Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost"

Transkript

1 Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost 1 Fredrik Ljunggren MINNESANTECKNINGAR Datum Tid 4 okt Plats Dockplatsen, Malmö Rum Ingwi Närvarande Monika Ekström, ordförande Carl-Axel Roslund, 1:e vice ordförande Niklas Karlsson, 2:e vice ordförande Ingemar Nilsson, servicedirektör Luisa Hansson, ekonomichef Liselotte Jonsson, VUA-chef Bo Lönnerblad, revisor Gunnar Svensson, revisor Jan Erlandsson, revisor Fredrik Ljunggren, revisionskontoret Niclas Bremström, KPMG Överläggningar mellan Revisionsgrupp Sydost och Fastighets- och servicenämndens presidium. Sammanfattning Resultatet per 31 augusti uppgick till + 83,4 Mkr jämfört med periodiserad budget på + 64,7 Mkr. Årsprognosen för 2012 uppgår till + 70,1 Mkr jämfört med det budgeterade resultatkravet +95 Mkr. Finansieringen för projektkostnader - HR-fönster är oklar (prognos 12mkr). Den nya hyresmodellen kommer att införas Inledning Bo Lönnerblad hälsade välkommen till dagens överläggning och redogör för dagordningen. Föregående minnesantecknar lades till handlingarna. 2. Presidiet och förvaltning informerar om delårsrapport, m m Verksamhet, ekonomi, mål, personal, m m Postadress: Skånehuset Kristianstad Besöksadress: J A Hedlunds väg Telefon (växel): Fax: Organisationsnummer: Internet:

2 2 (5) Verksamhet Regionservice har tre huvudprocesser tillika uppdrag: Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Leverera servicetjänster. Leverera HR- och ekonomitjänster. Fastighets- och servicenämnden ger även Regionservice följande uppdrag att beaktas vid planeringen och genomförandet av 2013: Kostnad och takt för att ska vara fossilfria Fysisk tillgänglighet. Efterlevnad av Riktlinjer för möten och resor inom. Den nya hyresmodellen kommer sannolikt att införas Modellen innebär bl a att Regionservice blir ansvarig och avtalstecknare för alla externa inhyrningar och därmed hyresvärd för samtliga lokaler som regionen disponerar samt att lokalkostnaderna blir transparent nedbrutna på rumsnivå. Från och med 2013 kommer lokaler, i icke-konkurrerande verksamhet, med likartad funktionalitet att ha samma hyra och konkurrerande verksamhet debiteras marknadshyra. Förvaltningsledningen redogör för uppdraget att sälja vissa av Regionens fastigheter såsom, vårdcentraler, tandvårdskliniker, ambulansstationer, förvaltningsbyggnader, sjukhem, distriktsköterskemottagningar m m. Flera fastigheter är redan sålda. Ekonomi Resultatet per 31 augusti uppgick till +83,4 mkr jämfört med periodiserad budget på +64,8 mkr. Utfallet per den 31 augusti 2011 uppgick till +67,5 mkr. Årsprognosen uppgår till +70,1 mkr jämfört med budget +95 mkr. De olika verksamheternas över- och underskott kommenterades bland annat diskuterades följande: De båda fastighetsdistrikten redovisar ett klart bättre resultat (+97,4 mkr) jämfört med periodiserad budget (+ 61,3 mkr). I huvudsak beror det på lägre kostnader vad avser personal, fastighetskostnader och kapitalkostnader. Skånetekniks resultat för augusti är 20 mkr och ligger klart över budgeten. Det positiva resultatet beror i hög grad på ökad orderingång samt ökning av arbeten i investeringsprojekten. Gemensam servicefunktion (GSF) redovisar ett underkott efter augusti på 6 mkr. De största anledningarna är underskott på ca 6 mkr på rekryteringscentrum samt till stora delar uteblivna faktureringsavgifter på transaktionsföretaget (underskott ca 2,5 mkr) En statistisk uppföljning av faktureringsintäkterna visar att endast ca 26 % av möjliga faktureringsavgifter debiteras. Det finns fortsatt osäkerhet kring finansiering av nytt HR-fönster. Ekonomiområdet inom GSF visar ett överskott jämfört med budget, ca 2,7 mkr. Försörjningen redovisar sina samlade kostnader och intäkter inom ramen för en förvaltning (Regionservice) för första året. Det redovisade resultatet, - 19,1 mkr, har framförallt genererats av lägre intäkter. Det finns därför i delårsresultatet en rad olika faktorer som inte fullt ut ännu är bokförda. Så sent som i början av september har

3 3 (5) särskilda överläggningar ägt rum mellan koncernledningen och de avlämnande förvaltningarna kring de kompendier som reglerade övergången av stöd och serviceverksamheten till Regionservice. Syftet har varit att bringa klarhet i vilka ersättningar som ska gälla för de tjänster som utförs av Affärsområde Försörjning. En sammanvägd bild av detta är att delårsresultatet inte fullt ut ger en helt klar bild av hur året som helhet kommer att sluta. Utfallet för Byggprojektledning samt Huvudkontoret är positivt efter åtta månader. Detta beror på allmän återhållsamhet vad gäller personal och konsultstöd. Årsprognos 2012 Årsprognosen för 2012 uppgår till + 70,1 mkr jämfört med det budgeterade resultatkravet +95 mkr. Handlingsplan för att uppnå åtgärder har resulterat i betydligt mer positiv prognos än före sommaren, + 70 mkr jämfört med +49 mkr i juni/juli. Skånetekniks årsprognos (+ 24,7 mkr) ligger över budgeten till stor del till följd av åtgärdsplanen. Prognosen är dock ganska försiktig men under hösten skall efterkalkyler och analyser göras på arbetsplatskostnaderna. Dockplatsen och WTC i Malmö samt Skånehuset i Kristianstad har positiva resultat vilket innebär att arbetsplatskostnaderna kommer att regleras positivt för hyresgästerna. Medicon Village i Lund har ett negativt resultat p g a outhyrda ytor, dock flyttar nya hyresgäster in kontinuerligt under hösten men vissa ytor kommer att förbli outhyrda Gemensam servicefunktion (GSF) lämnar en prognos på ca 6 mkr i underskott jämfört med det budgeterade resultatkravet vilket är ca 3 mkr bättre än tidigare prognoser. Underskottet hänförs till rekryteringsprocessen och transaktionsföretaget (patientfakturering) som inte kan påverkas av verksamheten vid Regionservice. Det finns dessutom en osäkerhet för affärsområdets prognos gällande finansieringen av HR-fönstret. Försörjningens prognosresultat ligger även efter augusti månad under det budgeterade resultatkravet med ca 42 mkr trots att man har beaktat kompletteringar i överenskommelser med avlämnande förvaltningar. Tyvärr når intäkterna inte de nivåer som antagits i budget vilket framförallt är ett resultat av att Regionservice inte fakturerat utifrån framtagna kompendier vad gäller Skånes universitetssjukhus utan fakturering har ägt rum utifrån den faktiska kostnaden när det gäller städ- och kosttjänster. Sammantaget uppgår utebliven fakturering till ca 30 mkr, vilket genererar lägre kostnader hos Skånes universitetssjukhus. Personal Antalet anställda omräknat till heltid uppgår till 1 524,6 per den 31 augusti 2012 jämfört med 653,3 föregående år. Övertagande av sjukhusens försörjningsverksamhet tillförde ca 900 medarbetar vid årets början. Sedan juni 2012 kan dock noteras en sänkning med 113,1 tjänster. Sjukfrånvaron t o m augusti 2012 ligger högre än i augusti 2011, 12,7 kalenderdagar per medarbetare jämfört med 9,2 dagar föregående år.

4 4 (5) Hälsotalet, d v s andel medarbetare med 0-5 sjukdagar, för Regionservice ligger på 66,0 % tom augusti månad. Målet är 73 % på årsbasis och detta mål kommer troligtvis inte att uppnås. Ett arbete har påbörjats med att kartlägga och identifiera aktiviteter för att ändra denna trend. Regionservice ser inte bara denna trend inom Regionservice utan även inom hela. Lönerevision Utfallet för 2012 års lönerevision blev ca 2,57 % d v s något högre än budgeterad. Merkostnaden under 2012 blir drygt 8,5 mkr. Vad gäller affärsområdet Försörjning har man inte budgeterat alls för löneökningar vilket är en bidragande orsak till att deras prognos inte är bättre. Ekonomiperspektivet Riskbedömning och framtiden Finansieringen inom GSF för projektkostnader för det nya HR-fönster är oklar. Nuvarande prognos är att projektet kommer att medföra kostnader på ca 12 Mkr Försörjningsverksamheten har en osäker prognos då oklarheter funnits kring de förhandlade kompendier som slutits med förvaltningarna. Inför budgetförhandlingar 2013 finns en farhåga att intäktsökningar ej täcker kommande kostnadsökningar. Planerat underhåll behöver till exempel räknas upp med 2,7 % inför Ett nytt arbetssätt och ny organisation ska införas Den nya hyresmodellen införs ( ). Diskussion pågår om inköpssupport/registervård och Skåneförrådet ska tas över från årsskiftet. Även en utredning om ansvar för bårhusverksamheten pågår. 3. Granskning av delårsrapport Niclas Bremström från KPMG redogör för resultatet av granskningen. Resultatet per 31 augusti uppgick till +83,4 mkr (67,5 mkr) jämfört med periodiserad budget på + 64,7 mkr. Årsprognosen för fastighets- och servicenämndens resultatkrav uppgår till 70,1 mkr (35,9 mkr) jämfört med resultatkravet i budget på 95 mkr. Nämnden bedömer ej att Regionservice kommer att klara resultatkravet. Årsprognosen för bygginvesteringarna bedöms hamna på 891 mkr, beslutad ram är på 881 mkr. Nya verksamheter har tillkommit under året genom övertagande av sjukhusens försörjningsverksamhet med nästan 900 anställda samt utökning av GSF verksamhet. Verksamheten Försörjning står för den största negativa avvikelsen. Som förklaring anges bl a att det råder oklarhet i vilka tjänster och ersättningar som gäller, bl a anges att vissa delar såsom kostnad för porto, overhead mm ej funnits med i ersättningen för tjänsterna. Vår översiktliga granskning och analys har inte identifierat några väsentliga förändringar eller annat som krävt detaljerad uppföljning.

5 5 (5) Förvaltningens finansiella mål är att hålla budgeten på 95 mkr, prognosen för 2012 är 70,1 mkr, varför det finansiella målet för 2012 ej förefaller att uppfyllas. 4. Intern kontroll Regionservice intern kontroll är bedömd som grön sedan tidigare granskningar av revisionen. Den senaste bedömningen grundade sig bland annat på att förvaltningen har en väl strukturerad plan och ett återrapporteringssystem som är fastställd av nämnden och som kommuniceras hela vägen ut på avdelningsnivå. Regionservices interna kontrollplan omfattar totalt 44 kontrollområden. Liselotte redogör för senaste lägesrapport per : 10 st områden enligt plan 8 st områden riskerar avvikelse 0 st med avvikelse 21 st områden är ännu ej kontrollerade Revisorerna informerar om att revisionskontoret på nytt kommer att genomföra en granskning av intern kontroll. En kontakt kommer därför att tas med förvaltningen senare under hösten. 5. Revisionen informerar bl a om aktuella granskningar Revisorerna informerar om de granskningar som, enligt revisionsplan 2012, hittills genomförts samt upphandlade eller planerade granskningar som pågår eller ska genomföras inom kort. I samband med detta redogör revisionen bland annat för granskningarna: Följsamheten till s resepolicy Investeringar Driftsäkerhet inom s IT-verksamhet En längre diskussion förs om den kommande granskningen Servicefunktioner där bland annat Ingemar Nilsson nyligen sakgranskat delar av rapporten. 6. Nästa överläggning: 18 mars 2013, kl ca, i Malmö. Enligt uppdrag Fredrik Ljunggren

Sammanfattning 63, Regionservice

Sammanfattning 63, Regionservice Sammanfattning 63, Regionservice 1. Sammanfattande inledning Regionservice tog över bårhusverksamheten från 1 januari. Verksamheten finansieras genom ett anslag från Regionstyrelsen och konsolidering med

Läs mer

Internfakturering - förstudie

Internfakturering - förstudie Revisionskontoret PM NR 11/2014 Internfakturering - förstudie Åsa Nilsson, Revisionskontoret Per Stomberg, Deloitte AB Oktober 2014 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1346 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas Delrapport årlig granskning 2014 landstingsstyrelsen

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014. Servicenämnden. Revisorskollegiet 2015-04-01. Revisor: Fredrik Jerntorp. Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 SN

ÅRSRAPPORT 2014. Servicenämnden. Revisorskollegiet 2015-04-01. Revisor: Fredrik Jerntorp. Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 SN Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPPORT 2014 Servicenämnden Revisorskollegiet 2015-04-01 Revisor: Fredrik Jerntorp ÅRSRAPP 2014 SN Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-02-13 Dnr Dnr 1100648 99190000-0030-1998-0151/360 1 (43) Regionservice årsredovisning för år 2011 Ordförandens förslag 1. godkänner årsredovisning

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Datum 2012-03-27. Minnesanteckningar från träff med presidierna i regionfullmäktige och Region Skånes revisorer 27 mars 2012 kl 10-11.

Datum 2012-03-27. Minnesanteckningar från träff med presidierna i regionfullmäktige och Region Skånes revisorer 27 mars 2012 kl 10-11. Revisionskontoret NP Magnusson Revisionsdirektör 044-309 31 10 nilspeter.magnusson@skane.se Datum 2012-03-27 1 (9) s revisorers presidium Tjänstemannarevisionen Regionfullmäktiges presidium Minnesanteckningar

Läs mer

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Micartur AB Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Maj 2011 Dag Boman Anna Hedlin Mari Månsson Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING...

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Årsrapport Service 2014

Årsrapport Service 2014 1(9) Årsrapport Service 2014 Resultatutveckling Årets resultat är -0,3 mkr, vilket motsvarar både divisionens budget och tidigare lämnade prognoser. I resultatet ingår kostnader för ett antal landstingsuppdrag

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid för

Läs mer

Effekter av ny hyresmodell

Effekter av ny hyresmodell Revisionskontoret PM NR 10/2014 Effekter av ny hyresmodell Fredrik Ljunggren Oktober 2014 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen, Hus 19, Centralsjukhuset

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Auktoriserad revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

1 INLEDNING... 3 2 RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER... 5

1 INLEDNING... 3 2 RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER... 5 Landstinget i Kalmar län Granskning av årsbokslut 2012-12-31 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och revisionsfrågor... 3 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans

Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans Hofors kommun Mars 2010 Robert Heed Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 3 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

anta del av nämndsbudget: ekonomiska kommentarer.

anta del av nämndsbudget: ekonomiska kommentarer. Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-14 Vår referens Cecilia Antonsson Ekonomichef Cecilia.Antonsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Del av nämndsbudget: ekonomiska kommentarer SN-2015-11 Sammanfattning

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2013. Trafiknämnden inklusive AB Storstockholms lokaltrafik

ÅRSRAPPORT 2013. Trafiknämnden inklusive AB Storstockholms lokaltrafik ÅRSRAPPORT 2013 N Trafiknämnden inklusive AB Storstockholms lokaltrafik Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...6 3.1 Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Inhyrd personal - läkarförsörjning

Inhyrd personal - läkarförsörjning Revisionsrapport Inhyrd personal - läkarförsörjning Augusti 2013 Landstinget Gävleborg Annika Smedman Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdrag och

Läs mer

ÖVERSIKTLIG FINANSIELL ANALYS AV REGION SKÅNE

ÖVERSIKTLIG FINANSIELL ANALYS AV REGION SKÅNE Revisionskontoret ÖVERSIKTLIG FINANSIELL ANALYS AV REGION SKÅNE samt förenklad jämförelse med Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting Granskningsrapport nr 43/2008 NP Magnusson, Fredrik

Läs mer

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar 2013-05-20 Informations- och frågestund Ärendebeskrivning 1. Karin Oldegård Ljunggren, enhetschef för förebyggande behandling, ifrån Väsby välfärd informerar

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014. NORA KOMMUN 2015-03-26 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning 2014 Kommunrevisorerna i har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-10 Annika Hansson, certifierad kommunal revisor Henrik Karlsson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Gun-Britt Alnefelt Himn Dagemir Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer