Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem"

Transkript

1 Datum FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

2 Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Diarienummer Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box Stockholm Post- och telestyrelsen 2

3 Innehåll Om PTS 3 1 Upphandlingens syfte 3 2 Krav på leverantören Teknisk förmåga och kapacitet Beskrivning av företaget Konsulter Underleverantörer Juridisk ställning Registreringsbevis Skattekontroll Sanningsförsäkran Ekonomisk ställning Kreditupplysning Ansvarsförsäkring 3 3 Krav på uppdraget 3 4 Kommersiella villkor Ersättning Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten (ÄTA) Befintligt reservkraftsaggregat Serviceavtal Avtalstid Kommersiella villkor i övrigt Förbehåll 3 5 Utvärdering Lika poäng efter utvärdering 3 6 Allmänna förutsättningar för anbudet Tidsfrister Upphandlingsform Anbudets form och antal Anbudets innehåll Språk Bekräftelse/checklista Frågor och svar Sekretess Undertecknande, behörig firmatecknare Kontaktperson Inlämnande av anbud 3 Bilagor till förfrågningsunderlaget: Bilaga 1 Teknisk rambeskrivning Bilaga 2 Förslag rumslayout Bilaga 3 Styrande dokument i projekteringen Vasakronan Bilaga 4 Förslag miljöprogram för fastigheten Vasakronan Bilaga 5 Innemiljo krav Belok Bilaga 6, Energi krav Belok Bilaga 7 Kanalisationsritningar Hus 81 Post- och telestyrelsen 3

4 Bilaga 8, Kanalisationsritningar Hus 82 Bilaga 9 Situationsplan inkommande data-tele Bilaga 10 E-Handlingsförteckning Bilaga 11 Administrativa föreskrifter Bilaga 12 - Avtal Bilaga 13 - Sanningsförsäkran Bilaga 14 - Checklista Bilaga 15 - SKV 4820 Post- och telestyrelsen 4

5 Om PTS Post- och telestyrelsen (PTS) är den statliga myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. PTS verkar för att alla i Sverige ska få tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationer. PTS fyra övergripande mål är: konsumenternas intressen i centrum effektiv konkurrens effektivt resursutnyttjande säker kommunikation För att nå målen arbetar PTS bland annat med att följa och bevaka utvecklingen inom aktuella områden, meddela föreskrifter, fördela tillstånd, kontrollera att aktuella lagar efterlevs och informera användare och allmänheten. PTS består av ett huvudkontor i Stockholm och fem lokala tjänsteställen (Kiruna, Luleå, Limhamn, Kungsbacka och Sköndal). Myndigheten har ca 250 anställda, varav de flesta arbetar vid huvudkontoret. Se vidare Post- och telestyrelsen 5

6 1 Upphandlingens syfte PTS kommer den 1 mars 2010 att flytta sin verksamhet till Valhallavägen 116 i Stockholm. Med anledning av detta har PTS behov av en totalentreprenad för nyinstallation av VVS-, el- och telesystem samt nyinstallation av system inom serverhallar inom Svea Artilleri och nyinstallation av nytt reservkraftsystem. Nya serverhallar ska anläggas i de nya lokalerna Dessutom har PTS behov av demontering av ett befintligt reservkraftsystem från PTS befintliga lokaler på Birger Jarlsgatan 16 i Stockholm. Arbetet ska vara slutbesiktigat och godkänt av PTS senast den 8 januari Post- och telestyrelsen 6

7 2 Krav på leverantören 2.1 Teknisk förmåga och kapacitet Beskrivning av företaget Med anbud ska bifogas en beskrivning av leverantören och dess verksamhet Konsulter Leverantören ska namnge tänkta konsulter som ska utföra uppdraget. Leverantören har rätt att även använda annan personal än de namngivna konsulterna efter PTS godkännande. Om PTS finner viss konsult olämplig ska konsultföretaget skyndsamt erbjuda en ersättare som ska motsvara PTS krav Underleverantörer Om leverantören avser att använda underleverantörer ska dessa redovisas och namnges. 2.2 Juridisk ställning Registreringsbevis Till anbudet ska bifogas kopia av aktuellt registreringsbevis. För utländska anbudsgivare bifogas liknande dokumentation från behörig myndighet i leverantörens hemland Skattekontroll Leverantören ska intyga att denne är fri från skulder för skatter och socialförsäkringsavgifter genom att bifoga Skatteverkets blankett 4820 Begäran om upplysningar vid offentlig upphandling ifylld, se bilaga 7. Utländsk anbudsgivare ska uppfylla motsvarande villkor i sitt hemland, vilket ska bestyrkas genom intyg från berörd myndighet i leverantörens hemland. Intyget får inte vara äldre än tre månader räknat från sista anbudsdag Sanningsförsäkran Leverantören ska uppfylla kraven i bilaga 13, Sanningsförsäkran, underteckna sanningsförsäkran och bifoga den, alternativt lämna en förklaring till att samtliga krav inte är uppfyllda. Post- och telestyrelsen 7

8 2.3 Ekonomisk ställning Kreditupplysning Utdrag från kreditupplysningsföretag (t.ex. från Upplysningscentralen, UC, eller motsvarande i leverantörens hemland), som visar leverantörens finansiella och ekonomiska stabilitet, ska bifogas anbudet. Kreditvärdigheten ska vara minst 3 enligt UC skala eller motsvarande, om inte förklaring har lämnats som kan godtas av PTS. Intyget om kreditupplysning får inte vara äldre än tre månader räknat från sista anbudsdag Ansvarsförsäkring Leverantören ska inneha allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för sin verksamhet under hela avtalstiden. Dokumentation om giltig ansvarsförsäkring, med uppgift om försäkringsbolag och försäkringsnummer, ska visas senast vid avtalstecknande. Post- och telestyrelsen 8

9 3 Krav på uppdraget Uppdraget ska utföras i enlighet med vad som framgår av bifogad teknisk rambeskrivning, bilaga 1 samt övriga relevanta bilagor, inklusive bifogade administrativa föreskrifter, bilaga 11. Post- och telestyrelsen 9

10 4 Kommersiella villkor 4.1 Ersättning Leverantören ska ange ett totalpris för totalentreprenaden. Priser ska anges i svenska kronor. Priset ska inkludera samtliga med uppdraget förenade kostnader enligt avtal. Inga tillkommande kostnader därutöver kommer att accepteras av PTS. Priset kommer att ligga till grund för utvärderingen. 4.2 Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten (ÄTA) I enlighet med AFD.611 (se administrativa föreskrifter, bilaga 11) ska i anbudet även följande priser anges: - Timkostnad för olika yrkeskategorier - Entreprenörsarvode på material (ABT 06 kap 6 9 mom 1 och 5) - Entreprenörsarvode (ABT 06 kap 6 9 mom 8a) - Entreprenörsarvode (ABT 06 kap 6 9 mom 8b) Dessa priser kommer inte att utvärderas. 4.3 Befintligt reservkraftsaggregat Leverantören ska även ange pris för köp av befintligt reservkraftsaggregat. Detta pris kommer inte att utvärderas. 4.4 Serviceavtal Leverantören ska ange pris för serviceavtal för totalentreprenaden. Detta pris kommer inte att utvärderas. 4.5 Avtalstid Avtalstiden löper från tidpunkten då det finns ett avtal som är påskrivet av båda parterna till dess att arbetena är färdigställda och slutbesiktigade. 4.6 Kommersiella villkor i övrigt Bifogat avtal, administrativa föreskrifter samt ABT 06 ska gälla. Post- och telestyrelsen 10

11 4.7 Förbehåll PTS förbehåller sig rätten att inte anta anbud alternativt avbryta upphandlingen om angivna priser överstiger de ekonomiska medel som PTS har tillgängligt för den aktuella tjänsten. Post- och telestyrelsen 11

12 5 Utvärdering En förutsättning för att anbud ska kunna deltaga i anbudsutvärderingen är att samtliga ska-krav är uppfyllda. Om ett anbud inte uppfyller samtliga ställda krav kommer anbudet inte att utvärderas. Saknas efterfrågad information kan det komma att innebära att anbud inte kommer att utvärderas. Vid utvärderingen kommer anbudet med det lägsta totalpriset för totalentreprenaden att antas som vinnande anbud. Observera att andra begärda priser än totalpris för entreprenaden inte kommer att utvärderas. 5.1 Lika poäng efter utvärdering Om situationen uppstår att två eller flera anbudsgivare har offererat samma pris för uppdraget, kommer lottning att genomföras för att utse det vinnande anbudet. Lottningen kommer att genomföras med minst tre personer närvarande för att säkerställa förfarandets opartiskhet. På begäran av en anbudsgivare kommer en av en handelskammare utsedd person att närvara. Kostnaderna för detta ska betalas av den som framställt begäran. Post- och telestyrelsen 12

13 6 Allmänna förutsättningar för anbudet 6.1 Tidsfrister Skriftligt anbud ska vara PTS tillhanda senast den 11 november 2009 och ska vara giltigt i 60 dagar efter anbudstidens utgång. För det fall att upphandlingen begärs överprövad ska anbud vara bindande ytterligare två månader. 6.2 Upphandlingsform Denna upphandling genomförs genom öppet förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Möjligheterna att komplettera eller förtydliga uppgifter i anbuden är starkt begränsade. Anbud som ej är kompletta kan komma att förkastas. 6.3 Anbudets form och antal Anbud bör upprättas i lika ordningsföljd som förfrågningsunderlaget samt hänvisa till de punkter som anges i detta. Anbud bör lämnas i pärm eller vara inbundet på så sätt att bladen inte kan komma i oordning. Anbud och informationsmaterial önskas i två exemplar, ett original och en kopia. Handlingar och intyg enligt punkterna 2.2.1, 2.2.2, samt eventuell fullmakt enligt 6.9 kan lämnas i ett exemplar. 6.4 Anbudets innehåll Anbud ska uppfylla de krav och anvisningar som ställs i detta förfrågningsunderlag med bilagor. För att PTS ska ha möjlighet att utvärdera anbuden är det av stor vikt att anbuden innehåller samtliga begärda uppgifter. Utelämnas uppgifter kan det komma att tolkas som att kraven ej kan uppfyllas. Likaså kan oklarheter i anbud komma att betraktas som att krav inte uppfylls. Det är därför mycket viktigt att anbud är tydligt och fullständigt, eftersom det annars kan komma att leda till att anbud förkastas. LOU medger endast marginella förändringar av det ursprungliga förfrågningsunderlaget. Det är därför viktigt att anbudsgivare accepterar bilagt avtal i ursprungligt skick. Anbud med reservationer vad gäller innehållet i bifogat avtal, eller reservationer mot villkoren i övrigt i förfrågningsunderlaget med bilagor, kan komma att förkastas. Det är därför mycket viktigt att ni som anbudsgivare anger ert pris baserat på förutsättningarna som angivits i förfrågningsunderlag, teknisk rambeskrivning, administrativa föreskrifter och bifogat avtal. Post- och telestyrelsen 13

14 6.5 Språk Anbud ska avlämnas på svenska. 6.6 Bekräftelse/checklista Anbudsgivare ska i anbud bekräfta att villkoren i detta förfrågningsunderlag med bilagor accepteras, genom att fylla i bifogad bekräftelse, bilaga 14. Bekräftelsen används för att underlätta både leverantörens och den upphandlande myndighetens kontroll av anbud. 6.7 Frågor och svar PTS vill uppmana leverantörer att ställa frågor kring alla eventuella oklarheter i förfrågningsunderlaget med bilagor. Under anbudstiden är det möjligt att med ledning av ställda frågor rätta och tydliggöra det annonserade underlaget. Efter anbudstidens utgång är möjligheterna till sådana tydliggöranden mycket små. Frågor angående förfrågningsunderlaget och övriga däri ingående handlingar ställs skriftligen eller via e-post till Lina Schött, PTS, Box 5398, Stockholm, Sista dag för att ställa frågor är den 30 oktober Samtliga frågor kommer att besvaras genom publicering på PTS hemsida snarast möjligt efter detta datum, om inte särskilda skäl föranleder annat. 6.8 Sekretess Anbud som lämnas in till PTS omfattas av absolut sekretess till dess att alla anbud eller erbjudanden offentliggjorts, beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts, dvs. i normalfallet fram till den tidpunkt när tilldelningsbeslut har fattats (se 6 kap. 2 3 st. sekretesslagen [1980:100]). Efter att tilldelningsbeslut har fattats gäller enligt 8 kap. 10 samma lag sekretess bl.a. hos myndighet för uppgift om affärs- eller driftsförhållande för enskild, som [ ] har trätt i affärsförbindelse med myndigheten, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Ni ges härmed tillfälle att ange vilka uppgifter som ni anser känsliga från sekretessynpunkt samt av vilken särskild anledning ni kan antas lida skada om dessa röjs. Observera dock att PTS inte är bunden av er bedömning utan kommer att företa en självständig prövning vid begäran om utlämnande av handlingar. Post- och telestyrelsen 14

15 6.9 Undertecknande, behörig firmatecknare Anbud ska vara undertecknat av behörig firmatecknare. Om behörig firmatecknare inte framgår av bifogat registreringsbevis, ska behörighet styrkas med annan erforderlig handling, t.ex. fullmakt, som ska bifogas anbudet Kontaktperson Anbud bör innehålla uppgift om vem hos leverantören som är kontaktperson för anbudet och kontaktuppgifter till denne. Om leverantören önskar kontakt via e-post ska adress för detta anges Inlämnande av anbud Anbud i anonymt slutet kuvert märkt Anbud - Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem, Dnr 9482 insändes till: Registrator Post- och telestyrelsen Box STOCKHOLM Anbud kan även lämnas till PTS reception som har öppet kl varje helgfri vardag, med undantag för vissa vardagar före helgdag. Stockholm den 30 september 2009 Lina Schött Upphandlingsjurist Charlotte Murray Upphandlingschef Post- och telestyrelsen 15

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

Upphandling av mätmottagare. Diarienr 07-11991

Upphandling av mätmottagare. Diarienr 07-11991 Upphandling av mätmottagare Diarienr 07-11991 Innehåll Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 3 3.2 Juridisk ställning...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

Upphandling av Spektrumanalysatorer. Diarienr 08-2460

Upphandling av Spektrumanalysatorer. Diarienr 08-2460 Upphandling av Spektrumanalysatorer Diarienr 08-2460 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Anbudsgivarens ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet... 3 3.1 Ekonomisk

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER 1 Allmän information...3 1.1 Om Tredje AP-fonden...3 1.2 Upphandlande enhet och avrop...3 1.3 Upphandlingen...3 2 Anbudsspecifikation...4

Läs mer

Upphandling av lokalvård. Diarienummer 06-12470

Upphandling av lokalvård. Diarienummer 06-12470 Upphandling av lokalvård Diarienummer 06-12470 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens omfattning... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 3 3.1.1 Resurser, kapacitet m.m....

Läs mer

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag Datum 2014-03-26 1 (22) Dnr 512-2536-14 Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad brygga och utsiktsplattform, Biskopstorps naturreservat, Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831 Upphandling av Webbbaserat system för Ledningsanvisning i Sverige Diarienr 08-1831 Innehåll 1 OM PTS... 5 2 UPPHANDLINGENS SYFTE... 5 3 UTESLUTNINGSGRUNDER FRÅN DELTAGANDE I UPPHANDLINGEN... 6 4 ANBUDSGIVARENS

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Stadsledningskontoret 1(12) Daterat 2011-12-22 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Förfrågningsunderlaget är indelat i 5 avsnitt: 1. Allmän

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Tredje AP-fonden inbjuder härmed leverantörer att lämna anbud gällande förenklad upphandling av lönetjänster.

Tredje AP-fonden inbjuder härmed leverantörer att lämna anbud gällande förenklad upphandling av lönetjänster. Upphandling av Lönetjänster Tredje AP-fonden inbjuder härmed leverantörer att lämna anbud gällande förenklad upphandling av lönetjänster. Samtliga krav och förutsättningar för anbudsgivaren finns i detta

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark 1 (6 ) Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark Förfrågningsunderlag Upprättad 2009-02-05 Sista anbudsdag 2009-03-09 2 (6 ) Inbjudan att lämna anbud Härmed

Läs mer

Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB

Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB Ni inbjuds härmed att inkomma med anbud avseende årlig revision av Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB)

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2010 06 29 Anbudets giltighet: 2010 11 01

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2010 06 29 Anbudets giltighet: 2010 11 01 2010-05-17 Förfrågningsunderlag 1(12) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en upphandling av ramavtal för kontorspapper. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Förfrågningsunderlag 20-04-04 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Peter Svensson 5823 Sista anbudsdag: 20-05-16 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Förfrågningsunderlag Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788

Förfrågningsunderlag Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788 1(19) Förfrågningsunderlag Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788 2(19) 1. INBJUDAN... 3 1.1

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Datum/Date 2014-06-18 Dnr/Ref.no. 137-KB 324-2014 Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Kungliga biblioteket (KB) avser att upphandla leverantörer för städning av bibliotekets lokaler

Läs mer

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014 Förfrågningsunderlag 2014-05-20 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer