Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling"

Transkript

1 Likabehandlingsplan mot diskriminering Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 TRANÅS KOMMUN Hösten 2014 Författare: Soili Nilsson, Marianne Persson, Julia Valaszkai Lärcentrum Västra Vux

2 Innehållsförteckning Bakgrund...2 Skollagen (6 kap. 8 )...2 Diskrimineringslagen (3 kap. 16 )...2 Arbetsmiljölagen (AFS 1993:17)...2 Definitioner och begrepp...3 Direkt diskriminering...3 Indirekt diskriminering...3 Likabehandling...3 Trakasserier...3 Sexuella trakasserier...3 Kränkande behandling...3 Mobbning...3 Värdegrund...4 Uppföljning av föregående likabehandlingsplan...4 Kartläggning...5 Identifiering av riskfaktorer exempel och förslag på åtgärder...5 Övergripande mål...5 Konkreta mål för läsåret 2014/ Aktiva åtgärder vid en uppkommen situation...6 Uppmärksamma...6 Utreda...6 Dokumentera...6 Åtgärda...6 Utvärdera...6 Uppföljning...6 1

3 Bakgrund Skolan ska varje år ta fram en plan för likabehandling (enligt diskrimineringslagen) och mot kränkande behandling (enligt skollagen). Arbetet bör bedrivas i en process i vilken personal och elever aktivt deltar. Information om planen ges löpande under läsåret, dock alltid under introduktionsdagar. Skollagen (6 kap. 8 ) Kränkande behandling Huvudmannen är skyldig att varje år ta fram en plan mot kränkande behandling, för att säkerställa att skolan arbetar aktivt för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Rektor ansvarar för att arbetet genomförs i samarbetet mellan skolans elever och personal. Planen ska innehålla redogörelse för vilka åtgärder som påbörjas eller genomförs under det kommande året. Uppföljning av hur åtgärderna har genomförts tas med efterföljande års plan. Diskrimineringslagen (3 kap. 16 ) Likabehandlingsplan En utbildningsanordnare ska varje år upprätta en plan med en översikt av de åtgärder, som behövs för att främja lika rättigheter och möjligheter för elever i verksamheten. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Planen ska även innefatta arbete mot att förebygga och förhindra trakasserier och innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som verksamheten avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. En redovisning av hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Arbetsmiljölagen (AFS 1993:17) Arbetsgivaren ska planera och organisera arbetet så att kränkande behandling förebyggs och klargöra att kränkande behandling inte kan accepteras i verksamheten. Denna föreskrift gäller i skolan likaväl som på andra arbetsplatser. De studerande är jämställda med andra arbetstagare enligt Arbetsmiljölagen. 2

4 Definitioner och begrepp Direkt diskriminering; innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. För att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering; innebär att alla behandlas lika, t ex att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller liknande som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med viss diskrimineringsgrund. Likabehandling: innebär att alla ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett någon av diskrimineringsgrunderna. Det innebär dock inte alltid att alla ska behandlas lika, se indirekt diskriminering. Trakasserier; innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Om någon ur personalen utsätter en elev för trakasserier benämns det diskriminering. Sexuella trakasserier; innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling; innebär ett uppträdande som utan att ha samband med diskrimineringsgrunderna kränker någons värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan vara synliga och handfasta såväl som subtila. De kan utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via telefon och sociala medier t ex nedsättande tilltal eller ryktesspridning. Trakasserier och kränkande behandling kan också vara av sexuell natur. Det kan handla om beröring, tafsande, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelade. Repressalier får inte användas mot någon som anmält eller medverkat i en utredning om kränkande behandling. Mobbning; Är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet eller med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. 3

5 Värdegrund Verksamheten ska främja goda relationer och en god miljö. Alla känner sig välkomna, trygga och respekterade. Nolltolerans råder mot trakasserier och annan kränkande behandling. Uppföljning av föregående likabehandlingsplan Stora brister av tillgängligheten för fysiskt och psykiskt funktionshindrade. På kommunal nivå är diskussioner om en flytt av Västra Vux en politisk fråga. Beträffande den frågan är inget beslutat i dagsläget. Planerna kvarstår dock, ärendet har dock inte högsta prioritet med tanke på den politiska situationen som uppstod efter det senaste valet. För fysiskt funktionshindrade finns ramper vid varje entré och goda möjligheter till handikapptoaletter. Hiss finns att tillgänglig i hus 5, dock inte anpassad för persontransport. För psykiskt funktionshindrade har vi inga konkreta hjälpmedel till hands, däremot erbjuds hjälp för att tillgodose individuella behov, t ex genom extra lästid, muntliga prov, rekommendation av relevanta talböcker etc. Ett ökat behov av extraresurser gör att frågan om t ex specialpedagog har lyfts. I denna fråga finns dock mer att utveckla. Förekomsten av etniska grupperingar, med risk för segregerande följder. Genomförda enkätundersökningar har visat att en stor del av eleverna upplever att grupperingar förekommer, medan ett fåtal upplever det som ett problem. Olika samtalsarenor och mötestillfällen har byggts upp genom kontinuerliga möten för personal och elever. Förslaget om eftermiddagsfika en gång i veckan eller månaden där en skolform/grupp ansvarar för genomförandet har inte skett i tänkt arrangemang. Det är svårt att få kontinuitet i ett sådant arrangemang då elevernas studietider varierar kraftigt, nya elever kommer och går under terminstiderna. Bristande elevdemokratiskt arbete Ett studeranderåd har startat under hösten för SFI-elever och planer på att utöka detta till övriga skolformer är påbörjade. I studeranderådet diskuteras frågor rörande elevdemokrati och eleverna ges möjlighet att diskutera frågor som rör deras skolsituation, både avseende praktiska och teoretiska frågor. För att främja engagemang i elevdemokratiskt arbete kommer arbetet med utformningen av årets likabehandlingsplan att diskuteras i studeranderådet, för att så småningom tas upp och diskuteras i undervisningen. 4

6 Kartläggning Vi har studerande från alla kontinenter med olika sociala, kulturella och religiösa bakgrunder. Därför är det av yttersta vikt att vara observant på alla tendenser till kränkande eller diskriminerande yttranden och behandling. Riksdagen har beslutat om ändringar i diskrimineringslagen from 1 januari 2015, vilket innebär att begreppet funktionshinder ändras till funktionsnedsättning. Innebörden är densamma. Lagen tydliggör vikten av ökade krav beträffande tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Identifiering av riskfaktorer exempel och förslag på åtgärder Riskfaktorer Religionstillhörighet Månadsrapportering Rökning vid entrèer Sexuella trakasserier Ryktesspridning Hotsituation Funktionsnedsättning Åtgärder Ökad information, samtal diskussioner om olika religioner och värdegrund Ändrade rutiner vid månadsrapportering för etableringsdeltagare Förbättra påtryckningen för att få rökare att gå till anvisade platser och att inte slänga fimpar på marken Återkommande upplysning om normer och beteenden gentemot varandra Återkommande upplysning om gällande samhällsnormer Omedelbart agerande vid aktuell situation Samtal, information om olikheter för att skapa tolerans för allas lika värde Ovan nämnda riskfaktorer kan uppstå i olika grad, dock ska alltid händelsen anmälas till rektor för vidare hantering. Övergripande mål Ingen mobbning eller kränkande behandling ska förekomma inom verksamheten. Utgå från verksamhetens övergripande uppdrag och verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Förebygga och avvärja de risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling som verksamheten identifierat vid kartläggningen. Om det trots det förebyggande arbetet uppstår situationer ska det finnas en arbetsplan för att se till att situationen upphör. 5

7 Konkreta mål för läsåret 2014/2015 Synliggöra likabehandlingsplanen i olika sammanhang, t ex vid introduktion, mentorstid och APT. Införa studeranderåd för alla skolformer. Diskutera likvärdig betygssättning. Medarbetarsamtal. Årlig arbetsmiljöenkät, både för personal och studerande. Värdegrundsarbete Aktiva åtgärder vid en uppkommen situation Uppmärksamma; genom samtal enskilt eller i grupp, enkäter, lednings- eller arbetslagsmöten, information från andra studerande eller information från annat håll. Utreda; vid kännedom/upptäckt ska uppkommen situation skyndsamt anmälas till rektor. Rektor ansvarar för utredning av händelsen samt att vidta åtgärder för att förhindra liknande situation uppstår i framtiden. Dokumentera; fyll i blankett för anmälan och dokumentera kontinuerligt under processens gång. Åtgärda; berörda parter kallas till samtal för att avgöra vilka åtgärder som behöver vidtas. Uppföljningssamtal ska alltid göras och datum bestäms vid mötet. I de fall det är frågan om ett lagbrott ska polisanmälan göras. Utvärdera; uppföljning och eventuella nya åtgärder dokumenteras. Om problemet kvarstår trots vidtagna åtgärder tas ärendet upp för handläggning igen. Uppföljning; dokumentet ska hållas aktuellt och följas upp och revideras årligen genom: -Utvärderingar -Arbetsmiljöenkäten -APT -Skyddsrond 6

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Ringarens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Gunilla Källmark Förskolechef: Biträdande förskolechef Maria

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Trygghetsplan. Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Trygghetsplan. Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Trygghetsplan Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 2014 05 01 1 Innehåll 1. Inledning 3 Våra visioner och mål 3 Trygghetsplanen 3 2. Roller och ansvarsfördelning

Läs mer

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 Bruksgymnasiet en plats att mötas Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 INLEDNING Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Solna Stad Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Vision s.3 Så säger lagen s.3 Likabehandling s.3 Definitioner och begrepp s.4 Diskrimineringsgrunderna s.4

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Spanska skolans Likabehandlingsplan 2012/2013

Spanska skolans Likabehandlingsplan 2012/2013 Spanska skolans Likabehandlingsplan 2012/2013 Innehållsförteckning 1. REKTORS ORD OCH SKOLANS ANSVARSFÖRDELNING 3 2. DEFINITIONER 4 3. SPANSKA SKOLANS VÄRDEGRUND OCH VISION 5 4. SPANSKA SKOLANS NULÄGE

Läs mer

2014 Likabehandlingsplan

2014 Likabehandlingsplan 2014 Likabehandlingsplan Innehåll 1. Inledning...2 2. Vision...2 3. Lag och begrepp...2 3.1 Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 5...2 3.2 Centrala begrepp...2 3.2.1 Direkt och indirekt diskriminering...2 3.2.2

Läs mer

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2014/2015 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer