Förstudie. Möbelvägen. Rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie. Möbelvägen. Rapport"

Transkript

1 Förstudie Möbelvägen Rapport Magnus Engberg, samordnare November

2 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Ekonomi 3 3. Organisation 4 4. Verksamhet december 2013-januari Verksamhet våren Möbelvägen, presentation 9 7. En gränsöverskridande Möbelväg, utvecklad projektidé Ett Smålands-alternativ, tre kommuner Ett projekt mellan grannar Sammanfattning, slutsatser 12 Bilagor: 1. Presentation i text och bild av den tänkta Möbelvägen Älmhult- Tibro 2. En gränsöverskridande Möbelväg, en utvecklad projektidé 3. Ett Smålands-alternativ, tre kommuner, karta 2

3 Förstudie Möbelvägen 1 Bakgrund Under senare år har ett antal projekt genomförts inom de båda Leaderområdena Leader Linné och Leader Östra Skaraborg, där såväl turismutveckling som lokalt företagande och skapandet av lokala mötesplatser varit i fokus. Värnamos projekt Mötesplats Möbelbygd och skapandet av Inredia i Tibro, lyfte, tillsammans med aktiviteter också på andra orter, frågan om ett utvidgat samarbete med bas i de förenande faktorerna inom möbeltradition och möbeltillverkning. Hur kan man samverka och tillsammans utveckla ett projekt där denna gemensamma potential utnyttjas? I samband med att Värnamos utställning Mötesplats Möbelbygd under hösten 2013 visades i Tibro, anordnades en gemensam work-shop där representanter från Värnamo resp. Tibro kommun utvecklade samarbetsidén till att omfatta också Älmhults kommun. Samtidigt beslutades att, med kulturförvaltningen i Värnamo kommun som ansökare och projektägare, söka medel till en gränsöverskridande förstudie inom Leader, tänkt att genomföras under Förstudien skulle syfta till att inventera och samla förutsättningar för en samverkan mellan ett antal kommuner med liknande historia och förutsättningar vad gäller möbeltillverkning och hur man kan nyttja denna samverkan som potential för lokal utveckling och skapande av mötesplatser och besöksmål. Förstudien, som fick namnet Möbelvägen, skulle etablera kontakter med olika aktörer utmed, eller i anslutning till, en nord-sydlig vägsträckning mellan Älmhult och Tibro. Det faktum att det även idag finns en pågående möbelproduktion i de aktuella kommunerna gjorde det hela givetvis ännu mer intressant. Primärt inriktades arbetet mot samverkan med turistnäringen, branschanknutna företag, föreningar och organisationer, såväl i respektive kommun som regionalt. Häri ingick också att man inventerade och dokumenterade platser, historia och miljöer med fokus på möbeltraditionen. Förstudien skulle kunna redovisa ett antal befintliga eller tänkta lokala besöksmål/mötesplatser som kan utvecklas ur såväl ett turistisktsom ett näringslivsinriktat perspektiv. I arbetet kom att ingå seminarier, inspirationsdagar, m.m. Förstudien skulle vidare resultera i en rapport som eventuellt kan bilda bas för en ansökan om ett utvecklat projekt. Till projektägare utsågs kulturförvaltningen i Värnamo kommun. Som samordnare anlitades projektledare Magnus Engberg som också varit kopplad till Mötesplats Möbelbygd. 2 Ekonomi En ansökan till Leader Linné om bidrag ( kr) till en förstudie enligt ovanstående, inlämnades av Kulturförvaltningen i Värnamo kommun i slutet av september och beviljades Förstudien har fullt ut finansierats av Leader Linné och har inte inneburit någon kostnad för resp. deltagande kommun. 3

4 3 Organisation I arbetet har funnits en varierad styr-/referensgrupp med representanter från respektive deltagande kommun. Dessa har deltagit såväl i övergripande planeringsmöten som i mindre, lokala sammankomster. Projektägarens (Värnamo kommun) arbetsgrupp har bestått av Monica Lembke/Åsa Storck, kulturchef resp. tf kulturchef, Eva Törn, ordf. i Kulturnämnden, Peter Andersson, kommunarkivarie samt Magnus Engberg, projektledare. 4 Verksamhet december 2013-januari :1. Ett inledande möte hölls 2/ i Värnamo, med representanter från Älmhult, Tibro och Värnamo. Vid mötet deltog: Eva Thörn, kommunantikvarie o museichef i Tibro Pelle Ekholm, kultur- o fritidschef i Tibro Rolf Danielsson, Västarvet Per Andersson, projektledare för en förstudie kring turist- och besökscentrum Haganäs, Älmhult Ulf Annvik, Värnamo Näringsliv AB (VNAB) Anna Theorell, EU-samordnare Värnamo kommun Peter Andersson, kommunantikvarie, Värnamo kommun Mikael Karlsson, Företagslots i Värnamo Åsa Storck, t f kulturchef, Värnamo kommun Eva Törn, Kulturnämndens ordförande, Värnamo kommun Magnus Engberg, projektledare förstudien Möbelvägen samt projektledare Mötesplats Möbelbygd Annika Nilsson, verksamhetschef, Leader Linné Karin Fritz turism- och destinationsutvecklare, Värnamo kommun, hade förhinder. 4

5 Bland annat togs följande upp: Magnus Engberg berättade om möbelhistorien och projektet Mötesplats Möbelbygd i Värnamo kommun och presenterade idén kring Förstudie Möbelvägen En spännande mittlinje genom Götaland, 26 mil mellan Älmhult och Tibro. Rolf Danielsson, Västarvet, talade om Kulturhistoria och landsbygdsutveckling och om hur man kan tjäna pengar på sitt kulturarv. Hur kan vi bygga varumärken? Hur kan vi bygga lokala företag? Byggnader finns. Personer finns som kan lyftas fram. Berättelserna är en viktig ingrediens. Om företag och andra verksamheter fungerar för lokalsamhället kan de säkert fungera också för turismen. Per Andersson, Älmhult, projektledare för en förstudie kring turist- och besökscentrum Haganäs, berättade om det första IKEA-varuhuset (1958) och det senaste (2011) affärsresenärer kommer till Älmhult varje år. Ett IKEAmuseum öppnas Projektet syftar bland annat till att paketera konkreta kunderbjudanden. Samarbete skapar mångfald. Värdeord: kundfokus, öppenhet, delaktighet, nytänkande, ansvarstagande. Förstudien ska vara klar Pelle Ekholm, Tibro, informerade om Inredia och Inredia-konceptet i Tibro. Anna Theorell, EU-samordnare, Älmhult, informerade om hur man ska tänka när man ska söka medel från EU: Initiering - projektutveckling behov - konkretisering - aktiviteter, därefter definieras projektet som ska ge resultat. Hur ska idén implementeras? Hur ska verksamheten se ut? Kontinuerlig avstämning mot nyttan. Vem ska nyttan tillfalla? Tänkta medverkande i Möbelvägen måste entusiasmeras. Viktigt att driva ett större och framtida projektspår parallellt med förstudien. Ulf Annvik, Värnamo Näringsliv, berättade om det nya Möbelklustret Sverige. Arbetsgrupp: Vaggeryd-Skillingaryd, Värnamo, Tranås, Tibro, Växjö-Lammhult. Målet är att skapa en ekonomisk förening för möbelföretagare. Fokus på kompetensutveckling, innovation, export och profilering. Föreningen skall ägas av näringslivsorganisationerna i kommunerna. Regionförbundet är med i förstudien. Möbelklustret ska särskiljas från Möbelriket AB som blir kvar i Lammhult. Tankar från gruppen kring Möbelvägen : Målgrupper? Leader-projekt måste ha underifrånperspektiv; viktigt att veta vad nyttan ska vara; viktigt att satsa på dem som verkligen vill. Mötet resulterade i ett förslag att hålla ett seminarium under första halvan av februari 2014 och till detta bjuda in Claes-Göran Österlund, tidigare direktör för Göta Kanalbolag och ansvarig för destinationsprojektet Göta kanal. Det beslutades att till nästa möte bjuda in också Vaggeryds kommun samt att lägga detta i Skillingaryd i samband med Möbelriksdagen där, i januari Datum sattes till den 10/1. Uppdrag till deltagarna: Lista konkreta och möjliga platser, verksamheter och upplevelseidéer för den tänkta Möbelvägen där äta och bo är en viktig del. 5

6 I samband med detta möte gjordes också ett gemensamt studiebesök på Källemo AB, där Erik Lundh visade runt i företagets showroom och informerade om verksamheten. 4:2. Ett nytt möte hölls på Skillingehus i Skillingaryd den 10/1 2014, med Vaggeryds kommun som värd. Närvarande: Rolf Danielsson, Västarvet Eva Thörn, kommunantikvarie o museichef, Tibro Pelle Ekholm, kultur- o fritidschef, Tibro Per Andersson, projektledare, Älmhult Karin Fritz, Destinationsutvecklare (VNAB), Värnamo Peter Andersson, kommunantikvarie, Värnamo Eva Törn, Kulturnämndens ordförande, Värnamo Ola Hugosson, Hembygdsföreningen, Vaggeryd Torbjörn Åkerblad, chef för kanslienheten, Vaggeryds kommun Carl-Gunnar Karlsson, näringslivschef, Vaggeryds Näringslivsråd 6

7 Marika Törnqvist, Affärsutvecklare,Vaggeryds Näringslivsråd Annika Nilsson, verksamhetschef, Leader Linné Magnus Engberg, samordnare, förstudien Möbelvägen Till mötet hade Vaggeryds kommun också inbjudit Anders Warga, destinationsutvecklare, Möbelriket Lammhult, Växjö kommun. Annika Nilsson gjorde en kort resumé som representant för förstudiens finansiär. Magnus Engberg presenterade några tankar kring Möbelvägen samt en karta över dess tänkta sträckning. Ambitionen var att som ett första steg lyfta fram platserna och samla vad som finns i anslutning till dem boende och mat, övriga sevärdheter, etc. Viktigt med kvalitet och öppethållande. Älmhult hade redan levererat sådant underlag. När materialet samlats var tanken att presentera det i tryckt form för vidare spridning av projektidén. På mötet togs bland annat följande upp: Viktigt att synliggöra informationen i den nya Smålandsportalen. Jämförelse av Möbelvägen med Pilgrimslederna vars olika sidor kopplats till varandra. De medverkande har kommit olika långt, vi måste ta upp var vi står och vilka olika utgångslägen vi har. Viktigt hur man gör förstudien vad har resp. kommun för strategier och marknadsplaner? Vilka målgrupper ska projektet ha? Nationellt? Internationellt? Förstudien har besöksnäringen som fokus. Politiken efterlyser en tydligare projektbeskrivning. Kanske ska beskrivningarna i förstudien kompletteras. Viktigt att fokusera. Den ansökan som gjordes till projektet Mötesplats Möbelbygd kan vara ett bra exempel för framtiden. Denna är inte utskickad till övriga kommuner. Förstudien bör innehålla en omvärldsanalys. Vad har vi? Exempelvis Möbelriket, Möbelklustret. Ett eventuellt projekt bör inte begränsas bara till det kulturella arvet utan det måste också handla om idag och i morgon. 7

8 Insamling/Inventering, vad är möjligt att göra? Viktigt att ha avgränsningar. Destination Småland ska med i förstudien. Möbler är viktigt och en turistattraktion. Måste förankras i kommunerna vad vi ska göra. En styrgrupp måste arbeta fram förslag. Se ur ett helikopterperspektiv och jämka för att bredda vägen. Beslut: Styrgrupp är dagens mötesgrupp. Utskick ska fortsättningsvis ske till denna grupp. Beslut: Ansökan skickas ut till alla deltagande kommuner. Beslut: Formell förfrågan till respektive kommunstyrelse om kommunen vill delta och vem/vilka personer som ska representera kommunen i projektet. Här ska framgå att förstudien fullt ut finansieras av Leader Linné. Beräknad tidsåtgång bör anges samt att förstudien är menad att leda till en projektansökan för extern finansiering. Beslut: Nytt möte den 18/2, em. Magnus Engberg informerade om Claes-Göran Österlunds medverkan, intressant dels för denna grupp men även för många andra. Inbjudan skickas till berörda kommunledningar, turismansvariga, möbelföretag, entreprenörer m.fl. Också andra kommuner kan vara intressanta att engagera, exempelvis Hjo och Jönköping. Dessa Får ta del av vårt material men ingår inte med personer i förstudien. 5. Verksamhet våren :1 Information skickades till kommunstyrelserna i Älmhult, Växjö, Värnamo och Vaggeryd. Svar inkom från Älmhult, som valde att avvakta förstudiens resultat samt Växjö, som valde att ansluta sig till arbetet och utse lämpliga representanter till arbetsgruppen. Löpande kontaktades också fler kommuner längs det tänkta stråket Jönköping, Habo och Hjo samt berörda läns- och regionövergripande organisationer. 5:2 I ett vidare perspektiv berörde förstudien frågor om hur man i stort, oavsett specifikt projekt, kan utnyttja samverkan över kommun- och regiongränser som potential för lokal utveckling och skapande av mötesplatser och besöksmål. Samverkan kan gälla turistnäring, företag, enskilda entreprenörer, föreningar och organisationer, m.fl. Hur kan ett antal befintliga eller tänkta lokala besöksmål/mötesplatser utvecklas ur såväl ett turistiskt- som ett näringslivsinriktat perspektiv? För att utveckla tankar kring detta inbjöds alla intresserade politiker, tjänstemän, turism- och näringslivsansvariga, företag och föreningsliv till ett föredrag av och med Claes-Göran Österlund, tidigare direktör för Göta Kanal årtusendets svenska byggnadsverk och landets kanske mest bekanta turistattraktion. En viktig avsikt var också att inspirera den lokala besöksnäringen och få dess entreprenörer att se affärsmöjligheter kring möbeltemat. Föredraget hölls i Gummifabriken i Värnamo den 18/

9 5:3 Föredraget följdes av ett möte med representanter för hittills engagerade kommuner där också Jönköping tillkommit. Dessa utgjorde den då aktuella arbetsgruppen. Här presenterade projektsamordnaren en karta med tillhörande information om hittills aktuella platser, för kontinuerlig uppdatering. I detta läge omfattade förstudien följande kommuner: Växjö/Lammhult, Värnamo, Vaggeryd, Jönköping och Tibro. Det beslutades att under våren 2014 arrangera ett antal lokala informations- och inspirationsmöten för entreprenörer, företag, turist- och kulturintressenter, m.fl. i några av de viktigaste kommunerna längs Möbelvägen. För att nå bästa möjliga spridning av informationen uppläts åt respektive lokal arrangör att, efter samråd inom kommunen/kommunerna, bjuda in tänkbara intressenter. Till dessa möten skulle kallas också representanter för fler tänkbara kommuner samt Annika Nilsson från Leader Linné. Ett antal gemensamma programpunkter/frågeställningar sattes upp som bas för samtliga möten. Möten planerades enligt följande: Jönköping-Habo-Tranås (Plats: Jönköping) Värnamo-Vaggeryd-Växjö/Lammhult (Plats: Värnamo) Tibro-Hjo: Tid ännu ej bestämd. (Platsförlag: Tibro) Planerat program vid respektive möte 1. Kort om bakgrunden till förstudien projekt Mötesplats Möbelbygd, samarbete med Tibro. Idén formas. 2. Presentation av Möbelvägen, aktuellt läge och framtidsplaner. Information från medverkande kommuner. 3. Att skapa turiststråk föredrag av och med Claes-Göran Österlund, tidigare direktör för Göta Kanal landets kanske mest bekanta turistattraktion. Kanalprojektet tjänar som exempel, allt är inte applicerbart på Möbelvägen, men det är viktigt att fokusera på de gemensamma nämnarna strategi, metodik, etc och på vinsterna av samarbete, inte minst de ekonomiska. 4. Samtal om hur vi går vidare. Förutsättningar för ett framtida projekt. Innehåll, geografisk spridning, m.m. Vilka är med? Vilka kan komma med? Gemensam marknadsföring? Gemensamt varumärke? Gemensam logotype? 9

10 6. Möbelvägen, presentation Inför de tänkta sammankomsterna i de olika kommunerna sammanställde projektsamordnaren en utökad presentation i text och bild för den tänkta Möbelvägen där samtliga inbjudna kommuner fanns representerade. Meningen var att denna presentation löpande skulle kunna uppdateras. (Bilaga 1). På två platser måste de planerade mötena tyvärr ställas in. I ett fall (Jönköping) berodde detta på bristande motivation från inbjudna aktörer, man hade svårt att ur lokalt perspektiv se tillräckligt starka kopplingar till möbler och möbelhistoria och tyckte sig därför sakna en ämnesmässig förbindelse med övriga orter. I det andra fallet (Värnamo-Vaggeryd) blev förhandsanmälningarna för få. Möjligen var tiden inte den bästa, många är upptagna med annat under vårsäsongerna. På den tredje mötesorten (Tibro) valde man att skjuta ett eventuellt möte till hösten. Återkopplingarna blev dock få och något möte blev aldrig bestämt. 7. En gränsöverskridande Möbelväg, utvecklad projektidé Redan under arbetet med Värnamos projekt Mötesplats Möbelbygd lanserades tankar på ett projekt som skulle leda också utanför nationsgränsen. Här sågs ett samarbete med Danmark som en viktig möjlighet. Föra att höja ambitionsnivån och öka den publika attraktionskraften skulle ett sådant projekt fokusera på redan väl etablerade besöksmål och foga också inredning och arkitektur till konceptet. Denna idé fördes nu över till förstudien om Möbelvägen. Ett par studiebesök på några av de tänkta platserna resulterade under augusti 2014 i presentationen av En utökad Möbelväg möbler, design, arkitektur från Köpenhamn till Tibro. Här lyftes fram ett antal högkvalitativa besöksmål längs en vägsträckning mellan Köpenhamn och Tibro: Finn Juhl s Hus, Ordrupgaard, Charlottenlund; IKEA-museet/IKEA genom tiderna, Älmhult; Gemla Möbler + Funkisfabriken, Diö; Bruno Mathson Center, Värnamo; Källemo, Värnamo; Brittgården, Tibro; Inredia, Tibro. (Bilaga 2) Arbetsgruppen menade vid möte i Värnamo att ett projekt enligt denna modell skulle vara mycket spännande, såväl innehållsmässigt som ur besöksmålssynpunkt. Det skulle ge den tänkta Möbelvägen en internationell och kvalitativ status. Man enades dock om att det i nuläget framstår som alltför omfattande, men att det mycket väl skulle kunna lanseras som ett framtida mål. 8. Ett Smålands-alternativ, tre kommuner Som alternativ till tankarna på ett geografiskt gränsöverskridande projekt undersöktes möjligheterna för ett Smålands-alternativ begränsat till tre kommuner. Målet var att etablera samarbete med olika aktörer utmed, eller i anslutning till, vägsträckningar som binder samman Älmhult, Lammhult och Värnamo (bilaga 3, karta). Primärt inriktades planerna mot samverkan mellan turistnäringen, branschanknutna företag, föreningar och organisationer. 10

11 Förutsättningar Området är ett redan befintligt turistiskt upplevelseområde, för många känt som Möbelriket Viktiga vägar många resenärer Här finns en rik och riksintressant historia vad gäller möbeltillverkning Flera välkända företag har sin bas i området IKEA, Bruno Mathsson, Källemo, TRIO, Norrgavel, Gemla, Lammhults, m.fl. Vid sidan av dessa finns också ett antal mindre företag Här finns en vacker och varierad natur Här finns flera turistrelaterade verksamheter och projekt Här finns många tänkbara entreprenörer som kan bli delaktiga i ett projekt med gemensamma intressen och mål Viktigt för besöksnäringen Under 2013 ökade antalet besökare i Småland, inte minst de utländska. Frågan är hur man som företagare kan bidra till, och dra nytta av, att antalet besökare ökar? Målet med förundersökningen är också att inspirera tänkbara intressenter till att starta en egen resa mot den stora och outnyttjade potential som finns inom besöksnäringen. Turism och affärsutveckling kan bli en spännande resa där turistnäringen, genom samarbete och internationalisering, kan skapa starka och säljbara varumärken till en bred internationell kundgrupp. Här kan lyftas fram en rad viktiga frågor: Vad vill besökarna ha? För vem ska man designa eventuella paket? Hur bör prissättningen göras? Hur ska de tänkas kring kvalitet och innehåll i utbudet, etc. Vision: Alla skall vara med och betala och öka lönsamheten. Delade kostnader är man stor skall man vara snäll. Skapa Vi-känsla, tillsammans kan vi! Utveckling Utveckla redan befintliga verksamheter Leta entreprenörer visualisera målbild, samordna, paketera, stimulera Fler aktiviteter, entusismera entreprenörer att etablera sig Komplettera möbler & inredning med antika möbler, belysning, textil, hantverk, auktioner/loppis, hotell/boende med designtema Hotell & restauranger. Boende & mat behövs för att tjäna pengar. STF-anslutna vandrarhem Guidningar Publika arrangemang Presentationer och marknadsföring Resemagasin Presskonferenser och presentationsresor. Viktigt med goda och öppna mediakontakter Mässor Evenemang Utveckling av hemsida Regelbunden uppföljning av/till samtliga entreprenörer 11

12 IKEA:s roll i Möbelvägen IKEA är ett världskänt varumärke, med egna stabila ben. Men IKEA är också ett Smålandsbaserat företag, med rötter och huvudsäte i Småland. Detta gör naturligtvis IKEA till en central aktör i ett projekt som vill locka fler att lära känna regionens möbeltillverkning och möbeltraditioner En medverkan i ett framtida besöksmålsprojekt skulle kunna ge IKEA ännu en affischpelare och samtidigt locka fler och nya besökare inte minst de historisk intresserade. Här bör det nya IKEAmuseet ha en självklar och viktig roll. Dessvärre sade man sig från IKEA:s sida i nuvarande läge inte se sin roll i ett sådant projekt, men att man gärna vill följa processen för en eventuell framtida medverkan. 9. Ett projekt mellan grannar Efter samråd beslutade arbetsgruppen att som ytterligare alternativ lansera tanken på ett geografiskt begränsat men därför också mer lätthanterligt projekt en Möbelväg mellan Värnamo och Lammhult, två närliggande orter, välkända för sina möbeltraditioner och där dessutom visst samarbete redan etablerats genom den gemensamma anknytningen till Möbelriket. Vid ett möte i Värnamo deltog Anders Warga från Möbelriket Lammhult, för att tillsammans med arbetsgruppen diskutera förutsättningarna för ett sådant projekt. Resultatet blev mycket positivt och avsatte flera idéer kring ett möjligt framtida samarbete. Som första konkreta insats föreslogs en gemensam hantering av information om och marknadsföring av, besöksmål med tema möbler och inredning. Detta skulle kunna gälla i såväl IT- baserad som i tryckt form, via redan etablerad turistinformation, hemsidor, etc. På sikt bör också ett gemensamt utformat material på tema Möbelvägen skapas. Meningen är att på kommande möten mellan berörda intressenter turismansvariga, företagare, entreprenörer, m.fl. i de båda kommunerna/orterna forma planerna för ett eventuellt projekt, med sikte på en ansökan till Leader Linné under Information om planerna har också lämnats till turism- och destinationsutvecklaren på VNAB (Värnamo Näringsliv). 9. Sammanfattning, slutsatser Ett eventuellt blivande projektet bör ha som mål att skapa en sammanhållen region av besöksmål med möbeltillverkning som gemensam nämnare. I förstudien har lagts stor vikt på att inventera möjligheter vad gäller attraktioner, infrastruktur och utbud av tjänster, att ta reda på vad som redan finns i området och undersöka hur man ytterligare kan tillgängliggöra dessa produkter och tjänster. Kort sagt hur kan fler besökare lockas till de berörda kommunerna/orterna. Att skapa förutsättningar för en hållbar besöksnäring och företagande är grundläggande för att turismen ska utvecklas i en kommun. Vi har sett både goda och mindre goda exempel på hur kommunerna valt att hjälpa sina företagare och entreprenörer. Besöksnäringen är en relativt ny företeelse och ännu råder viss kunskapsbrist inom området, såväl hos beslutsfattare som hos kreatörer och entreprenörer. 12

13 Förvånande nog tycks aktörerna bland regionens möbelföretag och intressenter i det område förstudien berört inte känna varandra särskilt väl. Samarbetet är sporadiskt och generellt har man ganska dålig koll på vad andra gör och erbjuder. På några håll verkar man heller inte vilja eller kunna se sin plats och roll i ett samlande projekt. Detta kan bero på att man har nog med och prioriterar sin egen planering, att man inte kan identifiera sig med ämnet, eller att man inte ser fördelarna med samarbete under en gemensam rubrik. För att synliggöra möjligheterna för såväl etablerade som nya entreprenörer måste alltså informationsutbytet utvecklas. Det är också viktigt att vara flexibel i sitt tänkande och att vara öppen för nytänkande. Alla kan inte skapa den perfekta attraktionen på egen hand. Mångfald skapar en bra helhet och tillsammans blir man mycket starkare. Genom att samla flera under en gemensam rubrik blir totalerbjudandet mer konkurrenskraftigt. Ju fler saker som kan erbjudas längs en tänkt Möbelväg, ju större blir möjligheterna att marknadsföra ett större geografiskt område som en destination. Sällan åker man bara för en sak, man vill kunna göra och uppleva flera olika saker under samma resa och på samma destination. Givetvis ska man dra nytta av varandra, alla tjänar på mångfald. Mångfald och bredd I flera tidigare sammanhang har historien kring möbeltillverkningen och därtill hörande attraktioner inventerats och presenterats. De befintliga möbelutställningar som finns på flera platser kan utvecklas ytterligare och är självklara som besöksmål i ett framtida projekt. Också den goda dokumentation som i olika sammanhang redan gjorts är en stor tillgång. Möbeltemat kan också kopplas till fler attraktioner: Befintlig produktion. Här finns möjligheten att locka med besöksmål med en pågående hantverksmässig produktion. Exempelvis är böjträtillverkningen unik i Sverige, och man borde kunna visa upp den på något sätt för besökande. Unika miljöer. På flera platser finns bevarade byggnader med anknytning till möbeltillverkningen. Dels är byggnaderna i sig en viktig del av vår kulturhistoria, dels gör närheten till naturen att miljön i sig blir behaglig. I vissa fall bör också dessa miljöer kunna nyttjas till verksamheter inom projektets ram. På många håll, där inte byggnader finns kvar, går ändå spåren av tidigare verksamhet att följa något som kunde bilda bas för spännande upptäcktsfärder i historien. I konceptet kan också ingå exempelvis lokala matupplevelser. Till entreprenörskapet skulle man också kunna knyta utbildningar, prova-påmöjligheter, egen utveckling m.m. Naturupplevelser, t. ex. skogen som råvara för möbler. Naturen bör, genom att kopplas till andra kvaliteter, kunna tillvaratas bättre och mer målinriktat inom besöksnäringen. I ett vidare perspektiv ingår också miljö- och hållbarhetstänkande, något som bör vara en självklar ingrediens att arbeta med i en miljö där man i generationer tillverkat trämöbler på ett hantverksmässigt sätt. 13

14 Ett framtida projekt? Trots goda förutsättningar tycks tiden ännu inte vara mogen för att skapa ett projekt enligt ursprungstanken en Möbelväg mellan Värnamo och Tibro. Det geografiska området är svårhanterligt och det föreligger betydande skillnader i intressenternas motivation och intresse. Det mest rimliga i nuläget tycks vara att som en början etablera ett geografiskt begränsat samarbete, förslagsvis enligt p.9 ovan, för att sedan låta det växa, geografiskt, innehållsmässigt och i fråga om medverkande. Det handlar om att skapa en fungerande bas som kan visa sig trovärdig och engagerande nog att locka alltfler och allt tyngre aktörer. På sikt kan resultatet bli både mångfacetterat och av stor betydelse för berörda aktörer, stora såväl som små. Magnus Engberg, samordnare förstudie Möbelvägen, november

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren

Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren Bilaga 3. Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren Slutrapport Förstudien: Drivkrafterna i Skelleftebygden Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Mona

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras fölnde förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Det händer på landet i Pite Journalnummer: 2009-5873 Namn på LAG grupp som nominerar: Spira

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Seminariepass på Högloftet Skansen 2009-10-01 i anslutning till Landsbygdsgalan. Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Helena ÅkerbergHammarström, ordförande Leader Nedre Dalälven hälsar alla välkomna.

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Slutredovisning av förstudie

Slutredovisning av förstudie Slutredovisning av förstudie 1. Projektet Färdvägar vid Rönne å Journalnummer 20103168, stödmottagare Naturskyddsföreningen Söderåsen 2. Kontaktpersoner Bengt Hertzman, Naturskyddsföreningen Söderåsens

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Projektplan. f) Vilket geografiskt område kommer att få nytta av projektets effekter? (Ange kommun)

Projektplan. f) Vilket geografiskt område kommer att få nytta av projektets effekter? (Ange kommun) Projektplan 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn (enligt ansökan): Förstudie Ålgårds Kvarn och Såg Nedan ifylls av kansliet: Diarienr: b) Juridisk status på projektägare: (t.ex. kommun, myndighet,

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Projektplan. bankgiro nr: 379-6448

Projektplan. bankgiro nr: 379-6448 Projektplan 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn (enligt ansökan): Motocross i nya banor b) Juridisk status på projektägare: (t.ex. kommun, myndighet, ekonomisk eller ideell förening, enskild firma

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Program för mentorprojekt

Program för mentorprojekt Program för mentorprojekt Upprättat av en arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen 2000-05-22 Program för mentorprojekt Upprättad av: Arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen Datum: 2000-05-22 Innehåll sida 1 Inledning

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Fisketurism Nedre Dalälven

Fisketurism Nedre Dalälven Fisketurism Nedre Dalälven Projektet har arbetat målmedvetet för bättre hållbarhet och kvalitet i fisket. Projektägare: Leader Nedre Dalälven Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela området Dnr: 72 Jnr:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne KS.2013.0554 2013-12-17 Teresa Andersson 0418-628 22 Kommunstyrelsen Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne Ärendebeskrivning Turismen är en basindustri i Sverige med potential att

Läs mer

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten VISNINGSRESA FÖR KONGRESSKÖPARE Beskrivning: Visningsresor av Lund som mötesdestination för kongressköpare vid två tillfällen under året. Digital inbjudan samt telefonbearbetning. Erbjudande om att sedan

Läs mer

En dag för företaget i Stjärnsund

En dag för företaget i Stjärnsund En dag för företaget i Stjärnsund Projektägare: Stiernsunds AIF, ideell förening Projektledare: Sten Hårdbåge Kommun: Hedemora Dnr: 101 Jnr: 2011 5939 Projekttid: 2011-09-05-2012-09-30 Projektet blev väldigt

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN 2013:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i,

Läs mer

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projekt ERIKSGATA Slutrapport Journalnummer 2010-637 Sökande Föreningen Forsviks Varv. Kontakt Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projektets

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 2. Inriktning 2 2.1 Kvalitet och mångfald 2 2.2 Prioritera varumärket Bohuslän och

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2014-01-15 Diarienummer:2008-008 CS Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Kulturenar på kyrkogårdarna i Iorps paorat, inventering och dokumentation Kulturcheckens

Läs mer

KLUNK (Visit Svartådalen och kluster för Natur- och Kulturturism)

KLUNK (Visit Svartådalen och kluster för Natur- och Kulturturism) KLUNK (Visit Svartådalen och kluster för Natur- och Kulturturism) Bussturen Svartåturen skapades av projektet och lever nu vidare med egen ekonomi. Projektägare: Svartådalens Bygdeutveckling, ekonomisk

Läs mer

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Slutrapport LNM 2008-10 Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Författare Sida 1(8) 2009-10-21 Bilder från Hallsta Triathlon 2008 Författare Sida

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Turismstrategi 2011 2015

Turismstrategi 2011 2015 Turismstrategi 2011 2015 1 Inledning Förslaget till strategin har utarbetats under slutet av 2009 juni 2010 av Åke Carlson, Peter Skog Lindman, Margareta Schlee, Jan Wärnström och Kicki Svensson. Vi har

Läs mer

PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-09-22. Tid 2014-09-22. K 20, Skövde

PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-09-22. Tid 2014-09-22. K 20, Skövde PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Sammanträde Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Tid Plats Närvarande K 20, Skövde Roland Wanner Västra Götalandsregionen ordförande Torgny Andersson Försäkringskassan vice ordförande

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: 2013-06-03 Diarienummer: 2008-008 CM Kulturcheckens namn We Identity: Mötas i Rydal Sökande (Namn/Förening) Sebaian Kjersén Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

Förstudie för nationella och transnationella samarbeten

Förstudie för nationella och transnationella samarbeten Förstudie för nationella och transnationella samarbeten Anitha Barrsäter och Mikaela Berghäll vid Leader Nedre Dalälvens besök i Pomoväst 2008. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare:

Läs mer

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer