I SKÅNE NORDOST ingår kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Hörby och Östra Göinge.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.skanenordost.se I SKÅNE NORDOST ingår kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Hörby och Östra Göinge."

Transkript

1 I SKÅNE NORDOST ingår kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Hörby och Östra Göinge.

2 Färdplan mot målbild 2020 Skåne Nordost I Målbild 2020 Skåne Nordost ligger fokus på att fler, främst ungdomar, har arbete och målsättningen är att alla mellan år har arbete, studieplats eller praktik. Denna färdplan beskriver vilka insatser som under perioden förväntas bidra till att uppfylla målbilden. Färdplanen sträcker sig över hela perioden , men kommer årligen att revideras. Utgångspunkten för målbild 2020 Skåne Nordost är Skånes läge här och nu, uttryckt i den regionala utvecklingsstrategin det öppna Skåne. Bland de största utmaningarna i Skåne är den låga sysselsättningsgraden och att en hög andel elever avslutar grundskolan med icke godkända betyg. Konsekvenserna av en alltför hög arbetslöshet är allvarliga och riskerar slå extra hårt mot utvecklingen i nordöstra Skåne. Som mätpunkt för satsningen på minskad ungdomsarbetslöshet används arbetslöshetssiffror för respektive Skåne Nordost-kommun under februari månad Samtidigt har nordöstra Skåne goda förutsättningar att växa och utvecklas och därmed bli en stark tillväxtmotor i Skåne. I nordöstra Skåne finns en ung, varierad och växande befolkning. Det finns en potentiell sysselsättningstillväxt, huvudsakligen inom befintliga företag, och det finns en infrastruktur som möjliggör hög tillgänglighet till utbildning och arbete. Målbild 2020 Skåne Nordost fokuserar på områdena arbetsmarknad, kompetensutveckling och infrastruktur. Insatser inom dessa områden nedan beskrivna med mätbara delmål och ansvar förväntas bidra till att uppfylla målbilden. Det är också viktigt att vi i så stor utsträckning som det går involverar målgruppen åringar i både upprättandet och genomförandet av insatserna för att nå ett bra resultat. Vi har ett antal viktiga framgångsfaktorer för att uppfylla Målbild 2020 Skåne Nordost. Ett utvecklat samarbete mellan Kristianstad och Hässleholm som tillsammans är en tillväxtmotor i Skåne. En ökad andel extern finansiering av utvecklingsprojekt och att tillsammans med bland annat företag och högskola/universitet hitta vägar för att på ett framgångsrikt sätt söka medel från bland annat EU:s strukturfonder. I detta arbete ska vi ta hjälp av EU-kontor Skåne Nordost, vår gemensamma resurs när det gäller projektutveckling, kompetensutveckling och omvärldsbevakning i relation till EU och dess fonder och program. Ytterligare en förutsättning för att lyckas är dessutom att vi arbetar uthålligt och långsiktigt. Uthållighet och långsiktighet måste därför genomsyra vårt arbete med insatserna och hur vi inför, 2

3 undertiden och efteråt kommunicerar kring vårt arbete. I vår övergripande kommunikationsplan har vi slagit fast att kommunikationen ska kännetecknas av långsiktighet och uthållighet. Vi ska arbeta utifrån ett systematiserat informations- och kommunikationsarbete med tydliga budskap och mätbara resultat. Under 2014 kommer vi även att identifiera och specificera kommunikationsaktiviteter för respektive insats. Detta i görs av arbetsgrupperna med stöd från Skåne Nordost kommunikatör. Kommunikationsaktiviteterna följs sedan upp löpande och utvärderas i samband med att planen revideras. Målbilden och färdplanen ska underlätta ett gott samarbete mellan olika aktörer och ska bidra till att skapa ett sammanhang, en berättelse, för de som bor och verkar i nordöstra och övriga Skåne. Allt vi kommunicerar kring de insatser vi genomför ska genomsyras av Skåne Nordosts budskap om skånsk livsglädje och ett lustfyllt liv och tillsammans är vi starka. Fokus kommer vara ett verksamhetsår som handlar om att starta upp och få igång arbetet med flera olika insatser. För att få en bra igångsättning av verksamhetsåret och färdplanen har chefsgruppen har satt upp ett antal punkter som kommer vara i fokus under Organisera arbetet i kommunerna och inom Skåne Nordost Vi behöver sprida information om vårt arbete och framtiden till media och viktiga samhällsaktörer i våra kommuner. Vi behöver identifiera och nå målgruppen Skåne Nordost måste också fokusera speciellt på två områden under 2014 för att få igång ett viktigt och långsiktigt arbete Kollektivtrafikfråga/ infrastruktur Detta område är mycket viktig för att Skåne Nordosts mål vi behöver en riktad satsning för att se till att kollektivtrafiken får ett bättre flöde och fungerar bättre för medborgarna i våra kommuner. Både på landsbygden och i tätorterna. Bredbands infrastrukturen är också en viktig fråga om vi ska skapa fler arbetstillfällen och sätta människor i arbete. 3

4 Arbetsmarknad I nordöstra Skåne finns det goda förutsättningar för ett dynamiskt näringsliv med många entreprenörer. Här är det enkelt att verka och man möts av en positiv attityd till företagande. Innovationskraften stärker tillväxten och sysselsättningen. Företagsvänlig region Nordöstra Skånes kommuner ska vara kända för det goda företagsklimatet. Företagarna ska uppfatta regionen som företagsvänlig, där det är enkelt att verka och där man möts av en positiv attityd till företagande. Delmål: Klargjorda förutsättningar för en satsning på kvalitetssäkrad kommunal företagsservice, inkl. möjliga regelförenklingar för företag. (2015) Förbättrade resultat i Sveriges Kommuners och Landstings nöjd-kund-index-undersökning Insikt (NKI 80 i samtliga kommuner) och Svenskt Näringsliv undersökning Lokalt företagsklimat (4,0 i valda parametrar) (2018) Indikator: Insikt och Lokalt företagsklimat Ansvar: Näringslivsgruppen Skåne Nordost Kommunikationsmål: Nordöstra Skåne ska uppfattas som en företagsvänlig region. Syfte: Kommunikationen syftar till att skapa en positiv attityd i kommunerna, till företagare och företagande i regionen. Och att göra det enkelt för företagare att ha kontakt med kommunen. Målgrupp: Vi riktar vår kommunikation främst till företagare i regionen och anställda inom den kommunala organisationen. Entreprenörskap kommuner, näringsliv och högskola/universitet i samverkan En ökad samverkan mellan kommunerna, högskola/universitet, det lokala näringslivet och Krinova inkubator ska ge fler produkter/tjänster och fler arbetstillfällen. Studenter ska involveras i olika samverkansprojekt för en bättre övergång till arbetslivet. 4

5 Delmål: En fungerande arbetsmetod för att identifiera utvecklingsområden och berörda företag. (2014) Positiv utveckling för berörda företag i hela regionen genom fler produkter/tjänster till följd av samverkansprojekten (2016/18) Indikator: Antal nya produkter/tjänster, företagens omsättning, antal arbetstillfällen med mera mäts enligt nationell standard för inkubatorer. Ansvar: Krinova inkubator med stöd av inkubatorns referensgrupp Kommunikationsmål: Kommunikationsstrategin ska bidra till att inkubatorn uppnår sina verksamhetsmål. Syfte: Få de olika intressenterna att se och nyttja inkubatorn och Krinovas fulla potential Målgrupp: Styrgruppen Skåne Nordost, Kommunerna i nordöstra Skåne, Entreprenörer, Etablerade näringslivet, Högskolan Kristianstad, Finansiärer, Krinova internt och branschorganisationen SISP. I inkubatorns kommunikationsplan finns budskap och kanaler nedbrutna till de olika målgrupperna. Fler praktikplatser/anställningar i arbetsmarknadsåtgärder Kommunerna ska ta ett stort ansvar för att möjliggöra fler praktikplatser/anställningar i arbetsmarknadsåtgärder som en väg mot reguljär anställning. Delmål: Samtliga kommuner tar fram ett mål för antalet praktikplatser/anställningar i arbetsmarknadsåtgärder kopplat till antalet anställda i kommunen. (2014) I samarbete med andra aktörer genomföra projekt/aktiviteter för ungdomar att få arbetslivserfarenhet och nätverk t.ex. Kompetensare. ( ) Dra erfarenheter från förstudien Within. (2014) Gemensamt projekt för praktikplatsanskaffning i hela Skåne Nordost. ( ) Samtliga kommuner tar fram ett mål för feriepraktikplatser i kommunal regi kopplat till antalet ungdomar för valda åldersklasser. (2016) Indikator: Antal praktikplatser/anställningar i arbetsmarknadsåtgärder. Antal genomförda projekt och aktiviteter. Antal ungdomar som har praktik i annan kommun än hemkommunen. Antal 5

6 feriepraktikplatser. Ansvar: Styrgruppen för kompetensutveckling/livslångt lärande Kommunikationsmål: Uppmuntra till samarbete mellan kommunerna, arbetsförmedling, utbildningsväsen och andra aktörer. Och göra det enkelt för arbetslösa ungdomar att hitta till de lediga praktik- och arbetstillfällena. Syfte: Kommunikationen syftar till att stärka relationen mellan kommunerna, arbetsförmedling, utbildningsväsen och andra aktörer. Och att skapa en öppen och ömsesidig dialog mellan kommunernas praktik- och feriearbetsförmedlare. Kommunikationen syftar också till att öka kännedom hos de arbetssökande ungdomarna om de nya praktik- och arbetstillfällena. Målgrupp: Vi riktar vår kommunikation både internt och externt främst till myndigheter, medarbetare och näringslivet samt politiker och tjänstemän i Skåne Nordost-kommunerna eftersom det är de målgrupperna som tillsammans kan hitta, skapa och förmedla praktik- och ferieplatser i nordöstra Skåne. En annan viktig målgrupp är de arbetssökande ungdomarna. Skola och näringsliv i samverkan - Transfer Gymnasieelever behöver insikt om entreprenörskap och företagande och kan detta göras på ett systematiskt och inspirerande sätt uppmuntrar det till mera lärande och egna initiativ. Transfer erbjuder detta och ungdomarna ges samtidigt möjligheter till kontakter och öppningar in i näringslivet. Delmål: Fortsättning och utveckling av det arbete som påbörjades under 2012 Engagemang i samtliga kommuner Indikator: Antal genomförda föreläsningar i Skåne Nordost gymnasieskolor. Ansvar: Ulf Stenåsen Kommunikation: Kommunikationsmål, syfte tas fram under 2014 tillsammans med Skåne Nordosts kommunikatör. Målgrupper är elever och lärare vid Skåne Nordost gymnasieskolor 6

7 Tematiserad destinationsutveckling Företagandet inom besöksnäring ska stärkas genom tematisk destinationsutveckling och exportmognad. Effektmålet är ökad sysselsättning och lönsamhet, ett bredare produktutbud och nya säsonger. Mycket av utvecklings- och förändringsarbetet ska ske i nära samverkan med Tourism i Skåne. Delmål: Uppdragsbeskrivning, finansiering och rekrytering av processledare för projektstart Företagen informerade och intresse anmält för fortsatt arbete (2014). Första effektmålet stäms av. Ökad omsättning och sysselsatta i deltagande företag. Ökat antal nya produkter. Ökad beläggning utanför högsäsong. Utvärdering av projektet för att fastställa fortsatt arbete med destinationsutveckling (2016) Andra effektmålet stäms av. Effektmål beroende på vad utvärderingen 2016 visat. (2018) Skåne nordost har aktivt bidragit till uppnått mål för Tourism in Skånes besöksnäringsstrategi (2020) Indikator: Fler anställda och ökad sysselsättningsgrad i besöksnäringsföretag. Ökat antal nya produkter på valda tema. Exportmogna företag. Förlängd säsong. Ökad turistisk omsättning. Ansvar: Turistnätverket, från 2015 leds arbetet av destinations- och affärsutvecklare. Kommunikationsmål: Nordöstra Skåne ska uppfattas som en attraktiv destination för naturturism i Skåne. Syfte: Kommunikationen syftar till att stärka relationen mellan Skåne Nordost och turistnäringen i nordöstra Skåne och Tourism in Skåne. Målgrupp: Målgrupperna är besöksnäringen, och destinations och affärsutvecklare i nordöstra Skåne samt Tourism in Skåne. En sekundär men viktig målgrupp i förlängningen är arbetssökande inom turism- och besöksnäringen. Polen marknadsföring Polen genomgår en snabb utveckling och detta tar sig bland annat uttryck i en alltmera ökad turism i utlandet. Kommunerna arbetar med att tillsammans med näringen ta fram och presentera 7

8 besöksmål och detta kopplas till samarbete med flera färjelinjer vilket leder till en ökad bussturism i nordöstra Skåne. Mötesplatser och nätverk för regionens näringsliv Fler mötesplatser för regionens näringsliv och organisationer ska leda till en naturlig diskussion om gemensamma utvecklingsfrågor. Med utgångspunkt i mötet och nätverksbyggandet kan befintliga företag utvecklas och nya företag attraheras till området. Delmål: 500 deltagare till en hel dags aktiviteter för att lyfta näringslivet i nordöstra Skåne i allmänhet och i Kristianstad 400 år och Hässleholm 100 år i synnerhet. (2014) Påbörjad diskussion om fler mötesplatser för regionens näringsliv. (2014) Beredskap inom det privata och offentliga för stöd till befintliga och nya företag som vill växa och utvecklas (2014) Indikator: Antal nöjda deltagare vid Näringslivsdagen Skåne Nordost Ansvar: Näringslivsgruppens arbetsgrupp för Näringslivsdagen Skåne Nordost Kommunikationsmål: Nordöstra Skåne ska uppfattas som en företagsvänlig region. Syfte: Kommunikationen syftar till att lyfta upp och synliggöra mötesplatser för företagare i nordöstra Skåne. Målgrupp: Företagare i nordöstra Skåne. Samverkan för sysselsättning För att öka sysselsättningsgraden i nordöstra Skåne krävs en bred samverkan inom och mellan den offentliga, privata och ideella, idéburna sektorn. Delmål: Ta fram kommunala strategier tillsammans med Arbetsförmedlingen omfattande bl.a. lokala samverkansträffar, ärendegenomgångar, rutiner, kompetensbehovsanalyser m.m. (2014) 8

9 Samverkan mellan kommunerna i Skåne Nordost och aktörer som Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Nätverket Social Ekonomi, branschorganisationer m fl, i syfte att påverka och förändra olika myndigheters regelverk. ( ) Utveckla internationellt samarbete och dra erfarenheter från länder och projekt i omvärlden. ( ) Ta fram fungerande arbetsmetoder tillsammans med olika affärsstödjande organisationer för att skapa bättre förutsättningar för företag att starta, växa och utvecklas. (2014) Ett brett stöd i affärsutveckling i företag i hela regionen ( ) Alla kommunerna finns representerade i de regionala planeringssamverkansmöten för nordöstra Skåne som arrangeras av Region Skåne, vilka behandlar samhällsplanering och infrastrukturfrågor. Indikator: Antal kommuner med framtagna strategier för samverkan med Af. Antal gemensamma möte/aktiviteter inom arbetsmarknadsgruppen Skåne Nordost. Antal identifierade problemområden mellan olika myndigheters regelverk och påverkan. Antal internationella samarbete och kontakter. Deltagande i regionala planeringssamverkansmöten Skåne Nordost. Ansvar: Styrgruppen för kompetensutveckling/livslångt lärande. Kommunikationsmål: Det är attraktivt och viktigt att samarbeta med kommunerna i Skåne Nordost. Externa samhällsaktörer vill ha med Skåne Nordostkommunerna i viktiga samarbeten. Syfte: Kommunikationen syftar till att stärka relationerna mellan Skåne Nordost och andra viktiga samhällsaktörer i Skåne och Sverige. Målgrupp: Målgruppen för kommunikationen är externa samhällsaktörer i Skåne och o Sverige och deras representanter. Kickstarta innovationsprojekt Ett samhälles utveckling kommer i allt högre grad i framtiden att speglas av dess förmåga att stödja förnyelse. Stiftelsen RUTH ger möjlighet till en tydlig och kontinuerlig finansiering av nya initiativ och utvecklingsprojekt utifrån ett lokalt behov och perspektiv. Skåne Nordost har allokerat upp till 500 tkr för vardera åren och villkorat detta med samma motfinansiering externt. När bekräftelse om motfinansiering föreligger kommer mål för verksamhet och kommunikation att specificeras. 9

10 Attraktivitet doktorand Högskolan Kristianstad/Lunds Universitet En attraktiv plats med nöjda invånare är en bra grund för att ungdomar ska vilja bo där och ett konkurrensmedel för att ungdomar med utbildning ska bosätta sig. En helhetsbild över uppfattad attraktivitet i Kristianstad och Hässleholm skapar förståelse för vad som bör lyftas fram och vad som behöver förbättras. Delmål: Få en jämförelse mellan vad kommunerna anser vara viktigt för platstillfredsställelse och vad invånarna anser. Få en jämförelse mellan Kristianstad och Hässleholm för att få fram skillnader och påvisa möjligheter till samarbete och utbyte. Producera rapporter löpande under forskningsarbetet och presentera dessa för styrelse och chefsgrupp Indikator: 2-3 rapporter årligen som föredras för Skåne Nordost styrelse och chefsgrupp Ansvar: Lars Johnsson Kommunikationsmål: Fastställas tillsammans med Högskolan Kristianstad Syfte: Kommunikationen ska bidra till utvecklingen av samarbetet Kristianstad-Hässleholm samt att göra detta mera känt. Målgrupp: Politiska ledningarna i Kristianstad och Hässleholm samt i de övriga Skåne Nordostkommunerna. 10

11 Kompetensutveckling I nordöstra Skåne finns det flera chanser att skaffa sig en utbildning och komma in i arbetslivet i olika skeden av livet. Här finns en stark, bred och flexibel arbetsmarknad, med goda möjligheter till arbetspendling. Ökade utbildningsmöjligheter för vuxna genom yrkeshögskola, fler utbildningsplatser och attraktiv lärlingsutbildning Det är viktigt att i samtliga kommuner långsiktigt säkerställa möjligheter att bedriva utbildning, för vuxna över tid, oberoende av finansieringsform. För att lyckas med detta måste vi lyfta fram utbildningsinsatser på olika nivåer t ex yrkeshögskola, yrkesvux och lärlingsutbildning. Delmål: Verkställa fattat beslut om gemensam strategi för YH-utbildning enligt genomförd utredning hösten (2014) Fastställa lägsta omfattningen av yrkesutbildningar (Vux) för vuxna i respektive kommun. (2014, 2016, 2018) Fastställa lägsta omfattningen av behörighetsgivande utbildningar. (2014, 2016, 2018) Samverkansavtal omfattande kontinuerlig uppföljning och utveckling mellan kommunerna för att öka utbudet på gymnasial nivå för vuxna. Ta fram en modell för implementering av projektet Lärlingsakademin i ordinarie verksamhet. (2014) Genomföra lärlingsutbildning i enlighet med implementerad modell. ( ) Indikator: Antal kommuner som fattat beslut om lägsta omfattningen av yrkesutbildningar. Antal kommuner som fattat beslut om lägsta omfattningen av behörighetsgivande utbildningar. Framtaget samverkansavtal. Modell för implementering av attraktiv Lärlingsutbildning och uppstart enligt modell. Ansvar: Styrgruppen för kompetensutveckling/livslångt lärande. Kommunikationsmål: Nordöstra Skåne ska uppfattas som region där de finns goda möjligheter att skaffa sig en utbildning och komma in i arbetslivet. De potentiella studenterna ska uppfatta att det finns attraktiva utbildningar i nordöstra Skåne. 11

12 Syfte: Kommunikationen syftar till att bidra till att de uppsatta målen nås och till att stärka varumärket nordöstra Skåne som en attraktiv region för kompetensutveckling. Målgrupp: Främst riktar sig kommunikationen till de samverkande kommunerna och i förlängningen de potentiella studenterna. Högre utbildning i samverkan med högskolor/universitet På sikt måste utbildningsnivån höjas rent generellt i nordöstra Skåne. Detta innebär att vi måste göra högre utbildning mer tillgänglig. Detta möjliggörs genom redan fungerande samarbeten mellan högskolor och kommunerna i Skåne Nordost men det är också viktigt att fortsätta att utveckla nya kontakter med högskolor och universitet både nationellt och internationellt. Lärcentrum i respektive kommun är en viktig resurs i att tillgängliggöra högre utbildning. Delmål: Utveckla ytterligare kontakter med fler högskolor och universitet. Etablera kontakter med utländska universitet. (2016) Utnyttja nätverket för kommunala lärcentra (Nitus) bättre. ( ) Lärcentrum: o Marknadsföra lärcentrum för att fler ska utnyttja möjligheten att studera på hemmaplan. ( ) o Ta fram ny marknadsplan för lärcentrum. (2014, 2016, 2018) o Genomföra marknadsinsatser i enlighet med marknadsplan. (2015, 2017, 2019) Öka antalet utbildningar och utbildningsplatser inom yrkeshögskola utifrån genomförd behovsanalys. Indikator: Antal studerande som använder lärcentrum. Antal utbildningar/kurser som bedrivs via lärcentrum. Antal utbildningar/platser inom YH. Antal nya samarbeten med högskolor/universitet, både nationellt och internationellt. Hur många samarbeten har initierats via Nitus. Ansvar: Styrgruppen för kompetensutveckling/livslångt lärande. Kommunikationsmål: Nordöstra Skåne uppfattas som en region där det är enkelt att skaffa sig en högskole- eller universitetsutbildning. Lärcentrum ska uppfattas som ett smart och enkelt sätt att studera på hemmaplan. 12

13 Syfte: Syftet med vår kommunikation är att bidra till att de uppsatta målen och delmålen uppnås, marknadsföra lärcentrum i varje kommun och stärka relationerna till högskolor och universitet i Sverige och internationellt. Målgrupp: En viktig målgrupp för kommunikationen är de medarbetare som arbetar inom Lärcentrum i respektive kommun, beslutsfattare som fattar beslut om antal utbildningsplatser och i förlängningen de potentiella studenterna. Företagsanpassad utbildning Utmaningen är att få igång en fungerande dialog med näringslivet om deras framtida kompetensbehov. För att lyckas med bra företagsanpassad utbildning/ uppdragsutbildning är det viktigt att kommunerna samverkar och använder sig av respektive kommuns spetskompetens. En organisation/samverkan mellan kommunerna kan vara en styrka som gemensam plattform för företagsanpassad uppdragsutbildning. Delmål Ta fram modeller för dialog mellan kommun och näringsliv avseende framtida kompetensbehov. (2014) Ta fram modell/handlingsplan för hur vi ska jobba med företagsanpassad utbildning i Skåne Nordost. (2016) Genomföra/mäkla företagsanpassad utbildning. ( ) Marknadsföra kommunens möjligheter till kompetensutveckling och utbildning. ( ) Indikator: Modeller/handlingsplan framtagna. Antal genomförda utbildningar. Effekten av marknadsföringsinsatser. Ansvar: Styrgruppen för kompetensutveckling/livslångt lärande Kommunikationsmål: Skapa en ömsesidig dialog mellan kommunerna och näringslivet och att öka kännedom om kommunerna i nordöstra Skånes möjligheter att erbjuda kompetensutveckling och utbildning. Syfte: Kommunikationen syftar till att bidra till att målet uppnås och att stärka dialogen mellan kommunerna och näringslivet. 13

14 Målgrupp: Främst riktar sig kommunikationen till företagare i nordöstra Skåne, medarbetare inom den kommunala verksamheten och potentiella studenter. Infrastruktur I nordöstra Skåne är den inomregionala tillgängligheten god. En ökad rörlighet genom förbättrade pendlingsmöjligheter har skapat förutsättningar för individen att vidareutbilda sig och hitta jobb samt för företagen att hitta rätt kompetens. Förbättrade förutsättningar för pendling till arbete oc h utbildning En ökande andel av de som bor och verkar i nordöstra Skåne ska ha möjlighet pendla till arbete och utbildning med kollektivtrafik. Det är möjligt att pendla till arbete och utbildning i orter och större städer i vår närhet. Nordöstra Skåne ska växa som funktionell arbetsmarknadsregion. Det finns ett gott utbud av bostäder som yngre personer efterfrågar i kollektivtrafiknära lägen. Tillgängligheten till kollektivtrafiknoderna i orterna är hög, genom väl utbyggda cykelvägnät. Delmål Kartläggning av utbudet och planer för utbyggnad av bostäder som möter yngre personers behov inom 1 km från kollektivtrafiknoder inom nordöstra Skåne (2014) Trafikeringsupplägg i tågtrafiken som tillgodoser resandebehovet i nordöstra Skåne (2016) Biljettsystem i kollektivtrafiken som ger alla samma förutsättningar att pendla över länsgränser (2016) Kartläggning av brister i tillgängligheten till kollektivtrafiknoderna (2016) Regional BRT (Superbusstrafik) på sträckorna o Åhus-Kristianstad-Älmhult (2018) o Kristianstad-Hörby-Lund (2018/20) o Kristianstad Simrishamn/Ystad (2018/20) Utveckla anslutningstrafiken till kollektivtrafiknoder och om möjlig ökad samordning av samhällsbetalda transporter. Indikatorer: Antalet personer i Skåne Nordost -kommunerna inom åldersgruppen år som pendlar till arbete eller utbildning utanför hemorten respektive till ort utanför Skåne Nordost. Antalet resor med kollektivtrafik, tåg resp buss, inom Skåne Nordost. 14

15 Ansvar: För några av delmålen krävs att våra politiker påverkar eller stödjer de aktörer som äger frågorna i Skåne, Södra Småland och Blekinge. För målet om superbusstrafik ligger ansvaret för implementering och genomförande på kommunerna i Skåne Nordost i samverkan med berörda regionala och statliga aktörer. Kommunikationsmål: Nordöstra Skåne upplevs som ett område med kollektivtrafik som ger en god tillgänglighet till utbildnings- och arbetsmarknad. Skåne Nordost-kommunernas målsättning väger tungt i beslut som fattas av regionala och statliga aktörer. Syfte: Kommunikationen syftar till att bidra till att verksamhetsmålet uppnås samt att stärka dialogen mellan Skåne Nordost-kommunerna och berörda regionala och statliga aktörer. Målgrupp: Berörda regionala och statliga aktörer, medarbetare inom Skåne Nordostkommunerna. Etablera Skåne Nordost trafikstrategi Inom Skåne Nordost har vi en övergripande och långsiktig trafikstrategi som beskriver den önskade framtida utvecklingen av person och godstrafiken på kort och lång sikt. Vår strategi utgår från våra invånares och företags behov av transporter och den är grunden för våra prioriteringar och aktiviteter i diskussioner med regionala och statliga aktörer. Strategin utgör en del i ett etablerat samarbete inom översiktlig planering. Delmål Framtaget förslag på trafikstrategi för Skåne Nordost på kort och lång sikt, med förankring i fokusområdena arbetsmarknad och kompetensutveckling (2016) Framtaget förslag på handlingsplan inkl. kommunikationsplan för de objekt och åtgärder som vi vill jobba med inför nästa revidering av infrastrulturplaner troligen gällande (2016) Utpekade målgrupper och organisationer känner väl till Skåne Nordost prioriterade behov av åtgärder i infrastrukturen och kollektivtrafiken (2016) Indikatorer: Skåne Nordost trafikstrategi förankrad i kommunerna och antagen av styrelsen Skåne Nordost. Andelen av prioriterade åtgärder enligt Skåne Nordost trafikstrategi som finns med i regionala och statliga planer för investeringar i infrastrukturen. Ansvar: Samhällsplaneringsgruppen 15

16 Kommunikationsmål: Det finns en god kännedom hos målgrupperna om Skåne Nordosts trafikstrategi. Det är attraktivt och viktigt att samarbeta med kommunerna i Skåne Nordost när det gäller trafikplanering. Externa samhällsaktörer tar hänsyn till Skåne Nordost trafikstrategi i viktiga beslut. Syfte: Kommunikationen syftar till att vara ett stöd för verksamheten och att uppnå målet. Målgrupp: Viktiga målgrupper i arbetet är den interna organisationen, kommunerna och representanter i de tre arbetsgrupperna Arbetsmarknad, kompetensutveckling och Infrastruktur. Ytterligare målgrupper är regionala och nationella samhällsaktörer som påverkar investeringar i infrastrukturen. Etablerat samarbete översiktsplanering Kommunerna i Skåne Nordost har gemensamma strukturbilder inom ett antal tematiska områden där man ser ett mervärde i att ha samsyn. Strukturbilderna stödjer utvecklingen av det flerkärniga nordöstra Skåne och utgör underlag för kommunernas fysiska planering och bebyggelseutveckling som särskilt beaktar yngre personers behov. Delmål Kommunerna inom Skåne Nordost har god kunskap om kommunövergripande frågor i varandras ÖP (2014) Processbeskrivning för hur ärenden som avser kommunövergripande ställningstagande hanteras inom Skåne Nordost och kommunerna (2014) Beslut om att upprätta tematiska dokument för ett antal utpekade områden (2014) Antagna tematiska dokument som underlag för kommunernas fysiska planering (2016) Indikatorer: Beslut tagna om vilka tematiska dokument som ska tas fram inom Skåne Nordost. Påbörjat arbete med tematiska dokument. Ansvar: Samhällsplaneringsgruppens arbetsgrupp för fysisk planering Kommunikationsmål: Det finns en etablerad samsyn kring mervärdet av att Skåne Nordostkommunerna samarbetar inom området fysisk planering och bebyggelseutveckling. Syfte: Kommunikationen syftar till att bidra till att verksamhetsmålen uppnås. 16

17 Målgrupp: Den primära målgruppen är kommunala tjänstemän i respektive kommun i Skåne Nordost. Etablerad digital infrastruktur Med god bredbandsanslutning kan man ta del av vad som händer i omvärlden, man får tillgång till information och sociala medier. Möjligheter att utföra arbete ges var man än befinner sig. Tack vara ett effektivt samarbete har den digitala infrastrukturen byggt ut i rask takt och ger invånare och näringsliv goda betingelser för att bo och verka i nordöstra Skåne. I Skåne Nordost finns ett bredbandsnät som ger minst 95 % av hushållen respektive företagen möjlighet att ansluta sig till ett nät med en hastighet av minst 100 Mbit/s. All offentlig verksamhet i Skåne Nordost har tillgång till 100 Mbit/s. Delmål Förstudie framtagen som belyser förutsättningarna för gemensamt genomförande av bredbandsutbyggnad, bl.a. former och finansiering (2014) Antagen gemensam strategi och handlingsplan för utbyggnad av bredband för att nå uppsatt mål inom Skåne Nordost (2014) 40 % av hushållen respektive företagen/arbetsplatserna har möjlighet att ansluta sig till bredband i ett öppet nät med en hastighet av minst 100 Mbit/s (2016) 85 % av hushållen respektive företagen/arbetsplatserna har möjlighet att ansluta sig till bredband i ett öppet nät med en hastighet av minst 100 Mbit/s (2018) 100 % av offentlig verksamhet i Skåne Nordost har tillgång till 100 Mbit/s (2016) Indikatorer: Andelen av hushållen respektive företagen/arbetsplatserna som har möjlighet att ansluta sig till bredband i ett öppet nät med en hastighet av minst 100. Ytterligare indikatorer tas fram av arbetsgrupp bredband. Ansvar: Samhällsplaneringsgruppens arbetsgrupp för bredband Kommunikationsmål: Sprida resultat av förstuden till berörda parter. Gynna en öppen och ömsesidig samverkan mellan kommunerna i Skåne Nordost och berörda aktörer. Syfte: Kommunikationen syftar till att verksamhetsmålen nås och i denna första del av insatsen stötta samverkan mellan Skåne Nordost-kommunerna och berörda aktörer. 17

18 Målgrupp: Initialt riktar sig kommunikationen till Skåne Nordost-kommunerna och berörda aktörer. 18

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI

INTERNATIONELL STRATEGI INTERNATIONELL STRATEGI STRATEGI FÖR INTERNATIONELLT TILLVÄXT- OCH UTVECKLINGSARBETE I GISLAVEDS KOMMUN 1 Sammanfattning Strategin för internationellt tillväxt- och utvecklingsarbete klargör hur Gislaveds

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017 och 2018 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategin

Kompetensförsörjningsstrategin Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2020 Remiss Remissperiod 1 juli 31 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte... 5 Det regionala kompetensplattformsuppdraget...

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

2008-01-21. Samrådsunderlag. Verksamhetsinriktning

2008-01-21. Samrådsunderlag. Verksamhetsinriktning 2008-01-21 Samrådsunderlag Verksamhetsinriktning och Budget för GR år 2009 2008-01-21 Förslag till Verksamhetsinriktning och Budget för GR år 2009 Utveckling av Göteborgsregionen en kontinuerlig dialog...

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Nordanstigs kommun Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 4 Omvärld hot och möjligheter 6 Sammanfattning 7 Befolkning och välfärd 8 Företagande och entreprenörskap

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Varumärkesplattform Småland 2012

Varumärkesplattform Småland 2012 Varumärkesplattform Småland 2012 2 Varumärkesplattform Småland Innehåll Inledning... 5 Välkommen till Smålands framtid!... 5 Vad är ett varumärke?... 6 Smålands varumärkesarbete... 8 Varför varumärke Småland?...

Läs mer

EU-strategi för Hässleholms kommun

EU-strategi för Hässleholms kommun UTKAST 1(7) Datum 2012-03-16 Handläggare EU-samordnare Therese Almqvist Kommunchefens stabsfunktion 0451-26 72 34 therese.almqvist@hassleholm.se EU-strategi för Hässleholms kommun INLEDNING Denna EU-strategi

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013 REGIONSTYRELSEN OCH PRIMÄRKOMMUNALA NÄMNDEN RAPPORT 2012:03 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, 2012 Foto: www.smalandsbilder.se. Postadress: Box 255, SE-551 14

Läs mer

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030.

Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Inriktningsunderlag till Skellefteå 2030. Oktober 2014 Innehållsförteckning Introduktion 3 Förslag till mål och insatsområden 6 Framsynt 10 Ekonomi byggd på kunskap och innovation 10 Berikande utbyten

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft Uppdaterad 14-04-10 Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017 Konkurrenskraft Verksamhetsplan Inriktning 2014-2017 Under gällande verksamhetsperiod är denna plan vårt interna styrdokument.

Läs mer

Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013

Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013 Ärende 1 Bilagor RUN Detaljbudget 2013 1 (19) Bilaga 1 Dnr 14-0639-12 Bilaga till regionutvecklingsnämndens detaljbudget 2013 4. Verksamhets-/Processperspektivet 4.0.1 Stimulera nyskapande Den globala

Läs mer

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun Jessica Carragher Wallner, Nilla Persson, KAIROS FUTURE, 2012-12-20 Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun HÖSTEN 2012 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTANDE DISKUSSION Vilka kompetenser blir morgondagens

Läs mer

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA Strategi och handlingsprogram 2005 2008 Europeiska Unionen Sociala Fonden Artikel 6 Innovativa Åtgärder Antaget av Kommunfullmäktige 2004-10-25 76 2 Sammanfattning... 3 Vision...

Läs mer

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013 Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 TU1UT

Läs mer

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Björn Kjerrulf, 0550-880 36 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Datum 2014-05-02 Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland Sammanfattning

Läs mer

Det öppna Skåne Regional utvecklingsstrategi för Skåne 2030

Det öppna Skåne Regional utvecklingsstrategi för Skåne 2030 01054 1(2) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2014-03-26 RS140055 Region Skåne J A Hedlunds väg 291 89 Kristianstad Det öppna Skåne

Läs mer