Innehåll LKF. Vår verksamhet. Reportage. Våra fokusområden. Årsredovisning. Innehåll 3 Året i korthet 4 Nyckeltal 5 VD-ord 6 Vårt uppdrag 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll LKF. Vår verksamhet. Reportage. Våra fokusområden. Årsredovisning. Innehåll 3 Året i korthet 4 Nyckeltal 5 VD-ord 6 Vårt uppdrag 8"

Transkript

1 Årsredovisning 2006

2 LKF - Linköpings Kommunala Fastigheter AB (publ) Redaktör Ulla Anse Produktion, grafisk form och illustrationer Jerhammar & Co Reklambyrå AB Foto Göran Billeson - Göran Billeson bilder AB, Peter Karlsson - Svarteld form & foto, Oskar Lüren - Fotograf Oskar, Lasse Hejdenberg - Hejdlösa Bilder, Ablestock Tryck Norrköpings Tryckeri AB LKF - Linköpings Kommunala Fastigheter AB (publ) Södra Stånggatan 1 Box Linköping Org nr Tel Fax epost webbplats

3 Innehåll LKF Innehåll 3 Året i korthet 4 Nyckeltal 5 VD-ord 6 Vårt uppdrag 8 Vår verksamhet Skola 11 Omsorg 12 Special 13 Sport 14 Reportage Fossil olja fasas ut 16 Många alternativ till den fossila oljan 17 Moderna tider i skolan 18 Ny mötesplats för Linköpings idrottsintresserade 20 Nya spelare hittar till Racketcenter 22 Våra fokusområden Kund 24 Samhälle 26 Medarbetare 28 Processer 29 Ekonomi 30 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 34 Resultaträkning 37 Balansräkning 38 Kassaflödesanalys 40 Noter och kommentarer 41 Revisionsberättelse 46 Granskningsrapport 47 Värdeutlåtande 48 Företagsledning 49 Styrelse, vd och revisor 50 Fastighetsförteckning 52 LKF Innehåll

4 4 Året i korthet RESULTAT Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 57 miljoner kronor (56). FINANSER LKF fick ett högt kreditbetyg och förutsättningar för att arbeta effektivt med företagets finanser. KUNDVÅRD Resultatet av årets kundenkät gav LKF ett nöjdkundindex (NKI) på 65 (70). SKOLA En ny förskola med plats för 40 barn byggdes i Ekängen. SPECIAL Linköpings kommun byggde en ny brandstation och räddningscentral i Lambohov. Anläggningen förvaltas av LKF. SPORT Den gamla tennishallen på Stångebro byggdes om till Racketcenter, en modern anläggning för träning och tävling i fyra racketsporter. SKOLA En byggnad på Slestadskolan som brann ner föregående år byggdes upp och togs åter i bruk. SPORT Femtioårsjubileum för Sporthallen. Entréområdet rustades upp med bland annat ny markbeläggning och belysning. SPECIAL Konserthuset genomgick en invändig renovering med bland annat ny färgsättning och golvbeläggning. SKOLA Skolgårdarna på Nygårdsskolan och Rosendalsskolan rustades upp med en säkrare och trevligare utomhusmiljö för eleverna. SKOLA Avtal tecknades om försäljning av Berga Skola, där skolverksamheten avvecklas sommaren SKOLA/SPECIAL Rystad skola, två förskolor samt en mindre butiksfastighet såldes. OMSORG En standardmodell för nybyggnad av gruppbostäder arbetades fram tillsammans med Omsorgsnämnden. Årsredovisning 2006 LKF Året i korthet 2006

5 Bruksarea fördelad på typ av lokaler Resultat efter finansnetto mnkr Förskolor och grundskolor 45% Gymnasier 16% Omsorg 15% Sport och fritid 13% Konserthus 4% Övrigt 7% År Nyckeltal Definitioner se sid Femårsöversikt Koncernen Hyresintäkter mnkr Resultat efter finansnetto mnkr Kassaflöde före investeringar mnkr Investeringar mnkr Eget kapital mnkr Balansomslutning mnkr Bokförda värden mnkr Soliditet % Soliditet m h t marknadsvärdering % Avkastning på totalt kapital % 4,9 5,1 5,1 5,3 5,7 Avkastning på eget kapital % 11,9 12,5 12,5 10,5 10,4 Direktavkastning % 10,4 10,4 10,3 10,2 10,3 Ränteteckningsgrad, kassaflödesmässig ggr Area, kvm BRA Nyckeltal för respektive bolag ) LKF KILAB 2) LSAB 3) Hyresintäkter mnkr Resultat efter finansnetto mnkr Bokförda värden mnkr Soliditet % Avkastning på totalt kapital % 5,1-0,3 2,4 Avkastning på eget kapital % 11,6-0,3 3,6 Direktavkastning % 11,7 3,4 7,6 Area, kvm BRA ) Skillnad melllan summa bolag och koncern beror på koncernelemineringar 2) Konserthuset i Linköping AB 2) Linköpings Sportfastigheter AB Nyckeltal för verksamheten Kundnöjdhet NKI Energiförbrukning kwh/m Utbildningstimmar h Sjukfrånvaro % 1,7 0,8 1,8 Årsredovisning 2006 LKF Nyckeltal

6 VD-ORDET 2006 Utvecklingsarbete ger framgång kännetecknades av att det var det år då miljödiskussionen blev en högaktuell samhällsfråga. På LKF har vi ett genuint miljöengagemang. Vi var bland de första av regionens fastighetsbolag att bli certifierade enligt ISO14001 och vi var tidiga med att pröva rapsolja som ersättning för fossil eldningsolja. För oss som fastighetsförvaltare är det intressant att få vara med i utvecklingen mot mer effektiv och miljövänlig energianvändning. Ett exempel på vårt miljöengagemang är vårt stöd till den satsning på närvärme som görs av en lokal företagare i Nykil och Ulrika. I just det här projektet finns flera vinster: en minskad miljöbelastning genom att vi värmer våra fastigheter med biologiska, närproducerade bränslen, ett kostnadseffektivt alternativ för LKF och ett bidrag till utvecklingen av det lokala företagandet. En framträdande del i LKFs miljöengagemang är vårt fortsatta arbete med energieffektiviseringar. Energiförbrukningen har samtidigt en stark påverkan på bolagets ekonomi. Idag är energikostnaden den största kostnaden vi har i företaget tillsammans med finansiella kostnader. Det är viktigt att vi arbetar med detta i åtanke och fortsätter våra ansträngningar med bland annat energibesparingar i våra byggnader. Ett ständigt pågående utvecklingsarbete rör vårt samarbete med våra kunder. I den årliga kundundersökningen såg vi en nedgång i NKI under Resultatet är fortfarande förhållandevis bra men minskningen är en väckarklocka för oss. Våra analyser visar att nedgången främst grundar sig i brister i informationen i samband med underhåll och ombyggnadsprojekt samt att vi ibland har varit svåra att nå i dagliga förvaltningsfrågor. Vi ska nu arbeta målmedvetet för att förbättra oss i detta avseende, så att vi lever upp till och gärna även överträffar de förväntningar som ställs på oss. Kundvård och den stora investeringsvolym som fick sin början 2006 kommer att prägla LKFs verksamhet det kommande året. Utmaningen för oss blir att utveckla vår roll som leverantör och beställare. Det kräver hårt arbete och engagemang. Det är det som ger framgång och 2007 ska bli ännu ett framgångsrikt år för LKF. Fastighetsförsäljning har varit en viktig del i vårt arbete Vi har träffat avtal med HSB och Riksbyggen om att sälja Berga Skola, sedan Linköpings kommun beslutat att avveckla verksamheten i fastigheten. Vi har även sålt Rystad skola och ett par förskolor av samma anledning. Försäljningarna karaktäriseras av att de är ekonomiskt sunda för LKF och att fastigheternas nya användning bidrar till utvecklingen i respektive område. Ur ekonomisk synpunkt har det gångna året varit gott för LKF. Företaget är ekonomiskt stabilt. Vid inledningen av året fick vi ett högt ratingbetyg, som visar att det finns en trovärdighet för LKF på finansmarknaden. Detta har varit ett medel för att arbeta effektivt med företagets finanser och vi har fått en bra finansiering av bolagets fastighetsbestånd. Per Ridne, vd Årsredovisning 2006 LKF Vd-ordet 2006

7 Året kännetecknades av engagemang för kunder och miljö, stor investeringsvolym och ett gott ekonomiskt resultat. Per Ridne, vd 7 Årsredovisning 2006 LKF Kapitel

8 8 VÅRT UPPDRAG LKF ska vara det givna valet LKF ska äga, utveckla och hyra ut lokaler och fastigheter till kommunal och annan offentlig verksamhet i Linköpings kommun. LKFs ambition är att vara marknadsledande inom sitt område och därmed också vara det givna valet av hyresvärd för verksamhetslokaler. Affärsidé LKFs affärsidé är att aktivt äga, utveckla och hyra ut lokaler och fastigheter till offentlig verksamhet i Linköpings kommun. Verksamheten ska kännetecknas av:» Kundengagemang och långsiktighet» Affärsmässighet och kostnadseffektivitet» Affärsmässighet och kvalitetssäkring Strategier LKF ska:»» Uppnå ett välbalanserat och rationellt fastighetsbestånd Med välbalanserat avses ett fastighetsbestånd där sund balans råder mellan de olika verksamhetsområdena. Att fastighetsbeståndet ska vara rationellt betyder bland annat att varje område har en volym som möjliggör effektiv förvaltning och ger kapacitet för aktiv kund- och fastighetsutveckling. Vara en aktiv part i utveckling och förädling av fastigheter Genom att vara aktiva i fastighetsutveckling och förädling ska LKF tillsammans med kunder och samarbetspartners skapa mervärde både för ägare och kunder samt bidra till utvecklingen av Linköping.»»»» Effektivisera förvaltningen av fastigheter Effektiv förvaltning syftar bland annat till att utveckla och införa kostnadseffektiva lösningar och arbetssätt för planerat underhåll och drift samt tekniska lösningar för att minska energiförbrukningen. All kostnadseffektivisering ska präglas av långsiktighet. Arbeta för god intern styrning och strukturerat arbetssätt Att skapa ändamålsenliga processer är ett ständigt fortgående arbete. Utvecklingen av LKFs arbetssätt sker bland annat genom att viktiga processer kartläggs, analyseras och förbättras. Bedriva en aktiv kunddialog Ett aktivt kundarbete är ett signum för LKF och något företaget vill vidareutveckla. Kunddialogprocessen inkluderar bland annat regelbundna fastighetsmöten och gemensamma kundträffar, en aktiv och systematisk uppföljning samt att ta hand om kundsynpunkter. Vara ett föredöme i miljöarbetet LKF var tidigt miljöcertifierade enligt ISO och ambitionen är att ligga i framkant i miljöarbetet. Det kräver en kontinuerlig utveckling av mål, arbetsformer, kompetens och ledningssystem med avseende på miljö. Årsredovisning 2006 LKF Vårt uppdrag

9 VISION LKF ska vara det givna valet av hyresvärd för lokaler till kommunal och annan offentlig verksamhet. Förvaltning och utveckling av lokaler ska vara nationellt marknadsledande. Linköpings kommun Linköpings Stadshus AB Resecentrum Mark och Exploatering AB Arenabolaget i Linköping AB Marknadsbolaget - Framtid Linköping AB Linköpings Kommunala Fastigheter AB Sankt Kors Fastighets AB Mjärdevi Science Park AB Näringslivsutveckling verken i i Linköping AB Tekniska Tekniska verken i Linköping AB 9 Konserthuset i Linköping AB Linköpings Sportfastigheter AB Mål och fokusområden Med utgångspunkt i företagets vision, strategier och policies tas mål och handlingsplaner för verksamheten fram. Avsikten är att styra verksamheten så att en balans uppnås mellan olika intressenters behov och krav, samtidigt som LKFs framgång på kort och lång sikt säkerställs. En balanserad styrning uppnås genom att mål sätts utifrån fem fokusområden. Kund Ekonomi Processer Medarbetare Samhälle Organisation LKF har 34 medarbetare, samtliga anställda i moderbolaget. Företaget är organiserat i en förvaltningsavdelning med en teknik- och en projektavdelning som stöd. Förvaltningsavdelningen består av fastighetschef och sju förvaltare där varje förvaltare är ansvarig för ett antal fastigheter. Tre av förvaltarna är kundansvariga och har ett samordnande ansvar för kundkontakter och investeringar inom områdena skolor, omsorg respektive sport och special. Teknikavdelningen samordnar och planerar långsiktigt frågor av teknisk karaktär såsom planerat underhåll, fastighetsskötsel, energieffektivisering, säkerhet och teknisk dokumentation. Projektavdelningen leder genomförande av investerings- och underhållsprojekt. I projektavdelningen ingår också LKFs byggservicegrupp. I staben återfinns ekonomiavdelningen samt funktioner för verksamhetsutveckling/it, miljö, fastighetsutveckling, juridik, upphandling, personal och administration. Ägare och uppdrag LKF ägs av Linköpings kommun genom Linköpings Stadshus AB. LKF-koncernen består dels av moderbolaget Linköpings Kommunala Fastigheter AB som äger skolor, förskolor, omsorgsfastigheter och administrativa fastigheter, dels av dotterbolagen Linköpings Sportfastigheter AB och Konserthuset i Linköping AB. LKFs uppdrag från ägaren är att, med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunala principerna, tillgodose kommunens och andra offentliga verksamheters behov av lokaler genom att tillhandahålla lokaler och fastigheter av god kvalitet på marknadsmässiga villkor till kommunala och andra offentliga verksamheter samt på affärsmässiga villkor svara för mark- och fastighetsförvaltning samt att ge ägaren skälig avkastning. Årsredovisning 2006 LKF Vårt uppdrag

10 10 Vår verksamhet Årsredovisning 2006 Vår verksamhet Kapitel

11 Prognos befolkning i Linköpings kommun Personer År 0-6 år 7-15 år år Antal objekt: 164 Yta: kvm Verksamhet: Förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning Största objekt: Anders Ljungstedts Gymnasium, kvm Driftnetto: 191 mnkr Bokfört värde: mnkr Marknadsvärde: mnkr Investeringar: 59 mnkr VÅR VERKSAMHET: SKOLA Pedagogiken utvecklas och skolans lokaler förnyas Året som gått»»»» En ny förskola med plats för 40 barn byggdes i Ekängen. Katedralskolans gård rustades upp och många detaljer återställdes till ursprunget från 1915, med bland annat stilenlig belysning och tidstrogna planteringar. Den byggnad på Slestadskolan som förstördes i en brand 2005 byggdes upp. Atriumgården där den anlagda branden började byggdes in och blev en bildsal. Avtal tecknades om försäljning av Berga Skola, där verksamheten avslutas Tomten ska bebyggas med bostäder.» Försäljning av Rystad skola och två förskolor.»» Tre Trivs i skolan-projekt, genomfördes, där elever, lärare och föräldrar tillsammans utvecklar skolgårdarna. Beslut fattades om större om- och tillbyggnader av flera skolor under Kort om affärsområdet Affärsområdet är det största inom LKF med 60 procent av lokalytan. Skolor och förskolor är en värdefull del i Linköpingsbornas välfärd och i stadens utveckling. LKF arbetar för att förädla lokalerna tillsammans med brukarna och vill, genom att tillhandahålla skollokaler av hög kvalitet, medverka till att göra Linköping till en attraktiv bostadsort. Linköpings kommun är den dominerande hyres- gästen. Förskola, fritidsverksamhet och grundskola hanteras av barn- och utbildningsnämnden medan bildningsnämnden svarar för gymnasium och vuxenutbildning. Framtidsblick Under de närmaste åren beräknas antalet elever på grundskola och gymnasium minska. Samtidigt ökar efterfrågan på förskoleplatser. Antalet nyfödda har ökat på senare år men barnkullarna är inte lika stora som de som nu är på väg att lämna skolan. Det minskade behovet av skollokaler beräknas därmed bli varaktigt. Friskolorna i Linköping förväntas bli fler och andelen elever som söker sig dit ökar. Osäkerheten kring elevernas skolval är stor och består ofta långt in i varje läsår, vilket försvårar kommunens planering av lokalresurser. En ökande andel för friskolorna kan medföra att kommunens behov av lokaler minskar, samtidigt som efterfrågan från andra aktörer kan öka. Nya förutsättningar för vuxenutbildningen har aviserats av regeringen. Volymen förväntas minska och därmed lokalbehovet. Frågan beräknas klargöras under våren Skolornas verksamhet utvecklas kontinuerligt med nya pedagogiska former och arbetsmetoder som kräver förnyelse av skolans lokaler. LKF arbetar i nära dialog med kunden och skolornas personal för att tillhandahålla lokaler som är väl anpassade till dagens och morgondagens behov. Linköpings kommun avser att under våren 2007 presentera nya kvalitetskriterier för skollokaler. Dessa kommer att påverka LKFs fortsatta utveckling av skollokalerna. 11 Årsredovisning 2006 Vår verksamhet Skola

12 Invånare 70 år eller äldre i Linköpings l kommun Personer År Antal objekt: 43 Yta: kvm Verksamhet: Servicehus, gruppbostäder, äldreboenden Största objekt: Åleryds sjukhem, kvm Driftnetto: 42 mnkr Bokfört värde: 511 mnkr Marknadsvärde: 666 mnkr Investeringar: 4 mnkr 12 VÅR VERKSAMHET: OMSORG Föränderliga behov inom omsorgsboendet Året som gått»»»»» Gemensamhetsytor i tre servicehus har disponerats om för nya användningsområden. Flera projekt påbörjades för att höja standarden på utemiljön vid omsorgsboenden. En lokal i servicehuset Furiren, som stått oanvänd en tid, har renoverats. Lokalen kommer att användas för den kommunala verksamheten Hantverkshuset. En standardmodell för nybyggnad av gruppbostäder har arbetats fram. Linköpings kommun har gett LKF uppdraget att bygga fyra nya gruppboenden med fem lägenheter i varje. Planering utfördes under året. Tre av gruppbostäderna uppförs som nya hus medan den fjärde inryms i en befintlig byggnad. Produktionen påbörjas under Kort om affärsområdet Inom affärsområdet finns lokaler för vård och boende för människor med olika omsorgsbehov. I äldreboenden och servicehus bor äldre personer som i varierande grad behöver hjälp i sin vardag. Gruppbostäder är hem för människor i olika åldrar och med skilda funktionshinder av fysisk eller psykisk art. LKF ansvarar för närmare fyrtio procent av omsorgsfastigheterna inom Linköpings kommun. De flesta av affärsområdets fastigheter hyrs av omsorgsnämnden i Linköpings kommun. Ett par av lokalerna hyrs av socialförvaltningen. Framtidsutsikter Behovet av gruppboenden har ökat och tidvis finns det en kö inom Linköpings kommun. LKF påbörjade under 2006 utredning av nya gruppboenden som kommer att uppföras under 2007 och med stor sannolikhet kommer ytterligare behov att visa sig under de närmaste åren. Allt fler boende i servicehus bibehåller förmågan att självständigt söka sig till aktiviteter på andra håll, vilket har minskat behovet av gemensamma aktivitetsutrymmen i lokalerna. Linköpings kommun strävar efter att minska outnyttjade ytor och LKF tillsammans med omsorgsnämnden identifierar fortlöpande möjligheter till rationaliseringar och alternativa användningsområden av sådana lokalytor. Många kunder och andra intressenter uppmärksammar nu utemiljöns betydelse för brukarnas välbefinnande. En uttalad efterfrågan finns på att bättre kunna använda utemiljön i närheten av omsorgsfastigheterna och LKF har påbörjat flera projekt för att höja tillgänglighet och trivsel i fastigheternas omgivning. Andelen äldre i befolkningen ökar och behovet av äldreboenden av olika slag beräknas bli större. I samband med det kan konkurrensen inom området väntas öka och fler aktörer komma in på marknaden. LKF strävar efter att vara en god partner för kunder och brukare och att aktivt medverka i den fortsatta utvecklingen av omsorgsfastigheter i Linköping. Årsredovisning 2006 Vår verksamhet Omsorg

13 Antal objekt: 25 Yta: kvm Konserthus, bibliotek, brandstationer, bussdepå, kontorslokaler med mera Största objekt: Konserthus, kvm Driftnetto: 43 mnkr Bokfört värde: 381 mnkr Marknadsvärde: 628 mnkr Investeringar: 4 mnkr VÅR VERKSAMHET: SPECIAL Verksamheter med attraktionskraft Året som gått»»» Konserthuset genomgick en omfattande renovering interiört med en modern, ljus färgsättning. En ny brandstation med räddningscentral, utrustad för räddningsinsatser i hela kommunen, uppfördes av Linköpings kommun. LKF fick uppdraget att förvalta fastigheten. Brandstationen är utrustad med avancerad teknik och är konstruerad för att fungera i krissituationer. Stångs magasin försågs med en vinterbonad glasveranda för restaurangens verksamhet.» Turistbyrån flyttade till Biblioteket.» En hyresgäst expanderade och fick utökade kontorslokaler i Konserthuset. Kort om affärsområdet Inom affärsområdet ryms ett stort antal fastigheter med byggnader som är uppförda för specifika verksamheter. Flera av byggnaderna har ett stort värde för kultur- och nöjeslivet i Linköping. LKF arbetar tillsammans med hyresgästerna för att utveckla lokalerna och stärka verksamheternas attraktionskraft. Konserthuset är det största objektet, följt av Stiftsoch landsbiblioteket. Andra byggnader med unika användningsområden är två brandstationer och depån för biogasbussar i Kallerstad. Linköpings kommun är affärsområdets största kund med verksamhet inom flertalet av de större fastigheterna. Större delen av lokalerna i Konserthuset hyrs av kommunens bolag Linköpings Konsert & Kongress AB. Bland affärsområdets kunder finns också ett antal privata näringsidkare. Framtidsblick Många av verksamheterna i affärsområdets fastigheter är av stabil och långsiktig karaktär. LKF arbetar för att medverka till att hyresgästernas verksamhet utvecklas, genom att förädla lokalerna i samråd med kunderna. Verksamheten i det största objektet, Konserthuset, har varit mycket aktiv under senare tid med en mångfald arrangemang och omfattande konferensverksamhet. För att vidareutveckla Konserthuset planerar LKF att se över exteriör och entréer samt eventuellt utveckla restauranglokalerna i samarbete med hyresgästen. Detta kan ske inom de närmaste åren. Linköpings kommun satsar på ökad kongress- och evenemangsverksamhet genom att slå ihop sina två bolag Konsert & Kongress och Arenabolaget. LKF ska bidra till att Linköping utvecklas som evenemangsstad genom att erbjuda förstklassiga lokaler. Utbudet och antalet aktörer på marknaden för butiker och kontor är omfattande. Trots det har LKF inga vakanser i denna del av beståndet. För affärsområde special finns en utvecklingspotential som förvaltare av lokaler av skilda slag inom Linköpings offentliga verksamhet. Fastighetsbeståndet renodlas successivt genom köp av fastigheter som har stor andel lokaler för offentlig verksamhet, liksom försäljning av fastigheter som saknar sådan verksamhet. 13 Årsredovisning 2006 Vår verksamhet Special

14 Antal objekt: 8 Yta: kvm Verksamhet: Idrott, fritidsaktiviteter, evenemang Största objekt: Cloetta Center, kvm Driftnetto: 26 mnkr Bokfört värde: 334 mnkr Marknadsvärde: 449 mnkr Investeringar: 8 mnkr 14 VÅR VERKSAMHET: SPORT Ett starkt intresse för friskvård och motion Året som gått»»»»» 50-årsjubileum firades för Sporthallen. LKF genomförde markarbeten och estetiska förbättringar i yttermiljön. Sporthallen fick en öppnare entréplats och bättre tillgänglighet. Tennishallen på Stångebrofältet renoverades och moderniserades och blev Racketcenter, med plats för alla sorters racketidrotter. Ishallen i Ljungsbro fritidscenter fick en ny läktare. Underhållsarbeten gjordes interiört i simhallen med bland annat moderniseringar av omklädnings- och duschrum. Fler sittplatser tillkom i Cloetta Center för att möta en ökad efterfrågan från publiken. Kort om affärsområdet Affärsområdet ansvarar för flera av Linköpings viktigaste idrottsanläggningar med stor betydelse för invånarnas rekreation och fritidsaktiviteter. Den största arenan, Cloetta Center, är en av landets modernaste evenemangsanläggningar med många publikdragande arrangemang varje år. Större delen av lokalytorna hyrs av Linköpings kommun, vanligtvis genom Kultur- och Fritidsnämnden, som i sin tur ofta hyr ut till extern entreprenör som driver verksamhet i lokalerna. Racketcenter hyrs direkt av Racketcenter i Linköping AB. Framtidsblick Ett starkt intresse för friskvård och motion, både från privatpersoner och arbetsgivare, präglar affärsområdets verksamhet. Trenden ser ut att hålla i sig och medför en stor efterfrågan på lokaler för alla slags idrotts- och motionsaktiviteter. Arenabolaget, som bedriver verksamhet i Cloetta Center, slås vid årsskiftet samman med Linköping Konsert och Kongress, som håller till i Konserthuset. Det nya bolaget kommer att heta Arenabolaget i Linköping AB och dess inriktning blir att utveckla Linköping som evenemangsstad. LKF ska vara en aktiv partner i utvecklingen av båda lokalerna. Planer finns från kommunens sida att bygga ut idrottsanläggningar bland annat på Stångebrofältet, i samband med att Folkungavallen tas i bruk för bostadsbebyggelse. Vem som ska bygga och förvalta dessa är ännu inte klart. Linköping är en växande stad med en idrottsintresserad befolkning. Behovet av väl fungerande sport- och motionsanläggningar kommer att förbli stort. Linköpings kommun har uttalat en ambition att vara Sveriges bästa idrottsstad LKF ser det som sin naturliga uppgift att bidra till att målet nås genom att tillhandahålla idrottsanläggningar av hög kvalitet och förädla dem i takt med att verksamheterna utvecklas. Årsredovisning 2006 Vår verksamhet Sport

15 Reportage 15 Årsredovisning 2006 Reportage Kapitel

16 REPORTAGE Fossil olja fasas ut Senast 2009 ska alla LKFs byggnader värmas med andra medel än fossil olja. Samtidigt ska elberoendet minskas. För att nå målet arbetar LKF med flera alternativ, allt efter förutsättningarna på varje fastighet. 16 Fjärrvärmenätet i Linköping började byggas i mitten av 1950-talet och har fortsatt att byggas ut genom åren. Idag är alla byggnader i LKFs bestånd, som nås av fjärrvärmenätet, anslutna. Under 2006 anslöts fem fastigheter till nätet och ytterligare fastigheter kommer att anslutas när möjlighet finns. På platser dit fjärrvärmen inte når, huvudsakligen på landsbygden, måste man hitta andra lösningar. I LKFs bestånd finns ett femtontal byggnader att konvertera från uppvärmning med fossil olja. Dessutom finns cirka 40 fastigheter med eluppvärmning av något slag. Även dessa ska anpassas till mer miljövänliga alternativ efterhand. I många fall uppstår även en ekonomisk fördel. Övergång från fossil olja till andra uppvärmningssystem resulterar vanligen i minskade driftkostnader. De minskade kostnaderna bidrar till finansieringen av investeringen i nya installationer. Ytterligare fördelar vid byte av uppvärmningssystem är att fastigheterna utrustas med moderna installationer av hög kvalitet, vilket ger mindre underhållsbehov och längre livslängd. De moderna anläggningarna är samtidigt mer effektiva än äldre och ger därför i sig en energibesparing. Driva på utvecklingen Det finns många alternativ att välja på och hos LKF är man öppen för alla möjligheter. Vi vill vara i framkant och driva på utvecklingen. Därför prövar vi gärna nya lösningar, förklarar Jan Karlsson, som är VVS-ingenjör hos LKF och ansvarig för utfasningen av oljeuppvärmning. Valet av uppvärmningssystem föregås av noggranna överväganden och beräkningar kring förutsättningarna för den enskilda byggnaden och den verksamhet som drivs där. Samtidigt tas hänsyn till hur verksamheten i byggnaden kan förväntas se ut på ett antal års sikt. Miljöeffekter av konvertering från fossil olja» Inga nettoutsläpp av koldioxid» Minskning även av andra farliga utsläpp» Byte till förnyelsebar energi som ingår i ett naturligt kretslopp»» Energi producerad i närområdet ger mindre transporter I många fall bättre arbetsmiljö vid skötsel och underhåll Både miljö och ekonomi LKFs främsta syfte med att konvertera från fossil olja är att minska belastningen på miljön. Den viktigaste miljövinsten är att man begränsar utsläppen av fossil koldioxid, som bidrar till ökningen av växthuseffekten. Årsredovisning 2006 Reportage Fossil olja fasas ut

17 Klimp-bidrag för konvertering LKF har fått ett så kallat Klimp-bidrag från Naturvårdsverket för konvertering från oljeuppvärmning i sju objekt. Klimp står för klimatinvesteringsprogram och bidraget syftar till att befrämja investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser. Det första objekt där LKF använder Klimpbidraget är Slaka skola, där oljeuppvärmningen ska ersättas med pellets. Konverterade objekt utanför fjärrvärmenätet Antal Planerade Energislag konverterade konverteringar Rapsolja 1 1 Bergvärme 3 1 Pellets 1 1 Solfångare 0 Ej fastställt Närproducerad 0 2 fjärrvärme Ved 0 1 REPORTAGE Många alternativ till den fossila oljan LKF prövar nya, innovativa lösningar och använder många alternativ till uppvärmning med fossil olja. Närproducerad fjärrvärme Den närproducerade fjärrvärmen är en lokal motsvarighet till de storskaliga fjärrvärmesystem som finns i många större städer, såsom Linköping. LKF köper värme från ett lokalt värmeverk på en mindre ort. Värmepannan kan eldas med överskottsprodukter från skogsbruket, flis, halm eller spannmål. Bränslet är biologiskt och lokalt producerat. Skolorna i Nykil och Ulrika kommer att anslutas till sådana lokala värmenät under våren Bränslet till dessa värmepannor blir flis. Liknande projekt kan komma även på andra orter. Rapsolja Biologiska oljor ger i stort sett samma energivärden som fossil olja. LKF har valt att använda rapsolja, som produceras i Sverige. Oljan raffineras i en särskild process som gör den eldningsbar. Sedan ett par år värmer rapsoljan Linghemsskolan, en byggnad på kvadratmeter. Oljan används i en befintlig oljepanna som har kompletterats med en särskild brännare och förvärmare. Efter en inledande period med justeringar av utrustningen fungerar nu eldningen med rapsolja fullt ut och uppvärmningen av Linghemsskolan sker till stor del utan tillskott av fossil olja. Solfångare Energi genererad med hjälp av solfångare kan ge ett värdefullt tillskott under stora delar av året, framför allt för uppvärmning av vatten. Energin från solfångare kan dock inte ersätta annan uppvärmning helt och hållet. LKF undersöker fortlöpande möjligheten att installera solfångare för tillskottsenergi, under förutsättning att kostnadsnivån gör åtgärden intressant. Bergvärme En bergvärmepump tar upp värme ur marken och värmer det vatten som cirkulerar i radiatorerna i ett vattenburet system. Bergvärmepumpen ersätter oljepannan men det krävs elektricitet för att pumpa upp värmen ur jorden. Åtgången är dock endast en tredjedel jämfört med vad som krävs för att värma samma hus helt med elektricitet. LKF har idag tre värmepumpsanläggningar i drift och ytterligare en är under uppförande. Pellets Pellets är en lätthanterlig ersättning för olja. Det är ett biologiskt material som produceras av inhemska råvaror och är billigare än olja. Pelletsen används för befintliga, vattenburna uppvärmningssystem, där oljepannan byts mot en speciell pelletspanna. Brokinds skola värms med pellets sedan ett år tillbaka och ytterligare en anläggning är under uppförande. Vedeldning Ved är ett bränsle som kan produceras lokalt, med korta transporter som följd, och som kräver liten bearbetning före användning. Vedeldning av värmepannor förutsätter dock daglig hantering. Vedeldning kan komma att införas i en av LKFs omsorgsfastigheter, där de boende själva är intresserade av att hantera driften. 17 Årsredovisning 2006 Reportage Många alternativ till den fossila oljan

18 Programarbetet för en ombyggnad blir också ett pedagogiskt utvecklingsarbete. 18 REPORTAGE Moderna tider i skolan Livet i en skola står aldrig stilla. Barnkullar ökar eller minskar, pedagogiska former utvecklas, gruppsammansättningar varieras, ämnen försvinner och ämnen kommer till. Ett modernt arbetssätt i skolan kräver moderna skollokaler. Tornhagsskolan i Linköping, byggd 1956, ska ta emot fler elever de närmaste åren. Skolan behöver byggas till. LKF tar då tillfället i akt att utveckla skollokalerna för att passa moderna krav och nya arbetssätt. Det övergripande programmet för ombyggnaden har tagits fram tillsammans med en erfaren skolarkitekt, Lena Dranger. Hon driver arkitektkontoret Dranger & Co och har arbetat med utformning av skolor i många år. Arbetslag Idag arbetar man med arbetslag i skolan, berättar Lena Dranger. Skolan måste utformas efter det. I läroplanen står att man ska samverka mellan grupper och samtidigt individualisera undervisningen. Det är inte så lätt om man bara har ett vanligt klassrum att arbeta i, konstaterar Lena. Ett arbetslag är en stor grupp elever som delas upp i mindre grupper allt efter vad ämnet och undervisningen kräver. Flera pedagoger samarbetar i arbetslaget och lokalerna måste fungera både för hela gruppen och för effektiva smågrupper. Arbetssättet avspeglas i Lena Drangers program för ombyggnad av Tornhagsskolan. En blomma Jag kan fråga vem som helst i skolans värld hur de vill ha sin skola, och de ritar något som jag skulle beskriva som en blomma, berättar Lena. Blomman har en mittpunkt där skolans gemensamma utrymmen finns och där alla möts under dagens gång. Ut från mittpunkten strålar blombladen, som är arbetslagens rum. Där kan man arbeta i lugn och ro. Man kan inte känna ansvar för en hel skola på flera tusen kvadratmeter, menar Lena Dranger. Därför är det bra att arbetslaget har en egen, mindre avdelning. Tornhagsskolan byggs om, ett par huskroppar försvinner, en ny kommer till och skolan blir just en sådan blomma som Lena beskriver. Pedagogiskt utvecklingsarbete Programarbetet har involverat många. Olika personalgrupper i skolan har deltagit i arbetet, liksom högstadiets elevråd. Idéerna flödar, allt går inte att genomföra men personalen har fått gehör för många av sina önskemål. Arbetet med att planera en skola ger effekter långt bortom själva klassrummens utformning. När personalgrupperna arbetar med skolans utformning tvingas de tänka igenom hur de skulle vilja jobba inte bara hur de jobbar idag, utan hur det skulle kunna vara, berättar Lena Dranger. På så vis blir programarbetet för en ombyggnad också ett pedagogiskt utvecklingsarbete. Årsredovisning 2006 Reportage Moderna tider i skolan

19 Effektiv och långsiktig skolplanering Med stora variationer i elevkullarna är en effektiv planering av skollokaler avgörande såväl för kvaliteten i undervisningen som för en framgångsrik fastighetsförvaltning. LKF utvecklar en kvalificerad metod att räkna fram lokalbehov för skolor i större områden. Med en beräkning av förväntat antal elever och den lokalyta som behövs för en bra undervisning kan man se hur lokalförsörjningen kommer att fungera i olika skolområden under många år framöver. Planeringsverktyget gör att bedömningarna kan göras på samma grunder för alla skolor i kommunen. Det leder till att lokalplaneringen blir effektiv och kan utföras sammanhängande för skolorna i ett större område. Med en övergripande bild av den sammanlagda lokaltillgången kan man bättre utnyttja tillgängliga lokalytor. Kunskap om det långsiktiga behovet i hela området bidrar till väl underbyggda beslut om de förändringar som behöver göras i beståndet. Beräkningsmodell för dagens skola I LKFs beräkningsmodell utgår man från den lokalyta som behövs i relation till antalet elever. Behoven beräknas utifrån gedigna erfarenheter av skolans arbete kombinerade med kunskaper om moderna pedagogiska metoder och arbetssätt i dagens skola. Tillsammans med Linköpings kommun har LKF tagit fram långsiktiga planer för lokalförsörjningen i kommunens grundskolor med hjälp av det nya planeringsverktyget. Ett liknande arbete har påbörjats för gymnasieskolorna och planeras att införas även för förskolor. Standardisering förenklar planeringen I många av LKFs lokaler bedrivs samma typ av verksamhet och behoven av utrymmen och utrustning är likartade. Med standardisering av lokalerna effektiviseras arbetet med planering och projektering. LKF har under året arbetat fram standardutföranden för förskolor och gruppbostäder och planerar att utveckla standarder även för andra verksamhetsområden. I en standardmodell anges hur lokalerna ska disponeras, vilken utrusning och installationer som ska finnas där och vilka material som ska användas. Riktlinjerna baseras på erfarenheter från ett stort antal lokaler med samma verksamhet. det långsiktiga arbetet med drift och underhåll underlättas då stora delar av beståndet har utrustats med likartade material och installationer. LKFs standardutföranden kan användas såväl vid nyproduktion som vid underhåll och ombyggnad. Under 2007 planerar LKF för uppförande av tre gruppbostäder, där standardmodellen kommer att användas. Konceptet med en standardmodell kommer att underlätta i många kommande upphandlingar. 19 Kortare planeringstid Standardiseringen medger enklare upphandlingsförfaranden, kortare planeringstid och en säkerställd kvalitet i det slutliga resultatet. På sikt kan standardisering också ge möjlighet till större inköp med bättre ekonomiska villkor som följd. Även En tydlighet kring fördelning av resurser Elevantalet i Linköping minskar under de närmaste året och kommunen har beslutat att avveckla en del skolor. Gunnar Olausson är planeringschef på barnoch ungdomsnämnden och samarbetar med LKF i planeringen av skollokaler. Det är inget lätt arbete att säga till barn och deras föräldrar att deras skola ska bort. Därför är det bra om man kan hitta ett system som båda parter förstår sig på, säger han. Ett sådant system kan man få med det nya planeringsverktyget som LKF och kommunen använder. Med det här beräkningssystemet blir det en tydlighet kring hur man fördelar resurser inom kommunen. Här finns en långsiktighet, nämnden vet hur stora elevkullarna kommer att vara om ett antal år och var man behöver avveckla eller bygga till. Det bidrar också till en beredskap för fastighetsägaren, konstaterar Gunnar Olausson. Årsredovisning 2006 Reportage Moderna tider i skolan

20 20 REPORTAGE Ny mötesplats för Linköpings idrottsintresserade Den tidigare tennishallen på Stångebrofältet har blivit en modern sportanläggning med plats för alla sorters racketidrotter. Racketcenter lockar både motionärer och elitspelare i alla åldrar. Tennishallen byggdes 1974 med plats för flera inomhus- och utomhusbanor. Tillbyggnad skedde Hallen har genom åren varit uppskattad av Linköpings tennisspelare, men med tiden blev både byggnad och banor slitna. Anläggningen blev omodern och lokalytorna utnyttjades inte fullt ut. LKF beslöt att se över möjligheterna att utveckla tennishallen. Vi tyckte att hallen skulle kunna rymma mer aktivitet och dra till sig fler idrottsintresserade, berättar Henrik Pettersson, förvaltare på LKF. Det skulle ge högre intäkter till verksamheten och därmed förutsättningar att utveckla anläggningen. Utvecklingspotential LKF såg en utvecklingspotential för fler idrotter än bara tennisen. Badmintonspelarna i Linköping hade ingen egen anläggning utan var hänvisade till olika gymnastiksalar och liknande. Sina tävlingar fick de hålla i Norrköping. Tanken föddes att samla alla racketidrotter på ett ställe och bygga en modern anläggning för både motionärer och elitspelare i alla åldrar. LKF utvecklade planerna i samarbete med Linköpings Tennisklubb och Badmintonklubben Göta. De två klubbarna bildade bolaget Racketcenter i Linköping AB för att driva den nya anläggningen. Tennishallen byggdes om under sommaren 2006 och verksamheterna har kommit igång efter hand under hösten. Varierande motion I nya Racketcenter kan man spela tennis, badminton, squash och bordtennis och komplettera sin träning i ett litet gym. Anläggningen erbjuder goda möjligheter för en sportintresserad allmänhet att få varierande motion. Banor och utrustning håller hög standard och uppfyller kraven även för spel på elitnivå. I hallarna finns utrymme att ordna tävlingar med gott om plats för publiken. Racketcenter invigdes den 9 december. Under året som kommer ska även omgivningarna ses över så att den nya anläggningen kommer till sin rätt. Det ska bli en mer välordnad parkering och entrén ska bli både snyggare och mer tillgänglig, så att alla kan ta sig till den här nya, fina sportanläggningen, säger Henrik Pettersson. Årsredovisning 2006 Reportage Ny mötesplats för Linköpings idrottsintresserade

21 21 Racketcenter Drivs av Racketcenter i Linköping AB, som ägs av Linköpings Tennisklubb och Badmintonklubben Göta Byggnadsyta Antal banor Tennis, inne Tennis, ute Badminton Squash Bordtennis Gym, café, sportshop, klubbrum Läktarplatser, tennis Läktarplatser, badminton Besökare per vecka kvm 6 st 4 st 8 st 2 st ca 100 pers ca 400 pers pers Årsredovisning 2006 Reportage Kapitel

22 Vi har fått ett jätteuppsving med de här banorna. De är i världsklass. REPORTAGE Nya spelare hittar till Racketcenter 22 Vi har fått ett jätteuppsving med de här banorna. De är i världsklass. Så säger Peter Lannesand, vd för Racketcenter i Linköping AB som driver verksamheten i den nya sportanläggningen. Aktiviteterna har kommit igång efterhand som anläggning och banor har blivit klara. Nya spelare och motionärer har hittat till Racketcenter och de blir fler och fler. Många squashspelare Den trevligaste överraskningen står squashspelarna för. Squashen går mycket bättre än vi hade väntat oss, säger Peter. Vi hade ju inte sysslat med squash tidigare, men det är många som vill spela på de här fina banorna. Linköpings tennisentusiaster kommer till den nya anläggningen i stora skaror. På eftermiddags- och kvällstid är det fullt på tennisbanorna, och sammantaget är de uthyrda till 80 procent. För badmintonspelarna har startsträckan blivit längre, konstaterar Peter. Vi hade hoppats att badmintonen skulle vara igång bättre, men förseningar har gjort att vi inte kunnat marknadsföra oss som vi ville, berättar han. Många badmintonspelare har i flera år spelat i andra lokaler och har abonnemang som gäller fram till sommaren. Sedan kommer de till oss, spår Peter. Spelare på elitnivå Ett spännandet tillskott till verksamheten i Racketcenter är tennisspelare på elitnivå som kommer från hela landet för att träna. Det är de fina banorna som lockar. Underlaget är av ett slag som man spelar mycket på ute i världen, berättar Peter. Därför är det bra att träna här inför internationella tävlingar. I Racketcenter finns gott om läktarplatser och nu ska det bli tävlingar även i Linköping. Här har redan hållits en stor badmintonturnering med 100 spelare. Framöver blir det racketlon, där man tävlar i tennis, badminton, squash och bordtennis. Senare hålls ungdomstävlingar i tennis och ett Tennis Challenge med spelare från hela världen. Alla åldrar Racketcenter vill locka människor i alla åldrar och här ska finnas något både för motionärer och elitspelare. Tennisens ungdomsverksamhet växer snabbt och det är kö för att få komma med. På dagtid är det många pensionärer som spelar. Racketcenter vänder sig även till företag som kan boka tider för friskvårdsaktiviteter för personalen. Racketcenter har varit igång i ett par månader och Peter Lannesand ser framåt. Jag tror att 2007 kommer att bli väldigt bra och 2008 blir ännu bättre. Årsredovisning 2006 Reportage Nya spelare hittar till Racketcenter

23 Våra fokusområden Årsredovisning 2006 Våra Fokusområden Kapitel

24 Ett enhetligt och effektivt arbetssätt säkrar att kunderna får rätt information. VÅRA FOKUSOMRÅDEN: KUND Kundernas behov styr utvecklingen 24 Effektiva fastighetsmöten en del i kunddialogen En kontinuerlig dialog med kunderna är en förutsättning för att LKF ska känna till brukarnas behov och önskemål om åtgärder och förändringar i fastigheterna. En del i kunddialogen är de regelbundna fastighetsmöten som hålls med varje hyresgäst för att behandla olika ärenden som berör den enskilda fastigheten. Målet är att sådana fastighetsmöten ska hållas minst två gånger per år. LKF har under året utvecklat ett mer enhetligt och effektivt arbetssätt för att genomföra dessa möten med syftet att bättre kunna tillmötesgå önskemål från kunderna. Mallar för mötesprotokoll, information med mera säkrar på ett bättre sätt att alla hyresgäster får rätt information och möjligheter att utveckla lokalerna tillsammans med LKF. Samtidigt betonas vikten av att varje möte styrs av de individuella behoven i den enskilda fastigheten. Kundträffar Alla LKFs kunder inom ett verksamhetsområde bjuds in till kundträffar för informationsutbyte. Två kundträffar genomfördes under året. I september träffades kunder inom området omsorgsfastigheter. Temat för sammankomsten var utemiljöns roll, som är ett mycket aktuellt och uppmärksammat ämne. Betydelsen av en nära och grön utemiljö för fysiskt och psykiskt välbefinnande är livligt omtalat. Under mötet gavs en intressant och uppskattad föreläsning av Johan Ottosson från Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Föreläsningen lyfte fram utemiljöns betydelse och hur naturupplevelser verkar gynnsamt på människans hälsa. Hyresgäster inom verksamhetsområdet för sport och specialfastigheter träffades i november. På mötet hölls bland annat en presentation av Johan Hemlin, sportchef i Linköpings hockeyklubb. Temat var hur en framgångsrik idrottsklubb arbetar med ledarskap och lagsammansättningar, ett arbete som i mycket hanterar samma sorts frågor som också dyker upp i andra sorters verksamheter. Kundenkät utvecklar verksamheten LKF genomför årligen en enkät bland sina kunder om deras uppfattning om LKF som hyresvärd och förvaltare. Vartannat år genomförs en mycket omfattande enkät, som ger ingående information om hur samarbetet fungerar. Med detta tvååriga tidsintervall ges möjlighet att vidta åtgärder enligt enkätens resultat och låta dem få effekt i verksamheten års enkät visade att skötsel av utemiljön och systemet för felanmälan kunde förbättras. Under 2006 har åtgärder vidtagits för att korrigera dessa brister, bland annat genom att hyresgästen har givits bättre möjligheter till direktkontakt med markentreprenörerna. Systemet för felanmälan har moderniserats och förenklats genom att sådana nu kan göras på LKFs kundportal på hemsidan. Årsredovisning Våra fokusområden Kund

25 Vinnarna i LKFs skoltävling Wattjakten, klass 6 AB1 i Folkungaskolan. Med en humoristisk film visade vinnarklassen hur de såg på energisparande. LKFs eget hopphinder vid Linköping Horse Show. Hindret ritades av klass 6 i Slestadskolan, som vann skoltävlingen Utan hinder. Vartannat år görs en mer kortfattad version av kundenkäten. Årets version var den kortare och man får här fram övergripande synpunkter. Resultatet ger LKF fortsatt högt nöjd kund-index, NKI. En nedgång har dock noterats på ett antal punkter med anknytning till service och kundkontakter. Utvecklingsmöjligheter av dessa punkter har utretts och åtgärder kommer att vidtas under Bland de åtgärder som planeras kan nämnas riktade träffar med de kunder som i enkäten visat en minskad nöjdhet med LKF som hyresvärd. Detta för att hitta en samsyn på för kunden viktiga frågor. Samtidigt ska de serviceområden där kunderna ger LKF goda betyg vårdas och utvecklas. Kundaktiviteter Under våren bjöds skolelever in att delta i tävlingen Wattjakten. LKFs syfte med tävlingen var att engagera brukarna i fastigheterna i energibesparing och bidra till ett roligt och kunskapsspridande inslag i skolarbetet. 40 klasser deltog och fina tävlingsbidrag lämnades in. Förstapristagarna vann en fladdermussafari vid Tinnerö. I oktober hölls stora ryttartävlingar i Cloetta Center, Linköping Horse Show, med många namnkunniga deltagare. LKF sponsrade evenemanget och bjöd in Linköpings skolelever att delta i en tävling om att rita ett intressant hopphinder på temat LKF. Den vinnande klassen fick se sitt hinder uppbyggt på tävlingsbanan och fick, liksom ytterligare tre pristagande klasser, besöka tävlingarna. Förändring i hyresgästernas nöjdhet Placering LKF Alla kommuner , Inflytande och lyhördhet Yttre skötsel Ansvarsfördelning NKI Jämförelse mellan 24 kommuner Även om betyget gått tillbaka ligger LKF som hyresvärd (NKI) på en god delad fjärdeplats i en jämförelse med 23 andra kommunala fastighetsorganisationer NKI 25 Årsredovisning 2006 Våra Fokusområden Kund

26 Energianvändning kwh/kvm Förändring i kallvattenförbrukning vid förskolor Liter/kvm Värme Fastighetsel Värme & Fastighetsel 0 Okt 04 - Sept 05 Okt 05 - Sept 06 VÅRA FOKUSOMRÅDEN: SAMHÄLLE Åtgärder för en god miljö i husen och i omgivningen 26 LKF är miljöcertifierade LKF är miljöcertifierat enligt den internationella standarden för miljöledningssystem ISO Systemet medför att LKF har ett strukturerat och systematiskt miljöarbete som berör företagets alla processer. Miljöarbetet genomgår regelbundet externa revisioner. Under året genomgick LKFs miljöarbete en andra revision för omcertifiering, vilket genomförs vart tredje år. Vid revisionen granskas systemet i dess helhet och kontrolleras att företaget når ständiga förbättringar i sitt miljöarbete. Revisionen ledde till att LKFs miljöcertifikat förnyades. Energieffektivisering LKF registrerar månad för månad förbrukningen av värme, vatten och el i varje fastighet. Statistiken följs upp kontinuerligt och avvikelser analyseras och åtgärdas. LKF har formulerat som mål för energibesparing att minska energiförbrukningen med tio procent från 2004 till utgången av Delmålet för var fem procent. Utfallet blev drygt fyra procent. Att målet inte uppnåddes beror på att åtgången av fastighetsel inte har minskat enligt plan. Till stor del torde detta bero på en ökad användning av elektriska apparater i många av de verksamheter som bedrivs i fastigheterna. Vad gäller energi för uppvärmning har däremot förväntade besparingar uppnåtts. Vattenbesparande åtgärder LKF har genomfört ett försök med vattenbesparande installationer i tio förskolor. Försöket gav ett gott resultat och åtgärder görs nu efter hand i samtliga förskolor, skolor och omsorgsfastigheter. Installationerna består av tillsatser på kranar och duschmunstycken och sparar både vatten och energi utan att minska på komforten för brukaren. Installationsarbetena ska vara genomförda vid utgången av 2009 och beräknas ge besparingar av vattenförbrukningen om minst tjugo procent i de berörda fastigheterna. Konvertering från fossila bränslen LKF har satt som mål att all uppvärmning med fossila bränslen ska byggas bort ur företagets hus senast Några alternativ till uppvärmning med olja och andra fossila bränslen är anslutning till fjärrvärmenätet, pelletspannor, bergvärme och eldning med biologiska oljor. Under året har installationer för nya uppvärmningssystem gjorts i tio fastigheter. PCB-sanering PCB användes i många byggnader som uppfördes åren för fogar i väggar, golv och fönster. PCB klassades senare som skadligt för hälsa och miljö och förbjöds vid nyproduktion. LKF har inventerat sitt fastighetsbestånd och identifierat ett fåtal objekt där PCB-sanering behövdes. Samtliga åtgärder genomfördes under året. Årsredovisning Våra fokusområden Samhälle

27 Miljömål Minska energiförbrukningen Miljömål, ruta Öka återanvändningen av material Genomföra miljörevisioner i projekt Utveckla källsorteringen hos LKFs hyresgäster Avveckla användningen av fossila bränslen för uppvärmning Vidareutveckling av LKFs miljödeklaration av fastigheterna Miljövänligare transporter LKF minskar sin belastning på miljön genom att arbeta med mindre miljöpåverkande fordon. LKF Byggservice, som utför mindre servicearbeten i företagets fastigheter och dagligen utför åtskilliga resor inom kommunen, kör nu enbart med bilar som drivs på biogas. Under året gjordes en upphandling av fastighetsskötsel med ingående miljökrav på entreprenadföretagens fordon. Senast vid utgången av 2008 ska entreprenören ha påbörjat en övergång till fordon med förnyelsebart drivmedel. Mätning av luftkvalitet i klassrum Luftkvalitet och temperatur i klassrummet har stor betydelse för elevernas inlärning och hälsa. En förutsättning för god luftkvalitet inomhus är att ventilation och friskluftsintag är dimensionerade för det antal personer som vistas i varje utrymme. LKF genomförde under året mätningar av luftkvaliteten, definierad som koldioxidhalt, i samtliga skolor. Minst två klassrum i varje skola valdes ut. Syftet var att avgöra om luftväxlingen i lokalerna överensstämde med beräknade och projekterade luftflöden. Resultatet var gott med en överensstämmelse till 82 procent. I övriga fall vidtas åtgärder för bättre luftkvalitet. 27 Årsredovisning 2006 Våra Fokusområden Kapitel

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Erfarenheter från n ett helhetsgrepp gällande g energi- och miljöå i fastigheter. Stefan Jansson Fastighetschef

Erfarenheter från n ett helhetsgrepp gällande g energi- och miljöå i fastigheter. Stefan Jansson Fastighetschef Erfarenheter från n ett helhetsgrepp gällande g energi- och miljöå öåtgärder i fastigheter Stefan Jansson Fastighetschef Företaget KFAB Helägt kommunalt bolag KFAB:s verksamhet är uppdelad i två affärsområden,

Läs mer

Miljövänlig raps ersätter eldningsolja

Miljövänlig raps ersätter eldningsolja Miljövänlig raps ersätter eldningsolja Kan blommande rapsfält ersätta oljan? Linköpings Kommunala Fastigheter (LKF) ersätter nu eldningsolja med miljövänligt rapsbränsle. LKF har som mål att ersätta all

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

/WA i i/wy. B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad.

/WA i i/wy. B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. FASTIGHETSKONTORET 2007-08-29 B 33. Björksätraskolan. Olja mot fjärrvärme. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad. Fastighetskontoret Mats Mattsson 2007-08-29 /WA i i/wy 11., ni) Avtalsbilaga

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2000-2006

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2000-2006 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2000-2006 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Introduktion - version 3.0 Copyright Tyréns AB ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER

Introduktion - version 3.0 Copyright Tyréns AB ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER Instrument för miljöstyrning En miljöbedömning ger dig kunskap om dina fastigheters miljöbelastning. Systemet redovisar olika miljönyckeltal

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003 Året i korthet Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 62 miljoner kronor (57). Bruksarea fördelad på typ av lokaler Omsättning Koncernens omsättning uppgick till 522 miljoner

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Datum 140909 1 (5) Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Statusrapportering av byggprojektet på fastigheten Kåbo 56:1 och 55:4

Statusrapportering av byggprojektet på fastigheten Kåbo 56:1 och 55:4 USIF Hallen 1 (10) Statusrapport 1.0 Datum 2011-05-16 USIF Tennishall Statusrapportering av byggprojektet på fastigheten Kåbo 56:1 och 55:4 Bakgrund Som många av er noterat i pressen gavs Bygglov till

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelseordföranden har ordet: USIF i utveckling Detta blir mitt sista ordförande har ordet då jag avgår ett år tidigare än mitt mandat går ut på grund av nytt jobb i USA och

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad Avtalsbilaga 4 Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad Diarienummer för ursprunglig ansökan: 457-4377/2004 Projektets nummer och namn: nr 18. Biobränslepannor Husa och Fituna gårdar

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter Dir. 2012:6 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och lämna förslag

Läs mer

Lund. Staden i världen

Lund. Staden i världen Lund Staden i världen Presentation Jan-Christer Sandh Fastighetschef Mikael Jönsson Chef Teknik & Service Jan Larsson Driftingenjör Patrik Sjöstrand Energioptimerare Staden i världen Internationell stad

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 2006-04-05 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Lekmannarevisorernas granskning 2013 Nacka kommun 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Syfte och avgränsning... 3 3. Revisionsfrågor... 3 4. Metod...

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Ett boende att se fram emot

Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB Ett boende att se fram emot 1 Tryggt boende med hög standard Det ska vara skönt att komma hem. Här ska finnas möjlighet till vila och ro men det skall också vara en funktionell

Läs mer

Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun

Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun Österåker Kommunkansliet Datum 2017-01-31 Dnr KS 2016/0087 Till Kommunstyrelsen Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun Sammanfattning Kommunfullmäktige föreslås att vid sitt sammanträde

Läs mer

Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun

Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2016-12-19 Dnr KS 2016/0087 Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun Sammanfattning Kommunfullmäktige föreslås att vid sitt sammanträde

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Fliseryds förskola 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Barnomsorg Fliseryd Intäkter -30 000-28 500 95,0% Personalkostnader 5 705 545 5 721 276 100,3% Övriga kostnader 91

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde 1 Omsorgsnämnden 2009-03-24 Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell (FP), telefon 013-20 62 51 eller 070-382 47

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Avdelning Bostad. Servicedeklaration

Avdelning Bostad. Servicedeklaration Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

Miljöredovisning 2015

Miljöredovisning 2015 Miljöredovisning 2015 1 REDOVISNING AV ARBETET MED LEDNINGSSYSTEMET UNDER VERKSAMHETSÅRET 2014 Fastighets ABs (härefter kallad ) miljöarbete uppfyller de krav som ställs i den internationella miljöledningsstandarden

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Treårsplan för kommunens bolag,

Treårsplan för kommunens bolag, 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-10-30 Dnr Ks 2014-65 Ekonomiavdelningen Marcus Wahlström Kommunfullmäktige för kommunens bolag, 2015-2017 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunledningskontorets förslag

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning 1(4) Dnr SLU ua.2014.1.1.1-1814 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Måldokument/strategi Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Infrastruktur Handläggare: Anders B. Lundh

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Om Hemfosa Affärsidé Hemfosa ska långsiktigt äga, utveckla och förvalta samhällsfastigheter och skapa värde genom

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Vad är det som påverkar studieresultatet?

Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Vad är det som påverkar studieresultatet? Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Ted Lindqvist (Evidens) och Eva Cassel (LFF) 2008-09-11 Vad är det som påverkar studieresultatet? Bilder: www.skolverket.se Samband mellan

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

skicka vanlig post till Arvika Fastighets AB, 11 Administration, ARVIKA besöka oss, adress Östra Esplanaden 5, Arvika

skicka vanlig post till Arvika Fastighets AB, 11 Administration, ARVIKA besöka oss, adress Östra Esplanaden 5, Arvika Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.5.1 Antagen av kf 90/11 och av bolagsstämman 2011-05-04 Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Delårsrapport INNEHÅLL

Delårsrapport INNEHÅLL Delårsrapport PER AUGUSTI 2010 med prognos TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 VIKTIGA HÄNDELSER 2 UPPFÖLJNING AV MÅL OCH NYCKELTAL 3 KVALITETSARBETE

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Affärsplan EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner

Läs mer

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor.

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor. Vision Arenastaden Arenastaden i Växjö är ett centrum för idrott, utbildning, ledarskap och evenemang och skapar möten mellan människor. Med så många arenor i nära anslutning till varandra, där 15 olika

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer