KONSULTFÖRETAGETS AFFÄRER. Affärsplanering och affärsutveckling i konsultföretag. Staffan Carenholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONSULTFÖRETAGETS AFFÄRER. Affärsplanering och affärsutveckling i konsultföretag. Staffan Carenholm"

Transkript

1 AFFÄRER KONSULTFÖRETAGETS Affärsplanering och affärsutveckling i konsultföretag Staffan Carenholm

2 Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst Stockholm Telefon AB Svensk Byggtjänst och författaren Omslagsbild: Anders Wester Grafisk form: Beate Pytz Tryck: Exaktaprinting, Malmö 2013 ISBN

3 Förord Den här boken handlar om hur konsultföretaget kan utveckla sina affärer och bli mer lönsamt. Min förhoppning är att boken ska fungera som inspirationskälla för den som vill utveckla sitt konsultföretags marknadsstrategier, kundrelationer, affärsmodeller och prissättning. Med konsultföretag avses i det här sammanhanget konsultföretag inom byggande, anläggande och planering. Det innebär företag som arbetar med planering och stadsbyggande, trafiklösningar och annan infrastruktur, byggnader och anläggningar, miljö och klimatsystem, energirelaterade frågor och processer och innovationer inom dessa områden. Avgränsningen är därmed företag som utför uppdrag inom ingenjörs- och arkitektverksamhet och således är vad som vanligtvis inom byggsektorn kort och gott brukar benämnas konsulter. Normalt talar man om tre huvudgrupper av företag, industriteknikkonsulter, teknikkonsulter och arkitekter. Totalt omfattar dessa tre delbranscher ca företag som uppskattningsvis sysselsätter omkring personer. Nästan hälften av dessa återfinns i de 14 största företagen, de som har fler än 500 anställda. Omkring företag består av 1 2 personer. Mellan de allra största och allra minsta företagen återfinns ett stort spann av ca företag med anställda. Mycket skiljer förstås sektorns riktigt stora företag från den stora gruppen av riktigt små företagsenheter, men ännu mer förenar. Det som främst förenar är att de alla, i projektform, arbetar med uppdrag där uppgiften är kreativt problemlösande. Gemensamt är också nya uppdrag som ständigt rymmer nya förutsättningar och att konsultföretagen arbetar i nära interaktion med kunden. De tjänster som konsulföretagen utför inom sina uppdrag kan sällan fullt ut beskrivas eller specificeras i förväg. Kundens krav, förväntningar och önskemål knyts under projektarbetet ihop med konsultföretagets idéer, erfarenhet och förmåga i ett resultat vars värde kan bedömas och värderas först när uppdraget är slutfört. Även om vi idag ser upphandlingsprocesser som mer fokuserar på pris än förmåga och kapacitet är ändå den starkaste länken mellan kunden och konsulten förtroende och tillit. Även processer för affärsutveckling och strategier för prissättning är i grunden desamma i det stora som i det lilla konsultföretaget. Resurser och bredd i verksamheten må skilja, men i grunden är alla sektorns företag verksamma på samma marknader med sina särskilda förutsättningar, villkor och sin kultur. 3

4 Och även om de allra minsta företagen kan ha svårt att göra sig gällande i fråga om de komplexa och multidisciplinära uppdragen så är ändå ett kännetecken för konsultbranschen att såväl stora som små företag lockas att konkurrera om samma sorts uppdrag. Det som också förenar är, med undantag för några av de allra största företagen, att konsultföretagen är ägarledda. Det är företag där ägarna tillhör den operativa och professionella ledningen och oftast främst ser sig som ledande och ansvariga konsulter. Finns det något övrigt som förenar alla de olika konsultföretag som återfinns inom planering, byggande och anläggande så är det att det överlag finns en betydande potential för affärsutveckling genom en sammanhållen och strategisk affärsplanering, genom tydligare roll- och ansvarsfördelning inom konsultföretaget, genom att lägga större vikt vid tjänsteförsäljningens strategier och processer och genom att utveckla modeller för prissättning, inte minst då utgående från tjänsternas värdeskapande. Det finns helt enkelt en stor potential för affärsmässig utveckling i konsultbranschen. Det är min förhoppning att denna bok ska ge ett litet bidrag till en sådan utveckling. Standardavtalet ABK 09 är konsultföretagens viktigaste affärsdokument. ABK berörs dock endast parentetiskt i denna bok. För att läsa mer om ABKsystemet hänvisas till Boken om ABK som jag skrivit tillsammans med Lars Lundenmark. Jag har även, under min tid som förbundsdirektör i Sveriges Arkitekter, skrivit handböcker i arkitektföretagande och handledning till offentlig upphandling av arkitekt- och teknikkonsulttjänster, ett samverkansprojekt inom Byggandets Kontraktskommitté (BKK). Jag har i många sammanhang undervisat och föreläst om konsultföretagande, affärsutveckling, prissättning och upphandling. Det har gett en del erfarenheter och insikter som jag nu försökt sammanfatta. Stockholm i juni 2013 Staffan Carenholm 4

5 INNEHÅLL Förord 3 Innehåll 5 1 Konsultföretaget Lite branschfakta Konsultföretagets omvärld 12 2 Vägar till bättre affärer Affärsplanering Process och projekt Utveckling av roller och positioner Ständigt nya affärsmöjligheter Flera roller Placering i projektets organisation Den ömsesidiga affären Affärsansvar och roll Åtagande och affär Gemensamma målbilder? Affärsprocessen Att leva på hoppet Alltid rättvis? Samma, samma, alltid samma? Ge bort det mest värdefulla? Terminologi och etikettering Färdriktning: Värdeorienterad prissättning Den egna affärskulturen 37 3 Ägare, styrelse och VD Roller och ansvarsfördelning Ägande och ägardirektiv Styrelsearbetet VD i ägarledda konsultföretag 57 4 Affärsplanering Vad är affärsplanering? Processen för affärsplanering steg för steg 65 5

6 KONSULTFÖRETAGETS AFFÄRER 5 Kunder och tjänster Förtroende, relationer och kvalitet Affärsförmåga och strategi Utföra uppdrag = producera tjänster Kundvärde ett sammansatt begrepp Kunder och kundrelationer Premiumkunder och andra kunder Kunduppföljning och kundvård Privata och offentliga kunder Försäljning av tjänster Affärsförhandlingar Att tänka affär Värna din affär och respektera kundens vårda kundens affär och därmed din egen Att ha initiativet i förhandlingen Den tidiga affärsdialogen Etiketteringen, igen! Ska uppdragsansvarig konsult alltid också vara affärsansvarig? Förhandlingar mest metodik och struktur Formulera alltid precisa motförslag Ett stringent resultat Förhandlingsförmåga och förhandlingstaktik Affärsförhandlingar några råd Affärsförhandlingen sammanfattad Värde och priser Priset på tid Den svåra prissättningen Företagsledningens ansvar När avgörs lönsamheten? Reaktiv och proaktiv prissättning Vad kan man vinna på bättre priser? Debiteringsgrad Omsättningsmål Prispolitik Val av ersättningsform Prissättning av konsulttimmar Incitament och bonus 152 6

7 INNEHÅLL Källor 159 Bilagor Bilaga 1: Exempel på ägardirektiv 161 Bilaga 2: Exempel på styrelsens arbetsordning 163 Bilaga 3: Exempel på instruktion för VD 167 Bilaga 4: Mall för utvärdering av styrelsens arbete 169 7

8

9 1 Konsultföretaget 1.1 Lite branschfakta Stora och små Den bransch som omfattar konsultföretag inom industriteknik, bygg- och anläggningsorienterade teknikkonsulter samt arkitektföretag består av ca företag och har ca anställda. Merparten av dessa, ca , är anställda i Sverige. 1 Bygg- och anläggningsorienterade teknikkonsultföretag sysselsätter i Sverige drygt personer, arkitektföretagen drygt och industriteknikkonsulterna drygt Företag inom industriteknik har vuxit kraftigt sedan mitten av 1990-talet medan företag inom bygg- och anläggningsteknik samt arkitektur inte personalmässigt har vuxit lika snabbt. Endast ca 50 företag har fler än 100 anställda. Av dessa har nio företag mer än anställda. Störst är SWECO och ÅF, följda av WSP Sverige och Semcon. I andra änden av skalan finns drygt en- och tvåpersonersföretag och ca företag med färre än 10 anställda. Branschen är starkt dominerad av de största konsultföretagen. De 20 största konsultföretagen sysselsätter 75 procent av samtliga anställda i branschen. Samtidigt är ett av branschens främsta kännetecken de många små konsultföretagen. På en och samma gång är branschen både big business och small scale business. Omsättning och lönsamhet Som enkel tumregel kan man ha att konsultföretagen omsätter drygt 1 miljon kronor per medarbetare och år. De större företagen omsätter ca 1,1 miljon per medarbetare och år medan mindre företag, utan att egentlig och tillförlitlig statistik föreligger, i genomsnitt kan antas ha en något lägre årsomsättning per medarbetare. Branschens totala omsättning kan anges till ca 50 miljarder kronor per år. Vinstmarginalen har under några år legat runt 8 procent, vilket innebär att resultatet per anställd efter finansiella poster ligger i intervallet kr. Sett över en tioårsperiod har vinstmarginalerna i branschen pendlat mellan 4 och 10 procent. Arkitekt- och teknikkonsultföretagen har resultatmässigt i huvudsak följts åt under det se- 1 Merparten av faktauppgifterna i detta inledande avsnitt är hämtade ur Svenska Teknik&Designföretagens branschöversikt med senaste utgåva i december

10 KONSULTFÖRETAGETS AFFÄRER naste decenniet, medan industriteknikkonsulterna haft en både sämre och mer volativ vinstutveckling. Det förklaras i huvudsak av att industriteknikkonsulterna lever i ett direkt beroendeförhållande till den exportberoende tillverkningsindustrin, medan teknikkonsulter och arkitekter i allt väsentligt hämtar sina uppdrag från en marknad som är mindre konjunkturberoende och som under perioden, bortsett från de första åren efter millennieskiftet, varit förhållandevis stabil. Timmar och debiteringsgrad Konsultföretagens affärsmodell bygger i stor utsträckning på att sälja konsulttimmar. Lönsamheten är därmed starkt beroende av hur många av det totala antalet tillgängliga timmar som kan debiteras på kund. Debiterbarhet och debiteringsgrad är därför centrala begrepp i branschen. I genomsnitt ligger debiteringsgraden i intervallet procent. Det innebär att drygt tre av fyra timmar som konsultföretagets anställda arbetar kan faktureras. Variationer finns förstås och under perioder av mycket god marknad och hög beläggning kan debiteringsgraden mycket väl ligga i intervallet procent. När marknaden försämras kan debiteringsgraden drastiskt försämras, vilket direkt påverkar konsultföretagets lönsamhet. Den känslighetsanalys som brukar användas ger vid handen att en procentenhets förändring av debiteringsgraden (allt annat oförändrat) påverkar resultatet efter skatt med kr per anställd. Det innebär att ett normalresultat om kr per anställd och år går ner mot ett nollresultat när debiteringsgraden sjunker från 75 till 69 procent. På motsvarande sätt fördubblas resultatet per anställd och år om debiteringsgraden ökar från 75 till 81 procent. Det ska på en gång sägas att detta är ett räkneexempel och att förhållandena i det enskilda konsultföretaget kan se ut på ett annat sätt, men exemplet visar ändå hur beroende det timsäljande konsultföretaget är av sin debiterbarhet. Vi återkommer till detta i ett senare kapitel. Affärsmodeller och prissättning Ett kännetecken för konsultbranschen är också den sammanpressade prisbilden. Det finns överlag små skillnader i hur konsultföretagen prissätter. Från arkitektbranschen är det exempelvis känt att hälften av branschens företag har ett genomsnittligt timpris som avviker mindre än tio procent från hela branschens genomsnittstimpris. Affärsmodellerna är ganska konforma och sättet att göra affär på får också i allt väsentligt beskrivas som transparent. Det innebär att köpare av konsulttjänster, ur affärsoch prissynpunkt, har ganska lätt att överblicka konsultbranschen. Det är frågor som ägnas stor uppmärksamhet åt i senare kapitel av boken. Vid en jämförelse med andra kunskapsproducerande branscher med stor andel högutbildad personal är det uppenbart att industriteknikkonsulter, teknikkonsulter och arkitekter både har genomsnittligt lägre timpriser och en väsentligt lägre årsomsättning per anställd. 10

11 1 KONSULTFÖRETAGET Teknikkonsulter och arkitekter har timarvoden som, i en jämförelse med andra kunskapssäljares timarvoden, framstår som mycket låga. Det är emellertid vanskligt att göra jämförelser med de timarvoden som managementkonsulter, reklam- och PR-konsulter, IT-konsulter, advokater och revisorer normalt debiterar. Olika konsulter kommer in i olika avgörande beslutsskeden hos sina kunder och medverkar med sin rådgivning under kortare eller längre tid. Jämförelser med timarvoden i andra branscher är därför av rätt begränsat värde. Några observationer är dock på sin plats: Kunskapssäljare i vissa andra branscher har överlag en avsevärt större prisspridning än vad som är fallet bland teknikkonsulter och arkitekter. När spetstjänsterna kan prissättas högre följer prissättningen av övriga tjänster med, vilket resulterar i en generellt sett högre prisnivå. Det som främst ligger teknikkonsulterna och arkitekterna i fatet är den påtagligt sammanpressade och homogena prisbilden. Liten prisspridning är ett verksamt hinder för ett branschmässigt prislyft. I flera andra kunskapsbranscher har kunskapsföretagen överlag varit mer framgångsrika än teknikkonsulter och arkitekter med att differentiera sitt tjänsteutbud. Generellt sett har teknikkonsulter och arkitekter ägnat etikettering och paketering av sina tjänster alltför liten uppmärksamhet. Man använder sig fortfarande av en terminologi som inte tillräckligt framhäver komplexiteten och bredden i de tjänster som tillhandahålls. Begreppsapparaten är för begränsad och den etikettering som används för att beskriva tjänsteinnehållet är mer begränsande än tydliggörande. Mycket mer om detta senare. När det gäller omsättningsjämförelser är nedanstående statistik belysande: Omsättning/anställd/år (kkr) 2011* Managementkonsulter 1906 IT-konsulter (adm) 1545 Affärsjuridik 1840 Marknadsundersökare 1465 PR & kommunikation 1295 Revisionsbyråer 1320 Industriteknikkonsulter 1088 Arkitekter/teknikkonsulter 1110 Källa: Svenska Teknik&Designföretagen och Affärsvärlden Det finns ett antal förklaringar till de uppenbara skillnaderna i omsättning mellan dessa kunskapssäljande branscher. En huvudförklaring är olika affärsmodeller. Industriteknikkonsulter, teknikkonsulter och arkitekter har en affärsmodell som i huvudsak bygger på kostnadsrelaterade tim- 11

12 KONSULTFÖRETAGETS AFFÄRER priser. Prissättningen är väsentligen kostnadsrelaterad, inte värdeorienterad. Konsulter inom annan kunskapsproducerande verksamhet har många gånger en mer värdeorienterad prissättning som ger utrymme för både en högre och mer diversifierad prissättning. Dessutom kan ett större inslag av fasta priser, åtminstone om de inte är satta i en direkt pressad konkurrenssituation, ge utrymme för bättre lönsamhet. En annan förklaring är sambandet mellan arbetsinsatsen och det mätbara eller synliga resultatet. Teknikkonsulter och arkitekter arbetar med lösningar av problem där värdet av arbetet oftast kan mätas först långt efter det att arbetet är slutfört. Processerna är långa och värdet av konsultinsatsen kan normalt först bedömas fullt ut när objektet som arbetet gällt tagits i drift, vilket kan innebära flera år efter det att arbetet är slutfört. Andra konsulter, som advokater, reklambyråer och revisorer, kan ge sina kunder ett resultat vars värde kan avläsas tämligen omedelbart. Det finns ett naturligt samband mellan benägenheten att betala bra och hur snabbt det goda resultatet kan avläsas och värderas. Här finns en skillnad mellan å ena sidan industriteknikkonsulter, teknikkonsulter och arkitekter och, å andra sidan, en del annan kvalificerad konsultverksamhet, som närmast kan beskrivas som konstitutionell. En tredje förklaring är konsultinsatsens längd och sammansättning. En konsultinsats som till sin natur är ganska koncentrerad, rymmer en spetskompetens och innebär att ett konkret problem som ges en lösning med stort värdeinnehåll kan prissättas på ett annat sätt än en tjänst som har ett stort inslag av många produktionstimmar. Advokaten, revisorn eller reklambyrån kan med en ganska koncentrerad insats leverera en tjänst som har ett omedelbart och uppenbart värde för kunden. Det kan naturligtvis också teknikkonsulten och arkitekten, men de flesta uppdrag som dessa företag utför omfattar, utöver de direkta och tidiga problemlösningarna, även en omfattande produktion av de handlingar som behövs för att kunna utföra det objekt som projektet avser. Merparten av teknikkonsulternas och arkitekternas uppdrag är helt enkelt längre och har en annan värdemässig sammansättning. Åtminstone har historien och marknaden bedömt det på det sättet. Sedan får man komma ihåg att historien skrivs och villkor och förutsättningar bestäms av två parter, köpare och säljare, och deras interaktion. Ansvaret för hur affären ser ut och görs vilar därmed tungt på konsultföretagen. Hur marknad utvecklas och hur kunder agerar har stor betydelse, men ansvaret för sin affärsutveckling bär konsultföretaget självt. 1.2 Konsultföretagets omvärld Bygg- och anläggningsinriktade konsultföretag har en annorlunda marknad än vad industriteknikkonsulterna har. De senare har sin marknad inom industrin och är därför i huvudsak beroende av näringslivet och den privata marknaden. Det nära beroendet av den konkurrensutsatta industrin gör också industriteknikkonsulterna mer konjunkturberoende. Konsultföretag inom bygg och anläggning, dit även arkitektföretag räknas, är bero- 12

13 1 KONSULTFÖRETAGET ende av såväl den privata marknaden som den offentliga sektorn. Eftersom byggande och anläggningsverksamhet i allt väsentligt är en inhemsk produktion är konjunkturberoendet inte lika påtagligt. Så har det dock inte alltid varit, men sedan början av 1990-talet har den politiska styrningen av samhällsbyggnadssektorn minskat kraftigt. Den tidigare starka samhälleliga styrningen av bostadssektorn har till stora delar upphört och planeringsinitiativen har i många sammanhang flyttats över till privata aktörer. Kommunerna har fortfarande, genom sitt planmonopol, en stark position inom planeringen, men staten har successivt under de senaste två decennierna monterat ner sin styrning och reglering av samhällsbyggandet. I det här sammanhanget läggs inga värderingar på detta, det bara konstateras att ett uppenbart systemskifte har ägt rum. I det följande beskrivs kortfattat hur de bygg- och anläggningsinriktade konsultföretagens och arkitektföretagens omvärld ser ut. För industriteknikkonsulterna gäller, som sagt, en delvis annan verklighet. Svensk bygg- och anläggningsverksamhet präglas av stora strukturer. Marknaden domineras av en handfull stora byggföretag, som inte bara är entreprenörer utan också bedriver en omfattande egen projektutveckling och egenregiverksamhet. Några större byggherrar och fastighetsbolag har också ett stort inflytande över utvecklingen på marknaden. Några av dem är statligt ägda som exempelvis Vasakronan och Akademiska Hus. Konsultföretagen möter en stark och väl organiserad beställarmakt genom att de stora aktörerna direkt eller indirekt drar åt samma håll när det gäller processutveckling och former för upphandling. En allt tydligare process- och kostnadsfokusering styr i riktning mot allt mer standardiserande processer för upphandling och projektgenomförande. De senaste två decennierna har bjudit på helt avgörande förändringar när det gäller hur konsulttjänster köps på marknaden. För 20 år sedan var det mer regel än undantag att konsultföretag anlitades på förtroende än upphandlades i konkurrens. I dag är förhållandet det motsatta. Konsulter upphandlas i dag i allt väsentligt i pris- och anbudskonkurrens. Alltmer sällan anlitas konsultföretaget direkt på förtroende. Förklaringen står att finna i utvecklingen inom den offentliga upphandlingen men kan också förklaras av dominerande marknadsaktörers strävan efter mer enhetliga upphandlingsprocesser i övrigt. På en övergripande nivå har politiken till stora delar släppt ifrån sig ansvaret för bostads- och stadsbyggandet. Inte minst när det gäller bostadsbyggandet är det uppenbart att samspelet mellan stat, kommuner och marknadens aktörer fungerar dåligt. Det ansvar och den rollfördelning de tre borde dela på kuggar inte i varandra idag. Ansvaret för samhällsbyggandet är fördelat på många olika händer. Planering och byggande präglas mer av suboptimering och koncentration på enskilda projekt, mindre på samordning, överblick och helhetssyn. Det ger specifika förutsättningar för konsultföretagen. Den offentliga upphandlingen av konsulttjänster är på fel spår sedan länge. Allt 13

14 KONSULTFÖRETAGETS AFFÄRER större del av kvalificerade konsulttjänster upphandlas på pris, inte på kvalitet. En stor del av den offentliga upphandlingen av konsulttjänster har dessutom lagts under ramavtal, där regelmässigt timpriser på konsulttjänsterna är den tydligaste konkurrensfaktorn. Det är en illavarslande utveckling om man beaktar att just timpriser är en av de minst intressanta variablerna vid upphandling av kunskapspräglade och värdeskapande konsulttjänster. Allt detta är en mycket påtaglig verklighet för de konsultföretag som ska försöka orientera sig på marknaden affärs- och prismässigt. Samtidigt måste dock framhållas att den svenska konsultmarknaden är en av de mest liberala, avreglerade och fria i Europa. Det finns inget i lagstiftning, regelverk eller andra bestämmelser som hindrar konsultföretagen att utveckla sina roller, positioner och affärer. Finns det begränsningar återfinns dessa främst i kunders bilder av vilka roller och uppgifter konsultföretaget ska ha. Och, naturligtvis, i den egna föreställningen om vilken roll man har och hur affärer kan göras. 14

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster

Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster Offentlig upphandling av PR- och kommunikationstjänster - En guide från PRECIS Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige för dig som ska genomföra en offentlig upphandling av PR och kommunikationstjänster

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn. Construction Management

Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn. Construction Management Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn Innovationsbegreppet Innovationsprocess Idé/uppfinning + Utveckling + Implementering = Innovation Innovationer Brett spann på vad innovationer är Radikala

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare,

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare, Octagon Development är ett konsultbolag med fokus på att arbeta med företagsledare, styrelse eller ledningsgrupper. Vi kan under kort eller lång tid verka i företag som en resurs, antingen i en vakant

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden:

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden: 2013-10- 03 Mall för Affärsplan - Science Park Halmstad Följande dokument är ett exempel på en affärsplanemall för nystartade företag. Dokumentet ska ses som en mall och man använder de delar som anses

Läs mer

Byggherrarnas syn på takras. Mats Björs, vd Byggherrarna

Byggherrarnas syn på takras. Mats Björs, vd Byggherrarna Byggherrarnas syn på takras Mats Björs, vd Byggherrarna Definition iti av byggherre Enligt PBL: Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten Enligt Byggherrarna:

Läs mer

Rätt utvärdering ger rätt leverantör

Rätt utvärdering ger rätt leverantör Affärer MENINGSFULL UPPHANDLING Affärer Rätt utvärdering ger rätt leverantör Många upphandlingar leder till att fel leverantör vinner affären. En förklaring är hur utvärderingen hanteras. Anbudsutvärdering

Läs mer

Kaxiga multikonsul med tillväxtambitio

Kaxiga multikonsul med tillväxtambitio Sverige- Svepet VVS DEL 1: PROJEKTENGAGEMANG Kaxiga multikonsul med tillväxtambitio Projektengagemang är en ung konsultkoncern med ambitioner. Bakom företaget finns de två rutinerade initiativtagarna Per-Arne

Läs mer

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Upphandling i Göteborg 2013-11-28 Västtrafik i siffror

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå ISBN 978-91-7333-683-3 9 789173 336833 MILJÖSAMORDNARENS UPPDRAG Omfattning och redovisningsnivå

Läs mer

Så strategisk är den svenska upphandlaren

Så strategisk är den svenska upphandlaren Så strategisk är den svenska upphandlaren Stockholm Göteborg Malmö Johan Lundvall Johan.lundvall@affarsconcept.se 072-540 57 43 Ett konsultföretag inom SKLkoncernen och verksamt inom offentlig upphandling

Läs mer

beställare Hur ökar vi innovationsviljan?

beställare Hur ökar vi innovationsviljan? Renodlad beställare Hur ökar vi produktiviteten iteten och innovationsviljan? Trafikverkets strategiska utmaningar 2012-2021 Ett energieffektivt t transportsystem t t Väl fungerande resor och transporter

Läs mer

Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer

Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer 1 Syfte med Västtrafikmodellen Västtrafik upphandlar funktion, inte detaljstyrd

Läs mer

promotionalster(edition h8u)

promotionalster(edition h8u) 3.5 Så här kostar olika promotionalster(edition h8u) QP Quality Promotions AB MMVII Du har stor glädje av en rimligt välgrundad uppfattning om vad olika promotionalster kan kosta. Vet du det, kan du snabbt

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden?

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden? Sammanfattning Revisionen har en betydelsefull funktion på en kapitalmarknad som garant för kvaliteten i företagens finansiella information. Det är revisorernas uppgift att skapa förtroende för informationen,

Läs mer

På väg mot ett Stockholm i världsklass

På väg mot ett Stockholm i världsklass På väg mot ett Stockholm i världsklass Utmaningar inom upphandling och inköp Daniel Moius Chef upphandling och konkurrens Stadsledningskontoret The Capital of Scandinavia Det tredje stora steget The Capital

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Glappet mellan produktion

Glappet mellan produktion Glappet mellan produktion och förvaltning av bostäder En undersökning från Svensk Byggtjänst Glappet mellan produktion och förvaltning av bostäder 1. Bakgrund och metodik...4 1.1 Hur stor hänsyn tar produktionen

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

Revisionsrapport* Eskilstuna kommun. Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster. *connectedthinking. Mars 2008 Pär Lindberg

Revisionsrapport* Eskilstuna kommun. Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster. *connectedthinking. Mars 2008 Pär Lindberg Revisionsrapport* Kartläggning och analys av kommunens köp av konsulttjänster Eskilstuna kommun Mars 2008 Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...1

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 7: Bonus: En färdig affärsplan för ett eventföretag att utgå ifrån Holger Wästlund 1 Denna affärsplan är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Simpler Branschanalys

Simpler Branschanalys Simpler Branschanalys Peter Rathsmann, Mats Svensson Grufman Reje management 18 juni, 2012 Förkortad version 2012-08-31 HE 2 Innehållsförteckning Introduktion och sammanfattning... 3 Metodik... 3 Simplermetoden...

Läs mer

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice ClueE: det juridiska perspektivet David Langlet Joshua Prentice Studerade områden Det främjande regelverket hur påverkar det kommunerna? Offentlig upphandling främjare eller hämmare? Kravet på affärsmässigt

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-10-22 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Gudmund Toijer och Olle Stenman. Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709)

Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709) Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Yttrande 2008-10-24 Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709) Sammanfattning Försäkringsförbundet har inte i sig någon invändning mot de föreslagna

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Ett utvecklingsprojekt inom ramen för verksamhetsnära utvecklingar Författare: Hawzheen Karim, Verksamhetsutvecklare, Svevia Jenny Sandberg, Verksamhetsutvecklare,

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

GLÖM INTE DE SOM INTE SLÄPPS IN I KREDITPORTFÖLJEN. UC Affärsoptimering Kreditscoringmodeller. UC Affärsoptimering Du kör vi optimerar

GLÖM INTE DE SOM INTE SLÄPPS IN I KREDITPORTFÖLJEN. UC Affärsoptimering Kreditscoringmodeller. UC Affärsoptimering Du kör vi optimerar GLÖM INTE DE SOM INTE SLÄPPS IN I KREDITPORTFÖLJEN UC Affärsoptimering Kreditscoringmodeller UC Affärsoptimering Du kör vi optimerar UC Affärsoptimering Vi tillför nya perspektiv UC Affärsoptimering Vi

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2013

Skanskas bostadsrapport 2013 Skanskas bostadsrapport 2013 Förord Metodik Sammanfattning 3 4-5 6-9 Inställning till och prisutveckling för nya bostadsrätter: Stockholm Göteborg Malmö Om Skanska Nya Hem 10-13 14-17 18-21 22 Förord Det

Läs mer

Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så.

Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så. Du har en tom tomt. Vi får köparen att betala för mer än så. Vi fyller din tomt med värde Som säljare av en tomt har du förmodligen ett mål som är viktigare än alla andra: att få så mycket betalt som

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sida 1 av 5 YTTRANDE 2015-06-02 SOU 2015:7 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sveriges Elevkårer lämnar härmed ett yttrande över betänkande

Läs mer

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Exekutiv sammanfattning: Boliden är ett välskött bolag med bra operationell effektivtet. Bolaget verkar på en måttligt attraktiv marknad men har dock en stabil position

Läs mer

Sveriges Byggindustrier Bransch- och Arbetsgivarorganisation för den privata byggindustrin

Sveriges Byggindustrier Bransch- och Arbetsgivarorganisation för den privata byggindustrin Sveriges Byggindustrier Bransch- och Arbetsgivarorganisation för den privata byggindustrin www.bygg.org Andreas Brendinger BI:s verksamhet 2011-2012 2 Prioriterat projekt: Ett modernt Medarbetaravtal Prioriterat

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

Här har du världens möjligheter. Studentinformation

Här har du världens möjligheter. Studentinformation Här har du världens möjligheter Studentinformation Grant Thornton är det ledande revisionsoch konsultföretaget med fokus på dynamiska entreprenörsföretag. Våra medarbetare beskriver att vår företagskultur

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning

Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning Marta Szebehely Professor i socialt arbete Stockholms universitet Insatser för äldre och för funktionshindrade

Läs mer

Hur många anställda har ditt företag?

Hur många anställda har ditt företag? Rapport från Företagarna juli 11 Bakgrund... 2 Så gjordes undersökningen... 3 Hur många små företag deltar i offentlig upphandling?... 3 Varför avstår små företag från att delta i offentlig upphandling?...

Läs mer

VD-löner 2008 en statistisk redovisning. Mars 2009

VD-löner 2008 en statistisk redovisning. Mars 2009 VD-löner 28 en statistisk redovisning Mars 29 Stor spridning av VD-lönerna 1 Stor spridning av VD-lönerna har drygt 55 medlemsföretag. Drygt två av tre företag är mindre, ägarledda företag med färre än

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Blueprint Ekonomistyrning - orsak och verkan Traditionell ekonomistyrning tar sin utgångspunkt i en företagsmodell där en viss mängd input ger en viss mängd output.

Läs mer

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Alla offentliga verksamheter har möjligheter att göra innovationsupphandlingar. Inledning Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för cirka

Läs mer

Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen

Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen En undersökning från Svensk Byggtjänst Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen 1. Bakgrund och metodik...4

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

Beställarrollen i ett industriellt byggande i trä

Beställarrollen i ett industriellt byggande i trä Stockholm 22-23 oktober 2009 Susanne Engström susanne.engstrom@ltu.se Projektledare: Lars Stehn Industripartners: AB Fristad Bygg Flexator AB Fristadbostäder AB HSB Göteborg Projektet Beställarrollen Varför

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

Affärssystem, strategi och styrning

Affärssystem, strategi och styrning Affärssystem, strategi och styrning 723g25 2013-12-10 Agenda Allmän kursinfo och lite om projektet i synnerhet Strategi, styrning och affärssystem, enligt Nilsson och Lindvall Controllern och affärssystemet,

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebuss AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer