Granskning av handläggningen av bygglovsärenden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av handläggningen av bygglovsärenden"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av handläggningen av bygglovsärenden Trelleborgs kommun Adrian Göransson, revisionskonsult

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Revisionsfråga Metod och avgränsning Ny plan och bygglag 2 2 Granskningsresultat Organisation och verksamhet Finns mål och riktlinjer framtagna för handläggning av bygglov? Bedömning Behandlar målen/riktlinjerna hantering av klagomål, styrning av handläggningstid och säkerställande av rättssäkerhet? Bedömning Sker uppföljningen av de mål som finns och hur används resultatet av uppföljningarna? Bedömning Genomförs kundundersökningar och/eller jämförelser med andra kommuner? Bedömning Vilken hänsyn tas det till äldre bebyggelse, strandnära bebyggelse och den förväntade framtida höjningen av havsnivån och att mycket av jorden i Trelleborgs kommun klassas som s.k. +10 jord? Bedömning 6 3 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 7 De förtroendevalda revisorerna, Trelleborgs kommun

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund I Plan- och bygglagen (PBL) anges när bygglov och bygganmälan krävs. Där finns också regler om tillsyn och kontroll. Bygglov krävs för att uppföra nya byggnader och anläggningar. Vidare krävs bygglov också i vissa fall för andra åtgärder, såsom vid byte av takbeläggning och när nya fönster ska tas upp. Bygglovet omfattar en prövning av platsens lämplighet eller åtgärdens förenlighet med detaljplanen. Bygganmälan krävs när byggnad eller installation uppförs eller ändras. De förtroendevalda revisorerna i Trelleborgs kommun har gett i uppdrag att granska Samhällsbyggnadsnämndens handläggning av bygglovsärenden. 1.2 Revisionsfråga Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Säkerställer Samhällsbyggnadsnämnden en tillfredsställande handläggning av bygglovsärenden utifrån effektivitet och rättssäkerhet? Följande kontrollmål ingår i granskningen: Finns mål och riktlinjer framtagna för handläggning av bygglov? Behandlar målen/riktlinjerna hantering av klagomål, styrning av handläggningstid och säkerställande av rättsäkerhet? Sker uppföljning av de mål som finns och hur används resultatet av uppföljningarna? Genomförs kundundersökningar och/eller jämförelser med andra kommuner? Vilken hänsyn tas det till äldre bebyggelse, strandnära bebyggelse och den förväntade framtida höjningen av havsnivån och att mycket av jorden i Trelleborgs kommun klassas som s.k. +10 jord? 1.3 Metod och avgränsning Granskningen avser Samhällsbyggnadsnämnden. Underlaget som rapporten bygger på utgörs både av skriftliga (styrdokument) och muntliga (intervjuer) källor. De granskade styrdokumenten utgörs av lagstiftning samt befintliga mål och riktlinjer för handläggningen av bygglovsärenden. Intervjuer har genomförts med följande personer: Stadsbyggnadschef, Stadsbyggnadskontoret. Handläggare (två stycken) Stadsbyggnadskontoret. Rapporten har varit föremål för sakgranskning av stadsbyggnadschef och handläggare. De förtroendevalda revisorerna, Trelleborgs kommun 1 av 7

4 1.4 Ny plan och bygglag Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglagen (PBL) i kraft. I den nya lagen finns det en del förändringar kring bygglovsprocessen. Lagen innebär bland annat att: den som söker bygglov i sin kommun ska få besked inom tio veckor. Ansökan ska vara komplett för att de tio veckorna ska räknas. bygglov ska, till skillnad från tidigare, vinna laga kraft så att den enskilde inte långt efteråt ska riskera att drabbas av överklaganden. kommunen ska utföra tillsyn på byggarbetsplatsen, så kallade arbetsplatsbesök, minst en gång under byggtiden. Hur många besök och när dessa besök ska utföras ska skrivas med i protokollet från det tekniska samrådet och i startbeskedet. Vid besöket ska det kontrolleras att kontrollplanen följs. Den kontrollansvariga ska närvara tillsammans med byggherren. Dokumentation över besöket ska skrivas. För vissa ärenden behöver arbetsplatsbesök inte utföras. reglerna om byggkontroll stärks. Funktionen kvalitetsansvarig byts ut till kontrollansvarig, och den kontrollansvarige ska ha en oberoende ställning till utföraren. 2 Granskningsresultat 2.1 Organisation och verksamhet Samhällsbyggnadsnämnden har det politiska ansvaret för planering och byggande i Trelleborgs kommun 1. Inom ramen för detta ansvar ska nämnden ombesörja handläggningen av bygglov. Stadsbyggnadskontoret är nämndens operativa och verkställande organ avseende handläggning av bygglovsärenden. Stadsbyggnadschefen har det ledande ansvaret för plan- och byggverksamheten. På Stadsbyggnadskontoret finns, år 2011, två tjänster som bland annat sköter handläggningen av bygglov, bygganmälan samt förhandsbesked. Enligt uppgift har Stadsbyggnadskontoret haft en hög personalomsättning de senaste åren. Nuvarande stadsbyggnadschef och handläggare är förhållandevis nytillsatta och har rekryterats inom loppet av drygt ett år. Brister i den föregående arbetsledningen uppges vara anledningen till att personalomsättningen tidigare var hög. Under intervjuerna med stadsbyggnadschefen och handläggarna ombads dessa att berätta om hur de upplever den nuvarande organisationen för arbetet med bygglov. Den bild som ges är att Stadsbyggnadskontoret är inne i en fas där en ny organisation och arbetsstruktur håller på att ta form. 1 Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutat av Kommunfullmäktige De förtroendevalda revisorerna, Trelleborgs kommun 2 av 7

5 2.2 Finns mål och riktlinjer framtagna för handläggning av bygglov? I Stadsbyggnadskontorets verksamhetsplan 2 för år 2011 fastslås följande mål för verksamheten: God och väl utformad planberedskap. Innebörden av detta är att om kommunen har god planberedskap kan konjunktursvängningarnas uppoch nedgång mötas på ett bra sätt. Väl utformad planberedskap innebär att detaljplaner utformas för att möta långsiktig hållbar tillväxt, livskvalitet, tillgång till bra arbetstillfällen samt upplevelser. Utöver det här målet har det inte formulerats något mål för Stadsbyggnadskontorets verksamhet. Stadsbyggnadschefen och handläggarna uppger att det skulle behövas fler uppföljningsbara mål för verksamheten. Det finns inga dokumenterade riktlinjer för hur handläggningen av bygglov ska gå till. Handläggarna anser att det borde finnas fördelar med att ha dokumenterade riktlinjer för handläggningsprocessen. Bland annat skulle dokumenterade riktlinjer kunna underlätta introduktionen av nyanställda medarbetare. När det gäller riktlinjer för handläggarnas befogenheter framgår det av Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 3 att bygglovshandläggarna får bifalla bygglovsärenden, medan avslag måste tas av nämnden. Det ska noteras att den gällande delegationsordningen är antagen av nämnden Enligt uppgift har Stadsbyggnadskontoret tagit fram ett förslag på en reviderad delegationsordning som snarast ska upp för beslut i nämnden Bedömning Vi bedömer att Samhällsbyggnadsnämndens mål och riktlinjer är otillfredsställande. Vi anser att uppföljningsbara mål och riktlinjer för handläggningen av bygglovsärenden är grundläggande instrument för att säkerställa att handläggningsprocessen sker effektivt. Därutöver ska det påpekas att nämnden inte reviderat sin delegationsordning utifrån den nya PBL som trädde i kraft den 2 maj Behandlar målen/riktlinjerna hantering av klagomål, styrning av handläggningstid och säkerställande av rättssäkerhet? Handläggarna finns tillgängliga per telefon för frågor eller klagomål som avser bygglov och andra bestämmelser på vardagar mellan 09:00 och 15:00. Dessutom har handläggarna besökstid mellan 10:00 och 12:00. Enskilda handläggares e- postadresser och telefonnummer finns dock inte att tillgå på kommunens hemsida. Som redan konstaterats har Samhällsbyggnadsnämnden inte dokumenterat några mål eller rutiner/riktlinjer för bygglovshanteringen. Det finns emellertid muntligt förankrade riktlinjer för hantering av klagomål och säkerställande av rättsäkerhet. Riktlinjerna kan summeras på följande sätt: Alla inkommande bygglovsärende ska registreras i ärendehanteringssystemet V3D3 2 Verksamhetsplan Byggnadsnämnden, Budget Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg. Delegationsordning avseende Stadsbyggnadskontorets verksamhetsområde. Antaget De förtroendevalda revisorerna, Trelleborgs kommun 3 av 7

6 Information om byggärendet ska delges grannarna. Vid ett grannehörande ska grannarna ges en svarstid på minst 10 arbetsdagar för att komma med yttringar över byggärendet. Handläggaren ska därefter göra minst ett besök på platsen. Om handläggarna inte bifaller byggärendet ska sökande informeras om att ärendet går att pröva i Samhällsbyggnadsnämnden. I samband med detta ska också den sökande ges tillfälle att lämna ett yttrande till nämnden. Vid avslag av bygglov ska sökande ges information om hur denna kan överklaga beslutet. Det har inte upprättats någon intern kontrollplan för Samhällsbyggnadsnämnden. Vidare uppger stadsbyggnadschefen att det inte skett något systematiskt internkontrollarbete under åren 2009 och Enligt uppgift är en internkontrollplan under framtagande Bedömning Målen/riktlinjerna för hantering av klagomål och säkerställande av rättsäkerhet bedöms vara otillfredsställande. Samhällsbyggnadsnämnden har inte som rutin, att i samband med registreringen av inkommande bygglovsärenden, skicka en bekräftelse till sökande om att handlingen inkommit. Det här bedöms vara en brist i den interna kontrollen. Det är anmärkningsvärt att Samhällsbyggnadsnämnden inte har som rutin att registrera datumet för när en bygglovshandling är komplett. Mot bakgrund av att den nya plan- och bygglagen påbjuder att handläggningstiden högst ska få ta 10 veckor från det att en bygglovshandling är komplett, är det av yttersta vikt att nämnden upprättar rutiner som säkerställer att detta lagkrav uppfylls. Slutligen är vår bedömning att nämnden, genom avsaknad av en intern kontrollplan, inte säkerställer att verksamheten har en god internkontroll. 2.4 Sker uppföljningen av de mål som finns och hur används resultatet av uppföljningarna? Redan tidigare har det fastslagits att Stadsbyggnadskontoret inte arbetat med uppföljningsbara mål och likaså har det inte upprättats någon internkontrollplan som kan följas upp. Den uppföljning som görs av verksamheten finns dokumenterad i Stadsbyggnadskontorets verksamhetsplan. I den senaste planen för år 2011 görs en sammanfattning av 2010 års händelser. Där framgår att den största förändringen var att kommunens mät-, kart och GIS-verksamhet flyttades över till Stadsbyggnadskontoret. Det ska uppmärksammas att planen inte innehåller någon utförlig analys av verksamheten Bedömning Vår bedömning är att Samhällsbyggnadsnämndens uppföljningsrutiner är otillfredsställande. Vi anser att en mer genomgripande uppföljning och analys behövs för att säkerställa att verksamhetens bygglovshantering utvecklas på ett tillfredsställande sätt. De förtroendevalda revisorerna, Trelleborgs kommun 4 av 7

7 2.5 Genomförs kundundersökningar och/eller jämförelser med andra kommuner? Stadsbyggnadskontoret har inte genomfört någon kundundersökning de senaste åren. För tillfället är det heller inte planerat att göras någon kundundersökning. Ärendehanteringssystemet V3D3 ger förutsättningar att ta fram statstik om bland annat bygglov. Enligt uppgift arbetar inte Stadsbyggnadskontoret systematiskt med att ta fram statistik för sin verksamhet. Stadsbyggnadschefen uppger att under hösten 2011 kommer Stadsbyggnadskontoret att byta ut V3D3 mot ärendehanteringssystemet ByggR. Tanken är att Stadsbyggnadskontoret i samband med bytet till ByggR också ska börja arbeta mer systematiskt med statistik. Stadsbyggnadskontoret genomför inga jämförande nyckeltalsanalyser med andra kommuner. För att få perspektiv på Trelleborgs bygglovshandläggning har statistik från ett antal andra kommuner granskats. I tabellen nedan redovisas resultatet. Tabell 1. Totalt antal bygglov 4, antal årsarbetande handläggare samt antal bygglov per handläggare. Statistiken är från år År 2009 Trelleborg 5 Karlstad 6 Eslöv Vellinge Sjöbo Hörby Tot. bygglov Årsarbetare Antal bygglov per handläggare Källa: Stadsbyggnadskontoret, Trelleborgs kommun Plan- och byggavdelningen, Karlstads kommun Stadsbyggnadsenheten, Eslövs kommun Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Vellinge kommun Miljöoch byggnadsförvaltningen, Sjöbo kommun Plan- och byggkontoret, Hörby kommun. Statistiken visar att Trelleborg, jämfört med de andra kommunerna, har ett högt antal bygglov per handläggare. År 2010 var antalet bygglov per handläggare i Trelleborg 520, att jämföra med Karlstad 192, Eslövs kommun 190, Vellinge 329, Sjöbo 259 och Hörby 220. När det gäller Trelleborgs handläggningstider för bygglov visar den statistik som Stadsbyggnadskontoret tagit fram att år 2010 låg medelvärdet för ett bygglovsärende på 52 dagar, vilket motsvarar 10,4 arbetsveckor. Det ska betonas att statistiken avser från att ett ärende i registrerats i V3D3 tills att besked getts den sökande. Om handläggningstiden räknats från att bygglovshandlingen var komplett torde den alltså blivit kortare Bedömning Stadsbyggnadskontoret genomför varken regelbundna kundundersökningar eller jämförelser av bygglovsstatistik med andra kommuner. Detta bedöms vara betydande brister i nämndens säkerställande av verksamhetens kvalitet och effektivitet. 4 Statistiken avser både delegationsbeslut och nämndbeslut. 5 Trelleborgs kommuns statistik är från år Karlstads kommuns statistik är från år 2010 och avser såväl bygglov som bygganmälan. De förtroendevalda revisorerna, Trelleborgs kommun 5 av 7

8 2.6 Vilken hänsyn tas det till äldre bebyggelse, strandnära bebyggelse och den förväntade framtida höjningen av havsnivån och att mycket av jorden i Trelleborgs kommun klassas som s.k. +10 jord? Trelleborgs kommun har inget aktuellt övergripande dokument rörande kulturhistoriskt intressanta eller värdefulla byggnader i kommunen. Stadsbyggnadschefen uppger att det emellertid finns ett 40-tal äldre områdesbestämmelser som reglerar bebyggelsen i byarna på landsbygden. För tillfället bedrivs det heller inget arbete med att inventera och identifiera kulturhistoriskt intressanta byggnader i kommunen. Till detta ska läggas att Stadsbyggnadskontoret inte har någon tjänst, som antikvarie eller liknande, som har till uppgift att arbeta med den här typen av frågor. Beträffande Trelleborgs arbete med strandnära tomter framkom följande från intervjuerna: Stadsbyggnadschefen uppger att Naturvårdsverkets och Boverkets skrifter om tillämpningen av strandskyddslagstiftningen varit utgångspunkten för kommunens arbete med strandskyddet 7. Vidare har en kartläggning och översyn av strandskyddet i kommunen genomförts. Syftet med undersökningen var att få en översiktlig bild av strandskyddets status. Stadsbyggnadschefens bedömning är att kommunen har kommit relativt långt med frågor som avser strandnära tomter. Vid intervjun med stadsbyggnadschefen ställdes frågan om det tas någon särskild hänsyn till att Trelleborg har en av landets bästa åkerjordar (så kallad +10 jord) vid byggnationer. Stadsbyggnadschefen uppger att detta är en aspekt som har beaktats vid framtagande av gällande översiktsplan. När det gäller strandnära bebyggelse och den förväntade framtida höjningen av havsnivån uppger stadsbyggnadschefen att Trelleborg följer länsstyrelsens riktlinjer och tillåter inte nybyggnation om den inte klarar färdigt-golvnivå +3,0 m över medelhavsnivån Bedömning Samhällsbyggnadsnämnden bedöms inte bedriva ett tillfredsställande arbete för att säkerställa att äldre bebyggelse tas tillvara i kommunen, då det saknas en adekvat organisation för det här arbetet. Däremot gör vi, utifrån intervjun med stadsbyggnadschefen, bedömningen att Samhällsbyggnadsnämnden i samband med bygglovshanteringen beaktar aspekterna: strandnära bebyggelse, den förväntade framtida höjningen av havsnivån och att åkermarken är klassad som +10 jord. 7 Det är inte tillåtet att anlägga byggnader eller utöka tomtplatser inom strandskyddsområden, detta är reglerat i Miljöbalken. Kommuner kan emellertid pröva ansökningar om dispenser från strandskyddet. De förtroendevalda revisorerna, Trelleborgs kommun 6 av 7

9 3 Sammanfattande bedömning och rekommendationer Granskningens revisionsfråga har varit: Säkerställer Samhällsbyggnadsnämnden en tillfredsställande handläggning av bygglovsärenden utifrån effektivitet och rättssäkerhet? Vår bedömning är att detta inte säkerställs på ett tillfredsställande sätt. Granskningen har visat att Stadsbyggnadskontoret under de senaste åren varit föremål för en rad personella och organisatoriska förändringar. Det faller sig således naturligt att Stadsbyggnadskontoret är inne i en uppbyggnadsfas. Nedan vill vi peka på ett antal områden som bör beaktas i det pågående utvecklingsarbetet. Samhällsbyggnadsnämnden bedöms inte ha rutiner som säkerställer att handläggningen av bygglovsärenden sker effektivt. Bedömningen grundar sig på att nämnden inte har rutiner för att säkerställa att handläggningstiden håller en tillfredsställande nivå. Därtill görs det heller inga strukturerade analyser av verksamhetens effektivitet och kvalitet, exempelvis i form av jämförelser av bygglovsstatistik respektive kundundersökningar. Utifrån granskningsresultaten rekommenderas Samhällsbyggnadsnämnden att: ta fram rutiner för att säkerställa att handläggningstiden är tillfredsställande, det vill säga tiden från att en komplett ansökan om bygglov inkommit tills att handläggningen är färdig. Förslagsvis skulle nämnden kunna ta fram uppföljningsbara mål och periodiskt jämföra bygglovsverksamhetens statistik med andra kommuners genomföra återkommande kundundersökningar. Förslagsvis kan en enkät skickas ut tillsammans med bygglovet anta en ny delegationsordning som är anpassad utifrån den ny PBL. De rutiner som Samhällsbyggnadsnämnden har för att säkerställa att handläggningen av bygglovsärenden sker rättssäkert bedöms vara otillfredsställande. Bedömningen baseras bland annat på att det inte finns dokumenterade riktlinjer för hur handläggningen av bygglov ska genomföras. Därutöver finns det heller ingen internkontrollplan. Utifrån granskningsresultaten rekommenderas Samhällsbyggnadsnämnden att: dokumentera riktlinjer för hur handläggningen av bygglov ska genomföras säkerställa att det fortsättningsvis skickas en mottagningsbekräftelse till sökande ta fram en intern kontrollplan. Exempelvis skulle kontrollplanen kunna inkludera kontrollmoment som att handläggarna ska kontrollera varandras bygglovsärenden se över formen för hur den årliga uppföljningen av Stadsbyggnadskontorets verksamhet ska genomföras och presenteras. Avslutningsvis ska det påpekas att granskningen identifierat att det inte bedrivs ett tillfredsställande arbete för att säkerställa att äldre bebyggelse tas tillvara. Samhällsbyggnadsnämnden bör analysera den här iakttagelsen och eventuellt vidta åtgärder. De förtroendevalda revisorerna, Trelleborgs kommun 7 av 7

Revisionsrapport. Granskning av hantering av bygglovsansökningar. Eslövs kommun. Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult

Revisionsrapport. Granskning av hantering av bygglovsansökningar. Eslövs kommun. Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Revisionsrapport Granskning av hantering av bygglovsansökningar Eslövs kommun Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Granskning av handläggning av bygglovsärenden

Granskning av handläggning av bygglovsärenden www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av handläggning av bygglovsärenden Peter Aschberg 5 april 2013 Hammarö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.1.1.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet. Klippans kommun

Revisionsrapport. Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet. Klippans kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet Adrian Göransson revisionskonsult Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsfråga

Läs mer

Bygglovshantering. Krokoms kommun. Revisionsrapport. Datum Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor

Bygglovshantering. Krokoms kommun. Revisionsrapport. Datum Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Bygglovshantering Krokoms kommun Revisionsrapport Datum 11-03-09 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING MED REVISIONELL BEÖDMNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av byggnadsnämndens servicenivå och effektivitet. Stefan Karlsson. November 2015. Halmstads kommun

Revisionsrapport. Granskning av byggnadsnämndens servicenivå och effektivitet. Stefan Karlsson. November 2015. Halmstads kommun Revisionsrapport Stefan Karlsson Granskning av byggnadsnämndens servicenivå och effektivitet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund och syfte... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012 Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Burlövs kommun. Granskning av bygglovshanteringen

Revisionsrapport Burlövs kommun. Granskning av bygglovshanteringen Revisionsrapport 2010 Burlövs kommun Granskning av bygglovshanteringen Jakob Smith, augusti 2010 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag Information om Plan- och bygglagen i din vardag 2 Titel: Information om Plan- och bygglagen i din vardag Upplaga: 2 Illustrationer: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket ISBN (pdf): 978-91-7563-028-1 Boverket

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Planprocessen Idén att bygga något nytt eller på något annat sätt förändra stadsmiljön kommer ofta från en markägare eller en exploatör. I

Läs mer

Granskning av bygglovshantering

Granskning av bygglovshantering www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor, Jenny Nyholm Granskning av bygglovshantering Ekerö kommun Granskning av bygglovshantering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen.

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen. Granskning 2014-2 Revisionsrapport Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

STADSREVISIONEN Nr 5 Oktober 2012 DNR /2012. Revisionsrapport BYGGLOV

STADSREVISIONEN  Nr 5 Oktober 2012 DNR /2012. Revisionsrapport BYGGLOV STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 5 Oktober 2012 DNR 420-86/2012 Revisionsrapport BYGGLOV Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Granskning av kommunens tilldelning av tomter för bostäder (villor) och företag

Granskning av kommunens tilldelning av tomter för bostäder (villor) och företag Revisionsrapport Granskning av kommunens tilldelning av tomter för bostäder (villor) och företag Kristianstads kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning

Läs mer

Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL

Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL Varför ny PBL? - Förenkling och effektivisering av processerna - Ökad förutsägbarhet, bättre tillämpning -

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens son dödas

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av bygglovshanteringen. KPMG AB 2013-06-11 Antal sidor: 15

Olofströms kommun. Granskning av bygglovshanteringen. KPMG AB 2013-06-11 Antal sidor: 15 ABCD Olofströms kommun Granskning av bygglovshanteringen KPMG AB 2013-06-11 Antal sidor: 15 ABCD Olofströms kommun Granskning av bygglovshanteringen 2013-06-11 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2

Läs mer

Ny plan och bygglovstaxa

Ny plan och bygglovstaxa Kommunstyrelsen 2011 04 11 91 185 Plan och tillväxtutskottet 2011 03 21 34 62 Dnr 11.207 41 aprilkf14 Ny plan och bygglovstaxa Bilaga: Ny plan och bygglovstaxa 2011 05 02 Ärendebeskrivning Nuvarande plan

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS

PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS 1 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS Antaget av kommunfullmäktige 2008-06-18, 16 2009-09-23 69 1 2 Allmänt Utöver det som föreskrivs i kommunallagen om kommunal nämnd och dess verksamhet samt annan lagstiftning

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för bygglov Miljö-byggnämnden. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Rutiner för bygglov Miljö-byggnämnden. Härjedalens kommun Revisionsrapport Rutiner för bygglov Miljö-byggnämnden Härjedalens kommun 30 december 2015 Innehåll Sammanfattning.3 1.Inledning..5 2.Resultat 6 3. Revisionell bedömning.9 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-02-16 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 16 februari 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken Det enkla ärendet i praktiken Vad ska ansökan om lov och anmälan innehålla? De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen ENKLA ÄRENDEN Handlingar som krävs för beslut om startbesked

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-19896-575 Sida 1 (4) Magnus Bernhardsson Karlavägen 92 A 115 22 Stockholm Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2012. Eslövs Kommun. Uppföljning av 2010 års granskningar

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2012. Eslövs Kommun. Uppföljning av 2010 års granskningar Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2012 Eslövs Kommun Uppföljning av 2010 års granskningar Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och avgränsning... 2 1.3.

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-08-28 2017-2582 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Sökande: P&s Kalmar AB

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Yttrande över Länsstyrelsens remiss om utvidgat strandskydd i Luleå kommun

Yttrande över Länsstyrelsens remiss om utvidgat strandskydd i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 40 Yttrande över Länsstyrelsens remiss om utvidgat strandskydd i Luleå kommun Dnr SBK 2013.34 20 Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar att rekommendera kommunstyrelsen

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av arbetet med ungdomar som dömts till ungdomstjänst. Sjöbo kommun. Augusti 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult

Revisionsrapport. Granskning av arbetet med ungdomar som dömts till ungdomstjänst. Sjöbo kommun. Augusti 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Revisionsrapport Granskning av arbetet med ungdomar som dömts till ungdomstjänst Sjöbo kommun Augusti 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...2 2 PM. En

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Byggnadsnämndens tillsyn 4 Vad är tillsyn? 5 Intervju med Margareta Yngvesson 6 Vad är syftet med tillsynen? 7 Vad har vi för nytta av tillsyn? 8 När

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Klippans kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

TN10 (T12) Exempel BESLUT OM MARKLOV Diarienummer: Beslutet avser: Fastighet: Sökande: Beslut Handlingar som ingår i beslutet

TN10 (T12) Exempel BESLUT OM MARKLOV Diarienummer: Beslutet avser: Fastighet: Sökande: Beslut Handlingar som ingår i beslutet Marklov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM MARKLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser: Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Marklov ges med stöd av 9 kap. 35 plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden. Antaget av Bygg och miljönämnden beslut 42, 2012. Senast reviderad 2012-01-27 2012-01-09

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden. Antaget av Bygg och miljönämnden beslut 42, 2012. Senast reviderad 2012-01-27 2012-01-09 Tjänsteerbjudande Bygg- och miljönämnden Antaget av Bygg och miljönämnden beslut 42, 2012. Senast reviderad 2012-01-27 Tjänsteerbjudande.rev 2011-12-09(56924)_TMP Innehåll 1 Rådgivning - Hjälp till självhjälp...1

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Rapport avseende granskning av bygglovshanteringen. Timrå kommun

Rapport avseende granskning av bygglovshanteringen. Timrå kommun Rapport avseende granskning av bygglovshanteringen Timrå kommun juni 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Uppdrag och bakgrund 1 Revisionsfråga 1 Revisionskriterier 1 Svar på revisionsfrågan 1 Iakttagelser 1

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Tjänsteerbjudande Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Livsmedelsärenden Livsmedelsärenden ska handläggas snabbt och rationellt. Kontroll över att företagen efterlever

Läs mer

Sydnärkes Byggförvaltning

Sydnärkes Byggförvaltning Sydnärkes Byggförvaltning Laxå Askersund Lekeberg 2016 830 st dokumenterade ärenden varav 87 i nämnden Totalt har Sydnärkes Byggnämnd handlagt: 384 bygglov, 70 st anmälan, 403 startbesked/slutbesked, 58

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari Trosa kommun. Granskning av bygglovsprocessen

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari Trosa kommun. Granskning av bygglovsprocessen Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2016 Trosa kommun Granskning av bygglovsprocessen Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

4 Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport

4 Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport KUN 2008-02-14, p 6 Enheten för administration och kommunikation KUN 2007/637 Handläggare: Anders Lundmark Yttrande över revisionsrapport över löpande granskning av intern kontroll 2007 avseende kulturnämnden

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Rutin för Kontrollansvarig

Rutin för Kontrollansvarig .docx 1/8 Syfte Syftet med denna rutin är att säkerställa att arbetet som kontrollansvarig enlig PBL sker systematiskt och enligt lagens krav samt enligt överenskommelse med kunden. = Kontrollansvarig,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Riksdag (PBL) Myndighet (BBR) Bemyndigande Bemyndigande Regering (PBF) Allmänna råd Idé: Otto Ryding Ny plan- och bygglagstiftning den 2 maj 2011 Gamla

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Malin Kronmar Revisionskonsult Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB Februari 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

ÖP DP BL (Genomförande)

ÖP DP BL (Genomförande) Nyheter i Plan- och bygglag Lagen börjar gälla från 2 maj 2011. ÖP DP BL (Genomförande) Slutbesked ANSÖKAN OM LOV Besked till bygglovansökande ska lämnas inom tio veckor. Redan i bygglov ska en bedömning

Läs mer

Övergripande granskning av intern kontroll

Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Surahammars kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Surahammars kommun Övergripande granskning av intern kontroll Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. Klippans kommun

Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. Klippans kommun Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Adrian Göransson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund och syfte...2 2.2. Revisionsfråga,

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer