\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen"

Transkript

1 ~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.

2 l!)~ Barn ooh utblldni"ij'i fi5miiitlingon Ekonomisk månadsrapport KS Barn- och utbildningsnämnd Oktober Månad nr 10 Riktpunkt 83,33% Budget KB/T B Arsbud g Redovisat Linjär Linjär Ars- Avv Helår Avv KF tom 31/10 % pro g n avv prognos oktober Delår aug Verksamheter: Förskola o fritidshem , , , ,7 81, , , ,0 538,0-755,0 Grundskola , , , ,6 83, ,1-690, ,0 200,0 516,0 Gymnasieskola ,0-354, , ,4 79, , , , , ,0 Vuxenutbildning 7 377,0 580, ,0 6107,4 76, ,9 628, ,0 100,0 0,0 Nämnd o centr adm 6 823,0-609, , ,5 76, ,6 543, ,0 400,0 350,0 Summa vht områden , , , ,6 81, , , , , ,0 Varav: Personalkostnader ,0 7116, , ,5 84, , , ,0 700,0 825,0 Köp utbild grundskola 6 755,0 0, , ,1 104, , , , ,0-1196,0 Köp utbild gymnasiesk , , , ,9 80, , , , ,0 696,0 Försälj utbild grundsko ,0 0, ,0-887,1 59, ,5-420, ,0 200,0-20,0 Försälj utbild gymnasie ,0 0, , ,6 103, ,9 1141, ,0 162,0 787,0 skolskjutsar totalt ,0 0, , ,2 74, , , , ,0 700,0 Lokaler o kost ,0 0, , ,8 82, ,6 293, ,0 400,0-73,0 Kommentar utfall perioden januari-oktober riktpunkt (RP) 83,33 % Totala nettokostnader uppgår til1201,4 mkr och 81,8 %. Våra kostnader uppgår till225,5 mkr och 83,5 %. Personalkostnader redovisas till 124, l mkr och 84,1 %. Utvecklingen av kostnader för personal har varit stabil under perioden. Månadsförbrukningen har varierat mellan 11,8 mkr till 12,6 mkr. Intäkterna uppgår till 24,2 mkr och utfall l 00,3 %. De största intäkterna är för försäljning av utbildningar 7, 8 mkr, barnomsorgsavgifter 5, l mkr, statsbidrag skolverket för maxtaxa och särskilda satsningar 5, l mkr. Intäkter från Migrationsverket för våra asyl och nyanlända barn och elever har ökat betydligt, totalt 1,4 mkr redovisas för perioden, samma period år 2013 redovisades intäkter på ca 1 mkr. Kvarstående fordringar uppgår till ca 1,6 mkr, totalt blir det ca 3 mkr fram till september månad. Förvaltningen har problem med att ligga i fas med rekrytering och ökade personalinsatser kopplade mot dessa intäkter från Migrationsverket Det finns en osäkerhet och variation i hur många barn och elever som tillkommer eller avgår under redovisade fyra veckors perioder. Vilket får en stor inverkan på verksamhet och resultat under perioden och för helårsprognosen. Vi har väldigt många barn och elever som är i behov av riktade resurser. Elevhälsan har sammanställt behoven från rektorsområdena och förvaltningen har löpande fördelat ut riktade resurser enligt de behov som föreligger. Senast i augusti månad har skolchefbeslutat om utfördelning av resurser motsvarande ca 5 tjänster och 0,6 mkr till områdena för att tillgodose behoven av riktat stöd under perioden september till december.

3 Under våren har beslut tagits om särskilda insatser till åk 7-9 i avsikt att förbättra kunskapsresultaten och för att öka behörigheten till gymnasieskolan. satsningen innefattar lovskola, förstärkning av undervisning i engelska och extra läxhjälp, totalt 0,55 mkr under året. Tilläggsanslag (TA) har under perioden erhållits för samtliga löneökningar inom alla kollektivavtalsområden. Sammanfattningsvis redovisas nettokostnadema (NK) till81,8% mot RP 83,3% och vi ligger ca 1,5% under RP för oktober. Samma period f g år uppgick NK till81,5 %. Helårsprognos för år 2014 utifrån oktober månads utfall Förvaltningens totala bedömning utifrån oktober månads utfall med helårsprognos är att nämnden kommer att redovisa en positiv budgetavvikelse i storleksordningen 2,7 mkr. Nämnden kommer att redovisa en budget i balans med marginal. Samtliga verksamhetsområden redovisar positiva budgetavvikelser, se sammanställningen ovan. Förvaltningen vill särskilt lyfta fram följande: Betydligt ökade intäkter kommer att inflyta från Migrationsverket för asylsökande och nyanlända där skoloma har problem med att ligga i fas med rekrytering och erforderliga extra personalinsatser. Personalkostnadema på Dackeskolan 4-9 kommer att bli lägre under ht 14 i huvudsak på grund av att personal har slutat av olika anledningar, naturliga pensionsavgångar och svårigheter med att reklytera personal. Den personal som slutat har i de flesta fall ersatts med personal med lägre ingångslön och därmed en lägre personalkostnad. Kostnaden för skolskjutsar, gymnasieelevers resor och andra transporter beräknas bli ytterligare lägre jämfört mot delårsrapportema i april och augusti. Kostnaden för köp av utbildningar inom grundskolan kommer att bli högre än förväntat medan motsvarande kostnader för gymnasieskolan kommer att bli lägre, vilket i stort tar ut vartannat. Intäkter för försäljning av utbildningar kommer att bli något högre än förväntat. Kostnader för nämnd och cental förvaltning kommer att bli lägre.

4 Sida 1 Ekonomisk rapport för Barn- och utbildningsförvaltningen Ekonomiskt utfall t o m Belopp i tkr Oktober månad 2014 Riktpunkt (RP) okt 83,33 % Listuttag eksys Barn- och utbildningsnämnden totalt oktober 2014 Ansvar Redovisat Redovisat Aterstår Slag Budget period ackumulerat % Kod Ansvar Okt 14- Okt 14 Jan 14- Okt 14 Ansvar 4 Barn-och utbild.nämnd , , , ,3 81,8 Slag 3 Intäkter , , ,0 80,0 100,3 4 Kostnader/Utgifter 42117, , ,4 6517,6 84,5 5 Arbetskraftskostnader , , , ,5 84,1 6 övr verksamhetskostnader , , ,9 1 o 031,1 83,3 7 övr verksamhetskostnader 20418, , , ,5 77,5 8 övr. intäkter o kostnader 0,0 0,0 2,3-2,3 0,0 Barn- och utbildningsnämnden totalt oktober 2013 som jämförelse Ansvar Redovisat Redovisat Aterstår Slag Budget period ackumulerat % Kod Ansvar Okt 13- Okt 13 Jan 13- Okt 13 Ansvar 4 Barn-och utbild.nämnd , , , ,1 81,5 S/ag Intäkter , , , ,2 80,1 Kostnader/Utgifter , , , ,1 76,6 Arbetskraftskostnader , , , ,1 83,0 övr verksamhetskostnader , , , ,5 82,0 övr verksamhetskostnader , , , ,9 79,4 övr. intäkter o kostnader 0,0 0,1 0,2-0,2 0,0 Kommentar utfall perioden januari-oktober riktpunkt (RP) 83,33 % Totala nettokostnader uppgår till201,4 mkr och 81,8 %. Våra kostnader uppgår till225,5 mkr och 83,5 %. Personalkostnader redovisas till 124, l mkr och 84, l %. Utvecklingen av kostnader för personal har varit stabil under perioden. Månadsforbrukningen har varierat mellan 11,8 mkr till 12,6 mkr. Intäkterna uppgår till 24,2 mkr och utfall l 00,3 %. De största intäkterna är for försäljning av utbildningar 7,8 mkr, barnomsorgsavgifter 5, l mkr, statsbidrag Skolverket för maxtaxa och särskilda satsningar 5, l mkr. Intäkter från Migrationsverket för våra asyl och nyanlända barn och elever har ökat betydligt, totalt 1,4 mkr redovisas for perioden, samma period år 2013 redovisades intäkter på ca l mkr. Kvarstående fordringar uppgår till ca l,6 mkr, totalt blir det ca 3 mkr fram till september månad. Förvaltningen har problem med att ligga i fas med rekrytering och ökade personalinsatser kopplade mot dessa intäkter från Migrationsverket Det finns en osäkerhet och variation i hur många barn och elever som tillkommer eller avgår under redovisade fyra veckors perioder. Vilket får en stor inverkan på verksamhet och resultat under perioden och för helårsprognosen. Vi har väldigt många barn och elever som är i behov av riktade resurser. Elevhälsan har sammanställt behoven från rektorsområdena och förvaltningen har löpande fordelat ut riktade resurser enligt de behov som föreligger. Senast i augusti månad har skolchefbeslutat om utfördelning av resurser motsvarande ca 5 tjänster och 0,6 mkr till områdena för att tillgodose behoven av riktat stöd under perioden september till december KS o BUN Ekonomisk rapport för oktober 2014 JHL

5 Sida 2 Under våren har beslut tagits om särskilda insatser till åk 7-9 i avsikt att förbättra kunskapsresultaten och för att öka behörigheten till gymnasieskolan. satsningen innefattar lovskola, fårstärkning av undervisning i engelska och extra läxhjälp, totalt 0,55 mkr under året. Tilläggsanslag (TA) har under perioden erhållits för samtliga löneökningar inom alla kollektivavtalsområden. Sammanfattningsvis redovisas nettokostnaderna (NK) till 81,8% mot RP 83,3% och vi ligger ca 1,5% under RP får oktober. Samma period f g år uppgick NK till81,5 %. Helårsprognos för år 2014 utifrån oktober månads utfall Förvaltningens totala bedömning utifrån oktober månads utfall med helårsprognos är att nämnden kommer att redovisa en positiv budgetavvikelse i storleksordningen 2,7 mkr. Nämnden kommer att redovisa en budget i balans med marginal. Samtliga verksamhetsområden redovisat positiva budgetavvikelser, se sammanställningen ovan. Förvaltningen vill särskilt lyfta fram följande: Betydligt ökade intäkter kommer att inflyta från Migrationsverket får asylsökande och nyanlänaa där skolorna har problem med att ligga i fas med rekrytering och erforderliga extra personalinsatser. Personalkostnaderna på Dackeskolan 4-9 kommer att bli lägre under ht 14 i huvudsak på grund av att personal har slutat av olika anledningar, naturhga pensionsavgångar och svårigheter med att rekrytera personal. Den personal som slutat har i de flesta fall ersatts med personal med lägre ingångslön och därmed en lägre personalkostnad. Kostnaden för skolskjutsar, gymnasieelevers resor och andra transpmier beräknas bli ytterligare lägre jämfåti mot delårsrapporterna i april och augusti. Kostnaden får köp av utbildningar inom grundskolan kommer att bli högre än fårväntat medan motsvarande kostnader för gymnasieskolan kommer att bli lägre, vilket i stoti tar ut vartannat. Intäkter får försäljning av utbildningar kommer att bli något högre än fårväntat Kostnader får nämnd och cental förvaltning kommer att bli lägre KS o BUN Ekonomisk rapport för oktober 2014 JHL

6 Sida 3 Ansvar Redovisat Redovisat Aterstår Verksamhet Budget period ackumulerat % Kod Ansvar Okt 14 Okt 14 Jan 14- Okt Nämnds- o styrelseverksam 817,0 77,9 573,3 243,7 70,2 4 Kostnader/Utgifter 5,0 0,0 5,0 0,0 100,0 5 Arbetskraftskostnader 738,0 76,3 552,1 185,9 74,8 6 övr verksamhetskostnader 20,0 1,6 11,2 8,8 56,0 7 Övr verksamhetskostnader 54,0 O, 1 5,0 49,0 9,3 60 Central förvaltning BUF 5 397,0 423, , ,8 76,9 3 Intäkter 0,0-8,0-8,0 8,0 0,0 4 Kostnader/Utgifter 247,0 0,0 173,1 73,9 70,1 5 Arbetskraftskostnader 4 251,o 355, , ,2 75,4 6 övr verksamhetskostnader 288,0 29,7 268,9 19,1 93,4 7 övr verksamhetskostnader 611,o 46,2 513,4 97,6 84,0 61 Förskola- och skolbarnoms ,0 5176, , ,3 81,5 3 Intäkter ,0-915, , ,8 88,0 4 Kostnader/Utgifter 3 519,0 274, ,4 893,6 74,6 5 Arbetskraftskostnader , , , ,1 84,8 6 övr verksamhetskostnader , , , ,3 77,6 7 Övr verksamhetskostnader 731,0 20,9 249,2 481,8 34,1 8 övr. intäkter o kostnader 0,0 0,0 0,7-0,7 0,0 Verksam 64 Grundskola , , , ,4 83,8 3 Intäkter , , ,3-620,7 88,3 4 Kostnader/Utgifter 6 966, , ,2-362,2 105,2 5 Arbetskraftskostnader , , , ,2 82,8 6 Övr verksamhetskostnader , , , ,8 84,5 7 övr verksamhetskostnader , , , ,3 77,5 8 övr. intäkter o kostnader 0,0 0,0 0,9-0,9 0,0 65 Gymnasieskola , , , ,6 79,5 3 Intäkter , , ,1 545,1 108,3 4 Kostnader/Utgifter 31180, , , ,8 79,5 5 Arbetskraftskostnader 17143, , , ,1 88,5 6 övr verksamhetskostnader 7 708,0 741, , ,7 82,3 7 övr verksamhetskostnader 5 293, , ,0 971,0 81,7 8 övr. intäkter o kostnader 0,0 0,0 0,1-0,1 0,0 Verksam 66 Vuxenutbildning m m 7 957,0 869, , ,6 76,8 3 Intäkter ,0-71 ' , ,4 189,0 4 Kostnader/Utgifter 200,0 13,1 673,4-473,4 336,7 5 Arbetskraftskostnader 7 861,O 658, , ,0 85,5 6 övr verksamhetskostnader 1 320,0 236, ,6-189,6 114,4 7 Övr verksamhetskostnader 174,0 32,8 221,3-47,3 127,2 8 övr. intäkter o kostnader 0,0 0,0 0,6-0,6 0,0 Totaler , , , ,3 81, KS o BUN Ekonomisk rapport för oktober 2014 JHL

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har under flertalet år dragits med stora underskott inom de olika skolverksamheterna.

Läs mer

Behov av extra medel för att skapa struktur kring nyanlända barn/elever

Behov av extra medel för att skapa struktur kring nyanlända barn/elever 1/5 Utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse Datum: 015-03-5 Förvaltning: Utbildningsförvaltningen Handläggare: Integrationsgruppen: Tommy Pettersson, Birgitta Eskilsson, Agneta Eriksson och Ann-Charlotte Mellgren

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång

Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång Bilaga 2 Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång Fastighetsnämnden Innehållsförteckning 1 Fastighetsnämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Utmaningar inför framtiden... 4 1.4 Prestationer

Läs mer

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-28 Handläggare: Jan Strid GN 2014.0011 Kommunrevisionen Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Deloitte

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner

Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner Revisionsrapport Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner 9 september 2009 Eva Gustafsson Silja Savela 2009-09-09 Pär Sturesson Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1

Läs mer

Utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd

Utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd Utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd Riktad tillsyn i kombination med kvalitetsgranskning I en riktad tillsyn tittar Skolinspektionen på ett avgränsat område som

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Budget för Hallsbergs kommun

Budget för Hallsbergs kommun Budget för Hallsbergs kommun 2013-2015 Som den ställdes till Kommunfullmäktige 2012-12-17 Budgetberättelse Kära medborgare i Hallsbergs kommun! Politik handlar i grunden om att prioritera. Det handlar

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Konkurrensutsätter kommunerna sin tjänsteproduktion? Rapport från Företagarna december 2010

Konkurrensutsätter kommunerna sin tjänsteproduktion? Rapport från Företagarna december 2010 Konkurrensutsätter kommunerna sin tjänsteproduktion? Rapport från Företagarna december 2010 Om Företagarna Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och representerar 70 000 företagare, varav

Läs mer

Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71

Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-05-06 100 Uppdrag i budget 2013 Ta fram närvaro över inskrivna barn i förskola och fritidshem. (AU 101) KS 2013-71 KF Beslut

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012 Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd februari 2012 Kommungemensam förskola och skola Utvecklingsenheten Inledning... 3 A. Tidig upptäckt resultat och organisation... 4 Skriftliga omdömen...

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015

Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-10 FSN-2014/431.601 1 (2) HANDLÄGGARE Schönning, Jenny 08-535 360 12 Jenny.schonning@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp och

Läs mer