Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen."

Transkript

1 Granskning Revisionsrapport Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7.docx

2 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse 2 7. Metod 2 8. Projektorganisation 2 9. Förändringar i organisationen Sker ärendehantering och handläggning av bygglovsansökningar i enlighet med lagstiftningen? Har befintliga mallar och checklistor som tydliggör vilken information som måste finnas med i samtliga handlingar i ett bygglovsärende reviderats? Har verktyg skapats för att möjliggöra till elektronisk uppföljning av byggkontorets handläggningstider? Har det säkerställts att kundnöjdheten systematiskt följs upp? docx

3 1. Sammanfattning Vi har av s revisorer fått i uppdrag att genomföra en uppföljande granskning av detaljplan- och byggprocessen. Bakgrunden till detta är den kritik som riktades mot Bygg- och miljönämnden i en revisionsrapport från september Syftet med denna granskning har varit att undersöka om det vidtagits några åtgärder med anledning av revisionsrapportens kritik. Det har sedan förra revisionsrapporten skett smärre förändringar på Samhällsbyggnadsenheten. Samhällsbyggnadskontoret har bytt namn till Tekniska kontoret. Det har också skett personella förändringar på Byggkontoret. En bygglovsassistent har tagits bort, nämndsekreteraren har numera en heltidstjänst och bygginspektören köps in från Örkelljunga kommun. Den kritik/rekommendationer som framfördes i förra revisionsrapporten var följande: Bygg- och miljönämnden bör säkerställa att ärendehantering och handläggning av bygglovsansökningar sker i enlighet med lagstiftningen. Bygg- och miljönämnden bör revidera befintliga mallar och checklistor som tydliggör vilken information som måste finnas med i samtliga handlingar i ett bygglovsärende. Bygg- och miljönämnden bör skapa verktyg för att möjliggöra till elektronisk uppföljning av byggkontorets handläggningstider. Bygg- och miljönämnden bör säkerställa att kundnöjdheten systematiskt följs upp. Vi kan konstatera att ingenting har gjorts för att uppfylla punkterna ovan. Anledningen till detta uppges av enhetschefen vara resursbrist. 2. Bakgrund 3. Syfte Vi har av s revisorer fått i uppdrag att följa upp granskningen av detaljplan- och bygglovsprocesserna som rapporterades i september år Syftet med granskningen har varit att följa upp kritiken som framfördes i tidigare granskning. Denna kritik/rekommendationer var enligt nedan. Bygg- och miljönämnden bör säkerställa att ärendehantering och handläggning av bygglovsansökningar sker i enlighet med lagstiftningen. Bygg- och miljönämnden bör revidera befintliga mallar och checklistor som tydliggör vilken information som måste finnas med i samtliga handlingar i ett bygglovsärende docx 1

4 Bygg- och miljönämnden bör skapa verktyg för att möjliggöra till elektronisk uppföljning av byggkontorets handläggningstider. Bygg- och miljönämnden bör säkerställa att kundnöjdheten systematiskt följs upp. 4. Avgränsning Granskningen har omfattat uppföljning av tidigare granskning. Avsteg från projektplanen har skett i form av att stickprov ej har genomförts. Anledningen till detta framgår av rapporten. 5. Revisionskriterier Vi har bedömt om det har vidtagits några åtgärder med anledning av tidigare genomförd granskning. 6. Ansvarig nämnd/styrelse Granskningen har avsett kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden under vilken samhällsbyggnadsenheten lyder. 7. Metod Rapporten är saklighetsgranskad av Johanna Perlau, chef för samhällsbyggnadsenheten. Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument (Revisionsrapport 1/2013 och Kartläggning av samhällsbyggnadsenheten 2014, dnr ) Intervju med chefen för samhällsbyggnadsenheten 8. Projektorganisation Granskningen har genomförts av Göran Andersson, konsult. Vid intervjun har även Tord Sturesson, 1:e vice ordförande i revisionen, deltagit. 9. Förändringar i organisationen Sedan tidigare granskning har organisationen förändrats något. Nedanstående bild visar hur organisationen såg ut tidigare. Nuvarande organisation är i princip oförändrad men Samhällsbyggnadskontoret har bytt namn till Tekniska kontoret docx 2

5 Byggkontoret Miljökontoret Samhällsbyggnadsenheten Samhällsbyggnadskontoret Även personellt har det skett förändringar. Tidigare fanns det på byggkontoret två planarkitekter, en bygglovshandläggare, en bygginspektör samt en bygglovsassistent som tillika var nämndssekreterare. Bygginspektören finns inte längre i organisationen utan tjänsten köps av Örkelljunga kommun. Tjänsten som bygglovsassistent som tillika var nämndssekreterare har och upphört och ersatts av en nämndssekreterare på heltid. Den nya organisationen består alltså av två planarkitekter, en bygglovshandläggare och en nämndssekreterare. 10. Sker ärendehantering och handläggning av bygglovsansökningar i enlighet med lagstiftningen? Revisionsfrågan var tänkt att besvaras genom stickprov, precis som i tidigare granskning. Vid intervjun med chefen för Samhällsbyggnadsenheten framgick att det inte vidtagits några åtgärder varför detta moment i granskningen utgick. Tidigare granskning påvisade brister i handläggningen och dessa finns fortfarande kvar. Anledningen till att inga förändringar har gjorts är resursbrist inom Byggkontoret, säger chefen för Samhällsbyggnadsenheten. Resursbristen beror på att det finns ett stort antal gamla ärenden som inte är avslutade och som måste avslutas korrekt. Det handlar om ett större resursbehov under en period för att ta sig igenom dessa gamla ärenden. I övrigt bedöms resurserna för att klara av löpande ärenden som tillräckliga. Antalet oavslutade ärenden som ligger i systemet uppgår till ca 2800 st. De äldsta är från år Resursbristen inom Byggkontoret beskrivs i Kartläggning av samhällsbyggnadsenheten med diarienummer Av kartläggningen framgår att det finns ca 2800 oavslutade ärenden. En del av dessa är ända från år En bedömning är att det behövs en heltidstjänst under ett år för att beta av dessa. Vi rekommenderar att Samhällsbyggnadsenheten åtminstone ges denna tillfälliga förstärkning. I annat fall kommer troligen enheten att även fortsättningsvis bryta mot lagen docx 3

6 11. Har befintliga mallar och checklistor som tydliggör vilken information som måste finnas med i samtliga handlingar i ett bygglovsärende reviderats? Frågan ställdes till chefen för Samhällsbyggnadskontoret. Svaret är nej. Det har inte gjorts några revideringar av befintliga mallar och checklistor som tar hänsyn till ny lagstiftning. Återigen hänvisas till bristande resurser inom enheten. Mallar och checklistor är viktiga och bidrar till en högre effektivitet såväl som till säkrare hantering. Återigen blir rekommendationen att förstärka resurserna på Samhällsbyggnadsenheten för att komma ikapp så att arbetet kan organiseras mer strukturerat och på så vis bli effektivare i framtiden. 12. Har verktyg skapats för att möjliggöra till elektronisk uppföljning av byggkontorets handläggningstider? Det har inte tagits fram verktyg för att möjliggöra elektronisk uppföljning av Byggkontorets handlingar. Förklaringen är resursbrist. Nuvarande ärendehanteringssystem stöder inte registrering när en ansökan är fullständig. Det går alltså inte att utläsa ur systemet när de lagstadgade 10 veckornas handläggningstid startar. Rekommendationen från tidigare granskning kvarstår. 13. Har det säkerställts att kundnöjdheten systematiskt följs upp? På grund av resursbrist har inga åtgärder vidtagits sedan tidigare granskning. Vi delar Ernst & Youngs uppfattning att kontinuerliga undersökningar av kundnöjdheten leder till att verksamheten kan följa upp om vidtagna åtgärder för att förbättra verksamheten får effekt gentemot de sökande. Vi rekommenderar att en systematisk kundundersökning etableras. Troligen är det dock inte Samhällsbyggnadsenheten som ska ansvara för denna. Nöjda kunder är relevant för samtliga verksamheter i kommunen varför ansvaret för denna typ av frågor bör skötas centralt i kommunen av någon som är utbildad i detta, kan ställa rätt frågor och kan analysera resultatet för att sedan återkoppla till respektive verksamhet i kommunen docx 4

7 KPMG, dag som ovan Göran Andersson Konsult docx 5

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar 2015-01-20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte och revisionsfrågor... 4 1.3 Revisionskriterier... 5 1.4 Metod och genomförande... 5 2 Organisation

Läs mer

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12 Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar.

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar Revisionsrapport 7/2014 Uppföljning av tidigare granskningar Södertälje kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Syfte och revisionsfrågor...2 1.2 Revisionskriterier...2 1.3 Metod...2 1.4 Avgränsning...2 2

Läs mer

Västerviks kommun. Revisionsrapport. Basgranskning av Miljö- och byggnadsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll. www.pwc.

Västerviks kommun. Revisionsrapport. Basgranskning av Miljö- och byggnadsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll. www.pwc. www.pwc.com/se Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Pär Sturesson Basgranskning av Miljö- och byggnadsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll Certifierade kommunala revisorer September

Läs mer

Granskning av handläggningen av bygglovsärenden

Granskning av handläggningen av bygglovsärenden Revisionsrapport Granskning av handläggningen av bygglovsärenden Trelleborgs kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga 1 1.3 Metod och

Läs mer

Förstudie avseende kundtjänstfunktionen inom Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Förstudie avseende kundtjänstfunktionen inom Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Revisionsrapport Förstudie avseende kundtjänstfunktionen inom Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Hanna Franck Larsson David Emanuelsson Göran Persson- Lingman Förstudie avseende

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2012. Eslövs Kommun. Uppföljning av 2010 års granskningar

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2012. Eslövs Kommun. Uppföljning av 2010 års granskningar Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2012 Eslövs Kommun Uppföljning av 2010 års granskningar Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och avgränsning... 2 1.3.

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5 Granskning av ärendehanteringsprocessen inom Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6.

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012. Alingsås Kommun. Löpande granskning 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna 12 december 2012 Alingsås Kommun Löpande granskning 2012 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Granskningsansats... 2 2. Iakttagelser

Läs mer

Granskning av Fokusprojektet

Granskning av Fokusprojektet Revisionsrapport Granskning av Fokusprojektet Nyköpings kommun Februari 2009 Ove Axelsson Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida

Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida Trelleborgs kommun Gabriella Fredriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda

Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Ersättningar och arvoden till förtroendevalda Revisionsrapport KPMG AB Karlstad 29 november Antal sidor: 18 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Bakgrund 5 3. Syfte 5 4. Avgränsning 5 5. Revisionskriterier

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida Svedala kommun Granskning av kommunens externa hemsida Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 6 3.1 Användbarhet... 6 3.2

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av hantering av bygglovsansökningar. Eslövs kommun. Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult

Revisionsrapport. Granskning av hantering av bygglovsansökningar. Eslövs kommun. Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Revisionsrapport Granskning av hantering av bygglovsansökningar Eslövs kommun Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

R EVISIONSRAPPORT NR 3/2007. Granskning av verksamheten inom miljökontoret. Svalövs kommun

R EVISIONSRAPPORT NR 3/2007. Granskning av verksamheten inom miljökontoret. Svalövs kommun R EVISIONSRAPPORT NR 3/2007 Granskning av verksamheten inom miljökontoret Svalövs kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2007 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1

Läs mer

Granskning avseende redovisning av statliga projektmedel-/anslag samt avsättningar inom Regionutvecklingsnämnden

Granskning avseende redovisning av statliga projektmedel-/anslag samt avsättningar inom Regionutvecklingsnämnden Februari 2014 Johan Rasmusson, Harald Jagner, Pernilla Lihnell och Maria Berglund Granskning avseende redovisning av statliga projektmedel-/anslag samt avsättningar inom Regionutvecklingsnämnden Innehåll

Läs mer

Avgiftsuttag och intern styrning och kontroll avseende geografisk information och fastighetsinformation

Avgiftsuttag och intern styrning och kontroll avseende geografisk information och fastighetsinformation 1 Avgiftsuttag och intern styrning och kontroll avseende geografisk information och fastighetsinformation Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Lantmäteriet (LM) granskat avgiftsuttag

Läs mer

Granskning av livsmedelstillsyn

Granskning av livsmedelstillsyn Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2013 Granskning av livsmedelstillsyn Sundbybergs stad Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte...

Läs mer