All konst har som sin främsta uppgift att rubba den statiska jämvikten genom att skapa en dynamisk balans.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "All konst har som sin främsta uppgift att rubba den statiska jämvikten genom att skapa en dynamisk balans."

Transkript

1 Några tankar om ledarskap All konst har som sin främsta uppgift att rubba den statiska jämvikten genom att skapa en dynamisk balans. Piet Mondrian i Circle, Med chef menar vi i denna policy en person som formellt utsetts till chef för underställd personal. Ledarskap är något som legitimeras och utövas i kraft av personliga ledaregenskaper inom ramen för chefens ansvarsområde. Chefer som är engagerade i vårdarbetet har utöver chefsrollen också en roll i sin profession. Uppgiften att vara ledare har förändrats och blivit alltmer sammansatt. Medarbetarnas krav och förväntningar på ledaren framstår tydligare. Jag tror att det bland annat beror på generellt högre utbildningsnivå och större medinflytande. Det är numera självklart att dagens ledare måste ge medarbetarna förutsättningar för delaktighet, demokratiska arbetsformer och personlig utveckling. Även kraven på social kompetens har ökat. Det får allt större betydelse att chefer kan kommunicera på ett bra sätt, hantera relationer och inspirera till samarbete i olika former. Att vara chef i en politiskt styrd organisation ställer speciella krav. Det gäller att ha förståelse för det och förmåga att anpassa sitt ledarskap efter dessa förutsättningar. Jag tror att ledares per s on liga kompetens blir än mer avgör ande i fr amtiden. En ledare må s te kunna ta ett självs t ä nd igt och per s on ligt an s v ar för för ä nd r ing ar. Det blir ock så viktig are att kunna leda processer och for mulera sin egen vision och str ategi för verk samhete n. Det är ingen tvekan om att chefers sätt att vara är av största betydelse för verksamhetens resultat. I chefspolicyn har vi försökt sammanfatta de värderingar som är landstingets kultur och tradition tillsamman med grunderna för det moderna ledarskap som bör känneteckna Landstinget Sörmland. Avsikten med policyn är att den ska bli ett rättesnöre och ett underlag för samtal och diskussioner om ledarskapets villkor. Bengt Wallin

2 Öppet ledarskap chefspolicy för Grundläggande värderingar En chefs uppgi ft är att för verk liga lands tingets mål inom ramen för mandat och res u r ser. Chefen ska åstadkomma res ult at ge nom att ange mål, in s pirera, hand leda, följa upp och utve ck la verk samhete n. I förh ållandet till den viktig a s te res u r sen - per s on alen - ska lands tingets per s on alp olicy vara vägledande. Ledarskapet ska vara förankrat i både humanistiskt och ekonomiskt tänkande en demokratisk samhällssyn och medvetenhet om de speciella krav och förutsättningar som gäller i en offentlig verksamhet en människosyn präglad av respekt för medarbetarna och deras vilja att engagera sig, vara delaktiga och ta personligt ansvar ett etiskt/moraliskt ansvarstagande Chefsrollen Chefen är arbetsgivarens företrädare. Arbetsgivarens krav och förväntningar på chefen ska vara tydliga. Ansvar och befogenheter ska följas åt. Chefen ska kontinuerligt ges möjlighet till stöd och utveckling i sin ledarroll. Det förutsätts att chefer är delaktiga i landstingets beslutsprocess och framför sina synpunkter. Det bör ske i form av en kontinuerlig dialog. När beslut är fattade förutsätts en chef vara lojal och arbeta för genomförandet. Landstinget vill underlätta chefsrörlighet för att åstadkomma förnyelse och tillvarata varje chefs personliga kompetens utifrån verksamhetens behov. Alternativ till chefsrollen kan vara uppdrag som projektledare eller specialist. Ledarrollen Ledarskapet baseras på det formella chefskapet och på det förtroende som kan vinnas hos medarbetarna. En ledare i Landstinget Sörmland ska ha vilja och förmåga att tydliggöra vision, mål och verksamhetens förutsättningar kommunicera, vara ärlig och tydlig etablera ett ledarskap som utgår från delaktighet med individuellt ansvar handleda, motivera och stödja vidareutveckling av medarbetare följa upp, utvärdera och kommunicera såväl kvalitativa som ekonomiska resultat En allt viktigare chefs- och ledaruppgift är att hantera förändring och lösa problem i samspel med andra.

3 Landstinget Sörmland EN TYDLIG VISION Med utgångspunkt i landstingets verksamhetsinriktning ska chefen utveckla och förankra en vision, tydliga mål och övergripande strategier för den egna verksamheten. Varje medarbetare ska göras väl införstådd med den egna verksamhetens mål och organisation samt den interna bes luts pro cessen. Det är ock så chefens uppgi ft att tyd liggöra den egna verksamhetens del i helheten. Detta är grunden för att medarbetarna ska kunna ta ansvar och initiativ och det främjar kreativitet och samverkan i organisationen. EN ÖPPEN KOMMUNIKAT I O N Förmågan att kommunicera är en annan av ledarskapets viktiga uppgifter. Chefen har ansvar för att verksamhetens förutsättningar och inriktning kommuniceras öppet och ärligt. Ett gott arbetsklimat och motivation för uppgiften utvecklas genom dialog med medarbetarna. Lika viktig är löpande information om verksamhetens utveckling, resultat och annan information av direkt betydelse för medarbetarnas arbetssituation. C hefen ska leva som hon / h an lär och vara ett föred öme i org ani sationen. Fr åg an om etik och ledar s kap har sär s k ild aktu alitet. En chef s ka våga tr äda fr am och visa vad hon / h an står för. Ingen ska behöv a gi ssa vad ledaren tycker och tänker i fr ågor som berör verk samhete n. C hefen ska kunna ge ind iv iduellt beröm och belöning, men ock så motiverad kr iti k. DELAKTIGHET MED INDIVIDUELLT ANSVA R Delaktighet Verksamheterna har stor självständighet och uppmuntras att finna gränsöverskridande lösningar. Initiativkraft, fantasi och vilja att förbättra ska uppmuntras. Chefer ska ta vara på enskildas engagemang och eftersträva en personlig delaktighet från alla medarbetare. Varje anställd ska ha möjlighet att påverka sin arbetssituation. Samråd - arbetsmiljö Chefen har ansvar för att samråd och medbestämmande får ett meningsfullt innehåll. Ordningen för samråd ska utnyttjas som en arbetsform och facklig medverkan ses som en konstruktiv resurs i verksamheten. En bra arbetsmiljö är resultat av en helhetssyn på människa och arbete. Arbetsmiljöfrågorna är en integrerad del i ledningens ansvar och varje chefs uppgift. Därför är den årliga genomgången av arbetsmiljön en viktig rutin för att kunna upprätthålla standarden i arbetsmiljön även under perioder när verksamheten genomgår stora förändringar. Genom delegering av arbetsmiljöansvaret blir chefen personligt ansvarig för arbetsmiljön.

4 VIDAREUTVECKLING AV MEDARBETA R E Den enskilda medarbetarens engagemang, initiativ och kompetens är basen för verksamheten. Ett kännetecken för gott ledarskap är därför uppmärksamhet och respekt för varje medarbetares individuella förutsättningar och kompetens. Vad som är rätt kompetens bestäms utifrån verksamhetens syften och mål. Lärande organisation Chefen ska tillsammans med medarbetarna skapa en arbetskultur som främjar lärande och utveckling, individuellt och i team. Utrymme ska ges för att systematiskt reflektera över och granska verksamheten. Det ska finnas vilja och utrymme för att ändra invanda sätt att tänka. En flexibel organisation ska eftersträvas. Nätverk och projektorienterat arbetssätt ska uppmuntras. Kompetensutveckling Chefen ska tillse att alla medarbetare får möjlighet att anpassa och utveckla sin yrkesmässiga kompetens i takt med verksamhetens förändrade krav. Uppmuntran, stöd och uppföljning av varje enskild medarbetares kompetensutveckling är en av chefens viktigaste uppgifter. Planeringssamtal Chefen ska regelbundet genomföra planeringssamtal med sina medarbetare. Det ska vara ett planerat samtal mellan c hef och medarbetare om arbetet och arbetssituationen. Det ger tillfälle för båda parter att fråga, lyssna och reflektera utifrån sina perspektiv. Planeringssamtalet ska ses som ett verktyg för att öka delaktigheten, stimulera till engagemang och uppnå goda arbetsresultat. JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFA L D Arbetsplatser fungerar bäst om det råder jämvikt mellan kvinnor och män. Ett bra sätt att åstadkomma framsteg i jämställdhet är attitydpåverkan i olika former - utbildning, information, diskussioner etc. Chefen blir förebild för andra och har därför ett särskilt ansvar för de värderingar hon/han ger uttryck för. Varje ledningsnivå har ansvar för att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete. I Landstinget Sörmland ses etnisk mångfald som en tillgång. Därför ska chefen främja lika möjligheter och rättigheter oberoende av kön, ras, hudfärg, nationellt och etniskt ursprung och religion. I chefens ansvar ingår att tydligt motverka och förebygga främlingsfientlighet och diskriminering. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING I en resultatinriktad verksamhet sker en sammanvägning av kvalitativa, kvantitativa och ekonomiska resultat i förhållande till verksamhetens inriktning och mål. Chefen ska kontinuerligt utv ärdera, följa upp och kommunicer a resultaten till medarbetarna. C H E F S AV V E C K L I N G F ör att få för nyel se i ledar s kapet är det ön s kv ärt med viss chef s rörlig het. I det per s pe ktivet ligger ock så att kunna ompröva chef s kapet och hitta lä mplig a for mer för av ve ck ling. Att tids begr ä n sa chef s förord n anden är ett sätt att s mid igt och odramati s kt kunna styra av ve ck ling och retr ätt.

5 Piet Mondrian, Rombisk målning i rött, gult och blått. Fastställd av landstingsstyrelsen i januari 1998.

6 Öppet ledarskap CHEFSPOLICY FÖR LANDSTINGET SÖRMLAND

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1 CHEF OCH LEDARSKAP Sida 1 GISLAVEDS KOMMUNS LEDNINGSVISION Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4 Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 1 (10) Typ: Plan Giltighetstid: 2009-2014 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 11 Uppdateras: Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014

Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Styrelsens förslag Idé & Framtid 2014 Verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer. Chefen har en avgörande inverkan på verksamheters effektivitet, produktivitet, innovationsförmåga och arbetsmiljö.

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 (20) VERKSAMHETSPLAN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN Denna verksamhetsplan är barn- och utbildningsförvaltningens övergripande dokument för styrning och kvalitetsutveckling. Kapitel

Läs mer

helhetssyn förståelse motivation kommunikation kompetens delaktighet mål och resultat ledning Polisens ledarkriterier styrning förändring kunskap

helhetssyn förståelse motivation kommunikation kompetens delaktighet mål och resultat ledning Polisens ledarkriterier styrning förändring kunskap Polisens ledarkriterier tillgänglighet ledning förståelse analys helhetssyn engagemang styrning värderingar mål och resultat förändring legitimitet i samhället principer ledningskommunikation underrättelse

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer