Förvaltningschefens ord om Ansvarsområden 3 Årets resultat 3 Väsentliga personalförhållanden 3 Miljöredovisning 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningschefens ord om 2009 2 Ansvarsområden 3 Årets resultat 3 Väsentliga personalförhållanden 3 Miljöredovisning 5"

Transkript

1 Innehåll MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN 2 Förvaltningschefens ord om Ansvarsområden 3 Årets resultat 3 Väsentliga personalförhållanden 3 Miljöredovisning 5 Miljö och hälsoskydd 5 Ansvarsområde 5 Ekonomiskt utfall bilaga 1 6 Måluppföljning och måluppfyllelse bilaga 2 6 Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal bilaga 3 6 Kvalitetsredovisning 6 Viktiga händelser 6 Framtiden 6 Bygglov 7 Ansvarsområde 7 Ekonomiskt utfall bilaga 1 7 Måluppföljning och måluppfyllelse bilaga 2 7 Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal bilaga 3 7 Kvalitetsredovisning 7 Viktiga händelser 8 Framtiden 8 Investering 9 Bilagor 1 Årsbokslut - driftbudget 2 Måluppfyllelse 3 Verksamhetsmått volymer - nyckeltal 4 Personalstatistik 5 Investeringsredovisning

2 sid 2 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN Ordförande: Monika Hallstensson (M) Förvaltningschef: Per-Olof Kroon Antal anställda: 30 Förvaltningschefens ord om 2009 Miljö- och bygglovsnämnden redovisar glädjande nog ett positivt utfall för Prognoserna har under hela året visat negativa resultat. Det är framförallt bygglov som vänt ett stort negativt resultat i prognosen till ett positivt resultat i årsbokslutet. Ett antal större bygglovsprojekt kom in i slutskedet. Kommunens miljö- och hälsoskyddsarbete har ett gott rykte som det finns anledning att hålla fast vid. I Järfälla utförs mycket förebyggande arbete. Under 2009 har omfattande arbete lagts ned på att ta fram nya taxor inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Även verksamhetsplaneringen har fått ett lyft genom ett bra arbete från avdelningen. Bygglov har återigen haft ett framgångsrikt år, vilket bland annat har visat sig i enkätundersökningar där Järfälla fått mycket bra betyg för bygglovshanteringen. Över 80 procent av kunderna är nöjda med handläggningen. Handläggningstiderna för bygglov har också minskat betydligt. Dessa förbättringar är ett resultat av förvaltningens kvalitetsarbete och strävan att bli den bästa förvaltningen i landet. Under 2009 valde båda bygglovchefen och miljöchefen att avsluta sina anställningar i Järfälla kommun. I avvaktan på rekrytering av nya chefer har tillfälliga ledningar för avdelningarna utsetts. Dessa ledningar har fungerat mycket bra och avdelningarna har utvecklats positivt under tiden. Miljö- och hälsoskydd har till exempel aktivt bearbetat förvaltningens värderingar och vision och förankrat detta med nämnden. Från och med den 1 januari 2010 tillhör bygglov inte längre bygg- och miljöförvaltningen utan tillhör i stället kommunledningskontoret där bygglov och plan bildar en gemensam avdelning. Det finns ett behov av att utveckla samarbetet mellan dessa verksamheter. Bygglov kommer dock fortsatt att vara underställd miljö- och bygglovsnämnden. Ny miljöchef har rekryterats och finns på plats från och med den 15 mars. Per-Olof Kroon Bygg- och miljödirektör

3 sid 3 Ansvarsområden Bygg- och miljöförvaltningen är verkställande organ för miljö- och bygglovsnämnden och den tekniska nämnden. Under miljö- och bygglovsnämnden sorterar avdelningarna Miljö- och hälsoskydd samt Bygglov. Miljö- och bygglovsnämnden ansvarsområden är mycket lagstyrt vad gäller tillsyn och bygglovshantering. Miljö- och bygglovsnämnden är en lokal tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, tobaks- och livsmedelslagen. Kommunens miljödiplomeringsarbete av företag och verksamheter ingår även i nämndens ansvarsområde. Nämnden ansvarar, enligt planoch bygglagen (PBL), för bygglovverksamhet, tillsyn gällande ansvar i byggprocessen, ventilationsanläggningar samt hissar. Nämnden har också en rådgivande verksamhet gentemot allmänheten i bygg- och miljöfrågor. Ansvar per avdelning är beskrivet under respektive avdelning från sidan 5. Årets resultat Mnkr Budget Utfall Utfall Utfall Intäkter 7,4 7,8 7,7 8,7 Kostnader -16,8-16,8-18,9-16,5 Kapitalkostnader -0,1-0,1-0,1-0,1 Nettokostnad -9,5-9,1-11,3-7,9 Kommunbidrag 9,5 9,5 9,4 8,9 Årets resultat 0,0 0,4-1,9 1,0 Eget kapital ,7 Miljö- och bygglovsnämnden redovisar totalt ett överskott på 0,4 mnkr. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen visar högre intäkter inom miljöskydd och livsmedelskydd. Bygglovsavdelningen har haft lägre personalkostnader beroende på vakanser och avdelningens bygglovsintäkter gav ett överskott mot slutet av året. Den politiska verksamheten lämnar ett överskott på 0,1 mnkr, vilket främst beror på att konferenskostnaderna blivit lägre. Resultatet per avdelning och verksamhet finns redovisade i bilaga 1, samt kommenterat under respektive avdelning från sidan 5. Väsentliga personalförhållanden Antalet årsarbetare inom bygg- och miljöförvaltningen var under året 74 personer, varav 29 inom miljö- och bygglovsnämnden. Bygg- och miljöförvaltningen har nyanställt tolv personer, varav åtta inom miljö- och hälsoskydd och bygglov. Sju personer har slutat, varav fyra inom miljö- och bygglovsnämndens ansvarsområde. Förvaltningen tog emot två praktikanter under hösten vid kart och Gis och ledning och stöd. En kommungemensam kundtjänst etablerades under året och två medarbetare från förvaltningens kundtjänst för VA och avfall gick över till denna.

4 sid 4 Både på bygglov och miljö- och hälsoskydd slutade avdelningscheferna sin anställning vid halvårsskiftet. På miljö- och hälsoskydd valde man att under rekryteringen av ny chef, tillsätta två tillförordnande chefer med olika ansvarsområden. En ny chef är rekryterad till miljö- och hälsoskydd som börjar sin anställning våren Bygglov övergick organisatoriskt till Kommunledningskontoret 1 januari På bygglov fanns redan en tf chef utsedd och denna har därefter fått fortsatt förordnande. För att klara bemanningen vid bygglov, när en medarbetare på heltid gick in som tf chef och en blev föräldraledig, rekryterades under våren två vikarier. Dessutom har en bygglovhandläggare arbetat 50 procent i ett kommunövergripande projekt med utvecklingen av Jakobsbergs Centrum. Avdelningen intensifierade också ett projekt med att digitalisera bygglovhandlingar och en person visstidsanställdes speciellt för detta. På miljö- och hälsoskydd sade två tillsvidareanställda handläggare upp sig under året. Fem vikarier har anställts under året och två av dess har fått tillsvidareanställning. Resterande tre vikarier fyller ut för bland annat en föräldraledig medarbetare samt för de som är tillförordnade som avdelningschefer. Under våren hade även en person projektanställning som specialist för arbete med radonfrågor. Inom förvaltningen har den totala könsfördelningen varit ganska jämn men inom miljö- och bygglovsnämnden är antalet kvinnor fler än män. Medelåldern inom miljö- och bygglovsnämnden är 43 år, och inom tekniska nämnden 50 år. Kompetensutveckling Kompetensutveckling är mer än kurser och seminarier. Även praktik, studiebesök, mässor, seminarier, erfarenhetsutbyte med mera ska betraktas som kompetensutveckling enligt den Personalpolitiska handlingsplanen Förvaltningen valde att för 2009 satsa på det aktiva medarbetarskapet. Bygg- och miljöförvaltningen ska vara en professionell förvaltning med trivsel för alla medarbetare och som har förmåga att ge service till kommuninnevånarna. Arbetet med att förankra dessa värderingar fortsatte under 2009 bland annat genom att ta fram en generell medarbetarroll samt ytterligare åtta yrkesroller. Dessa används i förvaltningens kompetenssystem för att kartlägga samtliga medarbetarnas kompetens. Detta projekt kommer att fortsätta På miljö- och hälsoskydd gjordes en stor utvecklingsinsats under våren med hjälp av extern konsult. Det aktiva medarbetarskapet var i fokus och medarbetarna gjorde flera framsteg med att utveckla verksamheten. På bygglov har flera handläggare i olika utsträckning varit inblandade i olika projekt samt vidareutbildat sig. För kompetensutveckling har 366 dagar (439 dagar 2008) totalt nyttjats inom förvaltningen. Arbetsmiljö

5 sid 5 Arbetsmiljön har påverkats av att både miljö- och hälsoskyddsavdelningen och bygglov har varit utan ordinarie avdelningschef under halva året. På båda avdelningarna har man fått rekrytera och skola in nya vikarier för att täcka upp förordnanden och arbeta med utveckling av verksamheten. Till båda avdelningarna är nu nya chefer utsedda. De tillförordnade cheferna har gjort ett mycket gott jobb! Dessutom har frågor beträffande arbetsuppgifter till den kommungemensamma kundtjänsten pågått hela året och berört hela personalen. Förhoppningen är att kundtjänsten ska kunna avlasta handläggarna på förvaltningen så att de kan utföra sina uppgifter med mindre stress. Friskvård Friskvårdstimmen är en uppskattad förmån bland personalen. Friskvårdsbidraget på 1000 kr per år har utnyttjats av i snitt 43 personer. I november ordnade ledning och stöd en stegtävling för personalen. Detta lockade flera medarbetare att gå ut och röra på sig. I snitt har 43 medarbetare använt 21 timmar under året för friskvård. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron för hela Bmf är 3,4 %, för Mbn 4 %. Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid har ökat för kvinnor både inom Mbn och Ten, och är nu 5 %. Andelen kvinnor utan sjukfrånvaro har sjunkit inom Ten från 48 % till 32 %.Bygg- och miljöförvaltningen har betalat sjuklöner för totalt kr mot 201 tkr förra året. Miljöredovisning Bygg- och miljöförvaltningen förlängde sitt miljödiplom guld i december 2009, diplomet gäller i två år. Under 2008 och 2009 har vi uppfyllt målen om att formulera riktlinjer för inköp av miljömärkta varor och att införskaffa miljöbilar, förvaltningen leasar nu två miljöbilar av Mark och fordon (en gasbil och en dieselbil). De ersätter privat bil i tjänsten och en icke miljöklassad tjänstebil. Elva medarbetare har 2009 deltagit i en 1,5 timmes grundläggande miljöutbildning. Inför revideringen av miljödiplom guld 2011 finns det mål kring bland annat energiförbrukningen, pappersförbrukning och jordbrukets verksamhet. I förvaltningens utrymmen i posthuset ska rörelsedetektorer för belysningen installeras, pappersförbrukningen ska sänkas med 5 % och jordbrukets verksamhet ska minska utlakning av kväve från 15 kg/ha till 14 kg/ha. Miljö och hälsoskydd Ansvarsområde Miljö och hälsoskydd utför tillsyn inom miljöbalken samt livsmedels- och tobakslagens område. Arbetet består av inspektioner och besiktningar för att kontrollera att lagar och beslut som fattats med stöd av dessa följs, förelägganden och förbud för att åstadkomma rättelse, anmälan till polis- eller åklagarmyndighet vid misstanke om brott, beslut om miljösanktionsavgift, rådgivning och information samt verksamhets-

6 sid 6 uppföljning. Inom livsmedel bedrivs tillsynen på ett likartat sätt, dock sker inga beslut om miljösanktionsavgifter inom detta område. Tillsynen på djurskydd upphörde från år Ekonomiskt utfall bilaga 1 Miljö och hälsoskydd redovisar ett överskott på + 0,1 mnkr. Jämfört med föregående år är resultatet 0,5 mnkr sämre. Resultatet beror på lägre personalkostnader och ökade intäkter inom miljöskydd och livsmedel, ökade kostnader finns inom organisationsutveckling och systemunderhåll. Måluppföljning och måluppfyllelse bilaga 2 Miljö och hälsoskydds effektmål är uppfyllda. Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal bilaga 3 Huvuddelen av verksamhetsplanen är genomförd. Kvalitetsredovisning Miljö- och hälsoskydd har tagit fram en enkät, hjälp oss att förbättra vårt arbete med syfte att utveckla tillsynen. Utvärderingen visar övervägande positiva svar samt även att vissa skrivelser upplevs som svåra att förstå. Miljö- och hälsoskydd:s mallar har gåtts igenom systematiskt under året dessutom har hemsidan setts över. Miljöoch hälsoskydd har även följt andra avdelningars kvalitetsarbete (Lean). Den nya ledningen har, från i somras, arbetat med att i enlighet med förvaltningens BMF kultur (Lean anda) synliggöra vårt visions-, verksamhets-, mål- och kulturarbete samt att minska antalet arbetsgrupper på avdelningen. Under året har en e-tjänst för anmälan av bergvärme tagits fram och i bruk. Viktiga händelser Miljö- och hälsoskydd har flera gånger sett över verksamhetsplaneringen med anledning av ändrade personalförhållanden (se nedan). Detta har lett till mindre justeringar av planeringen och att ambitionsnivån fått sänkas något. Under våren har en extern konsult arbetat med ledarskapet på avdelningen och förnyelse av de interna samarbetsformerna. Avdelningsledningen har lagt ned ett omfattande arbete med ny, miljöbalks-, livsmedels- och strålskyddstaxa samt upphävande av djurskyddstaxa (där tillsynen gått över till länsstyrelsen). Ett omtag i samband med chefsbyte har medfört betydande merarbete. Under hösten har arbetet med vision Bästa BMF inletts på verksamhets och visionskonferens med nämnden på Friibergh herrgård. Verksamhetsplan för 2010 förankrades med nämnden. I december fastställdes den av nämnden. Med anledning av förändringar i livsmedelslagen från och med den 1 december 2009 har livsmedelsgruppen arbetat med nya rutiner för handläggning och information. Framtiden För år 2010 har avdelningen avsatt mer tid än vanligt för avdelningsgemensamma administrativa projekt/kvalitetsarbete. Vilka dessa aktiviteter är kommer att preciserats efter att Karin Seleborg, ny chef för avdelningen, tillträder den 15 mars 2010.

7 sid 7 Bland annat är det osäkert hur mycket tid arbetet med kommunens nya kundtjänst kommer att ta. Under året kommer avdelningen att avsätta mer tid än vanligt för området fysisk planering. Anledningen till det är arbetet med Mälarbanan, en förmodad ökning av antalet detaljplaner främst kring Barkarbystaden samt en prioritering av energiområdet. Exempel på prioriteringar som görs är: Tillsyn med anledning av ny avfallsplan 2008 Skoltillsyn Projekt inom energiområdet, förorenad mark och vattenskyddsområdet. Bygglov Ansvarsområde Bygglov handlägger och granskar bygglov- och bygganmälansärenden, svarar för tillsyn enligt PBL, samt utövar tillsyn över ventilationsanläggningar och hissar. Ekonomiskt utfall bilaga 1 Bygglov redovisar ett överskott på +0,3 mnkr. Jämfört med föregående år är resultatet 2,9 mnkr bättre. Bygglov har haft lägre personalkostnader beroende på vakanser och att man under året deltagit i stora planprojekt. Resultatet beror till stor del på lågkonjunkturen och att ärendena under året är något fler än 2008 men projektens storlek är betydligt mindre. En ökning av intäkterna skedde under slutet av året vilket till slut innebar högre intäkter inom bygglov. Ytterligare en anledning till minskade intäkter är det lokalbyte som genomförts och inneburit störning under en längre tid. Måluppföljning och måluppfyllelse bilaga 2 Bygglovs effektmål är uppfyllt. Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal bilaga 3 Cirka 760 beslut om bygglov samt bygganmälan har fattats under året. Antalet är missvisande då man i en stor del av besluten har slagit ihop både bygglov och bygganmälan till ett beslut. Skulle dessa redovisas var för sig blir siffran Åtagande om genomsnittlig handläggningstid om 8 veckor vid komplett ansökan uppfylls. Genomsnittlig handläggningstid från första handling till utskickat beslut är endast 5,2 veckor. Kvalitetsredovisning Bygglov påbörjade ett kvalitetshöjande arbete enligt Lean hösten 2008, arbetet har följts upp under våren 2009 och visade på mycket bra resultat. Pga tidsbrist har utvecklingsarbetet inte fortsatt lika intensivt men de framtagna arbetsmetoderna används och justeras löpande. Ett resultat av de ändrade arbetsmetoderna är att handläggningstiden minskats från ca 9 veckor till 5 veckor. Bygglov i Järfälla deltar i Bygglovalliansen, vilken består av ca 15 kommuner i stockholmstrakten som samverkar i bygglovfrågor. Tillsammans genomför kommunerna årligen en kundundersökning i enkätform. Järfällas resultat 2009 är lika som 2008, 82% är nöjda med handläggning och service. Andelen som är mycket nöjda har ökat jämfört med 2008.

8 sid 8 Miljöredovisning Flytten har inneburit mindre och mer effektivt utnyttjade lokaler. Färre antal skrivare och liknande maskiner används och sopsorteringen har fått bättre lösning. Skrivare/kopiator har ersatts med nyare och energieffektivare med dubbelsidig utskrift. Under hösten har avdelningen arbetat med att förnya förvaltningens gulddiplom. I december förlängdes diplomet. Viktiga händelser ROT-avdraget har medfört att antalet ärenden under året är något fler än 2008 men lågkonjunkturen innebär att projektens storlek är betydligt mindre vilket innebär lägre intäkter. Lågkonjunkturen inom byggbranschen började vända under hösten och ett antal större byggprojekt kunde behandlas strax före årsskiftet. I samband med att stadsarkitekten avslutar sin anställning beslutas att bygglovavdelningen från årsskiftet 2009/2010 organisatoriskt ska tillhöra kommunledningskontoret och bilda en ny Plan- och bygglovavdelning, men bygglov ska fortfarande rapportera till Miljö- och bygglovsnämnden. Ny stadsarkitekt har anställts och tillträder i februari Mitt under avdelningens högsäsong, vår/försommar, planeras och genomförs ett lokalbyte för att minska förvaltningens lokalytor och för att lämna plats åt den nya kundtjänsten. Lokalbytet medför störning i produktionen före, under och efter flytten. De mindre lokalerna innebär även att avdelningens pappersarkiv måste minskas. Ca 4000 bygglov beslutade under åren 1960 till 2004 har mikrofilmats. Kostnad för detta inklusive lönekostnad för extra personal har omförts till investeringsprojekt som avslutats. Projektet Utveckling av Jakobsbergs centrala delar och planering för utbyggnad av Mälarbanan har krävt relativt stor arbetsinsats från avdelningens sida. Centrumprojektet har avslutats men fortsätter i annan form. Arbetet med Mälarbanan fortsätter och kommer innebära ytterligare arbete för avdelningen under lång tid. Stadsarkitektens initiativ Fredagsforum fortsatte även under våren Föreläsningarna och diskussionerna har varit uppskattade men antalet deltagare har varit relativt lågt. Den e-tjänst för bygglovansökan som utvecklats och driftsatts under 2008 har fortfarande inte kunnat integreras med ärendesystemet. E-tjänsten har därför inte marknadsförts i någon större utsträckning och endast ett fåtal ärenden inlämnats elektroniskt. Några positiva effekter av e-tjänsten i form av tidsvinst eller mindre pappershantering har inte därmed inte uppnåtts. Framtiden Exakt vad avdelningens organisatoriska förändring kommer innebära för bygglovhanteringen är ännu okänt. Ett närmare samarbete kring planeringsfrågor eftersträvas samtidigt som samarbetet med andra fackområden också måste utvecklas för att möta upp informationsbehoven och den tekniska utvecklingen. De större byggprojekten i Järfälla och i princip hela Sverige avstannade under fjärde kvartalet 2008 och har legat på en låg nivå under 2009, men en ljusning i byggandet har märkts under sista kvartalet.

9 sid 9 Utbyggnaden av Barkarbystaden har börjat och planering för nästa etapp pågår. För att kunna hålla sina ramar i budgeten även vid en fortsatt lågkonjunktur kommer bygglovtaxan att ses över för att intäkterna från de mindre ärendena bättre ska täcka arbetskostnaderna. Underskottet av bostäder i stockholmsregionen medför stor efterfrågan på byggbar mark. Det är därför viktigt att vara beredd på en kommande byggboom direkt efter lågkonjunkturen. En ny plan- och bygglag kommer troligen att träda i kraft under 2011 och innebära att kommunernas tillsynsansvar utökas. Det är därför viktigt att Järfälla utökar sitt tillsynsarbete inom byggandet och förbereder sig för ännu större krav på arbetsinsatser inom området genom att utöka sina budgetramar för tillsynsarbete och utbildning. Investering Investeringsredovisning bilaga 5 Miljö- och bygglovsnämnden har två investeringsprojekt, vilka avser Bygglovs digitalisering av äldre arkivmaterial och införande av ett nytt ärendehanteringssystem. Arbetet med att överföra äldre arkivmaterial till digitalt arkiv har pågått under flera år. Med anledning av att Bygglov flyttade till mindre lokaler i somras var arbetet tvunget att intensifieras. Digitaliseringen är nu slutfört och projektet avslutas med en total utgift på tkr. Projektets underskott för året är 732 tkr, vilket föreslås att delvis täckas av investeringsmedel om 200 tkr för år Upplysningsvis återlämnades 180 tkr år 2004 i samband med det årets ombudgetering. Av årets budget på 100 tkr för införande av ett nytt ärendehanteringssystem har inget nyttjats på grund av leverantören. Projektet planeras nu att starta år 2010.

Innehåll. Bilagor. 1 Årsbokslut - driftbudget 2 Måluppfyllelse/ Verksamhetsmått volymer - nyckeltal 3 Personalstatistik 4 Investeringsredovisning

Innehåll. Bilagor. 1 Årsbokslut - driftbudget 2 Måluppfyllelse/ Verksamhetsmått volymer - nyckeltal 3 Personalstatistik 4 Investeringsredovisning Innehåll MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN 2 Ansvarsområden 3 Årets resultat 3 Väsentliga personalförhållanden 3 Miljöredovisning 5 Kvalitet 5 Miljö och hälsoskydd 6 Ansvarsområde 6 Ekonomiskt utfall bilaga 1

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2010 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat (tkr), bilaga 1 1 Viktiga händelser 2 Uppföljning av mål och

Läs mer

Innehåll. Bilagor. 1 Årsbokslut - driftbudget 2 Måluppfyllelse/ Verksamhetsmått volymer - nyckeltal 3 Personalstatistik 4 Investeringsredovisning

Innehåll. Bilagor. 1 Årsbokslut - driftbudget 2 Måluppfyllelse/ Verksamhetsmått volymer - nyckeltal 3 Personalstatistik 4 Investeringsredovisning Innehåll MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN 2 Ansvarsområden 3 Årets resultat 3 Väsentliga personalförhållanden 3 Miljöredovisning 5 Kvalitet 6 Miljö och hälsoskydd 6 Bygglov 8 Investeringar 9 Bilagor 1 Årsbokslut

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL Sammanfattning av verksamhetsåret 1 Ansvarsområde 1 Årets resultat 1 Ekonomiskt utfall 2 Måluppföljning- och uppfyllelse 2 Kvalitetsredovisning

Läs mer

INNEHÅLL. Bilagor. 1 Tertialbokslut med prognos - driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget

INNEHÅLL. Bilagor. 1 Tertialbokslut med prognos - driftbudget 2 Tertialbokslut med prognos - investeringsbudget BUDGET- OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2014 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat 1 KOMMENTAR TILL PROGNOS 2 Prognos driftbudget

Läs mer

sid 2(7) Innehåll

sid 2(7) Innehåll Miljö- och bygglovsnämnden Förslag till MÅL och BUDGET 2012-2013 2011-05-31 sid 2(7) Innehåll INLEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDE... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 INRIKTNINGSMÅL, EFFEKTMÅL, PLANERAD PRODUKTION,

Läs mer

Innehåll sid 2(8)

Innehåll sid 2(8) Miljö- och bygglovsnämnden Förslag till MÅL och BUDGET 2014 2013-04-17 sid 2(8) Innehåll INLEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDE... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 INRIKTNINGSMÅL, EFFEKTMÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljö och Byggnämnden Verksamheten har 2013 genomgått ett antal utmaningar där den största varit fortsatt personalomsättning med rekrytering och nyanställningar inklusive utbildning

Läs mer

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden Årsbokslut Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Hållbar personalförsörjning... 4 3 Uppföljning

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Månadsuppföljning och prognos

Månadsuppföljning och prognos Månadsuppföljning och prognos februari 2017 Samhällsbyggnadsnämnden Godkänd av samhällsbyggnadsnämnden 2017-03-22 Väsentliga händelser Arbetet med att implementera den nya organisationen på samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Medarbetarna i siffror

Medarbetarna i siffror SHMF300 v 1.0 2007-03-27 MILJÖFÖRVALTNINGEN 2010-01-20 SID 1 (5) BILAGA 1: 5 PERSONALBERÄTTELSE 2009 Personalberättelsen innehåller en beskrivning av personalstrukturen och en redogörelse för och uppföljning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden ÅRSREDOVISNING 2009 Plan- och byggnadsnämnden 1 Plan- och byggnadsnämnden Verksamhet Uppföljning av uppdrag Huvudverksamhet: Bygglov och detaljplaner Grunduppdrag Plan- och byggnadsnämnden ska svara för

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Miljö- och bygglovsnämnden

Miljö- och bygglovsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 2013-02-26 Nämnd e. dyl. Miljö- och bygglovsnämnden Plats och tid Veddestarummet, Riddarplatsen 5, 9 tr, Jakobsberg kl. 18.00-19.20 Beslutande Ordförande Aphram Melki (C) Stig

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012,

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, Dnr 46/2012-041 Budget 2013 Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, 98 2012-10-05 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Direktionen... 5 Central

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014 Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2014 Överförmyndarnämnd 2014 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Vision... 3 Kommunfullmäktiges mål... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god

Läs mer

Tillsynsplan för miljönämnden 2017

Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Tjänsteutlåtande Miljöchef 2016-11-15 Anna von Axelson 08-590 973 72 Dnr: anna.von.axelson@upplandsvasby.se MN/2016:81 10052 Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Förslag till beslut Miljönämnden Miljönämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Administrativt stöd Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-11 INNEHÅLL SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE MED PILAR 2 SAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Bygg- och miljönämnden. Antagen av nämnden

Verksamhetsplan 2017 Bygg- och miljönämnden. Antagen av nämnden 1 Verksamhetsplan 2017 Bygg- och miljönämnden Antagen av nämnden 2016-12-15 2 VERKSAMHETSPLAN 2017 Inledning Bygg- och miljönämnden är den kommunala myndigheten som hanterar bygglov, bygganmälan och bostadsanpassning

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Behovsutredning enligt miljötillsynsförordning

Behovsutredning enligt miljötillsynsförordning Behovsutredning enligt miljötillsynsförordning Del 2 Resurser Dnr: Mbn 2013-1019 Anne Pagès Oktober 2013 2013-10-22 1 (6) Innehåll 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. UNDERLAG... 2 4. METOD... 3 4.1. Revidering

Läs mer

Miljö- och bygglovsnämnden. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Johan Malm. Ordförande Aphram Melki (C) Justerande Leena Jungefors (S)

Miljö- och bygglovsnämnden. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Johan Malm. Ordförande Aphram Melki (C) Justerande Leena Jungefors (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) 2013-10-01 Nämnd e. dyl. Miljö- och bygglovsnämnden Plats och tid Veddestarummet, Riddarplatsen 5, 9 tr, Jakobsberg kl. 18.00 20.30 Beslutande Ordförande Aphram Melki (C) Stig

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för byggenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa

Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för byggenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa ! " # $ % & ' ( ) * ' ' +, Aktivitetsplanen ska vara ett styrande dokument för byggenheten inom Plan- och byggavdelningen. Syftet med aktivitetsplanen är att den ska redovisa de politiska målsättningar

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13 Byggnadsnämnden Nämndplan 2012 2011-10-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 2.1 Omvärldsanalys 3 2.2 Personal 4 2.3 Ekonomi 4 2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar 5 2.5

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Överförmyndarnämnden. Uppföljningsrapport April 2015

Överförmyndarnämnden. Uppföljningsrapport April 2015 Överförmyndarnämnden Uppföljningsrapport April 2015 Uppföljningsrapport April 2015, Överförmyndarnämnden 2(8) 1 Verksamhetsanalys 1.1 Sammanfattning Kund/Brukare Överförmyndarnämnden är en myndighet som

Läs mer

Ny planeringsmodell inom miljöbalken, livsmedelagstiftningen och strålskyddslagen

Ny planeringsmodell inom miljöbalken, livsmedelagstiftningen och strålskyddslagen MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 2016-09-21 2016-4612 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 28 september 2016 Ny planeringsmodell inom miljöbalken, livsmedelagstiftningen och strålskyddslagen

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Bygg- och miljönämnden. Antagen av nämnden

Verksamhetsplan 2016 Bygg- och miljönämnden. Antagen av nämnden 1 Verksamhetsplan 2016 Bygg- och miljönämnden Antagen av nämnden 2016-01-21 2 VERKSAMHETSPLAN 2016 Inledning Bygg- och miljönämnden är den kommunala myndigheten som hanterar bygglov, bygganmälan och bostadsanpassning

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Sep 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet...

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011 261 BYGGNÄMNDEN BUDGET MED PLAN FÖR - Inledning/Sammanfattning Tids- och arbetsmässigt har detaljplanearbetet tidigare varit den klart tyngsta delen för byggnämndens politiker. Överföringen av ansvaret

Läs mer

Handlingsplan för att nå NKI 70 på bygglovenheten 2016

Handlingsplan för att nå NKI 70 på bygglovenheten 2016 2015-12-27 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE B 2015-002156 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Handlingsplan för att nå NKI 70 på bygglovenheten 2016 Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden noterar informationen

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Miljönämndens arbetsinstruktion

Miljönämndens arbetsinstruktion DNR:2015-2391 SID 1(6) Miljönämndens arbetsinstruktion Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Miljönämndens

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2016

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2016 Tjänsteutlåtande Chef 2015-11-12 Christer Björklund 08-590 973 72 Dnr: Christer.bjorklund@upplandsvasby.se MHN/2015:28 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-02-16 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 16 februari 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Högskolekansliet Åsa Dryselius, avdelningschef 2012-09-20 UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV HÖGSKOLEKANSLIETS MÅL ENLIGT VERKSAMHETSPLAN 2012 Uppföljningen

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2014 Tjänsteutlåtande Chef 2013-11-26 Anne-Charlotte Glantz 08-590 974 02 Dnr: Fax 08-590 733 40 MHN/2013:87 anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och

Läs mer

Verksamhetsplan. Bygg- och miljökontorets verksamhetsplan Dnr 2016/0075

Verksamhetsplan. Bygg- och miljökontorets verksamhetsplan Dnr 2016/0075 Verksamhetsplan 2017-02-09 Bygg- och miljökontorets verksamhetsplan 2017 Dnr 2016/0075 2 (5) INLEDNING Verksamhetsplanen är förvaltningens svar på byggnads- och miljöskyddsnämndens uppdrag till bygg- och

Läs mer

Skolförvaltningen - Uppföljning

Skolförvaltningen - Uppföljning 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden 1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-11-28 2013-005797- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 10 december 2014 Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-xx, xx Generella regler Ärendegrupper delegeras till antingen arbetsutskott, till viss nämndledamot eller

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Fördelningen av antalet anställda inom respektive avdelning är följande: Förvaltningsledning, Administrativa staben

Fördelningen av antalet anställda inom respektive avdelning är följande: Förvaltningsledning, Administrativa staben KULTURFÖRVALTNINGEN VB 2013 BILAGA 05 KUN MEDARBETARNA SID 1 (5) 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MEDARBETARNA Kulturförvaltningens verksamheter är i hög grad publika och personalintensiva och kvaliteten i

Läs mer

Bilaga 2.7 Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Bilaga 2.7 Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Handläggare: John Areschoug Telefon nr: 50828994 Mejladress:john.areschoug@stockholm.se Bilaga 2.7 Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Nyckeltal 100: Andel objekt med tillsyn Tillsyn Antal objekt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN EKAN VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en övergripande beskrivning av EKAN (ekonomi, administration, kommunikation och

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Verksamhetsberättelse miljödiplomeringen

Verksamhetsberättelse miljödiplomeringen Verksamhetsberättelse miljödiplomeringen 2012 Verksamhetsmål... 2 Personella resurser... 2 Prioriteringar... 2 Planerade projekt gentemot redan diplomerade företag/verksamheter... 2 Marknadsföring och

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Sida 1 (5) 2014-01-27 BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Personalberättelsen innehåller en beskrivning av personalstrukturen och en redogörelse och uppföljning av det personalstrategiska arbetet under

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdag Miljö- och bygglovsnämnden. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-4 Frédéric Klinghoffer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdag Miljö- och bygglovsnämnden. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-4 Frédéric Klinghoffer SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) 2011-01-25 Nämnd e. dyl. Miljö- och bygglovsnämnden Plats och tid Veddestarummet, Riddarplatsen 5, 9 tr, Jakobsberg, kl 18.00 19.30 Beslutande Ordförande Aphram Melki (C), Monica

Läs mer

Datum Ann-Charlotte Lind, bygg- och miljöchef Anders Simonsson, sekreterare. Måndagen den 23 februari, klockan 8.

Datum Ann-Charlotte Lind, bygg- och miljöchef Anders Simonsson, sekreterare. Måndagen den 23 februari, klockan 8. 1(13) Plats och tid Måndagen den 16 februari, klockan 15.00-16.10 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Jonas Ahlgren (S) Jonas Ahlgren (S) Niklas Isfeldt (S)

Läs mer

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Lars Wedlin 2016-01-20 2015-638 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 27 januari Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Förslag till

Läs mer

Verksamhetsplan och budget. för jävsnämnden Strategier Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun. Enhetsplan Medarbetarplan

Verksamhetsplan och budget. för jävsnämnden Strategier Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun. Enhetsplan Medarbetarplan Strategier Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Medarbetarplan Fastställd: Jävsnämnden 2016-12-xx x Dnr XXXX Verksamhetsplan och budget för jävsnämnden

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Mar 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Mar 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Mar 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 8 Hälsotal - total sjukfrånvaro...

Läs mer

Bilaga 6. Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Bilaga 6. Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Handläggare: John Areschoug Telefon nr:0871228994 Mejladress: john.areschoug@stockholm.se Bilaga 6. Nyckeltal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Nyckeltal 100: Andel objekt med tillsyn Andel utgörs av antal

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

3) Kommunstyrelsen beslutar att Ekerö Direkt ska lokaliseras i kommunhuset.

3) Kommunstyrelsen beslutar att Ekerö Direkt ska lokaliseras i kommunhuset. 2013-09-30 Daniel Lindqvist Kommunsekreterare 08 560 39 194 daniel.lindqvist@ekero.se Kommunstyrelsen Kontaktcenter Ekerö kommun Dnr KS13/134-001 Förslag till beslut 1) Kommunstyrelsen ger kommundirektören

Läs mer

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms sdf Administrativa avdelningen Tjänsteanteckningar Dnr: 291-2017-1.6. Sida 1 (10) 2017-08-109 Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholm

Läs mer

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner Kansli/ stöd till politiska beredningar och upphandling Personal Miljöoch hälsoskydd Funktionschef Lena Magnusson Funktionschef

Läs mer

Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN

Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Nämndens ansvarsområden... 3 Viktiga händelser... 3 Solna stads styrning... 3 Mål och uppdrag... 4 Nämndmål... 4 Ekonomisk

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdag Miljö- och bygglovsnämnden

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdag Miljö- och bygglovsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) 2010-10-05 Nämnd e. dyl. Miljö- och bygglovsnämnden Plats och tid Veddestarummet, Riddarplatsen 5, 9 tr Jakobsberg, kl 18.00 19.45 Beslutande Ordförande Monika Hallstensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2016-12-14 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Lars-Göran Gustavsson (S), ordförande Bertil Helmersson (V) Hans Lind

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden,

Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden Dnr 2017-6945 Sida 1 (6) 2017-05-16 ionsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2017-05-16 Nedan följer miljö- och hälsoskyddsnämndens delegering av beslutsbefogenheter

Läs mer

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-05-22 Tekniska nämnden Dnr Ten 2014/337 Mål och budget 2015- samhällsuppdraget Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse

Läs mer

Överförmyndare: Verksamhetsplan Sidnr. Innehållsförteckning

Överförmyndare: Verksamhetsplan Sidnr. Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2013-2014 Överförmyndare: Verksamhetschef: Innehållsförteckning Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen

Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen Birgit Reinbrand Dnr Kst 2015/479 November 2015 2015-11-27 2 (7) Innehåll 1. BAKGRUND... 3 2. ANSVAR OCH ORGANISATION... 3 3. UPPDRAG... 3 3.1. Kommunstyrelsens uppdrag...

Läs mer

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-31 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2013 2012-10-04

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2013 2012-10-04 Byggnadsnämnden Nämndplan 2013 2012-10-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 2.1 Omvärldsanalys 3 2.2 Personal 4 2.3 Ekonomi 4 2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar 5 2.5

Läs mer