Förslag till föredragningslista för Hallands Ridsportförbunds distriktsårsmöte i Halmstad tisdagen den 17 mars 2015.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till föredragningslista för Hallands Ridsportförbunds distriktsårsmöte i Halmstad tisdagen den 17 mars 2015."

Transkript

1 HALLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 Förslag till föredragningslista för Hallands Ridsportförbunds distriktsårsmöte i Halmstad tisdagen den 17 mars upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av det underlag till röstlängd som förbundsstyrelsen upprättat för distriktet, 2. fastställande av föredragningslista för mötet, 3. fråga om mötets behöriga utlysande, 4. val av ordförande för mötet, 5. anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet, 6. val av två protokolljusterare samt val av erforderligt antal rösträknare, 7. behandling av: a/ distriktsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret, b/ revisorns berättelse för samma tid, 8. fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen förvaltning, 9. behandling av styrelsens förslag och av motioner som inkommit / Inga motioner har inkommit / Svenska Ridsportförbundets stadgar för distrikt 10. beslut om föreningarnas årsavgift till distriktet, 11. val av ordförande i distriktet för en tid av ett år, 12. a/ fastställa antalet övriga ledamöter i distriktsstyrelsen, dock lägst 6 stycken ordinarie jämte 2 suppleanter b/ val av ledamöter i distriktsstyrelsen för en tid av två år, varav halva antalet ledamöter väljs vid varje distriktsmöte, 13. anmälan av ungdomsledamot i distriktsstyrelse valda av distriktsungdomsårsmötet, ordinarie och suppleant, 14. fastställande av antal ledamöter i respektive sektion, 5-9 personer. Val av sektionsledamöter. 15. val av revisor, jämte personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom distriktet för en tid av ett år, 16. val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen för en tid av två år, varav ordförande och två ledamöter väljs vid varje årsmöte, 17. beslut om val av ombud och suppleanter till förbundsstämman, 18. beslut om val av ombud och suppleanter till RF- distriktets och SISU- idrottsutbildarnas årsmöte, 19. styrelsens förslag till verksamhetsplan och ekonomisk plan för det kommande året, 20. distriktsårsmötet avslutas. Annat ärende än ovan sagt får inte avgöras av distriktsårsmötet. Valbar är varje i Sverige stadigvarande bosatt person. Ledamot eller suppleant i distriktsstyrelsen är dock inte valbar som revisor eller revisorsuppleant i distriktet. Om arbetstagare valbarhet stadgas i Svenska Ridsportförbundets stadgar 2 kap

3 Underlag för röstlängd till distriktsårsmöte 2015 Föreningens namn Antal medl. År Röstetal Alafors Ryttarförening Björbäcks Ryttarförening Caprifolens Voltigeklubb Eksätra Ryttarsällskap Falkenbergsortens RF Fjärås Ryttarförening Frillesås Rid o Körklubb Föreningen Fjärås Hopp Ryttare Föreningen Plönningeryttarna Gustavsgårdens Ponnyklubb Hallands Equestrians Ridsportförening Halmstads Fältrittklubb Harplinge Ridklubb Hermanstorp Kör o Ridklubb Himledalens Ridklubb Hylte Ryttarförening Jonstaka Ridklubb Kungsbacka Ridklubb Kvibille Ridklubb Körsällskapet Nordhallänningar Laholmsortens Lantliga Ryttarförening Lyckans Ridklubb Lyngåkra Ryttarsällskap Mahults Rid och Körsällskap Mossen Onsala Ridklubb Nordhallands Ridklubb Olsegårdens Ridklubb Onsala Ryttarförening Ridklubben Styringe Stall Ryttarkamraterna i Varberg Simlångsdalens Ryttarförening Skedala Ridklubb Skultagårdens Ryttarförening Susedalens Kör och Ridklubb Särö Ryttarförening Tvååkers Kör och Ridklubb Tönnersa Ridklubb Varbergs Ridklubb Viskadalens Ridklubb Ätrabygdens Ridklubb

4 Styrelsen Hallands Ridsportförbund Verksamhetsberättelse 2014 Ridsporten varje dag Varje dag, varje kväll, året om lyser 1000-tals barn och ungdomar upp ridsportens anläggningar. I staden, i bostadområdet eller på landsbygden. De är där, för att i klubbens regi rida en stund tillsammans. En del vill prestera i ridsporten, men för de flesta är det gemenskapen och glädjen att vara kompisarna som är det viktigaste. Rätt bedriven verksamhet ger möjlighet till en trygg social miljö, som bygger broar över generationer och kulturella gränser och bidrar till barn och ungdomars allsidiga utveckling på ridanläggningen eller i vardagen. Vid detta tillfälle när man skall presentera den mångskiftande verksamhet som finns i distriktet, är det mycket man vill nämna. Styrelsen har valt att lyfta fram händelser som på olika sätt präglat halländsk ridsport. Naturligtvis finns det mycket annat av det slaget, detta presenteras under varje sektions sammanfattning. Det allra största arbetet för att nå framgångar läggs emellertid ned i alla våra klubbar. Det är där man kämpar år efter år för att hålla ridsporten på den höga nivå som den ligger på i distriktet. Inför verksamhetsåret 2014 har styrelsen formulerat följande mål för sin verksamhet. Arbetet för att nå målen har genomsyrat styrelsens, tävlingssektionens (TS), ridskole- och anläggningssektion (DRA) utbildningssektionens (DUB) samt ungdomssektionens (DUS) verksamhet, även om sektionerna arbetar efter egna verksamhetsplaner. Mål Verksamheten i Hallands Ridsportförbund har sin grund i Svenska Ridsportförbundets mål. Ett förbund vi arbetar tillsammans Nöjdare medlemmar Ökat antal medlemmar Sportsliga framgångar 4

5 Vår värdegrund Ridsporten i Halland skall vara öppen för alla oavsett kön, religion, sexuell läggning, ursprung eller funktionshinder. Alla skall utifrån sina förutsättningar ges möjlighet att vara med. Ridsporten i Halland skall präglas av - öppenhet och demokrati - glädje och engagemang - respekt för alla, av medmänsklighet och fair play mot varandra på och vid sidan av våra ridanläggningar Styrelsens ansvar Styrelsen för Hallands Ridsportförbund är övergripande ansvarig för all verksamhet och ska svara för att verksamheten arbetar mot och lever upp till visionen, mål och värdegrund. Styrelsen skall agera på ett sådant sätt att god kommunikation, gott samarbete och ett gott förtroende skapas i relationen med alla samarbetspartners Svenska Ridsportförbundet, andra distrikt, medlemsklubbar, sektioner, sponsorer samt samhället i stort och allmänheten. Antal sammankomster Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt vid 8 tillfällen: 21/1, 25/2, 2/4, 7/5, 18/6, 11/8, 17/9, och 19/11. Adjungering och fadder Konsulent Ingela Lindgren har adjungerats till styrelsens sammanträden, och konsulent Karin Nylander Distriktets fadder i förbundsstyrelsen har varit Peter Ljungcrantz, Malmö. Deltagande i konferenser/stämmor Björn Andersson 1 mars Göteborg Ordförandeträff, SvRF 19 mars Plönninge Regionstämma LRF 24 mars Kungsbacka Hushållningssällskapet 29 mars Halmstad Regionsstyrelsen 5 april Katrineberg HIF/SISU:s årsstämmor april Strömsholm Ordförandeträff, SvRF 2 juni Lilla Böslid Hushållningssällskapet 19 juni Halmstad Svenska Ridsportförbundet september Arlanda Ordförandeträff, SvRF 17 november Varberg Kommunpåverkan Alliansen 23 november Falkenberg Framtidens Ridsport, SISU Glenn Unger 5 april Katrineberg HIF/SISU:s årsstämmor Sophia Nilsson 2 juni Lilla Böslid Hushållningssällskapet Frida Klemhs 23 november Falkenberg Framtidens Ridsport, SISU Ulrika Dahlström januari Arlanda Svenska Ridsportförbundet 27 september Arlanda Riksidrottsförbundet 23 november Falkenberg Framtidens Ridsport, SISU Ingela Lindgren februari Göteborg Handledning Idrottslyftet maj Visby Tjänstemannakonferens 5

6 Hallands Ridsportförbund 40 klubbar 5804 medlemmar 16 ridskolor 1501 ryttarlicenser Klubbnytt Under året har en ny klubb anslutits till distriktet, Hallands Equestrian Ridsportförening. En klubb har under året avslutat sin verksamhet, Hallands Sportryttare. Ett antal föreningar har under året fått besök av distriktskonsulenten. Kick- Off Avslutande träff Kick- off för styrelse- och sektionsledamöter genomfördes 20 maj i Glommen och avslutningsträff genomfördes 17 december på Gits Gård. Ordförandekonferenser Två ordförandekonferenser har genomförts under verksamhetsåret. 8 april och 29 oktober båda i Björkäng. Tema träff 1: Svenska Ridsportförbundets inriktning i framtiden. (Peter Ljungcrantz) Hallands Ridsportförbund informerar om styrelsens- och sektionernas verksamhetsplaner med ekonomi, talangutveckling, kommande utbildningar, fadderverksamhet och Idrottslyftet. Tema träff 2: Svenska Ridsportförbundet, Medlemsutveckling och SISU, presenterar olika teman avseende Vår ridklubb. Stormöten Två stormöten har genomförts under verksamhetsåret. 15 april och 29 september båda i Björkäng. Under dessa två möten har styrelsen och sektionerna presenterat sin verksamhet, huvudinriktningen har varit tävlingsverksamhet. Påbörjad framtida utveckling Styrelsens har påbörjat en resa in i framtiden inom följande område: - Framtidens förening Förbund Projektstart föreningar våren Organisation Ny Fortsatt arbete Informationspolicy Förändringsarbete hemsida våren 2015 Motioner Inga motioner har inkommit. Slutar som konsulent Efter många år som konsulent, lämnar Ingela Lindgren Hallands Ridsportförbund och går vidare mot nya utmaningar och nya arbetsuppgifter. Hallands Ridsportförbund tackar för den tid som varit och önskar Ingela lycka till i sin nya tjänst. Att minnas (Parentation Avlidna ledare) Under 2014 så har ledare som varit engagerade i ridsporten lämnat oss. Vi tackar för allt arbete som lagts ned under åren för Svensk- och halländsk ridsport. 6

7 Avslutning En samlad bedömning av verksamheten under det gångna året, enligt styrelsens uppfattning ger en positiv bild av utvecklingen för ridsporten i distriktet. Låt oss därför ta tillvara den stora potential som finns i samarbetet mellan ridsportförbundet och klubbarna och låt oss tillsammans prioritera aktiviteter som gör att vi flyttar fram våra positioner när vi nu går in i 2015 års verksamhet. Styrelsen vill tacka våra samarbetspartners och media för ett mycket givande samarbete under Vi vill också tacka organisationer som Hallands Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna, och Katrinebergs Folkhögskola. Vårt varma tack till Svenska Ridsportförbundet och dess personal för gott samarbete och värdefulla stöd inom olika områden. Detta stöd till distrikten är ovärderligt, inte minst ekonomiskt. Avslutningsvis vill styrelsen framföra sitt varma tack, till alla klubbar och klubbledare som på olika sätt bidragit till att utveckla och driva ridsporten i distriktet framåt. Ingen insats är för liten och det finns plats för alla. Halländsk ridsport står och faller med det ideella ledarskapet, låt oss alla slå vakt om denna sannolikt unika företeelse. Vi tackar alla ledamöter i sektioner, arbetsgrupper, valberedning och revisorer, för ett mycket ambitiöst och uppoffrande arbete. Ett stort tack även till våra kommuner. Till er alla vårt varma tack för ridsportåret Halmstad i december Björn Andersson Ulrika Dahlström Mats Lyberg Ordförande Vice ordförande Kassör Glenn T Unger David Hoff Anna Felé Ledamot Ledamot Ledamot Frida Klemhs Sophia Nilsson Ann-Charlotte Cadier Ledamot Suppleant Suppleant Karin Stohr DUS-representant Ida Berander DUS-representant 7

8 Tävlingssektionen Hallands Ridsportförbund Verksamhetsberättelse 2014 Mål Tävlingssektionens och alla dess arbets- och projektgruppers arbete har under året genomsyrats av förbundets fyra mål: ett enat förbund - nöjdare medlemmar - fler medlemmar - medaljer i samtliga landslag Tävlingssektionens medlemmar skall agera på ett sådant sätt att god kommunikation, gott samarbete och ett gott förtroende skapas i relationen med alla samarbetspartners: klubbar, styrelse, sektioner, förbund, funktionärer och tävlande, sponsorer m fl. Tävlingssektionen och dess arbets- och projektgrupper skall verka för att utveckla tävlingsverksamheten, arrangörer och arrangemang, ryttare och hästar på alla nivåer genom stöd i form av konsultation, stormöten, föreläsningar, clinics, träningar och olika projekt. Tävlingssektionen skall arbeta aktivt förebyggande mot dopning och verka för att hästens bästa sätts i fokus i all tävlingsverksamhet. Tävlingssektionen skall arbeta aktivt med säkerhet och skadeförebyggande verksamhet. Möten Tävlingssektionen har under året genomfört 9 protokollförda möten, samt 2 stormöten på motell Björkäng i Tvååker. Två div. möten för lagledare och arrangörer har också genomförts. TS har representerats av Sverker Magnuson och Eva Karlberg vid tävlingskonferensen i Stockholm. Tävlingar Under 2014 genomfördes totalt 239 tävlingsdagar i alla grenar i Halland, vid dessa tävlingsdagar gjordes starter på häst och 6487 på ponny. Antalet divisionslag uppgick till 110 st. Tack alla klubbar för väl genomförda arrangemang! Projekt- och arbetsgrupper Arrangörsstöd och utveckling Gruppen har under året framförallt arbetat med att stötta klubbar som strävar efter att utveckla och förbättra sin tävlingsverksamhet. Arbetsgruppen Arrangörsstöd och utveckling leds av Sverker Magnusson. 8

9 Tävlingsterminen 2014 Arbetsgruppen Tävlingstermin har arbetet med planeringar av allsvenskor och tävlingstermin med målet att tillgodose klubbarnas önskemål och undvika krockar. Gruppledare har varit Fia Hanssen. Divisionsgruppen har arbetat med divisionsreglerna. Denna bestod av Karin Nylander (sammankallande), Catarina Svensson, Fia Hanssen, Mia Sjöberg och Ingela Lindgren. Karin Nylander och Yvonne Johansson har arbetat med regler för Distriktsmästerskapen i de olika disciplinerna. Grenarna Dressyr DM Häst arrangerades av Björbäcks RF och DM Ponny av Frillesås kör och ridklubb. Lag SM för ponny arrangerades även i år av Nordhallands RK. DM för ridskolehästar hölls på Varbergs Ridklubb. Grenledare under 2014 har varit Eva Karlberg och Malin Stenström. Hoppning Under året startade Talang Projekt Nivå 2 i hoppning, dressyr, och fälttävlan. Ansvariga för projektet har varit: Grenledarna i hoppning, dressyr, och fälttävlan, samt Ulrika Dahlström från distriktsstyrelsen. Grenledare under har varit Yvonne Johansson. Fälttävlan DM arrangerades i Hermanstorp Kör och Ridklubb i samarbete med Ryttarkamraterna i Varberg, Göteborg o Bohuslän samt Västergötlands distrikt. Sugar Cup har under året genomförts med tre omgångar, en omgång hos Föreningen Plönningeryttarna och två hos Hermanstorps Kör o Ridklubb. Grenledare under 2014 har varit Anna Felé. Distans Ingen rapport har lämnats in. Grenledare under 2014 har varit Jessica Holmberg Körning Ingen rapport har lämnats in. Grenledare under 2014 har varit Claes Angersjö. Reining Ingen rapport har lämnats in. Grenledare under 2014 har varit David Hoff Voltige DM i voltige arrangerades för fösta gången i Halland tävlingen hölls i Laholm. Grenledare under 2014 har varit Maria Nilsson. Grenledare i gymkhana och working equitation saknas. 9

10 Allsvenskan I Hallandsdistriktets allsvenska divisioner från div. III - I i dressyr för ponny och häst samt div. III - I för hoppning ponny och div. III & II hoppning häst deltog totalt 110 lag. De tre bäst placerade lagen i varje division vann fina priser. Tack för gott samarbete till alla ryttare, arrangörer, lagledare och sponsorer. Tävlingssektionen har också bidragit med rådgivande verksamhet till ett antal klubbar. Tävlingssektionen har under 2014 bestått av följande ledamöter: Sverker Magnuson ordförande Fia Hanssen vice ordförande Karin Nylander sekreterare Eva Karlberg Yvonne Johansson Ann-Charlotte Cadier Tommas Boman Claes Angersjö 10

11 Utbildningssektionen Hallands Ridsportförbund Verksamhetsberättelse 2014 Utbildningssektionen (DUB) Utbildningssektionen ska initiera och genomföra aktiveter med målet ett förbund, som ger flera och nöjda medlemmar, leder till sportsliga framgångar och ökar kompetens och kvalitet inom Hallands Ridsportförbunds verksamhet med utgångspunkt i utbildningsfrågor. Sektionen ansvar i samverkan med kansliet för utbildning/fortbildning av funktionärer på alla nivåer. Möten Utbildningssektionen (DUB) har under året genomfört åtta protokollförda möten, samt medverkat vid genomförda stormöten och ordförandekonferens. Utförda aktiviteter En banbyggar-kurs på klubbnivå med Lotte Göransson, genomfördes på Falkenbergsortens anläggning i maj. Även repetitionskurs för b och c-tränare i samarbete med AVSH/SWB, en domarkurs för voltige samt repetitionskurs för grönt kort handledare genomfördes. Under året har även ett antal grönt kortkurser genomförts i distriktet. Ett antal olika kurser har varit planerade men som tyvärr fått ställas in på grund av för få anmälda. De kurser som planerades men som inte genomfördes under året var: Clinic i Working Equitation Handikapputbildning FU-1 Mental träning och kostföreläsning på Strandbaden i Falkenberg En slutsats av detta är att informationsflödet mellan utbildningssektionen och klubbarna måste förbättras. Utbildningssektionen hade även representant närvarande på distriktskonferensen för verksamhetsområdet funktionsnedsättning som arrangerades av SvRF i Malmö samt på Ridsportforumet på Aronsborg, Bålsta. Halmstad i januari 2015 Cajsa Ekström, ordförande Malin Eriksson Sabine Stenström Frida Linell Birgit Davidsson 11

12 Verksamhetsberättelse 2014 Ridskola- och anläggningssektion Hallands Ridsportförbund Ridskole- och utbildningssektionen (DRA) Ridskole- och Anläggningssektionen ska initiera och genomföra aktiveter med målet ett förbund, som ger flera och nöjda medlemmar, leder till sportsliga framgångar och ökar kompetens och kvalitet inom Hallands Ridsportförbunds verksamhet med utgångspunkt i ridskolans verksamhet och med fokus på anläggningsfrågan. Sektionen skall ansvara för kvalitetsuppföljning, besöksverksamhet och egentillsyn i ridskoleverksamhet och på anläggningar. Sektionen ansvara för utveckling i sådana ämnen som säkerhet, hästhållning, anläggningsfrågor samt ridning för ryttare med funktionsnedsättning Sektionen ansvarar för rådgivning i föreningsfrågor, ridskole- och hästhållningspolicy, verksamhetsoch kvalitetsutveckling på ridskolor, anläggnings- och miljöfrågor Möten Ridskole- och Anläggningssektionen (DRA) har under året genomfört tre protokollförda möten, samt medverkat vid två stormöten och två ordförandekonferenser. Utförda aktiviteter Samordning med övriga sektioner i förbundet Samordning mellan sektionerna har skett i samband med genomförda stormöten och andra gemensamma aktiviteter. Ridklubben och kommunen Samverkan har skett med olika kommunföreträdare i Kungsbacka, Varberg och Halmstad. Mycket bra dialoger som förhoppningsvis kommer att ge ridklubbarna bättre ekonomi. I Varberg har det skapats en allians bestående av samtliga ridklubbar i kommunen. Klubbarna har tagit fram olika projekt som förhoppningsvis inom en snar framtid kan ge säkrare ridanläggningar. Anläggningar, anläggningsskötsel och hästhållning Sektionen har medverkat vid ett antal tillfällen där hästnäringen i Halland har diskuterats. Vi kan konstatera att vi nu står inför en brytpunkt, där den fortsatta utvecklingen av näringen kräver att organisationer som arbetar med häst och för näringens skull måste arbeta närmare varandra. 12

13 Vi behöver se över vilka behov som kvarstår för att utvecklingen av näringen skall kunna fortsätta och behoven som finns för hästhållningen, om vi i Halland skall fortsätta ligga i det främsta ledet vad gäller utveckling kring häst och hästnäring. Sektionen har också medverka på olika utbildningsdagar kring effektivare stallrutiner. Genom bl. a studiebesök på Hammarbergs Gård och Strömsholm där olika modeller av lösdrift presenterades. Ansvarsfrågor och försäkringar Sektionen har under verksamhetsåret arbetat med olika försäkringsmodeller och kommit fram till följande. Information som avser olycksfallsförsäkring för medlemmar i förening har lämnats vid ett stort antal tillfällen. Försäkringar som berör Besöks- och publikförsäkring har distriktet tecknat i försäkringbolaget IF. Tävlingsförsäkringar svarar den enskilda ryttaren för. Övriga försäkringar som Fastighetsförsäkring, Företagsförsäkring, Hästförsäkringar mm är klubbens uppgift att teckna. Besöksgruppen Distriktets besöksgrupp har genomfört 15 klubbesök. De klubbar som besökts är dels nyanslutna klubbar, dels samtliga ridskoledrivande klubbar. Några klubbar har fått i uppgift att skicka in kompletterande dokument till besöksgruppen. Två klubbar har påbörjat ombyggnad för lösdrift. Efter ordförandeträffar, stormöten och klubbträffar kan DRA konstera, att många klubbar har organiserat och planerat sin verksamhet mycket bra. Många anläggningar skötts föredömligt och hästhållningen är mycket god. Varberg i december 2014 Björn Andersson Ulla Andersson Sverker Magnusson Ordförande Vice ordförande Linda Pettersson Elisabeth Hultberg Maria Jönsson OCH IDÉER VILL STYRELSEN RIKTA ETT STORT FÖRBUND (Vald, men ej medverkat) TACK TILL PERSONAL, FÖRBUNDSIDEELLA, KLUBBMEDLEMMAR OCH ALLA ANDRA SOM U 13

14 NDERÅRET BIDRAGIT TILL GENOMFÖRANDET AV Ungdomssektionen Hallands Ridsportförbund Verksamhetsberättelse 2014 Bussresa till Ungdomsdag på Flyinge - 26 januari Första stoppet anordnades klockan vid Laxbutiken, Onsalaavfarten och sedan följde flera stopp på väg ner till Flyinges kursgård. Bussresan anordnades tillsammans med DUS Gbg & Bohuslän men då intresset var stort hos ungdomarna fick vi beställa en buss var till distrikten. Hallands buss fylldes med 48 deltagare plus Karin och Julia som var DUS-representanter. Dagen var uppskattad och DUS Skåne hade planerat en dag fylld med clinics, uppvisning, shettisrace, hyllning av ungdomsledare och tävlingar med fina priser. De halländska ungdomarna var nöjda och trötta efter en lång dag och DUS Halland var mer än nöjda efter en rolig dag med många taggade hallänningar. US-weekend 8-9 mars Årets helg på Gits Gård bjöd på föreläsningar med Helena Carlsson, Sandra Muszynski, Michael Görloff, representanter från SISU och våra egna dusare. Mellan föreläsningarna, gruppuppgifterna och diskussionerna lekte vi och rörde på oss och åt supergod mat! Kvällsaktivitet var melodifestival på storbildsskärm och godis i stora lass. Helgen avslutades med årsmöte för Gbg & Bohusläns DUS och photo shoot med Glenn T Unger. Utvärderingen av helgen visade att vi till nästa år ska jobba mer med gruppuppgifter, röra mer på oss och inte sitta still så mycket, lära känna varandra mer och fortsätta på liknande spår. DUS tar med sig allt och ser fram emot nästa år! Hus-kampen + DUS årsmöte 16 mars Fyrtio utklädda och oerhört taggad deltagare anlände till Susedalens KRK där vi började med stafetter och tävlingar. Dusarna var utplacerade på stationerna och så fort startskottet gick var alla ungdomar i ridhuset i full fart och hejarramsor hördes hela vägen ut ur ridhuset. Dagen avslutades, efter en hård kamp, med DUS årsmöte och pizza. Ordförande för mötet var Per Stohr från Hallands idrottsförbund och mötet fick oerhört smidigt och effektivt. Pizzorna blev pricken över i under en redan lyckad dag. Alla ungdomar verkade nöjda och som glada vinnare gick Skultagårdens RK hem. Hallands RF årsmöte - 18 mars Under Hallands ridsportförbunds årsmöte fanns DUS på plats och deltog i mötet. Vi höll i prisutdelning och hyllade alla de grymma människor som kämpat och vunnit i olika kategorier. Mötet gick som det skulle och kvällen var lång och trevlig med god mat och fika. Vi i stallet-final 8 juni 14

15 Finalen hölls hos föregående års vinnare som roligt nog lyckades behålla vinnarplatsen ännu en gång, vi gratulerade Laholms RF! Laholms RF, Tönnersa RK och Skedala RK kämpade tappert mot varandras lag hela dagen. Även om det bara var det teoretiska provet som räknades pågick kampen i olika roliga lekar och stafetter. Det var en rolig och lyckad finaldag! Projekt 1337 eliit Eliit är ett projekt vi tog fram tillsammans med SISU för att skapa kontakt mellan US, oss och SISU. Tanken var att välja ut tre klubbar som skulle få delta, projektet skulle genomföras under tre kvällar där första kvällen skulle vara ett enkelt US-möte där DUS var med. Andra träffen skulle vara en kickoff eller aktivitet som US bestämde helt själva där DUS och en SISU-representant skulle delta. Tredje träffen skulle vara en gemensam träff med alla de ungdomssektioner som deltagit i projektet för att på så sätt introducera nya kontakter och framtida vänskap och samarbeten. Tyvärr var intresset inte så stort som vi hade hoppats och detta projekt utfördes inte riktigt som planerat. Vi har genomfört projekt 1337 Eliit med Harplinge ridklubb och det har gått superbra så till nästa år hoppas vi på större bredd och fler intresserade klubbar. Vi har redan en del på gång och till nästa år ser projektet kanske annorlunda ut men det kommer genomföras även 2015! Utöver dessa aktiviteter har DUS närvarat vid Hallands RFs möten, hållit egna möten, stormöten, ordförandekonferenser, åkt på CUS aktiviteter och varit ute på klubbarna och träffat ungdomssektioner och engagerade ungdomar! Karin Stohr, ordf. Angelica Pantzar Malin Söderlund My Andersson Ida Berander, vice ord. Maria Doschori Nordström Julia Anderberg Frida Nilsson Nordahl 15

16 Talangprojektet i Halland Halland är ett av de första distrikten att anordna ett Talangprojekt, nivå 2, utifrån SvRf:s Talangutvecklingsplan: Vi startade projektet i mars med att bjuda in till en Talanginventering. Klubbarna i vårt distrikt fick nominera framtidens elitryttare i dressyr, hoppning och fälttävlan. Ryttarna skulle vara i ålder år och rida häst. Vi fick in 34 anmälningar, varav 22 hoppryttare, 9 dressyrryttare och 3 fälttävlansryttare. Vi kallade samtliga till en uttagning, som bestod av ett ridprov och en personlig intervju. Alla nominerade hade också skriftligt fyllt i ett dokument med frågor angående mål, träning, tävling mm. De som ansvarade för ridprovet i hoppning var Maria Gretzer och Lotte Göransson. För dressyrprovet ansvarade Tina Due Boje och Magnus Ringmark. Fälttävlansryttarna hade inget ridprov utan samtal skedde med Anne Persson. Efter uttagningarna så fick vi kvar 14 ryttare, fördelat på 8 hoppryttare, 4 dressyrryttare och 2 fälttävlansryttare. I början på augusti startade vi upp med ett tvådagars läger för ryttarna och deras hästar. Vi genomförde både uppsuttna träningar, foderföreläsning, fys. tester och personliga samtal. Under hösten har vi erbjudit våra talanger följande föreläsningar: - Tänk rätt optimera din prestation med Cajsa Ekström (fil. mag. idrottspsykologi) - Hur kan jag förebygga skador på tävlingshästen? med Anette Graf (veterinär) - Tränings- och tävlingsupplägg med Marina Mattsson (landslagsryttare i dressyr med flera SM-medaljer) - Mental träning, föreläsning med Johan Fyrberg (f.d. förbundskapten för svenska hopplandslaget) Talangerna har även haft träningar för Henrik Ankarcrona (hoppning) och Lottie Mattsson (dressyr). För fälttävlansryttarna kommer vi använda oss av Jan Jönsson. Talangerna skriver träningsdagböcker, varje vecka, under hela projekttiden. De har även sina individuella mål samt tävlingsplaneringar att följa. Projektet varar fram till maj/juni Under våren är det bl. a. planerat kostföreläsning för ryttaren, träningar, nya fys. tester, nya individuella samtal mm. Hela projektet är i stort sett finansierat av deltagarna själv. 16

17 Vi hoppas på detta sätt hitta duktiga talanger som vi kan skicka vidare till nivå 3, som är en regional satsning och som arrangeras på central nivå. Ulrika Dahlström Eva Karlberg Malin Stenström Yvonne Johansson Anna Felé 17

18 Framtidens Ridsports Förening 2014 Projektet Framtidens Ridsports Förening görs tillsammans med Hallands Ridsportförbund och SISU Idrottsutbildarna. Syftet är att ge ridklubbarna bra förutsättningar för att kunna möta framtiden. Genom föreläsningar, processer, erfarenhetsutbyten och inspiration utifrån föreningens behov skapa en tydlig verksamhetsidé, värdegrund, vision och mål. Projektet består av 3 s.t delar: TRÄFF 1 - Kick Off, 23 nov Falkenbergs Strandbad Vi var cirka 70 deltagare och representerade 17 klubbar i distriktet. Arrangemanget var väldigt uppskattat och väl genomfört. Träffen började med en Jul-brunch och efter det fick deltagarna ta del av tre intressanta föreläsningar under eftermiddagen. Vi började med Föreningslära - Sven-Henrik Kareld föreläste kring föreningens idé, värdegrund, vision och mål. Där pratade vi också om arbetsgivaransvar. Vi utgick från Ridsporten Vill och Idrottens Föreningslära. Efter detta fortsatte Ridsportens Framtid - DUS berättar om ungdomars delaktighet. Vad Ungdomarna förväntar sig av de vuxna och vad de vuxna förväntar sig av ungdomarna. Vi presenterade också kort Framtidens Idrottsförening om vilka trender idrotten och samhället står inför och hur föreningar kan förändras ihop med samhället! TRÄFF 2 - Föreningsutveckling i process (dec-mars). Nästa steg i projektet är att SISU och Hallands RF följer upp de klubbar som var med i Falkenberg, syftet då är att klubbarna ska skapa/revidera sin verksamhetsplan (bland annat mål, visioner och handlingsplan) och göra en analys kring sin verksamhet. På köpet kommer styrelsen att stärkas ytterligare som ett team. TRÄFF 3 - Erfarenhetsutbyte (mars-april). Efter att alla föreningar har startat sin interna process (Träff 2) samlar vi alla deltagare till ett erfarenhetsutbyte. Träffen sker vid ett tillfälle under mars-april

19 Aktivitetsplan 2014 Januari 15 Tävlingssektionen möte Halmstad FK Rep. kurs överdomare/domare dressyr & hoppning Katrinebergs Folkhögskola ULK steg 3 Katrinebergs Folkhögskola 19 Grönt kort kurs omg 1 Varberg 21 Styrelsemöte Halmstad 26 Grönt kort kurs omg 2 Varberg 26 DUS Flyingeresa Flyinge 29 Utbildning möte 29 Träning för TTT Lynga Heberg Februari 2 Grönt kort kurs omg. 3 Varberg 25 Styrelsemöte Högskolan Halmstad Mars 4 Div. träff för lagledare och arrangörer Björkängs Vägkrog 5 Tävlingssektionen möte Hermanstorp K&RK 8-9 Kurs för säkerhetsansvariga Varberg 8-9 US-proffs Gits Gård, Falkenberg Grönt Kort kurs omg. 1 Årnarp, Halmstad 16 HUS-kampen Susedalens K&RK 16 Distriktets Ungdomssektions Årsmöte Susedalens K&RK 18 Distriktets Årsmöte Halmstad 23 Grönt kort kurs omg. 2 Årnarp, Halmstad 31 Utbildningssektionen möte Halmstad 26 Repetitionskurs för Grönt kort handledare. Björkängs Vägkrog 27 Tävlingssektionen möte/flyttat Kansliet, Varberg April 2 Styrelsemöte Kansliet, Varberg 7 Driva Ridskola Björkängs Vägkrog 8 Ordförande Konferens Björkängs Vägkrog 14 Tävlingssektionen möte Halmstad FK 15 Stormöte Björkängs Vägkrog 23 Ridskola/anläggningssektionen möte Varberg 27 DUS möte Halmstad FK 27 Domarkurs Voltige Laholms RF 28 Utbildningssektionen möte Kansliet Varberg Maj 4 DM för Lektionsekipage Varbergs Ridklubb 5 Talangprojekt Dressyr Björbäck 7 Styrelsemöte Falkenberg 19

20 11 Grönt kort kurs Varberg 15 Mental träning och kost för 30+ INSTÄLLD 19 Klubbanbyggarkurs med Lotte Göransson Falkenbergso RF 19 Tävlingssektionen möte Halmstad 21 Talangprojekt Hoppning Halmstad Juni 1 Voltigekurs Kür Caprifolens Voltige 6 Tjolöholm 8 Vi i Stallet Distriktsfinal Laholm 9 Utbildning möte Varberg 11 Ridskola/anläggningssektionen möte Varberg 16 Tävlingssektionen möte Varbergs RK 18 Styrelsemöte Olsegården Juli Augusti 6-7 Talang Till Topp uppstart Plönninge 11 Styrelsemöte Frillesås R&KK 12 Divisionsträff för lagledare & arrangörer Björkängs Vägkrog 19 Tävlingssektionen möte Tjolöholm 21 Utbildningssektionen möte Kansliet Varberg 26 Ridskola/Anläggning möte Kansliet, Varberg September 8 Talang Till Topp Mental träning Hermanstorps K&RK 17 Styrelsemöte Halmstad FK Ungdomsledarkurs steg 1 Katrinebergs Folkhögskola 24 Tävlingssektionen möte Halmstad FK 25 Talang Till Topp Hållbar Tävlingshäst Högskolan, Halmstad 25 Utbildningssektionen möte Björkängs Vägkrog DUS-konferens Göteborg 28 Grönt kort kurs omg. 1 Varberg 29 Stormöte Björkängs Vägkrog Oktober US-weekend/tävlingskonferens 5 Grönt kort kurs omg. 2 Varberg 9 Ridskola/anläggningssektionen möte 14 ASVH/SWB "Horses Made in Sweden" Varberg Ridsportforum Ungdomsledarkurs steg 2 Katrinbergs Folkhögskola 21 Fortbildning C- och B-tränare Hoppning Göteborgs FRK 22 Utbildningssektionen möte Halmstad 22 Styrelsemöte INSTÄLLT 22 Talang Till Topp Dressyrträning L Mattsson Lyngåkra, Harplinge 26 Grönt kort kurs omg. 3 Varberg 29 Ordförandekonferens Björkäng Vägkrog 30 Tävlingssektionen möte RK Styringe Stall November 8-9 Ungdomsledarkurs steg 3 Katrinebergs Folkhögskola 9 Inspirationskurs i Working Equtition INSTÄLLT 10 Utbildningssektionen möte Halmstad FK 13 Talang Till Topp Hoppträning H Ankarcrona Halmstad FK Ledarkurs för Funktionsnedsatta FU1 INSTÄLLT 17 Talang Till Topp Tävlingsupplägg M Mattsson Varberg 19 Styrelsemöte Hermanstorp K&RK 20

21 23 Framtidens Ridsportförening Strandbaden Falkenberg 26 Tävlingssektionen möte Halmstad FK December 4 Ridskola/anläggningssektionen möte INSTÄLLT 17 Styrelsemöte INSTÄLLT Gits Gård, Falkenberg 21

22 Distriktsmästare 2014 Voltige Laholm 7 september Guld Kajsa Rimskog Caprifolens Voltige Silver Felicia Nilsson Caprifolens Voltige Brons Amanda Schyman Frillesås R&KK Fälttävlan Ponny Hermanstorp 31 aug under 14 år Guld Julia Andersson Bellman Hermanstorps K&RK år Guld Vendela E Rubin Dushanbe MW Hermanstorps K&RK Silver Catharina Carlsson Moon Struck RK Styringe Stall Brons Elsa Carlsson Lofty Fionnuala Hermanstorps K&RK Fälttävlan Häst Hermanstorp 31 aug Senior Guld Mikaela Holmer Scudo Hermanstorps K&RK Silver Sandra Gustafsson Kvadrat Hermanstorps K&RK Brons Emelie Johansson Caloj Hermanstorps K&RK UR Guld Pernilla Wilhelmsson Krut FB Simlångsdalens RF Junior Guld Gabriella Kramsjö Brightman Hermanstorps K&RK Silver Emma Harnesk First Bigareau Fjärås RF Dressyr Ponny Frillesås 17 augusti Kat B Guld Ida Sörlin Trido Hermanstorps K&RK Silver Wynja E Rubin Gorgonzola Hermanstorps K&RK Kat C Guld Ellen Hidgård Brodals Elmondo Särö RF Silver Moa Nilsson Sörbys Aida Falkenbergso RF Brons Cornelia Magnusson Llanidan Ingrid Skedala RK 22

23 Kat D Guld Ellen Hidgård Grythöjdens Konfetti Särö RF Silver Rebecca Eliasson Horsefriends Kingler Hermanstorps K&RK Brons Julia Svensson Ragnarps Ismene Himledalens RK Dressyr Häst Björbäck maj Junior Guld Liv Caspersson Olsson Rebell RK i Varberg UR Guld Hanna Magnusson Damascus Hermanstorp K&RK Senior Guld Malin Karlberg My Number One Björbäcks RF Silver Linnéa Bruhn Heslegårds Mustafa Varbergs RK Brons Suzanne Larsson Test Björbäcks RF Hoppning Ponny Halmstad 15 juni Kat B Guld Nikolina Bosson Pablo Halmstads FK Silver Ebba Kewenter Kinchen Onsala RF Brons Felicia Damouni Flowerhill Liquorice Laholmsortens RF Kat C Guld Pernilla Svenäng Star Ätrabygdens RK Silver Felicia Damouni Adept Laholmsortens RF Brons Catharina Carlsson Moon Struck RK Styringe Stall Kat D Guld Petronella Sjösten Ängaskogs Cooper Halmstads FK Silver Ronja Bernström Brandy RK Styringe Stall Brons Olivia Levin Kings Ludwig Viskadalens RK Lag DM Kicki Sanders vandringspris: Guld Halmstads FK Nathalie Bosson, lagledare Nikolina Bosson Livia Sjölin Petronella Sjösten Evelyn Winroth 2:a Halmstads FK Josephine Sjölin, lagledare Evelyn Winroth Nikolina Bosson Hugo Fritzsche Livia Sjölin 3:a RK Styringe Stall Annika Bozic, lagledare Jacob Lundberg Ronja Bernström Nathalie Wickström Bozic Pablo Figaro LS Ängaskogs Cooper Oceanhill Ira Kitten Atomic Don Corleone Sandy Mio Rockfield Boy Brandy ROI Renoir Ingvar Johanssons Vandrings pris: Petronella Sjösten Ängaskogs Cooper Halmstads FK 23

24 Hoppning Häst Halmstad 18 maj Junior Guld Moa Frilander Santerno Halmstads FK Silver Frida Ljungstrand Cordero RK Styringe Stall Brons Olivia Hiljegren Marostica Halmstads FK UR Guld Moa Rautenberg Chaparro 3 Halmstads FK Silver Emelie Brännlund Zorongo Halmstads FK Brons Paulina Scholl Wilma RK Styringe Stal Senior Guld Anna Ingvarsson Lobelia Varbergs RK Silver Carl Dyrendahl Moette Halmstads FK Brons Mattias Nätterqvist Felicia Laholmso RF Körning Tjolöholm 7 juni Ponny Guld Maria Gometz Guiness Körs. Nordhallänningarna Häst Guld Peter Carlsson Haga Zeniths Moonlight Körs. Nordhallänningarna Silver Jonas Englund Smeagårns Shannon Körs. Nordhallänningarna Brons Tommy Hansson Andante de Capo Körs. Nordhallänningarna Ridskoleelever Varbergs RK 4 maj Dressyr Häst Guld Louise Spång Schoggi Traum Halmstads FK Silver Camilla Bengtsson Cartron Lisp Varbergs RK Brons Mariana Åsman Peter Pan Varbergs RK Dressyr Ponny Guld Wilma Johansson Strätes Ramson Tvååkers K&RK Silver Hanne Adolfsson Filip II Tvååkers K&RK Brons Linus Svensson Wille Hylte RF Hoppning Häst Guld Johanna Åkeby Caromio Halmstads FK Silver Anna Åberg Ming Varbergs RK Brons Mariana Åsman Dreamboy Varbergs RK Hoppning Ponny Guld Wilma Johansson Strätes Ramson Tvååkers K&RK Silver Hanne Adolfsson Filip II Tvååkers K&RK Silver Lovisa Jangmalm Glen Ruby Halmstads FK Distans Vedemaritten 11 oktober, ej genomförd 24

25 Allsvenskan 2014 Dressyr Häst Div. I Div. II Div. III 1:a Kungsbacka RK 1:a Kungsbacka RK 1:aHimledalens RK 2:a Hermanstorp K&RK 2:a Tvååkers K&RK 2:aTvååkers K&RK 3:a Frillesås R&KK 3:a Susedalens K&RK 3.a Lyngåkra RS Dressyr Ponny Div. I Div. II Div. III 1:a Torslanda RK 1:a Fjärås RF 1:a Tönnersa RK 2:a Hermanstorp K&RK 2:a Nordhallands RK 2:a Hermanstorp K&RK 3:a Himledalens RK 3:a Tönnersa RK 3:a Skedala RK Hoppning Häst Div. I (SvRF) Div. II Div. III 1:a Laholmsortens RF 1:a Viskadalens RK 2:a Skedala RK 2:a Plönningeryttarna 3:a Onsala RF 3:a Susedalens K&RK Hoppning Ponny Div. I Div. II Div. III 1:a Tvååkers K&RK 1:a Halmstad FK 1:a Tvååkers K&RK 2:a Laholmsortens RF 2:a Simlångsdalens RF 2:a Harplinge RK 3:a RK Styringe Stall 3:a Himledalens RK 3:a Halmstad FK 4:a Tönnersa RK lag 2 25

26 Svenska Mästerskap 2014 Dressyr FU 3-4 oktober Örebro FRK Grad 1 Guld Anita Johnsson Nerfetite Laholmsortens RF Voltige september Hamre RK Minior Brons Bella Rydberg Caprifolens VK Junior Silver Jasmine Jacobsen Caprifolens VK Senior Brons Amanda Andersson Laholmsortens RF Pas den deux Silver Minna Slottheden och Maria Nilsson Caprifolens VK Brons Cassandra Zivec och Amanda Tegelberg Frillesås R&KK Lag junior Guld Laholmsortens RF Jenny Bergman, linförare Sara Månsson Isabella Jakobsson Louise Månsson Ida Dessezar Daniella Jakobsson Mika Potocki Brons Caprifolens VK Angelica Pantzar, linförare Miriam Göransson Wilma Ohlsson Alice Wilsson Elvira Svensson Vanessa Nilsson Mira Rydberg 26

27 Fälttävlan Ponny 6-7 september Skövde år Brons Vendela E Rubin Dushanbe MW Hermanstorp K&RK Fälttävlan Häst juni Flyinge Junior Brons Annika Davidsson Björnhults Lunda Varbergs RK Dressyr Ponny augusti Åsbo Kat D Brons Ebba Kjellberg Danny Beau Särö RF Hoppning Ponny inomhus 12-16/11 Hamre Ridklubb Kat C Brons Linnéa Segersten Brolötens Cloetta Tvååker K&RK Dressyr Häst 8 juni Strömsholm UR Guld Marina Mattsson Double Diamond Falkenbergsortens RF Dressyr Häst Lag 1-2 augusti Öland Silver Björbäcks RF Kenneth Pettersson, lagledare Mique Olsson Playboy Elisabeth Östberg Ducati Eva Karlberg Winnie the Pooh 27

28 Hallands Ridsportförbunds verksamhetsplan 2015 Verksamhetsidé Ridsportförbundet har till uppgift att främja intresset för ridning samt stärka, utveckla och administrera ridverksamheten i Halland. Vår vision Halland skall vara ett av landets ledande distriktsförbund inom ridsporten. Ridsporten i Halland ska vara till för alla, överallt i en trygg och utvecklande miljö. Vår värdegrund Ridsporten i Halland är öppen för alla oavsett kön, religion, sexuell läggning, ursprung eller funktionshinder. Alla skall utifrån sina förutsättningar ges möjlighet att vara med. Ridsporten i Halland präglas av - öppenhet och demokrati - glädje och engagemang - respekt för alla, av medmänsklighet och fair play mot varandra på och vid sidan av våra ridanläggningar Mål Verksamheten i Hallands Ridsportförbund har sin grund i Svenska Ridsportförbundets mål. - Ett förbund vi arbetar tillsammans - Flera och Nöjda medlemmar - Sportsliga framgångar - Kompetens och kvalitet Vår kärnverksamhet - Ridklubb / Ridskola - Sport / Tävling Vårt uppdrag Svenska Ridsportförbundet har fastställt de uppgifter ett distrikt, oavsett storlek, förväntas utföra. Särskild satsning 2015 Medlemmen i centrum. Styrelsen Styrelsen för Hallands Ridsportförbund är övergripande ansvarig för all verksamhet och ska svara för att verksamheten arbetar mot och lever upp till visionen, mål och värdegrund. 28

29 Styrelsen skall agera på ett sådant sätt att god kommunikation, gott samarbete och ett gott förtroende skapas i relationen med alla samarbetspartners Svenska Ridsportförbundet, andra distrikt, medlemsklubbar, sektioner, sponsorer samt samhället i stort och allmänheten. Aktiviteter styrelsen Styrelsemöte 1 gång per månad Styrelsemöten ska genomföras hos ridsports klubbarna i respektive kommun Uppföljning av verksamheten skall ske en gång per kvartal Öppen dialog med valberedningen, april december. Planera och genomföra ordförandekonferens vår o höst, samt planera och genomföra stormöte vår o höst. Tävlingssektionen (TS) Tävlingssektionen ansvarar för all tävlingsverksamhet inom Hallands Ridsportförbund och rapporterar månatligen via ordförande till styrelsen. Tävlingssektionen skall verka för att utveckla tävlingsverksamheten, arrangörer och arrangemang, ryttare och hästar på alla nivåer genom stöd i form av konsultation, gemensamma stormöten, föreläsningar, clinics, träningar och olika projekt. Tävlingssektionen skall arbeta aktivt med säkerhet och skadeförebyggande verksamhet. Utbildningssektionen (DUB) Utbildningssektionen ansvar för all utvecklingsverksamhet inom Hallands Ridsportförbund och rapporterar månatligen via ordförande till styrelsen om sektionens verksamhet. Sektionen ansvar i samverkan med kansliet för utbildning/fortbildning av funktionärer på alla nivåer. Sektionen skall medverka vid gemensamma stormöten. Sektionen ansvarar för att en övergripande plan för utbildningsverksamheten finns. Samverkar aktivt med SISU-Idrottsutbildarna och Halland Idrottsförbund Ridskole- och Anläggningssektion (DRA) Ridskole- och Anläggningssektionen ska initiera och genomföra aktiveter med målet ett förbund, som ger flera och nöjda medlemmar, leder till sportsliga framgångar och ökar kompetens och kvalitet inom Hallands Ridsportförbunds verksamhet med utgångspunkt i ridskolans verksamhet och med fokus på anläggningsfrågan. Sektionen skall ansvara för kvalitetsuppföljning, besöksverksamhet och egentillsyn i ridskoleverksamhet och på anläggningar. Sektionen skall medverka vid gemensamma stormöten. Sektionen ansvara för utveckling i sådana ämnen som säkerhet, hästhållning, anläggningsfrågor samt ridning för ryttare med funktionsnedsättning Sektionen ansvarar för rådgivning i föreningsfrågor, ridskole- och hästhållningspolicy, verksamhetsoch kvalitetsutveckling på ridskolor, anläggnings- och miljöfrågor 29

30 Distriktets ungdomssektion (DUS) Samverkar med klubbarnas ungdomssektioner, dels genom personlig kontakt och vid gemensamma stormöten, ordförandekonferenser, kurser och läger. Stötta och skapa sammanhållning inom och mellan klubbarnas US. Utveckla klubbverksamheten genom mer och bättre informationsspridning via hemsida, Facebook och personlig kontakt. Kansli Kansliet skall vara ett stöd dels till Hallands Ridsportförbund och dels till föreningarna i Halland. Kansliet ansvar för: (KS) Löpande kansliadministration enligt upprättad verksamhetsplan. Ekonomi, bokföring och fakturahantering. Regler och propositioner. Rådgivning till distriktets föreningar. Uppdatering och utveckling av hemsidan. Stödja styrelse och sektioner enligt verksamhetsplanen. Administrativt samverka med Hallands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Styrelsen Hallands Ridsportförbund 30

31 HALLANDS RIDSPORTFÖRBUND BUDGET 2015 Text Intäkter Budget 2014 Budget 2015 Breddsatsning Startavgifter 10-kronan Lagavgifter Kursintäkter Konferensintäkter Sponsor/reklam Annonsintäkter Ungdomsintäkter Grönt kort 100 kr/st Övriga intäkter Bidrag Sv. Ridsportförbundet Bidrag Hallands IF Utbildningsbidrag SISU Projektmedel, ex Idrottslyftet Medlemsavgifter Ränteintäkter bank Summa rörelseintäkter Text Kostnader Budget 2014 Budget2015 Priser, medaljer, täcken mm Lagavgifter/ersättning allsvenskan Övriga kostnader tävlingar Kurskostnader, egna kurser Konferenskostnader, stormöte mm Utbildningskostnader RUS Ungdomssektionen DUS Breddsatsning Lokalhyra Förbrukningsinventarier Bilersättningar ideella Biljetter Kost och logi Möteskostnader, hyra mm Profilkläder Gåvor internt Representation, uppvaktningar

32 Kontorsmaterial Kopiering, toner, papper Kuvert, trycksaker Telefon, mobil Datakommunikation, Internet Porto/frakt Verksamhetsförsäkringar Årsmöte Redovisningstjänster Bankavgifter Tidningar, tidskrifter Övriga externa kostnader Lön personal Lön extra tjänst/arvode Skattefria bilersättningar, personal Skattepliktiga bilersättningar, personal Pensionsförsäkringspremie, Collectum Lagstadgade sociala avgifter Premie arbetsmarknadsförsäkring Utbildning anställda, kursavgifter Övriga personalkostnader Summa rörelsekostnader Beräknat resultat

Förslag till föredragningslista för Hallands Ridsportförbunds distriktsårsmöte i Halmstad tisdagen den 18 mars 2014.

Förslag till föredragningslista för Hallands Ridsportförbunds distriktsårsmöte i Halmstad tisdagen den 18 mars 2014. HALLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 1 Förslag till föredragningslista för Hallands Ridsportförbunds distriktsårsmöte i Halmstad tisdagen den 18 mars 2014. 1. upprop och fullmaktsgranskning

Läs mer

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg.

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Närvarande: Helen Larsson, Yvonne Johansson, Ingela Lindgren, Jeanette Sande, Karin Nylander, Glenn J Unger, Ulrika

Läs mer

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 2012 B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING ANSVARSOMRÅDE Ordförande Christina Svensson press/media Vice ordförande Kristina Printzlow grenledare hoppning Ledamöter och

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse, Hallands Ridsportförbund, Ungdomssektionen 2010

Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse, Hallands Ridsportförbund, Ungdomssektionen 2010 Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010 Mål för verksamheten: Samverka med klubbarnas ungdomssektioner, dels genom personlig kontakt och vid stormöten, ordförande konferenser,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan DS, TS, RUS, FUS och DUS Distriktens roll / Distriktens idé Närhet till medlemmarna (föreningarna) dvs. lokalkännedom är en viktig

Läs mer

Styrelsen för Hallands Ridsportförbund skall verka för att vara den självklara länken mellan förbundet, distriktet och klubbarna

Styrelsen för Hallands Ridsportförbund skall verka för att vara den självklara länken mellan förbundet, distriktet och klubbarna Hallands Ridsportsförbund Verksamhetsberättelse 2012 1 Hallands Ridsportförbund Styrelsen Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Inför verksamhetsåret 2012 har styrelsen formulerat följande mål

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 1 Möten och konferenser, för föreningsstyrelse och sektioner Aktivitet Program, innehåll Målgrupp Distriktsårsmöte Stadgeenligt innehåll, med bl a val till Distriktsstyrelsen och fastställande

Läs mer

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015 STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Årsmöte den 18 mars 2015 HÄLSNING FRÅN ORDFÖRANDEN 2014 ÄNNU ETT HÄNDELSERIKT ÅR Vårt förbund står på en stabil grund med en omfattande verksamhet Den ideella föreningen

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation Distriktsstyrelsen Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola. Har suttit med i Mittsvenska

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet.

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet. STADGAR FÖR GÖTEBORGS OCH BOHUSLi~NS RIDSPORTFÖRBUND Kap 1 Allmänna bestämmelser Upp~i ft Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ridsportförbundets stadgar,

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Tack till alla medverkande! Bakgrund: Med anledning av den rådande situationen i Västerbottens Ridsportförbund, där tävlingsorganisation för närvarande

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET

Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Foto: Mikael Sjöberg IDROTTS- LYFTET Utvecklar svensk ridsport Idrottslyftet är regeringens riktade satsning på barn- och ungdomsidrott. Här kan föreningar inom Svenska Ridsportförbundet läsa om hur ni

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info Ditt fö retag Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN TITTA IN I STYRELSEARBETET Vi har styrelsemöte i slutet av varje månad och vill gärna ha synpunkter och idéer från er alla som vi kan ta med i

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2016-2017

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2016-2017 Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2016-2017 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Ridsportens kärnverksamheter Ridklubb/Ridskola Sport/Tävling Dessa

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten VÄRDEGRUND Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en stabil grund för föreningen att stå på. Uppsala Ponnyklubb är

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr 834001-1330 Förbundsårsstämma, Arlanda 2011-04-17 Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma

Läs mer

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com

Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie Petersson, Ordförande 070 377 02 27 Sofie.petersson91@hotmail.com Sofie är 21 år och sitter som ordförande i DUS Värmland för året 2012. Hon har varit aktiv i DUS sedan 2007 där hon tidigare suttit

Läs mer

Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Maria Berndtsson, sekr. x Anna Gunnarsson, suppl. x

Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Maria Berndtsson, sekr. x Anna Gunnarsson, suppl. x Protokoll fört vid NHRKs styrelsemöte tisdagen den 18 november 2014. Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Petra Nevrén-Lundgren, v. ordf. Denice Rask, suppl. Maria Berndtsson,

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2015 för Allsvenskan 2015 För att klubb ska få Har betalt sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och delta med lag i Svenska Ridsportförbundet. Allsvenskor krävs att

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s ÅRSBERÄTTELSE 2014 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2015 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb.

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb. VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb. 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan av styrelsens

Läs mer

Voltigen vill 2024. En fantastisk sport

Voltigen vill 2024. En fantastisk sport Voltigen vill 2024 En fantastisk sport Voltige är en unik kamratsport där flickor och pojkar, kvinnor och män, ponnyer och hästar tävlar tillsammans på lika villkor och i samma klasser. 1. Voltigen vill

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 2(10) Verksamhetsberättelse 2011 för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund (BDHIF) har fortsatt arbetet under

Läs mer

Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum

Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum Kunskapsdagar kring hästar och ridsport 14-16 november 2014 Västmanlands- och Södermanlands Ridsportförbund tillsammans med SISU Idrottsutbildarna, hälsar dig

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet 2015-02-07 Förbundsstyrelsens förslag till förbundsårsmötet 2015 Proposition Den nuvarande medlemsavgiften är 70 kr/medlem och år. Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse föreslår förbundsårsmötet 2015 att

Läs mer

Styrelsens sammansättning Styrelsen för Södermanlands Ridsportförbund har under 2009 haft följande ledamöter:

Styrelsens sammansättning Styrelsen för Södermanlands Ridsportförbund har under 2009 haft följande ledamöter: Södermanlands Ridsportförbund Verksamhetsberättelse 2009 Styrelsens sammansättning Styrelsen för Södermanlands Ridsportförbund har under 2009 haft följande ledamöter: Ordförande Eva Enetjärn Sekreterare,

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Svenska Brasiliansk jiu-jitsu förbundet

Svenska Brasiliansk jiu-jitsu förbundet Svenska Brasiliansk jiu-jitsu förbundet Stadgar Antagna vid konstituerande möte 2008-11-15 1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

BÄLINGE RYTTARFÖRENING VERKSAMHETSÅRET 2014

BÄLINGE RYTTARFÖRENING VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSÅRET 2014 Vi har under året jobbat vidare med att utveckla verksamheten. Personalen och styrelsen har aktivt agerat med information på ett effektivare och tydligare sätt. Man märker det genom

Läs mer

UNGDOMSVERKSAMHETEN. Representation Ungdomsrepresentant i Distriktsstyrelsen har varit Anna Clevesjö och personlig suppleant Sara Blomgren.

UNGDOMSVERKSAMHETEN. Representation Ungdomsrepresentant i Distriktsstyrelsen har varit Anna Clevesjö och personlig suppleant Sara Blomgren. Stockholms Läns Ridsportförbund Ungdomssektion Verksamhetsberättelse 2009 UNGDOMSVERKSAMHETEN Mål: Stockholms Läns Ridsportförbund ska stimulera ungdomar till att vilja bli ledare inom ridsporten samt

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Lilla Edets Ridklubb Årsmöte 2015-03-07. Verksamhetsberättelse Lilla Edets Ridklubb 2014

Lilla Edets Ridklubb Årsmöte 2015-03-07. Verksamhetsberättelse Lilla Edets Ridklubb 2014 Verksamhetsberättelse Lilla Edets Ridklubb 2014 1 Styrelse:... Anställda under året:... Ridskola och anläggning:... Hästar:... Investeringar och förbättringar som gjorts under året:... 2 Styrelsen Ordförande:

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05

WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05 WRK FÖRENINGSUTVECKLINGSKVÄLL 2013-05-05 De viktigaste frågorna att ta tag i direkt! Utbilda domare, överdomare och banbyggare inom klubben. Arrangera nationell tävling i någon form: Samverka med andra

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Vi har bytt logga i år! Även distrikten har fått tre kronor. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse Styrelsen sid 2 Verksamhetsberättelser Tävling sid 4 Verksamhetsberättelser

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

LEDAR- PASSET. Jag är en del av svensk ridsport

LEDAR- PASSET. Jag är en del av svensk ridsport LEDAR- PASSET Jag är en del av svensk ridsport Mitt engagemang Vi vet att ridsporten utvecklar självständiga ledare. Lika väl vet vi att du som ideell ledare laas med mängder av andra mervärden som du

Läs mer

Tidsplan. 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion. 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek

Tidsplan. 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion. 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek Tidsplan 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek Vilka är vi i kommittén? Kontaktperson Klubb Roll Agneta Kindholm Hålta

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Närvarande medlemmar från sju klubbar Delges: Samtliga klubbar 1 Mötet öppnades av Lars Hed

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 Till Årets förening valdes Värnamo VBA som i år dominerat SM-tävlingarna för flickor 15,17 och 19. Två SM-guld och ett SM-silver och flera

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

1. RIDSPORTEN I SVERIGE

1. RIDSPORTEN I SVERIGE 1. RIDSPORTEN I SVERIGE FEI, the Fédération Equestre Internationale, dvs det internationella ridsportförbundet Det är i föreningarna som den viktiga verksamheten skapas, styrs och genomförs. Det är där

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer