Astrid Karlsson-Björkman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Astrid Karlsson-Björkman"

Transkript

1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista Sid 3 Utsedd att justera Astrid Karlsson-Björkman Paragrafer Underskrifter Sekreterare... Marit Hansson Ordförande... Henrik Josten Justerande... Astrid Karlsson-Björkman ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet, Idrottsgatan 7, Vänersborg Underskrift... utdragsbestyrkande

2 (17) Närvarolista Beslutande Henrik Josten (M) Anette Ruus (S) Astrid Karlsson-Björkman (M) Anna Rudebou Svedung (M) Gunnar Henriksson (FP) Leif Höglund (S) Bengt Fröjd (C) James Bucci (V) Jan-Erik Strid (VFP) Tjänstgör för Theresia Nordlund (S) Christina Olsen Lundh (MP) Ersättare Christer Thobiasson (M) Jonathan Axelsson (M) 40-42, John-Åke Ericsson (KD) Eva Lindgren (V) Personalföreträdare Kristina Hilmersson, Lärarförbundet Övriga deltagare Marie Nordvall, förvaltningsekonom, Lena Hansson, gymnasiechef, Kent Javette, förvaltningschef Marit Hansson, förvaltningssekreterare

3 (17) Ärenden Sid 40 Delårsrapport/tertialrapport gymnasienämnden Yttrande avseende granskning av kommunens arbete med intern kontroll Plan för ekonomisk intern kontroll Utbildningsutbud Birger Sjöberggymnasiet 2012/2013- inriktningar/program 7 som ej startar ht Utbildningsutbud Birger Sjöberggymnasiet 2012/2013 restaurang- och 8 livsmedelsprogrammet 45 Framtida lokalisering av Fordonsprogrammet Vänersborg -Trollhättan 9 46 Kvalitetsredovisning Birger Sjöberggymnasiet Lokalfrågor gymnasieförvaltningen Gym/Vux Vänersborg-trollhättan Yttrande över motion om insatser för ungdomar som vill komma ut på 13 arbetsmarknaden 50 Information, rapporter och övriga frågor Anmälan om delegationsbeslut Meddelanden Ärenden till nästa sammanträde

4 (17) 40 Dnr 2012/71 Delårsrapport/tertialrapport gymnasienämnden 2012 Delårsrapport med helårsprognos presenteras av förvaltningsekonom Marie Nordvall. s beslut överlämnar delårsrapport med helårsprognos för perioden januariapril 2012 till kommunstyrelsen. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Protokollsutdrag: kommunstyrelsen rektorer AME

5 (17) 41 Dnr 2011/70 Yttrande avseende granskning av kommunens arbete med intern kontroll 2011 PwC har på uppdrag av revisorerna genomfört en granskning av ändamålsenligheten i kommunens arbete med intern kontroll. Tjänsteutlåtande daterat föreligger. s beslut beslutar i enlighet med tjänsteutlåtande daterat att ställa sig bakom yttrande över revisionsrapporten avseende granskning av intern kontroll översänder yttrandet till revisorerna samt kommunstyrelsen för kännedom. Protokollsutdrag: revisorer kommunstyrelsen

6 (17) 42 Dnr 2012/70 Plan för ekonomisk intern kontroll 2012 Enligt reglementet för ekonomisk intern kontroll antaget av KF , 19, skall varje nämnd årligen anta en plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Marie Nordvall, förvaltningsekonom, presenterar förslag till plan för ekonomisk intern kontroll. Tjänsteskrivelse daterad föreligger. s beslut antar upprättad plan för ekonomisk intern kontroll i enlighet med tjänsteutlåtande daterat Protokollsutdrag: ekonomer

7 (17) 43 Dnr 2011/132 Utbildningsutbud Birger Sjöberggymnasiet 2012/2013 inriktningar/program som ej startar ht 2012 En analys har gjorts av antalet sökande till Birger Sjöberggymnasiet hösten På grund av lågt antal sökande föreslås att följande inriktningar inte startar hösten 2012: Estetiska programmet inriktning estetik och media Estetiska programmet inriktning bild På grund av lågt antal sökande föreslås också att Hantverksprogrammet inte startar hösten 2012 och därmed avvecklas. Ingen antagning till programmet gjordes heller hösten s beslut godkänner att inriktningarna estetik och media samt bild inom estetiska programmen inte startar hösten godkänner att hantverksprogrammet inte startar hösten 2012 och därmed avvecklas. Protokollsutdrag: rektorer Fyrbodal gymnasieskola

8 (17) 44 Dnr 2011/132 Utbildningsutbud Birger Sjöberggymnasiet 2012/2013 översyn restaurang- och livsmedelsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet (tidigare hotell- och restaurangprogrammet), som bedrivs i Onsjö, har lokaler som är i behov av åtgärder. Beräknad kostnad uppgår till drygt Tkr. Gymnasiet har inte avsatt någon budget för att åtgärda lokalerna. Om lokalerna ska åtgärdas måste besparingar på annat ske. Antalet förstahandssökande till programmet är i nuläget 6 elever. Vid den slutliga antagningen föregående år ( ) var antalet antagna elever 13, och året innan 15. Elevantalet är därvid sjunkande. Inför bildandet av kommunalförbund för de frivilliga skolformerna i Vänersborg och Trollhättan görs också en översyn av programutbudet. Tanken är ett gemensamt programutbud. En översyn av restaurang- och livsmedelsprogrammet görs. s beslut noterar informationen. Frågan återupptas vid nästkommande sammanträde. Protokollsutdrag: rektorer gymnasiechef

9 (17) 45 Dnr 2011/143 Framtida lokalisering av fordonsprogrammet för Vänersborg/Trollhättan Fordonsprogrammet kommer att lokaliseras till Vänersborg. De som sökt till årskurs 1 erbjuds plats i Vänersborg. s beslut noterar informationen. Protokollsutdrag: rektorer gymnasiechef

10 (17) 46 Dnr 2012/75 Kvalitetsredovisning Birger Sjöberggymnasiet 2011 Gymnasiechef Lena Hansson föredrar kvalitetsredovisningen för Birger Sjöberggymnasiet s beslut noterar informationen.

11 (17) 47 Dnr 2012/7 Lokalfrågor gymnasieförvaltningen 2012 Förvaltningschef Kent Javette informerar. Prioritering nummer ett är att gå ur externa lokaler. Fördelar ses med att koncentrera all verksamhet till Idrottsgatan 3. En första investeringsplan kommer att presenteras vid nästkommande sammanträde. Beräknad kostnad för renovering/ombyggnad av Birger Sjöberggymnasiet uppskattas till 65 Mkr. s beslut noterar informationen. Protokollsutdrag: rektorer gymnasiechef förvaltningsekonom

12 (17) 48 Dnr 2009/122 Gym/Vux Vänersborg - Trollhättan En s k interimstyrelse kommer fr o m 1 juli 2012 att ta över beslutandeprocessen när det gäller frågor som rör Kunskapsförbundet Väst. ansvarar för övriga frågor året ut. MBL-förhandlingar har hållits. De fackliga organisationerna är oeniga med arbetsgivaren. Kommunstyrelsen beslutade enhälligt att ställa sig bakom bildandet av kommunalförbund. Rekrytering av förbundschef pågår. Totalt finns 32 sökande, varav 14 anses uppfylla kraven. Beträffande frågan om hur skolmaten skall organiseras är ännu ingenting klart. Utredning pågår. s beslut noterar informationen.

13 (17) 49 Dnr 2012/74 Yttrande över motion Insatser för ungdomar som vill komma ut på arbetsmarknaden James Bucci (V) och Lutz Rininsland (V) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att uppmuntra aktiviteter och idéer som kan bidra till lättnader för ungdomar att ta sig ut på arbetsmarknaden. Tjänsteskrivelse daterad föreligger. s beslut tillstyrker motion om insatser för ungdomar som vill komma ut på arbetsmarknaden. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Protokollsutdrag: kommunkansliet

14 (17) 50 Dnr 2012/4 Information, rapporter och övriga frågor 2012 Information från ordförande Den 17 april hade gymnasienämndens presidium möte med de fackliga organisationerna inför bildandet av kommunalförbund. Främst fanns intresse kring personalfrågor, såsom utformningen av kollektivavtal. Information från förvaltningschef En förfrågan har gjorts till Christina Wennerdal, rektor Komvux, om att leda arbetet med Vård- och omsorgscollege inom Fyrbodal. Representanter från Socialdepartementet har besökt Vänersborg. Nationell utbildning inom psykiatri saknas, och tanken är att bygga upp en sådan. s beslut noterar informationen.

15 (17) 51 Dnr 2012/5 Anmälan om delegationsbeslut 2012 Delegationsbeslut för perioden redovisas enligt bilaga. s beslut godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden enligt bifogat underlag.

16 (17) 52 Dnr 2012/6 Meddelanden 2012 Meddelandelista för perioden redovisas enligt bilaga. s beslut noterar informationen.

17 (17) 53 Dnr 2012/8 Ärenden till nästa sammanträde Gym/Vux Vänersborg-Trollhättan Lokalfrågor Verksamhetsuppföljning Birger Sjöberggymnasiets introduktionsprogram utbildningsplan Investeringsplan Idrottsgatan 3

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson Gymnasienämnden 2009-12-08 1 (12) Plats Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 8 december 2009, kl 14.00-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Tisdagen den 22 januari 2013, kl 13.00-16.00 Plats Vänerparken Vänersalen, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats 2010-12-13 1 (24) Plats Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg Tid Måndagen den 13 december 2010, 13.15-15.10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 )

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Sida Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1915 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Rune Lanestrand Justeringens

Läs mer

MORA 2014-04-16 sida 1-10

MORA 2014-04-16 sida 1-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MORA sida 1-10 Gymnasienämnden Plats och tid Konfetensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 16 apfil 2014, 09.00-10.20 ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2.

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. 2015-04-16 1 (32) Plats Konf.rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Närvarolista SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-06-04 2 (36)

Närvarolista SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-06-04 2 (36) 2008-06-04 1 (36) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 4 juni 2008, kl 08.30 14.20 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid 08:15 14:00 (lunchuppehåll 12:00 13:00) Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Alice Lindgren Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare Sammanträdesdatum Sida 1-16 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummet, kl 09.00-11.00 Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2009-04-28 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2009-04-28 1(11) Nr Socialnämnden 2009-04-28 1(11) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 28 april 2009 klockan 08.30-12.00 Beslutande Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Marie Johansson

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10. Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Christer Laurell (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS sida 1-12 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfefensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 18 juni 2014, 09.00-11.30 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande

Läs mer