Hantering av översiktsplaner och detaljplaner i Kristinehamns kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hantering av översiktsplaner och detaljplaner i Kristinehamns kommun"

Transkript

1 Hantering av översiktsplaner och detaljplaner i Kristinehamns kommun * Frågor & svar, översiktsplaner * Frågor & svar, detaljplaner * Om översiktsplaneprocessen.. * Om detaljplaneprocessen * Detaljplanehandlingarna * Om överklagande

2 FRÅGOR OCH SVAR IN ÖVERSIKTSPLANER Vad är en översiktsplan? En översiktsplan är namnet på det färdiga dokument som en översiktsplaneprocess mynnat ut i. Översiktslanen är en politisk vision och kommunens verktyg för att visa hur man på lång sikt vill att mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras. Planen ska också främja goda miljöförhållanden och långsiktigt hushålla med mark, vatten, energi och råvaror. Överisktsplanen behandlar till exempel frågor som var nya bostäder kan byggas, var företagsetableringar kan ske, var nya vägar bör dras fram och hur kommunen avser att tillgodose riksintressen. Nytt sedan 2009 är att det ska framgå av planen i vilka strandnära områden som kommunen avser främja landsbygdsutvecklingen. Hur förhåller sig översiktsplanen till detaljplaner och bygglov? En översiktsplan har sitt primära fokus på den fysiska planeringen men kommunerna är relativt fria att utforma planen efter eget behov. Om en aktuell och väl förankrad översiktsplan finns så underlättas framtagandet av nya detaljplaner och indirekt hanteringen av bygglov. Arbetet med översiktsplanen regleras i 4 kap. plan- och bygglagen. Observera att översiktsplanen inte är juridiskt bindande för efterföljande planering utan enbart vägledande. Något förenklat kan man tala i termer om att det i översiktsplanen beslutas OM något ska ske, i detaljplanen VAR något ska ske och i bygglovet HUR något ska ske. Kan man dela upp en översiktsplan? Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan för hela kommunens yta. I vissa fall finns behov av att enbart uppdatera en del av planen. Då finns möjligheten att uppdatera planen endast inom ett visst sektorsområde (tematiskt tillägg till översiktsplanen) eller inom ett visst geografiskt område (fördjupning av översiktsplanen) inom kommunen. I Kristinehamns kommun finns exempelvis ett tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft, antaget av kommunfullmäktige Hösten 2010 väntas fördjupningen av översiksplanen för Vålösundet Östra antas av kommunfullmäktige. Kan översiktsplanen handla om vad som helst? I princip kan kommunen själv välja innehåll och utformning av själva planen. I Plan- och bygglagen anges endast fem punkter för obligatoriskt innehåll (grunddragen i mark- och vattenanvändning, utveckling och bevarande av den byggda miljön, landsbygdsutvecklingsområden, miljökvalitetsnormer samt riksintressen. Det förekommer översiktsplanedokument från allt mellan sidor till över 600 sidor. Hur lång tid tar upprättandet av en översiktsplan? Vanligtvis tar det flera år mellan att beslut om uppdatering av översiktsplanen tas och till dess att planen kan antas. Arbetet med den kommunövertäckande översiktsplanen får ses mer som ett kontinuerligt arbete där ny kunskap hela tiden tillfogas. Vem har ansvaret för att en översiktsplan utarbetas och vem utarbetar den? Ytterst är det kommunfullmäktige som beslutar om att översiktsplanen ska uppdateras. Kommunstyrelsen bär det yttersta ansvaret för att tillräckliga personella och ekonomiska resurser finns för att genomföra arbetet i praktiken. I Kristinehamns kommun är det kommunens planeringsavdelning (organiserad under kommunledningsförvaltningen) som leder själva arbetet med översiktsplanen men en stor mängd andra tjänstemän är inblandade i sina respektive sakområden. Finns det någon minimistorlek på ett översiktsplaneområde? Rent teoretiskt finns ingen begränsning utan frågan är mer vad som är meningsfullt. I praktiken görs inga (fördjupningar av) översiktsplaner för områden som är mindre än 3-4 st normala detaljplaneområden. Kristinehamns kommuns minsta översiktsplaneområde är fördjupningen över Mariebergsområdet. Vad är länsstyrelsens roll i planarbetet? Länsstyrelsen är statens förlängda arm i regionen och den statliga myndighet som ansvarar för att hämta in, diskutera och delge kommunen synpunkter från andra statliga myndigheter. Länsstyrelsen fungerar också som remissinstans i de olika planskedena. Den viktigaste rollen har dock länsstyrelsen i utställningsskedet då den ska avge ett granskningsyttrande. Av detta yttrande ska framgå om översiktsplaneförslaget inte tillgodoser ett riksintresse, om förslaget kan medverka till att miljökvalitetsnormer inte följs, redovisningen av strandnära landsbygdsutvecklingsområden är korrekt, om samordningen i frågor som berör flera kommuner är lämplig samt om bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Under planarbetet för kommunen en kontinuerlig dialog med länsstyrelsen, såväl formell som informell. Vad har jag som kommuninvånare för möjlighet att påverka kommunens fysiska utveckling? Först och främst genom att lämna kommunen sina synpunkter skrifligt inom någon av samrådstiderna. Det kan vara en god idé att engagera sig tidigt i processen eftersom påverkansmöjligheterna över planens utformning blir allt mindre ju mer av inriktningar och mål som låses fast. Kan jag överklaga översiktsplanen? Se avsnitt om överklagande. Vad har kommunen för möjlighet att påverka andra kommuners översiksplaner? Varje kommun har planmonopol inom den egna kommunen. Det innebär att bara kommunen själv kan ta beslut om att upprätta och anta en översiktsplan (eller detaljplan). Det innebär också att den formella påverkansmöjligheten för grannkommuner är svag. Möjligheten regleras främst genom länsstyrelsens ansvar att samordningen mellan kommuner sker på ett lämpligt sätt. Den informella påverkansmöjligheten kan ofta vara större då grannkommuner samarbetar i en rad olika frågor och tar ömsesidig hänsyn till varandra. Finns någon motsvarighet till den kommunala översiktsplanen på regional och nationell nivå? På regional nivå finns enligt plan- och bygglagen möjligheten av upprätta en regionplan. I Sverige sker detta enbart i Stockholms län, genom landstingets försorg. Även i Västra Götaland och Skåne finns regionplaner vilka dock inte är upprättande i enlighet med plan- och bygglagen. För Värmland finns i dagsläget ingen sådan regionplan som tar ett regionalt helhetsgrepp på den fysiska planeringen. På nationell nivå finns ingen motsvarighet till översiktsplanen. Istället upprättar varje sektorsmyndighet en nationell plan inom sitt eget sektorsområde.

3 FRÅGOR OCH SVAR OM DETALJPLANER Vad är en detaljplan? En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, markägarna och grannarna. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får eller inte får göra inom ett markeller vattenområde. Detaljplanen styr till vad marken och vattnet får användas samt reglerar byggnader, anläggningar och miljöer, exempelvis avseende husstorlek, hushöjd, markens höjdläge, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är bindande för efterföljande beslut, t ex bygglov. Hur förhåller sig detaljplanen till översiktsplanen och bygglov? Upprättandet av en detaljplan förenklas om vissa övergripande ställningstagande för området i fråga redan är gjorda i översiktsplanen. På samma sätt förenklas bygglovshandläggningen om en detaljplan finns som gäller för fastigheten i fråga. Det är dock inget krav att detaljplanera alla områden som omnämns i översiktsplanen. I själva verket är det en geografiskt mycket liten del av kommunens yta som är detaljplanelagd: Främst tätorterna inklusive delar av de närmaste omgivningarna samt vissa fritidshusområden. Där ingen detaljplan finns så kallas det att bygglov prövas mot utomplanbestämmelser, dvs. direkt mot översiktsplanen samt de allmäna formuleringarna i plan- och bygglagen. I en detaljplan finns vissa möjligheter att bygglovsbefria sådant som annars kräver bygglov. Vad är områdesbestämmelser? Områdesbestämmelser är en fristående planform som kan betraktas som en förenklat alternativ till detaljplan där endast vissa få frågor ska regleras som har stöd i översiktsplanen. I princip har områdesbestämmelser endast upprättats i fritidshusområden för att regleras byggnadsareor. Några nya områdesbestämmelser upprättas inte men de som finns lever kvar tills de upphävs. Vad är en stadsplan? Stadsplan är föregångaren till dagens detaljplaner. När plan- och bygglagen infördes 1987 så ersattes de gamla stadsplanerna, byggnadsplanerna och generalplanerna med detaljplaner, områdesbestämmelser och översiktsplaner. Hur lång tid tar upprättandet av en detaljplan? Genomsnittet ligger på drygt ett år men eftersom en detaljplan kan variera ganska mycket i geografisk omfattning och komplexitet så varierar också tidsåtgången. Något som påverkar i hög grad är också om planen blir överklagad eller inte. Hur länge gäller detaljplanen? Tills den ändras eller upphävs. Den äldsta gällande detaljplanen i Kristinehamns kommun är 104 år gammal! Om planen ändras innan genomförandetidens utgång så krävs särskilda skäl som inte kunde förutses innan. I annat fall har de sakägare som lider skada av ändringen rätt till ersättning av kommunen. Genomförandetid? När detaljplanen börjar gälla startar också en genomförandetid. Under denna tid, som är mellan 5 och 15 år, har fastighetsägaren garanterad byggrätt. När genomförandetiden gått ut har kommunen rätt att lösa in den mark som inte bebyggts i huvudsaklig överensstämmelse med planen. Skälet är att kommunen å sin sida förutsätts ställa i ordning allmäna platser (gator, parker, torg etc.) inom genomförandetiden. Hur antas en detaljplan? Först går planen genom den formella planprocessen (se eget avsnitt), sedan antas den av kommunfullmäktige, alternativt kommunstyrelsen om enkelt planförfarande tillämpats. Vem får inkomma med synpunkter? Alla får inkomma med synpunkter och kommunen är skyldig att sammanställa alla inkomna synpunkter och svara på dessa skriftligt i en samrådsredogörelse. Det är dock bara de som ingår i samrådskretsen som får handlingarna skickade till sig (se eget avsnitt om överklagande). Kommunen tar alltid skälig hänsyn till inkomna synpunkter, dvs. varje synpunkt stäms av mot en bedömning av uppkomna intressekonflikter. Vad har jag som kommuninvånare för möjlighet att påverka kommunens fysiska utveckling? Först och främst genom att meddela kommunen sina synpunkter skrifligt inom någon av samrådstiderna. Det kan vara en god idé att engagera sig tidigt i processen eftersom påverkansmöjligheterna över planens utformning blir allt mindre ju mer av inriktningar och mål som låses fast. Jag vill ansöka om att en detaljplan upprättas, hur gör jag och hur mycket kostar det? En formell ansökan behöver lämnas in till kommunstyrelsen där det framgår vilket område som önskas detaljplanelagt, syfte, mål samt vissa fastighetsrättsliga fakta. Den formella ansökan bereds av tjänstemän på planeringsavdelningen åt kommunstyrelsen som tar beslut om att ge planuppdrag. Om planuppdrag ges så skrivs eventuellt ett planavtal mellan den sökande och kommunen som reglerar ansvar och kostnader. En genomsnittlig kostnad för att upprätta en detaljplan är ca kr. Vilka möjligheter har jag att få ersättning av en detaljplan? Den, som lider ekonomisk skada på grund av detaljplanen, kan bli berättigad till ersättning av kommunen. Talan om sådan ersättning måste väckas vid Fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare. Utöver detta kan ersättning ges för b.la. inlösen av mark, vissa skyddsbestämmelser såsom krav på visst underhåll och rivningsförbud, samt om planen upphävs inom genomförandetiden om inte särskilda skäl finns.

4 PLANPROCESS FÖR ÖVERSIKTSPLAN: >6 mån >6 mån >3 mån >3 mån PLANSTART ca 1 mån 1-2 mån 2 mån 3 v PROGRAMSAMRÅD SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE LAGA KRAFT En aktuell översiktsplan skall alltid finnas för hela kommunen. Kommunfullmäktige skall under varje mandatperiod ta ställning till om arbete behöver påbörjas med att aktualisera planen. I de fall då endast en del av översiktsplanen bedöms inaktuell kan uppdatering ske inom ett visst sektorsområde (tematiskt tillägg till översiktsplanen), t.ex. för vindkraft, strandskydd eller kulturmiljöer eller inom ett visst geografiskt område (fördjupning av översiktsplanen). Ofta inleds processen genom att ett program till översiktsplanen upprättas och sänds ut på samråd. Programskedet är formellt inte reglerat i plan- och bygglagen och kommunen kan därför välja formerna för samrådet fritt. Vanligtvis är många av frågorna av sådan art att en genomgripande politisk förankring behövs. Likaså berör frågorna alla eller en stor del av kommuninvånarna. I programsamrådet diskuteras främst övergripande mål, strategier och inriktning för kommunens utveckling. Till samrådsskedet är kompletta översiktsplanehandlingar utarbetade. Kommunen ska samråda med länsstyrelsen, regionplaneorgan samt andra kommuner som påverkas. Tillfälle till samråd ska även ges till myndigheter, sammanslutningar och enskilda medborgare som har ett väsentligt intresse av planförslaget, dvs. i princip alla kommuninvånare. Innehållet behöver inte skilja sig från programsamrådet i sak men normalt ingår förslag på slutgiltiga bestämmelser i samrådshandlingarna. under samrådsskedet arbetas ev. in i planen. De inkomna synpunkterna sammanställs i en samrådsredogörelse som bifogas utställningshandlingarna. Utställningen ska kungöras i ortspress (NKP, NWT och VF) och hållas tillgänglig för berörda under minst två månader. Länsstyrelsen ska under utställningstiden avge sitt granskningsyttrande där det ska framgå om länsstyrelsen godkänner planen utifrån de intressen man har att bevara (riksintressen, mellankommunala frågor, miljökvalitetsnormer samt risk, hälsa och säkerhet). under utställningsskedet arbetas ev. in i planen. Om väsentliga förändringar görs av planen så ska planen ställas ut på nytt i minst två månader. Därefter antas översiktsplanen av kommunens högsta beslutande organ: Kommunfullmäktige. Överklagandetiden på tre (3) veckor startar när bevis om justering anslagits på kommunens anslagstavla och när detta bevis mottagits av Länsstyrelsen. Om ingen överklagat beslutet att anta översiktsplanen inom överklagandetiden så vinner den laga kraft. Eventuella överklaganden handläggs av förvaltningsrätten men ska skickas till kommunen.

5 PLANPROCESS FÖR DETALJPLAN MED NORMALT PLANFÖRFARANDE: >2 mån >2 mån >2 mån >1 mån PLANSTART 3-4 veckor 4-6 veckor ca 4 veckor 3 v PROGRAMSAMRÅD SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE LAGA KRAFT En detaljplan kan påbörjas antingen av kommunen själv eller av markägare och exploatörer som vill få en förändring till stånd. Kommunen bestämmer helt själv om detaljplanearbete ska påbörjas eller ej. Denna rätt kallas för att kommunen har planmonopol. Kommunen avgör om planen ska handläggas med enkelt planförfarande (EP) eller normalt planförfarande (NP). EP får endast användas om förslaget till detaljplan är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten samt är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 4 kap. 9. Det första steget i planprocessen är att kommunen utarbetar ett program. Detta ska ange förutsättningar och mål för planarbetet. Syftet är att bredda beslutsunderlaget i ett tidigt skede då påverkansmöjligheterna är som störst. Inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse. En bedömning görs om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om förutsättningarna för området redan är utredda i översiktsplanen eller om program i övrigt är onödigt så slopas programsamrådet. under programsamrådsskedet arbetas ev. in i planen. De inkomna synpunkterna sammanställs i en samrådsredogörelse som bifogas utställningshandlingarna. Till samrådet har de formella planhandlingarna upprättats, inklusive plankartan. Handlingarna skickas oftast ut till samrådskretsen och inkomna synpunkter sammanställs i en ny samrådsredogörelse. Senast under samrådet förbereds normalt eventuella tillståndsansökningar som krävs för plangenomförandet, t.ex. upphävande av strandskydd, anmälan om vattenverksamhet etc. under samrådsskedet arbetas ev. in i planen. De inkomna synpunkterna sammanställs i ett utställningsutlåtande som bifogas utställningshandlingarna. Utställningsskedet fungerar på samma sätt som samrådsskedet. Detta är sista möjligheten att inkomma med synpunkter som ev. kan ge rätt till överklagande. Kommunen är skyldig att kungöra utställningen genom annons i dagspressen (NKP, NWT och VF). Normalt är planförslaget så pass färdigt att inkomna synpunkter endast leder till mindre förändringar av planen. Om någon större förändring av planen görs efter utställningen så kan utställningen behöva göras om. Detaljplanen antas av kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige. Om enkelt planförfarande tillämpas kan planen antas av kommunstyrelsen. De som inkommit med synpunkter och inte har fått dem tillgodosedda samt ingår i överklagandekresten underrättas om beslutet och hur ett överklagande går till. Överklagandetiden på tre (3) veckor startar när bevis om justering anslagits på kommunens anslagstavla och när detta bevis mottagits av länsstyrelsen. Om ingen överklagat beslutet att anta detaljplanen inom överklagandetiden och länsstyrelsen väljer att inte överpröva detaljplanen så vinner den laga kraft. Eventuella överklaganden handläggs av länsstyrelsen men ska skickas till kommunen. Om klagande inte är nöjd med länsstyrelsens beslut så kan överklagande göras till regeringen. Om överklagandet berör del av planområdet kan kommunen ansöka hos länsstyrelsen om förordnande att planen får genomföras i de delar som uppenbarligen inte berörs av överklagandet. PLANPROCESS FÖR DETALJPLAN MED ENKELT PLANFÖRFARANDE: PLANSTART >4 v >2 v 2 veckor 3 v SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Samma som vid normalt planförfarande Planhandlingarna skickas till överklagandekretsen samt till länsstyrelsen. Samrådstiden på två (2) veckor kan förkortas om samtliga berörda uttryckligen godkänner det. Detaljplanen antas av kommunstyrelsen. I övrigt samma som vid normalt planförfarande. Samma som vid normalt planförfarande.

6 Detaljplanehandlingarna: Behovsbedömning Planbeskrivning/ Genomförandebeskrivning Plankarta Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse Enligt Plan- och bygglagen 5 kap och Miljöbalken 6 kap ska kommuner för i princip alla detaljplaner göra en behovsbedömning för att avgöra om planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om sådan miljöpåverkan föreligger ska detaljplanen miljöbedömmas och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas till planen. Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av plankartan samt redovisa förutsättningar och syften för planen. Genomförandebeskrivningen ska utgöra en vägledning för genomförandet av planen genom att redovisa de organisatoriska, ekonomiska och tekniska fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för ett samordnat och även i övrigt ändamålsenligt genomförande av planen 6 kap 1 Plan- och bygglagen (PBL). Plankartan redovisar den mark- och vattenanvändning samt de egenskapskrav som tillåts enligt detaljplanen. Alla planbestämmelser redovisas på plankartan. Det är plankartan som är den (enda) juridiskt bindande handlingen. Plankartan ritas på ett utsnitt av kommunens primärkarta, kallat grundkarta. Primärkartan uppdateras kontinuerligt vad gäller fastighetsgränser och byggnader som fått bygglov. Fastighetsförteckningen redovisar sakägarkretsen för detaljplanen, dvs. fastighetsägare inom planområdet och angränsande till planområdet samt rättighetsinnehavare och samfällighetsföreningar inom området. Eftersom en bedömning av sakägarkretsen görs i varje plan kan ytterligare sakägare tillkomma, t.ex. fastighetsägare som har sin enda utfart genom planområdet etc. En samrådsredogörelse del 1 upprättas i samrådsskedet där inkomna synpunkter från programsamrådet sammanställs och besvaras. I utställningsskedet upprepas samma procedur, men dokumentet byter då namn till samrådsredogörelse del 2. I antagandeskedet upprepas samma procedur en sista gång. Dokumentet byter då namn till utställningsutlåtande. Vid enkelt planförfarande byter dokumentet namn till särskilt utlåtande. Följebrev Ev. utredning(ar) Ev. Illustrationskarta Ev. Miljökonsekvens beskrivning (MKB) Innehåller administrativ information om planen, t.ex. samrådstid, adresser och kontaktuppgifter. Fördjupade utredningar av särskilda aspekter, t.ex. buller, arkeologi eller kulturmiljö. Förtydligar planförslaget. Upprättas ibland som separat handling. Om planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan ska miljökonsekvenserna utredas.

7 OM ÖVERKLAGANDE En grundläggande princip i plan- och bygglagensstiftningen är att kommunen själv inom vida ramar bestämmer hur mark- och vattenområden skall användas och hur miljön skall utformas i den egna kommunen. Ett överklagande En översiktsplan kan överklagas av alla kommunmedlemmar*, men endast överklaga i den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. I princip kan ett beslut om att anta en översiktsplan bara överklagas om: 1. det inte har handlagts korrekt 2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget, 3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 4. beslutet strider mot lag eller annan författning. Ett beslut att anta en detaljplan kan överklagas på två sätt: Dels laglighetsprövning (se ovan) och dels en prövning enligt förvaltningslagen av sakfrågor. Medan laglighetsprövningen kan överklagas av alla kommunmedlemmar* så är möjligheterna att överklaga en sakfråga begränsade till att den överklagande måste: 1. Ingå i överklagandekretsen 2. Ha yttrat sig skriftligen under programsamrådsskedet, samrådsskedet eller utställningsskedet och inte fått sina synpunkter tillgodosedda 3. Själv vara direkt berörd av den sakfråga som överklagas. Om planen medför betydande miljöpåverkan så inträder en rätt för vissa organisationer att överklaga. SAMRÅDSKRETS ORGANISATIONER MED INTRESSE AV PLANEN BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE KÄND ORG ANISATION AV HYRESGÄSTER LÄNSST YRELSEN** (KAN INGÅ I ÖVERKLAGANDEKRETS OM PLANEN MEDFÖR BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN HYRE SGÄSTER FASTIGHETSÄGARE ANGRÄNSANDE PLANOMRÅDET ÖVERKLAGANDEKRETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGAR INOM PLANOMRÅDET SAKÄGARKRETS RÄTTIGHETSINNEHAVARE INOM PLANOMRÅDET FASTIGHETSÄGARE INOM PLANOMRÅDET LOKALHYRESGÄSTER ANDRA BOENDE PÅ SAKÄGARES FASTIGHETER GRANNKOMMUNER POLITISKA PARTIER STATLIGA MYNDIGHETER KOMMUNALA FÖ RVALTNINGAR KOMMUNALA KOMMUNALA NÄMNDER BOLAG * Kommunmedlem är den som: - Är folkbokförd i kommunen - Betalar kommunalskatt i kommunen - Äger fast egendom (mark) i kommunen. Illustration över indelning av berörda i ett detaljplanarbete. Alla som ingår i sakägarkretsen ingår också i överklagandekretsen och samrådskretsen. På samma sätt ingår alla i överklagandekretsen även i samrådskretsen men inte i sakägarkretsen. Till samrådskretsen skickas normalt planhandlingarna ut i detaljplanens samrådsskede. Endast de som också ingår i överklagandekretsen har rätt att ev. överklaga detaljplanen. De som också ingår i sakägarkretsen upptas i fastighetsägarförteckningen som ingår i planhandlingarna. ** Länsstyrelsen kan överpröva detaljplanen på de grunder som räknas upp i planoch bygglagen 12 kap. 1

Planläggning... 3 Planmonopol... 3. De olika plantyperna... 3 Översiktsplan... 3 Områdesbestämmelser... 3 Detaljplan... 4 Fastighetsplan...

Planläggning... 3 Planmonopol... 3. De olika plantyperna... 3 Översiktsplan... 3 Områdesbestämmelser... 3 Detaljplan... 4 Fastighetsplan... Detaljplaner Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ELESHULT 6:1 OCH 6:2 (NYHAMNSSKOLAN),

DETALJPLAN FÖR ELESHULT 6:1 OCH 6:2 (NYHAMNSSKOLAN), KS/2013/502 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR (NYHAMNSSKOLAN), HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING, 2013-10-14 FÖRORD OM DETALJPLAN OCH TILLÄGG TILL DETALJPLAN En detaljplan består av en

Läs mer

Förorenad mark i PBL. 5 feb 2010

Förorenad mark i PBL. 5 feb 2010 Förorenad mark i PBL 5 feb 2010 Länsstyrelsens uppdrag i samhällsplaneringen PBL-området ÖVERSIKTSPLAN 4 kap 5 och 9 PBL Ta till vara och samordna statens intressen. Tillhandahålla underlag. Ge råd om

Läs mer

Plan- och bygglag (1987:10)

Plan- och bygglag (1987:10) Sida 1 av 49 SFS 1987:10 Källa: Rixlex Utfärdad: 1987-01-08 Omtryck: SFS 1992:1769 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2003:132 Plan- och bygglag (1987:10) [Fakta & Historik] 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

9 Ikraftträdande och genomförande

9 Ikraftträdande och genomförande 9 Ikraftträdande och genomförande Förslag: Lagen om regional fysisk planering och övriga lagförslag ska träda i kraft den 1 januari 2019. 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och lagen (1987:147) om regionplanering

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling Antagandehandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-02-17 till 2015-03-24 Kungörelse

Läs mer

DOM 2011-08-26 Meddelad i Malmö

DOM 2011-08-26 Meddelad i Malmö Johanna Fagerström DOM 2011-08-26 Meddelad i Malmö Mål nr 15326-10 1 KLAGANDE 1. Thomas Franzén, 740905-3316 Tallgången 4 247 60 Veberöd 2. Ingela Ohlsson, 540831-4325 Hövadsvägen 51 247 60 Veberöd MOTPART

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHET GÅRÖ 1:106 I GNOSJÖ TÄTORT ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHET GÅRÖ 1:106 I GNOSJÖ TÄTORT ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHET GÅRÖ 1:106 I GNOSJÖ TÄTORT ANTAGANDEHANDLING HANDLINGAR Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

1490K-P1205. Ändring av Detaljplan för Hässleholmen Stången 8 m.fl. Borås Stad FOTO? ANTAGANDEHANDLING

1490K-P1205. Ändring av Detaljplan för Hässleholmen Stången 8 m.fl. Borås Stad FOTO? ANTAGANDEHANDLING 1490K-P1205 Ändring av Detaljplan för Hässleholmen Stången 8 m.fl. Borås Stad FOTO? ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning Planen är upprättad som ett tillägg till gällande detaljplan för Stången 8 och har handlagts

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 1 tillhörande detaljplan för del av Vimmerby 3:3, del av ALV:s stugby SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-32 Planbeskrivning Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Inledning En planbeskrivning skall underlätta förståelsen

Läs mer

Planbeskrivning PLANFÖRFARANDE

Planbeskrivning PLANFÖRFARANDE Samrådshandlingar 1 (6) 2015-06-23 Dnr PLAN.2015.4 Planbeskrivning Ändring genom tillägg till detaljplan för fastigheten ÅKAREN 1 i detaljplan för kv. PANTEN, STALLET, TULLEN m. fl. i stadsdelen Östertull,

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för del av Kärna 67:1, hyresbostäder i Hermansby socken, Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD Mall skapad 041115 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Datum 2015-06-12

Tjänsteutlåtande. Datum 2015-06-12 Tjänsteutlåtande Datum 2015-06-12 Sida 1 Stadsbyggnadskontoret Handläggare Stadsarkitekt Tomas Johnsson 0280-181 69 Dnr: KS/2016:34 Detaljplan för Olarsgården annex Byggnadsnämndens beslut: det i januari

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING Detaljplan för Kebal 1:33, Strömstads Kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2009-01-29 6 att genomföra en utställning gällande rubricerat ärende.

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun S A M R Å D S H A N D L I N G Detaljplan för TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2013-08-19 Reviderad 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 PLANENS

Läs mer

Ändring och upphävande av detaljplan för Industriområde i Bu

Ändring och upphävande av detaljplan för Industriområde i Bu Ändring och upphävande av detaljplan för Industriområde i Bu Malung-Sälens kommun Dalarna län Upprättad i december 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Instans Datum Beslut om samråd BN 2014-06-25 Beslut om

Läs mer

Översiktsplan. Utställning. Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini

Översiktsplan. Utställning. Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini Plan- och bygglagen i din vardag Plan och bygglagen är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Som medborgare

Läs mer

SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER

SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER Granskningshandling Februari 2016 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för Mölnlycke 1:55 m fl ALHAGEN i Mölnlycke Granskningsutlåtande Under tiden 24 november 19 december 2014 har detaljplanen varit

Läs mer

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012 Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

DETALJPLAN för Dyrtorp 1:129, Håvestensgården, Färgelanda. A n t a ga n d e h a n d l i n g. Dnr 2011.F0088

DETALJPLAN för Dyrtorp 1:129, Håvestensgården, Färgelanda. A n t a ga n d e h a n d l i n g. Dnr 2011.F0088 A n t a ga n d e h a n d l i n g DETALJPLAN för Dyrtorp 1:129, Håvestensgården, Färgelanda Dnr 2011.F0088 Framtaget av plan- och byggkontoret Färgelanda kommun april 2011 Antagen: KS 2011-05-27 289 Laga

Läs mer

Detaljplan för del av Vätinge 1:118 (Stationsvägen) i Gripenbergs samhälle i Tranås kommun

Detaljplan för del av Vätinge 1:118 (Stationsvägen) i Gripenbergs samhälle i Tranås kommun Detaljplan för del av Vätinge 1:118 (Stationsvägen) i Gripenbergs samhälle i Tranås kommun Upprättad i juni 2011 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 66/2010 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

2009-05-26 M2009/2171/R

2009-05-26 M2009/2171/R Promemoria 2009-05-26 M2009/2171/R Miljödepartementet Rättsenheten Camilla Adolfsson Remiss om lagtexten för en ny plan- och bygglag samt en ändring i anläggningslagen (1973:1149) Sammanfattning En ny

Läs mer

Plan- och bygglagen! Förändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2014/2015. Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (remiss ute nu)

Plan- och bygglagen! Förändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2014/2015. Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (remiss ute nu) Plan- och bygglagen! Förändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2014/2015 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (remiss ute nu) Boverkets informationspaket 2014-2016 Andreas Lidholm Länsarkitekt/funktionschef

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål STENUNGSUNDS KOMMUN Antagandehandling 2009-08-12 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål Stenungsunds kommun Västra Götalands län Normalt Planförfarande 1 Normalt

Läs mer

STATLIGA ORGAN 1. Länsstyrelsen 2016-03-30 2. Lantmäteriet 2016-03-29

STATLIGA ORGAN 1. Länsstyrelsen 2016-03-30 2. Lantmäteriet 2016-03-29 Granskningshandling Detaljplan för Högaffeln 7 Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-05-18 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Kyrkudden Gymnasiet (B285) Plan- och genomförandebeskrivning

Kyrkudden Gymnasiet (B285) Plan- och genomförandebeskrivning 1 (9) Samråd beslut, SBU, 2015-06-25 Granskning beslut, SBU, 20XX-XX-XX Antagande, KS/KF 20XX-XX-XX Laga kraft, 20XX-XX-XX Till Tillägg till Kyrkudden Gymnasiet (B285) Rättvik Rättviks kommun Plan- och

Läs mer

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Soon Hammarström, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten Kattfoten 2, 3 och del av Näsby 51:2 samt del av Kumla 3:1264 i Skälsätra.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:900 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Ändring av detaljplan 1880-P753 för del av fastigheten Återvändan 1:23 m.fl. och Katrinelunds badplats Stora Mellösa församling Örebro kommun

Ändring av detaljplan 1880-P753 för del av fastigheten Återvändan 1:23 m.fl. och Katrinelunds badplats Stora Mellösa församling Örebro kommun Planbeskrivning 2015-01-22 Ös 70/2014 Laga kraft Bn 33/2015 Ändring av detaljplan 1880-P753 för del av fastigheten Återvändan 1:23 m.fl. och Katrinelunds badplats Stora Mellösa församling Örebro kommun

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Lov- och byggprocessen 4 Vad är bygglov? 5 Intervju med Magnus Olsson 6 Vad är syftet med bygglov? 7 Vad är nyttan med bygglov? 8 Olika typer av ärenden

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Dnr TPN 2014/61 A N T A G A N D E H A N D L I N G Enkelt planförfarande Detaljplan för del av SÖDRA ALLÉN i Hallsberg Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2014-04-02 2 (15) Dnr TPN 2014/61 Innehåll

Läs mer

Ändring av detaljplan P 182, granskningsbeslut

Ändring av detaljplan P 182, granskningsbeslut 1 (2) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-12-21 Dnr Sbn 2012-262 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Saga Wingård Samhällsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan P 182, granskningsbeslut FÖRSLAG

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN. Samhällsbyggnadsförvaltningen

BURLÖVS KOMMUN. Samhällsbyggnadsförvaltningen BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen Orienteringsbild Ändring av detaljplan för detaljplan 209 för Åkarp 19:1 m.fl., Lervägen, i Åkarp, Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande Tillägg till

Läs mer

INLEDNING. Vad är en översiktsplan? Planprocessen. Miljökonsekvensbeskrivning. Översiktsplanen ska vara aktuell. Översiktsplanen och andra planer

INLEDNING. Vad är en översiktsplan? Planprocessen. Miljökonsekvensbeskrivning. Översiktsplanen ska vara aktuell. Översiktsplanen och andra planer INLEDNING 7 Plan- och bygglagen (PBL ): Kap 3 2 Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden

Läs mer

Laxforsen 4:53. Ändring med tillägg av detaljplan för del av Jukkasjärvi 9:5, antagen 1991-06-19 av byggnadsnämnden i Kiruna.

Laxforsen 4:53. Ändring med tillägg av detaljplan för del av Jukkasjärvi 9:5, antagen 1991-06-19 av byggnadsnämnden i Kiruna. Ändring med tillägg av detaljplan för del av Jukkasjärvi 9:5, antagen 1991-06-19 av byggnadsnämnden i Kiruna. Laxforsen 4:53 Kiruna Kommun Norrbottens län Laxforsen 4:53 Förslag till antagandehandlingar

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Antagen av byggnadsnämnden 2009-06-17 Laga kraft 2009-07-20

Antagen av byggnadsnämnden 2009-06-17 Laga kraft 2009-07-20 Detaljplan för Rockebro 7:137 m.fl, Sommens samhälle, Tranås kommun Dnr 330/2008 Upprättad i april 2009 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Planområde Sjön Sommen Antagen av byggnadsnämnden

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Montören 9. Stuvsta-Snättringe kommundel, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN 2012-1059

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Montören 9. Stuvsta-Snättringe kommundel, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN 2012-1059 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2012-1059 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredningsområde. Detaljplan för Montören 9 Stuvsta-Snättringe

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S262 Plan nr D-37

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S262 Plan nr D-37 LAGA KRAFT 2013-09-20 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S262 Plan nr D-37 Ändring av detaljplan genom tillägg för Nyrågen 6 i Kopparberg, Ljusnarsbergs kommun, Örebro län ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER Den 2 maj

Läs mer

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING. DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. 2008-12-10 Dnr: 2007-0937-214 UTSTÄLLNINGSHANDSNDLING DETALJPLAN för Örmo 3:3 m fl i Konga samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm Kommunledningskontoret Planbeskrivning Helena Johansson Sidan 1 av 10 Planarkitekt 08-579 216 57 Planbeskrivning Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Kopparslagaren 14, Falköping stad, Falköpings kommun

GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Kopparslagaren 14, Falköping stad, Falköpings kommun Datum 2015-08-03 Byggnadsnämnden GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Kopparslagaren 14, Falköping stad, Falköpings kommun HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS Aktuellt planförslag har enligt 5 kap 18 Plan- och

Läs mer

DOM 2013-05-10 Stockholm

DOM 2013-05-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060207 DOM 2013-05-10 Stockholm Mål nr P 8575-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-09-17 i mål P 508-12, se bilaga A KLAGANDE Bergs kommun MOTPART

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Detaljplan för att upphäva del av detaljplan för DEL AV NÖBBELE 7:2 (Vandalorum) i Värnamo stad

PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Detaljplan för att upphäva del av detaljplan för DEL AV NÖBBELE 7:2 (Vandalorum) i Värnamo stad Samrådshandling Detaljplan för att upphäva del av detaljplan för DEL AV NÖBBELE 7:2 (Vandalorum) i Värnamo stad Dnr 15.2015.211 Antagen 20xx.xx.xx Laga kraft 20xx.xx.xx PLANBESKRIVNING VID UPPHÄVANDE Med

Läs mer

Sagobyn och Kv. Laxen

Sagobyn och Kv. Laxen 1 tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laxen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 2 Planbeskrivning Inledning Handlingar En planbeskrivning skall underlätta förståelsen för planförslagets

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE, ENKELT FÖRFARANDE

SAMRÅDSREDOGÖRELSE, ENKELT FÖRFARANDE Detaljplan för Flerbostadshus Norrbacka, påbyggnad av befintliga bostäder omfattande del av fastigheterna Norrbacka 1:27 och 1:38 m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län NORMALT PLANFÖRFARANDE Samrådshandling

Läs mer

DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. i Ödsmål UPPDRAG SAMRÅD UNDERRÄTTELSE ANTAGANDE 1(5)

DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. i Ödsmål UPPDRAG SAMRÅD UNDERRÄTTELSE ANTAGANDE 1(5) 1(5) Dnr 0481/10 Antagandehandling 2015-09-16 DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 i Ödsmål Stenungsunds kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län

HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE. Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen UTLÅTANDE Detaljplan för Brännan 23:4 m fl, i Viken Höganäs kommun, Skåne län Utlåtandet har upprättats den 4 oktober 2010 Syfte Planens syfte är att ge ramar för den bebyggelse

Läs mer

HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse

HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse Bilagor Fastighetsförteckning oktober 2011 Grundkarta DETALJPLAN - UTSTÄLLNINGSHANDLING för Hällekis

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

PLANBESKRIVNING. SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2009 10 22 DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:194 M.FL (ICA) I GNOSJÖ TÄTORT

PLANBESKRIVNING. SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2009 10 22 DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:194 M.FL (ICA) I GNOSJÖ TÄTORT PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2009 10 22 DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:194 M.FL (ICA) I GNOSJÖ TÄTORT HANDLINGAR Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Genomförandebeskrivning Upprättad

Läs mer

Datum Beslut om samråd: 2015-08-27 Samrådstid: 2015-09-04-2015-09-21 Beslut om granskning: 2015-09-24 Granskningstid: 2015-09-28-2015-10-13

Datum Beslut om samråd: 2015-08-27 Samrådstid: 2015-09-04-2015-09-21 Beslut om granskning: 2015-09-24 Granskningstid: 2015-09-28-2015-10-13 GRANSKNINGSUTLÅTANDE FÖR HALLTORP 1:10 TRÄKLUBBAN Upprättad 2015-10-14 Datum Beslut om samråd: 2015-08-27 Samrådstid: 2015-09-04-2015-09-21 Beslut om granskning: 2015-09-24 Granskningstid: 2015-09-28-2015-10-13

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

Detaljplan för del av Lasarettet 6, Lyckorna 649 Motala kommun

Detaljplan för del av Lasarettet 6, Lyckorna 649 Motala kommun Detaljplan för del av Lasarettet 6, Lyckorna 649 Motala kommun 2 3 Denna handling har utarbetats av plankonsult Alf Johansson i samråd med kommunledningsförvaltningens stadsbyggandsenhet. Planarkitekt

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av KF 2004-11-18 Laga kraft 2004-12-17 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Kebal 2:203 m. fl., Strömstads kommun Organisatoriska frågor Detaljplan Gällande detaljplan för Kebalviken upphävs

Läs mer

Samråd om ändring i detaljplan för del av Årbol 1:4 mm (Tavlan) i Ed, Dals- Eds kommun, Västra Götalands län (15-STY-4323)

Samråd om ändring i detaljplan för del av Årbol 1:4 mm (Tavlan) i Ed, Dals- Eds kommun, Västra Götalands län (15-STY-4323) Plan- och byggnadsnämnden Datum: 2016-02-10 D.nr: BYGGd-2015-150.214 Samråd om ändring i detaljplan för del av Årbol 1:4 mm (Tavlan) i Ed, Dals- Eds kommun, Västra Götalands län (15-STY-4323) Plan- och

Läs mer

Antagandehandling Antagen av Tekniska nämnden 2007-03-27, vunnit laga kraft 2007-07-10

Antagandehandling Antagen av Tekniska nämnden 2007-03-27, vunnit laga kraft 2007-07-10 Ändring av detaljplan för Hästnäs 1:1 m fl. HÄSTNÄS FRITIDSOMRÅDE i Arboga kommun, Västmanlands län Antagandehandling Antagen av Tekniska nämnden 2007-03-27, vunnit laga kraft 2007-07-10 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

2016-06-21. Promemoria. Finansdepartementet Näringsdepartementet. Sammanfattning av regeringens förslag. Innehåll.

2016-06-21. Promemoria. Finansdepartementet Näringsdepartementet. Sammanfattning av regeringens förslag. Innehåll. Promemoria 2016-06-21 Finansdepartementet Näringsdepartementet Sammanfattning av regeringens förslag Innehåll Mer byggklar mark... 1 Sänkta byggkostnader... 2 Kortare ledtider... 3 Förändrade uppskovsregler

Läs mer

Detaljplan för Gräsvallen 5 inom Gräsvallen 5, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Gräsvallen 5 inom Gräsvallen 5, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Gräsvallen 5 inom Gräsvallen 5, Karlstads kommun, Värmlands län Arkivnr. 1780K-36-P2014/20 Upprättad 2014-10-06 Antagen av SBN 2014-10-22, 12 Laga kraft 2014-11-19 Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Processgrupp Plan- och byggfrågor

Processgrupp Plan- och byggfrågor Processgrupp Plan- och byggfrågor Flera representanter med olika arbetsuppgifter och arbetslivserfarenheter från respektive enhet har varit delaktiga i processgruppen. Kartläggning av organisationerna

Läs mer

2014-06-30. Vägledning om fysisk planering av förorenade områden

2014-06-30. Vägledning om fysisk planering av förorenade områden 2014-06-30 Vägledning om fysisk planering av förorenade områden Innehåll Inledning... 3 Miljöbalken och plan- och bygglagen... 3 Vägledningens syfte och avgränsning... 3 Framtagande av vägledning... 3

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING

SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV VÅXTORP 6:31 OCH 6:33 VÅXTORP LAHOLMS KOMMUN Detaljplan, normalt planförfarande Tillhör Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2014-02-26 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Planeringens nivåer. Kommunen har planmonopol. Översiktsplan (KS) Aktualitetsförklaring Antagande KF

Planeringens nivåer. Kommunen har planmonopol. Översiktsplan (KS) Aktualitetsförklaring Antagande KF Planeringens nivåer Kommunen har planmonopol Översiktsplan (KS) Aktualitetsförklaring Antagande KF Fördjupad översiktsplan Tematiskt tillägg Detaljplan (MBN) Normalt planförfarande Enkelt planförfarande

Läs mer

-1- Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01.

-1- Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01. -1- TILLÄMPNINGSANVISNING - BILAGA TILL REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN, BYGGNADSNÄMND OCH TEKNISK NÄMND Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01. SYFTE Syftet med föreliggande

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen 12), enkelt planförfarande beslut om antagande

Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen 12), enkelt planförfarande beslut om antagande TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2015-04-14 1 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 12 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för Sjöängen II (fastigheten Taktpinnen

Läs mer

Tillägg till stadsplan för södra delen av Stuvsta municipalsamhälle (fastigheten Törnrosen 1), Huddinge kommun

Tillägg till stadsplan för södra delen av Stuvsta municipalsamhälle (fastigheten Törnrosen 1), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2014-06-18 SBN 2014-761 0126K-15925 1 (5) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S161 Plan nr 432

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S161 Plan nr 432 LAGA KRAFT 2013-07-04 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S161 Plan nr 432 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan genom tillägg för del av kv Håga i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Läs mer

PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor

PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor Detaljplan för Lofsdalen 32:19 m.fl. Härjedalens kommun Jämtlands län Upprättad i februari 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Reviderad i maj 2014 samt augusti 2014

Läs mer

Detaljplan för Härnö-Solum1:13

Detaljplan för Härnö-Solum1:13 PLANBESKRIVNING SAMRÅD DNR: SAM15-2624-214 2016-05-13 Detaljplan för Härnö-Solum1:13 Härnösands kommun, Västernorrlands län ALLMÄNT Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets

Läs mer

Samhällsbygnadskontoret 312 80 Laholm 0430-150 00

Samhällsbygnadskontoret 312 80 Laholm 0430-150 00 Samhällsbygnadskontoret 312 80 Laholm 0430-150 00 miljo.byggnadsnamnden@laholm.se www.laholm.se VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som reglerar vad såväl enskilda som

Läs mer

1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM. 2012-02-17 meddelad i Nacka Strand. KLAGANDE 1. Gunnar de Freitas, Kopparvägen 180, 187 44 Täby

1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM. 2012-02-17 meddelad i Nacka Strand. KLAGANDE 1. Gunnar de Freitas, Kopparvägen 180, 187 44 Täby 1 NACKA TINGSRÄTT meddelad i Nacka Strand Mål nr KLAGANDE 1. Gunnar de Freitas, Kopparvägen 180, 187 44 Täby 2. Anne-Marie Holmen, samma adress MOTPART Gotlands kommun, 621 81 VISBY SAKEN Detaljplan för

Läs mer

Granskningsutlåtande. Detaljplan för del av Söder 3:43, söder om kv. Guldsmeden. Antagandehandling 2015-10-21 Standardförfarande Dnr.

Granskningsutlåtande. Detaljplan för del av Söder 3:43, söder om kv. Guldsmeden. Antagandehandling 2015-10-21 Standardförfarande Dnr. Granskningsutlåtande Detaljplan för del av Söder 3:43, söder om kv. Guldsmeden Antagandehandling 2015-10-21 Standardförfarande Dnr. 2015-017 2(12) 3(12) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning

Läs mer

2015-10-29 LAGA KRAFT

2015-10-29 LAGA KRAFT Sid 1 (8) Laga Krafthandling Enkelt planförfarande Dnr: 2006/194 Upprättad: Ändring av detaljplan för Stiby 14:1 m.fl. Grönslätt, Sölvesborgs kommun Syfte och huvuddrag Grönslättområdet regleras idag av

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Veronica Sjögren PBN 2013-1773 018-727 47 64 Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-01-03 Kartbild som

Läs mer

Ändring med tillägg av detaljplan för Kebnekaise fjällstation, fastställd 1979-10-09. Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1 ANTAGANDEHANDLING

Ändring med tillägg av detaljplan för Kebnekaise fjällstation, fastställd 1979-10-09. Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1 ANTAGANDEHANDLING Ändring med tillägg av detaljplan för Kebnekaise fjällstation, fastställd 1979-10-09. Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1 Kiruna Kommun Norrbottens län ANTAGANDEHANDLING Kebnekaise fjällstation Antagandehandling,

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Gullspångs kommun Kommunstyrelsen Ändring av detaljplaner för del av STORÖN 1:2 m.fl. samt STORÖN 1:27 m.fl. F.d. personalbostäder på Storön 1:50 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Upprättad i februari 2009,

Läs mer

PLANPROGRAM - VRIGSTAD Nya bostadstomter vid Slättsjön Allmänt

PLANPROGRAM - VRIGSTAD Nya bostadstomter vid Slättsjön Allmänt Allmänt Efter en långvarig (sedan början av 1990-talet) tröghet i bostadsbyggandet i Sävsjö kommun har det nu börjat uppstå en viss efterfrågan på tomtmark för nyproduktion. Eftersom kostnaderna att bygga

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2012-538 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning PLANOMRÅDE Detaljplan för Utsälje 1:97 Inom kommundelen Segeltorp,

Läs mer

En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 oktober 2015 Mehmet Kaplan Magnus Corell (Näringsdepartementet)

Läs mer

Ny detaljplan för Lönnen 15, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING 1(10)

Ny detaljplan för Lönnen 15, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING 1(10) 1(10) Datum: Diarienummer: 2015-01-23 2014/244 Ny detaljplan för Lönnen 15, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättats: 2014-01-23 Antagits av KF: Vunnit laga kraft: 2(10)

Läs mer

Detaljplanen utgörs a v denna beskrivning, en plankarta och en genomförandebeskrivning. Till p lanen hör e n separat fastighetsförteckning.

Detaljplanen utgörs a v denna beskrivning, en plankarta och en genomförandebeskrivning. Till p lanen hör e n separat fastighetsförteckning. ANTAGEN AV BYGQ-lADSNAMNDEN DEN 12 OKTOBER 1992 LAGA KRAFr DEN S NOVEMBER 1992 l DETALJPLAN FÖR UTÖKNING AV Eggby 13:2 I EGGBY TÄTORT, SKARA KOMMUN Planbeskrivning HANDLINGAR Detaljplanen utgörs a v denna

Läs mer

Antagandehandling 2015-12-01 Dnr: 2014:135. Granskningsutlåtande. Detaljplan för Vingården 2,3 och del av Rosenlund 3:1. Liljeholmen Jönköpings kommun

Antagandehandling 2015-12-01 Dnr: 2014:135. Granskningsutlåtande. Detaljplan för Vingården 2,3 och del av Rosenlund 3:1. Liljeholmen Jönköpings kommun Antagandehandling 2015-12-01 Dnr: 2014:135 Granskningsutlåtande Detaljplan för Vingården 2,3 och del av Rosenlund 3:1 Liljeholmen Jönköpings kommun 1 Samråd Ett planförslag har upprättats över fastigheten

Läs mer

Planbeskrivning. Detaljplan för del av Porsödalen Del av Ytterviken 17:32 m.fl. Traktorvägen GRANSKNINGSHANDLING 2014-06-25.

Planbeskrivning. Detaljplan för del av Porsödalen Del av Ytterviken 17:32 m.fl. Traktorvägen GRANSKNINGSHANDLING 2014-06-25. Dnr: SBK 2012/372 Planbeskrivning Detaljplan för del av Porsödalen Del av Ytterviken 17:32 m.fl. Traktorvägen Luleå kommun Norrbottens län Blom 2013 GRANSKNINGSHANDLING 2014-06-25 1 Innehåll Handlingar

Läs mer

Rätten att komma till tals i planoch byggärenden

Rätten att komma till tals i planoch byggärenden JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Ulrika Magnusson Rätten att komma till tals i planoch byggärenden Examensarbete 20 poäng Handledare Bengt Lundell Förvaltningsrätt Termin 9 1 Innehåll SAMMANFATTNING

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning, samrådshandling 1 (10) 2015-12-03 Diarienummer 2015/1105-XX. Ungefärligt planområde

Plan- och genomförandebeskrivning, samrådshandling 1 (10) 2015-12-03 Diarienummer 2015/1105-XX. Ungefärligt planområde Plan- och genomförandebeskrivning, samrådshandling 2015-12-03 Diarienummer 2015/1105-XX Ny detaljplan för fastigheterna Prästbordet 1:16, 1:17, Gäveränge 2:76, del av Prästbordet 1:15 och Gäveränge 2:77,

Läs mer

Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19

Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19 Akt nr 1486-P157 Upphävande av detaljplan för Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19 Antagen av MBN: 2015-11-19 Laga kraft: 2015-12-23 Dnr MBN/2015-0572

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Tutstad 1:67 m.fl. (Reningsverk Sysslebäck)

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Tutstad 1:67 m.fl. (Reningsverk Sysslebäck) Datum Diarienummer 2012-10-16 MBR 2007.1066.214 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Tutstad 1:67 m.fl. (Reningsverk Sysslebäck) Aktuell plan: Berörda fastigheter: Markägare:

Läs mer

Granskningshandling. 2015-02-09

Granskningshandling. 2015-02-09 1 Granskningshandling. 2015-02-09 Detaljplan för del av Siretorp 9:9 och 9:24 m.fl. Sölvesborgs kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Handlingar Grundkarta Fastighetsförteckning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun

Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun SAMRÅDSHANDLING 2015-10-09 Detaljplan för Ås-Hov 1:13 mfl, Ås, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Samrådshandling Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 Planprocessen genomförs som ett normalt planförfarande. Planförslaget har varit

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2016-03-15. Detaljplan för Grytnäs 1:178 och del av Vallen 7:54. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

PLANBESKRIVNING 2016-03-15. Detaljplan för Grytnäs 1:178 och del av Vallen 7:54. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Grytnäs 1:178 och del av Vallen 7:54 Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna

Läs mer

Restaurang vid Granängsvägen

Restaurang vid Granängsvägen LAGA KRAFTHANDLING April 2004 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Restaurang vid Granängsvägen Del av Bollmora 1:94 inom Tyresö

Läs mer

1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.

1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap. 3 kap. Översiktsplan 1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 2 Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Menna Hagstroem 2011-11-22 PLA 2011/20005-1 telefon 018-34 70 98 ANTAGANDEHANDLING. Gredelbyvägen

Handläggare Datum Diarienummer Menna Hagstroem 2011-11-22 PLA 2011/20005-1 telefon 018-34 70 98 ANTAGANDEHANDLING. Gredelbyvägen Handläggare Datum Diarienummer Menna Hagstroem 2011-11-22 PLA 2011/20005-1 telefon 018-34 70 98 Ändring genom tillägg till detaljplan för Gredelby 7:75, Knivsta kommun Enkelt planförfarande ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Planbeskrivning 2012-08-09 Normalt förfarande Antagandehandling. Detaljplan för bostad (Ugglum 3:57, 3:61 och 7:21) 2010:137

Planbeskrivning 2012-08-09 Normalt förfarande Antagandehandling. Detaljplan för bostad (Ugglum 3:57, 3:61 och 7:21) 2010:137 Planbeskrivning 2012-08-09 Normalt förfarande Antagandehandling Detaljplan för bostad (Ugglum 3:57, 3:61 och 7:21) 2010:137 1. PLANHANDLINGAR - Plankarta i skala 1:400, skala 1:800 dat 2012-08-09 - Illustrationskarta

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

Detaljplan Del av Puoltsa Puoltsa 1:85, Puoltsa 1:4 m.fl Bostad, Turism, Lantbruk

Detaljplan Del av Puoltsa Puoltsa 1:85, Puoltsa 1:4 m.fl Bostad, Turism, Lantbruk Detaljplan Del av Puoltsa Puoltsa 1:85, Puoltsa 1:4 m.fl Bostad, Turism, Lantbruk 1(8) Miljö- och Byggnämnden Kiruna kommun Upprättad i mars 2004 Reviderad juni 2004 PLANBESKRIVNING Handlingar Planens

Läs mer