Revisionsrapport. Granskning av hantering av bygglovsansökningar. Eslövs kommun. Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Granskning av hantering av bygglovsansökningar. Eslövs kommun. Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av hantering av bygglovsansökningar Eslövs kommun Juni 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning Inledning Bakgrund Revisionsfråga Material Iakttagelser Organisation och verksamhet Finns mål och riktlinjer framtagna för handläggning av bygglov? Bedömning och rekommendationer Behandlar målen/riktlinjerna hantering av klagomål, styrning av handläggningstid och säkerställande av rättsäkerhet? Bedömning och rekommendationer Sker uppföljning av de mål som finns och hur används resultatet av uppföljningarna? Bedömning Genomförs kundundersökningar och/eller jämförelser med andra kommuner? Bedömning och rekommendationer...9

3 1 Sammanfattande bedömning De förtroendevalda revisorerna i Eslövs kommun har givit PricewaterhouseCoopers uppdraget att granska miljö- och samhällsbyggnadsnämndens handläggning av bygglovsärenden. Granskningens revisionsfråga har varit: Säkerställer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden en tillfredsställande handläggning av bygglovsärenden utifrån effektivitet och säkerhet? Den sammantagna bedömningen är att detta inte säkerställs på ett tillfredsställande sätt. Nämnden bedöms ha otillfredsställande rutiner som inte säkerställer att handläggningen av bygglovsärenden sker effektivt. Bedömningen grundar sig på att det inte i tillräckligt stor utsträckning finns dokumenterade mål och riktlinjer för bygglovshantering. Därtill görs det heller inga strukturerade analyser av verksamhetens effektivitet, i form av kundundersökningar och jämförelser av bygglovsstatistik, Utifrån granskningsresultaten rekommenderas miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att: ta fram mät- och uppföljningsbara mål för handläggningen av bygglov i sina kommande måldokument Exempelvis skulle nämnden kunna sätta upp mål för handläggningstider för de bygglov som inte avser företag ta fram riktlinjer för bygglovshantering. Bland annat för att få underlag för att kunna effektivisera rutiner och arbetssätt se över delegationsordningens tolkningsutrymme avseende förändring av en byggnads ändamål genomföra återkommande kundundersökningar. Förslagsvis kan en enkät skickas ut tillsammans med bygglovet periodiskt jämföra bygglovsverksamhetens statistik med andra kommuners De rutiner som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har för att säkerställa att handläggningen av bygglovsärenden sker rättssäkert bedöms tillfredsställande. Bedömningen baseras på att det både finns muntliga och dokumenterade rutiner för att säkerställa rättsäkerheten. Det finns emellertid utrymme för förbättringar. Utifrån granskningsresultaten rekommenderas miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att: dokumentera rutinerna för hantering av klagomål och säkerställande av rättsäkerhet. öka antalet kontrollmoment i den interna kontrollplanen. Exempelvis skulle kontrollplanen kunna inkludera kontrollmoment som avgift och genomströmningstid. öka medarbetarnas involvering i arbetet med den interna kontrollen. Exempelvis genom att medarbetarna får vara med i framtagandet av den interna kontrollplanen och/eller utföra några kontrollmoment. 1

4 2 Inledning 2.1 Bakgrund I Plan- och bygglagen (PBL) anges när bygglov och bygganmälan krävs. Där finns också regler om tillsyn och kontroll. Bygglov krävs för att uppföra nya byggnader och anläggningar. Vidare krävs bygglov också i vissa fall för andra åtgärder, såsom vid byte av takbeläggning och när nya fönster ska tas upp. Bygglovet omfattar en prövning av platsens lämplighet eller åtgärdens förenlighet med detaljplanen. Bygganmälan krävs när byggnad eller installation uppförs eller ändras. De förtroendevalda revisorerna i Eslövs kommun har givit PricewaterhouseCoopers uppdraget att granska miljö- och samhällsbyggnadsnämndens handläggning av bygglovsärenden. 2.2 Revisionsfråga Säkerställer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden en tillfredsställande handläggning av bygglovsärenden utifrån effektivitet och säkerhet? Frågeställningar till förvaltningen: Finns mål och riktlinjer framtagna för handläggning av bygglov? Behandlar målen/riktlinjerna hantering av klagomål, styrning av handläggningstid och säkerställande av rättsäkerhet? Sker uppföljning av de mål som finns och hur används resultatet av uppföljningarna? Genomförs kundundersökningar och/eller jämförelser med andra kommuner? 2.3 Material Materialet består både av skriftliga (styrdokument) och muntliga källor(intervjuer). De granskade styrdokumenten utgörs bland annat av befintliga mål och riktlinjer för handläggningen av bygglovsärenden. Intervjuer Förvaltningschef, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Två handläggare, Stadsbyggnadsenheten. Rapporten har varit föremål för sakgranskning. 2

5 3 Iakttagelser 3.1 Organisation och verksamhet Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har det politiska ansvaret för planering och byggande i Eslövs kommun 1. Inom ramen för detta ansvar ska nämnden ombesörja handläggning av bygglov. Stadsbyggnadsenheten inom Miljö och Samhällsbyggnad är nämndens operativa och verkställande organ avseende handläggning av bygglovsärenden. På enheten finns 3,75 tjänster en bygglovsarkitekt och 2,75 byggnadsinspektörer som sköter handläggningen av bygglov, bygganmälan samt förhandsbesked. Förutom dessa arbetsuppgifter arbetar nämnda personer även med brandfarliga varor, ovårdade tomter och svartbyggen. Taxan för en bygglovshandläggning beräknas utifrån en variant av Svenska Kommunförbundets modell 2. I modellen 3 finns olika moment som ska genomföras vid bygglovsärenden. Kostnaden för det enskilda bygglovsärendet beräknas sedan utifrån de moment som utförts. För alla liknande ärenden blir således avgiften samma. Handläggarna upplever arbetsbelastningen på Stadsbyggnadsenheten som hög. Förklaringen uppges vara att hösten 2008 fanns det uppskattningsvis 500 äldre bygglov som inte det hade fattats beslut om. Högen av outredda bygglovsärenden uppkom mellan åren 2002 och Anledningen till eftersläpningen uppges vara brister i den dåvarande arbetsledningen, vilket gjorde att handläggningen inte fungerade effektivt. För att komma tillrätta med eftersläpningen fick handläggarna mellan 2008 och 2009 arbeta övertid 4. I dagsläget uppges att ett 75-tal äldre bygglovsärenden släpar efter. Under ett par månader år 2008 fråntog länsstyrelsen också miljö- och samhällsbyggnadsnämnden rätten att godkänna bygglov för ett visst område i kommunen. Bakgrunden till detta var att länsstyrelsen befarade att kommunen skulle riva kulturhistoriska byggnader utan att ta hänsyn till riksintresset. 1 Reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Antagen av kommunfullmäktige Ändrat av kfm , att gälla fr.o.m Hedström, Reigun Thune. Plan- och bygglovstaxa Svenska Kommunförbundet. 3 Plan- och bygglovstaxa. Antagen av kommunfullmäktige att gälla fr o m Direktivet om att handläggarna skulle arbeta övertid togs i Bygglov i Balans. Ett projekt för att effektivisera kommunens bygglovshantering ( ). 3

6 3.2 Finns mål och riktlinjer framtagna för handläggning av bygglov? I dokumentet Måldokument för Miljö och Samhällsbyggnad finns ett antal mål uppställda för Stadsbyggnadsenheten. Bland målen finns det två som har bäring på bygglov: Bygglovsinformation med ritningsexempel uppgraderat på nätet Upprätta rutiner för bygglov-, tomtindelnings- och planhantering Utöver dessa mål finns det enligt de intervjuade en ambition om att varje handläggare ska handlägga ett bygglovsärende per dag. En ambition som handläggarna anser är orimlig då handläggningstiden beror på om det inkomna ärendet är komplett eller ej. Stadsbyggnadsenheten har också ett mål för företag att förhålla sig till. Målet finns preciserad på kommunens hemsida 6 och fastslår att beslut om bygglov samt bygganmälningar ska ges inom tre månader. Förvaltningschefen anser att handläggningstiden kan förkortas när enheten kommit tillrätta med de eftersläpande byggloven. Som det framgår av det andra målet ovan ska Stadsbyggnadsenheten upprätta rutiner/riktlinjer för bygglovshantering. I avsnitt 3.3 redogörs för vilka riktlinjer som Stadsbyggnadsenheten avser dokumentera. Det finns emellertid dokumenterade riktlinjer som exempelvis berör bedömning av tillbyggnationer, översiktsplaner, detaljplaner, vindkraftpolicy, stadsbyggnadsprogram, taxor för bygglov och riktlinjer för handläggning av bygglov. Riktlinjerna uppges vara ett bra stöd till handläggarna men att de behöver kompletteras med fler. Handläggarna anser att mer genomgripande riktlinjer skulle såväl underlätta vissa bedömningar som introduktionen av nyanställda. När det gäller riktlinjer för handläggarnas befogenheter framgår följande av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 7. Stadsbyggnadschefen, bygglovsarkitekten och byggnadsinspektörerna får bifalla bygglovsärenden, medan avslag måste tas av nämnden. Delegationsordningen innehåller också information om när och vilka handläggare som är berättigade att sammankalla ett byggsamråd 8. På frågan om 5 Målen i stadsbyggnadsenhetens verksamhetsplan för år 2010 är identiska med dem som finns i Måldokument för Miljö och Samhällsbyggnad 2010, dock är antalet mål färre. De mål som avser bygglov återfinns i både dokumenten. 6 Hämtat från Antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden , att gälla fr.o.m

7 delegationsordningen är ändamålsenligt utformad svarade handläggarna att delegationen gällande förändring av en byggnads ändamål är för allmänt beskriven, 9 vilket ger ett för stort tolkningsutrymme. Sammanfattningsvis är samtliga av de intervjuade eniga om att fler dokumenterade mål och riktlinjer för bygglov behövs. Förvaltningschefen uppger att Stadsbyggnadsenheten arbete med mål och riktlinjer har åsidosatts till förmån för arbetet med de eftersläpande byggloven Bedömning och rekommendationer Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedöms ha otillfredsställande mål och riktlinjer. De nuvarande målen och riktlinjerna är inte tillräckligt omfattande för att säkerställa styrningen av handläggningen av bygglovsärenden. De mål som ovan redovisades från Måldokument för Miljö och Samhällsbyggnad och som också finns i verksamhetsplanen liknar till sin karaktär mer aktiviteter än mål för verksamheten. Till sist kan det också anmärkas att Stadsbyggnadsenhetens ambition att en handläggare ska handlägga ett bygglovsärende per dag inte fyller någon funktion för verksamheten, då handläggarna upplever det som orimligt. Baserat på granskningsresultatet rekommenderas miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att: ta fram mät- och uppföljningsbara mål för handläggningen av bygglov i sina kommande måldokument Exempelvis skulle nämnden kunna sätta upp mål för handläggningstider för de bygglov som inte avser företag ta fram riktlinjer för bygglovshantering. Bland annat för att få underlag för att kunna effektivisera rutiner och arbetssätt se över delegationsordningens tolkningsutrymme avseende förändring av en byggnads ändamål 3.3 Behandlar målen/riktlinjerna hantering av klagomål, styrning av handläggningstid och säkerställande av rättsäkerhet? Som redan konstaterats har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte dokumenterat några mål eller rutiner/riktlinjer för bygglovhantering. Det finns emellertid muntligt förankrade riktlinjer för hantering av klagomål och säkerställande av rättsäkerhet. Riktlinjerna kan summeras till följande: 8 Vid större byggprojekt ska miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kalla till byggsamråd. Nämnden ska där tillsammans med byggherren och kvalitetsansvarig gå igenom arbetets planering, tillsyn, kontrollåtgärder samt den samordning som behövs. 9 Jmf. punkt g (sid. 21) i nämndens delegationsordning. 5

8 Alla inkommande bygglovsärende ska registreras i Stadsbyggnadsenheten ärendehanteringssystem och en bekräftelse om att handlingen inkommit ska skickas till sökande Information om byggärendet ska delges grannarna. Vid ett grannehörande ska grannarna ges en svarstid på minst 10 arbetsdagar för att komma med yttringar över byggärendet. Om handläggarna inte bifaller byggärendet och det därmed ska upp till nämnden för beslut, ska sökande få beslutsunderlaget minst 10 arbetsdagar innan byggärendet ska upp till nämnden. Detta för att sökande ska ges tillfälle att yttra sig. Vid avslag av bygglov ska sökande ges information om hur denna kan överklaga beslutet. Förutom ovan nämnda är det är bestämt att Stadsbyggnadsenheten ska ha personal tillgänglig per telefon för frågor som avser bygglov, bygganmälningar och andra bestämmelser på vardagar mellan klockan 10:00 och 12:00. Personalens e-postadresser och telefonnummer finns att tillgå på kommunens hemsida. I Miljö och samhällsbyggnads interna kontrollplan för år 2010 ingår följande kontrollmoment som berör bygglov: Målkategori 1: Mindre än 50 ej avslutade bygglov äldre än 90 dagar Målkategori 3: Kontroll av förvaltningens efterlevnad av förvaltningslagen. Metod: Kontroll av 100 slumpvis utvalda ärenden under Handläggarna medverkar inte aktivt i det interna kontrollarbetet, det vill säga att de vare sig är involverade i själva framtagandet av den interna kontrollplanen eller utför några kontrollmoment. Den interna kontrollen diskuteras heller inte i någon större utsträckning på Stadsbyggnadsenheten arbetsplatsträffar Bedömning och rekommendationer Målen/riktlinjerna för hantering av klagomål och säkerställande av rättsäkerhet bedöms tillfredsställande. Dokumentationen av riktlinjerna kan dock förbättras. Det är genom ett enhetligt förfaringssätt vid handläggning av bygglov som rättsäkerheten säkerställs. Därför är det av yttersta vikt att riktlinjerna blir dokumenterade. Vidare kan den interna kontrollplanen med fördel kompletteras med fler kontrollmoment som berör bygglovsärenden. Det kan också påpekas att mot bakgrund av de eftersläpade byggloven (se avsnitt 3.1) kan målsättningen i Målkategori 1, att det ska finnas mindre än 50 ej avslutade bygglov äldre än 90 dagar, anses vara lågt satt. Slutligen kan den interna kontrollplanen bättre förankras bland medarbetarna. Baserat på granskningsresultatet rekommenderas miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att: dokumentera rutinerna för hantering av klagomål och säkerställande av rättsäkerhet. 6

9 öka antalet kontrollmoment i den interna kontrollplanen. Exempelvis skulle kontrollplanen kunna inkludera kontrollmoment som avgift och genomströmningstid. öka medarbetarnas involvering i arbetet med den interna kontrollen. Exempelvis genom att medarbetarna får vara med i framtagandet av den interna kontrollplanen och/eller utföra några kontrollmoment. 3.4 Sker uppföljning av de mål som finns och hur används resultatet av uppföljningarna? Målen i Måldokument för Miljö och Samhällsbyggnad 2010 följs upp två gånger om året (delrapportering till nämnden i maj och september) och slutrapporteras till nämnden i februari varje år. Stadsbyggnadsenhetens mål att företag ska ges beslut om bygglov samt bygganmälningar inom tre månader följs upp en gång i månaden. Tidigare har den interna kontrollplanen följts upp en gång om året. Sedan innevarande år ska den delrapporteras tillsammans med målen i Måldokument för Miljö och Samhällsbyggnad 2010 i maj och september. Den interna kontrollplanen ska slutrapporteras till nämnden i januari Bedömning De rutiner som finns för uppföljningen av mål och den interna kontrollen bedöms tillfredsställande. 3.5 Genomförs kundundersökningar och/eller jämförelser med andra kommuner? Stadsbyggnadsenheten genomför inte regelbundet kundundersökningar. Kommunstyrelsen har bestämt att en kundundersökning för hela den kommunala verksamheten ska genomföras under hösten Bygglov är ett av områdena som ska vara med i kundundersökningen. Dessutom planerar Stadsbyggnadsenheten att år 2010 genomföra en egen kundundersökning i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Genom Stadsbyggnadsenheten ärendehanteringssystem kan arbetsledningen ta fram statistik för bygglov, såsom statistik om antal bygglov/bygganmälningar per år och handläggningstider. I Budget 2010 samt flerårsplan redovisas två verksamhetsmått för Stadsbyggnadsenheten antal bygglov och antal husutstakningar. Stadsbyggnadsenheten jämför inte sin statistik med andra kommuners. Intervjuade lyfter emellertid fram att Stadsbyggnadsenhetens taxor jämförs med andra kommuners. 10 Antagen av kommunfullmäktige och reviderad av kommunfullmäktige. 7

10 För att få perspektiv på Stadsbyggnadsenhetens bygglovshandläggning har statistik samlats in från ett antal kommuner. Tillvägagångssättet har varit att kontakta respektive kommun och be om uppgifter avseende antal bygglov och handläggare. I tabellen nedan redovisas resultatet. Tabell 1. Totalt antal bygglov 11, antal årsarbetande handläggare samt antal bygglov per handläggare. Statistiken är från år År 2009 Eslöv Vellinge Sjöbo Hörby Tot. bygglov Årsarbetare Antal bygglov per handläggare Källa: Stadsbyggnadsenheten, Eslövs kommun Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Vellinge kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen, Sjöbo kommun Plan- och byggkontoret, Hörby kommun. Statistiken visar att Eslöv, jämfört med resterande kommuner, har ett relativt lågt antal bygglov per handläggare. År 2009 var antalet bygglov per handläggare i Eslöv 190, att jämföra med Vellinge (329), Sjöbo (259) och Hörby (220). I regeringens proposition En enklare plan- och bygglag (prop. 2009/10:170) föreslås att kommunens handläggningstid, det vill säga tiden från att en komplett ansökan om bygglov inkommit tills att handläggningen är färdig, högst ska få ta 10 veckor. Lagen avses träda ikraft den 2 maj Nedan visas hur Eslövs kommun handläggningstider förhåller sig till detta lagförslag. Tabell 2. Handläggningstider för bygglov vid delegationsbeslut under år Handläggningstiden är beräknad från att handlingen inkommit. 12, 13 Veckor Antal bygglov 2 veckor eller kortare 73 Mellan 2 och 4 veckor 56 Mellan 4 och 8 veckor 60 Mellan 8 och 12 veckor 52 Mellan 12 och 16 veckor 11 Mer än 16 veckor 88 Totalt antal bygglov 340 Källa: Stadsbyggnadsenheten: Eslövs kommun. 11 Statistiken avser både delegationsbeslut och nämndbeslut. 12 Till skillnad från Stadsbyggnadsenhetens redovisning av sina handläggningstider så redovisas de här i veckor istället för månader. 13 En jämförelse med de andra kommunernas handläggningstider har inte varit möjlig på grund av att kommunerna redovisar sina handläggningstider på olika sätt. Exempelvis har vissa kommuner slagit samman bygglov och bygganmälningar vid redovisningen av handläggningstiderna. 8

11 Av sammanlagt 340 bygglovsärenden var handläggningstiden Mer än 16 veckor för 88 och Mellan 12 och 16 veckor för 11. Dessa bygglov skulle således inte klara regeringens förslag på att kommunen ska ge svar inom 10 veckor. Dessutom fanns det 52 bygglov som hade en handläggningstid på Mellan 8 och 12 veckor. Av dessa bygglov finns det rimligtvis ett antal bygglov som inte hade klarat lagförslaget på handläggning inom 10 veckor. Sammanlagt innebär det att mellan 99 och 151 bygglov under år 2009 inte klarade lagförslagets krav om att ge svar inom 10 veckor. Det bör betonas att det finns andra sätt att mäta handläggningstider på. Exempelvis skulle en annan utgångspunkt vara att mäta handläggningstiden ifrån att handlingen är komplett till att den är handlagd. Avseende samarbete med andra kommuner uppger förvaltningschefen att medarbetare från Stadsbyggnadsenheten har varit på besök i Höörs kommun och fått inblick i hur deras handläggningsrutiner för bygglov är utformade. Beträffande andra forum för kunskapsoch erfarenhetsutbyten så har förvaltningens ekonomi begränsat handläggarnas möjligheter att delta på konferenser och utbildningar. Under år 2010 kommer handläggarna att medverka i Boverkets utbildning avseende lagändringarna i PBL Bedömning och rekommendationer Stadsbyggnadsenheten genomför varken regelbundna kundundersökningar eller jämförelser av bygglovsstatistik med andra kommuner. Detta bedöms vara betydande brister i nämndens säkerställande av verksamhetens kvalitet och effektivitet. Baserat på granskningsresultatet rekommenderas miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att: genomföra återkommande kundundersökningar. Förslagsvis kan en enkät skickas ut tillsammans med bygglovet periodiskt jämföra bygglovsverksamhetens statistik med andra kommuners 9

12 Roland Svensson Namnförtydligande Adrian Göransson Namnförtydligande 10

Granskning av handläggningen av bygglovsärenden

Granskning av handläggningen av bygglovsärenden Revisionsrapport Granskning av handläggningen av bygglovsärenden Trelleborgs kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga 1 1.3 Metod och

Läs mer

Bygglovshantering. Krokoms kommun. Revisionsrapport. Datum Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor

Bygglovshantering. Krokoms kommun. Revisionsrapport. Datum Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Bygglovshantering Krokoms kommun Revisionsrapport Datum 11-03-09 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING MED REVISIONELL BEÖDMNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Granskning av handläggning av bygglovsärenden

Granskning av handläggning av bygglovsärenden www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av handläggning av bygglovsärenden Peter Aschberg 5 april 2013 Hammarö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.1.1.

Läs mer

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen

Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012. Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2012 Öckerö kommun Förstudie av implementeringen av den nya Planoch bygglagen Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av byggnadsnämndens servicenivå och effektivitet. Stefan Karlsson. November 2015. Halmstads kommun

Revisionsrapport. Granskning av byggnadsnämndens servicenivå och effektivitet. Stefan Karlsson. November 2015. Halmstads kommun Revisionsrapport Stefan Karlsson Granskning av byggnadsnämndens servicenivå och effektivitet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund och syfte... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2012. Eslövs Kommun. Uppföljning av 2010 års granskningar

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2012. Eslövs Kommun. Uppföljning av 2010 års granskningar Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2012 Eslövs Kommun Uppföljning av 2010 års granskningar Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och avgränsning... 2 1.3.

Läs mer

Revisionsrapport Burlövs kommun. Granskning av bygglovshanteringen

Revisionsrapport Burlövs kommun. Granskning av bygglovshanteringen Revisionsrapport 2010 Burlövs kommun Granskning av bygglovshanteringen Jakob Smith, augusti 2010 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Tillvägagångssätt...

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Lantmäterinämnden Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av arbetet med ungdomar som dömts till ungdomstjänst. Sjöbo kommun. Augusti 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult

Revisionsrapport. Granskning av arbetet med ungdomar som dömts till ungdomstjänst. Sjöbo kommun. Augusti 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Revisionsrapport Granskning av arbetet med ungdomar som dömts till ungdomstjänst Sjöbo kommun Augusti 2010 Adrian Göransson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...2 2 PM. En

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Granskning av kommunens tilldelning av tomter för bostäder (villor) och företag

Granskning av kommunens tilldelning av tomter för bostäder (villor) och företag Revisionsrapport Granskning av kommunens tilldelning av tomter för bostäder (villor) och företag Kristianstads kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning

Läs mer

Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL

Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL Varför ny PBL? - Förenkling och effektivisering av processerna - Ökad förutsägbarhet, bättre tillämpning -

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

4 Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport

4 Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport KUN 2008-02-14, p 6 Enheten för administration och kommunikation KUN 2007/637 Handläggare: Anders Lundmark Yttrande över revisionsrapport över löpande granskning av intern kontroll 2007 avseende kulturnämnden

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet. Klippans kommun

Revisionsrapport. Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet. Klippans kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet Adrian Göransson revisionskonsult Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsfråga

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av bygglovshanteringen. KPMG AB 2013-06-11 Antal sidor: 15

Olofströms kommun. Granskning av bygglovshanteringen. KPMG AB 2013-06-11 Antal sidor: 15 ABCD Olofströms kommun Granskning av bygglovshanteringen KPMG AB 2013-06-11 Antal sidor: 15 ABCD Olofströms kommun Granskning av bygglovshanteringen 2013-06-11 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Vänersborgs kommun Revisionsrapport Juli 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 Förslag till

Läs mer

Granskning av bygglovshantering

Granskning av bygglovshantering www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor, Jenny Nyholm Granskning av bygglovshantering Ekerö kommun Granskning av bygglovshantering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för bygglov Miljö-byggnämnden. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Rutiner för bygglov Miljö-byggnämnden. Härjedalens kommun Revisionsrapport Rutiner för bygglov Miljö-byggnämnden Härjedalens kommun 30 december 2015 Innehåll Sammanfattning.3 1.Inledning..5 2.Resultat 6 3. Revisionell bedömning.9 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum (5)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum (5) 2011-03-14 1 (5) Plats och tid Ramnäs konferens Måndagen den 14 mars 2011, klockan 15.30 16.10 Beslutande Tobias Nordlander (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny Andersson (V) Erkki

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13 Byggnadsnämnden Nämndplan 2012 2011-10-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 2.1 Omvärldsanalys 3 2.2 Personal 4 2.3 Ekonomi 4 2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar 5 2.5

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag Information om Plan- och bygglagen i din vardag 2 Titel: Information om Plan- och bygglagen i din vardag Upplaga: 2 Illustrationer: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket ISBN (pdf): 978-91-7563-028-1 Boverket

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Lars Wedlin 2016-01-20 2015-638 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 27 januari Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Förslag till

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN Revisorerna 2009-11-04

TYRESÖ KOMMUN Revisorerna 2009-11-04 TYRESÖ KOMMUN Revisorerna 2009-11-04 Byggnadsnämnden Granskning av hantering av bygglovsärenden De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har givit Komrev inom PricewaterhouseCoopers i uppdrag att

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

TN10 (T12) Exempel BESLUT OM MARKLOV Diarienummer: Beslutet avser: Fastighet: Sökande: Beslut Handlingar som ingår i beslutet

TN10 (T12) Exempel BESLUT OM MARKLOV Diarienummer: Beslutet avser: Fastighet: Sökande: Beslut Handlingar som ingår i beslutet Marklov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM MARKLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser: Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Marklov ges med stöd av 9 kap. 35 plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Läs mer

Övergripande granskning av intern kontroll

Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Surahammars kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Surahammars kommun Övergripande granskning av intern kontroll Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Klippans kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4

Läs mer

Ny plan och bygglovstaxa

Ny plan och bygglovstaxa Kommunstyrelsen 2011 04 11 91 185 Plan och tillväxtutskottet 2011 03 21 34 62 Dnr 11.207 41 aprilkf14 Ny plan och bygglovstaxa Bilaga: Ny plan och bygglovstaxa 2011 05 02 Ärendebeskrivning Nuvarande plan

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL SID 1(10) Stadsbyggnadsnämndens delegeringsordning Bilaga 1 Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL (påbörjade före den 2 maj 2011) Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-25 GSN-2013/75.112 1 (2) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss -

Läs mer

PLANTAXA. Ersätter tabell 7 och 8 i Plan- och bygglovstaxa för Piteå kommun, antagen Antagen av kommunfullmäktige

PLANTAXA. Ersätter tabell 7 och 8 i Plan- och bygglovstaxa för Piteå kommun, antagen Antagen av kommunfullmäktige Ersätter tabell 7 och 8 i Plan- och bygglovstaxa för Piteå kommun, antagen 2011-05-16. Antagen av kommunfullmäktige -09-28 1 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid. 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 2 2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Planprocessen Idén att bygga något nytt eller på något annat sätt förändra stadsmiljön kommer ofta från en markägare eller en exploatör. I

Läs mer

Förvaltningslagens tillämpning avseende service och tillgänglighet

Förvaltningslagens tillämpning avseende service och tillgänglighet Revisionsrapport Förvaltningslagens tillämpning avseende service och tillgänglighet Lindesbergs kommun November 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och bedömning...1 2 Bakgrund...2

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer