Förstudie. Möbelvägen. Rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie. Möbelvägen. Rapport"

Transkript

1 Förstudie Möbelvägen Rapport Magnus Engberg, samordnare November

2 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Ekonomi 3 3. Organisation 4 4. Verksamhet december 2013-januari Verksamhet våren Möbelvägen, presentation 9 7. En gränsöverskridande Möbelväg, utvecklad projektidé Ett Smålands-alternativ, tre kommuner Ett projekt mellan grannar Sammanfattning, slutsatser 12 Bilagor: 1. Presentation i text och bild av den tänkta Möbelvägen Älmhult- Tibro 2. En gränsöverskridande Möbelväg, en utvecklad projektidé 3. Ett Smålands-alternativ, tre kommuner, karta 2

3 Förstudie Möbelvägen 1 Bakgrund Under senare år har ett antal projekt genomförts inom de båda Leaderområdena Leader Linné och Leader Östra Skaraborg, där såväl turismutveckling som lokalt företagande och skapandet av lokala mötesplatser varit i fokus. Värnamos projekt Mötesplats Möbelbygd och skapandet av Inredia i Tibro, lyfte, tillsammans med aktiviteter också på andra orter, frågan om ett utvidgat samarbete med bas i de förenande faktorerna inom möbeltradition och möbeltillverkning. Hur kan man samverka och tillsammans utveckla ett projekt där denna gemensamma potential utnyttjas? I samband med att Värnamos utställning Mötesplats Möbelbygd under hösten 2013 visades i Tibro, anordnades en gemensam work-shop där representanter från Värnamo resp. Tibro kommun utvecklade samarbetsidén till att omfatta också Älmhults kommun. Samtidigt beslutades att, med kulturförvaltningen i Värnamo kommun som ansökare och projektägare, söka medel till en gränsöverskridande förstudie inom Leader, tänkt att genomföras under Förstudien skulle syfta till att inventera och samla förutsättningar för en samverkan mellan ett antal kommuner med liknande historia och förutsättningar vad gäller möbeltillverkning och hur man kan nyttja denna samverkan som potential för lokal utveckling och skapande av mötesplatser och besöksmål. Förstudien, som fick namnet Möbelvägen, skulle etablera kontakter med olika aktörer utmed, eller i anslutning till, en nord-sydlig vägsträckning mellan Älmhult och Tibro. Det faktum att det även idag finns en pågående möbelproduktion i de aktuella kommunerna gjorde det hela givetvis ännu mer intressant. Primärt inriktades arbetet mot samverkan med turistnäringen, branschanknutna företag, föreningar och organisationer, såväl i respektive kommun som regionalt. Häri ingick också att man inventerade och dokumenterade platser, historia och miljöer med fokus på möbeltraditionen. Förstudien skulle kunna redovisa ett antal befintliga eller tänkta lokala besöksmål/mötesplatser som kan utvecklas ur såväl ett turistisktsom ett näringslivsinriktat perspektiv. I arbetet kom att ingå seminarier, inspirationsdagar, m.m. Förstudien skulle vidare resultera i en rapport som eventuellt kan bilda bas för en ansökan om ett utvecklat projekt. Till projektägare utsågs kulturförvaltningen i Värnamo kommun. Som samordnare anlitades projektledare Magnus Engberg som också varit kopplad till Mötesplats Möbelbygd. 2 Ekonomi En ansökan till Leader Linné om bidrag ( kr) till en förstudie enligt ovanstående, inlämnades av Kulturförvaltningen i Värnamo kommun i slutet av september och beviljades Förstudien har fullt ut finansierats av Leader Linné och har inte inneburit någon kostnad för resp. deltagande kommun. 3

4 3 Organisation I arbetet har funnits en varierad styr-/referensgrupp med representanter från respektive deltagande kommun. Dessa har deltagit såväl i övergripande planeringsmöten som i mindre, lokala sammankomster. Projektägarens (Värnamo kommun) arbetsgrupp har bestått av Monica Lembke/Åsa Storck, kulturchef resp. tf kulturchef, Eva Törn, ordf. i Kulturnämnden, Peter Andersson, kommunarkivarie samt Magnus Engberg, projektledare. 4 Verksamhet december 2013-januari :1. Ett inledande möte hölls 2/ i Värnamo, med representanter från Älmhult, Tibro och Värnamo. Vid mötet deltog: Eva Thörn, kommunantikvarie o museichef i Tibro Pelle Ekholm, kultur- o fritidschef i Tibro Rolf Danielsson, Västarvet Per Andersson, projektledare för en förstudie kring turist- och besökscentrum Haganäs, Älmhult Ulf Annvik, Värnamo Näringsliv AB (VNAB) Anna Theorell, EU-samordnare Värnamo kommun Peter Andersson, kommunantikvarie, Värnamo kommun Mikael Karlsson, Företagslots i Värnamo Åsa Storck, t f kulturchef, Värnamo kommun Eva Törn, Kulturnämndens ordförande, Värnamo kommun Magnus Engberg, projektledare förstudien Möbelvägen samt projektledare Mötesplats Möbelbygd Annika Nilsson, verksamhetschef, Leader Linné Karin Fritz turism- och destinationsutvecklare, Värnamo kommun, hade förhinder. 4

5 Bland annat togs följande upp: Magnus Engberg berättade om möbelhistorien och projektet Mötesplats Möbelbygd i Värnamo kommun och presenterade idén kring Förstudie Möbelvägen En spännande mittlinje genom Götaland, 26 mil mellan Älmhult och Tibro. Rolf Danielsson, Västarvet, talade om Kulturhistoria och landsbygdsutveckling och om hur man kan tjäna pengar på sitt kulturarv. Hur kan vi bygga varumärken? Hur kan vi bygga lokala företag? Byggnader finns. Personer finns som kan lyftas fram. Berättelserna är en viktig ingrediens. Om företag och andra verksamheter fungerar för lokalsamhället kan de säkert fungera också för turismen. Per Andersson, Älmhult, projektledare för en förstudie kring turist- och besökscentrum Haganäs, berättade om det första IKEA-varuhuset (1958) och det senaste (2011) affärsresenärer kommer till Älmhult varje år. Ett IKEAmuseum öppnas Projektet syftar bland annat till att paketera konkreta kunderbjudanden. Samarbete skapar mångfald. Värdeord: kundfokus, öppenhet, delaktighet, nytänkande, ansvarstagande. Förstudien ska vara klar Pelle Ekholm, Tibro, informerade om Inredia och Inredia-konceptet i Tibro. Anna Theorell, EU-samordnare, Älmhult, informerade om hur man ska tänka när man ska söka medel från EU: Initiering - projektutveckling behov - konkretisering - aktiviteter, därefter definieras projektet som ska ge resultat. Hur ska idén implementeras? Hur ska verksamheten se ut? Kontinuerlig avstämning mot nyttan. Vem ska nyttan tillfalla? Tänkta medverkande i Möbelvägen måste entusiasmeras. Viktigt att driva ett större och framtida projektspår parallellt med förstudien. Ulf Annvik, Värnamo Näringsliv, berättade om det nya Möbelklustret Sverige. Arbetsgrupp: Vaggeryd-Skillingaryd, Värnamo, Tranås, Tibro, Växjö-Lammhult. Målet är att skapa en ekonomisk förening för möbelföretagare. Fokus på kompetensutveckling, innovation, export och profilering. Föreningen skall ägas av näringslivsorganisationerna i kommunerna. Regionförbundet är med i förstudien. Möbelklustret ska särskiljas från Möbelriket AB som blir kvar i Lammhult. Tankar från gruppen kring Möbelvägen : Målgrupper? Leader-projekt måste ha underifrånperspektiv; viktigt att veta vad nyttan ska vara; viktigt att satsa på dem som verkligen vill. Mötet resulterade i ett förslag att hålla ett seminarium under första halvan av februari 2014 och till detta bjuda in Claes-Göran Österlund, tidigare direktör för Göta Kanalbolag och ansvarig för destinationsprojektet Göta kanal. Det beslutades att till nästa möte bjuda in också Vaggeryds kommun samt att lägga detta i Skillingaryd i samband med Möbelriksdagen där, i januari Datum sattes till den 10/1. Uppdrag till deltagarna: Lista konkreta och möjliga platser, verksamheter och upplevelseidéer för den tänkta Möbelvägen där äta och bo är en viktig del. 5

6 I samband med detta möte gjordes också ett gemensamt studiebesök på Källemo AB, där Erik Lundh visade runt i företagets showroom och informerade om verksamheten. 4:2. Ett nytt möte hölls på Skillingehus i Skillingaryd den 10/1 2014, med Vaggeryds kommun som värd. Närvarande: Rolf Danielsson, Västarvet Eva Thörn, kommunantikvarie o museichef, Tibro Pelle Ekholm, kultur- o fritidschef, Tibro Per Andersson, projektledare, Älmhult Karin Fritz, Destinationsutvecklare (VNAB), Värnamo Peter Andersson, kommunantikvarie, Värnamo Eva Törn, Kulturnämndens ordförande, Värnamo Ola Hugosson, Hembygdsföreningen, Vaggeryd Torbjörn Åkerblad, chef för kanslienheten, Vaggeryds kommun Carl-Gunnar Karlsson, näringslivschef, Vaggeryds Näringslivsråd 6

7 Marika Törnqvist, Affärsutvecklare,Vaggeryds Näringslivsråd Annika Nilsson, verksamhetschef, Leader Linné Magnus Engberg, samordnare, förstudien Möbelvägen Till mötet hade Vaggeryds kommun också inbjudit Anders Warga, destinationsutvecklare, Möbelriket Lammhult, Växjö kommun. Annika Nilsson gjorde en kort resumé som representant för förstudiens finansiär. Magnus Engberg presenterade några tankar kring Möbelvägen samt en karta över dess tänkta sträckning. Ambitionen var att som ett första steg lyfta fram platserna och samla vad som finns i anslutning till dem boende och mat, övriga sevärdheter, etc. Viktigt med kvalitet och öppethållande. Älmhult hade redan levererat sådant underlag. När materialet samlats var tanken att presentera det i tryckt form för vidare spridning av projektidén. På mötet togs bland annat följande upp: Viktigt att synliggöra informationen i den nya Smålandsportalen. Jämförelse av Möbelvägen med Pilgrimslederna vars olika sidor kopplats till varandra. De medverkande har kommit olika långt, vi måste ta upp var vi står och vilka olika utgångslägen vi har. Viktigt hur man gör förstudien vad har resp. kommun för strategier och marknadsplaner? Vilka målgrupper ska projektet ha? Nationellt? Internationellt? Förstudien har besöksnäringen som fokus. Politiken efterlyser en tydligare projektbeskrivning. Kanske ska beskrivningarna i förstudien kompletteras. Viktigt att fokusera. Den ansökan som gjordes till projektet Mötesplats Möbelbygd kan vara ett bra exempel för framtiden. Denna är inte utskickad till övriga kommuner. Förstudien bör innehålla en omvärldsanalys. Vad har vi? Exempelvis Möbelriket, Möbelklustret. Ett eventuellt projekt bör inte begränsas bara till det kulturella arvet utan det måste också handla om idag och i morgon. 7

8 Insamling/Inventering, vad är möjligt att göra? Viktigt att ha avgränsningar. Destination Småland ska med i förstudien. Möbler är viktigt och en turistattraktion. Måste förankras i kommunerna vad vi ska göra. En styrgrupp måste arbeta fram förslag. Se ur ett helikopterperspektiv och jämka för att bredda vägen. Beslut: Styrgrupp är dagens mötesgrupp. Utskick ska fortsättningsvis ske till denna grupp. Beslut: Ansökan skickas ut till alla deltagande kommuner. Beslut: Formell förfrågan till respektive kommunstyrelse om kommunen vill delta och vem/vilka personer som ska representera kommunen i projektet. Här ska framgå att förstudien fullt ut finansieras av Leader Linné. Beräknad tidsåtgång bör anges samt att förstudien är menad att leda till en projektansökan för extern finansiering. Beslut: Nytt möte den 18/2, em. Magnus Engberg informerade om Claes-Göran Österlunds medverkan, intressant dels för denna grupp men även för många andra. Inbjudan skickas till berörda kommunledningar, turismansvariga, möbelföretag, entreprenörer m.fl. Också andra kommuner kan vara intressanta att engagera, exempelvis Hjo och Jönköping. Dessa Får ta del av vårt material men ingår inte med personer i förstudien. 5. Verksamhet våren :1 Information skickades till kommunstyrelserna i Älmhult, Växjö, Värnamo och Vaggeryd. Svar inkom från Älmhult, som valde att avvakta förstudiens resultat samt Växjö, som valde att ansluta sig till arbetet och utse lämpliga representanter till arbetsgruppen. Löpande kontaktades också fler kommuner längs det tänkta stråket Jönköping, Habo och Hjo samt berörda läns- och regionövergripande organisationer. 5:2 I ett vidare perspektiv berörde förstudien frågor om hur man i stort, oavsett specifikt projekt, kan utnyttja samverkan över kommun- och regiongränser som potential för lokal utveckling och skapande av mötesplatser och besöksmål. Samverkan kan gälla turistnäring, företag, enskilda entreprenörer, föreningar och organisationer, m.fl. Hur kan ett antal befintliga eller tänkta lokala besöksmål/mötesplatser utvecklas ur såväl ett turistiskt- som ett näringslivsinriktat perspektiv? För att utveckla tankar kring detta inbjöds alla intresserade politiker, tjänstemän, turism- och näringslivsansvariga, företag och föreningsliv till ett föredrag av och med Claes-Göran Österlund, tidigare direktör för Göta Kanal årtusendets svenska byggnadsverk och landets kanske mest bekanta turistattraktion. En viktig avsikt var också att inspirera den lokala besöksnäringen och få dess entreprenörer att se affärsmöjligheter kring möbeltemat. Föredraget hölls i Gummifabriken i Värnamo den 18/

9 5:3 Föredraget följdes av ett möte med representanter för hittills engagerade kommuner där också Jönköping tillkommit. Dessa utgjorde den då aktuella arbetsgruppen. Här presenterade projektsamordnaren en karta med tillhörande information om hittills aktuella platser, för kontinuerlig uppdatering. I detta läge omfattade förstudien följande kommuner: Växjö/Lammhult, Värnamo, Vaggeryd, Jönköping och Tibro. Det beslutades att under våren 2014 arrangera ett antal lokala informations- och inspirationsmöten för entreprenörer, företag, turist- och kulturintressenter, m.fl. i några av de viktigaste kommunerna längs Möbelvägen. För att nå bästa möjliga spridning av informationen uppläts åt respektive lokal arrangör att, efter samråd inom kommunen/kommunerna, bjuda in tänkbara intressenter. Till dessa möten skulle kallas också representanter för fler tänkbara kommuner samt Annika Nilsson från Leader Linné. Ett antal gemensamma programpunkter/frågeställningar sattes upp som bas för samtliga möten. Möten planerades enligt följande: Jönköping-Habo-Tranås (Plats: Jönköping) Värnamo-Vaggeryd-Växjö/Lammhult (Plats: Värnamo) Tibro-Hjo: Tid ännu ej bestämd. (Platsförlag: Tibro) Planerat program vid respektive möte 1. Kort om bakgrunden till förstudien projekt Mötesplats Möbelbygd, samarbete med Tibro. Idén formas. 2. Presentation av Möbelvägen, aktuellt läge och framtidsplaner. Information från medverkande kommuner. 3. Att skapa turiststråk föredrag av och med Claes-Göran Österlund, tidigare direktör för Göta Kanal landets kanske mest bekanta turistattraktion. Kanalprojektet tjänar som exempel, allt är inte applicerbart på Möbelvägen, men det är viktigt att fokusera på de gemensamma nämnarna strategi, metodik, etc och på vinsterna av samarbete, inte minst de ekonomiska. 4. Samtal om hur vi går vidare. Förutsättningar för ett framtida projekt. Innehåll, geografisk spridning, m.m. Vilka är med? Vilka kan komma med? Gemensam marknadsföring? Gemensamt varumärke? Gemensam logotype? 9

10 6. Möbelvägen, presentation Inför de tänkta sammankomsterna i de olika kommunerna sammanställde projektsamordnaren en utökad presentation i text och bild för den tänkta Möbelvägen där samtliga inbjudna kommuner fanns representerade. Meningen var att denna presentation löpande skulle kunna uppdateras. (Bilaga 1). På två platser måste de planerade mötena tyvärr ställas in. I ett fall (Jönköping) berodde detta på bristande motivation från inbjudna aktörer, man hade svårt att ur lokalt perspektiv se tillräckligt starka kopplingar till möbler och möbelhistoria och tyckte sig därför sakna en ämnesmässig förbindelse med övriga orter. I det andra fallet (Värnamo-Vaggeryd) blev förhandsanmälningarna för få. Möjligen var tiden inte den bästa, många är upptagna med annat under vårsäsongerna. På den tredje mötesorten (Tibro) valde man att skjuta ett eventuellt möte till hösten. Återkopplingarna blev dock få och något möte blev aldrig bestämt. 7. En gränsöverskridande Möbelväg, utvecklad projektidé Redan under arbetet med Värnamos projekt Mötesplats Möbelbygd lanserades tankar på ett projekt som skulle leda också utanför nationsgränsen. Här sågs ett samarbete med Danmark som en viktig möjlighet. Föra att höja ambitionsnivån och öka den publika attraktionskraften skulle ett sådant projekt fokusera på redan väl etablerade besöksmål och foga också inredning och arkitektur till konceptet. Denna idé fördes nu över till förstudien om Möbelvägen. Ett par studiebesök på några av de tänkta platserna resulterade under augusti 2014 i presentationen av En utökad Möbelväg möbler, design, arkitektur från Köpenhamn till Tibro. Här lyftes fram ett antal högkvalitativa besöksmål längs en vägsträckning mellan Köpenhamn och Tibro: Finn Juhl s Hus, Ordrupgaard, Charlottenlund; IKEA-museet/IKEA genom tiderna, Älmhult; Gemla Möbler + Funkisfabriken, Diö; Bruno Mathson Center, Värnamo; Källemo, Värnamo; Brittgården, Tibro; Inredia, Tibro. (Bilaga 2) Arbetsgruppen menade vid möte i Värnamo att ett projekt enligt denna modell skulle vara mycket spännande, såväl innehållsmässigt som ur besöksmålssynpunkt. Det skulle ge den tänkta Möbelvägen en internationell och kvalitativ status. Man enades dock om att det i nuläget framstår som alltför omfattande, men att det mycket väl skulle kunna lanseras som ett framtida mål. 8. Ett Smålands-alternativ, tre kommuner Som alternativ till tankarna på ett geografiskt gränsöverskridande projekt undersöktes möjligheterna för ett Smålands-alternativ begränsat till tre kommuner. Målet var att etablera samarbete med olika aktörer utmed, eller i anslutning till, vägsträckningar som binder samman Älmhult, Lammhult och Värnamo (bilaga 3, karta). Primärt inriktades planerna mot samverkan mellan turistnäringen, branschanknutna företag, föreningar och organisationer. 10

11 Förutsättningar Området är ett redan befintligt turistiskt upplevelseområde, för många känt som Möbelriket Viktiga vägar många resenärer Här finns en rik och riksintressant historia vad gäller möbeltillverkning Flera välkända företag har sin bas i området IKEA, Bruno Mathsson, Källemo, TRIO, Norrgavel, Gemla, Lammhults, m.fl. Vid sidan av dessa finns också ett antal mindre företag Här finns en vacker och varierad natur Här finns flera turistrelaterade verksamheter och projekt Här finns många tänkbara entreprenörer som kan bli delaktiga i ett projekt med gemensamma intressen och mål Viktigt för besöksnäringen Under 2013 ökade antalet besökare i Småland, inte minst de utländska. Frågan är hur man som företagare kan bidra till, och dra nytta av, att antalet besökare ökar? Målet med förundersökningen är också att inspirera tänkbara intressenter till att starta en egen resa mot den stora och outnyttjade potential som finns inom besöksnäringen. Turism och affärsutveckling kan bli en spännande resa där turistnäringen, genom samarbete och internationalisering, kan skapa starka och säljbara varumärken till en bred internationell kundgrupp. Här kan lyftas fram en rad viktiga frågor: Vad vill besökarna ha? För vem ska man designa eventuella paket? Hur bör prissättningen göras? Hur ska de tänkas kring kvalitet och innehåll i utbudet, etc. Vision: Alla skall vara med och betala och öka lönsamheten. Delade kostnader är man stor skall man vara snäll. Skapa Vi-känsla, tillsammans kan vi! Utveckling Utveckla redan befintliga verksamheter Leta entreprenörer visualisera målbild, samordna, paketera, stimulera Fler aktiviteter, entusismera entreprenörer att etablera sig Komplettera möbler & inredning med antika möbler, belysning, textil, hantverk, auktioner/loppis, hotell/boende med designtema Hotell & restauranger. Boende & mat behövs för att tjäna pengar. STF-anslutna vandrarhem Guidningar Publika arrangemang Presentationer och marknadsföring Resemagasin Presskonferenser och presentationsresor. Viktigt med goda och öppna mediakontakter Mässor Evenemang Utveckling av hemsida Regelbunden uppföljning av/till samtliga entreprenörer 11

12 IKEA:s roll i Möbelvägen IKEA är ett världskänt varumärke, med egna stabila ben. Men IKEA är också ett Smålandsbaserat företag, med rötter och huvudsäte i Småland. Detta gör naturligtvis IKEA till en central aktör i ett projekt som vill locka fler att lära känna regionens möbeltillverkning och möbeltraditioner En medverkan i ett framtida besöksmålsprojekt skulle kunna ge IKEA ännu en affischpelare och samtidigt locka fler och nya besökare inte minst de historisk intresserade. Här bör det nya IKEAmuseet ha en självklar och viktig roll. Dessvärre sade man sig från IKEA:s sida i nuvarande läge inte se sin roll i ett sådant projekt, men att man gärna vill följa processen för en eventuell framtida medverkan. 9. Ett projekt mellan grannar Efter samråd beslutade arbetsgruppen att som ytterligare alternativ lansera tanken på ett geografiskt begränsat men därför också mer lätthanterligt projekt en Möbelväg mellan Värnamo och Lammhult, två närliggande orter, välkända för sina möbeltraditioner och där dessutom visst samarbete redan etablerats genom den gemensamma anknytningen till Möbelriket. Vid ett möte i Värnamo deltog Anders Warga från Möbelriket Lammhult, för att tillsammans med arbetsgruppen diskutera förutsättningarna för ett sådant projekt. Resultatet blev mycket positivt och avsatte flera idéer kring ett möjligt framtida samarbete. Som första konkreta insats föreslogs en gemensam hantering av information om och marknadsföring av, besöksmål med tema möbler och inredning. Detta skulle kunna gälla i såväl IT- baserad som i tryckt form, via redan etablerad turistinformation, hemsidor, etc. På sikt bör också ett gemensamt utformat material på tema Möbelvägen skapas. Meningen är att på kommande möten mellan berörda intressenter turismansvariga, företagare, entreprenörer, m.fl. i de båda kommunerna/orterna forma planerna för ett eventuellt projekt, med sikte på en ansökan till Leader Linné under Information om planerna har också lämnats till turism- och destinationsutvecklaren på VNAB (Värnamo Näringsliv). 9. Sammanfattning, slutsatser Ett eventuellt blivande projektet bör ha som mål att skapa en sammanhållen region av besöksmål med möbeltillverkning som gemensam nämnare. I förstudien har lagts stor vikt på att inventera möjligheter vad gäller attraktioner, infrastruktur och utbud av tjänster, att ta reda på vad som redan finns i området och undersöka hur man ytterligare kan tillgängliggöra dessa produkter och tjänster. Kort sagt hur kan fler besökare lockas till de berörda kommunerna/orterna. Att skapa förutsättningar för en hållbar besöksnäring och företagande är grundläggande för att turismen ska utvecklas i en kommun. Vi har sett både goda och mindre goda exempel på hur kommunerna valt att hjälpa sina företagare och entreprenörer. Besöksnäringen är en relativt ny företeelse och ännu råder viss kunskapsbrist inom området, såväl hos beslutsfattare som hos kreatörer och entreprenörer. 12

13 Förvånande nog tycks aktörerna bland regionens möbelföretag och intressenter i det område förstudien berört inte känna varandra särskilt väl. Samarbetet är sporadiskt och generellt har man ganska dålig koll på vad andra gör och erbjuder. På några håll verkar man heller inte vilja eller kunna se sin plats och roll i ett samlande projekt. Detta kan bero på att man har nog med och prioriterar sin egen planering, att man inte kan identifiera sig med ämnet, eller att man inte ser fördelarna med samarbete under en gemensam rubrik. För att synliggöra möjligheterna för såväl etablerade som nya entreprenörer måste alltså informationsutbytet utvecklas. Det är också viktigt att vara flexibel i sitt tänkande och att vara öppen för nytänkande. Alla kan inte skapa den perfekta attraktionen på egen hand. Mångfald skapar en bra helhet och tillsammans blir man mycket starkare. Genom att samla flera under en gemensam rubrik blir totalerbjudandet mer konkurrenskraftigt. Ju fler saker som kan erbjudas längs en tänkt Möbelväg, ju större blir möjligheterna att marknadsföra ett större geografiskt område som en destination. Sällan åker man bara för en sak, man vill kunna göra och uppleva flera olika saker under samma resa och på samma destination. Givetvis ska man dra nytta av varandra, alla tjänar på mångfald. Mångfald och bredd I flera tidigare sammanhang har historien kring möbeltillverkningen och därtill hörande attraktioner inventerats och presenterats. De befintliga möbelutställningar som finns på flera platser kan utvecklas ytterligare och är självklara som besöksmål i ett framtida projekt. Också den goda dokumentation som i olika sammanhang redan gjorts är en stor tillgång. Möbeltemat kan också kopplas till fler attraktioner: Befintlig produktion. Här finns möjligheten att locka med besöksmål med en pågående hantverksmässig produktion. Exempelvis är böjträtillverkningen unik i Sverige, och man borde kunna visa upp den på något sätt för besökande. Unika miljöer. På flera platser finns bevarade byggnader med anknytning till möbeltillverkningen. Dels är byggnaderna i sig en viktig del av vår kulturhistoria, dels gör närheten till naturen att miljön i sig blir behaglig. I vissa fall bör också dessa miljöer kunna nyttjas till verksamheter inom projektets ram. På många håll, där inte byggnader finns kvar, går ändå spåren av tidigare verksamhet att följa något som kunde bilda bas för spännande upptäcktsfärder i historien. I konceptet kan också ingå exempelvis lokala matupplevelser. Till entreprenörskapet skulle man också kunna knyta utbildningar, prova-påmöjligheter, egen utveckling m.m. Naturupplevelser, t. ex. skogen som råvara för möbler. Naturen bör, genom att kopplas till andra kvaliteter, kunna tillvaratas bättre och mer målinriktat inom besöksnäringen. I ett vidare perspektiv ingår också miljö- och hållbarhetstänkande, något som bör vara en självklar ingrediens att arbeta med i en miljö där man i generationer tillverkat trämöbler på ett hantverksmässigt sätt. 13

14 Ett framtida projekt? Trots goda förutsättningar tycks tiden ännu inte vara mogen för att skapa ett projekt enligt ursprungstanken en Möbelväg mellan Värnamo och Tibro. Det geografiska området är svårhanterligt och det föreligger betydande skillnader i intressenternas motivation och intresse. Det mest rimliga i nuläget tycks vara att som en början etablera ett geografiskt begränsat samarbete, förslagsvis enligt p.9 ovan, för att sedan låta det växa, geografiskt, innehållsmässigt och i fråga om medverkande. Det handlar om att skapa en fungerande bas som kan visa sig trovärdig och engagerande nog att locka alltfler och allt tyngre aktörer. På sikt kan resultatet bli både mångfacetterat och av stor betydelse för berörda aktörer, stora såväl som små. Magnus Engberg, samordnare förstudie Möbelvägen, november

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt Älmhult 161017 och Rydaholm 161019 Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Planering för kvällen Presentationsrunda Leader Linné Småland och leadermetoden

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Förstudie Besök Östervåla attraktionernas ort

Förstudie Besök Östervåla attraktionernas ort Förstudie Besök Östervåla attraktionernas ort Projektets syfte var bl.a. att stärka varumärket Östervåla. Projektägare: Östervåla Utvecklingsråd, ideell förening Projektledare: Kiell Tofters Kommun: Heby

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren

Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren Bilaga 3. Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren Slutrapport Förstudien: Drivkrafterna i Skelleftebygden Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Mona

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

10063 Nationella turistfiskeprojektet

10063 Nationella turistfiskeprojektet Projektplan Projektnamn Beställare/Projektägare Projektledare Projekttid 10063 Nationella turistfiskeprojektet Leader Blekinge Johan Johansson 2010-12- 09 till 2013-12- 31 1. Sammanfattning Nationella

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Framtid Simlångsdalen

Framtid Simlångsdalen Framtid Simlångsdalen Projektbeskrivning April 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Projektbeskrivning för Framtid Simlångsdalen Innehåll Bakgrund... 2 Omvärldsanalys... 2 Geografiskt läge... 2 Befolkning och

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Europeiska landskapskonventionen Den europeiska landskapskonventionens mål är en rikare livsmiljö

Läs mer

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader.

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader. Regionala Skärgårdsrådet Lägesrapport Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader 23 maj 2013 Erika Rosander projektledare Stockholm Visitors Board SKÄRGÅRDSSTRATEGIN Destinationssamverkan

Läs mer

SMÅLAND entreprenörskap & design Entreprenörskap, med fokus på i alla avseenden hållbar utveckling, där design är tillväxtkraft.

SMÅLAND entreprenörskap & design Entreprenörskap, med fokus på i alla avseenden hållbar utveckling, där design är tillväxtkraft. Sammanfattning slutrapport SMÅLAND entreprenörskap & design Entreprenörskap, med fokus på i alla avseenden hållbar utveckling, där design är tillväxtkraft. 1 Sammanfattning En förstudie genomfördes sommaren

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

STRATEGISKT SAMTAL OM VÄRLDSARV 15 OKTOBER 2015

STRATEGISKT SAMTAL OM VÄRLDSARV 15 OKTOBER 2015 STRATEGISKT SAMTAL OM VÄRLDSARV 15 OKTOBER 2015 Sammanställning av workshop Grupp nr 1 Risker och utmaningar Förvaltningen av reservatet och världsarvet. Personavhängigt ett fåtal personer. Det innebär

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Seminariepass på Högloftet Skansen 2009-10-01 i anslutning till Landsbygdsgalan. Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Helena ÅkerbergHammarström, ordförande Leader Nedre Dalälven hälsar alla välkomna.

Läs mer

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2016 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-12-17 Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2016 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar

Läs mer

Projektplan. bankgiro nr: 379-6448

Projektplan. bankgiro nr: 379-6448 Projektplan 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn (enligt ansökan): Motocross i nya banor b) Juridisk status på projektägare: (t.ex. kommun, myndighet, ekonomisk eller ideell förening, enskild firma

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet PROTOKOLL UTDRAG Presidium - Nämnd för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet Tid: 2016-06-16, kl 09:00-10:30 Plats: Regionens hus, sal A 10 Utveckla hållbara natur- och kulturupplevelser för export

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen

Handlingsplan för besöksnäringen 2016-12-07 15RK2154 Regional utveckling Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 En strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020 har tagits fram genom aktiv samverkan mellan Regionförbundet

Läs mer

Adelöv - LIVET PÅ LANDET

Adelöv - LIVET PÅ LANDET 2010-02-23 Projekt Adelöv - LIVET PÅ LANDET Projektägare Adelövs Framtidsgrupp Kontaktperson. Ingemar Karlsson, ordf Adelövs Framtidsgrupp Telefon 0140-730 30 Mobil 070-632 61 60 ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Styrelsehandling 15 Dnr 0079/17 2017-02-10 Lena Andersson Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB deltar i Göteborgs Stads medverkan

Läs mer

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr Lustfylld mat Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn. Projektägare: Skördefest i Dalarna, ideell förening Projektledare: Olle Bengtsson Kommuner: Säter,

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Slutredovisning av förstudie

Slutredovisning av förstudie Slutredovisning av förstudie 1. Projektet Färdvägar vid Rönne å Journalnummer 20103168, stödmottagare Naturskyddsföreningen Söderåsen 2. Kontaktpersoner Bengt Hertzman, Naturskyddsföreningen Söderåsens

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten SKOGSRIKET, regional färdplan för Västerbotten Skogsriket från ord till handling Nationella visioner möter den regionala utvecklingskraften Lycksele, 31 oktober och 1 november 2012 1 Förord När jag fick

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post.

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post. Projektplan - del 2 LEADER Ranrike Norra Bohuslän Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

PLATÅBERGENS GEOPARK. Seminarium Ålleberg, Falköping, 2015-05-12. Rapport 2015:3

PLATÅBERGENS GEOPARK. Seminarium Ålleberg, Falköping, 2015-05-12. Rapport 2015:3 PLATÅBERGENS GEOPARK Seminarium Ålleberg, Falköping, 2015-05-12 Rapport 2015:3 BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE Ove Ringsby, Biosfärkontoret 2015 Aktiviteten genomfördes i projekt Förstudie

Läs mer

Boendestrategi - Strategiska målbilder för boendet i Tibro 2017

Boendestrategi - Strategiska målbilder för boendet i Tibro 2017 Boendestrategi - Strategiska målbilder för boendet i Tibro 2017 Vad innebär vår boendestrategi? Vision Tibro 2017 är skapad ur en grundlig omvärldsanalys och speglar ett samhälle som är attraktivt att

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Uppdrag att genomföra insatser för hållbara turistdestinationer samt stärka kvalitet och konkurrenskraft i små och medelstora turistoch upplevelseföretag eller HDU som de säger på VisitSweden Dennis Bederoff

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

BILAGA: BEVILJADE PROJEKT Från december 2011

BILAGA: BEVILJADE PROJEKT Från december 2011 BILAGA: BEVILJADE PROJEKT Från december 2011 Fiskeapp beviljades 47 000 kr för utveckling av en fiskeapp för iphone- och androidtelefoner. Projektägare är Leader Linné. Bredband i Agunnaryds socken beviljades

Läs mer

En dag för företaget i Stjärnsund

En dag för företaget i Stjärnsund En dag för företaget i Stjärnsund Projektägare: Stiernsunds AIF, ideell förening Projektledare: Sten Hårdbåge Kommun: Hedemora Dnr: 101 Jnr: 2011 5939 Projekttid: 2011-09-05-2012-09-30 Projektet blev väldigt

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé Sida 1(6) Tilltänkt projektnamn Beskrivning av tidig projektidé Idé- och företagsfabriken Nybro Nybro Företagsgrupp Kontaktperson Carolina Thaysen Telefonnummer E-postadress 0481-175 85 carolina@nfg.se

Läs mer

Slutrapport. Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem. Mål och resultat

Slutrapport. Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem. Mål och resultat Slutrapport Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem Projektet Hållbar besöksnäring är en satsning initierad av Västsvenska Turistrådet tillsammans med Tillväxtverket. Målsättningen

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 2015 10 01 HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET 2015 2025 antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 Handlingsplan för Kulturprogram för Båstads kommun 2015 2025. Handlingsplanen utgår från

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö

Tjörn möjligheternas ö Tjörn möjligheternas ö En hållbar natur- och kulturturism Vision, inriktningsmål och strategier Handläggare: Lena Karlstedt Datum: 2009-11-06 Tjörn Möjligheternas ö Inledning 3 Arbetsprocessen 3 Vision

Läs mer

Attraktiv Logi. Projektet har varit en öppning för mer positivt tänkande. En del slumrande affärsidéer har kunnat sättas i verket.

Attraktiv Logi. Projektet har varit en öppning för mer positivt tänkande. En del slumrande affärsidéer har kunnat sättas i verket. Attraktiv Logi Studiebesök på Vita Villan, Västnyland i Finland. Projektägare: Lantbrukarnas Ekonomi AB Projektledare: Mats Dahlström Kommuner: Hela området Dnr: 91 Jnr: 2011 2611 Projekttid: 2011-04-05

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen SÖDERSLÄTTSPARTIET Visioner för turismen 1 TRE KONKRETA ÅTGÄRDER Centrumplanering Söderslättspaket Smygehuk Småskaligheten i Trelleborgs centrum måste lyftas fram. Vi vill göra Östergatan till en förlängd

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv KULTURPLAN Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv 2011 FÖRORD Kulturen är näring för själen. Kulturen ger oss medel att lära känna oss själva, växa, utvecklas, förändra, öppnar våra sinnen, ger nya perspektiv

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projekt ERIKSGATA Slutrapport Journalnummer 2010-637 Sökande Föreningen Forsviks Varv. Kontakt Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projektets

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer