Rätt team vid upphandling samt möte med leverantör som utvärderingskriterium en kort genomgång av saker som LOU INTE tar upp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rätt team vid upphandling samt möte med leverantör som utvärderingskriterium en kort genomgång av saker som LOU INTE tar upp"

Transkript

1 Rätt team vid upphandling samt möte med leverantör som utvärderingskriterium en kort genomgång av saker som LOU INTE tar upp Magnus Josephson IT-Upphandlingsdag 21 januari

2 Magnus Josephson Upphandlingsjurist, OPIC - Över 800 företag utbildade sedan 1 okt Stockholms handelskammares upphandlingsråd NOU - Juridisk handläggare, telefonrådgivning - Över 5000 ärenden Hallvarsson&Halvarsson - Investor Relations: Kommunikation för börsföretag - SCA, Ericsson, Securitas m fl börsbolag 2

3 Vad gör OPIC? Tre saker/affärsområden: Information om pågående och avslutade upphandlingar Utbildning, analys och affärsutveckling Verktyg för upphandling Vi är ca 50 personer Garanterat bäst bevakning av upphandlingar Marknadsledande på leverantörsutbildningar Kontakt: tel Kontakta Magnus Josephson:

4 Dagens fråga Hur många här skulle gifta sig med någon utan att träffa den utvalde i förväg? Hur många här skulle köpa tjänster från hantverkare utan att ha träffat någon av dem? Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att det är DIREKT OLÄMPLIGT att köpa vissa tjänster och byggentreprenader utan att ha med möte som utvärderingskriterium! 4

5 Dagens agenda Möte som utvärderingskriterium När och hur? Så kan mötet utvärderas Utvärderingsfasen sammanfattning Vilken info skall ingå i utvärderingen? Rätt team vid utvärdering/genomförande av upphandlingen Subjektiva bedömningar så kan de användas vid utvärdering 5

6 Utvärdering av möte hur göra? Magnus Josephson, OPIC 6

7 Block 1 Utvärdering av möte HUVUDBUDSKAP: Det GÅR att använda MÖTE som en del i utvärderingen NÄR bör det användas? Om ni köper tjänster som utgör PROJEKT eller tjänster som skall utföras regelbundet under en längre tid Använd möte i de fall kvaliteten på projektets nyckelpersoner är viktiga Exempel: Reklam, IT-projekt, Byggentreprenader, Städning, Konsulttjänster generellt 7

8 Standardutvärderingar vid uh Några exempel från verkligheten, slumpvis utvalda 8

9 Markanläggning AFB.51 Prövning av anbudsgivare Vid prövning av anbud kommer priset att vara avgörande, såvida entreprenören uppfyller kraven enl AFB.15. Beställaren förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud. 9

10 Vägbygge 10

11 Hamnarbete Maximal poäng för kvalitetsparametrarna är 100 poäng. Poängen är sedan uppdelad för respektive parameter, enligt nedan. Kvalitet och kompetens på organisation (100 %). Poäng 100 = Mycket bra erfarenheter och kompetenser på utförande av liknande uppdrag. Flera referensuppdrag med mycket goda vitsord. Poäng 70 = Bra erfarenheter och kompetenser på utförande av liknande uppdrag. Ett par referensuppdrag med goda vitsord. Poäng 30 =Acceptabel nivå på erfarenheter och kompetenser. Här tittar vi på anbudets innehåll och referensuppdrag och kompletterar med referenstagning. 11

12 Expertstöd vid kravställning av IT-system Det anbud kommer att antas som är det mest ekonomiskt fördelaktiga med hänsyn till den samlade bilden av erfarenhet och omdöme från referenser vilket kommer att ges en högre vikt än priset. 12

13 Juridiska tjänster 13

14 Uh av IT-konsulter För att fastställa om erbjuden konsult i det enskilda uppdraget har begärd kompetens och erfarenhet kommer CV och referenser att infordras. I referenstagningen kommer följande frågor att ställas till referenten: 1. Bedöm konsultens engagemang 2. Bedöm konsultens samarbetsförmåga 3 Bedöm konsultens förmåga etablera goda relationer med såväl organisationens ledning som dess medarbetare. 4. Bedöm konsultens förmåga att genomföra uppdrag inom uppsatta tidsramar. 5. Bedöm hur väl konsulten dokumenterat uppdraget. 6. Bedöm totalintrycket av genomförandet I vissa fall kan även samtal komma ske mellan Verket och den enskilde konsulten för att verifiera kompetensen. Verkets egna eventuella erfarenheter av den enskilde konsultens kompetens kan komma att värderas. 14

15 Uh av verksamhetssystem för avgifter Den anbudsgivare som får lägst justerat pris vinner upphandlingen. Priset justeras med ett relativt påslag på priset med en uppräkningsfaktor 3,0.enligt nedanstående formel. 1.Pris Justerat pris = totala priset enligt bilaga 1+ absolut påslag Absolut påslag = ((max poäng 191 erhållen poäng )/ max poäng 191) x 3 x pris 2. Funktionalitet Bilaga 2: Bör ger för ja svaren i kap poäng/fråga. Max poäng bilaga 2 är 26 poäng Bilaga 3: Ger enligt bedömning poäng 1-5/fråga max 75 poäng. Total poäng för bilaga 2 och 3 max 101 poäng. 3. Användarvänlighet En referensgrupp kommer att bedöma användarvänligheten utifrån leverantörens demonstration och lämnade referenser. Vid behov kan andra användare komma att kontaktas. Gruppens poängsättning sker efter en skala mellan poäng. Den sammanlagda poängsumman för Funktionalitet och Användarvänlighet kan således bli max = 191 poäng. Denna poäng utgör underlag för att beräkna det absoluta påslaget enligt ovan. 15

16 Vad säger LOU om möte? INGENTING! Utvärdering sker enligt den ekonomiskt mest fördelaktiga modellen Följ principerna om likabehandling, ickediskriminering, rimlighet och tydlighet så går det bra 16

17 Vad säger NOU/KKV? Se Upphandling av konsulttjänster enligt 6 kap. LOU sid. 18 Den upphandlande enheten avgör i enlighet med principen om likabehandling och icke-diskriminering om utvärderingen av inkomna anbud förutsätter en muntlig presentation och i så fall med vilka konsulter. Den upphandlande enheten avgör också vilka frågeställningar som skall tas upp vid presentationen. Se även lagkommentaren 17

18 Vad säger NOU/KKV? Forts Se NOU-info, okt -06 Den upphandlande myndigheten eller enheten kan i vissa typer av upphandling ha behov av att möta potentiella leverantörer Det kan t.ex. vara aktuellt vid byggentreprenader, installationsarbeten eller vissa typer av tjänster. LOU reser inga generella hinder mot sådana besök. Inte heller EG-rätten reglerar sådana situationer. Lagen och direktiven räknar med att ett sådant behov finns och anger t.o.m. att anbudsgivningen vid öppen eller selektiv upphandling kan föregås av besök på platsen för leveransen eller hos den upphandlande enheten. Tidsfristerna skall då förlängas i skälig utsträckning 18

19 Hur skall det viktas? Använd fler mjuka parametrar vid utvärdering av människor Använd möte som utvärderingskriterium Vikta mötet tyngst om ni tycker att det är viktigast, annars inte Identifiera nyckelkompetenser träffa dessa Ex: Projektledare samt produktionschef Platschef Seniorkonsult En bra projektledare ser framtida problem inte gårdagens misstag 19

20 Hur går mötet till? Mötet är en intervju ej förhandling Upphandlaren bestämmer vilken typ av och hur mycket information som behövs för att välja leverantör Fråga ERA projektledare vad som är viktigt tag med i FFU och på mötet Se upp för Zlatan Lägg på några veckor i utvärderingsfasen så hinner ni jämför med projektets totala längd 20

21 Vilka utgångspunkter för mötet? Offentlig upphandling - LOU gäller Uppdrag där projektgrupperna är viktiga Ex: Vägar, broar, vattenledningar, avancerade konsulttjänster mm Köparen har hög beställarkompetens Kan branschen och dess aktörer Kan uppgiften förstår uppdraget Ser igenom säljsnack Förutsättningarna för mötet är kända för leverantören redan i förfrågningsunderlaget 21

22 Vilka skall vara med på mötet? Från köparen: Engagerad behovskunnig Expert LOU-kunnig Från säljaren: De nyckelpersoner som ni bedömer viktigast för projektet Ex: IT-projekt Projektledaren Teknisk chef + ev. någon programmerare Kundansvarig 22

23 Säger LOU något om rätt team? Se 14 kap Projekttävlingar på tjänsteområdet Vägledande även om det inte är tävling (anser jag ) Juryn och dess sammansättning 7 En jury skall utse vinnande bidrag i en projekttävling. Ledamöterna i juryn skall vara fysiska personer som är oberoende i förhållande till deltagarna i projekttävlingen. Om det krävs särskilda yrkesmässiga kvalifikationer för att få delta i en projekttävling, skall minst en tredjedel av ledamöterna i juryn ha motsvarande kvalifikationer. Kommentar: Det krävs ju alltid en kompetent inköpsgrupp oavsett vad som skall köpas! 23

24 Säger LOU något om det? Forts Juryns beslut 14 kap 8 Juryn skall vara självständig i sina yttranden och beslut. Ett tävlingsbidrag får presenteras för juryn endast på ett sådant sätt att det inte framgår vem som har lämnat ett enskilt bidrag. Anonymiteten skall gälla fram till dess juryn har lämnat sitt yttrande eller meddelat sitt beslut. Vid granskningen får endast de kriterier som angetts i annonsen om projekttävlingen beaktas. 24

25 Men blir inte det subjektivt? Det är OBJEKTIVT så till vida att ALLA får samma chans att träffa köparen och göra sin presentation Den slutliga bedömningen av mötet blir subjektiv men intryck och känsla byggd på erfarenhet är inte oviktigt Använd gärna anonyma presentationer om ni kan svårt i praktiken EN person kan inte bestämma allt det är en grupp som bestämmer Varför är DIN upplevelse mindre viktig eller mer subjektiv än referenternas upplevelse? 25

26 Exempel på kriterier man INTE bör ha med Myndighet upphandlar rekryteringstjänster Anbudsutvärdering Muntlig presentation Förmåga att presentera och tydliggöra företagets erfarenheter och kompetens i relation till X-myndighetens krav och önskemål i förfrågningsunderlaget (1-5 poäng) Förmåga att förmedla arbetsmetodik, hur man arbetat i tidigare uppdrag och vad som blev resultatet (1-5 poäng) Förmåga att snabbt anamma X-myndighetens kultur och förutsättningar (1-5 poäng) Förmåga att skapa kontakt, t.ex ögonkontakt och kroppsspråk samt förmåga att inge förtroende (1-5 poäng) Förmåga att lyssna och vara lyhörd (1-5 poäng) 26

27 Utvärdering, vilka förberedelser? Varför gör vi denna affär? Vilket behov skall projektet lösa? = Vad är affären? Vad är absolut viktigast i projektet? Pris? OK tag det lägsta Projektkompetens? OK ha möte Likadana uppdrag tidigare? OK be leverantörerna beskriva utförligt ER bedömning är allra viktigast! 27

28 Mötet hur gör man i övrigt? Ett möte kan räcka Möte 1: Kundens och Leverantörens projektteam. Inte säljarna! Fråga: Hur har ni tänkt i ert anbud egentligen? Anbuds- och projektteams-presentation. Ange hur i FFU (Möte 2): Eventuellt ett ytterligare om det står och väger mellan två leverantörer 28

29 Mötet vad bedöms? Förtroendet för leverantören Byggs av: Tydlighet Kunskap Förståelse för behov Engagemang Erfarenhet hos nyckelpersonerna, t ex Projektledare och Produktionsledare 29

30 Hur utvärdera mötet? Här måste branscherna snacka ihop sig! Ex 1: Konståkningsmodellen Poängsättning enligt fastställda regler Trippel Salkov ger max 10 poäng Flera domare ger individuella poäng på upplevt utförande Sammanräkning Deltagarna LITAR på domarnas kompetens Ex 2: Gymnasiebetygen, IG, G, VG, MVG Subjektivt men enligt givna förutsättningar Givna förutsättningar är nyckeln till framgång! Förslag: kör workshop på er egen myndighet med skarpt case! 30

31 Hur vikta kriterierna? Ett exempel: Viktning: Kompetens och erfarenhet 35% Arbetsprocess och metoder 20% Muntlig presentation 15% Pris 30% 31

32 Exempel på utvärdering Projektgruppen graderas enligt en tregradig skala. Notera att det inte är säljaren som har bedömts utan gruppen, dvs de personer som köparen regelbundet kommer att ha kontakt med. Projektgruppen har graderats enligt följande: 3 poäng: Mycket förtroendeskapande personer. Har utförligt beskrivit sin plan för arbetet. Lång erfarenhet av relevanta objekt, stora kunskaper. Tydliga svar på frågor. 2 poäng: Förtroendeskapande personer, men mindre utförlig beskrivning av det planerade arbetet. Lång erfarenhet av relevanta objekt, stora kunskaper. Ej lika tydliga svar på frågor. 1 poäng: Mindre bra presentation, tveksamma svar. Givit mindre information och varit mindre övertygande än övriga grupper. 32

33 Vad tycker leverantören? Leverantören har garanterat större förståelse för denna typ av process än ett stort Excelark! Lika transparent men bättre behovsanpassning Skapar bättre känsla för kundens kvalitet som beställare vill/kan vi jobba med dem? Partnering har t ex kommit för att stanna i byggbranschen kommer sannolikt att leda till fler mötesbaserade utvärderingar 33

34 Är det inte lätt att överpröva? Det är mycket svårt att lyckas med en överprövning av detta förfarande så länge UHM Kan visa på objektiva kriterier Kan visa på en kompetent utvärderingsgrupp Kan visa att gruppens medlemmar gjort individuella bedömningar I övrigt kan visa att LOU-principerna är uppfyllda Det är ju bara gruppens medlemmar som varit på alla möten och som har all information 34

35 Utvärdering - slutsatser Ju mer information desto lättare att fatta beslut Möte kan vara en viktig informationsbärare Vikta mötet bör ingå i kvalitets- och kompetensbedömningen Motivera ditt beslut och våga stå för det Mycket svårt att lyckas med överprövning Kör gärna workshop på er myndighet om ni vill pröva detta 35

36 Fler frågor? Kontakta mig! Magnus Josephson Upphandlingsjurist och konsult Birger Jarlsgatan 41 A, Stockholm 36

37 Tack för idag! Välkommen tillbaka! OPIC HT

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Direktupphandling - Vägledning

Direktupphandling - Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Direktupphandling - Vägledning OM VÄGLEDNINGEN... 2 1 KORT OM DIREKTUPPHANDLING... 3 1.1 VAD ÄR DIREKTUPPHANDLING?... 3 1.2 NÄR FÅR MAN DIREKTUPPHANDLA?... 3 1.3 RESTRIKTIV TILLÄMPNING

Läs mer

RAPPORT U2009:21. Utvärderingsmodeller vid upphandling ISSN 1103-4092

RAPPORT U2009:21. Utvärderingsmodeller vid upphandling ISSN 1103-4092 RAPPORT U2009:21 Utvärderingsmodeller vid upphandling ISSN 1103-4092 Förord I lagen om offentlig upphandling står att en upphandlande myndighet ska anta det anbud som innehåller det lägsta priset eller

Läs mer

Rätt utvärdering ger rätt leverantör

Rätt utvärdering ger rätt leverantör Affärer MENINGSFULL UPPHANDLING Affärer Rätt utvärdering ger rätt leverantör Många upphandlingar leder till att fel leverantör vinner affären. En förklaring är hur utvärderingen hanteras. Anbudsutvärdering

Läs mer

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Inkomna Frågor och med svar till SMHI upphandling Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete 2011-06-13 Fråga 1 Ska det lämnas in separat anbud för varje kompetensområde, dvs om man vill

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

för offentliga upphandlingar

för offentliga upphandlingar för offentliga upphandlingar Innehållsförteckning Före Privata och offentliga upphandlingar...4 Upphandlingsformer...4 Tröskelvärden...4 Internationella regelverk...5 Under processen Regeln om likabehandling...6

Läs mer

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige 2004-04-26, 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster

Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster Våren 2014 Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster WORKSHOPS KRING PROBLEM OCH MÖJLIGHETER RIGMOR ÖBERG Offentlig upphandling Offentlig upphandling - en process för inköp av varor, tjänster med

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Karriärcoaching hos CoachHuset

Karriärcoaching hos CoachHuset Karriärcoaching hos CoachHuset En karriärcoach hjälper dig att bli tydlig med vem du är, vad du vill och vad du kan. Du blir handlingskraftig för att kunna uppnå dina visioner och mål. En erfaren karriärcoach

Läs mer

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Almedalen 1 juli 2014 Varför utvärdera kvalitet? Utgångspunkt: Vi vill göra en bra affär - vill ha rätt kvalitet baserat på

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 4 a 1 (6) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-09, 113 Inledning Att rekrytera medarbetare med rätt kompetens är en av de viktigaste

Läs mer

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av Granskningsrapport Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid Tekniska nämnden och Servicenämnden Hösten 2011 Granskning utförd av AffärsConcept i Stockholm AB på uppdrag av Stadsrevisionen, Malmö Stad

Läs mer

Att upphandla översättningstjänster

Att upphandla översättningstjänster Att upphandla översättningstjänster 1 Inledning Att upphandla översättningstjänster och säkerställa en hög kvalitet kan vara knepigt. Kraven på t.ex. patient- och rättssäkerhet är höga samtidigt som de

Läs mer

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping Mål nr 8799-13 1 SÖKANDE VH assistans AB, 556743-2405 Östermalmsgatan 87 D 114 59 Stockholm Ombud: Advokat Göran Antonsson och Advokat Wendela Hårdemark Sandart & Partners

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Handboken vänder sig till lokala fackliga företrädare och ombudsmän som kommer i kontakt med och/eller hanterar offentlig upphandling. Handboken behandlar

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer. Mer nytta av energideklarationer erfarenheter

Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer. Mer nytta av energideklarationer erfarenheter Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer och

Läs mer

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal 2005:6 Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Förord...5 1 Inledning...7 1.1 Vad handlar vägledningen om?...7

Läs mer