PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den"

Transkript

1 PM med vä gledning om fysisk plänering äv fo rorenäde omrä den Inledning Denna PM är framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län i samverkan med Länsstyrelsen i Östergötlands län, Naturvårdsverket, Boverket samt ett antal kommuner i Jönköpings län. Länsstyrelsen i Jönköpings län har gjort bedömningen att frågorna gällande förorenade områden i den fysiska planeringen kan hanteras på ett mer effektivt och samordnat sätt. Utgångspunkt för framtagande av denna PM har varit den handbok om fysisk planering av förorenade områden som Länsstyrelsen i Östergötland tagit fram inom EU-projektet BECOSI. I denna PM vill vi med handboken som utgångspunkt ge en konkret vägledning i vissa centrala frågeställningar. Syftet denna PM är att kommuner och även länsstyrelser ska ges vägledning för att kunna hantera föroreningsfrågan på ett mer effektivt och samordnat sätt i den fysiska planeringen. Detta leder förhoppningsvis till att arbetet med förorenade områden i den fysiska planeringen, dvs. arbetet med dessa områden i detaljplaner, bygglovsärenden och exploateringsärenden, underlättas och effektiviseras. På sikt medverkar detta till en mer giftfri miljö. De frågeställningar som tas upp i denna PM har identifierats som viktiga för att hanteringen av förorenade områden i den fysiska planeringen ska ske på ett bra sätt. Översiktsplaner Hur kan frågor om förorenad mark belysas och hanteras i kommunens översiktsplan och hur pass detaljerad bör bilden av föroreningssituationen i kommunen vara? Översiktlig information om föroreningssituationen Översiktsplanen bör ge översiktlig information om förorenade områden inom kommunen och hur föroreningsfrågan övergripande ska hanteras i kommunen. Då kan översiktsplanen utgöra ett bra underlag vid kommunens framtida planeringsarbete när det gäller föroreningsaspekten. Den kan då också ge en viss vägledning för eventuella exploatörer och andra om vad som förväntas av dem gällande hantering av föroreningar. Detaljerad information om föroreningssituationen Eftersom översiktsplanen uppdateras mer sällan än nya förorenade områden upptäcks så kan det vara bättre att i översiktsplanen hänvisa till ett ajourhållet register än att i plandokumentet redovisa exakt var potentiellt förorenade områden finns i kommunen. Översiktsplanen bör upplysa om hur man kan ta del av den kunskap om föroreningssituationen som finns tillgänglig. Dokumenterad kunskap omfattar bland annat genomförda inventeringar av förorenade områden inom en kommun. Resultatet från dessa inventeringar, vilka är offentliga handlingar, bör kopplas till översiktsplanen så att detta underlag beaktas i planarbetet. Dokumenterad kunskap, exempelvis i form av inventeringsresultat, varierar dock mycket i omfattning och tillförlitlighet. Det är därför bra 1

2 att i översiktsplanen betona att det är viktigt att man tittar närmare på förhållandena inom det enskilda området när det är aktuellt att hantera området i ett planeringsärende. Riktlinjer för hantering av förorenade områden inom planeringen Det är önskvärt att översiktsplanen även anger vissa riktlinjer för hur man inom kommunen ska hantera förorenade områden i planprocessen. 1 Riktlinjer bör finnas i två nivåer, dels en nivå med mer generella och övergripande riktlinjer om vilken typ av överväganden som behöver göras vid planläggning av förorenad mark, och dels en nivå med mer detaljerade riktlinjer för planläggning vid förändrad markanvändning (vilket är det som oftast är aktuellt vid planläggning av förorenad mark). Riktlinjerna bör vara generella och inte peka ut enskilda, eller vissa specifika typer av objekt. Riktlinjerna bör heller inte ange till vilken nivå efterbehandlingar ska ske då dessa bedömningar kräver mer utredningar. Förslag på riktlinjer är följande: - vad man bör titta på när det gäller förändrad markanvändning som berör förorenad mark (när väsentlig ändring av markanvändningen pekas ut i en fördjupad översiktsplan kan det finnas med en karta över de förorenade områden som ligger inom det planområdet) - hur man ska hantera krav på sanering när pågående markanvändning inte stämmer överens med den markanvändning som anges i detaljplanen (t.ex. när gällande detaljplan anger bostäder men nuvarande markanvändning är småindustri) - hur man i stora drag bör förhålla sig till förorenad mark vid exploatering och planläggning ( viljeinriktning ) - att det ofta krävs fortsatta undersökningar och utredningar av ett eventuellt förorenat område innan en detaljplan som berör området kan antas (detta med anledning av att dokumenterad kunskap om föroreningssituationen inom ett område ofta varierar i omfattning och tillförlitlighet) - att varje detaljplan ska innehålla en beskrivning av markområdets historik som är såpass utförlig att man kan bedöma behovet av att undersöka om det förekommer föroreningar i mark/grundvatten (se även under avsnittet Nya detaljplaner ) Äldre detaljplaner Hur bör man hantera förorenad mark när det gäller befintliga äldre detaljplaner där föroreningen inte var känd vid antagandet av detaljplanen? Tillämpa miljöbalken En bygglovsansökan som avser en byggnation på förorenad mark och som gör att marken tas i anspråk för det ändamål som anges i befintlig detaljplan kan inte avslås enbart på den grunden att byggnationen sker på förorenad mark. Utgångspunkten är att föroreningsfrågan har hanterats i samband med antagandet av detaljplanen och att den markanvändning som anges i detaljplanen är lämplig. Om föroreningsaspekten dock inte prövats ordenligt i samband med antagandet av detaljplanen, exempelvis beroende på att det är en äldre detaljplan, och det finns en förorening inom planområdet som behöver hanteras så bör tillsynsmyndigheten, 1 Ett exempel på detta är Göteborgs kommun där man i en bilaga till översiktsplanen behandlat riktlinjer för hantering av förorenade områden. Se Förorenade områden i Göteborg, Komplettering av riktlinjerna i Översiktsplan för Göteborg, november

3 kommunen eller länsstyrelsen 2, agera med stöd av miljöbalken. Om länsstyrelsen är tillsynsmyndighet bör länsstyrelsen informeras. Kommunen bör även kontakta sökanden och meddela att kommunen alternativt länsstyrelsen har för avsikt att förhindra att åtgärder vidtas inom området som riskerar öka föroreningsspridning eller försvåra eventuella undersökningar eller saneringsåtgärder. Sökanden kan då om den vill återkalla bygglovansökan och slippa avgiften om föroreningssituationen får som konsekvens att byggprojektet inte kommer till stånd. Hantera föroreningsfrågan inom bygglovsprocessen Om bygglov söks för byggnation på förorenad mark där en äldre detaljplan ändå medger byggnation så behöver föroreningsfrågan ändå kunna hanteras under bygglovsprocessen på något sätt. Bygglovshandläggaren bör ha i uppgift att aktualisera föroreningsfrågan och att informera tillsynsmyndigheten 2 för det förorenade området då det är denne som har koll på processen och handläggningen av ärendet. Bygglovshandläggaren bör ha tillgång till det GISskikt där de objekt som finns med i Länsstyrelsens EBH-stöd synliggörs, och bör rutinmässigt i bygglovsärenden stämma av mot detta för att se om det område som bygglovet avser berörs av något potentiellt förorenat område, dvs. om det i EBH-stödet finns någon punkt på berörd fastighet som indikerar att det kan finnas föroreningar på fastigheten. Åtminstone bör detta göras inom de områden i städer och samhällen där det är troligt att industriell verksamhet har bedrivits under längre tid. Om område som bygglovet avser berörs av något potentiellt förorenat område bör information om detta skickas till sökanden direkt i samband med att ansökan lämnats in. Bygglovshandläggaren bör även kontakta tillsynsmyndigheten för det förorenade området (kommunen eller länsstyrelsen) och ge dem möjlighet att kontrollera och yttra sig om huruvida förorening kan föreligga. I själva bygglovsbeslutet bör en upplysning göras om föroreningssituationen och det bör finnas en uppmaning om att ta kontakt med tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten bör även få en kopia av själva bygglovsbeslutet. Även om föroreningssituationen inte kan hindra att bygglov beviljas underlättar en tidig kontakt med tillsynsmyndigheten för möjligheterna att hantera frågan på ett för både kommunen och sökanden bra sätt. Möjlighet till anståndsbeslut I områden med äldre detaljplaner så har kommunen även en möjlighet att ta anståndsbeslut enligt 9 kap. 28 plan- och bygglagen (2010:900, PBL) istället för att lämna bygglov, om det i dialogen innan bygglovsbeslutet framgår att fastighetsägare eller exploatör inte avser åtgärda föroreningarna på önskvärt sätt. Anståndsbeslut förutsätter dock att det finns ett pågående planarbete 3, och kommunen måste därför ta någon form av beslut om att inleda planarbetet innan beslut om anstånd med lovet kan tas. Översyn av äldre detaljplaner Om kommunen har många äldre detaljplaner där man misstänker att det finns förorenade områden som inte beaktats vid planläggningen så kan det vara lämpligt att göra en översyn, med hjälp av exempelvis GIS, av befintliga detaljplaner och jämföra dessa med EBH-stödet. Då får man fram vilka detaljplaner som sammanfaller med prioriterade förorenade områden. En prioritering av vilka detaljplaner som eventuellt behöver revideras med hänsyn till 2 Tillsynsmyndighet för det förorenade området är oftast antingen Länsstyrelsen eller kommunen. Om det är oklart så kan någon av dessa kontaktas, och vid behov kan då Länsstyrelsen eller kommunen vidareförmedla ärendet. För försvarets objekt är Generalläkaren tillsynsmyndighet. 3 Se Förorenade områden i den fysiska planeringen en vägledning, Länsstyrelsen Östergötland, s. 48 3

4 föroreningssituationen kan då lättare göras. Man kan då exempelvis få fram information om vilka förskolor som ligger i nära anslutning till ett prioriterat förorenat område. En detaljplan får enligt 4 kap. 40 upphävas efter att genomförandetiden gått ut. Det finns dock för närvarande ingen motsvarande gräns för hur gammal en detaljplan får vara och gälla, och kommunen har ingen direkt skyldighet att uppdatera alla gamla planer. Även om en revidering av de äldre detaljplanerna inte kommer till stånd så kan en översyn av befintliga detaljplaner och jämförelse med EBH-stödet vara ett värdefullt underlag i kommande bygglovs- och detaljplaneärenden. Planläggning i samband med översyn av en äldre plan som omfattar förorenade områden vilka inte beaktades vid antagandet av planen bör kunna bekostas av kommunen mot bakgrund av att en reviderad plan som beaktar föroreningssituationen ofta innebär färre rättigheter jämfört med den äldre detaljplanen. Nya detaljplaner Hur mycket bör vara med och utrett om föroreningssituationen inför samrådet? Beskrivning av verksamhetshistorik och översiktlig beskrivning av föroreningsproblematiken I detaljplaneprocessen vid framtagandet av en ny detaljplan behöver inte alla undersökningar vara gjorda innan samrådet. Inför samrådet bör dock varje detaljplan innehålla en beskrivning av den verksamhet som förekommit på platsen som är såpass utförlig att man kan bedöma behovet av att undersöka om det förekommer föroreningar i mark eller grundvatten. Det bör finnas en beskrivning av vilka föroreningar man tror finns, samt information om man tänker sig gå vidare med undersökningar och eventuellt åtgärder och i så fall vad som motiverar detta. 4 Rimlighetsbedömning om det går att möjliggöra önskad markanvändning Att göra en detaljplan innebär att man prövar lämpligheten för en viss markanvändning. För att i ett tidigt skede säkerställa om det går att möjliggöra önskad markanvändning bör en utredning utföras som ger svar på huruvida en sanering, om denna behövs för att möjliggöra önskad markanvändning, är genomförbar såväl tekniskt som ekonomiskt. Det är inför samrådet inte alltid möjligt att ha en klar bedömning av om det är rimligt att genomföra åtgärderna. Om det är genomförbart är ju också exempelvis en fråga om hur mycket en exploatör är beredd att betala. Någon form av rimlighetsbedömning behöver dock göras. Underlag för rimlighetsbedömningen får tas fram genom dialog med sökanden om vad som krävs för genomförbarhet. Rimlighetsbedömningen kan också få växa fram under själva samrådstiden. Man behöver inför samrådet dock veta omfattning och ungefärlig kostnad för att möjliggöra önskad markanvändning. Möjligheter kan finnas att anpassa bebyggelsen i viss mån till föroreningssituationen. Om detta är aktuellt bör en diskussion föras med tillsynsmyndigheten för det förorenade området om detta inför och under samrådet. 4 Se 4 kap PBL. 4

5 Stegvis arbete Detaljplanearbetet bör ske stegvis så att det finns möjlighet att avbryta planarbetet om det kommer fram skäl under arbetets gång som talar för detta. Det kan ju visa sig att föroreningssituationen inte medger en bostadsbebyggelse, utan att det får vara industriområde i fortsättningen också. En intressent som betalar plankostnaden kan också välja att dra sig ur. Det bör finnas rutiner inom kommunen för hur arbetet med framtagande av detaljplaner ska gå till och vilka steg som ska genomföras. Detta ger ett stöd till den enskilda handläggaren i ärendehanteringen och man får en samsyn där alla behandlas likartat. Eventuella kommande lagändringar Om lagändringar genomförs som gör det enkla planförfarandet till standardförfarande så kommer det i de flesta fall krävas att man redan vid samrådet har klargjort att detaljplanen är genomförbar och att marken genom planen är lämplig för sitt ändamål (se mer nedan under frågeställningen Hur långt framme i EBH-processen bör man vara för att kunna anta en detaljplan för ett förorenat område?). Hur långt framme i EBH-processen bör man vara för att kunna anta en detaljplan för ett förorenat område? När en detaljplan antas ska det vara säkerställt att marken genom detaljplanen är lämplig för sitt ändamål. Ett antagande av detaljplanen innebär att kommunen garanterar att marken är lämplig för ändamålet (den markanvändning som planen föreslår), och det kommunala ansvaret för planens genomförbarhet är långtgående. Innan antagandet av en detaljplan som berör potentiellt förorenad mark bör därför undersöknings- och utredningsskedet vara avklarat och man bör i en åtgärdsutredning ha utrett i stort vad en eventuell sanering kommer att kosta och hur man ska sanera (åtgärdsmetoder). 5 Åtgärderna bör vara så preciserade att det går att bedöma om det är realistiskt och rimligt att genomföra dem. Det är först då man vet om marken är lämplig för ändamålet eller inte. De åtgärder som krävs för att göra marken lämplig för planens ändamål, och som har preciserats i tidigare utförda undersökningar och utredningar av föroreningssituationen, bör sedan i första hand genomföras innan detaljplanen antas. Om åtgärderna inte i nuläget kan komma till stånd så finns möjlighet att ändå anta detaljplanen genom att i detaljplanen ha med bestämmelser i enlighet med 4 kap. 12 punkt 1 och 14 punkt 4 PBL om att bygglov 6 inte får ges förrän en markförorening har avhjälpts om markens lämplighet för bebyggelse kan säkerställas med det eller att skydds- och säkerhetsåtgärder har vidtagits. 7 För att använda bestämmelsen i 14 kap. 14 punkt 4 PBL ska det vara säkerställt, genom undersökningar eller liknande, att marken genom de åtgärder som anges i villkoret blir lämplig för sitt ändamål samt att åtgärderna är realistiska och genomförbara. 8 För att veta om åtgärderna är realistiska och rimliga bör kostnaderna för åtgärderna i stort vara kända innan 5 Utredningen bör även omfatta lokalisering av eventuella nedgrävda cisterner och en bedömning av deras innehåll. 6 Bestämmelsen omfattar även rivningslov och marklov. 7 4 kap. 12 PBL måste nästan alltid kombineras med en bestämmelse om villkor för lov enligt 4 kap. 14 (enligt Boverkets remissförslag gällande allmänna råd om planbestämmelser). 8 I Boverkets kunskapsbank anges att de villkorade åtgärderna ska vara så preciserade och effektbeskrivna i planbestämmelserna att det är tydligt att de är genomförbara och att det är möjligt för den enskilde fastighetsägaren att förutsäga vilka fysiska åtgärder som krävs samt deras lokalisering. 5

6 antagandet av detaljplanen. Det är också viktigt att betona att bestämmelsen i 14 punkt 4 PBL endast kan användas när det är aktuellt med lovpliktiga åtgärder som innebär en väsentlig ändring av markens användning. Det innebär att bestämmelsen inte kan tillämpas när det är oklart om de åtgärder som planeras för är lovpliktiga eller om det är oklart huruvida de kommer att innebära en väsentlig ändring av markens användning. 9 Bestämmelsen bör inte heller tillämpas på enbart vissa avgränsade områden inom detaljplaneområdet. Frågor gällande förorenad mark ska ju vara utredda i en detaljplan, men om de inte är det vad händer då? Det är alltid kommunen 10 som ansvarar för att utredning och planläggning blir korrekt genomförda. Även om kommunen låter exploatören stå för såväl utredningar som kostnader i planarbetet har kommunen kvar det fullständiga formella ansvaret för detaljplaneprocessen. Kommunen kan inte helt förlita sig på uppgifter som någon annan har inkommit med eftersom kommunen kan tvingas att ansvara om uppgifterna senare visar sig vara felaktiga. Om föroreningsfrågan inte är tillräckligt utredd innan en detaljplan antas kan detta leda till skadeståndsanspråk mot kommunen för felaktig myndighetsutövning (tjänstefel) enligt 3 kap. 2 skadeståndslagen (1972:207). 11 Om föroreningsfrågan inte är tillräckligt utredd innan planen antas kan den också upphävas av Länsstyrelsen enligt 11 kap. 11 PBL. Hur gör man när undersökningsområdet och planområdet inte har samma avgränsning? Undersökningsområdet (området som omfattas av undersökningar gällande föroreningssituationen) och planområdet har inte alltid samma avgränsning. Beroende på föroreningens karaktär 12, dess avgränsning samt markförhållanden på platsen kan provtagning och sanering behöva ske även utanför planområdet, t.ex. för att säkerställa att boende inte exponeras för farliga ämnen i sin närmiljö eller för att förhindra att ett område som efterbehandlas efter en tid återförorenas. Det är därför angeläget att redan tidigt i planprocessen samråda med tillsynsmyndigheten för det förorenade området gällande undersökningsområdets avgränsning och efterbehandlingsbehov. För att hantera föroreningsproblematiken utanför planområdet kan det vara nödvändigt att ha villkor om skyddsåtgärder. Om det går att låta planområdet omfatta hela det område som behöver undersökas så kan det underlätta arbetet och möjligheterna att få föroreningsfrågan tillräckligt utredd inför antagandet av detaljplanen. 9 Exempelvis kan detta gälla vid planläggning av skola, med byggnader och skolgård. Anläggandet av själva skolbyggnaderna är då bygglovspliktiga, men det är inte lika klart att anläggandet av skolgården är en lovpliktig åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markanvändningen. Det är då oklart om bestämmelsen kan få till stånd en sanering av marken vid skolgården. 10 Det är normalt sett byggkontoret, eller motsvarande, inom kommunen som har uppgiften att utreda och ta fram underlag inför antagandet av detaljplanen. 11 Se även rättsfallen från Svea Hovrätt (T ) och (T ). Domarna har överklagats till Högsta domstolen. 12 Exempelvis organiska föroreningar från kemtvättar (klorföreningar) är svåra att förutsäga och kan spridas över stora områden, medan tungmetaller ofta är mer svårrörliga. 6

7 Bygglov Hur bör man hantera situationen då förorening upptäcks vid pågående exploatering där bygglov redan beviljats? Om en förorening upptäcks vid pågående exploatering av exploatören så är denne enligt 10 kap. 11 miljöbalken skyldig att anmäla detta till tillsynsmyndigheten för det förorenade området. Om det är oklart för exploatören vem som är tillsynsmyndighet kan antingen kommunen eller länsstyrelsen kontaktas för att sedan i sin tur eventuellt lämna över ärendet om de vid en översyn ser att det är fel tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndighet för själva exploateringen (den miljöfarliga verksamhet som exploateringen i form av exempelvis bortgrävande av massor innebär) är oftast kommunen. Om information kommer fram om förorening på annat sätt bör tillsynsmyndigheten också uppmärksammas om detta. Rutiner och god kommunikation mellan miljökontoret och byggnadskontoret är en viktig förutsättning för att fånga upp riskerna i ett tidigt skede. Övrigt Hur kan man jobba mer förebyggande med frågor om förorenade områden i samband med detaljplaner, exploatering och bygglov? Dialog mellan miljö- och plansidan på kommunen För att kunna jobba förebyggande med frågor om exempelvis förorenade områden i samband med planering är det bra med tidiga samråd med tvärsektoriell kompetens. När det gäller planering som omfattar förorenade områden är det också mycket viktigt att tillsynsmyndigheten för det förorenade området kommer in tidigt i planprocessen. Det gäller såväl de fall då den kommunala nämnden är tillsynsmyndighet som de fall då länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Det är bra om miljökontoret uppmärksammar plan- och byggdelen i kommunen om att även Länsstyrelsen kan vara tillsynsmyndighet för förorenade områden i kommunen. Ansvarsfördelning Det är viktigt att inom kommunen klargöra ansvarsfördelningen när det gäller hanteringen av föroreningsfrågor inom planeringsprocessen. Ansvaret för att föroreningsfrågan är tillräckligt utredd i plan-/bygglovsärendet bör ligga på den avdelning hos kommunen som bereder och fattar beslut i ärendet. Kravet att se till att föroreningssituationen är utredd är då väsentligt högre i planärendet jämfört med bygglovsärendet, i vart fall när det gäller nyare detaljplaner, då utgångspunkten ändå är att föroreningsfrågan ska vara utredd innan antagandet av en detaljplan. Tillsynsmyndigheten för det förorenade området bör dock ha ansvar att vid förfrågan ge befintligt underlag om föroreningsfrågan. Det är viktigt att tillsynsmyndigheten får rimlig tid på sig att ta ställning till miljöaspekterna i en plan eftersom korta svarstider riskerar att ge ett mer bristfälligt underlag för bedömningen om planens lämplighet. Hur kan man tydliggöra att tidigare vidtagna åtgärder där föroreningar lämnats kvar inte bör byggas över så att man i framtiden kan komma dit och vid behov genomföra åtgärder? För att tydliggöra att man inte bör bygga över tidigare vidtagna åtgärder i form av exempelvis övertäckningar och inkapslingar, som gjorts med syfte att skapa skyddande lager mellan de 7

8 förorenade massorna och omgivningen, så kan man låta skriva in ett föreläggande gentemot fastighetsägaren om detta i fastighetsregistrets inskrivningsdel med stöd av 26 kap. 15 miljöbalken. Det är även bra att ange detta i kommunens handläggningssystem (driftsinstruktioner, skötselinstruktioner och kartsystem med mera). Det kan annars vara svårt att hantera åtgärder som inte kräver bygglov och som berör inspontningar och inkapslingar av förorenad mark då detaljplanen inte kollas då. Om åtgärderna kräver bygglov går det att begränsa byggandet med stöd av 4 kap. 11 och 16 punkt 1 PBL. 13 Överbyggnad av förorenade områden (inspontningar m.m.) som är oåterkallelig kräver normalt att föroreningen efterbehandlas innan eller i samband med byggnationen. Om området har förklarats som miljöriskområde enligt bestämmelserna i 10 kap. miljöbalken och om det anges villkor för den fortsatta markanvändningen ska dessa bestämmelser ingå i prövningen enligt PBL (4 kap. m.fl.). Hur förhåller sig begreppet avhjälpande i miljöbalkens 10:e kapitel till begreppet avhjälpts i 4:14 PBL? Begreppet "avhjälpande" i miljöbalken inkluderar allt från undersökningar till uppföljning medan "avhjälpts" i PBL i praktiken får en snävare betydelse - detta eftersom man redan måste ha utfört sådana undersökningar och analyser som krävs för att garantera markens lämplighet efter det att saneringsåtgärder har vidtagits före användandet av 4:14 p. 4 PBL i en detaljplan. Begreppet "avhjälpts" enligt PBL kan alltså i praktiken bara inkludera de åtgärder som återstår efter det de undersökningar och analyser har genomförts som behövs för att bedöma markens lämplighet Av 4 kap. 11 och 16 punkt 1 PBL framgår att kommunen i en detaljplan får bestämma bebyggandets omfattning över och under markytan, byggnaders användning och byggnadsverks placering, utformning och utförande. 14 Om man skulle tolka "avhjälpts" (PBL) på samma sätt som "avhjälpande" (MB) blir följden att planläggaren kan ålägga exploatören att vidta även de undersökningar och analyser som krävs för att garantera markens lämplighet. Det är tveksamt om detta är förenligt med det principiella ansvar som kommunen har för att planer ska gå att genomföra och det är tveksamt om det har varit lagstiftarens intention att överföra en del av det ansvaret på enskilda exploatörer. 8

2014-06-30. Vägledning om fysisk planering av förorenade områden

2014-06-30. Vägledning om fysisk planering av förorenade områden 2014-06-30 Vägledning om fysisk planering av förorenade områden Innehåll Inledning... 3 Miljöbalken och plan- och bygglagen... 3 Vägledningens syfte och avgränsning... 3 Framtagande av vägledning... 3

Läs mer

Vägledning om fysisk planering av förorenade områden

Vägledning om fysisk planering av förorenade områden Vägledning om fysisk planering av förorenade områden Henrik Svensson Länsstyrelsen i Jönköpings län Elisabeth Omsäter Länsstyrelsen Östergötland Förorenade områden i fysisk planering Renare Marks vårmöte

Läs mer

Förorenad mark i PBL. 5 feb 2010

Förorenad mark i PBL. 5 feb 2010 Förorenad mark i PBL 5 feb 2010 Länsstyrelsens uppdrag i samhällsplaneringen PBL-området ÖVERSIKTSPLAN 4 kap 5 och 9 PBL Ta till vara och samordna statens intressen. Tillhandahålla underlag. Ge råd om

Läs mer

Kort om miljöbalken och plan- och bygglagen. Renare Mark Syd den 26 februari 2014

Kort om miljöbalken och plan- och bygglagen. Renare Mark Syd den 26 februari 2014 Kort om miljöbalken och plan- och bygglagen den 26 februari 2014 2 Dagens agenda Kort om problematiken i ärenden som berör såväl miljöbalken som plan- och bygglagen, framförallt beträffande förorenad mark

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Lov- och byggprocessen 4 Vad är bygglov? 5 Intervju med Magnus Olsson 6 Vad är syftet med bygglov? 7 Vad är nyttan med bygglov? 8 Olika typer av ärenden

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Planbeskrivning PLANFÖRFARANDE

Planbeskrivning PLANFÖRFARANDE Samrådshandlingar 1 (6) 2015-06-23 Dnr PLAN.2015.4 Planbeskrivning Ändring genom tillägg till detaljplan för fastigheten ÅKAREN 1 i detaljplan för kv. PANTEN, STALLET, TULLEN m. fl. i stadsdelen Östertull,

Läs mer

Hur undviker man krockar mellan plan- och bygglagen och miljöbalken vid exploatering?

Hur undviker man krockar mellan plan- och bygglagen och miljöbalken vid exploatering? Hur undviker man krockar mellan plan- och bygglagen och miljöbalken vid exploatering? Renare Marks vårmöte 25-26 mars 2015 Exploatering drivkraft, många intressen ska beaktas Drivkraft för hantering av

Läs mer

PBL kunskapsbanken 2013-06-25

PBL kunskapsbanken 2013-06-25 PBL kunskapsbanken PBL kunskapsbanken enbart om detaljplaner Nerladdat av TUNAFORSNYTT tunaforsnytt.se från Boverket http://www.boverket.se/vagledningar/pbl-kunskapsbanken/skapa-pdf/ 2013-06-25 Innehåll

Läs mer

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark.

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Välkomna! Teresia Kling, Miljökonsult på Ramböll sen två år tillbaka. Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Tidigare jobbat på Miljökontoret i Borås och några andra mindre

Läs mer

Processgrupp Plan- och byggfrågor

Processgrupp Plan- och byggfrågor Processgrupp Plan- och byggfrågor Flera representanter med olika arbetsuppgifter och arbetslivserfarenheter från respektive enhet har varit delaktiga i processgruppen. Kartläggning av organisationerna

Läs mer

Råd och vägledning gällande handläggning av bygglov med anledning av flyktingsituationen

Råd och vägledning gällande handläggning av bygglov med anledning av flyktingsituationen PM 1(5) Framtagen 2015-10-21 Uppdaterad 2015-11-23 Råd och vägledning gällande handläggning av bygglov med anledning av flyktingsituationen Allmänt Basera era beslut på en verksamhetsbeskrivning. Verksamheter

Läs mer

Promemoria. Vissa plan- och byggfrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemoria. Vissa plan- och byggfrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll S2013/4714/PBB Promemoria Vissa plan- och byggfrågor Promemorians huvudsakliga innehåll Plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft 2011 och ersatte då den tidigare lagen (1987:10) med samma namn. Boverket

Läs mer

I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02

I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02 Sammanfattning av ändringar I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02 1 1 KAP. Nya definitioner, exempel Sammanhållen bebyggelse Ändring Tillbyggnad Ombyggnad Kommunens planmonopol kvar! 2 2 KAP. Allmänna och enskilda

Läs mer

Under mitt nästa pass. Dagvatten MKN. Plan- och Bygglagen 2012-03-26 KAN VI SÄKRA GOD DAGVATTENHANTERING OCH MILJÖKVALITETSNORMER MED PBL?

Under mitt nästa pass. Dagvatten MKN. Plan- och Bygglagen 2012-03-26 KAN VI SÄKRA GOD DAGVATTENHANTERING OCH MILJÖKVALITETSNORMER MED PBL? KAN VI SÄKRA GOD DAGVATTENHANTERING OCH MILJÖKVALITETSNORMER MED PBL? Juris dr. Jonas Christensen Juristen@ekolagen.se www.ekolagen.se 0730 59 09 29 1 2 Dagvatten Under mitt nästa pass Dagvatten: Nederbördsvatten,

Läs mer

Fysisk planering av förorenad mark

Fysisk planering av förorenad mark Fysisk planering av förorenad mark Hur hanteras förorenad mark vid en bygglovsansökan? Vem har enligt miljöbalken ansvar för att undersöka och åtgärda förorenad mark? Hur stort är ansvaret? Kan krav utifrån

Läs mer

Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet ditt ansvar. Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp för efterbehandlingsfrågor 2016

Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet ditt ansvar. Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp för efterbehandlingsfrågor 2016 Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet ditt ansvar Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp för efterbehandlingsfrågor 2016 1 Utgiven av Länsstyrelserna och Statens geotekniska institut Text Länsstyrelsernas

Läs mer

Förorenade områden. Underlag till ÖP16

Förorenade områden. Underlag till ÖP16 Underlag till ÖP16 Förorenade områden 20160107 1 Innehåll Inledning 3 Allmänt 3 Miljökvalitetsmål 4 Nationella mål 4 Regionala mål 5 Lokala mål 5 Förorening och risker 6 Riskbedömning 7 Ansvar för att

Läs mer

Plan- och bygglagen! Förändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2014/2015. Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (remiss ute nu)

Plan- och bygglagen! Förändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2014/2015. Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (remiss ute nu) Plan- och bygglagen! Förändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2014/2015 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (remiss ute nu) Boverkets informationspaket 2014-2016 Andreas Lidholm Länsarkitekt/funktionschef

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄNDRING AV BYGGNADSPLAN FÖR FRITIDSBEBYGGELSE ÖVER DEL AV FASTIGHETEN GÄLLIVARE 1:16 M FL VID VASSARATRÄSKET, INOM GÄLLIVARE KOMMUN, NORRBOTTENS LÄN, AKT 25-P78/52

Läs mer

Sagobyn och Kv. Laxen

Sagobyn och Kv. Laxen 1 tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laxen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 2 Planbeskrivning Inledning Handlingar En planbeskrivning skall underlätta förståelsen för planförslagets

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr P 8517-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-27 i mål P 1541-13,

Läs mer

Översiktsplan. Utställning. Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini

Översiktsplan. Utställning. Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini Plan- och bygglagen i din vardag Plan och bygglagen är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Som medborgare

Läs mer

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Boverket september 2013 Titel: Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Utgivare: Boverket september 2013 Dnr: 1255-369/2013

Läs mer

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012 Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Beslutsunderlag för beslut att anta ny policy för solenergianläggningar i Alingsås kommun, dnr 2014.410

Beslutsunderlag för beslut att anta ny policy för solenergianläggningar i Alingsås kommun, dnr 2014.410 2015-05-20 1 Beslutsunderlag för beslut att anta ny policy för solenergianläggningar i Alingsås kommun, dnr 2014.410 Samhällsbyggnadskontorets beredning Inledning Solenergianläggningar tas inte särskilt

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 (10)

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 (10) Byggnadsnämnden GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 (10) Detaljplan för Hede 3:122 i Kungsbacka stad Genomförande Byggnadsnämnden godkände 2014-06-05 det i maj 2014 upprättade planförslaget som underlag för granskning.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 24 maj 2011 SÖKANDE Bostadsföreningen Plöjaren u.p.a. Ombud: Advokat Hans-Christian Löth Kriström Advokatbyrå KB Box 7184 103 88 Stockholm

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 1 tillhörande detaljplan för del av Vimmerby 3:3, del av ALV:s stugby SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-32 Planbeskrivning Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Inledning En planbeskrivning skall underlätta förståelsen

Läs mer

Planläggning... 3 Planmonopol... 3. De olika plantyperna... 3 Översiktsplan... 3 Områdesbestämmelser... 3 Detaljplan... 4 Fastighetsplan...

Planläggning... 3 Planmonopol... 3. De olika plantyperna... 3 Översiktsplan... 3 Områdesbestämmelser... 3 Detaljplan... 4 Fastighetsplan... Detaljplaner Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av

Läs mer

Vägledning vid köp av småhustomt via tomtkön

Vägledning vid köp av småhustomt via tomtkön Vägledning vid köp av småhustomt via tomtkön 2016-01-05 Att köpa en småhustomt och bygga sitt egna hus är för många en stor dröm. Detta vägledningsdokument har tagits fram för att hjälpa dig i planeringen

Läs mer

Särskilt utlåtande. Detaljplan för Del av kv. Björnen Björkgatan. Vårgårda tätort, Västra Götaland. Handläggning

Särskilt utlåtande. Detaljplan för Del av kv. Björnen Björkgatan. Vårgårda tätort, Västra Götaland. Handläggning 1(6) Diarienr: 2012-000289 Miljöreda: 12/1149c Upprättad: 2013-08-21 Antagen av KF: 2013-09-04 Laga kraft: 2013-09-30 Särskilt utlåtande Detaljplan för Del av kv. Björnen Björkgatan Vårgårda tätort, Västra

Läs mer

Förorenade områden vid planering och lovgivning

Förorenade områden vid planering och lovgivning Förorenade områden vid planering och lovgivning Henrik von Zweigbergk Mälarlänsutbildningen 8 november 2016 Bakgrund Träffar med kommunernas plan- och miljöskyddshandläggare hösten 2012 -> frågor om hur

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Checklista bygg- och rivningsavfall

Checklista bygg- och rivningsavfall BILAGA 4 Checklista vid inspektion av bygg- och rivningsavfall Checklista bygg- och rivningsavfall A. Allmänna uppgifter Kommun Datum 1. Ärendet avser: Rivning Ombyggnation 2. Fastighetsbeteckning 3. BN:s

Läs mer

DOM 2014-05-06 Stockholm

DOM 2014-05-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2014-05-06 Stockholm Mål nr P 11603-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-28 i mål nr P 1609-13, se

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling Antagandehandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-02-17 till 2015-03-24 Kungörelse

Läs mer

Tjänsteskrivelse Förslag till riktlinjer för kommunal markanvisning i Vallentuna kommun

Tjänsteskrivelse Förslag till riktlinjer för kommunal markanvisning i Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING 2015-02-28 DNR KS 2014.352 ANNA-CARIN MATTSSON SID 1/2 EXPLOATERINGSCHEF ANNA-CARIN.MATTSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNFULLFMÄKTIGE Tjänsteskrivelse

Läs mer

Delegationsordning Byggnadsnämnden

Delegationsordning Byggnadsnämnden Delegationsordning Byggnadsnämnden Antagen av Byggnadsnämnden 2015-03-24 40 Reviderad 2015-08-25 108 Gäller fr.o.m. 2015-09-01 1 Innehållsförteckning Syfte... 3 Delegation... 3 Delegationsförbud... 4 Anmälan

Läs mer

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten FÖRFATTNING 1.3.4.1 Antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 59/14 Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Läs mer

Remissvar på slutbetänkandet av PBL-kommittén Får jag lov? (SOU 2005:77)

Remissvar på slutbetänkandet av PBL-kommittén Får jag lov? (SOU 2005:77) Datum 2006-02-21 Kommunstyrelsen Till Miljödepartementet Remissvar på slutbetänkandet av PBL-kommittén Får jag lov? (SOU 2005:77) Sammanfattning Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen anser att betänkande

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214

Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-10-16 Detaljplan för fastigheterna Förrådet 1 och 2 med flera i Norrtälje stad Dnr 14-277.214 Ks 14-269.214 SAMMANFATTNING Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av drygt

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Nya PBL Vindkraftsstödet. Anette Löfgren, Emma Franzén

Nya PBL Vindkraftsstödet. Anette Löfgren, Emma Franzén Nya PBL Vindkraftsstödet Anette Löfgren, Emma Franzén Proposition 2009/10:170 En ny lag utifrån förslag från: PBL-kommittén (Får jag lov?) - 2005 Byggprocessutredningen (Bygg helt enkelt!) - 2008 Klimat-

Läs mer

2009-05-26 M2009/2171/R

2009-05-26 M2009/2171/R Promemoria 2009-05-26 M2009/2171/R Miljödepartementet Rättsenheten Camilla Adolfsson Remiss om lagtexten för en ny plan- och bygglag samt en ändring i anläggningslagen (1973:1149) Sammanfattning En ny

Läs mer

Riktlinjer om bygglov för konstnärlig utsmyckning

Riktlinjer om bygglov för konstnärlig utsmyckning Riktlinjer om bygglov för konstnärlig utsmyckning Handläggning och remissförfarande för bygglov gällande fasadändring vid konstnärlig utsmyckning på byggnader Innehåll Inledning 3 Förutsättningar 4 Plan-

Läs mer

Frågor och svar. Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen.

Frågor och svar. Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen. Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen. Blir det några ändringar kring byggherrens ansvar?...

Läs mer

1 Information om de nya arvodesbestämmelserna. 2 Information till nämnden MBN 15/30

1 Information om de nya arvodesbestämmelserna. 2 Information till nämnden MBN 15/30 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 29 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13 Byggnadsnämnden Nämndplan 2012 2011-10-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 2.1 Omvärldsanalys 3 2.2 Personal 4 2.3 Ekonomi 4 2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar 5 2.5

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar 2014-12-18 1 (13) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Avdelningen för Juridik Germund Persson Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar Underlaget avser gällande regler

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2014 T 5554-13 KLAGANDE 1. EB 2. OB 3. BS 4. CS MOTPARTER 1. Byggnadsnämnden i Halmstads kommun Box 153 301 05 Halmstad 2. EV

Läs mer

DOM 2012-12-21 Stockholm

DOM 2012-12-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2012-12-21 Stockholm Mål nr P 2797-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-02-28 i mål nr P 294-12, se bilaga KLAGANDE Svinnäs

Läs mer

Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19

Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19 Akt nr 1486-P157 Upphävande av detaljplan för Del av Grålös 4:56 m fl, Skee Centrum Triangeln Upprättad 2015-09-17 Reviderad 2015-11-19 Antagen av MBN: 2015-11-19 Laga kraft: 2015-12-23 Dnr MBN/2015-0572

Läs mer

2016-06-21. Promemoria. Finansdepartementet Näringsdepartementet. Sammanfattning av regeringens förslag. Innehåll.

2016-06-21. Promemoria. Finansdepartementet Näringsdepartementet. Sammanfattning av regeringens förslag. Innehåll. Promemoria 2016-06-21 Finansdepartementet Näringsdepartementet Sammanfattning av regeringens förslag Innehåll Mer byggklar mark... 1 Sänkta byggkostnader... 2 Kortare ledtider... 3 Förändrade uppskovsregler

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar. Motala kommun

Riktlinjer för kommunala markanvisningar. Motala kommun Riktlinjer för kommunala markanvisningar Motala kommun Beslutsinstans: Datum: Reviderande instans: Datum: Gäller från: Diarienummer: Paragraf: Diarienummer: Paragraf: Inledning Den 1 januari 2015 trädde

Läs mer

Detaljplan för del av Mellby 3:121 och del av 27:52 i Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Mellby 3:121 och del av 27:52 i Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Dnr 2010/264 214 Detaljplan för del av Mellby 3:121 och del av 27:52 i Kivik,, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR PROGRAM, 2011-08-15 Program till detaljplan för del av Mellby 3:121 och del av Mellby 27:52

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE, ENKELT FÖRFARANDE

SAMRÅDSREDOGÖRELSE, ENKELT FÖRFARANDE Detaljplan för Flerbostadshus Norrbacka, påbyggnad av befintliga bostäder omfattande del av fastigheterna Norrbacka 1:27 och 1:38 m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län NORMALT PLANFÖRFARANDE Samrådshandling

Läs mer

Laholms kommuns riktlinjer för markanvisning och exploatering

Laholms kommuns riktlinjer för markanvisning och exploatering Laholms kommuns riktlinjer för markanvisning och exploatering 2 (8) Inledning I Laholm vill vi bli fler och bättre för en starkare framtid. Här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar framtid.

Läs mer

DOM 2013-05-10 Stockholm

DOM 2013-05-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060207 DOM 2013-05-10 Stockholm Mål nr P 8575-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-09-17 i mål P 508-12, se bilaga A KLAGANDE Bergs kommun MOTPART

Läs mer

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Dnr 2012-10-15 2012-001629 Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Tillsynsplanen avser all tillsyn som miljö- och byggnadskontoret bedriver inom vatten och avloppsområdet, såväl enskilda, gemensamma som

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2013-08-13, kl 8.00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-08-12 om du inte kan justera. 1 (8) Datum 2013-07-30 Ärende Bil. Beslutsförslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:900 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

DOM 2008-05-22 meddelad i Vänersborg

DOM 2008-05-22 meddelad i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2008-05-22 meddelad i Vänersborg Sid 1 (4) Mål nr M 1808-07 KLAGANDE Marbäcks Bruk AB Marbäck 305 94 Halmstad MOTPART Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Halmstads

Läs mer

Bygga på förorenad mark

Bygga på förorenad mark Bygga på förorenad mark Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Halmstad 2010-02-05 1 Allmänt om förorenade område Kan ha olika typer av ursprung Träffas av olika typer av regleringar Olika aktörer har olika

Läs mer

Samhällsutvecklingsförvaltningen i Arjeplogs kommun. Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun

Samhällsutvecklingsförvaltningen i Arjeplogs kommun. Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov, upplåtelse av mark och yttrande till polisen för nyttjande av offentlig

Läs mer

Plan- och bygglag (1987:10)

Plan- och bygglag (1987:10) Sida 1 av 49 SFS 1987:10 Källa: Rixlex Utfärdad: 1987-01-08 Omtryck: SFS 1992:1769 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2003:132 Plan- och bygglag (1987:10) [Fakta & Historik] 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Anna Lyhagen 21 /2009 2014-05-28 1(6) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Bygglov avseende 1 vindkraftverk på fastigheten Skibaröd 1:1, Eslövs kommun. Ärendebeskrivning Ansökan avser ett vindkraftverk med

Läs mer

sida: Innehåll: Medverkande bilagor

sida: Innehåll: Medverkande bilagor Innehåll: Konsekvenser av planens genomförande Administrativa och ekonomiska frågor Fortsatt planarbete Medverkande sida: 99 100 100 101 bilagor Fotomontage, upprättad 2011-06-07 102 Planprogram för Färjestaden

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Plan- och byggnadsnämnden Fastställd av PBN 2011-10-04 113 Författning Ärende Delegat Anteckningar PBL 5 kap. PBL 5 kap. 2 och 5 Beslut om planbesked (om

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 2015 Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 Knivsta Kommun 2015-03-12 Handläggare: Christofer Mattsson BMN 2015/19 Bygg- och miljönämndens tillsynsplan enligt plan- och bygglagen för 2015 Tillsyn

Läs mer

Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande

Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande Promemoria Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande Näringsdepartementet Promemorians huvudsakliga innehåll Det stora antalet asylsökande som sökte sig till

Läs mer

Samrådsredogörelse för detaljplan för stationsområdet i Aneby tätort

Samrådsredogörelse för detaljplan för stationsområdet i Aneby tätort Samrådsredogörelse för detaljplan för stationsområdet i Aneby tätort Nedanstående har under samrådstiden 2014-10-23-2014-11-14 inkommit med yttranden. Yttrandena har förkortats i redogörelsen, kontakta

Läs mer

Workshop om remiss för riskbedömning

Workshop om remiss för riskbedömning Workshop om remiss för riskbedömning Den 26 januari höll Nätverket Renare Marks en workshop om Naturvårdsverkets remissversion av vägledning och beräkningsmodell för riskbedömningar. Intresset var stort

Läs mer

DOM 2016-05-18 Stockholm

DOM 2016-05-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060305 DOM 2016-05-18 Stockholm Mål nr M 5107-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-05-13 i mål nr M 1238-15, se bilaga

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2006-09-26. Uppdragsavtalet

God fastighetsmäklarsed 2006-09-26. Uppdragsavtalet God fastighetsmäklarsed 2006-09-26 Uppdragsavtalet 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Skriftlighetskravet... 4 5. Uppdragsavtalets innehåll... 4 5.1 Uppdragets

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING Detaljplan för Kebal 1:33, Strömstads Kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2009-01-29 6 att genomföra en utställning gällande rubricerat ärende.

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 Planprocessen genomförs som ett normalt planförfarande. Planförslaget har varit

Läs mer

INGARÖSTRAND 5:154, Stora Barnviksvägen 72: Ansökan om bygglov för uppförande av altan (fasadändring)

INGARÖSTRAND 5:154, Stora Barnviksvägen 72: Ansökan om bygglov för uppförande av altan (fasadändring) Datum Dnr 2015-04-14 BYGG.2014.4840 29 Helene Gustavsson helene.gustavsson@varmdo.se 08-570 475 85 Tf. enhetschef FJÄLLSTRÖM MALIN Tjänsteskrivelse INGARÖSTRAND 5:154, Stora Barnviksvägen 72: Ansökan om

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 21 juni 2010 KLAGANDE 1. AA 2. BB MOTPARTER 1. Hi3G Access AB, 556593-4899 Ombud: CC Box 30213 104 25 Stockholm 2. Byggnadsnämnden i Lerums kommun 443

Läs mer

DOM 2014-01-08 Stockholm

DOM 2014-01-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060101 DOM 2014-01-08 Stockholm Mål nr P 7235-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-07-05 i mål nr P 2493-13, se bilaga KLAGANDE Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

DOM 2014-10-27 Stockholm

DOM 2014-10-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103 DOM 2014-10-27 Stockholm Mål nr P 3455-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-03-20 i mål nr P 6585-13, se

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för del av Kärna 67:1, hyresbostäder i Hermansby socken, Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD Mall skapad 041115 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80

Läs mer

DOM 2014-05-07 Stockholm

DOM 2014-05-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2014-05-07 Stockholm Mål nr M 11012-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-13 i mål nr M 4375-13, se bilaga

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 10:00-11:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 1-6 ande Jonas Lövgren (M) Dzenita Abaza (S) Johan Persson (S) Anders Andersson (C) Bertil

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 65-72 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 65-72 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(12) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.05 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Lars-Erik Jonsén (S) v.ordf. Anders Ehrling (C) Anna-Maja Roos (C) Lars Åkesson (C) Per Segerstéen

Läs mer

DETALJPLAN för Idyllen 1 m fl i Hovslätt, Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Idyllen 1 m fl i Hovslätt, Jönköpings kommun ANTAGANDEHANDLING 2015-04-14 Stbn 2012:64 DETALJPLAN för Idyllen 1 m fl i Hovslätt, Jönköpings kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE Rubr. detaljplan har varit utställd för samråd samt allmän granskning. Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Boo Miljö- och Naturvänner

Boo Miljö- och Naturvänner 1 Boo Miljö- och Naturvänner 2015-07-17 Till Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt Sänt till Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22 067 104 22 Stockholm Överklagan gällande Anmälan om miljöfarlig verksamhet,

Läs mer

ÖSTERÅKERS KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 1(5) Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-24

ÖSTERÅKERS KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 1(5) Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-24 ÖSTERÅKERS KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 1(5) Detaljplan för BRÄNNBACKENS ARBETSOMRÅDE Österåkers kommun, Stockholms län. Ett förslag till detaljplan för Brännbackens arbetsområde har varit utställt på

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag M U L L S J Ö K O M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-05-21 Innehåll 51 Tillkommande ärenden... 68 52 Föregående protokoll... 69 53 Delgivningar... 70 54 Ekonomiuppföljning av byggnadsnämndens

Läs mer

Något om efterbehandling och sanering

Något om efterbehandling och sanering Något om efterbehandling och sanering Relativt ofta får jag blir jag kontaktad av olika skytteföreningar därför att de har fått frågor eller föreläggande av tillsynsmyndigheten, kommunen, när det gäller

Läs mer

Tillsynsplan 2015 för tillsyn enligt miljöbalken

Tillsynsplan 2015 för tillsyn enligt miljöbalken 2014-11-24 Reviderad: 2014-12-02 Erik Moelv Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 Krav på tillsynsplan... 3 Grund för prioritering av tillsynsarbete 2015... 4 Budget... 5 Personal och tid för miljöbalkstillsyn...

Läs mer

Att söka tillstånd. 2. Samråd

Att söka tillstånd. 2. Samråd Bilaga 1 Att söka tillstånd Arbete pågår inom MPD-nätverket med att ta fram en länsstyrelsegemensam informationsbroschyr Att söka tillstånd. Miljösamverkan Sveriges projekt Samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-03 Innehållsförteckning Ärende 86 Planbesked avseende upprättande av ny detaljplan för fastighet Gunnarsbo 1:62 (Gröne vägen )... 188 87 Lovföreläggande enligt 11 kap. 17

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring

Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring PM 2015:146 RI (Dnr 111-1146/2015) Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 1 oktober 2015 Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

DOM 2015-12-21 Stockholm

DOM 2015-12-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060202 DOM 2015-12-21 Stockholm Mål nr M 8944-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-10-06 i mål nr M 3851-15, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

DOM 2016-03-17 Stockholm

DOM 2016-03-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2016-03-17 Stockholm Mål nr P 9993-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-10-23 i mål nr P 3410-15, se

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2007-06-12. Uppsägning av uppdragsavtalet

God fastighetsmäklarsed 2007-06-12. Uppsägning av uppdragsavtalet God fastighetsmäklarsed 2007-06-12 Uppsägning av uppdragsavtalet 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 3.1 Mäklarens rätt till provision... 4 3.2 Prövningen av mäklarens

Läs mer