SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (29) Gymnasienämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (29) Gymnasienämnden 2007-11-05"

Transkript

1 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Beslutande Gymnasiekontoret, Laboratorgränd 5, kl (Teknikcollege - info av skolenhetschef Ola Andersson, genomgång av dagens ärenden, Revisorbesök , Gruppmöte kl , Sammanträde kl ) Övriga deltagande Bertil Almgren, ordf Joakim Dahlgren Karin Hedlund, tjg ers för Marlene Degerman Stina Engström Ulrika Larsson Heléna Lindahl, kl Andreas Löwenhöök Britt-Marie Nyhlén Lilian Parbring Carina Sundbom, tjg ers för H Lindahl, kl Anders Svedjevik, tjg ers f I Wikström, kl Kenneth Vidmark, vice ordf Ingemar Vikström, kl Jan Midlert, gymnasiechef Siv Johansson, sekreterare Bo Carlsson, SACO, kl Örjan Lejdahl, Lärarförbundet, kl Ersättare Frida Lindström Gurli Rehnfors, kl Carina Sundbom Anders Svedjevik Maalin Wikström Utses justera Britt-Marie Nyhlén, ers Lilian Parbring Paragrafer Underskrifter.. /Bertil Almgren, ordförande/ /Siv Johansson, sekreterare/.. /Britt-Marie Nyhlén, protokollsjusterare/ BEVIS OM ANSLAG Justering av gymnasienämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har ss upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Gymnasiekontoret, Laboratorgränd 5 Underskrift. Siv Johansson

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 GyN 103 Au GyN 64 Dnr Internkontroll 2007 Internkontroll har genomförts. Enheterna rapporterar skriftligt och det centrala kontoret sammanställer dessa till en gemensam internkontrollrapport. Vid kontrollen har framkommit vissa brister beträffande redovisning och verkställande av fullmäktigeuppdrag, utsedda personer för leveransgodkännande (prisoch sakest) samt definition/information och redovisning av extern representation. Arbetsutskottet föreslår gymnasienämnden rutinerna för redovisning och verkställande av fullmäktigeuppdrag ses över och säkerställs delegationsordningen för 2008 beaktar leveransgodkännare (pris- och sakestanter) på ett mera ändamålsenligt sätt uppdra till gymnasiekontoret öka informationen kring hantering och redovisning av extern representation. Gymnasienämndens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 GyN 104 Au GyN 65 Dnr Internkontrollplan för gymnasienämnden Respektive nämnd ska fastställa en internkontrollplan för nämndens verksamhetsområde. Gymnasiekontoret har utarbetat förslag till internkontrollplan, planen gäller tillsvidare. Respektive moment rapporteras till nämnden i samband med den ekonomiska prognosen som görs per 31 oktober, om inte någon händelse föranleder en tidigare återrapportering. Arbetsutskottet föreslår gymnasienämnden fastställa internkontrollplanen. Gymnasienämndens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 Anette Andersson, Fritidskontoret Monica Jonsson, Personalkontoret GyN 105 Dnr Fyllnadsval - ersättare till Förebyggande rådet i Skellefteå (FRIS) efter Joacim Eriksson (s) Gymnasienämnden beslutar som ersättare i FRIS (Förebyggande rådet i Skellefteå) utse Frida Lindström (s).

