Sammanfattning 63, Regionservice

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning 63, Regionservice"

Transkript

1 Sammanfattning 63, Regionservice 1. Sammanfattande inledning Regionservice tog över bårhusverksamheten från 1 januari. Verksamheten finansieras genom ett anslag från Regionstyrelsen och konsolidering med övrig verksamhet (inom affärsområde Skånetransport) pågår. Nya servicedirektören Helena Ohlsson började sin anställning den 1 februari. Ny stabschef på fastighetsdivisionen tillträdde den 1 februari och ny chef för Skåneteknik den 1 mars. Under mars började även ny chef för affärsområde Facility Services inom servicedivisionen. En omorganisation genomfördes på fastighetsdivision vad gäller Fastighetsutveckling och lokalplanering samt inom fastighetsområde Malmö/Lund. Den innebär att tio lokalplanerare fördes över till fastighetsområdena och fastighetsområde Malmö/Lund delas i två. Utvecklingsprojekten i Malmö/Lund/Helsingborg är i uppstartsfas och organisationen tillsammans med SFU (Strategisk Fastighetsutveckling inom Koncernstab ekonomistyrning) ska vara klar 17/9. Rekrytering pågår av totalt projektledare och lokalplanerare. Under maj månad påbörjade servicedirektören en dialog med kunderna om ett nytt sätt att leverera våra tjänster i form av ett baspaket som innehåller bastjänster, tilläggs- och avropstjänster. Arbetet med att beskriva paketen är igång och avsikten är att sätta igång från årsskiftet. Fram till dess måste nya prismodeller utveckas och anpassas till paketen. Regionservice organisation kommer att anpassas till det nya sättet att leverera tjänsterna och vara en professionell leverantör av FM-tjänster. Planering av en omorganisation pågår och servicedirektören håller på att genomföra dialogmöten med medarbetarna. Regionserviceutbildning för alla medarbetare kommer genomföras under I en serviceorganisation är det viktigt att alla medarbetare förstår vårt uppdrag och hur vi skall leverera våra servicetjänster. Ventilationssystemet på operationsavdelningen och sterilcentralen på Trelleborgs sjukhus har visat sig ha för låg kapacitet för att vid långvariga och höga utomhustemperaturer hålla nere såväl temperatur som luftfuktighet. Detta bidrog till störningar i operationsverksamheten i Trelleborg under juli och operationer fick ställas in samt flyttas till Malmö under några veckor. Åtgärdspaket är framtaget och kommer att genomföras under jul- och nyårshelgerna Översvämningar på grund av ovädret i Malmö den 31 augusti har inneburit stora störningar i sjukvårdens verksamhet och stora skador inom sjukhusområdet i Malmö.

2 2. Kund/ Patient Regionservice har i bokslutet per augusti fakturerat nästan samtliga tjänster. Ej fakturerade leveranser är uppbokade enligt faktiskt utfall. Internfaktureringen har inte fungerat tillfredsställande under året på grund av ökade krav som en konsekvens av följande orsaker: Omorganisation till SkåVård 2.0 Övergång till styckedebitering inom servicetjänsterna (från kompendier) Systemförändringar och systemutveckling För att uppnå ökad kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet inom faktureringsprocessen genomförde Regionservice en genomlysning av den befintliga faktureringen med hjälp av en extern konsult med fokus på kortsiktiga åtgärder. Intervjuer genomfördes med kunder, koncernledning och Regionservice egen personal för att identifiera problemställningar och lösningsåtgärder. Vid en workshop med kunder och koncernledning som Regionservice bjöd in till beskrevs vilka åtgärder avseende faktureringen som vidtagits, hur den framtida utvecklingen av tjänsteleveransen kommer att se ut och kundens önskemål om dialog vid utvecklingsarbetet diskuterades. Kortsiktiga åtgärder för att förbättra faktureringen under 2014 är: Fortsatt systemutveckling Säkerställa korrekta fakturareferenser Tidigare brytning för fakturering Kvalitetssäkrade och tillgängliga fakturaunderlag 3. Verksamhet Regionservice måluppföljning - Augusti 2014 Målet ej påbörjat Målet klart Målet enligt plan Målet riskerar att ej nås eller delvis uppnått, bör kommenteras Målet kan ej nås, skall kommenteras Målet ej relevant, skall kommenteras Målnr Målbeskrivning Träffa större avtalspartner för avtalsuppföljning Status Kommentar Följer plan. Inom servicedivisionen har avtalsuppföljning genomförts med flera parter

3 1.1.2 Andelen kunder som anser sig fått ett bra bemötande av vår personal ska öka Genomföra skyltprogram Yttre skyltning enligt plan Andelen kunder, främst vårdpersonal som upplever Regionservice som ett stöd och en avlastning har ökat Verksamhetsperspektivet Arbeta med riskminimering gällande: Patientsäkerhet Driftsäkerhet Arbetsmiljö Miljö Leveranssäkerhet Redovisa förbättrad processprestanda inklusive produktivitet för respektive delprocess Minska mängden CO2-utsläpp i produktionen samt minska miljöpåverkan Patienten upplever att måltiden har blivit bättre Medarbetarperspektivet Varje anställd ska veta syftet med sina arbetsuppgifter och hur de bidrar till Regionservice och Region Skånes måluppfyllelse och visioner Regionservice bidrar till tydliga karriärvägar och utvecklingsmöjligheter Regionservice ska vara en hälsofrämjande arbetsplats som arbetar systematiskt med att minimera ohälsa genom att sätta fokus och kraft på det som främjar hälsa och friskhet Måltal 3.3 uppnått. Följer plan. > 20 % av skyltningen kommer vara genomförd dec 2014 Antalet uppdrag ökar Arbete pågår. Piloter ska genomföras under september. Följs upp via projektplan: ISO och kontinuitet. Arbete pågår med att ta fram nyckeltal, kommer att utvecklas i arbetet med Baspaket Miljöcertifiering klar för hela Regionservice. Följer plan. Upphandling av aktuella patientmåltider pågår men implementeringen vid de berörda sjukhusområdena kommer ej att ske förrän under För egna kök finns förbättringsförslag Ett chefsutvecklingsprogram har genomförts för enhetschefer och pågår för chefer som leder chefer. Syftet är bl.a. säkra medarbetarnas arbetsuppgifter Implementering av kompetensförsörjningsplan påbörjad. Riktade insatser för att minimera sjukfrånvaro bl.a. projektet En hälsosam serviceorganisation, Hälsoinspiratörer och utbildning av chefer.

4 Ekonomiperspektivet Uppnå resultatbudget Helårsbudget 10 Mkr Helårsprognos -5 Mkr Budget augusti 47 Mkr Resultat augusti 56 Mkr Bättre prognoskvalitet i resultatarbetet Prognoskvalitet förbättrad mot föregående år. Fakturering fungerar bättre jmf med första halvåret Samtliga mål avseende målrelaterad ersättning bedöms att uppfyllas under 2014 vilket medför att ingen ekonomisk reglering kommer att ske per augusti. 4. Produktion 5. Medarbetare Personalresurser Antal anställda inom Regionservice för jan aug 2014 uppgår till 1630 vilket är en minskning med 4 anställda från samma tid i fjol. Antal resurser (årsarbetare) inom Regionservice för jan jul 2014 uppgår till 1 761,2. Antal resurser för timanställda ligger fortfarande högt med 132,5 resurser. Orsaken är fortfarande ersättning vid frånvaro och semestervikarier. Sjukfrånvaro Antalet sjukdagar per anställd för 2013 uppgick till 23,1 dagar. Målet för 2013 var 17 dagar. Antalet sjukdagar per anställd för 2014 är för jan-juli 14,43 dagar, jämfört med 12,40 för samma period under Målet för 2014 är 21 sjukdagar/anställd/år. Sjukfrånvaro för jan-juli månad ligger på 120,1 resurser (årsarbetare). Vad gör Regionservice åt utvecklingen? Riktad insats En hälsosam serviceorganisation. Regionservice påbörjade under hösten 2013 ett arbete som fortsatt under Arbetet består bland annat i en insats riktad till chefer och medarbetare inom enheter som har hög sjukfrånvaro och ett stort antal tidsbegränsade anställningar. Insatsen syftar till att finna orsaker till frånvaron samt att minska sjukfrånvaron (och därmed ökat antal tidsbegränsade anställningar).

5 Insatser för minskad sjukfrånvaro: Till samtliga rehabiliteringsärenden ska knytas aktiviteter så att ansvarig chef och berörd medarbetare tillsammans kan finna lösningar på sjukfrånvaron. Insatser för minskat antal tidsbegränsade anställningar: Ett arbete, vilket syftar till att utveckla bemanningsområdet genom att i högre grad bemanna enheter över AO gränser med tillsvidareanställda, har påbörjats. Arbetet kommer att resultera i ett nytt affärsområde som har till uppgift att underlätta för chefer som behöver bemanna av olika orsaker. Det nya affärsområdet kommer även utbilda medarbetare till våra olika servicetjänster, så kallad multiskilling. Vi beräknar kunna börja denna tjänst from 1 jan Övriga aktiviteter: Regionservice har startat upp ett projekt med Hälsoinspiratörer vars huvuduppgift är att inspirera medarbetare att må bra och förbättra sin hälsa. Under hösten 2013 och våren 2014 har 38 hälsoinspiratörer utsetts vilka genomgått en utbildning kring hur man kan arbeta med hälsoarbetet på sina respektive arbetsplatser. Chefen bär fortfarande ansvaret för arbetet för ett bra arbetsklimat och arbetsmiljö men hälsoinspiratören kan vara en partner i att komma med idéer och förslag för hur arbetet kan bedrivas. Hälsoinspiratörerna arbetar också tillsammans i nätverk med att finna bra och anpassade idéer som förbättrar Regionservice hälsa. Regionserviceutbildning Regionserviceutbildning för alla medarbetare kommer genomföras under I en serviceorganisation är det viktigt att förstå vårt uppdrag och hur vi skall leverera våra servicetjänster. Förberedelsearbetet har påbörjats och kommer pågå under hösten. Innehållet i utbildningen kommer bland annat vara: Regionservice roll i Region Skåne, hur vi levererar tjänster i en serviceorganisation, kunskap om vår kund vården, hur vi kommunicerar med kunden. Utbildningen kommer innehålla en teoretisk del och en mer aktivt del. 6. Ekonomi Resultatet per siste augusti uppgår till 56,1 Mkr jämfört med periodiserad budget 47,4 Mkr och föregående års utfall för samma period 91,8 Mkr. Årsprognosen uppgår till -4,8 Mkr jämfört med helårsbudget 10 Mkr. Division Utfall januari augusti 2014 Budget januari augusti 2014 Avvikelse Budget helår Prognos helår Avvikelse Prog/Budg Fastighetsdivisionen Servicedivision Division GSF *) Huvudkontoret Totalt regionservice *) inklusive FTG 95

6 Utfall per siste augusti Fastighetsdivisionen: Ackumulerat utfall per augusti är 54 Mkr, vilket är 18,8 Mkr bättre än budget och 51 Mkr lägre än utfallet föregående år. Största avvikelserna beror på följande: Hyresintäkter i ägda lokaler är 6,7 Mkr lägre än budget. 2,5 Mkr förklaras av lägre hyresintäkter på grund av tidigare försäljning av Skånehuset än budgeterat. Därutöver förklaras en stor del av avvikelsen främst av hyresmodellens koefficient för ålder. Engångsintäkt från Kraftringen på 4,3 Mkr som inte var med i budgeten. Lägre personalkostnader beroende på vakanta tjänster, 6,0 Mkr. Intäkterna för debiterad tid i projekt är 4,6 Mkr lägre än budget. Avvikelsen kan delvis bero på personalvakanser i början av året samt en låg debitering av tid under semestermånaderna. Budgeten är periodiserad i 12-delar över året. Kostnaderna för media är 16,7 Mkr lägre än budget, vilket förklaras av den milda vintern, ett lägre elpris, lägre förbrukning av media på Psykiatrihuset i Lund samt lägre förbrukning av fjärrvärme på CSK i Kristianstad. Utfallet för mediaintäkterna är 4,5 Mkr lägre än budget. Utfallet för Fastighetsdrift är 12,5 Mkr lägre än budget, vilket främst beror på lägre kostnader för DTS (drift tillsyn och skötsel) inklusive snö- och halkbekämpning än budgeterat. Utfall för planerat underhåll är 81,7 Mkr, vilket är 9,1 Mkr högre än budget och drygt 30 Mkr högre än föregående år. Det innebär att vi ser effekt av vårt förändrade arbetssätt. Försäkringar och övriga fastighetskostnader är 6,2 Mkr högre än budget. Kostnader för skador på by 11 i Lund ingår med 3,4 Mkr. Vi har även återfört nedskrivningar från 2012 med motsvarande belopp (resultatpåverkan= 0). Utvecklingskostnader för IT-system är 1,7 Mkr lägre än budget. Kapitalkostnaderna är 14,1 Mkr lägre än budget, vilket främst förklaras av senareläggning av projektavslut i investeringsprojekt. Resultatet för Externa förvaltning är -15,5 Mkr, vilket är 5,7 Mkr lägre än budget. Intäkterna ökar med 13 Mkr men samtidigt ökar kostnaderna med 18,7 Mkr. Reavinst vid försäljningen av Skånehuset påverkar inte resultatet för Fastighetsdivisionen. Vi har i utfallet både en intäkt och kostnad på 49,8 Mkr. Skånetekniks resultat är 0,7 Mkr, vilket 2,2 Mkr lägre än budget. Servicedivisionen: Den samlade verksamheten inom servicedivisionen redovisar per augusti ett underskott i förhållande till budget med 8,8 Mkr, vilket är en klar förbättring jämfört med föregående månadsbokslut. Detta kan förklaras med lägre personalkostnader under sommaren samt att intäkter avseende arbetsplatspaket har kvalitetssäkrats och bokats upp. Utifrån överenskommelser vid de taktiska kundmötena, med företrädesvis vårdförvaltningarna, har omfattningen på tillhandahållandet av leveranser ökat. I månadsbokslutet märks detta ökade tillhandahållande på så vis att både intäkter och kostnader redovisar värden som överstiger budget,

7 Intäkterna efter tertial II överstiger budget med 31,9 Mkr Kostnaderna efter tertial II överstiger budget med 40,7 Mkr Vad gäller kostnaderna som i än högre omfattning än intäkterna överstiger budget är det framförallt personalkostnaderna (-16,9 Mkr i förhållande till budget) som utmärker sig. I tertial II-bokslutet kan konstateras att både de avtalsmässiga lönejusteringarna och de mindre personalintensiva sommarmånaderna är inkluderad i detta bokslut. Handlingsplan. Följande områden har identifierats för att nå en budget i balans. Personalkostnaderna som svarar för större delen av uppkommen negativ differens, sett i förhållande till budget, här har förslag till handlingsplan tagits fram som fokuserar bemanningen. Framarbetat förslag bygger på - att i ny FM-organisation skapa en särskild en särskild servicepool vars huvuduppgift blir att effektivisera rutinerna vad gäller den extra bemanning som divisionen är beroende av för att klara vårdens leveranskrav rätt tjänst, i rätt tid, vid rätt enhet. - att översyn av befintliga scheman ska ske i syfte att ytterligare effektivisera bemanningen utan att för den skull skapa brister i leveransen Fortsatt arbete vad gäller att få struktur på leveranserna i form av, bas-, tilläggs- och avropstjänster i syfte att skapa klarhet kring fakturering av respektive tjänster. Division GSF: GSF har ett resultat efter augusti på 4,4 Mkr, avvikelsen mot budgeten är -3,9 Mkr. Intäkterna visar ett resultat på 54 tkr jämfört med budget. Personalkostnaderna har ett underskott på 1,6 Mkr, vilket kan härledas till löneservice. Helårsprognos 2014 Servicedirektören fick i april i uppdrag av Fastighets- och servicenämnden att upprätta en handlingsplan för att nå en ekonomi i balans och att redovisa åtgärder för att höja kvaliteten på prognos och uppföljning mot budget. Nämnden informerades om åtgärderna i maj och slutredovisning sker på FSN sammanträde den 18 september. Fastighetsdivisionen: Årsprognosen är -4,2 Mkr, vilket är 2,8 Mkr bättre än budget och 3,6 Mkr lägre än föregående prognos. Prognosförbättringen jämfört med budget är främst kopplat till följande: Jämfört med budget är prognosen för hyresintäkter i ägda fastigheter 11,8 Mkr lägre än budget: - I hyresmodellen ingår koefficienten för funktionalitet som sätts utifrån byggnadens ålder. En yngre byggnad antas ha ett större värde än en äldre byggnad. Värdet sjunker över åren och når ett slutligt värde efter 25 år. I budget 2013 missades att ta hänsyn till att byggnaderna blir äldre, vilket har medfört att vi har budgeterat för höga hyresintäkter för ett antal byggnader. I Malmö minskar hyresintäkterna med 6 Mkr och i Ystad 2,3 Mkr till följd av detta. - Skånehuset övertogs av Kristianstad Kommun den 10 mars. I budget räknade vi med Skånehuset som ägd fastighet till och med april, minskad hyresintäkt 2,5 Mkr. Vi

8 räknar med 1,7 Mkr lägre hyresintäkter på grund av den planerade rivningen av Röntgen i Malmö. Engångsintäkt från Kraftringen, då de har köpt ledningsrätter på Sjukhusområdet i Lund för 4,3 Mkr. Prognosen för mediakostnaderna är 12,8 Mkr lägre än budget, vilket främst beror på den milda vintern och ett lägre elpris samt lägre energiförbrukning än budgeterat för Psykiatrihuset i Lund och CSK i Kristianstad. Lägre mediakostnader för Fastighetsdivisionen innebär även lägre kostnader för hyresgästerna. Prognosen för mediaintäkterna beräknas bli 6,8 Mkr lägre än budget. Då utfallet tom augusti för fastighetsdrift är lägre än budget beräknar vi att kostnaderna blir 7,2 Mkr lägre än budget för helåret. Vi räknar med 4 Mkr i högre kostnader för planerat underhåll jämfört med budget. Försäkringar och övriga fastighetskostnader beräknas bli 5,2 Mkr högre än budget. Vi räknar med 3 Mkr i högre kostnader för skador på grund av översvämningar i Malmö. Fastighetsdivisionen har högre kostnader för bevakning jämfört med budget på grund av ny prismodell samt bevakning av gemensamma, tomma och tekniska lokaler. Fastighetsdivisionens kostnad är 5,3 Mkr vilket motsvarar ca 15 kr/kvm BRA Lägre kapitalkostnader förbättrar prognosen med 11,3 Mkr. Förutom Skånehuset minskar kapitalkostnaderna på grund av senareläggning av projektavslut för bland annat Tvätten i Kristianstad. Det har även tillkommit kapitalkostnader för Onkologen och Landsdomaren i Lund. Prognosen för Extern förvaltning är -22,4 Mkr vilket är 5,6 Mkr lägre än budget och 5 Mkr lägre än prognosen i juni. Externa förvaltaransvaret har ökat prognosen för hyresintäkter med 13,7 Mkr tack vare tilläggskontakt mot externa hyresgäster, SUS och Folktandvården. Prognosen för hyreskostnader ökar samtidigt med 14,8 Mkr och mediakostnaderna ökar med 3 Mkr. Därutöver har det tillkommit kostnader för avfallshantering med 1,1 Mkr. Skåneteknik prognos är i linje med budget. Servicedivisionen: Prognos för helåret 2014 har beräknats till -7,3 Mkr, vilket avviker med -11,8 Mkr jämfört med budget och är en något bättre prognos, + 2,1 Mkr, än vad som redovisades förra månaden. Till allra största del är det Staben samt Affärsområdet Skånetransport som svarar för prognosförbättringen. Prognosavvikelsen jämfört med budget beror huvudsakligen på följande: Parkeringsverksamheten +0,3 Mkr Lokalvård och arbetsplatspaket + 4,6 Mkr Måltider, verksamheterna patientmåltider i egen regi, personalrestauranger samt konferensverksamhet visar negativt resultat jämfört med budget, vilket framförallt är kopplat till personalkostnaderna. Detta återspeglas i en försämrad prognos, 4,0 Mkr. Skånetvätt, underskottet är främst kopplat till att rationaliseringen efter utbyggnaden blev ett halvår försenad och att hyresmodellen innebär en ökning av lokalkostnaden jämfört med ursprungskalkylen. Prognosförsämring 5,1 Mkr. Skånetransport, det är framförallt personalkostnaderna som svarar för budgetdifferensen, som totalt uppgår till -7,6 Mkr. Av Skånetransports fakturering framgår, sett i förhållande till budget, att kunderna efterfrågar allt fler tjänster, vilket

9 har lett till att prognosen har förbättrats med 1,5 Mkr sett i förhållande till föregående månads prognos. Division GSF: GSF uppvisar totalt sett en prognos på 5,7 Mkr vilket är 6,8 Mkr lägre än budget. Detta är en förbättring jämfört med föregående månad på 1,7 Mkr. HR-området visar en prognos i enlighet med budget men det finns avvikelser inom området. Löneprocessen går med underskott. Implementeringsskedet bedöms fortlöpa under 2014 med hänsyn tagen till den mängd avvikelser/rättningar som i dagsläget inkommer till GSF Löneservice. I nuläget ser GSF inte heller något trendbrott i denna del. GSF har blivit beviljade centrala medel för att arbeta med åtgärder för att skapa förutsättningar för en mer säkerställd leverans på sikt, 3,5 Mkr. Detta resulterar i en förbättrad prognos, avvikelse jämfört med budget är 1,5 Mkr. Tidigare prognosunderskott på 3,5 Mkr för nytt basuppdrag på löneservice är nu beslutad att debiteras förvaltningarna. En debiteringsmodell har blivit fastställd och därmed har prognosen förbättrats på detta område. Förvaltningarna har blivit informerade om detta per den 4 april. Fakturering har skett i maj. Rekryteringscentrum visar ett prognosöverskott med 1,5 Mkr, detta kan härledas till minskade resurskostnader genom bland annat ett något förändrat arbetssätt, samtidigt som budgeterade intäkter håller rätt nivå. Vad avser den del som tillhandahåller övriga HRtjänster är det svårt att förutsäga eventuell prognosförändring då vi i dagsläget endast har uppdrag för en mindre resursandel för helåret. Ekonomiområdet, budgeterad rationaliseringseffekt beräknas inte bli effektuerat fullt ut på basprocesserna och på Kompetenscentrum Ekonomi. På Kompetenscentrum ekonomi är 30 % rationalisering redan inkluderad i årets budgetssiffror. Vi kan se problem att uppnå besparingseffekterna på grund av SkåVård. SkåVård-förändringen under första delen av 2014, i kombination med Raindanceproblem, medför att GSF Lev inte har kunnat dra ner resurser utan istället varit tvungna att tillsätta extra resurser fram till midsommar. Detta är en åtgärd för att Region Skåne ska kunna få någon effekt av SkåVård alls på grund av all extra manuell hantering av felaktiga fakturor under Kompetenscenter ekonomi har ett underskott på 200 tkr i nuläget, på grund av övergång av nya resurser, utifrån den konsoliderade redovisningsprocessen, som har en högre snittlön än budgeterat. Basprocesserna visar ett underskott i prognosen på 300 tkr. Total prognos för budgeterad rationaliseringseffekt beräknas uppgå till 500 tkr i underskott. GSF har ett uppdrag sedan starten som berör MG-koder, detta är ofinansierat i nuläget då det har bedömts vara en gränssnittsfråga som löses på sikt. Det kan nu konstateras att det är av värde om denna fråga lyfts med berörd funktionsdirektör och förvaltning. Totalt handlar det om en prognos på ca 300 tkr i underskott. Frågan är lyft till ekonomidirektören. FTG 95, GSF har tagit fram en fördjupad analys för helåret 2014 och årets tre första månader. Man kan se en positiv förändring på faktureringsavgifterna jämfört med 2013, detta har att göra med en systemförändring som gjorts i Pasis. Beslut har tagits av

10 Ekonomidirektören att alla faktureringsavgifter ska tillfalla Regionservice för att finansisera ftg 95, under året har ytterligare beslut tagits att detta endast gäller förvaltningar och inte bolagen inom regionen. FTV AB skall behålla/erhålla den faktureringsavgift som utgår på deras fakturor, innebärande en intäkt på ca 1,5 mkr. Detta påverkar GSFs resultat och prognosen blir därmed ett underskott på 1,5 mkr jämfört med budget. Övergripande poster som påverkar prognosen är kostnader från arkivet samt en utökad hyreskostnad som inte är finansierad. Arkivet beräknas kosta 300 tkr, vilket är en ny kostnad för GSF som inte är budgeterad. Utökade hyreskostnader för WTC, samt flytt till det nya Rådhuset Skåne i Kristianstad innebär en utökad hyreskostnad med 3,2 Mkr. Arbetsgivaravgifterna har höjts i år till 45,48 %. Budgeten är baserad på förra årets som var 44,13 %, detta innebär ett underskott på totalt 1 Mkr för GSF. Det bör också observeras att GSF i likhet med andra delar i Regions Skåne har problem med löneskulder. 7. Övrigt Tabell: Nyckeltal Verksamhet Ack. Utfall Ack. Utfall Bokslut Prognos Mål Nyckeltal - Fastighetsdivisionen Fastighetsskötsel (DTS+FAU) kr/kvm BRA varav drift tillsyn skötsel (DTS) varav felavhjälpande underhåll (FAU) Planerat underhåll (PU) kr/kvm BRA Energiförbrukning (MRE-mål) kwh/kvm BRA Andel projekt som avviker från projektanmälan med max 10% % 86,9 84,7 89,0 95,0 Nyckeltal - Servicedivisionen Skånetransport Andel miljödrivmedel % 44,7 42,0 42,0 44,1 44,1 Andel miljöfordon % 93,3 95,0 94,0 95,5 95,5 Skånetvätt Leveransgrad % 97,2 98,1 97,6 99,0 99,0 Kostnad per ton kr/ton , , , , ,0 Nyckeltal - Division GSF Antal lev.fakturor/använd resurs (i snitt per månad) Antal kundfakturor Antal inkomna basrekryteringsuppdrag Nyckeltal - Personal Hälsotal (andel medarbetare med 0-5 sjukdgr) 67,2 66,9 57, ,0 Nyckeltal - Ekonomi Resultat Mkr

11 Bild: Resultatuppföljning 2014 Bilaga 1: Resultatuppföljning per division Bilaga 2: Uppföljning av investeringsverksamhet Bilaga 3: Balansräkning

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Diarienummer: Delårsrapport 2. Vita Huset AB Delår 2 2014. Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

Diarienummer: Delårsrapport 2. Vita Huset AB Delår 2 2014. Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Diarienummer: Delårsrapport 2 Vita Huset AB Delår 2 2014 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 2(17) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55)

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55) Sida 1(55) Årsredovisning 2013 NU-sjukvården 1. Sammanfattning och slutsats NU-sjukvården arbetar utifrån begreppet God Vård, d v s säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik och effektiv vård samt

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid

Läs mer

Färgelanda kommun. delårsrapport

Färgelanda kommun. delårsrapport Färgelanda kommun delårsrapport 2006 Innehållsförteckning Redovisning av kommunen och kommunkoncernen Kommentarer delårsbokslut.......................... 1 Kommunfullmäktige................................

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)

Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Kommunstyrelsen -10-01 286 Kommunfullmäktige -11-13 252 1 (73) Delårsrapport -08-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 3 1.1 Väsentliga händelser 3

Läs mer

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING... 3 1.2 BALANSRÄKNING... 6 2. RESULTAT PER SEKTOR... 7 2.1 TILLVÄXTENHETEN...

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

Bilaga 39b Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 40c Bilaga 40c

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer