Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden"

Transkript

1 (13) Delegeringsordning för iljö- och byggnämnden Gäller från och med Antagen av miljö- och byggnämnden , 125.

2 Allmänna bestämmelser kring delegering öjligheten att delegera beslutsrätten inom miljö- och byggnämndens ansvarsområde regleras av kommunallagen och speciallagstiftning. Enligt kommunallagen (SFS 1991:900) får beslutanderätten inte delegeras då ärendena rör, 1. verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och 4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. En nämnd får uppdra till ordföranden eller en annan ledamot att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. I de fall nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att besluta inom nämndens verksamhetsområde, får nämnden också överlåta till förvaltningschefen rätten att vidaredelegera till annan anställd inom kommunen att besluta istället. Vid utövandet av delegeringsrätten skall följande regler gälla: Den delegerade beslutanderätten får inte utövas i ärenden av principiell innebörd eller annars av större vikt. eslut som fattas på delegering skall följa nämndens riktlinjer, principbeslut eller uttalade grundsyn. Delegat har rätt att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i 26 och 27 förvaltningslagen. Delegat har rätt att avvisa överklagade beslut som fattas av delegaten som kommit in för sent enligt vad som anges i 24 förvaltningslagen. Delegat har rätt att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av beslut som delegaten själv fattat. Förvaltningschefen äger rätt att vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd inom kommunen. eslut om vidaredelegering skall anmälas till nämnden. Vid förfall för samtliga delegater får beslutanderätten övertas av förvaltningschefen eller dennes ersättare. eslut som fattas via delegering från nämnden eller efter vidaredelegering skall protokollföras i liggare och anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde. Förkortningar av delegater I dokumentet förkortas befattningarna som innehar delegation enligt nedan: Ordförande i miljö- och byggnämnden iljö- och byggchef Stadsarkitekt yggnadsinspektör Lantmäteriingenjör Gatuingenjör iljö- och hälsoskyddsinspektör O S L G

3 Allmänna ärenden Kommunallagen Lagrum Delegat iljö- och byggnämndens ordförande får besluta i följande ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 6:36 O Överklaga beslut och domar som innefattar ändring av nämndens beslut eller avge yttranden inom föreskrivna tidsfrister. esluta om överklagande av annan myndighets beslut, rörande överklagande av beslut som tidigare fattats av miljö- och byggnämnden, i det fall besvärstiden löper ut före nästkommande sammanträde i miljö- och byggnämnden. Offentlighet och sekretesslag (2009:400) esluta i frågor om sekretess vid begäran om utlämnande av allmän handling. 6 kap Plan- och byggärenden För ärenden som inkommit innan den 2 maj 2011 gäller plan- och bygglagen (SFS 1987:10) och för de ärendena ska delegeringsordningen tillämpas på motsvarande sätt som i denna delegeringsordning. Delegeringen inom plan- och bygglagens område innefattar även rätt att: om en ansökan om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid om ansökan kan komma att avvisas eller att avgöras i befintligt skick enligt 9 kap. 21 första stycket plan- och bygglagen. avvisa en ansökan som trots föreläggande enligt 9 kap. 21 och 22 första stycket plan- och bygglagen är så ofullständig att den inte kan prövas i sak. besluta om lov även om den sökta åtgärden avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser, inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 31b respektive 9 kap. 35 andra stycket plan- och bygglagen Plan och bygglagen (2010:900) Lagrum Delegat eslut om planbesked i de fall förenklat planförfarande kan tillämpas 5:2 5:5 S eslut om överenskommelse med sökanden att planbesked får lämnas senare än inom fyra månader. 5:4 S

4 eslut om bygglov för nybyggnad och /eller tillbyggnad inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap PL med undantag av: a) ny- och tillbyggnad eller ändring av byggnad > 1000 m 2 bruttoarea b) nybyggnad av bostadshus och fritidshus utanför detaljplanelagt område om nämnden inte tidigare lämnat positivt förhandsbesked c) uppförande av master och vindkraftverk högre än 20 meter. 9:2 första st. 1 och 2 S, eslut om bygglov för att ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligen annat ändamål inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 9:2 första st. 3a S, eslut om bygglov för att inreda ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri. eslut om bygglov för byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. eslut om att i område av värdefull miljö underhålla ett byggnadsverk eller ett bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 PL i den utsträckning som framgår av detaljplan eller områdesbestämmelser. 9:2 första st. 3b 9:2 första st. 3c och 8 första st.2c 9:8 första st. 2b S, S S eslut om bygglov för ändring av gällande bygglov inom ramen för tidigare medgiven bruttoarea eller medgiven avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser. 9:2 första st. 1 och 2 S, eslut om bygglov för nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag eller materialgårdar (p. 2) fasta cisterner (p. 4) samt murar och plank (p. 7). eslut om bygglov för uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller ljusanordningar. 9:8 första st. 1 och 16:7 samt PF 6:1-2 PL 9:8 första st.1 och 16:7 samt PF 6:3-4 S, S, eslut om rivningslov inom ramen för de föreskrifter som anges i PL 9:34, dock inte rivning av byggnad som ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt har större värde eller rivning som 9:10 S,

5 kräver beslut enligt annan författning. eslut om marklov inom ramen för föreskrifterna i PL 9:35. 9:11-13 S, eslut om bygglov för åtgärder som inte kräver bygglov. 9:14 S, eslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i PL 9:19. 9:19 S eslut att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller förhandsbesked i högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna. 9:27 S, eslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen för föreskrifterna i PL 9:33 i de fall åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark eller om åtgärden har ringa påverkan på omgivningen. 9:33 S, eslut att utse ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag. 10:13 eslut att ge startbesked om det enligt PL 10:14 inte behövs något tekniskt samråd. 10:22 första st. 1 S, eslut att förelägga byggherren att ge in ytterligare handlingar som behövs för prövningen av frågan om startbesked om det enligt PL 10:14 inte behövs något tekniskt samråd. 10:22 första st. 2 eslut att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas och att i startbeskedet - fastställa den kontrollplan som ska gälla med uppgift om vem eller vilka som är sakkunniga eller kontrollansvariga - bestämma de villkor som behövs för att få påbörja åtgärden. - bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning som behövs - bestämma de handlingar som ska lämnas inför beslut om startbesked, ge de upplysningar om krav enligt annan lagstiftning som behövs. 10:23-24 Anmärkning i anslutning till arbetsplatsbesök/besiktning inom ramen för nämndens tillsynsarbete som innefattar för byggherren bindande föreskrift. Föreläggande med påföljd (vite eller åtgärd) beslutas av 10:27 11:8

6 nämnden. eslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan. 10:18 eslut om kompletterande villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna eller för kontrollen. 10:29 eslut om slutbesked respektive interimistiskt slutbesked enligt föreskrifterna i PL 10: :34-37 Avge ingripandebesked inom ramen för föreskrifterna i PL 11:7. 11:7 eslut att av polismyndigheten begära det tillträde som behövs för tillträde enligt PL 11:8. 11:9 eslut om lovföreläggande om lovpliktig åtgärd har vidtagits utan lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden och delegaten har befogenhet att besluta i lovärendet. 11: 17 S, Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter på övervägt uppdrag åt sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder och vem som ska betala kostnaderna för uppdraget. 11:17 eslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd. 11:30-32 I brådskande fall besluta om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd förenade med vite (över kr) I brådskande fall besluta om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd förenade med vite (upp till kr) eslut om förbud mot användning av byggnadsverk om byggnadsverket har säkerhetsbrister. 11:30-32 O 11: :33 punkt 1 eslut om förbud vid vite (över kr) mot användning av byggnadsverk om byggnadsverket har säkerhetsbrister. eslut om förbud vid vite (upp till kr) mot användning av byggnadsverk om byggnadsverket har säkerhetsbrister. eslut om förbud mot användning av byggnadsverk, om det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked. 11:33 punkt 1 11:33 punkt 1 11:33 punkt 2 O eslut att utse annan funktionskontrollant inom ramen för föreskrifterna i 11:34

7 PL 11:34. eslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskrifterna i PL 10:11 och 11:35 och, efter förslag från byggherren besluta om en ny kontrollansvarig. 11:35 esluta att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten för tillträde enligt PL 11:8 eller när någon har underlåtit att utföra arbete eller vidta en åtgärd som har förelagts honom eller henne enligt 10:19, 21 eller :39 esluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning av kommunens plan- och bygglovtaxa. Avge yttrande inom plan- och bygglagens område till länsstyrelsen eller annan myndighet samt domstol. ed undantag av: 12:8-11 S,, S, a, yttranden i ärenden där nämnden fattat beslut b, yttrande till kommunstyrelsen, se punkten 2 allmänna bestämmelser kring delegering. c, yttrande i ärenden av principiell natur eller annars av större vikt, se allmänna bestämmelser kring delegering Plan- och byggförordningen esluta om föreläggande (utan vite) mot ägare till byggnader som inte fullgör sina skyldigheter ifråga om funktionskontroll av ventilationssystem. 5:1-7 och kap. 3 (samt PL 11:19-20) eslut att, om en anmälan av anmälningspliktig åtgärd enligt PF 6:5 är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr att anmälan kan komma att avvisas eller avgöras i befintligt skick. 6:10 eslut om särskild besiktning av hissar och andra motordrivna anordningar. 8:6 5:9 overkets föreskrifter eslut om längre besiktningsintervall enligt 3:18. eslut om anstånd med besiktning enligt 3:19. eslut om användningsförbud för hissar och andra motordrivna anordningar med tillämpning av bestämmelserna i 3:4-5. FS 1994:25 (H1) med senare ändringar

8 eslut om senareläggning av besiktningssynpunkt inom ramen för föreskrifterna i 4 (om det finns särskilda skäl). eslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt. eslut att medge mindre avvikelse från föreskrifterna om det finns särskilda skäl och byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt. FS 1991:36, 4 FS 1993:57 med senare ändringar FS 2010:28, EKS 7, 2 eslut om medgivande att anordning med smärre brister under vissa villkor får användas enligt punk 3.1. edgivande av längre besiktningsintervall och anstånd med besiktning enligt regler i punkt Utfärdande av besiktningsskylt vid beslut enligt punkt esluta om mindre avsteg enligt punkt 2.1. FS 1995 (H2-7) Fastighetsbildningsärenden Fastighetsbildningslagen (1970:988) Lagrum Delegat Rätt att vid samråd begära att ärendet hänskjuts till byggnadsnämnden för prövning. eslut att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt. 4:25-25a 5:3 tredje st. L L esluta att ansöka om fastighetsbestämning. 14:1a första st. 3-7 L Godkännande av förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmärkning. 15:11 L Avge yttrande gällande fastighetsbildning till lantmäteriet eller annan myndighet samt domstol. ed undantag av:, L a, yttranden i ärenden där nämnden fattat beslut b, yttrande till kommunstyrelsen, se punkten 2 allmänna bestämmelser kring delegering. c, yttrande i ärenden av principiell natur eller annars av större vikt, se allmänna bestämmelser kring delegering Förordning om fastighetsregister (2000:308) Lagrum Delegat

9 eslut om kvartersindelning och kvartersnamn 20 L Anläggningslag (1973:1149) Lagrum Delegat Företräda byggnadsnämnden vid samråd med lantmäterimyndigheten L Rätt att påkalla förrättning. 18 L Godkännande av beslut eller åtgärd. 30 L Ledningsrättslag (1973:1144) Lagrum Delegat Företräda byggnadsnämnden vid samråd med lantmäterimyndigheten. 21 L Godkännande av beslut eller åtgärd. 28 L Adressärenden Lag om lägenhetsregister (2006:378) Lagrum Delegat eslut om belägenhetsadress 10 L eslut om lägenhetsnummer 11 L ostadsanpassningsärenden Lag om bostadsanpassningsbidrag mm (1992:1574) Lagrum Delegat eslut om bostadsanpassningsbidrag upp till kronor. 6 7 eslut om bostadsanpassningsbidrag över kronor. 6 7 eslut om återställningsbidrag 11 Trafikärenden Trafikförordningen (1998:1276) Lagrum Delegat a) eddela föreskrifter. b) edgiva undantag för visst ändamål. c) esluta om parkeringstillstånd 10 kap 13:3 13:8 G iljöärenden iljöbalken (1998:808) Lagrum Delegat eslut i ärende om dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7:18 b

10 ärenden som ej innefattar byggande. esluta att låta förstöra föremål av personlig natur och låta avliva sällskapsdjur som innehas av privatpersoner för att förhindra spridning av allvarlig smittsam sjukdom. 9:15 esluta om avhjälpande åtgärder vid allvarliga miljöskador 10:14 eslut om villkor av mindre betydelse som domstol eller länsstyrelse 22:25 i beslut överlåtit till tillsynsmyndigheten att fastställa. I brådskande fall besluta om förelägganden och förbud med vite (över kr) eller förordna om rättelse på den felandes bekostnad att gälla omedelbart även om beslutet överklagas samt ansöka om verkställighet eller särskild handräckning. 26:9 26:14 26:17 26:18 O I brådskande fall besluta om förelägganden och förbud med vite (upp till kr) eller förordna om rättelse på den felandes bekostnad att gälla omedelbart även om beslutet överklagas samt ansöka om verkställighet eller särskild handräckning. 26:9 26:14 26:17 26:18 eslut att meddela föreläggande eller förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken och förordningar samt föreskrifter beslutade med stöd av miljöbalken skall efterlevas. eslut att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i egenskap av ägare till fastighet m.m. till inskrivningsmyndigheten för anteckning i inskrivningsregistret. 26:9 26:15 Förordna att beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas 26:25 eslut att debitera avgift enligt kommunens taxa för prövning och 27:1 tillsyn enligt miljöbalken. 4 och 5 Förordning (1998: 940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eslut att begära polishjälp som behövs för tillträde och åtgärder enligt 28:8 28 kap, 1 5 miljöbalken. Avge yttrande inom miljöbalkens område till länsstyrelsen eller annan myndighet samt domstol. ed undantag av:, a, yttranden i ärenden där nämnden fattat beslut b, yttrande till kommunstyrelsen, se punkten 2 allmänna bestämmelser kring delegering. c, yttrande i tillståndsärenden förutom vid kompletteringsremiss d, yttrande i ärenden av principiell natur eller annars av större vikt, se allmänna bestämmelser kring delegering Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) eslut i tillstånds- och anmälningsärende enligt förordningen

11 Förordning om miljösanktionsavgifter (2012:259) eslut om miljösanktionsavgift om högst kronor. Förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (2007:846) eslut i tillsyns- och anmälningsärenden gällande f-gaser Förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer (2008:245) eslut i ärende gällande kemiska produkter och biotekniska organismer. Avfallsförordning (2011:927) eslut i ärende om dispens från vad kommunfullmäktige föreskrivit i fråga om att transportera bort avfall Naturvårdsverkets föreskrifter (1997:2) och råd (2000:7) om spridning av kemiska bekämpningsmedel. eslut i ärenden om tillstånd för spridning av kemiska bekämpningsmedel Kommunala författningar Lokala hälsoskyddsföreskrifter Lagrum Delegat esluta om tillstånd att hålla vissa djur inom detaljplanerat område. esluta om dispens från föreskrifterna. Renhållningsordning för Älmhults kommun esluta i ärende om dispens enligt undantagsbestämmelserna i renhållningsordningen. Se även 15:18 i miljöbalken. Vattenskyddsföreskrifter meddelade av kommunfullmäktige esluta om tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna Tobaksärenden Delegationen nedan gäller tillsyn över efterlevnaden av 2 och 4 tobakslagen d v s begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus. Övriga bestämmelser i tobakslagen har annan myndighet i kommunen tillsyn över. Tobakslagen (1993:581) Lagrum Delegat eslut om föreläggande eller förbud 20 Livsmedelsärenden EG-förordning nr 882/2004 Lagrum Delegat

12 eslut om registrering av livsmedelsanläggning. Art 31.1 a och b eslut om godkännande av livsmedelsanläggning. Art 31.2 c eslut om villkorat godkännande av livsmedelsanläggning. Art 31.2.d eslut om tillfälligt upphävande av godkännande av livsmedels- Art 31.2 Anläggning e eslut om sanering eller andra åtgärder som anses nödvändiga för att se till att livsmedel är säkra eller att lagstiftningen följs. eslut om att begränsa eller förbjuda utsläppande av livsmedel på marknaden och import eller export av livsmedel. eslut om att övervaka och vid behov beordra att livsmedel återkallas, dras tillbaka från marknaden och/eller destrueras. eslut om tillstånd till att livsmedel används för andra ändamål än dem som de ursprungligen var avsedda för. I brådskande fall besluta om att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller delar av det berörda företaget under en lämplig tidsperiod. Art 54.2 a Art 54.2 b Art 54.2 c Art 54.2 d Art 54.2 e esluta om att tillfälligt återkalla anläggningens godkännande. Art 54.2 f esluta om åtgärder som avses i artikel 19 för sändningar från tredje- Art 54.2 länder. g esluta om andra åtgärder som anses vara motiverade. Art 54.2 h esluta om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds av bristande Art 28 efterlevnad av regelverket. Livsmedelslagen (2006:804) eddelande av föreläggande och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelser skall följas. eddelande av föreläggande och förbud enligt 22 eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, förenat med vite (över kr). eddelande av föreläggande och förbud enligt 22 eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, förenat med vite (upp till kr) O 23 esluta om omhändertagande av vara samt andra åtgärder under de villkor som förutsätts i paragrafen. 24

13 esluta om åtgärder som behövs för att spåra smitta och undanröja risk för smittspridning efter underrättelse från smittskyddsläkaren om att smitta sprids eller misstänks spridas genom livsmedel. 25 eslut om rättelse på den felandes bekostnad. 26 eslut om att begära hjälp av polismyndigheten för kontrollen. 27 Förordna om att beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. 33 Avge yttrande inom livsmedelslagens område till länsstyrelsen eller annan myndighet samt domstol. ed undantag av:, a, yttranden i ärenden där nämnden fattat beslut b, yttrande till kommunstyrelsen, se punkten 2 allmänna bestämmelser kring delegering. c, yttrande i ärenden av principiell natur eller annars av större vikt, se allmänna bestämmelser kring delegering Livsmedelsförordningen (2006:813) eslut om skyldighet för person som sysslar med livsmedelshantering att genomgå läkarundersökning vid misstanke om smitta. 8 eslut om godkännande och registrering av livsmedelsanläggning. 23 eslut om tillfälligt upphävande av godkännande av livsmedelsanläggning 24 Förordning om avgifter för offentlig kontroll (2006:116) eslut om inklassning av livsmedelsföretag vilken ligger till grund för årlig kontrollavgift. 5-6 eslut om att sätta ned eller efterskänka avgiften 10 esluta om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket. 11 esluta om avgift för godkännande och registrering Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:10) eslut om fastställande av provtagningspunkter samt frekvens av Normal respektive utvidgad kontroll av dricksvatten 11

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten FÖRFATTNING 1.3.4.1 Antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 59/14 Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar 2014-12-18 1 (13) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Avdelningen för Juridik Germund Persson Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar Underlaget avser gällande regler

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering

Byggnadsnämndens beslut om delegering DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Douglas Lindström Miljö- och stadsbyggnadschef 2012-01-11 Dnr 2012-0009 1 Byggnadsnämndens beslut om delegering Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-37 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-37 kommunallagen. Författningssamling Antaget av samhällsplaneringsnämnden: 2015-01-28 10 Samhällsplaneringsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna för delegering

Läs mer

Delegationsordning Byggnadsnämnden

Delegationsordning Byggnadsnämnden Delegationsordning Byggnadsnämnden Antagen av Byggnadsnämnden 2015-03-24 40 Reviderad 2015-08-25 108 Gäller fr.o.m. 2015-09-01 1 Innehållsförteckning Syfte... 3 Delegation... 3 Delegationsförbud... 4 Anmälan

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Plan- och byggnadsnämnden Fastställd av PBN 2011-10-04 113 Författning Ärende Delegat Anteckningar PBL 5 kap. PBL 5 kap. 2 och 5 Beslut om planbesked (om

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 2015-02-05 11 Bn 9 Dnr 2013/845 Delegationsrätt Beslut beslutar att med stöd av 6 kap 33 kommunallagen och 12 kap 6 plan- och bygglagen uppdra beslutanderätten enligt

Läs mer

Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning

Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning UPPDATERAD TOM NÄMNDEN MARS 2015 Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning Miljö- och bygglovsnämndens delegationsordning Antagen av miljö- och bygglovsnämnden den 3 februari 2015, 3 1 Ändringar i

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 1 Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning Delegationsordning enligt plan- och bygglagen (PBL), fastighetsbildningslagen m.m. Med MHLansvar avses servicehandläggare vid medborgarkontoret med ansvar

Läs mer

Delegering av Bygg- och miljönämndens beslutanderätt

Delegering av Bygg- och miljönämndens beslutanderätt Beslut i Bygg- och miljönämnden 2007-01-20, 11 Delegering av Bygg- och miljönämndens beslutanderätt Allmänna bestämmelser för delegering I följande slag av ärenden får enligt kommunallagen (6 kap 34 ),

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun. Översikt 1 (17)

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun. Översikt 1 (17) 1 (17) Översikt Delegationsordning Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vänersborgs kommun Antagen av MHN 2008-11-10, 125/08 A MILJÖBALKEN sid 4 A.1 ALLMÄNT Ändring beslut Avskrivning ärende Föreläggande och

Läs mer

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni 2011 45 Bilaga B Plan och byggfrågor Författning PBL 9 kap. Delegat PBL 9 kap. 2 första stycket 1 och 2 Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus

Läs mer

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-31 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Punkt Beslut Delegat Ändring

Punkt Beslut Delegat Ändring 6.1.6 Beslut om avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220) område 6.1.7 Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220)

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Fastställd av bygg- och trafiknämnden den 25 januari 2011, 21 1 INLEDNING 1.1 Rättslig reglering Enligt kommunallagen 6 kap. 34 får ärenden

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNING

DELEGATIONSORDNING FÖR VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNING Dnr A 2011/0011 DELEGATIONSORDNING FÖR VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNING Gäller fr.o.m. 2012-07-01 INNEHÅLL sidnr Beslut 1 1 Övergripande 1 2 Personalärenden 2 3 Avtal- och upphandlingsärenden

Läs mer

Delegeringsordning för Myndighetsnämnden

Delegeringsordning för Myndighetsnämnden Delegeringsordning för Myndighetsnämnden Innehållsförteckning Sidan Delegeringsordning för Myndighetsnämnden 3 Ärenden, bygglovsavdelningen 4 - Plan- och bygglagen och speciallagstiftning 5 Ärenden, miljöstaben

Läs mer

Delegationsordning för miljökontoret

Delegationsordning för miljökontoret 1 (17) Miljönämnden 2005-11-10 Dnr 2005-464 Delegationsordning för miljökontoret fastställd av miljönämnden den 7 december 2005 Besöksadress: Drottninggatan 45 Linköping, Postadress: Linköpings kommun,

Läs mer

Beslutanderätt och delegering

Beslutanderätt och delegering Antagen av kommunstyrelsen 14 januari 2011 3 Reviderat. av Kommunstyrelsen: 2011-02-08 28, 2011-03-15 39, 2013-05-28 77, 2013-12-10 141, 2014-02-07 17 Beslutanderätt och delegering Styrelsen Enligt 6 kap.

Läs mer

Delegationsordning. Delegationsordning för byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-02-26

Delegationsordning. Delegationsordning för byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-02-26 Delegationsordning Delegationsordning för byggnads- och miljöskyddsnämnden BMN 2014/0013 2014-02-26 Detta är byggnads- och miljöskyddsnämndens delegation av beslutanderätt till förvaltningschef för bygg-

Läs mer

Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden. Förtydligande av delegeringsordning. MBN Dnr 2015/1161. Ärendebeskrivning

Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden. Förtydligande av delegeringsordning. MBN Dnr 2015/1161. Ärendebeskrivning Förslag till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden Datum 2016-06-01 Handläggare Rolf Englesson MBN Dnr 2015/1161 Förtydligande av delegeringsordning Ärendebeskrivning Det finns ett behov av att förtydliga

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG 2011-05-11 Förtydligad 2015-06-04 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar miljö-

Läs mer

DELEGATIONSORDNING BYGG

DELEGATIONSORDNING BYGG DELEGATIONSORDNING BYGG MILJÖ- OCH BYGGNÄMND ANTAGEN 2012-12-05 145 REVIDERAD 2013-02-06 10 2015-02-11 7 2015-12-16 234 2016-12-08 261 Sidan 2 av 12 Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap

Läs mer

Förslag till ny delegationsordning för plan- och bygglagens verksamhetsom rade

Förslag till ny delegationsordning för plan- och bygglagens verksamhetsom rade SODERTALJE KOMMUN 2011-10-18 Tja nstes krivelse Dnr Dnr 2011-02097-002 Kontor Samhallsbyggnadskontoret Handlaggare Vuorio-Strid Stadsbyggnadsnämnden Kommundelsnämndema Enhöma, Hölö-Mörkö, Järna och Vårdinge-

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar 2016-09-01 1 (12) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Avdelningen för Juridik Germund Persson Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar Underlaget avser gällande regler

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering för ärendet som behandlas med plan- och bygglagen (1987:10)

Byggnadsnämndens beslut om delegering för ärendet som behandlas med plan- och bygglagen (1987:10) 2013-08-29 274 BILAGA A 1 (8) s beslut om delegering för ärendet som behandlas med plan- och bygglagen (1987:10) Med stöd av 6 kap 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar byggnadsnämnden

Läs mer

Avser ärenden enligt plan- och bygglagen inkomna före den 2 maj 2011. 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN

Avser ärenden enligt plan- och bygglagen inkomna före den 2 maj 2011. 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN Avser ärenden enligt plan- och bygglagen inkomna före den 2 maj 2011. 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN fastställda av miljö- och samhällsnämnden den 15 januari

Läs mer

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun

Delegationsordning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 1/2012 Delegationsordning Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Antagen 2012-02-14 av miljö- och hälsoskyddsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och planavdelningarna

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och planavdelningarna Sida 1 av 19 Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och planavdelningarna Sida 2 av 19 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR DELEGERINGEN... 4 1.2. DELEGATER I GRUPP:...

Läs mer

1 DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN

1 DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN 230/2015 BN-bilaga 21/15, KFS 2015:28. 2015-10-07 1 (11) 1 DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I Med stöd av 6 kap. 33-34 och 36 kommunallagen (1991:900), KL, och 12 kap. 6 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL SID 1(10) Stadsbyggnadsnämndens delegeringsordning Bilaga 1 Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL (påbörjade före den 2 maj 2011) Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel

Läs mer

Delegeringsordning för miljönämnden

Delegeringsordning för miljönämnden Delegeringsordning för miljönämnden Reviderad av miljönämnden 2015-10-05, 47, dnr MN 2015/3 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Delegeringsordning för miljönämnden...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:900 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning träder i kraft 2 maj Gamla lagstiftningen Nya lagstiftningen PBL 1987:10 + BVL 1994:847 PBF 1987:383 + BVF 1994:1215 +

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197 205-0-08 BYGGLOVSTAXA 205 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 204-2-5-97 För år 205 är milliprisbasbeloppet 44,5 kr och justeringsfaktorn

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

Utgivare: Byggnadsnämnden Gäller från: Antagen av BN 233, , reviderad BN 124, Dnr 2015/4457

Utgivare: Byggnadsnämnden Gäller från: Antagen av BN 233, , reviderad BN 124, Dnr 2015/4457 Delegationsordning för byggnadsnämnden Utgivare: Byggnadsnämnden Gäller från: 2016-07-01 Antagen av BN 233, 2015-12-02, reviderad BN 124, 2016-06-15 Dnr 2015/4457 Med stöd av kommunallagen 6 kap. 33 37

Läs mer

INNEHÅLL. A Villkor och instruktioner A 1. B Organisation och personal B1-2. D Allmänna ärenden, ekonomi D 1. F Plan- och bygglagen F 1 8

INNEHÅLL. A Villkor och instruktioner A 1. B Organisation och personal B1-2. D Allmänna ärenden, ekonomi D 1. F Plan- och bygglagen F 1 8 2011-03-15 1 (37) BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 2007 INNEHÅLL SID A Villkor och instruktioner A 1 B Organisation och personal B1-2 C Allmänna ärenden och upphandling C 1 2 D Allmänna ärenden,

Läs mer

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 2015 Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 Knivsta Kommun 2015-03-12 Handläggare: Christofer Mattsson BMN 2015/19 Bygg- och miljönämndens tillsynsplan enligt plan- och bygglagen för 2015 Tillsyn

Läs mer

Delegationsordning för byggnadsnämnden i Mora och byggnadsnämnden i Orsa.

Delegationsordning för byggnadsnämnden i Mora och byggnadsnämnden i Orsa. 2011-05- 17 Delegationsordning för byggnadsnämnden i Mora och byggnadsnämnden i Orsa. Gäller för ärenden inkomna från och med den 2 maj- 2011 Antagen av byggnadsnämnden i Mora 2011-06- 09, 152 Antagen

Läs mer

Ny delegationsordning för bygglovenhetens verksamhetsområde

Ny delegationsordning för bygglovenhetens verksamhetsområde 1 (3) Ärende 8 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-09-19 Stadsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Ny delegationsordning för bygglovenhetens verksamhetsområde Diarienummer: SBN-2017-01824 Sammanfattning av

Läs mer

I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02

I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02 Sammanfattning av ändringar I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02 1 1 KAP. Nya definitioner, exempel Sammanhållen bebyggelse Ändring Tillbyggnad Ombyggnad Kommunens planmonopol kvar! 2 2 KAP. Allmänna och enskilda

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27 2(36) Innehållsförteckning 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 17 Ekonomiuppföljning mars prognos 2015 4 18 Förelägganden, uppföljning 5 19 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

Frågor och svar. Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen.

Frågor och svar. Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen. Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen. Blir det några ändringar kring byggherrens ansvar?...

Läs mer

Delegationsordning. - Byggnadsnämnden -

Delegationsordning. - Byggnadsnämnden - 1 (12) Dnr BYN 2016/30 Delegationsordning - Byggnadsnämnden - Kommunfullmäktige har i beslut 2015-08-31 138, antagit reglemente för byggnadsnämnden. I reglementets inledning framgår att reglementet gäller

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik. Fastställd av BN 28 Den 26 februari 2014 Sida Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 1 av 19

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik. Fastställd av BN 28 Den 26 februari 2014 Sida Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 1 av 19 Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 1 av 19 Bilaga A Byggnadsnämnden 2014-02-26 28 Delegeringsordning för BYGGNADSNÄMNDEN Ersätter BN 28/2013 Utbytt den Sign 2 av 19 Delegeringsordningen som instruktion

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Lov- och byggprocessen 4 Vad är bygglov? 5 Intervju med Magnus Olsson 6 Vad är syftet med bygglov? 7 Vad är nyttan med bygglov? 8 Olika typer av ärenden

Läs mer

HF om stor. påverkan på stadseller. landskapsbilden. landskapsbilden. Stor skylt, stor vepa 20 m 2 100 200. Skylt, vepa 20 m 2 20 60

HF om stor. påverkan på stadseller. landskapsbilden. landskapsbilden. Stor skylt, stor vepa 20 m 2 100 200. Skylt, vepa 20 m 2 20 60 Tabell 17 Bygglov för skyltar Prövning skall ske som för byggnader Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. Avgift = HF x mpbb x N Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan 2016 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden

Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden 1(20) PBN-2014-0040 Delegationsordning för Plan- och byggnadsnämnden Antagen 28 januari 2015 Reviderad 26 mars 2015 77 2(20) Innehållsförteckning 1 Kommunallagens samt plan- och bygglagens regler om delegering

Läs mer

Promemoria. Vissa plan- och byggfrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemoria. Vissa plan- och byggfrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll S2013/4714/PBB Promemoria Vissa plan- och byggfrågor Promemorians huvudsakliga innehåll Plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft 2011 och ersatte då den tidigare lagen (1987:10) med samma namn. Boverket

Läs mer

Delegationsordning

Delegationsordning SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-01-10 SID 1 (10) SBN/2013:28 TJÄNSTESKRIVELSE ionsordning 2013-01-21 Sammanfattning Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår ändringar i nämndens delegationsordning

Läs mer

Strålskyddslag i sin lydelse 2004-06-01 (SFS 1988:220 med ändringar t.o.m. SFS 2004:456 införda)

Strålskyddslag i sin lydelse 2004-06-01 (SFS 1988:220 med ändringar t.o.m. SFS 2004:456 införda) SFS 1988:220 Strålskyddslag i sin lydelse 2004-06-01 (SFS 1988:220 med ändringar t.o.m. SFS 2004:456 införda) Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser 1 Syftet med denna lag

Läs mer

Övergripande best., 11 kap 5 PBL

Övergripande best., 11 kap 5 PBL Övergripande best., 11 kap 5 PBL En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Du behöver lämna in en anmälan när du ska: göra ändringar som berör konstruktioner, göra ändringar som påverkar planlösning väsentlig ändra hissar,

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Reglemente för Bygg- och Miljönämnden

Reglemente för Bygg- och Miljönämnden REGLEMENTE 1 (6) Reglemente för Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-11 92 Dnr 2006.195 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden skall fullgöra

Läs mer

REMISS OM EN NY PLAN- OCH BYGGLAG M2009/2171/R

REMISS OM EN NY PLAN- OCH BYGGLAG M2009/2171/R Vår ref Verksamhetsutskottet för Miljö, Teknik och Kvalitet Per Lilliehorn Miljödepartementet 103 33 Stockholm Er ref REMISS OM EN NY PLAN- OCH BYGGLAG M2009/2171/R Byggherrarna är en intresseförening

Läs mer

Strålskyddslag (1988:220)

Strålskyddslag (1988:220) 1 of 5 27/09/2010 12:56 SFS 1988:220 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1988-05-19 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:889 Strålskyddslag

Läs mer

m fastställa reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, Bilaga KS 2013/9/6.

m fastställa reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, Bilaga KS 2013/9/6. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 14 (24) Sammanträdesdatum 2013-11-26 308 för kommunstyrelsen_ Dnr 2013/24 INLEDNING Reviderad delegationsordning. Beredning Bilaga KS 2013/9/6, reviderad delegationsordning

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap kommunallagen. Författningssamling Antaget av samhällsplaneringsnämnden: 2016-02-24 27 Samhällsplaneringsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna för delegering

Läs mer

Byggnadsnämndens. delegationsförteckning

Byggnadsnämndens. delegationsförteckning 1(20) Kontoret för samhällsbyggnad BN/2015:44 Byggnadsnämndens delegationsförteckning Nivå: Styrdokument för byggnadsnämnden Antagen: Byggnadsnämnden den 24 mars 2015 19 Reviderad: Giltig t.o.m.: 2015-12-31

Läs mer

Byggnadsnämndens. delegationsförteckning

Byggnadsnämndens. delegationsförteckning 1(20) Kontoret för samhällsbyggnad BN/2014:228 Byggnadsnämndens delegationsförteckning Giltig från och med 2014-07-02 Nivå: Styrdokument för byggnadsnämnden Antagen: Byggnadsnämnden den XX XX XX Reviderad:

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Plan-, mät- och bygglovtaxa

Plan-, mät- och bygglovtaxa STADSBYGGNADSKONTORET 2011-02-09 Dnr SBN 272/2010-04 Plan-, mät- och bygglovtaxa Gäller fr.o.m. 2011-05-02 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-03-21 Fr.o.m. 2012-07-01 gäller G =425 kronor SBN 2012-05-15

Läs mer

2015-09-24. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist (PF) Kjell Carlström (PF)

2015-09-24. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist (PF) Kjell Carlström (PF) 1( 18) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 15.52 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Boel Rosdahl (S) Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist

Läs mer

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa TAXA nya PBL 211 Delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Planering, byggande och strandskydd i Trosa Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 211-3-23 Godkänd av kommunstyrelsen 211-6-8 Fastställd av

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2014-10-21 1 (31) Plats: Munkfors, kommunhuset Tid: Klockan 08.30 09.40 Avser : 70-88 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Ej tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Maria Norell (S), ordförande

Läs mer

Byggnadsnämndens delegeringsregler

Byggnadsnämndens delegeringsregler www.hassleholm.se S Byggnadsnämndens delegeringsregler Reglemente Antagen av Byggnadsnämnden 1995-06-13. Gällande från och med 1995-07-01 och svidare Reviderad 1996-02-13, 2000-11-14, 2001-02-13 samt 2003-11-11

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Regelsamling för byggande, BBR 2008 Del 2, Boverkets byggregler, BBR

Regelsamling för byggande, BBR 2008 Del 2, Boverkets byggregler, BBR 232 Regelsamling för byggande, BBR 2008 Del 2, Boverkets byggregler, BBR Utdrag ur plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordning (1987:383), PBF Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på

Läs mer

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus.

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus. Inkom Diarienr ANSÖKAN bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov Obs! Obligatoriska fält Fastighet och sökande Fastighetsbeteckning Datum Fastighetsägare om annan än sökanden Fastighetens adress Telefon:

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 1 (14) Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 1 (14) Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING Reviderad av kultur- och fritidsnämnden 2010-04-19, 40, att gälla från och med 2010-05-01 1 (14) INNEHÅLL INLEDNING...3 Delegationsförteckning...3 Vad kan

Läs mer

Lathund. för fribyggare i Lunds kommun

Lathund. för fribyggare i Lunds kommun Lathund för fribyggare i Lunds kommun 2 När händer vad? Att köpa en fribyggartomt är ett stort beslut som man kanske fattar bara en gång i livet. För att hjälpa dig och underlätta din planering har vi

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning för myndighetsbeslut

Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning för myndighetsbeslut Dnr 2011-06139 2011-04-11 Stadsbyggnadsnämndens delegationsordning för myndighetsbeslut Stadsbyggnadsnämndens beslut Med stöd av 6 kap 33-34 och 36 kommunallagen (1991:900) och 12 kap 6 plan- och bygglagen

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 24 mars 2015 kl. 08:30 10:50.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 24 mars 2015 kl. 08:30 10:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 24 mars 2015 kl. 08:30 10:50. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Delegationsordning för överförmyndarnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Att bygga på prickad mark

Att bygga på prickad mark Att bygga på prickad mark Önskemål om att placera Friggebod eller Attefallshus etc närmare tomtgräns än 4,5 m kommer upp med jämna mellanrum. När det gäller att inkräkta på avståndet 4,5 m mot väg, gata,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN

DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antagna av Byggnadsnämnden 2009-12-15 139. Gällande från och med 2009-12-16. Delegationsbeslut har samma status som ett nämndsbeslut och därför är det viktigt att

Läs mer

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79

Delegationsordning. Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2012-11-29, 94. Diarienummer VON12/112. Reviderad 2013-01-24 VON 7. Diarienummer VON14/79 ionsordning, 94 Diarienummer VON12/112 Reviderad 201-01-24 VON 7 Diarienummer VON14/79 Reviderad 2014-09-04 VON 59 2 Använda förkortningar i delegationslistan KL Kommunallagen (1991:900) OoS Offentlighets-

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för Bygg- och miljönämnden Antagen av Bygg- och miljönämnden den 19 maj 2011, 30 Innehållsförteckning Delegationer... 3 A. Allmänna ärenden... 4 B. Ärenden inom Miljöbalkens och Livsmedelslagens

Läs mer

TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN

TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011:22 TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN Fastställd av kommunfullmäktige 2011-04-27, reviderad 2011-08-29 Gäller fr. o m 2011-05-02 Inledning Avgifterna enligt

Läs mer

Delegationsordning. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Delegationsordning. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Fastställd av byggnadsnämnden Framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2016-12-07 Gäller 161207-tv Ärendenr BN 2015/50 Version 2.0 Region Gotland Besöksadress Visborgsallén

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Delegationens innebörd Kommunfullmäktige får, enligt 3 kap 10 kommunallagen, uppdra åt en nämnd att i kommunfullmäktiges ställe besluta i ett

Läs mer

Riktlinje för vård av byggnader och tomter i Strömsunds kommun

Riktlinje för vård av byggnader och tomter i Strömsunds kommun Titel: Riktlinje för vård av byggnader och tomter 1 (5) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: MBN 2015-12-17, 107 Uppdateras: 2018 Riktlinje för vård av byggnader och tomter

Läs mer

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras.

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras. 21 Dnr 2015/BN 0003 92 Information 1. Informationen och redovisningen noteras. Översiktsplanerare Carolina Fintling Rue informerar om förslaget till ny översiktsplan och bygglovchef Martin Fahlman informerar

Läs mer

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Gäller f o m 2011-07-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13 Innehållsförteckning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

Översiktsplan. Utställning. Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini

Översiktsplan. Utställning. Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini Plan- och bygglagen i din vardag Plan och bygglagen är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Som medborgare

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutade av kommunstyrelsen den 4 mars 1996, 54. Tillägg beslutat av kommunstyrelsen den 7 oktober 1996, 161. Ändringar och tillägg beslutade av kommunstyrelsen

Läs mer

Nya PBL Vindkraftsstödet. Anette Löfgren, Emma Franzén

Nya PBL Vindkraftsstödet. Anette Löfgren, Emma Franzén Nya PBL Vindkraftsstödet Anette Löfgren, Emma Franzén Proposition 2009/10:170 En ny lag utifrån förslag från: PBL-kommittén (Får jag lov?) - 2005 Byggprocessutredningen (Bygg helt enkelt!) - 2008 Klimat-

Läs mer

Utöver vad som dels föreskrivs om nämnder i kommunallagen, dels föreskrivs i speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som dels föreskrivs om nämnder i kommunallagen, dels föreskrivs i speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. FÖRFATTNINGSSAMLING (3.2.1) Antagen av Kommunfullmäktige 2010-12-16 153 (KS/2010:1162) Reviderad av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-21 37 (MBN/2011:24) Sid 1 (5) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Läs mer

Vad kostar bygglovet? 2014

Vad kostar bygglovet? 2014 DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Vad kostar bygglovet? 2014 Här nedan visas exempel på avgifter på de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. en

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN

DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2010:33 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2010:34 DELEGATIONSORDNING FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I HÖGANÄS KOMMUN Delegering enligt plan- och bygglagen (1987:10) och speciallagstiftning

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2013-08-13, kl 8.00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-08-12 om du inte kan justera. 1 (8) Datum 2013-07-30 Ärende Bil. Beslutsförslag

Läs mer