Yrkesetiska riktlinjer för SEKOs medlemmar inom svensk kriminalvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yrkesetiska riktlinjer för SEKOs medlemmar inom svensk kriminalvård"

Transkript

1 Yrkesetiska riktlinjer för SEKOs medlemmar inom svensk kriminalvård

2 Motiv till yrkesetiska riktlinjer Inom kri m i n a l v å rden sker en snabb utve c k- ling av inriktning och arbetssätt. Verksamhetens uppdrag utve c k l a s, det ställs s t ö rre krav på chefer och medarbetare. D e t krävs att alla har blick för helheten och medverkar där det behövs för att nå ett bra re s u l t a t i ve r k s a m h e t e n, för att skapa en god arbetstillf redsställelse och att upprätthålla ett bra anseende utåt. För SEKOs medlemmar innebär detta ytterlig a re utveckling av en professionell yrke s k å r inom kri m i n a l v å rd e n.y r ke s k å ren har idag mer d i rekt personlig kontakt än tidigare med intagna och andra intressenter utanför kri m i n a l v å r- d e n. Något som ställer krav på ett pro f e s s i o n e l l t f ö r h å l l n i n g s s ä t t. Y r ke s k å ren bör som ett led i denna utve c k- ling också skapa och upprätthålla en tydlig yrkesetik genom att införa yrkesetiska normer för förhållningssätt inom yrke t. Detta underlättar en u t veckling med ökat ansvar och ökade befog e n- h e t e r, och därmed ibland till svårare men mer s t i mulerande och självständiga arbetsuppgi f t e r. God yrkesetik och professionalitet påverkar också goodwill, trovärdighet och anseende, och på sikt rekrytering och bättre anställningsvillkor. Kriminalvården har ett svårt uppdrag, där medarbetare dagligen befinner sig i situationer som kräver etiska överväganden. Därför behövs stöd i yrkesetiska frågor. Den personalenkät som genomfördes 1998 inom kriminalvården bekräftar behovet av en diskussion och utveckling i yrkesetiska frågor. Med de yrkesetiska riktlinjerna som grund avser S E KO att stimulera en god etik inom yrke s k å- re n, stödja utvecklingen hos enskilda medarbet a re och bidra till att stärka en pro f e s s i o n e l l y r ke s k å rs legitimitet och integri t e t. Y r kesetik har så många tillämpn i n gsområden a t t regler och ri k t- linjer aldrig kan bli heltäckande. R i k t l i n j e rn a utgör gru n d e n för diskussioner vid utbildningar, på arbetsplatsträffar och i samtal a r b e t s k a m r a t e r e m e l l a n. Roal Nilssen, ombudsman

3 Yrkesetiska riktlinjer Förhållningssättet i yrkesrollen ska bygga på ett professionellt agerande i enlighet med SEKOs yrkesetiska riktlinjer, och med ansvar för att bidra till kriminalvårdens utveckling, rykte och resultat. DE T I N N E B Ä R att man som medarbetare på eget initiativ bidrar till ve r k s a m h e- tens utve c k l i n g, ry k t e, resultat och ställning i samhället. Man bidrar aktivt till att ko n k retisera verksamhetens uppdrag och förbättra interna arbetsformer och relationer i organisationen. Man är som enskild medarbetare också ansva rig för vilket klimat man bidrar till på arbetsplatsen. Klimat och relationer som finns bland personalen påve r k a r också re l a t i o n e rna till de intagna. S E KOs medlemmar ska aktivt medverka till att hantera denna typ av arbetsplatsfrågor både i fackliga sammanhang, vid enskilda utvecklingssamtal och på arbetsplatsträffa r. För att komma ifråga för anställning inom kri m i n a l v å rden får man inte ha dömts för sådant brott eller ha sådan liv s f ö ri n g,m ä n n i s kosyn eller åskådning i ö v ri g t, att det skadar fört roendet för yrke s k å ren eller kri m i n a l v å rd e n. E ventuell bisyssla måste vara förenlig med tjänsten, inte vara av sådan omfa t t- ning att den menligt påverkar arbetsinsatsen eller skadar kri m i n a l v å rdens f ö rt ro e n d e. Gällande sekre t e s s regler ska re s p e k t e r a s.u t ö ver detta ska information och diskussion om kri m i n a l v å rden eller den egna arbetsplatsen ske på ett sätt som m e d verkar till en positiv utve c k l i n g. Saklig intern kritik bör vara lösningsfokuserad och ko n s t ru k t iv. 3

4 Förhållningssätt mot kollegor, andra medarbetare och chefer inom kriminalvården ska kännetecknas av ömsesidig respekt, omsorg och samarbetsvilja. Mobbning, sexuella trakasserier eller andra kränkande ageranden kan inte på något sätt accepteras. DET INNEBÄR att man samarbetar och vägleder varandra samt tar ansvar för nyanställda genom att hjälpa och stötta dem under intro d u k t i o n e n. M a n m e d ve r k a r till ett brett yrkesmässigt samarbete och respekterar andra yrke s- gru p p e rs arbetsinsatser. E ventuell kritik ges på saklig grund och framförs inte inför intagna eller u t o m s t å e n d e. K ritik ges också på ett utvecklande och lösningsinriktat sätt. Skulle mobbning, sexuella trakasserier eller andra kränkande ageranden f ö re komma är det varje medarbetares skyldighet att initiera åtgärder genom att göra den lokala fackliga organisationen och arbetsledningen medvetna om detta. På motsvarande sätt ska eve n- tuella alkohol- eller drog p roblem påtalas och hjälp sättas in. Rollen som medarbetare inom k ri m i n a l v å rd e n är en utsatt yrke s- ro l l och alla medarbetare bör vara observanta på yrkets risker i form av utbrändhet, situationer där enskilda medarbetare kan utsättas för psykisk press eller hot som kan påverka den enskildes situation eller klimatet på arbetsplatsen. 4

5 Bemötande av intagna och andra klienter ska kännetecknas av ett professionellt förhållningssätt, grundat på yrkeskunskap och respekt för den enskildes integritet och människovärde. DE T I N N E B Ä R en grundläggande förståelse för att det är samhället som sva r a r för sanktionen efter ett begånget bro t t, och att medarbetare inom kri m i n a l - v å rden inte ska agera re p re s s ivt utöver detta. I ett professionellt förhållningssätt ingår att visa respekt för människov ä rd e och integritet hos intagna och andra klienter oavsett kön, social eller kulture l l b a k gru n d, re l i gion eller nationalitet. Respekten för människov ä rdet är speciellt viktigt att beakta i situationer som kräver fasthet för att genomföra beslutade s a n k t i o n e r. Y r kesetik handlar om att kunna agera pro f e s s i o n e l l t ä ven i svåra, k ä n s l o m ä s s i g t laddade eller provo c e r a n d e s i t u a t i o n e r. Det är också viktigt att vara observant på de ömsesidiga beroendesituationer som kan uppstå mellan personal och intagna. Var och en bör ta ansva r för att uppmärksamma och å t g ä rda situationer där ri s k finns för utnyttjande av en b e ro e n d e s t ä l l n i n g, o av s e t t om det är från pers o n a l e n s eller den intagnes sida. 5

6 För att kunna agera professionellt och med integritet mot intagna/klienter får alltför nära eller intima relationer mellan personal och intagna/klienter inte förekomma. DET INNEBÄR att inledande av sexuella eller i övrigt mera intima relationer mellan personal och intagna/klienter inte kan accepteras Detta på grund av den stora risk som det innebär att personalen då inte fullt ut kan agera pro f e s- sionellt i utövandet av sin yrke s roll gentemot ve d e r b ö r a n d e. Det är också viktigt att var och en uppfattar det som sitt ansvar att uppmärksamma arbetsledningen när sådana situationer uppstår. Bemötande av anhöriga och andra b e s ö k a re ska präglas av respekt för deras integritet, och förståelse för det speciella i besökssituationen. DE T I N N E B Ä R att den anställde som möter besökare ska agera på ett hänsynsfullt sätt och underlätta besöket så långt det är möjligt inom ramen för de res t riktioner som finns. S ä rskild lyhördhet ska visas mot besökande barn, m e d beaktande av deras reaktioner och behov under besök, så att besök i den slutna miljön inte onödigtvis upplevs traumatiskt. F rivilligorganisationer och andra besöksgrupper ska bemötas respektfullt och ses som en re s u rs, men också göras medvetna om både möjligheter och ri s ke r med kontakter med intagna. 6

7 F ö rhållningssätt till externa part e r ska kännetecknas av öppenhet och samarbetsvilja inom ramen för vad s e k retess medger. DE T I N N E B Ä R att aktivt skapa relationer till samarbetspart n e rs inom rättsväs e n d e t, socialtjänsten och ideella organisationer, men också till massmedia och a l l m ä n h e t. Förhållningssätt och bemötande bygger på att man som medarbet a re inom kri m i n a l v å rden inte enbart har vissa av gränsade arbetsuppgi f t e r, utan att man också är en del av gr ä n s s n i t t e t mellan Kri m i n a l v å rden och p a rter utanför densamma. Genom sitt sätt att framtona och uppträda påverkar varje medarbetare k ri m i n a l v å rdens och sin egen yrke s k å rs rykte och position i samhället. F ö rutom ett pro f e s s i o n e l l t förhållningssätt i situationer som direkt berör arbet e t, är det önskvärt att m e d a r b e t a re inom kri m i- n a l v å rden på ett kunnigt och nyanserat sätt medve r- kar till den allmänna kriminalpolitiska debatten, men också medverkar vid i n f o rmation om etik, b ro t t och straff i skolor och andra foru m, samt bidrar till att motverka felaktiga uppgifter och vulgäru p p fa t t- ningar om kri m i n a l v å rd e n. 7

8 Hantering av yrkesetiska frågor inom SEKO SEKOs policy är att främst arbeta förebyggande i etiska frågor genom att: förtydliga och förankra de etiska riktlinjerna inom yrkeskåren. hantera enskilda händelser i sitt sammanhang och inte dra snabba slutsatser utan att känna till hela bakgrunden. förebygga och påverka händelseförlopp i ett tidigt skede. DET INNEBÄR att uppmuntra eller stödja enskilda medarbetare som initierar diskussioner om etiska frågor eller svåra situationer på arbetsplatsen. att en medarbetare eller chef aldrig ska vara oinformerad om hur hans/hennes förhållningssätt mot kollegor eller intagna uppfattas, utan att man regelbundet ger en ömsesidig konstruktiv och utvecklande kritik vid utvecklingssamtal eller vid gruppdiskussioner på arbetsplatsen. 8

9 SEKOs policy i konkreta personalärenden är att: bidra till att genomgång av inträffade händelser är lärande och skapar utvecklande lösningar. bidra till att krishantering eller debriefing sker vid behov. försvara en anställds rätt till arbetsrättsligt och etiskt godtagbart bemötande, utan att försvara ett eventuellt oacceptabelt beteende hos en enskild medlem. DET INNEBÄR att SEKO påtar sig uppgiften att både ta tillvara enskilda medlemmarnas intre s- sen, och att samtidigt vara en pro f e s s i o- nell arbetstagarpart med en aktiv och påverkande roll mot arbetsgivaren i frågor om verksamhetens utveckling, ry k t e, resultat och positionering i samhället. att SEKOs trovärdighet och legitimitet som facklig organisation bygger på att man själv som organisation agerar i enlighet med sina egna yrkesetiska riktlinjer. 9

10 Yrkesetiskt råd För att de yrkesetiska riktlinjerna ska hållas levande har ett yrkesetiskt råd bildats. Yrkesetiska frågor kan aktualiseras hos rådet genom att enskilda medlemmar begär råd i svåra eller oklara situationer, anmäler frågor till rådet eller att rådet på eget initiativ tar upp etiska frågor för att ge rekommendationer eller ge möjlighet till reflektion. Det yrkesetiska rådet har en rådgivande funktion, och förutsätts kunna normera och uttala sig om lämpliga etiska standards. Rådets arbetsform skall vara sådan att inträffade händelser leder till fördjupad kunskap och högre kvalitet i arbetet. De yrkesetiska riktlinjerna finns tillgängliga på SEKOs hemsida: w w w. s e k o. s e och på krimnet. De yrkesetiska riktlinjerna ska även finnas tillgängliga på arbetsplatser och vid utbildningar. 10

11 Organ som hanterar yrkesetiska frågor Personalansvarsnämnden vid Kriminalvårdsstyrelsen (behandlar ärenden som berör samtliga medarbetare utom de som behandlas av Statens ansvarsnämnd). Statens ansvarsnämnd (berör i huvudsak personer som är tillsatta av regeringen). SEKOs yrkesetiska råd (internt förebyggande och rådgivande organ inom SEKO i yrkesetiska frågor). 11

12 Riktlinjerna är framtagna av en arbetsgrupp bestående av: Eva-Lena Andersson, TpT Bengt Bergström, Förbundskontoret Anna-Karin Björkman,Kvm Kronoberg Camilla Frick, Kvm Malmö söder Ulf Gustavsson, Kvm Hall Birgitta Imanius, Kursgården Roal Nilssen, Förbundskontoret Mikael Nilsson, Kvm Helsingborg Lennart Pettersson, Kvm Härnösand Ralph Stenbäcker, konsult Ove Windh, Kvm Norrköping För kontakt med SEKOs yrkesetiska råd, skriv till: SEKO vårds yrkesetiska råd Box Stockholm orm: SEKOs informationsenhet - Bilder:Staffan Waerndt - Tryck: EO Print AB

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse Uppförandekod Fastställd av LFABs styrelse Alla är vi ansvariga för hur vi representerar LFAB Det här är Länsförsäkringar ABs, i fortsättning LFAB, uppförandekod. De allra flesta företag, inte minst de

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1993:17 Utkom från trycket den 26 oktober 1993 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING I ARBETSLIVET Beslutad den 21 september 1993 AFS 1993:17 2 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

Läs mer

M Å N G F A L D S P L A N

M Å N G F A L D S P L A N 2 0 1 5 2 0 1 7 MÅ N GFALDSPLAN fö r G ö t e b o r g s O per a n MÅNGFALDSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 INLEDNING GöteborgsOperans övergripande syften är att skapa scenkonst och att hålla diskussionen

Läs mer

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell.

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Värdegrund De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Livet själv och du som människa klarar dig inte utan något av dem. Alla är lika mycket värda hur olika de än är. Låt också det vara

Läs mer

Etik för ekonomer. Etik fkonomer i offentlig och ideell sektor

Etik för ekonomer. Etik fkonomer i offentlig och ideell sektor r e m o n o k e r ö Etik fkonomer i offentlig och ideell sektor Etisk kod för e Etik för ekonomer 1 Innehåll Etik för ekonomer 3 Varför en etisk kod? 4 Etiska riktlinjer 5 Krav och konflikter 6 Schematisk

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR

ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR FÖRORD svensk sjuksköterskeförening presenterar här en översättning av icn:s, International Council of Nurses, nyligen reviderade etiska kod för sjuksköterskor. Styrkan

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Chefs- och ledarskapsprogram

Chefs- och ledarskapsprogram Chefs- och ledarskapsprogram Sammanfattning Ingenjörer får många gånger ledande position i arbetslivet och avancerar till chefer på olika nivåer. För Sveriges Ingenjörer är ledarskapsfrågorna därför av

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Etiskt program för Synskadades Riksförbund. Antaget av kongressen 2014 Giltigt från 2015

Etiskt program för Synskadades Riksförbund. Antaget av kongressen 2014 Giltigt från 2015 Etiskt program för Synskadades Riksförbund Antaget av kongressen 2014 Giltigt från 2015 1 2 Att alla människor har samma värde är detsamma som att alla människor har samma mänskliga rättigheter och samma

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer Handlingsprogram mot våld i nära relationer Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-26, 79 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 HANDLINGSPROGRAM... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL: VÅLD

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer