Offentlig upphandling av mat Dalslands kommuner och Säffle satsar på lokalproducerat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offentlig upphandling av mat Dalslands kommuner och Säffle satsar på lokalproducerat"

Transkript

1 Offentlig upphandling av mat Dalslands kommuner och Säffle satsar på lokalproducerat Kostchef Ingvar Kardemark Melleruds kommun Kostchef Carina Nisén Säffle kommun Kostchef Elisabeth Brorsson Färgelanda kommun

2

3 Idégivare Karin Hilmér

4 Karins tankar Tanken med livsmedelspolicyn Är att för samtliga livsmedel som upphandlas till kommunala köken i Melleruds kommun ska ställas krav att råvarorna är producerade enligt svensk miljö- och Djurskyddslagstiftning

5 Den politiska gången *Kommunfullmäktige antog i december 2005 ett medborgarförslag om att utarbeta en livsmedelspolicy. *Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag, att tillsammans med byggoch miljökontoret, ta fram ett förslag. *Uppdraget innebar även att se om man kunde samordna policyarbetet och upphandlingarna med de övriga 5 Dalslandskommunerna Åmål, Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Värmlands Kommunen Säffle.

6 Nytänk och hårdare krav Kvalitetskrav enligt livsmedelslagstiftningen: Det ska säkerställas att EU:s livsmedelslagstiftning är uppfylld vid produktion av varje livsmedelsråvara/livsmedelsprodukt som Melleruds kommun köper in. Där den svenska livsmedelslagstiftningen kompletterar EU:s livsmedelslagstiftning ska även den svenska livsmedelslagstiftningen eller motsvarande lagstiftning vara uppfylld. Kvalitetskrav enligt djurskyddslagstiftningen: Det ska säkerställas att EU:s grundläggande djurskyddsregler är uppfyllda vid produktion av varje livsmedelsråvara/livsmedelsprodukt som Melleruds kommun köper in. Där den svenska djurskyddslagstiftningen kompletterar EU:s djurskyddslagstiftning ska även den svenska djurskyddslagstiftningen eller motsvarande lagstiftning vara uppfylld. Kvalitetskrav enligt miljöskyddslagstiftningen: Det ska säkerställas att svensk miljöskyddslagstiftning är uppfylld vid produktion av varje livsmedelsråvara/livsmedelsprodukt som Melleruds kommun köper in. EU-direktiv implementeras fortlöpande i den svenska miljöskyddslagstiftningen. Samma EU-direktiv som berör miljöhänsyn i jordbruk ska vara implementerade i andra länders miljölagstiftning och dessa miljökrav ska gälla oavkortat på samma sätt som de nationella enligt 3.1 nedan. Nya EU-gemensamma förordningar som träder i kraft har direkt tillämpning i Sverige och i andra EU-länder. Melleruds mål är att produktionen ska ha skett i enligt med svensk miljöskyddslagstiftning eller motsvarande.

7 Kravspecifikation Kraven specificeras vid upphandling enligt följande: Livsmedelslagstiftningen EU:s grundläggande livsmedelsregler Kompletterande nationell livsmedelslagstiftning Livsmedelsprodukten ska vara fri från restsubstanser Vid produktion av råvaran får hormoner eller andra ämnen ej ha använts i tillväxt- eller produktionshöjande syfte Preparat som är godkända inom EU som fodertillsats får användas Foder ska uppfylla EU-förordning Livsmedelsproducerande djur får ej ha utfodrats med foder av animaliskt ursprung/med animaliska biprodukter Produkt av nöt och gris ska komma från djur som är fria från tuberkulos, mul- och klövsjuka och svinpest. Produkt av kyckling/fågel/höns får ej härstamma från djur som slaktats på slakteri där det påvisats Newcastlesjuka och fågelinfluensa vid slakttillfället Samtliga produkter som offereras skall vara korrekt märkta om de innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierade organismer

8 Kravspecifikation Djurskyddslagstiftningen Kraven specificeras vid upphandling enligt följande: EU:s grundläggande djurskyddsregler som skall vara uppfyllda slakt utan bedövning godtas ej för något kött i Melleruds kommun lägsta djurskyddskrav för svinhållning lägsta djurskyddskrav för kalvhållning skydd av levande djur vid transport miniminormer för skyddet av värphöns Kompletterande nationell djurskyddslagstiftning (eller motsvarande) som skall vara uppfyllda Kompletterande nationella föreskrifter finns i djurskyddslagen Djurskyddsförordningen

9 Kravspecifikation Kraven specificeras vid upphandling enligt följande: Miljöskyddslagstiftningen Nationell miljöskyddslagstiftning (eller motsvarande) som i tillämpliga delar skall vara uppfyllda Miljöbalken med införda ändringar och 12 kap om jordbruk och annan verksamhet är särskilt viktigt avsnitt. Avfallsförordningen EU:s miljökrav angående spridning av stallgödsel Mängden stallgödsel som sprids på animalieproducerande gårdar får inte överskrida 170 kg N per ha och år Krav på minimerad miljöpåverkan vid produktion av frukt och grönt Produktionen ska ha skett i enlighet med kriterierna i EUREP-GAP frukt & grönsaker eller kriterierna i Integrerad Produktion, IP eller likvärdigt system eller produktionsmetoder som omfattar ovan angivna moment. Mål för ekologiska livsmedel Melleruds kommun har antagit målet att 5 % av den totala livsmedelskostnaden är ekologiskt producerade livsmedel år 2008 (godkänd av KRAV eller av kontrollorgan inom EU för ekologisk produktion). År 2007 ska en livsmedelsråvara/ livsmedelsprodukt vara ekologiskt producerad.

10 Uppmärksamheten har gett eko och ökat fokus

11 ghgfhf Livsmedelspolicy Dalslandskommunerna och Säffle kommun Bakgrund Kommunerna Mellerud, Färgelanda och Åmål har tidigare antagit en gemensam livsmedelspolicy, där kvalitetskraven enligt gällande livsmedelslagstiftning, djurskyddslagstiftning respektive miljöskyddslagstiftning har preciserats. Dalslands miljökontor har tagit fram detta förslag till reviderad livsmedelspolicy på miljöområdet som ett underlag inför den nya gemensamma livsmedelsupphandlingen i kommunerna Mellerud, Färgelanda, Dals Ed, Bengtsfors, Åmål och Säffle. Syfte Syftet med livsmedelspolicyn är att det för samtliga livsmedel som upphandlas till kommunala kök i Dalslandskommunerna samt Säffle kommun ska ställa grundläggande lagstiftningskrav på livsmedelsproducenterna som säkerställer att hög livsmedelskvalité erhålles. Vidare syftar det till att miljöstörningar begränsas samt att djur i livsmedelsproduktion behandlas väl och skyddas mot lidande. Målet är att inköp av ekologiska och andelen närproducerade livsmedel ska öka. Direktiv Det ska säkerställas att EU:s livsmedelslagstiftning, EU:s grundläggande djurskyddsregler samt EGdirektiv som berör miljöhänsyn i jordbruk är uppfylld vid produktion av varje livsmedelsråvara/livsmedelsprodukt som Dalslandskommunerna och Säffle kommun köper in. Där den svenska livsmedelslagstiftningen/svenska djurskyddslagstiftningen/svenska miljölagstiftningen kompletterar EU:s lagstiftning ska även den svenska lagstiftningen, eller annan motsvarande kravnivå följas. Vidare ska livsmedelsupphandlingen och måltidsproduktionen ha som mål att utvecklas för att minska klimatpåverkan och miljöbelastning. Nedanstående policypunkter ska specificeras i kravkriterier och kravnivåer vid upphandlingstillfället och Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier ska då användas. Följande minimikrav tillämpas:

12 ghgfhf Hög livsmedelskvalitet Inga restsubstanser av bekämpningsmedel eller läkemedel får överstiga EG:s förordningar Inga tillväxthormoner, antibiotika eller andra liknande ämnen får användas i tillväxtsyfte Foder av animaliskt ursprung/animaliska biprodukter får ej användas i fodret för idisslare eller kyckling Alla livsmedel ska vara salmonellafria Djur med sjukdomar som kan överföras till människa får ej användas i livsmedelsproduktionen Genmodifierade livsmedel får inte köpas in Spårbarheten för animalier utökas (utöver nuvarande nötkött, ägg, honung, frukt och grönt) God djuromsorg, i alla led Beteskrav för mjölkkor, får och nötkreatur över 6 månader (undantaget tjurar) Utrymmeskrav ställs för alla djurslag Grisar ska hållas lösgående med tillgång till bökbart material Svanskupering tillåts ej och inte heller näbbtrimning av höns Hönor ska ha tillgång till värprede, sittpinne och sandbad Höga krav på djurtransporter, djuret har transporterats max 8 timmar till slakt Bedövning ska ske före slakt, gäller alla djurslag Miljöhänsyn Miljöhänsyn i jordbruket (EG:s och respektive lands miljökrav ska följas) Miljökrav ställs på transporter av livsmedel genom att ge goda förutsättningar för alla att lämna anbud alternativt upphandla transporterna för sig För fisk och skaldjur bör ställas krav som motsvarar kriterierna för MSC eller KRAV Producentansvar för förpackningar Nivån av andelen ekologiskt producerade livsmedel beslutas i respektive kommun Etisk upphandling - mänskliga rättigheter Arbetsförhållanden under framställning bör uppfylla ILO:s 8 grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet Antagen av Kommunfullmäktige

13 Gemensam Livsmedelsupphandling De fem Dalslands kommunerna och Säffle kommun i Värmland har under flera år haft gemensam upphandling av livsmedel.

14 Nätverksgruppen Kostchefer Nuvarande konstellation sedan år 2000 Dalsland tidigare upphandling med Trollhättan-Uddevalla- Vänersborg Dåvarande inköpare i Säffle kommun blev samordnare för livsmedelsupphandlingen Dalsland-Säffle år 2000 Vid livsmedelsupphandlingen år 2006 grundlades första livsmedelspolicyn utifrån Karin Hilmérs medborgarförslag Inköpare Björn Koch samarbetade med Charlotte Frenander på Miljöstyrningrådet för att få fram rimliga krav i förfrågningsunderlaget och den första versionen av livsmedelspolicyn

15 Ny livsmedelsupphandling 2011 Dalslandskommunerna samt Säffle Vi vill välkomna kommunalråd, ekonomichefer, inköpare, övriga deltagare och kostchefer till ett diskussionsforum.

16 Syfte mål Syfte Att få klarhet i hur vi fortsättningsvis ska förhålla oss till matkvalitén och alla höga förväntningar från kommuninvånarna gällande svenskt, närproducerat, ekologiskt, alternativrätter, digra salladsbuffér, mjukt bröd etc, samtidigt som vi får ekonomiska neddragningar i livmedelsbudgeten. Mål: Att få besked av politiker och tjänstemän om vad de vill ha för matkvalité i kommunerna, samt ge oss mandat att leva upp till de högt ställda förväntningarna genom att bidra med tillräckligt ekonomiska resurser

17 Diskussion Livsmedelspolicy Ekologiska livsmedel Närproducerade livsmedel Kvalité på råvaror Miljömål i Dalslandskommunerna och Säffle Hur ska vi arbeta i framtiden?

18 Hur gjorde vi? Uppdatering av kravspecifikationerna, dvs skallkraven i respektive varugrupp som tex kött, fisk, fågel, ägg etc, samt uppdatering av anbudsspecifikationerna, dvs specifika krav per produkt tex mängd köttråvara i köttbullar, mängden socker i saft, syft etc. Allt detta utifrån nya rön, rekommendationer och produkter. Innan förfrågningsunderlaget skickades ut, träffade kostcheferna de största grossisterna och leverantörerna i en dialog om vad för kvalitéskrav kommunerna förväntade sig utav dem. Upphandlingen gjordes elektroniskt via Eniro Upphandlingsverktyg. Ett mycket lätt system för såväl de som sänder ut förfrågan, som för de som besvarar den. Kommunerna har fått de producenter och produkter som efterfrågats, t.ex har vi fått Värmlands Chark, Scan, Kronfågel, Guldfågeln, ägg från Linköping, Arlas mjölk, lokalt bageri o.s.v.

19 Hur går vi vidare? Uppföljning: Möte med leverantörerna 4 ggr/år Internkontroll i köken

20 Gemensam matsedel för Dalsland-Säffle Bakgrund: Uppdrag från kommuncheferna att samordna matsedlarna för äldreomsorgen Arbetet sjösätts 1/ Syfte: Samordnad matsedel upphandling Kvalitetssäkrade matsedlar

21 Fördelar: Näringsvärdesberäknade matsedlar Portionsberäknade recept Tidsvinst Specialkoster samsyn på konsistensanpassad kost Ekonomiska vinster Nackdelar: Mindre flexibilitet Teknisk utrustning i köken kan begränsa Olika förutsättningar i kommunerna, tex. blandkök, personaltäthet

22 Riktlinjer för matsedelsarbetet Livsmedelsverkets råd ESS-gruppens rekommendationer 7- veckors rullande grundmatsedel Samsyn på specialkoster Från 2006 Gemensam livsmedelspolicy, uppdaterad 2010

23 Matsedel för äldreomsorg och skola i Dalsland-Säffle. Vecka 1 Veckans val: Pannbiff, potatismos, grönsaker dag Frukost Middag Skollunch Kvällsmål ag Rågflingegröt. Korv Stroganoff, potatis Korv Stroganoff, ris Mannagrynspudding, sylt Fruktsoppa. Alt. Veg. Stroganoff Mannagrynsgröt. Potatis-och purjolökssoppa, smörgås m. köttpålägg. Stekt fläsk, bruna bönor/löksås, potatis Konserverade persikor g Molinogröt. Stektfisk, gräddfilsås, potatis Äpplekräm. ag Grahamsgrynsgröt. Högsbosoppa Lime- och päronkaka, gräddklick g Havregryns- Köttbullar, stuvade grönsaker, gröt. potatis g Välling, sill, kokt ägg. Färsk frukt Kycklingfilé, sås, potatis, värdshusblandning. Lingonfromage g Trimgröt. Fisk o skaldjursgratäng, ärter, potatis. Jordgubbskräm Skinkstek, sås, potatis eller Wokgryta, bulgur eller * - dag. Alt. Veg wokgryta Stekt fisk, kall sås, potatis Alt. Grönsaksgratäng Pannkaka, sylt Alt. Högsbosoppa Köttbullar, sås, potatis Alt. Falafel. Omelett m. räkstuvning Jansons frestelse, ägghalva, råkost. Kokt skinka, rotfruktslåda Risgrynsgröt m. kanel och socker, smörgås m. köttpålägg. Äggakaka m. lingonsylt.

24 Ingvar Kardemark, Enhetschef, Melleruds kommun, tel.nr , mobilnr , Carina Nisén, Kostchef, Säffle kommun, tel.nr./mobil , Elisabeth Brorsson, Enhetschef, Färgelanda kommun, tel.nr/mobil , Tack för visat intresse!

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy.

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. LIVSMEDELSPOLICY Beslutad i: KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-16 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret, tillsvidare POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer

Läs mer

Rapport om uppföljning av vissa miljökrav i livsmedelsavtalet, för fem Dalslandskommuner och Säffle kommun, för perioden 2011-06-01 2012-05-31

Rapport om uppföljning av vissa miljökrav i livsmedelsavtalet, för fem Dalslandskommuner och Säffle kommun, för perioden 2011-06-01 2012-05-31 1 2013-09-27 Rapport om uppföljning av vissa miljökrav i livsmedelsavtalet, för fem Dalslandskommuner och Säffle kommun, för perioden 2011-06-01 2012-05-31 Inledning Sex kommuner samverkar sedan länge

Läs mer

Kommuners möjlighet att ställa krav på kvalité vid offentlig upphandling av kött

Kommuners möjlighet att ställa krav på kvalité vid offentlig upphandling av kött 1 Institutionen för biosystem och teknologi Kommuners möjlighet att ställa krav på kvalité vid offentlig upphandling av kött En intervju av kommuner samt litteraturstudie i ämnet Författare: Josefin Thuresson

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR KÖTT För att vara säker på att du använder senaste versionen av kraven, besök www.msr.se/gid/1067/2. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets

Läs mer

Den offentliga maten

Den offentliga maten Den offentliga maten... om vad vi äter i dubbelmoralens förlovade land... Vad ska ställas på matbordet? En rapport om den offentliga matserveringen Den offentliga maten... en rapport om vad vi äter i dubbelmoralens

Läs mer

Stockholm 01 03 2005 Följebrev med instruktioner för remissvar på förslag till ekologisk hållbar upphandling av livsmedel Miljöstyrningsrådet ägs av staten, Sveriges kommuner och landsting samt Svenskt

Läs mer

Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel svar på motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-05-26 KS-2012/1175.183 1 (4) HANDLÄGGARE Blomberg, Mikael 08-535 302 98 Mikael.Blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Krav på god djuromsorg vid upphandling av livsmedel

Läs mer

1. Upphandlingsformalia

1. Upphandlingsformalia Förfrågningsunderlag 2014-11-05 Upphandlande organisation Järfälla kommun Upphandling Livsmedelsupphandling Anna Grönblad Kst 2014/28 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-01-19 Texten/frågan innehåller

Läs mer

Kostpolitiskt program/strategi för måltider inom Barn- och utbildningsförvaltningen

Kostpolitiskt program/strategi för måltider inom Barn- och utbildningsförvaltningen Kostpolitiskt program/strategi för måltider inom Barn- och utbildningsförvaltningen Antaget i Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-24 32 Text: Kostekonom Marie Åkerström, Skolmåltider, i samarbete med

Läs mer

Vägen till den lokala maten. - Tips till dig som upphandlar, lagar och beslutar om maten som serveras i offentlig sektor

Vägen till den lokala maten. - Tips till dig som upphandlar, lagar och beslutar om maten som serveras i offentlig sektor Vägen till den lokala maten - Tips till dig som upphandlar, lagar och beslutar om maten som serveras i offentlig sektor Dags att skapa nya (affärs) förbindelser! När jag för fem år sedan började arbeta

Läs mer

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE Kartläggningen är gjord av MIND Research på uppdrag av Landsbygdsnätverket. Hösten 2013 Landsbygdsnätverket 551 82 Jönköping

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING KRITERIER OCH RÄTTSFALL. KSLA 2011-04-07 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, monica@msr.se

OFFENTLIG UPPHANDLING KRITERIER OCH RÄTTSFALL. KSLA 2011-04-07 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, monica@msr.se OFFENTLIG UPPHANDLING KRITERIER OCH RÄTTSFALL KSLA 2011-04-07 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, monica@msr.se AGENDA Miljöstyrningsrådets i t kriterier i för upphandling Ekologiska livsmedel Miljöanpassade

Läs mer

Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet

Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Utredningen förordar ett överordnat samhällsmål för ekologisk produktion och ett riktmål inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Läs mer

SÅ MÅR DJUREN SOM GER OSS VÅR MAT. En guide för den medvetne konsumenten

SÅ MÅR DJUREN SOM GER OSS VÅR MAT. En guide för den medvetne konsumenten SÅ MÅR DJUREN SOM GER OSS VÅR MAT En guide för den medvetne konsumenten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att handla djurvänligt 3 Stora skillnader mellan djurskyddslagar 4 Mat som märks och inte märks 6 Nötkött

Läs mer

Skånsk handbok för livsmedelsupphandling

Skånsk handbok för livsmedelsupphandling Skånsk handbok för livsmedelsupphandling Goda exempel, smarta metoder och nya vägar för den offentliga måltiden En inspirationsskrift för beslutsfattare, upphandlare, kostansvariga, och leverantörer Skånepilot:

Läs mer

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan

MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan MAKTEN ÖVER MATEN -En guide för påverkan Tillsammans kan vi påverka personal och beslutsfattare att köpa in mer klimatsmart, etisk och hälsosam mat Författare Katyan Barraza Merino Redaktörer Josefine

Läs mer

Mat för äldre. Råd och rekommendationer för Stockholms stads äldreomsorg

Mat för äldre. Råd och rekommendationer för Stockholms stads äldreomsorg FJ Ä RD E up pl ag an Mat för äldre Råd och rekommendationer för Stockholms stads äldreomsorg 1 Mat for aldre ver4.indd 1 2012-12-04 13.17 Äldreförvaltningen Stockholm stad 2012 Citat får göras ur Mat

Läs mer

Kostpolitiskt program - revideringar för år 2013

Kostpolitiskt program - revideringar för år 2013 SAMMANTRADESDATUM KALIXKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidan 12 av 78 174 Dnr 830/10-30 Kostpolitiskt program - revideringar för år 2013 Beslut beslutar revidera kostpolitiska programmet inför 2013 med nedan

Läs mer

Mat- och måltidspolicy med övergripande mål och riktlinjer för Avesta kommun

Mat- och måltidspolicy med övergripande mål och riktlinjer för Avesta kommun Datum 2011-05-19 Brevnr/Diarienr Sida 1 Handläggare: Eva Södergård Bildningsförvaltningen Kostenheten Mat- och måltidspolicy med övergripande mål och riktlinjer för Avesta kommun Avser de kommunala köken,

Läs mer

Riktlinjer om mat och måltider i förskolan och skolan

Riktlinjer om mat och måltider i förskolan och skolan Riktlinjer om mat och måltider i förskolan och skolan I Säters kommun Beslutade av barn- och utbildningsnämnden 2015-xx-xx,? 1 Innehållsförteckning INLEDNING/BAKGRUND... 2 GEMENSAMT FÖR SAMTLIGA VERKSAMHETER...

Läs mer

1. Inledning Målgrupper för råden Främja livskvalitet och motverka undernäring

1. Inledning Målgrupper för råden Främja livskvalitet och motverka undernäring 1. Inledning I dag finns närmare en halv miljon människor över 80 år i Sverige och de blir allt fler i takt med att medellivslängden ökar. En stor del av de äldre får hjälp av äldreomsorgen, bland annat

Läs mer

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Om du vill ha information i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Konkurrensverket

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Sveriges första femton år som medlem i EU

Sveriges första femton år som medlem i EU Sveriges första femton år som medlem i EU Djurskydd Sverige hade redan före inträdet i EU en hög djurskyddsnivå, och har i de flesta fall kunnat bibehålla denna. Utvecklingen har dock gått mot fler EU-regelverk

Läs mer

Frågor och svar om GMO

Frågor och svar om GMO Frågor och svar om GMO 140414 Om LRFs position angående GMO i foder och hållbarhetscertifierad soja 1. Är LRF för GMO? Ja, om de bidrar till en miljömässig och ekonomiskt mer hållbar utveckling, samt inte

Läs mer

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror Hållbar konsumtion av jordbruksvaror vad får du som konsument när du köper närproducerat? Konsumenter köper närproducerade livsmedel av olika anledningar; närhet, småskalighet, klimathänsyn, kvalitet,

Läs mer

REVISION AV LIVSMEDELSKRITERIER 2010. Livsmedelskonferens U24, 2010-11-11 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, Monica@msr.se

REVISION AV LIVSMEDELSKRITERIER 2010. Livsmedelskonferens U24, 2010-11-11 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, Monica@msr.se REVISION AV LIVSMEDELSKRITERIER 2010 Livsmedelskonferens U24, 2010-11-11 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, Monica@msr.se AGENDA Exempel på Miljöstyrningsrådets nya livsmedelskriterier Den offentliga

Läs mer

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 NLL-2014-10 Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 Innehåll Regionala beredningens verksamhetsrapport... 1 Uppdraget 2014... 1 Metod... 1 Nära Mat konferensen 24 april... 1 Tack till... 3 Vad är

Läs mer

10 Goda exempel. Lunds Kommun Uppsala läns landsting Åre kommun Malmö Stad Svedala Kommun Lärjedalens SDF, Göteborg

10 Goda exempel. Lunds Kommun Uppsala läns landsting Åre kommun Malmö Stad Svedala Kommun Lärjedalens SDF, Göteborg Ekologiskt i storhushåll 10 Goda exempel Lunds Kommun Uppsala läns landsting Åre kommun Malmö Stad Svedala Kommun Lärjedalens SDF, Göteborg Ludvika Kommun Vaggeryd Kommun Torshälla SDF, Eskilstuna Borgholms

Läs mer

KOSTPOLITISKT PROGRAM

KOSTPOLITISKT PROGRAM Hörby 2011-12-27 KOSTPOLITISKT PROGRAM Mål Riktlinjer Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-180 00 Besöksadress: Ringsjövägen 4 Fax: 0415-181 08 social@horby.se www.horby.se 2 Kostpolitiskt program Inriktningsmål

Läs mer