mnkr Femårsöversikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003"

Transkript

1

2

3 Året i korthet Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 62 miljoner kronor (57). Bruksarea fördelad på typ av lokaler Omsättning Koncernens omsättning uppgick till 522 miljoner kronor (519). Finanser Kreditförsörjningen breddades genom emission av långfristiga obligationslån på drygt 500 miljoner kronor. 03 Investeringar Investeringar gjordes för 181 miljoner kronor. Underhåll Planerade underhållsåtgärder utfördes för 52 miljoner kronor. Nya omsorgsboenden Två nya gruppboenden byggdes, i Lambohov respektive Ullstämma. Förskolor 9% Grundskolor 35% Gymnasieskolor 16% Omsorg 14% Sport 13% Special 13% Utbyggnad av Tornhagsskolan Tornhagsskolan byggdes ut, byggdes om och renoverades. Skolans kapacitet ökade från 589 till 659 elever. Utbyggnad av Bäckskolan Utbyggnad, ombyggnad och renovering av Bäckskolan påbörjades. Projektet avslutas Utveckling av utemiljöer Nya, lättillgängliga trädgårdar anlades vid tre gruppboenden. Omgivningarna runt idrottsanläggningarna på Stångebrofältet rustades upp. Hjulsbroskolans gård förnyades för både pedagogik och lek. Resultat efter finansnetto mnkr År Definitioner se sid. 59. Femårsöversikt Koncernen Hyresintäkter mnkr Resultat efter finansnetto mnkr Kassaflöde f investeringar mnkr Investeringar mnkr Eget kapital mnkr Balansomslutning mnkr Bokförda värden mnkr Soliditet % Soliditet m h t marknadsvärdering % Avkastning på totalt kapital % 5,1 4,9 5,1 5,1 5,3 Avkastning på eget kapital % 12,2 11,9 12,5 12,5 10,5 Direktavkastning % 11,0 10,4 10,4 10,3 10,2 Räntetäckningsgrad, kassaflödesmässig ggr 3, Area, 1000 kvm BRA

4 VD-ORDET 2007 Vi satsar på framtiden 04 En av de roligaste delarna i att arbeta med fastigheter är att driva olika projekt. Projekt är satsningar på framtiden. Sådana satsningar kan man göra när man har en kompetent organisation och en stabil ekonomisk grund att stå på. Årets arbete hos oss på LKF har i stor utsträckning präglats av projekt och investeringar. Vi har drivit flera byggprojekt, några är avslutade medan andra är på planeringsstadiet och sträcker sig framåt i tiden. Våra projekt rör alla de olika kategorier av fastigheter som vi förvaltar. Här finns stora skolutbyggnader, bland annat i Tornhagen och Ekängen. Vi bygger nya gruppbostäder. I framtidsarbetet ligger planeringen av en ny idrottshall vid Folkungaskolan, som kan komma till stånd inom kort. Vi arbetar också med förberedelser inför framtagandet av detaljplan för en ny fotbollsarena vid Stångebro. Ett idérikt projekt för att utveckla området runt Konserthuset och Länsmuseet pågår tillsammans med andra intressenter, liksom ytterligare idéarbete kring en ny användning av Linghallen som besökscentrum för kyrkan. Vi ser möjligheter för hela det här området, som om några år kan bli till ett nav för kulturliv och besöksnäring i Linköping. Miljöarbetet syftar också mot framtiden. LKF har i alla år arbetat aktivt för att begränsa miljöpåverkan från vår verksamhet. Just nu är det en tid av möjligheter, när engagemanget och förståelsen ökar hos alla och miljöarbetet får en allt större betydelse ur ekonomisk synpunkt. Det gäller främst energifrågorna. Den helt övervägande delen av miljöpåverkan från fastighetsdrift kommer från energianvändningen, och den har samtidigt en mycket stor inverkan på bolagets ekonomi. Det görs stora satsningar på förnyelse av energitekniken idag. Vi är hela tiden uppmärksamma på vad vi kan göra i våra fastigheter. För närvarande driver vi ett stort projekt med effektivisering i idrottsanläggningarna på Stångebroområdet. Under 2008 kommer vi att ta oss an andra utvecklingsprojekt. Vi ska ständigt bli mer effektiva i vårt miljöarbete och vi ska fortsätta pröva nya vägar. Ett alltmer aktuellt ämne hos oss är säkerhetsfrågor. Vi har under slutet av 2007 kunnat läsa om bränder och skadegörelse i skolor runt om i landet. Även vi har varit utsatta för skadegörelse och brandtillbud. Sedan flera år arbetar vi målmedvetet med förebyggande åtgärder i byggnaderna. Arbetet sker i nära samarbete med våra hyresgäster och brukare. Mycket handlar om teknik som brandlarm och säkerhetsanordningar men vi satsar också på information till hyresgästerna. Detta arbete ska vi vidareutveckla framöver. Säkerheten för dem som vistas i våra fastigheter måste alltid ha högsta prioritet. En utredning har gjorts om de kommunala bolagens fastighetsinnehav, i syfte att renodla respektive bolags verksamhet. En viktig fråga i sammanhanget är att sälja kommersiella fastigheter. För LKFs del innebär det att en av våra fastigheter, Näringslivets hus, kommer att säljas under Ekonomiskt har året varit gott för LKF. Oron på den finansiella marknaden kan påverka ett fastighetsbolag, som lånar mycket pengar, men glädjande nog har vi ett högt förtroende på finansmarknaden. Det visades under året när vår obligationsupplåning mottogs positivt av marknaden och ledde till bra villkor för LKF. Det är ett gott betyg på LKFs stabila verksamhet och sunda ekonomi. Med en god ekonomi och hög kompetens hos medarbetarna kommer vi att fortsätta vårt arbete med framtidsinriktade projekt till nytta för våra hyresgäster och brukare, liksom för alla invånare i Linköping. Per Ridne, VD

5 05

6 06 LKF ska äga, utveckla och hyra ut lokaler och fastigheter till kommunal och annan offentlig verksamhet i Linköpings kommun. LKFs ambition är att vara marknadsledande inom sitt område och därmed också vara det givna valet av hyresvärd för verksamhetslokaler. VÅRT UPPDRAG LKF ska vara det givna valet Affärsidé LKFs affärsidé är att aktivt äga, utveckla och hyra ut lokaler och fastigheter till offentlig verksamhet i Linköpings kommun. Verksamheten ska kännetecknas av:»»»»»» Kundengagemang och långsiktighet Affärsmässighet och kostnadseffektivitet Miljö- och kvalitetssäkring Strategier LKF ska: Uppnå ett välbalanserat och rationellt fastighetsbestånd Med välbalanserat avses ett fastighetsbestånd där sund balans råder mellan de olika verksamhetsområdena. Att fastighetsbeståndet ska vara rationellt betyder bland annat att varje område har en volym som möjliggör effektiv förvaltning och ger kapacitet för aktiv kund- och fastighetsutveckling. Vara en aktiv part i utveckling och förädling av fastigheter Genom att vara aktiva i fastighetsutveckling och förädling ska LKF tillsammans med kunder och samarbetspartners skapa mervärde både för ägare och för kunder samt bidra till utvecklingen av Linköping. Effektivisera förvaltningen av fastigheter Effektiv förvaltning syftar bland annat till att utveckla och införa kostnadseffektiva lösningar och arbetssätt för planerat underhåll och drift samt tekniska lösningar för att minska energiförbrukningen. All kostnadseffektivisering ska präglas av långsiktighet. Arbeta för god intern styrning och strukturerat arbetssätt Att skapa ändamålsenliga processer är ett ständigt fortgående arbete. Utvecklingen av LKFs arbetssätt sker bland annat genom att viktiga processer kartläggs, analyseras och förbättras. Bedriva en aktiv kunddialog Ett aktivt kundarbete är ett signum för LKF och något företaget vill vidareutveckla. Kunddialogprocessen inkluderar bland annat regelbundna fastighetsmöten och gemensamma kundträffar, en aktiv och systematisk uppföljning samt att ta hand om kundsynpunkter.

7 Ägarstruktur LINKÖPINGS KOMMUN LINKÖPINGS STADSHUS AB LINKÖPINGS KOMMUNALA FASTIGHETER AB KONSERTHUSET I LINKÖPING AB LINKÖPINGS SPORTFASTIGHETER AB Nyckeltal verksamheten, måltal utfall 2007 utfall 2007 mål 2006 utfall 2006 mål 2005 utfall 2005 mål Avkastning eget kapital % 12, , ,5 12 Soliditet % Soliditet marknadsvärdering % Kundnöjdhet NKI Verksamhetsrevisioner st Årlig minskning av energiförbrukning % Miljödeklarerade fastigheter % Genomförda PoU-samtal % Utbildningstimmar h Vara ett föredöme i miljöarbetet LKF var tidigt miljöcertifierade enligt ISO och ambitionen är att ligga i framkant i miljöarbetet. Det kräver en kontinuerlig utveckling av mål, arbetsformer, kompetens och ledningssystem med avseende på miljö. Mål och fokusområden Med utgångspunkt i företagets vision, strategier och policies tas mål och handlingsplaner för verksamheten fram. Avsikten är att styra verksamheten så att en balans uppnås mellan olika intressenters behov och krav, samtidigt som LKFs framgång på kort och lång sikt säkerställs. En balanserad styrning uppnås genom att mål sätts utifrån fem fokusområden: kund, samhälle, medarbetare, processer och ekonomi Organisation LKF har 31 medarbetare, samtliga anställda i moderbolaget. Företaget är organiserat i två affärsområden, Affärsområde Kunskapshus och Affärsområde Offentliga hus med en lednings-, en ekonomi-, en teknik- och en projektavdelning som stöd. Affärsområde Kunskapshus består av chef och fyra förvaltare och Affärsområde Offentligs hus består av chef och tre förvaltare. Varje förvaltare är ansvarig för ett antal fastigheter. Teknikavdelningen samordnar och planerar långsiktigt frågor av teknisk karaktär såsom planerat underhåll, fastighetsskötsel, energieffektivisering, säkerhet och teknisk dokumentation. Projektavdelningen leder genomförande av investerings- och underhållsprojekt. I projektavdelningen ingår också LKFs byggservicegrupp. I staben återfinns ekonomiavdelningen samt funktioner för verksamhetsutveckling, IT, miljö, upphandling, personal och administration. Ägare och uppdrag LKF ägs av Linköpings kommun genom Linköpings Stadshus AB. LKF-koncernen består dels av moderbolaget Linköpings Kommunala Fastigheter AB som äger skolor, förskolor, omsorgsfastigheter och administrativa fastigheter, dels av dotterbolagen Linköpings Sportfastigheter AB och Konserthuset i Linköping AB. Organisationsschema se sidan 58. LKFs uppdrag från ägaren är att, med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunala principerna, tillgodose kommunens och andra offentliga verksamheters behov av lokaler genom att tillhandahålla lokaler och fastigheter av god kvalitet på marknadsmässiga villkor till kommunala och andra offentliga verksamheter, samt att på affärsmässiga villkor svara för mark- och fastighetsförvaltning, samt att ge ägarna skälig avkastning.

8 vår verksamhet Affärsområde Offentliga hus Inom affärsområdet finns lokaler för vård- och omsorgsboende, sport, kultur och evenemang samt speciellt utformade fastigheter för verksamheter som räddningstjänst och kollektivtrafik. 08»» Förvaltningsområde omsorg»» FörvALTNINGSomrÅDE SPORTFASTIGHETER LKF ansvarar för närmare fyrtio procent av omsorgsfastigheterna inom Linköpings kommun. I äldreboenden och servicehus bor äldre personer som i varierande grad behöver hjälp i sin vardag. Gruppbostäder är hem för människor i olika åldrar och med skilda funktionshinder. De flesta av fastigheterna hyrs av omsorgsnämnden i Linköpings kommun. Året som har gått LKF bygger nya gruppbostäder på uppdrag av Linköpings kommun. Två boenden blev inflyttningsklara under året. Under 2008 färdigställs ytterligare två gruppbostäder. Nya trädgårdar anlades vid gruppboendena på Aspnäsvägen, Ullstämmavägen och Ålerydsvägen. Ombyggnader för ett mer effektivt nyttjande av lokalytor har gjorts i servicehusen i Ekbacken, Tannefors och Kärna samt på Djurgårdsgatan. Utveckling och framtid Andelen äldre i befolkningen ökar och behovet av äldreboenden förväntas bli större. LKF strävar efter att vara en god partner för kunder och brukare och att aktivt medverka i den fortsatta utvecklingen av omsorgsfastigheter i Linköping. Behovet av platser i gruppboenden har under några år överstigit tillgången. Nyproduktion av boenden gör att tillgång och efterfrågan beräknas vara i balans inom ett par år. Under 2008 anläggs nya trädgårdar vid demensboendet i Valla Park och vid två gruppbostäder i Malmslätt. Inom LKFs bestånd finns såväl stora som små anläggningar för idrott och friskvård. Anläggningarna är ett viktigt inslag i Linköpingsbornas fritidsaktiviteter och rekreation. Cloetta Center är en av Sveriges modernaste arenor för evenemang och idrott. Arenan utgör tillsammans med Stångebrohallen och Racketcenter den största idrottsanläggningen i Linköping. Andra fastigheter är simhallen, Tinnerbäcksbadet, sporthallen och flera mindre idrottsanläggningar i olika delar av staden. Större delen av lokalerna hyrs av Linköpings kommun, vanligtvis kultur- och fritidsnämnden. Året som har gått Den yttre miljön vid anläggningarna på Stångebrofältet har rustats upp. Området med Cloetta Center, Stångebrohallen och Racketcenter har gjorts till en sammanhållen enhet. Stångebrohallen har fått en ny entré och interiören har gjorts mer tillgänglig för rörelsehindrade. Ny, effektiv ventilation har installerats i Linköpings simhall. Utveckling och framtid Ett omfattande arbete för effektivisering av energiutnyttjandet i idrottsanläggningarna på Stångebro avslutas under våren I Linköpings simhall, som byggdes 1965, finns stora renoveringsbehov. LKF utreder olika vägar att förädla och utveckla fastigheten. Alternativ ska presenteras under våren 2008.

9 Invånare 65 år eller äldre i Linköpings kommun Personer Bruksarea Affärsområde Offentliga Hus Omsorg Sport Special Affärsområde Offentliga hus Antal objekt (st): 79 Bruksarea (kvm): Driftnetto (mnkr): 113 Bokfört värde (mnkr): Marknadsvärde (mnkr): Investeringar 2007 (mnkr): LKF påbörjade under året en utredning om eventuell flyttning av ridhusanläggningen i Ånestad. Utredningen görs på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden och ska redovisas under våren LKF utför ett förberedande arbete inför kommunens framtagande av detaljplan för ny fotbollsarena på Stångebroområdet. Linköping är en växande stad med en idrottsintresserad befolkning. Linköpings kommun har uttalat en ambition att vara Sveriges bästa idrottsstad LKF medverkar till att målet uppnås genom att tillhandahålla anläggningar av hög kvalitet och förädla dem i takt med att verksamheterna utvecklas.»» Förvaltningsområde special I LKFs bestånd finns flera byggnader av stort värde för kultur- och nöjeslivet i Linköping. De största är Konserthuset och Stifts- och landsbiblioteket. LKF äger och förvaltar också fastigheter som är speciellt anpassade för unika verksamheter, såsom brandstationer och kollektivtrafik. I beståndet finns även ett antal butiks- och kontorsbyggnader. Den övervägande delen av lokalerna hyrs av olika enheter inom Linköpings kommun. Året som har gått Konserthusets evenemangslokal Garden har byggts om och ger ökade möjligheter till varierad och publikdragande verksamhet. I arbetena ingick underhållsåtgärder och uppfyllande av nya myndighetskrav för livsmedelshantering i restaurangen. En läcka i biogasledningen vid bussdepån på Kallerstad orsakade tillfälliga störningar i innerstadens busstrafik. Läckan reparerades och ledningskonstruktionen förstärktes. LKF förvärvade lanthandeln i Ulrika. Förvaltningen av Stadshuset övertogs av LKF. Huset byggdes 1864 och är kulturmärkt. Det ägs även fortsättningsvis av Linköpings kommun. Utveckling och framtid Under 2008 påbörjas ombyggnad av Konserthusets norra entré, mot Vasavägen, för att göra den mer framträdande och inbjudande. Samtidigt pågår ett utvecklingsprojekt för hela parkområdet mellan Konserthuset och Länsmuseet. I ett samarbete mellan Linköpings kommun, Länsmuseet och LKF ska parken omdanas till en mer attraktiv yta. Kontorsfastigheten Näringslivets hus planeras att säljas under LKF vill medverka till att Linköping utvecklas som evenemangsstad med hjälp av förstklassiga lokaler. Tillsammans med hyresgästerna arbetar LKF för att förädla fastigheterna. LKF ser en utvecklingspotential inom förvaltning av lokaler för Linköpings offentliga verksamheter. Fastighetsbeståndet renodlas successivt genom köp av fastigheter som har stor andel lokaler för offentlig verksamhet, liksom försäljning av fastigheter som saknar sådan verksamhet.

10 10 Affärsområde Kunskapshus Antal objekt (st): 170 Bruksarea (kvm): Driftnetto (mnkr): 201 Bokfört värde (mnkr): Marknadsvärde (mnkr): Investeringar 2007 (mnkr): 127 Befolkningsprognos efter år och ålder år 7 12 år år år

11 vår verksamhet Affärsområde Kunskapshus Inom affärsområdet finns lokaler för förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och fritidsverksamhet. Skolor och förskolor är en värdefull del i Linköpingsbornas välfärd och i stadens utveckling. Tillsammans med hyresgäster och brukare arbetar LKF med kontinuerlig förädling av lokalerna. Moderna skollokaler av hög kvalitet bidrar till att göra Linköping till en attraktiv bostadsort. Den helt övervägande delen lokaler hyrs av Linköpings kommun. Förskola, fritidsverksamhet och grundskola hanteras av barn- och ungdomsnämnden, medan bildningsnämnden svarar för gymnasium och vuxenutbildning. Året som har gått Flera byggprojekt Tornhagsskolan byggdes ut och renoverades. En central tillbyggnad stod färdig till höstterminen. En ny klassrumsbyggnad stod inflyttningsklar inför vårterminen Bäckskolan renoveras och byggs ut för fler elever och fritidsverksamhet. Arbetena avslutas till vårterminen Skolan i Ekängen byggdes ut. Skolan byggdes 2003 och förbereddes redan då för att utökas. Moderniseringar och renoveringar Matsalen i Hjulsbroskolan byggdes om och köket moderniserades. Den upprustade skolgården inbjuder till fysisk aktivitet och möjliggör utomhuspedagogik. Ett ombyggnadsprojekt i Ljungsbro skola gav ett effektivare utnyttjande av lokalerna. Ett antal undervisningslokaler i Anders Ljungstedts gymnasium byggdes om och renoverades. Underhållsarbeten utfördes i ett stort antal skollokaler till en kostnad av närmare 30 miljoner kronor. Övrigt Kommunens verksamhet i Gottfridsbergsskolan flyttade. Ny hyresgäst blev en enskild utbildningsanordnare som bedriver vårdutbildning på uppdrag av Linköpings kommun. Klassrummen i grundskolor och gymnasieskolor har inventerats med avseende på ventilationens dimensionering. Varje klass- och grupprum försågs med en anpassad anvisning för att säkerställa god luftkvalitet, som ett hjälpmedel för dem som vistas i lokalerna. Utveckling och framtid Minskat elevunderlag Antalet elever på grundskola och gymnasium förväntas bli färre under de närmaste åren, samtidigt med en ökad efterfrågan på förskoleplatser. Sammantaget innebär utvecklingen ett minskat behov av lokaler. I Linköpings kommun pågår en omfattande genomlysning av lokalbehovet för skolan. Ett antal skolor har överkapacitet och kan komma att läggas ner. I ett första steg har barn- och ungdomsnämnden föreslagit nedläggning av skolorna i Västerlösa, Sätra och Ulrika samt omstrukturering av Fredriksbergsskolan. I andra områden förutses ett behov av utökad kapacitet. Beslut om de första åtgärderna förväntas under våren 2008 och kan resultera i att vissa skolor tomställs. Samtidigt kan behov av utbyggnad eller nyproduktion uppkomma på andra håll. Ett antal lokaler för grundskola kan behöva anpassas till förskoleverksamhet. Ökat antal friskolor Det ökande utbudet av friskolor kan medföra att kommunens behov av lokaler minskar, samtidigt som efterfrågan kan öka från andra aktörer. Elevernas skolval är svåra att förutse och osäkerheten består ofta långt in i varje läsår, vilket försvårar planeringen av lokalresurser. Förändrat behov kräver flexibilitet Förändringar i lokalbehov för skolorna medför i många fall stora ombyggnader. Svårigheter att överblicka behoven och därmed följande korta beslutstider ställer krav på flexibilitet i arbetet med lokalförsörjningen. LKF strävar efter att hålla en tät dialog med hyresgästen och vara delaktig i den långsiktiga planeringen av skollokaler. Förnyelse av skollokaler Skolans utveckling med nya pedagogiska former och arbetsmetoder kräver en kontinuerlig förnyelse av lokalerna. LKF driver ett nära samarbete med hyresgästen och skolornas personal för att tillhandahålla lokaler som är väl anpassade till dagens och morgondagens behov. 11

12

13 Reportage 13

14 Hälsosamma utemiljöer Att vistas utomhus i varierad miljö är hälsosamt. Forskning och erfarenheter kring vård av bland annat äldre visar att utevistelser befrämjar välmåendet och stimulerar sinnena. För unga är utevistelserna värdefulla både för inlärning och för fysisk utveckling. LKF utvecklar kontinuerligt utemiljöer av hög kvalitet. Vid omsorgsboenden anläggs lättillgängliga trädgårdar med doftande växter, små odlingar och sköna sittplatser. Gårdar vid skolor och förskolor utformas för utomhuspedagogik och för spontan lek och rörelse. 14 reportage Trädgård för alla sinnen Välplanerade trädgårdar ger stimulans och glädje. Gruppboendena på Aspnäsvägen, Ullstämmavägen och Ålerydsvägen fick nya trädgårdar under Iréne Rönnqvist, som är verksamhetschef för två av gruppboendena, förklarar syftet med trädgårdarna: Vår förhoppning är att de som bor här ska få en högre livskvalitet genom att uppleva trädgårdarna med alla sina sinnen. De ska kunna lukta, känna och smaka på alla växter och de ska kunna vara delaktiga i det som växer och lever i trädgårdarna. Upplevelser i vardagen För att göra det lätt att komma ut och röra sig i trädgårdarna har släta, rullstolsvänliga asfaltsgångar anlagts. Många sorters blommor och buskar med varierande färger och dofter finns runt om på tomten. Lusthus och sittplatser, vattenspel, solhörnor och skuggande träd fullbordar bilden av en inbjudande trädgård med en plats för varje tillfälle och varje väderlek. Små grönsaksodlingar görs i ordning i upphöjda lådor, som även den som är rullstolsburen kan komma intill. Så blir vistelsen i trädgården till en del av vardagen. Sysslorna bland växter och odlingar blir små upplevelser som stimulerar alla sinnen. Initiativ från personalen Initiativet till de nya trädgårdarna kom från personalen på omsorgsboendena. Tillsammans arbetade de fram förslag till utformning. Vi tog fasta på deras idéer, berättar Linda Ganbrant, som är LKFs förvaltare för omsorgsboenden. Sedan utvecklade vi idéerna tillsammans med personalen, en trädgårdsarkitekt och en markentreprenör som hjälpte oss att få trädgårdarna både praktiska och vackra. Invigningen av de nya trädgårdarna gjordes en solig dag i maj. Sommaren som följde blev regnig men trädgårdarna kom ändå till glädje. Boende och personal på gruppbostäderna kunde vara utomhus, ägna sig åt de små odlingarna och få en kaffestund i lusthuset eller en grillkväll på verandan. LKFs del av projektet är avslutad, förklarar Linda Ganbrant, men de som arbetar på boendena kan fortsätta utveckla trädgårdarna efter hand. Det bekräftas av Iréne Rönnqvist. Det är aldrig färdigt med en trädgård, säger hon. Vi ska fortsätta att utveckla det här med att uppleva med alla sina sinnen. Trädgårdar vid omsorgsboenden Vid äldreboendet Åleryds sjukhem finns en Sinnenas trädgård, som byggdes Gruppboendena vid Aspnäsvägen, Ullstämmavägen och Ålerydsvägen fick nya trädgårdar Under våren 2008 byggs nya trädgårdar vid demensboendet i Valla park och vid två gruppboenden i Malmslätt.

15 reportage Lugna rum Platser för lek och lektioner det har elever och lärare fått på skolgården i Hjulsbro. 15 Hjulsbroskolans gård var stor, där fanns en hel del lekutrustning, men det saknades en sammanhängande tanke och bra platser för olika aktiviteter. Skolans personal önskade sig en skolgård som både inbjöd till lek och till pedagogiskt arbete. Skolan ville ha lugna rum utomhus, avskilda vrår som fungerar som samlingsplatser och uteklassrum, berättar Cecilia Arkhed, som är projektledare hos LKF och har lett arbetet med att förnya skolgården i Hjulsbro. Samtidigt skulle skolgården stimulera barnen till lek och rörelse och kunna användas under idrottslektionerna. Arbetsgrupp Personalen på Hjulsbroskolan samlade sig till en arbetsgrupp för att göra en idéskiss över hur man ville ha sin skolgård. De involverade elever och de tog hjälp av en utomhuspedagog från Naturskolan i Trädgårdsföreningen, Katarina Johansson. Hon gav lärarna goda råd om olika aspekter att ta med i idéskissen. Vi har haft med alla verksamheter i skolan i projektet, berättar Cecilia. Lärare och elever, gymnastiklärare och fritidspedagog alla har kommit med bra förslag. Gröna miljöer Resultatet blev en skolgård där man utnyttjar hela ytan till olika funktioner. LKF har byggt avskärmade miljöer där man kan vara ute och bedriva undervisning. Spel och lekhagar har målats på asfalten, där finns flera sandytor att leka i och hela skolgården har fått bättre belysning som ger trygghet och trivsel även vintertid. Gröna miljöer gör skolgården inbjudande. Som avskärmning mot en trafikerad gata har större buskar planterats och på olika ställen på gården finns perenner, lökväxter, buskar och vilda växter av många slag. Växtvalet har gjorts med omsorg. Inga av växterna är giftiga och de blommar i första hand under vår och höst, när barnen finns på skolan. Så har Hjulsbroskolan fått en trivsam gård som kan användas både för övningar och lektioner i undervisningen och för lek och rörelse under rasterna.

16 reportage En systematisk byggprocess Att bygga nytt kräver omsorg och systematik. Hos LKF följer man en processplan. 16 Per-Anders Isakson är projektchef hos LKF. Han beskriver hur processen börjar med att kunden identifierar ett behov. Kunden är i de flesta fall en enhet inom Linköpings kommun. Kommunen vänder sig direkt till oss, om det gäller utbyggnad eller ombyggnad i en av våra fastigheter, berättar Per-Anders. I andra fall handlar kommunen upp ett hyresavtal. Det innebär att det kan bli LKF eller någon annan fastighetsägare som bygger och äger huset. Det här är vanligt vid nyproduktion av förskolor och omsorgslokaler. LKF räknar fram ett anbud på hyresavtal och kommunen fattar beslut om vem som ska få kontraktet. Om valet faller på LKF är det nu det egentliga projektarbetet börjar. Tillsammans med hyresgästen gör man detaljprojektering för byggnaden. Det är viktigt att hyresgästen är med hela tiden, så att vi kan fatta snabba och korrekta beslut om detaljer i byggplanen. Upphandling av entreprenad LKF gör ett förfrågningsunderlag för att handla upp byggentreprenad. Upphandlingen följer Lagen om offentlig upphandling. Det är viktigt att vi anger noggranna utvärderingskriterier i underlaget, säger Per-Anders. Anbudsgivarna måste veta vad vi värderar redan från början. Bland kriterierna är priset alltid viktigt, liksom entreprenörens erfarenhet av liknande uppdrag. Andra kriterier kan ha olika betydelse beroende på projektets art, till exempel miljö- och kvalitetshänsyn. Här har vi en mall för dagordning så att vi alltid vet att vi går igenom viktiga punkter, förklarar Per- Anders. Byggmötena syftar också till att hantera frågor som uppkommer under arbetets gång. Allt går inte att förutse. Byggnaden besiktigas Så småningom står den nya byggnaden färdig och det är dags för slutbesiktning. Ofta visar den på detaljer att åtgärda, men det brukar kunna göras efter att hyresgästen har flyttat in. Slutligen gör man en efterbesiktning när alla återstående punkter prickas av och byggnaden godkänns. Så är projektet avslutat och LKFs arbete går över i förvaltningsfasen. STEG 1 STEG 2 Förändringar i lokalbehovet identifieras Undersökning av alternativa lösningar Ekonomiska förutsättningar utreds Samråd med berörd personal Övergripande ritningar Tidplan för eventuell pågående verksamhet under byggtiden Detaljerade ritningar LKF ansöker om bygglov LKF och hyresgäst kommer överens om hyresavtal LKF handlar upp byggentreprenad Kontrakt med byggentreprenör Entreprenören planerar produktionen Produktion Samtidigt med upphandlingen lämnar LKF in en bygglovsansökan. När upphandling och bygglov är klara sätter produktionen igång. Under projektets gång hålls regelbundna byggmöten med hyresgäst, brukare, LKF och byggentreprenör. STEG 3 Byggtid cirka ett år Täta byggmöten med LKF, entreprenör, hyresgäst och brukare LKF besiktigar byggnaden Hyresgästen flyttar in LKF förvaltar byggnaden

17 17 reportage Från idé till verksamhet Ett stort byggprojekt är en process som sträcker sig över ett par år och involverar många människor. Förnyelsen av Tornhagsskolan började på hösten Det behövdes plats både för fler klasser och för utökad fritidsverksamhet, berättar Jonas Lind, som är LKFs förvaltare för Tornhagsskolan. Det stod klart att en utbyggnad krävdes. En styrgrupp för projektet tillsattes med representanter för kommunen, områdeschefen för Tornhagen, LKF och en arkitekt. Kommunen föreslog att vi skulle anlita arkitekt Lena Dranger. Det var ett bra val, eftersom hon har stor erfarenhet av ombyggnader av skolor där man går från traditionell undervisning till att arbeta i arbetslag. Styrgruppen utredde hur stor lokalyta som behövdes och hur utrymmena skulle utformas. Den här delen i ett byggprojekt kallas programarbete. Skolans personal lade fram idéer kring hur man skulle vilja att lokalerna fungerade i det dagliga, pedagogiska arbetet. Arkitekten omformade idéerna till konkret lokalutformning. Tillfälligt lokalbehov Skolans verksamhet fortsatte som vanligt under hela byggtiden och att hantera det tillfälliga lokalbehovet blev en grannlaga uppgift. LKF satte upp paviljonger på skolgården och skolan gjorde scheman över hur de olika klasserna skulle flyttas under arbetets gång. Under hela byggtiden hölls täta byggmöten med skolans projektledare, byggentreprenören och LKF. De som driver verksamhet i lokalerna måste veta vad som ska hända under den närmaste tiden, förklarar Jonas. Då kan man planera för särskilt stökiga eller bullriga moment. Mitt i en byggarbetsplats Hur väl man än planerar arbetena och strävar efter att ta hänsyn till den pågående verksamheten, kan det ändå vara besvärligt att driva undervisning under ett pågående byggprojekt. Jag beundrar verkligen skolans personal och elever som har bedrivit skolarbete mitt i en byggarbetsplats. Jag hoppas att de tycker att det var värt besväret! Nu är projektet avslutat och skolans verksamhet är igång i de nya lokalerna. De nya byggnaderna blev ändamålsenliga. Planlösningen är genomtänkt och materialen håller hög kvalitet. Tornhagsskolan har ännu en gång blivit en skola att vara stolt över. En skola som för femtio år sedan var toppmodern är återigen supermodern! säger Jonas Lind.

18 18 LKF har till uppgift att äga och förvalta lokaler och fastigheter av god kvalitet för kommunala och andra offentliga verksamheter. Uppgiften är långsiktig och kräver systematik och planering i arbetet med att underhålla fastigheterna. Arbetet förstärks av en nära dialog med hyresgästerna. reportage Planering och dialog En förvaltares arbete styrs i hög grad av dialog och samverkan med hyresgästen. LKFs arbete med underhåll och utveckling av fastigheterna görs i nära samarbete med hyresgästerna. Fastighetsförvaltning syftar till att bevara och stärka fastigheternas värde, och ska samtidigt bidra till hyresgästens möjlighet att utveckla sin verksamhet. Det viktigaste i mitt arbete är samverkan med hyresgästen i alla frågor som rör fastigheten, konstaterar Jennie Medbrant Ehrlin. Jennie är LKFs förvaltare för gymnasieskolor och ett antal grundskolor i centrala Linköping. Kundernas uppfattning om LKF ger vägledning om hur arbetet bör utvecklas. Kundenkäten som vi gör varje år visar på vilka punkter vi kan utveckla vår service och vårt samarbete, säger Jennie. Protokollförda fastighetsmöten Samverkan och dialog med hyresgästen pågår varje dag. En till två gånger per termin håller Jennie protokollförda fastighetsmöten med sina hyresgäster. Då går vi igenom alla ärenden som rör fastigheten. Vi följer upp åtgärder som har utförts och diskuterar när vi ska genomföra det planerade underhållet. Vid fastighetsmötena framför hyresgästen ofta önskemål om åtgärder, som Jennie senare tar ställning till från fastighetsteknisk och ekonomisk synpunkt. Hyresgästens önskemål och behov styr många av de åtgärder som genomförs, men det mesta av underhåll och renoveringar ligger i planer som sträcker sig över flera år. Planerat underhåll Alla LKFs fastigheter har inventerats och underhållsbehoven har ordnats in i ett databaserat underhållsystem. För varje fastighet anges där vilka åtgärder som behöver göras, och när. I en del fall kan åtgärderna flyttas mellan åren. Det är viktigt att arbeta systematiskt, både av ekonomiska skäl och för att begränsa den tid då underhållsarbeten stör hyresgästens verksamhet. Vi försöker samordna underhållsåtgärder med projekt som ska göras i fastigheten. Jag planerar in åtgärderna tillsammans med hyresgästen, så att det ska fungera bra för alla inblandade. Samtidigt är det nödvändigt att vi prioriterar rätt, fortsätter Jennie. Prioriteringar görs med hänsyn till flera faktorer.

19 19 Är åtgärden ekonomiskt möjlig, finns det tid att genomföra den och finns det tillgängliga resurser bland byggentreprenörerna? I år är det många sådana prioriteringar att göra inom mitt förvaltningsområde, eftersom vi genomför stora bygg- och renoveringsprojekt i flera av fastigheterna. Stora projekt Stora ombyggnads- och renoveringsprojekt hanteras av LKFs projektavdelning, men förvaltaren är oftast ansvarig under hela projekteringsfasen. I en projektgrupp samråder representanter för LKF, hyresgäst, arkitekt och byggentreprenör. Tillsammans arbetar man fram lösningar och tidplan för projektet. Sedan är det min uppgift att göra ett underlag för beslut om investering, som tas av LKFs styrelse, förklarar Jennie. Därefter tar vår projektavdelning över arbetet. Budget och treårsplaner Allt arbete med att underhålla en fastighet är inte planerat i förväg. Oväntade fel uppstår och oförutsedda behov hos hyresgästen kan behöva lösas. Då får jag ta ställning till vad vi kan göra med hänsyn till budget och andra faktorer, säger Jennie. Budgetarbetet görs varje höst. I LKFs budgetoch prognossystem kan Jennie se hur kostnader och intäkter har sett ut i varje fastighet under de senaste åren. Budgeten innehåller poster för hyresintäkter och för alla kostnader som har med fastighetens drift att göra, såsom värme, vatten, försäkringar och underhållsåtgärder. Det är nödvändigt att analysera varje fastighet och ha kontroll över vilka extraordinära intäkter och kostnader man har haft. Då har man ett bra underlag för nästa års budget. Vid sidan av det årliga budgetarbetet görs treårsplaner över de investeringar som ska göras. I den långsiktiga planeringen ingår också en översikt över hyreskontraktens längd och en bedömning av fastighetens utvecklingspotential i relation till hyresgästens verksamhet. LKFs uppgift är att förvalta fastigheterna på lång sikt, och hyresgästernas verksamhet är också långsiktig. Därför arbetar vi med flera års framförhållning, när vi planerar och prioriterar fastigheternas underhåll, säger Jennie Medbrant Ehrlin. Underhållsåtgärder 2007 Alla fastigheter MNKR invändigt, t ex ytskikt 33 Tekniska installationer 8 utvändigt, t ex tak 4 yttre miljö 7 summa 52

20

MYNDIGHETSPRESENTATION

MYNDIGHETSPRESENTATION MYNDIGHETSPRESENTATION Årsberättelse 2008 GD KOMMENTAR GD kommentar Jag kan med glädje konstatera att verket under 2008 blivit miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001. Det är resultatet av ett långsiktigt

Läs mer

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Innehåll 4 Verksamheten i korthet 6 Ägardirektiv 7 VD har ordet 8 Fem år i sammandrag 10 Marknaden i Huddinge 14 Ägardirektiven ur Huges perspektiv 33 Projekt under

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

Gathenhielmska Huset Hälsovetarbacken Lagerhuset

Gathenhielmska Huset Hälsovetarbacken Lagerhuset Årsredovisning2013 Innehållsförteckning Vision, affärsidé, värderingar 2 Året i sammandrag 3 Kort om Higab 4 Higabs uppdrag 5 VD har ordet 6 Mål och uppföljning 8 Marknad 10 Lokalmässiga förutsättningar

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5 Bostads AB Pose don Årsredovisning 1998 5 1998 i korthet 5 Affärsidé 5 VD har ordet 6 Hyresgästen 8 Bostaden 11 Finans 14 Ekonomi 20 Personal och organisation 22 Förvaltningsberättelse 24 Femårsöversikt

Läs mer

Årsredovisning 2008 08

Årsredovisning 2008 08 Årsredovisning 2008 08 Innehållsförteckning Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Higabgruppens uppdrag 4 Mål och uppföljning 6 Fastigheter med en stark identitet 8 Fastighetsmarknaden i Göteborg 10 Med fokus

Läs mer

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson Årsredovisning 2014 Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson möter hyresgäster 2 årsredovisning i kvarteret Pennskrinet, 2013 ab gotlandshem Visby innehåll årsredovisning 2014 i korthet 4 VD har ordet 5 mål

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL BESQAB I KORTHET 2 ÅRET I KORTHET 5 VD:S KOMMENTAR 6-7 AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI 8 FINANSIELLA MÅL 9 OMVÄRLDSANALYS 10 Kundtrender 10 Marknadstrender 11 Pristrender 12 Konkurrenter

Läs mer

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer.

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer. Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida erbjuder allt från design och projektering

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA

ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA ÅRSREDOVISNING 2014 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2016 VARDAGSNÄRA MÅNGSIDIGA MODIGA REFLEKTIONER MITT MALMÖ Jag har rest mycket i mitt liv och det gör jag fortfarande. Jag trivs i mitt resande. Alltid

Läs mer

Hornsgatan 128 Box 9003 102 71 Stockholm tel 08-508 39 000 epost@stockholmshem.se www.stockholmshem.se

Hornsgatan 128 Box 9003 102 71 Stockholm tel 08-508 39 000 epost@stockholmshem.se www.stockholmshem.se Hornsgatan 128 Box 9003 102 71 Stockholm tel 08-508 39 000 epost@stockholmshem.se www.stockholmshem.se En del av Stockholms stad 36 STOCKHOLMSHEMS ÅRSREDOVISNING 2014 Aktiebolaget Stockholmshem Årsredovisning

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-02-05 Diarienummer SE/2015:11 Tjänstskrivelse Årsredovisning Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor

Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor Svenska Kommunförbundet 1997 Adress: 118 82 STOCKHOLM, tfn 08-772 41 00 E-post: fastighet@svekom.se Webbplats: www.svekom.se ISBN: 91-7099-692-X Text:

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer