Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Revisionsfråga Metod och avgränsning Lagstiftning 2 2 Iakttagelser Arbetsmiljöplaner/likabehandlingsplaner är upprättade och relevanta Bedömning och rekommendationer Planerna är kända av dem som de berör Bedömning och rekommendationer System och uppföljning av arbetsmiljöarbetet Bedömning och rekommendationer Regelbundna elev-/personalenkäter genomförs och skolan har blivit anmäld till någon tillsynsmyndighet Bedömning och rekommendationer 7 3 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 8 Bilaga 1 10 Ängelholms kommun

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund De förtroendevalda revisorerna har i sin revisionsplan för år 2011 angett att elevers och personals arbetsmiljö inom grundskolan är ett viktigt granskningsområde. Till grund för revisionsplanen ligger revisorernas bedömning av väsentlighet och risk. För att skapa goda förutsättningar för elevers lärande är det av största vikt att den arbetsmiljö som eleverna agerar i är så god som möjligt. För medarbetarnas del handlar det om att skapa goda arbetsmiljöförutsättningar i mötet med eleverna. Arbetsgivaren har dessutom en skyldighet att säkerställa en god arbetsmiljö. Mot bakgrund av detta har de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun gett i uppdrag att granska arbetsmiljön i de kommunala grundskolorna. 1.2 Revisionsfråga Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Är Barn- och utbildningsnämndens arbetsmiljöarbete ändamålsenligt utifrån lagstiftning och lokala policies? Följande kontrollmål ingår i granskningen: Arbetsmiljöplaner/likabehandlingsplaner är upprättade och relevanta. Planerna är kända av dem som de berör. Planerna ingår i ett system för tillämpning och uppföljning. Skolan har blivit anmäld till någon tillsynsmyndighet (arbetsmiljöverket/elevombudet). 1.3 Metod och avgränsning Granskningen avser Barn- och utbildningsnämnden. Underlaget som rapporten bygger på utgörs både av skriftliga (styrdokument) och muntliga (intervjuer) källor. De granskade styrdokumentet består av befintlig dokumentation som har bäring på arbetsmiljöarbetet. Intervjuer har genomförts med följande: Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen. Utvecklingsstrateg, Barn- och utbildningsförvaltningen. Rektor (en stycken) Rektor (en stycken) Lärare (två stycken) Lärare (två stycken) Elev (två stycken, åk. 7-9) Elev (två stycken, åk. 7-9 ) Rapporten har varit föremål för sakgranskning av förvaltningschef, utvecklingsstrateg samt skolornas rektorer och lärare. De förtroendevalda revisorerna, Ängelholms kommun 1 av 11

4 1.4 Lagstiftning Arbetsmiljölagen och AFS 1993:2 1 ställer krav på att arbetsgivaren ska förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetsmiljörelaterade risker ska undersökas och förebyggande åtgärder ska vidtas. Arbetsgivaren ska upplysa de anställda 2 om risker som finns i arbetet och ordna med utbildning så att tillbud och skador kan undvikas. Särskilda säkerhetsrutiner ska finnas för arbete som medför risker. Som ett led i arbetsmiljöarbetet är arbetsgivaren skyldig att tillse att det finns skriftligt dokumenterade planer för arbetsmiljöarbetet. Vidare påbjuds det i Diskrimineringslagen SFS 2008:567 och Skollagen 14 a kap om kränkande behandling att en utbildningsanordnare hos en arbetsgivare årligen ska upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 2 Iakttagelser 2.1 Arbetsmiljöplaner/likabehandlingsplaner är upprättade och relevanta Utgångspunkten för Ängelholms kommuns arbetsmiljöarbete utgörs av det kommunövergripande styrdokumentet Arbetsmiljöpolicy för Ängelholms kommun. Av dokumentet framgår det att varje nämnd ska utforma en egen verksamhetsspecifik arbetsmiljöpolicy. I dokumentet klargörs det också att arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljölagen, förordningar och föreskrifter uppfylls. Vidare framgår det att förvaltningarna ska bedriva ett systematiskt arbete för att förebygga, identifiera och åtgärda risker i arbetsmiljön. Det står även att förvaltningens arbetsmiljöarbete ska vara dokumenterat och väl kända bland medarbetarna. Barn- och utbildningsnämnden har i enlighet med kommunens Arbetsmiljöpolicy tagit fram en verksamhetsspecifik arbetsmiljöpolicy. I dokumentet går det bland annat att utläsa att alla incidenter, oavsett om det är en risk, ett tillbud eller en arbetsskada, ska rapporteras in i incidentrapporteringssystemet CANEA. och har utifrån de kommun-/ förvaltningsövergripande direktiven tagit fram egna dokument och rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Båda skolorna genomför årligen skyddsronder där eventuella brister i skolornas arbetsmiljö kartläggs och dokumenteras. I de fall brister identifieras har skolorna tagit fram handlingsplaner för när det ska vara åtgärdat och vem som ansvarar för åtgärdandet av bristerna. Såväl som har tagit fram likabehandlingsplaner för skolornas verksamhet. I granskningen har en genomgång av skolornas likabehandlingsplaner gjorts. Genomgången har gjorts med Skolverkets allmänna råd som grund 3. I dessa anges de olika momenten som bör tas upp i en likabehandlingsplan. Nedan redovisas vilka moment som finns med eller saknas i skolornas likabehandlingsplaner. 1 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2). Se även Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7). 2 Observera att även elever behandlas som arbetstagare i arbetsmiljölagen. 3 Skolverket, För att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. De förtroendevalda revisorerna, Ängelholms kommun 2 av 11

5 Tabell 1. I tabellen presenteras granskningens iakttagelser avseende i vilken utsträckning som och följer Skolverkets rekommendationer om vilka moment en likabehandlingsplan bör innehålla. Moment i likabehandlingsplan Uppfylls? Uppfylls? Kartläggning av verksamhetens behov Nej Ja Insatser för främjande arbete 4 Ja Ja Mål för arbetet Ja Ja Insatser för det förebyggande arbete Ja Ja Rutiner för akuta åtgärder Ja Ja Rutiner för uppföljning Delvis Delvis Beskrivning av elevers/ vårdnadshavares deltagande Delvis Delvis En iakttagelse beträffande likabehandlingsplanerna är att s plan saknar en konkret kartläggning av skolans behov för det aktuella året. Vidare är en annan iakttagelse att skolorna mer utförligt hade kunnat beskriva hur planerna ska följas upp samt hur vårdnadshavare och elever involveras i detta arbete Bedömning och rekommendationer Revisionen bedömer att Barn- och utbildningsnämndens arbetsmiljöplaner i huvudsak är tillfredsställande. Bedömningen grundar sig på att både och regelbundet identifierar och åtgärdar brister i skolans arbetsmiljö. Överlag bedöms skolornas likabehandlingsplaner vara tillfredsställande. Revisionen vill emellertid lyfta fram att hade kunnat förbättra sin plan genom att ha en dokumenterad kartläggning (exempelvis genom enkäter) av verksamhetens behov. Vidare bör de mål och insatser som skolan ska vidta på ett tydligare sätt vara kopplade till denna kartläggning. Därutöver hade såväl s som s likabehandlingsplan tjänat på att ha en mer detaljerad beskrivning på hur planerna ska följas upp samt hur vårdnadshavare och elever involveras i detta arbete. 2.2 Planerna är kända av dem som de berör Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram en pärm (benämnd Snäckebodan) där samtliga förvaltningsövergripande styrdokument för arbetsmiljöarbetet finns samlat. Exempelvis innehåller pärmen checklistor för det systematiska arbetsmiljöarbetet, förvaltningens arbetsmiljöpolicy etcetera. Dokumenten i pärmen finns också tillgängliga för medarbetarna på kommunens intranät Fronter och information skickas regelbundet ut när uppdateringar sker. Förvaltningschefen träffar regelbundet skolornas rektorer och använder också dessa tillfällen för att informera om eventuellt nya riklinjer eller förändringar i arbetsmiljö/- likabehandlingsarbetet. Vidare använder rektorerna bland annat arbetslagsträffar för att vidarebefordra information om arbetsmiljö/-likabehandlingsarbetet till sina medarbetare. 4 Ett förtydligande beträffande distinktionen mellan begreppen främjande och förebyggande arbete. Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten och behöver inte utgå från identifierade problem i verksamheten. Det förebyggandearbetet tar sikte på att minimera risken för kränkningar och utgår från identifierade riskfaktorer. Både det främjande och det förebyggande arbetet ska anpassas till barnens och elevernas ålder och till den aktuella verksamheten. De förtroendevalda revisorerna, Ängelholms kommun 3 av 11

6 Därefter tar lärarna upp de dokument som specifikt berör eleverna på klassråden och föräldramöten. De intervjuade lärarna och eleverna anser att de har tillräcklig kännedom om respektive skolas arbetsmiljö-/likabehandlingsarbete och de dokument som är kopplade till detta arbete. Under intervjuerna ombads rektorer, lärare och elever att reflektera över hur de upplever sin arbetsmiljö. Även om intervjuade företrädelsevis att de sammantaget upplever att såväl den psykosociala som den fysiska arbetsmiljön är god, betonades det dock att det finns förbättringsområden. Rektorerna och lärarna från båda skolorna uppger att arbetsbelastningen är hög. Bland annat lyfter de intervjuade fram att de ökade dokumentationskraven, såsom skriftliga omdömen till elever, tar alltmer tid från att undervisa och att ägna tid och uppmärksamhet till eleverna. Större resurser, exempelvis mer administrativt stöd, anses kunna minska arbetsbelastningen. Det ska också uppmärksammas att rektorerna anser att samarbetet med Socialförvaltningen kan förbättras när det gäller frågor som berör elevernas hälsa och välmående. Rektorerna anser också att Personalenhetens stödfunktion vid olika former av personalärenden kan vidareutvecklas. Eleverna lyfter fram att rektorerna kan bli bättre och snabbare på att återrapportera om vad som görs med de synpunkter som elevråden har Bedömning och rekommendationer Utifrån genomförda intervjuer bedömer vi att kännedomen om skolornas likabehandlingsoch arbetsmiljöplaner är tillfredsställande. Vidare kan det konstateras att intervjuade upplever att arbetsmiljön överlag är tillfredsställande. Granskningen har emellertid identifierat ett antal förbättringsområden som Barn- och utbildningsnämnden bör beakta. Nämnden bör överväga att analysera och eventuellt åtgärda iakttagelsen beträffande att rektorerna och lärarna, på de båda skolorna, anser att arbetsbelastningen är hög och att det finns ett behov av mer administrativt stöd. Revisionen vill också betona att nämnden snarast bör säkerställa att insatser vidtas för att förbättra skolornas samarbete med dels Socialförvaltningen och dels Personalenheten. Vi vill också poängtera vikten att rektorerna på ett tydligt sätt återkopplar till eleverna och personalen om vilka insatser som genomförs med anledning av deras synpunkter. 2.3 System och uppföljning av arbetsmiljöarbetet Den bärande tanken för Ängelholms kommuns arbetsmiljöarbete är att så många frågor som möjligt ska behandlas av dem som direkt berörs av dem i sitt arbete. Kommunstyrelsen har i egenskap av anställningsmyndighet det yttersta ansvaret för arbetsmiljön i de kommunala skolorna i Ängelholm. Det fortlöpande arbetsmiljöarbetet har emellertid delegerats till Barnoch utbildningsnämnden som delegerat det vidare till nämndens förvaltningschef. Denne har i sin tur upprättat skriftliga avtal med rektorerna som förtydligar deras ansvar för skolornas arbetsmiljö. Den övergripande uppföljningen av skolornas arbetsmiljö sker kontinuerligt genom de kommunala samverkansgrupperna. Inom Barn- och utbildningsnämnden finns dels förvaltningens samverkansgrupp (FSG) där bland annat förvaltningschef och fackliga företrädare finns representerade och dels de lokala samverkansgrupperna (rektorsområdesvis). De förtroendevalda revisorerna, Ängelholms kommun 4 av 11

7 Rektorerna och lärarna betonar att en god arbetsmiljö bygger på att det finns en god kommunikation mellan medarbetare och elever på skolan. Beträffande kommunikationen så upplever rektorerna, lärarna och eleverna att denna i stort sett är bra. Rutinerna och riktlinjerna som skolorna tagit fram för att användas när mobbning eller diskriminering inträffar är snarlika och kan beskrivas i termer av olika steg som ska vidtas. När skolorna får signaler om att en elev utsatts för mobbning eller diskriminering är det första steget att kontakta elevens mentor. Som ett andra steg ska mentorn eller en representant från elevvårdsteamet tala med uppgiftslämnare, den utsatta och förövaren. Utifrån denna kontakt ska elevvårdsteamet eller mentorn som ett tredje steg bestämma vilken metod som ska användas, hur vårdnadshavare ska involveras, tidplan för insatserna och om uppföljningssamtal. Som tidigare redan nämnts så har Barn- och utbildningsnämnden, i sin arbetsmiljöpolicy, gett skolorna direktiv om att de ska rapportera in tillbud i rapporteringsprogramet CANEA. Från förvaltningen framhålls det att rektorerna inte i tillräckligt stor utsträckning rapporterar in tillbud Anledningen till detta uppges vara att förvaltningen ännu inte funnit tillfredsställande arbetsformer för arbetet med CANEA. Enligt uppgift håller förvaltningen på att se över hur arbetet med CANEA kan vidareutvecklas Bedömning och rekommendationer Barn- och utbildningsnämnden bedöms i huvudsak bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Den här bedömningen grundas sig på att det finns forum för att hantera arbetsmiljöfrågor och som kan identifiera medarbetarnas behov. Det ska dock understrykas att det finns brister i rektorernas inrapportering av tillbud Dessa brister anser vi riskerar att begränsa nämndens helhetssyn över skolornas arbetsmiljö. Med anledning av detta bör nämnden säkerställa att rektorerna framöver rapporterar uppkomna tillbud i CANEA. 2.4 Regelbundna elev-/personalenkäter genomförs och skolan har blivit anmäld till någon tillsynsmyndighet Elever, personal och vårdnadshavare får årligen möjligheten att besvara enkäter som tangerar hur skolornas arbetsmiljö upplevs. Nedan presenteras den senaste elevenkäten för årskurs 9 resultat. I Bilaga 1 redogörs mer utförligt för hur elever svarat på de påståenden som presenteras nedan. En stor del av enkätfrågorna fokuserar på hur relationen mellan vuxna och elever upplevs. På påståendet De vuxna på min skola visar tydligt att de tar avstånd från all typ av kränkande behandling har en klar majoritet av eleverna svarat Stämmer bra eller Stämmer delvis. Det ska dock uppmärksammas att när eleverna fick besvara påståendet Elever, lärare och annan personal på skolan deltar tillsammans i arbetet med att förhindra mobbning och annan kränkande behandling svarade 86 procent Stämmer bra eller Stämmer delvis på och 79 procent på. Frågorna i enkäten behandlar också om eleverna upplever att de är delaktiga i skolornas arbete mot mobbning/utformningen av likabehandlingsplanerna. När eleverna fick besvara frågan Om du svarade ja på fråga 16, har ni elever fått vara med och utforma innehållet i likabehandlingsplanen? så svarade 66 procent av eleverna på Nej, motsvarande siffra på var 70 procent. Det ska emellertid noteras att när eleverna fick besvara påståendet Elever, lärare och annan personal på skolan deltar tillsammans i arbetet med att förhindra mobbning och annan kränkande behandling har en övervägande del av eleverna svarat Stämmer bra eller Stämmer delvis. De förtroendevalda revisorerna, Ängelholms kommun 5 av 11

8 Enkäten berör även om eleverna själva upplever att de blivit utsatta för våld eller hot och de vid det tillfället fick hjälp av skolan. Kring 30 procent av eleverna på de båda skolorna svarade Ja på påståendet Har det hänt att du blivit utsatt för en situation med våld eller hot?. De elever som svarade Ja på påståendet hade också möjlighet att svara på påståendet Om du svarade Ja på fråga 18, fick du den hjälp du behövde av någon vuxen på skolan för att reda ut situationen?. 43 procent av eleverna på och anser att det här påståendet Stämmer inte så bra eller Stämmer inte alls. Påståendena i enkäten ringar också in hur eleverna upplever den rådande arbetsmiljön i skolorna. Enkäten visar att en klar majoritet av eleverna instämmer i påståendet Jag känner mig trygg på min skola. Det ska dock lyftas fram att 44 procent av eleverna på svarade Stämmer inte så bra eller Stämmer inte alls när de fick svara på påståendet Jag känner att jag får den arbetsro jag behöver under lektionerna. När eleverna fick besvara påståendet Skulle du rekommendera din skola till någon du känner svarade 64 procent av eleverna på Ja. Motsvarande siffra för var 75 % procent. Arbetsgivare är enligt arbetsmiljölagen skyldig att utan dröjsmål anmäla olyckor på arbetsplatsen som medfört dödsfall eller allvarlig personskada eller samtidigt drabbat flera arbetstagare till Arbetsmiljöverket. Det gäller även tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. Vare sig eller har gjort någon sådan anmälan. När det gäller anmälda konflikter och arbetssjukdomar så har anmält en arbetsrelaterad olycka. Elever och vårdnadshavare kan anmäla skolhuvudmän (exempelvis kommuner) till Skolinspektionen och/eller Barn- och elevombudet (som är en avdelning inom Skolinspektionen) om de anser att skolan inte gjort tillräckligt för att motverka kränkande behandling. I denna granskning har handlingar som gäller Ängelholms kommun begärts ut. År Skola Ärende Bedömning 2008 Kränkande behandling Anmälan togs tillbaks 2009 Särskilt stöd Kritik 2009 Kränkande behandling Kritik 2010 Särskilt stöd Anmälan togs tillbaks 2010 Särskilt stöd Kritik Mellan år 2008 och 2010 har det sammanlagt inkommit fem anmälningar. Av de fem ärendena berör två kränkande behandling och i det ena ärendet togs anmälan tillbaka av anmälaren, medan i det andra ärendet riktade Barn- och elevombudet kritik mot hur agerat. De övriga anmälningarna berör ärenden avseende särskilt stöd 5. Skolinspektionen riktade kritik mot Ängelholms kommun i två av tre ärenden, den tredje anmälan drogs tillbaka av anmälaren. 5 Skolan har ett speciellt ansvar för barn och unga i behov av särskilt stöd. De elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få detta. Stödet ska utformas med hänsyn till elevens egna behov och förutsättningar. De förtroendevalda revisorerna, Ängelholms kommun 6 av 11

9 2.4.1 Bedömning och rekommendationer Barn- och utbildningsnämnden genomför regelbundna enkätundersökningar på skolorna i kommunen och genom detta bedömer vi att det finns rutiner för att kontrollera arbetsmiljöns kvalitet. Utifrån enkätresultatet bedömer vi att det finns en generell förbättringspotential när det gäller skolornas arbetsmiljö. Revisionen vill särskilt lyfta fram att nämnden bör överväga analysera iakttagelsen om att en majoritet av eleverna inte anser sig vara delaktiga i utformandet av innehållet i skolornas likabehandlingsplaner. Vidare bör nämnden också analysera iakttagelsen om att nästan hälften av de elever som utsatts för våld eller hot inte anser att de fått tillräckligt med hjälp från någon vuxen på skolan. Det ska också uppmärksammas att det inte gjorts något större antal anmälningar till arbetsmiljöverket eller skolinspektionen. De förtroendevalda revisorerna, Ängelholms kommun 7 av 11

10 3 Sammanfattande bedömning och rekommendationer På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun har granskat arbetsmiljön i kommunens grundskolor. Granskningens revisionsfråga har varit: Är Barnoch utbildningsnämndens arbetsmiljöarbete ändamålsenligt utifrån lagstiftning och lokala policies? Efter genomförd granskning konstaterar revisionen att arbetsmiljöarbetet i huvudsak är ändamålsenligt. Den här bedömningen grundar sig på att nämnden har säkerställt att det på ett övergripande plan finns en fungerande systematik för arbetsmiljöarbetet både centralt och på skolnivå. Det finns dock ett antal utvecklingsområden som vi vill uppmärksamma nämnden på. hade kunnat förbättra sin likabehandlingsplan genom att ha en dokumenterad kartläggning (exempelvis genom enkäter) av verksamhetens behov. Vidare bör de mål och insatser som skolan ska vidta på ett tydligare sätt vara kopplade till denna kartläggning. Därutöver hade såväl s som s likabehandlingsplan tjänat på att ha en mer detaljerad beskrivning på hur planerna ska följas upp samt hur vårdnadshavare och elever involveras i detta arbete. Granskningen har visat att Barn- och utbildningsförvaltningens samarbete med Socialförvaltningen och Personalenheten för närvarande inte är ändamålsenligt. Det är av yttersta vikt att Barn- och utbildningsnämnden omgående analyserar dessa iakttagelser och vidtar åtgärder. Rektorernas återkoppling till elever och personal gällande om vilka insatser som genomförs med anledning av deras synpunkter bör utvecklas. För närvarande registrerar inte rektorerna i tillräckligt hög grad tillbud i rapporteringsprogrammet CANEA, vilket innebär att nämnden riskerar att inte få en tillförlitlig bild av hur arbetsmiljön ser ut på skolorna. Med anledning av detta bör nämnden säkerställa att rektorerna framöver rapporterar uppkomna tillbud i CANEA. Utöver de ovan nämnda bristerna bör nämnden även beakta följande iakttagelser och bedömningar som gjorts gällande skolornas arbetsmiljö: Revisionen vill också understryka att nämnden bör överväga att analysera och eventuellt åtgärda iakttagelsen om att rektorerna och lärarna på både och anser att det finns ett behov av mer administrativt stöd. Det ska lyftas fram att resultatet från nämndens årliga enkäter vittnar om att en majoritet av eleverna på skolorna inte anser sig vara delaktiga i utformandet av innehållet i skolornas likabehandlingsplaner. Vidare anser nästan hälften av de elever som utsatts för våld eller hot att de inte fått tillräckligt med hjälp från någon vuxen på skolan. Nämnden bör analysera de här iakttagelserna och eventuellt vidta åtgärder. De förtroendevalda revisorerna, Ängelholms kommun 8 av 11

11 Datum Adrian Göransson Projektledare Karin Andersson Uppdragsledare De förtroendevalda revisorerna, Ängelholms kommun 9 av 11

12 Bilaga 1 Fråga Svarsalternativ Elever (åk 9) Elever (åk f 9) Jag känner mig Stämmer bra 37 (74 %) 52 (66 %) trygg på min skola Stämmer delvis 11 (22 %) 23 (29 %) Stämmer inte så bra 2 (4 %) 2 (3 %) Stämmer inte alls 0 (0 %) 2 (3 %) De vuxna på min Stämmer bra 20(40%) 38 (49 %) skola visar tydligt Stämmer delvis att de tar avstånd 22(44%) 32 (41 %) från all typ av Stämmer inte så bra 6(12%) 3 (4 %) kränkande Stämmer inte alls behandling 2(4%) 5 (6 %) Oavsett kön, funktionsnedsättning, Ja 27(54%) 54 (68 %) sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning - så behandlar de vuxna alla lika Nej 23(46%) 25 (32 %) Om du svarade ja på fråga 16, har ni elever fått vara Ja 14 (34%) 20 (30 %) med och utforma innehållet i likabehandlingsplanen? Nej 27 (66%) 46 (70 %) Elever, lärare och annan personal på Stämmer bra 23(46%) 28 (35 %) skolan deltar tillsammans i arbetet med att Stämmer delvis 20(40%) 35 (44 %) förhindra mobbning och 4(8%) Stämmer inte så bra 10 (13 %) annan kränkande behandling Stämmer inte alls 3(6%) 6 (8 %) De förtroendevalda revisorerna, Ängelholms kommun 10 av 11

13 Har det hänt att du blivit utsatt för en situation med våld eller hot? Ja 14(28%) 21 (27 %) Nej 36(72%) 57 (73 %) Om du svarade Ja Stämmer bra 7(22%) 7 (20 %) på fråga 18, fick du den hjälp du Stämmer delvis 11(34%) 13 (37 %) behövde av någon vuxen på skolan Stämmer inte så bra 4(12%) 5 (14 %) för att reda ut 10 (29 %) situationen? Stämmer inte alls 10(31%) Jag känner att jag Stämmer bra 10(20%) 40 (51 %) får den arbetsro jag behöver under Stämmer delvis 18(36%) 35 (44 %) lektionerna Stämmer inte så bra 13(26%) 3 (4 %) Stämmer inte alls 9(18%) 1 (1 %) Skulle du rekommendera Ja 32(64%) 57 (75 %) din skola till någon du känner? Nej 18(36%) 19 (25 %) De förtroendevalda revisorerna, Ängelholms kommun 11 av 11

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier I denna bilaga redogörs för statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling och trakasserier

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Karlstads kommun Mars 2012 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Karlstads kommun har gett PwC i uppdrag att granska barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson Revisionsrapport Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet Marks kommun Februari 2010 Hans Axelsson 1 Sammanfattande bedömning Vi uppfattar att det finns kompetens, engagemang och en vilja att göra

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Läsåret 2011/2012 Gävle Kommun Andersbergsskolan Det här är en plan som har till syfte att främja likabehandling.

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Elever med behov av särskilt stöd

Elever med behov av särskilt stöd Revisionsrapport Elever med behov av särskilt stöd Botkyrka kommun 2010-03-08 Susanna Collijn Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL

Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL Tillsynsrapport 2014:1 Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete vid polismyndigheterna och SKL Rikspolisstyrelsen 2014-03-25 Sammanfattning 1 Sammanfattning En analys görs av hur polismyndigheterna

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer