Sammanfattning 63, Regionservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning 63, Regionservice"

Transkript

1 Sammanfattning 63, Regionservice 1. Sammanfattande inledning Regionservice tog över bårhusverksamheten från 1 januari. Verksamheten finansieras genom ett anslag från Regionstyrelsen och konsolidering med övrig verksamhet (inom affärsområde Skånetransport) pågår. Nya servicedirektören Helena Ohlsson började sin anställning den 1 februari. Ny stabschef på fastighetsdivisionen tillträdde den 1 februari och ny chef för Skåneteknik den 1 mars. Under mars började även ny chef för affärsområde Facility Services inom servicedivisionen. En omorganisation genomfördes på fastighetsdivision vad gäller Fastighetsutveckling och lokalplanering samt inom fastighetsområde Malmö/Lund. Den innebär att tio lokalplanerare fördes över till fastighetsområdena och fastighetsområde Malmö/Lund delas i två. Utvecklingsprojekten i Malmö/Lund/Helsingborg är i uppstartsfas och organisationen tillsammans med SFU (Strategisk Fastighetsutveckling inom Koncernstab ekonomistyrning) ska vara klar 17/9. Rekrytering pågår av totalt projektledare och lokalplanerare. Under maj månad påbörjade servicedirektören en dialog med kunderna om ett nytt sätt att leverera våra tjänster i form av ett baspaket som innehåller bastjänster, tilläggs- och avropstjänster. Arbetet med att beskriva paketen är igång och avsikten är att sätta igång från årsskiftet. Fram till dess måste nya prismodeller utveckas och anpassas till paketen. Regionservice organisation kommer att anpassas till det nya sättet att leverera tjänsterna och vara en professionell leverantör av FM-tjänster. Planering av en omorganisation pågår och servicedirektören håller på att genomföra dialogmöten med medarbetarna. Regionserviceutbildning för alla medarbetare kommer genomföras under I en serviceorganisation är det viktigt att alla medarbetare förstår vårt uppdrag och hur vi skall leverera våra servicetjänster. Ventilationssystemet på operationsavdelningen och sterilcentralen på Trelleborgs sjukhus har visat sig ha för låg kapacitet för att vid långvariga och höga utomhustemperaturer hålla nere såväl temperatur som luftfuktighet. Detta bidrog till störningar i operationsverksamheten i Trelleborg under juli och operationer fick ställas in samt flyttas till Malmö under några veckor. Åtgärdspaket är framtaget och kommer att genomföras under jul- och nyårshelgerna Översvämningar på grund av ovädret i Malmö den 31 augusti har inneburit stora störningar i sjukvårdens verksamhet och stora skador inom sjukhusområdet i Malmö.

2 2. Kund/ Patient Regionservice har i bokslutet per augusti fakturerat nästan samtliga tjänster. Ej fakturerade leveranser är uppbokade enligt faktiskt utfall. Internfaktureringen har inte fungerat tillfredsställande under året på grund av ökade krav som en konsekvens av följande orsaker: Omorganisation till SkåVård 2.0 Övergång till styckedebitering inom servicetjänsterna (från kompendier) Systemförändringar och systemutveckling För att uppnå ökad kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet inom faktureringsprocessen genomförde Regionservice en genomlysning av den befintliga faktureringen med hjälp av en extern konsult med fokus på kortsiktiga åtgärder. Intervjuer genomfördes med kunder, koncernledning och Regionservice egen personal för att identifiera problemställningar och lösningsåtgärder. Vid en workshop med kunder och koncernledning som Regionservice bjöd in till beskrevs vilka åtgärder avseende faktureringen som vidtagits, hur den framtida utvecklingen av tjänsteleveransen kommer att se ut och kundens önskemål om dialog vid utvecklingsarbetet diskuterades. Kortsiktiga åtgärder för att förbättra faktureringen under 2014 är: Fortsatt systemutveckling Säkerställa korrekta fakturareferenser Tidigare brytning för fakturering Kvalitetssäkrade och tillgängliga fakturaunderlag 3. Verksamhet Regionservice måluppföljning - Augusti 2014 Målet ej påbörjat Målet klart Målet enligt plan Målet riskerar att ej nås eller delvis uppnått, bör kommenteras Målet kan ej nås, skall kommenteras Målet ej relevant, skall kommenteras Målnr Målbeskrivning Träffa större avtalspartner för avtalsuppföljning Status Kommentar Följer plan. Inom servicedivisionen har avtalsuppföljning genomförts med flera parter

3 1.1.2 Andelen kunder som anser sig fått ett bra bemötande av vår personal ska öka Genomföra skyltprogram Yttre skyltning enligt plan Andelen kunder, främst vårdpersonal som upplever Regionservice som ett stöd och en avlastning har ökat Verksamhetsperspektivet Arbeta med riskminimering gällande: Patientsäkerhet Driftsäkerhet Arbetsmiljö Miljö Leveranssäkerhet Redovisa förbättrad processprestanda inklusive produktivitet för respektive delprocess Minska mängden CO2-utsläpp i produktionen samt minska miljöpåverkan Patienten upplever att måltiden har blivit bättre Medarbetarperspektivet Varje anställd ska veta syftet med sina arbetsuppgifter och hur de bidrar till Regionservice och Region Skånes måluppfyllelse och visioner Regionservice bidrar till tydliga karriärvägar och utvecklingsmöjligheter Regionservice ska vara en hälsofrämjande arbetsplats som arbetar systematiskt med att minimera ohälsa genom att sätta fokus och kraft på det som främjar hälsa och friskhet Måltal 3.3 uppnått. Följer plan. > 20 % av skyltningen kommer vara genomförd dec 2014 Antalet uppdrag ökar Arbete pågår. Piloter ska genomföras under september. Följs upp via projektplan: ISO och kontinuitet. Arbete pågår med att ta fram nyckeltal, kommer att utvecklas i arbetet med Baspaket Miljöcertifiering klar för hela Regionservice. Följer plan. Upphandling av aktuella patientmåltider pågår men implementeringen vid de berörda sjukhusområdena kommer ej att ske förrän under För egna kök finns förbättringsförslag Ett chefsutvecklingsprogram har genomförts för enhetschefer och pågår för chefer som leder chefer. Syftet är bl.a. säkra medarbetarnas arbetsuppgifter Implementering av kompetensförsörjningsplan påbörjad. Riktade insatser för att minimera sjukfrånvaro bl.a. projektet En hälsosam serviceorganisation, Hälsoinspiratörer och utbildning av chefer.

4 Ekonomiperspektivet Uppnå resultatbudget Helårsbudget 10 Mkr Helårsprognos -5 Mkr Budget augusti 47 Mkr Resultat augusti 56 Mkr Bättre prognoskvalitet i resultatarbetet Prognoskvalitet förbättrad mot föregående år. Fakturering fungerar bättre jmf med första halvåret Samtliga mål avseende målrelaterad ersättning bedöms att uppfyllas under 2014 vilket medför att ingen ekonomisk reglering kommer att ske per augusti. 4. Produktion 5. Medarbetare Personalresurser Antal anställda inom Regionservice för jan aug 2014 uppgår till 1630 vilket är en minskning med 4 anställda från samma tid i fjol. Antal resurser (årsarbetare) inom Regionservice för jan jul 2014 uppgår till 1 761,2. Antal resurser för timanställda ligger fortfarande högt med 132,5 resurser. Orsaken är fortfarande ersättning vid frånvaro och semestervikarier. Sjukfrånvaro Antalet sjukdagar per anställd för 2013 uppgick till 23,1 dagar. Målet för 2013 var 17 dagar. Antalet sjukdagar per anställd för 2014 är för jan-juli 14,43 dagar, jämfört med 12,40 för samma period under Målet för 2014 är 21 sjukdagar/anställd/år. Sjukfrånvaro för jan-juli månad ligger på 120,1 resurser (årsarbetare). Vad gör Regionservice åt utvecklingen? Riktad insats En hälsosam serviceorganisation. Regionservice påbörjade under hösten 2013 ett arbete som fortsatt under Arbetet består bland annat i en insats riktad till chefer och medarbetare inom enheter som har hög sjukfrånvaro och ett stort antal tidsbegränsade anställningar. Insatsen syftar till att finna orsaker till frånvaron samt att minska sjukfrånvaron (och därmed ökat antal tidsbegränsade anställningar).

5 Insatser för minskad sjukfrånvaro: Till samtliga rehabiliteringsärenden ska knytas aktiviteter så att ansvarig chef och berörd medarbetare tillsammans kan finna lösningar på sjukfrånvaron. Insatser för minskat antal tidsbegränsade anställningar: Ett arbete, vilket syftar till att utveckla bemanningsområdet genom att i högre grad bemanna enheter över AO gränser med tillsvidareanställda, har påbörjats. Arbetet kommer att resultera i ett nytt affärsområde som har till uppgift att underlätta för chefer som behöver bemanna av olika orsaker. Det nya affärsområdet kommer även utbilda medarbetare till våra olika servicetjänster, så kallad multiskilling. Vi beräknar kunna börja denna tjänst from 1 jan Övriga aktiviteter: Regionservice har startat upp ett projekt med Hälsoinspiratörer vars huvuduppgift är att inspirera medarbetare att må bra och förbättra sin hälsa. Under hösten 2013 och våren 2014 har 38 hälsoinspiratörer utsetts vilka genomgått en utbildning kring hur man kan arbeta med hälsoarbetet på sina respektive arbetsplatser. Chefen bär fortfarande ansvaret för arbetet för ett bra arbetsklimat och arbetsmiljö men hälsoinspiratören kan vara en partner i att komma med idéer och förslag för hur arbetet kan bedrivas. Hälsoinspiratörerna arbetar också tillsammans i nätverk med att finna bra och anpassade idéer som förbättrar Regionservice hälsa. Regionserviceutbildning Regionserviceutbildning för alla medarbetare kommer genomföras under I en serviceorganisation är det viktigt att förstå vårt uppdrag och hur vi skall leverera våra servicetjänster. Förberedelsearbetet har påbörjats och kommer pågå under hösten. Innehållet i utbildningen kommer bland annat vara: Regionservice roll i Region Skåne, hur vi levererar tjänster i en serviceorganisation, kunskap om vår kund vården, hur vi kommunicerar med kunden. Utbildningen kommer innehålla en teoretisk del och en mer aktivt del. 6. Ekonomi Resultatet per siste augusti uppgår till 56,1 Mkr jämfört med periodiserad budget 47,4 Mkr och föregående års utfall för samma period 91,8 Mkr. Årsprognosen uppgår till -4,8 Mkr jämfört med helårsbudget 10 Mkr. Division Utfall januari augusti 2014 Budget januari augusti 2014 Avvikelse Budget helår Prognos helår Avvikelse Prog/Budg Fastighetsdivisionen Servicedivision Division GSF *) Huvudkontoret Totalt regionservice *) inklusive FTG 95

6 Utfall per siste augusti Fastighetsdivisionen: Ackumulerat utfall per augusti är 54 Mkr, vilket är 18,8 Mkr bättre än budget och 51 Mkr lägre än utfallet föregående år. Största avvikelserna beror på följande: Hyresintäkter i ägda lokaler är 6,7 Mkr lägre än budget. 2,5 Mkr förklaras av lägre hyresintäkter på grund av tidigare försäljning av Skånehuset än budgeterat. Därutöver förklaras en stor del av avvikelsen främst av hyresmodellens koefficient för ålder. Engångsintäkt från Kraftringen på 4,3 Mkr som inte var med i budgeten. Lägre personalkostnader beroende på vakanta tjänster, 6,0 Mkr. Intäkterna för debiterad tid i projekt är 4,6 Mkr lägre än budget. Avvikelsen kan delvis bero på personalvakanser i början av året samt en låg debitering av tid under semestermånaderna. Budgeten är periodiserad i 12-delar över året. Kostnaderna för media är 16,7 Mkr lägre än budget, vilket förklaras av den milda vintern, ett lägre elpris, lägre förbrukning av media på Psykiatrihuset i Lund samt lägre förbrukning av fjärrvärme på CSK i Kristianstad. Utfallet för mediaintäkterna är 4,5 Mkr lägre än budget. Utfallet för Fastighetsdrift är 12,5 Mkr lägre än budget, vilket främst beror på lägre kostnader för DTS (drift tillsyn och skötsel) inklusive snö- och halkbekämpning än budgeterat. Utfall för planerat underhåll är 81,7 Mkr, vilket är 9,1 Mkr högre än budget och drygt 30 Mkr högre än föregående år. Det innebär att vi ser effekt av vårt förändrade arbetssätt. Försäkringar och övriga fastighetskostnader är 6,2 Mkr högre än budget. Kostnader för skador på by 11 i Lund ingår med 3,4 Mkr. Vi har även återfört nedskrivningar från 2012 med motsvarande belopp (resultatpåverkan= 0). Utvecklingskostnader för IT-system är 1,7 Mkr lägre än budget. Kapitalkostnaderna är 14,1 Mkr lägre än budget, vilket främst förklaras av senareläggning av projektavslut i investeringsprojekt. Resultatet för Externa förvaltning är -15,5 Mkr, vilket är 5,7 Mkr lägre än budget. Intäkterna ökar med 13 Mkr men samtidigt ökar kostnaderna med 18,7 Mkr. Reavinst vid försäljningen av Skånehuset påverkar inte resultatet för Fastighetsdivisionen. Vi har i utfallet både en intäkt och kostnad på 49,8 Mkr. Skånetekniks resultat är 0,7 Mkr, vilket 2,2 Mkr lägre än budget. Servicedivisionen: Den samlade verksamheten inom servicedivisionen redovisar per augusti ett underskott i förhållande till budget med 8,8 Mkr, vilket är en klar förbättring jämfört med föregående månadsbokslut. Detta kan förklaras med lägre personalkostnader under sommaren samt att intäkter avseende arbetsplatspaket har kvalitetssäkrats och bokats upp. Utifrån överenskommelser vid de taktiska kundmötena, med företrädesvis vårdförvaltningarna, har omfattningen på tillhandahållandet av leveranser ökat. I månadsbokslutet märks detta ökade tillhandahållande på så vis att både intäkter och kostnader redovisar värden som överstiger budget,

7 Intäkterna efter tertial II överstiger budget med 31,9 Mkr Kostnaderna efter tertial II överstiger budget med 40,7 Mkr Vad gäller kostnaderna som i än högre omfattning än intäkterna överstiger budget är det framförallt personalkostnaderna (-16,9 Mkr i förhållande till budget) som utmärker sig. I tertial II-bokslutet kan konstateras att både de avtalsmässiga lönejusteringarna och de mindre personalintensiva sommarmånaderna är inkluderad i detta bokslut. Handlingsplan. Följande områden har identifierats för att nå en budget i balans. Personalkostnaderna som svarar för större delen av uppkommen negativ differens, sett i förhållande till budget, här har förslag till handlingsplan tagits fram som fokuserar bemanningen. Framarbetat förslag bygger på - att i ny FM-organisation skapa en särskild en särskild servicepool vars huvuduppgift blir att effektivisera rutinerna vad gäller den extra bemanning som divisionen är beroende av för att klara vårdens leveranskrav rätt tjänst, i rätt tid, vid rätt enhet. - att översyn av befintliga scheman ska ske i syfte att ytterligare effektivisera bemanningen utan att för den skull skapa brister i leveransen Fortsatt arbete vad gäller att få struktur på leveranserna i form av, bas-, tilläggs- och avropstjänster i syfte att skapa klarhet kring fakturering av respektive tjänster. Division GSF: GSF har ett resultat efter augusti på 4,4 Mkr, avvikelsen mot budgeten är -3,9 Mkr. Intäkterna visar ett resultat på 54 tkr jämfört med budget. Personalkostnaderna har ett underskott på 1,6 Mkr, vilket kan härledas till löneservice. Helårsprognos 2014 Servicedirektören fick i april i uppdrag av Fastighets- och servicenämnden att upprätta en handlingsplan för att nå en ekonomi i balans och att redovisa åtgärder för att höja kvaliteten på prognos och uppföljning mot budget. Nämnden informerades om åtgärderna i maj och slutredovisning sker på FSN sammanträde den 18 september. Fastighetsdivisionen: Årsprognosen är -4,2 Mkr, vilket är 2,8 Mkr bättre än budget och 3,6 Mkr lägre än föregående prognos. Prognosförbättringen jämfört med budget är främst kopplat till följande: Jämfört med budget är prognosen för hyresintäkter i ägda fastigheter 11,8 Mkr lägre än budget: - I hyresmodellen ingår koefficienten för funktionalitet som sätts utifrån byggnadens ålder. En yngre byggnad antas ha ett större värde än en äldre byggnad. Värdet sjunker över åren och når ett slutligt värde efter 25 år. I budget 2013 missades att ta hänsyn till att byggnaderna blir äldre, vilket har medfört att vi har budgeterat för höga hyresintäkter för ett antal byggnader. I Malmö minskar hyresintäkterna med 6 Mkr och i Ystad 2,3 Mkr till följd av detta. - Skånehuset övertogs av Kristianstad Kommun den 10 mars. I budget räknade vi med Skånehuset som ägd fastighet till och med april, minskad hyresintäkt 2,5 Mkr. Vi

8 räknar med 1,7 Mkr lägre hyresintäkter på grund av den planerade rivningen av Röntgen i Malmö. Engångsintäkt från Kraftringen, då de har köpt ledningsrätter på Sjukhusområdet i Lund för 4,3 Mkr. Prognosen för mediakostnaderna är 12,8 Mkr lägre än budget, vilket främst beror på den milda vintern och ett lägre elpris samt lägre energiförbrukning än budgeterat för Psykiatrihuset i Lund och CSK i Kristianstad. Lägre mediakostnader för Fastighetsdivisionen innebär även lägre kostnader för hyresgästerna. Prognosen för mediaintäkterna beräknas bli 6,8 Mkr lägre än budget. Då utfallet tom augusti för fastighetsdrift är lägre än budget beräknar vi att kostnaderna blir 7,2 Mkr lägre än budget för helåret. Vi räknar med 4 Mkr i högre kostnader för planerat underhåll jämfört med budget. Försäkringar och övriga fastighetskostnader beräknas bli 5,2 Mkr högre än budget. Vi räknar med 3 Mkr i högre kostnader för skador på grund av översvämningar i Malmö. Fastighetsdivisionen har högre kostnader för bevakning jämfört med budget på grund av ny prismodell samt bevakning av gemensamma, tomma och tekniska lokaler. Fastighetsdivisionens kostnad är 5,3 Mkr vilket motsvarar ca 15 kr/kvm BRA Lägre kapitalkostnader förbättrar prognosen med 11,3 Mkr. Förutom Skånehuset minskar kapitalkostnaderna på grund av senareläggning av projektavslut för bland annat Tvätten i Kristianstad. Det har även tillkommit kapitalkostnader för Onkologen och Landsdomaren i Lund. Prognosen för Extern förvaltning är -22,4 Mkr vilket är 5,6 Mkr lägre än budget och 5 Mkr lägre än prognosen i juni. Externa förvaltaransvaret har ökat prognosen för hyresintäkter med 13,7 Mkr tack vare tilläggskontakt mot externa hyresgäster, SUS och Folktandvården. Prognosen för hyreskostnader ökar samtidigt med 14,8 Mkr och mediakostnaderna ökar med 3 Mkr. Därutöver har det tillkommit kostnader för avfallshantering med 1,1 Mkr. Skåneteknik prognos är i linje med budget. Servicedivisionen: Prognos för helåret 2014 har beräknats till -7,3 Mkr, vilket avviker med -11,8 Mkr jämfört med budget och är en något bättre prognos, + 2,1 Mkr, än vad som redovisades förra månaden. Till allra största del är det Staben samt Affärsområdet Skånetransport som svarar för prognosförbättringen. Prognosavvikelsen jämfört med budget beror huvudsakligen på följande: Parkeringsverksamheten +0,3 Mkr Lokalvård och arbetsplatspaket + 4,6 Mkr Måltider, verksamheterna patientmåltider i egen regi, personalrestauranger samt konferensverksamhet visar negativt resultat jämfört med budget, vilket framförallt är kopplat till personalkostnaderna. Detta återspeglas i en försämrad prognos, 4,0 Mkr. Skånetvätt, underskottet är främst kopplat till att rationaliseringen efter utbyggnaden blev ett halvår försenad och att hyresmodellen innebär en ökning av lokalkostnaden jämfört med ursprungskalkylen. Prognosförsämring 5,1 Mkr. Skånetransport, det är framförallt personalkostnaderna som svarar för budgetdifferensen, som totalt uppgår till -7,6 Mkr. Av Skånetransports fakturering framgår, sett i förhållande till budget, att kunderna efterfrågar allt fler tjänster, vilket

9 har lett till att prognosen har förbättrats med 1,5 Mkr sett i förhållande till föregående månads prognos. Division GSF: GSF uppvisar totalt sett en prognos på 5,7 Mkr vilket är 6,8 Mkr lägre än budget. Detta är en förbättring jämfört med föregående månad på 1,7 Mkr. HR-området visar en prognos i enlighet med budget men det finns avvikelser inom området. Löneprocessen går med underskott. Implementeringsskedet bedöms fortlöpa under 2014 med hänsyn tagen till den mängd avvikelser/rättningar som i dagsläget inkommer till GSF Löneservice. I nuläget ser GSF inte heller något trendbrott i denna del. GSF har blivit beviljade centrala medel för att arbeta med åtgärder för att skapa förutsättningar för en mer säkerställd leverans på sikt, 3,5 Mkr. Detta resulterar i en förbättrad prognos, avvikelse jämfört med budget är 1,5 Mkr. Tidigare prognosunderskott på 3,5 Mkr för nytt basuppdrag på löneservice är nu beslutad att debiteras förvaltningarna. En debiteringsmodell har blivit fastställd och därmed har prognosen förbättrats på detta område. Förvaltningarna har blivit informerade om detta per den 4 april. Fakturering har skett i maj. Rekryteringscentrum visar ett prognosöverskott med 1,5 Mkr, detta kan härledas till minskade resurskostnader genom bland annat ett något förändrat arbetssätt, samtidigt som budgeterade intäkter håller rätt nivå. Vad avser den del som tillhandahåller övriga HRtjänster är det svårt att förutsäga eventuell prognosförändring då vi i dagsläget endast har uppdrag för en mindre resursandel för helåret. Ekonomiområdet, budgeterad rationaliseringseffekt beräknas inte bli effektuerat fullt ut på basprocesserna och på Kompetenscentrum Ekonomi. På Kompetenscentrum ekonomi är 30 % rationalisering redan inkluderad i årets budgetssiffror. Vi kan se problem att uppnå besparingseffekterna på grund av SkåVård. SkåVård-förändringen under första delen av 2014, i kombination med Raindanceproblem, medför att GSF Lev inte har kunnat dra ner resurser utan istället varit tvungna att tillsätta extra resurser fram till midsommar. Detta är en åtgärd för att Region Skåne ska kunna få någon effekt av SkåVård alls på grund av all extra manuell hantering av felaktiga fakturor under Kompetenscenter ekonomi har ett underskott på 200 tkr i nuläget, på grund av övergång av nya resurser, utifrån den konsoliderade redovisningsprocessen, som har en högre snittlön än budgeterat. Basprocesserna visar ett underskott i prognosen på 300 tkr. Total prognos för budgeterad rationaliseringseffekt beräknas uppgå till 500 tkr i underskott. GSF har ett uppdrag sedan starten som berör MG-koder, detta är ofinansierat i nuläget då det har bedömts vara en gränssnittsfråga som löses på sikt. Det kan nu konstateras att det är av värde om denna fråga lyfts med berörd funktionsdirektör och förvaltning. Totalt handlar det om en prognos på ca 300 tkr i underskott. Frågan är lyft till ekonomidirektören. FTG 95, GSF har tagit fram en fördjupad analys för helåret 2014 och årets tre första månader. Man kan se en positiv förändring på faktureringsavgifterna jämfört med 2013, detta har att göra med en systemförändring som gjorts i Pasis. Beslut har tagits av

10 Ekonomidirektören att alla faktureringsavgifter ska tillfalla Regionservice för att finansisera ftg 95, under året har ytterligare beslut tagits att detta endast gäller förvaltningar och inte bolagen inom regionen. FTV AB skall behålla/erhålla den faktureringsavgift som utgår på deras fakturor, innebärande en intäkt på ca 1,5 mkr. Detta påverkar GSFs resultat och prognosen blir därmed ett underskott på 1,5 mkr jämfört med budget. Övergripande poster som påverkar prognosen är kostnader från arkivet samt en utökad hyreskostnad som inte är finansierad. Arkivet beräknas kosta 300 tkr, vilket är en ny kostnad för GSF som inte är budgeterad. Utökade hyreskostnader för WTC, samt flytt till det nya Rådhuset Skåne i Kristianstad innebär en utökad hyreskostnad med 3,2 Mkr. Arbetsgivaravgifterna har höjts i år till 45,48 %. Budgeten är baserad på förra årets som var 44,13 %, detta innebär ett underskott på totalt 1 Mkr för GSF. Det bör också observeras att GSF i likhet med andra delar i Regions Skåne har problem med löneskulder. 7. Övrigt Tabell: Nyckeltal Verksamhet Ack. Utfall Ack. Utfall Bokslut Prognos Mål Nyckeltal - Fastighetsdivisionen Fastighetsskötsel (DTS+FAU) kr/kvm BRA varav drift tillsyn skötsel (DTS) varav felavhjälpande underhåll (FAU) Planerat underhåll (PU) kr/kvm BRA Energiförbrukning (MRE-mål) kwh/kvm BRA Andel projekt som avviker från projektanmälan med max 10% % 86,9 84,7 89,0 95,0 Nyckeltal - Servicedivisionen Skånetransport Andel miljödrivmedel % 44,7 42,0 42,0 44,1 44,1 Andel miljöfordon % 93,3 95,0 94,0 95,5 95,5 Skånetvätt Leveransgrad % 97,2 98,1 97,6 99,0 99,0 Kostnad per ton kr/ton , , , , ,0 Nyckeltal - Division GSF Antal lev.fakturor/använd resurs (i snitt per månad) Antal kundfakturor Antal inkomna basrekryteringsuppdrag Nyckeltal - Personal Hälsotal (andel medarbetare med 0-5 sjukdgr) 67,2 66,9 57, ,0 Nyckeltal - Ekonomi Resultat Mkr

11 Bild: Resultatuppföljning 2014 Bilaga 1: Resultatuppföljning per division Bilaga 2: Uppföljning av investeringsverksamhet Bilaga 3: Balansräkning

Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost

Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost Revisionskontoret Revisorsgrupp Sydost 1 Fredrik Ljunggren 044-309 32 75 fredrik.ljunggren@skane.se MINNESANTECKNINGAR Datum 2012-10-04 Tid 4 okt 13.00-15.00 Plats Dockplatsen, Malmö Rum Ingwi Närvarande

Läs mer

Datum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans.

Datum Dnr Handlingsplan för ekonomi i balans Servicenämnden godkänner åtgärdsplan för att nå en ekonomi i balans. Servicenämnden Susanne Björkman Nilsson Ekonomichef 040-675 38 79 Susanne.BjorkmanNilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-08-22 Dnr 1601578 1 (5) Servicenämnden Handlingsplan för ekonomi i balans 2016

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Verksamhetsberättelse januari - augusti 2015

Verksamhetsberättelse januari - augusti 2015 Ekonomiavdelningen Susanne Björkman Nilsson Ekonomichef Susanne.bjorkmannilsson@skane.se Datum 2015-09-16 1 (25) Verksamhetsberättelse januari - augusti 2015 Postadress:, 205 25 Malmö Organisationsnummer:

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Kvalitetsbokslut Regionservice 2013

Kvalitetsbokslut Regionservice 2013 Kvalitetsbokslut Regionservice 2013 Innehållsförteckning Regionservice tillsammans gör vi skillnad 5 Det här är Regionservice 7 Kundnöjdhet 9 Nöjd brukarindex 9 Lyssna på Kund 10 Drift- och leveranssäkerhet

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Sep 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet...

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun 1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Månadsuppföljning september 2007

Månadsuppföljning september 2007 Primärvården Skåne Sydost Gina Klint, ekonom Tel 040-62 393 09 gina.klint@skane.se Datum 2007-11-07 Dnr Månadsuppföljning september 2007 1 Sammanfattning Verksamhetsresultatet för Primärvården Skåne Sydost

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-10-14 SFN 2016/0861 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Mar 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Mar 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Mar 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 8 Hälsotal - total sjukfrånvaro...

Läs mer

Delårsrapport mars 2015 Regionservice

Delårsrapport mars 2015 Regionservice Sida 1(8) Delårsrapport mars 2015 Regionservice 1. Sammanfattning Arbete med att införa ny styrmodell pågår. Ny tjänstekatalog och prislista är beslutad av regiondirektören. Under april har serviceöverenskommelser,

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Jul 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Jul 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Omsorgsnämnd Jul 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen... 3 Avvikelser HSL... 3 Extraturer och fattasturer... 4 Budget i balans - Personalkostnader (ackumulerat)...

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga. 1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen

Läs mer

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna Diarienummer: DN PS1411 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: SEPTEMBER 214 Driftnämnden Psykiatri HSS Månad 1-9, 214-12,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Regionservice Utvecklingsavdelningen LEDNING STYRNING OCH INTERN KONTROLL - SVAR

Regionservice Utvecklingsavdelningen LEDNING STYRNING OCH INTERN KONTROLL - SVAR Utvecklingsavdelningen LEDNING STYRNING OCH INTERN KONTROLL - SVAR Datum 2014-06-30 Dnr 1400109 1 (8) Version 1 Ledning, styrning och intern kontroll Grunden för arbete med ett effektivt och målstyrt förvaltningsarbete

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden PROTOKOLL 43 58 Datum 2014-09-18 1 (9) Protokoll från fastighets- och servicenämndens sammanträde Tid: 2014-09-18 kl. 09.00-14.15 Plats: Kompassen plan 6, WTC World Trade

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Regionservice Tobias Nilsson Servicechef 046-17 10 00, 0761-08 68 39 BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-11-14 Dnr 0901285 99190000-0060-1999-0012 / 82 C 1 (3) Regionfullmäktige Taxor

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Feb 2016 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning...

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN

locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2016-08-29 '2016-09-29 - ÄRENDE 12 ANMÄLAN 1(1) Diarienummer LOC 1601-0317 Ekonomidirektör Dan Eriksson Informationssäkerhetsklass Öppen Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för

Läs mer

Delårsrapport Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala, Region Västmanland och Landstinget Sörmland

Delårsrapport Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala, Region Västmanland och Landstinget Sörmland Delårsrapport 2 Sjukvårdens Larmcentral Region Uppsala, Region Västmanland och Landstinget Sörmland SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING I båda regionerna pågår ett arbete med arbetstidsförkortning.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning

Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi FORENKLAD MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2013 Landstingsstyrelsens förvaltning 2013 2 (7) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari

Läs mer

Skolförvaltningen - Uppföljning

Skolförvaltningen - Uppföljning 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut Äldrenärrmden föreslås

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november

Ekonomisk rapport efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013

Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 20130426 35 Dnr PS 20124 Uppföljning av kostnadsanpassningsprogrammet för första kvartalet 2013 Förslag till

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Verksamhetens kostnader (kontoklass 4-7) har ökat med 3,9 % jämfört med samma period förra året.

Verksamhetens kostnader (kontoklass 4-7) har ökat med 3,9 % jämfört med samma period förra året. Månadsrapport Nämnd: Driftnämnden Regionservice Period: 1501-1502 Kort sammanfattning Ekonomi Regionservice redovisar ett positivt resultat på 4,4 mnkr för period 1-2. Avvikelse gentemot periodiserad budget

Läs mer

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042 215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Resultat september 2017

Resultat september 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Feb 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Feb 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Feb 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen Statistiken är inte komlett. Avser: Orrefors hemtjänst, Stallgården, Madesjögläntan. Strandvägen och serviceenheten.

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte.

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte. Fastighets- och servicenämnden DAGORDNING Datum 2014-12-12 1 (7) Sammanträde i fastighets- och servicenämnden Ledamöter och ersättare i fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-12-17

Läs mer

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning mars xls Inledning

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning mars xls Inledning Inledning Tabellerna är i tusental kronor Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare 2010: Innehåller budget och utfall/prognos för personalkostnader och antal årsarbetare. Personalkostnaderna

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Kommunstyrelse Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Kommunstyrelse Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Kommunstyrelse Maj 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn

Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn Verksamhetsrapport Tertial 2 2012 Servicesektorn 2(13) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Sammanfattning... 4 3 Volymer... 6 3.1 Måltidsservice... 6 4 Måluppföljning... 7 4.1 Strategiska

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC locum. VÄRDEN FOR VÄRDEN 2016-02-25 - ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) 2016-01-22 LOC 1501-0234 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård

Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Hälsofrämjande arbetsplats friskvård Bakgrund Landstingsstyrelsen har gett i uppdrag att en översyn av frågan om friskvård för Landstingets medarbetare genomförs.

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden -04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Info om Socialnämnden till KPR. Jonas Väst,

Info om Socialnämnden till KPR. Jonas Väst, Info om Socialnämnden till KPR Jonas Väst, 2015-09-11 Socialnämndens ekonomi. Vid årsskiftet när vi tillträdde var det ett minus i resultat på 132mkr + 13mkr i tidigare ej genomförda besparingar = 145mkr

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans TJÄNSTEUTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-09- 1 6 Månadsrapport för

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

*

* Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0520 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-06- 1 7 00 0 0 7 * Tertialrapport per april 2014, Koncernfinansiering

Läs mer

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 Sammanfattning Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms totalt få en positiv budgetavvikelse på 200 tkr vid årets slut. Gymnasieskolans

Läs mer

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 81 Dnr PS 2013-0001 Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

Bilaga 1 Uppföljning till departementet xls Inledning

Bilaga 1 Uppföljning till departementet xls Inledning Inledning Tabellerna är i tusental kronor Jämförelse görs mot den reviderade internbudget som generaldirektören beslutade den 26 oktober 2009. Det gör att budgeten har uppdaterats på flikarna Trend kpost,

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Lokalförsörjningsnämndens sammanträde

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Lokalförsörjningsnämndens sammanträde KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Lokalförsörjningsnämndens sammanträde Datum 2016-08-23 Tid Tisdagen den 23 augusti, 2016 kl 13:15. Respektive partimöte kommer att hållas under eftermiddagen. Plats Lokalförsörjningsförvaltningen

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj

Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj Månadsbokslut Psykiatri och habilitering Maj 2015 1 Psykiatri och habilitering 2015-06-11 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Sammanfattning Det kommer bli tufft men förvaltningen räknar med att hålla

Läs mer

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-16 Dnr 1502570 1 (6) Personalnämnden Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från

Läs mer

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun Datum 211-2-8 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet 21 Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec 21 Budget 21 Avvikelse mot budget 21 Utfall jan-dec 29

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning november xls Inledning

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning november xls Inledning Inledning Tabellerna är i tusental kronor Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare 2010: Innehåller budget och utfall/prognos för personalkostnader och antal årsarbetare. Personalkostnaderna

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 1 (7) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-09-21 Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 2 (7) Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Nov 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader,

Läs mer