SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (29) Gymnasienämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (29) Gymnasienämnden 2007-11-05"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Beslutande Gymnasiekontoret, Laboratorgränd 5, kl (Teknikcollege - info av skolenhetschef Ola Andersson, genomgång av dagens ärenden, Revisorbesök , Gruppmöte kl , Sammanträde kl ) Övriga deltagande Bertil Almgren, ordf Joakim Dahlgren Karin Hedlund, tjg ers för Marlene Degerman Stina Engström Ulrika Larsson Heléna Lindahl, kl Andreas Löwenhöök Britt-Marie Nyhlén Lilian Parbring Carina Sundbom, tjg ers för H Lindahl, kl Anders Svedjevik, tjg ers f I Wikström, kl Kenneth Vidmark, vice ordf Ingemar Vikström, kl Jan Midlert, gymnasiechef Siv Johansson, sekreterare Bo Carlsson, SACO, kl Örjan Lejdahl, Lärarförbundet, kl Ersättare Frida Lindström Gurli Rehnfors, kl Carina Sundbom Anders Svedjevik Maalin Wikström Utses justera Britt-Marie Nyhlén, ers Lilian Parbring Paragrafer Underskrifter.. /Bertil Almgren, ordförande/ /Siv Johansson, sekreterare/.. /Britt-Marie Nyhlén, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av gymnasienämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har ss upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Gymnasiekontoret, Laboratorgränd 5 Underskrift. Siv Johansson

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 GyN 103 Au GyN 64 Dnr Internkontroll 2007 Internkontroll har genomförts. Enheterna rapporterar skriftligt och det centrala kontoret sammanställer dessa till en gemensam internkontrollrapport. Vid kontrollen har framkommit vissa brister beträffande redovisning och verkställande av fullmäktigeuppdrag, utsedda personer för leveransgodkännande (prisoch sakest) samt definition/information och redovisning av extern representation. Arbetsutskottet föreslår gymnasienämnden rutinerna för redovisning och verkställande av fullmäktigeuppdrag ses över och säkerställs delegationsordningen för 2008 beaktar leveransgodkännare (pris- och sakestanter) på ett mera ändamålsenligt sätt uppdra till gymnasiekontoret öka informationen kring hantering och redovisning av extern representation. Gymnasienämndens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 GyN 104 Au GyN 65 Dnr Internkontrollplan för gymnasienämnden Respektive nämnd ska fastställa en internkontrollplan för nämndens verksamhetsområde. Gymnasiekontoret har utarbetat förslag till internkontrollplan, planen gäller tillsvidare. Respektive moment rapporteras till nämnden i samband med den ekonomiska prognosen som görs per 31 oktober, om inte någon händelse föranleder en tidigare återrapportering. Arbetsutskottet föreslår gymnasienämnden fastställa internkontrollplanen. Gymnasienämndens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 Anette Andersson, Fritidskontoret Monica Jonsson, Personalkontoret GyN 105 Dnr Fyllnadsval - ersättare till Förebyggande rådet i Skellefteå (FRIS) efter Joacim Eriksson (s) Gymnasienämnden beslutar som ersättare i FRIS (Förebyggande rådet i Skellefteå) utse Frida Lindström (s).

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Gyn 106 Au GyN 66 Dnr Svar på motion om avskaffa trådlösa telefoner i skolan (17/07) Kommunfullmäktigeledamöterna Anders Hård, Heléna Lindahl, Maalin Wikström och tjänstgörande ersättaren Daniela Wikström anför i motion följande: Barn och ungdomar utsätts för en oerhört intensiv elektromagnetisk strålning i dag jämfört med för bara några år sedan. Bland annat i våra hem har vi fler strålande ting än förut; DECT-telefoner, datorer, lågenergilampor, mikrovågsugnar, lysrör, digitala TV-apparater, mobiltelefoner, trådlösa nätverk m m. Även förskolor och skolor har kommit använda sig av denna elektronik. Dessvärre har det konstaterats barn och ungdomar är känsligare för elektromagnetisk strålning. Detta på grund av hjärnan inte är färdigutvecklad förrän vid 16 års ålder, immunförsvaret är svagare, barns celler delar sig oftare, vilket ökar risken för genetiska skador, deras nervsystem utvecklas fortfarande, skallbenet är tunnare och dämpar strålning sämre osv. Symptom som blir allt vanligare hos barn och ungdomar i dag - sömnproblem, huvudvärk, irritation, koncentrationssvårigheter, aggressivitet, depression, ångest, trötthet, stress, tinnitus, yrsel etc - är typiska negativa hälsosymptom som förknippas med alltför överdriven elektromagnetisk strålning. DECT är den vanligaste typen av trådlös telefon, där basenheten strålar även när man ej pratar i telefonen, och dess långa räckvidd, 300 meter, gör enda chansen slippa strålningen är dra ur elkontakten ur jacket. Tekniken är densamma som i mobiltelefoner - det sitter radiosändare i både basenhet och telefon, ha en DECT-telefon i hemmet är likvärdigt med bo väldigt nära mobilmaster. Ingen tidigare generation har vuxit upp med en sådan intensiv användning av elektronik och trådlös kommunikation som denna. Ingen tidigare generation har påvisat så stor fysisk och psykisk ohälsa som denna. Med hänvisning till försiktighetsprincipen och med tanke på allt mer forskning påvisar ohälsa från elektromagnetisk strålning särskilt då för barn och ungdomar, anser vi DECT-telefoner ej hör hemma i vår skolmiljö.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 GyN 106 forts Au GyN 66 forts Med anledning av ovanstående yrkar vi kommunfullmäktige beslutar avlägsna DECT-telefoner från alla förskolor inom Skellefteå kommun avlägsna DECT-telefoner från alla grundskolor inom Skellefteå kommun avlägsna DECT-telefoner från alla gymnasieskolor inom Skellefteå kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade remittera motionen till barn- och grundskolenämnden och gymnasienämnden. Gymnasiekontoret har via kontakt med kommunhälsan och Statens strålskyddsinstitut konstaterat : Statens strålskyddsinstitut, SSI, anser det inte finns skäl oroa sig för trådlösa telefoner eftersom de med stor marginal uppfyller det allmänt accepterade referensvärdet, SAR-värdet. Eftersom de trådlösa telefonerna har så låg sändningsstyrka är det inte möjligt överskrida SAR-värdet som är 2 W/kg. Typiska SAR-värden för trådlösa telefoner är 0,05-0,1 W/kg. Det kan jämföras med värden för mobiltelefoner som normalt ligger mellan 0,12 1,94 W/kg. Mellan samtalen är den trådlösa telefonen helt avstängd medan basenheten skickar svagare synkroniseringssignaler. DECT-basenhetens uteffekt mellan samtalen är en femtedel av den effekt som används under samtal, det vill säga 0,02 W. Det innebär SAR-värdet från en trådlös telefons basenhet blir tusentals gånger lägre än från telefonerna eftersom de finns på betydligt längre avstånd från kroppen. Vad är SAR-värde? Även om telefonens effekt är liten kan bestrålningen med radiovågor bli betydlig när telefonen hålls nära kroppen. En del av radiostrålningen tas upp av kroppens vävnader och omvandlas till värme. Detta kan mätas med SAR-värdet (Specific Absorption Rate) som anger den energi som kroppen tar upp varje sekund per kilogram (W/kg). SAR-värdet är ett mått på den energi kroppen tar upp varje sekund och anges i w per kilo kroppsvikt (W/kg). För trådlösa telefoner och mobiltelefoner är gränsvärdet 2 W/kg.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 GyN 106 forts Au GyN 66 forts Arbetsutskottet föreslår gymnasienämnden föreslå kommunfullmäktige avslå motionen om avskaffa trådlösa telefoner i skolan. Vid dagens sammanträde föreligger två förslag: dels arbetsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktige avslå motionen om avskaffa trådlösa telefoner i gymnasieskolan dels Stina Engströms förslag föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen om avskaffa trådlösa telefoner i gymnasieskolan. Eftersom DECT-telefoner inte är nödvändiga för skolverksamheten och då effekterna kring hälsoaspekten är omstridda, bör försiktighetsprincipen tillämpas. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner gymnasienämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Votering begärs. Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst till Stina Engströms förslag. Med nio ja-röster (Almgren, Dahlgren, Hedlund, Larsson, Löwenhöök, Nyhlén, Parbring, Vidmark och I Wikström) för arbetsutskottets förslag och två nej-röster (Engström och Lindahl) för Engströms förslag finner ordföranden gymnasienämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Gymnasienämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige avslå motionen om avskaffa trådlösa telefoner i gymnasieskolan. Stina Engström (fp) och Helena Lindahl (c) reserverar sig mot gymnasienämndens beslut

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 GyN 107 Au GyN 67 Dnr E-strategi för gymnasiekontoret Gymnasiekontoret har utarbetat förslag till E-strategi för perioden Materialet består av strategidokument (bilaga) och aktivitetsplan. Strategin baseras på kommunens övergripande E-strategi och gymnasienämndens styrkort för Gymnasiekontorets bedömning är informationstekniken kan bidra till väsentligt förbättrade resultat i verksamheterna. IT kan medverka till ökad måluppfyllelse inom samtliga fyra perspektiv i styrkortet. Undervisningsprocesser kan effektiviseras, informationsbearbetning underlättas och kommunikation mellan aktörer underlättas. En förutsättning för ökad måluppfyllelse är det finns en strategi som anger riktning för insatser och insatser följs upp och analyseras. E- strategin anger riktning och prioriteringar och ger ett underlag för kommande uppföljning. Gymnasiekontoret har strävat efter göra en strategi som upplevs konkret och tydlig. Det gör konkreta insatser finns exemplifierade i strategin och listade i en aktivitetsplan. Materialet gör inte anspråk på vara fullständigt. Aktiviteter kan tillkomma eller strykas. De aktiviteter som finns listade har olika karaktär. Där finns insatser som påbörjats parallellt med insatser som är mer visionära. Blandningen är avsiktlig och motiverad eftersom IT-utvecklingen pågår på många olika områden samtidigt. Det är nödvändigt hantera kort- och långsiktiga perspektiv samtidigt. Ekonomiska förutsättningar, tekniska förutsättningar och övergripande kommunala beslut påverkar möjligheter till förverkligande. Dokumentet avses gälla för fyra år. Årliga revideringar förutsätts eftersom styrkort revideras och teknikutvecklingen ger nya förutsättningar. Arbetsutskottet föreslår gymnasienämnden fastställa E-strategi för enligt bifogat förslag. Gymnasienämndens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 GyN 108 Au GyN 68 Dnr Handelsprogrammet administrativ inriktning I förberedelserna för erbjuda en administrativ inriktning inom Handelsprogrammet konstaterar gymnasiekontoret det saknas avgörande förutsättningar för beslut om inriktningen. Centrala myndigheter har inte lämnat besked om villkoren för lärlingsutbildning i gymnasieskolan vilket är en av utgångspunkterna för erbjudandet. Gymnasiekontorets bedömning är inriktning administration inte ska erbjudas läsåret 2008/2009. Arbetsutskottet föreslår gymnasienämnden besluta inriktning Administration inom Handelsprogrammet inte ska ingå i utbildningsutbudet 2008/2009. Gymnasienämndens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 Gyn 109 Au GyN 69 Dnr Förutsättningar för utbildning inom Måleri Kaplanskolan har de senaste åren bedrivit utbildning inom Byggprogrammets måleriinriktning i nära samarbete med lokala företag i branschen. Eleverna har genomfört mer är 1000 av sina 2500 gymnasiepoäng på arbetsplatser. Samarbetet med företagen är en förutsättning för utbildning inom måleri ska kunna finnas med i utbildningsutbudet. Måleribranschens företag har meddelat de vill avbryta samarbetet med skolan. Företagen är inte beredda ta ansvaret för utbildningen av ungdomar på arbetsplatser i samma utsträckning som tidigare. Gymnasiekontoret beklagar samarbetet avbryts. Måleriutbildningen har varit en föregångare och en bra modell för samverkan mellan skola och bransch om yrkesutbildning. Som en följd av det avbrutna samarbetet föreslår gymnasiekontoret inriktning Måleri utgår ur utbildningsutbudet 2008 och antalet platser på Byggprogrammet justeras till 24. Förslaget beräknas inte medföra någon övertalighet. Till samverkan lämnas en skrivelse från Lärarförbundet gm Örjan Lejdal. Arbetsutskottet föreslår gymnasienämnden besluta inriktning Måleri utgår ur utbildningsutbudet för 2008 antalet intagningsplatser på Byggprogrammet ska vara 24. Gymnasienämnden beslutar inriktning Måleri utgår ur utbildningsutbudet för 2008 antalet intagningsplatser på Byggprogrammet ska vara 24 samt uppdra till gymnasiekontoret utreda möjligheterna driva måleriutbildning som lärlingsutbildning Stina Engström (fp), Helena Lindahl (c) och Andreas Löwenhöök (m) reserverar sig mot gymnasienämndens beslut.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 Gyn 110 Dnr Omval till gymnasieskolan Gymnasienämnden beslutar sökande till gymnasiet ges möjlighet till omval efter den preliminära intagningen, gymnasieförordningen 6 kap 11 samt omvalsperioden ska gälla fr o m läsåret 2008/2009.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 GyN 111 Au GyN 70 Dnr Komplettering av gymnasiesärskolans utbildningsutbud Gymnasiekontoret har på uppdrag av gymnasienämnden utarbetat ett förslag till breddning av gymnasiesärskolans utbildningsutbud. Det program som föreslås har rubriken kommunikation och innehåller dels en estetisk inriktning och dels en inriktning mot arbetsliv och samhälle. Programpresentation Inom gymnasiesärskolans specialutformade program Kommunikation finns två inriktningar, dels Estetisk inriktning och dels inriktning mot Arbetsliv och samhälle. Programmet förbereder eleven för verksamheter och arbete inom ett yrkesområde eller fortsa studier på t.ex. folkhögskola inom något estetiskt område. Möjliga vägar inom programmet De obligatoriska kärnämneskurserna samt de gemensamma kurserna utgör programmets grund. Genom de valbara inriktningarna kan till denna grund två olika utbildningsvägar väljas. Den Estetiska inriktningen ger grundläggande kunskaper inom de konstnärliga uttrycksformerna genom ett block innefande bild, form och teater. Blocket innebär således kurser läses integrerat och var tyngdpunkten läggs bestäms lokalt i samråd mellan elever, föräldrar och skola. Inriktningen Arbetsliv och samhälle bygger på utökad arbetsplatsförlagd utbildning (APU) och ger fördjupade kunskaper inom ett yrkesområde. Yrkesområdet för respektive elev bestäms i samråd mellan elev, föräldrar, skola och arbetsplats. Detta gör de valda yrkesvägarna kan skilja sig åt mellan elever på programmet och olika yrkeskurser förläggs till arbetsplatsen. En lokal kurs, Skola Arbetsliv, syftar till i skolan tydliggöra och förstärka erfarenheter och kunskaper från den arbetsplatsförlagda utbildningen samt besvara frågor och förbereda för kommande verksamhet, arbete eller studier. En integration mellan de olika kurserna är nödvändig för skapa en helhetsbild av utbildningen för eleverna. Detta gäller också kärnämnena. Det finns många naturliga kopplingar mellan karaktärsämnen, estetiska ämnen och yrkeskurser. Gemensamma projekt kan bidra till denna samverkan.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 GyN 111 forts Au GyN 70 forts Programmål Syfte Utbildningen inom det specialutformade programmet Kommunikation skall ge eleverna möjlighet allsidigt utveckla sin förmåga till skapande, inlevelse och uttryck. Programmet syftar även till utveckla elevernas handlingsförmåga samt deras sociala och kommunikativa kompetens för deltagande i en samhälls- och yrkesgemenskap. Utbildningen inom inriktningen Arbetsliv och samhälle skall dessutom ge eleverna en ökad arbetslivserfarenhet och ökade kunskaper inom ett yrkesområde, samt utifrån individuell förmåga utveckla elevernas kompetens för så självständigt som möjligt arbeta inom detta yrkesområde. Utbildningen inom Estetisk inriktning skall dessutom ge eleverna vana möta och uppleva uttryck inom olika konstarter och ge en orienterande utbildning inom bild, form och teater. Utifrån individuell förmåga kan eleverna genom valbar fördjupning öka sin kompetens inom bild och form eller rörlig bild. Skiss över programmets uppbyggnad, förslag till timplan med kärnämnen, karaktärsämnen, individuellt val, valbara kurser och yrkeskurser presenteras. Arbetsutskottet föreslår gymnasienämnden besluta programmet Kommunikation med estetisk inriktning och inriktning mot arbetsliv och samhälle ska ingå i gymnasiesärskolans utbildningsutbud fastställa programmål för programmet Kommunikation enligt gymnasiekontorets förslag fastställa timplan för programmet Kommunikation enligt gymnasiekontorets förslag. Gymnasienämndens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 GyN 112 Au GyN 71 Dnr Ekonomisk prognos per Gymnasiekontorets kostnader uppgår till 247,7 mkr per sista september, vilket kan jämföras med 226,5 mkr motsvarande period föregående år. Från och med tillfördes verksamheten för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) till gymnasienämndens verksamhetsområde och ingår i denna prognos. Nettokostnaden har ökat med 9,4% jämfört med samma period föregående år och beror till största delen på ökade kostnader för löner, ökat antal elever i undervisning, fler friskolor och ökade interkommunala kostnader. Årets kostnader för interkommunala avgifter är fortfarande osäkra då mät- och faktureringsdatum är 15 oktober. Prognosen för 2007 är fortfarande ett underskott på ca 4,5 mkr. Arbetsutskottet föreslår gymnasienämnden besluta godkänna den ekonomiska prognosen per Gymnasienämndens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 GyN 113 Dnr Inköp av kopiatorer till Kaplanskolan Tre av Kaplanskolans kopiatorer behöver bytas ut p g a av ålder och förslitning. Kommunledningskontoret och fastighetskontoret har granskat frågan med kopiatorer kontra avancerade skrivare och kommit fram till bästa lösningen för Kaplanskolans del är nya multiskrivare och kopiatorer. Investeringen uppgår till ca kronor och inryms i befintlig investeringsram. Gymnasienämnden beslutar anskaffa tre kopiatorer till Kaplanskolan.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 Au-pärm GyN 114 Au GyN 72 Dnr Forts arbete med gymnasieskolans lokalutredning Förslag Gymnasiekontoret föreslår utredningsarbetet i fortsättningen ska inriktas på fördjupa underlaget gällande det alternativ som innebär Anderstorpsskolan och Kaplanskolan ska kvarstå som gymnasieskolor på lång sikt. Av de alternativa kombinationer som finns föruts en av de större skolenheterna ska avvecklas är Anderstorpsskolan-Kaplanskolan den kombination som kräver minst resurser för anpassning. Gymnasiekontorets bedömning är alternativa möjligheter till lokallösningar kan undersökas samtidigt som underlaget kring Anderstorp- Kaplanalternativet fördjupas. Tidsplan En fördjupad utredning bör kunna presenteras under första kvartalet Med hänsyn till budgetprocesserna är det angeläget ha beslut från gymnasienämnden och ett ekonomiskt underlag som kan ingå i budgetarbetet för Utveckling i andra kommuner Många gymnasieorganisationer i landet söker lösningar för hantera minskat elevtal och ökad konkurrens. Gymnasiekontoret följer utvecklingen och kan bland annat konstatera en utvecklingsinriktning går mot mindre skolenheter. Denna utveckling har tidigare ansetts ekonomiskt ogynnsam. Det kan konstateras många framgångsrika gymnasieskolor är relativt små i jämförelse med dagens kommunala gymnasieskolor. Det finns anledning närmare undersöka effekterna av krympa de befintliga skolorna i takt med elevminskningen. Det finns också en utveckling i riktning mot större skolenheter. I de fastställda förutsättningarna för utredningen framgår koncentration till en enhet inte är aktuellt för Skellefteås del. Elevutveckling Gymnasieskolans lokalutredning bedrivs med utgångspunkt i elevantalet minskar kraftigt de närmaste tio åren. Gymnasienämnden har tagit beslut om ett antal förutsättningar som legat till grund för arbetet. Till förutsättningarna hör bland annat det ska finnas minst två skolenheter, en jämn könsfördelning, en jämn fördelning av studieförberedande och yrkesförberedande utbildningar och vuxenutbildningen även i fortsättningen ska vara en fristående enhet. Utredningen har koncentrerats kring frågan om vilka två av de tre stora gymnasieskolorna som ska fortsätta vara gymnasieskolor på lång sikt.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 GyN 114 forts Au GyN 72 forts Gymnasienämnden har fastställt direktiv för utredningen enligt följande: 1. Utformningen av lokaler ska kunna påverkas av verksamheternas pedagogiska utveckling. 2. Personalens arbetsplatser kommer behöva anpassas för en ny organisation av gymnasieskolan. 3. Gymnasieskolans verksamheter fördelas mellan minst två skolenheter. 4. Det ska finnas ett brett och varierat utbildningsutbud i den kommunala gymnasieskolan. 5. Studieförberedande och yrkesförberedande utbildningar ska kunna fördelas jämnt mellan enheterna. 6. Gymnasieskolans lokaler får inte vara behäftade med kända inomhusmiljöproblem. 7. Lokaler ska vara anpassade för användas till annan verksamhet än gymnasieskola. 8. En jämn fördelning av flickor och pojkar eftersträvas mellan enheterna. 9. Vuxenutbildningen kvarstår som en fristående skolenhet. 10. Gymnasiesärskolan ska lokalmässigt ingå i gymnasieskolan. 11. Undervisningen i svenska för invandrare för ungdomar i åldern år ska ingå i gymnasieskolan. 12. Teknobalder fortsätter vara en verksamhet under gymnasienämndens ansvarsområde. 13. Hotell- och restaurangprogrammets lokaler på Campus och Fordonsprogrammets lokaler på Plåtvägen behålls. 14. Alla elever ska kunna erbjudas sammanhållna skoldagar. 15. Användandet av datorer m.m. i undervisning beräknas öka kraftigt. 16. Samarbetet med branscher om utbildning på arbetsplatser beräknas öka inom yrkesutbildningarna.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 GyN 114 forts Au GyN 72 forts Alternativen i förhållande till direktiven I utredningen så här långt konstateras det inte finns några avgörande skillnader mellan alternativen då det gäller förutsättningar för motsvara de förutsättningar som fastställts. I alla de tre kombinationer som är möjliga föruts en enhet ska avvecklas kan förutsättningarna uppfyllas. Kostnaden för anpassning varierar kraftigt mellan alternativen. Det som för närvarande är känt om ekonomiska konsekvenser visar ett av alternativen behålla Anderstorpsskolan och Kaplanskolan är betydligt mindre investeringskrävande än de två andra. Den avgörande skillnaden består i Balderskolan för motsvara de beslutade förutsättningarna behöver kompletteras med verkstadslokaler. Detta medför någon byggnad behöver rivas för ge utrymme för en ny. Kostnaderna för de alternativ där Balderskolan ingår uppskas baserat på kalkylbelopp för nybyggnad och omoch tillbyggnad bli dubbelt så höga som för Anderstorp-Kaplanalternativet. Naturbruksgymnasiet Gymnasiekontoret har också i uppdrag analysera förutsättningarna för Naturbruksgymnasiets verksamheter i Norra Åbyn Burträsk. Alternativa möjligheter till kombinationer med andra gymnasieutbildningar utreds. Förutsättningarna för Naturbruksgymnasiets verksamheter utreds parallellt med utredningen om lokalförutsättningarna i stort. Naturbruksprogrammets förläggning bedöms dock inte vara avgörande för ställningsstagande till antal gymnasieenheter i Skellefteå. Utredningsarbetet Utredningen påbörjades 2003 och har bedrivits i samråd med fastighetskontoret som har engagerat Bertil Holmer från White arkitekter för arbetet. Av olika skäl har arbetet bedrivits i långsam takt, tidvis med uppehåll på grund av osäkerheter om förutsättningarna. I arbetet har företrädare för skolledningarna och för elever bidragit med synpunkter. Gymnasieskolornas lokalförutsättningar har studerats utifrån byggnadernas disposition och status, fördelningen mellan vanliga klassrum och verkstadslokaler, fördelningen av utbildningar med olika karaktär och könsfördelningen på skolenheterna. Arkitektens bedömning är alternativet behålla Anderstorpsskolan och Kaplanskolan är det mest gynnsamma sett till investeringskostnaden. Den avgörande faktorn för detta är Balderskolan för närvarande saknar verkstadslokaler.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 GyN 114 forts Au GyN 72 forts Osäkra faktorer Det finns ett antal faktorer som försvårar lokalutredningen: - Elevutvecklingen har osäkra inslag. Födelsetalen är kända men in- och utflyttning och flyktingmottagande kan påverka liksom elevströmmar mellan kommuner. Gymnasiekontorets kalkyler bygger på ett det inte sker några stora avvikelser från det som för närvarande är känt. - Friskolor, antalet aktörer och elevernas preferenser är okänt. Nuvarande kalkyler baseras på de aktörer som för närvarande finns etablerade i Skellefteå finns kvar med samma omfning som idag. - Gymnasieutredningen Inför 2010 förväntas utbildningsuppdraget ha förändrats. Sannolikt delas gymnasieskolan i tre delar. Studieförberedande utbildningar, yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar. Gymnasiekontorets bedömning är lokalbehovet delvis kommer förändras men det inte finns skäl avbryta utredningen i avvaktan på beslut om förändringarna i gymnasieskolan. - Ökad omfning av yrkesutbildning på arbetsplatser innebär minskat behov av lokaler för yrkesutbildning. Gymnasiekontorets bedömning är det även fortsättningsvis kommer behövas skollokaler för den grundläggande yrkesutbildningen. Det finns svårigheter med bedöma omfningen av lokalbehovet. - Ökad användning av IT-stöd i undervisningen. IT-stödet kommer med stor säkerhet förändra lokalbehovets karaktär. Det är därför angeläget lokaler utformas så de kan nyttjas för olika ändamål och användas av olika brukare. - Kostnader. Arkitekten har uppskat antal kvadratmeter som behöver byggas nytt respektive om för anpassas till nya verksamheter om en skola ska avvecklas. Kostnader för nybyggnad uppskas schablonmässigt till kronor per kvadratmeter. Kostnaden för anpassning till nya användningsområden beräknas schablonmässigt till kronor per kvadratmeter. Osäkerheter om storleken på de ytor som berörs och kostnadsutvecklingen är stor. En uppskning av investeringskostnaderna för anpassa Anderstorpsskolan och Kaplanskolan till gymnasieskolans framtida behov visar på kostnader mellan 35 och 50 miljoner kronor. Om Balderskolan behålls och kombineras med någon av de andra två uppskas investeringskostnaden till det dubbla, mellan 75 och 100 miljoner kronor.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 GyN 114 forts Au GyN 72 forts - Tidsperspektiv. Förändringen i elevantal pågår under en lång tidsperiod. Detta innebär även investeringarna sprids ut under en lång tid. Tiden för hela förändringsprocessen från nuläget uppskas till minst tio år. - Alternativa användningsområden. Möjligheterna nyttja skollokaler till annan verksamhet är svårbedömda. Traditionellt har skolorna haft egna kvarter och i mycket liten utsträckning delat lokaler och byggnader med andra. En utgångspunkt för framtiden bör vara det är möjligt för skolor dela lokaler och byggnader med andra verksamheter. En sådan utgångspunkt gör handlingsalternativen ökar betydligt. Gymnasiekontorets bedömning är det trots det finns stora osäkerheter i vissa frågor är angeläget gymnasieskolans lokalutredning drivs vidare framåt. Osäkra faktorer kommer alltid finnas. Elevantalet kommer variera och utbildningsuppdragen förändras. Det råder ingen tvekan om Skellefteå kommuns gymnasieskolor står inför en kraftig minskning i elevtal. Minskningen kräver en långsiktig anpassning av skollokalerna. Förändringen av skolor och lokaler tar lång tid och det är angeläget beslut tas som gör det finns en tydlig inriktning för det fortsa arbetet i 2009 års budget. Utredningsmaterial Kompletterande underlag och arbetsmaterial finns bland annat i form av elevstatistik, visionsdokument från skolor, elevsynpunkter, ritningsmaterial, sammanställningar av ytor, exempel på fördelning av utbildningar, minnesanteckningar från lokalseminarium, arkitektsynpunkter på beräkning av ytor och kalkyler, delredovisningar från arkitekt, och gymnasiekontorets sammanfningar inför redovisningar för gymnasienämnden. Arbetsutskottet föreslår gymnasienämnden besluta ge gymnasiekontoret i uppdrag fördjupa utredningsunderlaget med utgångspunkt från Anderstorpsskolan och Kaplanskolan ska vara de gymnasieskolor som finns kvar på lång sikt ett fördjupat utredningsunderlag ska innehålla en kvalificerad bedömning av kostnader, en grov tidplan för hela projektet, ett förslag till fördelning av utbildningar mellan skolorna och ett förslag till nya lokaler för den del av gymnasiesärskolan som för närvarande finns på Balderskolan samtidigt som utredningen fördjupas enligt ovan närmare analysera hur befintliga skolenheter kan krympas för anpassas till förändrade elevtal

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 GyN 114 forts Au GyN 72 forts uppdra till gymnasiekontoret redovisa ovanstående uppdrag i början av 2008 och ha ett beslutsunderlag klart för behandling i gymnasienämnden under första kvartalet. Vid dagens sammanträde föreligger två förslag: dels arbetsutskottets förslag ge gymnasiekontoret i uppdrag fördjupa utredningsunderlaget med utgångspunkt från Anderstorpsskolan och Kaplanskolan ska vara de gymnasieskolor som finns kvar på lång sikt ett fördjupat utredningsunderlag ska innehålla en kvalificerad bedömning av kostnader, en grov tidplan för hela projektet, ett förslag till fördelning av utbildningar mellan skolorna och ett förslag till nya lokaler för den del av gymnasiesärskolan som för närvarande finns på Balderskolan samtidigt som utredningen fördjupas enligt ovan närmare analysera hur befintliga skolenheter kan krympas för anpassas till förändrade elevtal uppdra till gymnasiekontoret redovisa ovanstående uppdrag i början av 2008 och ha ett beslutsunderlag klart för behandling i gymnasienämnden under första kvartalet. dels Andreas Löwenhööks förslag ge gymnasiekontoret i uppdrag mer ingående utreda hur befintliga skolenheter kan krympas för anpassas till de förändrade elevantalen med utgångspunkt alla tre skolenheter ska finnas kvar som gymnasieskolor på lång sikt ge gymnasiekontoret i uppdrag fördjupa utredningsunderlaget med utgångspunkt från Anderstorpsskolan och Kaplanskolan ska vara de gymnasieskolor som finns kvar på lång sikt de respektive fördjupade utredningsunderlagen ska innehålla en kvalificerad bedömning av kostnader, en grov tidsplan för hela projektet, ett förslag till fördelning av utbildningar mellan skolorna och ett förslag till nya lokaler för den del av gymnasiesärskolan som för närvarande finns på Balderskolan

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22 GyN 114 forts uppdra till gymnasiekontoret redovisa ovanstående uppdrag i början av 2008 och ha ett beslutsunderlag klart för behandling i gymnasienämnden under första kvartalet. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner gymnasienämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Votering begärs. Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst till Andreas Löwenhööks förslag. Med sju ja-röster (Almgren, Dahlgren, Hedlund, Larsson, Nyhlén, Parbring, och I Wikström) för arbetsutskottets förslag och fyra nej-röster (Engström, Lindahl, Löwenhöök och Vidmark) för Löwenhööks förslag finner ordföranden gymnasienämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Gymnasienämnden beslutar ge gymnasiekontoret i uppdrag fördjupa utredningsunderlaget med utgångspunkt från Anderstorpsskolan och Kaplanskolan ska vara de gymnasieskolor som finns kvar på lång sikt ett fördjupat utredningsunderlag ska innehålla en kvalificerad bedömning av kostnader, en grov tidplan för hela projektet, ett förslag till fördelning av utbildningar mellan skolorna och ett förslag till nya lokaler för den del av gymnasiesärskolan som för närvarande finns på Balderskolan samtidigt som utredningen fördjupas enligt ovan närmare analysera hur befintliga skolenheter kan krympas för anpassas till förändrade elevtal uppdra till gymnasiekontoret redovisa ovanstående uppdrag i början av 2008 och ha ett beslutsunderlag klart för behandling i gymnasienämnden under första kvartalet. Stina Engström, Helena Lindahl, Andreas Löwenhöök och Kenneth Vidmark reserverar sig mot beslutet.

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 23 GyN 115 Au GyN 73 Dnr Prioriteringar inom Lärarlyftet Genom satsningen på lärarlyftet får förvaltningen möjlighet ta del av en omfande kompetensutvecklingsresurs. Lärare som deltar i lärarlyftet får 80% av sin ordinarie lön. Statsbidrag utgår med 75% av lönekostnaden. En kommunal medfinansiering förutsätts vars kostnad beräknas till cirka 1600 kronor per högskolepoäng. Gymnasiekontoret föreslår efter ha inventerat behoven i verksamheten prioriteringar som ska gälla vid behandling av ansökningar om få ta del av de ekonomiska villkor som gäller för lärarlyftet. Behoven i verksamheterna baseras på utbildningsuppdragets utveckling som innebär : - Nya tillkommande ämnesområden och inriktning mot ökad samverkan med arbetslivet ger behov av ny eller breddad kompetens. - Speciallärarkompetens behövs i verksamheterna för det ska bli möjligt hjälpa fler elever. - Behov finns av kunna erbjuda bredare tjänstgöringsunderlag och önskad tjänstgöringsgrad för lärare med smal behörighet. - Risker för övertalighet kan minskas genom utbildningsinsatser. Arbetsutskottet föreslår gymnasienämnden besluta fastställa följande prioriteringsgrunder för deltagande i Lärarlyftet: Lärare som har tidigare utbildning som innebär smal behörighet, d.v.s. undervisar inom ämnesområden med litet tjänsteunderlag och som vill öka sitt undervisningsområde Lärare inom karaktärsämnen som vill läsa kurser som syftar till fördjupa kunnandet inom karaktärsämnesområdet och samverkan med arbetslivet Lärare som söker kurser inom ämnesområden som kommit in i gymnasieskolan på senare tid (Entreprenörskap, Genuspedagogik, Internationalisering alt. nya områden inom KA-ämnen) Speciallärarutbildning Lärare eller grupper av lärare som riskerar övertalighet.

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24 GyN 115 forts Gymnasienämndens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 25 GyN 116 Dnr Kurs/Konferens Föreligger följande inbjudan till kurs/konferens: 1 Sveriges Kommuner och Landsting Vad blir kommunernas roll i skolsystemet 24 januari i Umeå. 2 Inbjudan till seminarium om alkohol- och drogförebyggande arbete för politiker och samordnare i Västerbotten & Norrbotten 15 november Expolaris kongresscenter i Skellefteå Gymnasienämnden beslutar till konferensen Vad blir kommunernas roll i skolsystemet utse ordförande Bertil Almgren och vice ordf Kenneth Vidmark till seminarium om alkohol- och drogförebyggande arbete för politiker och samordnare utse Stina Engström och Frida Lindström.

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 26 GyN 117 Informationsärenden 1 Dnr Förutsättningar för gymnasienämndens internbudget 2008 gymnasiechef Jan Midlert informerar. Gymnasienämnden beslutar notera informationen.

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 27 GyN 118 Delgivningar 1 Dnr Avtal mellan gymnasienämnden, Skellefteå kommun och Solviks Folkhögskola avseende studier. 2 Dnr Kommunfullmäktige , 186 Motion om kampanj i skolan mot främlingsfientlighet (1/07). 3 Dnr Kommunstyrelsen , 278 Processer för lokaluthyrning. Gymnasienämnden beslutar lägga delgivningarna till handlingarna.

28 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 28 GyN 119 Delegationsbeslut 1 Dnr Anderstorpsskolans delegationsredovisning daterad september Dnr Balderskolans delegationsredovisning daterad september Dnr Kaplanskolans delegationsredovisning daterad september Dnr Naturbruksgymnasiet Burträsk - delegationsredovisning daterad september Dnr Vuxenutbildningens delegationsredovisning daterad september Gymnasienämnden beslutar lägga delegationsbesluten till handlingarna.

29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 29 GyN 120 Uppföljning av föregående protokoll Protokoll från: - Gymnasienämnden och Gymnasienämndens arbetsutskott och Gemensamt arbetsutskott BgN och GyN Uppföljning gjordes av ovanstående protokoll som därefter lades till handlingarna.

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Gymnasienämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Gymnasienämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Gymnasiekontoret Laboratorgränd 5, kl 13.00-17.15 Beslutande Övriga deltagande Bertil Almgren, ordf Joakim Dahlgren Stina Engström Ulrika Larsson Heléna

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Gymnasienämnden 2008-05-12

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Gymnasienämnden 2008-05-12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Beslutande Gymnasiekontoret, Laboratorgränd 5, kl 08.00 17.00 (Information: Planeringsförutsättningar för gymnasienämndens budget 2009 kl 08.00-11.00, Gruppmöte

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Gymnasienämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Gymnasienämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Gymnasiekontoret, Laboratorgränd 5, kl 13.00-15.50 Beslutande Övriga deltagande Bertil Almgren, ordf Joakim Dahlgren Karin Hedlund, tjg ers för Marlene

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Gymnasienämnden 2007-04-23

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Gymnasienämnden 2007-04-23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Beslutande Gymnasiekontoret, Laboratorgränd 5, kl 08.00-17.30 (Informationer kl 08.00-12.00: Tankar kring budget 2008, Lokalutredningen, Utredning om musikskolan

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Gymnasienämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Gymnasienämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Gymnasiekontoret, Laboratorgränd 5, kl 08.00-11.50 Beslutande Övriga deltagande Bertil Almgren, ordf Joakim Dahlgren Marlene Degerman Stina Engström Ulrika

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Gymnasienämnden 2006-05-22

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Gymnasienämnden 2006-05-22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Beslutande Kaplanskolan, Skolvägen 2 och Gymnasiekontoret, Laboratorgränd 5, kl 08.00 16.35 (Kaplanskolan kl 08.00-12.00, gymnasienämnden träffar skolledningen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2016-04-27 Gymnasienämnden Plats och tid Odenrummet, samhällsbyggnadskontoret, kl 08.00 15.45 ande Bertil Almgren (S), ordförande Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Daniela D Angelo

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2013-03-27 Gymnasienämnden Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.00-15.50 ande Bertil Almgren (S), ordförande Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Hans Ericsson (V) Lenita

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2012-02-27

PROTOKOLL 1 (11) 2012-02-27 PROTOKOLL 1 (11) 2012-02-27 Gymnasienämnden Plats och tid Stadshuset, Kommunstyrelsens rum nr 301, kl 08.00 15.22 ande Bertil Almgren (S) ordförande Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Hans Ericsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Gymnasienämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Gymnasienämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Gymnasiekontoret/Vuxenutbildningen kl 08.00-17.03 Beslutande Bertil Almgren, ordf Joakim Dahlgren Marlene Degerman Stina Engström Ulrika Larsson Helena

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2013-05-15

PROTOKOLL 1 (15) 2013-05-15 PROTOKOLL 1 (15) 2013-05-15 Gymnasienämnden Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.00-16.00 ande Bertil Almgren (S), ordförande Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Hans Ericsson (V) Lenita

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Gymnasienämnden 2008-10-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Gymnasienämnden 2008-10-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Gymnasiekontoret, Laboratorgränd 5, kl 13.00-17.45 Beslutande Övriga deltagande Bertil Almgren, ordf Joakim Dahlgren, kl 13.00 17.00 Marlene Degerman Stina

Läs mer

PROTOKOLL 1 (17) 2011-05-09

PROTOKOLL 1 (17) 2011-05-09 PROTOKOLL 1 (17) 2011-05-09 Gymnasienämnden Plats och tid Anderstorpsskolan, Skellefteå, kl 08.00 16.30 ande Bertil Almgren (S) ordförande Karin Andersson (S) Maria Bernsson (C) Hans Ericsson (V) Håkan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (19) 2010-09-06

PROTOKOLL 1 (19) 2010-09-06 PROTOKOLL 1 (19) 2010-09-06 Gymnasienämnden Plats och tid Gymnasiekontoret, Laboratorgränd 5, Skellefteå, kl 08.00 17.05 ande Bertil Almgren (S) ordförande Joakim Dahlgren (S) Stina Engström (FP) Ulrika

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2012-05-07 Gymnasienämnden Plats och tid Campus, Dialogen, kl 08:00 16.34 ande Bertil Almgren (S) ordförande Karin Andersson (S), kl 12:30 - Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Hans

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (20) Gymnasienämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (20) Gymnasienämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Naturbruksgymnasiet, Norra Åbyn, kl 08.00 16.30 (Skolenhetschef och lärare berättar om det aktuella läget i skolan, rundvandring och träff med elever och

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2011-10-03 Gymnasienämnden Plats och tid Balderskolan, Nordlandergatan 10, Skellefteå kl 08.00 16.20 ande Bertil Almgren (S) ordförande Karin Andersson (S) Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) Gymnasienämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) Gymnasienämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Gymnasiekontoret Laboratorgränd 5, kl 13.00 17.00 Beslutande Övriga deltagande Bertil Almgren, ordf Marlene Degerman, kl 15.30-17.00 Ulrika Larsson Heléna

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19) Gymnasienämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19) Gymnasienämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Beslutande Gymnasiekontoret, Laboratorgränd 5, kl 08.00 16.30 (Gymnasiechefens information kl 08.00-09.30) (Slutrapport från Attraktiv skola samt Generationsväxling

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunkansliet, den, kl. 13.00-13.15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S), 2:a vice ordförande Tf.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2015-06-15

PROTOKOLL 1 (21) 2015-06-15 PROTOKOLL 1 (21) 2015-06-15 Gymnasienämnden Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.00 12.00 ande Bertil Almgren (S), ordförande Joakim Dahlgren (S) Daniela D Angelo Wikström (MP) Ramona

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2010-02-16 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 8.00-8.40 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson (S)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Gymnasienämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Gymnasienämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Beslutande Gymnasiekontoret, Laboratorgränd 5, kl 08.00 16.25 (Besök i Anderstorpsskolan kl 08.00-10.00, Informationer kl 10.30-11.30, Information av måltidschef

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Utredning av Mobackenskolan och område väst

Utredning av Mobackenskolan och område väst SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 531 Dnr KS 2015-000831 291 Utredning av Mobackenskolan och område väst Sammanfattning Nämnden för support och lokalers arbetsutskott anför att i samband med att inomhusmiljöproblemen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16)

PROTOKOLL 1 (16) PROTOKOLL 1 (16) 2016-01-20 Gymnasienämnden Plats och tid Odenrummet, onsdagen den 20 januari kl 08.00 16.55 ande Bertil Almgren (S), ordförande Maria Bernsson (C) Daniela D Angelo Wikström (MP) Stina

Läs mer

PROTOKOLL 1 (7)

PROTOKOLL 1 (7) PROTOKOLL 1 (7) 2015-01-13 Kulturnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00 ande Emilia Hallin (S) ordförande Christina Nyström (V) Martin Hedqvist (S) Anna Nyström (S) Örjan Fredriksson (S) Jasmine Ravaghi

Läs mer

Gymnasienämnden (8)

Gymnasienämnden (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.00-16.30 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Joakim Sjöling (s), tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-01 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 1 december 2015 klockan 14.00 18.00 Beslutande Mikael Hahn (S), ordförande Agneta Lindberg (S) Mikael Engström (S) Patrik Karlsson (VF)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (13)

PROTOKOLL 1 (13) PROTOKOLL 1 (13) 2013-06-19 Gymnasienämnden Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.00 11.10 ande Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Lenita Hellman (M) Håkan Lindh (FP), ordförande Karin

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Gymnasienämnden (7)

Gymnasienämnden (7) Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Komvux, Östra vägen 1, 2003-10-21, kl 13.00-16.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16)

PROTOKOLL 1 (16) PROTOKOLL 1 (16) 2016-04-06 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Maria Marklund (S), ordförande Johan Söderberg (M), vice ordförande Annika Nyman (S)

Läs mer

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (25) 2009-12-10 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-17.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Caroline Larsson Stålbert

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14)

PROTOKOLL 1 (14) PROTOKOLL 1 (14) 2013-02-06 Gymnasienämnden Plats och tid Odenrummet, tekniska kontoret, kl 08.00 16:40 ande Bertil Almgren (S) ordförande Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Lenita Hellman (M) Karin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (29) 2011-03-21

PROTOKOLL 1 (29) 2011-03-21 PROTOKOLL 1 (29) 2011-03-21 Gymnasienämnden Plats och tid Kaplanskolan, Skolvägen 2, Skellefteå, kl 08.00 15.07 ande Bertil Almgren (S) ordförande Karin Andersson (S) Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Fastighetsnämnden 2007-05-23

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Fastighetsnämnden 2007-05-23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Storstugan Lövånger kl 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Jan-Erik Ershag Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Robert Ingberg Leif

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott Delegation 2008-03-04 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-06-30 1 (7) Plats och tid Barn- och utbildningskontorets sammanträdesrum Ununge, plan 2 Estunavägen 12, Norrtälje kl 10.00-11.30 Beslutande Louise Branting (C), ordförande

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16. Utbildningsnämnden 2011-05-24 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.30 Närvarande och beslutande Enligt förteckning

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Barn- och utbildningsnämnden, Gröna rummet 14:00-16:05 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2016-02-08 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Sammanträdesrum Oden, f d tekniska kontoret. Klockan 14.00-15.30. ande Tomas Teglund (S), ordförande Janeth Lundberg (S), vice ordförande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Personalnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Personalnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Campus, kl 08.00-15.55 Beslutande Övriga deltagande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Åsa Gustafsson Caroline Larsson Stålbert Annika Nyman, tjg ers

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (9) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-12:00 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Jessica Larsson (S) Lars Nyborg (C) Ola

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07

PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07 PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07 Gymnasienämnden Plats och tid Campusområdet, Dialogen, Assistentgatan 23, kl 13.00 18.15 ande Bertil Almgren (S) ordförande Karin Andersson (S) Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-15.15 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2016-05-18 Gymnasienämnden Plats och tid Odenrummet, samhällsbyggnadskontoret kl 08.00 16.30 ande Bertil Almgren (S), ordförande Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Daniela D Angelo

Läs mer

PROTOKOLL VALLENTUNA KOMMUN 1998-10-27 1(17) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

PROTOKOLL VALLENTUNA KOMMUN 1998-10-27 1(17) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknads 1998-10-27 1(17) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Team-Works lokaler,

Läs mer

Plats och tid: Konferensrummet Mora Gymnasium, kl. 09:00-11:30

Plats och tid: Konferensrummet Mora Gymnasium, kl. 09:00-11:30 1(12) MORA- ORSA ÄLVDALEN Gem Gymnasienämnden Plats och tid: Konferensrummet Mora Gymnasium, 2015-10-21 kl. 09:00-11:30 Beslutande: Jan Lovén (C) Orsa Johan Hed (C) Mora Anders Björklund (S) Älvdalen Lars

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2007-04-16 1(8) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 12 00 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2012-10-23 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Rose-Marie Johansson (S) Håkan Lindh

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2016-12-14 Konsumentnämnden Plats och tid Samhällsbyggnad Ugglan kl. 10:00 11:45 Beslutande Valter Stenberg(S), ordförande Lilian Nilsson(V), vice ordförande Ann-Sofi Sehlstedt(S) Lars-Eric

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(16) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje Kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-02-14 Gymnasienämnd Plats och tid Rum Kumla, Stadshuset, 2011-02-14, klockan 15:00-16:30 Beslutande Stefan Svensson (S) Per Holm (KD) Katarina Öberg (S) Madelene Tammi (M) Thomas Andersson (S) Anna

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2010-05-10 Personalnämnden Plats och tid Medelfors kl 08.00 17.15 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) 14.35 Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Stig Stefansson (C)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 21:20 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden 2011-11-15

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Konsumentnämnden 2011-11-15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.35 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Inger Lundqvist

Läs mer

Kjell Kaså (c), ordförande Sven Callenberg (c) Christer Törnell (kd) Michael Karlsson (s), v ordf Laila Andrén (s)

Kjell Kaså (c), ordförande Sven Callenberg (c) Christer Törnell (kd) Michael Karlsson (s), v ordf Laila Andrén (s) GYMNASIENÄMNDEN 2008-01-31 1 Plats och Tid Norrtull, kl 13.00 17.15 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Sven Callenberg (c) Christer Törnell (kd) Michael Karlsson (s), v ordf Laila Andrén (s) Övriga

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

I - ä < - Sammantfictesprotetall. Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-12 1

I - ä < - Sammantfictesprotetall. Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-12 1 I - ä < - Sammantfictesprotetall Barn- och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Malung Kl. 09.00-10.50 Sofia Söderström (S), ordförande Bengt Nilsson (S) Lilian Olsson (S) Thomas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.05 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Inger Lundqvist

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-03-21 Gymnasienämnd Plats och tid Rum Kumla, Stadshuset, 2011-03-21, klockan 16:00-16:40 Beslutande Marie Eriksson (S) Per Holm (KD) Katarina Öberg (S), ordf Margareta Engman (M) Dan-Åke Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2014-04-07. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2014-04-07. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Datum 2014-10-05. Hotell Aveny, Umeå. Anita Drugge (S) Christer Bergman (M) Carmen Lundkvist (FP) Torbjörn Hellström (SVP)

Datum 2014-10-05. Hotell Aveny, Umeå. Anita Drugge (S) Christer Bergman (M) Carmen Lundkvist (FP) Torbjörn Hellström (SVP) Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 17.15 18.05 Plats Hotell Aveny, Umeå Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Annika Huber (S) Ers. f Åke Bertils

Läs mer

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c)

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c) 2016-03-17 1(14) Plats och tid Vindelns kommun, kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 17 mars 2016, kl 08.30-14.40, lunch kl. 11.50-13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande

Läs mer

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:...

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:... 2008-03-31 18 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Helene

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2012-01-12 kl 13.30-17.10 i Skånes Fagerhultsrummet Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Nämndernas styrkort år 2016

Nämndernas styrkort år 2016 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 69 Kommunfullmäktige 2015-09-15 223 Dnr KS 2015-000636 100 Nämndernas styrkort år 2016 Sammanfattning Budgetberedningen lämnar förslag till nämndernas styrkort för år 2016,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2014-08-27 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 09:40 11:20 Ledamöter Gunnel Jonsson (S) ordförande Margareta Johansson (Åkl) vice ordförande Thord Dahlberg (V) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-11-23 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Thomas Uppman Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-11-23 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Thomas Uppman Agneta Rönn 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.50. Beslutande Britta Bergström Thomas Uppman Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Fredrik Berg, fr o m 98 Lena Lundgren (s) (s)

Läs mer