnås samt att stärka dialogen mellan Skåne Nordost-kommunerna och berörda regionala och statliga aktörer. Målgrupp: Berörda regionala och statliga aktörer, medarbetare inom Skåne Nordostkommunerna. Etablera Skåne Nordost trafikstrategi Inom Skåne Nordost har vi en övergripande och långsiktig trafikstrategi som beskriver den önskade framtida utvecklingen av person och godstrafiken på kort och lång sikt. Vår strategi utgår från våra invånares och företags behov av transporter och den är grunden för våra prioriteringar och aktiviteter i diskussioner med regionala och statliga aktörer. Strategin utgör en del i ett etablerat samarbete inom översiktlig planering. Delmål Framtaget förslag på trafikstrategi för Skåne Nordost på kort och lång sikt, med förankring i fokusområdena arbetsmarknad och kompetensutveckling (2016) Framtaget förslag på handlingsplan inkl. kommunikationsplan för de objekt och åtgärder som vi vill jobba med inför nästa revidering av infrastrulturplaner troligen gällande (2016) Utpekade målgrupper och organisationer känner väl till Skåne Nordost prioriterade behov av åtgärder i infrastrukturen och kollektivtrafiken (2016) Indikatorer: Skåne Nordost trafikstrategi förankrad i kommunerna och antagen av styrelsen Skåne Nordost. Andelen av prioriterade åtgärder enligt Skåne Nordost trafikstrategi som finns med i regionala och statliga planer för investeringar i infrastrukturen. Ansvar: Samhällsplaneringsgruppen 15

16 Kommunikationsmål: Det finns en god kännedom hos målgrupperna om Skåne Nordosts trafikstrategi. Det är attraktivt och viktigt att samarbeta med kommunerna i Skåne Nordost när det gäller trafikplanering. Externa samhällsaktörer tar hänsyn till Skåne Nordost trafikstrategi i viktiga beslut. Syfte: Kommunikationen syftar till att vara ett stöd för verksamheten och att uppnå målet. Målgrupp: Viktiga målgrupper i arbetet är den interna organisationen, kommunerna och representanter i de tre arbetsgrupperna Arbetsmarknad, kompetensutveckling och Infrastruktur. Ytterligare målgrupper är regionala och nationella samhällsaktörer som påverkar investeringar i infrastrukturen. Etablerat samarbete översiktsplanering Kommunerna i Skåne Nordost har gemensamma strukturbilder inom ett antal tematiska områden där man ser ett mervärde i att ha samsyn. Strukturbilderna stödjer utvecklingen av det flerkärniga nordöstra Skåne och utgör underlag för kommunernas fysiska planering och bebyggelseutveckling som särskilt beaktar yngre personers behov. Delmål Kommunerna inom Skåne Nordost har god kunskap om kommunövergripande frågor i varandras ÖP (2014) Processbeskrivning för hur ärenden som avser kommunövergripande ställningstagande hanteras inom Skåne Nordost och kommunerna (2014) Beslut om att upprätta tematiska dokument för ett antal utpekade områden (2014) Antagna tematiska dokument som underlag för kommunernas fysiska planering (2016) Indikatorer: Beslut tagna om vilka tematiska dokument som ska tas fram inom Skåne Nordost. Påbörjat arbete med tematiska dokument. Ansvar: Samhällsplaneringsgruppens arbetsgrupp för fysisk planering Kommunikationsmål: Det finns en etablerad samsyn kring mervärdet av att Skåne Nordostkommunerna samarbetar inom området fysisk planering och bebyggelseutveckling. Syfte: Kommunikationen syftar till att bidra till att verksamhetsmålen uppnås. 16

17 Målgrupp: Den primära målgruppen är kommunala tjänstemän i respektive kommun i Skåne Nordost. Etablerad digital infrastruktur Med god bredbandsanslutning kan man ta del av vad som händer i omvärlden, man får tillgång till information och sociala medier. Möjligheter att utföra arbete ges var man än befinner sig. Tack vara ett effektivt samarbete har den digitala infrastrukturen byggt ut i rask takt och ger invånare och näringsliv goda betingelser för att bo och verka i nordöstra Skåne. I Skåne Nordost finns ett bredbandsnät som ger minst 95 % av hushållen respektive företagen möjlighet att ansluta sig till ett nät med en hastighet av minst 100 Mbit/s. All offentlig verksamhet i Skåne Nordost har tillgång till 100 Mbit/s. Delmål Förstudie framtagen som belyser förutsättningarna för gemensamt genomförande av bredbandsutbyggnad, bl.a. former och finansiering (2014) Antagen gemensam strategi och handlingsplan för utbyggnad av bredband för att nå uppsatt mål inom Skåne Nordost (2014) 40 % av hushållen respektive företagen/arbetsplatserna har möjlighet att ansluta sig till bredband i ett öppet nät med en hastighet av minst 100 Mbit/s (2016) 85 % av hushållen respektive företagen/arbetsplatserna har möjlighet att ansluta sig till bredband i ett öppet nät med en hastighet av minst 100 Mbit/s (2018) 100 % av offentlig verksamhet i Skåne Nordost har tillgång till 100 Mbit/s (2016) Indikatorer: Andelen av hushållen respektive företagen/arbetsplatserna som har möjlighet att ansluta sig till bredband i ett öppet nät med en hastighet av minst 100. Ytterligare indikatorer tas fram av arbetsgrupp bredband. Ansvar: Samhällsplaneringsgruppens arbetsgrupp för bredband Kommunikationsmål: Sprida resultat av förstuden till berörda parter. Gynna en öppen och ömsesidig samverkan mellan kommunerna i Skåne Nordost och berörda aktörer. Syfte: Kommunikationen syftar till att verksamhetsmålen nås och i denna första del av insatsen stötta samverkan mellan Skåne Nordost-kommunerna och berörda aktörer. 17

18 Målgrupp: Initialt riktar sig kommunikationen till Skåne Nordost-kommunerna och berörda aktörer. 18

Målbild 2020 SKNO. Fokusering sker på - arbetsmarknad - utbildning - infrastruktur

Målbild 2020 SKNO. Fokusering sker på - arbetsmarknad - utbildning - infrastruktur Målbild 2020 SKNO Fokus för Skåne Nordost är att fler, främst ungdomar, har arbete. Målsättningen är att alla mellan 16-29 har arbete, studieplats eller praktik. Fokusering sker på - arbetsmarknad - utbildning

Läs mer

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Verksamhetsplan 2016 med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Tillväxt i nordöstra Skåne Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm är ett samarbete mellan sex kommuner i nordöstra Skåne

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Verksamhetsplan 2016 med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Tillväxt i nordöstra Skåne Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad+ Hässleholm är ett samarbete mellan sex kommuner i nordöstra Skåne

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Tillsammans gör vi det möjligt för alla barn att få en bra start i livet

Tillsammans gör vi det möjligt för alla barn att få en bra start i livet Verksamhetsplan 2015 En bra start fokuserar på social hållbarhet och strävar efter att bygga långsiktiga lösningar. Vi ska öka medvetenheten om barns situation och hur vi tillsammans kan förbättra den.

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun

Internationell strategi för Ronneby kommun Internationell strategi för Ronneby kommun 2016-2017 Antagen av KF 2015-12-10 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde TransforMAT startpunkten för Krinova MAT Smakplats Skåne/Smakstart och fortsättningen TransforMAT har sedan 2007 varit projekt

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Marja-Leena Lampinen Frågor i fokus idag Kompetensplattform - vad har det lett till? Strategi för tillväxt- och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 -

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV Vägledning Bra lärmiljö Möten med andra Kontakt med UBA Tänka nytt Vara uppdaterad om teknikutv. Ha koll på vad som händer inom utb.omr. Servicenivå och bemötande

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Styrelsen 2014-09-25 1 Plats och tid Beslutande Adjungerade Övriga deltagande Rådhus Skåne, Kristianstad 2014-09-25 kl 12.00-16.30 (inklusive IT-nämnd) Pierre Månsson, Kristianstad (ordförande) Helene

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Det regionala utvecklingsuppdraget Genom den regionala tillväxtpolitiken ska människor och företag kunna växa och utvecklas av egen kraft. Strategiskt

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Inledning Detta dokument är den övergripande affärsplanen för Västsvenska Turistrådet för år 2012-2015. Den är inte ett fristående dokument

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Kommunikationsplan utbildningsstrategi

Kommunikationsplan utbildningsstrategi 2016-04-18 Eva Wiktorsson/KOM för prolongeringsperioden 2016 2017 Innehållsförteckning Dokumenthistorik... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 3 Framgångsfaktorer i kommunikationen... 3 Kommunikationsmål... 3 Kommunikationsansvar...

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

FLERNIVÅSTYRNING ALLA BEHÖVS

FLERNIVÅSTYRNING ALLA BEHÖVS FLERNIVÅSTYRNING ALLA BEHÖVS PRESIDIEKONFERENS 2015-11-27 Christina Johannesson, CAJalma AB Var det bättre förr? Uppåt, nedåt, utåt EU Globalt Utbildningsnivå Digital kunskap Entreprenörskap Marknaden

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 1 (6) Datum 2015-05-20 Dnr Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 2 (6) Förslag till ny FINSAM - Aktivitet Bakgrund Under hösten 2014 genomfördes aktiviteten Samverkanskartan idag

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen

Handlingsplan för besöksnäringen 2016-12-07 15RK2154 Regional utveckling Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 En strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020 har tagits fram genom aktiv samverkan mellan Regionförbundet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Näringslivsstrategi Strängnäs kommun

Näringslivsstrategi Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2015:234-003 Näringslivskontoret 2015-05-18 1/2 KS 12:1 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Näringslivsstrategi Strängnäs kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument Visit Lund Strategidokument 1 DÄRFÖR VISIT LUND Visit Lund har funnits i snart två år och växer så det knakar. Därför behöver vi sätta visioner och strategier för framtiden, bli ännu bättre på att paketera

Läs mer