mnkr Femårsöversikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003"

Transkript

1

2

3 Året i korthet Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 62 miljoner kronor (57). Bruksarea fördelad på typ av lokaler Omsättning Koncernens omsättning uppgick till 522 miljoner kronor (519). Finanser Kreditförsörjningen breddades genom emission av långfristiga obligationslån på drygt 500 miljoner kronor. 03 Investeringar Investeringar gjordes för 181 miljoner kronor. Underhåll Planerade underhållsåtgärder utfördes för 52 miljoner kronor. Nya omsorgsboenden Två nya gruppboenden byggdes, i Lambohov respektive Ullstämma. Förskolor 9% Grundskolor 35% Gymnasieskolor 16% Omsorg 14% Sport 13% Special 13% Utbyggnad av Tornhagsskolan Tornhagsskolan byggdes ut, byggdes om och renoverades. Skolans kapacitet ökade från 589 till 659 elever. Utbyggnad av Bäckskolan Utbyggnad, ombyggnad och renovering av Bäckskolan påbörjades. Projektet avslutas Utveckling av utemiljöer Nya, lättillgängliga trädgårdar anlades vid tre gruppboenden. Omgivningarna runt idrottsanläggningarna på Stångebrofältet rustades upp. Hjulsbroskolans gård förnyades för både pedagogik och lek. Resultat efter finansnetto mnkr År Definitioner se sid. 59. Femårsöversikt Koncernen Hyresintäkter mnkr Resultat efter finansnetto mnkr Kassaflöde f investeringar mnkr Investeringar mnkr Eget kapital mnkr Balansomslutning mnkr Bokförda värden mnkr Soliditet % Soliditet m h t marknadsvärdering % Avkastning på totalt kapital % 5,1 4,9 5,1 5,1 5,3 Avkastning på eget kapital % 12,2 11,9 12,5 12,5 10,5 Direktavkastning % 11,0 10,4 10,4 10,3 10,2 Räntetäckningsgrad, kassaflödesmässig ggr 3, Area, 1000 kvm BRA

4 VD-ORDET 2007 Vi satsar på framtiden 04 En av de roligaste delarna i att arbeta med fastigheter är att driva olika projekt. Projekt är satsningar på framtiden. Sådana satsningar kan man göra när man har en kompetent organisation och en stabil ekonomisk grund att stå på. Årets arbete hos oss på LKF har i stor utsträckning präglats av projekt och investeringar. Vi har drivit flera byggprojekt, några är avslutade medan andra är på planeringsstadiet och sträcker sig framåt i tiden. Våra projekt rör alla de olika kategorier av fastigheter som vi förvaltar. Här finns stora skolutbyggnader, bland annat i Tornhagen och Ekängen. Vi bygger nya gruppbostäder. I framtidsarbetet ligger planeringen av en ny idrottshall vid Folkungaskolan, som kan komma till stånd inom kort. Vi arbetar också med förberedelser inför framtagandet av detaljplan för en ny fotbollsarena vid Stångebro. Ett idérikt projekt för att utveckla området runt Konserthuset och Länsmuseet pågår tillsammans med andra intressenter, liksom ytterligare idéarbete kring en ny användning av Linghallen som besökscentrum för kyrkan. Vi ser möjligheter för hela det här området, som om några år kan bli till ett nav för kulturliv och besöksnäring i Linköping. Miljöarbetet syftar också mot framtiden. LKF har i alla år arbetat aktivt för att begränsa miljöpåverkan från vår verksamhet. Just nu är det en tid av möjligheter, när engagemanget och förståelsen ökar hos alla och miljöarbetet får en allt större betydelse ur ekonomisk synpunkt. Det gäller främst energifrågorna. Den helt övervägande delen av miljöpåverkan från fastighetsdrift kommer från energianvändningen, och den har samtidigt en mycket stor inverkan på bolagets ekonomi. Det görs stora satsningar på förnyelse av energitekniken idag. Vi är hela tiden uppmärksamma på vad vi kan göra i våra fastigheter. För närvarande driver vi ett stort projekt med effektivisering i idrottsanläggningarna på Stångebroområdet. Under 2008 kommer vi att ta oss an andra utvecklingsprojekt. Vi ska ständigt bli mer effektiva i vårt miljöarbete och vi ska fortsätta pröva nya vägar. Ett alltmer aktuellt ämne hos oss är säkerhetsfrågor. Vi har under slutet av 2007 kunnat läsa om bränder och skadegörelse i skolor runt om i landet. Även vi har varit utsatta för skadegörelse och brandtillbud. Sedan flera år arbetar vi målmedvetet med förebyggande åtgärder i byggnaderna. Arbetet sker i nära samarbete med våra hyresgäster och brukare. Mycket handlar om teknik som brandlarm och säkerhetsanordningar men vi satsar också på information till hyresgästerna. Detta arbete ska vi vidareutveckla framöver. Säkerheten för dem som vistas i våra fastigheter måste alltid ha högsta prioritet. En utredning har gjorts om de kommunala bolagens fastighetsinnehav, i syfte att renodla respektive bolags verksamhet. En viktig fråga i sammanhanget är att sälja kommersiella fastigheter. För LKFs del innebär det att en av våra fastigheter, Näringslivets hus, kommer att säljas under Ekonomiskt har året varit gott för LKF. Oron på den finansiella marknaden kan påverka ett fastighetsbolag, som lånar mycket pengar, men glädjande nog har vi ett högt förtroende på finansmarknaden. Det visades under året när vår obligationsupplåning mottogs positivt av marknaden och ledde till bra villkor för LKF. Det är ett gott betyg på LKFs stabila verksamhet och sunda ekonomi. Med en god ekonomi och hög kompetens hos medarbetarna kommer vi att fortsätta vårt arbete med framtidsinriktade projekt till nytta för våra hyresgäster och brukare, liksom för alla invånare i Linköping. Per Ridne, VD

5 05

6 06 LKF ska äga, utveckla och hyra ut lokaler och fastigheter till kommunal och annan offentlig verksamhet i Linköpings kommun. LKFs ambition är att vara marknadsledande inom sitt område och därmed också vara det givna valet av hyresvärd för verksamhetslokaler. VÅRT UPPDRAG LKF ska vara det givna valet Affärsidé LKFs affärsidé är att aktivt äga, utveckla och hyra ut lokaler och fastigheter till offentlig verksamhet i Linköpings kommun. Verksamheten ska kännetecknas av:»»»»»» Kundengagemang och långsiktighet Affärsmässighet och kostnadseffektivitet Miljö- och kvalitetssäkring Strategier LKF ska: Uppnå ett välbalanserat och rationellt fastighetsbestånd Med välbalanserat avses ett fastighetsbestånd där sund balans råder mellan de olika verksamhetsområdena. Att fastighetsbeståndet ska vara rationellt betyder bland annat att varje område har en volym som möjliggör effektiv förvaltning och ger kapacitet för aktiv kund- och fastighetsutveckling. Vara en aktiv part i utveckling och förädling av fastigheter Genom att vara aktiva i fastighetsutveckling och förädling ska LKF tillsammans med kunder och samarbetspartners skapa mervärde både för ägare och för kunder samt bidra till utvecklingen av Linköping. Effektivisera förvaltningen av fastigheter Effektiv förvaltning syftar bland annat till att utveckla och införa kostnadseffektiva lösningar och arbetssätt för planerat underhåll och drift samt tekniska lösningar för att minska energiförbrukningen. All kostnadseffektivisering ska präglas av långsiktighet. Arbeta för god intern styrning och strukturerat arbetssätt Att skapa ändamålsenliga processer är ett ständigt fortgående arbete. Utvecklingen av LKFs arbetssätt sker bland annat genom att viktiga processer kartläggs, analyseras och förbättras. Bedriva en aktiv kunddialog Ett aktivt kundarbete är ett signum för LKF och något företaget vill vidareutveckla. Kunddialogprocessen inkluderar bland annat regelbundna fastighetsmöten och gemensamma kundträffar, en aktiv och systematisk uppföljning samt att ta hand om kundsynpunkter.

7 Ägarstruktur LINKÖPINGS KOMMUN LINKÖPINGS STADSHUS AB LINKÖPINGS KOMMUNALA FASTIGHETER AB KONSERTHUSET I LINKÖPING AB LINKÖPINGS SPORTFASTIGHETER AB Nyckeltal verksamheten, måltal utfall 2007 utfall 2007 mål 2006 utfall 2006 mål 2005 utfall 2005 mål Avkastning eget kapital % 12, , ,5 12 Soliditet % Soliditet marknadsvärdering % Kundnöjdhet NKI Verksamhetsrevisioner st Årlig minskning av energiförbrukning % Miljödeklarerade fastigheter % Genomförda PoU-samtal % Utbildningstimmar h Vara ett föredöme i miljöarbetet LKF var tidigt miljöcertifierade enligt ISO och ambitionen är att ligga i framkant i miljöarbetet. Det kräver en kontinuerlig utveckling av mål, arbetsformer, kompetens och ledningssystem med avseende på miljö. Mål och fokusområden Med utgångspunkt i företagets vision, strategier och policies tas mål och handlingsplaner för verksamheten fram. Avsikten är att styra verksamheten så att en balans uppnås mellan olika intressenters behov och krav, samtidigt som LKFs framgång på kort och lång sikt säkerställs. En balanserad styrning uppnås genom att mål sätts utifrån fem fokusområden: kund, samhälle, medarbetare, processer och ekonomi Organisation LKF har 31 medarbetare, samtliga anställda i moderbolaget. Företaget är organiserat i två affärsområden, Affärsområde Kunskapshus och Affärsområde Offentliga hus med en lednings-, en ekonomi-, en teknik- och en projektavdelning som stöd. Affärsområde Kunskapshus består av chef och fyra förvaltare och Affärsområde Offentligs hus består av chef och tre förvaltare. Varje förvaltare är ansvarig för ett antal fastigheter. Teknikavdelningen samordnar och planerar långsiktigt frågor av teknisk karaktär såsom planerat underhåll, fastighetsskötsel, energieffektivisering, säkerhet och teknisk dokumentation. Projektavdelningen leder genomförande av investerings- och underhållsprojekt. I projektavdelningen ingår också LKFs byggservicegrupp. I staben återfinns ekonomiavdelningen samt funktioner för verksamhetsutveckling, IT, miljö, upphandling, personal och administration. Ägare och uppdrag LKF ägs av Linköpings kommun genom Linköpings Stadshus AB. LKF-koncernen består dels av moderbolaget Linköpings Kommunala Fastigheter AB som äger skolor, förskolor, omsorgsfastigheter och administrativa fastigheter, dels av dotterbolagen Linköpings Sportfastigheter AB och Konserthuset i Linköping AB. Organisationsschema se sidan 58. LKFs uppdrag från ägaren är att, med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunala principerna, tillgodose kommunens och andra offentliga verksamheters behov av lokaler genom att tillhandahålla lokaler och fastigheter av god kvalitet på marknadsmässiga villkor till kommunala och andra offentliga verksamheter, samt att på affärsmässiga villkor svara för mark- och fastighetsförvaltning, samt att ge ägarna skälig avkastning.

8 vår verksamhet Affärsområde Offentliga hus Inom affärsområdet finns lokaler för vård- och omsorgsboende, sport, kultur och evenemang samt speciellt utformade fastigheter för verksamheter som räddningstjänst och kollektivtrafik. 08»» Förvaltningsområde omsorg»» FörvALTNINGSomrÅDE SPORTFASTIGHETER LKF ansvarar för närmare fyrtio procent av omsorgsfastigheterna inom Linköpings kommun. I äldreboenden och servicehus bor äldre personer som i varierande grad behöver hjälp i sin vardag. Gruppbostäder är hem för människor i olika åldrar och med skilda funktionshinder. De flesta av fastigheterna hyrs av omsorgsnämnden i Linköpings kommun. Året som har gått LKF bygger nya gruppbostäder på uppdrag av Linköpings kommun. Två boenden blev inflyttningsklara under året. Under 2008 färdigställs ytterligare två gruppbostäder. Nya trädgårdar anlades vid gruppboendena på Aspnäsvägen, Ullstämmavägen och Ålerydsvägen. Ombyggnader för ett mer effektivt nyttjande av lokalytor har gjorts i servicehusen i Ekbacken, Tannefors och Kärna samt på Djurgårdsgatan. Utveckling och framtid Andelen äldre i befolkningen ökar och behovet av äldreboenden förväntas bli större. LKF strävar efter att vara en god partner för kunder och brukare och att aktivt medverka i den fortsatta utvecklingen av omsorgsfastigheter i Linköping. Behovet av platser i gruppboenden har under några år överstigit tillgången. Nyproduktion av boenden gör att tillgång och efterfrågan beräknas vara i balans inom ett par år. Under 2008 anläggs nya trädgårdar vid demensboendet i Valla Park och vid två gruppbostäder i Malmslätt. Inom LKFs bestånd finns såväl stora som små anläggningar för idrott och friskvård. Anläggningarna är ett viktigt inslag i Linköpingsbornas fritidsaktiviteter och rekreation. Cloetta Center är en av Sveriges modernaste arenor för evenemang och idrott. Arenan utgör tillsammans med Stångebrohallen och Racketcenter den största idrottsanläggningen i Linköping. Andra fastigheter är simhallen, Tinnerbäcksbadet, sporthallen och flera mindre idrottsanläggningar i olika delar av staden. Större delen av lokalerna hyrs av Linköpings kommun, vanligtvis kultur- och fritidsnämnden. Året som har gått Den yttre miljön vid anläggningarna på Stångebrofältet har rustats upp. Området med Cloetta Center, Stångebrohallen och Racketcenter har gjorts till en sammanhållen enhet. Stångebrohallen har fått en ny entré och interiören har gjorts mer tillgänglig för rörelsehindrade. Ny, effektiv ventilation har installerats i Linköpings simhall. Utveckling och framtid Ett omfattande arbete för effektivisering av energiutnyttjandet i idrottsanläggningarna på Stångebro avslutas under våren I Linköpings simhall, som byggdes 1965, finns stora renoveringsbehov. LKF utreder olika vägar att förädla och utveckla fastigheten. Alternativ ska presenteras under våren 2008.

9 Invånare 65 år eller äldre i Linköpings kommun Personer Bruksarea Affärsområde Offentliga Hus Omsorg Sport Special Affärsområde Offentliga hus Antal objekt (st): 79 Bruksarea (kvm): Driftnetto (mnkr): 113 Bokfört värde (mnkr): Marknadsvärde (mnkr): Investeringar 2007 (mnkr): LKF påbörjade under året en utredning om eventuell flyttning av ridhusanläggningen i Ånestad. Utredningen görs på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden och ska redovisas under våren LKF utför ett förberedande arbete inför kommunens framtagande av detaljplan för ny fotbollsarena på Stångebroområdet. Linköping är en växande stad med en idrottsintresserad befolkning. Linköpings kommun har uttalat en ambition att vara Sveriges bästa idrottsstad LKF medverkar till att målet uppnås genom att tillhandahålla anläggningar av hög kvalitet och förädla dem i takt med att verksamheterna utvecklas.»» Förvaltningsområde special I LKFs bestånd finns flera byggnader av stort värde för kultur- och nöjeslivet i Linköping. De största är Konserthuset och Stifts- och landsbiblioteket. LKF äger och förvaltar också fastigheter som är speciellt anpassade för unika verksamheter, såsom brandstationer och kollektivtrafik. I beståndet finns även ett antal butiks- och kontorsbyggnader. Den övervägande delen av lokalerna hyrs av olika enheter inom Linköpings kommun. Året som har gått Konserthusets evenemangslokal Garden har byggts om och ger ökade möjligheter till varierad och publikdragande verksamhet. I arbetena ingick underhållsåtgärder och uppfyllande av nya myndighetskrav för livsmedelshantering i restaurangen. En läcka i biogasledningen vid bussdepån på Kallerstad orsakade tillfälliga störningar i innerstadens busstrafik. Läckan reparerades och ledningskonstruktionen förstärktes. LKF förvärvade lanthandeln i Ulrika. Förvaltningen av Stadshuset övertogs av LKF. Huset byggdes 1864 och är kulturmärkt. Det ägs även fortsättningsvis av Linköpings kommun. Utveckling och framtid Under 2008 påbörjas ombyggnad av Konserthusets norra entré, mot Vasavägen, för att göra den mer framträdande och inbjudande. Samtidigt pågår ett utvecklingsprojekt för hela parkområdet mellan Konserthuset och Länsmuseet. I ett samarbete mellan Linköpings kommun, Länsmuseet och LKF ska parken omdanas till en mer attraktiv yta. Kontorsfastigheten Näringslivets hus planeras att säljas under LKF vill medverka till att Linköping utvecklas som evenemangsstad med hjälp av förstklassiga lokaler. Tillsammans med hyresgästerna arbetar LKF för att förädla fastigheterna. LKF ser en utvecklingspotential inom förvaltning av lokaler för Linköpings offentliga verksamheter. Fastighetsbeståndet renodlas successivt genom köp av fastigheter som har stor andel lokaler för offentlig verksamhet, liksom försäljning av fastigheter som saknar sådan verksamhet.

10 10 Affärsområde Kunskapshus Antal objekt (st): 170 Bruksarea (kvm): Driftnetto (mnkr): 201 Bokfört värde (mnkr): Marknadsvärde (mnkr): Investeringar 2007 (mnkr): 127 Befolkningsprognos efter år och ålder år 7 12 år år år

11 vår verksamhet Affärsområde Kunskapshus Inom affärsområdet finns lokaler för förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och fritidsverksamhet. Skolor och förskolor är en värdefull del i Linköpingsbornas välfärd och i stadens utveckling. Tillsammans med hyresgäster och brukare arbetar LKF med kontinuerlig förädling av lokalerna. Moderna skollokaler av hög kvalitet bidrar till att göra Linköping till en attraktiv bostadsort. Den helt övervägande delen lokaler hyrs av Linköpings kommun. Förskola, fritidsverksamhet och grundskola hanteras av barn- och ungdomsnämnden, medan bildningsnämnden svarar för gymnasium och vuxenutbildning. Året som har gått Flera byggprojekt Tornhagsskolan byggdes ut och renoverades. En central tillbyggnad stod färdig till höstterminen. En ny klassrumsbyggnad stod inflyttningsklar inför vårterminen Bäckskolan renoveras och byggs ut för fler elever och fritidsverksamhet. Arbetena avslutas till vårterminen Skolan i Ekängen byggdes ut. Skolan byggdes 2003 och förbereddes redan då för att utökas. Moderniseringar och renoveringar Matsalen i Hjulsbroskolan byggdes om och köket moderniserades. Den upprustade skolgården inbjuder till fysisk aktivitet och möjliggör utomhuspedagogik. Ett ombyggnadsprojekt i Ljungsbro skola gav ett effektivare utnyttjande av lokalerna. Ett antal undervisningslokaler i Anders Ljungstedts gymnasium byggdes om och renoverades. Underhållsarbeten utfördes i ett stort antal skollokaler till en kostnad av närmare 30 miljoner kronor. Övrigt Kommunens verksamhet i Gottfridsbergsskolan flyttade. Ny hyresgäst blev en enskild utbildningsanordnare som bedriver vårdutbildning på uppdrag av Linköpings kommun. Klassrummen i grundskolor och gymnasieskolor har inventerats med avseende på ventilationens dimensionering. Varje klass- och grupprum försågs med en anpassad anvisning för att säkerställa god luftkvalitet, som ett hjälpmedel för dem som vistas i lokalerna. Utveckling och framtid Minskat elevunderlag Antalet elever på grundskola och gymnasium förväntas bli färre under de närmaste åren, samtidigt med en ökad efterfrågan på förskoleplatser. Sammantaget innebär utvecklingen ett minskat behov av lokaler. I Linköpings kommun pågår en omfattande genomlysning av lokalbehovet för skolan. Ett antal skolor har överkapacitet och kan komma att läggas ner. I ett första steg har barn- och ungdomsnämnden föreslagit nedläggning av skolorna i Västerlösa, Sätra och Ulrika samt omstrukturering av Fredriksbergsskolan. I andra områden förutses ett behov av utökad kapacitet. Beslut om de första åtgärderna förväntas under våren 2008 och kan resultera i att vissa skolor tomställs. Samtidigt kan behov av utbyggnad eller nyproduktion uppkomma på andra håll. Ett antal lokaler för grundskola kan behöva anpassas till förskoleverksamhet. Ökat antal friskolor Det ökande utbudet av friskolor kan medföra att kommunens behov av lokaler minskar, samtidigt som efterfrågan kan öka från andra aktörer. Elevernas skolval är svåra att förutse och osäkerheten består ofta långt in i varje läsår, vilket försvårar planeringen av lokalresurser. Förändrat behov kräver flexibilitet Förändringar i lokalbehov för skolorna medför i många fall stora ombyggnader. Svårigheter att överblicka behoven och därmed följande korta beslutstider ställer krav på flexibilitet i arbetet med lokalförsörjningen. LKF strävar efter att hålla en tät dialog med hyresgästen och vara delaktig i den långsiktiga planeringen av skollokaler. Förnyelse av skollokaler Skolans utveckling med nya pedagogiska former och arbetsmetoder kräver en kontinuerlig förnyelse av lokalerna. LKF driver ett nära samarbete med hyresgästen och skolornas personal för att tillhandahålla lokaler som är väl anpassade till dagens och morgondagens behov. 11

12

13 Reportage 13

14 Hälsosamma utemiljöer Att vistas utomhus i varierad miljö är hälsosamt. Forskning och erfarenheter kring vård av bland annat äldre visar att utevistelser befrämjar välmåendet och stimulerar sinnena. För unga är utevistelserna värdefulla både för inlärning och för fysisk utveckling. LKF utvecklar kontinuerligt utemiljöer av hög kvalitet. Vid omsorgsboenden anläggs lättillgängliga trädgårdar med doftande växter, små odlingar och sköna sittplatser. Gårdar vid skolor och förskolor utformas för utomhuspedagogik och för spontan lek och rörelse. 14 reportage Trädgård för alla sinnen Välplanerade trädgårdar ger stimulans och glädje. Gruppboendena på Aspnäsvägen, Ullstämmavägen och Ålerydsvägen fick nya trädgårdar under Iréne Rönnqvist, som är verksamhetschef för två av gruppboendena, förklarar syftet med trädgårdarna: Vår förhoppning är att de som bor här ska få en högre livskvalitet genom att uppleva trädgårdarna med alla sina sinnen. De ska kunna lukta, känna och smaka på alla växter och de ska kunna vara delaktiga i det som växer och lever i trädgårdarna. Upplevelser i vardagen För att göra det lätt att komma ut och röra sig i trädgårdarna har släta, rullstolsvänliga asfaltsgångar anlagts. Många sorters blommor och buskar med varierande färger och dofter finns runt om på tomten. Lusthus och sittplatser, vattenspel, solhörnor och skuggande träd fullbordar bilden av en inbjudande trädgård med en plats för varje tillfälle och varje väderlek. Små grönsaksodlingar görs i ordning i upphöjda lådor, som även den som är rullstolsburen kan komma intill. Så blir vistelsen i trädgården till en del av vardagen. Sysslorna bland växter och odlingar blir små upplevelser som stimulerar alla sinnen. Initiativ från personalen Initiativet till de nya trädgårdarna kom från personalen på omsorgsboendena. Tillsammans arbetade de fram förslag till utformning. Vi tog fasta på deras idéer, berättar Linda Ganbrant, som är LKFs förvaltare för omsorgsboenden. Sedan utvecklade vi idéerna tillsammans med personalen, en trädgårdsarkitekt och en markentreprenör som hjälpte oss att få trädgårdarna både praktiska och vackra. Invigningen av de nya trädgårdarna gjordes en solig dag i maj. Sommaren som följde blev regnig men trädgårdarna kom ändå till glädje. Boende och personal på gruppbostäderna kunde vara utomhus, ägna sig åt de små odlingarna och få en kaffestund i lusthuset eller en grillkväll på verandan. LKFs del av projektet är avslutad, förklarar Linda Ganbrant, men de som arbetar på boendena kan fortsätta utveckla trädgårdarna efter hand. Det bekräftas av Iréne Rönnqvist. Det är aldrig färdigt med en trädgård, säger hon. Vi ska fortsätta att utveckla det här med att uppleva med alla sina sinnen. Trädgårdar vid omsorgsboenden Vid äldreboendet Åleryds sjukhem finns en Sinnenas trädgård, som byggdes Gruppboendena vid Aspnäsvägen, Ullstämmavägen och Ålerydsvägen fick nya trädgårdar Under våren 2008 byggs nya trädgårdar vid demensboendet i Valla park och vid två gruppboenden i Malmslätt.

15 reportage Lugna rum Platser för lek och lektioner det har elever och lärare fått på skolgården i Hjulsbro. 15 Hjulsbroskolans gård var stor, där fanns en hel del lekutrustning, men det saknades en sammanhängande tanke och bra platser för olika aktiviteter. Skolans personal önskade sig en skolgård som både inbjöd till lek och till pedagogiskt arbete. Skolan ville ha lugna rum utomhus, avskilda vrår som fungerar som samlingsplatser och uteklassrum, berättar Cecilia Arkhed, som är projektledare hos LKF och har lett arbetet med att förnya skolgården i Hjulsbro. Samtidigt skulle skolgården stimulera barnen till lek och rörelse och kunna användas under idrottslektionerna. Arbetsgrupp Personalen på Hjulsbroskolan samlade sig till en arbetsgrupp för att göra en idéskiss över hur man ville ha sin skolgård. De involverade elever och de tog hjälp av en utomhuspedagog från Naturskolan i Trädgårdsföreningen, Katarina Johansson. Hon gav lärarna goda råd om olika aspekter att ta med i idéskissen. Vi har haft med alla verksamheter i skolan i projektet, berättar Cecilia. Lärare och elever, gymnastiklärare och fritidspedagog alla har kommit med bra förslag. Gröna miljöer Resultatet blev en skolgård där man utnyttjar hela ytan till olika funktioner. LKF har byggt avskärmade miljöer där man kan vara ute och bedriva undervisning. Spel och lekhagar har målats på asfalten, där finns flera sandytor att leka i och hela skolgården har fått bättre belysning som ger trygghet och trivsel även vintertid. Gröna miljöer gör skolgården inbjudande. Som avskärmning mot en trafikerad gata har större buskar planterats och på olika ställen på gården finns perenner, lökväxter, buskar och vilda växter av många slag. Växtvalet har gjorts med omsorg. Inga av växterna är giftiga och de blommar i första hand under vår och höst, när barnen finns på skolan. Så har Hjulsbroskolan fått en trivsam gård som kan användas både för övningar och lektioner i undervisningen och för lek och rörelse under rasterna.

16 reportage En systematisk byggprocess Att bygga nytt kräver omsorg och systematik. Hos LKF följer man en processplan. 16 Per-Anders Isakson är projektchef hos LKF. Han beskriver hur processen börjar med att kunden identifierar ett behov. Kunden är i de flesta fall en enhet inom Linköpings kommun. Kommunen vänder sig direkt till oss, om det gäller utbyggnad eller ombyggnad i en av våra fastigheter, berättar Per-Anders. I andra fall handlar kommunen upp ett hyresavtal. Det innebär att det kan bli LKF eller någon annan fastighetsägare som bygger och äger huset. Det här är vanligt vid nyproduktion av förskolor och omsorgslokaler. LKF räknar fram ett anbud på hyresavtal och kommunen fattar beslut om vem som ska få kontraktet. Om valet faller på LKF är det nu det egentliga projektarbetet börjar. Tillsammans med hyresgästen gör man detaljprojektering för byggnaden. Det är viktigt att hyresgästen är med hela tiden, så att vi kan fatta snabba och korrekta beslut om detaljer i byggplanen. Upphandling av entreprenad LKF gör ett förfrågningsunderlag för att handla upp byggentreprenad. Upphandlingen följer Lagen om offentlig upphandling. Det är viktigt att vi anger noggranna utvärderingskriterier i underlaget, säger Per-Anders. Anbudsgivarna måste veta vad vi värderar redan från början. Bland kriterierna är priset alltid viktigt, liksom entreprenörens erfarenhet av liknande uppdrag. Andra kriterier kan ha olika betydelse beroende på projektets art, till exempel miljö- och kvalitetshänsyn. Här har vi en mall för dagordning så att vi alltid vet att vi går igenom viktiga punkter, förklarar Per- Anders. Byggmötena syftar också till att hantera frågor som uppkommer under arbetets gång. Allt går inte att förutse. Byggnaden besiktigas Så småningom står den nya byggnaden färdig och det är dags för slutbesiktning. Ofta visar den på detaljer att åtgärda, men det brukar kunna göras efter att hyresgästen har flyttat in. Slutligen gör man en efterbesiktning när alla återstående punkter prickas av och byggnaden godkänns. Så är projektet avslutat och LKFs arbete går över i förvaltningsfasen. STEG 1 STEG 2 Förändringar i lokalbehovet identifieras Undersökning av alternativa lösningar Ekonomiska förutsättningar utreds Samråd med berörd personal Övergripande ritningar Tidplan för eventuell pågående verksamhet under byggtiden Detaljerade ritningar LKF ansöker om bygglov LKF och hyresgäst kommer överens om hyresavtal LKF handlar upp byggentreprenad Kontrakt med byggentreprenör Entreprenören planerar produktionen Produktion Samtidigt med upphandlingen lämnar LKF in en bygglovsansökan. När upphandling och bygglov är klara sätter produktionen igång. Under projektets gång hålls regelbundna byggmöten med hyresgäst, brukare, LKF och byggentreprenör. STEG 3 Byggtid cirka ett år Täta byggmöten med LKF, entreprenör, hyresgäst och brukare LKF besiktigar byggnaden Hyresgästen flyttar in LKF förvaltar byggnaden

17 17 reportage Från idé till verksamhet Ett stort byggprojekt är en process som sträcker sig över ett par år och involverar många människor. Förnyelsen av Tornhagsskolan började på hösten Det behövdes plats både för fler klasser och för utökad fritidsverksamhet, berättar Jonas Lind, som är LKFs förvaltare för Tornhagsskolan. Det stod klart att en utbyggnad krävdes. En styrgrupp för projektet tillsattes med representanter för kommunen, områdeschefen för Tornhagen, LKF och en arkitekt. Kommunen föreslog att vi skulle anlita arkitekt Lena Dranger. Det var ett bra val, eftersom hon har stor erfarenhet av ombyggnader av skolor där man går från traditionell undervisning till att arbeta i arbetslag. Styrgruppen utredde hur stor lokalyta som behövdes och hur utrymmena skulle utformas. Den här delen i ett byggprojekt kallas programarbete. Skolans personal lade fram idéer kring hur man skulle vilja att lokalerna fungerade i det dagliga, pedagogiska arbetet. Arkitekten omformade idéerna till konkret lokalutformning. Tillfälligt lokalbehov Skolans verksamhet fortsatte som vanligt under hela byggtiden och att hantera det tillfälliga lokalbehovet blev en grannlaga uppgift. LKF satte upp paviljonger på skolgården och skolan gjorde scheman över hur de olika klasserna skulle flyttas under arbetets gång. Under hela byggtiden hölls täta byggmöten med skolans projektledare, byggentreprenören och LKF. De som driver verksamhet i lokalerna måste veta vad som ska hända under den närmaste tiden, förklarar Jonas. Då kan man planera för särskilt stökiga eller bullriga moment. Mitt i en byggarbetsplats Hur väl man än planerar arbetena och strävar efter att ta hänsyn till den pågående verksamheten, kan det ändå vara besvärligt att driva undervisning under ett pågående byggprojekt. Jag beundrar verkligen skolans personal och elever som har bedrivit skolarbete mitt i en byggarbetsplats. Jag hoppas att de tycker att det var värt besväret! Nu är projektet avslutat och skolans verksamhet är igång i de nya lokalerna. De nya byggnaderna blev ändamålsenliga. Planlösningen är genomtänkt och materialen håller hög kvalitet. Tornhagsskolan har ännu en gång blivit en skola att vara stolt över. En skola som för femtio år sedan var toppmodern är återigen supermodern! säger Jonas Lind.

18 18 LKF har till uppgift att äga och förvalta lokaler och fastigheter av god kvalitet för kommunala och andra offentliga verksamheter. Uppgiften är långsiktig och kräver systematik och planering i arbetet med att underhålla fastigheterna. Arbetet förstärks av en nära dialog med hyresgästerna. reportage Planering och dialog En förvaltares arbete styrs i hög grad av dialog och samverkan med hyresgästen. LKFs arbete med underhåll och utveckling av fastigheterna görs i nära samarbete med hyresgästerna. Fastighetsförvaltning syftar till att bevara och stärka fastigheternas värde, och ska samtidigt bidra till hyresgästens möjlighet att utveckla sin verksamhet. Det viktigaste i mitt arbete är samverkan med hyresgästen i alla frågor som rör fastigheten, konstaterar Jennie Medbrant Ehrlin. Jennie är LKFs förvaltare för gymnasieskolor och ett antal grundskolor i centrala Linköping. Kundernas uppfattning om LKF ger vägledning om hur arbetet bör utvecklas. Kundenkäten som vi gör varje år visar på vilka punkter vi kan utveckla vår service och vårt samarbete, säger Jennie. Protokollförda fastighetsmöten Samverkan och dialog med hyresgästen pågår varje dag. En till två gånger per termin håller Jennie protokollförda fastighetsmöten med sina hyresgäster. Då går vi igenom alla ärenden som rör fastigheten. Vi följer upp åtgärder som har utförts och diskuterar när vi ska genomföra det planerade underhållet. Vid fastighetsmötena framför hyresgästen ofta önskemål om åtgärder, som Jennie senare tar ställning till från fastighetsteknisk och ekonomisk synpunkt. Hyresgästens önskemål och behov styr många av de åtgärder som genomförs, men det mesta av underhåll och renoveringar ligger i planer som sträcker sig över flera år. Planerat underhåll Alla LKFs fastigheter har inventerats och underhållsbehoven har ordnats in i ett databaserat underhållsystem. För varje fastighet anges där vilka åtgärder som behöver göras, och när. I en del fall kan åtgärderna flyttas mellan åren. Det är viktigt att arbeta systematiskt, både av ekonomiska skäl och för att begränsa den tid då underhållsarbeten stör hyresgästens verksamhet. Vi försöker samordna underhållsåtgärder med projekt som ska göras i fastigheten. Jag planerar in åtgärderna tillsammans med hyresgästen, så att det ska fungera bra för alla inblandade. Samtidigt är det nödvändigt att vi prioriterar rätt, fortsätter Jennie. Prioriteringar görs med hänsyn till flera faktorer.

19 19 Är åtgärden ekonomiskt möjlig, finns det tid att genomföra den och finns det tillgängliga resurser bland byggentreprenörerna? I år är det många sådana prioriteringar att göra inom mitt förvaltningsområde, eftersom vi genomför stora bygg- och renoveringsprojekt i flera av fastigheterna. Stora projekt Stora ombyggnads- och renoveringsprojekt hanteras av LKFs projektavdelning, men förvaltaren är oftast ansvarig under hela projekteringsfasen. I en projektgrupp samråder representanter för LKF, hyresgäst, arkitekt och byggentreprenör. Tillsammans arbetar man fram lösningar och tidplan för projektet. Sedan är det min uppgift att göra ett underlag för beslut om investering, som tas av LKFs styrelse, förklarar Jennie. Därefter tar vår projektavdelning över arbetet. Budget och treårsplaner Allt arbete med att underhålla en fastighet är inte planerat i förväg. Oväntade fel uppstår och oförutsedda behov hos hyresgästen kan behöva lösas. Då får jag ta ställning till vad vi kan göra med hänsyn till budget och andra faktorer, säger Jennie. Budgetarbetet görs varje höst. I LKFs budgetoch prognossystem kan Jennie se hur kostnader och intäkter har sett ut i varje fastighet under de senaste åren. Budgeten innehåller poster för hyresintäkter och för alla kostnader som har med fastighetens drift att göra, såsom värme, vatten, försäkringar och underhållsåtgärder. Det är nödvändigt att analysera varje fastighet och ha kontroll över vilka extraordinära intäkter och kostnader man har haft. Då har man ett bra underlag för nästa års budget. Vid sidan av det årliga budgetarbetet görs treårsplaner över de investeringar som ska göras. I den långsiktiga planeringen ingår också en översikt över hyreskontraktens längd och en bedömning av fastighetens utvecklingspotential i relation till hyresgästens verksamhet. LKFs uppgift är att förvalta fastigheterna på lång sikt, och hyresgästernas verksamhet är också långsiktig. Därför arbetar vi med flera års framförhållning, när vi planerar och prioriterar fastigheternas underhåll, säger Jennie Medbrant Ehrlin. Underhållsåtgärder 2007 Alla fastigheter MNKR invändigt, t ex ytskikt 33 Tekniska installationer 8 utvändigt, t ex tak 4 yttre miljö 7 summa 52

20

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Affärsplan EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB

Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Granskning av hyresprocessen inom Nysätra Fastighets AB Lekmannarevisorernas granskning 2013 Nacka kommun 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Syfte och avgränsning... 3 3. Revisionsfrågor... 3 4. Metod...

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Årsredovisning 2008 Linköpings Kommunala Fastigheter

Årsredovisning 2008 Linköpings Kommunala Fastigheter Årsredovisning 2008 Linköpings Kommunala Fastigheter Årsredovisning 2008 Innehåll LKF 03 Året i korthet 04 VD-ordet 2008 06 Vårt uppdrag Vår verksamhet 08 Affärsområde Offentliga hus 10 Affärsområde Kunskapshus

Läs mer

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning 1(4) Dnr SLU ua.2014.1.1.1-1814 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Måldokument/strategi Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Infrastruktur Handläggare: Anders B. Lundh

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/142-050 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Framtidsplanen Styrelsen för Locum AB. Vad vi gör. Strategiska investeringar. Affärsplan

Framtidsplanen Styrelsen för Locum AB. Vad vi gör. Strategiska investeringar. Affärsplan 2016-11-24 Styrelsen för Locum AB Affärsplan 2017 1 Locums uppdrag Locum AB är en serviceenhet inom Stockholms läns landsting (SLL). Locum har specifika ägardirektiv fastställda i landstingsfullmäktige,

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter Dir. 2012:6 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och lämna förslag

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Introduktion - version 3.0 Copyright Tyréns AB ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER

Introduktion - version 3.0 Copyright Tyréns AB ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER Instrument för miljöstyrning En miljöbedömning ger dig kunskap om dina fastigheters miljöbelastning. Systemet redovisar olika miljönyckeltal

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20 Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter Jonas Kristiansson 2014-05-20 Nuläge energieffektivisering Energianvändningen inom fastighetsbranschen är den mest betydande miljöaspekten

Läs mer

Innehåll LKF. Vår verksamhet. Reportage. Våra fokusområden. Årsredovisning. Innehåll 3 Året i korthet 4 Nyckeltal 5 VD-ord 6 Vårt uppdrag 8

Innehåll LKF. Vår verksamhet. Reportage. Våra fokusområden. Årsredovisning. Innehåll 3 Året i korthet 4 Nyckeltal 5 VD-ord 6 Vårt uppdrag 8 Årsredovisning 2006 LKF - Linköpings Kommunala Fastigheter AB (publ) Redaktör Ulla Anse Produktion, grafisk form och illustrationer Jerhammar & Co Reklambyrå AB Foto Göran Billeson - Göran Billeson bilder

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av strategisk lokalförsörjning. goteborg.se/stadsrevisionen

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av strategisk lokalförsörjning. goteborg.se/stadsrevisionen Stadsrevisionen Projektplan Granskning av strategisk lokalförsörjning goteborg.se/stadsrevisionen 2 PROJEKTPLAN Granskning av strategisk lokalförsörjning Av kommunfullmäktiges budget för år 2016 framgår

Läs mer

Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008

Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008 Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008 Hultsfreds kommun Revisionsrapport 24 mars 2011 Elisabeth Rye Andersson Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 2014

Verksamhetsplan 2013 2014 Verksamhetsplan 2013 2014 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2013-2014 IKSU får människor att må bättre! STRATEGIER 2013 2014 Nöjdare medlemmar och kunder - Vi vill ha god kännedom om vad våra medlemmar

Läs mer

Affärsplan 2009 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2009 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd 2009-01-15

Affärsplan 2009 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2009 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd 2009-01-15 1 Affärsplan 2009 GAMLA UPPSALA BUSS AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1. Kommunens krav 2. Historia 3. Nuläge 4. Antaganden om framtiden och möjligheter till utveckling 5. Affärsidé 6. Långsiktiga mål

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll www.pwc.se Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll Skelleftebostäder AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

Avdelning Bostad. Servicedeklaration

Avdelning Bostad. Servicedeklaration Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning

Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Landstingsservice 2014-05-06 Dnr: Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Svar beträffande Granskning av landstingets fastighetsförvaltning Med anledning av revisorernas granskning

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Nytt ägardirektiv för Higab AB

Nytt ägardirektiv för Higab AB Bilaga J Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0055/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Nytt ägardirektiv för Higab AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Lingonets styrelse 2014-11-12 Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Genom att fastställa en verksamhetsplan för tre år, 2015-2017ff, vill styrelsen förbättra förutsättningarna

Läs mer

NYA LEDORD. Lyhördhet Vi är lyhörda och närvarande gentemot ägare, kunder och kollegor.

NYA LEDORD. Lyhördhet Vi är lyhörda och närvarande gentemot ägare, kunder och kollegor. Affärsplan 201 NYA LEDORD Lyhördhet Vi är lyhörda och närvarande gentemot ägare, kunder och kollegor. Ansvarstagande Vi är ett Locum, där vi stöder och kompletterar varandra och tar ansvar för vårt gemensamma

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.5.1 Antagen av kf 90/11 och av bolagsstämman 2011-05-04 Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

skicka vanlig post till Arvika Fastighets AB, 11 Administration, ARVIKA besöka oss, adress Östra Esplanaden 5, Arvika

skicka vanlig post till Arvika Fastighets AB, 11 Administration, ARVIKA besöka oss, adress Östra Esplanaden 5, Arvika Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB Organisationsnummer 556650-5227 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Destination Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att arbeta för att utveckla

Läs mer

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 CSR (Corporate Social Responsibility) AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR omfattar både

Läs mer

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Lindfeldts Måleri AB Inledning Lindfeldts Måleri AB är Dalarnas största målerikoncern med 150 medarbetare och en omsättning på nästan 100 miljoner

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24

Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Energieffektivisering Hinder och möjligheter 2013-10-24 Vikten av att se helheten redan från början! Driftkostnad 90 % Byggkostnad 9 % Projekteringskostnad 1 % Nuläge energieffektivisering Energianvändningen

Läs mer

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Kvalitetsaspekter som är det som har störst påverkan på upplevd kvalitet i det vi levererar till kund har identifierats i områden för mätning av nöjd-kund-index, projektmätning,

Läs mer

Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2014-05-15 Barn- och ungdomsnämnden Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

p.2014.1215 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1215 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1215 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola esi ut Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sverigefinska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2(10)

Läs mer

Affärsplan 2016 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2016 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd 2015-12-17

Affärsplan 2016 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2016 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd 2015-12-17 1 Affärsplan 2016 GAMLA UPPSALA BUSS AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1. Landstingets krav 2. Nuläge 3. Antaganden om framtiden och möjligheter till utveckling 4. Affärsidé 5. Kortsiktiga mål budget

Läs mer