FORSKNINGSPROGRAM SJUKHUSANSLUTEN AVANCERAD BARNSJUKVÅRD I HEMMET, SABH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORSKNINGSPROGRAM SJUKHUSANSLUTEN AVANCERAD BARNSJUKVÅRD I HEMMET, SABH"

Transkript

1 Karolinska sjukhuset FORSKNINGSPROGRAM Sida 1 av 1 FORSKNINGSPROGRAM SJUKHUSANSLUTEN AVANCERAD BARNSJUKVÅRD I HEMMET, SABH Bakgrund Barns vistelse på sjukhus skall vara så lite traumatiserande som möjligt. Vård tillsammans med trygga föräldrar i hemmiljö leder ofta till att barn mår bättre och tillfrisknar fortare. För ett stort antal familjer erbjuder vård i hemmet ett bättre alternativ ur psykosocial synpunkt än fortsatt sluten sjukhusvård. Med hjälp av modern telemedicin kan tillgängligheten av professionell hjälp öka på ett utmärkt sätt för såväl patienter och anhöriga som för medicinsk personal. Sjukhusansluten barnsjukvård i hemmet blir dessutom ett sätt att klara Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB) målsättning att skapa ett högspecialiserat barnsjukhus med hög kvalitet på barnsjukvården men där tillgången på vårdplatser är starkt begränsad. SABH kommer att möjliggöra en ökad patientgenomströmning på kliniken och därmed ett bättre utnyttjande av de dyra sjukhusplatserna. SABH kommer också att göra det möjligt för barnen att snabbare komma till sin normala miljö och därmed kommer allmäntillståndet att förbättras snabbare efter en allvarlig sjukdomsperiod. Hospitalisering kommer att förhindras. SABH patienter skall ha tillgång till sjukhusplatser snabbt vid behov. SABH blir en naturlig del i vårdkedjan: Barnsjukhus - SABH - Barnläkare i öppen vård, -Husläkare, - Kommunal omvårdnad.

2 Karolinska sjukhuset FORSKNINGSPROGRAM Sida 2 av 2 Projektmål Projektet skall utveckla arbetsformer för, samt studera effekterna av avancerad hemsjukvård för barn bedriven i organiserad form och av ett multiprofessionellt team, där läkare, kurator, barnsjuksköterskor och barnsköterskor/undersköterskor med flera ingår. Barn och föräldrar skall, vid behov i samband med planerade eller akuta insatser, ha tillgång till detta team dygnet runt. Verksamheten i hemmet skall stödjas med avancerad medicinsk teknik och IT-stöd, bl.a. telemedicin. Målet är att skapa en vårdform som möjliggör: tidig utskrivning efter behandling på sjukhus, d.v.s. minska antalet vårddagar och frigöra vårdplatser rehabilitering i hemmet efter t.ex. dagkirurgi neontal eftervård/övervakning i hemmet trygghet i barn-/ föräldrarelation vid vård i hemmet akuta insatser vid kronisk sjukdom för att undvika intagning på sjukhus palliativ vård (vård i livets slutskeende) i hemmet. Vision Projektet SABH ger möjlighet att testa nya arbetsformer och utvärdera effekten av vård i hemmet av svårt sjuka barn. Under förutsättning att projektet utfaller väl, dvs såväl patienterna och deras familjer som vård personalen är nöjda, de medicinska behandlingsresultaten jämförbara med den slutna vårdens och det ekonomiska utfallet tillfredsställande, finns stora möjligheter att driva SABH enligt flera olika utvecklingslinjer. I ett första skede blir SABH direkt knuten till genom att patienter som vårdas hemma skall kunna känna en trygghet i att SABH team kan komma hem till dem inom en överenskommen minimitid, vanligtvis 30 minuter. I ett senare skede kan verksamheten byggas ut till flera SABH-länkar t ex vid Norrtälje sjukhus. Dessa SABH-länkar skall givetvis vara sammankopplade med ledningscentralen rent tekniskt så att såväl mediciska som IT resurser utnyttjas på bästa sätt. SABH kommer i framtiden att kunna fungera som en kunskapsbank för andra, vad gäller vård av svårt sjuka barn i hemmet, användning av modern telemedicin i hemmet, erfarenheter av uppbyggnaden av en ny vårdform, nya arbetssätt och rutiner. SABH projektet resulterar i en systematiskt uppbyggd modell för vård och fortlöpande kvalitetssäkring.

3 Karolinska sjukhuset FORSKNINGSPROGRAM Sida 3 av 3 Förutsättningar Den avancerade sjukhusanslutna barnsjukvården i hemmet förutsätter: sjukhusanslutning frivillighet alternativ vårdform till sluten sjukhusvård vårdplan, som baseras på både barnens medicinska behov och familjens psykosociala situation att vårdplanen är väl förankrad hos ansvarig läkare samt övriga vårdgivare att vårdteam är tillgängliga i hemmet vid behov och kan nås dygnet runt att krav på kvalitet, säkerhet och kostnadseffektivitet kan tillgodoses att personal får handledning och stöd att verksamheten följs upp och utvärderas kontinuerligt att det är möjligt att nyttja växelvård, med tillgång till lediga vårdplatser på sjukhuset vid behov ett effektivt samarbete med andra intressenter i vårdkedjan inklusive kommuner. Förväntade effekter De förväntade effekterna av projektet är en bättre vård för den grupp barn som kan vårdas i hemmet med stöd av avancerad kommunikationsteknik och snabbare tillfrisknande genom bättre vårdmiljö. Det är också ett bättre alternativ för föräldrarna som kan vara kvar i hemmiljön, d.v.s. totalt sett högre kvalitet för barn och familj. Hemsjukvården förväntas ge lägre totala kostnader för samhället och positiva effekter för den slutna sjukhusvården genom att kunna erbjuda flexibla vårdformer. Det ger ett utprövat koncept för nya arbetsformer i barnsjukvården. Berörda patientgrupper Projektet omfattar vård av barn i hemmet där alternativet är slutenvård på sjukhus. Följande patientgrupper bedöms kunna vårdas hemma enligt resultatet från en enkät från barnklinikerna på KS, S:t Göran och Danderyd, våren 1996: Grupp 1 Grupp 2 Prematurfödda barn, spädbarn med uppfödningssvårigheter, barn med medfödda hjärtfel och vissa andra missbildningar som innebär återkommande kirurgiska ingrepp, krampobservationer, injektionsbehandlingar. Frakturer, osteomyeliter (benröta), gastropatienter (mag-tarm) med behov av total parenteral nutrion (mat via dropp), lättare brännskador och sårinfektioner, tarmsköljningar, förberedelser för operation.

4 Karolinska sjukhuset FORSKNINGSPROGRAM Sida 4 av 4 Grupp 3 Grupp 4 Infektionskänsliga barn, barn med astma, onkologiska sjukdomar och andra långvariga medicinska åkommor. Palliativ vård. Projektet avgränsas till att omfatta vård av barn tillhörande någon av ovan nämnda grupper och för vilka det idag krävs slutenvård. Efter en etableringsfas under 1997 och våren 1998 startar projektet under hösten Under uppbyggnadsfasen begränsas patienturvalet till barn tillhörande Grupp 1 och vård av högst 5 patienter samtidigt. Det är t.ex. barn med medfödda hjärtfel eller andra missbildningar som behöver sondmatas och/eller behöver extra syrgas samt eventuellt intravenösa injektioner. Geografiskt begränsas urvalet till patienter boende i kommuner/ kommundelar inom sjukhusets närområde. Under 1999 breddas verksamheten till att omfatta ca 20 barn samtidigt och från samtliga ovan nämnda patientgrupper. Vårdteamets sammansättning och kompetens Vården bedrivs av ett multiprofessionellt team där barnläkare, kurator, barnsjuksköterskor och barnsköterskor/undersköterskor ingår. Därtill behövs samordnande sjuksköterska, sekreterare och tekniker för drift- och användarstöd. Vård dygnet runt innebär 3 skift (2 dagtid och 1 nattetid) vardera bemannade med 1 barnsjuksköterska och 1 barnsköterskor/undersköterskor. Under dagtid arbetar projektets barnläkare och kurator, övrig tid utnyttjas sjukhusets ordinarie jourverksamhet. Därutöver behövs konsulter såsom sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, lekterapeut, logoped, medicinsk tekniker m.fl. Varje yrkeskategori skall kunna arbeta såväl i team som enskilt. Verksamheten bygger på att vårdgivarna är mobila. Samordning sker genom en alltid bemannad ledningscentral. Medarbetarna skall ha erforderlig medicinsk, farmakologisk och teknisk utrustning för att kunna bedriva avancerad sjukhusansluten barnsjukvård i hemmet. Nödvändig apparatur skall finnas i patientens hem t.ex. larm, övervakning etc. Samtliga medarbetare skall vara väl förtrogna med klinisk barnsjukvård. De skall ha kunskap om hur sociala och psykologiska faktorer påverkar barn och familj i samband med sjukdom hos barn.

5 Karolinska sjukhuset FORSKNINGSPROGRAM Sida 5 av 5 IT- och telefonistöd Fungerande IT-stöd med hög funktionalitet, driftsäkerhet och sekretesskydd skall möjliggöra sjukhusansluten barnsjukvård i hemmet. IT-stöd är nödvändigt i följande situationer: alla i teamet skall vara tillgängliga via mobiltelefon och alla skall ha minicall patienten/familjen skall utan dröjsmål telefonledes alltid ha kontakt med SABHs ledningscentral (teamet) - se bilaga med figur över ledningscentralens funktion. möjlighet till direktkontakt mellan team och ledningscentral för konsultation alla i teamet skall ha elektronisk post (e-post) möjlighet till direktkontakt mellan team och sjukhusets akutmottagning, och vid behov specialister tillgång till vårddokumentation hemma hos patient med hjälp av bärbara datorer där datorn har möjlighet att ringa upp ledningscentralen tillgång till snabba svar från röntgen och laboratorierna möjlighet att slå upp i faktadatabaser ledningscentralen skall vara utrustad med fax, kopiator, skrivare verktyg för - vårdplanering - planering av arbetsschema för personalen - att följa upp budget (projektredovisning av löner, lokaler, investeringar, driftskostnader) - att följa upp åtgärder, tid och pengar per patient - kvalitetsuppföljning, patientens, familjers och vårdgivares upplevda kvalitet. I projektet används inledningsvis ett fristående planerings- och vårddokumentationssystem, men IT-stödet skall på sikt integreras med ordinarie IT-lösningar. När det gäller IT-stöd är ambitionsnivån låg initialt men resurser skall avsättas för utveckling i projektet. Det är viktigt att projektet kan börja sin verksamhet och behovet av IT-stöd får växa fram successivt. Alla medverkande och alla IT-lösningar skall iakttaga gällande integritets- och sekretesskydd för patienter.

6 Karolinska sjukhuset FORSKNINGSPROGRAM Sida 6 av 6 Tidsplan för projektet Projektet indelas i fyra etapper, förutom projektinitieringsfasen som pågår. Etapp 2:2 Etapp 2:3 Etapp 2:4 Etapp 2:5 - Planering och förberedelseperiod Avser perioden Avancerad barnsjukvård i hemmet påbörjas med max 5 barn samtidigt. Avser perioden Avancerad barnsjukvård i hemmet för ca 20 barn samtidigt. Avser perioden Avancerad barnsjukvård i hemmet övergår till ordinarie verksamheten inom ALB. Slututvärderingsrapport. Avser perioden Förutsättningar För projektets genomförande krävs en rad förberedelser. uppbyggnad av SABH ledningscentral med separat telefonväxel, GSM för mobil telefoni och data, fax samt eget nätverk med minst 1 st stationära datorer, skrivare och övrig utrustning rekrytera och introducera personal till första teamet formulera effekt och kvalitetsmål för verksamheten, - är påbörjad informationsprogram till alla intressenter, - är påbörjad fackligt informationsprogram, -är påbörjad diskutera med övriga intressenter om planeringssystem, system för verksamhetsregistrering och uppföljning, vårddokumentation, remisshantering undersöka och anskaffa bilar, helst med navigationssystem inköp av nödvändiga system och verktyg, beskriva grundteknik (antal bärbara datorer och telefoner ) - är klart informationsbroschyr till alla vårdgivare informationsbroschyr till föräldrar m.fl. utbildning av teamet i allmän pc-hantering, vårddokumentation, telefoni, systemadministration och i andra verktyg genomarbeta underlag för såväl introduktion av verksamheten som individuell vårdplan färdig att tas i bruk när teamen startar.

7 Karolinska sjukhuset FORSKNINGSPROGRAM Sida 7 av 7 Förslag på projektorganisation Förslag på projektorganisationen är följande: Huvudman= uppdragsgivare= beställare=, Karolinska sjukhuset. Projektet leds av en projektstyrelse. Styrelseledamöter är sjukhusdirektör Lars Gatenbeck, divisionschef för barndivisionen KS, professor Anita Aperia, HSN utv.chef Sten Wiktorsson, TeleMedica, projektledare (föredragande) Margareta Fagerberg och bitr. projektledare Emma Rylander. Det operativa projektarbetet leds av en projektledningsgrupp bestående av projektledare, Margareta Fagerberg, bitr. projektledare Emma Rylander och projektadministratör, Annika Eng, Trigon. I projektinitieringsfasen ingår från S:t Görans Barncentrum, Tord Andersson bsk, Margita Sonck bsk, Helena Bergius ssk. De skall tillsammans med projektledningsgruppen ombesörja planering och förberedelser och föreslås sedan ingå i arbetsgrupperna. Det operativa projektarbetet kommer att bedrivas i 5 arbetsgrupper med delprojektledare. Arbetsgrupp 0 (AG0) Projektadministration, kvalitetssäkring och utvärdering av projektresultatet. Projektledaren ansvarig. Arbetsgrupp 1 (AG1) Vård- och verksamhetsutveckling, utbildning av team, informationsprogram. Denna grupp har en egen referensgrupp med representanter från medicin och omvårdnad. Delprojektledare ansvarig för denna arbetsgrupp. Arbetsgrupp 2 (AG2) Metodstöd och applikationer, behov och kravanalys för inköp/anpassning av applikationer (system) för hemsjukvården, införande av applikationer och underhåll/stöd. En arbetsgrupp med en ansvarig delprojektledare. Arbetsgrupp 3 (AG3) Teknikutveckling och teknikförsörjning, samt säkerhetsfrågor. HSN ansvarig. Arbetsgrupp 4 (AG4) Drift- och användarstöd, hantering av teknikstödet (1 person).

8 Karolinska sjukhuset FORSKNINGSPROGRAM Sida 8 av 8 Referensgrupp Projektets medicinska resultat diskuteras med en referensgrupp, bestående av bl.a. chefsöverläkare och chefssjuksköterska liksom företrädare för specifika verksamhetsområden inom vården. Därtill företrädare för de paramedicinska verksamheterna, för de berörda sjukvårdsområdena och primärkommunerna/-delarna. Vidare företrädare för övriga berörda myndigheter som t.ex. Riksförsäkringsverket. Ansvar och befogenheter Ansvar och befogenheter inom projektet fördelas enligt följande: Projektledningsgruppen ansvarar för att projektbeskrivningens mål och krav efterlevs. Projektledaren ansvarar för att projektet verkställs enligt givna ramar och med specificerat resultat, samt har budgetansvar. Medicinskt ansvar har SABHs ansvarige läkare under vårdtiden i hemmet. Vårdplan upprättas i samarbete med sjukhusets PAL före inskrivning i SABH. Personalansvar har personalavdelningen, chefssjuksköterskan har omvårdnadsansvar, samt ansvar för schemaläggning m.m. Medicintekniskt ansvar har MTA. Driftstekniskt och systemmässigt ansvar har personen från arbetsgrupp AG4 med stöd och hjälp från leverantörer och sjukhusets IT-avdelning. S A B H vårdplan (med.behov psyksoc behov mm) personplanering, konsultbehov utrustningsplanering epikris till ansvarig bvc kommunal omvårdnad utskrivning från avd inskrivning SABH hembesök hembesök hembesök behandling - avancerad sjukvård i hemmet uppföljning uppföljning uppföljning utskrivning SABH uppföljning SABH primär vård sjukhus barnläkare primärvård epikris till remissinstans

9 Karolinska sjukhuset FORSKNINGSPROGRAM Sida 9 av 9 Vårdteamets bemanning Etapp 2:2-2:3 För att täcka vården dygnet runt behövs 3 skift (2 under dagtid och 1 nattetid) vardera bestående av 1 ssk och 1 bsk/usk. Under dagtid arbetar projektets barnläkare och kurator i verksamheten, övrig tid anlitas sjukhusets ordinarie jourverksamhet. För att täcka de tre skiften innebär det totalt 16 ssk/bsk/usk i verksamheten. Utöver ovanstående personalstyrka behövs en sjuksköterska för samordnande funktion, en sekreterare och en tekniker för drift och användarstöd.vikarier kommer att behövas för läkare och kurator liksom viss timanställd personal vid behov. Ovanstående bemanning får under projektets gång utvärderas och justeras vid behov. Därtill kommer konsulter såsom sjukgymnast, arbetsterapeuter, dietist, lekterapeut, logoped, medicinsk tekniker m.fl. Etapp 2:4-2:5 Verksamheten utökas till att omfatta ca 20 patienter samtidigt varför det är nödvändigt med full bemanning i varje skift. Det behövs dessutom ytterligare en barnläkare och en kurator. Projektfinansiering Projektfinansieringen bygger på en modell som innebär att parternas insatser regleras i separata projektavtal. Projektet möjliggörs genom stöd från HSN genom Medicinskt Telematik Laboratorium (MTL) och TeleMedica. HSNstaben svarar för projektets initiala finansiering. Stödfinansiering skall sökas genom industriella partners (inledningsvis TeleMedica) och från externa källor som t.ex. Nutek och KK-Stiftelsen. Projektbudgeten se bilaga Preliminär Budget.

10 Karolinska sjukhuset FORSKNINGSPROGRAM Sida 10 av 10 Uppföljning och kvalitetssäkring Uppföljning av projektet kommer att ske avseende kvalitet, säkerhet och kostnadseffektivitet. Projektets kvalitetsmål sätts i samarbete med Landstingsförbundets projekt för kvalitetsutveckling baserat på CVC (Clinical Value Compass), Värdekompassen. Vi skall även studera QUL. Utvärderingsrapporter lämnas kontinuerligt till projektstyrelsen. Kvalitetssäkring skall göras av själva projektprocessen, d.v.s. att projektet följer givna direktiv och den plan som fastställs av projektets slutresultat, resultatet är specificerat i detta dokument. Säkerhet och sekretess När det gäller sekretess och övrig säkerhet finns befintliga rutiner (HSN). Sekretess- och säkerhetsfrågorna kommer att utredas vidare i ett separat projekt. Vid hemsjukvård måste alltid patienten/vårdnadshavaren ge sitt tillstånd. En tillförlitlighets- och sårbarhetsanalys görs löpande. Kontrollplan Se bilaga. Riskanalys Se bilaga.

Sjukhusets säng i barnets hem AVANCERAD BARNSJUKVÅRD I HEMMET

Sjukhusets säng i barnets hem AVANCERAD BARNSJUKVÅRD I HEMMET Sjukhusets säng i barnets hem SABH SJUKHUSANSLUTEN AVANCERAD BARNSJUKVÅRD I HEMMET En ny vårdform har utvecklats inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Sjukhuset. Svårt sjuka barn, som tidigare

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län

Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län advisoryboard.se Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län En sammanfattning av 250 kloka människors arbete som omfattar socialtjänst och vård och omsorg... eller beslutens väg till Kerstin

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatorisk VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt

Läs mer

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Delrapport: Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 4 2 INLEDNING... 5 2.1 VIHO-PROJEKTETS

Läs mer

Landstinget Gävleborgs revisorer

Landstinget Gävleborgs revisorer Jämlik palliativ vård? Landstinget Gävleborgs revisorer Revisionsrapport Mars 2011 Karin Magnusson Innehåll Sammanfattning...3 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund...... 5 1.2 Uppdrag och revisionsfråga... 5

Läs mer

Rehabilitering för personer. med flerfunktionshinder

Rehabilitering för personer. med flerfunktionshinder Rehabiliteringsmedicinska kliniken Rehabilitering för personer med flerfunktionshinder Sektionen för högspecialiserad neurorehabilitering 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING 3 SYFTE OCH MÅL 3 IDEOLOGI

Läs mer

Överföring av hemsjukvården från landstinget till kommunerna i Östergötland.

Överföring av hemsjukvården från landstinget till kommunerna i Östergötland. Överföring av hemsjukvården från landstinget till kommunerna i Östergötland. Bakgrund Länets kommuner och Landstinget i Östergötland har sedan en längre tid tillbaka arbetat med frågan om att överföra

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA. Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län

SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA. Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län Ingrid Hjalmarson Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Kallelse och föredragningslista till styrelsens sammanträde

Kallelse och föredragningslista till styrelsens sammanträde Kallelse och föredragningslista till styrelsens sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 23 oktober klockan 10.00 Plats: Videokonferens

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Rapport 2012 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Utgångspunkter för kommunernas fortsatta arbete med fokus på Principöverenskommelsen 11 Desirée Sjölin

Läs mer

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2015-05-05 1 (2) HSN 1505-0562 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Lena Sharp 2015-06-02, p 29 Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Föredragningslista för landstingsstyrelsen onsdagen den 30 januari 2013

Föredragningslista för landstingsstyrelsen onsdagen den 30 januari 2013 Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen onsdagen den 30 januari 2013 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP):

Läs mer

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 2012-02-21 Kvalitetsenheten Lena Kallin-Persson Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation TioHundra AB 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Närsjukvårdsteamet. Akutmottagningen UMAS

Närsjukvårdsteamet. Akutmottagningen UMAS Närsjukvårdsteamet Akutmottagningen UMAS 29 Utvärdering Närsjukvårdsteamet, 29-4-23 Ann Andersson - Biståndshandläggare Åsa Dahlqvist - Arbetsterapeut Eva Hansson - NISSE sjuksköterska Wiveca Norinder

Läs mer

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län 1 Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av hälso- och

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

Specialistkonsultation på distans via videokonferens

Specialistkonsultation på distans via videokonferens Specialistkonsultation på distans via videokonferens Syftet med specialistkonsultation på distans via videokonferens är att öka tillgängligheten av specialistvård. I projektet ingår fem vårdcentraler inom

Läs mer

Försöksverksamheter och samverkansnätverk för de mest sjuka äldre. Slutrapport från utvärderingen

Försöksverksamheter och samverkansnätverk för de mest sjuka äldre. Slutrapport från utvärderingen Försöksverksamheter och samverkansnätverk för de mest sjuka äldre Slutrapport från utvärderingen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Telemedicin i vården. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna December 2011. Författare: Dag Gjesteby Helena Bengtsson Tina Burgerhout

Telemedicin i vården. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna December 2011. Författare: Dag Gjesteby Helena Bengtsson Tina Burgerhout Telemedicin i vården Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna December 2011 Författare: Dag Gjesteby Helena Bengtsson Tina Burgerhout Helseplan Gamla Brogatan 30 111 20 Stockholm tel 08 410 408

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård RAPPORT September 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Olle Högrell, utredare Sveriges läkarförbund Susann

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer