Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster"

Transkript

1 Diarienummer Datum Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag

2 Diarienummer Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box Stockholm Post- och telestyrelsen 2

3 Innehåll 1 OM PTS UPPHANDLINGENS SYFTE KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN TEKNISK FÖRMÅGA OCH KAPACITET JURIDISK STÄLLNING Registreringsbevis Skattekontroll Sanningsförsäkran EKONOMISK STÄLLNING Kreditupplysning Ansvarsförsäkring KRAV PÅ TJÄNSTEN Konsultprofiler KOMMERSIELLA VILLKOR PRIS KOMMERSIELLA VILLKOR I ÖVRIGT UTVÄRDERING EXEMPEL PÅ ANBUDSUTVÄRDERING FÖRBEHÅLL ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ANBUDET TIDSFRISTER (SISTA ANBUDSDAG OCH BINDANDE T.O.M. DAG) UPPHANDLINGSFORM ANBUDETS FORM OCH ANTAL SPRÅK BEKRÄFTELSE RANGORDNING FRÅGOR & SVAR UTFORMNING AV ANBUD SEKRETESS UNDERTECKNANDE, BEHÖRIG FIRMATECKNARE INLÄMNANDE AV ANBUD...13 Bilagor: 1. Avtal 2. Allmänna villkor 3. Checklista 4. Sanningsförsäkran 5. Begäran om upplysningar vid offentlig upphandling (SKV 4820) Post- och telestyrelsen 3

4 1 Om PTS Post- och telestyrelsen (PTS) är den statliga myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. PTS verkar för att alla i Sverige ska få tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationer. PTS fyra övergripande mål är: konsumenternas intressen i centrum effektiv konkurrens effektivt resursutnyttjande säker kommunikation För att nå målen arbetar PTS bland annat med att följa och bevaka utvecklingen inom aktuella områden, meddela föreskrifter, fördela tillstånd, kontrollera att aktuella lagar efterlevs och informera användare och allmänheten. PTS har ca 250 anställda, varav de flesta arbetar vid huvudkontoret som är beläget i centrala Stockholm. Se vidare Post- och telestyrelsen 4

5 2 Upphandlingens syfte Upphandlingen syftar till att teckna ramavtal med minst en anbudsgivare för att då behov uppkommer avropa biträde från advokat eller jurist med stor processerfarenhet. Uppdraget består huvudsakligen i att företräda myndigheten vid domstol, företrädesvis allmän förvaltningsdomstol, och att i övrigt vägleda PTS personal och biträda vid förberedelse för, och utförande av talan vid domstol, men även att vid behov utföra rättsutredningar. Antalet uppdrag kan inte fastställas på förhand och PTS kan inte garantera någon viss ersättning eller omfattning. Uppdraget avser följande områden. 1. Rättsområdena elektronisk kommunikation enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) samt radio- och teleterminalutrustning enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning 2. Allmän EG-rätt och speciell EG-rätt med avseende på rättsområdet elektronisk kommunikation 3. För rättsområdet elektronisk kommunikation relevanta bestämmelser inom konkurrensrätt, konsumenträtt, miljörätt, upphovsrätt, expropriation och fastighetsrätt Uppdraget går inte att dela upp, dvs. det är inte möjligt att endast lämna anbud på ett eller två av aktuella områden. Post- och telestyrelsen 5

6 3 Krav på anbudsgivaren 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet Med anbud ska bifogas en beskrivning av företaget, dess verksamhet, resurser och kapacitet för uppdraget samt bifoga uppgift om hur länge företaget bedrivit efterfrågad verksamhet. För uppdraget relevanta arbetsmetoder, modeller och processer ska redovisas. 3.2 Juridisk ställning Registreringsbevis Till anbudet ska bifogas kopia av aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket. För utländska anbudsgivare bifogas liknande registreringsbevis från motsvarande myndighet i anbudsgivarens hemland Skattekontroll Anbudsgivaren ska vara fri från skulder för skatter och socialförsäkringsavgifter, vilket för svenska anbudsgivare visas genom att Skatteverkets blankett 4820 Begäran om upplysningar vid offentlig upphandling bifogas anbudet ifylld (se bilaga 5). Utländsk anbudsgivare ska uppfylla motsvarande villkor i sitt hemland, vilket bestyrks genom intyg från berörd myndighet i anbudsgivarens hemland. Intyg får inte vara äldre än tre månader räknat från sista anbudsdag Sanningsförsäkran Anbudsgivaren ska bifoga undertecknad sanningsförsäkran, se bilaga Ekonomisk ställning Kreditupplysning Utdrag från kreditupplysningsföretag (t.ex. från Upplysningscentralen, UC, eller motsvarande i anbudsgivarens hemland), som visar anbudsgivarens finansiella och ekonomiska stabilitet, ska bifogas anbudet. Kreditvärdigheten ska vara minst 3 enligt UC skala eller motsvarande, om inte förklaring har lämnats som kan godtas av PTS. Intyget om kreditupplysning får inte vara äldre än tre månader räknat från sista anbudsdag Ansvarsförsäkring Anbudsgivaren ska inneha ansvarsförsäkring för sin verksamhet under hela avtalstiden. Dokumentation om giltig ansvarsförsäkring, med uppgift om försäkringsbolag och försäkringsnummer, ska visas senast vid avtalstecknande. Post- och telestyrelsen 6

7 4 Krav på tjänsten Anbudsgivaren ska ange en huvudkonsult för uppdraget som kommer att utvärderas (se avsnitt 6 utvärdering). Anbudsgivaren har rätt att även använda annan personal än huvudkonsulten efter PTS godkännande. För ett sådant godkännande ska personalens kompetens och erfarenhet i möjligaste mån motsvara huvudkonsultens (se nedan) eller omfatta för det enskilda uppdraget särskild angelägen kompetens. Om PTS finner viss konsult olämplig ska konsultföretaget skyndsamt erbjuda en ersättare som ska motsvara PTS krav. Huvudkonsulten ska ha följande kompetens och erfarenhet Vara advokat eller jur. kand, eller ha motsvarande utländsk utbildning. Erfarenhet av minst fem års arbete med processföring i allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol, innefattande praktisk erfarenhet av muntlig förhandling. Fördjupade kunskaper i förvaltningsrätt, förvaltningsprocessrätt samt allmän EG-rätt. Huvudkonsulten bör ha följande kompetens och erfarenhet Erfarenhet av domstolsprocesser under den senaste 24- månadsperioden innefattande tolkning och tillämpning av rättsreglerna inom området elektronisk kommunikation Erfarenhet av biträde i eller beredning av ärenden innefattande tillämpning av såväl förvaltningsrätt som förvaltningsprocessrätt inom området elektronisk kommunikation Erfarenhet av kalkyleringsmodeller för kostnader som bas för prissättning Inställelsetid ska vara högst tre (3) arbetsdagar Konsultprofiler Anbudsgivaren ska bifoga CV och andra skriftliga uppgifter (t.ex. referenslistor, domar och intyg) om tidigare uppdrag som visar på efterfrågad kompetens och erfarenhet (jfr. avsnitt 4. krav på tjänsten och 6. utvärdering) hos huvudkonsulten som offereras och som i första hand kommer att användas för uppdrag. Post- och telestyrelsen 7

8 5 Kommersiella villkor 5.1 Pris I anbud ska pris i svenska kronor anges som ett pris per timme. Olika priskategorier accepteras inte. Priset ska inkludera samtliga med uppdraget förenade kostnader enligt avtal. Priset ska vara fast under avtalsperioden, dock med möjlighet till prisjustering i enlighet med 10 i avtalet, bilaga Kommersiella villkor i övrigt Bifogade avtal ska gälla. Post- och telestyrelsen 8

9 6 Utvärdering PTS kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till utvärderingskriterierna kvalitet (kompetens/erfarenhet) samt pris. Det anbud som har lägst utvärderingspris efter uppräkningen kommer att antas. Utvärderingspris = totalpris x (1 + procentuellt påslag) Procentuellt påslag = (maxpoäng poäng / maxpoäng) x uppräkningsfaktor Uppräkningsfaktor = kvalitetens vikttal /prisets vikttal, 70/30 Huvudkonsulten kommer att representera anbudsgivaren vid anbudsutvärderingen och namnges vid ett eventuellt avtalstecknande. Maximalt kan 8 poäng erhållas för kriteriet kompetens och erfarenhet. Utvärderingen baseras på den information som framkommer i huvudkonsultens CV samt övriga bifogade skriftliga handlingar vari huvudkonsultens erfarenhet och kompetens framkommer. Praktisk erfarenhet av processföring under den senaste 24- månadersperioden. Max 4 poäng. Civilprocess innefattande muntlig förhandling 2-5 st. 0,5 poäng 6 st. eller fler 1,0 poäng Förvaltningsprocess 2-5 st. 1,0 poäng 6 st. eller fler 1,5 poäng Process med tillämpning av konkurrensrätt, minst 1 st 0,5 poäng Process med tillämpning av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, minst 1 st. 1,0 poäng Biträde i och/eller beredning av ärende innefattande tillämpning och tolkning av lag (t.ex. utförande av rättsutredning) Post- och telestyrelsen 9

10 under den senaste 24-månadersperioden. Max 3 poäng. Avseende konkurrensrätt 0,5 poäng Avseende rättsområdet elektronisk kommunikation 2-4 ärenden 1,0 poäng 5 eller fler ärenden 1,5 poäng Erfarenhet av kalkyleringsmodeller för kostnader som bas för prissättning Max 1 poäng. 1,0 poäng 6.1 Exempel på anbudsutvärdering Anbudsgivare A får totalt 6 poäng för erfarenhet/kompetens och offererar ett pris om 1200 kr per timme. Utvärderingspris = = x (1 + 0,33) Procentuellt påslag = (7 6 / 7) x 2,33 Uppräkningsfaktor = kvalitetens vikttal /prisets vikttal, 70/30 Anbudsgivare B får totalt 3 poäng för erfarenhet/kompetens och offererar ett pris om 1000 kr per timme. Utvärderingspris =2 331 = x (1 + 1,33) Procentuellt påslag = (7 3 / 7) x 2,33 Uppräkningsfaktor = kvalitetens vikttal /prisets vikttal, 70/30 Anbudsgivare C får totalt 5 poäng för erfarenhet/kompetens och offererar ett pris om 1100 kr per timme. Utvärderingspris = = x (1 + 0,66) Procentuellt påslag = (7 5 / 7) x 2,33 Post- och telestyrelsen 10

11 Uppräkningsfaktor = kvalitetens vikttal /prisets vikttal, 70/30 Anbudsgivare A kommer således att rangordnas som första leverantörer eftersom dess utvärderingspris är lägst. Anbudsgivare C kommer att rangordnas som andra leverantör eftersom dess utvärderingspris är näst lägst. 6.2 Förbehåll PTS förbehåller sig rätten att inte anta anbud alternativt avbryta upphandlingen om inkomna anbud överstiger de ekonomiska medel som PTS har tillgängligt för den aktuella tjänsten. Post- och telestyrelsen 11

12 7 Allmänna förutsättningar för anbudet 7.1 Tidsfrister (sista anbudsdag och bindande t.o.m. dag) Skriftligt anbud ska vara PTS tillhanda senast den 24 september 2009 och ska vara bindande t.o.m. den 1 april Upphandlingsform Denna upphandling genomförs som en förenklad upphandling enligt lag 2007:1091 om offentlig upphandling (LOU). Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Möjligheterna att komplettera eller förtydliga uppgifter i anbuden är starkt begränsade. Anbud som ej är kompletta kan komma att förkastas. 7.3 Anbudets form och antal Anbud och informationsmaterial bör lämnas skriftligen i två exemplar, ett original och en kopia. Anbudet bör även lämnas i digital form. 7.4 Språk Anbud ska avlämnas på svenska. 7.5 Bekräftelse Checklistan i bilaga 3 bör fyllas i av leverantören och inkluderas i anbudet. Checklistan används för att underlätta både leverantörens och den upphandlande enhetens kontroll av anbudet. 7.6 Rangordning Avrop kommer i första hand att läggas hos leverantör som rangordnats först. Skulle två anbud erhålla samma lägsta utvärderingspoäng kommer den anbudsgivare som erhållit flest poäng för erfarenhet från arbete med lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation att rangordnas som första leverantör. 7.7 Frågor & svar Frågor angående förfrågningsunderlaget och övriga däri ingående handlingar ställs skriftligen eller via e-post till Lina Schött, PTS, Box 5398, Stockholm, Sista dag för att ställa frågor är den 17 september Samtliga frågor kommer att besvaras genom publicering på PTS hemsida snarast möjligt efter detta datum, om inte särskilda skäl föranleder annat. Post- och telestyrelsen 12

13 7.8 Utformning av anbud Anbudet ska uppfylla de krav och anvisningar som ställs i detta förfrågningsunderlag. För att PTS ska ha möjlighet att utvärdera anbudet är det av stor vikt att det innehåller samtliga begärda uppgifter. Anbudet upprättas i lika ordningsföljd och enligt samma struktur som förfrågningsunderlaget, och ska hänvisa till de punkter som anges i detta. Utelämnas uppgifter kan det komma att tolkas som att kraven inte kan uppfyllas. LOU medger endast marginella förändringar av det ursprungliga förfrågningsunderlaget. Det är därför viktigt att anbudsgivarna accepterar avtalet i ursprungligt skick. Anbud med reservationer vad gäller innehållet i bifogade avtal eller reservationer mot villkoren i övrigt i förfrågningsunderlaget, kan komma att förkastas. Ange därför ert pris baserat på bifogade förfrågningsunderlag. 7.9 Sekretess Anbud som lämnas in till PTS omfattas av absolut sekretess till dess att alla anbud eller erbjudanden offentliggjorts, beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts, dvs. i normalfallet fram till den tidpunkt när tilldelningsbeslut har fattats (se 6 kap. 2 3 st. sekretesslagen (1980:100)). Efter att tilldelningsbeslut har fattats gäller enligt 8 kap. 10 samma lag sekretess bl.a. hos myndighet för uppgift om affärs- eller driftsförhållande för enskild, som [ ] har trätt i affärsförbindelse med myndigheten, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Ni ges härmed tillfälle att ange vilka uppgifter som Ni anser känsliga från sekretessynpunkt samt av vilken särskild anledning Ni kan antas lida skada om dessa röjs. Observera dock att PTS inte är bunden av Er bedömning utan kommer att företa en självständig prövning Undertecknande, behörig firmatecknare Anbudet ska vara undertecknat av behörig firmatecknare. För det fall att firmatecknarens behörighet inte framgår av utdrag från Bolagsverket ska behörigheten styrkas med annan erforderlig handling, t.ex. fullmakt Inlämnande av anbud Anbud i anonymt slutet kuvert märkt Anbud - Upphandling av ramavtal för juristtjänster insändes till: Registrator Post- och telestyrelsen Box STOCKHOLM Post- och telestyrelsen 13

14 Anbud kan även lämnas till PTS reception som har öppet kl varje helgfri vardag, med undantag för vissa vardagar före helgdag. Stockholm den Lina Schött Upphandlingsjurist Charlotte Murray Upphandlingschef Post- och telestyrelsen 14