Tillsammans gör vi det möjligt för alla barn att få en bra start i livet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsammans gör vi det möjligt för alla barn att få en bra start i livet"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 En bra start fokuserar på social hållbarhet och strävar efter att bygga långsiktiga lösningar. Vi ska öka medvetenheten om barns situation och hur vi tillsammans kan förbättra den. Vi ska inspirera fler att vilja göra en insats för barnens rätt. Vi ska stärka de som redan gör ett stort arbete för barnens bästa och vi ska stärka barnen i deras rättigheter. Tillsammans med Unicef och starka partners. I Gävle, Gävleborg, i Sverige och världen. En bra start får andra att växa. En bra start är alla barns rätt är ett år då En bra start ska fastställa strukturen för verksamheten. Det innebär att vi under året kommer att arbeta fram ett antal långsiktigt vägledande principer, modeller, styrdokument och samverkansstrategier. Vi kommer också att forma hur vi bäst organiserar verksamheten och på vilket sätt vi ska arbeta för att bli den drivande och samlande kraft vi önskar vara. Till sist kommer vi också arbeta fram hur vi bäst mäter att vi når framgång med vår verksamhet. För att göra det måste vi veta vilka utgångslägen vi har inom olika områden, samt hur vi kan mäta att vi tar oss framåt. I Verksamhetsplanen beskriver vi de mål En bra start har för I den bilagda handlingsplanen tydliggörs vilka aktiviteter som ska göras för att nå målen. 1. UPPDRAG En bra start har i uppdrag att initiera, driva och utveckla samverkan för att stärka barnen och deras rättigheter. Genom att öka medvetenheten och föra dialog ska vi tillsammans med näringslivet, kommuner, föreningar, myndigheter, organisationer och inte minst barnen själva finna de långsiktiga lösningarna som leder till ökat antal som klarar skolan med godkända betyg, ökat antal ungdomar i sysselsättning och en ökad trygghet och meningsfull fritid för barn. En bra start ska bidra till att fler barn har rätt till lek, vila och fritid genom att stödja eldsjälar, ledare och lärare samt skapa konstruktiva, roliga och lekfulla aktiviteter för barnen på deras hemmaplan. 2. VISION Tillsammans gör vi det möjligt för alla barn att få en bra start i livet 3. ÖVERGRIPANDE MÅL Öka kunskapen om barns rättigheter utifrån barnkonventionen och bidra till att den efterlevs. 4. METODER och PRINCIPER En grundläggande idé och metod i verksamheten är att förstärka befintliga eldsjälar och strukturer i regionen. Det görs genom att upprätta samverkan mellan föreningar, organisationer och personer som idag gör ett viktigt arbete för barn och ungdomar. En bra start är den drivande parten för att få till denna samverkan och utveckla samarbetet.

2 En effektiv samverkan som leder till önskade resultat byggs upp av tillit till varandra och en uppriktig vilja att agera för att ge barnen en bra start. För att känna denna tillit gäller att aktörer inom En bra start möts kontinuerligt och att vår dialog präglas av att vi är nyfikna och intresserade av varandras idéer och bidrag med ett öppet sinne. Samverkan kommer att ske i olika nätverk och arbetsgrupper. I denna samverkan är det viktigt att vi alla arbetar efter samma spelregler som tydliggör kriterier för vilka aktiviteter och vilken samverkan som är verksamhet och aktiviteter inom ramen för En bra start och vilka roller partners och aktörer inom samverkan har i förhållande till varandra. Likaså måste all aktivitet som sker inom ramen för En bra start utgå från ett ramverk av värderingar och principer som genomsyrar all verksamhet. De här spelreglerna och principerna kommer att fastställas tidigt under 2015 och förfinas tillsammans med huvudpartners och UNICEF under året för att säkerställa en samsyn hos alla. I detta arbete kommer vi också förtydliga hur En bra start ska arbeta med barnkonventionen som grund. Förutom att En bra start utgår från barnkonventionen i sin verksamhet, är några viktiga principer följande: Allt tar avstamp i det lokala engagemanget med dess förutsättningar och växer utåt (regionalt, nationellt, globalt) Skolan först Som handlar om att en viktig byggsten för att säkerställa alla barns rätt till utveckling är att skapa förutsättningar för allas möjlighet till lärande. Agera inkluderande Som handlar om att vi inom ramen för En bra start i alla sammanhang är nyfikna och intresserade av varandras och andras idéer och bidrag med ett öppet sinne. Mångfald och tillgänglighet Som handlar om allt ifrån att alla barn oavsett förutsättningar ska kunna vara med till att i själva arbetet sträva efter mångfald genom att se till att samverka brett med olika partners. Öppenhet och transparens Som handlar om att alla aktörer inom En bra start får rätt information för att fatta sina beslut, samt att vi redovisar vår verksamhet öppet. Långsiktighet före kortsiktighet Som handlar om att verksamheten ska ha ett långsiktigt och hållbart perspektiv på de satsningar som görs, framför kortsiktiga och enstaka satsningar är ett uppbyggnadsår både verksamhetsmässigt och organisatoriskt. Inom samtliga verksamhetsområden gäller att hitta fungerande metoder för hur verksamheten ska bedrivas på bästa sätt. Likaså gäller att hitta rollerna för partners och aktörer inom vårt samarbete. Verksamheten kan därför att komma att förändras under det första året utifrån den verksamhet som nu startats. En viktig aktivitet under 2015 blir att hitta metoder för att mäta om vårt arbete resulterar i det vi önskar och hur vi kvalitetssäkrar vårt arbete. - Framtagning och implementering av En bra starts utbildningskoncept som bygger på Unicefs principer

3 - Nätverk, arbetsgrupper och referensgrupper finns upprättade för En bra start - Spelregler för En bra start finns formulerade - Principer för En bra start finns formulerade - Principerna integreras i alla verksamhetsdelar - Metoder för uppföljning och kvalitetssäkring av verksamheten är framtagna 5. VERKSAMHET/ORGANISATION Verksamheten under 2015 kommer att organiseras i fyra kärnområden: Förebilder Ledarskap Lek & aktivitet Första jobbet 5.1 FÖREBILDER Målgrupp: skola och fritidsverksamhet för barn i åldrarna Barnkonventionens 28:e artikel, påvisar att Varje barn har rätt till utbildning, Grundskolan ska vara gratis. En bra start vill bidra till att fler barn möjlighet att klara sin utbildning. Ett sätt är att skapa en tryggare och lugnare skolmiljö där fler vuxna finns till hands för barnen. Därför kompletterar vi skolmiljön med goda förebilder som stöd till lärare och fritidsledare i deras vardag. Förebilderna ska uppmuntra till läxläsning, rörelse och fysisk aktivitet på skolområdet och vara tillgängliga för vardagliga samtal med barnen. Förebilderna är ett sätt att ha fler goda vuxna i barnens miljö, men de kan på intet sätt ersätta den utbildade personal som finns. Om särskilda behov finns eller uppstår lämnar förebilderna över fortsatt hantering till utbildad personal. En bra start påbörjar arbetet med att komplettera skolmiljön med goda förebilder med hjälp av Brynässpelare. Långsiktigt ska En bra start i samverkan med andra aktörer förse skolan med goda förebilder även från andra föreningar, företag och organisationer. Under det första året samlar vi kunskap och kompetens om skolor och fritidsverksamhet som vi kommer att använda i den fortsatta utvecklingen av verksamhetsområdet. Vi tar avstamp i de redan upprättade samarbeten som finns inom verksamhetsområdet; Lillhagsskolan, Sörbyskolan, Lilla Sätraskolan och Rapatac Aktivitetscenter Nordost. Val av skolor för ytterligare samarbeten görs i samråd med Gävle kommun. - Ett årshjul innehållande aktiviteter och som beskriver när och hur förebilderna ska delta i arbetet i skolan finns framtagen. - Verksamhet med goda förebilder från Brynäs IF är etablerad på fem skolor/ fritidsverksamheter i Gävle kommun

4 - Vid två tillfällen per år samlas ansvariga på skolor/fritidsverksamheter för erfarenhetsutbyte och utvärdering av arbetet - Ett program finns för att förbereda förebilder som ska arbeta i skolan för En bra start. - Förebilder från andra aktörer än Brynäs IF slussas in i arbetet på skolorna under året. 5.2 LEDARSKAPSAKADEMIN Målgrupp: ledare för barn och ungdomar Under 2014 startades Ledarskapsakademin som ett pilotprojekt, tillsammans med ett antal partners. Piloten föll väl ut och blir 2015 en permanent verksamhetsdel i En bra start. Under 2015 kan fler samarbetspartners involveras i utvecklingen av verksamheten. Syftet med ledarskapsakademin är att erbjuda ideella ledare som arbetar med barn och ungdomar en utbildning som omfattar både teori och praktik. Utbildningen omfattar två steg; en grundutbildning och en fortsättningsutbildning. Dessutom kommer ett nätverk och ett mentorsprogram att skapas för deltagarna. På så sätt får ledarna fortsatt möjlighet till utbyte av erfarenheter och ett starkt stöd runt omkring sig. Nätverket kommer regelbundet att ha träffar under året som erbjuder föreläsningar och erfarenhetsutbyte för deltagarna. Två av nätverksträffarna görs publika och riktar sig till alla ledare för barn och unga i kommunen. Ledare kommer att få ansöka till utbildningen via En bra starts hemsida. Ett antal platser kan komma att vikas för t ex ledare från den stadsdel där En bra start arbetar inom verksamhetsområdet Lek och Aktivitet. - Utbildningskoncept och struktur framtagen och implementerad - Utbilda 24 ledare i grundutbildningen, 12 st/termin - Påbörja uppbyggnaden av ett mentorsprogram som är kopplat till Ledarskapsakademin - Skapa ett nätverk med ledarna från utbildningen och erbjuda fyra nätverksträffar varav två är större träffar som riktar sig även till ledare utanför Ledarskapsakademin 5.3 LEK OCH AKTIVITET Målgrupp: Barn i åldrarna 6-17 Barnkonventionens 31:a artikel påvisar att Varje barn har rätt till lek, vila och fritid. Lek & Aktivitet ska skapa utrymme för meningsfulla, kreativa och lekfulla aktiviteter på barnens hemmaplan och framför allt fokusera på känsliga tidpunkter för barnen, som lov och helger. Under 2015 kommer att fastställas vad som kännetecknar en aktivitet inom ramen för En bra start.

5 På barnens hemmaplan, i stadsdelarna, finns idag flera aktörer som bedriver bra verksamhet för barn och ungdomar på vardagar, helger och lov. Verksamhetsåret 2015 kommer att ägnas åt att utreda på vilket sätt En bra start kan vara med och förstärka det arbetet, och då med fokus på just helger och lov. Här ska finnas utrymme för att involvera barnen att vara med och påverka vilka aktiviteter som ska prioriteras. Ett sätt att utreda detta är att göra en pilotverksamhet inom en stadsdel, där man tillsammans med aktörer inom den stadsdelen testar olika former och modeller för samverkan. Utifrån denna pilot formas sedan en modell för hur Lek & Aktivitet kan verka på barnens hemmaplan, i stadsdelarna. Val av stadsdel/stadsdelar görs i samråd med Gävle kommun. Gavlerinken Arena och Gavlehov är också naturliga arenor för verksamhetsområdet Lek & Aktivitet, där det finns möjlighet att samla barn från ett större område än den enskilda stadsdelen och arrangera större aktiviteter. En redan pågående aktivitet inom ramen för Lek & Aktivitet är Hockey för alla. Syftet med Hockey för alla är att ge fler barn och ungdomar möjligheten att testa på att åka skridskor samtidigt som de ska få en meningsfull aktivitet med förebilder som ledare. - Fastställa vad som kännetecknar en aktivitet som inryms inom ramen för En bra start - Påbörja en pilotverksamhet i minst en stadsdel för att hitta fungerande modell för samverkan på barnens hemmaplan, i stadsdelarna. - Arrangera en större aktivitet för barnen på sportlovet samt på barnkonventionens dag (20/11) - Arrangera Hockey för alla för fem grupper i veckan.

6 5.4 FÖRSTA JOBBET Målgrupp: Ungdomar år Under 17 år har arbetslösheten bland unga i Gävle och Gävleborg ökat. För att vända den negativa trenden krävs att fler deltar i arbetet att få ut unga människor i sysselsättning. En bra start ska inom ramen för första jobbet arbeta för att fler unga ska komma ut i konkret sysselsättning vilket innebär praktik, varaktig anställning eller att starta eget företag. Genom att använda sig av Brynäs IF:s nätverk av företag kan En bra start att göra det attraktivt för många fler att vara med och bidra till ett bättre samhälle och att fler unga kommer ut i jobb. Nätverk1 ska bli ett erkänt nätverk bestående av partners som är regionens starkaste bolag och som med utgångspunkt i varumärket Brynäs IF tillsammans utvecklar regionen att bli ännu attraktivare för medborgare och näringsliv. Med kraften och vilja från Nätverk1 ska fler ungdomar komma ut i konkret sysselsättning via Första jobbet. För att skapa goda förutsättningar för både företag och ungdomar att få ut så mycket som möjligt av en praktikplats kommer En bra start i samverkan med partners ta fram exempel på långsiktig modell för praktikhantering. En bra start kommer att samarbeta med organisationer som idag arbetar för att få ungdomar i sysselsättning. Under 2014 skrev En bra start ett treårigt samarbetsavtal tillsammans med Rapatac Preps Akademi som sedan tidigare har ett uppdrag från Arbetsförmedlingen att få ut ungdomar i konkret sysselsättning. - Etablera ett samarbete med Arbetsförmedlingen - Bidra till att Rapatac Preps Akademi får ut 500 ungdomar i konkret sysselsättning - Exempelmodell som stöd för långsiktig praktikhantering framtagen - Etablera samverkan med Ung företagsamhet - Etablera samverkan med Nätverk1 6. REGIONAL SAMVERKAN För att stärka arbetet med barns rättigheter kommer En bra start att inleda långsiktiga och hållbara samarbeten i regionen. De aktörer som vi samverkar med ska ha en stark förankring på sin ort, arbeta för barns rättigheter och ha en uttalad vilja att utveckla det arbetet till en långsiktig verksamhet inom den egna organisationens ramar. Under 2014 har samarbete inletts med två idrottsklubbar i Hälsingland med en avsiktsförklaring som vilar på tre ben; barns rättigheter, sportslig utveckling, och affärsutveckling. Under 2015 kommer en verksamhetsmodell för det regionala samarbetet att tas fram. Verksamhetsmodellen ska visa hur samverkan ska ske samt hur samverkan och det regionala arbetet ska finansieras. För att få framgång i det regionala arbetet gäller även att fortsätta utveckla vårt

7 samarbete med UNICEF på den regionala arenan. Det gör vi genom att kontinuerligt föra dialog. - Etablera samarbete med Region Gävleborg - Verksamhetsmodell för den regionala samverkan framtagen. - Etablerat samarbete med fyra aktörer i regionen - Genomföra fyra arbetsmöten tillsammans med aktörerna i syfte att nå långsiktighet i vår samverkan. - Genomföra ett evenemang per ort där fokus ligger på barns rättigheter, och barnen på respektive ort. - Vidareutveckla det regionala samarbetet med UNICEF 7. NATIONELL SAMVERKAN En bra start kommer att använda den nationella arenan både för att förstärka vår lokala verksamhet och stärka och sprida varumärket En bra start. Vårt nationella fokus är att väcka opinion angående barns rättigheter genom att medvetandegöra och inspirera. Det kommer vi att göra genom olika aktiviteter i samband med Brynäs bortamatcher, större nationella event och genom att inleda långsiktiga samarbeten med nationella aktörer. Viktiga kriterier för det nationella samarbetet är att det stärker vårt lokala arbete och varumärket En bra start. För att få framgång i det arbetet gäller också att fortsätta utveckla vårt nationella samarbete med UNICEF. Det gör vi genom att kontinuerligt föra dialog. - Inleda långsiktiga samarbeten med två nationellt starka och trovärdiga aktörer - Delta i strategiskt viktiga sammanhang, möten och event. - Vidareutveckla det nationella samarbetet med UNICEF 8. MÄTNING OCH UPPFÖLJNING Eftersom verksamheten är helt ny och 2015 är ett uppbyggnadsår så kommer metoder för att mäta och följa upp verksamheten att tas fram under året kommer målen att följas upp genom att följa upp antalet aktiviteter som gjorts utifrån planen. En sammanställning av mål och aktiviteter finns i handlingsplanen för En bra start. I handlingsplanen redovisas även när uppföljning sker under året kommer att vara ett läroår där En bra start samlar kompetens och kunnande för att se hur verksamheten kan göra störst nytta. Prioriteringar mellan verksamhetsområden, och inom verksamhetsområden kan komma att ändras utifrån de olika aktörernas önskemål och behov.

8 9. KOMMUNIKATION Kommunikation internt och externt i verksamheten, och mål för dessa, sätts upp i kommunikationsplanen för En bra start. - Kommunikationsplan och mål fastställs i januari Fastställda kommunikationsaktiviteter genomförda 10. ORGANISATION En bra start är ett verksamhetsområde inom Brynäs IF och styrs därmed av Brynäs IFs ledningsgrupp i frågor som rör verksamhetsområdets mål och resurser i förhållande till övriga verksamhetsområden inom Brynäs IF. En bra starts verksamhet och aktiviteter görs tillsammans med aktiva partners och aktörer i samverkan. Idag finns tre huvudpartners; Gävle kommun, Länsförsäkringar och Bauer vilka tillsammans med Unicef och Brynäs IF är en del av styrgruppen. Styrgruppen ett beslutsforum för samverkan inom En bra start. Styrgruppen är starkt rådgivande och fattar beslut om vilka effekter man vill få av verksamheten utifrån den insats respektive part investerar i verksamheten. Brynäs officiella partners har rätt att aktivt delta och förstärka delområden inom En bra start, men är inte en del av styrgruppen. Inom En bra start arbetar en verksamhetsansvarig på 50 %, en verksamhetsutvecklare 100 %, en projektledare 75 % samt en kommunikatör på 50 %. Stödfunktioner som ekonomi, administration, kommunikation och marknad tillhandahålls från Brynäs IF. Unicef bidrar också med minst en barnrättsinformatör, med fokus på att informera och utbilda om barns rättigheter och barnkonventionen. Under 2015 då verksamheten byggs upp och strukturer formas kommer en behovsanalys av funktioner att göras, som kan komma att resultera i ytterligare förstärkningar av organisationen. Mål 2015: - En bra start har fem huvudpartners - Respektive huvudpartner upprättar en intern styrgrupp för arbetet i En bra start - Vägledande principer, modeller och styrdokument för En bra start är väl kända inom respektive huvudpartners organisation och inarbetade hos nyckelpersoner.

stärka ungas förutsättningar för att de ska få en bra start i arbetslivet samt att inspirera fler att vilja

stärka ungas förutsättningar för att de ska få en bra start i arbetslivet samt att inspirera fler att vilja Verksamhetsplan 2016 En bra start fokuserar på social hållbarhet och strävar efter att bygga långsiktiga lösningar. Vi fokuserar på att öka medvetenheten om barns rättigheter, stärka barnen i deras rättigheter

Läs mer

Verksamhet Mål Aktivitet Status Klar Rapportering

Verksamhet Mål Aktivitet Status Klar Rapportering Tertialrapport 2, augusti 2015 Status: grön= ingen avvikelse från plan, gul= ändring eller avvikelse + åtgärd, röd = avvikelse utan åtgärd Klar: Bockmarkeras då genomförd, Kryssmarkeras om utgår Verksamhet

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa

Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under 2017-2019. Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa samverkansmöjligheter mellan kommun, föreningar och företag.

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist

Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist :TS 2013-139 1(8) 0.1 2016-06-03 Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist År Benämning Beslutsinstans 2012 Vision 2030 KF 2007 Översiktsplan KF 2013 Fördjupad översiktsplan Nybro stad KF 295,

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

AVTAL. AVSEENDE SAMARBETE OCH HUVUDPARTNERSKAP Brynäs Unicef En bra Start!

AVTAL. AVSEENDE SAMARBETE OCH HUVUDPARTNERSKAP Brynäs Unicef En bra Start! 1 AVTAL AVSEENDE SAMARBETE OCH HUVUDPARTNERSKAP Brynäs Unicef En bra Start! Mellan Brynäs IF, org.nr. 885000-0152, Idrottsvägen 7, 806 33 Gävle (BIF) och Gävle Kommun, org.nr. 212000-2338, Box 954, 801

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

1 (6) Utfärdare, telefon Datum Utgåva Reg nr. Marie Ahlqvist,

1 (6) Utfärdare, telefon Datum Utgåva Reg nr. Marie Ahlqvist, 1 (6) Mottagare LEGS Projektledare: via Madeleine Söderstedt Östsam: Joakim Kärnborg Nutek: Conny Olander Caréne Andersson, Anders Bengtson, Pernilla Fogelklou, Roland Johansson, Marianne Hellman, Margrit

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Verksamhetsplan med budget Musikskolan Verksamhetsplan med budget - Musikskolan 1 Sammanfattning Musikskolans uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kulturoch fritidsutbud för kommuninvånare, med fokus

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan Rimforsa IF 2015

Verksamhetsplan Rimforsa IF 2015 Verksamhetsplan Rimforsa IF 2015 Verksamhetsidé RIF ska erbjuda barn, ungdomar och vuxna meningsfull fritid i form av olika aktiviteter, där varje individ kan utvecklas tillsammans med andra och efter

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Vi samverkar i en hållbar stad

Vi samverkar i en hållbar stad Vi samverkar i en hållbar stad Kommunal handlingsplan för implementering av överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överskådlig version Handlingsplan för implementering

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Organisationsnummer 802496-4218 VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET 2016-2023 VERKSAMHETSPLAN Leaderkontoret Leaderkontoret ska sköta LEADER Sydöstra Skånes operativa verksamhet. Leaderkontoret

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Kommunikationsplan utbildningsstrategi

Kommunikationsplan utbildningsstrategi 2016-04-18 Eva Wiktorsson/KOM för prolongeringsperioden 2016 2017 Innehållsförteckning Dokumenthistorik... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 3 Framgångsfaktorer i kommunikationen... 3 Kommunikationsmål... 3 Kommunikationsansvar...

Läs mer

MÅLBILDER FÖR LÄRMILJÖN I SKELLEFTEÅS GRUNDSKOLOR

MÅLBILDER FÖR LÄRMILJÖN I SKELLEFTEÅS GRUNDSKOLOR MÅLBILDER FÖR LÄRMILJÖN I SKELLEFTEÅS GRUNDSKOLOR Övergripande vision Flexibla lärmiljöer som optimerar lärandet, anpassade för framtiden i ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv Lärmiljö - definition

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF Sid 1(10) Verksamhetsplan 20 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF-05 6.4 Sid 2(10) INTRODUKTION Tekniska Högskolans studentkårs verksamhetsplan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SALTSJÖ-DUVNÄS FÖRSKOLOR

VERKSAMHETSPLAN FÖR SALTSJÖ-DUVNÄS FÖRSKOLOR VERKSAMHETSPLAN FÖR SALTSJÖ-DUVNÄS FÖRSKOLOR 2015-2016 Saltsjö-Duvnäs förskolors verksamhetsplan 2015/16 Organisation Saltsjö Duvnäs förskolor består av Långsjöns förskola med fem avdelningar och Saltängens

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer