Förslag till föredragningslista för Hallands Ridsportförbunds distriktsårsmöte i Halmstad tisdagen den 17 mars 2015.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till föredragningslista för Hallands Ridsportförbunds distriktsårsmöte i Halmstad tisdagen den 17 mars 2015."

Transkript

1 HALLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 Förslag till föredragningslista för Hallands Ridsportförbunds distriktsårsmöte i Halmstad tisdagen den 17 mars upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av det underlag till röstlängd som förbundsstyrelsen upprättat för distriktet, 2. fastställande av föredragningslista för mötet, 3. fråga om mötets behöriga utlysande, 4. val av ordförande för mötet, 5. anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet, 6. val av två protokolljusterare samt val av erforderligt antal rösträknare, 7. behandling av: a/ distriktsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret, b/ revisorns berättelse för samma tid, 8. fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen förvaltning, 9. behandling av styrelsens förslag och av motioner som inkommit / Inga motioner har inkommit / Svenska Ridsportförbundets stadgar för distrikt 10. beslut om föreningarnas årsavgift till distriktet, 11. val av ordförande i distriktet för en tid av ett år, 12. a/ fastställa antalet övriga ledamöter i distriktsstyrelsen, dock lägst 6 stycken ordinarie jämte 2 suppleanter b/ val av ledamöter i distriktsstyrelsen för en tid av två år, varav halva antalet ledamöter väljs vid varje distriktsmöte, 13. anmälan av ungdomsledamot i distriktsstyrelse valda av distriktsungdomsårsmötet, ordinarie och suppleant, 14. fastställande av antal ledamöter i respektive sektion, 5-9 personer. Val av sektionsledamöter. 15. val av revisor, jämte personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom distriktet för en tid av ett år, 16. val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen för en tid av två år, varav ordförande och två ledamöter väljs vid varje årsmöte, 17. beslut om val av ombud och suppleanter till förbundsstämman, 18. beslut om val av ombud och suppleanter till RF- distriktets och SISU- idrottsutbildarnas årsmöte, 19. styrelsens förslag till verksamhetsplan och ekonomisk plan för det kommande året, 20. distriktsårsmötet avslutas. Annat ärende än ovan sagt får inte avgöras av distriktsårsmötet. Valbar är varje i Sverige stadigvarande bosatt person. Ledamot eller suppleant i distriktsstyrelsen är dock inte valbar som revisor eller revisorsuppleant i distriktet. Om arbetstagare valbarhet stadgas i Svenska Ridsportförbundets stadgar 2 kap

3 Underlag för röstlängd till distriktsårsmöte 2015 Föreningens namn Antal medl. År Röstetal Alafors Ryttarförening Björbäcks Ryttarförening Caprifolens Voltigeklubb Eksätra Ryttarsällskap Falkenbergsortens RF Fjärås Ryttarförening Frillesås Rid o Körklubb Föreningen Fjärås Hopp Ryttare Föreningen Plönningeryttarna Gustavsgårdens Ponnyklubb Hallands Equestrians Ridsportförening Halmstads Fältrittklubb Harplinge Ridklubb Hermanstorp Kör o Ridklubb Himledalens Ridklubb Hylte Ryttarförening Jonstaka Ridklubb Kungsbacka Ridklubb Kvibille Ridklubb Körsällskapet Nordhallänningar Laholmsortens Lantliga Ryttarförening Lyckans Ridklubb Lyngåkra Ryttarsällskap Mahults Rid och Körsällskap Mossen Onsala Ridklubb Nordhallands Ridklubb Olsegårdens Ridklubb Onsala Ryttarförening Ridklubben Styringe Stall Ryttarkamraterna i Varberg Simlångsdalens Ryttarförening Skedala Ridklubb Skultagårdens Ryttarförening Susedalens Kör och Ridklubb Särö Ryttarförening Tvååkers Kör och Ridklubb Tönnersa Ridklubb Varbergs Ridklubb Viskadalens Ridklubb Ätrabygdens Ridklubb

4 Styrelsen Hallands Ridsportförbund Verksamhetsberättelse 2014 Ridsporten varje dag Varje dag, varje kväll, året om lyser 1000-tals barn och ungdomar upp ridsportens anläggningar. I staden, i bostadområdet eller på landsbygden. De är där, för att i klubbens regi rida en stund tillsammans. En del vill prestera i ridsporten, men för de flesta är det gemenskapen och glädjen att vara kompisarna som är det viktigaste. Rätt bedriven verksamhet ger möjlighet till en trygg social miljö, som bygger broar över generationer och kulturella gränser och bidrar till barn och ungdomars allsidiga utveckling på ridanläggningen eller i vardagen. Vid detta tillfälle när man skall presentera den mångskiftande verksamhet som finns i distriktet, är det mycket man vill nämna. Styrelsen har valt att lyfta fram händelser som på olika sätt präglat halländsk ridsport. Naturligtvis finns det mycket annat av det slaget, detta presenteras under varje sektions sammanfattning. Det allra största arbetet för att nå framgångar läggs emellertid ned i alla våra klubbar. Det är där man kämpar år efter år för att hålla ridsporten på den höga nivå som den ligger på i distriktet. Inför verksamhetsåret 2014 har styrelsen formulerat följande mål för sin verksamhet. Arbetet för att nå målen har genomsyrat styrelsens, tävlingssektionens (TS), ridskole- och anläggningssektion (DRA) utbildningssektionens (DUB) samt ungdomssektionens (DUS) verksamhet, även om sektionerna arbetar efter egna verksamhetsplaner. Mål Verksamheten i Hallands Ridsportförbund har sin grund i Svenska Ridsportförbundets mål. Ett förbund vi arbetar tillsammans Nöjdare medlemmar Ökat antal medlemmar Sportsliga framgångar 4

5 Vår värdegrund Ridsporten i Halland skall vara öppen för alla oavsett kön, religion, sexuell läggning, ursprung eller funktionshinder. Alla skall utifrån sina förutsättningar ges möjlighet att vara med. Ridsporten i Halland skall präglas av - öppenhet och demokrati - glädje och engagemang - respekt för alla, av medmänsklighet och fair play mot varandra på och vid sidan av våra ridanläggningar Styrelsens ansvar Styrelsen för Hallands Ridsportförbund är övergripande ansvarig för all verksamhet och ska svara för att verksamheten arbetar mot och lever upp till visionen, mål och värdegrund. Styrelsen skall agera på ett sådant sätt att god kommunikation, gott samarbete och ett gott förtroende skapas i relationen med alla samarbetspartners Svenska Ridsportförbundet, andra distrikt, medlemsklubbar, sektioner, sponsorer samt samhället i stort och allmänheten. Antal sammankomster Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt vid 8 tillfällen: 21/1, 25/2, 2/4, 7/5, 18/6, 11/8, 17/9, och 19/11. Adjungering och fadder Konsulent Ingela Lindgren har adjungerats till styrelsens sammanträden, och konsulent Karin Nylander Distriktets fadder i förbundsstyrelsen har varit Peter Ljungcrantz, Malmö. Deltagande i konferenser/stämmor Björn Andersson 1 mars Göteborg Ordförandeträff, SvRF 19 mars Plönninge Regionstämma LRF 24 mars Kungsbacka Hushållningssällskapet 29 mars Halmstad Regionsstyrelsen 5 april Katrineberg HIF/SISU:s årsstämmor april Strömsholm Ordförandeträff, SvRF 2 juni Lilla Böslid Hushållningssällskapet 19 juni Halmstad Svenska Ridsportförbundet september Arlanda Ordförandeträff, SvRF 17 november Varberg Kommunpåverkan Alliansen 23 november Falkenberg Framtidens Ridsport, SISU Glenn Unger 5 april Katrineberg HIF/SISU:s årsstämmor Sophia Nilsson 2 juni Lilla Böslid Hushållningssällskapet Frida Klemhs 23 november Falkenberg Framtidens Ridsport, SISU Ulrika Dahlström januari Arlanda Svenska Ridsportförbundet 27 september Arlanda Riksidrottsförbundet 23 november Falkenberg Framtidens Ridsport, SISU Ingela Lindgren februari Göteborg Handledning Idrottslyftet maj Visby Tjänstemannakonferens 5

6 Hallands Ridsportförbund 40 klubbar 5804 medlemmar 16 ridskolor 1501 ryttarlicenser Klubbnytt Under året har en ny klubb anslutits till distriktet, Hallands Equestrian Ridsportförening. En klubb har under året avslutat sin verksamhet, Hallands Sportryttare. Ett antal föreningar har under året fått besök av distriktskonsulenten. Kick- Off Avslutande träff Kick- off för styrelse- och sektionsledamöter genomfördes 20 maj i Glommen och avslutningsträff genomfördes 17 december på Gits Gård. Ordförandekonferenser Två ordförandekonferenser har genomförts under verksamhetsåret. 8 april och 29 oktober båda i Björkäng. Tema träff 1: Svenska Ridsportförbundets inriktning i framtiden. (Peter Ljungcrantz) Hallands Ridsportförbund informerar om styrelsens- och sektionernas verksamhetsplaner med ekonomi, talangutveckling, kommande utbildningar, fadderverksamhet och Idrottslyftet. Tema träff 2: Svenska Ridsportförbundet, Medlemsutveckling och SISU, presenterar olika teman avseende Vår ridklubb. Stormöten Två stormöten har genomförts under verksamhetsåret. 15 april och 29 september båda i Björkäng. Under dessa två möten har styrelsen och sektionerna presenterat sin verksamhet, huvudinriktningen har varit tävlingsverksamhet. Påbörjad framtida utveckling Styrelsens har påbörjat en resa in i framtiden inom följande område: - Framtidens förening Förbund Projektstart föreningar våren Organisation Ny Fortsatt arbete Informationspolicy Förändringsarbete hemsida våren 2015 Motioner Inga motioner har inkommit. Slutar som konsulent Efter många år som konsulent, lämnar Ingela Lindgren Hallands Ridsportförbund och går vidare mot nya utmaningar och nya arbetsuppgifter. Hallands Ridsportförbund tackar för den tid som varit och önskar Ingela lycka till i sin nya tjänst. Att minnas (Parentation Avlidna ledare) Under 2014 så har ledare som varit engagerade i ridsporten lämnat oss. Vi tackar för allt arbete som lagts ned under åren för Svensk- och halländsk ridsport. 6

7 Avslutning En samlad bedömning av verksamheten under det gångna året, enligt styrelsens uppfattning ger en positiv bild av utvecklingen för ridsporten i distriktet. Låt oss därför ta tillvara den stora potential som finns i samarbetet mellan ridsportförbundet och klubbarna och låt oss tillsammans prioritera aktiviteter som gör att vi flyttar fram våra positioner när vi nu går in i 2015 års verksamhet. Styrelsen vill tacka våra samarbetspartners och media för ett mycket givande samarbete under Vi vill också tacka organisationer som Hallands Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna, och Katrinebergs Folkhögskola. Vårt varma tack till Svenska Ridsportförbundet och dess personal för gott samarbete och värdefulla stöd inom olika områden. Detta stöd till distrikten är ovärderligt, inte minst ekonomiskt. Avslutningsvis vill styrelsen framföra sitt varma tack, till alla klubbar och klubbledare som på olika sätt bidragit till att utveckla och driva ridsporten i distriktet framåt. Ingen insats är för liten och det finns plats för alla. Halländsk ridsport står och faller med det ideella ledarskapet, låt oss alla slå vakt om denna sannolikt unika företeelse. Vi tackar alla ledamöter i sektioner, arbetsgrupper, valberedning och revisorer, för ett mycket ambitiöst och uppoffrande arbete. Ett stort tack även till våra kommuner. Till er alla vårt varma tack för ridsportåret Halmstad i december Björn Andersson Ulrika Dahlström Mats Lyberg Ordförande Vice ordförande Kassör Glenn T Unger David Hoff Anna Felé Ledamot Ledamot Ledamot Frida Klemhs Sophia Nilsson Ann-Charlotte Cadier Ledamot Suppleant Suppleant Karin Stohr DUS-representant Ida Berander DUS-representant 7

8 Tävlingssektionen Hallands Ridsportförbund Verksamhetsberättelse 2014 Mål Tävlingssektionens och alla dess arbets- och projektgruppers arbete har under året genomsyrats av förbundets fyra mål: ett enat förbund - nöjdare medlemmar - fler medlemmar - medaljer i samtliga landslag Tävlingssektionens medlemmar skall agera på ett sådant sätt att god kommunikation, gott samarbete och ett gott förtroende skapas i relationen med alla samarbetspartners: klubbar, styrelse, sektioner, förbund, funktionärer och tävlande, sponsorer m fl. Tävlingssektionen och dess arbets- och projektgrupper skall verka för att utveckla tävlingsverksamheten, arrangörer och arrangemang, ryttare och hästar på alla nivåer genom stöd i form av konsultation, stormöten, föreläsningar, clinics, träningar och olika projekt. Tävlingssektionen skall arbeta aktivt förebyggande mot dopning och verka för att hästens bästa sätts i fokus i all tävlingsverksamhet. Tävlingssektionen skall arbeta aktivt med säkerhet och skadeförebyggande verksamhet. Möten Tävlingssektionen har under året genomfört 9 protokollförda möten, samt 2 stormöten på motell Björkäng i Tvååker. Två div. möten för lagledare och arrangörer har också genomförts. TS har representerats av Sverker Magnuson och Eva Karlberg vid tävlingskonferensen i Stockholm. Tävlingar Under 2014 genomfördes totalt 239 tävlingsdagar i alla grenar i Halland, vid dessa tävlingsdagar gjordes starter på häst och 6487 på ponny. Antalet divisionslag uppgick till 110 st. Tack alla klubbar för väl genomförda arrangemang! Projekt- och arbetsgrupper Arrangörsstöd och utveckling Gruppen har under året framförallt arbetat med att stötta klubbar som strävar efter att utveckla och förbättra sin tävlingsverksamhet. Arbetsgruppen Arrangörsstöd och utveckling leds av Sverker Magnusson. 8

9 Tävlingsterminen 2014 Arbetsgruppen Tävlingstermin har arbetet med planeringar av allsvenskor och tävlingstermin med målet att tillgodose klubbarnas önskemål och undvika krockar. Gruppledare har varit Fia Hanssen. Divisionsgruppen har arbetat med divisionsreglerna. Denna bestod av Karin Nylander (sammankallande), Catarina Svensson, Fia Hanssen, Mia Sjöberg och Ingela Lindgren. Karin Nylander och Yvonne Johansson har arbetat med regler för Distriktsmästerskapen i de olika disciplinerna. Grenarna Dressyr DM Häst arrangerades av Björbäcks RF och DM Ponny av Frillesås kör och ridklubb. Lag SM för ponny arrangerades även i år av Nordhallands RK. DM för ridskolehästar hölls på Varbergs Ridklubb. Grenledare under 2014 har varit Eva Karlberg och Malin Stenström. Hoppning Under året startade Talang Projekt Nivå 2 i hoppning, dressyr, och fälttävlan. Ansvariga för projektet har varit: Grenledarna i hoppning, dressyr, och fälttävlan, samt Ulrika Dahlström från distriktsstyrelsen. Grenledare under har varit Yvonne Johansson. Fälttävlan DM arrangerades i Hermanstorp Kör och Ridklubb i samarbete med Ryttarkamraterna i Varberg, Göteborg o Bohuslän samt Västergötlands distrikt. Sugar Cup har under året genomförts med tre omgångar, en omgång hos Föreningen Plönningeryttarna och två hos Hermanstorps Kör o Ridklubb. Grenledare under 2014 har varit Anna Felé. Distans Ingen rapport har lämnats in. Grenledare under 2014 har varit Jessica Holmberg Körning Ingen rapport har lämnats in. Grenledare under 2014 har varit Claes Angersjö. Reining Ingen rapport har lämnats in. Grenledare under 2014 har varit David Hoff Voltige DM i voltige arrangerades för fösta gången i Halland tävlingen hölls i Laholm. Grenledare under 2014 har varit Maria Nilsson. Grenledare i gymkhana och working equitation saknas. 9

10 Allsvenskan I Hallandsdistriktets allsvenska divisioner från div. III - I i dressyr för ponny och häst samt div. III - I för hoppning ponny och div. III & II hoppning häst deltog totalt 110 lag. De tre bäst placerade lagen i varje division vann fina priser. Tack för gott samarbete till alla ryttare, arrangörer, lagledare och sponsorer. Tävlingssektionen har också bidragit med rådgivande verksamhet till ett antal klubbar. Tävlingssektionen har under 2014 bestått av följande ledamöter: Sverker Magnuson ordförande Fia Hanssen vice ordförande Karin Nylander sekreterare Eva Karlberg Yvonne Johansson Ann-Charlotte Cadier Tommas Boman Claes Angersjö 10

11 Utbildningssektionen Hallands Ridsportförbund Verksamhetsberättelse 2014 Utbildningssektionen (DUB) Utbildningssektionen ska initiera och genomföra aktiveter med målet ett förbund, som ger flera och nöjda medlemmar, leder till sportsliga framgångar och ökar kompetens och kvalitet inom Hallands Ridsportförbunds verksamhet med utgångspunkt i utbildningsfrågor. Sektionen ansvar i samverkan med kansliet för utbildning/fortbildning av funktionärer på alla nivåer. Möten Utbildningssektionen (DUB) har under året genomfört åtta protokollförda möten, samt medverkat vid genomförda stormöten och ordförandekonferens. Utförda aktiviteter En banbyggar-kurs på klubbnivå med Lotte Göransson, genomfördes på Falkenbergsortens anläggning i maj. Även repetitionskurs för b och c-tränare i samarbete med AVSH/SWB, en domarkurs för voltige samt repetitionskurs för grönt kort handledare genomfördes. Under året har även ett antal grönt kortkurser genomförts i distriktet. Ett antal olika kurser har varit planerade men som tyvärr fått ställas in på grund av för få anmälda. De kurser som planerades men som inte genomfördes under året var: Clinic i Working Equitation Handikapputbildning FU-1 Mental träning och kostföreläsning på Strandbaden i Falkenberg En slutsats av detta är att informationsflödet mellan utbildningssektionen och klubbarna måste förbättras. Utbildningssektionen hade även representant närvarande på distriktskonferensen för verksamhetsområdet funktionsnedsättning som arrangerades av SvRF i Malmö samt på Ridsportforumet på Aronsborg, Bålsta. Halmstad i januari 2015 Cajsa Ekström, ordförande Malin Eriksson Sabine Stenström Frida Linell Birgit Davidsson 11

12 Verksamhetsberättelse 2014 Ridskola- och anläggningssektion Hallands Ridsportförbund Ridskole- och utbildningssektionen (DRA) Ridskole- och Anläggningssektionen ska initiera och genomföra aktiveter med målet ett förbund, som ger flera och nöjda medlemmar, leder till sportsliga framgångar och ökar kompetens och kvalitet inom Hallands Ridsportförbunds verksamhet med utgångspunkt i ridskolans verksamhet och med fokus på anläggningsfrågan. Sektionen skall ansvara för kvalitetsuppföljning, besöksverksamhet och egentillsyn i ridskoleverksamhet och på anläggningar. Sektionen ansvara för utveckling i sådana ämnen som säkerhet, hästhållning, anläggningsfrågor samt ridning för ryttare med funktionsnedsättning Sektionen ansvarar för rådgivning i föreningsfrågor, ridskole- och hästhållningspolicy, verksamhetsoch kvalitetsutveckling på ridskolor, anläggnings- och miljöfrågor Möten Ridskole- och Anläggningssektionen (DRA) har under året genomfört tre protokollförda möten, samt medverkat vid två stormöten och två ordförandekonferenser. Utförda aktiviteter Samordning med övriga sektioner i förbundet Samordning mellan sektionerna har skett i samband med genomförda stormöten och andra gemensamma aktiviteter. Ridklubben och kommunen Samverkan har skett med olika kommunföreträdare i Kungsbacka, Varberg och Halmstad. Mycket bra dialoger som förhoppningsvis kommer att ge ridklubbarna bättre ekonomi. I Varberg har det skapats en allians bestående av samtliga ridklubbar i kommunen. Klubbarna har tagit fram olika projekt som förhoppningsvis inom en snar framtid kan ge säkrare ridanläggningar. Anläggningar, anläggningsskötsel och hästhållning Sektionen har medverkat vid ett antal tillfällen där hästnäringen i Halland har diskuterats. Vi kan konstatera att vi nu står inför en brytpunkt, där den fortsatta utvecklingen av näringen kräver att organisationer som arbetar med häst och för näringens skull måste arbeta närmare varandra. 12

13 Vi behöver se över vilka behov som kvarstår för att utvecklingen av näringen skall kunna fortsätta och behoven som finns för hästhållningen, om vi i Halland skall fortsätta ligga i det främsta ledet vad gäller utveckling kring häst och hästnäring. Sektionen har också medverka på olika utbildningsdagar kring effektivare stallrutiner. Genom bl. a studiebesök på Hammarbergs Gård och Strömsholm där olika modeller av lösdrift presenterades. Ansvarsfrågor och försäkringar Sektionen har under verksamhetsåret arbetat med olika försäkringsmodeller och kommit fram till följande. Information som avser olycksfallsförsäkring för medlemmar i förening har lämnats vid ett stort antal tillfällen. Försäkringar som berör Besöks- och publikförsäkring har distriktet tecknat i försäkringbolaget IF. Tävlingsförsäkringar svarar den enskilda ryttaren för. Övriga försäkringar som Fastighetsförsäkring, Företagsförsäkring, Hästförsäkringar mm är klubbens uppgift att teckna. Besöksgruppen Distriktets besöksgrupp har genomfört 15 klubbesök. De klubbar som besökts är dels nyanslutna klubbar, dels samtliga ridskoledrivande klubbar. Några klubbar har fått i uppgift att skicka in kompletterande dokument till besöksgruppen. Två klubbar har påbörjat ombyggnad för lösdrift. Efter ordförandeträffar, stormöten och klubbträffar kan DRA konstera, att många klubbar har organiserat och planerat sin verksamhet mycket bra. Många anläggningar skötts föredömligt och hästhållningen är mycket god. Varberg i december 2014 Björn Andersson Ulla Andersson Sverker Magnusson Ordförande Vice ordförande Linda Pettersson Elisabeth Hultberg Maria Jönsson OCH IDÉER VILL STYRELSEN RIKTA ETT STORT FÖRBUND (Vald, men ej medverkat) TACK TILL PERSONAL, FÖRBUNDSIDEELLA, KLUBBMEDLEMMAR OCH ALLA ANDRA SOM U 13

14 NDERÅRET BIDRAGIT TILL GENOMFÖRANDET AV Ungdomssektionen Hallands Ridsportförbund Verksamhetsberättelse 2014 Bussresa till Ungdomsdag på Flyinge - 26 januari Första stoppet anordnades klockan vid Laxbutiken, Onsalaavfarten och sedan följde flera stopp på väg ner till Flyinges kursgård. Bussresan anordnades tillsammans med DUS Gbg & Bohuslän men då intresset var stort hos ungdomarna fick vi beställa en buss var till distrikten. Hallands buss fylldes med 48 deltagare plus Karin och Julia som var DUS-representanter. Dagen var uppskattad och DUS Skåne hade planerat en dag fylld med clinics, uppvisning, shettisrace, hyllning av ungdomsledare och tävlingar med fina priser. De halländska ungdomarna var nöjda och trötta efter en lång dag och DUS Halland var mer än nöjda efter en rolig dag med många taggade hallänningar. US-weekend 8-9 mars Årets helg på Gits Gård bjöd på föreläsningar med Helena Carlsson, Sandra Muszynski, Michael Görloff, representanter från SISU och våra egna dusare. Mellan föreläsningarna, gruppuppgifterna och diskussionerna lekte vi och rörde på oss och åt supergod mat! Kvällsaktivitet var melodifestival på storbildsskärm och godis i stora lass. Helgen avslutades med årsmöte för Gbg & Bohusläns DUS och photo shoot med Glenn T Unger. Utvärderingen av helgen visade att vi till nästa år ska jobba mer med gruppuppgifter, röra mer på oss och inte sitta still så mycket, lära känna varandra mer och fortsätta på liknande spår. DUS tar med sig allt och ser fram emot nästa år! Hus-kampen + DUS årsmöte 16 mars Fyrtio utklädda och oerhört taggad deltagare anlände till Susedalens KRK där vi började med stafetter och tävlingar. Dusarna var utplacerade på stationerna och så fort startskottet gick var alla ungdomar i ridhuset i full fart och hejarramsor hördes hela vägen ut ur ridhuset. Dagen avslutades, efter en hård kamp, med DUS årsmöte och pizza. Ordförande för mötet var Per Stohr från Hallands idrottsförbund och mötet fick oerhört smidigt och effektivt. Pizzorna blev pricken över i under en redan lyckad dag. Alla ungdomar verkade nöjda och som glada vinnare gick Skultagårdens RK hem. Hallands RF årsmöte - 18 mars Under Hallands ridsportförbunds årsmöte fanns DUS på plats och deltog i mötet. Vi höll i prisutdelning och hyllade alla de grymma människor som kämpat och vunnit i olika kategorier. Mötet gick som det skulle och kvällen var lång och trevlig med god mat och fika. Vi i stallet-final 8 juni 14

15 Finalen hölls hos föregående års vinnare som roligt nog lyckades behålla vinnarplatsen ännu en gång, vi gratulerade Laholms RF! Laholms RF, Tönnersa RK och Skedala RK kämpade tappert mot varandras lag hela dagen. Även om det bara var det teoretiska provet som räknades pågick kampen i olika roliga lekar och stafetter. Det var en rolig och lyckad finaldag! Projekt 1337 eliit Eliit är ett projekt vi tog fram tillsammans med SISU för att skapa kontakt mellan US, oss och SISU. Tanken var att välja ut tre klubbar som skulle få delta, projektet skulle genomföras under tre kvällar där första kvällen skulle vara ett enkelt US-möte där DUS var med. Andra träffen skulle vara en kickoff eller aktivitet som US bestämde helt själva där DUS och en SISU-representant skulle delta. Tredje träffen skulle vara en gemensam träff med alla de ungdomssektioner som deltagit i projektet för att på så sätt introducera nya kontakter och framtida vänskap och samarbeten. Tyvärr var intresset inte så stort som vi hade hoppats och detta projekt utfördes inte riktigt som planerat. Vi har genomfört projekt 1337 Eliit med Harplinge ridklubb och det har gått superbra så till nästa år hoppas vi på större bredd och fler intresserade klubbar. Vi har redan en del på gång och till nästa år ser projektet kanske annorlunda ut men det kommer genomföras även 2015! Utöver dessa aktiviteter har DUS närvarat vid Hallands RFs möten, hållit egna möten, stormöten, ordförandekonferenser, åkt på CUS aktiviteter och varit ute på klubbarna och träffat ungdomssektioner och engagerade ungdomar! Karin Stohr, ordf. Angelica Pantzar Malin Söderlund My Andersson Ida Berander, vice ord. Maria Doschori Nordström Julia Anderberg Frida Nilsson Nordahl 15

16 Talangprojektet i Halland Halland är ett av de första distrikten att anordna ett Talangprojekt, nivå 2, utifrån SvRf:s Talangutvecklingsplan: Vi startade projektet i mars med att bjuda in till en Talanginventering. Klubbarna i vårt distrikt fick nominera framtidens elitryttare i dressyr, hoppning och fälttävlan. Ryttarna skulle vara i ålder år och rida häst. Vi fick in 34 anmälningar, varav 22 hoppryttare, 9 dressyrryttare och 3 fälttävlansryttare. Vi kallade samtliga till en uttagning, som bestod av ett ridprov och en personlig intervju. Alla nominerade hade också skriftligt fyllt i ett dokument med frågor angående mål, träning, tävling mm. De som ansvarade för ridprovet i hoppning var Maria Gretzer och Lotte Göransson. För dressyrprovet ansvarade Tina Due Boje och Magnus Ringmark. Fälttävlansryttarna hade inget ridprov utan samtal skedde med Anne Persson. Efter uttagningarna så fick vi kvar 14 ryttare, fördelat på 8 hoppryttare, 4 dressyrryttare och 2 fälttävlansryttare. I början på augusti startade vi upp med ett tvådagars läger för ryttarna och deras hästar. Vi genomförde både uppsuttna träningar, foderföreläsning, fys. tester och personliga samtal. Under hösten har vi erbjudit våra talanger följande föreläsningar: - Tänk rätt optimera din prestation med Cajsa Ekström (fil. mag. idrottspsykologi) - Hur kan jag förebygga skador på tävlingshästen? med Anette Graf (veterinär) - Tränings- och tävlingsupplägg med Marina Mattsson (landslagsryttare i dressyr med flera SM-medaljer) - Mental träning, föreläsning med Johan Fyrberg (f.d. förbundskapten för svenska hopplandslaget) Talangerna har även haft träningar för Henrik Ankarcrona (hoppning) och Lottie Mattsson (dressyr). För fälttävlansryttarna kommer vi använda oss av Jan Jönsson. Talangerna skriver träningsdagböcker, varje vecka, under hela projekttiden. De har även sina individuella mål samt tävlingsplaneringar att följa. Projektet varar fram till maj/juni Under våren är det bl. a. planerat kostföreläsning för ryttaren, träningar, nya fys. tester, nya individuella samtal mm. Hela projektet är i stort sett finansierat av deltagarna själv. 16

17 Vi hoppas på detta sätt hitta duktiga talanger som vi kan skicka vidare till nivå 3, som är en regional satsning och som arrangeras på central nivå. Ulrika Dahlström Eva Karlberg Malin Stenström Yvonne Johansson Anna Felé 17

18 Framtidens Ridsports Förening 2014 Projektet Framtidens Ridsports Förening görs tillsammans med Hallands Ridsportförbund och SISU Idrottsutbildarna. Syftet är att ge ridklubbarna bra förutsättningar för att kunna möta framtiden. Genom föreläsningar, processer, erfarenhetsutbyten och inspiration utifrån föreningens behov skapa en tydlig verksamhetsidé, värdegrund, vision och mål. Projektet består av 3 s.t delar: TRÄFF 1 - Kick Off, 23 nov Falkenbergs Strandbad Vi var cirka 70 deltagare och representerade 17 klubbar i distriktet. Arrangemanget var väldigt uppskattat och väl genomfört. Träffen började med en Jul-brunch och efter det fick deltagarna ta del av tre intressanta föreläsningar under eftermiddagen. Vi började med Föreningslära - Sven-Henrik Kareld föreläste kring föreningens idé, värdegrund, vision och mål. Där pratade vi också om arbetsgivaransvar. Vi utgick från Ridsporten Vill och Idrottens Föreningslära. Efter detta fortsatte Ridsportens Framtid - DUS berättar om ungdomars delaktighet. Vad Ungdomarna förväntar sig av de vuxna och vad de vuxna förväntar sig av ungdomarna. Vi presenterade också kort Framtidens Idrottsförening om vilka trender idrotten och samhället står inför och hur föreningar kan förändras ihop med samhället! TRÄFF 2 - Föreningsutveckling i process (dec-mars). Nästa steg i projektet är att SISU och Hallands RF följer upp de klubbar som var med i Falkenberg, syftet då är att klubbarna ska skapa/revidera sin verksamhetsplan (bland annat mål, visioner och handlingsplan) och göra en analys kring sin verksamhet. På köpet kommer styrelsen att stärkas ytterligare som ett team. TRÄFF 3 - Erfarenhetsutbyte (mars-april). Efter att alla föreningar har startat sin interna process (Träff 2) samlar vi alla deltagare till ett erfarenhetsutbyte. Träffen sker vid ett tillfälle under mars-april

19 Aktivitetsplan 2014 Januari 15 Tävlingssektionen möte Halmstad FK Rep. kurs överdomare/domare dressyr & hoppning Katrinebergs Folkhögskola ULK steg 3 Katrinebergs Folkhögskola 19 Grönt kort kurs omg 1 Varberg 21 Styrelsemöte Halmstad 26 Grönt kort kurs omg 2 Varberg 26 DUS Flyingeresa Flyinge 29 Utbildning möte 29 Träning för TTT Lynga Heberg Februari 2 Grönt kort kurs omg. 3 Varberg 25 Styrelsemöte Högskolan Halmstad Mars 4 Div. träff för lagledare och arrangörer Björkängs Vägkrog 5 Tävlingssektionen möte Hermanstorp K&RK 8-9 Kurs för säkerhetsansvariga Varberg 8-9 US-proffs Gits Gård, Falkenberg Grönt Kort kurs omg. 1 Årnarp, Halmstad 16 HUS-kampen Susedalens K&RK 16 Distriktets Ungdomssektions Årsmöte Susedalens K&RK 18 Distriktets Årsmöte Halmstad 23 Grönt kort kurs omg. 2 Årnarp, Halmstad 31 Utbildningssektionen möte Halmstad 26 Repetitionskurs för Grönt kort handledare. Björkängs Vägkrog 27 Tävlingssektionen möte/flyttat Kansliet, Varberg April 2 Styrelsemöte Kansliet, Varberg 7 Driva Ridskola Björkängs Vägkrog 8 Ordförande Konferens Björkängs Vägkrog 14 Tävlingssektionen möte Halmstad FK 15 Stormöte Björkängs Vägkrog 23 Ridskola/anläggningssektionen möte Varberg 27 DUS möte Halmstad FK 27 Domarkurs Voltige Laholms RF 28 Utbildningssektionen möte Kansliet Varberg Maj 4 DM för Lektionsekipage Varbergs Ridklubb 5 Talangprojekt Dressyr Björbäck 7 Styrelsemöte Falkenberg 19

20 11 Grönt kort kurs Varberg 15 Mental träning och kost för 30+ INSTÄLLD 19 Klubbanbyggarkurs med Lotte Göransson Falkenbergso RF 19 Tävlingssektionen möte Halmstad 21 Talangprojekt Hoppning Halmstad Juni 1 Voltigekurs Kür Caprifolens Voltige 6 Tjolöholm 8 Vi i Stallet Distriktsfinal Laholm 9 Utbildning möte Varberg 11 Ridskola/anläggningssektionen möte Varberg 16 Tävlingssektionen möte Varbergs RK 18 Styrelsemöte Olsegården Juli Augusti 6-7 Talang Till Topp uppstart Plönninge 11 Styrelsemöte Frillesås R&KK 12 Divisionsträff för lagledare & arrangörer Björkängs Vägkrog 19 Tävlingssektionen möte Tjolöholm 21 Utbildningssektionen möte Kansliet Varberg 26 Ridskola/Anläggning möte Kansliet, Varberg September 8 Talang Till Topp Mental träning Hermanstorps K&RK 17 Styrelsemöte Halmstad FK Ungdomsledarkurs steg 1 Katrinebergs Folkhögskola 24 Tävlingssektionen möte Halmstad FK 25 Talang Till Topp Hållbar Tävlingshäst Högskolan, Halmstad 25 Utbildningssektionen möte Björkängs Vägkrog DUS-konferens Göteborg 28 Grönt kort kurs omg. 1 Varberg 29 Stormöte Björkängs Vägkrog Oktober US-weekend/tävlingskonferens 5 Grönt kort kurs omg. 2 Varberg 9 Ridskola/anläggningssektionen möte 14 ASVH/SWB "Horses Made in Sweden" Varberg Ridsportforum Ungdomsledarkurs steg 2 Katrinbergs Folkhögskola 21 Fortbildning C- och B-tränare Hoppning Göteborgs FRK 22 Utbildningssektionen möte Halmstad 22 Styrelsemöte INSTÄLLT 22 Talang Till Topp Dressyrträning L Mattsson Lyngåkra, Harplinge 26 Grönt kort kurs omg. 3 Varberg 29 Ordförandekonferens Björkäng Vägkrog 30 Tävlingssektionen möte RK Styringe Stall November 8-9 Ungdomsledarkurs steg 3 Katrinebergs Folkhögskola 9 Inspirationskurs i Working Equtition INSTÄLLT 10 Utbildningssektionen möte Halmstad FK 13 Talang Till Topp Hoppträning H Ankarcrona Halmstad FK Ledarkurs för Funktionsnedsatta FU1 INSTÄLLT 17 Talang Till Topp Tävlingsupplägg M Mattsson Varberg 19 Styrelsemöte Hermanstorp K&RK 20

21 23 Framtidens Ridsportförening Strandbaden Falkenberg 26 Tävlingssektionen möte Halmstad FK December 4 Ridskola/anläggningssektionen möte INSTÄLLT 17 Styrelsemöte INSTÄLLT Gits Gård, Falkenberg 21

22 Distriktsmästare 2014 Voltige Laholm 7 september Guld Kajsa Rimskog Caprifolens Voltige Silver Felicia Nilsson Caprifolens Voltige Brons Amanda Schyman Frillesås R&KK Fälttävlan Ponny Hermanstorp 31 aug under 14 år Guld Julia Andersson Bellman Hermanstorps K&RK år Guld Vendela E Rubin Dushanbe MW Hermanstorps K&RK Silver Catharina Carlsson Moon Struck RK Styringe Stall Brons Elsa Carlsson Lofty Fionnuala Hermanstorps K&RK Fälttävlan Häst Hermanstorp 31 aug Senior Guld Mikaela Holmer Scudo Hermanstorps K&RK Silver Sandra Gustafsson Kvadrat Hermanstorps K&RK Brons Emelie Johansson Caloj Hermanstorps K&RK UR Guld Pernilla Wilhelmsson Krut FB Simlångsdalens RF Junior Guld Gabriella Kramsjö Brightman Hermanstorps K&RK Silver Emma Harnesk First Bigareau Fjärås RF Dressyr Ponny Frillesås 17 augusti Kat B Guld Ida Sörlin Trido Hermanstorps K&RK Silver Wynja E Rubin Gorgonzola Hermanstorps K&RK Kat C Guld Ellen Hidgård Brodals Elmondo Särö RF Silver Moa Nilsson Sörbys Aida Falkenbergso RF Brons Cornelia Magnusson Llanidan Ingrid Skedala RK 22

23 Kat D Guld Ellen Hidgård Grythöjdens Konfetti Särö RF Silver Rebecca Eliasson Horsefriends Kingler Hermanstorps K&RK Brons Julia Svensson Ragnarps Ismene Himledalens RK Dressyr Häst Björbäck maj Junior Guld Liv Caspersson Olsson Rebell RK i Varberg UR Guld Hanna Magnusson Damascus Hermanstorp K&RK Senior Guld Malin Karlberg My Number One Björbäcks RF Silver Linnéa Bruhn Heslegårds Mustafa Varbergs RK Brons Suzanne Larsson Test Björbäcks RF Hoppning Ponny Halmstad 15 juni Kat B Guld Nikolina Bosson Pablo Halmstads FK Silver Ebba Kewenter Kinchen Onsala RF Brons Felicia Damouni Flowerhill Liquorice Laholmsortens RF Kat C Guld Pernilla Svenäng Star Ätrabygdens RK Silver Felicia Damouni Adept Laholmsortens RF Brons Catharina Carlsson Moon Struck RK Styringe Stall Kat D Guld Petronella Sjösten Ängaskogs Cooper Halmstads FK Silver Ronja Bernström Brandy RK Styringe Stall Brons Olivia Levin Kings Ludwig Viskadalens RK Lag DM Kicki Sanders vandringspris: Guld Halmstads FK Nathalie Bosson, lagledare Nikolina Bosson Livia Sjölin Petronella Sjösten Evelyn Winroth 2:a Halmstads FK Josephine Sjölin, lagledare Evelyn Winroth Nikolina Bosson Hugo Fritzsche Livia Sjölin 3:a RK Styringe Stall Annika Bozic, lagledare Jacob Lundberg Ronja Bernström Nathalie Wickström Bozic Pablo Figaro LS Ängaskogs Cooper Oceanhill Ira Kitten Atomic Don Corleone Sandy Mio Rockfield Boy Brandy ROI Renoir Ingvar Johanssons Vandrings pris: Petronella Sjösten Ängaskogs Cooper Halmstads FK 23

24 Hoppning Häst Halmstad 18 maj Junior Guld Moa Frilander Santerno Halmstads FK Silver Frida Ljungstrand Cordero RK Styringe Stall Brons Olivia Hiljegren Marostica Halmstads FK UR Guld Moa Rautenberg Chaparro 3 Halmstads FK Silver Emelie Brännlund Zorongo Halmstads FK Brons Paulina Scholl Wilma RK Styringe Stal Senior Guld Anna Ingvarsson Lobelia Varbergs RK Silver Carl Dyrendahl Moette Halmstads FK Brons Mattias Nätterqvist Felicia Laholmso RF Körning Tjolöholm 7 juni Ponny Guld Maria Gometz Guiness Körs. Nordhallänningarna Häst Guld Peter Carlsson Haga Zeniths Moonlight Körs. Nordhallänningarna Silver Jonas Englund Smeagårns Shannon Körs. Nordhallänningarna Brons Tommy Hansson Andante de Capo Körs. Nordhallänningarna Ridskoleelever Varbergs RK 4 maj Dressyr Häst Guld Louise Spång Schoggi Traum Halmstads FK Silver Camilla Bengtsson Cartron Lisp Varbergs RK Brons Mariana Åsman Peter Pan Varbergs RK Dressyr Ponny Guld Wilma Johansson Strätes Ramson Tvååkers K&RK Silver Hanne Adolfsson Filip II Tvååkers K&RK Brons Linus Svensson Wille Hylte RF Hoppning Häst Guld Johanna Åkeby Caromio Halmstads FK Silver Anna Åberg Ming Varbergs RK Brons Mariana Åsman Dreamboy Varbergs RK Hoppning Ponny Guld Wilma Johansson Strätes Ramson Tvååkers K&RK Silver Hanne Adolfsson Filip II Tvååkers K&RK Silver Lovisa Jangmalm Glen Ruby Halmstads FK Distans Vedemaritten 11 oktober, ej genomförd 24

25 Allsvenskan 2014 Dressyr Häst Div. I Div. II Div. III 1:a Kungsbacka RK 1:a Kungsbacka RK 1:aHimledalens RK 2:a Hermanstorp K&RK 2:a Tvååkers K&RK 2:aTvååkers K&RK 3:a Frillesås R&KK 3:a Susedalens K&RK 3.a Lyngåkra RS Dressyr Ponny Div. I Div. II Div. III 1:a Torslanda RK 1:a Fjärås RF 1:a Tönnersa RK 2:a Hermanstorp K&RK 2:a Nordhallands RK 2:a Hermanstorp K&RK 3:a Himledalens RK 3:a Tönnersa RK 3:a Skedala RK Hoppning Häst Div. I (SvRF) Div. II Div. III 1:a Laholmsortens RF 1:a Viskadalens RK 2:a Skedala RK 2:a Plönningeryttarna 3:a Onsala RF 3:a Susedalens K&RK Hoppning Ponny Div. I Div. II Div. III 1:a Tvååkers K&RK 1:a Halmstad FK 1:a Tvååkers K&RK 2:a Laholmsortens RF 2:a Simlångsdalens RF 2:a Harplinge RK 3:a RK Styringe Stall 3:a Himledalens RK 3:a Halmstad FK 4:a Tönnersa RK lag 2 25

26 Svenska Mästerskap 2014 Dressyr FU 3-4 oktober Örebro FRK Grad 1 Guld Anita Johnsson Nerfetite Laholmsortens RF Voltige september Hamre RK Minior Brons Bella Rydberg Caprifolens VK Junior Silver Jasmine Jacobsen Caprifolens VK Senior Brons Amanda Andersson Laholmsortens RF Pas den deux Silver Minna Slottheden och Maria Nilsson Caprifolens VK Brons Cassandra Zivec och Amanda Tegelberg Frillesås R&KK Lag junior Guld Laholmsortens RF Jenny Bergman, linförare Sara Månsson Isabella Jakobsson Louise Månsson Ida Dessezar Daniella Jakobsson Mika Potocki Brons Caprifolens VK Angelica Pantzar, linförare Miriam Göransson Wilma Ohlsson Alice Wilsson Elvira Svensson Vanessa Nilsson Mira Rydberg 26

27 Fälttävlan Ponny 6-7 september Skövde år Brons Vendela E Rubin Dushanbe MW Hermanstorp K&RK Fälttävlan Häst juni Flyinge Junior Brons Annika Davidsson Björnhults Lunda Varbergs RK Dressyr Ponny augusti Åsbo Kat D Brons Ebba Kjellberg Danny Beau Särö RF Hoppning Ponny inomhus 12-16/11 Hamre Ridklubb Kat C Brons Linnéa Segersten Brolötens Cloetta Tvååker K&RK Dressyr Häst 8 juni Strömsholm UR Guld Marina Mattsson Double Diamond Falkenbergsortens RF Dressyr Häst Lag 1-2 augusti Öland Silver Björbäcks RF Kenneth Pettersson, lagledare Mique Olsson Playboy Elisabeth Östberg Ducati Eva Karlberg Winnie the Pooh 27

28 Hallands Ridsportförbunds verksamhetsplan 2015 Verksamhetsidé Ridsportförbundet har till uppgift att främja intresset för ridning samt stärka, utveckla och administrera ridverksamheten i Halland. Vår vision Halland skall vara ett av landets ledande distriktsförbund inom ridsporten. Ridsporten i Halland ska vara till för alla, överallt i en trygg och utvecklande miljö. Vår värdegrund Ridsporten i Halland är öppen för alla oavsett kön, religion, sexuell läggning, ursprung eller funktionshinder. Alla skall utifrån sina förutsättningar ges möjlighet att vara med. Ridsporten i Halland präglas av - öppenhet och demokrati - glädje och engagemang - respekt för alla, av medmänsklighet och fair play mot varandra på och vid sidan av våra ridanläggningar Mål Verksamheten i Hallands Ridsportförbund har sin grund i Svenska Ridsportförbundets mål. - Ett förbund vi arbetar tillsammans - Flera och Nöjda medlemmar - Sportsliga framgångar - Kompetens och kvalitet Vår kärnverksamhet - Ridklubb / Ridskola - Sport / Tävling Vårt uppdrag Svenska Ridsportförbundet har fastställt de uppgifter ett distrikt, oavsett storlek, förväntas utföra. Särskild satsning 2015 Medlemmen i centrum. Styrelsen Styrelsen för Hallands Ridsportförbund är övergripande ansvarig för all verksamhet och ska svara för att verksamheten arbetar mot och lever upp till visionen, mål och värdegrund. 28

29 Styrelsen skall agera på ett sådant sätt att god kommunikation, gott samarbete och ett gott förtroende skapas i relationen med alla samarbetspartners Svenska Ridsportförbundet, andra distrikt, medlemsklubbar, sektioner, sponsorer samt samhället i stort och allmänheten. Aktiviteter styrelsen Styrelsemöte 1 gång per månad Styrelsemöten ska genomföras hos ridsports klubbarna i respektive kommun Uppföljning av verksamheten skall ske en gång per kvartal Öppen dialog med valberedningen, april december. Planera och genomföra ordförandekonferens vår o höst, samt planera och genomföra stormöte vår o höst. Tävlingssektionen (TS) Tävlingssektionen ansvarar för all tävlingsverksamhet inom Hallands Ridsportförbund och rapporterar månatligen via ordförande till styrelsen. Tävlingssektionen skall verka för att utveckla tävlingsverksamheten, arrangörer och arrangemang, ryttare och hästar på alla nivåer genom stöd i form av konsultation, gemensamma stormöten, föreläsningar, clinics, träningar och olika projekt. Tävlingssektionen skall arbeta aktivt med säkerhet och skadeförebyggande verksamhet. Utbildningssektionen (DUB) Utbildningssektionen ansvar för all utvecklingsverksamhet inom Hallands Ridsportförbund och rapporterar månatligen via ordförande till styrelsen om sektionens verksamhet. Sektionen ansvar i samverkan med kansliet för utbildning/fortbildning av funktionärer på alla nivåer. Sektionen skall medverka vid gemensamma stormöten. Sektionen ansvarar för att en övergripande plan för utbildningsverksamheten finns. Samverkar aktivt med SISU-Idrottsutbildarna och Halland Idrottsförbund Ridskole- och Anläggningssektion (DRA) Ridskole- och Anläggningssektionen ska initiera och genomföra aktiveter med målet ett förbund, som ger flera och nöjda medlemmar, leder till sportsliga framgångar och ökar kompetens och kvalitet inom Hallands Ridsportförbunds verksamhet med utgångspunkt i ridskolans verksamhet och med fokus på anläggningsfrågan. Sektionen skall ansvara för kvalitetsuppföljning, besöksverksamhet och egentillsyn i ridskoleverksamhet och på anläggningar. Sektionen skall medverka vid gemensamma stormöten. Sektionen ansvara för utveckling i sådana ämnen som säkerhet, hästhållning, anläggningsfrågor samt ridning för ryttare med funktionsnedsättning Sektionen ansvarar för rådgivning i föreningsfrågor, ridskole- och hästhållningspolicy, verksamhetsoch kvalitetsutveckling på ridskolor, anläggnings- och miljöfrågor 29

30 Distriktets ungdomssektion (DUS) Samverkar med klubbarnas ungdomssektioner, dels genom personlig kontakt och vid gemensamma stormöten, ordförandekonferenser, kurser och läger. Stötta och skapa sammanhållning inom och mellan klubbarnas US. Utveckla klubbverksamheten genom mer och bättre informationsspridning via hemsida, Facebook och personlig kontakt. Kansli Kansliet skall vara ett stöd dels till Hallands Ridsportförbund och dels till föreningarna i Halland. Kansliet ansvar för: (KS) Löpande kansliadministration enligt upprättad verksamhetsplan. Ekonomi, bokföring och fakturahantering. Regler och propositioner. Rådgivning till distriktets föreningar. Uppdatering och utveckling av hemsidan. Stödja styrelse och sektioner enligt verksamhetsplanen. Administrativt samverka med Hallands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Styrelsen Hallands Ridsportförbund 30

31 HALLANDS RIDSPORTFÖRBUND BUDGET 2015 Text Intäkter Budget 2014 Budget 2015 Breddsatsning Startavgifter 10-kronan Lagavgifter Kursintäkter Konferensintäkter Sponsor/reklam Annonsintäkter Ungdomsintäkter Grönt kort 100 kr/st Övriga intäkter Bidrag Sv. Ridsportförbundet Bidrag Hallands IF Utbildningsbidrag SISU Projektmedel, ex Idrottslyftet Medlemsavgifter Ränteintäkter bank Summa rörelseintäkter Text Kostnader Budget 2014 Budget2015 Priser, medaljer, täcken mm Lagavgifter/ersättning allsvenskan Övriga kostnader tävlingar Kurskostnader, egna kurser Konferenskostnader, stormöte mm Utbildningskostnader RUS Ungdomssektionen DUS Breddsatsning Lokalhyra Förbrukningsinventarier Bilersättningar ideella Biljetter Kost och logi Möteskostnader, hyra mm Profilkläder Gåvor internt Representation, uppvaktningar

32 Kontorsmaterial Kopiering, toner, papper Kuvert, trycksaker Telefon, mobil Datakommunikation, Internet Porto/frakt Verksamhetsförsäkringar Årsmöte Redovisningstjänster Bankavgifter Tidningar, tidskrifter Övriga externa kostnader Lön personal Lön extra tjänst/arvode Skattefria bilersättningar, personal Skattepliktiga bilersättningar, personal Pensionsförsäkringspremie, Collectum Lagstadgade sociala avgifter Premie arbetsmarknadsförsäkring Utbildning anställda, kursavgifter Övriga personalkostnader Summa rörelsekostnader Beräknat resultat

Styrelsen för Hallands Ridsportförbund skall verka för att vara den självklara länken mellan förbundet, distriktet och klubbarna

Styrelsen för Hallands Ridsportförbund skall verka för att vara den självklara länken mellan förbundet, distriktet och klubbarna Hallands Ridsportsförbund Verksamhetsberättelse 2012 1 Hallands Ridsportförbund Styrelsen Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Inför verksamhetsåret 2012 har styrelsen formulerat följande mål

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2013 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 24 mars, 2014 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s ÅRSBERÄTTELSE 2014 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2015 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2011 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2012 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2012 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 21 mars, 2013 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2. Fastställande

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Västmanlands Ridsportförbund

Verksamhetsberättelse 2013 Västmanlands Ridsportförbund Nytänkande med föreningen och hästen i centrum Jens Fredricsson Strömsholms Ridsportförening Verksamhetsberättelse 2013 Västmanlands Ridsportförbund 1 Västmanlands Ridsportförbund Av de 19 distrikten som

Läs mer

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt

Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt Vinnarbilden i Fototävling på Facebook - Fotograf Maria Lindstedt UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VISION Upplands Ridsportförbund (URF) skall vara ett ledande distrikt inom Svenska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund

Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund Nytänkande med föreningen och hästen i centrum Vinnare i Div 1 ponny hoppning, Strömsholms Ridsportförening lag 1 Verksamhetsberättelse 2012 Västmanlands Ridsportförbund 1 Västmanlands Ridsportförbund

Läs mer

Foto Gunnel Hedberg UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Foto Gunnel Hedberg UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Foto Gunnel Hedberg UPPLANDS RIDSPORTFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VISION Upplands Ridsportförbund (URF) skall vara ett ledande distrikt inom Svenska Ridsportförbundet. URF skall genom sina aktiviteter

Läs mer

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb.

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb. VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 21 mars 2015 på Gävle Ponnyklubb. 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan av styrelsens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Ordförandens årskrönika 2012 2012 var hästsportens år. Bl a fyllde Ridsportförbundet 100 år. Det firade vi i Skånes Ridsportförbund med en stor fest på Flyinge. Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 24 mars 2012 på Bollnäs Ridsällskap.

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 24 mars 2012 på Bollnäs Ridsällskap. VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 24 mars 2012 på Bollnäs Ridsällskap. 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan av

Läs mer

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 23 mars 2014 på Hudiksvalls Rid & Ponnyklubb.

Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 23 mars 2014 på Hudiksvalls Rid & Ponnyklubb. VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013 Föredragningslista vid Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte lördagen den 23 mars 2014 på Hudiksvalls Rid & Ponnyklubb. 1. Mötet öppnas. 2. Val av ordförande för mötet. 3. Anmälan

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 Ordförandens årskrönika 2014 Full rulle var orden! Massor med utbildningar, möten och träffar, närmare bestämt 2-3 stycken varenda vecka! Många tävlingar, i genomsnitt 9 per

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 STYRELSEN FÖR SMÅLANDS RIDSPORTFÖRBUND AVGER HÄRMED FÖLJANDE REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 ORGANISATION Distriktsstyrelsen har under året utgjorts av: Kerstin Hultquist,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Invigningen av Flyinges Active Stable innebar bla att Skånes Ridsportförbund var på plats och fick den stora äran att klippa bandet. Ordförandens årskrönika 2013 2013 var det

Läs mer

Styrelsens sammansättning Styrelsen för Södermanlands Ridsportförbund har under 2010 haft följande ledamöter:

Styrelsens sammansättning Styrelsen för Södermanlands Ridsportförbund har under 2010 haft följande ledamöter: Södermanlands Ridsportförbund Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsens sammansättning Styrelsen för Södermanlands Ridsportförbund har under 2010 haft följande ledamöter: Ordförande Eva Enetjärn Sekreterare,

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43 Sidan 1 av 43 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2012. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2012. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll Styrelsens inledning 3 Idé och organisation 4 Föreningen - en gårdsbutik 6 Studiedistriktets verksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Munkedals Ridklubb Verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31. Styrelsens sammansättning och arbete Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, vid vilken/vilka de är

Läs mer

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012

B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 2012 B L E K I N G E R I D S P O RTFÖR B U ND 2012 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING ANSVARSOMRÅDE Ordförande Christina Svensson press/media Vice ordförande Kristina Printzlow grenledare hoppning Ledamöter och

Läs mer

Årsrapport Hästnäringens ungdomssatsning

Årsrapport Hästnäringens ungdomssatsning Årsrapport Hästnäringens 2010 ungdomssatsning Årsrapport Hästnäringens Ungdomssatsning 2010 Under 2010 har nio organisationer inom hästsektorn tagit del av de 5 miljoner kr som reserverats ungdomsprojekt

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta i diskussioner,

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll SISU Idrottsutbildarna Halland, Box 93, 301 03 Halmstad, tel. 035-17 74 00 Besöksadress: Spetsvinkelgatan

Läs mer

UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB 2012 VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 I. FAKTA STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB 2012... 3 II. VERKSAMHETSÅRET 2012... 5 III. EKONOMI

Läs mer

storslaget OS-Silver till Sara Algotsson Ostholt

storslaget OS-Silver till Sara Algotsson Ostholt 012 HISTORISKT Svenska Ridsportförbundet firade 100 år storslaget OS-Silver till Sara Algotsson Ostholt världsbäst Rolf-Göran Bengtsson vann Jerringspriset och var rankad etta i världen tio månader på

Läs mer