Granskning av handläggningen av bygglovsärenden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av handläggningen av bygglovsärenden"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av handläggningen av bygglovsärenden Trelleborgs kommun Adrian Göransson, revisionskonsult

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Revisionsfråga Metod och avgränsning Ny plan och bygglag 2 2 Granskningsresultat Organisation och verksamhet Finns mål och riktlinjer framtagna för handläggning av bygglov? Bedömning Behandlar målen/riktlinjerna hantering av klagomål, styrning av handläggningstid och säkerställande av rättssäkerhet? Bedömning Sker uppföljningen av de mål som finns och hur används resultatet av uppföljningarna? Bedömning Genomförs kundundersökningar och/eller jämförelser med andra kommuner? Bedömning Vilken hänsyn tas det till äldre bebyggelse, strandnära bebyggelse och den förväntade framtida höjningen av havsnivån och att mycket av jorden i Trelleborgs kommun klassas som s.k. +10 jord? Bedömning 6 3 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 7 De förtroendevalda revisorerna, Trelleborgs kommun

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund I Plan- och bygglagen (PBL) anges när bygglov och bygganmälan krävs. Där finns också regler om tillsyn och kontroll. Bygglov krävs för att uppföra nya byggnader och anläggningar. Vidare krävs bygglov också i vissa fall för andra åtgärder, såsom vid byte av takbeläggning och när nya fönster ska tas upp. Bygglovet omfattar en prövning av platsens lämplighet eller åtgärdens förenlighet med detaljplanen. Bygganmälan krävs när byggnad eller installation uppförs eller ändras. De förtroendevalda revisorerna i Trelleborgs kommun har gett i uppdrag att granska Samhällsbyggnadsnämndens handläggning av bygglovsärenden. 1.2 Revisionsfråga Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Säkerställer Samhällsbyggnadsnämnden en tillfredsställande handläggning av bygglovsärenden utifrån effektivitet och rättssäkerhet? Följande kontrollmål ingår i granskningen: Finns mål och riktlinjer framtagna för handläggning av bygglov? Behandlar målen/riktlinjerna hantering av klagomål, styrning av handläggningstid och säkerställande av rättsäkerhet? Sker uppföljning av de mål som finns och hur används resultatet av uppföljningarna? Genomförs kundundersökningar och/eller jämförelser med andra kommuner? Vilken hänsyn tas det till äldre bebyggelse, strandnära bebyggelse och den förväntade framtida höjningen av havsnivån och att mycket av jorden i Trelleborgs kommun klassas som s.k. +10 jord? 1.3 Metod och avgränsning Granskningen avser Samhällsbyggnadsnämnden. Underlaget som rapporten bygger på utgörs både av skriftliga (styrdokument) och muntliga (intervjuer) källor. De granskade styrdokumenten utgörs av lagstiftning samt befintliga mål och riktlinjer för handläggningen av bygglovsärenden. Intervjuer har genomförts med följande personer: Stadsbyggnadschef, Stadsbyggnadskontoret. Handläggare (två stycken) Stadsbyggnadskontoret. Rapporten har varit föremål för sakgranskning av stadsbyggnadschef och handläggare. De förtroendevalda revisorerna, Trelleborgs kommun 1 av 7

4 1.4 Ny plan och bygglag Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglagen (PBL) i kraft. I den nya lagen finns det en del förändringar kring bygglovsprocessen. Lagen innebär bland annat att: den som söker bygglov i sin kommun ska få besked inom tio veckor. Ansökan ska vara komplett för att de tio veckorna ska räknas. bygglov ska, till skillnad från tidigare, vinna laga kraft så att den enskilde inte långt efteråt ska riskera att drabbas av överklaganden. kommunen ska utföra tillsyn på byggarbetsplatsen, så kallade arbetsplatsbesök, minst en gång under byggtiden. Hur många besök och när dessa besök ska utföras ska skrivas med i protokollet från det tekniska samrådet och i startbeskedet. Vid besöket ska det kontrolleras att kontrollplanen följs. Den kontrollansvariga ska närvara tillsammans med byggherren. Dokumentation över besöket ska skrivas. För vissa ärenden behöver arbetsplatsbesök inte utföras. reglerna om byggkontroll stärks. Funktionen kvalitetsansvarig byts ut till kontrollansvarig, och den kontrollansvarige ska ha en oberoende ställning till utföraren. 2 Granskningsresultat 2.1 Organisation och verksamhet Samhällsbyggnadsnämnden har det politiska ansvaret för planering och byggande i Trelleborgs kommun 1. Inom ramen för detta ansvar ska nämnden ombesörja handläggningen av bygglov. Stadsbyggnadskontoret är nämndens operativa och verkställande organ avseende handläggning av bygglovsärenden. Stadsbyggnadschefen har det ledande ansvaret för plan- och byggverksamheten. På Stadsbyggnadskontoret finns, år 2011, två tjänster som bland annat sköter handläggningen av bygglov, bygganmälan samt förhandsbesked. Enligt uppgift har Stadsbyggnadskontoret haft en hög personalomsättning de senaste åren. Nuvarande stadsbyggnadschef och handläggare är förhållandevis nytillsatta och har rekryterats inom loppet av drygt ett år. Brister i den föregående arbetsledningen uppges vara anledningen till att personalomsättningen tidigare var hög. Under intervjuerna med stadsbyggnadschefen och handläggarna ombads dessa att berätta om hur de upplever den nuvarande organisationen för arbetet med bygglov. Den bild som ges är att Stadsbyggnadskontoret är inne i en fas där en ny organisation och arbetsstruktur håller på att ta form. 1 Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutat av Kommunfullmäktige De förtroendevalda revisorerna, Trelleborgs kommun 2 av 7

5 2.2 Finns mål och riktlinjer framtagna för handläggning av bygglov? I Stadsbyggnadskontorets verksamhetsplan 2 för år 2011 fastslås följande mål för verksamheten: God och väl utformad planberedskap. Innebörden av detta är att om kommunen har god planberedskap kan konjunktursvängningarnas uppoch nedgång mötas på ett bra sätt. Väl utformad planberedskap innebär att detaljplaner utformas för att möta långsiktig hållbar tillväxt, livskvalitet, tillgång till bra arbetstillfällen samt upplevelser. Utöver det här målet har det inte formulerats något mål för Stadsbyggnadskontorets verksamhet. Stadsbyggnadschefen och handläggarna uppger att det skulle behövas fler uppföljningsbara mål för verksamheten. Det finns inga dokumenterade riktlinjer för hur handläggningen av bygglov ska gå till. Handläggarna anser att det borde finnas fördelar med att ha dokumenterade riktlinjer för handläggningsprocessen. Bland annat skulle dokumenterade riktlinjer kunna underlätta introduktionen av nyanställda medarbetare. När det gäller riktlinjer för handläggarnas befogenheter framgår det av Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 3 att bygglovshandläggarna får bifalla bygglovsärenden, medan avslag måste tas av nämnden. Det ska noteras att den gällande delegationsordningen är antagen av nämnden Enligt uppgift har Stadsbyggnadskontoret tagit fram ett förslag på en reviderad delegationsordning som snarast ska upp för beslut i nämnden Bedömning Vi bedömer att Samhällsbyggnadsnämndens mål och riktlinjer är otillfredsställande. Vi anser att uppföljningsbara mål och riktlinjer för handläggningen av bygglovsärenden är grundläggande instrument för att säkerställa att handläggningsprocessen sker effektivt. Därutöver ska det påpekas att nämnden inte reviderat sin delegationsordning utifrån den nya PBL som trädde i kraft den 2 maj Behandlar målen/riktlinjerna hantering av klagomål, styrning av handläggningstid och säkerställande av rättssäkerhet? Handläggarna finns tillgängliga per telefon för frågor eller klagomål som avser bygglov och andra bestämmelser på vardagar mellan 09:00 och 15:00. Dessutom har handläggarna besökstid mellan 10:00 och 12:00. Enskilda handläggares e- postadresser och telefonnummer finns dock inte att tillgå på kommunens hemsida. Som redan konstaterats har Samhällsbyggnadsnämnden inte dokumenterat några mål eller rutiner/riktlinjer för bygglovshanteringen. Det finns emellertid muntligt förankrade riktlinjer för hantering av klagomål och säkerställande av rättsäkerhet. Riktlinjerna kan summeras på följande sätt: Alla inkommande bygglovsärende ska registreras i ärendehanteringssystemet V3D3 2 Verksamhetsplan Byggnadsnämnden, Budget Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg. Delegationsordning avseende Stadsbyggnadskontorets verksamhetsområde. Antaget De förtroendevalda revisorerna, Trelleborgs kommun 3 av 7

6 Information om byggärendet ska delges grannarna. Vid ett grannehörande ska grannarna ges en svarstid på minst 10 arbetsdagar för att komma med yttringar över byggärendet. Handläggaren ska därefter göra minst ett besök på platsen. Om handläggarna inte bifaller byggärendet ska sökande informeras om att ärendet går att pröva i Samhällsbyggnadsnämnden. I samband med detta ska också den sökande ges tillfälle att lämna ett yttrande till nämnden. Vid avslag av bygglov ska sökande ges information om hur denna kan överklaga beslutet. Det har inte upprättats någon intern kontrollplan för Samhällsbyggnadsnämnden. Vidare uppger stadsbyggnadschefen att det inte skett något systematiskt internkontrollarbete under åren 2009 och Enligt uppgift är en internkontrollplan under framtagande Bedömning Målen/riktlinjerna för hantering av klagomål och säkerställande av rättsäkerhet bedöms vara otillfredsställande. Samhällsbyggnadsnämnden har inte som rutin, att i samband med registreringen av inkommande bygglovsärenden, skicka en bekräftelse till sökande om att handlingen inkommit. Det här bedöms vara en brist i den interna kontrollen. Det är anmärkningsvärt att Samhällsbyggnadsnämnden inte har som rutin att registrera datumet för när en bygglovshandling är komplett. Mot bakgrund av att den nya plan- och bygglagen påbjuder att handläggningstiden högst ska få ta 10 veckor från det att en bygglovshandling är komplett, är det av yttersta vikt att nämnden upprättar rutiner som säkerställer att detta lagkrav uppfylls. Slutligen är vår bedömning att nämnden, genom avsaknad av en intern kontrollplan, inte säkerställer att verksamheten har en god internkontroll. 2.4 Sker uppföljningen av de mål som finns och hur används resultatet av uppföljningarna? Redan tidigare har det fastslagits att Stadsbyggnadskontoret inte arbetat med uppföljningsbara mål och likaså har det inte upprättats någon internkontrollplan som kan följas upp. Den uppföljning som görs av verksamheten finns dokumenterad i Stadsbyggnadskontorets verksamhetsplan. I den senaste planen för år 2011 görs en sammanfattning av 2010 års händelser. Där framgår att den största förändringen var att kommunens mät-, kart och GIS-verksamhet flyttades över till Stadsbyggnadskontoret. Det ska uppmärksammas att planen inte innehåller någon utförlig analys av verksamheten Bedömning Vår bedömning är att Samhällsbyggnadsnämndens uppföljningsrutiner är otillfredsställande. Vi anser att en mer genomgripande uppföljning och analys behövs för att säkerställa att verksamhetens bygglovshantering utvecklas på ett tillfredsställande sätt. De förtroendevalda revisorerna, Trelleborgs kommun 4 av 7

7 2.5 Genomförs kundundersökningar och/eller jämförelser med andra kommuner? Stadsbyggnadskontoret har inte genomfört någon kundundersökning de senaste åren. För tillfället är det heller inte planerat att göras någon kundundersökning. Ärendehanteringssystemet V3D3 ger förutsättningar att ta fram statstik om bland annat bygglov. Enligt uppgift arbetar inte Stadsbyggnadskontoret systematiskt med att ta fram statistik för sin verksamhet. Stadsbyggnadschefen uppger att under hösten 2011 kommer Stadsbyggnadskontoret att byta ut V3D3 mot ärendehanteringssystemet ByggR. Tanken är att Stadsbyggnadskontoret i samband med bytet till ByggR också ska börja arbeta mer systematiskt med statistik. Stadsbyggnadskontoret genomför inga jämförande nyckeltalsanalyser med andra kommuner. För att få perspektiv på Trelleborgs bygglovshandläggning har statistik från ett antal andra kommuner granskats. I tabellen nedan redovisas resultatet. Tabell 1. Totalt antal bygglov 4, antal årsarbetande handläggare samt antal bygglov per handläggare. Statistiken är från år År 2009 Trelleborg 5 Karlstad 6 Eslöv Vellinge Sjöbo Hörby Tot. bygglov Årsarbetare Antal bygglov per handläggare Källa: Stadsbyggnadskontoret, Trelleborgs kommun Plan- och byggavdelningen, Karlstads kommun Stadsbyggnadsenheten, Eslövs kommun Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Vellinge kommun Miljöoch byggnadsförvaltningen, Sjöbo kommun Plan- och byggkontoret, Hörby kommun. Statistiken visar att Trelleborg, jämfört med de andra kommunerna, har ett högt antal bygglov per handläggare. År 2010 var antalet bygglov per handläggare i Trelleborg 520, att jämföra med Karlstad 192, Eslövs kommun 190, Vellinge 329, Sjöbo 259 och Hörby 220. När det gäller Trelleborgs handläggningstider för bygglov visar den statistik som Stadsbyggnadskontoret tagit fram att år 2010 låg medelvärdet för ett bygglovsärende på 52 dagar, vilket motsvarar 10,4 arbetsveckor. Det ska betonas att statistiken avser från att ett ärende i registrerats i V3D3 tills att besked getts den sökande. Om handläggningstiden räknats från att bygglovshandlingen var komplett torde den alltså blivit kortare Bedömning Stadsbyggnadskontoret genomför varken regelbundna kundundersökningar eller jämförelser av bygglovsstatistik med andra kommuner. Detta bedöms vara betydande brister i nämndens säkerställande av verksamhetens kvalitet och effektivitet. 4 Statistiken avser både delegationsbeslut och nämndbeslut. 5 Trelleborgs kommuns statistik är från år Karlstads kommuns statistik är från år 2010 och avser såväl bygglov som bygganmälan. De förtroendevalda revisorerna, Trelleborgs kommun 5 av 7

8 2.6 Vilken hänsyn tas det till äldre bebyggelse, strandnära bebyggelse och den förväntade framtida höjningen av havsnivån och att mycket av jorden i Trelleborgs kommun klassas som s.k. +10 jord? Trelleborgs kommun har inget aktuellt övergripande dokument rörande kulturhistoriskt intressanta eller värdefulla byggnader i kommunen. Stadsbyggnadschefen uppger att det emellertid finns ett 40-tal äldre områdesbestämmelser som reglerar bebyggelsen i byarna på landsbygden. För tillfället bedrivs det heller inget arbete med att inventera och identifiera kulturhistoriskt intressanta byggnader i kommunen. Till detta ska läggas att Stadsbyggnadskontoret inte har någon tjänst, som antikvarie eller liknande, som har till uppgift att arbeta med den här typen av frågor. Beträffande Trelleborgs arbete med strandnära tomter framkom följande från intervjuerna: Stadsbyggnadschefen uppger att Naturvårdsverkets och Boverkets skrifter om tillämpningen av strandskyddslagstiftningen varit utgångspunkten för kommunens arbete med strandskyddet 7. Vidare har en kartläggning och översyn av strandskyddet i kommunen genomförts. Syftet med undersökningen var att få en översiktlig bild av strandskyddets status. Stadsbyggnadschefens bedömning är att kommunen har kommit relativt långt med frågor som avser strandnära tomter. Vid intervjun med stadsbyggnadschefen ställdes frågan om det tas någon särskild hänsyn till att Trelleborg har en av landets bästa åkerjordar (så kallad +10 jord) vid byggnationer. Stadsbyggnadschefen uppger att detta är en aspekt som har beaktats vid framtagande av gällande översiktsplan. När det gäller strandnära bebyggelse och den förväntade framtida höjningen av havsnivån uppger stadsbyggnadschefen att Trelleborg följer länsstyrelsens riktlinjer och tillåter inte nybyggnation om den inte klarar färdigt-golvnivå +3,0 m över medelhavsnivån Bedömning Samhällsbyggnadsnämnden bedöms inte bedriva ett tillfredsställande arbete för att säkerställa att äldre bebyggelse tas tillvara i kommunen, då det saknas en adekvat organisation för det här arbetet. Däremot gör vi, utifrån intervjun med stadsbyggnadschefen, bedömningen att Samhällsbyggnadsnämnden i samband med bygglovshanteringen beaktar aspekterna: strandnära bebyggelse, den förväntade framtida höjningen av havsnivån och att åkermarken är klassad som +10 jord. 7 Det är inte tillåtet att anlägga byggnader eller utöka tomtplatser inom strandskyddsområden, detta är reglerat i Miljöbalken. Kommuner kan emellertid pröva ansökningar om dispenser från strandskyddet. De förtroendevalda revisorerna, Trelleborgs kommun 6 av 7

9 3 Sammanfattande bedömning och rekommendationer Granskningens revisionsfråga har varit: Säkerställer Samhällsbyggnadsnämnden en tillfredsställande handläggning av bygglovsärenden utifrån effektivitet och rättssäkerhet? Vår bedömning är att detta inte säkerställs på ett tillfredsställande sätt. Granskningen har visat att Stadsbyggnadskontoret under de senaste åren varit föremål för en rad personella och organisatoriska förändringar. Det faller sig således naturligt att Stadsbyggnadskontoret är inne i en uppbyggnadsfas. Nedan vill vi peka på ett antal områden som bör beaktas i det pågående utvecklingsarbetet. Samhällsbyggnadsnämnden bedöms inte ha rutiner som säkerställer att handläggningen av bygglovsärenden sker effektivt. Bedömningen grundar sig på att nämnden inte har rutiner för att säkerställa att handläggningstiden håller en tillfredsställande nivå. Därtill görs det heller inga strukturerade analyser av verksamhetens effektivitet och kvalitet, exempelvis i form av jämförelser av bygglovsstatistik respektive kundundersökningar. Utifrån granskningsresultaten rekommenderas Samhällsbyggnadsnämnden att: ta fram rutiner för att säkerställa att handläggningstiden är tillfredsställande, det vill säga tiden från att en komplett ansökan om bygglov inkommit tills att handläggningen är färdig. Förslagsvis skulle nämnden kunna ta fram uppföljningsbara mål och periodiskt jämföra bygglovsverksamhetens statistik med andra kommuners genomföra återkommande kundundersökningar. Förslagsvis kan en enkät skickas ut tillsammans med bygglovet anta en ny delegationsordning som är anpassad utifrån den ny PBL. De rutiner som Samhällsbyggnadsnämnden har för att säkerställa att handläggningen av bygglovsärenden sker rättssäkert bedöms vara otillfredsställande. Bedömningen baseras bland annat på att det inte finns dokumenterade riktlinjer för hur handläggningen av bygglov ska genomföras. Därutöver finns det heller ingen internkontrollplan. Utifrån granskningsresultaten rekommenderas Samhällsbyggnadsnämnden att: dokumentera riktlinjer för hur handläggningen av bygglov ska genomföras säkerställa att det fortsättningsvis skickas en mottagningsbekräftelse till sökande ta fram en intern kontrollplan. Exempelvis skulle kontrollplanen kunna inkludera kontrollmoment som att handläggarna ska kontrollera varandras bygglovsärenden se över formen för hur den årliga uppföljningen av Stadsbyggnadskontorets verksamhet ska genomföras och presenteras. Avslutningsvis ska det påpekas att granskningen identifierat att det inte bedrivs ett tillfredsställande arbete för att säkerställa att äldre bebyggelse tas tillvara. Samhällsbyggnadsnämnden bör analysera den här iakttagelsen och eventuellt vidta åtgärder. De förtroendevalda revisorerna, Trelleborgs kommun 7 av 7

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Tillsynsfrågor miljöoch byggnämnden

Tillsynsfrågor miljöoch byggnämnden Revisionsrapport Tillsynsfrågor miljöoch byggnämnden Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Personalförsörjning Gällivare kommun Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014

Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014 VERSION 3, JANUARI 2015 Underlag för konstruktion av PBL-taxa 2014, Version 3, januari 2015 1 Förord En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv En jämförelse av kommunernas verksamhet Nätverket Tumstocken 2010-05-19 Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner:

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor Revisionsrapport Tillgänglighet och nåbarhet Söderhamns kommun Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Revisionsfrågor 2 1.3 Kontrollmål

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Boverket Regeringsuppdrag Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Uppdrag nr 11 Energikrav i nya byggnader enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket. M2008/4791/A Uppföljning

Läs mer

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2)

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2) I,d JÅMl ANiiSTING Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010 Revisionsdirektör Maivor Enström 063-14 75 28 l (2) Landstingsstyrelsen Offentl ig het och Sekretess Revisionskontoret har granskat

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten

Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten Övertorneå kommun Helena Lundberg Certifierad kommunal revisor Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer