Förslag till föredragningslista för Hallands Ridsportförbunds distriktsårsmöte i Halmstad tisdagen den 17 mars 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till föredragningslista för Hallands Ridsportförbunds distriktsårsmöte i Halmstad tisdagen den 17 mars 2015."

Transkript

1 HALLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 Förslag till föredragningslista för Hallands Ridsportförbunds distriktsårsmöte i Halmstad tisdagen den 17 mars upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av det underlag till röstlängd som förbundsstyrelsen upprättat för distriktet, 2. fastställande av föredragningslista för mötet, 3. fråga om mötets behöriga utlysande, 4. val av ordförande för mötet, 5. anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet, 6. val av två protokolljusterare samt val av erforderligt antal rösträknare, 7. behandling av: a/ distriktsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret, b/ revisorns berättelse för samma tid, 8. fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen förvaltning, 9. behandling av styrelsens förslag och av motioner som inkommit / Inga motioner har inkommit / Svenska Ridsportförbundets stadgar för distrikt 10. beslut om föreningarnas årsavgift till distriktet, 11. val av ordförande i distriktet för en tid av ett år, 12. a/ fastställa antalet övriga ledamöter i distriktsstyrelsen, dock lägst 6 stycken ordinarie jämte 2 suppleanter b/ val av ledamöter i distriktsstyrelsen för en tid av två år, varav halva antalet ledamöter väljs vid varje distriktsmöte, 13. anmälan av ungdomsledamot i distriktsstyrelse valda av distriktsungdomsårsmötet, ordinarie och suppleant, 14. fastställande av antal ledamöter i respektive sektion, 5-9 personer. Val av sektionsledamöter. 15. val av revisor, jämte personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom distriktet för en tid av ett år, 16. val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen för en tid av två år, varav ordförande och två ledamöter väljs vid varje årsmöte, 17. beslut om val av ombud och suppleanter till förbundsstämman, 18. beslut om val av ombud och suppleanter till RF- distriktets och SISU- idrottsutbildarnas årsmöte, 19. styrelsens förslag till verksamhetsplan och ekonomisk plan för det kommande året, 20. distriktsårsmötet avslutas. Annat ärende än ovan sagt får inte avgöras av distriktsårsmötet. Valbar är varje i Sverige stadigvarande bosatt person. Ledamot eller suppleant i distriktsstyrelsen är dock inte valbar som revisor eller revisorsuppleant i distriktet. Om arbetstagare valbarhet stadgas i Svenska Ridsportförbundets stadgar 2 kap

3 Underlag för röstlängd till distriktsårsmöte 2015 Föreningens namn Antal medl. År Röstetal Alafors Ryttarförening Björbäcks Ryttarförening Caprifolens Voltigeklubb Eksätra Ryttarsällskap Falkenbergsortens RF Fjärås Ryttarförening Frillesås Rid o Körklubb Föreningen Fjärås Hopp Ryttare Föreningen Plönningeryttarna Gustavsgårdens Ponnyklubb Hallands Equestrians Ridsportförening Halmstads Fältrittklubb Harplinge Ridklubb Hermanstorp Kör o Ridklubb Himledalens Ridklubb Hylte Ryttarförening Jonstaka Ridklubb Kungsbacka Ridklubb Kvibille Ridklubb Körsällskapet Nordhallänningar Laholmsortens Lantliga Ryttarförening Lyckans Ridklubb Lyngåkra Ryttarsällskap Mahults Rid och Körsällskap Mossen Onsala Ridklubb Nordhallands Ridklubb Olsegårdens Ridklubb Onsala Ryttarförening Ridklubben Styringe Stall Ryttarkamraterna i Varberg Simlångsdalens Ryttarförening Skedala Ridklubb Skultagårdens Ryttarförening Susedalens Kör och Ridklubb Särö Ryttarförening Tvååkers Kör och Ridklubb Tönnersa Ridklubb Varbergs Ridklubb Viskadalens Ridklubb Ätrabygdens Ridklubb

4 Styrelsen Hallands Ridsportförbund Verksamhetsberättelse 2014 Ridsporten varje dag Varje dag, varje kväll, året om lyser 1000-tals barn och ungdomar upp ridsportens anläggningar. I staden, i bostadområdet eller på landsbygden. De är där, för att i klubbens regi rida en stund tillsammans. En del vill prestera i ridsporten, men för de flesta är det gemenskapen och glädjen att vara kompisarna som är det viktigaste. Rätt bedriven verksamhet ger möjlighet till en trygg social miljö, som bygger broar över generationer och kulturella gränser och bidrar till barn och ungdomars allsidiga utveckling på ridanläggningen eller i vardagen. Vid detta tillfälle när man skall presentera den mångskiftande verksamhet som finns i distriktet, är det mycket man vill nämna. Styrelsen har valt att lyfta fram händelser som på olika sätt präglat halländsk ridsport. Naturligtvis finns det mycket annat av det slaget, detta presenteras under varje sektions sammanfattning. Det allra största arbetet för att nå framgångar läggs emellertid ned i alla våra klubbar. Det är där man kämpar år efter år för att hålla ridsporten på den höga nivå som den ligger på i distriktet. Inför verksamhetsåret 2014 har styrelsen formulerat följande mål för sin verksamhet. Arbetet för att nå målen har genomsyrat styrelsens, tävlingssektionens (TS), ridskole- och anläggningssektion (DRA) utbildningssektionens (DUB) samt ungdomssektionens (DUS) verksamhet, även om sektionerna arbetar efter egna verksamhetsplaner. Mål Verksamheten i Hallands Ridsportförbund har sin grund i Svenska Ridsportförbundets mål. Ett förbund vi arbetar tillsammans Nöjdare medlemmar Ökat antal medlemmar Sportsliga framgångar 4

5 Vår värdegrund Ridsporten i Halland skall vara öppen för alla oavsett kön, religion, sexuell läggning, ursprung eller funktionshinder. Alla skall utifrån sina förutsättningar ges möjlighet att vara med. Ridsporten i Halland skall präglas av - öppenhet och demokrati - glädje och engagemang - respekt för alla, av medmänsklighet och fair play mot varandra på och vid sidan av våra ridanläggningar Styrelsens ansvar Styrelsen för Hallands Ridsportförbund är övergripande ansvarig för all verksamhet och ska svara för att verksamheten arbetar mot och lever upp till visionen, mål och värdegrund. Styrelsen skall agera på ett sådant sätt att god kommunikation, gott samarbete och ett gott förtroende skapas i relationen med alla samarbetspartners Svenska Ridsportförbundet, andra distrikt, medlemsklubbar, sektioner, sponsorer samt samhället i stort och allmänheten. Antal sammankomster Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt vid 8 tillfällen: 21/1, 25/2, 2/4, 7/5, 18/6, 11/8, 17/9, och 19/11. Adjungering och fadder Konsulent Ingela Lindgren har adjungerats till styrelsens sammanträden, och konsulent Karin Nylander Distriktets fadder i förbundsstyrelsen har varit Peter Ljungcrantz, Malmö. Deltagande i konferenser/stämmor Björn Andersson 1 mars Göteborg Ordförandeträff, SvRF 19 mars Plönninge Regionstämma LRF 24 mars Kungsbacka Hushållningssällskapet 29 mars Halmstad Regionsstyrelsen 5 april Katrineberg HIF/SISU:s årsstämmor april Strömsholm Ordförandeträff, SvRF 2 juni Lilla Böslid Hushållningssällskapet 19 juni Halmstad Svenska Ridsportförbundet september Arlanda Ordförandeträff, SvRF 17 november Varberg Kommunpåverkan Alliansen 23 november Falkenberg Framtidens Ridsport, SISU Glenn Unger 5 april Katrineberg HIF/SISU:s årsstämmor Sophia Nilsson 2 juni Lilla Böslid Hushållningssällskapet Frida Klemhs 23 november Falkenberg Framtidens Ridsport, SISU Ulrika Dahlström januari Arlanda Svenska Ridsportförbundet 27 september Arlanda Riksidrottsförbundet 23 november Falkenberg Framtidens Ridsport, SISU Ingela Lindgren februari Göteborg Handledning Idrottslyftet maj Visby Tjänstemannakonferens 5

6 Hallands Ridsportförbund 40 klubbar 5804 medlemmar 16 ridskolor 1501 ryttarlicenser Klubbnytt Under året har en ny klubb anslutits till distriktet, Hallands Equestrian Ridsportförening. En klubb har under året avslutat sin verksamhet, Hallands Sportryttare. Ett antal föreningar har under året fått besök av distriktskonsulenten. Kick- Off Avslutande träff Kick- off för styrelse- och sektionsledamöter genomfördes 20 maj i Glommen och avslutningsträff genomfördes 17 december på Gits Gård. Ordförandekonferenser Två ordförandekonferenser har genomförts under verksamhetsåret. 8 april och 29 oktober båda i Björkäng. Tema träff 1: Svenska Ridsportförbundets inriktning i framtiden. (Peter Ljungcrantz) Hallands Ridsportförbund informerar om styrelsens- och sektionernas verksamhetsplaner med ekonomi, talangutveckling, kommande utbildningar, fadderverksamhet och Idrottslyftet. Tema träff 2: Svenska Ridsportförbundet, Medlemsutveckling och SISU, presenterar olika teman avseende Vår ridklubb. Stormöten Två stormöten har genomförts under verksamhetsåret. 15 april och 29 september båda i Björkäng. Under dessa två möten har styrelsen och sektionerna presenterat sin verksamhet, huvudinriktningen har varit tävlingsverksamhet. Påbörjad framtida utveckling Styrelsens har påbörjat en resa in i framtiden inom följande område: - Framtidens förening Förbund Projektstart föreningar våren Organisation Ny Fortsatt arbete Informationspolicy Förändringsarbete hemsida våren 2015 Motioner Inga motioner har inkommit. Slutar som konsulent Efter många år som konsulent, lämnar Ingela Lindgren Hallands Ridsportförbund och går vidare mot nya utmaningar och nya arbetsuppgifter. Hallands Ridsportförbund tackar för den tid som varit och önskar Ingela lycka till i sin nya tjänst. Att minnas (Parentation Avlidna ledare) Under 2014 så har ledare som varit engagerade i ridsporten lämnat oss. Vi tackar för allt arbete som lagts ned under åren för Svensk- och halländsk ridsport. 6

7 Avslutning En samlad bedömning av verksamheten under det gångna året, enligt styrelsens uppfattning ger en positiv bild av utvecklingen för ridsporten i distriktet. Låt oss därför ta tillvara den stora potential som finns i samarbetet mellan ridsportförbundet och klubbarna och låt oss tillsammans prioritera aktiviteter som gör att vi flyttar fram våra positioner när vi nu går in i 2015 års verksamhet. Styrelsen vill tacka våra samarbetspartners och media för ett mycket givande samarbete under Vi vill också tacka organisationer som Hallands Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna, och Katrinebergs Folkhögskola. Vårt varma tack till Svenska Ridsportförbundet och dess personal för gott samarbete och värdefulla stöd inom olika områden. Detta stöd till distrikten är ovärderligt, inte minst ekonomiskt. Avslutningsvis vill styrelsen framföra sitt varma tack, till alla klubbar och klubbledare som på olika sätt bidragit till att utveckla och driva ridsporten i distriktet framåt. Ingen insats är för liten och det finns plats för alla. Halländsk ridsport står och faller med det ideella ledarskapet, låt oss alla slå vakt om denna sannolikt unika företeelse. Vi tackar alla ledamöter i sektioner, arbetsgrupper, valberedning och revisorer, för ett mycket ambitiöst och uppoffrande arbete. Ett stort tack även till våra kommuner. Till er alla vårt varma tack för ridsportåret Halmstad i december Björn Andersson Ulrika Dahlström Mats Lyberg Ordförande Vice ordförande Kassör Glenn T Unger David Hoff Anna Felé Ledamot Ledamot Ledamot Frida Klemhs Sophia Nilsson Ann-Charlotte Cadier Ledamot Suppleant Suppleant Karin Stohr DUS-representant Ida Berander DUS-representant 7

8 Tävlingssektionen Hallands Ridsportförbund Verksamhetsberättelse 2014 Mål Tävlingssektionens och alla dess arbets- och projektgruppers arbete har under året genomsyrats av förbundets fyra mål: ett enat förbund - nöjdare medlemmar - fler medlemmar - medaljer i samtliga landslag Tävlingssektionens medlemmar skall agera på ett sådant sätt att god kommunikation, gott samarbete och ett gott förtroende skapas i relationen med alla samarbetspartners: klubbar, styrelse, sektioner, förbund, funktionärer och tävlande, sponsorer m fl. Tävlingssektionen och dess arbets- och projektgrupper skall verka för att utveckla tävlingsverksamheten, arrangörer och arrangemang, ryttare och hästar på alla nivåer genom stöd i form av konsultation, stormöten, föreläsningar, clinics, träningar och olika projekt. Tävlingssektionen skall arbeta aktivt förebyggande mot dopning och verka för att hästens bästa sätts i fokus i all tävlingsverksamhet. Tävlingssektionen skall arbeta aktivt med säkerhet och skadeförebyggande verksamhet. Möten Tävlingssektionen har under året genomfört 9 protokollförda möten, samt 2 stormöten på motell Björkäng i Tvååker. Två div. möten för lagledare och arrangörer har också genomförts. TS har representerats av Sverker Magnuson och Eva Karlberg vid tävlingskonferensen i Stockholm. Tävlingar Under 2014 genomfördes totalt 239 tävlingsdagar i alla grenar i Halland, vid dessa tävlingsdagar gjordes starter på häst och 6487 på ponny. Antalet divisionslag uppgick till 110 st. Tack alla klubbar för väl genomförda arrangemang! Projekt- och arbetsgrupper Arrangörsstöd och utveckling Gruppen har under året framförallt arbetat med att stötta klubbar som strävar efter att utveckla och förbättra sin tävlingsverksamhet. Arbetsgruppen Arrangörsstöd och utveckling leds av Sverker Magnusson. 8

9 Tävlingsterminen 2014 Arbetsgruppen Tävlingstermin har arbetet med planeringar av allsvenskor och tävlingstermin med målet att tillgodose klubbarnas önskemål och undvika krockar. Gruppledare har varit Fia Hanssen. Divisionsgruppen har arbetat med divisionsreglerna. Denna bestod av Karin Nylander (sammankallande), Catarina Svensson, Fia Hanssen, Mia Sjöberg och Ingela Lindgren. Karin Nylander och Yvonne Johansson har arbetat med regler för Distriktsmästerskapen i de olika disciplinerna. Grenarna Dressyr DM Häst arrangerades av Björbäcks RF och DM Ponny av Frillesås kör och ridklubb. Lag SM för ponny arrangerades även i år av Nordhallands RK. DM för ridskolehästar hölls på Varbergs Ridklubb. Grenledare under 2014 har varit Eva Karlberg och Malin Stenström. Hoppning Under året startade Talang Projekt Nivå 2 i hoppning, dressyr, och fälttävlan. Ansvariga för projektet har varit: Grenledarna i hoppning, dressyr, och fälttävlan, samt Ulrika Dahlström från distriktsstyrelsen. Grenledare under har varit Yvonne Johansson. Fälttävlan DM arrangerades i Hermanstorp Kör och Ridklubb i samarbete med Ryttarkamraterna i Varberg, Göteborg o Bohuslän samt Västergötlands distrikt. Sugar Cup har under året genomförts med tre omgångar, en omgång hos Föreningen Plönningeryttarna och två hos Hermanstorps Kör o Ridklubb. Grenledare under 2014 har varit Anna Felé. Distans Ingen rapport har lämnats in. Grenledare under 2014 har varit Jessica Holmberg Körning Ingen rapport har lämnats in. Grenledare under 2014 har varit Claes Angersjö. Reining Ingen rapport har lämnats in. Grenledare under 2014 har varit David Hoff Voltige DM i voltige arrangerades för fösta gången i Halland tävlingen hölls i Laholm. Grenledare under 2014 har varit Maria Nilsson. Grenledare i gymkhana och working equitation saknas. 9

10 Allsvenskan I Hallandsdistriktets allsvenska divisioner från div. III - I i dressyr för ponny och häst samt div. III - I för hoppning ponny och div. III & II hoppning häst deltog totalt 110 lag. De tre bäst placerade lagen i varje division vann fina priser. Tack för gott samarbete till alla ryttare, arrangörer, lagledare och sponsorer. Tävlingssektionen har också bidragit med rådgivande verksamhet till ett antal klubbar. Tävlingssektionen har under 2014 bestått av följande ledamöter: Sverker Magnuson ordförande Fia Hanssen vice ordförande Karin Nylander sekreterare Eva Karlberg Yvonne Johansson Ann-Charlotte Cadier Tommas Boman Claes Angersjö 10

11 Utbildningssektionen Hallands Ridsportförbund Verksamhetsberättelse 2014 Utbildningssektionen (DUB) Utbildningssektionen ska initiera och genomföra aktiveter med målet ett förbund, som ger flera och nöjda medlemmar, leder till sportsliga framgångar och ökar kompetens och kvalitet inom Hallands Ridsportförbunds verksamhet med utgångspunkt i utbildningsfrågor. Sektionen ansvar i samverkan med kansliet för utbildning/fortbildning av funktionärer på alla nivåer. Möten Utbildningssektionen (DUB) har under året genomfört åtta protokollförda möten, samt medverkat vid genomförda stormöten och ordförandekonferens. Utförda aktiviteter En banbyggar-kurs på klubbnivå med Lotte Göransson, genomfördes på Falkenbergsortens anläggning i maj. Även repetitionskurs för b och c-tränare i samarbete med AVSH/SWB, en domarkurs för voltige samt repetitionskurs för grönt kort handledare genomfördes. Under året har även ett antal grönt kortkurser genomförts i distriktet. Ett antal olika kurser har varit planerade men som tyvärr fått ställas in på grund av för få anmälda. De kurser som planerades men som inte genomfördes under året var: Clinic i Working Equitation Handikapputbildning FU-1 Mental träning och kostföreläsning på Strandbaden i Falkenberg En slutsats av detta är att informationsflödet mellan utbildningssektionen och klubbarna måste förbättras. Utbildningssektionen hade även representant närvarande på distriktskonferensen för verksamhetsområdet funktionsnedsättning som arrangerades av SvRF i Malmö samt på Ridsportforumet på Aronsborg, Bålsta. Halmstad i januari 2015 Cajsa Ekström, ordförande Malin Eriksson Sabine Stenström Frida Linell Birgit Davidsson 11

12 Verksamhetsberättelse 2014 Ridskola- och anläggningssektion Hallands Ridsportförbund Ridskole- och utbildningssektionen (DRA) Ridskole- och Anläggningssektionen ska initiera och genomföra aktiveter med målet ett förbund, som ger flera och nöjda medlemmar, leder till sportsliga framgångar och ökar kompetens och kvalitet inom Hallands Ridsportförbunds verksamhet med utgångspunkt i ridskolans verksamhet och med fokus på anläggningsfrågan. Sektionen skall ansvara för kvalitetsuppföljning, besöksverksamhet och egentillsyn i ridskoleverksamhet och på anläggningar. Sektionen ansvara för utveckling i sådana ämnen som säkerhet, hästhållning, anläggningsfrågor samt ridning för ryttare med funktionsnedsättning Sektionen ansvarar för rådgivning i föreningsfrågor, ridskole- och hästhållningspolicy, verksamhetsoch kvalitetsutveckling på ridskolor, anläggnings- och miljöfrågor Möten Ridskole- och Anläggningssektionen (DRA) har under året genomfört tre protokollförda möten, samt medverkat vid två stormöten och två ordförandekonferenser. Utförda aktiviteter Samordning med övriga sektioner i förbundet Samordning mellan sektionerna har skett i samband med genomförda stormöten och andra gemensamma aktiviteter. Ridklubben och kommunen Samverkan har skett med olika kommunföreträdare i Kungsbacka, Varberg och Halmstad. Mycket bra dialoger som förhoppningsvis kommer att ge ridklubbarna bättre ekonomi. I Varberg har det skapats en allians bestående av samtliga ridklubbar i kommunen. Klubbarna har tagit fram olika projekt som förhoppningsvis inom en snar framtid kan ge säkrare ridanläggningar. Anläggningar, anläggningsskötsel och hästhållning Sektionen har medverkat vid ett antal tillfällen där hästnäringen i Halland har diskuterats. Vi kan konstatera att vi nu står inför en brytpunkt, där den fortsatta utvecklingen av näringen kräver att organisationer som arbetar med häst och för näringens skull måste arbeta närmare varandra. 12

13 Vi behöver se över vilka behov som kvarstår för att utvecklingen av näringen skall kunna fortsätta och behoven som finns för hästhållningen, om vi i Halland skall fortsätta ligga i det främsta ledet vad gäller utveckling kring häst och hästnäring. Sektionen har också medverka på olika utbildningsdagar kring effektivare stallrutiner. Genom bl. a studiebesök på Hammarbergs Gård och Strömsholm där olika modeller av lösdrift presenterades. Ansvarsfrågor och försäkringar Sektionen har under verksamhetsåret arbetat med olika försäkringsmodeller och kommit fram till följande. Information som avser olycksfallsförsäkring för medlemmar i förening har lämnats vid ett stort antal tillfällen. Försäkringar som berör Besöks- och publikförsäkring har distriktet tecknat i försäkringbolaget IF. Tävlingsförsäkringar svarar den enskilda ryttaren för. Övriga försäkringar som Fastighetsförsäkring, Företagsförsäkring, Hästförsäkringar mm är klubbens uppgift att teckna. Besöksgruppen Distriktets besöksgrupp har genomfört 15 klubbesök. De klubbar som besökts är dels nyanslutna klubbar, dels samtliga ridskoledrivande klubbar. Några klubbar har fått i uppgift att skicka in kompletterande dokument till besöksgruppen. Två klubbar har påbörjat ombyggnad för lösdrift. Efter ordförandeträffar, stormöten och klubbträffar kan DRA konstera, att många klubbar har organiserat och planerat sin verksamhet mycket bra. Många anläggningar skötts föredömligt och hästhållningen är mycket god. Varberg i december 2014 Björn Andersson Ulla Andersson Sverker Magnusson Ordförande Vice ordförande Linda Pettersson Elisabeth Hultberg Maria Jönsson OCH IDÉER VILL STYRELSEN RIKTA ETT STORT FÖRBUND (Vald, men ej medverkat) TACK TILL PERSONAL, FÖRBUNDSIDEELLA, KLUBBMEDLEMMAR OCH ALLA ANDRA SOM U 13

14 NDERÅRET BIDRAGIT TILL GENOMFÖRANDET AV Ungdomssektionen Hallands Ridsportförbund Verksamhetsberättelse 2014 Bussresa till Ungdomsdag på Flyinge - 26 januari Första stoppet anordnades klockan vid Laxbutiken, Onsalaavfarten och sedan följde flera stopp på väg ner till Flyinges kursgård. Bussresan anordnades tillsammans med DUS Gbg & Bohuslän men då intresset var stort hos ungdomarna fick vi beställa en buss var till distrikten. Hallands buss fylldes med 48 deltagare plus Karin och Julia som var DUS-representanter. Dagen var uppskattad och DUS Skåne hade planerat en dag fylld med clinics, uppvisning, shettisrace, hyllning av ungdomsledare och tävlingar med fina priser. De halländska ungdomarna var nöjda och trötta efter en lång dag och DUS Halland var mer än nöjda efter en rolig dag med många taggade hallänningar. US-weekend 8-9 mars Årets helg på Gits Gård bjöd på föreläsningar med Helena Carlsson, Sandra Muszynski, Michael Görloff, representanter från SISU och våra egna dusare. Mellan föreläsningarna, gruppuppgifterna och diskussionerna lekte vi och rörde på oss och åt supergod mat! Kvällsaktivitet var melodifestival på storbildsskärm och godis i stora lass. Helgen avslutades med årsmöte för Gbg & Bohusläns DUS och photo shoot med Glenn T Unger. Utvärderingen av helgen visade att vi till nästa år ska jobba mer med gruppuppgifter, röra mer på oss och inte sitta still så mycket, lära känna varandra mer och fortsätta på liknande spår. DUS tar med sig allt och ser fram emot nästa år! Hus-kampen + DUS årsmöte 16 mars Fyrtio utklädda och oerhört taggad deltagare anlände till Susedalens KRK där vi började med stafetter och tävlingar. Dusarna var utplacerade på stationerna och så fort startskottet gick var alla ungdomar i ridhuset i full fart och hejarramsor hördes hela vägen ut ur ridhuset. Dagen avslutades, efter en hård kamp, med DUS årsmöte och pizza. Ordförande för mötet var Per Stohr från Hallands idrottsförbund och mötet fick oerhört smidigt och effektivt. Pizzorna blev pricken över i under en redan lyckad dag. Alla ungdomar verkade nöjda och som glada vinnare gick Skultagårdens RK hem. Hallands RF årsmöte - 18 mars Under Hallands ridsportförbunds årsmöte fanns DUS på plats och deltog i mötet. Vi höll i prisutdelning och hyllade alla de grymma människor som kämpat och vunnit i olika kategorier. Mötet gick som det skulle och kvällen var lång och trevlig med god mat och fika. Vi i stallet-final 8 juni 14

15 Finalen hölls hos föregående års vinnare som roligt nog lyckades behålla vinnarplatsen ännu en gång, vi gratulerade Laholms RF! Laholms RF, Tönnersa RK och Skedala RK kämpade tappert mot varandras lag hela dagen. Även om det bara var det teoretiska provet som räknades pågick kampen i olika roliga lekar och stafetter. Det var en rolig och lyckad finaldag! Projekt 1337 eliit Eliit är ett projekt vi tog fram tillsammans med SISU för att skapa kontakt mellan US, oss och SISU. Tanken var att välja ut tre klubbar som skulle få delta, projektet skulle genomföras under tre kvällar där första kvällen skulle vara ett enkelt US-möte där DUS var med. Andra träffen skulle vara en kickoff eller aktivitet som US bestämde helt själva där DUS och en SISU-representant skulle delta. Tredje träffen skulle vara en gemensam träff med alla de ungdomssektioner som deltagit i projektet för att på så sätt introducera nya kontakter och framtida vänskap och samarbeten. Tyvärr var intresset inte så stort som vi hade hoppats och detta projekt utfördes inte riktigt som planerat. Vi har genomfört projekt 1337 Eliit med Harplinge ridklubb och det har gått superbra så till nästa år hoppas vi på större bredd och fler intresserade klubbar. Vi har redan en del på gång och till nästa år ser projektet kanske annorlunda ut men det kommer genomföras även 2015! Utöver dessa aktiviteter har DUS närvarat vid Hallands RFs möten, hållit egna möten, stormöten, ordförandekonferenser, åkt på CUS aktiviteter och varit ute på klubbarna och träffat ungdomssektioner och engagerade ungdomar! Karin Stohr, ordf. Angelica Pantzar Malin Söderlund My Andersson Ida Berander, vice ord. Maria Doschori Nordström Julia Anderberg Frida Nilsson Nordahl 15

16 Talangprojektet i Halland Halland är ett av de första distrikten att anordna ett Talangprojekt, nivå 2, utifrån SvRf:s Talangutvecklingsplan: Vi startade projektet i mars med att bjuda in till en Talanginventering. Klubbarna i vårt distrikt fick nominera framtidens elitryttare i dressyr, hoppning och fälttävlan. Ryttarna skulle vara i ålder år och rida häst. Vi fick in 34 anmälningar, varav 22 hoppryttare, 9 dressyrryttare och 3 fälttävlansryttare. Vi kallade samtliga till en uttagning, som bestod av ett ridprov och en personlig intervju. Alla nominerade hade också skriftligt fyllt i ett dokument med frågor angående mål, träning, tävling mm. De som ansvarade för ridprovet i hoppning var Maria Gretzer och Lotte Göransson. För dressyrprovet ansvarade Tina Due Boje och Magnus Ringmark. Fälttävlansryttarna hade inget ridprov utan samtal skedde med Anne Persson. Efter uttagningarna så fick vi kvar 14 ryttare, fördelat på 8 hoppryttare, 4 dressyrryttare och 2 fälttävlansryttare. I början på augusti startade vi upp med ett tvådagars läger för ryttarna och deras hästar. Vi genomförde både uppsuttna träningar, foderföreläsning, fys. tester och personliga samtal. Under hösten har vi erbjudit våra talanger följande föreläsningar: - Tänk rätt optimera din prestation med Cajsa Ekström (fil. mag. idrottspsykologi) - Hur kan jag förebygga skador på tävlingshästen? med Anette Graf (veterinär) - Tränings- och tävlingsupplägg med Marina Mattsson (landslagsryttare i dressyr med flera SM-medaljer) - Mental träning, föreläsning med Johan Fyrberg (f.d. förbundskapten för svenska hopplandslaget) Talangerna har även haft träningar för Henrik Ankarcrona (hoppning) och Lottie Mattsson (dressyr). För fälttävlansryttarna kommer vi använda oss av Jan Jönsson. Talangerna skriver träningsdagböcker, varje vecka, under hela projekttiden. De har även sina individuella mål samt tävlingsplaneringar att följa. Projektet varar fram till maj/juni Under våren är det bl. a. planerat kostföreläsning för ryttaren, träningar, nya fys. tester, nya individuella samtal mm. Hela projektet är i stort sett finansierat av deltagarna själv. 16

17 Vi hoppas på detta sätt hitta duktiga talanger som vi kan skicka vidare till nivå 3, som är en regional satsning och som arrangeras på central nivå. Ulrika Dahlström Eva Karlberg Malin Stenström Yvonne Johansson Anna Felé 17

18 Framtidens Ridsports Förening 2014 Projektet Framtidens Ridsports Förening görs tillsammans med Hallands Ridsportförbund och SISU Idrottsutbildarna. Syftet är att ge ridklubbarna bra förutsättningar för att kunna möta framtiden. Genom föreläsningar, processer, erfarenhetsutbyten och inspiration utifrån föreningens behov skapa en tydlig verksamhetsidé, värdegrund, vision och mål. Projektet består av 3 s.t delar: TRÄFF 1 - Kick Off, 23 nov Falkenbergs Strandbad Vi var cirka 70 deltagare och representerade 17 klubbar i distriktet. Arrangemanget var väldigt uppskattat och väl genomfört. Träffen började med en Jul-brunch och efter det fick deltagarna ta del av tre intressanta föreläsningar under eftermiddagen. Vi började med Föreningslära - Sven-Henrik Kareld föreläste kring föreningens idé, värdegrund, vision och mål. Där pratade vi också om arbetsgivaransvar. Vi utgick från Ridsporten Vill och Idrottens Föreningslära. Efter detta fortsatte Ridsportens Framtid - DUS berättar om ungdomars delaktighet. Vad Ungdomarna förväntar sig av de vuxna och vad de vuxna förväntar sig av ungdomarna. Vi presenterade också kort Framtidens Idrottsförening om vilka trender idrotten och samhället står inför och hur föreningar kan förändras ihop med samhället! TRÄFF 2 - Föreningsutveckling i process (dec-mars). Nästa steg i projektet är att SISU och Hallands RF följer upp de klubbar som var med i Falkenberg, syftet då är att klubbarna ska skapa/revidera sin verksamhetsplan (bland annat mål, visioner och handlingsplan) och göra en analys kring sin verksamhet. På köpet kommer styrelsen att stärkas ytterligare som ett team. TRÄFF 3 - Erfarenhetsutbyte (mars-april). Efter att alla föreningar har startat sin interna process (Träff 2) samlar vi alla deltagare till ett erfarenhetsutbyte. Träffen sker vid ett tillfälle under mars-april

19 Aktivitetsplan 2014 Januari 15 Tävlingssektionen möte Halmstad FK Rep. kurs överdomare/domare dressyr & hoppning Katrinebergs Folkhögskola ULK steg 3 Katrinebergs Folkhögskola 19 Grönt kort kurs omg 1 Varberg 21 Styrelsemöte Halmstad 26 Grönt kort kurs omg 2 Varberg 26 DUS Flyingeresa Flyinge 29 Utbildning möte 29 Träning för TTT Lynga Heberg Februari 2 Grönt kort kurs omg. 3 Varberg 25 Styrelsemöte Högskolan Halmstad Mars 4 Div. träff för lagledare och arrangörer Björkängs Vägkrog 5 Tävlingssektionen möte Hermanstorp K&RK 8-9 Kurs för säkerhetsansvariga Varberg 8-9 US-proffs Gits Gård, Falkenberg Grönt Kort kurs omg. 1 Årnarp, Halmstad 16 HUS-kampen Susedalens K&RK 16 Distriktets Ungdomssektions Årsmöte Susedalens K&RK 18 Distriktets Årsmöte Halmstad 23 Grönt kort kurs omg. 2 Årnarp, Halmstad 31 Utbildningssektionen möte Halmstad 26 Repetitionskurs för Grönt kort handledare. Björkängs Vägkrog 27 Tävlingssektionen möte/flyttat Kansliet, Varberg April 2 Styrelsemöte Kansliet, Varberg 7 Driva Ridskola Björkängs Vägkrog 8 Ordförande Konferens Björkängs Vägkrog 14 Tävlingssektionen möte Halmstad FK 15 Stormöte Björkängs Vägkrog 23 Ridskola/anläggningssektionen möte Varberg 27 DUS möte Halmstad FK 27 Domarkurs Voltige Laholms RF 28 Utbildningssektionen möte Kansliet Varberg Maj 4 DM för Lektionsekipage Varbergs Ridklubb 5 Talangprojekt Dressyr Björbäck 7 Styrelsemöte Falkenberg 19

20 11 Grönt kort kurs Varberg 15 Mental träning och kost för 30+ INSTÄLLD 19 Klubbanbyggarkurs med Lotte Göransson Falkenbergso RF 19 Tävlingssektionen möte Halmstad 21 Talangprojekt Hoppning Halmstad Juni 1 Voltigekurs Kür Caprifolens Voltige 6 Tjolöholm 8 Vi i Stallet Distriktsfinal Laholm 9 Utbildning möte Varberg 11 Ridskola/anläggningssektionen möte Varberg 16 Tävlingssektionen möte Varbergs RK 18 Styrelsemöte Olsegården Juli Augusti 6-7 Talang Till Topp uppstart Plönninge 11 Styrelsemöte Frillesås R&KK 12 Divisionsträff för lagledare & arrangörer Björkängs Vägkrog 19 Tävlingssektionen möte Tjolöholm 21 Utbildningssektionen möte Kansliet Varberg 26 Ridskola/Anläggning möte Kansliet, Varberg September 8 Talang Till Topp Mental träning Hermanstorps K&RK 17 Styrelsemöte Halmstad FK Ungdomsledarkurs steg 1 Katrinebergs Folkhögskola 24 Tävlingssektionen möte Halmstad FK 25 Talang Till Topp Hållbar Tävlingshäst Högskolan, Halmstad 25 Utbildningssektionen möte Björkängs Vägkrog DUS-konferens Göteborg 28 Grönt kort kurs omg. 1 Varberg 29 Stormöte Björkängs Vägkrog Oktober US-weekend/tävlingskonferens 5 Grönt kort kurs omg. 2 Varberg 9 Ridskola/anläggningssektionen möte 14 ASVH/SWB "Horses Made in Sweden" Varberg Ridsportforum Ungdomsledarkurs steg 2 Katrinbergs Folkhögskola 21 Fortbildning C- och B-tränare Hoppning Göteborgs FRK 22 Utbildningssektionen möte Halmstad 22 Styrelsemöte INSTÄLLT 22 Talang Till Topp Dressyrträning L Mattsson Lyngåkra, Harplinge 26 Grönt kort kurs omg. 3 Varberg 29 Ordförandekonferens Björkäng Vägkrog 30 Tävlingssektionen möte RK Styringe Stall November 8-9 Ungdomsledarkurs steg 3 Katrinebergs Folkhögskola 9 Inspirationskurs i Working Equtition INSTÄLLT 10 Utbildningssektionen möte Halmstad FK 13 Talang Till Topp Hoppträning H Ankarcrona Halmstad FK Ledarkurs för Funktionsnedsatta FU1 INSTÄLLT 17 Talang Till Topp Tävlingsupplägg M Mattsson Varberg 19 Styrelsemöte Hermanstorp K&RK 20

21 23 Framtidens Ridsportförening Strandbaden Falkenberg 26 Tävlingssektionen möte Halmstad FK December 4 Ridskola/anläggningssektionen möte INSTÄLLT 17 Styrelsemöte INSTÄLLT Gits Gård, Falkenberg 21

22 Distriktsmästare 2014 Voltige Laholm 7 september Guld Kajsa Rimskog Caprifolens Voltige Silver Felicia Nilsson Caprifolens Voltige Brons Amanda Schyman Frillesås R&KK Fälttävlan Ponny Hermanstorp 31 aug under 14 år Guld Julia Andersson Bellman Hermanstorps K&RK år Guld Vendela E Rubin Dushanbe MW Hermanstorps K&RK Silver Catharina Carlsson Moon Struck RK Styringe Stall Brons Elsa Carlsson Lofty Fionnuala Hermanstorps K&RK Fälttävlan Häst Hermanstorp 31 aug Senior Guld Mikaela Holmer Scudo Hermanstorps K&RK Silver Sandra Gustafsson Kvadrat Hermanstorps K&RK Brons Emelie Johansson Caloj Hermanstorps K&RK UR Guld Pernilla Wilhelmsson Krut FB Simlångsdalens RF Junior Guld Gabriella Kramsjö Brightman Hermanstorps K&RK Silver Emma Harnesk First Bigareau Fjärås RF Dressyr Ponny Frillesås 17 augusti Kat B Guld Ida Sörlin Trido Hermanstorps K&RK Silver Wynja E Rubin Gorgonzola Hermanstorps K&RK Kat C Guld Ellen Hidgård Brodals Elmondo Särö RF Silver Moa Nilsson Sörbys Aida Falkenbergso RF Brons Cornelia Magnusson Llanidan Ingrid Skedala RK 22

23 Kat D Guld Ellen Hidgård Grythöjdens Konfetti Särö RF Silver Rebecca Eliasson Horsefriends Kingler Hermanstorps K&RK Brons Julia Svensson Ragnarps Ismene Himledalens RK Dressyr Häst Björbäck maj Junior Guld Liv Caspersson Olsson Rebell RK i Varberg UR Guld Hanna Magnusson Damascus Hermanstorp K&RK Senior Guld Malin Karlberg My Number One Björbäcks RF Silver Linnéa Bruhn Heslegårds Mustafa Varbergs RK Brons Suzanne Larsson Test Björbäcks RF Hoppning Ponny Halmstad 15 juni Kat B Guld Nikolina Bosson Pablo Halmstads FK Silver Ebba Kewenter Kinchen Onsala RF Brons Felicia Damouni Flowerhill Liquorice Laholmsortens RF Kat C Guld Pernilla Svenäng Star Ätrabygdens RK Silver Felicia Damouni Adept Laholmsortens RF Brons Catharina Carlsson Moon Struck RK Styringe Stall Kat D Guld Petronella Sjösten Ängaskogs Cooper Halmstads FK Silver Ronja Bernström Brandy RK Styringe Stall Brons Olivia Levin Kings Ludwig Viskadalens RK Lag DM Kicki Sanders vandringspris: Guld Halmstads FK Nathalie Bosson, lagledare Nikolina Bosson Livia Sjölin Petronella Sjösten Evelyn Winroth 2:a Halmstads FK Josephine Sjölin, lagledare Evelyn Winroth Nikolina Bosson Hugo Fritzsche Livia Sjölin 3:a RK Styringe Stall Annika Bozic, lagledare Jacob Lundberg Ronja Bernström Nathalie Wickström Bozic Pablo Figaro LS Ängaskogs Cooper Oceanhill Ira Kitten Atomic Don Corleone Sandy Mio Rockfield Boy Brandy ROI Renoir Ingvar Johanssons Vandrings pris: Petronella Sjösten Ängaskogs Cooper Halmstads FK 23

24 Hoppning Häst Halmstad 18 maj Junior Guld Moa Frilander Santerno Halmstads FK Silver Frida Ljungstrand Cordero RK Styringe Stall Brons Olivia Hiljegren Marostica Halmstads FK UR Guld Moa Rautenberg Chaparro 3 Halmstads FK Silver Emelie Brännlund Zorongo Halmstads FK Brons Paulina Scholl Wilma RK Styringe Stal Senior Guld Anna Ingvarsson Lobelia Varbergs RK Silver Carl Dyrendahl Moette Halmstads FK Brons Mattias Nätterqvist Felicia Laholmso RF Körning Tjolöholm 7 juni Ponny Guld Maria Gometz Guiness Körs. Nordhallänningarna Häst Guld Peter Carlsson Haga Zeniths Moonlight Körs. Nordhallänningarna Silver Jonas Englund Smeagårns Shannon Körs. Nordhallänningarna Brons Tommy Hansson Andante de Capo Körs. Nordhallänningarna Ridskoleelever Varbergs RK 4 maj Dressyr Häst Guld Louise Spång Schoggi Traum Halmstads FK Silver Camilla Bengtsson Cartron Lisp Varbergs RK Brons Mariana Åsman Peter Pan Varbergs RK Dressyr Ponny Guld Wilma Johansson Strätes Ramson Tvååkers K&RK Silver Hanne Adolfsson Filip II Tvååkers K&RK Brons Linus Svensson Wille Hylte RF Hoppning Häst Guld Johanna Åkeby Caromio Halmstads FK Silver Anna Åberg Ming Varbergs RK Brons Mariana Åsman Dreamboy Varbergs RK Hoppning Ponny Guld Wilma Johansson Strätes Ramson Tvååkers K&RK Silver Hanne Adolfsson Filip II Tvååkers K&RK Silver Lovisa Jangmalm Glen Ruby Halmstads FK Distans Vedemaritten 11 oktober, ej genomförd 24

25 Allsvenskan 2014 Dressyr Häst Div. I Div. II Div. III 1:a Kungsbacka RK 1:a Kungsbacka RK 1:aHimledalens RK 2:a Hermanstorp K&RK 2:a Tvååkers K&RK 2:aTvååkers K&RK 3:a Frillesås R&KK 3:a Susedalens K&RK 3.a Lyngåkra RS Dressyr Ponny Div. I Div. II Div. III 1:a Torslanda RK 1:a Fjärås RF 1:a Tönnersa RK 2:a Hermanstorp K&RK 2:a Nordhallands RK 2:a Hermanstorp K&RK 3:a Himledalens RK 3:a Tönnersa RK 3:a Skedala RK Hoppning Häst Div. I (SvRF) Div. II Div. III 1:a Laholmsortens RF 1:a Viskadalens RK 2:a Skedala RK 2:a Plönningeryttarna 3:a Onsala RF 3:a Susedalens K&RK Hoppning Ponny Div. I Div. II Div. III 1:a Tvååkers K&RK 1:a Halmstad FK 1:a Tvååkers K&RK 2:a Laholmsortens RF 2:a Simlångsdalens RF 2:a Harplinge RK 3:a RK Styringe Stall 3:a Himledalens RK 3:a Halmstad FK 4:a Tönnersa RK lag 2 25

26 Svenska Mästerskap 2014 Dressyr FU 3-4 oktober Örebro FRK Grad 1 Guld Anita Johnsson Nerfetite Laholmsortens RF Voltige september Hamre RK Minior Brons Bella Rydberg Caprifolens VK Junior Silver Jasmine Jacobsen Caprifolens VK Senior Brons Amanda Andersson Laholmsortens RF Pas den deux Silver Minna Slottheden och Maria Nilsson Caprifolens VK Brons Cassandra Zivec och Amanda Tegelberg Frillesås R&KK Lag junior Guld Laholmsortens RF Jenny Bergman, linförare Sara Månsson Isabella Jakobsson Louise Månsson Ida Dessezar Daniella Jakobsson Mika Potocki Brons Caprifolens VK Angelica Pantzar, linförare Miriam Göransson Wilma Ohlsson Alice Wilsson Elvira Svensson Vanessa Nilsson Mira Rydberg 26

27 Fälttävlan Ponny 6-7 september Skövde år Brons Vendela E Rubin Dushanbe MW Hermanstorp K&RK Fälttävlan Häst juni Flyinge Junior Brons Annika Davidsson Björnhults Lunda Varbergs RK Dressyr Ponny augusti Åsbo Kat D Brons Ebba Kjellberg Danny Beau Särö RF Hoppning Ponny inomhus 12-16/11 Hamre Ridklubb Kat C Brons Linnéa Segersten Brolötens Cloetta Tvååker K&RK Dressyr Häst 8 juni Strömsholm UR Guld Marina Mattsson Double Diamond Falkenbergsortens RF Dressyr Häst Lag 1-2 augusti Öland Silver Björbäcks RF Kenneth Pettersson, lagledare Mique Olsson Playboy Elisabeth Östberg Ducati Eva Karlberg Winnie the Pooh 27

28 Hallands Ridsportförbunds verksamhetsplan 2015 Verksamhetsidé Ridsportförbundet har till uppgift att främja intresset för ridning samt stärka, utveckla och administrera ridverksamheten i Halland. Vår vision Halland skall vara ett av landets ledande distriktsförbund inom ridsporten. Ridsporten i Halland ska vara till för alla, överallt i en trygg och utvecklande miljö. Vår värdegrund Ridsporten i Halland är öppen för alla oavsett kön, religion, sexuell läggning, ursprung eller funktionshinder. Alla skall utifrån sina förutsättningar ges möjlighet att vara med. Ridsporten i Halland präglas av - öppenhet och demokrati - glädje och engagemang - respekt för alla, av medmänsklighet och fair play mot varandra på och vid sidan av våra ridanläggningar Mål Verksamheten i Hallands Ridsportförbund har sin grund i Svenska Ridsportförbundets mål. - Ett förbund vi arbetar tillsammans - Flera och Nöjda medlemmar - Sportsliga framgångar - Kompetens och kvalitet Vår kärnverksamhet - Ridklubb / Ridskola - Sport / Tävling Vårt uppdrag Svenska Ridsportförbundet har fastställt de uppgifter ett distrikt, oavsett storlek, förväntas utföra. Särskild satsning 2015 Medlemmen i centrum. Styrelsen Styrelsen för Hallands Ridsportförbund är övergripande ansvarig för all verksamhet och ska svara för att verksamheten arbetar mot och lever upp till visionen, mål och värdegrund. 28

29 Styrelsen skall agera på ett sådant sätt att god kommunikation, gott samarbete och ett gott förtroende skapas i relationen med alla samarbetspartners Svenska Ridsportförbundet, andra distrikt, medlemsklubbar, sektioner, sponsorer samt samhället i stort och allmänheten. Aktiviteter styrelsen Styrelsemöte 1 gång per månad Styrelsemöten ska genomföras hos ridsports klubbarna i respektive kommun Uppföljning av verksamheten skall ske en gång per kvartal Öppen dialog med valberedningen, april december. Planera och genomföra ordförandekonferens vår o höst, samt planera och genomföra stormöte vår o höst. Tävlingssektionen (TS) Tävlingssektionen ansvarar för all tävlingsverksamhet inom Hallands Ridsportförbund och rapporterar månatligen via ordförande till styrelsen. Tävlingssektionen skall verka för att utveckla tävlingsverksamheten, arrangörer och arrangemang, ryttare och hästar på alla nivåer genom stöd i form av konsultation, gemensamma stormöten, föreläsningar, clinics, träningar och olika projekt. Tävlingssektionen skall arbeta aktivt med säkerhet och skadeförebyggande verksamhet. Utbildningssektionen (DUB) Utbildningssektionen ansvar för all utvecklingsverksamhet inom Hallands Ridsportförbund och rapporterar månatligen via ordförande till styrelsen om sektionens verksamhet. Sektionen ansvar i samverkan med kansliet för utbildning/fortbildning av funktionärer på alla nivåer. Sektionen skall medverka vid gemensamma stormöten. Sektionen ansvarar för att en övergripande plan för utbildningsverksamheten finns. Samverkar aktivt med SISU-Idrottsutbildarna och Halland Idrottsförbund Ridskole- och Anläggningssektion (DRA) Ridskole- och Anläggningssektionen ska initiera och genomföra aktiveter med målet ett förbund, som ger flera och nöjda medlemmar, leder till sportsliga framgångar och ökar kompetens och kvalitet inom Hallands Ridsportförbunds verksamhet med utgångspunkt i ridskolans verksamhet och med fokus på anläggningsfrågan. Sektionen skall ansvara för kvalitetsuppföljning, besöksverksamhet och egentillsyn i ridskoleverksamhet och på anläggningar. Sektionen skall medverka vid gemensamma stormöten. Sektionen ansvara för utveckling i sådana ämnen som säkerhet, hästhållning, anläggningsfrågor samt ridning för ryttare med funktionsnedsättning Sektionen ansvarar för rådgivning i föreningsfrågor, ridskole- och hästhållningspolicy, verksamhetsoch kvalitetsutveckling på ridskolor, anläggnings- och miljöfrågor 29

30 Distriktets ungdomssektion (DUS) Samverkar med klubbarnas ungdomssektioner, dels genom personlig kontakt och vid gemensamma stormöten, ordförandekonferenser, kurser och läger. Stötta och skapa sammanhållning inom och mellan klubbarnas US. Utveckla klubbverksamheten genom mer och bättre informationsspridning via hemsida, Facebook och personlig kontakt. Kansli Kansliet skall vara ett stöd dels till Hallands Ridsportförbund och dels till föreningarna i Halland. Kansliet ansvar för: (KS) Löpande kansliadministration enligt upprättad verksamhetsplan. Ekonomi, bokföring och fakturahantering. Regler och propositioner. Rådgivning till distriktets föreningar. Uppdatering och utveckling av hemsidan. Stödja styrelse och sektioner enligt verksamhetsplanen. Administrativt samverka med Hallands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Styrelsen Hallands Ridsportförbund 30

31 HALLANDS RIDSPORTFÖRBUND BUDGET 2015 Text Intäkter Budget 2014 Budget 2015 Breddsatsning Startavgifter 10-kronan Lagavgifter Kursintäkter Konferensintäkter Sponsor/reklam Annonsintäkter Ungdomsintäkter Grönt kort 100 kr/st Övriga intäkter Bidrag Sv. Ridsportförbundet Bidrag Hallands IF Utbildningsbidrag SISU Projektmedel, ex Idrottslyftet Medlemsavgifter Ränteintäkter bank Summa rörelseintäkter Text Kostnader Budget 2014 Budget2015 Priser, medaljer, täcken mm Lagavgifter/ersättning allsvenskan Övriga kostnader tävlingar Kurskostnader, egna kurser Konferenskostnader, stormöte mm Utbildningskostnader RUS Ungdomssektionen DUS Breddsatsning Lokalhyra Förbrukningsinventarier Bilersättningar ideella Biljetter Kost och logi Möteskostnader, hyra mm Profilkläder Gåvor internt Representation, uppvaktningar

32 Kontorsmaterial Kopiering, toner, papper Kuvert, trycksaker Telefon, mobil Datakommunikation, Internet Porto/frakt Verksamhetsförsäkringar Årsmöte Redovisningstjänster Bankavgifter Tidningar, tidskrifter Övriga externa kostnader Lön personal Lön extra tjänst/arvode Skattefria bilersättningar, personal Skattepliktiga bilersättningar, personal Pensionsförsäkringspremie, Collectum Lagstadgade sociala avgifter Premie arbetsmarknadsförsäkring Utbildning anställda, kursavgifter Övriga personalkostnader Summa rörelsekostnader Beräknat resultat

Närvarolista Årsmötet 17 mars 2015

Närvarolista Årsmötet 17 mars 2015 Närvarolista Årsmötet 17 mars 2015 Björbäck RF Folke Hantoft Björbäck RF Marie Louise Jarnryd Björbäck RF Malin Karlberg prist. Björbäck RF Eva Karlberg prist. Björbäck RF Marie Albrektsson Caprifolens

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad. Närvarande: Representanter från följande klubbar; Björbäcks Ryttarförening, Caprifolens Volitigeklubb, Eksätra Ryttarsällskap,

Läs mer

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg.

Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Protokoll fört vi TS-möte den 24 september 2012 på Skultagårdens Ryttarförening, Varberg. Närvarande: Helen Larsson, Yvonne Johansson, Ingela Lindgren, Jeanette Sande, Karin Nylander, Glenn J Unger, Ulrika

Läs mer

Förslag till föredragningslista för Hallands Ridsportförbunds distriktsårsmöte i Halmstad tisdagen den 18 mars 2014.

Förslag till föredragningslista för Hallands Ridsportförbunds distriktsårsmöte i Halmstad tisdagen den 18 mars 2014. HALLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 1 Förslag till föredragningslista för Hallands Ridsportförbunds distriktsårsmöte i Halmstad tisdagen den 18 mars 2014. 1. upprop och fullmaktsgranskning

Läs mer

Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer

Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer Arbetsordning och Uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer Organisation Inom Hallands Ridsportförbund finns följande sektoner och kommittéer: Ungdomssektionen (DUS) Utbildning Tävlingssektionen

Läs mer

Protokoll fört vid TS-möte den 23 april 2015 på Susedalens K&RK

Protokoll fört vid TS-möte den 23 april 2015 på Susedalens K&RK Protokoll fört vid TS-möte den 23 april 2015 på Susedalens K&RK Närvarande: Sverker Magnuson, Eva Karlberg, Hanna Johansson, Yvonne Johansson, Fia Hanssen, Tomas Boman Ej närvarande: Kerstin Collin, Anna

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Sid. 1 Foto: Fredrik Jonsving www.jonsvingphoto.se. 3 Föredragningslista för årsmötet 2016. 4 Underlag rösträkning. 5 Verksamhetsberättelse Styrelsen

Sid. 1 Foto: Fredrik Jonsving www.jonsvingphoto.se. 3 Föredragningslista för årsmötet 2016. 4 Underlag rösträkning. 5 Verksamhetsberättelse Styrelsen Innehållsförteckning Sid 1 Foto: Fredrik Jonsving www.jonsvingphoto.se 2 Innehållsförteckning 3 Föredragningslista för årsmötet 2016 4 Underlag rösträkning 5 Verksamhetsberättelse Styrelsen 8 Verksamhetberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid TS-möte onsdagen den 27 mars 2013 på Kansliet i Varberg

Protokoll fört vid TS-möte onsdagen den 27 mars 2013 på Kansliet i Varberg Protokoll fört vid TS-möte onsdagen den 27 mars 2013 på Kansliet i Varberg Närvarande: Sverker Magnuson, Fia Hanssen, Eva Karlberg, Claes Angersjö, Karin Nylander, Ingela Lindgren Ej närvarande: Ulrika

Läs mer

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 2012 B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING ANSVARSOMRÅDE Ordförande Christina Svensson press/media Vice ordförande Kristina Printzlow grenledare hoppning Ledamöter och

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Hallands Ridsportsförbunds Ungdomssektion. Verksamhetsberättelse Hallands Ridsportförbund - Ungdomssektionen 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Hallands Ridsportsförbunds Ungdomssektion. Verksamhetsberättelse Hallands Ridsportförbund - Ungdomssektionen 2011 Verksamhetsberättelse Hallands Ridsportförbund - Ungdomssektionen 2011 1 Mål för verksamheten: Samverka med klubbarnas ungdomssektioner, dels genom personlig kontakt och vid stormöten, ordförande konferenser,

Läs mer

Tid (ca) Ärende Hänvisning 18:00 Välkommen! Presentation av Svenska Ridsportförbundet

Tid (ca) Ärende Hänvisning 18:00 Välkommen! Presentation av Svenska Ridsportförbundet PROGRAM Tid (ca) Ärende Hänvisning 18:00 Välkommen! Distriktets ordförande Gudrun Orava Presentation av Svenska Ridsportförbundet Ulf Brömster (SvRF) 18:35 En perfekt match? Samspel mellan häst och människa.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan

Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan Västergötlands Ridsportförbund Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan DS, TS, RUS, FUS och DUS Distriktens roll / Distriktens idé Närhet till medlemmarna (föreningarna) dvs. lokalkännedom är en viktig

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhets berättelse för 2010 Styrelsen för Örebro Läns Ridsportförbund får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010. Ändamålet är att främja och utveckla

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 VÄRMLANDS UNGDOMSSEKTIONSSTYRELSE VÄRMLANDS UNGDOMSSEKTIONSSTYRELSE Styrelsen har år 2015 bestått av nio personer från olika klubbar i Värmland: Ordförande: Elin Fridlund Vice ordförande: Lisa Värnefors

Läs mer

Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse, Hallands Ridsportförbund, Ungdomssektionen 2010

Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse, Hallands Ridsportförbund, Ungdomssektionen 2010 Hallands Distriktets Ungdomssektion DUS Verksamhetsberättelse 2010 Mål för verksamheten: Samverka med klubbarnas ungdomssektioner, dels genom personlig kontakt och vid stormöten, ordförande konferenser,

Läs mer

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och Vision: vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och tävlingsutövare. Vi skall ligga i framkant i vår utbildningsverksamhet och verka

Läs mer

3:e november i Vara. Kl 17.30 21.00 Tre aktiviteter för dig som är förtroendevald eller anställd i förening i Västergötland.

3:e november i Vara. Kl 17.30 21.00 Tre aktiviteter för dig som är förtroendevald eller anställd i förening i Västergötland. 3:e november i Vara Kl 17.30 21.00 Tre aktiviteter för dig som är förtroendevald eller anställd i förening i Västergötland. Distriktshöstmöte med val till våra sektioner mm Tävlingstermin våren 2016, planering

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Styrelsen för Hallands Ridsportförbund skall verka för att vara den självklara länken mellan förbundet, distriktet och klubbarna

Styrelsen för Hallands Ridsportförbund skall verka för att vara den självklara länken mellan förbundet, distriktet och klubbarna Hallands Ridsportsförbund Verksamhetsberättelse 2012 1 Hallands Ridsportförbund Styrelsen Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Inför verksamhetsåret 2012 har styrelsen formulerat följande mål

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 1 Möten och konferenser, för föreningsstyrelse och sektioner Aktivitet Program, innehåll Målgrupp Distriktsårsmöte Stadgeenligt innehåll, med bl a val till Distriktsstyrelsen och fastställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion

Verksamhetsberättelse 2012. Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion Verksamhetsberättelse 2012 Värmlands Ridsportförbunds Ungdomssektion 2012 har varit ett händelserikt år med några nyförvärv i DUS styrelse, många aktiviteter och inspirerande träffar/utbyten. Nedan följer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 och kallelse till årsmöte

Verksamhetsberättelse 2015 och kallelse till årsmöte Verksamhetsberättelse 2015 och kallelse till årsmöte 1 Kallelse Härmed kallas du till årsmöte för Täby galopps ponnyklubb i klubbrummet på Stall Lilla Rörby Söndagen den 14 februari 2016, kl 13.00 Dagordning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2015 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsplan 2015 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Styrelsen 5 Verksamhetsplan 2014 med avstämning 6 Nedslag i verksamheten 8

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA OCH BEHANDLINGSORDNING

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA OCH BEHANDLINGSORDNING FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA OCH BEHANDLINGSORDNING Punkt Ärende Hänvisning mm. 10.00 Välkomstanförande Medaljörerna hedras Stämmans öppnande Svenska Ridsportförbundets ordförande Anders Mellberg Öppningsanförande

Läs mer

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015

STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND. Årsmöte den 18 mars 2015 STOCKHOLMS LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Årsmöte den 18 mars 2015 HÄLSNING FRÅN ORDFÖRANDEN 2014 ÄNNU ETT HÄNDELSERIKT ÅR Vårt förbund står på en stabil grund med en omfattande verksamhet Den ideella föreningen

Läs mer

Protokoll fört vid Borås Fältrittklubbs årsmöte

Protokoll fört vid Borås Fältrittklubbs årsmöte Protokoll fört vid Borås Fältrittklubbs årsmöte Ämne: Mötesordförande: Ordförande: Ridhus Chef: Årsmöte Borås Fältrittklubb Pia Kilbo Nanette Espinasse Sara Eriksson Datum: 2016-02-28 Plats: Borås Fältrittklubb,

Läs mer

STADGAR. Antagna av distriktsårsmötet Antagna av distriktsårsmötet

STADGAR. Antagna av distriktsårsmötet Antagna av distriktsårsmötet 1 STADGAR 2 STADGAR FÖR VÄSTMANLANDS RIDSPORTFÖRBUND (VRF) Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Västmanlands Ridsportförbund (VRF) är en ideell förening, och ska arbeta som Svenska Ridsportförbundets

Läs mer

Styrelsen. Utbildning DUS. Verksamhets- och förvaltningsberättelse. första priset.

Styrelsen. Utbildning DUS. Verksamhets- och förvaltningsberättelse. första priset. Verksamhetsberättelse 2014 - första priset. Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2014 Annat exempel är Hästkampen som genomfördes i samarbete med Kvinnerstaskolan med kesbergs Hästsportförenings

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format på bakgrundsrubriken Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format på Mål och vision Nivå Västmanlands två Ridsportförbund 2011-01-18 Nivå fyra Fastställd av distriktsstyrelsen 11 1 Klicka här för Innehåll

Läs mer

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Sida 1 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Fastställda av förbundsstyrelsen 2015-01-23 Sida 2 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska

Läs mer

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07 Personinformation Distriktsstyrelsen Foto: Mittsvenska Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola.

Läs mer

Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset.

Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset. Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset. Närvarande: 25 deltagare. 1. Årsmötets öppnande Ordförande Robin Gustavsson hälsade välkommen och öppnade

Läs mer

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation

Förslag till årsmötet 2015 Personinformation Distriktsstyrelsen Kristina Girhagen, Sollefteå. Egen företagare inom hästnäringen. Driver Björklunden och är sedan förra året ägare och ridskolechef på Sollefteå Ridskola. Har suttit med i Mittsvenska

Läs mer

Att vara ett brett stöd för länets ridklubbar och forma verksamheten efter medlemsföreningarnas önskemål och behov.

Att vara ett brett stöd för länets ridklubbar och forma verksamheten efter medlemsföreningarnas önskemål och behov. Dalarnas Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 Distriktens roll/distriktens idé (från basutbud för distrikten) Att vara samarbetsorganisation för klubbarna i sitt distrikt. Att ta till vara klubbarnas intresse

Läs mer

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga.

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga. Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/2 2016 i IF Rigors klubbstuga. Närvarande: HOF: Sven-Erik Dahlberg Frida Andersson Anders Larsson Fredrik Böregård Peter Badenfelt Tomas

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Februari Repkurs dressyr Kerstin Tell och Pia Lundmark. Mars Ridinstruktörskurs Magdalena, Malin och Linda

Februari Repkurs dressyr Kerstin Tell och Pia Lundmark. Mars Ridinstruktörskurs Magdalena, Malin och Linda VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Allmän information Medlemsantal Kvinnor Män 0-6 år 7 3 7-12 år 60 7 13-20 år 95 6 21-40 år 67 13 40 > 50 26 279 55 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Övriga

Läs mer

Förslag till årsmötet 2013 2013-03-11. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning

Förslag till årsmötet 2013 2013-03-11. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Valberedningen har nu kommit fram till sitt förslag efter att ha haft diskussioner om kompetens, geografisk spridning etc. hos de ledamöter

Läs mer

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Ridsportförbundet Svenska Ridsportförbundet SvRF idag Svenska Ridsportförbundet har till uppgift att främja ridningen, körningen och ridsporten i alla dess grenar samt därtill anknuten verksamhet nationellt och internationellt.

Läs mer

STUK Bar och Restaurang, Luleå lördagen den 20 mars 2010 kl Underskrifter Sekreterare Agneta Lidin

STUK Bar och Restaurang, Luleå lördagen den 20 mars 2010 kl Underskrifter Sekreterare Agneta Lidin sid 1 (8) Plats och tid STUK Bar och Restaurang, Luleå lördagen den 20 mars 2010 kl. 12 00-13 00 Beslutande Närvarande ombud: Enligt särskild upprättad röstlängd Utses att justera Tage Routuvaara Elisabeth

Läs mer

Dagordning för TS-möte den 3 december på Laholmso. RF

Dagordning för TS-möte den 3 december på Laholmso. RF Dagordning för TS-möte den 3 december på Laholmso. RF Närvarande: Tomas Boman, Claes Angersjö, Yvonne Johansson, Eva Karlberg, Sverker Magnuson, Fia Hanssen Ej närvarande: Kerstin M Collin, Anna Felé,

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte

Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte Tid: Måndagen den 21 mars 2011, kl. 17.30 Plats: Närvarande: Frånvarande: KRK Maria Andersson, ledamot Lars Boberg, ledamot Karin Johansson, ledamot

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Carina Sundström

Underskrifter Sekreterare Carina Sundström sid 1 (9) Plats och tid kl. 14 45-15 35 Scandic Hotel, Luleå, lördagen den 19 mars 2016 Beslutande Närvarande ombud: Enligt särskild upprättad röstlängd Övriga närvarande Från SvRF: Emma Olsson-Björs,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Hallands Badmintonförbund. verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse för Hallands Badmintonförbund. verksamhetsåret Verksamhetsberättelse för Hallands Badmintonförbund verksamhetsåret 2009 2010 Styrelsen för Hallands Badmintonförbund får härmed avge verksamhetsberättelse för säsongen 2009/2010. Styrelsens sammansättning

Läs mer

PROTOKOLL. Årsmöte 2012. Tid: 1 Mars 2012. Vindelngallerian, Vindeln. 1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet.

PROTOKOLL. Årsmöte 2012. Tid: 1 Mars 2012. Vindelngallerian, Vindeln. 1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. PROTOKOLL Årsmöte 2012 Tid: 1 Mars 2012 Plats: Vindelngallerian, Vindeln 1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. Ordförande Roger hälsar välkommen och förklarar årsmötet öppnat. SvRF representerades

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... 1-27 Agneta Lidin

Underskrifter Sekreterare... 1-27 Agneta Lidin sid 1 (9) Plats och tid Scandic Hotel, Luleå, lördagen den 29 mars 2014 kl. 13 00-15 00 Beslutande Närvarande ombud: Enligt särskild upprättad röstlängd Övriga närvarande Från SvRF: Eva Myrgren, styrelseledamot

Läs mer

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet.

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet. STADGAR FÖR GÖTEBORGS OCH BOHUSLi~NS RIDSPORTFÖRBUND Kap 1 Allmänna bestämmelser Upp~i ft Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ridsportförbundets stadgar,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Nordmalings Ridklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Nordmalings Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet,

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Ridsportens plan för TALANGUTVECKLING

Ridsportens plan för TALANGUTVECKLING Ridsportens plan för TALANGUTVECKLING 2 Talangutvecklingsplan juni 2012 Talangutvecklingsplan juni 2012 3 Talangutvecklingsmodell Modellen är i dagsläget en pyramid uppdelad i fem olika nivåer. Inom varje

Läs mer

VERK SAM HETS BERÄT TELSE

VERK SAM HETS BERÄT TELSE VERK SAM HETS BERÄT TELSE 1 2012 ÖREBRO LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012 verksamheten Styrelsen för Örebro Läns Ridsportförbund får härmed lämna berättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Årsberättelse 1/1-31/12 2010

Årsberättelse 1/1-31/12 2010 Årsberättelse 1/1-31/12 2010 - 2 - Förbundsstyrelse / övriga uppdrag Styrelseuppdrag Ordförande Sekreterare, vice kassör Mats Simonsson Lödde Birgitta Nilsson Lödde Eleonor Ståhl Ängelholm Tommy Persson

Läs mer

Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312.

Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Styrelsen Protokoll Protokoll 11/12 Extra Ordinarie möte med styrelsen i Västerbottens Ridsportförbund Tid: 10 januari 2013 klockan 19.00 08-5000 5000 Kod: 590312. Plats: Ledamöter: Anmäld förhindrad:

Läs mer

1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. Ordförande Roger hälsar välkommen och förklarar årsstämman öppnat.

1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. Ordförande Roger hälsar välkommen och förklarar årsstämman öppnat. Protokoll PROTOKOLL Årsstämman 2013 Tid: 17 Mars 2013 Plats: Ansia konferens, Lycksele 1 Mötets öppnande. Förbundets representanter har ordet. Ordförande Roger hälsar välkommen och förklarar årsstämman

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013

Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Jönköpings Fältrittklubb Verksamhetsplan 2013 Vår vision Att bli en arena för högkvalitativa tävlingar samt att erbjuda marknadens bästa ridskola. Övergripande mål 2013 Attraktiv anläggning där alla grupper

Läs mer

Årsberättelse för Alleby Ridklubb Verksamhetsåret 2014

Årsberättelse för Alleby Ridklubb Verksamhetsåret 2014 Årsberättelse för Alleby Ridklubb Verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 8 1. Klubben Alleby Ridklubb är en ideell förening som är medlem i Svenska Ridsportförbundet. Klubben är belägen i Torslanda, Göteborgs

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014

Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Från tävlingskonferensen Lövånger 13 november 2014 Tack till alla medverkande! Bakgrund: Med anledning av den rådande situationen i Västerbottens Ridsportförbund, där tävlingsorganisation för närvarande

Läs mer

Askims Fältrittklubb AFRK

Askims Fältrittklubb AFRK Välkommen till Askims Fältrittklubb AFRK Här kommer information om Askims Fältrittklubb till dig som medlem. Spara detta informationshäfte! Det innehåller viktig information om klubben och anläggningen.

Läs mer

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 Föreningen har möjlighet att söka stöd både till fria satsningar och färdiga paket. Nedan följer exempel på projekt som faller inom ramen för Idrottslyftet 2016 som förhoppningsvis

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info

Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN. Övrig info Ditt fö retag Nyhetsbrev KÅRF SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN TITTA IN I STYRELSEARBETET Vi har styrelsemöte i slutet av varje månad och vill gärna ha synpunkter och idéer från er alla som vi kan ta med i

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND KAP 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Västergötlands Bowlingförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingförbundets (SvBF) regionala organ arbeta

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

1 Namn och verksamhetsområde Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund omfattar samma gränser som Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund.

1 Namn och verksamhetsområde Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund omfattar samma gränser som Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund. Stadgar för Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund Fastställda vid ordinarie SDF-möte den 24 april 2010. Förklaringar: Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) Specialdistriktsförbund (SDF) = Jämtland-Härjedalens

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 ÄNDAMÅL Gotlands Ishockeyförbund skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ishockeyförbundets stadga, såsom Svenska Ishockeyförbundets regionala

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Verksamhetsplan Västerbottens Ridsportförbund

Verksamhetsplan Västerbottens Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 Västerbottens Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 en efter föreningarnas föreningarna möjlighet Västerbottens att Ridsportförbund Verksamhetsidé/Syfte vara samarbetsorganisation för

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Specialidrottsdistriktsförbund Konståkning Stockholms region KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 - UPPGIFT Stockholms Konståkningsförbund skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

Årsmöte i Smålands Ridsportförbund. Måndagen den 17 mars 2014, på Quality Hotell, Växjö. Till ordförande för mötet valdes enhälligt Stefan Fur.

Årsmöte i Smålands Ridsportförbund. Måndagen den 17 mars 2014, på Quality Hotell, Växjö. Till ordförande för mötet valdes enhälligt Stefan Fur. Årsmöte i Smålands Ridsportförbund. Måndagen den 17 mars 2014, på Quality Hotell, Växjö 1 Mötets öppnande 2 Val av ordf. 3 Upprop, fastställande av röstlängd 4 Fastställande av föredragningslista 5 Årsmötets

Läs mer

Organisationsprojektet Öppna forum. Resultat från dialogövningar. Det är ditt förbund hur vill du ha det?

Organisationsprojektet Öppna forum. Resultat från dialogövningar. Det är ditt förbund hur vill du ha det? Organisationsprojektet Öppna forum Resultat från dialogövningar Det är ditt förbund hur vill du ha det? Öppna forum dialogövningar i distrikten Distrikt Förträff ungdomar Samtliga Rep. klubbar Blekinge

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND 1 STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Stockholms Bowlingförbund (StBf) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingsförbundets

Läs mer

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1 Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1. KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Södermanlands Innebandyförbund (SÖIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundets (SIBF) stadgar, såsom

Läs mer

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA AFFÄRSPLAN 2013-2015 1 VISION 3 2 VÄRDEGRUND 3 3 VERKSAMHETSBESKRIVING 3 3.1 PRODUKTPORTFÖLJ 3 3.2 SÄKERHET 4 3.3 GOD HÄSTHÅLLNING 4 3.4 UTBILDNING 4 3.5 PERSONAL

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning

Förslag till årsmötet 2014 2014-03-07. Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Information från Mittsvenska Ridsportförbundets valberedning Valberedningen har nu kommit fram till sitt förslag. Till valberedningen har endast fyra nomineringar inkommit och därför finns det i dagsläget

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Verksamhetsplan Stockholms Läns Ridsportförbund

Verksamhetsplan Stockholms Läns Ridsportförbund Stockholms Läns Ridsportförbund Stockholms Läns Ridsportförbund Verksamhetsidé/Syfte Att vara samarbetsorganisation för föreningarna i distriktet. Att ta till vara föreningarnas intresse i samhället inom

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN Lillhagens Ridklubb, 846002-2356 Bildad den 1973 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den november 2015 och februari 2016. enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Verksamhetsplan Bromma Ridklubb (BRK) 2014

Verksamhetsplan Bromma Ridklubb (BRK) 2014 Verksamhetsplan Bromma Ridklubb (BRK) 2014 Vision Med hästen i centrum är Bromma Ridklubb en förebild vad gäller engagemang, klubbanda och kunskap. Verksamhetsidé Bromma Ridklubb är en ideell förening

Läs mer

Årsmöte 28 februari 2009

Årsmöte 28 februari 2009 KARLSTADS RIDKLUBB Årsmöte 28 februari 2009 Dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet. 4. Upprättande av röstlängd. 5. Val

Läs mer

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Stadgar för SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Antagna vid årsmötet 2011-03-19 Revisionshistoria 1998-02-07 Första utgåvan antagna vid årsmötet 1998-02-07. 2011-03-19 Uppdaterad enligt beslut på årsmöte

Läs mer

Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Maria Berndtsson, sekr. x Anna Gunnarsson, suppl. x

Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Maria Berndtsson, sekr. x Anna Gunnarsson, suppl. x Protokoll fört vid NHRKs styrelsemöte tisdagen den 18 november 2014. Namn Närv Namn Närv Lena Carlberg, ordf. x Stefan Petersson, suppl. Petra Nevrén-Lundgren, v. ordf. Denice Rask, suppl. Maria Berndtsson,

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Örestads ridskola. Lag Svår klass Senior. Lag. Slut poäng. Plats U T. Hästna mn. Linförare. Team SVEA Don Giovanni Grund Ronja Persson

Örestads ridskola. Lag Svår klass Senior. Lag. Slut poäng. Plats U T. Hästna mn. Linförare. Team SVEA Don Giovanni Grund Ronja Persson Lag Svår klass Senior Voltige 20150426 Plats Lag Linförare U T Hästna mn A B C Häst Övning Övning (B+C)/2 Häst Teknik Artistiskt =B omgån g 1 Team SVEA Don Giovanni Grund Ronja Persson 7.435 8.040 6.683

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SBSF FÖRBUNDSMÖTE Lördagen den 6 april 2013 Clarion Collection Kompaniet, Nyköping Innehållsförteckning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

Läs mer

Stadgar för Västergötlands Ridsportförbund

Stadgar för Västergötlands Ridsportförbund Stadgar för Västergötlands Ridsportförbund Fastställda 1992 12 09 Reviderade vid distriktsårsmöte 1994 03-24 Reviderade vid distriktsårsmöte 1996 03-30 Reviderade vid distriktsårsmöte 2002-03-23 Reviderade

Läs mer