Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2 2012/25 1

2 1. ALLMÄN INFORMATION 1.1 Om Andra AP-fonden Andra AP-fonden (AP2) presenteras på där även den senaste årsredovisningen (2011) samt ägarraport (2010/11) kan laddas ner. Årsredovisningen publiceras årligen i februari och ägarrapporten i september/oktober. Andra AP-fonden har en hög ambitionsnivå vad gäller den externa kommunikationen. 1.2 Uppdragsbeskrivning och omfattning Tjänsterna upphandlas för 36 månader med möjlighet till förlängning om ytterligare 12 månader. Upphandling av rådgivning inom kommunikation omfattar rådgivning och sker på adhoc basis varför något värde inte kan anges. Anbudsgivaren ska ha relevant erfarenhet och kompetens från företag/organisationer inom kapitalmarknadsbranschen. Anbudsgivaren skall kunna sätta samman en arbetsgrupp där det ingår minst en kommunikationsstrateg med minst 5 års erfarenhet av kommunikationsstrategiskt arbete. Årsredovisningen produceras i tryckt version på svenska och engelska samt i utskriftsvänligt pdf-format på båda språken för webben. Ägarrapporten produceras i tryckt version på svenska och engelska samt i utskriftsvänligt pdf-format på båda språken för webben. Andra AP-fondens behov av konsultstöd för årsredovisningen omfattar: - Idé, disposition och layoutförslag - Intervjuer och textproduktion i överenskommen omfattning (fonden skriver ungefär hälften av texterna själva) - Grafisk produktion fram till tryckoriginal av både svenska och engelsk version samt anpassning till pdf-format för webben - Illustrationer (utformning av tabeller, grafer etc.), fotografering och fotoregi i överenskommen omfattning - Konsulten skall löpande under produktionen fungera som kreativt bollplank, samordnare och kontrollinstans. Andra AP-fondens behov av konsultstöd för ägarrapporten omfattas i huvudsak av att agera som bollplank för fonden i framtagande av idé, disposition och layout som viss textproduktion. I övrigt kommer ägarrapporten att produceras in-house. Omfångsmässigt kommer det vara ungefär samma antal sidor som de senaste årens rapporter. 2 (9)

3 1.3 Avtalsvillkor Valuta för betalning till leverantör när avtal är tecknat skall vara svenska kronor, SEK. Längd på avtalet skall vara 36 månader med möjlighet för AP2 att förlänga avtalet med ytterligare 12 månader. Avtal tecknas i samband med val av leverantör och skall starta från och med överenskommet datum med AP Upphandlande enhet Andra AP-fonden Org.nr: Besöksadress: Östra Hamngatan Postadress: Box 11155, Göteborg Telefon: Fax: E-post: Ansvarig AP2: Ulrika Danielson, Kommunikations- & HR-chef 1.5 Upplysningar Frågor gällande upphandlingen kan ställas fram till och skall tillställas Ulrika Danielson Samtliga frågor kommer att besvaras löpande gentemot alla anbudsgivare och intressenter. Detta kommer att ske genom publikation av frågor och svar på AP2s hemsida (www.ap2.se). Anbudsgivaren uppmanas därför att löpande följa den information som publiceras på hemsidan. Frågor om varför ett visst krav ställts besvaras ej. 1.6 Upphandlingsform Upphandlingen är en öppen upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Deltagande leverantörer skall lämna skriftliga anbud. Civilrättsligt bindande avtal skall tidigast anses slutet i samband med skriftligt upphandlingskontrakt. 3 (9)

4 1.7 Tidsplan Upphandlingen kommer att genomföras enligt följande preliminära tidsplan (reservation för oförutsedda förseningar) - Anbudsförfrågan sänds för publicering samt förfrågningsunderlaget tillgängligt för nedladdning på vår hemsida, Frågor om förfrågningsunderlaget mottas till och med Sista dag att inkomna med anbud: Tilldelningsbeslut beräknas meddelas: Avtal tecknas tidigast 10 dagar efter tilldelningsbeslut 1.8 Meddelande om beslut Samtliga anbudsgivare kommer att få skriftligt besked om APs tilldelningsbeslut via ett tilldelningsmeddelande. 2 ANBUDSFÖRESKRIFTER 2.3 Lämnande av anbud Anbud skall lämnas i original och en kopia samt som digitalkopia på dvd/cd-rom i word- eller pdf-format. Anbud skall vara undertecknat av behörig (via fullmakt styrkt person) och/eller firmatecknare Anbud skall lämnas i slutet kuvert med tydlig märkning AP2 2012/25 Anbudshandlingar skall vara AP2 tillhanda senast Observera att för sent inkomna anbud inte tas upp till prövning. Anbud skall märkas med Dnr: AP2 2012/25 Anbud kan inlämnas på följande sätt: Via post, med adress: Andra AP-fonden Östra Hamngatan Box 11155, Göteborg Genom bud eller personlig överlämning hos AP2, receptionen, med besöksadress: Östra Hamngatan i Göteborg. Receptionen stänger kl Anbudsgivaren svarar i båda dessa fall för att försändelsen inkommit till AP2 i rätt tid. Anbud översänt med telefax eller e-post, eller annat elektroniskt medium, accepteras ej. 4 (9)

5 2.4 Anbudets giltighetstid Anbudsgivare skall i sitt anbud ange att uppgifterna och anbudet är giltigt t o m 3 månader efter anbudstidens utgång. 2.5 Anbudets publicering Anbudet publiceras på TED samt på AP2s hemsida (www.ap2.se). 2.6 Krav på anbudsgivaren Allmän beskrivning av anbudsgivare Med anbud skall bifogas en beskrivning av anbudsgivaren, dess verksamhet, resurser och kapacitet för uppdraget, etableringsort(er), historik, ägarförhållanden, vinstdelningssystem och ledningsorganisation. Vem/vilka som kommer att arbeta med uppdraget och en beskrivning över deras respektive kvalifikationer. Relevanta arbetsprover och referenser från liknande uppdrag för företag/organisationer med kvalificerad kapitalförvaltande verksamhet. Ange hur länge företaget funnits i branschen. Med bransch avses Public och Investor Relations. Minst tre år i branschen är ett krav. Ange företagets fem största kunder samt hur länge de har varit kunder. Specificera vilka tjänster som företaget har utfört åt respektive kund. Ange vilken erfarenhet företaget har av årsredovisningsproduktion. Erfarenhet från årsredovisningsproduktion är ett krav. Ange vilken erfarenhet företaget har av årsredovisningsproduktion åt företag inom kapitalmarknadsbranschen. Ange vilken erfarenhet företaget har av rådgivning kring kommunikation åt företag inom kapitalmarknadsbranschen. Erfarenhet från kapitalförvaltande verksamhet är ett krav. Ange om företaget anlitar underkonsulter och i så fall hur dessa underkonsulter används i produktion av årsredovisning och ägarrapport samt i projekt rörande rådgivning kring kommunikation. Former för ersättningsanspråk (timpriser för aktuella medarbetare, etc). Beräknat pris för produktion av separat Årsredovisning samt Ägarrapport (enligt punkt 1.2 Uppdragsbeskrivning och omfattning). Timpris för Rådgivning kring kommunikation. Kostnader för ingående komponenter skall gå att utläsa som rörliga respektive fasta kostnader. 5 (9)

6 I anbud skall pris anges i svenska kronor, exklusive mervärdesskatt Referenser Med anbud skall bifogas referensförteckning (minst två stycken) över uppdragsgivare/referenspersoner med angivande av kontaktperson och telefonnummer. AP2 förbehåller sig rätten att själv söka och kontakta referenser. Även angivna referenser och av AP2 intagna referenser kan komma att tillmätas betydelse i utvärderingen av kriterie 1 och Kontaktperson I anbudet skall anges två personer som är tilltänkta att bli AP2:s kontaktpersoner. Vid personalförändringar hos anbudsgivaren som kan innebära ändrade kontaktpersoner skall anbudsgivaren i god tid meddela AP Formella krav Kreditupplysning Med anbud skall bifogas utdrag från kreditupplysningsföretag (t.ex. från Upplysningscentralen, UC, eller motsvarande från annat kreditupplysningsföretag), som visar att anbudsgivarens finansiella och ekonomiska stabilitet minst motsvarar kreditnivå 3 (enligt UC:s skala) eller motsvarande Registreringsbevis Med anbud skall bifogas aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket Skatteregistrering Anbudsgivaren skall vara registrerad för betalning av mervärdesskatt och inneha F- skattesedel Skattekontroll Anbudsgivaren skall intyga att denne är fri från skulder för skatter och socialförsäkringsavgifter genom att bifoga skattemyndighetens blankett 4820 Begäran om upplysningar offentlig upphandling ifylld för svenska anbudsgivare. Små och tvistiga skulder kommer inte att beaktas. Blanketten får inte vara äldre än tre månader Teknisk förmåga och kapacitet Anbudsgivaren skall översiktligt lämna beskrivning över de tjänster som levereras och eventuella specialiteter. 6 (9)

7 Leverantören skall besitta, för detta uppdrag, erforderlig förmåga och kapacitet vad gäller grafisk produktion samt ha egna resurser (eller inom det egna nätverket) vad avser kvalificerad textproduktion av, till viss del komplicerade ekonomiska sakområden. Detta skall visas genom att bifoga exemplar av finansiella rapporter (producerade de senaste två åren) för organisationer/företag med kvalificerad kapitalförvaltande verksamhet. Erfarenhet av att arbeta i det webbaserade arbetsflödessystemet Ctrl Print är ett krav. Ange vilken erfarenhet företaget har av att arbeta i Ctrl Print. 3 ÖVRIGA KRAV 3.1 Årsredovisning Med anbud skall bifogas anbudsgivarens undertecknade årsredovisning för de två senaste åren eller de uppgifter som annars finns att tillgå beträffande ekonomisk redovisning för verksamheten till anbudet. Årsredovisning skall innehålla undertecknad revisionsberättelse. För anbudsgivare som inte har att tillgå årsredovisning för de två senaste åren, skall med anbud bifogas annan dokumentation utvisande anbudsgivarens ekonomiska ställning (pro forma balansräkning och resultaträkning). Att dessa dokument återspeglar företagets ekonomiska ställning skall vidimeras av företagets revisor. 3.2 Ansvarsförsäkring Anbudsgivaren skall inneha ansvarsförsäkring för sin verksamhet under hela avtalstiden. Med anbudet skall bifogas intyg från anbudsgivarens revisor. Av intyget skall framgå, enligt revisorns bedömning, att anbudsgivaren med beaktande av omfattningen av dess verksamhet samt arten och omfattningen av anbudsgivarens uppdrag har en beloppsmässigt tillräcklig ansvarsförsäkring. Antagna anbudsgivare skall kunna uppvisa dokumentation som styrker att anbudsgivaren innehar en giltig ansvarsförsäkring och som styrker storleken på densamma (totalt och per skadefall), med uppgift om försäkringsbolag och försäkringsnummer. Uppgifter av detta slag anses enligt AP2 omfattas av sekretess, 31 kap offentlighets- och sekretesslagen. 4 ÖVRIGA VILLKOR 4.1 Ingen ersättning för anbud AP2 godtar inga krav på ersättning för upprättande av anbud. 7 (9)

8 4.2 Antal leverantörer AP2 avser att teckna avtal med en leverantör. 5. KOMMERSIELLA VILLKOR 5.1 Leveransförmåga Den anbudsgivare vars anbud antas skall garantera att erbjudna tjänster och/eller produkter kan levereras till AP2 enligt den omfattning som anges i detta anbudsunderlag fr. o m 1 oktober UTVÄRDERINGSKRITERIER Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till nedanstående kriterier kommer att antas. 1. kompetens, kreativitet och erfarenhet, 2. samarbetsförmåga och förmåga till problemlösning 3. pris. Kriterierna viktas enligt följande: kompetens, kreativitet och erfarenhet 60%, samarbetsförmåga och förmåga till problemlösning 20%, pris 20%. Bedömningen av kompetens, kreativitet och erfarenhet samt samarbetsförmåga och förmåga till problemlösning och pris kommer att göras utifrån den skriftliga information som lämnas i anbudet, arbetsprover och referenser. Andra AP-fonden kan även komma att ta in egna referenser. Även angivna referenser och av AP2 intagna referenser kan komma att tillmätas betydelse i utvärderingen av kriterier 1 och 2. Kompetens, kreativitet och erfarenhet Kompetens, kreativitet och erfarenhet hos den personal som anbudsgivaren tänker använda i uppdraget är av stor betydelse. Erfarenhet av produktion av ekonomiska rapporter (både för tryck och webb) inom det finansiella området är ett krav. Erfarenhet från Public och Investor relationsbranschen. Erfarenhet från webbaserade arbetsflödessystemet Ctrl Print. Samarbetsförmåga och förmåga till problemlösning Leverantörens samarbetsförmåga och förmåga till problemlösning har också stor betydelse. Med samarbetsförmåga menas leverantörens förmåga till lyhördhet och begriplighet i kommunikationen med uppdragsgivaren. Det är en fördel om leverantören har möjlighet att snabbt inställa sig till möten på AP2s kontor i centrala Göteborg, då tidplanen oftast är pressad. Anbudsgivarens skall också ha förmåga och kapacitet att löpande leverera enligt tidplan. 8 (9)

9 Pris Anbudets pris kommer att utvärderas utifrån offererade priser. 9 (9)

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

Tredje AP-fonden inbjuder härmed leverantörer att lämna anbud gällande förenklad upphandling av lönetjänster.

Tredje AP-fonden inbjuder härmed leverantörer att lämna anbud gällande förenklad upphandling av lönetjänster. Upphandling av Lönetjänster Tredje AP-fonden inbjuder härmed leverantörer att lämna anbud gällande förenklad upphandling av lönetjänster. Samtliga krav och förutsättningar för anbudsgivaren finns i detta

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER 1 Allmän information...3 1.1 Om Tredje AP-fonden...3 1.2 Upphandlande enhet och avrop...3 1.3 Upphandlingen...3 2 Anbudsspecifikation...4

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark 1 (6 ) Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark Förfrågningsunderlag Upprättad 2009-02-05 Sista anbudsdag 2009-03-09 2 (6 ) Inbjudan att lämna anbud Härmed

Läs mer

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag Datum 2014-03-26 1 (22) Dnr 512-2536-14 Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad brygga och utsiktsplattform, Biskopstorps naturreservat, Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Josefin Gundel Telefon 010-56 34856 E-post josefin.gundel@polisen.se Datum 2014-02-24 Diarienr

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN EU-KONSULT

ANBUDSINBJUDAN EU-KONSULT ANBUDSINBJUDAN EU-KONSULT Dnr 2011/88/12 2011-05-09 Sid. 1 (11) 1 ANBUDSINBJUDAN... 4 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 2.1 OM SMHI... 4 2.2 OM DENNA UPPHANDLING... 4 2.3 OMFATTNING... 4 2.4 DOKUMENTATION... 4

Läs mer

Förfrågningsunderlag Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788

Förfrågningsunderlag Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788 1(19) Förfrågningsunderlag Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788 2(19) 1. INBJUDAN... 3 1.1

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Kommunledningskontoret 2014-05-05

Kommunledningskontoret 2014-05-05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (13) 2014-05-05 Daniel Fälldin Näringslivsutvecklare Förfrågningsunderlag avseende upphandling reklambyråtjänster Anbudsinbjudan Haparanda kommun infordrar anbud

Läs mer

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Anbudsförfrågan Ärendenummer: DIA 2013/78 Märkning: ANBUD/IT-stöd Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24 Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare: Förenklad

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar

1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar Diarienr: ÅLR2015/7690 Datum: 26.06.2015 1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar Ålands landskapsregering, nedan förkortat landskapsregeringen, inbjuder leverantörer att lämna anbud på ramavtal för

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning 2012-02-10 002/2012 1(8) Sista anbudsdag: 2012-03-09 kl. 16.30 Anbudets giltighet: 2012-07-08 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 002/2012 Upphandling av konsultuppdrag -

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations- och marknadsföringstjänster

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations- och marknadsföringstjänster Handläggare Helena Hassel 023-777006 helena.hassel@regiondalarna.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum 2015-09-03 Sida 1(16) Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av ramavtal för kommunikations-

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB

Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB Ni inbjuds härmed att inkomma med anbud avseende årlig revision av Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB)

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer