Mall för medicinsk revision Vårdval Västmanland 2011.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mall för medicinsk revision Vårdval Västmanland 2011."

Transkript

1 Mall för medicinsk revision Vårdval Västmanland Bakgrund Landstinget avser fortlöpande göra uppföljning och utvärdering av familjeläkarverksamheten utifrån fastställt familjeläkarprogram, fastställda kravspecifikationer och kvalitetsindikatorer. Syfte Syftet är att tillförsäkra länets befolkning en god hälso- och sjukvård utifrån program och kravspecifikationer. Planering Uppföljningar skall ske på enhetsnivå. Underlag Verksamhets- och utvecklingsplaner enligt mall från Vårdval Västmanland. Verksamhetsberättelse enligt mall från Vårdval Västmanland. Bemanningsplaner med redovisning av namngivna befattningshavare inom familjeläkarenhetens olika kompetensområden, anställda och avtalsknutna som fullgör uppdrag till enhetens listade patienter skall bifogas både verksamhetsplan som berättelse. Prestationsredovisning enligt avtalade kravspecifikationer. Resultat av kvalitetsindikatorer. Vårdval Västmanland genomför med egna eller externa resurser arbetsplatsbesök på varje enskild familjeläkarenhet. 1/10

2 Medicinsk revision Mitt Hjärta FLE Fagersta Medicinsk revision genomförd vid Mitt Hjärta FLE i Fagersta på uppdrag av Kjell Enderborn, chef för Vårdval Västmanland. Revisionen har följt en uppgjord mall som använts av undertecknade vid tidigare medicinsk revision i Landstinget Västmanland. Vi har läst verksamhetsberättelse för 2010 samt patientsäkerhetsberättelse 2011, granskat prestationsstatistik, följsamhet till kravspecifikationer, kvalitetsindikatorer, utfall avseende utlagda kostnader för läkemedel, röntgenundersökningar och hjälpmedel. Vi har fört samtal med Medicinskt ansvarig Mitt Hjärtakoncernen, verksamhetschefen, två enhetschefer, medicinskt ansvarig läkare, övriga läkare och tre distriktssköterskor, en undersköterska samt slumpvis granskat drygt 10 journaler från diagnosgrupperna diabetes, ischemisk hjärtsjukdom, hypertoni och astma/kol. Mitt Hjärtas FLE Fagersta har drygt personer med en listningspoäng på cirka (ca 5,0 % av Landstinget Västmanland) med en övervikt för de äldre åldersgrupperna. Verksamheten är i varierande grad integrerad med medicinmottagningen i samma regi enligt gällande avtal. Verksamheten startade Utgångsläget utgjordes av en i det närmaste obefintlig läkarbemanning, icke ändamålsenliga lokaler, avsaknad av strukturer och formaliserad ledning. Regelbundna träffar i en Samverkansgrupp bestående av representanter från Vårdval Västmanland, Närsjukvården och upphandlingsavdelning har pågått sedan starten om än allt glesare. Lokaler: Mitt Hjärtas FLE har flyttat till samma våningsplan som medicinmottagningen. Samma sak gäller MVC, BVC och familjecentralen i samverkan med kommunen och kyrkan. Samlokaliserat är även konsulter från ortopedi, urologi och gynekologi. Lokalerna ägs av Landstinget Västmanland och är funktionella och handikappanpassade. Någon särskild granskning av lokalerna har inte gjorts. Journalsystemet Profdoc III används av såväl FLE som medicinmottagningen och man arbetar med egen server. Som stöd för rapportering finns Rave III. Mitt Hjärtas FLE utnyttjar idag landstingets telefonväxel men har planer på en egen växel inom kort. Man har samma förutsättningar att mäta framkomlighet på telefon som övriga mottagningar anslutna till landstingets växel. Personalresurser och kompetenser: Två heltids specialister i allmänmedicin finns knutna till mottagningen varav en i huvudsak är engagerad i vården på SÄBO och LSS. Utöver detta finns deltidstjänstgörande specialister i allmänmedicin, allmän internmedicin, ortopedi. För att fylla ut luckor i schemat kontrakteras ytterligare specialister i allmänmedicin, med ambitionen att ha återkommande tjänstgöringsperioder för att kunna erbjuda kontinuitet så långt som möjligt. Vid fem samtidigt tjänstgörande läkare är belastningen rimlig men ofta är antalet färre och med svårigheter att kunna erbjuda läkartider på mottagningen. Detta upplevs ge en ökad arbetsbelastning för distriktssköterskornas. Målsättningen är sex heltidsanställda allmänläkare. 2/10

3 7 distirktssköterskor varav 5 på heltid och två på 75% samt 3 sjuksköterskor på heltid och en på 75%. och 8 undersköterskor på heltid Möjlighet finns till utnyttjande av personal från medicinmottagningen eller vårdavdelningen vid behov. AH-teamet kopplat till vårdavdelningen sköter delvis beredskapen för distriktssköterskorna då Mitt Hjärta genomfört beredskapstjänst för alla sjuksköterskor på sjukhuset. Övriga kompetenser tillgås genom avtal eller andra överenskommelser och redovisas under respektive område. Tillgänglighet: Mottagningen är tillgänglig mellan vardagar, och fram till en dag i veckan. Mottagningen är tillgänglig för tidsbokning per telefon, på mottagningen eller via Mina Vårdkontakter. Klarar vårdgarantin. Telefontid Hänvisning till 1177 mellan och Åtgärdsprogram mot sjunkande tillgänglighet i telefon har givit resultat. Senaste mätning visade på 95 % tillgänglighet. Kontinuitet: Mycket hög kontinuitet för hembesök av läkare inom SÄBO. I princip ingen listning på namngiven läkare för övriga patientgrupper. Listning sker på mottagningen och på team. Bemötande: Generellt något låga resultat vid den Nationella patientenkäten som dock genomfördes strax efter regimskiftet. Ett strukturerat arbete för att förbättra resultatet från den Nationella patientenkäten har genomförts. Någon egen enkät eller förslagslåda används inte. Antalet negativa insändare i lokalpressen bedömer man ha minskat. Besöksstatistik: Antalet redovisade läkarbesök på mottagningen var under 2010 c:a vilket är lägre än landstingsgenomsnittet. Under 2011 har antalet läkarbesök på mottagningen ökat med c:a 10 %. Antalet hemsjukvårdsbesök är högt i relation till medelvärdet i Landstinget Västmanland. Personalrelaterad kvalitet: Någon intern enkät finns inte. Antalet personalmöten har mer än fyrdubblats under senaste året. Korta beslutsvägar inom ledningsgruppen. Personalen uttrycker att arbetssituationen är pressad, mycket lite luft i systemet, tungt vid sjukfrånvaro eller semester. Det rapporteras om ringa respons från ledningen i dessa frågor. Skyddsombud och fack upplever sig inte sedda i tillräcklig omfattning. Skyddskommitté har bildats under hösten 2011 och Mitt Hjärta har avtal med FHV Landstingshälsan. Arbetsmiljö: Låg sjukfrånvaro, låg personalomsättning. Helt nyligen har en inspektion från Arbetsmiljöverket genomförts. Gedigen dokumentation föreligger via egen hemsida. Ledarskap: 3/10

4 Arbetar efter principen närvarande ledarskap, öppna dörrar. Strävar efter tydliga roller. Man har känslan av en platt effektiv organisation. Medarbetarsamtal där även utbildningsbehov diskuteras samt lönerevisionssamtal. Informationsvägar: I huvudsak under arbetsplatsträffar och veckobrev från verksamhetschefen. Fort- och utbildning: Kompetensutvecklat sköterska till astma/kol sköterska, pågående KBT utbildning för en sjuksköterska. Personalen ser positivt på ledningens inställning till fortbildning. Lunchmöte för samtliga läkare varje vecka med olika medicinskt innehåll. All personal har genomgått utbildning i hjärt- lungräddning. Avvikelserapportering: Rutiner finns, ärendena av generell betydelse tas upp på arbetsplatsträffar. Hygienrutiner: Personalkläder med kort ärm, tvätt i Avesta. Tvättsprit finns på alla stationer. Orena instrument, blodsmitta hanteras genom avtal med Landstinget Västmanland. Förbättringsområden: Läkarrekryteringen. Mina vårdkontakter, fortbildningsprogrammet för allmänläkare i Västmanland. Utveckla namngiven läkare inom prioriterade patientgrupper. Översyn Hepatit B vaccination. Sjukvård Samverkan: Uttalad samverkan med medicinmottagningen, ortopedkonsult, geriatriker och vårdavdelningens AH-team vid distriktssköterskeberedskap. God kännedom och gällande samverkansdokument, särskild genväg till dessa finns på egen hemsida. Diabetes: Man rapporterar till NDR genom RAVE III. Åldrad befolkning med närmare 8 % av befolkningen med diabetesdiagnos. Redovisar sammanslaget med medicinmottagningen enligt överenskommelse med NDR. Mitt Hjärta har 800 patienter registrerade vilket visar på en relativt hög ohälsa. FLE har tre diabetessjuksköterskor som samverkar med en diabetessjuksköterska på medicinmottagningen. Journalgranskningen visar adekvat uppföljning avseende provtagning och medicinering. Demens: Har tidigt deltagit i projekt Västmanlandsmodellen. Utreder och behandlar demenssjuka enligt Landstingets samverkansdokument gällande demens. Familjeläkare utreder och behandlar de äldre patienterna och specialist i geriatrik på medicinmottagningen tar hand om de yngre patienterna. 4/10

5 Ischemisk hjärtsjukdom: Utreder och behandlar hjärtpatienter enligt samverkansdokumentet. Journalgranskning stödjer detta. Huvudsaklig samverkan med den egna medicinmottagningen. Förmaksflimmer, Waranbehandling: Drygt 500 Waranbehandlade patienter, de flesta med flimmerdiagnos. 73% av PKvärden inom terapeutisk nivå. Värdena dock framtagna på plats vid revisionen, redovisningen till Landstinget Västmanland är klart bristfällig. Strukturerat omhändertagande av Waranpatienter, med få inblandade vid ordination. Journalgranskning stödjer bra Waranverksamhet. Planerar att införa Auricula. KOL: Astma/KOL mottagning under uppbyggnad, en sköterska är nyligen kompetensutvecklad för ändamålet. Rökavvänjning, se Förebyggande. Jourorganisation: Primärjouren sköts via avtal med Dalarna och bakjouren genom MOFFA. Distriktssköterskeberedskap sköts med hjälp av AH-teamet. Förbättringsområden: Kvaliteten i rapporteringarna till Vårdval Västmanland måste förbättras. 5/10

6 Hemsjukvård Kompetenskrav: Två distriktssköterskor arbetar huvudsakligen med hemsjukvård. Undersköterskor deltar med bla medicindispensering samt insulingivning. En läkare deltar i hemsjukvårdsarbetet men inte lika frekvent och strukturerat som för hemsjukvårdspatienter på SÄBO Samverkan: Läkaren med ansvar för SÄBO samverkar i uppbyggnad av rutiner med kommunen. Kvalitet: Genomför och rapporterar läkemedelsgenomgångar. Vårdplaneringar rapporteras inte beroende på bristande kontaktregistrering av denna uppgift även om de genomförs. Aktiva med Senior Alert. Tillgänglighet: Mycket god. Kontinuitet: Läkarkontinuiteten vid hembesök på SÄBO är mycket god. Vanligen annan läkare om behov av mottagningsbesök föreligger. Förbättringsområden: Tydligare definition av hemsjukvårdspatienter och märkning i journal för att lätt kunna identifiera sina hemsjukvårdspatienter. Förbättra kontaktregistrering vad gäller vårdplanering för att kunna ge en bättre rapportering till Vårdval Västmanland avseende vårdplaneringar. 6/10

7 Förebyggande Samverkan: Samverkar med kommunens missbruksenhet och psykiatrin. Kan bistå med receptförskrivning av Antabus. Hänvisar till Hälsocenter dock inte med någon klar struktur. Kvalitet: Utvecklar en Livsstilsmottagning. Hänvisar till Sluta röka linjen Läkemedelsförskrivning. OFA är inte etablerat på Mitt Hjärtas FLE. Mitt Hjärtas har ett strukturerat omhändertagande av kostfrågor med både dietist och kostvetare samt även läkare inkopplade efter behov. Utbildade distriktssköterska inom området diabetes medverka också vid kostrådgivning. Föreläsningar för allmänheten sker i Mitt Hjärtas café inom området hälsa exempelvis kost, motion, träning vilket annonseras i lokalpressen. Förbättringsområden: Koppla rökstopp till den kommande KOL-sköterskan. Inväntar konsekvenserna av Socialstyrelsens riktlinjer inom detta område. Utveckla samverkan med Hälsocenter 7/10

8 Rehabilitering Samverkan: Integrerat med övrig rehabilitering kopplat till medicinmottagningen och avdelningen. Samverkar med Hälsocenter vid multimodal rehabilitering. Rehab bassäng finns tillgänglig alla vardagar med rehab personal från Mitt Hjärta. Kompetenser: Köper tjänster av IMÅL AB. Sjukgymnaster, sjukgymnastbiträde. Egna arbetsterapeuter, psykoterapeut med steg 3 utbildning samt med steg 2 utbildning KBT, dietistkonsult, kostvetare. OTA kommer 1 gång/mån. Kvalitet: Renoverade lokaler, förnyad utrustning. Utvecklat multimodalt team för bedömning och behandling. Tillgång till bassäng efter remiss från sjukgymnast. Förbättringsområden: Felaktigheter i redovisning av prestationer, måste ses över då all produktion i dagsläget ej kommer med vid redovisningar. Internrevision av sjukgymnasternas produktion pågår Utveckla samverkan med den kommunala rehabiliteringen. 8/10

9 Kvalitetsindikatorer Utvecklat en egen kvalitetsdatabas utsprungen från Kvalprak. Läkemedel: DU90 %: Ökat följsamheten till baslistan med 4 % under 2011 vilket är mer än genomsnittet i Landstinget Västmanland. Ligger strax under medelvärdet i Västmanland. Ekonomi/strategi DEKAL (decentraliserat kostnadsansvar) Förbättring från minusresultat i början på 2011 till plusresultat under hösten Röntgenremisser Redovisning av röntgenförbrukning visar sig vara gemensam för FLE och medicinmottagningen. Detta försvårar bedömningen av detta område. Antalet röntgenremisser ligger strax under länssnittet när hänsyn tagits till de undersökningar som utförts efter remiss från medicinmottagningen. Stort värde med diskussionen mellan ortoped och allmänläkare för att optimera antalet röntgenremisser. Mödrahälsovård och barnhälsovård Uppföljning utförs av MHV respektive BHV teamen. Man uppvisar på Mitt Hjärta en mycket stor stolthet över utvecklingen av MHV, BHV och familjecentralen i samverkan med kommunen och kyrkan. Man har två barnmorskor vilket ger en bra tillgänglighet dagtid. Sammanfattning Vi har gått igenom de olika handlingar som beskriver planer och genomförda prestationer samt redovisning av kvalitetskrav inklusive kompetenskrav, patientupplevelse, granskat journalsystem och avvikelsehantering. Vi har också samtalat med samtliga personalgrupper angående organisation, struktur och samverkansformer med olika vårdaktörer både inom och utanför den egna enheten. Vi har inte kunnat finna att man brister i sitt utövande av sitt åtagande gentemot Vårdval Västmanland eller i sitt professionella utövande gentemot sina patienter. Bedömning Vår bedömning av Mitt Hjärtas familjeläkarmottagning i Fagersta är att det är en mottagning med en lång och tung historia av undermålig bemanning, frekventa 9/10

10 stafettläkare om ens det. Genom ett målmedvetet arbete med rekrytering har situationen förbättrats men fortfarande är det långt kvar. Ett positivt undantag är arbetet med patienter boende på SÄBO, som har en synnerligen god såväl kontinuitet som tillgänglighet till familjeläkare. Strukturerna på mottagningen är utmärkta, kompetensutvecklingen målmedveten mot de prioriterade områden som landstinget pekat ut inom t ex KOL, demens och multimodal rehabilitering. Samverkan med medicinmottagningen förefaller kunna ha ännu större synergivinster än var som hittills uppnåtts. En större kontaktyta mot länets övriga familjeläkare i fortbildningssammanhang rekommenderas liksom en större precision och utveckling av redovisningsrutinerna avseende landstingets kvalitetsparametrar. Dokumentet har granskats av Mitt Hjärtas företrädare. Korrigeringar och kompletteringar har gjorts där felaktigheter eller missförstånd uppstått. Västerås Gunnar Dahlberg Specialist i allmänmedicin Informationsläkare Läkemedelskommittén Västmanland Birger Thorell Specialist i allmänmedicin Informationsläkare Läkemedelskommittén Västmanland 10/10

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning Delårsbokslut mars 2015 Primärvårdsförvaltning april 2015 1 Landstinget Blekinge 2015-04-20 Dnr 2015/ Primärvårdsförvaltningen RosMarie Nilsson Till Nämnden för primärvård och folktandvård Delårsbokslut

Läs mer

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 2012-02-21 Kvalitetsenheten Lena Kallin-Persson Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation TioHundra AB 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Författare: Charlotta George Nils Rydmarker Teresa Herlin Helseplan Gamla Brogatan 30 111 20 Stockholm

Läs mer

Läkarsekreterares arbetsvillkor

Läkarsekreterares arbetsvillkor Revisionsrapport* Läkarsekreterares arbetsvillkor Landstinget Halland 5 november 2007 Bo Thörn *connectedthinking Sammanfattning Revisorerna i Landstinget Halland har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Ackreditering Vårdval VGR Nötkärnan Vård och Omsorg AB med dotterbolag. Ackrediteringar Vårdval VGR Nötkärnan Vård och Omsorg AB med dotterbolag

Ackreditering Vårdval VGR Nötkärnan Vård och Omsorg AB med dotterbolag. Ackrediteringar Vårdval VGR Nötkärnan Vård och Omsorg AB med dotterbolag Ackrediteringar Vårdval VGR Nötkärnan Vård och Omsorg AB med dotterbolag 1 Innehåll: Sid 1. Nötkärnan Vård och Omsorg AB 3 2. Nötkärnan vårdenheter de medarbetarägda alternativen 4 3. Verksamhetsidé, inriktning

Läs mer

Granskning av tre hälsocentraler. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av tre hälsocentraler. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av tre hälsocentraler Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-04 14REV38 2(16) Sammanfattning De omstruktureringar som genomfördes vid sjukhusen under 2009-2012 grundades bland aannat

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård 2015 Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård INNEHÅLL Lite bättre varje dag... 5 God och trygg vård... 6 Kvalitetsmått inom primärvården... 9 De största folksjukdomarna... 11 Mäta och följa upp

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning 3 Sammanfattning 4 Kvalitets- och säkerhetsarbete i TioHundra AB

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus. 1. Sammanfattning. Sida 1(28)

Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus. 1. Sammanfattning. Sida 1(28) Sida 1(28) Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus 1. Sammanfattning Denna verksamhetsplan visar hur sjukhuset vill utveckla verksamheten under året, genom att vi fokuserar på vårt uppdrag och våra

Läs mer

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård VÅRDVAL DALARNA Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård Dalarnas Sjukvårdsparti Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Dalarnas

Läs mer

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Slutrapport Åsa Bergman Bruhn och Lena Olai, mars 2015. Reviderad maj 2015. Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Organisation... 3 Resurser...

Läs mer

Medicinsk revision, en del i internkontrollen

Medicinsk revision, en del i internkontrollen Medicinsk revision, en del i internkontrollen Stockholm 2009-10-13 Helseplan Consulting Group AB Kungsgatan 55, 111 22 Stockolm Telefon: 021-12 99 88 / Fax: 021-12 99 97 Organisationsnummer: 556763-1428

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TVÅ FÖRSTA KVARTALEN 2012 Rehabiliteringsgarantin 1 Rehabiliteringsgarantin 2 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller att förebygga sjukskrivning

Läs mer

MILJÖ- OCH KVALITETSBOKSLUT CAPIO GERIATRIK NACKA 2013

MILJÖ- OCH KVALITETSBOKSLUT CAPIO GERIATRIK NACKA 2013 MILJÖ- OCH KVALITETSBOKSLUT CAPIO GERIATRIK NACKA 2013 1 1 INTRODUKTION... 4 2 VERKSAMHETSIDÉ... 4 3 KUNSKAPSBASERAD OCH ÄNDAMÅLSENLIG HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. 8 3.1 SVENSKA PALLIATIVREGISTRET... 8 3.2 SVENSKA

Läs mer

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer?

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? REVISIONSRAPPORT 2013-08-27 Sid 1 (2) Dnr: 12REK19 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? Bakgrund Demenssjukas vård och omsorg kostar årligen

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 20 december 2006 180 212 Kent Ögren (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Britt Westerlund (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman

Läs mer

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Uppdrag och revisionsfråga 4 1.3. Metod och

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Vårdcentraler och husläkarmottagningar i vårdvalssystemet vilka är företagarna?

Vårdcentraler och husläkarmottagningar i vårdvalssystemet vilka är företagarna? Vårdcentraler och husläkarmottagningar i vårdvalssystemet vilka är företagarna? Studie av företagen som etablerar sig i vårdval Halland, Stockholm, Kronoberg, respektive Västmanland Rapport 0076 Vårdcentraler

Läs mer

Resultatet av granskningen redovisas i bifogad granskningsrapport.

Resultatet av granskningen redovisas i bifogad granskningsrapport. ~.6 Jä.mtlandS Läns Landsting Landstingets revisorer Skrivelse 1 (2) 2012-01-16 Dnr REVj17j2011 Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-14 75 28 Landstingsstyrelsen Granskning av n (BUP) På vårt uppdrag

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Inledning Hemsjukvården är en ny verksamhet i kommunens regi sedan 130201. Vi utgår från lilla herrgården på Strömbackaskolans område och har hela kommunen som arbetsfält.

Läs mer

LANDSTINGS- REVISORERNA

LANDSTINGS- REVISORERNA LANDSTINGS- REVISORERNA Projektrapport Nr 8/2010 Patientströmmar vid behov av akut sjukvård för barn Det saknas ett helhetsgrepp på sjukvården för barn över vårdgrenarnas gränser Det är otydligt var föräldrar

Läs mer

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns.

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 47 Årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Södersjukhuset 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Södersjukhuset 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Södersjukhuset 2013 Innehållsförteckning Förord 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 5 Struktur för uppföljning/utvärdering

Läs mer

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden SN 2014-12-02 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-12-02, klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2013. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2013. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2013 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning/sammanfattning 3 Kvalitets-, patient- och brukarsäkerhetsarbete

Läs mer