Revisionsrapport. Granskning av byggnadsnämndens servicenivå och effektivitet. Stefan Karlsson. November Halmstads kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Granskning av byggnadsnämndens servicenivå och effektivitet. Stefan Karlsson. November 2015. Halmstads kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Stefan Karlsson Granskning av byggnadsnämndens servicenivå och effektivitet

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund och syfte Revisionsfråga och kontrollmål Metod och avgränsning Formell styrning Plan och bygglagen (2010:900) Organisation och verksamhet Byggnadsnämnden Handläggningsprocess för en bygglovsansökan Genomförandeprocessen Iakttagelser Nämndens mål och uppföljning Intervjuer, verksamheten Granskningsresultat Revisionsfrågan Bedömning Har byggnadsnämnden tillgång till erforderliga personalresurser samt verkat för att personalförsörjningen av nödvändiga kompetenser sker? Bedömning Är nämndens styrning och uppföljning av handläggningsprocessens effektivitet och rättssäkerhet tillfredsställande när det gäller bygglovsärenden? Bedömning Har byggnadsnämnden tillfredsställande handläggningstider avseende bygglovsärenden? Bedömning Hur fungerar nämndens information till allmänheten? Bedömning Hur upplevs tillgänglighet, bemötande och information från nämnden till sökanden? Bedömning Hur fungerar styrning och ledning av verksamheten? Bedömning... 15

3 Figur- och tabellförteckning Figur 1. Bygglovsprocessens två delar handläggnings- och genomförandeprocessen... 7 Figur 2. Utdrag ur NKI-undersökning... 14

4 1. Sammanfattning Revisorerna i har gett PwC i uppdrag att granska om byggnadsnämnden uppfyller lagkraven på effektivitet i plan- och bygglagen och har en skälig servicenivå. Revisionsfrågan för denna granskning är: Har byggnadsnämnden en servicenivå och en effektivitet som är ändamålsenlig i förhållande till deras uppdrag? Vårt svar på revisionsfrågan är att byggnadsnämnden i allt väsentligt har en servicenivå och en effektivitet som är ändamålsenlig i förhållande till deras uppdrag. Vi lämnar följande kommentarer kopplat till kontrollmålen. Byggnadsnämndens uppdrag utgörs såväl av uppgifter som regleras av plan- och bygglagen som av vad som anges ni kommunfullmäktiges reglemente. Av granskningen framkommer att byggnadsnämnden uppfyller de krav som plan- och bygglagen ställer vad gäller handläggningstider. Även de mål och prioriteringar av handläggningstider som byggnadsnämnden själv fastställt uppfylls. Ärenden där byggnadsnämndens beslut upphävts av en överprövande instans är få. I de ärenden där så sker, görs uppföljning och åtgärder vidtas av nämnden för kommande ärenden. Nämnden bedöms ha erforderliga personalresurser för uppdraget och verkar för att personalförsörjning sker. Ur granskningen framgår också att nämnden bedriver informationsverksamhet till allmänheten på olika sätt. Uppföljningar görs av hur nöjda sökanden är med nämndens verksamhet. Byggnadsnämnden formulerar mål och prioriteringar till verksamheten som följs upp. Nämndens mål redovisas i en verksamhetsplan tillsammans med de mål som kommunfullmäktige ställt upp för byggnadsnämnden och i sin tur mot bakgrund av Halmstad kommuns vision och värdegrund. 1 av 16

5 2. Inledning 2.1. Bakgrund och syfte De förtroendevalda revisorerna i har beslutat att genomföra en granskning av byggnadsnämndens servicenivå och effektivitet i Halmstads kommun. Bygglov krävs, med vissa undantag, för att uppföra nya byggnader, göra tillbyggnader eller ändra en byggnads ändamål. Från och med den 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag i Sverige. Lagen ställer bland annat krav på kommunens effektivitet i samband med handläggning av bygglovsärenden. Vidare har kommunens roll avseende tillsyn och kontroll under byggprocessen förtydligats i den nya plan- och bygglagen. Den 1 januari 2015 trädde flera ändringar i plan- och bygglagen och i plan- och byggförordningen i kraft. Ändringarna i plan- och bygglagen avser i stor utsträckning ett enklare planförfarande och berörs ej närmare i rapporten, men lagändringen innebär även en reglering av kommunens utrymme att ställa egna krav på tekniska egenskaper för byggnadsverk. För såväl företags som för privatpersoners byggande av bostäder och lokaler är tillståndsprocessen enligt plan- och bygglagen en av de viktiga faktorer som helt eller delvis kan avgöra de sökandes möjligheter att genomföra sina projekt på ett framgångsrikt sätt. Området har uppmärksammats i revisorernas risk- och väsentlighetsanalys. Syftet är att granskning om Byggnadsnämnden uppfyller lagkraven på effektivitet i plan- och bygglagen och har en skälig servicenivå Revisionsfråga och kontrollmål Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Har byggnadsnämnden en servicenivå och en effektivitet som är ändamålsenlig i förhållande till deras uppdrag? Följande kontrollmål ingår i granskningen: Har byggnadsnämnden tillgång till erforderliga personalresurser samt verkat för att personalförsörjningen av nödvändiga kompetenser sker? Är nämndens styrning och uppföljning av handläggningsprocessens effektivitet och rättssäkerhet tillfredsställande när det gäller bygglovsärenden? 2 av 16

6 Har byggnadsnämnden tillfredsställande handläggningstider avseende bygglovsärenden? Hur fungerar nämndens information till allmänheten, och är tillgängligheten till handläggare tillfredsställande? Hur upplevs tillgänglighet, bemötande och information från nämnden till sökanden? Hur fungerar styrning och ledning av verksamheten? 2.3. Metod och avgränsning Granskningen avgränsas till byggnadsnämndens ärenden gällande handläggning av bygglovsärenden. Dokumentation som granskats är bl.a. Byggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2014 Halmstad kommuns årsredovisning 2014 Byggnadsnämndens verksamhetsplan Planeringsdirektiv med budget Reglemente för byggnadsnämnden Uppgifter om ärendestatistik, (data från byggnadsnämndens sekreterare) NKI-mätning Uppgifter från kommunens hemsida om organisation, information till allmänheten gällande bygglov och övriga ärenden för vilka byggnadnsämnden ansvarar m.m. Intervjuer har genomförts med förvaltningschef och bygglovschef 1. Rapporten har sakavstämts med berörda tjänstemän. 1 I projektplanen angavs intervjuer med förvaltningschef och stadsarkitekt. För byggnadsnämndens organisation i Halmstad kommun är det en funktion som bygglovschef som har det uppdrag som motsvaras av revisionsfråga och kontrollmål, varför intervjuer istället har gjorts med förvaltningschef och bygglovschef 3 av 16

7 3. Formell styrning 3.1. Plan och bygglagen (2010:900) Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglagen (PBL 2010:900) i kraft. Den nya lagen innebar att byggprocessen förenklades samtidigt som kontrollen av byggandet skärptes. Den 1 januari 2015 trädde vissa ändringar i plan- och bygglagen ikraft. Bl.a. begränsas kommunens utrymme att ställa egna tekniska egenskapskrav på byggnadsverk vid planläggning eller i samband med genomförande av detaljplan. Det blev också möjligt att ge bygglov för åtgärd som innebär en liten avvikelse från den senaste eller avsedda användningen så länge åtgärden inte medför betydande miljöpåverkan eller begränsar en rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen. Ändringarna omfattar även vissa åtgärder för tillsyn, ingripanden och påföljder. Några av de mer omtalade ändringarna avser lättnader i bygglovsplikt för vissa enklare byggnadsärenden som t.ex. komplementbyggnader, komplementbostadshus (s.k. Attefallshus), tillbyggnader på en- och tvåbostadshus och att inreda ytterligare bostad i byggnad. Kraven på tekniskt samråd slopas för sådana åtgärder men ska godkännas med startbesked. Av plan PBL framgår det bland annat: 9 kap. 27 Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt och meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att den fullständiga ansökningen kom in till nämnden. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas en gång med högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna. Sökanden ska informeras om förlängningen och skälen för den innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. Bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis finns i 8 lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden. 10 kap. 3 En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver 1. bygglov, marklov eller rivningslov, eller 2. en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap av 16

8 4 Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. 10 kap. 27 Efter ett startbesked enligt 23 ska byggnadsnämnden minst en gång under arbetets gång besöka den plats där åtgärderna genomförs, om 1. startbeskedet har föregåtts av ett tekniskt samråd, och 2. ett arbetsplatsbesök inte kan anses obehövligt. Ett arbetsplatsbesök ska alltid göras, om startbeskedet avser ett stort eller komplicerat byggprojekt eller om byggnadsnämnden och byggherren vid det tekniska samrådet har kommit överens om ett arbetsplatsbesök. 28 Byggnadsnämnden ska föra protokoll över arbetsplatsbesöket. Protokollet ska skickas till byggherren och den kontrollansvarige. 5 av 16

9 4. Organisation och verksamhet 4.1. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden har det politiska ansvaret för s uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, med undantag den fysiska detalj- och översiktsplaneringen. Nämnden har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter, som enligt annan lag eller meddelade dispensbefogenheter ska fullgöras av kommunala nämnd inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden svarar för verksamheten vid den kommunala lantmäterimyndigheten. 2 Bygglovsavdelningen är organisatoriskt tillhörig byggnadskontoret som lyder under byggnadsnämnden. Granskningen är avgränsad till nämndens verksamheter som huvudsakligen berör bygglovsavdelningen. Inom denna finns 19 personer varav en del är deltidstjänster. Ytterligare en tjänst kommer att annonseras ut före årsskiftet Handläggningsprocess för en bygglovsansökan En inkommen bygglovsansökan registreras och diarieförs. En handläggare bedömer om ansökan är komplett, det vill säga innehåller alla handlingar som behövs. Om något saknas eller behöver förtydligas skickas information om vad den sökande måste komplettera ansökningen med. När ärendet inkommer igen och bedöms vara komplett registreras detta. Ett mottagningsbevis skickas därefter till den sökande och i samband med detta börjar tjänstegarantin gälla. Det innebär att byggnadsnämnden skall handlägga ärendet inom tio veckor från det datum de kompletta handlingarna registrerades. Byggnadsnämndens tjänstemän granskar nu om ansökan följer de bestämmelser som finns (exempelvis gällande detaljplan) och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen (exempelvis tillgänglighet) 2 Reglemente för byggnadsnämnden 2. antaget av kommunfullmäktige den 19 december 1991, 317 med senaste ändring den 18 december av 16

10 Vid vissa ärenden behövs att andra berörda sakägare (exempelvis grannar och miljönämnd) yttrar sig. Vid ett yttrande ska grannarna ges en svarstid på minst 14 arbetsdagar för att komma med yttringar över byggärendet Om den som handlägger ärendet inte kan bevilja ansökan genom delegation får den som ansökt del av beslutsunderlaget en tid innan ärendet ska upp till nämnden för beslut. Detta görs för att sökande ska ges tillfälle att yttra sig. Nämnden sammanträder ca en gång i månaden. Om byggnadsnämnden avslår en bygglovsansökan ska den sökande ges information om hur beslutet kan överklagas. Ett beslut om bygglov annonseras och skickats till kända sakägare (berörda personer). Om ingen har överklagat inom fyra veckor, vinner beslutet laga kraft Genomförandeprocessen När ett bygglov beviljats avgör handläggare om de bedömer att ett tekniskt samråd 3 behövs. Om det är fallet, ska ett sådant äga rum utan dröjsmål efter att bygglov har beviljats. Den som fått bygglovet beviljat får dock inte påbörja någon åtgärd innan ett startbesked lämnats från byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden måste besöka byggplatsen minst en gång under byggtiden. Det görs vanligtvis av en byggnadsinspektör. I slutet av byggarbetet sker ett slutsamråd. Detta genomförs på arbetsplatsen. En byggnad får inte tas i bruk innan ett slutbesked utfärdats av byggnadsnämnden. De ovanstående beskrivningarna av handläggnings- och genomförandeprocessen kan sammanfattas i följande flödesschema: Figur 1. Bygglovsprocessens två delar handläggnings- och genomförandeprocessen 3 I vissa ärenden ska ett tekniskt samråd hållas hos byggnadsnämnden. På samrådet går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt.. 7 av 16

11 4.3. Iakttagelser Nämndens mål och uppföljning Byggnadsnämndens mål bygger på kommunens mål och värdegrund som är beslutade av kommunfullmäktige. Visionen säger att kommunen år 2020 skall vara Hemstaden: en kommun där människor möts med trygghet, respekt och kärlek Kunskapsstaden: Vi bygger en stad där människor växer genom utbildning, företagsamhet och nytänkande Upplevelsestaden: Vi skapar en atmosfär som ger livslust - genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet Värdegrunden anger att visionen bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla medborgare som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. s utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Kommunfullmäktiges mål för byggnadsnämnden är indelade i områdena Bygga och bo Demokrati och dialog Miljö och energi Näringsliv och arbetsmarknad Byggnadsnämndens egna mål Är indelade i fyra underkategorier. Det rör Kvalitet och service Rådgivning och information från byggnadskontoret till kunderna Klagomålshantering och återkoppling Nämndens sätt att bidra till bra förutsättningar och utveckling av en expansiv och hållbar kommun För varje underkategori anges specifika mål som förvaltningen ska arbeta efter. 8 av 16

12 Byggnadsnämnden har angett prioriteringar för verksamheten. Av dessa anges att öka tillgänglighet och service mot allmänheten, att handläggningstider på mellan 30 och 45 dagar ska ses som en normal genomsnittlig handläggningstid och att fler möten ska genomföras med bl.a. kontrollansvariga och fastighetsägare. Nämnden anger också en strävan efter en ökad effektivitet genom elektroniska tjänster till allmänheten genom en utbyggd teknisk plattform. Uppföljning av byggnadsnämndens mål redovisas i verksamhetsberättelsen. Nämndens uppföljning av kommunfullmäktiges mål redovisas i årsredovisningen Intervjuer, verksamheten Intervjuer har gjorts med förvaltningschefen för byggnadskontoret och bygglovschef. Frågorna och svaren har konkretiserats till revisionsfrågorna och de intervjuades synpunkter svar redovisas i samband med dessa i avsnitt 4. Enligt förvaltningschefen klaras huvudsakligen kravet på att hantera bygglovsansökningar inom de tio veckor från komplett ansökan som plan- och bygglagen föreskriver. Ett fåtal ärenden har överskridit tio veckor, bl.a. beroende på att handläggare upptäckt brister i ansökningshandlingarna för sent. Nämnden har satt upp ett mål på genomsnittlig handläggningstid på 30 till 45 dagar för bygglovsärenden. Enligt bygglovschefen är den genomsnittliga handläggningstiden i år fram till och med oktober månad 33 dagar. Under perioden 1 januari 2015 till den 31 oktober 2015 har det inkommit 927 (869) ansökningar om bygglov 0ch 187 (75) anmälningar om s.k. Attefallshus. Värden inom parentes avser motsvarande antal inkomna ärenden under motsvarande period år Totalt ökade antal inkomna ärenden under perioden med 197 ärenden jämfört med motsvarande period året innan. När en ansökan om bygglov inkommit till byggnadsnämnden skickas ett mottagningsbevis ut till den sökande omgående. Ur intervjuerna framgår att redovisning av verksamhetsfrågor sker löpande till nämnden. Ekonomiskt utfall och prognoser, liksom handläggningstider och överprövade ärenden, redovisas vid varje nämndssammanträde. Förvaltningen 9 av 16

13 tillämpar Lean 4, vilket bl.a. innebär att ärendestatus framgår löpande. Förvaltningschefen anger att redovisning till nämnden bl.a. sker från denna ärendestatus. Tillgängligheten till bygglovsavdelningens personal uppfyller förvaltningslagens krav om minst två timmars öppettid under helgfria vardagar. De som vill kontakta kommunen om bygglov, liksom för andra kommunala frågor hänvisas i första hand till ett kontaktcenter Halmstad direkt. Kontaktcenter går att nå på flera olika sätt, bl.a. telefon, brev eller e-post. Besökstider för besökare är måndag-torsdag klockan 8-17 och fredagar klockan Telefontider är måndag-torsdag klockan 8-19 och fredagar klockan I Kontaktcenter kan allmänheten bl.a. få information om hur man söker bygglov. Förvaltningen har alltid en handläggare i jour för att bistå kontaktcenter med frågor som de inte kan svara på eller som kräver att bygglovkontorets personal yttrar sig. Jourverksamheten sker efter ett rullande schema. Förvaltningschefen anser att införandet av kontaktcenter har inneburit att tillgängligheten för såväl honom som för andra medarbetare blivit större, då många generella frågor som inte kräver deras fackkompetetens redan kan besvaras av personal inom kontaktcentret. 4 Källa Wikipedia: Lean är ett samlingsnamn för olika verksamhetsutvecklingsstrategier. Lean syftar till att kundanpassa och effektivisera verksamheten i en organisation med minskad ledtid som mål 10 av 16

14 5. Granskningsresultat 5.1. Revisionsfrågan Har byggnadsnämnden en servicenivå och en effektivitet som är ändamålsenlig i förhållande till deras uppdrag? Byggnadsnämndens uppdrag utgörs såväl av uppgifter som regleras av plan- och bygglagen som av vad som anges ni kommunfullmäktiges reglemente. Av granskningen framkommer att byggnadsnämnden uppfyller de krav som plan- och bygglagen ställer vad gäller handläggningstider. Även de mål och prioriteringar av handläggningstider som byggnadsnämnden själv fastställt uppfylls. Ärenden där byggnadsnämndens beslut upphävts av en överprövande instans är få. I de ärenden där så sker, görs uppföljning och åtgärder vidtas av nämnden för kommande ärenden. Nämnden har erforderliga personalresurser för uppdraget och verkar för att personalförsörjning sker. Ur granskningen framgår också att nämnden bedriver informationsverksamhet till allmänheten på olika sätt. Uppföljningar görs av hur nöjda sökanden är med nämndens verksamhet. Byggnadsnämnden formulerar mål och prioriteringar till verksamheten som följs upp. Nämndens mål redovisas i en verksamhetsplan tillsammans med de mål som kommunfullmäktige ställt upp för byggnadsnämnden och i sin tur mot bakgrund av Halmstad kommuns vision och värdegrund Bedömning Vi bedömer att byggnadsnämnden i allt väsentligt har en servicenivå och en effektivitet som är ändamålsenlig i förhållande till deras uppdrag 11 av 16

15 5.2. Har byggnadsnämnden tillgång till erforderliga personalresurser samt verkat för att personalförsörjningen av nödvändiga kompetenser sker? Ur intervjusvar framgår att nämnden har tillgång till tillräckliga personalresurser för att fullfölja sitt uppdrag med bygglovhantering. De handläggningstider som föreskrivs i plan- och bygglagen uppfylls huvudsakligen och nämndens mål på genomsnittliga handläggningstider uppfylls. Förvaltningschefen uppger att en rekrytering av en resursförstärkning pågår. Tillsättning av tjänsten kommer att ske under år Bedömning Vi bedömer att nämnden har tillgång till erforderliga personalresurser för bygglovhanteringen. Plan- och bygglagens krav på handläggningstider och tillsyn av bygglovsärenden uppfylls av verksamheten liksom nämndens egna mål om genomsnittlig handläggningstid av bygglovsärenden Är nämndens styrning och uppföljning av handläggningsprocessens effektivitet och rättssäkerhet tillfredsställande när det gäller bygglovsärenden? Förvaltningschefen uppger att antalet överprövade ärenden mäts. De ärenden som leder till att en överprövande instans ändrar byggnadsnämndens beslut utgör mindre än en procent av antalet ärenden under 2015 (under 2014 var motsvarande värde likvärdigt 8 upphävda beslut av 1100 beslutade ärenden). Överprövade ärenden analyseras och leder enligt förvaltningschefen till erfarenhetsåterföring för ställningstagande av nämnden för kommande ansökningar Bedömning Vi bedömer att byggnadsnämnden följer upp överklagade bygglovsärenden och vidtar åtgärder för att ändra ställningstaganden där nämnden fått sitt beslut ändrat av en överprövande instans Har byggnadsnämnden tillfredsställande handläggningstider avseende bygglovsärenden? Granskningen har visat att handläggningstider huvudsakligen uppfyller de krav som plan- och bygglagen föreskriver. Byggnadsnämnden har egna mål för 12 av 16

16 genomsnittliga handläggningstider av ärenden. Det innebär en genomsnittlig handläggningstid om dagar, vilket uppfylls enligt förvaltningschefen Bedömning Vi bedömer att byggnadsnämnden huvudsakligen har tillfredsställande handläggningstider Hur fungerar nämndens information till allmänheten? Den aktiva information till allmänheten som vi funnit i granskningen utgörs bl.a. av den information som ges via kommunens hemsida och genom kontakter med verksamheten. Informationen omfattar lättillgänglig information om såväl bygglovsplikt som bygglovbefriade åtgärder. Vidare finns länkar till karta med uppgifter om den detaljplan som gäller för ansökningar inom detaljplanelagda områden i kommunen. Det finns också möjlighet att ansöka om bygglov via hemsidan eller att ladda ner de blanketter som behövs. En dag i veckan har förvaltningen öppet utan tidsbokning för att allmänheten ska kunna söka bygglov och få det handlagt över disk för enklare ärenden eller att få rådgivning om frågor som rör enskilda bygglovsansökningar. Bygglovschefen bedömer att det endast är cirka en fjärdedel av besöken som avser att söka bygglov över disk. Det finns också hänvisande länkar till annan information om bygglov från bl.a. Boverket. Byggnadsnämndens mål och prioriteringar omfattar att fler möten skall genomföras till allmänheten och riktade intressegrupper. Byggnadskontoret arrangerar bygglovskvällar årligen, dit allmänheten inbjuds för att få information om, och möjlighet att ställa frågor om bygglov. Enligt förvaltningschefen är det cirka personer som deltar vid sådana träffar. Det genomförs även träffar med branschföreträdare som t.ex. kontrollansvariga. Under stadens dag genomförs aktiviteter för att ge information till allmänheten Bedömning Vi bedömer att byggnadsnämnden har en lättillgänglig och tydlig information om bygglovsärenden på kommunens hemsida. Vi bedömer också att nämnden vidtar åtgärder för att aktivt informera allmänheten om bygglovsfrågor. 13 av 16

17 5.6. Hur upplevs tillgänglighet, bemötande och information från nämnden till sökanden? De som vill kontakta kommunen om bygglov, liksom för andra kommunala frågor hänvisas i första hand till ett kontaktcenter. Kontaktcenter går att nå på flera olika sätt, bl.a. telefon, brev eller e-post. I Kontaktcenter arbetar handläggare som är specialiserade på olika kommunala verksamheter och som har ett nära samarbete med kommunens förvaltningar för att kunna svara på frågor och ge information. Bygglovkontoret har personal i jour för att svara på frågor där kontaktcentrets kompetens inte är tillräcklig. Sedan april månad 2015 genomför förvaltningen undersökningar om nöjdheten hos bygglovsökande. För varje ärende får den sökande besvara hur nöjda de är med byggnadsnämndens handläggning i en skala 1 4. Enligt förvaltningschefen är genomsnittsvärdet vid oktober månads utgång 3,3. Nedan visas ett utdrag ur förvaltningens system för nöjdhetsundersökningen. Figur 2. Utdrag ur NKI-undersökning Bedömning Vi bedömer att tillgängligheten för handläggare är tillfredsställande. För bygglovsökande handlar det om mycket stora belopp som investeras, vare sig det är relativt enkla åtgärder för privatpersoner eller stora åtgärder för företag. Det är också många inblandade personer och företag som är beroende av besked från byggnadsnämnden. Det finns en mängd situationer och tillfällen i bygglovs- och byggprocessen där redan mycket korta perioder utan besked från 14 av 16

18 byggnadsnämnden kan medföra kännbara kostnader eller andra större konsekvenser för en bygglovsökande. Verksamheten har samtidigt behov av att kunna handlägga ärenden, planera och genomföra såväl möten med sökanden som interna möten för samordning av ärenden och att genomföra tillsynsbesök. Ett kontaktcenter med hög tillgänglighet kan medföra att det frigörs resurser för handläggare att prioritera kvalificerade frågor inom deras kompetensområden, medan enklare frågor av allmän karaktär kan besvaras av personal inom kontaktcentret, vilket vi bedömer som positivt Hur fungerar styrning och ledning av verksamheten? Byggnadsnämnden anger prioriteringar i verksamhetsplanen. Ur denna framgår vilka mål och prioriteringar som nämnden har fastställt. Det beskrivs också vilka mål som kommunfullmäktige fastställt på byggnadsnämnden och ytterst den kommunala visionen och värdegrunden som Halmstad kommun har att förhålla sig till. Vid nämndens sammanträden redovisas löpande uppföljning av ekonomi, handläggningstider och överklagande ärenden. Vid verksamhetsårets slut redovisas uppföljning av verksamhetsplanen i en verksamhetsberättelse och nämnden redovisar i sin tur en uppföljning i kommunens årsredovisning Bedömning Vi bedömer att byggnadsnämndens styrning och ledning av verksamheten sker genom att nämnden fastställer mål och prioriteringar som följs upp såväl löpande som i verksamhetsberättelse. Byggnadsnämnden redovisar sina mål och prioriteringar tillsammans med mål som kommunfullmäktige beslutat om för nämnden liksom den kommunala visionen och värdegrunden. Det ger möjlighet för alla involverade i verksamheten att följa helheten i målstyrningsarbetet. 15 av 16

19 Stefan Karlsson, Projektledare Carl-Magnus Stenehav, Uppdragsledare 16 av 16

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Lov- och byggprocessen 4 Vad är bygglov? 5 Intervju med Magnus Olsson 6 Vad är syftet med bygglov? 7 Vad är nyttan med bygglov? 8 Olika typer av ärenden

Läs mer

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012 Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Frågor och svar. Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen.

Frågor och svar. Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen. Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen. Blir det några ändringar kring byggherrens ansvar?...

Läs mer

Översiktsplan. Utställning. Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini

Översiktsplan. Utställning. Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini Plan- och bygglagen i din vardag Plan och bygglagen är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Som medborgare

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13 Byggnadsnämnden Nämndplan 2012 2011-10-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 2.1 Omvärldsanalys 3 2.2 Personal 4 2.3 Ekonomi 4 2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar 5 2.5

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2013 2012-10-04

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2013 2012-10-04 Byggnadsnämnden Nämndplan 2013 2012-10-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 2.1 Omvärldsanalys 3 2.2 Personal 4 2.3 Ekonomi 4 2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar 5 2.5

Läs mer

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 2015 Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 Knivsta Kommun 2015-03-12 Handläggare: Christofer Mattsson BMN 2015/19 Bygg- och miljönämndens tillsynsplan enligt plan- och bygglagen för 2015 Tillsyn

Läs mer

Sundsvalls kommuns servicegarantier till företag. Snabbar upp processer Skapar trygghet Förbättrar dialogen Hjälper företagen

Sundsvalls kommuns servicegarantier till företag. Snabbar upp processer Skapar trygghet Förbättrar dialogen Hjälper företagen Sundsvalls kommuns servicegarantier till företag Snabbar upp processer Skapar trygghet Förbättrar dialogen Hjälper företagen Våra sex servicegarantier är företagarens bästa vänner Utan företag stannar

Läs mer

I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02

I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02 Sammanfattning av ändringar I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02 1 1 KAP. Nya definitioner, exempel Sammanhållen bebyggelse Ändring Tillbyggnad Ombyggnad Kommunens planmonopol kvar! 2 2 KAP. Allmänna och enskilda

Läs mer

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten FÖRFATTNING 1.3.4.1 Antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 59/14 Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning träder i kraft 2 maj Gamla lagstiftningen Nya lagstiftningen PBL 1987:10 + BVL 1994:847 PBF 1987:383 + BVF 1994:1215 +

Läs mer

2009-05-26 M2009/2171/R

2009-05-26 M2009/2171/R Promemoria 2009-05-26 M2009/2171/R Miljödepartementet Rättsenheten Camilla Adolfsson Remiss om lagtexten för en ny plan- och bygglag samt en ändring i anläggningslagen (1973:1149) Sammanfattning En ny

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Plan- och byggnadsnämnden Fastställd av PBN 2011-10-04 113 Författning Ärende Delegat Anteckningar PBL 5 kap. PBL 5 kap. 2 och 5 Beslut om planbesked (om

Läs mer

2016-06-21. Promemoria. Finansdepartementet Näringsdepartementet. Sammanfattning av regeringens förslag. Innehåll.

2016-06-21. Promemoria. Finansdepartementet Näringsdepartementet. Sammanfattning av regeringens förslag. Innehåll. Promemoria 2016-06-21 Finansdepartementet Näringsdepartementet Sammanfattning av regeringens förslag Innehåll Mer byggklar mark... 1 Sänkta byggkostnader... 2 Kortare ledtider... 3 Förändrade uppskovsregler

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan 2016 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Lathund för fribyggartomter. i Helsingborgs stad. Ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen mark- och exploateringsavdelningen

Lathund för fribyggartomter. i Helsingborgs stad. Ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen mark- och exploateringsavdelningen Lathund för fribyggartomter i Helsingborgs stad Ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen mark- och exploateringsavdelningen Lathund för FRIBYGGARTOMTER Innehåll 3 Kort om fribyggartomter 4 Fastighetsbildning

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27 2(36) Innehållsförteckning 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 17 Ekonomiuppföljning mars prognos 2015 4 18 Förelägganden, uppföljning 5 19 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering

Byggnadsnämndens beslut om delegering DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Douglas Lindström Miljö- och stadsbyggnadschef 2012-01-11 Dnr 2012-0009 1 Byggnadsnämndens beslut om delegering Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen

Läs mer

Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus

Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus 1 Jamal Esfahani Dnr 2014-0826 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus Förslag till beslut föreslår

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

REMISS OM EN NY PLAN- OCH BYGGLAG M2009/2171/R

REMISS OM EN NY PLAN- OCH BYGGLAG M2009/2171/R Vår ref Verksamhetsutskottet för Miljö, Teknik och Kvalitet Per Lilliehorn Miljödepartementet 103 33 Stockholm Er ref REMISS OM EN NY PLAN- OCH BYGGLAG M2009/2171/R Byggherrarna är en intresseförening

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Processgrupp Plan- och byggfrågor

Processgrupp Plan- och byggfrågor Processgrupp Plan- och byggfrågor Flera representanter med olika arbetsuppgifter och arbetslivserfarenheter från respektive enhet har varit delaktiga i processgruppen. Kartläggning av organisationerna

Läs mer

Promemoria. Vissa plan- och byggfrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemoria. Vissa plan- och byggfrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll S2013/4714/PBB Promemoria Vissa plan- och byggfrågor Promemorians huvudsakliga innehåll Plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft 2011 och ersatte då den tidigare lagen (1987:10) med samma namn. Boverket

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar 2014-12-18 1 (13) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Avdelningen för Juridik Germund Persson Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar Underlaget avser gällande regler

Läs mer

Att bygga på prickad mark

Att bygga på prickad mark Att bygga på prickad mark Önskemål om att placera Friggebod eller Attefallshus etc närmare tomtgräns än 4,5 m kommer upp med jämna mellanrum. När det gäller att inkräkta på avståndet 4,5 m mot väg, gata,

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-14 Innehållsförteckning Ärende 1 Reglemente för byggnadsnämnden och trafiknämnden... 2 2 Svar på remiss om motion angående bostadsbyggande i Habo kommun med särskild hänsyn

Läs mer

Nya PBL Vindkraftsstödet. Anette Löfgren, Emma Franzén

Nya PBL Vindkraftsstödet. Anette Löfgren, Emma Franzén Nya PBL Vindkraftsstödet Anette Löfgren, Emma Franzén Proposition 2009/10:170 En ny lag utifrån förslag från: PBL-kommittén (Får jag lov?) - 2005 Byggprocessutredningen (Bygg helt enkelt!) - 2008 Klimat-

Läs mer

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23 1 (20) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 15.00 16.30 Beslutande Marie-Louise Andersson (v) ordförande Patrik Ströbeck (m) viceordförande Ulla-Britt Brandin (kd) ledamot Edvard Galia

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:900 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-11-19 1(11) 2015-11-19 1(11) Plats och tid Norrtull, konferensrum nedre kl. 13:30-15:05 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande, ersättare för Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Bengt Olsson (C) ersättare för

Läs mer

2014-06-30. Vägledning om fysisk planering av förorenade områden

2014-06-30. Vägledning om fysisk planering av förorenade områden 2014-06-30 Vägledning om fysisk planering av förorenade områden Innehåll Inledning... 3 Miljöbalken och plan- och bygglagen... 3 Vägledningens syfte och avgränsning... 3 Framtagande av vägledning... 3

Läs mer

Plan- och bygglovchef David Tornberg Sekreterare Bodil Hellström. Gunnar Grenholm. Bodil Hellström. Olle Borgström.

Plan- och bygglovchef David Tornberg Sekreterare Bodil Hellström. Gunnar Grenholm. Bodil Hellström. Olle Borgström. Protokoll 1 (9) Plats och tid: Kulturens Hus, Rådhussalen, Hudiksvall Fredag den 11 september 2015, kloclan 10.00-10.50 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Olle Borgström, S, ordf Susanne Wilfer,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll På grund av personuppgiftslagens bestämmelser är vissa uppgifter i detta protokoll xxx-markerade. 3-5 Plats och tid 9.00 9.30 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid 2016-02-10 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Förorenad mark i PBL. 5 feb 2010

Förorenad mark i PBL. 5 feb 2010 Förorenad mark i PBL 5 feb 2010 Länsstyrelsens uppdrag i samhällsplaneringen PBL-området ÖVERSIKTSPLAN 4 kap 5 och 9 PBL Ta till vara och samordna statens intressen. Tillhandahålla underlag. Ge råd om

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S)

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:00 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Delegationsordning Byggnadsnämnden

Delegationsordning Byggnadsnämnden Delegationsordning Byggnadsnämnden Antagen av Byggnadsnämnden 2015-03-24 40 Reviderad 2015-08-25 108 Gäller fr.o.m. 2015-09-01 1 Innehållsförteckning Syfte... 3 Delegation... 3 Delegationsförbud... 4 Anmälan

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Råd och vägledning gällande handläggning av bygglov med anledning av flyktingsituationen

Råd och vägledning gällande handläggning av bygglov med anledning av flyktingsituationen PM 1(5) Framtagen 2015-10-21 Uppdaterad 2015-11-23 Råd och vägledning gällande handläggning av bygglov med anledning av flyktingsituationen Allmänt Basera era beslut på en verksamhetsbeskrivning. Verksamheter

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Hantering av översiktsplaner och detaljplaner i Kristinehamns kommun

Hantering av översiktsplaner och detaljplaner i Kristinehamns kommun Hantering av översiktsplaner och detaljplaner i Kristinehamns kommun * Frågor & svar, översiktsplaner * Frågor & svar, detaljplaner * Om översiktsplaneprocessen.. * Om detaljplaneprocessen * Detaljplanehandlingarna

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden 2013-12-02 1 (13) Delegeringsordning för iljö- och byggnämnden Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av miljö- och byggnämnden 2013-12-09, 125. 2013-12-02 2 Allmänna bestämmelser kring delegering öjligheten

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-05 Innehållsförteckning Ärende 8 Yttrande gällande ansökan om hastighetsbegränsning vid Habo kyrkby, Habo kommun... 14 9 Internkontrollredovisning för byggnadsnämnden 2014...

Läs mer

PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den

PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den Inledning Denna PM är framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samverkan med Länsstyrelsen i Östergötlands län, Naturvårdsverket, Boverket

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Information om bygglovshandlingar mm

Information om bygglovshandlingar mm 1 2010-05-07 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BYGG Information om bygglovshandlingar mm Bygglov Behöver du bygglov? Vi på byggavdelningen svarar gärna på dina frågor om vad som kräver bygglov. Du kan också

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2012 Inger Andersson Kerstin Sikander Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av implementering av Fn:s barnkonvention, augusti 2003

Revisionsrapport Granskning av implementering av Fn:s barnkonvention, augusti 2003 2003-12-01 Barn- och skolnämnd Öster Barn- och skolnämnd Norr Barn- och skolnämnd Söder Tekniska nämnden Socialnämnden Utbildningsnämnden Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen Revisionsrapport

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 65-72 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 65-72 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(12) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.05 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Lars-Erik Jonsén (S) v.ordf. Anders Ehrling (C) Anna-Maja Roos (C) Lars Åkesson (C) Per Segerstéen

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV BYGGLOVSHANTERINGEN

ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV BYGGLOVSHANTERINGEN ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV BYGGLOVSHANTERINGEN Bengt Sebring JUNI 2002 Sida: 1 Sammanfattning 3 1. Inledning 3 1.1 Uppdrag 4 1.2 Syfte och avgränsning 4 1.3 Metod 4 2. Byggnadsnämndens uppgifter och

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 oktober 2015 Mehmet Kaplan Magnus Corell (Näringsdepartementet)

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-08 Innehållsförteckning Ärende 78 Angående detaljplan för Gunnarsbo 1:62 m.fl.... 129 79 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad, Simonstorp

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Miljödepartementet

Till statsrådet och chefen för Miljödepartementet Till statsrådet och chefen för Miljödepartementet Regeringen beslutade vid sitt sammanträde den 27 september 2007 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att se över vissa frågor i plan- och bygglagstiftningen.

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

EY Building a better working world. Tanums kommun 11111''' Granskning av miljö- och byggnadsnämndens hantering av bygglovsärenden och tillsynsarbete

EY Building a better working world. Tanums kommun 11111''' Granskning av miljö- och byggnadsnämndens hantering av bygglovsärenden och tillsynsarbete Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Tanums kommun Granskning av miljö- och byggnadsnämndens hantering av bygglovsärenden och tillsynsarbete 11111''' EY Building a better

Läs mer

Revisionsrapport. Sydnärkes miljönämnd

Revisionsrapport. Sydnärkes miljönämnd Revisionsrapport Tillgänglighet och service samt hantering av handlingar Ove Axelsson Oktober 2011 Sydnärkes miljönämnd Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

1 Revisorernas grundläggande granskning 2015 MBN 15/65. 2 Information till nämnden MBN 15/30

1 Revisorernas grundläggande granskning 2015 MBN 15/65. 2 Information till nämnden MBN 15/30 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-10-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 27 oktober 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Revisorernas

Läs mer

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35

Lars Henriksson (C), tjänstgörande ersättare 35 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 13 april 2015 kl. 13.30 16.45 Sida Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp) Peter

Läs mer

Verksamhetens tertialrapport 2015

Verksamhetens tertialrapport 2015 Grästorps kommun Verksamhetens tertialrapport 2015 Miljö- och byggnämnd Fastställd av.. 20XX-XX-XX, XX-XX Miljö- och byggnämnd, Verksamhetens tertialrapport 2015 2(6) 1 Sammanfattning 1.1 Resultat och

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag Information om Plan- och bygglagen i din vardag 2 Titel: Information om Plan- och bygglagen i din vardag Upplaga: 2 Illustrationer: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket ISBN (pdf): 978-91-7563-028-1 Boverket

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S) Sammanträdesdatum Sida 1/23 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:15 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Granskning av överförmyndarverksamheten

Granskning av överförmyndarverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Tilda Lindell 13 juni 2014 Granskning av överförmyndarverksamheten Vallentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Inspektion av Miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun den 15 17 februari 2012

Inspektion av Miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun den 15 17 februari 2012 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2012-06-25 Dnr 743-2012 Sid 1 (11) Inspektion av Miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun den 15 17 februari 2012 Närvarande från Riksdagens ombudsmän:

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Granskning av plan- och byggfrågor vid Miljö- och byggnadsnämnden och Miljö- och byggnadsförvaltningen, Orust kommun

Granskning av plan- och byggfrågor vid Miljö- och byggnadsnämnden och Miljö- och byggnadsförvaltningen, Orust kommun Granskning av plan- och byggfrågor vid Miljö- och byggnadsnämnden och Miljö- och byggnadsförvaltningen, Orust kommun Genomförd på uppdrag av kommunchefen i Orust kommun Datum: 2014-06-16 Advokatfirman

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

1 Information om de nya arvodesbestämmelserna. 2 Information till nämnden MBN 15/30

1 Information om de nya arvodesbestämmelserna. 2 Information till nämnden MBN 15/30 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 29 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2011

Revisionsberättelse för år 2011 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Du behöver lämna in en anmälan när du ska: göra ändringar som berör konstruktioner, göra ändringar som påverkar planlösning väsentlig ändra hissar,

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens son dödas

Läs mer

Plan- och bygglagen 2010:900

Plan- och bygglagen 2010:900 Plan- och bygglagen 2010:900 Nancy Mattsson 2011-11-29 CV Nancy Mattsson M2 Arkitekter AB (1990 ) Lidingö stad (1999 2008) Structor Projektutveckling AB (2008 2011) Skanska Nya Hem AB (2011 ) Bakgrund

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka rivningslov eller lämna in en anmälan för rivning

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka rivningslov eller lämna in en anmälan för rivning www.hassleholm.se Information till dig som ska söka rivningslov eller lämna in en anmälan för rivning Du behöver rivningslov när du ska: riva en byggnad eller del av en byggnad inom ett område med detaljplan,

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2012-04-10 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2012-04-10 1 (11) 2012-04-10 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Tisdagen den 10 april 2012, klockan 14.00 15.10 Beslutande Tobias Nordlander (S), ordförande Börje Ahlin (S) Benny Andersson (V)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering Revisionsrapport Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplanering Östersund kommun 2 oktober 29 Erik Palmgren Revisionskonsult Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström

Läs mer

Jävsnämnden 2015-03-12

Jävsnämnden 2015-03-12 Jävsnämnden 2015-03-12 Jn 1 Säter 7:1, Säter Uppsättning/utbyte av del av befintlig skylt/ljusanordning med programmerbar display... 2 Jn 2 Revidering av kalendarium 2015... 4 Jn 4 Redovisning av delegationsärenden...

Läs mer