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Gyn 106 Au GyN 66 Dnr Svar på motion om avskaffa trådlösa telefoner i skolan (17/07) Kommunfullmäktigeledamöterna Anders Hård, Heléna Lindahl, Maalin Wikström och tjänstgörande ersättaren Daniela Wikström anför i motion följande: Barn och ungdomar utsätts för en oerhört intensiv elektromagnetisk strålning i dag jämfört med för bara några år sedan. Bland annat i våra hem har vi fler strålande ting än förut; DECT-telefoner, datorer, lågenergilampor, mikrovågsugnar, lysrör, digitala TV-apparater, mobiltelefoner, trådlösa nätverk m m. Även förskolor och skolor har kommit använda sig av denna elektronik. Dessvärre har det konstaterats barn och ungdomar är känsligare för elektromagnetisk strålning. Detta på grund av hjärnan inte är färdigutvecklad förrän vid 16 års ålder, immunförsvaret är svagare, barns celler delar sig oftare, vilket ökar risken för genetiska skador, deras nervsystem utvecklas fortfarande, skallbenet är tunnare och dämpar strålning sämre osv. Symptom som blir allt vanligare hos barn och ungdomar i dag - sömnproblem, huvudvärk, irritation, koncentrationssvårigheter, aggressivitet, depression, ångest, trötthet, stress, tinnitus, yrsel etc - är typiska negativa hälsosymptom som förknippas med alltför överdriven elektromagnetisk strålning. DECT är den vanligaste typen av trådlös telefon, där basenheten strålar även när man ej pratar i telefonen, och dess långa räckvidd, 300 meter, gör enda chansen slippa strålningen är dra ur elkontakten ur jacket. Tekniken är densamma som i mobiltelefoner - det sitter radiosändare i både basenhet och telefon, ha en DECT-telefon i hemmet är likvärdigt med bo väldigt nära mobilmaster. Ingen tidigare generation har vuxit upp med en sådan intensiv användning av elektronik och trådlös kommunikation som denna. Ingen tidigare generation har påvisat så stor fysisk och psykisk ohälsa som denna. Med hänvisning till försiktighetsprincipen och med tanke på allt mer forskning påvisar ohälsa från elektromagnetisk strålning särskilt då för barn och ungdomar, anser vi DECT-telefoner ej hör hemma i vår skolmiljö.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 GyN 106 forts Au GyN 66 forts Med anledning av ovanstående yrkar vi kommunfullmäktige beslutar avlägsna DECT-telefoner från alla förskolor inom Skellefteå kommun avlägsna DECT-telefoner från alla grundskolor inom Skellefteå kommun avlägsna DECT-telefoner från alla gymnasieskolor inom Skellefteå kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade remittera motionen till barn- och grundskolenämnden och gymnasienämnden. Gymnasiekontoret har via kontakt med kommunhälsan och Statens strålskyddsinstitut konstaterat : Statens strålskyddsinstitut, SSI, anser det inte finns skäl oroa sig för trådlösa telefoner eftersom de med stor marginal uppfyller det allmänt accepterade referensvärdet, SAR-värdet. Eftersom de trådlösa telefonerna har så låg sändningsstyrka är det inte möjligt överskrida SAR-värdet som är 2 W/kg. Typiska SAR-värden för trådlösa telefoner är 0,05-0,1 W/kg. Det kan jämföras med värden för mobiltelefoner som normalt ligger mellan 0,12 1,94 W/kg. Mellan samtalen är den trådlösa telefonen helt avstängd medan basenheten skickar svagare synkroniseringssignaler. DECT-basenhetens uteffekt mellan samtalen är en femtedel av den effekt som används under samtal, det vill säga 0,02 W. Det innebär SAR-värdet från en trådlös telefons basenhet blir tusentals gånger lägre än från telefonerna eftersom de finns på betydligt längre avstånd från kroppen. Vad är SAR-värde? Även om telefonens effekt är liten kan bestrålningen med radiovågor bli betydlig när telefonen hålls nära kroppen. En del av radiostrålningen tas upp av kroppens vävnader och omvandlas till värme. Detta kan mätas med SAR-värdet (Specific Absorption Rate) som anger den energi som kroppen tar upp varje sekund per kilogram (W/kg). SAR-värdet är ett mått på den energi kroppen tar upp varje sekund och anges i w per kilo kroppsvikt (W/kg). För trådlösa telefoner och mobiltelefoner är gränsvärdet 2 W/kg.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 GyN 106 forts Au GyN 66 forts Arbetsutskottet föreslår gymnasienämnden föreslå kommunfullmäktige avslå motionen om avskaffa trådlösa telefoner i skolan. Vid dagens sammanträde föreligger två förslag: dels arbetsutskottets förslag föreslå kommunfullmäktige avslå motionen om avskaffa trådlösa telefoner i gymnasieskolan dels Stina Engströms förslag föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen om avskaffa trådlösa telefoner i gymnasieskolan. Eftersom DECT-telefoner inte är nödvändiga för skolverksamheten och då effekterna kring hälsoaspekten är omstridda, bör försiktighetsprincipen tillämpas. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner gymnasienämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Votering begärs. Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst till Stina Engströms förslag. Med nio ja-röster (Almgren, Dahlgren, Hedlund, Larsson, Löwenhöök, Nyhlén, Parbring, Vidmark och I Wikström) för arbetsutskottets förslag och två nej-röster (Engström och Lindahl) för Engströms förslag finner ordföranden gymnasienämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Gymnasienämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige avslå motionen om avskaffa trådlösa telefoner i gymnasieskolan. Stina Engström (fp) och Helena Lindahl (c) reserverar sig mot gymnasienämndens beslut

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 GyN 107 Au GyN 67 Dnr E-strategi för gymnasiekontoret Gymnasiekontoret har utarbetat förslag till E-strategi för perioden Materialet består av strategidokument (bilaga) och aktivitetsplan. Strategin baseras på kommunens övergripande E-strategi och gymnasienämndens styrkort för Gymnasiekontorets bedömning är informationstekniken kan bidra till väsentligt förbättrade resultat i verksamheterna. IT kan medverka till ökad måluppfyllelse inom samtliga fyra perspektiv i styrkortet. Undervisningsprocesser kan effektiviseras, informationsbearbetning underlättas och kommunikation mellan aktörer underlättas. En förutsättning för ökad måluppfyllelse är det finns en strategi som anger riktning för insatser och insatser följs upp och analyseras. E- strategin anger riktning och prioriteringar och ger ett underlag för kommande uppföljning. Gymnasiekontoret har strävat efter göra en strategi som upplevs konkret och tydlig. Det gör konkreta insatser finns exemplifierade i strategin och listade i en aktivitetsplan. Materialet gör inte anspråk på vara fullständigt. Aktiviteter kan tillkomma eller strykas. De aktiviteter som finns listade har olika karaktär. Där finns insatser som påbörjats parallellt med insatser som är mer visionära. Blandningen är avsiktlig och motiverad eftersom IT-utvecklingen pågår på många olika områden samtidigt. Det är nödvändigt hantera kort- och långsiktiga perspektiv samtidigt. Ekonomiska förutsättningar, tekniska förutsättningar och övergripande kommunala beslut påverkar möjligheter till förverkligande. Dokumentet avses gälla för fyra år. Årliga revideringar förutsätts eftersom styrkort revideras och teknikutvecklingen ger nya förutsättningar. Arbetsutskottet föreslår gymnasienämnden fastställa E-strategi för enligt bifogat förslag. Gymnasienämndens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 GyN 108 Au GyN 68 Dnr Handelsprogrammet administrativ inriktning I förberedelserna för erbjuda en administrativ inriktning inom Handelsprogrammet konstaterar gymnasiekontoret det saknas avgörande förutsättningar för beslut om inriktningen. Centrala myndigheter har inte lämnat besked om villkoren för lärlingsutbildning i gymnasieskolan vilket är en av utgångspunkterna för erbjudandet. Gymnasiekontorets bedömning är inriktning administration inte ska erbjudas läsåret 2008/2009. Arbetsutskottet föreslår gymnasienämnden besluta inriktning Administration inom Handelsprogrammet inte ska ingå i utbildningsutbudet 2008/2009. Gymnasienämndens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 Gyn 109 Au GyN 69 Dnr Förutsättningar för utbildning inom Måleri Kaplanskolan har de senaste åren bedrivit utbildning inom Byggprogrammets måleriinriktning i nära samarbete med lokala företag i branschen. Eleverna har genomfört mer är 1000 av sina 2500 gymnasiepoäng på arbetsplatser. Samarbetet med företagen är en förutsättning för utbildning inom måleri ska kunna finnas med i utbildningsutbudet. Måleribranschens företag har meddelat de vill avbryta samarbetet med skolan. Företagen är inte beredda ta ansvaret för utbildningen av ungdomar på arbetsplatser i samma utsträckning som tidigare. Gymnasiekontoret beklagar samarbetet avbryts. Måleriutbildningen har varit en föregångare och en bra modell för samverkan mellan skola och bransch om yrkesutbildning. Som en följd av det avbrutna samarbetet föreslår gymnasiekontoret inriktning Måleri utgår ur utbildningsutbudet 2008 och antalet platser på Byggprogrammet justeras till 24. Förslaget beräknas inte medföra någon övertalighet. Till samverkan lämnas en skrivelse från Lärarförbundet gm Örjan Lejdal. Arbetsutskottet föreslår gymnasienämnden besluta inriktning Måleri utgår ur utbildningsutbudet för 2008 antalet intagningsplatser på Byggprogrammet ska vara 24. Gymnasienämnden beslutar inriktning Måleri utgår ur utbildningsutbudet för 2008 antalet intagningsplatser på Byggprogrammet ska vara 24 samt uppdra till gymnasiekontoret utreda möjligheterna driva måleriutbildning som lärlingsutbildning Stina Engström (fp), Helena Lindahl (c) och Andreas Löwenhöök (m) reserverar sig mot gymnasienämndens beslut.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 Gyn 110 Dnr Omval till gymnasieskolan Gymnasienämnden beslutar sökande till gymnasiet ges möjlighet till omval efter den preliminära intagningen, gymnasieförordningen 6 kap 11 samt omvalsperioden ska gälla fr o m läsåret 2008/2009.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 GyN 111 Au GyN 70 Dnr Komplettering av gymnasiesärskolans utbildningsutbud Gymnasiekontoret har på uppdrag av gymnasienämnden utarbetat ett förslag till breddning av gymnasiesärskolans utbildningsutbud. Det program som föreslås har rubriken kommunikation och innehåller dels en estetisk inriktning och dels en inriktning mot arbetsliv och samhälle. Programpresentation Inom gymnasiesärskolans specialutformade program Kommunikation finns två inriktningar, dels Estetisk inriktning och dels inriktning mot Arbetsliv och samhälle. Programmet förbereder eleven för verksamheter och arbete inom ett yrkesområde eller fortsa studier på t.ex. folkhögskola inom något estetiskt område. Möjliga vägar inom programmet De obligatoriska kärnämneskurserna samt de gemensamma kurserna utgör programmets grund. Genom de valbara inriktningarna kan till denna grund två olika utbildningsvägar väljas. Den Estetiska inriktningen ger grundläggande kunskaper inom de konstnärliga uttrycksformerna genom ett block innefande bild, form och teater. Blocket innebär således kurser läses integrerat och var tyngdpunkten läggs bestäms lokalt i samråd mellan elever, föräldrar och skola. Inriktningen Arbetsliv och samhälle bygger på utökad arbetsplatsförlagd utbildning (APU) och ger fördjupade kunskaper inom ett yrkesområde. Yrkesområdet för respektive elev bestäms i samråd mellan elev, föräldrar, skola och arbetsplats. Detta gör de valda yrkesvägarna kan skilja sig åt mellan elever på programmet och olika yrkeskurser förläggs till arbetsplatsen. En lokal kurs, Skola Arbetsliv, syftar till i skolan tydliggöra och förstärka erfarenheter och kunskaper från den arbetsplatsförlagda utbildningen samt besvara frågor och förbereda för kommande verksamhet, arbete eller studier. En integration mellan de olika kurserna är nödvändig för skapa en helhetsbild av utbildningen för eleverna. Detta gäller också kärnämnena. Det finns många naturliga kopplingar mellan karaktärsämnen, estetiska ämnen och yrkeskurser. Gemensamma projekt kan bidra till denna samverkan.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 GyN 111 forts Au GyN 70 forts Programmål Syfte Utbildningen inom det specialutformade programmet Kommunikation skall ge eleverna möjlighet allsidigt utveckla sin förmåga till skapande, inlevelse och uttryck. Programmet syftar även till utveckla elevernas handlingsförmåga samt deras sociala och kommunikativa kompetens för deltagande i en samhälls- och yrkesgemenskap. Utbildningen inom inriktningen Arbetsliv och samhälle skall dessutom ge eleverna en ökad arbetslivserfarenhet och ökade kunskaper inom ett yrkesområde, samt utifrån individuell förmåga utveckla elevernas kompetens för så självständigt som möjligt arbeta inom detta yrkesområde. Utbildningen inom Estetisk inriktning skall dessutom ge eleverna vana möta och uppleva uttryck inom olika konstarter och ge en orienterande utbildning inom bild, form och teater. Utifrån individuell förmåga kan eleverna genom valbar fördjupning öka sin kompetens inom bild och form eller rörlig bild. Skiss över programmets uppbyggnad, förslag till timplan med kärnämnen, karaktärsämnen, individuellt val, valbara kurser och yrkeskurser presenteras. Arbetsutskottet föreslår gymnasienämnden besluta programmet Kommunikation med estetisk inriktning och inriktning mot arbetsliv och samhälle ska ingå i gymnasiesärskolans utbildningsutbud fastställa programmål för programmet Kommunikation enligt gymnasiekontorets förslag fastställa timplan för programmet Kommunikation enligt gymnasiekontorets förslag. Gymnasienämndens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 GyN 112 Au GyN 71 Dnr Ekonomisk prognos per Gymnasiekontorets kostnader uppgår till 247,7 mkr per sista september, vilket kan jämföras med 226,5 mkr motsvarande period föregående år. Från och med tillfördes verksamheten för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) till gymnasienämndens verksamhetsområde och ingår i denna prognos. Nettokostnaden har ökat med 9,4% jämfört med samma period föregående år och beror till största delen på ökade kostnader för löner, ökat antal elever i undervisning, fler friskolor och ökade interkommunala kostnader. Årets kostnader för interkommunala avgifter är fortfarande osäkra då mät- och faktureringsdatum är 15 oktober. Prognosen för 2007 är fortfarande ett underskott på ca 4,5 mkr. Arbetsutskottet föreslår gymnasienämnden besluta godkänna den ekonomiska prognosen per Gymnasienämndens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 15 GyN 113 Dnr Inköp av kopiatorer till Kaplanskolan Tre av Kaplanskolans kopiatorer behöver bytas ut p g a av ålder och förslitning. Kommunledningskontoret och fastighetskontoret har granskat frågan med kopiatorer kontra avancerade skrivare och kommit fram till bästa lösningen för Kaplanskolans del är nya multiskrivare och kopiatorer. Investeringen uppgår till ca kronor och inryms i befintlig investeringsram. Gymnasienämnden beslutar anskaffa tre kopiatorer till Kaplanskolan.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 Au-pärm GyN 114 Au GyN 72 Dnr Forts arbete med gymnasieskolans lokalutredning Förslag Gymnasiekontoret föreslår utredningsarbetet i fortsättningen ska inriktas på fördjupa underlaget gällande det alternativ som innebär Anderstorpsskolan och Kaplanskolan ska kvarstå som gymnasieskolor på lång sikt. Av de alternativa kombinationer som finns föruts en av de större skolenheterna ska avvecklas är Anderstorpsskolan-Kaplanskolan den kombination som kräver minst resurser för anpassning. Gymnasiekontorets bedömning är alternativa möjligheter till lokallösningar kan undersökas samtidigt som underlaget kring Anderstorp- Kaplanalternativet fördjupas. Tidsplan En fördjupad utredning bör kunna presenteras under första kvartalet Med hänsyn till budgetprocesserna är det angeläget ha beslut från gymnasienämnden och ett ekonomiskt underlag som kan ingå i budgetarbetet för Utveckling i andra kommuner Många gymnasieorganisationer i landet söker lösningar för hantera minskat elevtal och ökad konkurrens. Gymnasiekontoret följer utvecklingen och kan bland annat konstatera en utvecklingsinriktning går mot mindre skolenheter. Denna utveckling har tidigare ansetts ekonomiskt ogynnsam. Det kan konstateras många framgångsrika gymnasieskolor är relativt små i jämförelse med dagens kommunala gymnasieskolor. Det finns anledning närmare undersöka effekterna av krympa de befintliga skolorna i takt med elevminskningen. Det finns också en utveckling i riktning mot större skolenheter. I de fastställda förutsättningarna för utredningen framgår koncentration till en enhet inte är aktuellt för Skellefteås del. Elevutveckling Gymnasieskolans lokalutredning bedrivs med utgångspunkt i elevantalet minskar kraftigt de närmaste tio åren. Gymnasienämnden har tagit beslut om ett antal förutsättningar som legat till grund för arbetet. Till förutsättningarna hör bland annat det ska finnas minst två skolenheter, en jämn könsfördelning, en jämn fördelning av studieförberedande och yrkesförberedande utbildningar och vuxenutbildningen även i fortsättningen ska vara en fristående enhet. Utredningen har koncentrerats kring frågan om vilka två av de tre stora gymnasieskolorna som ska fortsätta vara gymnasieskolor på lång sikt.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 17 GyN 114 forts Au GyN 72 forts Gymnasienämnden har fastställt direktiv för utredningen enligt följande: 1. Utformningen av lokaler ska kunna påverkas av verksamheternas pedagogiska utveckling. 2. Personalens arbetsplatser kommer behöva anpassas för en ny organisation av gymnasieskolan. 3. Gymnasieskolans verksamheter fördelas mellan minst två skolenheter. 4. Det ska finnas ett brett och varierat utbildningsutbud i den kommunala gymnasieskolan. 5. Studieförberedande och yrkesförberedande utbildningar ska kunna fördelas jämnt mellan enheterna. 6. Gymnasieskolans lokaler får inte vara behäftade med kända inomhusmiljöproblem. 7. Lokaler ska vara anpassade för användas till annan verksamhet än gymnasieskola. 8. En jämn fördelning av flickor och pojkar eftersträvas mellan enheterna. 9. Vuxenutbildningen kvarstår som en fristående skolenhet. 10. Gymnasiesärskolan ska lokalmässigt ingå i gymnasieskolan. 11. Undervisningen i svenska för invandrare för ungdomar i åldern år ska ingå i gymnasieskolan. 12. Teknobalder fortsätter vara en verksamhet under gymnasienämndens ansvarsområde. 13. Hotell- och restaurangprogrammets lokaler på Campus och Fordonsprogrammets lokaler på Plåtvägen behålls. 14. Alla elever ska kunna erbjudas sammanhållna skoldagar. 15. Användandet av datorer m.m. i undervisning beräknas öka kraftigt. 16. Samarbetet med branscher om utbildning på arbetsplatser beräknas öka inom yrkesutbildningarna.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 GyN 114 forts Au GyN 72 forts Alternativen i förhållande till direktiven I utredningen så här långt konstateras det inte finns några avgörande skillnader mellan alternativen då det gäller förutsättningar för motsvara de förutsättningar som fastställts. I alla de tre kombinationer som är möjliga föruts en enhet ska avvecklas kan förutsättningarna uppfyllas. Kostnaden för anpassning varierar kraftigt mellan alternativen. Det som för närvarande är känt om ekonomiska konsekvenser visar ett av alternativen behålla Anderstorpsskolan och Kaplanskolan är betydligt mindre investeringskrävande än de två andra. Den avgörande skillnaden består i Balderskolan för motsvara de beslutade förutsättningarna behöver kompletteras med verkstadslokaler. Detta medför någon byggnad behöver rivas för ge utrymme för en ny. Kostnaderna för de alternativ där Balderskolan ingår uppskas baserat på kalkylbelopp för nybyggnad och omoch tillbyggnad bli dubbelt så höga som för Anderstorp-Kaplanalternativet. Naturbruksgymnasiet Gymnasiekontoret har också i uppdrag analysera förutsättningarna för Naturbruksgymnasiets verksamheter i Norra Åbyn Burträsk. Alternativa möjligheter till kombinationer med andra gymnasieutbildningar utreds. Förutsättningarna för Naturbruksgymnasiets verksamheter utreds parallellt med utredningen om lokalförutsättningarna i stort. Naturbruksprogrammets förläggning bedöms dock inte vara avgörande för ställningsstagande till antal gymnasieenheter i Skellefteå. Utredningsarbetet Utredningen påbörjades 2003 och har bedrivits i samråd med fastighetskontoret som har engagerat Bertil Holmer från White arkitekter för arbetet. Av olika skäl har arbetet bedrivits i långsam takt, tidvis med uppehåll på grund av osäkerheter om förutsättningarna. I arbetet har företrädare för skolledningarna och för elever bidragit med synpunkter. Gymnasieskolornas lokalförutsättningar har studerats utifrån byggnadernas disposition och status, fördelningen mellan vanliga klassrum och verkstadslokaler, fördelningen av utbildningar med olika karaktär och könsfördelningen på skolenheterna. Arkitektens bedömning är alternativet behålla Anderstorpsskolan och Kaplanskolan är det mest gynnsamma sett till investeringskostnaden. Den avgörande faktorn för detta är Balderskolan för närvarande saknar verkstadslokaler.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 19 GyN 114 forts Au GyN 72 forts Osäkra faktorer Det finns ett antal faktorer som försvårar lokalutredningen: - Elevutvecklingen har osäkra inslag. Födelsetalen är kända men in- och utflyttning och flyktingmottagande kan påverka liksom elevströmmar mellan kommuner. Gymnasiekontorets kalkyler bygger på ett det inte sker några stora avvikelser från det som för närvarande är känt. - Friskolor, antalet aktörer och elevernas preferenser är okänt. Nuvarande kalkyler baseras på de aktörer som för närvarande finns etablerade i Skellefteå finns kvar med samma omfning som idag. - Gymnasieutredningen Inför 2010 förväntas utbildningsuppdraget ha förändrats. Sannolikt delas gymnasieskolan i tre delar. Studieförberedande utbildningar, yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar. Gymnasiekontorets bedömning är lokalbehovet delvis kommer förändras men det inte finns skäl avbryta utredningen i avvaktan på beslut om förändringarna i gymnasieskolan. - Ökad omfning av yrkesutbildning på arbetsplatser innebär minskat behov av lokaler för yrkesutbildning. Gymnasiekontorets bedömning är det även fortsättningsvis kommer behövas skollokaler för den grundläggande yrkesutbildningen. Det finns svårigheter med bedöma omfningen av lokalbehovet. - Ökad användning av IT-stöd i undervisningen. IT-stödet kommer med stor säkerhet förändra lokalbehovets karaktär. Det är därför angeläget lokaler utformas så de kan nyttjas för olika ändamål och användas av olika brukare. - Kostnader. Arkitekten har uppskat antal kvadratmeter som behöver byggas nytt respektive om för anpassas till nya verksamheter om en skola ska avvecklas. Kostnader för nybyggnad uppskas schablonmässigt till kronor per kvadratmeter. Kostnaden för anpassning till nya användningsområden beräknas schablonmässigt till kronor per kvadratmeter. Osäkerheter om storleken på de ytor som berörs och kostnadsutvecklingen är stor. En uppskning av investeringskostnaderna för anpassa Anderstorpsskolan och Kaplanskolan till gymnasieskolans framtida behov visar på kostnader mellan 35 och 50 miljoner kronor. Om Balderskolan behålls och kombineras med någon av de andra två uppskas investeringskostnaden till det dubbla, mellan 75 och 100 miljoner kronor.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 20 GyN 114 forts Au GyN 72 forts - Tidsperspektiv. Förändringen i elevantal pågår under en lång tidsperiod. Detta innebär även investeringarna sprids ut under en lång tid. Tiden för hela förändringsprocessen från nuläget uppskas till minst tio år. - Alternativa användningsområden. Möjligheterna nyttja skollokaler till annan verksamhet är svårbedömda. Traditionellt har skolorna haft egna kvarter och i mycket liten utsträckning delat lokaler och byggnader med andra. En utgångspunkt för framtiden bör vara det är möjligt för skolor dela lokaler och byggnader med andra verksamheter. En sådan utgångspunkt gör handlingsalternativen ökar betydligt. Gymnasiekontorets bedömning är det trots det finns stora osäkerheter i vissa frågor är angeläget gymnasieskolans lokalutredning drivs vidare framåt. Osäkra faktorer kommer alltid finnas. Elevantalet kommer variera och utbildningsuppdragen förändras. Det råder ingen tvekan om Skellefteå kommuns gymnasieskolor står inför en kraftig minskning i elevtal. Minskningen kräver en långsiktig anpassning av skollokalerna. Förändringen av skolor och lokaler tar lång tid och det är angeläget beslut tas som gör det finns en tydlig inriktning för det fortsa arbetet i 2009 års budget. Utredningsmaterial Kompletterande underlag och arbetsmaterial finns bland annat i form av elevstatistik, visionsdokument från skolor, elevsynpunkter, ritningsmaterial, sammanställningar av ytor, exempel på fördelning av utbildningar, minnesanteckningar från lokalseminarium, arkitektsynpunkter på beräkning av ytor och kalkyler, delredovisningar från arkitekt, och gymnasiekontorets sammanfningar inför redovisningar för gymnasienämnden. Arbetsutskottet föreslår gymnasienämnden besluta ge gymnasiekontoret i uppdrag fördjupa utredningsunderlaget med utgångspunkt från Anderstorpsskolan och Kaplanskolan ska vara de gymnasieskolor som finns kvar på lång sikt ett fördjupat utredningsunderlag ska innehålla en kvalificerad bedömning av kostnader, en grov tidplan för hela projektet, ett förslag till fördelning av utbildningar mellan skolorna och ett förslag till nya lokaler för den del av gymnasiesärskolan som för närvarande finns på Balderskolan samtidigt som utredningen fördjupas enligt ovan närmare analysera hur befintliga skolenheter kan krympas för anpassas till förändrade elevtal

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 GyN 114 forts Au GyN 72 forts uppdra till gymnasiekontoret redovisa ovanstående uppdrag i början av 2008 och ha ett beslutsunderlag klart för behandling i gymnasienämnden under första kvartalet. Vid dagens sammanträde föreligger två förslag: dels arbetsutskottets förslag ge gymnasiekontoret i uppdrag fördjupa utredningsunderlaget med utgångspunkt från Anderstorpsskolan och Kaplanskolan ska vara de gymnasieskolor som finns kvar på lång sikt ett fördjupat utredningsunderlag ska innehålla en kvalificerad bedömning av kostnader, en grov tidplan för hela projektet, ett förslag till fördelning av utbildningar mellan skolorna och ett förslag till nya lokaler för den del av gymnasiesärskolan som för närvarande finns på Balderskolan samtidigt som utredningen fördjupas enligt ovan närmare analysera hur befintliga skolenheter kan krympas för anpassas till förändrade elevtal uppdra till gymnasiekontoret redovisa ovanstående uppdrag i början av 2008 och ha ett beslutsunderlag klart för behandling i gymnasienämnden under första kvartalet. dels Andreas Löwenhööks förslag ge gymnasiekontoret i uppdrag mer ingående utreda hur befintliga skolenheter kan krympas för anpassas till de förändrade elevantalen med utgångspunkt alla tre skolenheter ska finnas kvar som gymnasieskolor på lång sikt ge gymnasiekontoret i uppdrag fördjupa utredningsunderlaget med utgångspunkt från Anderstorpsskolan och Kaplanskolan ska vara de gymnasieskolor som finns kvar på lång sikt de respektive fördjupade utredningsunderlagen ska innehålla en kvalificerad bedömning av kostnader, en grov tidsplan för hela projektet, ett förslag till fördelning av utbildningar mellan skolorna och ett förslag till nya lokaler för den del av gymnasiesärskolan som för närvarande finns på Balderskolan

22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 22 GyN 114 forts uppdra till gymnasiekontoret redovisa ovanstående uppdrag i början av 2008 och ha ett beslutsunderlag klart för behandling i gymnasienämnden under första kvartalet. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner gymnasienämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Votering begärs. Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst till Andreas Löwenhööks förslag. Med sju ja-röster (Almgren, Dahlgren, Hedlund, Larsson, Nyhlén, Parbring, och I Wikström) för arbetsutskottets förslag och fyra nej-röster (Engström, Lindahl, Löwenhöök och Vidmark) för Löwenhööks förslag finner ordföranden gymnasienämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Gymnasienämnden beslutar ge gymnasiekontoret i uppdrag fördjupa utredningsunderlaget med utgångspunkt från Anderstorpsskolan och Kaplanskolan ska vara de gymnasieskolor som finns kvar på lång sikt ett fördjupat utredningsunderlag ska innehålla en kvalificerad bedömning av kostnader, en grov tidplan för hela projektet, ett förslag till fördelning av utbildningar mellan skolorna och ett förslag till nya lokaler för den del av gymnasiesärskolan som för närvarande finns på Balderskolan samtidigt som utredningen fördjupas enligt ovan närmare analysera hur befintliga skolenheter kan krympas för anpassas till förändrade elevtal uppdra till gymnasiekontoret redovisa ovanstående uppdrag i början av 2008 och ha ett beslutsunderlag klart för behandling i gymnasienämnden under första kvartalet. Stina Engström, Helena Lindahl, Andreas Löwenhöök och Kenneth Vidmark reserverar sig mot beslutet.

23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 23 GyN 115 Au GyN 73 Dnr Prioriteringar inom Lärarlyftet Genom satsningen på lärarlyftet får förvaltningen möjlighet ta del av en omfande kompetensutvecklingsresurs. Lärare som deltar i lärarlyftet får 80% av sin ordinarie lön. Statsbidrag utgår med 75% av lönekostnaden. En kommunal medfinansiering förutsätts vars kostnad beräknas till cirka 1600 kronor per högskolepoäng. Gymnasiekontoret föreslår efter ha inventerat behoven i verksamheten prioriteringar som ska gälla vid behandling av ansökningar om få ta del av de ekonomiska villkor som gäller för lärarlyftet. Behoven i verksamheterna baseras på utbildningsuppdragets utveckling som innebär : - Nya tillkommande ämnesområden och inriktning mot ökad samverkan med arbetslivet ger behov av ny eller breddad kompetens. - Speciallärarkompetens behövs i verksamheterna för det ska bli möjligt hjälpa fler elever. - Behov finns av kunna erbjuda bredare tjänstgöringsunderlag och önskad tjänstgöringsgrad för lärare med smal behörighet. - Risker för övertalighet kan minskas genom utbildningsinsatser. Arbetsutskottet föreslår gymnasienämnden besluta fastställa följande prioriteringsgrunder för deltagande i Lärarlyftet: Lärare som har tidigare utbildning som innebär smal behörighet, d.v.s. undervisar inom ämnesområden med litet tjänsteunderlag och som vill öka sitt undervisningsområde Lärare inom karaktärsämnen som vill läsa kurser som syftar till fördjupa kunnandet inom karaktärsämnesområdet och samverkan med arbetslivet Lärare som söker kurser inom ämnesområden som kommit in i gymnasieskolan på senare tid (Entreprenörskap, Genuspedagogik, Internationalisering alt. nya områden inom KA-ämnen) Speciallärarutbildning Lärare eller grupper av lärare som riskerar övertalighet.

24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 24 GyN 115 forts Gymnasienämndens beslut Bifall till arbetsutskottets förslag.

25 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 25 GyN 116 Dnr Kurs/Konferens Föreligger följande inbjudan till kurs/konferens: 1 Sveriges Kommuner och Landsting Vad blir kommunernas roll i skolsystemet 24 januari i Umeå. 2 Inbjudan till seminarium om alkohol- och drogförebyggande arbete för politiker och samordnare i Västerbotten & Norrbotten 15 november Expolaris kongresscenter i Skellefteå Gymnasienämnden beslutar till konferensen Vad blir kommunernas roll i skolsystemet utse ordförande Bertil Almgren och vice ordf Kenneth Vidmark till seminarium om alkohol- och drogförebyggande arbete för politiker och samordnare utse Stina Engström och Frida Lindström.

26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 26 GyN 117 Informationsärenden 1 Dnr Förutsättningar för gymnasienämndens internbudget 2008 gymnasiechef Jan Midlert informerar. Gymnasienämnden beslutar notera informationen.

27 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 27 GyN 118 Delgivningar 1 Dnr Avtal mellan gymnasienämnden, Skellefteå kommun och Solviks Folkhögskola avseende studier. 2 Dnr Kommunfullmäktige , 186 Motion om kampanj i skolan mot främlingsfientlighet (1/07). 3 Dnr Kommunstyrelsen , 278 Processer för lokaluthyrning. Gymnasienämnden beslutar lägga delgivningarna till handlingarna.

28 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 28 GyN 119 Delegationsbeslut 1 Dnr Anderstorpsskolans delegationsredovisning daterad september Dnr Balderskolans delegationsredovisning daterad september Dnr Kaplanskolans delegationsredovisning daterad september Dnr Naturbruksgymnasiet Burträsk - delegationsredovisning daterad september Dnr Vuxenutbildningens delegationsredovisning daterad september Gymnasienämnden beslutar lägga delegationsbesluten till handlingarna.

29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 29 GyN 120 Uppföljning av föregående protokoll Protokoll från: - Gymnasienämnden och Gymnasienämndens arbetsutskott och Gemensamt arbetsutskott BgN och GyN Uppföljning gjordes av ovanstående protokoll som därefter lades till handlingarna.

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Fastighetsnämnden 2007-05-23

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Fastighetsnämnden 2007-05-23 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Storstugan Lövånger kl 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Jan-Erik Ershag Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Robert Ingberg Leif

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07

PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07 PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07 Gymnasienämnden Plats och tid Campusområdet, Dialogen, Assistentgatan 23, kl 13.00 18.15 ande Bertil Almgren (S) ordförande Karin Andersson (S) Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) 2014-05-07

PROTOKOLL 1 (20) 2014-05-07 PROTOKOLL 1 (20) 2014-05-07 Gymnasienämnden Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.00 16.40 ande Bertil Almgren (S), ordförande Maria Bernsson (C), kl 08.00-10.15, 11.15-16.40 Joakim Dahlgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.05 ande Valter Stenberg (S), ordförande Inger Lundqvist (FP) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Eric Lidman (S) Tjänstgörande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 maj kl. 13.15 17.15 Beslutande Peder André (C), ordförande Anita Gunnar (C) Eva Bondesson (KD) Magnus

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson Gymnasienämnden 2009-12-08 1 (12) Plats Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 8 december 2009, kl 14.00-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Agneta Malm, verksamhetsområdeschef Johanna Lindhe, verksamhetscontroller Eva Nilsson, sekreterare

Agneta Malm, verksamhetsområdeschef Johanna Lindhe, verksamhetscontroller Eva Nilsson, sekreterare 1(10) Plats och tid Klockarskogsskolan, biblioteket klockan 13.00-16.20 Beslutande Mats Ernstsson, ordförande Ingmar Bernthsson, vice ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) (tjänstgör för Pontus Plantman)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Lessebo Vuxenutbildning, kl 17.00 19.45 ande Ragnar Lindberg (s) ordf. Grazyna Dahl.Ringdahl (mp) ersättare Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Lars Altgård (s) Dragomir Zekic

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2012-06-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2012-06-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Erik Lidman

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kjell Kaså (c), ordförande Sven Callenberg (c) Christer Törnell (kd) Michael Karlsson (s), v ordf Laila Andrén (s)

Kjell Kaså (c), ordförande Sven Callenberg (c) Christer Törnell (kd) Michael Karlsson (s), v ordf Laila Andrén (s) GYMNASIENÄMNDEN 2008-01-31 1 Plats och Tid Norrtull, kl 13.00 17.15 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Sven Callenberg (c) Christer Törnell (kd) Michael Karlsson (s), v ordf Laila Andrén (s) Övriga

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) Plats och tid Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Paragrafer 38-39 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 40-44 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 16.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Örjan Ström (siv), 43 Helen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2012-09-27 1 Plats och tid avgörande Björkskolan, Skruv Torsdagen den 30 augusti 2012 kl. 17.00 19.15 Ragnar Lindberg (s) ordf. Mona Wirkander (s) Lars Altgård (s) Lina Cesar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl 13.00-14.25 Beslutande Mats Åstrand (s) ordförande Jörgen Alkberg (s) Elisabeth Henningsson (s) Elsie-Britt Eriksson (s) Peter Agelii (s) Birgitta Åstrand

Läs mer

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta.

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 09.15 13.05 Plats Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Åke Bertils (S)

Läs mer

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum, kl 15.00 Beslutande Alexander Josefsson (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Sammanträdesrum Älgen, gamla stadshuset Hjorten. Klockan 10.00-12.30 ande Tomas Teglund (S), ordförande Janeth Lundberg (S), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Vår handläggare Birgitta Larsson / Lars-Olof Allard Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 Sammanfattning föreslår att den nya gymnasieskolan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Röd, 2012-08-30 kl 13:15-15.30 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg, Ej närvarande: Lennart Nilsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2011-06-21 Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-12-13. JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-12-13. JÖNKÖPINGS KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1 Plats och tid Stora Hotellet, Jönköping, kl. 15:00 18:00 Beslutande Peter Jutterström (M), ordförande Jacob Öberg (M) Albert Åhs (M) Saddia Hidalgo-Larsson (KD) Kjell Olsson (KD) Bertil Rylner (FP) Bodil

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12) 2013-04-11

PROTOKOLL 1 (12) 2013-04-11 PROTOKOLL 1 (12) 2013-04-11 Nämnden för support och lokaler Plats och tid Balderskolan konferensrum D 358. Klockan 13.15-16.00 Beslutande Stefan Bergman (S), ordförande Leif Holmqvist (C), vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07

PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 PROTOKOLL 1 (14) 2014-05-07 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset rum 104, kl. 13.00-15.55 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Protokoll 2012-05-29

Protokoll 2012-05-29 2012-05-29 Gymnasienämnd Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, Stadshuset, 2012-05-29, klockan 15:00-15:40 Beslutande Stefan Svensson (S) Per Holm (KD) Katarina Öberg (S) Margareta Engman (M) Thomas Andersson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2007-01-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Konsumentnämnden 2007-01-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Hjorten, Ugglan klockan 14.00-15.15 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Agda Johansson, vice ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Erik Lidman Carina Lillbacka

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

2015-06-17. Justerare Kamel Mnad Paragrafer 153-167. Kamel Mnad, justerare BEVIS OM ANSLAG

2015-06-17. Justerare Kamel Mnad Paragrafer 153-167. Kamel Mnad, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (18) Barn- och grundskolenämnden 2015-06-17 Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 08.15-10.40, 13.00-15.10 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Fredrik

Läs mer

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Plats och tid ande Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Pär-Ove Lindqvist (M) ordf Bengt Evertsson ( ) v. ordf Bente Ekström (C) Arnold Bengtsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LYSEKIL SOTENÄS GYMNASIENÄMND. Sammanträdestid: 2008-02-07 kl 08.30 12.15. Adjungerad:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LYSEKIL SOTENÄS GYMNASIENÄMND. Sammanträdestid: 2008-02-07 kl 08.30 12.15. Adjungerad: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 1 (15) LYSEKIL SOTENÄS GYMNASIENÄMND Sammanträdestid: 2008-02-07 kl 08.30 12.15 Lokal: Beslutande Ledamöter: Ragnhild Selstam (m), ordf Hans Nordlund (m), v ordf Wictoria Insulan

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9)

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.00 17.40 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande, kl 15.00-17.40 Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson

Läs mer