Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Revisionsfråga Metod och avgränsning Lagstiftning 2 2 Iakttagelser Arbetsmiljöplaner/likabehandlingsplaner är upprättade och relevanta Bedömning och rekommendationer Planerna är kända av dem som de berör Bedömning och rekommendationer System och uppföljning av arbetsmiljöarbetet Bedömning och rekommendationer Regelbundna elev-/personalenkäter genomförs och skolan har blivit anmäld till någon tillsynsmyndighet Bedömning och rekommendationer 7 3 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 8 Bilaga 1 10 Ängelholms kommun

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund De förtroendevalda revisorerna har i sin revisionsplan för år 2011 angett att elevers och personals arbetsmiljö inom grundskolan är ett viktigt granskningsområde. Till grund för revisionsplanen ligger revisorernas bedömning av väsentlighet och risk. För att skapa goda förutsättningar för elevers lärande är det av största vikt att den arbetsmiljö som eleverna agerar i är så god som möjligt. För medarbetarnas del handlar det om att skapa goda arbetsmiljöförutsättningar i mötet med eleverna. Arbetsgivaren har dessutom en skyldighet att säkerställa en god arbetsmiljö. Mot bakgrund av detta har de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun gett i uppdrag att granska arbetsmiljön i de kommunala grundskolorna. 1.2 Revisionsfråga Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Är Barn- och utbildningsnämndens arbetsmiljöarbete ändamålsenligt utifrån lagstiftning och lokala policies? Följande kontrollmål ingår i granskningen: Arbetsmiljöplaner/likabehandlingsplaner är upprättade och relevanta. Planerna är kända av dem som de berör. Planerna ingår i ett system för tillämpning och uppföljning. Skolan har blivit anmäld till någon tillsynsmyndighet (arbetsmiljöverket/elevombudet). 1.3 Metod och avgränsning Granskningen avser Barn- och utbildningsnämnden. Underlaget som rapporten bygger på utgörs både av skriftliga (styrdokument) och muntliga (intervjuer) källor. De granskade styrdokumentet består av befintlig dokumentation som har bäring på arbetsmiljöarbetet. Intervjuer har genomförts med följande: Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen. Utvecklingsstrateg, Barn- och utbildningsförvaltningen. Rektor (en stycken) Rektor (en stycken) Lärare (två stycken) Lärare (två stycken) Elev (två stycken, åk. 7-9) Elev (två stycken, åk. 7-9 ) Rapporten har varit föremål för sakgranskning av förvaltningschef, utvecklingsstrateg samt skolornas rektorer och lärare. De förtroendevalda revisorerna, Ängelholms kommun 1 av 11

4 1.4 Lagstiftning Arbetsmiljölagen och AFS 1993:2 1 ställer krav på att arbetsgivaren ska förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetsmiljörelaterade risker ska undersökas och förebyggande åtgärder ska vidtas. Arbetsgivaren ska upplysa de anställda 2 om risker som finns i arbetet och ordna med utbildning så att tillbud och skador kan undvikas. Särskilda säkerhetsrutiner ska finnas för arbete som medför risker. Som ett led i arbetsmiljöarbetet är arbetsgivaren skyldig att tillse att det finns skriftligt dokumenterade planer för arbetsmiljöarbetet. Vidare påbjuds det i Diskrimineringslagen SFS 2008:567 och Skollagen 14 a kap om kränkande behandling att en utbildningsanordnare hos en arbetsgivare årligen ska upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 2 Iakttagelser 2.1 Arbetsmiljöplaner/likabehandlingsplaner är upprättade och relevanta Utgångspunkten för Ängelholms kommuns arbetsmiljöarbete utgörs av det kommunövergripande styrdokumentet Arbetsmiljöpolicy för Ängelholms kommun. Av dokumentet framgår det att varje nämnd ska utforma en egen verksamhetsspecifik arbetsmiljöpolicy. I dokumentet klargörs det också att arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljölagen, förordningar och föreskrifter uppfylls. Vidare framgår det att förvaltningarna ska bedriva ett systematiskt arbete för att förebygga, identifiera och åtgärda risker i arbetsmiljön. Det står även att förvaltningens arbetsmiljöarbete ska vara dokumenterat och väl kända bland medarbetarna. Barn- och utbildningsnämnden har i enlighet med kommunens Arbetsmiljöpolicy tagit fram en verksamhetsspecifik arbetsmiljöpolicy. I dokumentet går det bland annat att utläsa att alla incidenter, oavsett om det är en risk, ett tillbud eller en arbetsskada, ska rapporteras in i incidentrapporteringssystemet CANEA. och har utifrån de kommun-/ förvaltningsövergripande direktiven tagit fram egna dokument och rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Båda skolorna genomför årligen skyddsronder där eventuella brister i skolornas arbetsmiljö kartläggs och dokumenteras. I de fall brister identifieras har skolorna tagit fram handlingsplaner för när det ska vara åtgärdat och vem som ansvarar för åtgärdandet av bristerna. Såväl som har tagit fram likabehandlingsplaner för skolornas verksamhet. I granskningen har en genomgång av skolornas likabehandlingsplaner gjorts. Genomgången har gjorts med Skolverkets allmänna råd som grund 3. I dessa anges de olika momenten som bör tas upp i en likabehandlingsplan. Nedan redovisas vilka moment som finns med eller saknas i skolornas likabehandlingsplaner. 1 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2). Se även Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7). 2 Observera att även elever behandlas som arbetstagare i arbetsmiljölagen. 3 Skolverket, För att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. De förtroendevalda revisorerna, Ängelholms kommun 2 av 11

5 Tabell 1. I tabellen presenteras granskningens iakttagelser avseende i vilken utsträckning som och följer Skolverkets rekommendationer om vilka moment en likabehandlingsplan bör innehålla. Moment i likabehandlingsplan Uppfylls? Uppfylls? Kartläggning av verksamhetens behov Nej Ja Insatser för främjande arbete 4 Ja Ja Mål för arbetet Ja Ja Insatser för det förebyggande arbete Ja Ja Rutiner för akuta åtgärder Ja Ja Rutiner för uppföljning Delvis Delvis Beskrivning av elevers/ vårdnadshavares deltagande Delvis Delvis En iakttagelse beträffande likabehandlingsplanerna är att s plan saknar en konkret kartläggning av skolans behov för det aktuella året. Vidare är en annan iakttagelse att skolorna mer utförligt hade kunnat beskriva hur planerna ska följas upp samt hur vårdnadshavare och elever involveras i detta arbete Bedömning och rekommendationer Revisionen bedömer att Barn- och utbildningsnämndens arbetsmiljöplaner i huvudsak är tillfredsställande. Bedömningen grundar sig på att både och regelbundet identifierar och åtgärdar brister i skolans arbetsmiljö. Överlag bedöms skolornas likabehandlingsplaner vara tillfredsställande. Revisionen vill emellertid lyfta fram att hade kunnat förbättra sin plan genom att ha en dokumenterad kartläggning (exempelvis genom enkäter) av verksamhetens behov. Vidare bör de mål och insatser som skolan ska vidta på ett tydligare sätt vara kopplade till denna kartläggning. Därutöver hade såväl s som s likabehandlingsplan tjänat på att ha en mer detaljerad beskrivning på hur planerna ska följas upp samt hur vårdnadshavare och elever involveras i detta arbete. 2.2 Planerna är kända av dem som de berör Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram en pärm (benämnd Snäckebodan) där samtliga förvaltningsövergripande styrdokument för arbetsmiljöarbetet finns samlat. Exempelvis innehåller pärmen checklistor för det systematiska arbetsmiljöarbetet, förvaltningens arbetsmiljöpolicy etcetera. Dokumenten i pärmen finns också tillgängliga för medarbetarna på kommunens intranät Fronter och information skickas regelbundet ut när uppdateringar sker. Förvaltningschefen träffar regelbundet skolornas rektorer och använder också dessa tillfällen för att informera om eventuellt nya riklinjer eller förändringar i arbetsmiljö/- likabehandlingsarbetet. Vidare använder rektorerna bland annat arbetslagsträffar för att vidarebefordra information om arbetsmiljö/-likabehandlingsarbetet till sina medarbetare. 4 Ett förtydligande beträffande distinktionen mellan begreppen främjande och förebyggande arbete. Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten och behöver inte utgå från identifierade problem i verksamheten. Det förebyggandearbetet tar sikte på att minimera risken för kränkningar och utgår från identifierade riskfaktorer. Både det främjande och det förebyggande arbetet ska anpassas till barnens och elevernas ålder och till den aktuella verksamheten. De förtroendevalda revisorerna, Ängelholms kommun 3 av 11

6 Därefter tar lärarna upp de dokument som specifikt berör eleverna på klassråden och föräldramöten. De intervjuade lärarna och eleverna anser att de har tillräcklig kännedom om respektive skolas arbetsmiljö-/likabehandlingsarbete och de dokument som är kopplade till detta arbete. Under intervjuerna ombads rektorer, lärare och elever att reflektera över hur de upplever sin arbetsmiljö. Även om intervjuade företrädelsevis att de sammantaget upplever att såväl den psykosociala som den fysiska arbetsmiljön är god, betonades det dock att det finns förbättringsområden. Rektorerna och lärarna från båda skolorna uppger att arbetsbelastningen är hög. Bland annat lyfter de intervjuade fram att de ökade dokumentationskraven, såsom skriftliga omdömen till elever, tar alltmer tid från att undervisa och att ägna tid och uppmärksamhet till eleverna. Större resurser, exempelvis mer administrativt stöd, anses kunna minska arbetsbelastningen. Det ska också uppmärksammas att rektorerna anser att samarbetet med Socialförvaltningen kan förbättras när det gäller frågor som berör elevernas hälsa och välmående. Rektorerna anser också att Personalenhetens stödfunktion vid olika former av personalärenden kan vidareutvecklas. Eleverna lyfter fram att rektorerna kan bli bättre och snabbare på att återrapportera om vad som görs med de synpunkter som elevråden har Bedömning och rekommendationer Utifrån genomförda intervjuer bedömer vi att kännedomen om skolornas likabehandlingsoch arbetsmiljöplaner är tillfredsställande. Vidare kan det konstateras att intervjuade upplever att arbetsmiljön överlag är tillfredsställande. Granskningen har emellertid identifierat ett antal förbättringsområden som Barn- och utbildningsnämnden bör beakta. Nämnden bör överväga att analysera och eventuellt åtgärda iakttagelsen beträffande att rektorerna och lärarna, på de båda skolorna, anser att arbetsbelastningen är hög och att det finns ett behov av mer administrativt stöd. Revisionen vill också betona att nämnden snarast bör säkerställa att insatser vidtas för att förbättra skolornas samarbete med dels Socialförvaltningen och dels Personalenheten. Vi vill också poängtera vikten att rektorerna på ett tydligt sätt återkopplar till eleverna och personalen om vilka insatser som genomförs med anledning av deras synpunkter. 2.3 System och uppföljning av arbetsmiljöarbetet Den bärande tanken för Ängelholms kommuns arbetsmiljöarbete är att så många frågor som möjligt ska behandlas av dem som direkt berörs av dem i sitt arbete. Kommunstyrelsen har i egenskap av anställningsmyndighet det yttersta ansvaret för arbetsmiljön i de kommunala skolorna i Ängelholm. Det fortlöpande arbetsmiljöarbetet har emellertid delegerats till Barnoch utbildningsnämnden som delegerat det vidare till nämndens förvaltningschef. Denne har i sin tur upprättat skriftliga avtal med rektorerna som förtydligar deras ansvar för skolornas arbetsmiljö. Den övergripande uppföljningen av skolornas arbetsmiljö sker kontinuerligt genom de kommunala samverkansgrupperna. Inom Barn- och utbildningsnämnden finns dels förvaltningens samverkansgrupp (FSG) där bland annat förvaltningschef och fackliga företrädare finns representerade och dels de lokala samverkansgrupperna (rektorsområdesvis). De förtroendevalda revisorerna, Ängelholms kommun 4 av 11

7 Rektorerna och lärarna betonar att en god arbetsmiljö bygger på att det finns en god kommunikation mellan medarbetare och elever på skolan. Beträffande kommunikationen så upplever rektorerna, lärarna och eleverna att denna i stort sett är bra. Rutinerna och riktlinjerna som skolorna tagit fram för att användas när mobbning eller diskriminering inträffar är snarlika och kan beskrivas i termer av olika steg som ska vidtas. När skolorna får signaler om att en elev utsatts för mobbning eller diskriminering är det första steget att kontakta elevens mentor. Som ett andra steg ska mentorn eller en representant från elevvårdsteamet tala med uppgiftslämnare, den utsatta och förövaren. Utifrån denna kontakt ska elevvårdsteamet eller mentorn som ett tredje steg bestämma vilken metod som ska användas, hur vårdnadshavare ska involveras, tidplan för insatserna och om uppföljningssamtal. Som tidigare redan nämnts så har Barn- och utbildningsnämnden, i sin arbetsmiljöpolicy, gett skolorna direktiv om att de ska rapportera in tillbud i rapporteringsprogramet CANEA. Från förvaltningen framhålls det att rektorerna inte i tillräckligt stor utsträckning rapporterar in tillbud Anledningen till detta uppges vara att förvaltningen ännu inte funnit tillfredsställande arbetsformer för arbetet med CANEA. Enligt uppgift håller förvaltningen på att se över hur arbetet med CANEA kan vidareutvecklas Bedömning och rekommendationer Barn- och utbildningsnämnden bedöms i huvudsak bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Den här bedömningen grundas sig på att det finns forum för att hantera arbetsmiljöfrågor och som kan identifiera medarbetarnas behov. Det ska dock understrykas att det finns brister i rektorernas inrapportering av tillbud Dessa brister anser vi riskerar att begränsa nämndens helhetssyn över skolornas arbetsmiljö. Med anledning av detta bör nämnden säkerställa att rektorerna framöver rapporterar uppkomna tillbud i CANEA. 2.4 Regelbundna elev-/personalenkäter genomförs och skolan har blivit anmäld till någon tillsynsmyndighet Elever, personal och vårdnadshavare får årligen möjligheten att besvara enkäter som tangerar hur skolornas arbetsmiljö upplevs. Nedan presenteras den senaste elevenkäten för årskurs 9 resultat. I Bilaga 1 redogörs mer utförligt för hur elever svarat på de påståenden som presenteras nedan. En stor del av enkätfrågorna fokuserar på hur relationen mellan vuxna och elever upplevs. På påståendet De vuxna på min skola visar tydligt att de tar avstånd från all typ av kränkande behandling har en klar majoritet av eleverna svarat Stämmer bra eller Stämmer delvis. Det ska dock uppmärksammas att när eleverna fick besvara påståendet Elever, lärare och annan personal på skolan deltar tillsammans i arbetet med att förhindra mobbning och annan kränkande behandling svarade 86 procent Stämmer bra eller Stämmer delvis på och 79 procent på. Frågorna i enkäten behandlar också om eleverna upplever att de är delaktiga i skolornas arbete mot mobbning/utformningen av likabehandlingsplanerna. När eleverna fick besvara frågan Om du svarade ja på fråga 16, har ni elever fått vara med och utforma innehållet i likabehandlingsplanen? så svarade 66 procent av eleverna på Nej, motsvarande siffra på var 70 procent. Det ska emellertid noteras att när eleverna fick besvara påståendet Elever, lärare och annan personal på skolan deltar tillsammans i arbetet med att förhindra mobbning och annan kränkande behandling har en övervägande del av eleverna svarat Stämmer bra eller Stämmer delvis. De förtroendevalda revisorerna, Ängelholms kommun 5 av 11

8 Enkäten berör även om eleverna själva upplever att de blivit utsatta för våld eller hot och de vid det tillfället fick hjälp av skolan. Kring 30 procent av eleverna på de båda skolorna svarade Ja på påståendet Har det hänt att du blivit utsatt för en situation med våld eller hot?. De elever som svarade Ja på påståendet hade också möjlighet att svara på påståendet Om du svarade Ja på fråga 18, fick du den hjälp du behövde av någon vuxen på skolan för att reda ut situationen?. 43 procent av eleverna på och anser att det här påståendet Stämmer inte så bra eller Stämmer inte alls. Påståendena i enkäten ringar också in hur eleverna upplever den rådande arbetsmiljön i skolorna. Enkäten visar att en klar majoritet av eleverna instämmer i påståendet Jag känner mig trygg på min skola. Det ska dock lyftas fram att 44 procent av eleverna på svarade Stämmer inte så bra eller Stämmer inte alls när de fick svara på påståendet Jag känner att jag får den arbetsro jag behöver under lektionerna. När eleverna fick besvara påståendet Skulle du rekommendera din skola till någon du känner svarade 64 procent av eleverna på Ja. Motsvarande siffra för var 75 % procent. Arbetsgivare är enligt arbetsmiljölagen skyldig att utan dröjsmål anmäla olyckor på arbetsplatsen som medfört dödsfall eller allvarlig personskada eller samtidigt drabbat flera arbetstagare till Arbetsmiljöverket. Det gäller även tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. Vare sig eller har gjort någon sådan anmälan. När det gäller anmälda konflikter och arbetssjukdomar så har anmält en arbetsrelaterad olycka. Elever och vårdnadshavare kan anmäla skolhuvudmän (exempelvis kommuner) till Skolinspektionen och/eller Barn- och elevombudet (som är en avdelning inom Skolinspektionen) om de anser att skolan inte gjort tillräckligt för att motverka kränkande behandling. I denna granskning har handlingar som gäller Ängelholms kommun begärts ut. År Skola Ärende Bedömning 2008 Kränkande behandling Anmälan togs tillbaks 2009 Särskilt stöd Kritik 2009 Kränkande behandling Kritik 2010 Särskilt stöd Anmälan togs tillbaks 2010 Särskilt stöd Kritik Mellan år 2008 och 2010 har det sammanlagt inkommit fem anmälningar. Av de fem ärendena berör två kränkande behandling och i det ena ärendet togs anmälan tillbaka av anmälaren, medan i det andra ärendet riktade Barn- och elevombudet kritik mot hur agerat. De övriga anmälningarna berör ärenden avseende särskilt stöd 5. Skolinspektionen riktade kritik mot Ängelholms kommun i två av tre ärenden, den tredje anmälan drogs tillbaka av anmälaren. 5 Skolan har ett speciellt ansvar för barn och unga i behov av särskilt stöd. De elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få detta. Stödet ska utformas med hänsyn till elevens egna behov och förutsättningar. De förtroendevalda revisorerna, Ängelholms kommun 6 av 11

9 2.4.1 Bedömning och rekommendationer Barn- och utbildningsnämnden genomför regelbundna enkätundersökningar på skolorna i kommunen och genom detta bedömer vi att det finns rutiner för att kontrollera arbetsmiljöns kvalitet. Utifrån enkätresultatet bedömer vi att det finns en generell förbättringspotential när det gäller skolornas arbetsmiljö. Revisionen vill särskilt lyfta fram att nämnden bör överväga analysera iakttagelsen om att en majoritet av eleverna inte anser sig vara delaktiga i utformandet av innehållet i skolornas likabehandlingsplaner. Vidare bör nämnden också analysera iakttagelsen om att nästan hälften av de elever som utsatts för våld eller hot inte anser att de fått tillräckligt med hjälp från någon vuxen på skolan. Det ska också uppmärksammas att det inte gjorts något större antal anmälningar till arbetsmiljöverket eller skolinspektionen. De förtroendevalda revisorerna, Ängelholms kommun 7 av 11

10 3 Sammanfattande bedömning och rekommendationer På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ängelholms kommun har granskat arbetsmiljön i kommunens grundskolor. Granskningens revisionsfråga har varit: Är Barnoch utbildningsnämndens arbetsmiljöarbete ändamålsenligt utifrån lagstiftning och lokala policies? Efter genomförd granskning konstaterar revisionen att arbetsmiljöarbetet i huvudsak är ändamålsenligt. Den här bedömningen grundar sig på att nämnden har säkerställt att det på ett övergripande plan finns en fungerande systematik för arbetsmiljöarbetet både centralt och på skolnivå. Det finns dock ett antal utvecklingsområden som vi vill uppmärksamma nämnden på. hade kunnat förbättra sin likabehandlingsplan genom att ha en dokumenterad kartläggning (exempelvis genom enkäter) av verksamhetens behov. Vidare bör de mål och insatser som skolan ska vidta på ett tydligare sätt vara kopplade till denna kartläggning. Därutöver hade såväl s som s likabehandlingsplan tjänat på att ha en mer detaljerad beskrivning på hur planerna ska följas upp samt hur vårdnadshavare och elever involveras i detta arbete. Granskningen har visat att Barn- och utbildningsförvaltningens samarbete med Socialförvaltningen och Personalenheten för närvarande inte är ändamålsenligt. Det är av yttersta vikt att Barn- och utbildningsnämnden omgående analyserar dessa iakttagelser och vidtar åtgärder. Rektorernas återkoppling till elever och personal gällande om vilka insatser som genomförs med anledning av deras synpunkter bör utvecklas. För närvarande registrerar inte rektorerna i tillräckligt hög grad tillbud i rapporteringsprogrammet CANEA, vilket innebär att nämnden riskerar att inte få en tillförlitlig bild av hur arbetsmiljön ser ut på skolorna. Med anledning av detta bör nämnden säkerställa att rektorerna framöver rapporterar uppkomna tillbud i CANEA. Utöver de ovan nämnda bristerna bör nämnden även beakta följande iakttagelser och bedömningar som gjorts gällande skolornas arbetsmiljö: Revisionen vill också understryka att nämnden bör överväga att analysera och eventuellt åtgärda iakttagelsen om att rektorerna och lärarna på både och anser att det finns ett behov av mer administrativt stöd. Det ska lyftas fram att resultatet från nämndens årliga enkäter vittnar om att en majoritet av eleverna på skolorna inte anser sig vara delaktiga i utformandet av innehållet i skolornas likabehandlingsplaner. Vidare anser nästan hälften av de elever som utsatts för våld eller hot att de inte fått tillräckligt med hjälp från någon vuxen på skolan. Nämnden bör analysera de här iakttagelserna och eventuellt vidta åtgärder. De förtroendevalda revisorerna, Ängelholms kommun 8 av 11

11 Datum Adrian Göransson Projektledare Karin Andersson Uppdragsledare De förtroendevalda revisorerna, Ängelholms kommun 9 av 11

12 Bilaga 1 Fråga Svarsalternativ Elever (åk 9) Elever (åk f 9) Jag känner mig Stämmer bra 37 (74 %) 52 (66 %) trygg på min skola Stämmer delvis 11 (22 %) 23 (29 %) Stämmer inte så bra 2 (4 %) 2 (3 %) Stämmer inte alls 0 (0 %) 2 (3 %) De vuxna på min Stämmer bra 20(40%) 38 (49 %) skola visar tydligt Stämmer delvis att de tar avstånd 22(44%) 32 (41 %) från all typ av Stämmer inte så bra 6(12%) 3 (4 %) kränkande Stämmer inte alls behandling 2(4%) 5 (6 %) Oavsett kön, funktionsnedsättning, Ja 27(54%) 54 (68 %) sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning - så behandlar de vuxna alla lika Nej 23(46%) 25 (32 %) Om du svarade ja på fråga 16, har ni elever fått vara Ja 14 (34%) 20 (30 %) med och utforma innehållet i likabehandlingsplanen? Nej 27 (66%) 46 (70 %) Elever, lärare och annan personal på Stämmer bra 23(46%) 28 (35 %) skolan deltar tillsammans i arbetet med att Stämmer delvis 20(40%) 35 (44 %) förhindra mobbning och 4(8%) Stämmer inte så bra 10 (13 %) annan kränkande behandling Stämmer inte alls 3(6%) 6 (8 %) De förtroendevalda revisorerna, Ängelholms kommun 10 av 11

13 Har det hänt att du blivit utsatt för en situation med våld eller hot? Ja 14(28%) 21 (27 %) Nej 36(72%) 57 (73 %) Om du svarade Ja Stämmer bra 7(22%) 7 (20 %) på fråga 18, fick du den hjälp du Stämmer delvis 11(34%) 13 (37 %) behövde av någon vuxen på skolan Stämmer inte så bra 4(12%) 5 (14 %) för att reda ut 10 (29 %) situationen? Stämmer inte alls 10(31%) Jag känner att jag Stämmer bra 10(20%) 40 (51 %) får den arbetsro jag behöver under Stämmer delvis 18(36%) 35 (44 %) lektionerna Stämmer inte så bra 13(26%) 3 (4 %) Stämmer inte alls 9(18%) 1 (1 %) Skulle du rekommendera Ja 32(64%) 57 (75 %) din skola till någon du känner? Nej 18(36%) 19 (25 %) De förtroendevalda revisorerna, Ängelholms kommun 11 av 11

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 TRANÅS KOMMUN Hösten 2014 Författare: Soili Nilsson, Marianne Persson, Julia Valaszkai Lärcentrum Västra Vux Innehållsförteckning

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Lärarnas arbetsmiljö

Lärarnas arbetsmiljö www.pwc.se Revisionsrapport Marie Lindblad Cert. kommunal revisor Lärarnas arbetsmiljö Skellefteå kommun Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun

Revisionsrapport. Kalmar kommun Revisionsrapport Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Kalmar kommun Stefan Wik Cert. kommunal revisor maj månad 2012 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Iakttagelser

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövåsen År 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Anna Sjöberg Pedagoger: Jan Kjellin, Mia Lyrberg Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-2014 2013-11-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Rev 2014-06-23 1 (10) Sandeplanskolan Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-06-23 2 (10) Innehållsförteckning 1. Lagstöd och definition 3 2. Övergripande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Cindia Escalante Mattsson,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015-2016 Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma rättigheter

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

GRANSKNING AV MEDARBETARENKÄTEN JAN-OLOV UNDVALL

GRANSKNING AV MEDARBETARENKÄTEN JAN-OLOV UNDVALL GRANSKNING AV MEDARBETARENKÄTEN JAN-OLOV UNDVALL Revisionsrapport 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING/BAKGRUND... 4 3 SYFTE, REVISIONSFRÅGA OCH AVGRÄNSNING... 4 4 REVISIONSKRITERIER...

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 Inledning/vision Det åligger samtliga vuxna vid Södervångskolan att

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget.

Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Rutin systematiskt arbetsmiljöarbete 1 (5) 2013-03-14 Systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsnivå rutin inom barn- och utbildningsförvaltningen Mer information finns i ledningsverktyget. Med systematiskt

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola År 2014 Innehållsförteckning Introduktion och bakgrund... 3 Struktur och LB-gruppens

Läs mer

2012-10-18 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY SKOLA

2012-10-18 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY SKOLA 2012-10-18 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY SKOLA 2012-2013 2012-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Björna förskola 2012/2013 Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Förskoleverksamhet, Ekorren barn 1-3 år & Räven

Läs mer

Jämtlands Gymnasium!

Jämtlands Gymnasium! Jämtlands Gymnasium! Årlig likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Jämtlands Gymnasium Wargentin, Enhet 1a, b, c, 2 a, b, c Likabehandlingsgruppen Jämtlands Gymnasium Wargentin Innehållsförteckning

Läs mer

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 LINDESKOLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 1 Innehåll Utgångspunkter 3 Definitioner av begrepp 3 Vad säger FN:s barnkonvention? 3 Vad säger lagen? 4 Vad säger Lindesbergs

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014

Likabehandlingsplan 2014 Referenser: Skolverket: Allmänna råd och kommentarer (2009) DO, BEO m fl: Förebygga diskriminerin och kränkande behandling - främja likabehandling Universitetskurs: Mobbning, kränkande behandling och diskriminering

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Lagar 2 Vad innebär trakasserier, sexuella trakasserier,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Zederslundsskolan med kunskap i centrum Läsåret 2015/2016 2 Innehållsförteckning Ansvariga för planen... 4 Motiv... 4 Verksamheter som omfattas av planen...

Läs mer

Granskning avseende skolornas arbete för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling

Granskning avseende skolornas arbete för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling Revisionsrapport Granskning avseende skolornas arbete för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling Söderhamns kommun December 2009 Louise Cedemar Josefin Loqvist Innehållsförteckning

Läs mer

Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN

Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Förskolans vision 3. Vad står diskrimineringsbegreppen för 4. Främjande åtgärder 5.

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 1 (5) Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Med anledning av den nya skollagen (2010:800) har Skolverket beslutat att ta

Läs mer

Östersunds kommun Rapport avseende granskning av BUN:s arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Östersunds kommun Rapport avseende granskning av BUN:s arbete mot diskriminering och kränkande behandling Juni 2013 Johan Osbeck, revisor Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Östersunds kommun Rapport avseende granskning av BUN:s arbete mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Beda Hallbergs gymnasium. Läsåret: 2014/2015 Mål och vision På Beda Hallbergs gymnasium får man vara sig själv. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Diskriminering, trakasserier och kränkningar 1. Bakgrund Vid UFL tolereras inte någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Tunabergsskolan Ansvarig för planen Rektor: Lena Engebrand Nikou Planens giltighetstid: Augusti 2014 januari 2016

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan 2008-01-28 Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan Handlingsplanen gäller för elever och personal på Gränsskolan. Uppdrag Skollagen (SFS 1

Läs mer