Tilldelningsbeslut avseende upphandling av Paketförmedlingstjänster för staten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tilldelningsbeslut avseende upphandling av Paketförmedlingstjänster för staten"

Transkript

1 éläh Skatteverket Inköpsenheten Nils-Gunnar Sträng Dalum Dnr /21 Tilldelningsbeslut avseende upphandling av Paketförmedlingstjänster för staten 1 BAKGRUND Efter begäran från Statlig Inköpssamordning beslutade Skatteverket under 2010 att genomföra en ramavtalsupphandung avseende Paketförmedlingstjänster för myndigheter och organisationer inom den statliga inköpssamordningen. Ett mål med upphandlingen har varit att främja konkurrens inom området genom att dela upp upphandlingen i olika anbudsområden. Ett annat mål med upphandlingen har varit att ge statliga myndigheter och organisationer fördelaktiga villkor. 2 Upphandlingen I oktober 2010 annonserade Skatteverket upphandlingen av Paketförmedlingstjänster för staten. Upphandlingen har genomförts med grundval av bestämmelserna i 4 kapitlet 1 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, som öppet förfarande. Inbjudan till anbudsgivning har skett genom annonsering i TED (EUT/S), OPIC:s databas, Allego:s databas respektive på Skatteverkets hemsida. Annonsen skickades till TED (EUT/S) den 18 oktober Vid anbudstidens utgång hade nedanstående företag inkommit med anbud. 1. DHL Freight (Sweden) AB 2. Posten Logistik AB 3 Utvärderingen Utvärderingen av inkomna anbud är indelad i två faser, kvalificeringsfasen och ut värderingsfasen. Postadress Solna Skatteverket E-postadress

2 Skatteverket 2(10) Inköpsenlieten Dalum onr 3.1 Kvalificeringsfasen I kvalificeringsfasen genomförs kontroll och utvärdering av anbuds givande företag. Företagets juridiska, ekonomiska och finansiella ställning samt teknisk förmåga bedöms (kapacitet att klara uppdraget). Endast de anbudsgivare som uppfyller ställda krav och har inlämnat alla de dokument som begärts in som bevis, kan komma i fråga för vidare bedömning i utvärderings fasen. Som framgår av bifogad sammanställning av kvalificeringsfasen, bilaga 1, saknas vissa av de begärda uppgifterna för anbud Utvärderingsfasen 1 utvärderingsfasen bedömdes vilka anbud som kvalificerat sig enligt följande. Det första steget omfattade en bedömning av om anbuden uppfyllde ställda tvingande krav (ska-krav). De anbud som inte uppfyllde samtliga tvingande krav eller var ofullständiga utvärderades inte vidare. Därefter skedde en prövning av kvarvarande anbud mot ställt utvärderingskriterium. Utvärderingsprincipen lägsta pris tillämpades. Anbudsgivare har kunnat lämna anbud på 1-3 anbudsområden. Den som lämnar anbud på ett anbudsområde ska lämna anbud på samtliga tjänster som ingår i aktuellt anbudsområde. Utvärdering av inkomna anbud har skett enligt förfrågningsunderlaget, avsnitt 8.1 enligt följande. Respektive anbudsområde har utvärderats var för sig. Utvärdering av pris har skett genom prisjämförelser. Anbud med lägsta pris erhåller 5 poäng. De övriga anbuden får en lägre poäng relaterad till den procentuella differensen till lägsta pris (poäng för kriteriet pris = Lägsta pris/anbudspris x 5). Viktning framgår av prisbilagor. Anbud med högst sammanlagd poäng vinner.

3 Skatteverket Inköpsenheten Datum onr 3(io) Utvärderingsprinciper och tilldelning av ramavtal Skatteverket har använt följande principer vid utvärdering av inkomna anbud och tilldelning av ramavtal enligt förfrågningsunderlaget, avsnitt Skatteverket avser att teckna ramavtal med en anbudsgivare per anbudsområde. Av förfrågningsunderlaget, avsnitt 5.2, framgår att "Skatteverket förbehåller sig rätten att anta anbud helt eller delvis". Upphandlingen har omfattat paketförmedlingstjänster inom följande anbudsområden: Anbudsområde 1 - Nivå "Hela Sverige" Förmedling av innkes paket, kolli upp till 30 kg Anbudsområde 2 - Nivå "Utrikes" (snabbast möjliga leveranstid) Förmedling av utrikes paket med snabbast möjliga leveranstid, kolli upp till 30 kg Anbudsområde 3 - Nivå "Utrikes" (längre leveranstid än anbudsområde 2) Förmedling av utrikes paket, med längre leveranstid än anbudsområde 2, kolli upp till 30 kg En utvärderingsgrupp bestående av representanter från Skatteverkets inköpsenhet har genomfört utvärderingen. 3.3 Bedömning av inkomna anbud Anbud 1 DHL Freight (Sweden) AB Kvalificeringsfasen Av förfrågningsunderlaget, bilaga 1, framgår bl.a. att anbudsgivare ska bifoga aktuell kopia av utdrag/intyg från Upplysningscentralen AB (UC) eller motsvarande från annat kreditvärderingsinstitut som visar aktuell riskklassificering, motsvarande lägst riskklass 3 enligt UC. Utdraget/intyget ska inte vara äldre än en månad räknat från sista anbudsdag. Sista anbudsdag var den 10 december Anbudsgivaren har inkommit med utdrag från UC med kreditomdöme per

4 é?sh Skatteverket 4(io) Inköpsenheten D a l o m Dnr Nils-Gurinar Sträng /21 Av förfrågningsunderlaget, bilaga 1, framgår bl.a. att referenser ska avse uppdrag som är utförda/pågående under perioden t.o.m Anbudsgivaren har i tillhörande textruta inte angett under vilken tidsperiod uppdragen genomfördes. I förfrågningsunderlaget, bilaga 2, avsnitt 3 "Generella krav" framgår bl.a. följande. "För paketförmedlingstjänsterna ska gälla de allmänna villkor och särskilda villkor som leverantören tillämpar för respektive namngiven tjänst under förutsättning att dessa villkor inte strider mot ställda ska-krav eller avtalsvillkor i denna upphandling". Anbudsgivaren har kryssat för att ovanstående krav är uppfyllt. Anbudsgivaren har dock i sitt anbud ställt upp en mängd förutsättningar (motstridiga/avvikande villkor) skrivet specifikt för Skatteverkets upphandling. Anbudsgivaren har i sitt anbud, avsnitt 3, "Förutsättningar", bl.a. skrivit följande. "Generellt gäller DHL's Uppdragsvillkor samt NSAB 2000 för alla DHL's transporter. Vi måste därför reservera oss för hela eller delar av nedan punkter i ramavtal paketförmedlingstjänster; 10.1 Alla kostnader förenade med att klara eventuella krav som kommer av säkerhetsskyddsåtgärder kommer att belastas beställaren separat Dröjsmålsränta utgår enligt lagen. DHL tillämpar normalt 2 % per månad. 24 Vi kommer ej att delge er våra räkenskaper och kan inte heller acceptera vi något vite. Av anbudet framgår även följande: "Denna offert utgör inte ett bindande avtal eller åtagande. Implementering av förslaget sker under förutsättning att parterna kommer överens om ett tjänsteavtal som reflekterar, bland annat, parternas åtaganden och skyldighet. Av anbudet, avsnitt och framgår följande avvikande villkor avseende pristariffernas giltighet och prisjustering för DHL Freight respektive DHL Express: "Vid accept föreslår vi en avtalsperiod om 2 år. Då gäller avtalet från och 2 år, vid förlängning justeras avtalet därefter enligt överenskommen årlig fraktjustering.

5 Skatteverket 5(10) InkÖpsenheten Datum Dnr Vid en sammantagen bedömning konstaterar Skatteverket att anbudsgivare 1 saknar vissa uppgifter som ligger till grund för bedömningen i kvalificeringsfasen och har lämnat ett s.k, orent anbud (villkorat anbud). Vidare framgår att lämnad offert inte utgör ett bindande avtal eller åtagande. Anbudsgivaren har därför inte fatt förtydliga/komplettera sitt anbud och har inte gått vidare för bedömning i utvärderingsfasen. Anbud 2 (Posten Logistik AB) Kvalificeringsfasen Anbudsgivare 2 har inkommit med samtliga begärda dokument och uppgifter i kvalificeringsfasen. Skatteverket har tagit referenser avseende anbudsgivande företag. Anbudsgivande företags referenser har bedömts som godkända. Anbudsgivaren har därefter gått vidare för bedömning i utvärderingsfasen. Utvärderingsfasen - Utvärdering av ska-krav Anbudsgivaren uppfyller ställda ska-krav och går därför vidare för ytterligare bedömning i utvärderingsfasen (prisutvärdering). 3.4 Sammantagen bedömning Denna ramavtalsupphandling avser Paketförmedlingstjänster för hela staten Uppdragets omfattning Av förfrågningsunderlagets avsnitt 5 "Uppdragets omfattning", framgår bl.a. följande. "Efterfrågade tjänster är uppdelade på anbudsområden. Anbudsgivare kan lämna anbud på ett eller flera anbudsområden som ingår i denna upphandling. Den som lämnar anbud på ett anbudsområde ska lämna anbud på samtliga tjänster som ingår i aktuellt anbudsområde". "Anbud ska lämnas på efterfrågade nivåer/geografiska områden" Kvalificering av anbudsgivare Av förfrågningsunderlaget, avsnitt 6, framgår bl.a. följande. "Anbudsgivare måste uppfylla vissa krav på juridisk, ekonomisk och finansiell ställning, samt på teknisk förmåga och kapacitet".

6 &Th Skatteverket Inköpsenheten Datum Dnr 6(io) "Endast anbudsgivare som bevisat att man uppfyller samtliga kvalificeringskrav kommer att gå vidare till utvärderingen". Skatteverket har - vid en sammantagen bedömning - konstaterat att anbudsgivare 1 saknar vissa uppgifter som ligger till grund for bedömningen i kvalificeringsfasen. Anbudsgivaren har dessutom lämnat ett s.k. ett s.k. orent anbud (villkorat anbud). Vidare framgår att lämnad offert inte utgör ett bindande avtal eller åtagande. Skatteverket har därför inte tagit några referenser avseende anbudsgivare 1. Anbudsgivare 1 har inte gått vidare för bedömning i utvärde ringsfa sen. Anbudsgivare 2 uppfyller samtliga ställda krav i kvalificeringsfasen. Skatteverket har tagit referenser avseende anbudsgivare 2. Anbudsgivande företags referenser har bedömts som godkända Kravspecifikationen Av förfrågningsunderlaget, bilaga 2, avsnitt 1.2, framgår bl.a. följande: "Kravspecifikationen imiehåller ska-krav och i vissa fall begäran om att anbudsgivaren ska beskriva något. Ska-kraven är krav som ovillkorligen måste vara uppfyllda för att anbudet ska prövas. Endast anbud som uppfyller samtliga ska-krav kommer att gå vidare till utvärderingen av kriteriet lägsta pris". "Anbud ska lämnas på anbudsområde som anbudsgivaren offererar. Samtliga svarsmallar ska fyllas i av anbudsgivaren och bifogas anbudet". Av bilaga 2, avsnitt 3, "Generella krav" finns bl.a. följande ska-krav. "Anbud ska lämnas helt enligt Förfrågningsunderlaget (avsnitt 5), Prisbilagor (bilaga 3), Definitioner (bilaga 6) och ska avse alla de tjänster som ingår i respektive anbudsområde" Skatteverkets förtydliganden före anbudstidens utgång Före anbudstidens utgång skickade Skatteverket bl.a. ut följande. Förtydligande avseende leveranstider, Förmedling av inrikes paket, Anbudsområde 1 (täckningsområde; Hela Sverige). "Enligt bilaga 3 (priser), Anbudsområde 1 (alternativ 1) ska anbudsgivare vid avtalsstart i normalfall kunna leverera paket vardagen efter dag för hämtning/inlämning.

7 é0i\ Skatteverket 7(10) Inköpsenheten Datum Dnr Förtydligande/komplettering Med "i normalfall" avses att paketleveranser ska kunna ske - enligt ovan - inom angiven leveranstid i Sverige, med undantag av delar av Sverige som erfordrar längre leveranstid, exempelvis p.g.a. omlastning, distans eller öar som saknar fast färjeförbindelse/bro. För anbudsgivare som offererar ovanstående gäller följande. Om anbudsgivaren inte klarar leveranstider enligt ovan ska eventuella avvikande leveranstider för berörda områden/orter redovisas enligt Svarsmall - Kravspecifikation (bilaga 2) underpunkt 6.1". Före anbudstidens utgång skickade Skatteverket även ut följande. Förtydligande avseende leveranstider, Förmedling av utrikes paket med snabbast möjliga leveranstid, Anbudsområde 2. "Enligt bilaga 3 (priser), Anbudsområde 2 anges att "Med snabbast möjliga leveranstid avses i normalfallet 2-4 dagar inom Europa etc. Förtydligande/komplettering Med snabbast möjliga leveranstid avses i normalfallet 2-4 dagar inom Europa, med undantag av delar av Europa som erfordrar längre leveranstid, exempelvis p.g.a. omlastning och/eller distans (långt avstånd från Svenge). För anbudsgivare som offererar ovanstående gäller följande. Om anbudsgivare inte klarar leveranstider till alla länder i Europa inom ovan angiven leveranstid ska eventuella avvikande leveranstider för berörda länder redovisas enligt Svarsmall - Kravspecifikation (bilaga 2) under punkt 6.1). Anbudsgivaren ska bifoga en karta i A4-format som visar leveranstider till olika länder i Europa som anbudsgivaren offererar". Anbudsgivare 2 har i sitt anbud redovisat vissa avvikande leveranstider i Sverige och Europa utifrån detta avsnitt samt bifogat efterfrågad karta som visar leveranstider till olika länder i Europa. Anbudsgivare 2 har gått vidare i utvärderingsfasen för prisutvärdering.

8 Jth Skatteverket Inköpsenheten oatum Dnr 8(io) Allmänna och särskilda villkor I förfrågningsunderlaget, bilaga 2, avsnitt 3 "Generella krav", finns bl.a. följande ska-krav: "För paketförmedlingstjänsterna ska gälla de allmänna villkor och särskilda villkor som leverantören tillämpar för respektive namngiven tjänst under förutsättning att dessa villkor inte strider mot ställda ska-krav eller avtalsvillkor i denna upphandling". Anbudsgivare 2, som gått vidare för utvärdering, har svarat att de uppfyller ovanstående krav. Anbudsgivare 2 har bifogat generella allmänna/särskilda villkor ("standardvillkor"). Dessa villkor innehåller vissa avvikelser i förhållande till Skatteverkets ramavtalsmall (avtalsvillkor) - bilaga 4 till förfrågningsunderlaget. Skatteverket ser ovanstående "standardvillkor" som underordnade de villkor som angetts i Skatteverkets ramavtalsmall, då de är generella och inte särskilt framtagna för denna upphandling. "Standardvillkoren" avses täcka övriga i ramavtalsmallen oreglerade områden Anvisningar i prisbilagor Av förfrågningsunderlaget, bilaga 3 (Prisbilagor) framgår bl.a. följande. Priset ska omfatta det innehåll och de prestandakrav som beskrivs i förfrågningsunderlaget. Den anbudsgivare som beträffande paketförmedling är bunden av prisreglermgsbestämmelser ska redovisa för vilka i anbudet ingående tjänster som dessa gäller. Ifyllda prisbilagor ska bifogas anbudet för respektive anbudsområde som anbudet avser. Anbudspriser ska lämnas enligt ovanstående krav/villkor samt de krav/villkor som framgår av kravspecifikationen och ramavtalsvillkoren. Av prisbilagor framgår att priser ska anges i vita kolumner. En "vinnare" kommer att utses per anbudsområde.

9 Skatteverket IllkÖpSenlieteil Datum Dnr 9(io) Frisutvärdering Skatteverket har genomfört prisutvärdering av inkomna anbud utifrån förfrågningsunderlaget (se avsnitt 3.2 och i detta tilldelningsbeslut) Skatteverkets bedömning - Prisutvärdering Skatteverket har - enligt förfrågningsunderlaget, avsnitt 8.1- utvärderat respektive anbudsområde var för sig. Utvärdering av priser och vilken anbudsgivare som har utsetts till vinnare redovisas i sammanställningar över prisutvärdering per anbudsområde/ tjänst/ geografiskt område (bilaga 2). 4 Tillämpning av ramavtal - Fördelningsnyckel Av förfrågningsunderlaget, avsnitt 8.1.2, framgår följande. "Det går inte att i förväg förutsäga hur många myndigheter som kommer att avropa från nivå "Hela Sverige" respektive "Utrikes nivå". Vaije myndighet avropar från den ramavtalsleverantör som har avtalet och utifrån sitt behov. Av förfrågningsunderlaget, bilaga 2, avsnitt 3, "Generella krav", framgår bl.a. följande: "Anbud för anbudsområde 2 respektive 3 ska inkludera ett helhetsåtagande innebärande transport från beställare till mottagare utrikes". Det är alltid avsändaradressen/orten som styr vilket geografiskt område som en viss leverantör har vunnit. Det är också typ av tjänst som styr vilken leverantör som en myndighet ska anlita för att avropa paketförmedlingstjänster. 5 Beslut Tilldelningsbeslutet galler, men kan komma att omprövas om inte parterna kan enas om alla avtalsvillkor.

10 Skatteverket 10(10) IllkÖpseilheten Datum Dnr Skatteverket beslutar att följande utvalda anbudsgivare ska antas i denna upphandling. Anbudsområde 1 - Förmedling av inrikes paket, kolli upp till 30 kg Anbudsgivare 2, Posten Logistik AB Antagen för anbudsområde 1. Anbudsområde 2 - Förmedling av utrikes paket med snabbast möjliga leveranstid, kolli upp till 30 kg Anbudsgivare 2, Posten Logistik AB Antagen för anbudsområde 2. Anbudsområde 3 - Förmedling av utrikes paket, med längre leveranstid än anbudsområde 2, kolli upp till 30 kg Anbudsgivare 2, Posten Logistik AB Antagen för anbudsområde 3. Beslut i detta ärende har fattats av inköpschef Mikael Wickström i närvaro av strategisk inköpare Nils-Gunnar Sträng tillika föredragande.

* Skatteverket TILLDELNINGSBESLUT Inköpsenheten Datum Dnr Nils-Gunnar Sträng 2011-04-20 132 440399-10/21 010-574 79 50

* Skatteverket TILLDELNINGSBESLUT Inköpsenheten Datum Dnr Nils-Gunnar Sträng 2011-04-20 132 440399-10/21 010-574 79 50 1(32) Tilldelningsbeslut avseende upphandling av Brevförmedlingstjänster för staten 1 BAKGRUND 1.1 Tillägg till tidigare tilldelningsbeslut Den 24 mars 2011 skickade Skatteverket ut ett tilldelningsbeslut

Läs mer

Konsulttjänst för utveckling av IT-målarkitekturen. hos

Konsulttjänst för utveckling av IT-målarkitekturen. hos Skatteverket Annie Sörensen Dalum 2012-10-01 Dnr 131-467684-12/21 Konsulttjänst för utveckling av IT-målarkitekturen hos www.skatteverket.se Postadress 171 94 SOLNA Skatteverket 0771-567 567 E-posladress

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringsklass: Oppen

RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringsklass: Oppen RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringsklass: Oppen 2012-04-27 Dnr 2011/2214 Beslutande: Jennv Rolling Föredragande: Björn Wallgren Övriga närvarande: Jan Maarten Dijkgraaf,

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0 Sida: 1 av 14 Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster Dnr Af 2012/060444 Ver 1.0 Sida: 2 av 14 1. Utvärdering upphandling av avtal avseende IT- juristtjänster...3 1.1 Allmän information...3

Läs mer

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5)

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsenheten Caroline Sandlin caroline.sandlin@pts.se 1. Upphandling av ramavtal för auktionskonsulttjänster 1.1. Bakgrund

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Upphandling av uppdragsledare för behovsinventering och utformning av underlag för upphandling av telefoni

Upphandling av uppdragsledare för behovsinventering och utformning av underlag för upphandling av telefoni Upphandling av uppdragsledare för behovsinventering och utformning av underlag för upphandling av telefoni PM59100 PM59008 2.1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Upphandlingens form... 3 1.2 Upphandlingens

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde: Norrmalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 2.2.2.-633/2015 Sida 1 (3) 2016-01-11 Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät UPPHANDLINGSRAPPORT Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) Administrativa avdelningen Charlotte Murray 08 678 55 16 charlotte.murray@pts.se 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden konsult

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Sollentuna kommun

SOLLENTUNA KOMMUN. Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Sollentuna kommun SOLLENTUNA KOMMUN Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut 2013-05-27 Upphandlande organisation Sollentuna kommun Fredrik Söderlind Upphandling Upphandling avseende ramavtal gällande installation av

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV UPPHANDLING

SAMMANSTÄLLNING AV UPPHANDLING HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Lotta Roos 0155-24 59 34 2011-11-30 LS UPP11-009 LS-FM011-027 SAMMANSTÄLLNING AV UPPHANDLING Ärende: Korttidshyra av fordon samt poolbilar Upphandling: 11-009 Annons via; OPIC

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Diarie KFKS 2013/109-054 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Handläggare Datum Diarienr

Handläggare Datum Diarienr Förfrågningsunderlag G1 Handläggare Datum Diarienr Kjell-Arne Engström 2012-05-09 SN 149-2012 Telefon: 0521-275601 E-post: kjell-arne.engstrom@vgregion.se 1. UPPHANDLING Västra Götalandregionen inbjuder

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare /stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning.

Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning. Bilaga 1 - Upphandlingsrapport Sida 1 (7) Dnr 2.2-14/2016 2016-05-16 UPPHANDLINGSRAPPORT Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning. Inledning

Läs mer

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Upphandlingsspecialist it-drift Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Region Skåne genom dess förvaltning Skånetrafiken

Region Skåne genom dess förvaltning Skånetrafiken Region Skåne genom dess förvaltning Skånetrafiken 1 (5) 2014-05-28 Region Skåne genom dess förvaltning Skånetrafiken Dnr 697/2013 avseende Entreprenörer för Serviceresor 2014 Region Skåne genom dess förvaltning

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-05-05 Dnr: 11-1283 1(5) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten 08-678 58 22 anna-karin.hellsten@pts.se Upphandling av administration av Telepriskollen 1

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering 1(10) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Upphandlingsförfarande... 3 1.2 Annonsering...

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093. Upphandling Internettjänst Danderyds kommun

UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093. Upphandling Internettjänst Danderyds kommun UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093 Upphandling Danderyds kommun Sidan: 2 (5) 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Danderyds kommun har givit Sentensia Q AB i uppdrag att bistå vid denna upphandling.

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/9 Datum 2014-06-27 ESV Dnr 7.1-362/2013 Handläggare Elisabeth Perntz UPPHANDLINGSPROTOKOLL Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Drottninggatan 89

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avropsförfrågan. Projektledare

Avropsförfrågan. Projektledare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Projektledare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Diarie KFKS 2013/75-050 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Avropsförfrågan. Webb-designer

Avropsförfrågan. Webb-designer AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Webb-designer Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Utvärdering upphandling Kuvert med tryck

Utvärdering upphandling Kuvert med tryck Sida: 1 av 8 2012-11-01 Utvärdering upphandling Kuvert med tryck Dnr Af-2012/198621 Arbetsförmedlingen Förvaltningsavdelningen/Upphandlingsavdelningen Sida: 2 av 8 Utvärdering upphandling Kuvert med tryck...

Läs mer

STADSBYGGNADSKONTORET. Upphandlingsprotokoll och beslut avseende upphandling av rekryteringstjänster. stockholm.se

STADSBYGGNADSKONTORET. Upphandlingsprotokoll och beslut avseende upphandling av rekryteringstjänster. stockholm.se STADSBYGGNADSKONTORET Upphandlingsprotokoll och beslut avseende upphandling av rekryteringstjänster stockholm.se 2 (13) Stadsbyggnadskontoret Tilldelningsbeslut December 2013 Dnr: 2013-09654-22 Utgivare:

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

Upphandlingen har genomförts enligt ett öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingen har genomförts enligt ett öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). UPPHANDLINGSRAPPORT 1 INLEDNING Göteborgs Stadsteater (Stadsteatern) har genomfört en upphandling avseende ramavtal för Ljud-, ljusoch bildutrustning för professionell teaterverksamhet. 1.1 Omfattning

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Upphandling av Rättsdatabas

Upphandling av Rättsdatabas PM59100 PM59008 2.1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Upphandlingens form... 3 1.2 Avtalsperiod och omfattning... 3 1.3 Annonsering... 3 1.4 Arbetsgrupp... 3 1.5 Inkomna anbud... 3 2 Prövning och utvärdering...

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen... 3 1.1 Beskrivning av området 3 1.2 Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering tekniska utredningar avseende tillämpningar och användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för konsumenter, bilaga 1e till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

Allmän orientering. Förfrågningsunderlag

Allmän orientering. Förfrågningsunderlag Allmän orientering, Kommun lednings konroret, Märsta - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag

Läs mer

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Förfrågningsunderlag 2015-11-19 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Maj Välimaa 131613036-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-12-16 23:59 Texten/frågan

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH Administrativa föreskrifter UH-2014-376 Stöd för dig som vill bli leverantör till Sundsvalls kommun hittar du på sundsvall.se. Klicka på länken: http://www.sundsvall.se/anbud Sida 1 (5) Innehåll 1 Administrativa

Läs mer

Örnsköldsvik Kommun upphandlar - Service på hissar och rulltrappor -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Örnsköldsvik Kommun upphandlar - Service på hissar och rulltrappor -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Allmänna uppgifter upphandlar - -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1.1 Upphandlande myndighet och enheter Örnsköldsviks kommun, 212000-2445 Nygatan 16 891 88 Örnsköldsvik Handläggare:

Läs mer

INSTRUMENT FÖR GEODETISK MÄTNING

INSTRUMENT FÖR GEODETISK MÄTNING c" UPPHANDLINGSPROTOKOLL & 0 STADSBYGGNADSKONTORET tri STADSMÄTNINGSAVDELNINGEN T it9. cjo t90ktft Stadsbyggnadskontoret Inkom2012-10- 29 Reg. Dnr: UPPHANDLINGSPROTOKOLL OCH UPPHANDLING AV INSTRUMENT FÖR

Läs mer

Upphandlingsprotokoll med tilldelningsbeslut

Upphandlingsprotokoll med tilldelningsbeslut Upphandlingsprotokoll med tilldelningsbeslut Upphandling av Offentlig belysning STIC 2014 Innehållsförteckning Upphandlingsprotokoll... 0 med tilldelningsbeslut... 0 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Éhi Skatteverket TILLDELNINGSBESLUT Nils Gunnar Sträng Datum Dnr /21

Éhi Skatteverket TILLDELNINGSBESLUT Nils Gunnar Sträng Datum Dnr /21 Éhi Skatteverket Nils Gunnar Sträng Datum Dnr m Tilldelningsbeslut avseende upphandling av beskrivnings- och värderingsuppdrag samt sysslomän för Kronofogdemyndigheten (dnr 131 292627-12/21) 1. Upphandlingen

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Redovisning av upphandling avseende öppenvårdsinsatser gällande dagbehandling

Redovisning av upphandling avseende öppenvårdsinsatser gällande dagbehandling SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-02-11 SN-2016/464.183 1 (2) HANDLÄGGARE Löfvenmark, Maria Maria.Lofvenmark@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av upphandling

Läs mer

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 Vad du behöver veta när du ska lämna anbud Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 SISAB boulevard 190 skolor + 400 förskolor = 1,7 miljoner kvadratmeter Det skulle krävas

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Anbudsinbjudan. Medarbetarhandledning i Region Väst. Datum Anbudsinbjudan. Medarbetarhandledning i Region Väst

Anbudsinbjudan. Medarbetarhandledning i Region Väst. Datum Anbudsinbjudan. Medarbetarhandledning i Region Väst Kriminalvården Region Väst Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post 403 17 Göteborg Lilla Badhusgatan 4 031-752 88 00 Region.vast@kriminalvarden.se 2(9) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2

Läs mer

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 1/6 Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 2013-03-08 1. INLEDNING Denna förfrågan avser projektering av Arkitekthandlingar. Som option kan även uppdraget utökas och komma att omfatta upphandling och samordning

Läs mer

ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE SID 1 (10) UPPHANDLINGSPROTOKOLL OCH BESLUT OM TILLDELNING AV KONTRAKT ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE SID 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 ADRESS TILL

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen Upphandling Södertörn inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande HVB samt boende med särskild service, enligt nedanstående instruktioner. Upphandling Södertörn

Läs mer

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Kvalificering av anbudsgivare

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Kvalificering av anbudsgivare UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2013-09-16 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Mätningstekniker Af-2013/263850 UPPHANDLINGSPROTOKOLL Arbetsförmedlingen, Upphandlingsavdelningen,

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor)

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2017-04-21 Saknr och diarienummer 934-A495.530/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor)

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor) 1 (8) Datum 04.00 Diarienummer (åberopas) A503.931/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Saknummer 930 Handläggare Sara-Maj Nielsen Sista anbudsdag E-post 2015-04-28 sara-maj.nielsen@polisen.se

Läs mer

Datum bilaga 1b Dnr

Datum bilaga 1b Dnr Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende samhällsekonomiska undersökningar inom områdena spektrum, bredbandsinfrastruktur och samhällsomfattande tjänster, bilaga 1b till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Anbudsinnehåll 11 punkter, samt kvalificeringskrav 9 är uppfyllda. Ja el. Nej

Anbudsinnehåll 11 punkter, samt kvalificeringskrav 9 är uppfyllda. Ja el. Nej Steg 1 Kvalificering Offertgivare (fyll i företags namn här så följer det med till övriga flikar) Inlämnat i tid, senast: 2013-09-27 kl. 15.00 Ja el. Nej Anbudsinnehåll 11 punkter, samt kvalificeringskrav

Läs mer

5. Utvärdering av anbud

5. Utvärdering av anbud Förfrågningsunderlag 2013-07-12 Upphandlande organisation Upphandling Socialstyrelsen Konsulter för utvärdering och uppföljning inom vård och omsorg Kristina Lundin 13/28 Sista anbudsdag: 2013-08-22 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende lastbilstransporter.

Upphandling av ramavtal avseende lastbilstransporter. Upphandling av ramavtal avseende lastbilstransporter. Välkommen att lämna anbud i ovanstående upphandling avseende lastbilstransporter. Anbud skall ha lämnats senast måndagen den 9 januari 2012. Märk anbudet

Läs mer

ESV publicerade förfrågningsunderlag avseende upphandling av statliga ramavtal för e-inköp.

ESV publicerade förfrågningsunderlag avseende upphandling av statliga ramavtal för e-inköp. 1/6 Utvärderingsprotokoll Datum Handläggare 2017-04-28 Anderz Petersson ESV dnr 7.1 853/2016 Utvärderingsprotokoll e-inköp ESV publicerade 2016-10-17 förfrågningsunderlag avseende upphandling av statliga

Läs mer