Sammanfattning 63, Regionservice

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning 63, Regionservice"

Transkript

1 Sammanfattning 63, Regionservice 1. Sammanfattande inledning Regionservice tog över bårhusverksamheten från 1 januari. Verksamheten finansieras genom ett anslag från Regionstyrelsen och konsolidering med övrig verksamhet (inom affärsområde Skånetransport) pågår. Nya servicedirektören Helena Ohlsson började sin anställning den 1 februari. Ny stabschef på fastighetsdivisionen tillträdde den 1 februari och ny chef för Skåneteknik den 1 mars. Under mars började även ny chef för affärsområde Facility Services inom servicedivisionen. En omorganisation genomfördes på fastighetsdivision vad gäller Fastighetsutveckling och lokalplanering samt inom fastighetsområde Malmö/Lund. Den innebär att tio lokalplanerare fördes över till fastighetsområdena och fastighetsområde Malmö/Lund delas i två. Utvecklingsprojekten i Malmö/Lund/Helsingborg är i uppstartsfas och organisationen tillsammans med SFU (Strategisk Fastighetsutveckling inom Koncernstab ekonomistyrning) ska vara klar 17/9. Rekrytering pågår av totalt projektledare och lokalplanerare. Under maj månad påbörjade servicedirektören en dialog med kunderna om ett nytt sätt att leverera våra tjänster i form av ett baspaket som innehåller bastjänster, tilläggs- och avropstjänster. Arbetet med att beskriva paketen är igång och avsikten är att sätta igång från årsskiftet. Fram till dess måste nya prismodeller utveckas och anpassas till paketen. Regionservice organisation kommer att anpassas till det nya sättet att leverera tjänsterna och vara en professionell leverantör av FM-tjänster. Planering av en omorganisation pågår och servicedirektören håller på att genomföra dialogmöten med medarbetarna. Regionserviceutbildning för alla medarbetare kommer genomföras under I en serviceorganisation är det viktigt att alla medarbetare förstår vårt uppdrag och hur vi skall leverera våra servicetjänster. Ventilationssystemet på operationsavdelningen och sterilcentralen på Trelleborgs sjukhus har visat sig ha för låg kapacitet för att vid långvariga och höga utomhustemperaturer hålla nere såväl temperatur som luftfuktighet. Detta bidrog till störningar i operationsverksamheten i Trelleborg under juli och operationer fick ställas in samt flyttas till Malmö under några veckor. Åtgärdspaket är framtaget och kommer att genomföras under jul- och nyårshelgerna Översvämningar på grund av ovädret i Malmö den 31 augusti har inneburit stora störningar i sjukvårdens verksamhet och stora skador inom sjukhusområdet i Malmö.

2 2. Kund/ Patient Regionservice har i bokslutet per augusti fakturerat nästan samtliga tjänster. Ej fakturerade leveranser är uppbokade enligt faktiskt utfall. Internfaktureringen har inte fungerat tillfredsställande under året på grund av ökade krav som en konsekvens av följande orsaker: Omorganisation till SkåVård 2.0 Övergång till styckedebitering inom servicetjänsterna (från kompendier) Systemförändringar och systemutveckling För att uppnå ökad kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet inom faktureringsprocessen genomförde Regionservice en genomlysning av den befintliga faktureringen med hjälp av en extern konsult med fokus på kortsiktiga åtgärder. Intervjuer genomfördes med kunder, koncernledning och Regionservice egen personal för att identifiera problemställningar och lösningsåtgärder. Vid en workshop med kunder och koncernledning som Regionservice bjöd in till beskrevs vilka åtgärder avseende faktureringen som vidtagits, hur den framtida utvecklingen av tjänsteleveransen kommer att se ut och kundens önskemål om dialog vid utvecklingsarbetet diskuterades. Kortsiktiga åtgärder för att förbättra faktureringen under 2014 är: Fortsatt systemutveckling Säkerställa korrekta fakturareferenser Tidigare brytning för fakturering Kvalitetssäkrade och tillgängliga fakturaunderlag 3. Verksamhet Regionservice måluppföljning - Augusti 2014 Målet ej påbörjat Målet klart Målet enligt plan Målet riskerar att ej nås eller delvis uppnått, bör kommenteras Målet kan ej nås, skall kommenteras Målet ej relevant, skall kommenteras Målnr Målbeskrivning Träffa större avtalspartner för avtalsuppföljning Status Kommentar Följer plan. Inom servicedivisionen har avtalsuppföljning genomförts med flera parter

3 1.1.2 Andelen kunder som anser sig fått ett bra bemötande av vår personal ska öka Genomföra skyltprogram Yttre skyltning enligt plan Andelen kunder, främst vårdpersonal som upplever Regionservice som ett stöd och en avlastning har ökat Verksamhetsperspektivet Arbeta med riskminimering gällande: Patientsäkerhet Driftsäkerhet Arbetsmiljö Miljö Leveranssäkerhet Redovisa förbättrad processprestanda inklusive produktivitet för respektive delprocess Minska mängden CO2-utsläpp i produktionen samt minska miljöpåverkan Patienten upplever att måltiden har blivit bättre Medarbetarperspektivet Varje anställd ska veta syftet med sina arbetsuppgifter och hur de bidrar till Regionservice och Region Skånes måluppfyllelse och visioner Regionservice bidrar till tydliga karriärvägar och utvecklingsmöjligheter Regionservice ska vara en hälsofrämjande arbetsplats som arbetar systematiskt med att minimera ohälsa genom att sätta fokus och kraft på det som främjar hälsa och friskhet Måltal 3.3 uppnått. Följer plan. > 20 % av skyltningen kommer vara genomförd dec 2014 Antalet uppdrag ökar Arbete pågår. Piloter ska genomföras under september. Följs upp via projektplan: ISO och kontinuitet. Arbete pågår med att ta fram nyckeltal, kommer att utvecklas i arbetet med Baspaket Miljöcertifiering klar för hela Regionservice. Följer plan. Upphandling av aktuella patientmåltider pågår men implementeringen vid de berörda sjukhusområdena kommer ej att ske förrän under För egna kök finns förbättringsförslag Ett chefsutvecklingsprogram har genomförts för enhetschefer och pågår för chefer som leder chefer. Syftet är bl.a. säkra medarbetarnas arbetsuppgifter Implementering av kompetensförsörjningsplan påbörjad. Riktade insatser för att minimera sjukfrånvaro bl.a. projektet En hälsosam serviceorganisation, Hälsoinspiratörer och utbildning av chefer.

4 Ekonomiperspektivet Uppnå resultatbudget Helårsbudget 10 Mkr Helårsprognos -5 Mkr Budget augusti 47 Mkr Resultat augusti 56 Mkr Bättre prognoskvalitet i resultatarbetet Prognoskvalitet förbättrad mot föregående år. Fakturering fungerar bättre jmf med första halvåret Samtliga mål avseende målrelaterad ersättning bedöms att uppfyllas under 2014 vilket medför att ingen ekonomisk reglering kommer att ske per augusti. 4. Produktion 5. Medarbetare Personalresurser Antal anställda inom Regionservice för jan aug 2014 uppgår till 1630 vilket är en minskning med 4 anställda från samma tid i fjol. Antal resurser (årsarbetare) inom Regionservice för jan jul 2014 uppgår till 1 761,2. Antal resurser för timanställda ligger fortfarande högt med 132,5 resurser. Orsaken är fortfarande ersättning vid frånvaro och semestervikarier. Sjukfrånvaro Antalet sjukdagar per anställd för 2013 uppgick till 23,1 dagar. Målet för 2013 var 17 dagar. Antalet sjukdagar per anställd för 2014 är för jan-juli 14,43 dagar, jämfört med 12,40 för samma period under Målet för 2014 är 21 sjukdagar/anställd/år. Sjukfrånvaro för jan-juli månad ligger på 120,1 resurser (årsarbetare). Vad gör Regionservice åt utvecklingen? Riktad insats En hälsosam serviceorganisation. Regionservice påbörjade under hösten 2013 ett arbete som fortsatt under Arbetet består bland annat i en insats riktad till chefer och medarbetare inom enheter som har hög sjukfrånvaro och ett stort antal tidsbegränsade anställningar. Insatsen syftar till att finna orsaker till frånvaron samt att minska sjukfrånvaron (och därmed ökat antal tidsbegränsade anställningar).

5 Insatser för minskad sjukfrånvaro: Till samtliga rehabiliteringsärenden ska knytas aktiviteter så att ansvarig chef och berörd medarbetare tillsammans kan finna lösningar på sjukfrånvaron. Insatser för minskat antal tidsbegränsade anställningar: Ett arbete, vilket syftar till att utveckla bemanningsområdet genom att i högre grad bemanna enheter över AO gränser med tillsvidareanställda, har påbörjats. Arbetet kommer att resultera i ett nytt affärsområde som har till uppgift att underlätta för chefer som behöver bemanna av olika orsaker. Det nya affärsområdet kommer även utbilda medarbetare till våra olika servicetjänster, så kallad multiskilling. Vi beräknar kunna börja denna tjänst from 1 jan Övriga aktiviteter: Regionservice har startat upp ett projekt med Hälsoinspiratörer vars huvuduppgift är att inspirera medarbetare att må bra och förbättra sin hälsa. Under hösten 2013 och våren 2014 har 38 hälsoinspiratörer utsetts vilka genomgått en utbildning kring hur man kan arbeta med hälsoarbetet på sina respektive arbetsplatser. Chefen bär fortfarande ansvaret för arbetet för ett bra arbetsklimat och arbetsmiljö men hälsoinspiratören kan vara en partner i att komma med idéer och förslag för hur arbetet kan bedrivas. Hälsoinspiratörerna arbetar också tillsammans i nätverk med att finna bra och anpassade idéer som förbättrar Regionservice hälsa. Regionserviceutbildning Regionserviceutbildning för alla medarbetare kommer genomföras under I en serviceorganisation är det viktigt att förstå vårt uppdrag och hur vi skall leverera våra servicetjänster. Förberedelsearbetet har påbörjats och kommer pågå under hösten. Innehållet i utbildningen kommer bland annat vara: Regionservice roll i Region Skåne, hur vi levererar tjänster i en serviceorganisation, kunskap om vår kund vården, hur vi kommunicerar med kunden. Utbildningen kommer innehålla en teoretisk del och en mer aktivt del. 6. Ekonomi Resultatet per siste augusti uppgår till 56,1 Mkr jämfört med periodiserad budget 47,4 Mkr och föregående års utfall för samma period 91,8 Mkr. Årsprognosen uppgår till -4,8 Mkr jämfört med helårsbudget 10 Mkr. Division Utfall januari augusti 2014 Budget januari augusti 2014 Avvikelse Budget helår Prognos helår Avvikelse Prog/Budg Fastighetsdivisionen Servicedivision Division GSF *) Huvudkontoret Totalt regionservice *) inklusive FTG 95

6 Utfall per siste augusti Fastighetsdivisionen: Ackumulerat utfall per augusti är 54 Mkr, vilket är 18,8 Mkr bättre än budget och 51 Mkr lägre än utfallet föregående år. Största avvikelserna beror på följande: Hyresintäkter i ägda lokaler är 6,7 Mkr lägre än budget. 2,5 Mkr förklaras av lägre hyresintäkter på grund av tidigare försäljning av Skånehuset än budgeterat. Därutöver förklaras en stor del av avvikelsen främst av hyresmodellens koefficient för ålder. Engångsintäkt från Kraftringen på 4,3 Mkr som inte var med i budgeten. Lägre personalkostnader beroende på vakanta tjänster, 6,0 Mkr. Intäkterna för debiterad tid i projekt är 4,6 Mkr lägre än budget. Avvikelsen kan delvis bero på personalvakanser i början av året samt en låg debitering av tid under semestermånaderna. Budgeten är periodiserad i 12-delar över året. Kostnaderna för media är 16,7 Mkr lägre än budget, vilket förklaras av den milda vintern, ett lägre elpris, lägre förbrukning av media på Psykiatrihuset i Lund samt lägre förbrukning av fjärrvärme på CSK i Kristianstad. Utfallet för mediaintäkterna är 4,5 Mkr lägre än budget. Utfallet för Fastighetsdrift är 12,5 Mkr lägre än budget, vilket främst beror på lägre kostnader för DTS (drift tillsyn och skötsel) inklusive snö- och halkbekämpning än budgeterat. Utfall för planerat underhåll är 81,7 Mkr, vilket är 9,1 Mkr högre än budget och drygt 30 Mkr högre än föregående år. Det innebär att vi ser effekt av vårt förändrade arbetssätt. Försäkringar och övriga fastighetskostnader är 6,2 Mkr högre än budget. Kostnader för skador på by 11 i Lund ingår med 3,4 Mkr. Vi har även återfört nedskrivningar från 2012 med motsvarande belopp (resultatpåverkan= 0). Utvecklingskostnader för IT-system är 1,7 Mkr lägre än budget. Kapitalkostnaderna är 14,1 Mkr lägre än budget, vilket främst förklaras av senareläggning av projektavslut i investeringsprojekt. Resultatet för Externa förvaltning är -15,5 Mkr, vilket är 5,7 Mkr lägre än budget. Intäkterna ökar med 13 Mkr men samtidigt ökar kostnaderna med 18,7 Mkr. Reavinst vid försäljningen av Skånehuset påverkar inte resultatet för Fastighetsdivisionen. Vi har i utfallet både en intäkt och kostnad på 49,8 Mkr. Skånetekniks resultat är 0,7 Mkr, vilket 2,2 Mkr lägre än budget. Servicedivisionen: Den samlade verksamheten inom servicedivisionen redovisar per augusti ett underskott i förhållande till budget med 8,8 Mkr, vilket är en klar förbättring jämfört med föregående månadsbokslut. Detta kan förklaras med lägre personalkostnader under sommaren samt att intäkter avseende arbetsplatspaket har kvalitetssäkrats och bokats upp. Utifrån överenskommelser vid de taktiska kundmötena, med företrädesvis vårdförvaltningarna, har omfattningen på tillhandahållandet av leveranser ökat. I månadsbokslutet märks detta ökade tillhandahållande på så vis att både intäkter och kostnader redovisar värden som överstiger budget,

7 Intäkterna efter tertial II överstiger budget med 31,9 Mkr Kostnaderna efter tertial II överstiger budget med 40,7 Mkr Vad gäller kostnaderna som i än högre omfattning än intäkterna överstiger budget är det framförallt personalkostnaderna (-16,9 Mkr i förhållande till budget) som utmärker sig. I tertial II-bokslutet kan konstateras att både de avtalsmässiga lönejusteringarna och de mindre personalintensiva sommarmånaderna är inkluderad i detta bokslut. Handlingsplan. Följande områden har identifierats för att nå en budget i balans. Personalkostnaderna som svarar för större delen av uppkommen negativ differens, sett i förhållande till budget, här har förslag till handlingsplan tagits fram som fokuserar bemanningen. Framarbetat förslag bygger på - att i ny FM-organisation skapa en särskild en särskild servicepool vars huvuduppgift blir att effektivisera rutinerna vad gäller den extra bemanning som divisionen är beroende av för att klara vårdens leveranskrav rätt tjänst, i rätt tid, vid rätt enhet. - att översyn av befintliga scheman ska ske i syfte att ytterligare effektivisera bemanningen utan att för den skull skapa brister i leveransen Fortsatt arbete vad gäller att få struktur på leveranserna i form av, bas-, tilläggs- och avropstjänster i syfte att skapa klarhet kring fakturering av respektive tjänster. Division GSF: GSF har ett resultat efter augusti på 4,4 Mkr, avvikelsen mot budgeten är -3,9 Mkr. Intäkterna visar ett resultat på 54 tkr jämfört med budget. Personalkostnaderna har ett underskott på 1,6 Mkr, vilket kan härledas till löneservice. Helårsprognos 2014 Servicedirektören fick i april i uppdrag av Fastighets- och servicenämnden att upprätta en handlingsplan för att nå en ekonomi i balans och att redovisa åtgärder för att höja kvaliteten på prognos och uppföljning mot budget. Nämnden informerades om åtgärderna i maj och slutredovisning sker på FSN sammanträde den 18 september. Fastighetsdivisionen: Årsprognosen är -4,2 Mkr, vilket är 2,8 Mkr bättre än budget och 3,6 Mkr lägre än föregående prognos. Prognosförbättringen jämfört med budget är främst kopplat till följande: Jämfört med budget är prognosen för hyresintäkter i ägda fastigheter 11,8 Mkr lägre än budget: - I hyresmodellen ingår koefficienten för funktionalitet som sätts utifrån byggnadens ålder. En yngre byggnad antas ha ett större värde än en äldre byggnad. Värdet sjunker över åren och når ett slutligt värde efter 25 år. I budget 2013 missades att ta hänsyn till att byggnaderna blir äldre, vilket har medfört att vi har budgeterat för höga hyresintäkter för ett antal byggnader. I Malmö minskar hyresintäkterna med 6 Mkr och i Ystad 2,3 Mkr till följd av detta. - Skånehuset övertogs av Kristianstad Kommun den 10 mars. I budget räknade vi med Skånehuset som ägd fastighet till och med april, minskad hyresintäkt 2,5 Mkr. Vi

8 räknar med 1,7 Mkr lägre hyresintäkter på grund av den planerade rivningen av Röntgen i Malmö. Engångsintäkt från Kraftringen, då de har köpt ledningsrätter på Sjukhusområdet i Lund för 4,3 Mkr. Prognosen för mediakostnaderna är 12,8 Mkr lägre än budget, vilket främst beror på den milda vintern och ett lägre elpris samt lägre energiförbrukning än budgeterat för Psykiatrihuset i Lund och CSK i Kristianstad. Lägre mediakostnader för Fastighetsdivisionen innebär även lägre kostnader för hyresgästerna. Prognosen för mediaintäkterna beräknas bli 6,8 Mkr lägre än budget. Då utfallet tom augusti för fastighetsdrift är lägre än budget beräknar vi att kostnaderna blir 7,2 Mkr lägre än budget för helåret. Vi räknar med 4 Mkr i högre kostnader för planerat underhåll jämfört med budget. Försäkringar och övriga fastighetskostnader beräknas bli 5,2 Mkr högre än budget. Vi räknar med 3 Mkr i högre kostnader för skador på grund av översvämningar i Malmö. Fastighetsdivisionen har högre kostnader för bevakning jämfört med budget på grund av ny prismodell samt bevakning av gemensamma, tomma och tekniska lokaler. Fastighetsdivisionens kostnad är 5,3 Mkr vilket motsvarar ca 15 kr/kvm BRA Lägre kapitalkostnader förbättrar prognosen med 11,3 Mkr. Förutom Skånehuset minskar kapitalkostnaderna på grund av senareläggning av projektavslut för bland annat Tvätten i Kristianstad. Det har även tillkommit kapitalkostnader för Onkologen och Landsdomaren i Lund. Prognosen för Extern förvaltning är -22,4 Mkr vilket är 5,6 Mkr lägre än budget och 5 Mkr lägre än prognosen i juni. Externa förvaltaransvaret har ökat prognosen för hyresintäkter med 13,7 Mkr tack vare tilläggskontakt mot externa hyresgäster, SUS och Folktandvården. Prognosen för hyreskostnader ökar samtidigt med 14,8 Mkr och mediakostnaderna ökar med 3 Mkr. Därutöver har det tillkommit kostnader för avfallshantering med 1,1 Mkr. Skåneteknik prognos är i linje med budget. Servicedivisionen: Prognos för helåret 2014 har beräknats till -7,3 Mkr, vilket avviker med -11,8 Mkr jämfört med budget och är en något bättre prognos, + 2,1 Mkr, än vad som redovisades förra månaden. Till allra största del är det Staben samt Affärsområdet Skånetransport som svarar för prognosförbättringen. Prognosavvikelsen jämfört med budget beror huvudsakligen på följande: Parkeringsverksamheten +0,3 Mkr Lokalvård och arbetsplatspaket + 4,6 Mkr Måltider, verksamheterna patientmåltider i egen regi, personalrestauranger samt konferensverksamhet visar negativt resultat jämfört med budget, vilket framförallt är kopplat till personalkostnaderna. Detta återspeglas i en försämrad prognos, 4,0 Mkr. Skånetvätt, underskottet är främst kopplat till att rationaliseringen efter utbyggnaden blev ett halvår försenad och att hyresmodellen innebär en ökning av lokalkostnaden jämfört med ursprungskalkylen. Prognosförsämring 5,1 Mkr. Skånetransport, det är framförallt personalkostnaderna som svarar för budgetdifferensen, som totalt uppgår till -7,6 Mkr. Av Skånetransports fakturering framgår, sett i förhållande till budget, att kunderna efterfrågar allt fler tjänster, vilket

9 har lett till att prognosen har förbättrats med 1,5 Mkr sett i förhållande till föregående månads prognos. Division GSF: GSF uppvisar totalt sett en prognos på 5,7 Mkr vilket är 6,8 Mkr lägre än budget. Detta är en förbättring jämfört med föregående månad på 1,7 Mkr. HR-området visar en prognos i enlighet med budget men det finns avvikelser inom området. Löneprocessen går med underskott. Implementeringsskedet bedöms fortlöpa under 2014 med hänsyn tagen till den mängd avvikelser/rättningar som i dagsläget inkommer till GSF Löneservice. I nuläget ser GSF inte heller något trendbrott i denna del. GSF har blivit beviljade centrala medel för att arbeta med åtgärder för att skapa förutsättningar för en mer säkerställd leverans på sikt, 3,5 Mkr. Detta resulterar i en förbättrad prognos, avvikelse jämfört med budget är 1,5 Mkr. Tidigare prognosunderskott på 3,5 Mkr för nytt basuppdrag på löneservice är nu beslutad att debiteras förvaltningarna. En debiteringsmodell har blivit fastställd och därmed har prognosen förbättrats på detta område. Förvaltningarna har blivit informerade om detta per den 4 april. Fakturering har skett i maj. Rekryteringscentrum visar ett prognosöverskott med 1,5 Mkr, detta kan härledas till minskade resurskostnader genom bland annat ett något förändrat arbetssätt, samtidigt som budgeterade intäkter håller rätt nivå. Vad avser den del som tillhandahåller övriga HRtjänster är det svårt att förutsäga eventuell prognosförändring då vi i dagsläget endast har uppdrag för en mindre resursandel för helåret. Ekonomiområdet, budgeterad rationaliseringseffekt beräknas inte bli effektuerat fullt ut på basprocesserna och på Kompetenscentrum Ekonomi. På Kompetenscentrum ekonomi är 30 % rationalisering redan inkluderad i årets budgetssiffror. Vi kan se problem att uppnå besparingseffekterna på grund av SkåVård. SkåVård-förändringen under första delen av 2014, i kombination med Raindanceproblem, medför att GSF Lev inte har kunnat dra ner resurser utan istället varit tvungna att tillsätta extra resurser fram till midsommar. Detta är en åtgärd för att Region Skåne ska kunna få någon effekt av SkåVård alls på grund av all extra manuell hantering av felaktiga fakturor under Kompetenscenter ekonomi har ett underskott på 200 tkr i nuläget, på grund av övergång av nya resurser, utifrån den konsoliderade redovisningsprocessen, som har en högre snittlön än budgeterat. Basprocesserna visar ett underskott i prognosen på 300 tkr. Total prognos för budgeterad rationaliseringseffekt beräknas uppgå till 500 tkr i underskott. GSF har ett uppdrag sedan starten som berör MG-koder, detta är ofinansierat i nuläget då det har bedömts vara en gränssnittsfråga som löses på sikt. Det kan nu konstateras att det är av värde om denna fråga lyfts med berörd funktionsdirektör och förvaltning. Totalt handlar det om en prognos på ca 300 tkr i underskott. Frågan är lyft till ekonomidirektören. FTG 95, GSF har tagit fram en fördjupad analys för helåret 2014 och årets tre första månader. Man kan se en positiv förändring på faktureringsavgifterna jämfört med 2013, detta har att göra med en systemförändring som gjorts i Pasis. Beslut har tagits av

10 Ekonomidirektören att alla faktureringsavgifter ska tillfalla Regionservice för att finansisera ftg 95, under året har ytterligare beslut tagits att detta endast gäller förvaltningar och inte bolagen inom regionen. FTV AB skall behålla/erhålla den faktureringsavgift som utgår på deras fakturor, innebärande en intäkt på ca 1,5 mkr. Detta påverkar GSFs resultat och prognosen blir därmed ett underskott på 1,5 mkr jämfört med budget. Övergripande poster som påverkar prognosen är kostnader från arkivet samt en utökad hyreskostnad som inte är finansierad. Arkivet beräknas kosta 300 tkr, vilket är en ny kostnad för GSF som inte är budgeterad. Utökade hyreskostnader för WTC, samt flytt till det nya Rådhuset Skåne i Kristianstad innebär en utökad hyreskostnad med 3,2 Mkr. Arbetsgivaravgifterna har höjts i år till 45,48 %. Budgeten är baserad på förra årets som var 44,13 %, detta innebär ett underskott på totalt 1 Mkr för GSF. Det bör också observeras att GSF i likhet med andra delar i Regions Skåne har problem med löneskulder. 7. Övrigt Tabell: Nyckeltal Verksamhet Ack. Utfall Ack. Utfall Bokslut Prognos Mål Nyckeltal - Fastighetsdivisionen Fastighetsskötsel (DTS+FAU) kr/kvm BRA varav drift tillsyn skötsel (DTS) varav felavhjälpande underhåll (FAU) Planerat underhåll (PU) kr/kvm BRA Energiförbrukning (MRE-mål) kwh/kvm BRA Andel projekt som avviker från projektanmälan med max 10% % 86,9 84,7 89,0 95,0 Nyckeltal - Servicedivisionen Skånetransport Andel miljödrivmedel % 44,7 42,0 42,0 44,1 44,1 Andel miljöfordon % 93,3 95,0 94,0 95,5 95,5 Skånetvätt Leveransgrad % 97,2 98,1 97,6 99,0 99,0 Kostnad per ton kr/ton , , , , ,0 Nyckeltal - Division GSF Antal lev.fakturor/använd resurs (i snitt per månad) Antal kundfakturor Antal inkomna basrekryteringsuppdrag Nyckeltal - Personal Hälsotal (andel medarbetare med 0-5 sjukdgr) 67,2 66,9 57, ,0 Nyckeltal - Ekonomi Resultat Mkr

11 Bild: Resultatuppföljning 2014 Bilaga 1: Resultatuppföljning per division Bilaga 2: Uppföljning av investeringsverksamhet Bilaga 3: Balansräkning

Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost

Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost 1 Fredrik Ljunggren 044-309 32 75 fredrik.ljunggren@skane.se MINNESANTECKNINGAR Datum 2012-10-04 Tid 4 okt 13.00-15.00 Plats Dockplatsen, Malmö Rum Ingwi Närvarande

Läs mer

Verksamhetsberättelse januari - augusti 2015

Verksamhetsberättelse januari - augusti 2015 Ekonomiavdelningen Susanne Björkman Nilsson Ekonomichef Susanne.bjorkmannilsson@skane.se Datum 2015-09-16 1 (25) Verksamhetsberättelse januari - augusti 2015 Postadress:, 205 25 Malmö Organisationsnummer:

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn 2(13) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 6 3.1 Måltidsservice... 6 4 Måluppföljning... 7 4.1 Strategiska

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte.

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte. Fastighets- och servicenämnden DAGORDNING Datum 2014-12-12 1 (7) Sammanträde i fastighets- och servicenämnden Ledamöter och ersättare i fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-12-17

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Lokalvård i Region Skåne år 2007

Lokalvård i Region Skåne år 2007 Lokalvård i Region Skåne år 2007 En jämförelse av daglig- smitt och storstädning - lokalvårdens kärnverksamhet En del i Region Skånes förnyelsearbete delprojekt 3 Projektledare: Carl-Johan Tykesson 1 Projektet:

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Förvaltningsentreprenad för delar av fastighetsförvaltningen inom. Regionservice

Förvaltningsentreprenad för delar av fastighetsförvaltningen inom. Regionservice Ledning Göran Elsmén Bitr. servicedirektör 046-15 34 28 070-512 15 74 goran.elsmen@skane.se. Datum 2010-01-20 1 (9) Fastighets- och servicenämnden Förvaltningsentreprenad för delar av fastighetsförvaltningen

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader,

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Bakgrund Landstingsstyrelsen har gett i uppdrag att en översyn av frågan om friskvård för Landstingets medarbetare genomförs.

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 1 (6) Regionstyrelsen Investeringar 2015 Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-02-13 Dnr Dnr 1100648 99190000-0030-1998-0151/360 1 (43) Regionservice årsredovisning för år 2011 Ordförandens förslag 1. godkänner årsredovisning

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet. Projektnamn: Projekt 11 - Ekonomistyrning och budgetering

Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet. Projektnamn: Projekt 11 - Ekonomistyrning och budgetering Region Skåne Koncernstab Centrum för verksamhetsplanering och analys Ingrid Bengtsson-Rijavec 044 309 33 91 Ingrid.Bengtsson-Rijavec@skane.se Direktiv 2008-03-25 Dnr Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljö och Byggnämnden Verksamheten har 2013 genomgått ett antal utmaningar där den största varit fortsatt personalomsättning med rekrytering och nyanställningar inklusive utbildning

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Skadekontots tertialrapport 2015 Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Skadekonto överlämnar

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Sammanfattning Grundskoleförvaltningen har upprättat ett förslag till Utfallsprognos 2 2014.

Sammanfattning Grundskoleförvaltningen har upprättat ett förslag till Utfallsprognos 2 2014. SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (1) Datum 2014-11-14 Kimmo Räihä Senior controller kimmo.raiha@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos 2 2014 GRF-2014-11536 Sammanfattning Grundskoleförvaltningen

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (2) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 28 tember 211 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:3-16:22 Sekreterare

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Effektivisering av administrationen Granskningsrapport

Effektivisering av administrationen Granskningsrapport Effektivisering av administrationen Granskningsrapport December 2012 Björn Jansson Evald Nalin Lars Niklasson 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och impulser till förbättringar... 3 1.1 Sammanfattande

Läs mer

Årsrapport Service 2014

Årsrapport Service 2014 1(9) Årsrapport Service 2014 Resultatutveckling Årets resultat är -0,3 mkr, vilket motsvarar både divisionens budget och tidigare lämnade prognoser. I resultatet ingår kostnader för ett antal landstingsuppdrag

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Månadsrapport maj (mall från RH riktlinjer för uppföljning)

Månadsrapport maj (mall från RH riktlinjer för uppföljning) 01054 Datum -06-09 01054 Månadsrapport maj (mall från RH riktlinjer för uppföljning) MÅNADSRAPPORT MAJ Nämnd: DN ADH (Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik) Period: Jan-Maj Kort sammanfattning Resultatet

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan Revisionsrapport* Granskning av verksamheten i Lönesamverkan HUL 18 februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...3 2 Sammanfattning av den

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

HANDLINGSPLAN - Öppna jämförelser, 2013

HANDLINGSPLAN - Öppna jämförelser, 2013 Inledning Varje division i Skånevård Kryh har utarbetat ett måldokument med en tillhörande aktivitetsplan. I aktivitetsplanerna beskrivs bland annat åtgärder för att nå målen och vem som är ansvarig. Samtliga

Läs mer

Folktandvården Västmanland AB 2014-09-15 Till Landstingsfullmäktige Tertialrapport 2 år 2014 Folktandvården Västmanland AB:s tertialrapport 2 för år 2014 bifogas. Investeringsberedskap år 2015-2017 Folktandvården

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 1 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Ömsesidiga åtaganden... 3 2.1 GSFs åtaganden... 3 2.2 Kundens åtaganden... 3 3 Generella tjänstebeskrivningar... 5 4

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04 IT -chef 05-07-26 1(5) Landstingsstyrelsen Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04 Kundperspektivet Landstingets IT-Service, LIS, har två övergripande uppdrag: Ansvara för drift, förvaltning och

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning 2010. Sammanfattning. Lantmäteriet 801 82 Gävle 2011-01-20 32-2010-0663. Datum Dnr

Revisionsrapport. Löpande granskning 2010. Sammanfattning. Lantmäteriet 801 82 Gävle 2011-01-20 32-2010-0663. Datum Dnr Revisionsrapport Lantmäteriet 801 82 Gävle Datum Dnr 2011-01-20 32-2010-0663 Löpande granskning 2010 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Lantmäteriet bland annat granskat I-divisionens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28.

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28. 1 (5) Kvalitetspolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte den 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Kvalitet 3 2 En god och säker vård 3 2.1 Ledstjärnor för kvalitet och utveckling... 3 3

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Månadsrapport Hallands sjukhus januari 2014

Månadsrapport Hallands sjukhus januari 2014 MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2014-02-10 vers 2 Kontaktperson Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se Månadsrapport Hallands sjukhus januari 2014 Sammanfattning Verksamhet Tillgänglighet Beläggningen på

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen

Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen Mattias Johansson Auktoriserad revisor och Certifierad kommunal revisor Trelleborgs Kommun April 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer