Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 288 Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 288 Kommunstyrelsen 2010-06-21"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 288 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) John Green (mp) Mariann Karlsson (v) Sivert Hugosson (kd) Lars-Gunnar Hellström (c) Roger Stålbrand (m) Jan Enarsson (m) Hans Dahlström (s) ersättare för Lisbeth Lundberg (s) Bodil Johansson (c) ersättare för Karin Helmersson (c) Övriga deltagande Cecilia Olsson, ersättare (s) Brith-Louise Fagerstrand, ersättare (s) Mats Larsson, ersättare (s) Bernt Jonsson, ersättare (s) Anders Svensson, ersättare (v) Anders Karlsson, ersättare (fp) Hans-Gunnar Hovbäck, socialchef, 133 Jan Lagerqvist, tillförordnad kommundirektör Anette Arbman, ekonomichef Mats Arnér, sekreterare Utses att justera Hans Dahlström Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Mats Arnér Inger Rydbrink Hans Dahlström Paragrafer Bevis Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Inger Rydbrink G:\KS\Administrativa enheten\protokoll\kommunstyrelsen\2010\ Protokoll från kommunstyrelsen.doc

2 Sammanträdesdatum 289 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 133 Budgetuppföljning januari-maj 2010 för Nybro kommun. 134 Förslag om revidering av Tjänstegarantier för Nybro kommun. 135 Besvarande av motion angående elbilar. 136 Besvarande av motion om att förskoleklassernas tid i skolorna ska vara lika långa. 137 Besvarande av motion angående bättre belyst infart till Nybro väg Besvarande av medborgarförslag om att Nybro kommun fattar beslut om att av djuretiska skäl inte upphandla eller köpa in burägg. 139 Besvarande av medborgarförslag angående minneslund för våra husdjur. 140 Detaljplan för Dragonen 13 i Nybro kommun. 141 Förslag till Handelsstrategi för Nybro stad. 142 Motion om inrättande av en funktion som äldresjuksköterska. 143 Motion om valfrihet för äldre. 144 Redovisning av synpunktshantering. 145 Nybro Bostads AB:s begäran om försäljning av fastigheten Litteraturen 3 i Nybro kommun. 146 Riktlinjer och organisation för kommunstyrelsens arbete enligt personuppgiftslagen (PUL). 147 Val av ombud till Sveriges Kommuners och Landstings kongress för mandatperioden Statistikrapport från omsorgsnämnden över gynnande beslut, som inte har blivit verkställda inom tre månader. 149 Uppdrag till kommunens förvaltning och de kommunala bolagen till översyn av offentlig säljverksamhet på grund av ändringar i konkurrenslagen. 150 Aktuellt från Regionförbundet.

3 Sammanträdesdatum 290 (forts) 151 Anmälningar a-f. 152 Klargörande av grundläggande organisationsstruktur. 153 Rekrytering av kommunchef. 154 Avslutning.

4 Sammanträdesdatum Dnr 10/0005 Budgetuppföljning januari-maj 2010 för Nybro kommun Ekonomienheten redovisar ekonomisk uppföljning för maj 2010 för kommunen. Uppföljningen framgår av nedanstående sammandrag och redovisas totalt för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Informationen är hämtad från redovisningen i ekonomisystemet, som det ser ut i redovisningen per den 2 juni Riktpunkten för perioden uppgår till 41,7 procent. Intäkt/ Kostnadsslag, tkr Årsbudget Ackumulerat Utfall Avvikelse riktpunkt %-förb Förbruk 2009 Bokslut 2009 Intäkter ,8% 39,4% Personalkostnader ,2% 40,7% Övriga kostnader ,4% 45,3% Kapitalkostnader ,3% Bruttokostnader ,4% 42,4% Nettokostnader ,1% 43,7% kr Nettokostnadsförbrukningen uppgår till 41,1 procent, vilket är 0,6 procent lägre än riktpunkten. Denna avvikelse motsvarar drygt kronor beräknat mot riktpunkten. Vid föregående år vid motsvarande tidpunkt låg nettokostnadsförbrukningen på 43,7 procent. I särskild bilaga redovisas budgetuppföljning per nämnd med årsprognos från maj månad Personalkostnader I nedanstående tabell redovisas budget och aktuellt utfall för personalkostnaderna för aktuell period samt för föregående års motsvarande period. KS TKN SBN KFN OMS IFN BUT VA ÖFN TOTALT Utfall Utfall Ökning % 169,1% 48,4% 101,0% 96,4% 101,8% 94,4% 99,2% 100,1% Bud ökning 183,8% 47,4% 100,2% 104,1% 104,3% 108,3% 95,0% 104,3% 43,0% Totalt sett ligger det ekonomiska utfallet för personalkostnaderna lägre än riktpunkten och även något lägre än föregående år vid motsvarande tidpunkt. Likviditet Per den 2 juni 2010 uppgår de likvida medlen till kronor.

5 Sammanträdesdatum (forts) Sammanfattning av SKL:s ekonomiska rapport för maj 2010 för kommunerna Tack vare återhållsamhet och statliga tillskott uppvisar den kommunala sektorn ett bra ekonomiskt resultat för Trots positiva tecken kommer det att ta tid innan svensk ekonomi och arbetsmarknad återhämtar sig. Detta bidrar till en svag tillväxt av skatteunderlaget Enligt SKL:s beräkningar dröjer det ända till 2012 innan skatteunderlaget växer i den takt som vi historiskt sett är vana vid. När det tillfälliga konjunkturstödet upphör 2011, försvagas sektorns ekonomi. Ändå räknar SKL med ett plusresultat nästa år. Skatteunderlagstillväxten kompenserar inte avvecklingen av konjunkturstödet, men tack vare ansvarsfulla insatser klarar sektorn ändå ett bra resultat, menar ordföranden för SKL. De ekonomiska förutsättningarna varierar dock mellan kommunerna och även om sektorn klarar ett positivt resultat för 2011 kommer enskilda kommuner tvingas att redovisa underskott. Besvärligast är det dock för landstingen, som enligt rapporten påverkas mest av den demografiska utvecklingen. Enligt SKL:s beräkningar är de offentliga finanserna nu tillräckligt starka för att höja statsbidragen i takt med det kommunala skatteunderlaget från och med Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet kommer förvaltningschefen för kultur-fritidsenheten och individ- och familjeförvaltningen att redovisa genomförda och planerade åtgärder för att minska prognostiserat underskott för Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2009, 208, efter skriftlig framställan av förvaltningschef, har personalchefen eller kommundirektören delegation på att pröva om tillsvidaretillsättning. Personalchefen har fortlöpande rapporterat undantag från anställning av tillsvidareanställda. Utifrån den historik som finns och med hänvisning till stort ansvarstagandet i de olika förvaltningarna, föreslår personalchefen att kommunstyrelsens beslut den 30 november 2009, 208, upphävs avseende anställning av tillsvidareanställningar.

6 Sammanträdesdatum (forts) Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisar socialchefen Hans-Gunnar Hovbäck hur prognos för individ- och familjenämnden tagits fram. Prognosen utgår ifrån förbrukningen efter maj månad 2010, där överskottet noteras till kronor. Därtill kommer ett antal justeringsposter på sammanlagt kronor, vilket innebär per den 31 maj 2010 ett underskott för individ- och familjenämnden på cirka kronor. Förhoppningsvis kommer budgeten att kunna hållas, vilket är nämndens och förvaltningens inriktning. Osäkerhet finns dock för vissa kostnader, bland annat för försörjningsstödet. Tillförordnade kommundirektören Jan Lagerqvist redovisar reviderad prognos för kultur-fritidsnämnden. Revidering visar bland annat att vinterns energikostnader ej blivit så höga som tidigare prognostiserats. Den nya prognosen visar att budget kommer att hållas under förutsättning av att intäktsbortfall för simhallen, under dess ombyggnation, täcks via investeringsprojektet. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens beslut från den 30 november 2009, 208, upphävs vad gäller att, efter skriftlig framställan av förvaltningschef, har personalchefen eller kommundirektören delegation på att pröva om tillsvidaretillsättning samt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Samtliga förvaltningar Jan Lagerqvist, tillförordnad kommundirektör Stig-Roland Fagergård, personalchef Ekonomienheten Akten

7 Sammanträdesdatum Dnr 06/0318 Förslag om revidering av Tjänstegarantier för Nybro kommun Kommunfullmäktige fastställde den 27 augusti 2007, 106, Tjänstegarantier för Nybro kommun. Beslutet gällde för tiden 1 oktober december I avvaktan på fastställelse av Vision och Mål för Nybro kommun beslutades att tjänstegarantierna skulle förlängas fram till beslut sker om kommande tjänstegarantier. Kommunfullmäktige fastställde den 25 januari 2010, 14, Effektmål för Nybro kommun och dess bolag att gälla för Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 mars 2010, 36, att ge nämnderna, bolagen och kommunstyrelsen i uppdrag att se över behov av revidering av nuvarande tjänstegarantier samt att revideringarna ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 maj I bilaga redovisas förslag till reviderade tjänstegarantier. Noterbart är att inga bolag har redovisat några tjänstegarantier utifrån arbetsutskottets beslut. Eftersom verksamhetsöverföring genomförts från kommunstyrelsen till AB Nybro Brunn kan det uppfattas särskilt angeläget att tjänstegarantier även fastställs i detta bolag avseende näringslivsverksamheten. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa och godkänna föreslagna revideringar av Tjänstegarantier för Nybro kommun, att respektive nämnd får i uppdrag att vid behov göra justeringar i de av nämnden antagna tjänstegarantierna samt att ge de kommunala bolagen i uppdrag att återredovisa senast den 30 september 2010 vilka tjänstegarantier som gäller för respektive bolag. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

8 Sammanträdesdatum Dnr 09/0056 Besvarande av motion angående elbilar Ledamöterna Sivert Hugosson (kd) och Bjarnette Tallberg (kd) har den 5 mars 2009 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: I Nybro kommun pågår ett arbete för en fossilneutral kommun. Det är en viktig satsning för miljön. Ett inslag i det arbetet anser vi är att aktualisera användning av elbilar. Det kan vara av stor betydelse om Nybro kommun går före på detta område. Ett lämpligt område att pröva en eller två elbilar i kan vara hemtjänsten. Dessutom kan kommunen låta såväl allmänhet, som näringsliv få provköra dem vid vissa tillfällen och därigenom öka intresset för elbilar. Därför föreslår vi: att Nybro kommun snarast inhandlar en eller två elbilar för användning enligt ovan. Nybro För Kristdemokraterna i Nybro Sivert Hugosson Bjarnette Tallberg Motionen har mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade att remittera motionen till tekniska nämnden och kommunstyrelseförvaltningen för besvarande inom sex månader. Tekniska nämndens yttrande Som fossilfritt fordonsdrivmedel finns idag etanol tillgänglig i Nybro, Orrefors och Alsterbro tätorter. Däremot finns det för närvarande inte möjlighet att köpa biogas. Då vår kommun ligger i skogsbygd är det inte troligt att produktion av biogas kommer till stånd här. I varje fall är möjligheterna större i jordbruksbygderna öster ut. Därmed kan alternativet elbilar ha större aktualitet i vår kommun.

9 Sammanträdesdatum (forts) Eldrivna personbilar förekommer som små bilar för en till två personer (golfbilar), som helt eldrivna eller delvis el-, delvis bensindrivna (så kallade hybrider) bilar. Inom Nybro kommun kan alla tre typerna vara möjliga att nyttja. Omsorgsförvaltningen och tekniska förvaltningen är tänkbara användare. Vi har för närvarande inte närmare undersökt vilka kostnader som är förknippade med köp. Vi är dock beredda att, om kommunen så beslutar, redovisa kostnadskalkyl för lämpliga användningar. I Mörbylånga kommun avsåg man att tillsammans med Regionförbundet köpa åtta elbilar av det norska fabrikatet Think till hemtjänsten. Dessa bilar finns dock ännu inte för leverens i full skala. Endast en bil har än så länge levererats till Regionförbundet. Priset enligt Mörbylångas kalkyl var drygt kronor plus moms, det vill säga totalt knappt kronor. Tills vidare avvaktar man med inköp. Som jämförelse kan nämnas att en hybridbil av märket Toyota Prius kostar cirka kronor inklusive moms och drar cirka knappt 0,4 liter per mil. Som exempel på etanolbil kan nämnas Ford Focus, som kostar drygt kronor inklusive moms. Miljöbil i form av dieselbil av samma märke (utsläpp 119 g CO2 per km) kostar knappt kronor inklusive moms. Tekniska nämnden beslutade att ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande samt att överlämna svaret till kommunstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Nybro kommun strävar sedan en tid tillbaka efter att endast inhandla fordon av hög miljöklass. Vi har dessutom under en längre tid efterforskat möjligheten att införskaffa elbil för användning vid kommunens postutkörningar. Vi har dessvärre inte, trots kontakt med både fordonstillverkare och miljöbilsorganisationer, funnit någon elbilsmodell som svarar mot vårt behov. Vårt intresse för frågan kvarstår dock och det är vår förhoppning att elbilsmarknaden utvecklas och att det därmed skapas ett modellutbud, som gör det möjligt att inom en nära framtid anskaffa lämpligt elfordon. Sivert Hugosson (kd) yrkade på återremiss för att komplettera redovisningen med driftkostnader för de olika alternativen. Ordföranden ställde först propositionsordning på om ärendet skulle avgöras samma dag eller återemitteras. Ordföranden fann att ärendet skulle avgöras samma dag.

10 Sammanträdesdatum (forts) Mot beslutet reserverade sig Sivert Hugosson (kd). Kommunstyrelsen har, , föreslagit kommunfullmäktige besluta att för närvarande ej inhandla några elbilar utifrån motionärernas syfte, men ge kommunstyrelseförvaltningen och mark & service i uppdrag att vid anskaffning av nya fordon göra en bedömning om det kan vara lämpligt att anskaffa en elbil för att tillgodose ett behov av nytt fordon, att avslå motionen samt att därmed anse motionen som besvarad. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrade sig Sivert Hugosson (kd) och yrkade att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen. Ordföranden ställde propositionsordning, bifall till eller avslag på om ärendet ska återremitteras. Kommunfullmäktige beslutade att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade sålunda att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera motionen till tekniska nämnden för komplettering med redovisning av ekonomiska kalkyler för anskaffning och drift av olika fordonstyper samt att kompletteringen ska återredovisas inom tre månader. Tekniska nämndens kompletterande yttrande Tekniska förvaltningen har efter bästa förmåga försökt få fram de efterlysta uppgifterna. Det har visat sig vara svårt att få fram pålitliga uppgifter. Den batterityp som anses mest lämplig för elbilar är av så kallad Litium-jontyp. Sådana uppges kosta kronor. De ska hålla för laddningar eller mer. Om man räknar med en laddning per arbetsdag skulle ett batteri behöva bytas efter cirka 4 år.

11 Sammanträdesdatum (forts) Växjö Energi driver ett elbilsprojekt. Inom ramen för det har man preliminärbokat 40 elbilar av märket Mitsubishi för vidarebefordran till andra intressenter. De ska levereras i början av Enligt uppgift ska dessa bilars batterier hålla för drift i mil. Tanken är att elbilarna ska nyttjas som tjänstebilar. De ska laddas i vanliga vägguttag under kvällar och nätter. De är tvåsitsiga och uppges förbruka 1,5 kwh per mil. Av det redovisade kan man dra den försiktiga slutsatsen att det kommer att finnas elbilar av flera märken på marknaden inom cirka 1 år. De kan mycket väl vara ekonomiskt konkurrenskraftiga för speciella ändamål med en körsträcka på upp till 10 mil per dag. Vi föreslår att Nybro kommun ställer sig i kö för att prova en elbil så snart sådana finns att köpa. Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för närvarande ej inhandla några elbilar utifrån motionärernas syfte, men ge kommunstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att vid anskaffning av nya fordon göra en bedömning om det kan vara lämpligt att anskaffa en elbil för att tillgodose ett behov av nytt fordon, att avslå motionen samt att därmed anse motionen som besvarad. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

12 Sammanträdesdatum Dnr 09/0072 Besvarande av motion om att förskoleklassernas tid i skolorna ska vara lika långa Ledamöterna Bjarnette Tallberg (kd) och Myrthel Tobiasson (kd) har den 27 mars 2009 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: I Nybro finns förskoleklasserna integrerade i skolorna, men det ser olika ut på kommunens skolor. Barnen går inte lika många timmar per dag i förskoleklasserna. På en del skolor äter barnen lunch på andra inte. Nu är det dags att ha likvärdiga utgångspunkter för barnen, som kommer att börja i förskoleklass. Alla barn i förskoleklasserna bör gå lika lång tid i skolan i hela kommunen. Vi föreslår förslagsvis att tiden ska vara minst fyra timmar i alla förskoleklasser i hela kommunen. Nybro den 26 mars 2009 För kristdemokraterna i Nybro Bjarnette Tallberg Myrthel Tobiasson Motionen har mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för besvarande inom sex månader. Barn- och utbildningsnämndens yttrande Enheterna har olika modeller beroende på att förutsättningarna är olika för organisationen av förskoleklassverksamheten vid olika enheter. Förskoleklassbarnen går minst tre timmar per dag i sin specifika förskoleklass med en förskollärare. Detta är den tid som stipuleras i skollagen. Utöver detta erbjuder flera enheter ytterligare tid i form av integreringsaktiviteter med de yngsta skoleleverna och/eller tid på fritidshem samt skollunch. I motionen föreslås att förskoleklasstiden ska vara minst fyra timmar i alla förskoleklasser i hela kommunen.

13 Sammanträdesdatum (forts) Barn- och utbildningsförvaltningen anser att förskoleklassbarnen redan idag har en mycket god kvalité med den integrerade organisation som finns idag. Den alldeles övervägande delen av förskoleklassbarnen har redan idag en verksamhet mellan 4,25-5,0 timmar per dag. Om det bedöms ha ett egenvärde att alla ska ha samma tid, fyra timmar per dag, kommer det innebära att timman mellan tre och fyra timmar i stort sett endast kommer att innehålla lunch och rasttid. Under 2011 kommer en ny skollag att gälla. Den kommer med största sannolikhet också att innebära förändrade regler för förskoleklassverksamheten. Börje Slättman (s) och Jarl Bülow (v) yrkade: att bibehålla nuvarande modell för förskoleklasstid med minst den tidsomfattning (tre timmar per dag), som gäller enligt skollagen för förskoleklass, att i avvaktande på att en ny skollag, som förväntas införas 2011, bibehålla nuvarande organisationer för förskoleklasser samt att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget att överlämnas till kommunstyrelsen och därmed anse motionen besvarad. Karin Heideman (m) yrkade tillägg enligt följande: att de skolor, som idag har tre timmars förskoleklasstid, får i uppdrag att se över möjligheter till utökning av förskoleklasstimmar. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 4 december 2009, 64, att bibehålla nuvarande modell för förskoleklasstid med minst den tidsomfattning (tre timmar per dag), som gäller enligt skollagen för förskoleklass, att i avvaktan på införande av en ny skollag år 2011 bibehålla nuvarande organisationer för förskoleklasser samt att uppdra till de skolor, som i dagsläget har tre timmar i förskoleklass, att se över möjligheter till utökning av förskoleklasstimmar inom befintlig budgetram. Christina Davidson (c) yrkade, med instämmande av Sivert Hugosson (kd), bifall till motionen. Mariann Karlsson (v) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.

14 Sammanträdesdatum (forts) Ordföranden konstaterade att det fanns två förslag och ställde propositionsordning på dessa. Kommunstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. Mot beslutet reserverade sig Sivert Hugosson (kd). Kommunstyrelsen har, , föreslagit kommunfullmäktige besluta att instämma i barn- och utbildningsnämndens yttrande samt att därmed anse motionen besvarad. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrade sig Börje Slättman (s) och Bjarnette Tallberg (kd). Börje Slättman yrkade att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen. Ordföranden ställde propositionsordning, bifall till eller avslag på om ärendet ska återremitteras. Kommunfullmäktige beslutade att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutade sålunda att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 29 mars 2010, 66, att återremittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för komplettering för besvarande inom tre månader. Barn- och utbildningsnämndens kompletterande yttrande Barn- och utbildningsnämnden har till kommunstyrelsen yttrat sig över motionen den 4 november, 2009, 64. Kommunstyrelsen beslutade den 29 mars 2010, 66 att återremittera rubricerad motion till barn- och utbildningsnämnden för komplettering för besvarande inom tre månader. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 3 mars 2010, 16 om införande av ett nytt resurstilldelningssystem för grundskoleverksamheten, varvid även beslut fattades om timomfattning för förskoleklass. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 5 maj 2010, 31, att komplettera tidigare motionssvar med barn- och utbildningsnämndens beslut den 3 mars 2010, 16, med följande att-sats:

15 Sammanträdesdatum (forts) att förskoleklass ska erbjudas med minst fyra timmar i snitt per dag samt att överlämna kompletteringen till kommunstyrelsen och därmed anse motionen som besvarad. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att instämma i barn- och utbildningsnämndens yttrande samt att därmed anse motionen som besvarad. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

16 Sammanträdesdatum Dnr 09/0234 Besvarande av motion angående bättre belyst infart till Nybro väg 31 Ledamoten Sivert Hugosson (kd) har den 19 november 2009 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: Vi ser det önskvärt att nordvästra infarten till Nybro kompletteras med flera ljuspunkter, förslagsvis från avfarten till ridhuset och till Norra vägen. Förutom en säkrare trafikmiljö skulle det ge ett mer välkomnande intryck när trafikanterna närmas sig Nybro. Därför föreslår vi: att Nybro kommunfullmäktige beslutar att verka för en mera upplyst infart till Nybro på väg 31. Nybro För Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Sivert Hugosson /gruppledare/ Motionen har mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade att remittera motionen till tekniska nämnden för besvarande inom sex månader.

17 Sammanträdesdatum (forts) Yttrande från tekniska nämnden Status idag Väghållare för Rv 31, Orreforsvägen och Norra vägen, är Trafikverket (före detta Vägverket). Åker man norrifrån på Rv 31 möts man av belysning i korsningen Stallvägen, vilken är väl upplyst och åtgärdad med chikan med tanke på oskyddade trafikanter. Cirka 700 meter söderut finns belysning på de anslutande kommunala gatorna Rismålavägen och Titanvägen samt vid Stilla gatan. Vid korsningen mot Norra vägen finns belysning längs med hela sträckan och vidare söderut mot Rv 25. Totala sträckan som saknar belysning är cirka meter och skyltad hastighet varierar mellan 50, 70 och 80 km per timme. Problem Belysningen är inte jämnt fördelad över sträckan och ögonen hinner inte vänja sig med vare sig mörker eller ljus - man bländas. Risk finns därför att de bilister som kör, speciellt vid mörka och regniga tillfällen, inte uppmärksammar hinder på vägen, vilt eller i värsta fall oskyddade trafikanter. Förslag Att påbörja belysning vid ridstallets utfart från Blads väg innebär att man uppmärksammar bilarna från ridstallet och att ögonen hinner vänja sig när man väl är framme vid belysning och chikan på Stallvägen. Med fortsatt belysning längs med Rv 31 mot Norra vägen har vi erhållit ett jämnt ljusflöde och en säkrare trafikmiljö på Rv 31 och för de anslutande gatorna vid Blads väg, Rismålavägen/Titanvägen, Stilla gatan och Norra vägen. Tekniska nämnden beslutade den 3 juni 2010, 56, att föreslå kommunfullmäktige att med tillstyrkan överlämna motionen till Trafikverket med hemställan om att Trafikverket förser Rv 31 på sträckan Blads väg (ridskolan)-norra vägen med belysning. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att instämma i tekniska nämndens yttrande och överlämna motionen till Trafikverket med hemställan om att Trafikverket förser Rv 31 på sträckan Blads väg (ridskolan)-norra vägen med belysning samt att därmed anse motionen som besvarad.

18 Sammanträdesdatum (forts) Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

19 Sammanträdesdatum Dnr 10/0081 Besvarande av medborgarförslag om att Nybro kommun fattar beslut om att av djuretiska skäl inte upphandla eller köpa in burägg Monica Karlsson har den 31 mars 2010 lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige med följande lydelse: Mitt förslag är att Nybro kommun fattar beslut om att av djuretiska skäl inte upphandla eller köpa in burägg. Motivering Den svenska djurskyddslagen slår fast att djur ska ha möjlighet att bete sig naturligt. Den slår också fast att djur endast får hållas så att deras hälsa främjas. Lagen är dock en ramlag, som lämnar över till regeringen och Jordbruksverket att meddela detaljregler. Vad det gäller för hönor, som hålls för äggproduktion, stadgar det i Djurskyddsförordningen att de ska ha tillgång till rede, pinne och sandbad. Flera viktiga funktioner utelämnas dock, t ex att de ska ha tillräckligt med utrymme. I dagens burar kan hönorna inte ens sträcka på vingarna ordentligt. Kritiken mot att hålla hönor i små burar för produktion av ägg har varit massiv. Flera affärskedjor, däribland Hemköp, saluför av djuretiska skäl inte sådana ägg. Efterfrågan hos andra kedjor, t ex ICA, har tack vare kampanjer från djurrätts- och djurskyddsorganisationer minskat kraftigt. Konsumenterna ratar helt enkelt buräggen när de får veta sanning bakom äggen, det vill säga vad hönorna utsätts för. Kommunerna är också viktiga aktörer på konsumentområdet. Enligt min mening är det viktigt att vår kommun är med och gör skillnad för hönsen. Det kan man göra genom att välja bort buräggen i sina upphandlingar och inköp. Vår kommun bör bli en buräggsfri kommun. Ett sådant beslut ska inte strida mot reglerna för offentlig upphandling, eftersom de möjliggör att man ställer kvalitetskrav. Monica Karlsson Högebo Nybro Tel: Medborgarförslaget har mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den anses därmed som föredragen. På fråga av ordföranden beslutade kommunfullmäktige att medborgarförslaget fick lämnas. Kommunfullmäktige beslutade

20 Sammanträdesdatum (forts) att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelseförvaltningen, serviceenheten. Yttrande från kommunstyrelseförvaltningen, serviceenheten I den upphandling av livsmedel, som görs under våren 2010, ställer vi följande krav kring inköp av ägg: Grundläggande djurskyddsregler, med senaste ändringar, ska uppfylla direktiv 1999/74/EG, vilket i korthet innebär att vi avser att köpa in ägg/ produkt av ägg, som producerats av höns, som haft tillgång till värprede, sandbad och sittpinne (inredd bur), 750 cm 2 per höna. (Ref: EU-direktiv 2012, enligt direktiv 1999/74/EG om miniminormer för skyddet av värphöns, och Förordning 1028/2006/EG, handelsnormer för ägg samt Förordning 557/2007, tillämpningsföreskrifter). Vår ståndpunkt är att Nybro kommun härigenom redan iakttar stor noggrannhet kring vilken typ av ägg som upphandlas. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att instämma i kommunstyrelseförvaltningens yttrande, vilket innebär att i första hand upphandlas ekologiska ägg från frigående höns och i andra hand från burhöns med stora burar samt att därmed anse medborgarförslaget som besvarat. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

21 Sammanträdesdatum Dnr 09/0252 Besvarande av medborgarförslag angående minneslund för våra husdjur Mona Wallsten Berggren har den 8 december 2009 lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige med följande lydelse: Många kommuner kan erbjuda sina invånare en gravplats/minneslund för sina älskade husdjur, men inte Nybro kommun. En minneslund kan inte innebära några större kostnader eller besvär från kommunen. Många gånger kan det vara lika sorgligt att mista sitt husdjur, som kan man kanske levt med varje dag i års tid, som att mista en anhörig. Jag kan nog lova att detta skulle bli en mycket besökt plats dit vi, som saknar, kan gå och besöka våra kära. OBS! Det finns säkert folk som ställer upp ideellt för att kunna få en minneslund. JAG KAN SJÄLV STÄLLA UPP OM DET BEHÖVS! Mona Wallsten Berggren Jakobsgatan 22 B Nybro Telefon: Medborgarförslaget har mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. På fråga av ordföranden beslutade kommunfullmäktige att medborgarförslaget fick lämnas. Kommunfullmäktige beslutade att remittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden. Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden I Fördjupad Översiktsplan för Nybro stad finns en plats anvisad för en djurkyrkogård i Svartbäcksmåla naturreservat. Platsen ligger inne i ett glesbevuxet skogsområde i närheten av orienteringsklubben. En stig bör anläggas in till en lämplig solbelyst glänta. Anläggningen anpassas efter föreskrifterna i Svartbäcksmålas skötselplan. En orienteringsskylt bör finnas vid parkeringsplatsen samt vid stigen. Avtal kan tecknas med intresserade privatpersoner eller någon förening för tillsyn och skötsel av minneslunden. I Kalmar kommun ansvarar exempelvis Djurskyddsföreningen för minneslunden vid Skälby.

22 Sammanträdesdatum (forts) Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 12 maj 2010, 33, att överlämna yttrande enligt ovan till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att instämma i samhällsbyggnadsnämndens yttrande och ge tekniska nämnden i uppdrag att redovisa kalkyl för iordningställande av minneslund och undersöka möjligheterna till att finna förening, förslagsvis tillsammans med förslagsställaren, som kan vara intresserade att sköta en minneslund för husdjur i Nybro kommun på föreslagen plats i samhällsbyggnadsnämndens yttrande samt att därmed anse medborgarförslaget som besvarat. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

23 Sammanträdesdatum Dnr 10/0039 Detaljplan för Dragonen 13 i Nybro kommun Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, den 9 juni 2010, 54, att godkänna förslag till detaljplan för Dragonen 13 i Nybro kommun och överlämna den till kommunfullmäktige för antagande. Syftet med detaljplanen är att: möjliggöra en utökning av fastigheten Dragonen 13 genom att ändra användningen från allmänt ändamål och park till användningen skola inom en stor del av planområdet, ändra användningen från allmänt ändamål till gång- och cykelväg på en liten del av området, ändra användningen från bostäder till parkområde på en del av fastigheten Röset 1. Planområdet är beläget i Madesjö, cirka 1,2 km väster om Nybro centrum. Planområdet omfattar fastigheten Dragonen 13, där Madesjö förskola ligger och en del mark omkring skolområdet. Området omfattar en areal om cirka kvm. Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger planärendet enligt reglerna för normalt planförfarande och efter följande preliminära tidplan: Samråd Februari-mars 2010 Utställning April-maj 2010 Godkännande av samhällsbyggnadsnämnden Juni 2010 Antagande av kommunfullmäktige September 2010 Detaljplanen vinner laga kraft i oktober 2010 om inget oförutsett inträffar och ingen överklagar planen. Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Förslaget har varit ute på samråd, enligt 5 kap. 20 PBL, under tiden 15 februari-5 mars Inkomna synpunkter och kommentarer redovisas i samrådsredogörelse. Därefter har planförslaget varit utställt under tiden 26 april-21 maj Inga yttranden inkom under utställningstiden. Detaljplanen återfinns via kommunens hemsida: aspx

24 Sammanträdesdatum (forts) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Dragonen 13 i Nybro kommun enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

25 Sammanträdesdatum Dnr 09/0087 Förslag till Handelsstrategi för Nybro stad Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 april 2009, 35, att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag till Stadsmiljöprogram och Handelsstrategi för Nybro stad i nära samarbete med Nybro Företagsgrupp och Nybro Handel. Båda uppdragen syftar till att stärka Nybro stads attraktionskraft med särskilt fokus på stadskärnans möjligheter att behålla och vidareutveckla sin roll som detaljhandelscentrum och besöksmål. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 12 maj 2010, 32, att godkänna förslaget till Handelsstrategi för Nybro stad och överlämna förslaget till kommunfullmäktige. Stadsmiljöprogram för Nybro stadskärna har tidigare antagits av kommunfullmäktige den 30 november Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslår Mariann Karlsson (v) att inför behandlingen av Handelsstrategi för Nybro stad bör synpunkter inhämtas på förslaget från Kommunala Pensionärsrådet, Kommunala Handikapprådet och Ungdomsrådet. Christina Davidson (c) föreslår att Handelsstrategi för Nybro stad kompletteras till behandling i budgetberedningen med tidplan och ansvarsfördelning för dess genomföranden. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslaget till Handelsstrategi för Nybro stad enligt bilaga, att överlämna Handelsstrategin för Nybro stad till budgetberedningen för beaktande vid kommande budgetarbete, att inför behandling av Handelsstrategi för Nybro stad i budgetberedningen, bör synpunkter inhämtas på förslaget från Kommunala Pensionärsrådet, Kommunala Handikapprådet och Ungdomsrådet. att Handelsstrategin för Nybro stad kompletteras med tidplan och ansvarsfördelning samt att uppdragen ska vara klara före den 1 februari Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

26 Sammanträdesdatum Dnr 10/0120 Motion om inrättande av en funktion som äldresjuksköterska Ledamoten Nils Duveborn (SPI) har den 18 maj 2010 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: Mot bakgrund av att antalet äldre i vårt samhälle ökar så växer även omhändertagandebehovet med avseende på vård och omsorg. Med ålderdomen kommer krämporna och de är ofta flera. Antalet multisjuka ökar och som en naturlig konsekvens följer multimedicinering med biverkningar och synergistiska effekter. Omsorgstagare på äldreboenden får hjälp med såväl vårdkontakt som medicinering, medan äldre hemmaboende, som inte är inskrivna i hemsjukvården saknar detta stöd. Detta leder ofta till glapp i vårdkedjan för den enskilde, det vill säga i kopplingen mellan sjukhusvård, primärvård och kommunal vård/ omsorg. En sjuksköterska med specialområdet äldrevård skulle knyta ihop de olika aktörerna inom vård/omsorgssektorn. Genom hembesök och kontinuerlig kontakt skapas en helhetsbild av den äldre patienten och dennes behov. Speciellt viktigt är att äldresjuksköterskan genom sin medicinska kompetens och läkemedelskunskap bidrar till att optimera medicinering, överbrygga glapp i vårdkedjan, förkorta vårdtider och frigöra tid för andra patienter. En äldresjuksköterska skulle genom sin helhetsbedömning av den enskilde patienten och i samverkan med distriktssköterskan skapa trygghet såväl hos patient som hos behandlande läkare. Uppföljning av läkares behandling, effekter av multimedicinering och synergistiska effekter är viktiga arbetsuppgifter för äldresjuksköterskan. Ofta kommer den multisjuke äldre i kontakt med flera läkare, som föreskriver läkemedel oberoende av varandra, läkemedel som genom ömsesidig påverkan kan skapa nya problem. Äldresjuksköterskan ska således ha en sammanhållande funktion för helhetssyn, effektivare vård och ökad livskvalitet hos de äldre i kombination med minskade kostnader. Med ovanstående som bakgrund yrkas att Nybro kommun tar initiativ till samverkan med primärvård och landsting för att gemensamt finansiera och genomföra en försöksverksamhet med funktionen äldresjuksköterska. För SPI-NYBRO Nils Duveborn Gruppledare

27 Sammanträdesdatum (forts) Motionen har mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till omsorgsnämnden, Kommunala Handikapprådet och Kommunala Pensionärsrådet för besvarande inom sex månader. Utdrag till: Omsorgsnämnden Kommunala Handikapprådet Kommunala Pensionärsrådet Akten

28 Sammanträdesdatum Dnr 10/0123 Motion om valfrihet för äldre Ledamöterna Mariann Karlsson (v), Anders Svensson (v) och Bo Johansson (v) har den 28 maj 2010 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: För Vänsterpartiet är individens valfrihet och möjlighet att styra över sin egen vardag en grundläggande rättighet. Detta förändras inte bara för att man blir äldre och får hjälp av hemtjänst eller bor på ett särskilt boende, snarare tvärtom. Eftersom de äldre inte bara är hjälptagare utan som medborgare även ägare, ska de givetvis också ha rätt att styra över verksamheten. Vi vill därför införa verklig valfrihet för de äldre så att de får makt att styra över sin vardag. Det borgerliga svaret är att införa en fiktiv valfrihet, där man vill degradera de äldre från ägarskapet och göra dem till kunder istället. Denna valfrihet vill man inte skapa för de äldres skull utan för att skapa en äldreomsorgsmarknad för företagens skull. Denna valfrihet medför en rad negativa aspekter, varav några kan nämnas: Det demokratiska inflytande minskar när väljarna tappar möjligheten att påverka verksamheten genom politiken. Det är kostnadsdrivande när pengarna måste räcka till marknadsföring också. Det ökar byråkratin när personal måste se till så att utförarna får rätt betalt istället för att ägna sig åt omsorg. Det minskar tryggheten eftersom meddelarfriheten inte finns i privata företag och personalen måste vara lojal mot företaget. Den borgerliga valfriheten bygger också på att de äldre enkelt kan göra rationella val och byta utförare om man inte är nöjd. Vi menar att det klingar falskt att tala om exempelvis någon som är dement som kund och begära att han/hon ska kunna göra ett rationellt val på en omsorgsmarknad när det kan vara svårt att klara redan de enklaste vardagsting. Dessutom har det visat sig att där val- och bytesmodellen finns är det ovanligt att de äldre byter utförare, därför att det viktigaste för många äldre är att behålla tryggheten med personal man känner. Verklig valfrihet handlar alltså inte om att välja entreprenör utan om att få makt över sin vardag. Därför vill vi att de äldre ska ges rätt att själva bestämma hur hemtjänsttimmarna ska användas och att det ska finnas större individuell anpassning i de särskilda boendena.

29 Sammanträdesdatum (forts) Vi menar att omsorgsbehovet är en färskvara, där dagsformen avgör behovet och vill därför att brukarna ska ha rätt att inom biståndsbeslutet byta en insats mot en annan utifrån vad de själva vill och behöver. Vid vackert väder kan kanske städningen vänta och bytas mot en promenad. Vi föreslår därför kommunfullmäktige: att de äldre inom biståndsbeslutets ram ska kunna påverka innehållet i hjälpen och att biståndsbeslutet fattas utifrån sammanvägda behov, inte utifrån ett antal specificerade insatser, att de ansvariga regelbundet och strukturerat inhämtar synpunkter från de äldre om den hjälp de får och genomföra förändringar utifrån detta samt att alla brukare ska ha en kontaktperson och det ska finnas en brukartelefon dit både brukare och anhöriga kan vända sig dagar och kvällar. För Vänsterpartiet i Nybro Mariann Karlsson Anders Svensson Bo Johansson Motionen har mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till omsorgsnämnden, Kommunala Handikapprådet och Kommunala Pensionärsrådet för besvarande inom sex månader. Utdrag till: Omsorgsnämnden Kommunala Handikapprådet Kommunala Pensionärsrådet Akten

30 Sammanträdesdatum Dnr 07/0230 Redovisning av synpunktshantering Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2006, 179, om godkännande av riktlinjer för hantering av synpunkter från allmänheten. Riktlinjer för hantering av synpunkter från allmänheten Syfte med synpunktshanteringen är att alltid bli bättre och i detta arbete är synpunkter såväl positiva, som negativa, viktiga. Målet är att lösa problemen så fort som möjligt när de uppstår. För att säkerställa detta måste det finnas ett smidigt och enkelt sätt för allmänheten att lämna sina synpunkter. Åtgärder, uppföljning och återkoppling dokumenteras och utvärderas då de är viktiga verktyg i utvecklingen av kommunens kvalitetsarbete. Synpunktshanteringen avser inte interna klagomål, felanmälningar, skadeståndsanspråk eller överklaganden. Synpunkter kan tas emot muntligen (t ex vid personliga möten eller genom telefonsamtal) eller skriftligen (t ex via blankett på kommunens hemsida, pappersblankett, brev eller e-post). För skriftliga synpunkter finns en lättbegriplig och enkel blankett att använda. Man kan vara anonym när man framför sina synpunkter, men då är det inte är möjligt för förvaltningen att kunna ta direkt kontakt och berätta hur vi följer upp synpunkten. Däremot kommer det att vara möjligt att via kommunens hemsida ta del av alla besvarade inkomna synpunkter, som inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Även muntlig kommunikation ska dokumenteras, analyseras och arkiveras. Blanketten ska finnas tillgänglig på alla arbetsställen, i kommunhusets reception, väntrum, bibliotek och på kommunens hemsida Enligt riktlinjerna ska vi hantera synpunkter utan dröjsmål. Det är viktigt att snabbt besvara inkomna synpunkter. Inom en vecka ska den som har synpunkter få bekräftelse på att informationen nått förvaltningen och vem som handlägger det. Vid ett mer omfattande ärende ska den som har haft åsikter hållas underrättad under handläggningens gång. Alla inkomna synpunkter diarieförs inom berörd förvaltning. Synpunkter sammanställs så att de statistiskt lätt kan bearbetas för att bli viktiga delar i framtida diskussioner och beslut om prioriteringar, resursfördelningar och inriktning av kommunens verksamhet.

31 Sammanträdesdatum (forts) Minst två gånger per år ska det ske en återkommande redovisning till respektive nämnd, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om inkomna synpunkter, analyser och åtgärder. Riktlinjer för hantering av synpunkter från allmänheten började gälla den 2 maj I nedanstående sammanställning redovisas synpunkter erhållna under perioden november 2009 till och med april Sammanställningen kommer att kompletteras med redovisning från omsorgsnämnden. Synpunkter Ks Tn Va Sbn Kfn Oms Ifn Bun Summa Bemötande Information 2 2 Insatser Tillgänglighet 4 4 Verksamhet 3 3 Politiska beslut Inflytande 0 Sekretessbrott 0 Svår att nå 2 2 Handläggning 3 3 Övrigt Annan huvudman Bristfällig tjänst 1 1 Skolskjuts 0 Barnomsorgsfrågor 7 7 Arbetsmiljö/klassrum 0 Positiv kritik 0 SUMMA Under våren 2009 infördes fortlöpande redovisning av synpunkter och svar via kommunens hemsida: aspx För förra sex-månaders intervallet uppgick antalet erhållna synpunkter till 104. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen samt att notera informationen till protokollet.

32 Sammanträdesdatum (forts) Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

33 Sammanträdesdatum Dnr 10/0125 Nybro Bostads AB:s begäran om försäljning av fastigheten Litteraturen 3 i Nybro kommun Nybro Bostads AB ansöker om kommunstyrelsens godkännande vid försäljning av fastigheten Litteraturen 3 i Nybro. Köpare är Donald och Mona-Lisa Johansson, Strandvägen 15, Nybro. Priset för fastigheten är kronor. Tillträde sker enligt överenskommelse, dock senast den 1 augusti Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Nybro Bostads AB:s försäljning av fastigheten Litteraturen 3 i Nybro till Donald och Mona-Lisa Johansson, Strandvägen 15, Nybro, för en summa av kronor Utdrag till: Donald och Mona-Lisa Johansson Nybro Bostads AB Akten

34 Sammanträdesdatum Dnr 10/0149 Riktlinjer och organisation för kommunstyrelsens arbete enligt personuppgiftslagen (PuL) Inledning Vid registrering av personuppgifter finns ett antal regler i personuppgiftslagen (PuL), Personuppgiftsförordningen (PUF) samt offentlighets- och sekretesslagen (OFS) att ta hänsyn till. Ansvarig för vad som görs med personuppgifterna är enligt PuL den som behandlar dessa uppgifter och inom kommunen är detta respektive nämnd eller styrelse. Personuppgiftslagens syfte Lagens syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. Vad är personuppgifter? All slags information, som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. En person går att identifiera eller söka utifrån de uppgifter som förs. Det kan t ex vara namn på personer, personnummer, födelsedata, adresser, kundnummer, bilder på personer, anställningsnummer, kodnummer etc. Känsliga uppgifter I vissa fall finns behov av registrering av så kallade känsliga uppgifter. Till känsliga uppgifter räknas bland annat hälsa/ohälsa, religiös övertygelse, facklig tillhörighet, politisk övertygelse samt sexuell läggning. Det finns också uppgifter som kan vara sekretessbelagda. Om sådana uppgifter registreras ska dessa hanteras med stor försiktighet. För att registrera känsliga uppgifter om någon person krävs samtycke. I vissa fall finns det undantag, t ex i fråga om personnummer i samband med att avtal/kontrakt finns, facklig tillhörighet i samband med löneförhandlingar, politisk övertygelse i samband med registrering av förtroendemän med olika uppdrag och arvoderingar etc. I de fall som känsliga uppgifter används ska antalet användare begränsas till de personer, som i sitt arbete har ett direkt behov av tillgång till informationen för att kunna utföra sitt arbete. Särskilda sekretessförbindelser ska upprättas mellan arbetsgivare och arbetstagare.

35 Sammanträdesdatum (forts) Är du tveksam till registrering eller användning av känsliga uppgifter, hör av dig till din kontaktperson för PuL eller personuppgiftsombudet (PuO. Vad är en behandling? Begreppet behandling betyder vad som görs med personuppgifterna. Det kan enligt lagen vara fråga om exempelvis insamling, registrering, lagring, bearbetning eller ändring, sammanställning. Tänk på före användning av personuppgifter Avgörande är om personuppgifterna får föras enligt PuL. I nämnd ordning gäller att ta ställning till: Om de grundläggande kraven i PuL, 9, är uppfyllda. Om behandlingen kan hänföras till något av de fall som anges i PuL, 10. Om behandlingen av känsliga uppgifter är tillåten PuL, Om behandlingen innebär att personuppgifterna överförs till tredje land PuL Om den registrerade måste informeras om behandlingen. Om situationen kräver att den registrerade ger sitt samtycke till behandling av personuppgifter. Anmälan till personuppgiftsombud Nybro kommuns gemensamma personuppgiftsombud har till uppgift att granska att personuppgifterna behandlas på ett lagligt och korrekt sätt enligt PuL. Därför ska varje personuppgiftsbehandling anmälas till personuppgiftsombudet genom kommunstyrelsens kontaktperson för PuL. Denna anmälan kommer sedan att vara en del av underlaget då den registrerade ansöker om att få ta del av vilka personuppgifter som behandlas om den sökande. Information till och samtycke från den registrerade Informationen ska innehålla det som behövs för att den registrerade ska kunna ta till vara sina rättigheter: Vem den personuppgiftsansvarige är. Ändamålen med behandlingen.

36 Sammanträdesdatum (forts) Övrig information som den registrerade behöver för att kunna ta till vara sina rättigheter i samband med behandlingen, såsom information om mottagare av uppgifterna, skyldighet att lämna uppgifter och rätten att ansöka om information och få rättelse. Personuppgiftsansvarig ska se till att den registrerade ger sitt samtycke när detta behövs. Den registrerade har rätt att få uppgift om vilka personuppgifter som behandlas om den registrerade en gång per år, enligt PuL, 26. En rutin för handläggning av sådana förfrågningar har tagits fram. Säkerhet vid behandling Den som arbetar med personuppgifter ska i sitt arbete ta hänsyn till normerna i personuppgiftslagen, offentlighets- och sekretesslagen, Datainspektionens allmänna råd om säkerhet för personuppgifter och kommunens egen policy för IT-säkerhet. Ansvaret för att det finns lämpliga säkerhetsåtgärder ligger hos personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsombudet kontrollerar att säkerhetsåtgärderna följs. Vid anlitande av personuppgiftsbiträde (konsult som behandlar myndighetens personuppgifter) ska avtal, som reglerar säkerheten vid behandlingen, tecknas. Utgångspunkten är att avtalet ska eliminera otillåten behandling. Internet Särskilda regler gäller för överförande av uppgifter till tredje land och publicering via Internet. Stor försiktighet måste iakttas innan uppgifter läggs ut på Internet. Rättelse Nämnden eller styrelsen etc är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta personuppgifterna, som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen eller föreskrifter. Personuppgiftsombudet hjälper de registrerade att få rättelse när det finns anledning misstänka att behandlade personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga.

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 75 Kommunfullmäktige 2011-03-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 75 Kommunfullmäktige 2011-03-28 Sammanträdesdatum 75 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 18.00-20.22 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 199 Plats och tid Stadshussalen, Stora Hotellet, Nybro, klockan 18.00-20.00 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-04-07

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-04-07 1(47) Plats och tid Rinmansalen i stadshuset, klockan 15:00-15:40 ande Ersättare Utses att justera Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S)

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 95 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-15.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 50-52, 54-56, 59-60 Stig Davidson, ordförande (c), 53, 57-58 Kaj Göransson

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Omsorgsnämnden 2011-12-13

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Omsorgsnämnden 2011-12-13 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björken klockan 14.00 17.30 ande Bertil Johnsson (s) Johan Holm (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Per-Ola Johansson (s) Christer Jonsson (s) ersättare för Milla Dietrichsson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) Justerande... Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s)

Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) Justerande... Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) Kommunstyrelsen 2009-06-15 1 (53) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 09.00-14.00 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Lars-Magnus Ek (c) Kjell Front (c) Roland Waern (m) Gunilla Schollin-Borg (mp)

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer