S a h l gr e n ska Un ive r s i t e t s sjukh u s e t. I T-vi s i o n och stra t eg i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S a h l gr e n ska Un ive r s i t e t s sjukh u s e t. I T-vi s i o n och stra t eg i"

Transkript

1 S a h l gr e n ska Un ive r s i t e t s sjukh u s e t I T-vi s i o n och stra t eg i

2 In f o rmationsteknik (IT) är den teknik som används för att samla in, lagr a, bearbeta, kommunicera samt presentera data, bild, text och ljud. IT ska utgöra en väsentlig del i sträva n d e n a att göra Sahlgrenska Unive r s i t e t s s j u k h u s e t till ett sjukhus med goda villkor för personal och patienter. Denna IT-vision och strategi fastställdes av sjukhusdirektören i december 1999.

3 S j u k h u s e t s IT-vi s i o n ten till information för ledning, personal och patienter öka, liksom möjligheterna till kommunikation mellan olika gru p p e r. IT ska bidra till att öka delaktigheten för den enskilde medarbetaren och stärka sambanden mellan och inom olika personalgru p p e r. IT ska också fungera som stöd i ledarskapet. SU:s IT-vision utgår dels från Västra Götalandsreg i o- nens vision för IT, dels från regionens ko m m u n i k a- tionsvision och från SU:s ko m m u n i k a t i o n s p o l i cy. ITvisionen ska följas av en strategi för IT- f r å g o rna samt handlingsplaner på ko rt och lång sikt. IT och fo r s k n i n g e n I T- a nvändningen ska stödja den forskning, utve c k l i n g och utbildning som bedrivs vid SU. Genom IT kan ve r k s a m h e t e rna vid sjukhuset och universitetets medicinska fakultet knytas närmare varandra, vilket bidrar till sjukhusets profilering. Därmed bidrar IT också till att skapa ko n k u rrenskraft och bärkraft för SU. IT och vård e n IT är ett viktigt verktyg för att skapa goda föru t s ä t t- n i n gar för medarbetare och vårdarbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. All användning av IT inom SU ska därför stödja verksamheten och utve c k- lingen av vården, så att vårdkedjor stärks och kva l i t e- ten förbättras. Det är processen kring patienten som är viktig. Därför ska IT framför allt användas som stöd för att säkra, utveckla och följa upp kvaliteten i den processen, både inom SU och mellan SU och andra v å r d g iva r e / s a m a r b e t s p a rt e r. Genom att ge patienterna tillgång till IT för information om vården och sjukhuset, medverkar SU till att stärka patientens ställning i vården. IT förbättrar ko m m u n i k ation och samve r k a n Genom en ökad IT- a nvändning ska SU:s ko m m u n i k a- tion och samverkan med intressenter utanför sjukhuset stärkas och underlättas. SU är ett kunskapscenter som är till nytta för m å n ga, till exempel andra vårdgivare, samarbetspart e r, patienter och allmänhet. Genom IT underlättas kommunikationen så att den kunskap som finns inom SU blir tillgänglig för andra, till exempel via intern e t och e-post. IT och medarbetarna IT ska stödja orga n i s a t i o n s u t vecklingen vid sjukhuset och de öve rgripande visioner/policier som gäller för sjukhuset. IT- f r å g o rna ska alltid betraktas ur anv ä n d a- rens perspektiv och alla medarbetare inom sjukhuset ska kunna utnyttja IT i sitt dagliga arbete. Inform a- t i o n s t e k n i kens roll för information och ko m m u n i k a- tion ska särskilt betonas. Genom IT ska tillgänglighe- 3

4 S j u k h u s e t s IT- s t r a t eg i I T- s t r a t egin utgår från IT-visionen för Sahlgr e n s k a U n iversitetssjukhuset och beskriver viktiga, strateg i s- ka vägval som är avgörande för att vi ska kunna arbeta i enlighet med visionen. S t r a t egin ska i sin tur följas av riktlinjer och ko n- kreta handlingsplaner på ko rt och lång sikt, ko p p l a d e till budget för drift och inve s t e r i n ga r. Roller och a n s va r Det är sjukhusets ledning som ansvarar för att leda I T- u t vecklingen inom sjukhuset. A n s varet för att följa I T-vision, IT- s t r a t egi, IT-planer samt gällande säke r- hetsföreskrifter ligger i det ordinarie linjeansvaret. Det är därmed varje chefs uppgift att följa de beslut som fattas och att vidta de åtgärder som behövs på r e s p e k t ive niv å. IT ska vara ett uttalat stöd i ledarskapet för uppföljning av verksamheten, dess kvalitet, ekonomi, eff e k - t ivitet etc. Beslut i IT-frågor som berör hela sjukhus ska fattas av sjukhusets ledning, eftersom frågorna är kopplade till ve r k s a m h e t s u t veckling och eko n o m i s k a f ö ru t s ä t t n i n ga r. För alla system inom sjukhuset ska förva l t n i n g s a n- s varig respektive driftansvarig utses. För detta behöve r en tydlig förva l t n i n g s o rganisation respektive driftorganisation skapas. Klara riktlinjer ska tas fram för systemens ägare, förvaltare, utvecklare och drift. Sjukhusets IT- s t r a t egiska råd ska bereda frågor av ö ve rgripande, strategisk karaktär och ge förslag till beslut i ledningsgruppen. IT- s t r a t egiska rådet ska ock- så fånga upp synpunkter och önskemål från ve r k s a m- heten och avgöra frågans karaktär. Deltaga rna i ITs t r a t egiska rådet utses av divisionschefen och har uppdraget att återkoppla IT- d i s k u s s i o n e rna till div i s i o n e n. På div i s i o n s n iv å / ve r k s a m h e t s o m r å d e s n ivå ska frågor avgöras som har direkt anknytning till den löpande verksamheten, med hänsyn tagen till öve rgr i p a n d e s t r a t egi och planer. I sjukhusdirektörens strategiska stab ska det fi n n a s kompetens för de IT- s t r a t egiska vägvalen. Gemensam s t ru k t u r SU är en organisation som kännetecknas av specialisering inom alla områden och därmed finns också en m å n g fald av behov inom IT-området. För att IT ska bl i ett kraftfullt verktyg, krävs i grunden enhetlighet i tekn i k val och teknisk stru k t u r. En gemensam IT- s t ru k t u r ger möjlighet att eff e k t ivt utnyttja kunskap, utve c k l i n g och underhåll. Dessutom innebär gemensamma lösn i n gar ko s t n a d s e ff e k t ivitet i drift och underhåll. Det tekniska tänkandet ska utgå från att valda program och system ska kunna passa ihop med gru n d s y s- temen, i första hand inom SU men också inom V ä s t r a G ö t a l a n d s r egionen. Den teknik som väljs ska va r a anpassad för verksamheten och utvecklingsbar i takt med den. Vid inve s t e r i n gar i och utformning av ITverktyg ska anv ä n d a rvänligheten och tillgängligheten alltid vara vägledande. Riktlinjer ska utarbetas för en gemensam teknisk p l a t t f o rm och för applikationer som baseras på stand a r d verktyg. Medarbetarnas ko m p e t e n s G ru n d l ä g gande för användning och eff e k t ivitet på ITområdet är en tillräcklig och i vissa fall hög ko m p e t e n s hos medarbetarna. SU ska därför i första hand sträva efter att höja den allmänna IT- kompetensen. Detta 4

5 bidrar till att stärka sambanden inom och mellan olika p e r s o n a l gru p p e r, öka möjligheterna till delaktighet samt bidra till att öka jämställdhet och jämlikhet inom s j u k h u s e t. En gru n d l ä g gande kompetens krävs för att öve r- huvudtaget använda IT. En sådan kompetens ska alla medarbetare vid SU ha. Inom SU ska också finnas den kompetens som krävs för att klara den dagliga driften av de system som används. Vid sjukhuset ska fi n n a s kompetens för krav s p e c i fikationer vid val av ITl ö s n i n gar för både drift, underhåll och utve c k l i n g. I n fo r m ation och ko m m u n i k at i o n Genom att utveckla innehållet på SU:s intranät ges möjlighet att dels sprida information snabbt inom sjukhuset, dels öka kommunikationen medarbetare emellan. Alla ska ha tillgång till en dator för ko m m u n i k a t i o n och informationssökning. Med fler tillgängliga datorer kan också medarbetarnas kommunikation med omvärlden öka. Ä ven sjukhusets ex t e rna hemsida ska utvecklas, så att information om sjukhuset och dess verksamhet kan spridas nationellt och internationellt och så att ko n t a k- t e rna med sjukhuset underlättas. För att patienter och anhöriga direkt på sjukhuset ska kunna få information om sjukhuset och vården, ska tillgänglighet till IT öka även för dessa gru p p e r. I T- l ö s n i n gar ska utvecklas för att öka ko m m u n i k a- tionen mellan sjukhuset och universitetets medicinska fakultet. En gemensam plan för IT- u t vecklingen ska l i g ga till grund för det fortsatta arbetet. 5

6 Egna anteckningar

7

8

9

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

It-program 2013-2018

It-program 2013-2018 Bilaga 2 It-program Ett program för digital förnyelse 2013-2018 FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-xx-xx Innehåll 1 Program för digital förnyelse... 3 2 It:s bidrag till fullmäktiges mål... 4 3 Prioriterade

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11 Innehåll 1 Sammanfattning... 2 1.1 Övergripande mål... 2 1.2 Insatsområden... 2 2 Inledning... 4 2.1 Uppdraget... 4 2.2 Omvärld att förhålla oss till och ta tillvara... 4 3 Syfte... 5 4 Övergripande mål...

Läs mer

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12)

Kommunikationspolicy. Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26. Kommunikationspolicy 1(12) Kommunikationspolicy Fastställd av landstingsfullmäktige 2005-09-26 Kommunikationspolicy 1(12) Innehållsförteckning Landstinget Blekinge en kommunikativ organisation... 3 Policyns syfte... 3 Landstinget

Läs mer

RIKTLINJER FÖR WEBBPLATS PÅ INTERNET. Örebro l äns landsting

RIKTLINJER FÖR WEBBPLATS PÅ INTERNET. Örebro l äns landsting RIKTLINJER FÖR WEBBPLATS PÅ INTERNET Örebro l äns landsting Inledning Detta dokument anger riktlinjer för Örebro läns landstings webbplats och har sin grund i landstingets policy för information och kommunikation,

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Göteborgsskolor ITiden

Göteborgsskolor ITiden Göteborgsskolor ITiden IKT-strategi Göteborgs Stad En skola som ger alla barn möjlighet att forma och verka i morgondagens samhälle Målbild för skola och förskola Göteborg, Sektorscheferna februari 2012

Läs mer

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14)

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14) Strategi Datum HT 2014 1(14) e-förvaltningsrådet e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Webbplats www.orkelljunga.se E-post kommunkontor@orkelljunga.se

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUNS IT-STRATEGI

HÖGANÄS KOMMUNS IT-STRATEGI S IT-STRATEGI Innehållsförteckning 1 Inledning...2 2 Mål för IT-verksamheten...2 2.1 Allmänna riktlinjer...2 2.2 Riktlinjer för behörighet till IT-system...3 2.3 Allmän behörighet...4 2.4 Särskild behörighet...4

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 2012:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Chefspolicy. Ledningsfilosofi för Landstinget Blekinge finns i separat dokument from 2011-07-01 enl beslut i LF 2011-06-13, 60

Chefspolicy. Ledningsfilosofi för Landstinget Blekinge finns i separat dokument from 2011-07-01 enl beslut i LF 2011-06-13, 60 Chefspolicy Ledningsfilosofi för Landstinget Blekinge finns i separat dokument from 2011-07-01 enl beslut i LF 2011-06-13, 60 Innehållsförteckning Chefspolicy för Landstinget Blekinge... 3 Chefen och etik...

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg

Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg Carl-Gustaf Folkeson Båstads kommun Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 2 1.1 Uppdrag och revisionsfråga

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer