Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 288 Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 288 Kommunstyrelsen 2010-06-21"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 288 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) John Green (mp) Mariann Karlsson (v) Sivert Hugosson (kd) Lars-Gunnar Hellström (c) Roger Stålbrand (m) Jan Enarsson (m) Hans Dahlström (s) ersättare för Lisbeth Lundberg (s) Bodil Johansson (c) ersättare för Karin Helmersson (c) Övriga deltagande Cecilia Olsson, ersättare (s) Brith-Louise Fagerstrand, ersättare (s) Mats Larsson, ersättare (s) Bernt Jonsson, ersättare (s) Anders Svensson, ersättare (v) Anders Karlsson, ersättare (fp) Hans-Gunnar Hovbäck, socialchef, 133 Jan Lagerqvist, tillförordnad kommundirektör Anette Arbman, ekonomichef Mats Arnér, sekreterare Utses att justera Hans Dahlström Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Mats Arnér Inger Rydbrink Hans Dahlström Paragrafer Bevis Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Inger Rydbrink G:\KS\Administrativa enheten\protokoll\kommunstyrelsen\2010\ Protokoll från kommunstyrelsen.doc

2 Sammanträdesdatum 289 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 133 Budgetuppföljning januari-maj 2010 för Nybro kommun. 134 Förslag om revidering av Tjänstegarantier för Nybro kommun. 135 Besvarande av motion angående elbilar. 136 Besvarande av motion om att förskoleklassernas tid i skolorna ska vara lika långa. 137 Besvarande av motion angående bättre belyst infart till Nybro väg Besvarande av medborgarförslag om att Nybro kommun fattar beslut om att av djuretiska skäl inte upphandla eller köpa in burägg. 139 Besvarande av medborgarförslag angående minneslund för våra husdjur. 140 Detaljplan för Dragonen 13 i Nybro kommun. 141 Förslag till Handelsstrategi för Nybro stad. 142 Motion om inrättande av en funktion som äldresjuksköterska. 143 Motion om valfrihet för äldre. 144 Redovisning av synpunktshantering. 145 Nybro Bostads AB:s begäran om försäljning av fastigheten Litteraturen 3 i Nybro kommun. 146 Riktlinjer och organisation för kommunstyrelsens arbete enligt personuppgiftslagen (PUL). 147 Val av ombud till Sveriges Kommuners och Landstings kongress för mandatperioden Statistikrapport från omsorgsnämnden över gynnande beslut, som inte har blivit verkställda inom tre månader. 149 Uppdrag till kommunens förvaltning och de kommunala bolagen till översyn av offentlig säljverksamhet på grund av ändringar i konkurrenslagen. 150 Aktuellt från Regionförbundet.

3 Sammanträdesdatum 290 (forts) 151 Anmälningar a-f. 152 Klargörande av grundläggande organisationsstruktur. 153 Rekrytering av kommunchef. 154 Avslutning.

4 Sammanträdesdatum Dnr 10/0005 Budgetuppföljning januari-maj 2010 för Nybro kommun Ekonomienheten redovisar ekonomisk uppföljning för maj 2010 för kommunen. Uppföljningen framgår av nedanstående sammandrag och redovisas totalt för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Informationen är hämtad från redovisningen i ekonomisystemet, som det ser ut i redovisningen per den 2 juni Riktpunkten för perioden uppgår till 41,7 procent. Intäkt/ Kostnadsslag, tkr Årsbudget Ackumulerat Utfall Avvikelse riktpunkt %-förb Förbruk 2009 Bokslut 2009 Intäkter ,8% 39,4% Personalkostnader ,2% 40,7% Övriga kostnader ,4% 45,3% Kapitalkostnader ,3% Bruttokostnader ,4% 42,4% Nettokostnader ,1% 43,7% kr Nettokostnadsförbrukningen uppgår till 41,1 procent, vilket är 0,6 procent lägre än riktpunkten. Denna avvikelse motsvarar drygt kronor beräknat mot riktpunkten. Vid föregående år vid motsvarande tidpunkt låg nettokostnadsförbrukningen på 43,7 procent. I särskild bilaga redovisas budgetuppföljning per nämnd med årsprognos från maj månad Personalkostnader I nedanstående tabell redovisas budget och aktuellt utfall för personalkostnaderna för aktuell period samt för föregående års motsvarande period. KS TKN SBN KFN OMS IFN BUT VA ÖFN TOTALT Utfall Utfall Ökning % 169,1% 48,4% 101,0% 96,4% 101,8% 94,4% 99,2% 100,1% Bud ökning 183,8% 47,4% 100,2% 104,1% 104,3% 108,3% 95,0% 104,3% 43,0% Totalt sett ligger det ekonomiska utfallet för personalkostnaderna lägre än riktpunkten och även något lägre än föregående år vid motsvarande tidpunkt. Likviditet Per den 2 juni 2010 uppgår de likvida medlen till kronor.

5 Sammanträdesdatum (forts) Sammanfattning av SKL:s ekonomiska rapport för maj 2010 för kommunerna Tack vare återhållsamhet och statliga tillskott uppvisar den kommunala sektorn ett bra ekonomiskt resultat för Trots positiva tecken kommer det att ta tid innan svensk ekonomi och arbetsmarknad återhämtar sig. Detta bidrar till en svag tillväxt av skatteunderlaget Enligt SKL:s beräkningar dröjer det ända till 2012 innan skatteunderlaget växer i den takt som vi historiskt sett är vana vid. När det tillfälliga konjunkturstödet upphör 2011, försvagas sektorns ekonomi. Ändå räknar SKL med ett plusresultat nästa år. Skatteunderlagstillväxten kompenserar inte avvecklingen av konjunkturstödet, men tack vare ansvarsfulla insatser klarar sektorn ändå ett bra resultat, menar ordföranden för SKL. De ekonomiska förutsättningarna varierar dock mellan kommunerna och även om sektorn klarar ett positivt resultat för 2011 kommer enskilda kommuner tvingas att redovisa underskott. Besvärligast är det dock för landstingen, som enligt rapporten påverkas mest av den demografiska utvecklingen. Enligt SKL:s beräkningar är de offentliga finanserna nu tillräckligt starka för att höja statsbidragen i takt med det kommunala skatteunderlaget från och med Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet kommer förvaltningschefen för kultur-fritidsenheten och individ- och familjeförvaltningen att redovisa genomförda och planerade åtgärder för att minska prognostiserat underskott för Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2009, 208, efter skriftlig framställan av förvaltningschef, har personalchefen eller kommundirektören delegation på att pröva om tillsvidaretillsättning. Personalchefen har fortlöpande rapporterat undantag från anställning av tillsvidareanställda. Utifrån den historik som finns och med hänvisning till stort ansvarstagandet i de olika förvaltningarna, föreslår personalchefen att kommunstyrelsens beslut den 30 november 2009, 208, upphävs avseende anställning av tillsvidareanställningar.

6 Sammanträdesdatum (forts) Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisar socialchefen Hans-Gunnar Hovbäck hur prognos för individ- och familjenämnden tagits fram. Prognosen utgår ifrån förbrukningen efter maj månad 2010, där överskottet noteras till kronor. Därtill kommer ett antal justeringsposter på sammanlagt kronor, vilket innebär per den 31 maj 2010 ett underskott för individ- och familjenämnden på cirka kronor. Förhoppningsvis kommer budgeten att kunna hållas, vilket är nämndens och förvaltningens inriktning. Osäkerhet finns dock för vissa kostnader, bland annat för försörjningsstödet. Tillförordnade kommundirektören Jan Lagerqvist redovisar reviderad prognos för kultur-fritidsnämnden. Revidering visar bland annat att vinterns energikostnader ej blivit så höga som tidigare prognostiserats. Den nya prognosen visar att budget kommer att hållas under förutsättning av att intäktsbortfall för simhallen, under dess ombyggnation, täcks via investeringsprojektet. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens beslut från den 30 november 2009, 208, upphävs vad gäller att, efter skriftlig framställan av förvaltningschef, har personalchefen eller kommundirektören delegation på att pröva om tillsvidaretillsättning samt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Samtliga förvaltningar Jan Lagerqvist, tillförordnad kommundirektör Stig-Roland Fagergård, personalchef Ekonomienheten Akten

7 Sammanträdesdatum Dnr 06/0318 Förslag om revidering av Tjänstegarantier för Nybro kommun Kommunfullmäktige fastställde den 27 augusti 2007, 106, Tjänstegarantier för Nybro kommun. Beslutet gällde för tiden 1 oktober december I avvaktan på fastställelse av Vision och Mål för Nybro kommun beslutades att tjänstegarantierna skulle förlängas fram till beslut sker om kommande tjänstegarantier. Kommunfullmäktige fastställde den 25 januari 2010, 14, Effektmål för Nybro kommun och dess bolag att gälla för Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 mars 2010, 36, att ge nämnderna, bolagen och kommunstyrelsen i uppdrag att se över behov av revidering av nuvarande tjänstegarantier samt att revideringarna ska redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 maj I bilaga redovisas förslag till reviderade tjänstegarantier. Noterbart är att inga bolag har redovisat några tjänstegarantier utifrån arbetsutskottets beslut. Eftersom verksamhetsöverföring genomförts från kommunstyrelsen till AB Nybro Brunn kan det uppfattas särskilt angeläget att tjänstegarantier även fastställs i detta bolag avseende näringslivsverksamheten. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa och godkänna föreslagna revideringar av Tjänstegarantier för Nybro kommun, att respektive nämnd får i uppdrag att vid behov göra justeringar i de av nämnden antagna tjänstegarantierna samt att ge de kommunala bolagen i uppdrag att återredovisa senast den 30 september 2010 vilka tjänstegarantier som gäller för respektive bolag. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

8 Sammanträdesdatum Dnr 09/0056 Besvarande av motion angående elbilar Ledamöterna Sivert Hugosson (kd) och Bjarnette Tallberg (kd) har den 5 mars 2009 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: I Nybro kommun pågår ett arbete för en fossilneutral kommun. Det är en viktig satsning för miljön. Ett inslag i det arbetet anser vi är att aktualisera användning av elbilar. Det kan vara av stor betydelse om Nybro kommun går före på detta område. Ett lämpligt område att pröva en eller två elbilar i kan vara hemtjänsten. Dessutom kan kommunen låta såväl allmänhet, som näringsliv få provköra dem vid vissa tillfällen och därigenom öka intresset för elbilar. Därför föreslår vi: att Nybro kommun snarast inhandlar en eller två elbilar för användning enligt ovan. Nybro För Kristdemokraterna i Nybro Sivert Hugosson Bjarnette Tallberg Motionen har mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade att remittera motionen till tekniska nämnden och kommunstyrelseförvaltningen för besvarande inom sex månader. Tekniska nämndens yttrande Som fossilfritt fordonsdrivmedel finns idag etanol tillgänglig i Nybro, Orrefors och Alsterbro tätorter. Däremot finns det för närvarande inte möjlighet att köpa biogas. Då vår kommun ligger i skogsbygd är det inte troligt att produktion av biogas kommer till stånd här. I varje fall är möjligheterna större i jordbruksbygderna öster ut. Därmed kan alternativet elbilar ha större aktualitet i vår kommun.

9 Sammanträdesdatum (forts) Eldrivna personbilar förekommer som små bilar för en till två personer (golfbilar), som helt eldrivna eller delvis el-, delvis bensindrivna (så kallade hybrider) bilar. Inom Nybro kommun kan alla tre typerna vara möjliga att nyttja. Omsorgsförvaltningen och tekniska förvaltningen är tänkbara användare. Vi har för närvarande inte närmare undersökt vilka kostnader som är förknippade med köp. Vi är dock beredda att, om kommunen så beslutar, redovisa kostnadskalkyl för lämpliga användningar. I Mörbylånga kommun avsåg man att tillsammans med Regionförbundet köpa åtta elbilar av det norska fabrikatet Think till hemtjänsten. Dessa bilar finns dock ännu inte för leverens i full skala. Endast en bil har än så länge levererats till Regionförbundet. Priset enligt Mörbylångas kalkyl var drygt kronor plus moms, det vill säga totalt knappt kronor. Tills vidare avvaktar man med inköp. Som jämförelse kan nämnas att en hybridbil av märket Toyota Prius kostar cirka kronor inklusive moms och drar cirka knappt 0,4 liter per mil. Som exempel på etanolbil kan nämnas Ford Focus, som kostar drygt kronor inklusive moms. Miljöbil i form av dieselbil av samma märke (utsläpp 119 g CO2 per km) kostar knappt kronor inklusive moms. Tekniska nämnden beslutade att ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande samt att överlämna svaret till kommunstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningens yttrande Nybro kommun strävar sedan en tid tillbaka efter att endast inhandla fordon av hög miljöklass. Vi har dessutom under en längre tid efterforskat möjligheten att införskaffa elbil för användning vid kommunens postutkörningar. Vi har dessvärre inte, trots kontakt med både fordonstillverkare och miljöbilsorganisationer, funnit någon elbilsmodell som svarar mot vårt behov. Vårt intresse för frågan kvarstår dock och det är vår förhoppning att elbilsmarknaden utvecklas och att det därmed skapas ett modellutbud, som gör det möjligt att inom en nära framtid anskaffa lämpligt elfordon. Sivert Hugosson (kd) yrkade på återremiss för att komplettera redovisningen med driftkostnader för de olika alternativen. Ordföranden ställde först propositionsordning på om ärendet skulle avgöras samma dag eller återemitteras. Ordföranden fann att ärendet skulle avgöras samma dag.

10 Sammanträdesdatum (forts) Mot beslutet reserverade sig Sivert Hugosson (kd). Kommunstyrelsen har, , föreslagit kommunfullmäktige besluta att för närvarande ej inhandla några elbilar utifrån motionärernas syfte, men ge kommunstyrelseförvaltningen och mark & service i uppdrag att vid anskaffning av nya fordon göra en bedömning om det kan vara lämpligt att anskaffa en elbil för att tillgodose ett behov av nytt fordon, att avslå motionen samt att därmed anse motionen som besvarad. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrade sig Sivert Hugosson (kd) och yrkade att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen. Ordföranden ställde propositionsordning, bifall till eller avslag på om ärendet ska återremitteras. Kommunfullmäktige beslutade att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade sålunda att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera motionen till tekniska nämnden för komplettering med redovisning av ekonomiska kalkyler för anskaffning och drift av olika fordonstyper samt att kompletteringen ska återredovisas inom tre månader. Tekniska nämndens kompletterande yttrande Tekniska förvaltningen har efter bästa förmåga försökt få fram de efterlysta uppgifterna. Det har visat sig vara svårt att få fram pålitliga uppgifter. Den batterityp som anses mest lämplig för elbilar är av så kallad Litium-jontyp. Sådana uppges kosta kronor. De ska hålla för laddningar eller mer. Om man räknar med en laddning per arbetsdag skulle ett batteri behöva bytas efter cirka 4 år.

11 Sammanträdesdatum (forts) Växjö Energi driver ett elbilsprojekt. Inom ramen för det har man preliminärbokat 40 elbilar av märket Mitsubishi för vidarebefordran till andra intressenter. De ska levereras i början av Enligt uppgift ska dessa bilars batterier hålla för drift i mil. Tanken är att elbilarna ska nyttjas som tjänstebilar. De ska laddas i vanliga vägguttag under kvällar och nätter. De är tvåsitsiga och uppges förbruka 1,5 kwh per mil. Av det redovisade kan man dra den försiktiga slutsatsen att det kommer att finnas elbilar av flera märken på marknaden inom cirka 1 år. De kan mycket väl vara ekonomiskt konkurrenskraftiga för speciella ändamål med en körsträcka på upp till 10 mil per dag. Vi föreslår att Nybro kommun ställer sig i kö för att prova en elbil så snart sådana finns att köpa. Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för närvarande ej inhandla några elbilar utifrån motionärernas syfte, men ge kommunstyrelsen och tekniska nämnden i uppdrag att vid anskaffning av nya fordon göra en bedömning om det kan vara lämpligt att anskaffa en elbil för att tillgodose ett behov av nytt fordon, att avslå motionen samt att därmed anse motionen som besvarad. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

12 Sammanträdesdatum Dnr 09/0072 Besvarande av motion om att förskoleklassernas tid i skolorna ska vara lika långa Ledamöterna Bjarnette Tallberg (kd) och Myrthel Tobiasson (kd) har den 27 mars 2009 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: I Nybro finns förskoleklasserna integrerade i skolorna, men det ser olika ut på kommunens skolor. Barnen går inte lika många timmar per dag i förskoleklasserna. På en del skolor äter barnen lunch på andra inte. Nu är det dags att ha likvärdiga utgångspunkter för barnen, som kommer att börja i förskoleklass. Alla barn i förskoleklasserna bör gå lika lång tid i skolan i hela kommunen. Vi föreslår förslagsvis att tiden ska vara minst fyra timmar i alla förskoleklasser i hela kommunen. Nybro den 26 mars 2009 För kristdemokraterna i Nybro Bjarnette Tallberg Myrthel Tobiasson Motionen har mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för besvarande inom sex månader. Barn- och utbildningsnämndens yttrande Enheterna har olika modeller beroende på att förutsättningarna är olika för organisationen av förskoleklassverksamheten vid olika enheter. Förskoleklassbarnen går minst tre timmar per dag i sin specifika förskoleklass med en förskollärare. Detta är den tid som stipuleras i skollagen. Utöver detta erbjuder flera enheter ytterligare tid i form av integreringsaktiviteter med de yngsta skoleleverna och/eller tid på fritidshem samt skollunch. I motionen föreslås att förskoleklasstiden ska vara minst fyra timmar i alla förskoleklasser i hela kommunen.

13 Sammanträdesdatum (forts) Barn- och utbildningsförvaltningen anser att förskoleklassbarnen redan idag har en mycket god kvalité med den integrerade organisation som finns idag. Den alldeles övervägande delen av förskoleklassbarnen har redan idag en verksamhet mellan 4,25-5,0 timmar per dag. Om det bedöms ha ett egenvärde att alla ska ha samma tid, fyra timmar per dag, kommer det innebära att timman mellan tre och fyra timmar i stort sett endast kommer att innehålla lunch och rasttid. Under 2011 kommer en ny skollag att gälla. Den kommer med största sannolikhet också att innebära förändrade regler för förskoleklassverksamheten. Börje Slättman (s) och Jarl Bülow (v) yrkade: att bibehålla nuvarande modell för förskoleklasstid med minst den tidsomfattning (tre timmar per dag), som gäller enligt skollagen för förskoleklass, att i avvaktande på att en ny skollag, som förväntas införas 2011, bibehålla nuvarande organisationer för förskoleklasser samt att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget att överlämnas till kommunstyrelsen och därmed anse motionen besvarad. Karin Heideman (m) yrkade tillägg enligt följande: att de skolor, som idag har tre timmars förskoleklasstid, får i uppdrag att se över möjligheter till utökning av förskoleklasstimmar. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 4 december 2009, 64, att bibehålla nuvarande modell för förskoleklasstid med minst den tidsomfattning (tre timmar per dag), som gäller enligt skollagen för förskoleklass, att i avvaktan på införande av en ny skollag år 2011 bibehålla nuvarande organisationer för förskoleklasser samt att uppdra till de skolor, som i dagsläget har tre timmar i förskoleklass, att se över möjligheter till utökning av förskoleklasstimmar inom befintlig budgetram. Christina Davidson (c) yrkade, med instämmande av Sivert Hugosson (kd), bifall till motionen. Mariann Karlsson (v) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.

14 Sammanträdesdatum (forts) Ordföranden konstaterade att det fanns två förslag och ställde propositionsordning på dessa. Kommunstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. Mot beslutet reserverade sig Sivert Hugosson (kd). Kommunstyrelsen har, , föreslagit kommunfullmäktige besluta att instämma i barn- och utbildningsnämndens yttrande samt att därmed anse motionen besvarad. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrade sig Börje Slättman (s) och Bjarnette Tallberg (kd). Börje Slättman yrkade att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen. Ordföranden ställde propositionsordning, bifall till eller avslag på om ärendet ska återremitteras. Kommunfullmäktige beslutade att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutade sålunda att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 29 mars 2010, 66, att återremittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för komplettering för besvarande inom tre månader. Barn- och utbildningsnämndens kompletterande yttrande Barn- och utbildningsnämnden har till kommunstyrelsen yttrat sig över motionen den 4 november, 2009, 64. Kommunstyrelsen beslutade den 29 mars 2010, 66 att återremittera rubricerad motion till barn- och utbildningsnämnden för komplettering för besvarande inom tre månader. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 3 mars 2010, 16 om införande av ett nytt resurstilldelningssystem för grundskoleverksamheten, varvid även beslut fattades om timomfattning för förskoleklass. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 5 maj 2010, 31, att komplettera tidigare motionssvar med barn- och utbildningsnämndens beslut den 3 mars 2010, 16, med följande att-sats:

15 Sammanträdesdatum (forts) att förskoleklass ska erbjudas med minst fyra timmar i snitt per dag samt att överlämna kompletteringen till kommunstyrelsen och därmed anse motionen som besvarad. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att instämma i barn- och utbildningsnämndens yttrande samt att därmed anse motionen som besvarad. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

16 Sammanträdesdatum Dnr 09/0234 Besvarande av motion angående bättre belyst infart till Nybro väg 31 Ledamoten Sivert Hugosson (kd) har den 19 november 2009 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: Vi ser det önskvärt att nordvästra infarten till Nybro kompletteras med flera ljuspunkter, förslagsvis från avfarten till ridhuset och till Norra vägen. Förutom en säkrare trafikmiljö skulle det ge ett mer välkomnande intryck när trafikanterna närmas sig Nybro. Därför föreslår vi: att Nybro kommunfullmäktige beslutar att verka för en mera upplyst infart till Nybro på väg 31. Nybro För Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Sivert Hugosson /gruppledare/ Motionen har mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade att remittera motionen till tekniska nämnden för besvarande inom sex månader.

17 Sammanträdesdatum (forts) Yttrande från tekniska nämnden Status idag Väghållare för Rv 31, Orreforsvägen och Norra vägen, är Trafikverket (före detta Vägverket). Åker man norrifrån på Rv 31 möts man av belysning i korsningen Stallvägen, vilken är väl upplyst och åtgärdad med chikan med tanke på oskyddade trafikanter. Cirka 700 meter söderut finns belysning på de anslutande kommunala gatorna Rismålavägen och Titanvägen samt vid Stilla gatan. Vid korsningen mot Norra vägen finns belysning längs med hela sträckan och vidare söderut mot Rv 25. Totala sträckan som saknar belysning är cirka meter och skyltad hastighet varierar mellan 50, 70 och 80 km per timme. Problem Belysningen är inte jämnt fördelad över sträckan och ögonen hinner inte vänja sig med vare sig mörker eller ljus - man bländas. Risk finns därför att de bilister som kör, speciellt vid mörka och regniga tillfällen, inte uppmärksammar hinder på vägen, vilt eller i värsta fall oskyddade trafikanter. Förslag Att påbörja belysning vid ridstallets utfart från Blads väg innebär att man uppmärksammar bilarna från ridstallet och att ögonen hinner vänja sig när man väl är framme vid belysning och chikan på Stallvägen. Med fortsatt belysning längs med Rv 31 mot Norra vägen har vi erhållit ett jämnt ljusflöde och en säkrare trafikmiljö på Rv 31 och för de anslutande gatorna vid Blads väg, Rismålavägen/Titanvägen, Stilla gatan och Norra vägen. Tekniska nämnden beslutade den 3 juni 2010, 56, att föreslå kommunfullmäktige att med tillstyrkan överlämna motionen till Trafikverket med hemställan om att Trafikverket förser Rv 31 på sträckan Blads väg (ridskolan)-norra vägen med belysning. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att instämma i tekniska nämndens yttrande och överlämna motionen till Trafikverket med hemställan om att Trafikverket förser Rv 31 på sträckan Blads väg (ridskolan)-norra vägen med belysning samt att därmed anse motionen som besvarad.

18 Sammanträdesdatum (forts) Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

19 Sammanträdesdatum Dnr 10/0081 Besvarande av medborgarförslag om att Nybro kommun fattar beslut om att av djuretiska skäl inte upphandla eller köpa in burägg Monica Karlsson har den 31 mars 2010 lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige med följande lydelse: Mitt förslag är att Nybro kommun fattar beslut om att av djuretiska skäl inte upphandla eller köpa in burägg. Motivering Den svenska djurskyddslagen slår fast att djur ska ha möjlighet att bete sig naturligt. Den slår också fast att djur endast får hållas så att deras hälsa främjas. Lagen är dock en ramlag, som lämnar över till regeringen och Jordbruksverket att meddela detaljregler. Vad det gäller för hönor, som hålls för äggproduktion, stadgar det i Djurskyddsförordningen att de ska ha tillgång till rede, pinne och sandbad. Flera viktiga funktioner utelämnas dock, t ex att de ska ha tillräckligt med utrymme. I dagens burar kan hönorna inte ens sträcka på vingarna ordentligt. Kritiken mot att hålla hönor i små burar för produktion av ägg har varit massiv. Flera affärskedjor, däribland Hemköp, saluför av djuretiska skäl inte sådana ägg. Efterfrågan hos andra kedjor, t ex ICA, har tack vare kampanjer från djurrätts- och djurskyddsorganisationer minskat kraftigt. Konsumenterna ratar helt enkelt buräggen när de får veta sanning bakom äggen, det vill säga vad hönorna utsätts för. Kommunerna är också viktiga aktörer på konsumentområdet. Enligt min mening är det viktigt att vår kommun är med och gör skillnad för hönsen. Det kan man göra genom att välja bort buräggen i sina upphandlingar och inköp. Vår kommun bör bli en buräggsfri kommun. Ett sådant beslut ska inte strida mot reglerna för offentlig upphandling, eftersom de möjliggör att man ställer kvalitetskrav. Monica Karlsson Högebo Nybro Tel: Medborgarförslaget har mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den anses därmed som föredragen. På fråga av ordföranden beslutade kommunfullmäktige att medborgarförslaget fick lämnas. Kommunfullmäktige beslutade

20 Sammanträdesdatum (forts) att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelseförvaltningen, serviceenheten. Yttrande från kommunstyrelseförvaltningen, serviceenheten I den upphandling av livsmedel, som görs under våren 2010, ställer vi följande krav kring inköp av ägg: Grundläggande djurskyddsregler, med senaste ändringar, ska uppfylla direktiv 1999/74/EG, vilket i korthet innebär att vi avser att köpa in ägg/ produkt av ägg, som producerats av höns, som haft tillgång till värprede, sandbad och sittpinne (inredd bur), 750 cm 2 per höna. (Ref: EU-direktiv 2012, enligt direktiv 1999/74/EG om miniminormer för skyddet av värphöns, och Förordning 1028/2006/EG, handelsnormer för ägg samt Förordning 557/2007, tillämpningsföreskrifter). Vår ståndpunkt är att Nybro kommun härigenom redan iakttar stor noggrannhet kring vilken typ av ägg som upphandlas. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att instämma i kommunstyrelseförvaltningens yttrande, vilket innebär att i första hand upphandlas ekologiska ägg från frigående höns och i andra hand från burhöns med stora burar samt att därmed anse medborgarförslaget som besvarat. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

21 Sammanträdesdatum Dnr 09/0252 Besvarande av medborgarförslag angående minneslund för våra husdjur Mona Wallsten Berggren har den 8 december 2009 lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige med följande lydelse: Många kommuner kan erbjuda sina invånare en gravplats/minneslund för sina älskade husdjur, men inte Nybro kommun. En minneslund kan inte innebära några större kostnader eller besvär från kommunen. Många gånger kan det vara lika sorgligt att mista sitt husdjur, som kan man kanske levt med varje dag i års tid, som att mista en anhörig. Jag kan nog lova att detta skulle bli en mycket besökt plats dit vi, som saknar, kan gå och besöka våra kära. OBS! Det finns säkert folk som ställer upp ideellt för att kunna få en minneslund. JAG KAN SJÄLV STÄLLA UPP OM DET BEHÖVS! Mona Wallsten Berggren Jakobsgatan 22 B Nybro Telefon: Medborgarförslaget har mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. På fråga av ordföranden beslutade kommunfullmäktige att medborgarförslaget fick lämnas. Kommunfullmäktige beslutade att remittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden. Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden I Fördjupad Översiktsplan för Nybro stad finns en plats anvisad för en djurkyrkogård i Svartbäcksmåla naturreservat. Platsen ligger inne i ett glesbevuxet skogsområde i närheten av orienteringsklubben. En stig bör anläggas in till en lämplig solbelyst glänta. Anläggningen anpassas efter föreskrifterna i Svartbäcksmålas skötselplan. En orienteringsskylt bör finnas vid parkeringsplatsen samt vid stigen. Avtal kan tecknas med intresserade privatpersoner eller någon förening för tillsyn och skötsel av minneslunden. I Kalmar kommun ansvarar exempelvis Djurskyddsföreningen för minneslunden vid Skälby.

22 Sammanträdesdatum (forts) Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 12 maj 2010, 33, att överlämna yttrande enligt ovan till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att instämma i samhällsbyggnadsnämndens yttrande och ge tekniska nämnden i uppdrag att redovisa kalkyl för iordningställande av minneslund och undersöka möjligheterna till att finna förening, förslagsvis tillsammans med förslagsställaren, som kan vara intresserade att sköta en minneslund för husdjur i Nybro kommun på föreslagen plats i samhällsbyggnadsnämndens yttrande samt att därmed anse medborgarförslaget som besvarat. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

23 Sammanträdesdatum Dnr 10/0039 Detaljplan för Dragonen 13 i Nybro kommun Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, den 9 juni 2010, 54, att godkänna förslag till detaljplan för Dragonen 13 i Nybro kommun och överlämna den till kommunfullmäktige för antagande. Syftet med detaljplanen är att: möjliggöra en utökning av fastigheten Dragonen 13 genom att ändra användningen från allmänt ändamål och park till användningen skola inom en stor del av planområdet, ändra användningen från allmänt ändamål till gång- och cykelväg på en liten del av området, ändra användningen från bostäder till parkområde på en del av fastigheten Röset 1. Planområdet är beläget i Madesjö, cirka 1,2 km väster om Nybro centrum. Planområdet omfattar fastigheten Dragonen 13, där Madesjö förskola ligger och en del mark omkring skolområdet. Området omfattar en areal om cirka kvm. Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger planärendet enligt reglerna för normalt planförfarande och efter följande preliminära tidplan: Samråd Februari-mars 2010 Utställning April-maj 2010 Godkännande av samhällsbyggnadsnämnden Juni 2010 Antagande av kommunfullmäktige September 2010 Detaljplanen vinner laga kraft i oktober 2010 om inget oförutsett inträffar och ingen överklagar planen. Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Förslaget har varit ute på samråd, enligt 5 kap. 20 PBL, under tiden 15 februari-5 mars Inkomna synpunkter och kommentarer redovisas i samrådsredogörelse. Därefter har planförslaget varit utställt under tiden 26 april-21 maj Inga yttranden inkom under utställningstiden. Detaljplanen återfinns via kommunens hemsida: aspx

24 Sammanträdesdatum (forts) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Dragonen 13 i Nybro kommun enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag. Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

25 Sammanträdesdatum Dnr 09/0087 Förslag till Handelsstrategi för Nybro stad Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 april 2009, 35, att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att lämna förslag till Stadsmiljöprogram och Handelsstrategi för Nybro stad i nära samarbete med Nybro Företagsgrupp och Nybro Handel. Båda uppdragen syftar till att stärka Nybro stads attraktionskraft med särskilt fokus på stadskärnans möjligheter att behålla och vidareutveckla sin roll som detaljhandelscentrum och besöksmål. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 12 maj 2010, 32, att godkänna förslaget till Handelsstrategi för Nybro stad och överlämna förslaget till kommunfullmäktige. Stadsmiljöprogram för Nybro stadskärna har tidigare antagits av kommunfullmäktige den 30 november Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslår Mariann Karlsson (v) att inför behandlingen av Handelsstrategi för Nybro stad bör synpunkter inhämtas på förslaget från Kommunala Pensionärsrådet, Kommunala Handikapprådet och Ungdomsrådet. Christina Davidson (c) föreslår att Handelsstrategi för Nybro stad kompletteras till behandling i budgetberedningen med tidplan och ansvarsfördelning för dess genomföranden. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslaget till Handelsstrategi för Nybro stad enligt bilaga, att överlämna Handelsstrategin för Nybro stad till budgetberedningen för beaktande vid kommande budgetarbete, att inför behandling av Handelsstrategi för Nybro stad i budgetberedningen, bör synpunkter inhämtas på förslaget från Kommunala Pensionärsrådet, Kommunala Handikapprådet och Ungdomsrådet. att Handelsstrategin för Nybro stad kompletteras med tidplan och ansvarsfördelning samt att uppdragen ska vara klara före den 1 februari Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

26 Sammanträdesdatum Dnr 10/0120 Motion om inrättande av en funktion som äldresjuksköterska Ledamoten Nils Duveborn (SPI) har den 18 maj 2010 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: Mot bakgrund av att antalet äldre i vårt samhälle ökar så växer även omhändertagandebehovet med avseende på vård och omsorg. Med ålderdomen kommer krämporna och de är ofta flera. Antalet multisjuka ökar och som en naturlig konsekvens följer multimedicinering med biverkningar och synergistiska effekter. Omsorgstagare på äldreboenden får hjälp med såväl vårdkontakt som medicinering, medan äldre hemmaboende, som inte är inskrivna i hemsjukvården saknar detta stöd. Detta leder ofta till glapp i vårdkedjan för den enskilde, det vill säga i kopplingen mellan sjukhusvård, primärvård och kommunal vård/ omsorg. En sjuksköterska med specialområdet äldrevård skulle knyta ihop de olika aktörerna inom vård/omsorgssektorn. Genom hembesök och kontinuerlig kontakt skapas en helhetsbild av den äldre patienten och dennes behov. Speciellt viktigt är att äldresjuksköterskan genom sin medicinska kompetens och läkemedelskunskap bidrar till att optimera medicinering, överbrygga glapp i vårdkedjan, förkorta vårdtider och frigöra tid för andra patienter. En äldresjuksköterska skulle genom sin helhetsbedömning av den enskilde patienten och i samverkan med distriktssköterskan skapa trygghet såväl hos patient som hos behandlande läkare. Uppföljning av läkares behandling, effekter av multimedicinering och synergistiska effekter är viktiga arbetsuppgifter för äldresjuksköterskan. Ofta kommer den multisjuke äldre i kontakt med flera läkare, som föreskriver läkemedel oberoende av varandra, läkemedel som genom ömsesidig påverkan kan skapa nya problem. Äldresjuksköterskan ska således ha en sammanhållande funktion för helhetssyn, effektivare vård och ökad livskvalitet hos de äldre i kombination med minskade kostnader. Med ovanstående som bakgrund yrkas att Nybro kommun tar initiativ till samverkan med primärvård och landsting för att gemensamt finansiera och genomföra en försöksverksamhet med funktionen äldresjuksköterska. För SPI-NYBRO Nils Duveborn Gruppledare

27 Sammanträdesdatum (forts) Motionen har mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till omsorgsnämnden, Kommunala Handikapprådet och Kommunala Pensionärsrådet för besvarande inom sex månader. Utdrag till: Omsorgsnämnden Kommunala Handikapprådet Kommunala Pensionärsrådet Akten

28 Sammanträdesdatum Dnr 10/0123 Motion om valfrihet för äldre Ledamöterna Mariann Karlsson (v), Anders Svensson (v) och Bo Johansson (v) har den 28 maj 2010 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: För Vänsterpartiet är individens valfrihet och möjlighet att styra över sin egen vardag en grundläggande rättighet. Detta förändras inte bara för att man blir äldre och får hjälp av hemtjänst eller bor på ett särskilt boende, snarare tvärtom. Eftersom de äldre inte bara är hjälptagare utan som medborgare även ägare, ska de givetvis också ha rätt att styra över verksamheten. Vi vill därför införa verklig valfrihet för de äldre så att de får makt att styra över sin vardag. Det borgerliga svaret är att införa en fiktiv valfrihet, där man vill degradera de äldre från ägarskapet och göra dem till kunder istället. Denna valfrihet vill man inte skapa för de äldres skull utan för att skapa en äldreomsorgsmarknad för företagens skull. Denna valfrihet medför en rad negativa aspekter, varav några kan nämnas: Det demokratiska inflytande minskar när väljarna tappar möjligheten att påverka verksamheten genom politiken. Det är kostnadsdrivande när pengarna måste räcka till marknadsföring också. Det ökar byråkratin när personal måste se till så att utförarna får rätt betalt istället för att ägna sig åt omsorg. Det minskar tryggheten eftersom meddelarfriheten inte finns i privata företag och personalen måste vara lojal mot företaget. Den borgerliga valfriheten bygger också på att de äldre enkelt kan göra rationella val och byta utförare om man inte är nöjd. Vi menar att det klingar falskt att tala om exempelvis någon som är dement som kund och begära att han/hon ska kunna göra ett rationellt val på en omsorgsmarknad när det kan vara svårt att klara redan de enklaste vardagsting. Dessutom har det visat sig att där val- och bytesmodellen finns är det ovanligt att de äldre byter utförare, därför att det viktigaste för många äldre är att behålla tryggheten med personal man känner. Verklig valfrihet handlar alltså inte om att välja entreprenör utan om att få makt över sin vardag. Därför vill vi att de äldre ska ges rätt att själva bestämma hur hemtjänsttimmarna ska användas och att det ska finnas större individuell anpassning i de särskilda boendena.

29 Sammanträdesdatum (forts) Vi menar att omsorgsbehovet är en färskvara, där dagsformen avgör behovet och vill därför att brukarna ska ha rätt att inom biståndsbeslutet byta en insats mot en annan utifrån vad de själva vill och behöver. Vid vackert väder kan kanske städningen vänta och bytas mot en promenad. Vi föreslår därför kommunfullmäktige: att de äldre inom biståndsbeslutets ram ska kunna påverka innehållet i hjälpen och att biståndsbeslutet fattas utifrån sammanvägda behov, inte utifrån ett antal specificerade insatser, att de ansvariga regelbundet och strukturerat inhämtar synpunkter från de äldre om den hjälp de får och genomföra förändringar utifrån detta samt att alla brukare ska ha en kontaktperson och det ska finnas en brukartelefon dit både brukare och anhöriga kan vända sig dagar och kvällar. För Vänsterpartiet i Nybro Mariann Karlsson Anders Svensson Bo Johansson Motionen har mångfaldigats och delats ut till ledamöterna före kommunfullmäktiges sammanträde. Den ansågs därmed som föredragen. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till omsorgsnämnden, Kommunala Handikapprådet och Kommunala Pensionärsrådet för besvarande inom sex månader. Utdrag till: Omsorgsnämnden Kommunala Handikapprådet Kommunala Pensionärsrådet Akten

30 Sammanträdesdatum Dnr 07/0230 Redovisning av synpunktshantering Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2006, 179, om godkännande av riktlinjer för hantering av synpunkter från allmänheten. Riktlinjer för hantering av synpunkter från allmänheten Syfte med synpunktshanteringen är att alltid bli bättre och i detta arbete är synpunkter såväl positiva, som negativa, viktiga. Målet är att lösa problemen så fort som möjligt när de uppstår. För att säkerställa detta måste det finnas ett smidigt och enkelt sätt för allmänheten att lämna sina synpunkter. Åtgärder, uppföljning och återkoppling dokumenteras och utvärderas då de är viktiga verktyg i utvecklingen av kommunens kvalitetsarbete. Synpunktshanteringen avser inte interna klagomål, felanmälningar, skadeståndsanspråk eller överklaganden. Synpunkter kan tas emot muntligen (t ex vid personliga möten eller genom telefonsamtal) eller skriftligen (t ex via blankett på kommunens hemsida, pappersblankett, brev eller e-post). För skriftliga synpunkter finns en lättbegriplig och enkel blankett att använda. Man kan vara anonym när man framför sina synpunkter, men då är det inte är möjligt för förvaltningen att kunna ta direkt kontakt och berätta hur vi följer upp synpunkten. Däremot kommer det att vara möjligt att via kommunens hemsida ta del av alla besvarade inkomna synpunkter, som inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Även muntlig kommunikation ska dokumenteras, analyseras och arkiveras. Blanketten ska finnas tillgänglig på alla arbetsställen, i kommunhusets reception, väntrum, bibliotek och på kommunens hemsida Enligt riktlinjerna ska vi hantera synpunkter utan dröjsmål. Det är viktigt att snabbt besvara inkomna synpunkter. Inom en vecka ska den som har synpunkter få bekräftelse på att informationen nått förvaltningen och vem som handlägger det. Vid ett mer omfattande ärende ska den som har haft åsikter hållas underrättad under handläggningens gång. Alla inkomna synpunkter diarieförs inom berörd förvaltning. Synpunkter sammanställs så att de statistiskt lätt kan bearbetas för att bli viktiga delar i framtida diskussioner och beslut om prioriteringar, resursfördelningar och inriktning av kommunens verksamhet.

31 Sammanträdesdatum (forts) Minst två gånger per år ska det ske en återkommande redovisning till respektive nämnd, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om inkomna synpunkter, analyser och åtgärder. Riktlinjer för hantering av synpunkter från allmänheten började gälla den 2 maj I nedanstående sammanställning redovisas synpunkter erhållna under perioden november 2009 till och med april Sammanställningen kommer att kompletteras med redovisning från omsorgsnämnden. Synpunkter Ks Tn Va Sbn Kfn Oms Ifn Bun Summa Bemötande Information 2 2 Insatser Tillgänglighet 4 4 Verksamhet 3 3 Politiska beslut Inflytande 0 Sekretessbrott 0 Svår att nå 2 2 Handläggning 3 3 Övrigt Annan huvudman Bristfällig tjänst 1 1 Skolskjuts 0 Barnomsorgsfrågor 7 7 Arbetsmiljö/klassrum 0 Positiv kritik 0 SUMMA Under våren 2009 infördes fortlöpande redovisning av synpunkter och svar via kommunens hemsida: aspx För förra sex-månaders intervallet uppgick antalet erhållna synpunkter till 104. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen samt att notera informationen till protokollet.

32 Sammanträdesdatum (forts) Utdrag till: 2 kommunfullmäktige

33 Sammanträdesdatum Dnr 10/0125 Nybro Bostads AB:s begäran om försäljning av fastigheten Litteraturen 3 i Nybro kommun Nybro Bostads AB ansöker om kommunstyrelsens godkännande vid försäljning av fastigheten Litteraturen 3 i Nybro. Köpare är Donald och Mona-Lisa Johansson, Strandvägen 15, Nybro. Priset för fastigheten är kronor. Tillträde sker enligt överenskommelse, dock senast den 1 augusti Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Nybro Bostads AB:s försäljning av fastigheten Litteraturen 3 i Nybro till Donald och Mona-Lisa Johansson, Strandvägen 15, Nybro, för en summa av kronor Utdrag till: Donald och Mona-Lisa Johansson Nybro Bostads AB Akten

34 Sammanträdesdatum Dnr 10/0149 Riktlinjer och organisation för kommunstyrelsens arbete enligt personuppgiftslagen (PuL) Inledning Vid registrering av personuppgifter finns ett antal regler i personuppgiftslagen (PuL), Personuppgiftsförordningen (PUF) samt offentlighets- och sekretesslagen (OFS) att ta hänsyn till. Ansvarig för vad som görs med personuppgifterna är enligt PuL den som behandlar dessa uppgifter och inom kommunen är detta respektive nämnd eller styrelse. Personuppgiftslagens syfte Lagens syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. Vad är personuppgifter? All slags information, som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. En person går att identifiera eller söka utifrån de uppgifter som förs. Det kan t ex vara namn på personer, personnummer, födelsedata, adresser, kundnummer, bilder på personer, anställningsnummer, kodnummer etc. Känsliga uppgifter I vissa fall finns behov av registrering av så kallade känsliga uppgifter. Till känsliga uppgifter räknas bland annat hälsa/ohälsa, religiös övertygelse, facklig tillhörighet, politisk övertygelse samt sexuell läggning. Det finns också uppgifter som kan vara sekretessbelagda. Om sådana uppgifter registreras ska dessa hanteras med stor försiktighet. För att registrera känsliga uppgifter om någon person krävs samtycke. I vissa fall finns det undantag, t ex i fråga om personnummer i samband med att avtal/kontrakt finns, facklig tillhörighet i samband med löneförhandlingar, politisk övertygelse i samband med registrering av förtroendemän med olika uppdrag och arvoderingar etc. I de fall som känsliga uppgifter används ska antalet användare begränsas till de personer, som i sitt arbete har ett direkt behov av tillgång till informationen för att kunna utföra sitt arbete. Särskilda sekretessförbindelser ska upprättas mellan arbetsgivare och arbetstagare.

35 Sammanträdesdatum (forts) Är du tveksam till registrering eller användning av känsliga uppgifter, hör av dig till din kontaktperson för PuL eller personuppgiftsombudet (PuO. Vad är en behandling? Begreppet behandling betyder vad som görs med personuppgifterna. Det kan enligt lagen vara fråga om exempelvis insamling, registrering, lagring, bearbetning eller ändring, sammanställning. Tänk på före användning av personuppgifter Avgörande är om personuppgifterna får föras enligt PuL. I nämnd ordning gäller att ta ställning till: Om de grundläggande kraven i PuL, 9, är uppfyllda. Om behandlingen kan hänföras till något av de fall som anges i PuL, 10. Om behandlingen av känsliga uppgifter är tillåten PuL, Om behandlingen innebär att personuppgifterna överförs till tredje land PuL Om den registrerade måste informeras om behandlingen. Om situationen kräver att den registrerade ger sitt samtycke till behandling av personuppgifter. Anmälan till personuppgiftsombud Nybro kommuns gemensamma personuppgiftsombud har till uppgift att granska att personuppgifterna behandlas på ett lagligt och korrekt sätt enligt PuL. Därför ska varje personuppgiftsbehandling anmälas till personuppgiftsombudet genom kommunstyrelsens kontaktperson för PuL. Denna anmälan kommer sedan att vara en del av underlaget då den registrerade ansöker om att få ta del av vilka personuppgifter som behandlas om den sökande. Information till och samtycke från den registrerade Informationen ska innehålla det som behövs för att den registrerade ska kunna ta till vara sina rättigheter: Vem den personuppgiftsansvarige är. Ändamålen med behandlingen.

36 Sammanträdesdatum (forts) Övrig information som den registrerade behöver för att kunna ta till vara sina rättigheter i samband med behandlingen, såsom information om mottagare av uppgifterna, skyldighet att lämna uppgifter och rätten att ansöka om information och få rättelse. Personuppgiftsansvarig ska se till att den registrerade ger sitt samtycke när detta behövs. Den registrerade har rätt att få uppgift om vilka personuppgifter som behandlas om den registrerade en gång per år, enligt PuL, 26. En rutin för handläggning av sådana förfrågningar har tagits fram. Säkerhet vid behandling Den som arbetar med personuppgifter ska i sitt arbete ta hänsyn till normerna i personuppgiftslagen, offentlighets- och sekretesslagen, Datainspektionens allmänna råd om säkerhet för personuppgifter och kommunens egen policy för IT-säkerhet. Ansvaret för att det finns lämpliga säkerhetsåtgärder ligger hos personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsombudet kontrollerar att säkerhetsåtgärderna följs. Vid anlitande av personuppgiftsbiträde (konsult som behandlar myndighetens personuppgifter) ska avtal, som reglerar säkerheten vid behandlingen, tecknas. Utgångspunkten är att avtalet ska eliminera otillåten behandling. Internet Särskilda regler gäller för överförande av uppgifter till tredje land och publicering via Internet. Stor försiktighet måste iakttas innan uppgifter läggs ut på Internet. Rättelse Nämnden eller styrelsen etc är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta personuppgifterna, som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen eller föreskrifter. Personuppgiftsombudet hjälper de registrerade att få rättelse när det finns anledning misstänka att behandlade personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga.

Kommunstyrelsen. Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning

Kommunstyrelsen. Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning Kommunstyrelsen Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER OCH RUTIN FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER... 3 Inledning... 3 Personuppgiftslagens

Läs mer

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162 Kommunstyrelsen Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning och regler för webbpublicering av personuppgifter på www.odeshog.se Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18,

Läs mer

Personuppgiftslagen. Författningssamling. Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte

Personuppgiftslagen. Författningssamling. Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte Författningssamling Fastställd av kommunfullmäktige: 2003-03-27 68 Reviderad: Personuppgiftslagen Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte 1 Lagens syfte är att skydda människor så

Läs mer

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN Uppdaterad: 2009-08-20 SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 INNEHÅLL 1. Regler för behandling av personuppgifter 3 2. Organisation 6 3. Rutin för att anmäla

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björken, Kommunhuset, Balder kl 14.00 17.00 Beslutande Lennart Storm, (s), ordförande Lars-Gunnar Hellström, (c), vice ordförande Ronny Hjärtstrand, (s) Christer Wedell,

Läs mer

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 189 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 10.30-11.05 Beslutande Christina Davidson, ordförande (C) Mikael Svanström, vice ordförande (S) Lars-Gunnar Hellström (C) Peter

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 527 288 Dnr 2015/000102 Antagande av Kommunplan 2016-2018 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december 2015 lämna en ekonomisk

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (14)

Barn- och Utbildningsnämnden (14) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-09-24 1 (14) Plats och tid Hjortviken, kl. 15.00 16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c), ordförande Ingridh Anderén (m) Margaretha Malmsjö

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C) Sammanträdesdatum 7 Plats och tid Björken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-10.30 ande Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare

Läs mer

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C)

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C) Sammanträdesdatum 23 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina

Läs mer

Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C) Sammanträdesdatum 8 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.40-10.20 ande Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 329 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 329 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 329 165 Dnr KS 2016-30 Antagande av Mat- och måltidspolicy för Nybro kommun Bakgrund och sammanfattning Kommunfullmäktige i Nybro kommun fastställde den 22 februari 2010, 36, Mat- och

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12.

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20. Socialförvaltningen den 16 januari 2012, klockan 12. 2012-01-09 1(15) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 9 januari 2012, klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Maria Danielsson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-01-25 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Förändrad handläggning av medborgarfö r- slag

Förändrad handläggning av medborgarfö r- slag SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) DNR 1399-2012-1.2.1. 2013-03-27 Handläggare: Maud Beijner Telefon: 508 13 054 Handläggare: Agneta Pernu Olofsson Telefon:

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 februari, 2012 kl. 8:30 9:50 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 24 30 ande Johan Persson (S) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP) Anders Andersson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 12 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Ann-Sofie

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 1 Information om Medborgarundersökning 2014... 3 2 Flytt av Tivoliverkets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.50 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Anna Hultstein (M) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström (FP) Therese Graesén (S) 2 13 Jonas Danielsson

Läs mer

Revidering av förvaltningens hantering av medborgarförslag

Revidering av förvaltningens hantering av medborgarförslag ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING KANSLIENHETEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2008-907-000 SID 1 (5) 2008-12-10 Handläggare: Anne-Marie Hemphälä Telefon: 08-508 10 034 Till Östermalms stadsdelsnämnd sammanträde 2008-12-18

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Tomas Egmark, s ordförande. Anneli Johansson, s. Magnus Danielsson. Esbjörn Henriksson, fp

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Tomas Egmark, s ordförande. Anneli Johansson, s. Magnus Danielsson. Esbjörn Henriksson, fp PROTOKOLL 1(6) Tid: kl 09:00-12:35 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Tomas Egmark, s ordförande Sara Risberg, s vice ordförande Anneli Johansson, s Magnus Danielsson, c Esbjörn

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-01-17 1 (11) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.04 17.10 samt 17.15 17.54. Beslutande Ulrika Thulin,

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) 1 (6) PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Lagens ikraftträdande PUL trädde ikraft den 24 oktober 1998 och genom PUL:s införande upphävdes 1973-års datalag. För behandling av personuppgifter, som påbörjats före den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10) 2007-11-13 1 (10) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 14.00 Beslutande Ledamöter John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf Göran Blomberg (m) Kerstin

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 307 113 Dnr KS 2016-30 Mat- och måltidspolicy för Nybro kommun Bakgrund och sammanfattning Kommunfullmäktige i Nybro kommun fastställde den 22 februari 2010, 36, Mat- och måltidspolicy

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-03-13 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-03-13 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-03-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-03-13 kl 08.00-11.00 Beslutande Ewa Arvidsson (s) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Bertil Fryklind (c) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-20 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.35 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Omsorgsnämnden 2007-09-14 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-26 1 (9) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 15.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-10-20 KS 2013/0458 Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar Förslag till beslut avslår motionen från Anna

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) 2012-06-20 39-49 UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) 2012-06-20 39-49 UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) Plats och tid Utbildningsförvaltningen, kl. 13.30 16.45 ande Christina Ateva Ulrika Lindh Yvonne Hägnestrand Annette Andreen Torbjörn Nilsson Birgitta Arnesson Monica Enberg

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 31 mars 2015 kl. 8:00-9:45 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 24-28 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer