Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Revisionsfråga Metod och avgränsning Lagstiftning 2 2 Iakttagelser Arbetsmiljöplaner/likabehandlingsplaner är upprättade och relevanta Bedömning och rekommendationer Planerna är kända av dem som de berör Bedömning och rekommendationer System och uppföljning av arbetsmiljöarbetet Bedömning och rekommendationer Regelbundna elev-/personalenkäter genomförs och skolan har blivit anmäld till någon tillsynsmyndighet Bedömning och rekommendationer 7 3 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 8 Bilaga 1 10 Ängelholms kommun

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund De förtroendevalda revisorerna har i sin revisionsplan för år 2011 angett att elevers och personals arbetsmiljö inom grundskolan är ett viktigt granskningsområde. Till grund för revisionsplanen ligger revisorernas bedömning av väsentlighet och risk. För att skapa goda förutsättningar för elevers lärande är det av största vikt att den arbetsmiljö som eleverna agerar i är så god som möjligt. För medarbetarnas del handlar det om att skapa goda arbetsmiljöförutsättningar i mötet med eleverna. Arbetsgivaren har dessutom en skyldighet att säkerställa en god arbetsmiljö. Mot bakgrund av detta har de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun gett i uppdrag att granska arbetsmiljön i de kommunala grundskolorna. 1.2 Revisionsfråga Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Är Barn- och utbildningsnämndens arbetsmiljöarbete ändamålsenligt utifrån lagstiftning och lokala policies? Följande kontrollmål ingår i granskningen: Arbetsmiljöplaner/likabehandlingsplaner är upprättade och relevanta. Planerna är kända av dem som de berör. Planerna ingår i ett system för tillämpning och uppföljning. Skolan har blivit anmäld till någon tillsynsmyndighet (arbetsmiljöverket/elevombudet). 1.3 Metod och avgränsning Granskningen avser Barn- och utbildningsnämnden. Underlaget som rapporten bygger på utgörs både av skriftliga (styrdokument) och muntliga (intervjuer) källor. De granskade styrdokumentet består av befintlig dokumentation som har bäring på arbetsmiljöarbetet. Intervjuer har genomförts med följande: Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen. Utvecklingsstrateg, Barn- och utbildningsförvaltningen. Rektor (en stycken) Rektor (en stycken) Lärare (två stycken) Lärare (två stycken) Elev (två stycken, åk. 7-9) Elev (två stycken, åk. 7-9 ) Rapporten har varit föremål för sakgranskning av förvaltningschef, utvecklingsstrateg samt skolornas rektorer och lärare. De förtroendevalda revisorerna, Ängelholms kommun 1 av 11

4 1.4 Lagstiftning Arbetsmiljölagen och AFS 1993:2 1 ställer krav på att arbetsgivaren ska förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetsmiljörelaterade risker ska undersökas och förebyggande åtgärder ska vidtas. Arbetsgivaren ska upplysa de anställda 2 om risker som finns i arbetet och ordna med utbildning så att tillbud och skador kan undvikas. Särskilda säkerhetsrutiner ska finnas för arbete som medför risker. Som ett led i arbetsmiljöarbetet är arbetsgivaren skyldig att tillse att det finns skriftligt dokumenterade planer för arbetsmiljöarbetet. Vidare påbjuds det i Diskrimineringslagen SFS 2008:567 och Skollagen 14 a kap om kränkande behandling att en utbildningsanordnare hos en arbetsgivare årligen ska upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 2 Iakttagelser 2.1 Arbetsmiljöplaner/likabehandlingsplaner är upprättade och relevanta Utgångspunkten för Ängelholms kommuns arbetsmiljöarbete utgörs av det kommunövergripande styrdokumentet Arbetsmiljöpolicy för Ängelholms kommun. Av dokumentet framgår det att varje nämnd ska utforma en egen verksamhetsspecifik arbetsmiljöpolicy. I dokumentet klargörs det också att arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljölagen, förordningar och föreskrifter uppfylls. Vidare framgår det att förvaltningarna ska bedriva ett systematiskt arbete för att förebygga, identifiera och åtgärda risker i arbetsmiljön. Det står även att förvaltningens arbetsmiljöarbete ska vara dokumenterat och väl kända bland medarbetarna. Barn- och utbildningsnämnden har i enlighet med kommunens Arbetsmiljöpolicy tagit fram en verksamhetsspecifik arbetsmiljöpolicy. I dokumentet går det bland annat att utläsa att alla incidenter, oavsett om det är en risk, ett tillbud eller en arbetsskada, ska rapporteras in i incidentrapporteringssystemet CANEA. och har utifrån de kommun-/ förvaltningsövergripande direktiven tagit fram egna dokument och rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Båda skolorna genomför årligen skyddsronder där eventuella brister i skolornas arbetsmiljö kartläggs och dokumenteras. I de fall brister identifieras har skolorna tagit fram handlingsplaner för när det ska vara åtgärdat och vem som ansvarar för åtgärdandet av bristerna. Såväl som har tagit fram likabehandlingsplaner för skolornas verksamhet. I granskningen har en genomgång av skolornas likabehandlingsplaner gjorts. Genomgången har gjorts med Skolverkets allmänna råd som grund 3. I dessa anges de olika momenten som bör tas upp i en likabehandlingsplan. Nedan redovisas vilka moment som finns med eller saknas i skolornas likabehandlingsplaner. 1 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2). Se även Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7). 2 Observera att även elever behandlas som arbetstagare i arbetsmiljölagen. 3 Skolverket, För att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. De förtroendevalda revisorerna, Ängelholms kommun 2 av 11

5 Tabell 1. I tabellen presenteras granskningens iakttagelser avseende i vilken utsträckning som och följer Skolverkets rekommendationer om vilka moment en likabehandlingsplan bör innehålla. Moment i likabehandlingsplan Uppfylls? Uppfylls? Kartläggning av verksamhetens behov Nej Ja Insatser för främjande arbete 4 Ja Ja Mål för arbetet Ja Ja Insatser för det förebyggande arbete Ja Ja Rutiner för akuta åtgärder Ja Ja Rutiner för uppföljning Delvis Delvis Beskrivning av elevers/ vårdnadshavares deltagande Delvis Delvis En iakttagelse beträffande likabehandlingsplanerna är att s plan saknar en konkret kartläggning av skolans behov för det aktuella året. Vidare är en annan iakttagelse att skolorna mer utförligt hade kunnat beskriva hur planerna ska följas upp samt hur vårdnadshavare och elever involveras i detta arbete Bedömning och rekommendationer Revisionen bedömer att Barn- och utbildningsnämndens arbetsmiljöplaner i huvudsak är tillfredsställande. Bedömningen grundar sig på att både och regelbundet identifierar och åtgärdar brister i skolans arbetsmiljö. Överlag bedöms skolornas likabehandlingsplaner vara tillfredsställande. Revisionen vill emellertid lyfta fram att hade kunnat förbättra sin plan genom att ha en dokumenterad kartläggning (exempelvis genom enkäter) av verksamhetens behov. Vidare bör de mål och insatser som skolan ska vidta på ett tydligare sätt vara kopplade till denna kartläggning. Därutöver hade såväl s som s likabehandlingsplan tjänat på att ha en mer detaljerad beskrivning på hur planerna ska följas upp samt hur vårdnadshavare och elever involveras i detta arbete. 2.2 Planerna är kända av dem som de berör Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram en pärm (benämnd Snäckebodan) där samtliga förvaltningsövergripande styrdokument för arbetsmiljöarbetet finns samlat. Exempelvis innehåller pärmen checklistor för det systematiska arbetsmiljöarbetet, förvaltningens arbetsmiljöpolicy etcetera. Dokumenten i pärmen finns också tillgängliga för medarbetarna på kommunens intranät Fronter och information skickas regelbundet ut när uppdateringar sker. Förvaltningschefen träffar regelbundet skolornas rektorer och använder också dessa tillfällen för att informera om eventuellt nya riklinjer eller förändringar i arbetsmiljö/- likabehandlingsarbetet. Vidare använder rektorerna bland annat arbetslagsträffar för att vidarebefordra information om arbetsmiljö/-likabehandlingsarbetet till sina medarbetare. 4 Ett förtydligande beträffande distinktionen mellan begreppen främjande och förebyggande arbete. Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten och behöver inte utgå från identifierade problem i verksamheten. Det förebyggandearbetet tar sikte på att minimera risken för kränkningar och utgår från identifierade riskfaktorer. Både det främjande och det förebyggande arbetet ska anpassas till barnens och elevernas ålder och till den aktuella verksamheten. De förtroendevalda revisorerna, Ängelholms kommun 3 av 11

6 Därefter tar lärarna upp de dokument som specifikt berör eleverna på klassråden och föräldramöten. De intervjuade lärarna och eleverna anser att de har tillräcklig kännedom om respektive skolas arbetsmiljö-/likabehandlingsarbete och de dokument som är kopplade till detta arbete. Under intervjuerna ombads rektorer, lärare och elever att reflektera över hur de upplever sin arbetsmiljö. Även om intervjuade företrädelsevis att de sammantaget upplever att såväl den psykosociala som den fysiska arbetsmiljön är god, betonades det dock att det finns förbättringsområden. Rektorerna och lärarna från båda skolorna uppger att arbetsbelastningen är hög. Bland annat lyfter de intervjuade fram att de ökade dokumentationskraven, såsom skriftliga omdömen till elever, tar alltmer tid från att undervisa och att ägna tid och uppmärksamhet till eleverna. Större resurser, exempelvis mer administrativt stöd, anses kunna minska arbetsbelastningen. Det ska också uppmärksammas att rektorerna anser att samarbetet med Socialförvaltningen kan förbättras när det gäller frågor som berör elevernas hälsa och välmående. Rektorerna anser också att Personalenhetens stödfunktion vid olika former av personalärenden kan vidareutvecklas. Eleverna lyfter fram att rektorerna kan bli bättre och snabbare på att återrapportera om vad som görs med de synpunkter som elevråden har Bedömning och rekommendationer Utifrån genomförda intervjuer bedömer vi att kännedomen om skolornas likabehandlingsoch arbetsmiljöplaner är tillfredsställande. Vidare kan det konstateras att intervjuade upplever att arbetsmiljön överlag är tillfredsställande. Granskningen har emellertid identifierat ett antal förbättringsområden som Barn- och utbildningsnämnden bör beakta. Nämnden bör överväga att analysera och eventuellt åtgärda iakttagelsen beträffande att rektorerna och lärarna, på de båda skolorna, anser att arbetsbelastningen är hög och att det finns ett behov av mer administrativt stöd. Revisionen vill också betona att nämnden snarast bör säkerställa att insatser vidtas för att förbättra skolornas samarbete med dels Socialförvaltningen och dels Personalenheten. Vi vill också poängtera vikten att rektorerna på ett tydligt sätt återkopplar till eleverna och personalen om vilka insatser som genomförs med anledning av deras synpunkter. 2.3 System och uppföljning av arbetsmiljöarbetet Den bärande tanken för Ängelholms kommuns arbetsmiljöarbete är att så många frågor som möjligt ska behandlas av dem som direkt berörs av dem i sitt arbete. Kommunstyrelsen har i egenskap av anställningsmyndighet det yttersta ansvaret för arbetsmiljön i de kommunala skolorna i Ängelholm. Det fortlöpande arbetsmiljöarbetet har emellertid delegerats till Barnoch utbildningsnämnden som delegerat det vidare till nämndens förvaltningschef. Denne har i sin tur upprättat skriftliga avtal med rektorerna som förtydligar deras ansvar för skolornas arbetsmiljö. Den övergripande uppföljningen av skolornas arbetsmiljö sker kontinuerligt genom de kommunala samverkansgrupperna. Inom Barn- och utbildningsnämnden finns dels förvaltningens samverkansgrupp (FSG) där bland annat förvaltningschef och fackliga företrädare finns representerade och dels de lokala samverkansgrupperna (rektorsområdesvis). De förtroendevalda revisorerna, Ängelholms kommun 4 av 11

7 Rektorerna och lärarna betonar att en god arbetsmiljö bygger på att det finns en god kommunikation mellan medarbetare och elever på skolan. Beträffande kommunikationen så upplever rektorerna, lärarna och eleverna att denna i stort sett är bra. Rutinerna och riktlinjerna som skolorna tagit fram för att användas när mobbning eller diskriminering inträffar är snarlika och kan beskrivas i termer av olika steg som ska vidtas. När skolorna får signaler om att en elev utsatts för mobbning eller diskriminering är det första steget att kontakta elevens mentor. Som ett andra steg ska mentorn eller en representant från elevvårdsteamet tala med uppgiftslämnare, den utsatta och förövaren. Utifrån denna kontakt ska elevvårdsteamet eller mentorn som ett tredje steg bestämma vilken metod som ska användas, hur vårdnadshavare ska involveras, tidplan för insatserna och om uppföljningssamtal. Som tidigare redan nämnts så har Barn- och utbildningsnämnden, i sin arbetsmiljöpolicy, gett skolorna direktiv om att de ska rapportera in tillbud i rapporteringsprogramet CANEA. Från förvaltningen framhålls det att rektorerna inte i tillräckligt stor utsträckning rapporterar in tillbud Anledningen till detta uppges vara att förvaltningen ännu inte funnit tillfredsställande arbetsformer för arbetet med CANEA. Enligt uppgift håller förvaltningen på att se över hur arbetet med CANEA kan vidareutvecklas Bedömning och rekommendationer Barn- och utbildningsnämnden bedöms i huvudsak bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Den här bedömningen grundas sig på att det finns forum för att hantera arbetsmiljöfrågor och som kan identifiera medarbetarnas behov. Det ska dock understrykas att det finns brister i rektorernas inrapportering av tillbud Dessa brister anser vi riskerar att begränsa nämndens helhetssyn över skolornas arbetsmiljö. Med anledning av detta bör nämnden säkerställa att rektorerna framöver rapporterar uppkomna tillbud i CANEA. 2.4 Regelbundna elev-/personalenkäter genomförs och skolan har blivit anmäld till någon tillsynsmyndighet Elever, personal och vårdnadshavare får årligen möjligheten att besvara enkäter som tangerar hur skolornas arbetsmiljö upplevs. Nedan presenteras den senaste elevenkäten för årskurs 9 resultat. I Bilaga 1 redogörs mer utförligt för hur elever svarat på de påståenden som presenteras nedan. En stor del av enkätfrågorna fokuserar på hur relationen mellan vuxna och elever upplevs. På påståendet De vuxna på min skola visar tydligt att de tar avstånd från all typ av kränkande behandling har en klar majoritet av eleverna svarat Stämmer bra eller Stämmer delvis. Det ska dock uppmärksammas att när eleverna fick besvara påståendet Elever, lärare och annan personal på skolan deltar tillsammans i arbetet med att förhindra mobbning och annan kränkande behandling svarade 86 procent Stämmer bra eller Stämmer delvis på och 79 procent på. Frågorna i enkäten behandlar också om eleverna upplever att de är delaktiga i skolornas arbete mot mobbning/utformningen av likabehandlingsplanerna. När eleverna fick besvara frågan Om du svarade ja på fråga 16, har ni elever fått vara med och utforma innehållet i likabehandlingsplanen? så svarade 66 procent av eleverna på Nej, motsvarande siffra på var 70 procent. Det ska emellertid noteras att när eleverna fick besvara påståendet Elever, lärare och annan personal på skolan deltar tillsammans i arbetet med att förhindra mobbning och annan kränkande behandling har en övervägande del av eleverna svarat Stämmer bra eller Stämmer delvis. De förtroendevalda revisorerna, Ängelholms kommun 5 av 11

8 Enkäten berör även om eleverna själva upplever att de blivit utsatta för våld eller hot och de vid det tillfället fick hjälp av skolan. Kring 30 procent av eleverna på de båda skolorna svarade Ja på påståendet Har det hänt att du blivit utsatt för en situation med våld eller hot?. De elever som svarade Ja på påståendet hade också möjlighet att svara på påståendet Om du svarade Ja på fråga 18, fick du den hjälp du behövde av någon vuxen på skolan för att reda ut situationen?. 43 procent av eleverna på och anser att det här påståendet Stämmer inte så bra eller Stämmer inte alls. Påståendena i enkäten ringar också in hur eleverna upplever den rådande arbetsmiljön i skolorna. Enkäten visar att en klar majoritet av eleverna instämmer i påståendet Jag känner mig trygg på min skola. Det ska dock lyftas fram att 44 procent av eleverna på svarade Stämmer inte så bra eller Stämmer inte alls när de fick svara på påståendet Jag känner att jag får den arbetsro jag behöver under lektionerna. När eleverna fick besvara påståendet Skulle du rekommendera din skola till någon du känner svarade 64 procent av eleverna på Ja. Motsvarande siffra för var 75 % procent. Arbetsgivare är enligt arbetsmiljölagen skyldig att utan dröjsmål anmäla olyckor på arbetsplatsen som medfört dödsfall eller allvarlig personskada eller samtidigt drabbat flera arbetstagare till Arbetsmiljöverket. Det gäller även tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. Vare sig eller har gjort någon sådan anmälan. När det gäller anmälda konflikter och arbetssjukdomar så har anmält en arbetsrelaterad olycka. Elever och vårdnadshavare kan anmäla skolhuvudmän (exempelvis kommuner) till Skolinspektionen och/eller Barn- och elevombudet (som är en avdelning inom Skolinspektionen) om de anser att skolan inte gjort tillräckligt för att motverka kränkande behandling. I denna granskning har handlingar som gäller Ängelholms kommun begärts ut. År Skola Ärende Bedömning 2008 Kränkande behandling Anmälan togs tillbaks 2009 Särskilt stöd Kritik 2009 Kränkande behandling Kritik 2010 Särskilt stöd Anmälan togs tillbaks 2010 Särskilt stöd Kritik Mellan år 2008 och 2010 har det sammanlagt inkommit fem anmälningar. Av de fem ärendena berör två kränkande behandling och i det ena ärendet togs anmälan tillbaka av anmälaren, medan i det andra ärendet riktade Barn- och elevombudet kritik mot hur agerat. De övriga anmälningarna berör ärenden avseende särskilt stöd 5. Skolinspektionen riktade kritik mot Ängelholms kommun i två av tre ärenden, den tredje anmälan drogs tillbaka av anmälaren. 5 Skolan har ett speciellt ansvar för barn och unga i behov av särskilt stöd. De elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få detta. Stödet ska utformas med hänsyn till elevens egna behov och förutsättningar. De förtroendevalda revisorerna, Ängelholms kommun 6 av 11

9 2.4.1 Bedömning och rekommendationer Barn- och utbildningsnämnden genomför regelbundna enkätundersökningar på skolorna i kommunen och genom detta bedömer vi att det finns rutiner för att kontrollera arbetsmiljöns kvalitet. Utifrån enkätresultatet bedömer vi att det finns en generell förbättringspotential när det gäller skolornas arbetsmiljö. Revisionen vill särskilt lyfta fram att nämnden bör överväga analysera iakttagelsen om att en majoritet av eleverna inte anser sig vara delaktiga i utformandet av innehållet i skolornas likabehandlingsplaner. Vidare bör nämnden också analysera iakttagelsen om att nästan hälften av de elever som utsatts för våld eller hot inte anser att de fått tillräckligt med hjälp från någon vuxen på skolan. Det ska också uppmärksammas att det inte gjorts något större antal anmälningar till arbetsmiljöverket eller skolinspektionen. De förtroendevalda revisorerna, Ängelholms kommun 7 av 11

10 3 Sammanfattande bedömning och rekommendationer På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun har granskat arbetsmiljön i kommunens grundskolor. Granskningens revisionsfråga har varit: Är Barnoch utbildningsnämndens arbetsmiljöarbete ändamålsenligt utifrån lagstiftning och lokala policies? Efter genomförd granskning konstaterar revisionen att arbetsmiljöarbetet i huvudsak är ändamålsenligt. Den här bedömningen grundar sig på att nämnden har säkerställt att det på ett övergripande plan finns en fungerande systematik för arbetsmiljöarbetet både centralt och på skolnivå. Det finns dock ett antal utvecklingsområden som vi vill uppmärksamma nämnden på. hade kunnat förbättra sin likabehandlingsplan genom att ha en dokumenterad kartläggning (exempelvis genom enkäter) av verksamhetens behov. Vidare bör de mål och insatser som skolan ska vidta på ett tydligare sätt vara kopplade till denna kartläggning. Därutöver hade såväl s som s likabehandlingsplan tjänat på att ha en mer detaljerad beskrivning på hur planerna ska följas upp samt hur vårdnadshavare och elever involveras i detta arbete. Granskningen har visat att Barn- och utbildningsförvaltningens samarbete med Socialförvaltningen och Personalenheten för närvarande inte är ändamålsenligt. Det är av yttersta vikt att Barn- och utbildningsnämnden omgående analyserar dessa iakttagelser och vidtar åtgärder. Rektorernas återkoppling till elever och personal gällande om vilka insatser som genomförs med anledning av deras synpunkter bör utvecklas. För närvarande registrerar inte rektorerna i tillräckligt hög grad tillbud i rapporteringsprogrammet CANEA, vilket innebär att nämnden riskerar att inte få en tillförlitlig bild av hur arbetsmiljön ser ut på skolorna. Med anledning av detta bör nämnden säkerställa att rektorerna framöver rapporterar uppkomna tillbud i CANEA. Utöver de ovan nämnda bristerna bör nämnden även beakta följande iakttagelser och bedömningar som gjorts gällande skolornas arbetsmiljö: Revisionen vill också understryka att nämnden bör överväga att analysera och eventuellt åtgärda iakttagelsen om att rektorerna och lärarna på både och anser att det finns ett behov av mer administrativt stöd. Det ska lyftas fram att resultatet från nämndens årliga enkäter vittnar om att en majoritet av eleverna på skolorna inte anser sig vara delaktiga i utformandet av innehållet i skolornas likabehandlingsplaner. Vidare anser nästan hälften av de elever som utsatts för våld eller hot att de inte fått tillräckligt med hjälp från någon vuxen på skolan. Nämnden bör analysera de här iakttagelserna och eventuellt vidta åtgärder. De förtroendevalda revisorerna, Ängelholms kommun 8 av 11

11 Datum Adrian Göransson Projektledare Karin Andersson Uppdragsledare De förtroendevalda revisorerna, Ängelholms kommun 9 av 11

12 Bilaga 1 Fråga Svarsalternativ Elever (åk 9) Elever (åk f 9) Jag känner mig Stämmer bra 37 (74 %) 52 (66 %) trygg på min skola Stämmer delvis 11 (22 %) 23 (29 %) Stämmer inte så bra 2 (4 %) 2 (3 %) Stämmer inte alls 0 (0 %) 2 (3 %) De vuxna på min Stämmer bra 20(40%) 38 (49 %) skola visar tydligt Stämmer delvis att de tar avstånd 22(44%) 32 (41 %) från all typ av Stämmer inte så bra 6(12%) 3 (4 %) kränkande Stämmer inte alls behandling 2(4%) 5 (6 %) Oavsett kön, funktionsnedsättning, Ja 27(54%) 54 (68 %) sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning - så behandlar de vuxna alla lika Nej 23(46%) 25 (32 %) Om du svarade ja på fråga 16, har ni elever fått vara Ja 14 (34%) 20 (30 %) med och utforma innehållet i likabehandlingsplanen? Nej 27 (66%) 46 (70 %) Elever, lärare och annan personal på Stämmer bra 23(46%) 28 (35 %) skolan deltar tillsammans i arbetet med att Stämmer delvis 20(40%) 35 (44 %) förhindra mobbning och 4(8%) Stämmer inte så bra 10 (13 %) annan kränkande behandling Stämmer inte alls 3(6%) 6 (8 %) De förtroendevalda revisorerna, Ängelholms kommun 10 av 11

13 Har det hänt att du blivit utsatt för en situation med våld eller hot? Ja 14(28%) 21 (27 %) Nej 36(72%) 57 (73 %) Om du svarade Ja Stämmer bra 7(22%) 7 (20 %) på fråga 18, fick du den hjälp du Stämmer delvis 11(34%) 13 (37 %) behövde av någon vuxen på skolan Stämmer inte så bra 4(12%) 5 (14 %) för att reda ut 10 (29 %) situationen? Stämmer inte alls 10(31%) Jag känner att jag Stämmer bra 10(20%) 40 (51 %) får den arbetsro jag behöver under Stämmer delvis 18(36%) 35 (44 %) lektionerna Stämmer inte så bra 13(26%) 3 (4 %) Stämmer inte alls 9(18%) 1 (1 %) Skulle du rekommendera Ja 32(64%) 57 (75 %) din skola till någon du känner? Nej 18(36%) 19 (25 %) De förtroendevalda revisorerna, Ängelholms kommun 11 av 11

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Klippans kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av rutiner avseende våld och hot om våld i grundskolor. Lunds kommun

Granskning av rutiner avseende våld och hot om våld i grundskolor. Lunds kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner avseende våld och hot om våld i grundskolor Lunds kommun Adrian Göransson, revisionskonsult, Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 2.1. Bakgrund

Läs mer

Granskning av skolornas arbete mot kränkande behandling

Granskning av skolornas arbete mot kränkande behandling Granskning av skolornas arbete mot kränkande behandling Skurups kommun December 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 Bakgrund... 4 Revisionsfråga...

Läs mer

Arbetsmiljön i grundskolan

Arbetsmiljön i grundskolan www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Regnell Erik Wottrich Arbetsmiljön i grundskolan Pwx Mars 2013 Salems kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 1. Inledning... 2

Läs mer

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Varje kommun har enligt skollagen 1 och diskrimineringslagen 2 en skyldighet att skydda barn och elever mot kränkningar. I framtagna

Läs mer

Riktlinje. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001

Riktlinje. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001 Riktlinje 2016-12-14 Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001 Antagen av Utbildningsnämnden den 14 december 2016. Dokumentet ersätter tidigare

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN 2011-08-30 RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN BUN 2014/0288 003 Handläggare Mia Wiman-Olsson Sakkunnig, utbildningskontoret

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-10-15 av Kommunstyrelsen 131 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Barn

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB Årlig plan 2012/13 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB 1 Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Skollagen sid. 3 Vision

Läs mer

2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier 2009-06-24 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning Duveholmsgymnasiets övergripande mål Definitioner Hur motverkar vi diskriminering och trakasserier Åtgärder

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN Karlskrona 2007-01-31 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Lagar och andra styrdokument: SFS 2006:67

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER

RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER Blad 1 RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER Antagna av kommunfullmäktige 8 mars 2017, 75, ersätter policy och handlingsplan mot trakasserier på arbetsplatsen. Förhållningssätt

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Barn- och utbildningsnämnden Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Postadress: E-post: barn.utbildningsforvaltningen@askersund.se Askersunds kommun Tel.nr.: 0583-810 00

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Åtgärder mot mobbning. Trelleborgs kommun. Januari 2011. Adrian Göransson, Revisionskonsult Sofie Holmkvist, Revisionskonsult

Åtgärder mot mobbning. Trelleborgs kommun. Januari 2011. Adrian Göransson, Revisionskonsult Sofie Holmkvist, Revisionskonsult Åtgärder mot mobbning Trelleborgs kommun Januari 2011 Adrian Göransson, Revisionskonsult Sofie Holmkvist, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund och syfte...

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uddevalla Gymnasiesärskola 2016-2017 Innehållsförteckning Handlingsplan... 0 Bakgrund...2 Lagar och styrdokument...2 Definitioner och begrepp... 3 Gymnasiesärskolans

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Inledning Enligt Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn, också kallad barn och elevskyddslagen (1 april 2006), skall en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015-08-28 Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Skurups Kommun Inledning Denna skrift, som innehåller en policy och en handlingsplan, omfattar både elever och personal och ska

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling Solbackens förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling Solbackens förskola Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling 2016-2017 Solbackens förskola Reviderad 2017-02 INNEHÅLL Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av plan Definitioner Kartläggning Förebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Brogårdsgymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Upprättad: 100101 Reviderad: 130227 LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare

Läs mer

Kärralundsgatan 19 plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Kärralundsgatan 19 plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Kärralundsgatan 19 Kärralundsgatan 19 plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Planen gäller förskoleverksamhet Förskolechef: Johan Forsstrand

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD LIKABEHANDLINGSPLAN OCH HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD 2016-09-01 Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Norrhammarskolan Från 161001 Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem F-5 Ansvariga för planen

Läs mer

Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Frödinge Skola Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Grundskola och förskoleklass, läsåret 2016-2017 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan.. År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Marit Pedagoger:Rosita, Anna-Karin,Sanna,Linnea, Josephine,Lisa,

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Lillåns Södra skola 2014/15

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Lillåns Södra skola 2014/15 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Lillåns Södra skola 2014/15 2 Innehåll 1. Lagstiftning... 4 2. Vision... 5 3. Uppföljning, utvärdering och analys av trygghetsplanen

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan

Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan 2016-2018 Barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Arbetsmiljö- och likabehandlingsplan för barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef,

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 TRANÅS KOMMUN Hösten 2014 Författare: Soili Nilsson, Marianne Persson, Julia Valaszkai Lärcentrum Västra Vux Innehållsförteckning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Elsborgs förskoleenhet Förskolan Glashyttan År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: förskolechef Lars Hökpers Linda Alamo, Anna-Karin

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN SÖLVESBORGS KOMMUN Möllebacksskolan LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN Reviderad 2013-09-10 Förord Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Återupprättad 20151209 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vitsippans Förskola 20151209-20161209 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen är framtagen av kamratstödjarna Korsbackaskolan och reviderad av arbetslag, elevhälsoteam, kamratstödjarna och ledningsgruppen. Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011 Mälarakademin ska vara en arbetsplats där ingen diskrimineras, trakasseras, utsätts för mobbning, rasism, främlingsfientlighet,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 för den gymnasiala vuxenutbildningen i Falu kommun Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen, AIK Vuxenutbildningen Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lingåsen År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: förskolechef pedagoger Planen gäller från 2015-10-01 Planen gäller

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014 UTVECKLINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING SID 1(5) INFORMATION Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014 Denna plan syftar till att främja vuxenstuderandes

Läs mer

Balsta förskola 2014

Balsta förskola 2014 Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen FSO 7 Balsta och Stensborgsgatans förskolor Anita Qvarfordt Rask, 016-7102191 Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

2012-10-25 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA

2012-10-25 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA 2012-10-25 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA 2012-2013 2012-10-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Förskoleklass Grundskola 1-5 Fritidshem Fritidsklubb 1 Innehåll: 1. Inledning. 2. Vision 2013/2014. 3. Mål

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KYRKSKOLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kyrkskolan

LIKABEHANDLINGSPLAN KYRKSKOLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kyrkskolan SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kyrkskolan KYRKSKOLAN 7-9 - PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Planen gäller för Kyrkskolan 7-9, Grundskola och Grundsärskola Elevversion Senast reviderad:

Läs mer

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskola och fritidshem Läsår 2016/2017

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskola och fritidshem Läsår 2016/2017 Kvarnsvedens/Amsbergs skolor med tillhörande fritidshem. Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Varje enhet inom förskola och skola har en Plan mot Diskriminering och Kränkande Behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Slättaskogen År 2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef Annelie Zandén Pedagoger Karin Stenman, Josefine Sveningsson,

Läs mer

TILLÄGG I DELEGATIONSFÖRTECKNING FÖR BARN OCH UNGDOM UTIFRÅN NY LAGSTIFTNING

TILLÄGG I DELEGATIONSFÖRTECKNING FÖR BARN OCH UNGDOM UTIFRÅN NY LAGSTIFTNING Barn och Ungdom VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Lena Skott Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-07-20 SDN 2006-08-24 Dnr 403-263/2006 TILLÄGG I DELEGATIONSFÖRTECKNING FÖR BARN OCH UNGDOM

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Introduktionsprogrammen a för planen Bitr. rektor är ytterst ansvarig för planen.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jordens uteförskola läsåret 2014/15 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och en plan mot

Läs mer

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 År: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundsärskola

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-2014 2013-11-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STJÄRNSUNDS FÖRSKOLA

2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STJÄRNSUNDS FÖRSKOLA 2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STJÄRNSUNDS FÖRSKOLA 2015-2016 2015-10-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

Planen gäller T o m

Planen gäller T o m Handlingsplan Likabehandling Planen gäller 2015-08-17 T o m 2016-06-12 Framställd av Rektor i samråd med personal och elever Flik nr Utvärderingsdatum 2016-06-12 Utvärderingsform Enkät till elever, AP-träffar

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola Bjuvs förskolor En känsla av härlighet! Återupprättad dec 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Prästkragens Förskola 151210-161210 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Kränkningar och diskriminering i grundskola

Kränkningar och diskriminering i grundskola Revisionsrapport Kränkningar och diskriminering i grundskola Båstad kommun Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Kränkningar och diskriminering i grundskola Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum

Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum Datum för upprättande 161031 Planen gäller för läsåret 2016/2017 VISION Vår vision

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling RIKTLINJE MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLINGI ARBETSLIVET Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet Eslövs kommun tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och tolererar inte att sådana

Läs mer