PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG"

Transkript

1 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari Syftet med lagen är att förhindra och minska vårdskador samt öka patientsäkerheten. Den nya lagen innehåller bestämmelser om att vårdgivare ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Förebyggande åtgärder krävs för att förhindra vårdskador. Det innebär bland annat att vi ska utreda händelser i verksamheten som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada, att ge patienter och närstående information och möjligheter att bidra till patientsäkerhetsarbetet samt att rapportera legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms utgöra en fara för patientsäkerheten till Socialstyrelsen. Organisation Aleris Omsorg, Trygghetens Vård- och Omsorgsboende, ansvarar för att planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på en god och säker vård och att en god hygienisk standard uppfylls enligt hälso- och sjukvårdslagen(hsl). Patienterna ska erbjudas trygg, lättillgänglig vård med god kontinuitet. Vården ska bedrivas med respekt för patienternas integritet och självbestämmande. Mål för hälso- och sjukvården finns i Aleris affärsplan för tillkommer gör de mål som uppdragsgivaren fastställt. Samtliga mål kommer att följas upp under Trygghetens Vård- och Omsorgsboende bedriver vård och omsorg för personer med somatiska sjukdomar. Boendet har 31 lägenheter med möjlighet att vårda 33 personer då två lägenheter rymmer två personer. Vi arbetar med ledningsgrupp. Deltagarna i ledningsgruppen består av verksamhetschef, sjuksköterskor, sjukgymnast och driftledare. Ledningsgruppen har under 2014 huvudsakligen arbetat att stärka upp övriga medarbetare i sitt kontaktmannaskap så att ett större ansvar läggs på dessa i kontakten med de boende. Ledningsgruppen har arbetat med att stimulera bättre informationsöverföring mellan yrkesgrupperna, dels genom möjlighet att läsa varandras journaler samt tätare teammöten. Ledningsgruppen har vidare arbetat med uppföljning av klagomål samt med avtalsuppföljning. Handlingsplaner har tagits fram med åtgärder där samtliga yrkesgrupper varit delaktiga. Fallolyckor har följts upp av sjukgymnast och arbetsterapeut i nära samarbete med övriga yrkeskategorier. De har även gjort analyser av orsakerna till fallen. Generella och individuella preventiva åtgärder har tagits fram.

2 För att säkerställa att alla i teamet arbetar mot de boendes individuella mål arbetar vi med teammöten där vi systematiskt går igenom de olika behoven hos den boende var tredje månad. Teamet består av omvårdnadsansvarig sjuksköterska, kontaktperson, sjukgymnast och arbetsterapeut. Då behov uppstår konsulteras dietist. Verksamhetschef Verksamhetschef för hälso- och sjukvård ansvarar för att vården drivs utifrån gällande lagar, föreskrifter och rutiner fastställda av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). I ansvaret ingår att se till att resursanvändning och bemanning är optimal för att uppnå god och säker vård samt att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och anmäla hälso- och sjukvårdpersonal som utgör en patientsäkerhetsrisk, till Socialstyrelsen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas) MAS bevakar att hälso- och sjukvårdens kvalitet och säkerhet upprätthålls i särskilda boenden och dagverksamheter. I uppgifterna ingår att utarbeta rutiner bland annat för läkemedelshantering, delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter och dokumentation samt följa upp att dessa efterlevs. MAS ska göra anmälan enligt Lex Maria till Socialstyrelsen om en patient i samband med vård och behandling har skadats allvarligt eller utsatts för risk att skadas allvarligt. Genom årlig kartläggning följer Aleris MAS kvalitetsutvecklare för hälso- och sjukvården upp kvalitetsindikatorer i hälso- och sjukvården samt redovisar dessa i till Aleris ledning. Hälso- och sjukvårdspersonal Hälso- och sjukvårdspersonal, d v s sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och dietister, har skyldighet att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och ska bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls samt rapportera risker och negativa händelser till MAS och verksamhetschef. Omsorgspersonal Omsorgspersonalen har skyldighet att följa de riktlinjer och rutiner som styr hälso- och sjukvården. De ska medverka i patientsäkerhetsarbetet och rapportera risker samt negativa händelser som inträffar i samband med vård och behandling.

3 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 Aleris Omsorg Förebyggande av vårdskador ska ske genom: Riskbedömningar Trygghetens Vård- och Omsorgsboende ska utföra riskbedömningar på individnivå och vidta åtgärder vid förhöjd risk. Riskbedömningarna är en del av det preventiva arbetet för att förebygga vårdskador gällande fall, malnutrition och tryckskada detta görs främst genom mätinstumentet Senior alert. Antal utförda riskbedömning 2014 Verksamhet Antal patienter Riskbedömning Fall Riskbedömning Malnutrition Riskbedömning Tryckskada Tryggheten Avvikelsehantering Syftet med avvikelsehantering är att genom systematisk uppföljning av avvikelserna öka kunskapen hos personalen om risker i hälso- och sjukvården så att riskerna minimeras genom i första hand förebyggande åtgärder samt utveckling av metoder och arbetssätt. Avvikelser 2014 Fall som Fall som Läkemedel Informations Verksamhet Antal Fall lett till lett till MTP Tryckskada överföring patienter skada fraktur Tryggheten Hur många avvikelser har lett till en Lex Maria-anmälan? Inga avvikelser. Samtliga övriga avvikelser har hanterats i Aleris lokala avvikelsehantering samt delgetts ansvarig MAS. Trygghetens Vård- och Omsorgsboende har ett forum (ledningsgruppen) för diskussion och beslut om åtgärder gällande uppkomna avvikelser för att lära av misstag så återupprepning ej sker. Vårdhygien Trygghetens Vård- och Omsorgsboende har avtal med vårdhygien och har genomfört hygienronder under Trygghetens Vård- och Omsorgsboende har tre utbildade Hygienombud.

4 Samtliga medarbetare har genomgått den E-baserade hygienutbildningen under Läkemedelsbehandling Extern granskning av läkemedelshanteringen har genomförts under Systematisk läkemedelsgenomgång har genomförts för samtliga vårdtagare med läkemedelsbehandling. Dokumentation Dokumentation görs i journalsystemet Safe Doc. Alla medarbetare har personlig inloggning och utbildning i systemet. Sjuksköterskan och paramedicinare skriver vårdplaner som förvaras i patientens SoL-pärm. Direkt dialog mellan kontaktman, sjuksköterska och paramedicinare sker så att alla berörda medarbetare får rätt information. Ytterligare har alla medarbetare tillgång att läsa HSL journaler och vårdplaner i Safe Doc. I de boendes Genomförandeplan tas hänsyn till viktig HSL information. Tandvård I samband med inflyttning erbjuds patienterna en kostnadsfri munhälsobedömning. Om de tackar nej erbjuds man på nytt nästkommande år. Resultatet av munhälsobedömningen kan leda till behov av nödvändig tandvård. Hygien Rutiner finns för Självskattning och observation av följsamhet till basala hygienrutiner finns på verksamheten. Vi arbetar med att förebygga smittspridning genom utbildning till personal, självskattning och observation av efterföljning av de basala hygienrutinerna. Utbildade hygienombud: Ja Medarbetarna har genomgått E- utbildning: Ja Har självskattning genomförts: Ja. Sårvård Utbildning av extern konsult har genomförts i sårvård för alla sjuksköterskor dag och natt där fokus låg på trycksår och venösa- och/eller arteriella bensår. Vård i livets slut Samtliga sjuksköterskor, både dag och natt, har gått utbildning i LCP Liverpool Care Pathway ett arbetssätt för palliativ vård. Den sjuksköterska som är palliativt ombud har haft flera utbildningstillfällen. Journalgranskning av 10 av våra egna, tidigare journaler i palliativ vård har skett och skickats till Stockholms sjukhem för granskning och vi står nu inför att implementera LCP.

5 PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 Teambaserade riskbedömningar på individnivå ska utföras på samtliga vårdtagare som inte uttryckligen motsätter sig detta. Vi kommer att fortsätter med riskbedömning av munhälsa enligt ROAG på alla nya patienten som flyttar in. Riskbedömningarna genomförs var 6:e månad samt vid behov. Vård- eller rehabplan skrivs då risker påvisas. Registrering i nationella kvalitetsregistret Senior Alert kommer fortsatt att ske under Systematiska läkemedelsgenomgångar i samarbete med respektive läkarföretag för alla patienter med läkemedelsbehandling ska ske under Utveckling och kvalitetssäkring av vården i livets slut kommer att ske genom att vi fortsätter registrera i nationellt palliativt kvalitetsregister. Vi kommer fortsätta jobba med LCP, Liverpool Care Pathway, som är ett systematiskt arbetssätt för patienter i livets slut och utbilda alla medarbetare successivt i detta. Samtliga patienter kommer att erbjudas någon form av energirik dryck eller mat under sen kväll/natt/tidig morgon för att hålla nattfastan under 11 timmar. Då patienter tackar nej till detta ska patienten informeras om riskerna och dokumentation ska ske i HSL-journalen. Patienter och närstående ska ges möjlighet att ge synpunkter och delta mera aktivt i patientsäkerhetsarbetet. Vi kommer att satsa på att jobba med större samverkan mellan sjuksköterskor dag och natt genom att ha gemensamt ansvar för olika områden med en sjuksköterska från dagen och en från natten (t. ex inom områdena nutrition, smärta och palliativ vård) I början av året kommer vi att träffas på planeringsdagar som innefattar både natt och dagpersonal för att säkerhetsställa vården under hela arbetsdygnet. Vi kommer även att införa ett mer utvecklat teamarbete mellan sjuksköterska och undersköterska. Var tredje månad hålls ett teammöte för varje patient där bland annat senioralert uppdateras och vård och rehab-planen disskuteras. Inför dessa möten ska omvårdnadsansvarig sjuksköterska gå ut och delta i omvårdnadsarbetet, dels för att hålla sig a jour med patientens hälsostatus men också för att stötta och, vid behov undervisa undersköterskan i omvårdnadsarbetet. I samarbete med familjeläkarna har ett fallrisk projekt startas i syfte att minska fall och jobba mer preventivt med fallrisker. Vi kommer under 2015 starta upp en så kallad tidbok med läkare där patientens kontaktperson ska delta vid ronden. Detta för att säkerhetsställa att viktig information kommer fram till läkaren som sedan kan göra en korrekt bedömning och åtgärd utifrån detta.

6 Vi kommer att arbeta förebyggande med smittspridning genom självskattning och observation av följsamhet till basala hygienrutinerna. Hygienombud och sjuksköterskor håller utbildningar till övrig personal. E- utbildning i hygien ska genomföras av samtlig personal samt alla nyanställda. Riskanalyser ska utföras och dokumenteras vid eventuella förändringar i organisation, bemanning och andra förändringar som kan påverka säkerheten för vårdtagarna. Punktprevalensmätning skall genomföras under Uppföljning kommer att ske årligen av den medicinskt ansvarig sjuksköterskan. Solna Maria Thyberg Verksamhetschef, Trygghetens Vård- och Omsorgsboende Aleris Omsorg AB

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 213 214-3 -1 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Kastanjens vårdboende, Vardaga Datum och ansvarig för innehållet: 2015.03.26 Birgitta Gullqvist,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Sektor Omsorg Patientsäkerhetsberättelse för Götene Kommun 2014 Götene 20150227 Ansvarig för innehållet Angela Olausson Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Verksamhetschef HSL 1 Innehåll Patientsäkerhetsberättelse...

Läs mer

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 2012-02-21 Kvalitetsenheten Lena Kallin-Persson Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation TioHundra AB 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvård i Älvsbyns Kommun 2011 Annika Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Älvsbyns Kommun Patientsäkerhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse OMVÅRDNAD GÄVLE Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Omvårdnad Gävle 2013 2014-03-17 Lisa Hartung, MAS Britt Aspgren, MAS Patrik Bergman, kvalitetscontroller 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 20 mars 2014 Sidan 3 av 180 Ärende 1 Sidan 4 av 180 Sidan 5 av 180 TJÄNSTESKRIVELSE Socialkontoret Marita Lindell-Jansson/MAS Datum Vår beteckning

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014

Patientsäkerhetsberättelse 2014 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Eva Björklund Socialtjänsten 046-73 96 27 Eva Björklund@kavlinge.se Kävlinge kommun, Kullagatan 2, Kävlinge 244 80 www.kavlinge.se Innehåll Allmänt... 3 Organisatoriskt

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Inledning Hemsjukvården är en ny verksamhet i kommunens regi sedan 130201. Vi utgår från lilla herrgården på Strömbackaskolans område och har hela kommunen som arbetsfält.

Läs mer

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Äldrenämnden. Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen .Uppsala ) TIkomMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 4 Handläggare Eva Erikson Datum Diarienummer 2014-11-07 ALN-2014-0112.30 Äldrenämnden Planerad avtalsuppföljning vid vård- och omsorgsboendet Glimmervägen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Carema Sjukvård AB

Patientsäkerhetsberättelse för Carema Sjukvård AB Patientsäkerhetsberättelse för Carema Sjukvård AB För år 2012 2013-02-20 Jörgen Månsson Chefsläkare Carema Sjukvård/Capio 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

xx Dan Munther, (KD) 39

xx Dan Munther, (KD) 39 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 24 Omsorgsnämnden 2013-02-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-15:05, ajournering får rast mellan

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning 3 Sammanfattning 4 Kvalitets- och säkerhetsarbete i TioHundra AB

Läs mer

2013-09-09 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Social Omsorg utformat med ledning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9. Fastställd av socialnämnden 2013-09-26.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården?

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Ny lag för säker vård Alldeles för många patienter drabbas av onödiga vårdskador - vårdskador som hade kunnat förhindras med ett effektivare patientsäkerhetsarbete.

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Skara 2012-11-21 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Skara kommun har ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret omfattar den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr

Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2010-02-11 Socialnämnden den 8 mars 2010 1(8) SN 2010/0022 Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården på bostäder med

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer