Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gubbängen 1:1, Tallkrogen"

Transkript

1 Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) Handläggare Isra Hussein Telefon Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter högt ostagat torn med tillhörande teknikbodar, väst om Landån 7, Site , Gubbängen 1:1, Tallkrogen Godkänt dokument - Kristina Henschen, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, , Stadsbyggnadskontoret Fleminggatan 4 Box Stockholm Telefon stockholm.se Förslag till beslut Ansökan tillstyrks med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 31 a, PBL. Byggherrens förslag till kontrollansvarig godtas. KA är certifierad med behörighet K. Sammanfattning Sökande anger att den tilltänkta masten är en ersättning av befintlig mast på fastigheten Giggen 25 (panncentral) som ska rivas. Den planerade masten är tänkt att förläggas i ett skogsområde på ca 140 m avstånd till den närmsta bebyggelsen. Marken omfattas inte av detaljplan. Kontoret anser att byggnadsåtgärderna kan anses främja ett allmännyttigt ändamål. Områdets karaktär förändras inte genom mastens uppförande då den visuella påverkan på den omgivande miljön är relativt begränsad. Tidigare sökt plats Kärran 23 (Elallergiker)

2 Sida 2 (16) Ansökan Åtgärder som ingår i ansökan Uppförande av 30 meter högt ostagat torn med tillhörande teknikbodar, väst om Landån 7. Fakta om ansökan Fastighetsbeteckning Gubbängen 1:1 Fastighetsägare Stockholms Kommun Sökande Svenska UMTS Nät AB, c/o Netel AB Kontrollansvarig Staffan Öhlin Ansökan inkom Ansökan komplett Handläggare Isra Hussein Beslutsfattare Stadsbyggnadsnämnden Underlag för bedömning av ansökan Handlingar som ingår i beslutet Situationsplan, planritning inkom Ritning elevationsplan, teknikskåp 2 st. inkom Godkänt dokument - Kristina Henschen, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, , Bakgrund till handläggningen av ärendet Den avslog stadsbyggnadsnämnden denna ansökan med motiveringen att den inte uppfyller kraven enligt 2 kap. 6 PBL vad gäller bl.a. att byggnader eller andra anläggningar ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Den överklagade sökande stadsbyggnadsnämnden beslut. Den beslutade Länsstyrelsen att upphäva nämndens beslut och återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. Länsstyrelsen framför bl.a. i sitt beslut att kommunen alltid ska motivera ett eventuellt avslag genom att ange i vilket avseende åtgärden är olämplig i det speciella fallet. På det sättet får sökanden klart för sig kommunens sakskäl och kan därmed lättare bedöma vilka eventuella åtgärder som bör vidtas. Länsstyrelsen finner att kommunens beslut är så bristfälligt motiverat att det inte kan ligga till grund för ett avslag. Tidigare ärenden Den avslog stadsbyggnadsnämnden ansökan om uppförande av mast och teknikbod vid Herrhagsvägen 53 belägen ca 400 kvm från rubricerad mast.

3 Sida 3 (16) Beskrivning av befintlig byggnad/område Masten är tänkt att placeras i ett skogsområde på ca 140 m avstånd till den närmsta bebyggelsen. Det tilltänkta läget angränsar mot byggnadsområde som av stadsmuseet klassas som bebyggelse med högt kulturhistoriskt värde. Gällande lagar och föreskrifter Plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Plan- och byggförordningen (2011:338), PBF med ändringar. Godkänt dokument - Kristina Henschen, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, , Tillämpliga bestämmelser Det behövs bygglov för att uppföra en telemast, torn enligt 9 kap 8 första stycket 1, PBL jämfört med 6 kap 1 första stycket 5-6, PBF. Gällande planer för fastigheten Masten är tänkt att förläggas på mark som inte berörs av detaljplan eller områdesbestämmelser. Planenligheten ska därmed prövas om åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6,9 samt 8 kap 1-3, 9 PBL. Yttrande från sökanden Inget yttrande har inkommit. Yttranden från sakägare Ärendet har kungjorts enligt 9 kap 25 plan- och bygglagen (2010:900). Kända sakägare har också beretts tillfälle att yttra sig över ansökningen genom grannehörandebrev. Ca 100 st. negativa yttranden har inkommit från boende i området samt grannehörande yttranden. De boende utrycker oro för mikrovågsstrålning, sänkt fastighetsvärde och förstöring av naturområde. Därutöver har synpunkter inkommit från ägare till fastigheten Kärran 23 som är elöverkänslig och dennes fastighet håller just nu på att elsaneras av bostadsanpassningsenheten. (se bilaga)

4 Sida 4 (16) Yttranden från remissinstanser Ärendet har remitterats till trafikkontoret som avstyrkte placeringen (40 m avstånd till närmsta granne) och föreslog en ny intill befintlig gångstig, för att minimera behovet av att göra ingrepp i naturmarken. Ett reviderat förslag på placering enligt TK rekommendation inlämnades av sökande den Exploateringskontoret har inget att erinra mot förslaget. Stadsdelsförvaltningen i Farsta anser att hänsyn ska till rekreationsintresset i området. Se bilagor Bedömning och motivering Stadsbyggnadskontorets samlade bedömning och motivering Detaljplan finns inte. Frågorna i ärendet är främst om det sökta bygglovet strider mot 2 kap. 9 PBL om lämplig lokalisering av bebyggelse eller mot 2 kap. 6 PBL om byggnadsverkets placering och utformning med hänsyn till stads- och landskapsbilden. Samt att hänsyn ska tas till både allmänna och enskilda intresset vid lokalisering av bebyggelse. Godkänt dokument - Kristina Henschen, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, , Kontoret anser att byggnadsåtgärderna kan anses främja ett allmännyttigt ändamål. Områdets karaktär förändras inte genom mastens uppförande då den visuella påverkan på den omgivande miljön är relativt begränsad. Den aktuella byggnationen får endast en mindre omgivningspåverkan vilket inte bör utgöra hinder mot att betrakta byggnadsåtgärderna som förenliga med de krav som följer av 2 kap.6,9 samt 8 kap 1-3, 9 PBL. Kontoret föreslår därför att bygglov beviljas i enlighet med planoch bygglagen (PBL) 9 kap 31 a. Allmänna upplysningar Ansvar Åtgärden får inte påbörjas förrän stadsbyggnadsnämnden lämnat ett startbesked. En åtgärd får utföras enligt fastställda ritningar. Inga bygglovspliktiga ändringar får ske utan att ett nytt lov beviljats av stadsbyggnadsnämnden. Byggherren ansvarar för att kontrollera att det som byggs följer krav enligt PBL eller föreskrifter/beslut som meddelats med stöd av PBL. Lovets giltighetstid Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (enligt 9 kap 43 PBL).

5 Sida 5 (16) Övriga tillstånd Byggåtgärder kräver fastighetsägarens tillstånd. En anmälan ska göras till LFV och Försvarsmakten. Underrättelse om beslut Ett beslut om lov kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Delgivning och information om beslutet skickas till berörda. Startbesked Efter ett beslut om bygglov ska ett tekniskt samråd hållas. Inför samrådet ska byggherren ta fram en plan (kontrollplan) för de uppföljande kontrollerna samt relevanta tekniska handlingar (ritningar, beskrivningar, utlåtanden etc.). Åtgärden får inte påbörjas förrän stadsbyggnadsnämnden lämnat ett startbesked. I samband med startbeskedet fastställs kontrollplanen. Slutbesked Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats. Vilka handlingar som ska skickas till stadsbyggnadsnämnden inför slutbesked bestäms i startbeskedet. Godkänt dokument - Kristina Henschen, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, , Sanktioner Stadsbyggnadsnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift av den som påbörjar ett bygge utan att ha fått startbesked eller av den som tar en ny anläggning i bruk utan att ha fått slutbesked. Sanktionsavgifterna kan uppgå till betydande belopp. Bilagor 1. Länsstyrelsens beslut 2. Yttranden från länsstyrelsen 3. Trafikkontoret remissvar 4. Exploateringskontoret remissvar 5. Stadsdelsförvaltningen Farsta remissvar 6. Yttrande från sakägare 7. Till detta tjänsteutlåtande hör alla handlingar som ska ingå i beslutet.

6 Sida 6 (16) Vy mot skogen Godkänt dokument - Kristina Henschen, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, , Fasad-teknikbod Mast

7 Sida 7 (16) Bilaga 1. Godkänt dokument - Kristina Henschen, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, ,

8 Godkänt dokument - Kristina Henschen, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, , Tjänsteutlåtande Sida 8 (16)

9 Godkänt dokument - Kristina Henschen, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, , Tjänsteutlåtande Sida 9 (16)

10 Godkänt dokument - Kristina Henschen, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, , Tjänsteutlåtande Sida 10 (16)

11 Sida 11 (16) Bilaga 2. Godkänt dokument - Kristina Henschen, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, ,

12 Godkänt dokument - Kristina Henschen, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, , Tjänsteutlåtande Sida 12 (16)

13 Sida 13 (16) Bilaga 3. Godkänt dokument - Kristina Henschen, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, ,

14 Godkänt dokument - Kristina Henschen, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, , Tjänsteutlåtande Sida 14 (16)

15 Sida 15 (16) Bilaga 4. Godkänt dokument - Kristina Henschen, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, ,

16 Sida 16 (16) Bilaga 5. Godkänt dokument - Kristina Henschen, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, ,

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya åtgärder som kan genomföras utan krav

Läs mer

DOM 2015-05-18 Stockholm

DOM 2015-05-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-05-18 Stockholm Mål nr P 7611-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-04 i mål P 266-14, se bilaga KLAGANDE Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr P 1433-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-29 i mål nr P 2142-14,

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2011-02007 SID 1 (12) 2013-07-25

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2011-02007 SID 1 (12) 2013-07-25 STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (12) 2013-07-25 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-508 26 659 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av fastigheten

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 MILJÖBALKEN Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 Elektronisk publikation Laddas ner som pdf-fil från Naturvårdsverkets bokhandel på Internet Miljöbokhandeln

Läs mer

Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun

Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun Dnr A 0160/03 Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun Antagen av Byggnadsnämnden den 2003-11-12, ändring av titel policy till riktlinjer den 2004-02-12

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

DOM 2011-11-23 Stockholm

DOM 2011-11-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060102 2011-11-23 Stockholm Mål nr M 847-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer

Byggherrens och entreprenörens ansvar vid bostadsbyggande analys av förslag om delat byggansvar i PBL

Byggherrens och entreprenörens ansvar vid bostadsbyggande analys av förslag om delat byggansvar i PBL Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 167 Samhällsbyggnadsprogrammet Magisternivå, 30 hp Mark- och fastighetsjuridik Byggherrens och entreprenörens ansvar vid bostadsbyggande analys

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd 1 Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun UTLÅTANDE efter samråd Samrådstid: 2008-02-29-2008-03-25 Planen har handlagts med enkelt planförfarande.

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer