Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September Eslövs Kommun. Uppföljning av 2010 års granskningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2012. Eslövs Kommun. Uppföljning av 2010 års granskningar"

Transkript

1 Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2012 Eslövs Kommun Uppföljning av 2010 års granskningar

2 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Syfte och avgränsning Metod Granskning av kommunens lönehantering Iakttagelser Bedömning Granskning av anläggningsregistret Iakttagelser Bedömning Granskning av barn- och familjenämndens arbete med åtgärder mot och uppföljning av kränkande särbehandling Iakttagelser Bedömning Granskning av hanteringen av bygglovsansökningar Iakttagelser Bedömning

3 1. Inledning 1.1. Bakgrund Ernst & Young har av de förtroendevalda revisorerna i Eslövs kommun fått i uppdrag att genomföra en uppföljning av förvaltningsrevisionella granskningar som genomfördes under Följande granskningar omfattas av uppföljningen: Granskning av kommunens lönehantering Granskning av anläggningsregistret Granskning av barn- och familjenämndens arbete med åtgärder mot och uppföljning av kränkande särbehandling Granskning av hanteringen av bygglovsansökningar 1.2. Syfte och avgränsning Uppföljningen syftar till att ge svar på om åtgärder med anledning av revisorernas granskning har genomförts, det vill säga om granskad styrelse och nämnd har behandlat och beslutat med anledning av lämnade iakttagelser, bedömningar och rekommendationer samt om besluten verkställts och genererat avsedda effekter. Uppföljningen utgår från de brister och förbättringsområden som identifierades i ovanstående djupgranskningar. Granskningen av om- och tillbyggnaden av Ölyckeskolan har ej ingått i denna uppföljning då den revisionsfråga som ställdes i granskningen bedöms som besvarad Metod Uppföljningen har skett genom enkät till personer med ansvar för respektive område. Inom ramen för uppföljningen har en del parallella kontroller av lämnade uppgifter genomförts. Nedan återges en sammanfattning av de synpunkter som framkom i respektive granskningsrapport. Därefter lämnas iakttagelser och bedömningar av vad som hänt sedan granskningen Bedömningarna har sin utgångspunkt i de svar som framkommit vid uppföljningsgranskningen. 2. Granskning av kommunens lönehantering I granskningen av kommunens lönehantering konstaterades att hanteringen av löner, utifrån kontrollmålen, över lag var tillfredställande och ändamålsenlig. Det identifierades dock en del moment i hanteringen som kunde förbättras bl.a. avseende dubbletter, traktamente, övertid och flextid Iakttagelser Tidigare var löneassistenterna (numera benämnda lönekonsulter) anställda på tre olika förvaltningar med olika arbetsledare. Från och med 1 oktober 2011 är hela lönefunktionen samlad i en löneenhet som organisatoriskt ligger under personalavdelningen och kommunledningskontoret. Vidare har löneenheten en nyrekryterad löneadministrativ chef. Enligt uppgift har sammanslagningen förbättrat förutsättningarna för att säkerställa samordning och enhetliga rutiner. Vid uppföljningen framförs även att det under våren 2012 har inletts ett kvalitetssäkringsarbete för att likställa alla processer som har med lönehanteringen att göra. 2

4 Genom att lönekonsulterna nu alltid ska kontrollera att attest finns på alla typer av underlag innan utbetalning verkställs har kravet på underlag för utbetalning av traktamente enligt uppgifts skärpts. Blanketten för reseräkningar uppges också ha setts över och förändrats sedan Detta för att underlätta för medarbetaren att förstå blanketten. Reseräkningar finns också med som en punkt för stickprovskontroll i det internkontrollprogram som är under framtagande. Programmet beräknas vara i drift i september Vidare pågår avtalsförhandlingar kring inköp av webbaserad självservice av reseräkningar. Detta ska enligt planeringen införas under För de personer som efter revisionens påpekande låg mycket högt i sitt flexsaldo har individuella handlingsplaner upprättats för att få ner flexsaldot under det övre flexvärdet med 40 plustimmar. Löneenheten stämmer nu av flexsaldot efter varje månad. Förhandlingschef på personalavdelningen informerar de olika förvaltningarna om vilka medarbetare som under- eller överstiger det tillåtna saldot. Efter samtal görs en bedömning om avvikelsen kan rättas till under kommande månad eller om avdrag ska göras. Enligt siffrorna som tillhandahållits i uppföljningen har den okompenserade övertiden ökat. (Se tabellen nedan). Siffrorna avser både fyllnadstidsarbete och enkel/kvalificerad övertid. Enligt uppgift avser ungefär 65 % av timmarna/summan ersättning för fyllnadstidsarbete och resterande 35 % avser arbete på övertid. Alla förvaltningar Okomp. ötid, tim Okomp. ötid, kr Okomp. ötid, kr inkl PO Total per 31 dec , Total per 31 maj , Löneadministrativ chef menar att ökningen i huvudsak beror på att medarbetare väljer att spara sin övertid i större utsträckning än tidigare. Delårsbokslutet 2012 visar att ökningen planats ut. För att undvika dessa kraftiga svängningar förs en diskussion kring huruvida det ska finnas ett tak för hur många timmar en medarbetare får spara. Det är idag arbetsledaren som ansvarar för att attestera rapporterad övertid samt för att informera arbetstagaren om att anledning till övertid måste anges om det sker vid återkommande tillfällen. Kontroll av rapportering av övertid finns också med som en punkt för stickprov i det internkontrollprogram som är under framtagande. Uppgiftslämnare: Anna Nordén Löneadministrativ chef 2.2. Bedömning Genom att lönefunktionen samlats i en egen enhet med en egen enhetschef bedömer vi att förutsättningarna för att skapa enhetliga och tydliga rutiner har förbättrats. Vidare ser vi det som positivt att ett kvalitetssäkringsarbete påbörjats under våren Genom att inkludera kontrollmoment för reseräkningar och rapportering av övertid i internkontrollprogrammet bedömer vi att åtgärder vidtagits för att säkerställa att reseräkningar ifylls korrekt samt för att ohälsa och negativa effekter på organisationen pga övertidsarbete motverkas. 3. Granskning av anläggningsregistret Granskningen av kommunens anläggningsregister översändes för kännedom till kommunfullmäktige, barn- och familjenämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden och vård- och omsorgsnämnden. Rapporten översändes till kommunstyrelsen för åtgärder enligt följande: 3

5 Kommunen bör definiera gränsen för inventarier av ringa värde som kan kostnadsföras direkt och inte bör aktiveras i anläggningsregistret. Regler och riktlinjer angående investeringar och aktiveringar bör dokumenteras. Bland annat bör definitionen av korttidsinventarier och inventarier av mindre värde samt hur man väljer att redovisa anslutningsavgifter och investeringsbidrag ingå. Baserat på granskningen rekommenderar vi att dokumentationen av anläggningsregistret kompletteras med en beskrivning av hur de ursprungliga verifikaten till posterna i anläggningsregistret kan härledas i bokföringen. Vi rekommenderar att ekonomiavdelningen upprättar en dokumentation av rutinerna kring redovisning och aktivering av investeringar som bland annat innehåller ansvarfördelningen mellan ekonomiavdelningen och förvaltningarna. Vi bedömer att det saknas dokumenterade rutiner för inventering av tillgångarna i anläggningsregistret. Vi menar att kontrollen inte är tillräcklig. Kommunen bör regelbundet göra genomgångar att alla upptagna fastigheter och inventarier existerar och tillhör kommunen 3.1. Iakttagelser I kommunstyrelsens svar till revisionen uppgavs att gränser, regler och riktlinjer skulle ses över samt ingå i de ekonomistyrningsprinciper som vid granskningstillfället 2010 var under utarbetning. Kommunfullmäktige beslutade att anta ekonomiska styrprinciper för mandatperioden Principerna rör kommunens målstyrning, ekonomistyrningsprocess och uppföljning samt riktlinjer för den redovisningsmodell som samtliga förvaltningar har att följa. Vid uppföljningen har kommunledningskontoret tillhandahållit en dokumenterad rutin för redovisning och aktivering i anläggningsregistret. Inventering av tillgångar i anläggningsregistret ska enligt rutinen genomföras årligen och som stöd till förvaltningarna har kommunledningskontoret upprättat en inventeringslista som förvaltningarna skall fylla i, verifiera, bevittna och förvara brandsäkert. Rutinen har enligt uppgift diskuterats i ekonomgruppen som sammanträder ca 7-8 gånger per år. Vid uppföljningstillfället har ingen inventering genomförts. Enligt uppgift ska inventeringen ske inför bokslut 2012 och bokslutsansvisningarna kommer att innehålla information om hur inventeringen ska genomföras. Uppgiftslämnare: Thomas Nilsson ekonomichef, Anders Vernersson ekonom på kommunledningskontoret Bedömning Genom att de ekonomiska styrprinciperna antagits och rutinen för redovisning och aktivering i anläggningsregistret har dokumenterats bedömer vi att revisionens rekommendationer från 2010 års granskning har beaktats i stor utsträckning. För att säkerställa att principerna och rutinen genererar avsedda effekter bedömer vi det som viktigt att uppföljning av efterlevanden genomförs. 4

6 4. Granskning av barn- och familjenämndens arbete med åtgärder mot och uppföljning av kränkande särbehandling I granskningen av barn- och familjenämndens arbete med att motverka kränkande särbehandling och främja likabehandling konstaterades att: Det var utifrån ett effektivitetsperspektiv en brist att inte nämnden hade tagit fram gemensamma riktlinjer och rutiner för de olika skolorna. Det fanns exempelvis ingen gemensam mall för likabehandlingsplan. Det fanns heller inget sammanhållet system för ett lärande kring vilka insatser som är de mest effektiva för att motverka mobbning. Det saknades ett system för att fånga best practice. Skolorna arbetade på olika sätt med olika metoder. Det lärande som fanns bestod av de anmälningsärenden som diskuteras i ledningsgruppen. Nämnden följde upp likabehandlingsarbetet. Dock genomfördes ej någon uppföljning av likabehandlingsplanerna, till nämnden redovisades endast de ärenden som gått vidare till Barn- och elevombudet (BEO), Diskrimineringsombudsmannen och Skolinspektionen. Således bedömdes det finnas utrymme för att utveckla nämndens uppföljning Iakttagelser Delegationsordning Nämnden har delegerat delar av ansvaret kring arbetet mot kränkande behandling och diskriminering enligt delegationsordningen för barn- och familjenämnden, antagen Delegationen rör följande: - Skollagen 6 kap 5 ; Huvudmannens ansvar angående kränkande behandling. Delegerat till respektive chef enligt nämndens anvisningar. - Skollagen 6 kap 6-8 ; Målinriktat arbete mot kränkande behandling. Delegerat till respektive chef enligt nämndens anvisningar. - Skollagen 6 kap 10 ; Skyndsamt utreda vid anmälan om kränkande behandling. Delegerat till chef för grundskoleavdelningen samt chef för förskoleavdelningen enligt nämndens anvisningar Uppföljning Genom den nya skollagen som trädde i kraft den1 juli 2011 har likabehandlingsplanen ersatts med en plan mot kränkande behandling och diskriminering (6 kap. 8 Skollagen). Under våren 2012 utkom Skolverket med allmänna råd för arbetet med diskriminering och kränkande behandling och enligt uppgift kommer skolorna i Eslövs kommun att följa denna rekommendation i arbetet med att ta fram planer mot kränkande behandling och diskriminering. Uppföljningen visar att det inte tagits fram någon kommungemensam mall för hur skolornas likabehandlingsplan ska utformas. Barn- och familjenämnden ska dock tillse att planer mot kränkande behandling och diskriminering upprättas samt efterföljs i enlighet med skollagen. Sedan granskningen 2010 har Fridasroskolan och Norrevångsskolan reviderat sina likabehandlingsplaner (augusti 2011 respektive oktober 2011) och de nya planerna är gällande för läsåret 2011/2012. Nämnden tar del av likabehandlingsarbetet genom den årliga uppföljningen av enkätundersökningen Min skolvardag. Alla elever från årskurs tre till och med årskurs nio 5

7 får besvara denna enkät. Resultaten redovisas klassvis, för varje årskurs, för varje skolenhet samt kommunövergripande. Enligt uppgift följer varje skolenhet upp resultaten, analyserar dessa samt vidtar åtgärder som dokumenteras i plan mot kränkande behandling. Uppföljning, analys och åtgärder för att stärka skolarnas likabehandlingsarbete görs även på huvudmannanivå. Enkäten är enligt uppgift reviderad under Under höstterminen 2011 presenterades ett mobbnings- och aggressionsindex. Enkätundersökningen för 2012 har ännu inte genomförts. Enligt beslut av barn- och familjenämnden kommer mobbnings- och aggressionsindex inte finnas kvar som värde. Istället kommer elevernas trygghet utgöra ett nyckeltal i undersökningen. Arbetet med likabehandling diskuteras idag inom rektorsgruppen, inom varje skolenhet, personalgrupp, elevhälsogrupp, kuratorsgrupp samt de arbetsgrupper som arbetar med likabehandling, både förebyggande och med eventuella utredningar och åtgärder på respektive skola. Under 2011 och 2012 har totalt 14 ärenden gått till BEO eller Skolinspektionen. Inga ärenden har under perioden gått till Diskrimineringsombudsmannen Uppgiftslämnare: Johan Lundgren Avdelningschef grundskolan, Persson - Kvalitetsstrateg Barn och familj 4.2. Bedömning Vi bedömer att revisionens rekommendationer delvis beaktats. Arbetsgrupperna som arbetar med likabehandling, både förebyggande och med eventuella utredningar och åtgärder bedömer vi som ett viktigt forum för lärandet kring vilka insatser som är de mest effektiva för att motverka mobbning. Huruvida skolornas metoder harmoniserats bedöms inte inom ramarna för denna uppföljning. Vidare ska nämnden enligt uppgift följa upp planerna mot kränkande behandling och diskriminering. Då de nya planerna är gällande för läsåret 2011/2012 har det vid granskningstillfället ej genomförts någon dokumentrad uppföljning. Vidare saknas det en kommungemensam mall för hur planerna ska utformas. 5. Granskning av hanteringen av bygglovsansökningar Den sammanfattande bedömningen i denna granskning var att nämnden ej säkerställde effektivitet i handläggningen av bygglovsärenden på ett tillfredsställande sätt. Bedömningen grundade sig på att det saknades dokumenterade mål och riktlinjer för handläggningen av bygglov. Det genomfördes inte heller strukturerade analyser, i form av kundundersökningar och jämförelser av verksamhetens effektivitet. Utifrån granskningsresultaten upprättade revisionen ett missiv i vilket följande rekommendationer gavs: Ta fram mät- och uppföljningsbara mål för handläggningen av bygglov. Exempelvis skulle nämnden kunna ställa upp mål för handläggningstiden av bygglov. Ta fram riktlinjer för handläggningsprocessen av bygglovsärenden. Bland annat för att få underlag till att effektivisera rutiner och arbetssätt. Se över tolkningsutrymmet i delegationsordningen. Nämnden bör också överväga att lägga till vilka handläggare som är berättigade att sammankalla ett byggsamråd. Dokumentera uppföljningen av mål och den interna kontrollplanen. Exempelvis skulle resultaten från föregående uppföljning kunna redovisas i de nya måldokumenten och de interna kontrollplanerna som tas fram. 6

8 Genomföra återkommande kundundersökningar. Förslagsvis kan en enkät skickas ut tillsammans med bygglovet. Periodiskt jämföra bygglovsverksamhetens statistik med andra kommuners. Se över möjligheten att inleda samarbete med andra kommuner avseende bygglovsfrågor. Dokumentera rutinerna för hantering av klagomål och säkerställande av rättssäkerhet. Öka antalet kontrollmoment i den interna kontrollplanen. Exempelvis skulle kontrollplanen kunna inkludera kontrollmoment som avgift och genomströmningstid. Öka medarbetarnas involvering i arbetet med den interna kontrollen. Exempelvis genom att medarbetarna får vara med i framtagandet av den interna kontrollplanen och/eller utföra några kontrollmoment Iakttagelser Mål, måluppfyllelse och interna rutiner för handläggning Ett av stadsbyggnadsavdelningens mål 2011 var Stadsbyggnad uppfyller kraven gällande handläggningstid i nya Plan- och bygglagen (PBL). Målet syftade till att främja företags och privatpersoners nöjdhet med service och handläggningstid. De nyckeltal som låg till grund för bedömningen av måluppfyllelsen var: - Minst 95 % av lov- och anmälningsärenden handläggs inom 10 (+10) veckor. Målet uppfylldes delvis. Vid årets slut uppskattades att cirka 80 % av alla lov- och anmälningsärenden handlagts inom tio veckor från ankomststämpling. I de flesta fall där beslut ej fattats var anledningen att ärenden inte varit kompletta. I några fall var orsaken långa remisstider och i några fall hade bevakning och granskning av kompletteringar ej hunnits med. Beslut om förlängning med ytterligare tio veckor togs inte i något fall. - Minst 80 % av inkomna svar på enkät om handläggning gällande lov och anmälan är nöjd eller bättre under perioden oktober-november Målet uppfylldes. Dock var svarsfrekvensen låg under mättiden. Under 2012 är målet för stadsbyggnadsavdelningen att Effektivt handlägga bygglov och anmälan. Ett mål som enligt uppgift syftar till att medarbetarna på avdelningen ska uppleva att handläggningen är enkel och effektiv, att medborgare och företag får sina ärenden handlagda snabbt, att arkiveringsrutinerna fungerar samt att arbetet med att ge möjlighet att söka bygglov elektroniskt återupptas. De nyckeltal som kommer ligga till grund för bedömningen av måluppfyllelsen är följande: - Nytt system för hantering och arkivering av bygglovshandlingar i avslutade ärenden ska upphandlas före utgången av Upphandling ska göras under hösten Minst tio samordnande process/metodmöten ska hållas med stadsbyggnadschef, bygglovshandläggare och bygglovsassistent under Möjligheten att söka bygglov elektroniskt ska finnas vid utgången av år Kontakt togs med leverantören under tidig vår. Ingenting tyder på att de kommer att ha en färdig produkt i tid. - Minst 80 % ska uppge nöjd eller bättre på den enkät om handläggningen vid mätning i oktober och november Enkäten skickas ut kontinuerligt till bygglovssökande och målet förväntas enligt uppgift uppnås De interna rutinerna för handläggningen av bygglovsärenden har enligt uppgift dokumenterats i form av checklistor för granskning, handläggning och expediering av inkomna ärenden. Vidare uppges att nya dokumentmallar har tagits fram. 7

9 Inför införandet av nya PBL hade avdelningen enligt uppgift en serie möten i syfte att utveckla nya handläggningssätt för implementering av denna nya lag. Detta uppges ha genererat en ökad samsyn kring handläggningen vilket enligt uppgift bidragit till ökad rättssäkerhet. I samband med detta arbete beslutade nämnden om en ny delegationsordning. Det har dock ej gjorts något förtydligande kring vilka handläggare som är berättigade att sammankalla ett byggsamråd Kundundersökningar och jämförelser med andra kommuner I kundenkäten ställs fem frågor rörande handläggningen. Svaren följs upp på arbetsplatsträffar och har enligt uppgift även presenterats för nämnden. Majoriteten av de svarande uppger att de är nöjda. Dock är svarsfrekvensen relativt låg vilket begränsar möjligheterna att dra några övergripande slutsatser. Enligt uppgift finns dokumenterade rutiner för formellt överklagande av bygglov. Klagomål som inkommer skriftligt, per brev eller e-post, samt de svar som tillhandahålls, diarieförs. Vid muntliga synpunkter görs tjänsteanteckning i aktuellt ärende. Förekomsten av klagomål följs kontinuerligt upp på arbetsplatsträffar. Enligt Länsstyrelsens tillsyn under våren 2012 håller handläggningen en hög kvalitet. Dock visar en jämförelse med några av grannkommunerna avseende antal inkomna ärenden, personalresurser (arkitekter, ingenjörer, assistenter) och nedlagd tid att utrymme finns för effektivisering av arbetet. I dagsläget går mycket tid till att ge rådgivning och hjälp till sökande. I samband med granskning av bygglovstaxan har kostnaden för bygglov jämförts med 12 andra kommuner. Jämförelsen visar att kommunerna ligger på någorlunda samma nivå Intern kontroll Internkontrollplanen har enligt uppgift diskuterats vid Stadsbyggnadsenhetens arbetsplatsträffar. Medarbetare har på så sätt fått möjlighet att delta vid framtagandet av planen. Internkontrollplanen har dock ej utökats med fler kontrollmoment rörande bygglovsärenden. Uppgiftslämnare: Ingela Lundqvist Förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Anna Lyhagen - Stadsbyggnadschef 5.2. Bedömning Nämnden har tagit fram mät- och uppföljningsbara mål för handläggningen av bygglov på en övergripande nivå. Utvecklingsarbete har även utförts rörande dokumentationen av de interna rutinerna för handläggningsprocessen. Utöver kundnöjdheten visar dock uppföljningen att det ej finns något specifikt nyckeltal för handläggningen av bygglov. Beträffande delegationsordningen bedömer vi att revisionens rekommendationer delvis beaktats. Kundundersökningar är ett viktigt instrument för verksamhetens utveckling. Då svarsfrekvensen uppges vara låg ser vi att det finns behov av att utveckla nuvarande rutiner och upplägg för att få in de sökandes åsikter och kommentarer. Vidare bedömer vi det som positivt att rutinen för hantering av klagomål har dokumenterats. Vi bedömer att revisionens rekommendationer om att genomföra jämförelser med andra kommuner beaktats. Inom ramarna för denna uppföljning görs dock ingen bedömning av hur pass utvecklat samarbetet med andra kommuner angående bygglovsfrågor är. 8

10 Att inkomna klagomål rutinmässigt behandlas vid arbetsplatsträffarna bedömer vi som mycket positivt. Vi bedömer även att utvecklingsarbete har genomförts när det gäller förankringen av internkontrollplanen hos personalen. Dock har det ej skett någon utökning av antal kontrollmoment rörande bygglovsärenden. Sofie Bredberg Eslövs kommun 12 september

Revisionsrapport. Granskning av hantering av bygglovsansökningar. Eslövs kommun. Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult

Revisionsrapport. Granskning av hantering av bygglovsansökningar. Eslövs kommun. Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Revisionsrapport Granskning av hantering av bygglovsansökningar Eslövs kommun Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av skolornas arbete mot kränkande behandling

Granskning av skolornas arbete mot kränkande behandling Granskning av skolornas arbete mot kränkande behandling Skurups kommun December 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 Bakgrund... 4 Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av handläggningen av bygglovsärenden

Granskning av handläggningen av bygglovsärenden Revisionsrapport Granskning av handläggningen av bygglovsärenden Trelleborgs kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga 1 1.3 Metod och

Läs mer

Rapport Dnr: BN2016/6 1 (6) 2016-11-22 Byggnadsnämnden Rapport intern kontroll 2016 Beslutsförslag Byggnadsnämnden beslutar: Att godkänna av förvaltningen upprättad skrivelse, daterad 2016-11-22, avseende

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning

Uppföljning av tidigare granskning Uppföljning av tidigare granskning Härnösands kommun Maj 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Uppdrag och bakgrund 1 Revisionsfråga 1 Revisionskriterier 1 Svar på revisionsfrågan 1 1. Inledning 2 Uppdrag och

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen.

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen. Granskning 2014-2 Revisionsrapport Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Klippans kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03-07 Henrik Bergh Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattande

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Bygglovshantering. Krokoms kommun. Revisionsrapport. Datum Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor

Bygglovshantering. Krokoms kommun. Revisionsrapport. Datum Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Bygglovshantering Krokoms kommun Revisionsrapport Datum 11-03-09 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING MED REVISIONELL BEÖDMNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1

Läs mer

Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen

Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen Kalmar kommun Uppföljande granskning Granskning av lönehanteringen 2016-10-20 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 2.1. Syfte och avgränsning... 4 2.2. Revisionsfrågor... 4 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/ Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Klas Bergström (M) 2014-01-08 UN-2014/ Utbildningsnämnden Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Läs mer

Internkontrollplan för 2014

Internkontrollplan för 2014 1 (2) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-11-25 Sbn 2013-3 Förvaltningsadministration Agneta Bergquist Samhällsbyggnadsnämnden Internkontrollplan för 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT Förslaget internkontrollplan

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Varje kommun har enligt skollagen 1 och diskrimineringslagen 2 en skyldighet att skydda barn och elever mot kränkningar. I framtagna

Läs mer

Rapport intern kontroll 2016

Rapport intern kontroll 2016 Rapport Dnr: 2016/13 2017-01-27 Kommunstyrelsen Rapport intern kontroll 2016 Bakgrund och sammanfattning Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt uppföljning

Läs mer

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2013-11- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN "ld'. Revisionen 2013-11-13 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Rapport från kommunrevisorerna avseende

Läs mer

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad 1 (5) Datum 2017-02-23 Diarienummer KS 2017-5 Handläggare Camilla Petersson Direkttelefon 0380-51 80 10 E-postadress Camilla.petersson@nassjo.se Kommunstyrelsen Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av rutin för reseräkningar Granskningsrapport. KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4

Värmdö kommun. Granskning av rutin för reseräkningar Granskningsrapport. KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4 Granskningsrapport KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Rutiner delegationer attester 1 3. Kommunicering av rutiner 2 4. Intern kontroll 3 5. Slutsatser 3 1. Bakgrund Vi har av

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN 2011-08-30 RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN BUN 2014/0288 003 Handläggare Mia Wiman-Olsson Sakkunnig, utbildningskontoret

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

4 Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport

4 Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport KUN 2008-02-14, p 6 Enheten för administration och kommunikation KUN 2007/637 Handläggare: Anders Lundmark Yttrande över revisionsrapport över löpande granskning av intern kontroll 2007 avseende kulturnämnden

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Trelleborgs kommun September 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Kommunstyrelsen 2014-01-27 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:65 Ann-Sofi Salomon, 5026 Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Definition och syfte 1 Definition internkontroll

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-08-31 För kännedom; Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Miljö- och byggnämnden Socialnämnden Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten I egenskap

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Granskning av lönehanteringen

Granskning av lönehanteringen www.pwc.se Revisionsrapport Emelie Lönnblad, Revisionskonsult, Fredrik Anderberg, Revisionskonsult, Henrik Friang, Risk Manager Granskning av lönehanteringen Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Söderhamns kommun. Uppföljning av tidigare granskning av likabehandling inklusive systematiskt värdegrundsarbete. Revisionsrapport. www.pwc.

Söderhamns kommun. Uppföljning av tidigare granskning av likabehandling inklusive systematiskt värdegrundsarbete. Revisionsrapport. www.pwc. www.pwc.se Revisionsrapport Micaela Hedin, Hanna Franck Larsson Uppföljning av tidigare granskning av likabehandling inklusive systematiskt värdegrundsarbete Söderhamns kommun Granskning av arbetet med

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Åstorps kommuns revisorer

Åstorps kommuns revisorer ABCD Nr. 2015-04 Åstorps kommuns revisorer av 2013 års granskningar: Granskning av inköpskort och drivmedelskort Granskning av förrådsrutiner Granskning av avtalshantering Revisionsrapport Nr.2015-04 Granskningsrapporten

Läs mer

GOTLANDS KOMMUN. Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson

GOTLANDS KOMMUN. Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS. Mats Renborn Viveca Karlsson GOTLANDS KOMMUN Uppföljning av granskning av lönerutiner i Personalsystemet IFS Mats Renborn Viveca Karlsson 2005-08-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID SAMMANFATTNING...2 1. INLEDNING...3 1.1 Resultat av 2003

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012 Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Alingsås kommun Löpande granskning 2013 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 2. Iakttagelser och förslag

Läs mer

Uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden www.pwc.se Uppföljning Jörn Wahlroth Pär Sturesson 20 november 2013 Kultur- och fritidsnämnden Konst, kravrutin och föreningsbidrag Kalmar Kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah 2012-01-10 1 (8) Äldrenämnden Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 10 januari 2012 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Intern- och egenkontrollplan 2015

Intern- och egenkontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-01-15 SN 2015/0033.11.01 0480-450885 Socialnämnden Intern- och plan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta intern-

Läs mer

Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun

Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Louise Cedemar, Hanna Franck Larsson Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun Översiktlig granskning

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun Revisionsrapport Uppföljning av granskning av kommunens övertidsskuld Lunds kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lena Salomon, Certifierad kommunal revisor Henrik Friang, Risk Manager September

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av förskolenämndens internkontrollplan i samband med bokslut 2011

Uppföljning av förskolenämndens internkontrollplan i samband med bokslut 2011 2012-02-08 1 (5) Förskolenämnden Uppföljning av förskolenämndens internkontrollplan i samband med bokslut 2011 Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens rapport den 8 februari 2012. Barn- och

Läs mer

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument Ove Axelsson David Emanuelsson Sandvikens kommun STYR- OCH POLICYDOKUMENT Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Intern kontroll förslag till plan 2017

Intern kontroll förslag till plan 2017 Handläggare Dahl Jessica (OMF) Sporrong Anna-Terese (OMF) Rev Datum 206--25 206-2-07 Diarienummer OSN-206-0337 Omsorgsnämnden Intern kontroll förslag till plan 207 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Granskning av den interna kontrollen avseende löner www.pwc.se Revisionsrapport 3/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj Juni 2013 Revisionsrapport Magnus Nilsson Nicklas Samuelsson Richard Vahul Granskning av den interna kontrollen avseende löner

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Barbro Rinander Datum 2016-11-24 Diarienummer GSN-2015-2632 Uppföljning av plan för intern kontroll 2016 Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa aaa Vård- och omsorgsförvaltningen aaa aaaa aaaa Dokumentnamn: Hantering av lex Sarah-ärenden Dnr: VOO 2017/0016 1(6) Skapad: 2013-11-06 Reviderad: 2017-01-10 Dokumenttyp: Rutin Skapad av: Kvalitetsstrateg

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Deloitte. Revisionsrapport. Rutiner för. förteckning av konst. Härnösands Kommun. 1mars 2013. Audit. Tax. Consulting. Financial Advisory.

Deloitte. Revisionsrapport. Rutiner för. förteckning av konst. Härnösands Kommun. 1mars 2013. Audit. Tax. Consulting. Financial Advisory. Deloitte. Revisionsrapport Rutiner för förteckning av konst Härnösands Kommun 1mars 2013 Audit. Tax. Consulting. Financial Advisory. Innehåll Sanunanfattning... I I. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3.

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

Svar på granskningsrapport - Socialtjänstens rutiner för inkomna anmälningar kring barn och unga som far illa

Svar på granskningsrapport - Socialtjänstens rutiner för inkomna anmälningar kring barn och unga som far illa TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2015.140 Datum: 2016-01-07 Enhetschef Barn- och ungdomsenheten Anne-Marie Blixt E-post: annemarie.blixt@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Vår vision... 1. Ansvariga för planen... 3. Elevernas delaktighet... 3. Förankring av planen... 3. Utvärdering... 3. Främjande insatser...

Vår vision... 1. Ansvariga för planen... 3. Elevernas delaktighet... 3. Förankring av planen... 3. Utvärdering... 3. Främjande insatser... Vår vision... 1 Ansvariga för planen... 3 Elevernas delaktighet... 3 Förankring av planen... 3 Utvärdering... 3 Främjande insatser... 4 Kartläggning.... 5 Resultat och analys... 5 Förebyggande åtgärder...

Läs mer

Uppföljning intern kontrollplan 2015

Uppföljning intern kontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Ärendebeteckning Jimmy Rudelius 2016-02-04 KFN 2015/0077 50661 Kultur- och fritidsnämnden Uppföljning intern kontrollplan 2015 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015

Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015 Stadsbyggnadsnämnden 2016-02-10 1 (2) Stadsbyggnadsförvaltningen Ekonomienheten SBN/2014:469 Mervi Nyqvist Stadsbyggnadsnämnden Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer