Förvaltningschefens ord om Ansvarsområden 3 Årets resultat 3 Väsentliga personalförhållanden 3 Miljöredovisning 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningschefens ord om 2009 2 Ansvarsområden 3 Årets resultat 3 Väsentliga personalförhållanden 3 Miljöredovisning 5"

Transkript

1 Innehåll MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN 2 Förvaltningschefens ord om Ansvarsområden 3 Årets resultat 3 Väsentliga personalförhållanden 3 Miljöredovisning 5 Miljö och hälsoskydd 5 Ansvarsområde 5 Ekonomiskt utfall bilaga 1 6 Måluppföljning och måluppfyllelse bilaga 2 6 Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal bilaga 3 6 Kvalitetsredovisning 6 Viktiga händelser 6 Framtiden 6 Bygglov 7 Ansvarsområde 7 Ekonomiskt utfall bilaga 1 7 Måluppföljning och måluppfyllelse bilaga 2 7 Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal bilaga 3 7 Kvalitetsredovisning 7 Viktiga händelser 8 Framtiden 8 Investering 9 Bilagor 1 Årsbokslut - driftbudget 2 Måluppfyllelse 3 Verksamhetsmått volymer - nyckeltal 4 Personalstatistik 5 Investeringsredovisning

2 sid 2 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN Ordförande: Monika Hallstensson (M) Förvaltningschef: Per-Olof Kroon Antal anställda: 30 Förvaltningschefens ord om 2009 Miljö- och bygglovsnämnden redovisar glädjande nog ett positivt utfall för Prognoserna har under hela året visat negativa resultat. Det är framförallt bygglov som vänt ett stort negativt resultat i prognosen till ett positivt resultat i årsbokslutet. Ett antal större bygglovsprojekt kom in i slutskedet. Kommunens miljö- och hälsoskyddsarbete har ett gott rykte som det finns anledning att hålla fast vid. I Järfälla utförs mycket förebyggande arbete. Under 2009 har omfattande arbete lagts ned på att ta fram nya taxor inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Även verksamhetsplaneringen har fått ett lyft genom ett bra arbete från avdelningen. Bygglov har återigen haft ett framgångsrikt år, vilket bland annat har visat sig i enkätundersökningar där Järfälla fått mycket bra betyg för bygglovshanteringen. Över 80 procent av kunderna är nöjda med handläggningen. Handläggningstiderna för bygglov har också minskat betydligt. Dessa förbättringar är ett resultat av förvaltningens kvalitetsarbete och strävan att bli den bästa förvaltningen i landet. Under 2009 valde båda bygglovchefen och miljöchefen att avsluta sina anställningar i Järfälla kommun. I avvaktan på rekrytering av nya chefer har tillfälliga ledningar för avdelningarna utsetts. Dessa ledningar har fungerat mycket bra och avdelningarna har utvecklats positivt under tiden. Miljö- och hälsoskydd har till exempel aktivt bearbetat förvaltningens värderingar och vision och förankrat detta med nämnden. Från och med den 1 januari 2010 tillhör bygglov inte längre bygg- och miljöförvaltningen utan tillhör i stället kommunledningskontoret där bygglov och plan bildar en gemensam avdelning. Det finns ett behov av att utveckla samarbetet mellan dessa verksamheter. Bygglov kommer dock fortsatt att vara underställd miljö- och bygglovsnämnden. Ny miljöchef har rekryterats och finns på plats från och med den 15 mars. Per-Olof Kroon Bygg- och miljödirektör

3 sid 3 Ansvarsområden Bygg- och miljöförvaltningen är verkställande organ för miljö- och bygglovsnämnden och den tekniska nämnden. Under miljö- och bygglovsnämnden sorterar avdelningarna Miljö- och hälsoskydd samt Bygglov. Miljö- och bygglovsnämnden ansvarsområden är mycket lagstyrt vad gäller tillsyn och bygglovshantering. Miljö- och bygglovsnämnden är en lokal tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, tobaks- och livsmedelslagen. Kommunens miljödiplomeringsarbete av företag och verksamheter ingår även i nämndens ansvarsområde. Nämnden ansvarar, enligt planoch bygglagen (PBL), för bygglovverksamhet, tillsyn gällande ansvar i byggprocessen, ventilationsanläggningar samt hissar. Nämnden har också en rådgivande verksamhet gentemot allmänheten i bygg- och miljöfrågor. Ansvar per avdelning är beskrivet under respektive avdelning från sidan 5. Årets resultat Mnkr Budget Utfall Utfall Utfall Intäkter 7,4 7,8 7,7 8,7 Kostnader -16,8-16,8-18,9-16,5 Kapitalkostnader -0,1-0,1-0,1-0,1 Nettokostnad -9,5-9,1-11,3-7,9 Kommunbidrag 9,5 9,5 9,4 8,9 Årets resultat 0,0 0,4-1,9 1,0 Eget kapital ,7 Miljö- och bygglovsnämnden redovisar totalt ett överskott på 0,4 mnkr. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen visar högre intäkter inom miljöskydd och livsmedelskydd. Bygglovsavdelningen har haft lägre personalkostnader beroende på vakanser och avdelningens bygglovsintäkter gav ett överskott mot slutet av året. Den politiska verksamheten lämnar ett överskott på 0,1 mnkr, vilket främst beror på att konferenskostnaderna blivit lägre. Resultatet per avdelning och verksamhet finns redovisade i bilaga 1, samt kommenterat under respektive avdelning från sidan 5. Väsentliga personalförhållanden Antalet årsarbetare inom bygg- och miljöförvaltningen var under året 74 personer, varav 29 inom miljö- och bygglovsnämnden. Bygg- och miljöförvaltningen har nyanställt tolv personer, varav åtta inom miljö- och hälsoskydd och bygglov. Sju personer har slutat, varav fyra inom miljö- och bygglovsnämndens ansvarsområde. Förvaltningen tog emot två praktikanter under hösten vid kart och Gis och ledning och stöd. En kommungemensam kundtjänst etablerades under året och två medarbetare från förvaltningens kundtjänst för VA och avfall gick över till denna.

4 sid 4 Både på bygglov och miljö- och hälsoskydd slutade avdelningscheferna sin anställning vid halvårsskiftet. På miljö- och hälsoskydd valde man att under rekryteringen av ny chef, tillsätta två tillförordnande chefer med olika ansvarsområden. En ny chef är rekryterad till miljö- och hälsoskydd som börjar sin anställning våren Bygglov övergick organisatoriskt till Kommunledningskontoret 1 januari På bygglov fanns redan en tf chef utsedd och denna har därefter fått fortsatt förordnande. För att klara bemanningen vid bygglov, när en medarbetare på heltid gick in som tf chef och en blev föräldraledig, rekryterades under våren två vikarier. Dessutom har en bygglovhandläggare arbetat 50 procent i ett kommunövergripande projekt med utvecklingen av Jakobsbergs Centrum. Avdelningen intensifierade också ett projekt med att digitalisera bygglovhandlingar och en person visstidsanställdes speciellt för detta. På miljö- och hälsoskydd sade två tillsvidareanställda handläggare upp sig under året. Fem vikarier har anställts under året och två av dess har fått tillsvidareanställning. Resterande tre vikarier fyller ut för bland annat en föräldraledig medarbetare samt för de som är tillförordnade som avdelningschefer. Under våren hade även en person projektanställning som specialist för arbete med radonfrågor. Inom förvaltningen har den totala könsfördelningen varit ganska jämn men inom miljö- och bygglovsnämnden är antalet kvinnor fler än män. Medelåldern inom miljö- och bygglovsnämnden är 43 år, och inom tekniska nämnden 50 år. Kompetensutveckling Kompetensutveckling är mer än kurser och seminarier. Även praktik, studiebesök, mässor, seminarier, erfarenhetsutbyte med mera ska betraktas som kompetensutveckling enligt den Personalpolitiska handlingsplanen Förvaltningen valde att för 2009 satsa på det aktiva medarbetarskapet. Bygg- och miljöförvaltningen ska vara en professionell förvaltning med trivsel för alla medarbetare och som har förmåga att ge service till kommuninnevånarna. Arbetet med att förankra dessa värderingar fortsatte under 2009 bland annat genom att ta fram en generell medarbetarroll samt ytterligare åtta yrkesroller. Dessa används i förvaltningens kompetenssystem för att kartlägga samtliga medarbetarnas kompetens. Detta projekt kommer att fortsätta På miljö- och hälsoskydd gjordes en stor utvecklingsinsats under våren med hjälp av extern konsult. Det aktiva medarbetarskapet var i fokus och medarbetarna gjorde flera framsteg med att utveckla verksamheten. På bygglov har flera handläggare i olika utsträckning varit inblandade i olika projekt samt vidareutbildat sig. För kompetensutveckling har 366 dagar (439 dagar 2008) totalt nyttjats inom förvaltningen. Arbetsmiljö

5 sid 5 Arbetsmiljön har påverkats av att både miljö- och hälsoskyddsavdelningen och bygglov har varit utan ordinarie avdelningschef under halva året. På båda avdelningarna har man fått rekrytera och skola in nya vikarier för att täcka upp förordnanden och arbeta med utveckling av verksamheten. Till båda avdelningarna är nu nya chefer utsedda. De tillförordnade cheferna har gjort ett mycket gott jobb! Dessutom har frågor beträffande arbetsuppgifter till den kommungemensamma kundtjänsten pågått hela året och berört hela personalen. Förhoppningen är att kundtjänsten ska kunna avlasta handläggarna på förvaltningen så att de kan utföra sina uppgifter med mindre stress. Friskvård Friskvårdstimmen är en uppskattad förmån bland personalen. Friskvårdsbidraget på 1000 kr per år har utnyttjats av i snitt 43 personer. I november ordnade ledning och stöd en stegtävling för personalen. Detta lockade flera medarbetare att gå ut och röra på sig. I snitt har 43 medarbetare använt 21 timmar under året för friskvård. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron för hela Bmf är 3,4 %, för Mbn 4 %. Sjukfrånvaron i procent av arbetad tid har ökat för kvinnor både inom Mbn och Ten, och är nu 5 %. Andelen kvinnor utan sjukfrånvaro har sjunkit inom Ten från 48 % till 32 %.Bygg- och miljöförvaltningen har betalat sjuklöner för totalt kr mot 201 tkr förra året. Miljöredovisning Bygg- och miljöförvaltningen förlängde sitt miljödiplom guld i december 2009, diplomet gäller i två år. Under 2008 och 2009 har vi uppfyllt målen om att formulera riktlinjer för inköp av miljömärkta varor och att införskaffa miljöbilar, förvaltningen leasar nu två miljöbilar av Mark och fordon (en gasbil och en dieselbil). De ersätter privat bil i tjänsten och en icke miljöklassad tjänstebil. Elva medarbetare har 2009 deltagit i en 1,5 timmes grundläggande miljöutbildning. Inför revideringen av miljödiplom guld 2011 finns det mål kring bland annat energiförbrukningen, pappersförbrukning och jordbrukets verksamhet. I förvaltningens utrymmen i posthuset ska rörelsedetektorer för belysningen installeras, pappersförbrukningen ska sänkas med 5 % och jordbrukets verksamhet ska minska utlakning av kväve från 15 kg/ha till 14 kg/ha. Miljö och hälsoskydd Ansvarsområde Miljö och hälsoskydd utför tillsyn inom miljöbalken samt livsmedels- och tobakslagens område. Arbetet består av inspektioner och besiktningar för att kontrollera att lagar och beslut som fattats med stöd av dessa följs, förelägganden och förbud för att åstadkomma rättelse, anmälan till polis- eller åklagarmyndighet vid misstanke om brott, beslut om miljösanktionsavgift, rådgivning och information samt verksamhets-

6 sid 6 uppföljning. Inom livsmedel bedrivs tillsynen på ett likartat sätt, dock sker inga beslut om miljösanktionsavgifter inom detta område. Tillsynen på djurskydd upphörde från år Ekonomiskt utfall bilaga 1 Miljö och hälsoskydd redovisar ett överskott på + 0,1 mnkr. Jämfört med föregående år är resultatet 0,5 mnkr sämre. Resultatet beror på lägre personalkostnader och ökade intäkter inom miljöskydd och livsmedel, ökade kostnader finns inom organisationsutveckling och systemunderhåll. Måluppföljning och måluppfyllelse bilaga 2 Miljö och hälsoskydds effektmål är uppfyllda. Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal bilaga 3 Huvuddelen av verksamhetsplanen är genomförd. Kvalitetsredovisning Miljö- och hälsoskydd har tagit fram en enkät, hjälp oss att förbättra vårt arbete med syfte att utveckla tillsynen. Utvärderingen visar övervägande positiva svar samt även att vissa skrivelser upplevs som svåra att förstå. Miljö- och hälsoskydd:s mallar har gåtts igenom systematiskt under året dessutom har hemsidan setts över. Miljöoch hälsoskydd har även följt andra avdelningars kvalitetsarbete (Lean). Den nya ledningen har, från i somras, arbetat med att i enlighet med förvaltningens BMF kultur (Lean anda) synliggöra vårt visions-, verksamhets-, mål- och kulturarbete samt att minska antalet arbetsgrupper på avdelningen. Under året har en e-tjänst för anmälan av bergvärme tagits fram och i bruk. Viktiga händelser Miljö- och hälsoskydd har flera gånger sett över verksamhetsplaneringen med anledning av ändrade personalförhållanden (se nedan). Detta har lett till mindre justeringar av planeringen och att ambitionsnivån fått sänkas något. Under våren har en extern konsult arbetat med ledarskapet på avdelningen och förnyelse av de interna samarbetsformerna. Avdelningsledningen har lagt ned ett omfattande arbete med ny, miljöbalks-, livsmedels- och strålskyddstaxa samt upphävande av djurskyddstaxa (där tillsynen gått över till länsstyrelsen). Ett omtag i samband med chefsbyte har medfört betydande merarbete. Under hösten har arbetet med vision Bästa BMF inletts på verksamhets och visionskonferens med nämnden på Friibergh herrgård. Verksamhetsplan för 2010 förankrades med nämnden. I december fastställdes den av nämnden. Med anledning av förändringar i livsmedelslagen från och med den 1 december 2009 har livsmedelsgruppen arbetat med nya rutiner för handläggning och information. Framtiden För år 2010 har avdelningen avsatt mer tid än vanligt för avdelningsgemensamma administrativa projekt/kvalitetsarbete. Vilka dessa aktiviteter är kommer att preciserats efter att Karin Seleborg, ny chef för avdelningen, tillträder den 15 mars 2010.

7 sid 7 Bland annat är det osäkert hur mycket tid arbetet med kommunens nya kundtjänst kommer att ta. Under året kommer avdelningen att avsätta mer tid än vanligt för området fysisk planering. Anledningen till det är arbetet med Mälarbanan, en förmodad ökning av antalet detaljplaner främst kring Barkarbystaden samt en prioritering av energiområdet. Exempel på prioriteringar som görs är: Tillsyn med anledning av ny avfallsplan 2008 Skoltillsyn Projekt inom energiområdet, förorenad mark och vattenskyddsområdet. Bygglov Ansvarsområde Bygglov handlägger och granskar bygglov- och bygganmälansärenden, svarar för tillsyn enligt PBL, samt utövar tillsyn över ventilationsanläggningar och hissar. Ekonomiskt utfall bilaga 1 Bygglov redovisar ett överskott på +0,3 mnkr. Jämfört med föregående år är resultatet 2,9 mnkr bättre. Bygglov har haft lägre personalkostnader beroende på vakanser och att man under året deltagit i stora planprojekt. Resultatet beror till stor del på lågkonjunkturen och att ärendena under året är något fler än 2008 men projektens storlek är betydligt mindre. En ökning av intäkterna skedde under slutet av året vilket till slut innebar högre intäkter inom bygglov. Ytterligare en anledning till minskade intäkter är det lokalbyte som genomförts och inneburit störning under en längre tid. Måluppföljning och måluppfyllelse bilaga 2 Bygglovs effektmål är uppfyllt. Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal bilaga 3 Cirka 760 beslut om bygglov samt bygganmälan har fattats under året. Antalet är missvisande då man i en stor del av besluten har slagit ihop både bygglov och bygganmälan till ett beslut. Skulle dessa redovisas var för sig blir siffran Åtagande om genomsnittlig handläggningstid om 8 veckor vid komplett ansökan uppfylls. Genomsnittlig handläggningstid från första handling till utskickat beslut är endast 5,2 veckor. Kvalitetsredovisning Bygglov påbörjade ett kvalitetshöjande arbete enligt Lean hösten 2008, arbetet har följts upp under våren 2009 och visade på mycket bra resultat. Pga tidsbrist har utvecklingsarbetet inte fortsatt lika intensivt men de framtagna arbetsmetoderna används och justeras löpande. Ett resultat av de ändrade arbetsmetoderna är att handläggningstiden minskats från ca 9 veckor till 5 veckor. Bygglov i Järfälla deltar i Bygglovalliansen, vilken består av ca 15 kommuner i stockholmstrakten som samverkar i bygglovfrågor. Tillsammans genomför kommunerna årligen en kundundersökning i enkätform. Järfällas resultat 2009 är lika som 2008, 82% är nöjda med handläggning och service. Andelen som är mycket nöjda har ökat jämfört med 2008.

8 sid 8 Miljöredovisning Flytten har inneburit mindre och mer effektivt utnyttjade lokaler. Färre antal skrivare och liknande maskiner används och sopsorteringen har fått bättre lösning. Skrivare/kopiator har ersatts med nyare och energieffektivare med dubbelsidig utskrift. Under hösten har avdelningen arbetat med att förnya förvaltningens gulddiplom. I december förlängdes diplomet. Viktiga händelser ROT-avdraget har medfört att antalet ärenden under året är något fler än 2008 men lågkonjunkturen innebär att projektens storlek är betydligt mindre vilket innebär lägre intäkter. Lågkonjunkturen inom byggbranschen började vända under hösten och ett antal större byggprojekt kunde behandlas strax före årsskiftet. I samband med att stadsarkitekten avslutar sin anställning beslutas att bygglovavdelningen från årsskiftet 2009/2010 organisatoriskt ska tillhöra kommunledningskontoret och bilda en ny Plan- och bygglovavdelning, men bygglov ska fortfarande rapportera till Miljö- och bygglovsnämnden. Ny stadsarkitekt har anställts och tillträder i februari Mitt under avdelningens högsäsong, vår/försommar, planeras och genomförs ett lokalbyte för att minska förvaltningens lokalytor och för att lämna plats åt den nya kundtjänsten. Lokalbytet medför störning i produktionen före, under och efter flytten. De mindre lokalerna innebär även att avdelningens pappersarkiv måste minskas. Ca 4000 bygglov beslutade under åren 1960 till 2004 har mikrofilmats. Kostnad för detta inklusive lönekostnad för extra personal har omförts till investeringsprojekt som avslutats. Projektet Utveckling av Jakobsbergs centrala delar och planering för utbyggnad av Mälarbanan har krävt relativt stor arbetsinsats från avdelningens sida. Centrumprojektet har avslutats men fortsätter i annan form. Arbetet med Mälarbanan fortsätter och kommer innebära ytterligare arbete för avdelningen under lång tid. Stadsarkitektens initiativ Fredagsforum fortsatte även under våren Föreläsningarna och diskussionerna har varit uppskattade men antalet deltagare har varit relativt lågt. Den e-tjänst för bygglovansökan som utvecklats och driftsatts under 2008 har fortfarande inte kunnat integreras med ärendesystemet. E-tjänsten har därför inte marknadsförts i någon större utsträckning och endast ett fåtal ärenden inlämnats elektroniskt. Några positiva effekter av e-tjänsten i form av tidsvinst eller mindre pappershantering har inte därmed inte uppnåtts. Framtiden Exakt vad avdelningens organisatoriska förändring kommer innebära för bygglovhanteringen är ännu okänt. Ett närmare samarbete kring planeringsfrågor eftersträvas samtidigt som samarbetet med andra fackområden också måste utvecklas för att möta upp informationsbehoven och den tekniska utvecklingen. De större byggprojekten i Järfälla och i princip hela Sverige avstannade under fjärde kvartalet 2008 och har legat på en låg nivå under 2009, men en ljusning i byggandet har märkts under sista kvartalet.

9 sid 9 Utbyggnaden av Barkarbystaden har börjat och planering för nästa etapp pågår. För att kunna hålla sina ramar i budgeten även vid en fortsatt lågkonjunktur kommer bygglovtaxan att ses över för att intäkterna från de mindre ärendena bättre ska täcka arbetskostnaderna. Underskottet av bostäder i stockholmsregionen medför stor efterfrågan på byggbar mark. Det är därför viktigt att vara beredd på en kommande byggboom direkt efter lågkonjunkturen. En ny plan- och bygglag kommer troligen att träda i kraft under 2011 och innebära att kommunernas tillsynsansvar utökas. Det är därför viktigt att Järfälla utökar sitt tillsynsarbete inom byggandet och förbereder sig för ännu större krav på arbetsinsatser inom området genom att utöka sina budgetramar för tillsynsarbete och utbildning. Investering Investeringsredovisning bilaga 5 Miljö- och bygglovsnämnden har två investeringsprojekt, vilka avser Bygglovs digitalisering av äldre arkivmaterial och införande av ett nytt ärendehanteringssystem. Arbetet med att överföra äldre arkivmaterial till digitalt arkiv har pågått under flera år. Med anledning av att Bygglov flyttade till mindre lokaler i somras var arbetet tvunget att intensifieras. Digitaliseringen är nu slutfört och projektet avslutas med en total utgift på tkr. Projektets underskott för året är 732 tkr, vilket föreslås att delvis täckas av investeringsmedel om 200 tkr för år Upplysningsvis återlämnades 180 tkr år 2004 i samband med det årets ombudgetering. Av årets budget på 100 tkr för införande av ett nytt ärendehanteringssystem har inget nyttjats på grund av leverantören. Projektet planeras nu att starta år 2010.

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljö och Byggnämnden Verksamheten har 2013 genomgått ett antal utmaningar där den största varit fortsatt personalomsättning med rekrytering och nyanställningar inklusive utbildning

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011 261 BYGGNÄMNDEN BUDGET MED PLAN FÖR - Inledning/Sammanfattning Tids- och arbetsmässigt har detaljplanearbetet tidigare varit den klart tyngsta delen för byggnämndens politiker. Överföringen av ansvaret

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN EKAN VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en övergripande beskrivning av EKAN (ekonomi, administration, kommunikation och

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Högskolekansliet Åsa Dryselius, avdelningschef 2012-09-20 UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV HÖGSKOLEKANSLIETS MÅL ENLIGT VERKSAMHETSPLAN 2012 Uppföljningen

Läs mer

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner Kansli/ stöd till politiska beredningar och upphandling Personal Miljöoch hälsoskydd Funktionschef Lena Magnusson Funktionschef

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelse miljödiplomeringen

Verksamhetsberättelse miljödiplomeringen Verksamhetsberättelse miljödiplomeringen 2012 Verksamhetsmål... 2 Personella resurser... 2 Prioriteringar... 2 Planerade projekt gentemot redan diplomerade företag/verksamheter... 2 Marknadsföring och

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal JÄMFÖRELSERAPPORT Måttbandet mäter Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal En jämförelse av kommunens miljö-, bygg- och planverksamhet ur ett brukar- och medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Luleå,, Skellefteå,,,,,

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

Tillsyn och kontroll ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014

Tillsyn och kontroll ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014 ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014 Förord Frågor om taxor berör och intresserar många i kommunerna. Det gäller såväl politiker och tjänstemän som de företag som berörs. Sveriges

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 3/2012. Årsredovisning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 3/2012. Årsredovisning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden s handling 3/2012 Årsredovisning Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Ekonomisk översikt och finansiell analys... 3 1.2 Personal... 3 1.3 Framtiden...

Läs mer

Ändamålsenlighet avseende överförmyndaren

Ändamålsenlighet avseende överförmyndaren Revisionsrapport Ändamålsenlighet avseende överförmyndaren Trelleborgs kommun Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult 21 juni 2011 Innehållsförteckning 1 Bakgrund

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag 2015-05-21 kl. 08:15. Sten-Inge Kedbäck Dan Wikström

Plats och tid Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag 2015-05-21 kl. 08:15. Sten-Inge Kedbäck Dan Wikström 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08:30 Ärenden 2-3 Plats och tid Centrumhuset,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 miljö- och bygglovsavdelningen. Halvårsuppföljning

Verksamhetsplan 2013 miljö- och bygglovsavdelningen. Halvårsuppföljning Verksamhetsplan 2013 miljö- och bygglovsavdelningen Halvårsuppföljning 1 Innehåll BAKGRUND... 3 VÅR UPPGIFT... 3 EFFEKTMÅL... 4 RESURSER... 6 AVDELNINGSGEMENSAMMA PROJEKT... 6 BYGGLOV... 7 MILJÖDIPLOM...

Läs mer

TERTIALRAPPPORT 2010 FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Förvaltningschefen redovisar en ekonomisk tertialrapport med utfall t o m april 2010.

TERTIALRAPPPORT 2010 FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Förvaltningschefen redovisar en ekonomisk tertialrapport med utfall t o m april 2010. 5 2.2 TERTIALRAPPPORT 2010 FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Förvaltningschefen redovisar en ekonomisk tertialrapport med utfall t o m april 2010. Rapporten visar på en positiv budgetavvikelse för nämndens

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Sida 1 (15) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, kl. 18.30 20.20 Beslutande Carl-Olof Landgren (S) Philip Maughan (V) Håkan Dahlgren (M)

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN

Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN Verksamhetsberättelse EKONOMISEKTIONEN 2(9) 1. Verksamhetsöversikt Ekonomisektionen utgör kommunens samlade enhet för ekonomiadministration. Huvuduppgiften för sektionen är att ge förvaltningen och den

Läs mer

Överförmyndare: Verksamhetsplan 2015. Sidnr. Innehållsförteckning

Överförmyndare: Verksamhetsplan 2015. Sidnr. Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2015 Överförmyndare: Verksamhetschef: Innehållsförteckning Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051

Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se 10051 Tjänsteutlåtande Miljö- och hälsoskyddschef 2014-04-02 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:18 10051 Behovsutredning 2015 Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00 10 december 2013 Protokoll Styrgruppsmöte 4 december 2013 GR Göteborg, 13.00-15.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Daniel Eek, Göteborgs stad Monica Dahlberg, Göteborgsregionens

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Hittills har 2 av 7 fastighetsägare med direktutsläpp åtgärdat sitt avlopp på eget initiativ, vilket ses som positivt.

Hittills har 2 av 7 fastighetsägare med direktutsläpp åtgärdat sitt avlopp på eget initiativ, vilket ses som positivt. Jeanette Nilsson 0477-441 70 jeanette.nilsson@tingsryd.se 2009-02-23 1(6) INFORMATION Kommunstyrelsens arbetsutskott Avloppsinventering delredovisning för 2008 RESULTAT Inventeringen omfattar enskilda

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland.

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland. 1 (8) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Plan för miljö- och byggnämnden MBN2013-11-21 154 Beslutad av Kontrollstation Miljö och byggnämnden Miljö- och byggförvaltningen Beslutad

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764

MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN STRÖMSTADS KOMMUN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN. Dnr: MBN/2014-1764 MILJÖ & HÄLSA VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSAVDELNINGEN INOM MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2015 Dnr: MBN/2014-1764 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Miljö- och byggnämndens Bokslut

Miljö- och byggnämndens Bokslut Ekonomi Arbetssätt Kund/Brukar e Hållbart samhälle Medarbetare Miljö och byggnämndens Bokslut Diarienummer: 25 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING FÖR MILJÖ OCH BYGGNÄMNDEN... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING...

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av hantering av bygglovsansökningar. Eslövs kommun. Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult

Revisionsrapport. Granskning av hantering av bygglovsansökningar. Eslövs kommun. Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Revisionsrapport Granskning av hantering av bygglovsansökningar Eslövs kommun Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Nämndernas verl(samhets berättelse januari-juni 2015

Nämndernas verl(samhets berättelse januari-juni 2015 Ca LINDESBERGS KOMMUN --~---i L} u s n ars ~ P. rq~ 1

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Tjänsteerbjudande Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Livsmedelsärenden Livsmedelsärenden ska handläggas snabbt och rationellt. Kontroll över att företagen efterlever

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av Barn- och utbildningsnämndens. styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Åtvidabergs kommun

REVISIONSRAPPORT. Granskning av Barn- och utbildningsnämndens. styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Åtvidabergs kommun REVISIONSRAPPORT Granskning av Barn- och utbildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten Åtvidabergs kommun December 2003 Håkan Lindahl Karin Jäderbrink Innehållsförteckning Inledning...3

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-19. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Valön (7:an) torsdag 2015-02-19 kl. 08:15-12:00, 13:00-15:00

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-19. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Valön (7:an) torsdag 2015-02-19 kl. 08:15-12:00, 13:00-15:00 1 Plats och tid Centrumhuset, Henån, Valön (7:an) torsdag 2015-02-19 kl. 08:15-12:00, 13:00-15:00 Beslutande Anne-Marie Petersson Birthe Hellman Sten-Inge Kedbäck, ej 45 Anders Hygrell Peter Lanzén Raymond

Läs mer

Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Jens Trondman Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Jens.Trondman@malmo.se Medel för utvecklingsarbete avseende utvecklingsplan för

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Dnr Mbn 2011-505 OL Rapport tillsyn på gymnasieskolor och vuxenutbildningar i Järfälla kommun 2011

Dnr Mbn 2011-505 OL Rapport tillsyn på gymnasieskolor och vuxenutbildningar i Järfälla kommun 2011 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-01-11 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2011-505 OL Rapport tillsyn på gymnasieskolor och vuxenutbildningar i Järfälla kommun 2011 Förslag till beslut 1 Godkänna rapporten

Läs mer

Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08

Dnr MN14/17. Miljönämnden. Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Dnr MN14/17 Miljönämnden Internöverenskommelse Miljönämnden - Samhällsbyggnad 2015 Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Internöverenskommelse Dnr MN14/17 2/13 1. Formalia 1.1. Parter/kontaktpersoner Beställare

Läs mer

1(1) Datum 2013-10-21 Handläggare Personalstrateg Johan Lexfors Kommunledningskontoret Personalavdelningen 0451-26 80 99 johan.lexfors@hassleholm.se Riktlinjer för praktikplatser gällande praktikanter

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-05-18 2015-1030-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 28 maj 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Löpande uppföljning. Strategiska mål. Prioriterade mål. Datum: 2008-05-16

SAMHÄLLSBYGGNAD. Löpande uppföljning. Strategiska mål. Prioriterade mål. Datum: 2008-05-16 Löpande uppföljning Datum: 2008-05-16 Period (månad) Tertial 1 2008 Från (sektor, enhet/namn) Samhällsbyggnad Till (nämnd, delegation etc) Samhällsbyggnadsdelegationen Strategiska mål Kommentarer från

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2013-09-12 Innehållsförteckning Ärende Sida 74 Budget 2013 - tertialavstämning 2... 164 75 Budget 2014... 165 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2012

Ekonomisk rapport efter september 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Ottosson 2012-11-01 BUN 2012/1205 0480-45 30 32 Barn- och ungdomsnämnden Ekonomisk rapport efter september 2012 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Inledning Tillsynsplanering Hur Taxa och verksamhetsplanering Kommunexempel på hur man kan planera Behovsutredningar Varför

Läs mer

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1 Löneavtal 2013 Version 2013-06-19 TEO 2 Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling kräver en aktiv medverkan från arbetsgivaren, arbetstagarna och de

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer