Förstudie. Möbelvägen. Rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie. Möbelvägen. Rapport"

Transkript

1 Förstudie Möbelvägen Rapport Magnus Engberg, samordnare November

2 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Ekonomi 3 3. Organisation 4 4. Verksamhet december 2013-januari Verksamhet våren Möbelvägen, presentation 9 7. En gränsöverskridande Möbelväg, utvecklad projektidé Ett Smålands-alternativ, tre kommuner Ett projekt mellan grannar Sammanfattning, slutsatser 12 Bilagor: 1. Presentation i text och bild av den tänkta Möbelvägen Älmhult- Tibro 2. En gränsöverskridande Möbelväg, en utvecklad projektidé 3. Ett Smålands-alternativ, tre kommuner, karta 2

3 Förstudie Möbelvägen 1 Bakgrund Under senare år har ett antal projekt genomförts inom de båda Leaderområdena Leader Linné och Leader Östra Skaraborg, där såväl turismutveckling som lokalt företagande och skapandet av lokala mötesplatser varit i fokus. Värnamos projekt Mötesplats Möbelbygd och skapandet av Inredia i Tibro, lyfte, tillsammans med aktiviteter också på andra orter, frågan om ett utvidgat samarbete med bas i de förenande faktorerna inom möbeltradition och möbeltillverkning. Hur kan man samverka och tillsammans utveckla ett projekt där denna gemensamma potential utnyttjas? I samband med att Värnamos utställning Mötesplats Möbelbygd under hösten 2013 visades i Tibro, anordnades en gemensam work-shop där representanter från Värnamo resp. Tibro kommun utvecklade samarbetsidén till att omfatta också Älmhults kommun. Samtidigt beslutades att, med kulturförvaltningen i Värnamo kommun som ansökare och projektägare, söka medel till en gränsöverskridande förstudie inom Leader, tänkt att genomföras under Förstudien skulle syfta till att inventera och samla förutsättningar för en samverkan mellan ett antal kommuner med liknande historia och förutsättningar vad gäller möbeltillverkning och hur man kan nyttja denna samverkan som potential för lokal utveckling och skapande av mötesplatser och besöksmål. Förstudien, som fick namnet Möbelvägen, skulle etablera kontakter med olika aktörer utmed, eller i anslutning till, en nord-sydlig vägsträckning mellan Älmhult och Tibro. Det faktum att det även idag finns en pågående möbelproduktion i de aktuella kommunerna gjorde det hela givetvis ännu mer intressant. Primärt inriktades arbetet mot samverkan med turistnäringen, branschanknutna företag, föreningar och organisationer, såväl i respektive kommun som regionalt. Häri ingick också att man inventerade och dokumenterade platser, historia och miljöer med fokus på möbeltraditionen. Förstudien skulle kunna redovisa ett antal befintliga eller tänkta lokala besöksmål/mötesplatser som kan utvecklas ur såväl ett turistisktsom ett näringslivsinriktat perspektiv. I arbetet kom att ingå seminarier, inspirationsdagar, m.m. Förstudien skulle vidare resultera i en rapport som eventuellt kan bilda bas för en ansökan om ett utvecklat projekt. Till projektägare utsågs kulturförvaltningen i Värnamo kommun. Som samordnare anlitades projektledare Magnus Engberg som också varit kopplad till Mötesplats Möbelbygd. 2 Ekonomi En ansökan till Leader Linné om bidrag ( kr) till en förstudie enligt ovanstående, inlämnades av Kulturförvaltningen i Värnamo kommun i slutet av september och beviljades Förstudien har fullt ut finansierats av Leader Linné och har inte inneburit någon kostnad för resp. deltagande kommun. 3

4 3 Organisation I arbetet har funnits en varierad styr-/referensgrupp med representanter från respektive deltagande kommun. Dessa har deltagit såväl i övergripande planeringsmöten som i mindre, lokala sammankomster. Projektägarens (Värnamo kommun) arbetsgrupp har bestått av Monica Lembke/Åsa Storck, kulturchef resp. tf kulturchef, Eva Törn, ordf. i Kulturnämnden, Peter Andersson, kommunarkivarie samt Magnus Engberg, projektledare. 4 Verksamhet december 2013-januari :1. Ett inledande möte hölls 2/ i Värnamo, med representanter från Älmhult, Tibro och Värnamo. Vid mötet deltog: Eva Thörn, kommunantikvarie o museichef i Tibro Pelle Ekholm, kultur- o fritidschef i Tibro Rolf Danielsson, Västarvet Per Andersson, projektledare för en förstudie kring turist- och besökscentrum Haganäs, Älmhult Ulf Annvik, Värnamo Näringsliv AB (VNAB) Anna Theorell, EU-samordnare Värnamo kommun Peter Andersson, kommunantikvarie, Värnamo kommun Mikael Karlsson, Företagslots i Värnamo Åsa Storck, t f kulturchef, Värnamo kommun Eva Törn, Kulturnämndens ordförande, Värnamo kommun Magnus Engberg, projektledare förstudien Möbelvägen samt projektledare Mötesplats Möbelbygd Annika Nilsson, verksamhetschef, Leader Linné Karin Fritz turism- och destinationsutvecklare, Värnamo kommun, hade förhinder. 4

5 Bland annat togs följande upp: Magnus Engberg berättade om möbelhistorien och projektet Mötesplats Möbelbygd i Värnamo kommun och presenterade idén kring Förstudie Möbelvägen En spännande mittlinje genom Götaland, 26 mil mellan Älmhult och Tibro. Rolf Danielsson, Västarvet, talade om Kulturhistoria och landsbygdsutveckling och om hur man kan tjäna pengar på sitt kulturarv. Hur kan vi bygga varumärken? Hur kan vi bygga lokala företag? Byggnader finns. Personer finns som kan lyftas fram. Berättelserna är en viktig ingrediens. Om företag och andra verksamheter fungerar för lokalsamhället kan de säkert fungera också för turismen. Per Andersson, Älmhult, projektledare för en förstudie kring turist- och besökscentrum Haganäs, berättade om det första IKEA-varuhuset (1958) och det senaste (2011) affärsresenärer kommer till Älmhult varje år. Ett IKEAmuseum öppnas Projektet syftar bland annat till att paketera konkreta kunderbjudanden. Samarbete skapar mångfald. Värdeord: kundfokus, öppenhet, delaktighet, nytänkande, ansvarstagande. Förstudien ska vara klar Pelle Ekholm, Tibro, informerade om Inredia och Inredia-konceptet i Tibro. Anna Theorell, EU-samordnare, Älmhult, informerade om hur man ska tänka när man ska söka medel från EU: Initiering - projektutveckling behov - konkretisering - aktiviteter, därefter definieras projektet som ska ge resultat. Hur ska idén implementeras? Hur ska verksamheten se ut? Kontinuerlig avstämning mot nyttan. Vem ska nyttan tillfalla? Tänkta medverkande i Möbelvägen måste entusiasmeras. Viktigt att driva ett större och framtida projektspår parallellt med förstudien. Ulf Annvik, Värnamo Näringsliv, berättade om det nya Möbelklustret Sverige. Arbetsgrupp: Vaggeryd-Skillingaryd, Värnamo, Tranås, Tibro, Växjö-Lammhult. Målet är att skapa en ekonomisk förening för möbelföretagare. Fokus på kompetensutveckling, innovation, export och profilering. Föreningen skall ägas av näringslivsorganisationerna i kommunerna. Regionförbundet är med i förstudien. Möbelklustret ska särskiljas från Möbelriket AB som blir kvar i Lammhult. Tankar från gruppen kring Möbelvägen : Målgrupper? Leader-projekt måste ha underifrånperspektiv; viktigt att veta vad nyttan ska vara; viktigt att satsa på dem som verkligen vill. Mötet resulterade i ett förslag att hålla ett seminarium under första halvan av februari 2014 och till detta bjuda in Claes-Göran Österlund, tidigare direktör för Göta Kanalbolag och ansvarig för destinationsprojektet Göta kanal. Det beslutades att till nästa möte bjuda in också Vaggeryds kommun samt att lägga detta i Skillingaryd i samband med Möbelriksdagen där, i januari Datum sattes till den 10/1. Uppdrag till deltagarna: Lista konkreta och möjliga platser, verksamheter och upplevelseidéer för den tänkta Möbelvägen där äta och bo är en viktig del. 5

6 I samband med detta möte gjordes också ett gemensamt studiebesök på Källemo AB, där Erik Lundh visade runt i företagets showroom och informerade om verksamheten. 4:2. Ett nytt möte hölls på Skillingehus i Skillingaryd den 10/1 2014, med Vaggeryds kommun som värd. Närvarande: Rolf Danielsson, Västarvet Eva Thörn, kommunantikvarie o museichef, Tibro Pelle Ekholm, kultur- o fritidschef, Tibro Per Andersson, projektledare, Älmhult Karin Fritz, Destinationsutvecklare (VNAB), Värnamo Peter Andersson, kommunantikvarie, Värnamo Eva Törn, Kulturnämndens ordförande, Värnamo Ola Hugosson, Hembygdsföreningen, Vaggeryd Torbjörn Åkerblad, chef för kanslienheten, Vaggeryds kommun Carl-Gunnar Karlsson, näringslivschef, Vaggeryds Näringslivsråd 6

7 Marika Törnqvist, Affärsutvecklare,Vaggeryds Näringslivsråd Annika Nilsson, verksamhetschef, Leader Linné Magnus Engberg, samordnare, förstudien Möbelvägen Till mötet hade Vaggeryds kommun också inbjudit Anders Warga, destinationsutvecklare, Möbelriket Lammhult, Växjö kommun. Annika Nilsson gjorde en kort resumé som representant för förstudiens finansiär. Magnus Engberg presenterade några tankar kring Möbelvägen samt en karta över dess tänkta sträckning. Ambitionen var att som ett första steg lyfta fram platserna och samla vad som finns i anslutning till dem boende och mat, övriga sevärdheter, etc. Viktigt med kvalitet och öppethållande. Älmhult hade redan levererat sådant underlag. När materialet samlats var tanken att presentera det i tryckt form för vidare spridning av projektidén. På mötet togs bland annat följande upp: Viktigt att synliggöra informationen i den nya Smålandsportalen. Jämförelse av Möbelvägen med Pilgrimslederna vars olika sidor kopplats till varandra. De medverkande har kommit olika långt, vi måste ta upp var vi står och vilka olika utgångslägen vi har. Viktigt hur man gör förstudien vad har resp. kommun för strategier och marknadsplaner? Vilka målgrupper ska projektet ha? Nationellt? Internationellt? Förstudien har besöksnäringen som fokus. Politiken efterlyser en tydligare projektbeskrivning. Kanske ska beskrivningarna i förstudien kompletteras. Viktigt att fokusera. Den ansökan som gjordes till projektet Mötesplats Möbelbygd kan vara ett bra exempel för framtiden. Denna är inte utskickad till övriga kommuner. Förstudien bör innehålla en omvärldsanalys. Vad har vi? Exempelvis Möbelriket, Möbelklustret. Ett eventuellt projekt bör inte begränsas bara till det kulturella arvet utan det måste också handla om idag och i morgon. 7

8 Insamling/Inventering, vad är möjligt att göra? Viktigt att ha avgränsningar. Destination Småland ska med i förstudien. Möbler är viktigt och en turistattraktion. Måste förankras i kommunerna vad vi ska göra. En styrgrupp måste arbeta fram förslag. Se ur ett helikopterperspektiv och jämka för att bredda vägen. Beslut: Styrgrupp är dagens mötesgrupp. Utskick ska fortsättningsvis ske till denna grupp. Beslut: Ansökan skickas ut till alla deltagande kommuner. Beslut: Formell förfrågan till respektive kommunstyrelse om kommunen vill delta och vem/vilka personer som ska representera kommunen i projektet. Här ska framgå att förstudien fullt ut finansieras av Leader Linné. Beräknad tidsåtgång bör anges samt att förstudien är menad att leda till en projektansökan för extern finansiering. Beslut: Nytt möte den 18/2, em. Magnus Engberg informerade om Claes-Göran Österlunds medverkan, intressant dels för denna grupp men även för många andra. Inbjudan skickas till berörda kommunledningar, turismansvariga, möbelföretag, entreprenörer m.fl. Också andra kommuner kan vara intressanta att engagera, exempelvis Hjo och Jönköping. Dessa Får ta del av vårt material men ingår inte med personer i förstudien. 5. Verksamhet våren :1 Information skickades till kommunstyrelserna i Älmhult, Växjö, Värnamo och Vaggeryd. Svar inkom från Älmhult, som valde att avvakta förstudiens resultat samt Växjö, som valde att ansluta sig till arbetet och utse lämpliga representanter till arbetsgruppen. Löpande kontaktades också fler kommuner längs det tänkta stråket Jönköping, Habo och Hjo samt berörda läns- och regionövergripande organisationer. 5:2 I ett vidare perspektiv berörde förstudien frågor om hur man i stort, oavsett specifikt projekt, kan utnyttja samverkan över kommun- och regiongränser som potential för lokal utveckling och skapande av mötesplatser och besöksmål. Samverkan kan gälla turistnäring, företag, enskilda entreprenörer, föreningar och organisationer, m.fl. Hur kan ett antal befintliga eller tänkta lokala besöksmål/mötesplatser utvecklas ur såväl ett turistiskt- som ett näringslivsinriktat perspektiv? För att utveckla tankar kring detta inbjöds alla intresserade politiker, tjänstemän, turism- och näringslivsansvariga, företag och föreningsliv till ett föredrag av och med Claes-Göran Österlund, tidigare direktör för Göta Kanal årtusendets svenska byggnadsverk och landets kanske mest bekanta turistattraktion. En viktig avsikt var också att inspirera den lokala besöksnäringen och få dess entreprenörer att se affärsmöjligheter kring möbeltemat. Föredraget hölls i Gummifabriken i Värnamo den 18/

9 5:3 Föredraget följdes av ett möte med representanter för hittills engagerade kommuner där också Jönköping tillkommit. Dessa utgjorde den då aktuella arbetsgruppen. Här presenterade projektsamordnaren en karta med tillhörande information om hittills aktuella platser, för kontinuerlig uppdatering. I detta läge omfattade förstudien följande kommuner: Växjö/Lammhult, Värnamo, Vaggeryd, Jönköping och Tibro. Det beslutades att under våren 2014 arrangera ett antal lokala informations- och inspirationsmöten för entreprenörer, företag, turist- och kulturintressenter, m.fl. i några av de viktigaste kommunerna längs Möbelvägen. För att nå bästa möjliga spridning av informationen uppläts åt respektive lokal arrangör att, efter samråd inom kommunen/kommunerna, bjuda in tänkbara intressenter. Till dessa möten skulle kallas också representanter för fler tänkbara kommuner samt Annika Nilsson från Leader Linné. Ett antal gemensamma programpunkter/frågeställningar sattes upp som bas för samtliga möten. Möten planerades enligt följande: Jönköping-Habo-Tranås (Plats: Jönköping) Värnamo-Vaggeryd-Växjö/Lammhult (Plats: Värnamo) Tibro-Hjo: Tid ännu ej bestämd. (Platsförlag: Tibro) Planerat program vid respektive möte 1. Kort om bakgrunden till förstudien projekt Mötesplats Möbelbygd, samarbete med Tibro. Idén formas. 2. Presentation av Möbelvägen, aktuellt läge och framtidsplaner. Information från medverkande kommuner. 3. Att skapa turiststråk föredrag av och med Claes-Göran Österlund, tidigare direktör för Göta Kanal landets kanske mest bekanta turistattraktion. Kanalprojektet tjänar som exempel, allt är inte applicerbart på Möbelvägen, men det är viktigt att fokusera på de gemensamma nämnarna strategi, metodik, etc och på vinsterna av samarbete, inte minst de ekonomiska. 4. Samtal om hur vi går vidare. Förutsättningar för ett framtida projekt. Innehåll, geografisk spridning, m.m. Vilka är med? Vilka kan komma med? Gemensam marknadsföring? Gemensamt varumärke? Gemensam logotype? 9

10 6. Möbelvägen, presentation Inför de tänkta sammankomsterna i de olika kommunerna sammanställde projektsamordnaren en utökad presentation i text och bild för den tänkta Möbelvägen där samtliga inbjudna kommuner fanns representerade. Meningen var att denna presentation löpande skulle kunna uppdateras. (Bilaga 1). På två platser måste de planerade mötena tyvärr ställas in. I ett fall (Jönköping) berodde detta på bristande motivation från inbjudna aktörer, man hade svårt att ur lokalt perspektiv se tillräckligt starka kopplingar till möbler och möbelhistoria och tyckte sig därför sakna en ämnesmässig förbindelse med övriga orter. I det andra fallet (Värnamo-Vaggeryd) blev förhandsanmälningarna för få. Möjligen var tiden inte den bästa, många är upptagna med annat under vårsäsongerna. På den tredje mötesorten (Tibro) valde man att skjuta ett eventuellt möte till hösten. Återkopplingarna blev dock få och något möte blev aldrig bestämt. 7. En gränsöverskridande Möbelväg, utvecklad projektidé Redan under arbetet med Värnamos projekt Mötesplats Möbelbygd lanserades tankar på ett projekt som skulle leda också utanför nationsgränsen. Här sågs ett samarbete med Danmark som en viktig möjlighet. Föra att höja ambitionsnivån och öka den publika attraktionskraften skulle ett sådant projekt fokusera på redan väl etablerade besöksmål och foga också inredning och arkitektur till konceptet. Denna idé fördes nu över till förstudien om Möbelvägen. Ett par studiebesök på några av de tänkta platserna resulterade under augusti 2014 i presentationen av En utökad Möbelväg möbler, design, arkitektur från Köpenhamn till Tibro. Här lyftes fram ett antal högkvalitativa besöksmål längs en vägsträckning mellan Köpenhamn och Tibro: Finn Juhl s Hus, Ordrupgaard, Charlottenlund; IKEA-museet/IKEA genom tiderna, Älmhult; Gemla Möbler + Funkisfabriken, Diö; Bruno Mathson Center, Värnamo; Källemo, Värnamo; Brittgården, Tibro; Inredia, Tibro. (Bilaga 2) Arbetsgruppen menade vid möte i Värnamo att ett projekt enligt denna modell skulle vara mycket spännande, såväl innehållsmässigt som ur besöksmålssynpunkt. Det skulle ge den tänkta Möbelvägen en internationell och kvalitativ status. Man enades dock om att det i nuläget framstår som alltför omfattande, men att det mycket väl skulle kunna lanseras som ett framtida mål. 8. Ett Smålands-alternativ, tre kommuner Som alternativ till tankarna på ett geografiskt gränsöverskridande projekt undersöktes möjligheterna för ett Smålands-alternativ begränsat till tre kommuner. Målet var att etablera samarbete med olika aktörer utmed, eller i anslutning till, vägsträckningar som binder samman Älmhult, Lammhult och Värnamo (bilaga 3, karta). Primärt inriktades planerna mot samverkan mellan turistnäringen, branschanknutna företag, föreningar och organisationer. 10

11 Förutsättningar Området är ett redan befintligt turistiskt upplevelseområde, för många känt som Möbelriket Viktiga vägar många resenärer Här finns en rik och riksintressant historia vad gäller möbeltillverkning Flera välkända företag har sin bas i området IKEA, Bruno Mathsson, Källemo, TRIO, Norrgavel, Gemla, Lammhults, m.fl. Vid sidan av dessa finns också ett antal mindre företag Här finns en vacker och varierad natur Här finns flera turistrelaterade verksamheter och projekt Här finns många tänkbara entreprenörer som kan bli delaktiga i ett projekt med gemensamma intressen och mål Viktigt för besöksnäringen Under 2013 ökade antalet besökare i Småland, inte minst de utländska. Frågan är hur man som företagare kan bidra till, och dra nytta av, att antalet besökare ökar? Målet med förundersökningen är också att inspirera tänkbara intressenter till att starta en egen resa mot den stora och outnyttjade potential som finns inom besöksnäringen. Turism och affärsutveckling kan bli en spännande resa där turistnäringen, genom samarbete och internationalisering, kan skapa starka och säljbara varumärken till en bred internationell kundgrupp. Här kan lyftas fram en rad viktiga frågor: Vad vill besökarna ha? För vem ska man designa eventuella paket? Hur bör prissättningen göras? Hur ska de tänkas kring kvalitet och innehåll i utbudet, etc. Vision: Alla skall vara med och betala och öka lönsamheten. Delade kostnader är man stor skall man vara snäll. Skapa Vi-känsla, tillsammans kan vi! Utveckling Utveckla redan befintliga verksamheter Leta entreprenörer visualisera målbild, samordna, paketera, stimulera Fler aktiviteter, entusismera entreprenörer att etablera sig Komplettera möbler & inredning med antika möbler, belysning, textil, hantverk, auktioner/loppis, hotell/boende med designtema Hotell & restauranger. Boende & mat behövs för att tjäna pengar. STF-anslutna vandrarhem Guidningar Publika arrangemang Presentationer och marknadsföring Resemagasin Presskonferenser och presentationsresor. Viktigt med goda och öppna mediakontakter Mässor Evenemang Utveckling av hemsida Regelbunden uppföljning av/till samtliga entreprenörer 11

12 IKEA:s roll i Möbelvägen IKEA är ett världskänt varumärke, med egna stabila ben. Men IKEA är också ett Smålandsbaserat företag, med rötter och huvudsäte i Småland. Detta gör naturligtvis IKEA till en central aktör i ett projekt som vill locka fler att lära känna regionens möbeltillverkning och möbeltraditioner En medverkan i ett framtida besöksmålsprojekt skulle kunna ge IKEA ännu en affischpelare och samtidigt locka fler och nya besökare inte minst de historisk intresserade. Här bör det nya IKEAmuseet ha en självklar och viktig roll. Dessvärre sade man sig från IKEA:s sida i nuvarande läge inte se sin roll i ett sådant projekt, men att man gärna vill följa processen för en eventuell framtida medverkan. 9. Ett projekt mellan grannar Efter samråd beslutade arbetsgruppen att som ytterligare alternativ lansera tanken på ett geografiskt begränsat men därför också mer lätthanterligt projekt en Möbelväg mellan Värnamo och Lammhult, två närliggande orter, välkända för sina möbeltraditioner och där dessutom visst samarbete redan etablerats genom den gemensamma anknytningen till Möbelriket. Vid ett möte i Värnamo deltog Anders Warga från Möbelriket Lammhult, för att tillsammans med arbetsgruppen diskutera förutsättningarna för ett sådant projekt. Resultatet blev mycket positivt och avsatte flera idéer kring ett möjligt framtida samarbete. Som första konkreta insats föreslogs en gemensam hantering av information om och marknadsföring av, besöksmål med tema möbler och inredning. Detta skulle kunna gälla i såväl IT- baserad som i tryckt form, via redan etablerad turistinformation, hemsidor, etc. På sikt bör också ett gemensamt utformat material på tema Möbelvägen skapas. Meningen är att på kommande möten mellan berörda intressenter turismansvariga, företagare, entreprenörer, m.fl. i de båda kommunerna/orterna forma planerna för ett eventuellt projekt, med sikte på en ansökan till Leader Linné under Information om planerna har också lämnats till turism- och destinationsutvecklaren på VNAB (Värnamo Näringsliv). 9. Sammanfattning, slutsatser Ett eventuellt blivande projektet bör ha som mål att skapa en sammanhållen region av besöksmål med möbeltillverkning som gemensam nämnare. I förstudien har lagts stor vikt på att inventera möjligheter vad gäller attraktioner, infrastruktur och utbud av tjänster, att ta reda på vad som redan finns i området och undersöka hur man ytterligare kan tillgängliggöra dessa produkter och tjänster. Kort sagt hur kan fler besökare lockas till de berörda kommunerna/orterna. Att skapa förutsättningar för en hållbar besöksnäring och företagande är grundläggande för att turismen ska utvecklas i en kommun. Vi har sett både goda och mindre goda exempel på hur kommunerna valt att hjälpa sina företagare och entreprenörer. Besöksnäringen är en relativt ny företeelse och ännu råder viss kunskapsbrist inom området, såväl hos beslutsfattare som hos kreatörer och entreprenörer. 12

13 Förvånande nog tycks aktörerna bland regionens möbelföretag och intressenter i det område förstudien berört inte känna varandra särskilt väl. Samarbetet är sporadiskt och generellt har man ganska dålig koll på vad andra gör och erbjuder. På några håll verkar man heller inte vilja eller kunna se sin plats och roll i ett samlande projekt. Detta kan bero på att man har nog med och prioriterar sin egen planering, att man inte kan identifiera sig med ämnet, eller att man inte ser fördelarna med samarbete under en gemensam rubrik. För att synliggöra möjligheterna för såväl etablerade som nya entreprenörer måste alltså informationsutbytet utvecklas. Det är också viktigt att vara flexibel i sitt tänkande och att vara öppen för nytänkande. Alla kan inte skapa den perfekta attraktionen på egen hand. Mångfald skapar en bra helhet och tillsammans blir man mycket starkare. Genom att samla flera under en gemensam rubrik blir totalerbjudandet mer konkurrenskraftigt. Ju fler saker som kan erbjudas längs en tänkt Möbelväg, ju större blir möjligheterna att marknadsföra ett större geografiskt område som en destination. Sällan åker man bara för en sak, man vill kunna göra och uppleva flera olika saker under samma resa och på samma destination. Givetvis ska man dra nytta av varandra, alla tjänar på mångfald. Mångfald och bredd I flera tidigare sammanhang har historien kring möbeltillverkningen och därtill hörande attraktioner inventerats och presenterats. De befintliga möbelutställningar som finns på flera platser kan utvecklas ytterligare och är självklara som besöksmål i ett framtida projekt. Också den goda dokumentation som i olika sammanhang redan gjorts är en stor tillgång. Möbeltemat kan också kopplas till fler attraktioner: Befintlig produktion. Här finns möjligheten att locka med besöksmål med en pågående hantverksmässig produktion. Exempelvis är böjträtillverkningen unik i Sverige, och man borde kunna visa upp den på något sätt för besökande. Unika miljöer. På flera platser finns bevarade byggnader med anknytning till möbeltillverkningen. Dels är byggnaderna i sig en viktig del av vår kulturhistoria, dels gör närheten till naturen att miljön i sig blir behaglig. I vissa fall bör också dessa miljöer kunna nyttjas till verksamheter inom projektets ram. På många håll, där inte byggnader finns kvar, går ändå spåren av tidigare verksamhet att följa något som kunde bilda bas för spännande upptäcktsfärder i historien. I konceptet kan också ingå exempelvis lokala matupplevelser. Till entreprenörskapet skulle man också kunna knyta utbildningar, prova-påmöjligheter, egen utveckling m.m. Naturupplevelser, t. ex. skogen som råvara för möbler. Naturen bör, genom att kopplas till andra kvaliteter, kunna tillvaratas bättre och mer målinriktat inom besöksnäringen. I ett vidare perspektiv ingår också miljö- och hållbarhetstänkande, något som bör vara en självklar ingrediens att arbeta med i en miljö där man i generationer tillverkat trämöbler på ett hantverksmässigt sätt. 13

14 Ett framtida projekt? Trots goda förutsättningar tycks tiden ännu inte vara mogen för att skapa ett projekt enligt ursprungstanken en Möbelväg mellan Värnamo och Tibro. Det geografiska området är svårhanterligt och det föreligger betydande skillnader i intressenternas motivation och intresse. Det mest rimliga i nuläget tycks vara att som en början etablera ett geografiskt begränsat samarbete, förslagsvis enligt p.9 ovan, för att sedan låta det växa, geografiskt, innehållsmässigt och i fråga om medverkande. Det handlar om att skapa en fungerande bas som kan visa sig trovärdig och engagerande nog att locka alltfler och allt tyngre aktörer. På sikt kan resultatet bli både mångfacetterat och av stor betydelse för berörda aktörer, stora såväl som små. Magnus Engberg, samordnare förstudie Möbelvägen, november

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Kulturarv och landsbygdsutveckling

Kulturarv och landsbygdsutveckling Slutrapport Kulturarv och landsbygdsutveckling Kultur- och landsbygdsutveckling Rapport 2012:12 Författare Rolf Danielsson Västarvet Sara Roland Hushållningssällskapet Väst Kristina Wallman Hushållningssällskapet

Läs mer

Svenskt Hästmuseum förstudierapport

Svenskt Hästmuseum förstudierapport Svenskt Hästmuseum förstudierapport av Gunnar Petersson November 2009 ISBN-978-91-977299-2-5 2 Förord Uppdraget är att ge ett allsidigt underlag inför beslut att etablera ett levande svenskt hästmuseum

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Innehåll... 1 Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Projektets övergripande syfte och mål... 3. Projektets mål... 3

Innehåll... 1 Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Projektets övergripande syfte och mål... 3. Projektets mål... 3 Innehåll Innehåll... 1 Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Projektets övergripande syfte och mål... 3 Projektets mål... 3 Utveckla Dig själv och Ditt företag... 4 Värdegrund... 4 Tematräffar... 5 Kom igång

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling

finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling Susanne Andersson Lars Findahl Gunnar Ärnström PM 2010-02-21 (Ersätter tidigare versioner) finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling Hållbar utveckling Entreprenörskap Skogsfinsk kultur

Läs mer

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu Slutrapport Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662 VER: 1.0 den 29 januari 2010 Projektledare: Sofie Nyström Alsterbro- Bäckebo.nu Kontaktpersoner Namn och adress Roll

Läs mer

ABM - det fjärde rummet

ABM - det fjärde rummet Sida 1 av 35 Regionbibliotek Västra Götaland, februari 2001 ABM - det fjärde rummet Rapport från ett idéprojekt - projektledare Tomas Olsson Innehåll: Förord ABM - en programförklaring ABM - vad är det?

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Dalslands kanal 2009 2010.

Dalslands kanal 2009 2010. Kulturarv och besöksmålsutveckling Dalslands kanal 2009 2010. Slutrapport 2010-11-21 Förstudien: Kulturarv och besöksmålsutveckling Dalslands kanal 2009 2010. Lars-Erik Hammar, Västarvet FOTOFÖRTECKNING

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län

Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Dokumentnamn Dokument ID Instans kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Kulturarvssamverkan i Jönköpings län Fastställt av [instans] [datum] Jönköping 2013 Lindfelt Information februari

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg Projektledaren har ordet För nästan sex år sedan gick startskottet för LINS-projektet (Landsbygdsutveckling

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Svar på motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga

Svar på motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-10-11 Blad 23 Ks125 Au 127 Dnr 252/2008-101 Svar på motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga Till kommunfullmäktige den 18 december

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län

Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län Slutrapport 2013-10-31 Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län Deltagande orter i projektet Sidan 2 av 23 Innehållsförteckning Deltagande

Läs mer

Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik "[Ev underrubrik/beskrivning]" Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-12-09

Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik [Ev underrubrik/beskrivning] Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-12-09 FÖRSTUDIETRAPPORT Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik "[Ev underrubrik/beskrivning]" Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-12-09 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer