Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björken, Kommunhuset, Balder kl Beslutande Lennart Storm, (s), ordförande Lars-Gunnar Hellström, (c), vice ordförande Ronny Hjärtstrand, (s) Christer Wedell, (s) Brith-Louise Fagerstrand, (s) Bosse Lennartsson, (c), ersättare för Nils Grönqvist, (c) Magnus Jeansson, (m) Ann Harmander, (m) Roland Andersson, (kd) Bill Petersson, (v) Christer Holm, (s), ersättare för John Green, (mp) Övriga deltagande Kennet Eriksson, (s), ersättare Ann Hammenholt, (s), ersättare Kjell-Åke Ohlsson, (c), ersättare Alf Lundgren, (m), ersättare Patrik Åberg, (v), ersättare Bengt-Eve Petersson,, teknisk chef Karin Thyberg, avd chef Anita Östergren, sekreterare Utses att justera Magnus Jeansson Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen, Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Anita Östergren Lennart Storm Magnus Jeansson Paragrafer Bevis Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Tekniska förvaltningen Lennart Storm G:\Samarbete\Protokoll\Tekniska nämnden\2010\ Protokoll Tekniska nämnden.doc

2 Sammanträdesdatum 2

3 Sammanträdesdatum 3 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET 55 Nybyggnad av behandlingsverk och infiltrationsanläggning i Gårdsryds vattenverk, förnyad begäran av igångsättningsbesked. 56 Motion angående bättre belyst infart till Nybro på väg Medborgarförslag angående förbud mot raketer och smällare i Nybro kommun. 58 Återremiss av motion angående elbilar. 59 Yttrande över Kultur med nya ögon En vägledning hur vi skapar regional tillväxt och attraktivitet genom kultur. 60 Rapporter om och kring verksamheten. 61 Delegationsbeslut 62 Anmälningar a h. 63 Avslutning

4 Sammanträdesdatum 4 55 Dnr 09/ Nybyggnad av behandlingsverk och infiltrationsanläggning i Gårdsryds vattenverk, förnyad begäran av igångsättningsbesked Tekniska nämnden behandlade , 40 frågan om igångsättningsbesked. Kommunstyrelsen beviljade igångsättningsbesked , 122 inom fastställt investeringsprogram. Efter anbudsöppning och genomgång av livsmedelskrav har vi för avsikt att även nyttja medel på befintligt konto 3708 Livsmedelskrav, ombyggnad. Tekniska nämnden beslutar att ta informationen till protokollet, att även nyttja medel på konto 3708 Livsmedelskrav, ombyggnad, att meddela kommunstyrelsen tekniska nämndens beslut samt att uppdra till tekniska nämndens presidium att fatta beslut om att utse entreprenörer. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Utdrag till: Kommunstyrelsen Bo Davidsson Anders Johnsson Akten

5 Sammanträdesdatum 5 56 Dnr 10/ Motion angående bättre belyst infart till Nybro på väg 31 Bakgrund Ledamoten Sivert Hugosson (kd) har den 19 november 2009 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med följande lydelse: Vi ser det önskvärt att nordvästra infarten till Nybro kompletteras med flera ljuspunkter, förslagsvis från avfarten till ridskolan och till Norra vägen. Förutom en säkrare trafikmiljö skulle det ge ett mer välkomnande intryck när trafikanterna närmas sig Nybro. Därför föreslår vi: att Nybro kommunfullmäktige beslutar att verka för en mera upplyst infart till Nybro på väg 31. Yttrande till kommunstyrelsen önskas före Yttrande från Tekniska förvaltningen Status idag. Väghållare för Rv 31, Orreforsv och Norra vägen, är Trafikverket (fd Vägverket). Åker man norrifrån på Rv 31 möts man av belysning i korsningen Stallvägen, vilken är väl upplyst och åtgärdad med chikan med tanke på oskyddade trafikanter. Ca 700 m söderut finns belysning på de anslutande kommunala gatorna Rismålavägen och Titanvägen samt vid Stilla gatan. Vid korsningen mot Norra vägen finns belysning längs med hela sträckan och vidare söderut mot Rv 25. Totala sträckan som saknar belysning är ca m och skyltad hastighet varierar mellan 50, 70 och 80 km/h. Problem Belysningen är inte jämnt fördelad över sträckan och ögonen inte hinner vänja sig med vare sig mörker eller ljus - man bländas. Risk finns därför att de bilister som kör, speciellt vid mörka och regniga tillfällen, inte uppmärksammar hinder på vägen, vilt eller i värsta fall oskyddade trafikanter. Förslag Att påbörja belysning vid ridstallets utfart från Blads väg innebär att man uppmärksammar bilarna från ridstallet och att ögonen hinner vänja sig när man väl är framme vid belysning och chikan på Stallvägen. Med fortsatt belysning längs med Rv 31 mot Norra vägen har vi erhållit ett jämnt ljusflöde och en säkrare trafikmiljö Rv 31 och för de anslutande gatorna vid Blads väg, Rismålavägen/Titanvägen, Stilla gatan och Norra vägen. Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att med tillstyrkan överlämna motionen till Trafikverket med hemställan att Trafikverket förser riksväg 31 på sträckan Blads väg (ridskolan)-norra vägen med belysning.

6 Sammanträdesdatum 6 56 (forts) Utdrag till: Kommunfullmäktige Karin Thyberg Akten

7 Sammanträdesdatum 7 57 Dnr 10/ Medborgarförslag angående förbud mot raketer och smällare i Nybro kommun Bakgrund KF 59 Dnr 10/0067 Kicki Karlsson har den 18 mars 2010 lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige med följande lydelse: Enligt djurskyddslagen ska djur inte utsättas för onödigt lidande, vilket de gör av detta smällande. Icke främja barnarbete då barn jobbar i fabriker för smällare/raketer. Miljöförstörning av bland annat tungmetaller i smällare/raketer. Brandfara vid smällande. Fara för skador, bland annat ögon, fingrar vid smällande. Förbjud raketer, smällare i hela Nybro kommun eller bara ha skjutning Linnéasjön, så vet alla när och var och under ordnade förhållanden. Kommunfullmäktige har remitterat medborgarförslaget till tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden och begärt svar före Yttrande från Tekniska förvaltningen Enligt Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Nybro kommun gäller för 21 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor följande: Pyrotekniska varor (fyrverkerier, smällare bengaliska eldar med mera) är endast tillåtna att användas, utan särskilt tillstånd från Polismyndigheten, påskafton, Valborgsmässoafton samt nyårsafton från klockan till klockan påföljande dag. Det finns sålunda regler för när skjutning får ske. Tyvärr visar alla inte den hänsyn vare sig mot tider, levande djur eller mot den närmaste omgivningen. Fördelen är ändå att den är begränsad under just dessa tider. Att förbjuda eller endast ha skjutning under ordnade former kan vara svårt att få en acceptans för. Dessutom är det svårt att övervaka ett sådant förbud. Det finns därför ingen anledning att ändra på ordningsföreskriften. Tekniska nämnden besluta att ställa sig bakom förslaget till yttrandet och att överlämna svaret till kommunfullmäktige.

8 Sammanträdesdatum 8 57 (forts) Utdrag till: Kommunfullmäktige Karin Thyberg Akten

9 Sammanträdesdatum 9 58 Dnr 09/ Återremiss av motion angående elbilar Tekniska nämnden behandlade motionen om elbilar , 80. Kommunfullmäktige behandlade motionen varvid den återremitterades till kommunstyrelsen för vidare befordran till tekniska nämnden för komplettering med redovisning av ekonomiska kalkyler för anskaffning och drift av olika fordonstyper. Tekniska förvaltningen har efter bästa förmåga försökt få fram de efterlysta uppgifterna. Det visar sig vara svårt att få fram pålitliga uppgifter. Den batterityp som anses mest lämplig för elbilar är av s k Litium-jon-typ. Sådana uppges kosta tusen kronor. De ska hålla för 1000 laddningar eller mer. Om man räknar med en laddning per arbetsdag skulle ett batteri behöva bytas efter ca fyra år. Växjö Energi driver ett elbilsprojekt. Inom ramen för det har man preliminärbokat 40 elbilar av märket Mitsubishi för vidarebefordran till andra intressenter. De ska levereras i början av Enligt uppgift ska dessa bilars batterier hålla för drift i mil. Tanken är att elbilarna ska nyttjas som tjänstebilar. De ska laddas i vanliga vägguttag under kvällar och nätter. De är fyrsitsiga och uppges förbruka 1,5 kwh per mil. Av det redovisade kan man dra den försiktiga slutsatsen att det kommer att finnas elbilar av flera märken på marknaden inom ca ett år. De kan mycket väl vara ekonomiskt konkurrenskraftiga för speciella ändamål med en körsträcka på upp till 10 mil per dag. Vi föreslår att Nybro kommun ställer sig i kö för att prova en elbil så snart sådana finns på marknaden. Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. Utdrag till: Kommunstyrelsen Akten

10 Sammanträdesdatum Dnr 10/ Yttrande över Kultur med nya ögon - En vägledning hur vi skapar regional tillväxt och attraktivitet genom kultur Nämnderna har beretts möjlighet att ta del av och yttra sig över den rubricerade rapporten. Kultur med nya ögon syftar till att - Lyfta fram kulturens kraft i den personliga, lokala och regionala utvecklingen. - Inspirera till ökad kunskap om länets kultur och dess tillgångar. - Skapa bättre insikt om kulturens olika värden och funktioner. - Uppdatera attityden till kulturen som en ovärderlig samhällsföreteelse. - Utveckla kulturen inom andra samhällsområden. - Definiera de offentliga kulturaktörernas uppdrag och roll i den regionala utvecklingen. - Öppna möjligheten för andra aktörer att ta uppdrag i den regionala utvecklingen. Förvaltningen har översiktligt tagit del av rapporten och instämmer i de framförda förslagen. Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka de förslag som framförs i rapporten Kultur med nya ögon och att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen. Utdrag till: Kommunstyrelsen Akten

11 Sammanträdesdatum Dnr 10/ Rapporter om och kring verksamheten Karin Thyberg informerade om Belysning i Badhusparken. Bengt-Eve informerade om Miljöteknisk undersökning av glasbruksområdet i Pukeberg. Delårsrapport januari april Eventuell uthyrning av före detta Målerås återvinningscentral. Lars Gunnar Hellström informerade Om varmvattenbassängen i Strandvägen. Tekniska nämnden beslutar att ta redovisningen av rapporterna som information till protokollet. Utdrag till: Akten

12 Sammanträdesdatum Dnr 10/ Dnr 10/ Dnr 10/ Dnr 10/ Dnr 10/ Dnr 10/ Dnr 10/ Dnr 10/ Dnr 10/ Dnr 09/ Dnr 10/ Dnr 10/ Dnr 10/ Dnr 10/ Dnr 10/ Dnr 10/ Dnr 10/ Dnr 10/ Anmälan av delegation fattade beslut Anmälan till tekniska nämndens protokoll att följande beslut, med stöd av tekniska nämndens delegation fattats av delegerade inom tekniska förvaltningen. a) , Dnr 10/000099, tillståndsbevis till Kultur och fritid, NYBRO för valborgsmässofirande med brasa, försäljning fackeltåg, fyrverkeri m m på gamla badplatsen samt grönytan vid ishallen. Tiden kl b) , Dnr 10/000099, beslut om förbjuden fordonstrafik på Strandvägen i Nybro från vändplan vid Badhusparken fram till Grönvägen får fordon inte föras. Tiden kl c) , Dnr 10/000099, beslut om förbjuden fordonstrafik på Joelsgatan i Nybro mellan Storgatan och Strandvägen får fordon inte föras. Tiden kl d) , Dnr 10/000067, beslut om parkering tillåten vid Engshyttegatan i Nybro, inom ett område i Nybro (avser 15 markerade platser omedelbart nordost om järnvägsstationen (Denna föreskrift träder i kraft den 19 mars 2010 och gäller till och med den 31 december 2011 och ersätter under denna tid Nybro kommuns lokala trafikföreskrift :00192.) får fordon parkeras under högst 15 min i följd.

13 Sammanträdesdatum (forts) e) , Dnr 10/000077, tillståndsbevis till Bäckebo kyrkokör, c/o Birgitta Strümpel, Marknadsvägen 6, ALSTERBRO till valborgsmässofirande med brasa på Kyrkslätten i Bäckebo. Tiden kl f) , Dnr 10/000103, tillståndsbevis till Orrefors samhällsförening, c/o Per Pettersson, Säteriet 110, ORREFORS till valborgsmässofirande med brasa, tal, sång, högtalare, försäljning, marschaller, fyrverkeri m m på parkområdet invid bruksdammen i centrala Orrefors. Tiden kl g) , Dnr 10/000105, tillståndsbevis till Flygsfors samhällsförening, Patronvägen 18, ORREFORS till valborgsmässofirande med brasa, tal och sång på Bruksgatan, idrottsplatsen Flöget. Tiden kl h) , Dnr 10/000128, tillståndsbevis till Nybro Auto Club, c/o Ivan Karlsson, Kapellgatan 19, MÅLERÅS till folkracetävling i Målerås, industriområdet vid Målerås Mekaniska AB. Tiden kl kl i) , Dnr 10/000116, tillstånd till framförande av minitåg i Nybro 2010 till Nybro Handel, Emmabodvägen 7, NYBRO. j) , Dnr 10/000097, beslut om parkeringstillstånd till Lena Malmqvist. Giltigt t o m Förnyelse k) , Dnr 10/000111, beslut om parkeringstillstånd till Daniel Sundman. Giltigt t o m Förnyelse l) , Dnr 09/000197, beslut om parkeringstillstånd till Kristina Johansson. Giltigt t o m Förnyelse m) , Dnr 10/000114, beslut om parkeringstillstånd till Leonit Drini. Giltigt t o m Nytt n) , Dnr 10/000118, beslut om parkeringstillstånd till Ann- Charlotte Karlsson. Giltigt t o m Förnyelse o) , Dnr 10/000133, beslut om parkeringstillstånd till Edda Lenz. Giltigt t o m Förnyelse p) , Dnr 10/000134, beslut om parkeringstillstånd till Gun Andersson. Giltigt t o m Förnyelse

14 Sammanträdesdatum (forts) q) , Dnr 10/000135, beslut om avslag på parkeringstillstånd till Adolf Gottschlich. r) , Dnr 10/000136, beslut om parkeringstillstånd till Sinisa Gurjanov. Giltigt t o m Förnyelse s) , Dnr 10/000137, beslut om parkeringstillstånd till Barbro Johansson. Giltigt t o m Nytt t) , Dnr 10/000138, beslut om parkeringstillstånd till Thomas Johansson. Giltigt t o m Nytt u) Tillfälliga dispenser att föra fordon inom gågatuområdet till Lennart Jonasson. Tekniska nämnden beslutar att godkänna anmälan av delegationsbeslut. Utdrag till: Akten

15 Sammanträdesdatum Dnr 10/ Dnr 10/ Dnr 10/ Dnr 10/ Dnr 10/ Dnr 10/ Anmälningar Anmäldes och lades till handlingarna. a) Kommunfullmäktiges beslut , 73, godkännande av tidplan för redovisningar till kommunfullmäktige b) Kommunstyrelsens beslut , 103, förtydligande av riktlinjer för hur kommunfullmäktiges antagna detaljplaner ska tolkas vid tillämpning och beräkning av gällande va-taxa. c) Kommunstyrelsens beslut , 95, ungdomspraktik sommaren d) Kommunstyrelsens beslut , 86, bemyndigande att underteckna avtal m m under e) Kommunfullmäktiges beslut , 85, anvisande av medel i samband med byggande av nytt lager för AB Gustaf Kähr. f) Kommunfullmäktiges beslut , 81, tekniska nämndens begäran av överskott i bokslut g) Kommunfullmäktiges beslut , 84, antagande av tilläggsbudget för h) Kommunfullmäktiges beslut , 83, godkännande av årsredovisning för Tekniska nämnden beslutar att ta anmälningsärenden som information till protokollet. Utdrag till: Akten

16 Sammanträdesdatum Avslutning Sammanträdet avslutades med besök vid Tunnelgatan, Badhusparken och Östra Industrispåret.

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 75 Kommunfullmäktige 2011-03-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 75 Kommunfullmäktige 2011-03-28 Sammanträdesdatum 75 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 18.00-20.22 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 199 Plats och tid Stadshussalen, Stora Hotellet, Nybro, klockan 18.00-20.00 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Justerande... Rolf Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Justerande... Rolf Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (21) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 17.30 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Bengt Petersson (C), ersättare för Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Yvonne

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101 Tekniska nämnden = 95-101 Tekniska nämnden sammanträde den 20 december 2010 Informationer och överläggningar 95 Kontroll enligt internkontrollplan 2010 för tekniska kontoret 96 Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Tekniska nämnden 2011-08-25 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s)

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 16.40 2008-10-06 1 (55) Beslutande Ersättare Denny Lawrot (c), ordförande Marie Wallbom (v) Elisabet Rehn (v) Carin Löfgren (m) t.o.m. 432 Stig Andersson (s) Fredrik

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Omsorgsnämnden 2011-12-13

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Omsorgsnämnden 2011-12-13 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björken klockan 14.00 17.30 ande Bertil Johnsson (s) Johan Holm (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Per-Ola Johansson (s) Christer Jonsson (s) ersättare för Milla Dietrichsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-11-17 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 16.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande Berit Ulander

Läs mer