Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!?"

Transkript

1

2

3 Undrar vad som händer sen? Vårdkedjan Hur ska jag komma dit? Resvägar Cytostatika låter farligt!? Information Meddelar du distriktssköterskan? Kommunikation

4 Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård Lungcancerprojekt Dalarna Spridningsseminarium tisdagen 20 september 2011 Kartläggning av lungcancerprocessen LUCAS är inte någon anka! lungcancervård i samverkan Parallellprocesser med andra cancerdiagnoser Birgitta Göthman

5 Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård Lungcancerprojekt Dalarna Projektstart Genomförande/ uppföljning Resultat Nationella riktlinjer (NR) Kartläggning av lungcancerprocessen i Dalarna Kartläggning av utredning & behandling av lungcancer inom Uppsala-Örebroregionen Parallellprocesser med andra cancerdiagnoser Birgitta Göthman

6 Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård Lungcancerprojekt Dalarna Projektstart Genomförande/ uppföljning Resultat Bilda projektledning Bilda arbetsgrupp (inkl kommun, primärvård, rehab) Utveckla samarbete - med patienter/anhöriga - med regionen Uppsala/Örebro - baslinjemätning - koordinatorssjuksköterska Kartläggningsfas Birgitta Göthman

7 Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård Lungcancerprojekt Dalarna Projektstart Genomförande/ uppföljning Resultat Bilda projektledning Bilda arbetsgrupp (inkl kommun, primärvård, rehab) Utveckla samarbete - med patienter/anhöriga - med regionen Uppsala/Örebro - baslinjemätning - koordinatorssjuksköterska Kartläggningsfas Idé/skiss till optimal vårdkedja Planera, starta, genomföra och utvärdera förbättringsarbete enl PDSA-cykeln (förbättringshjulet) av redan kända förbättringsområden: - information till patienter/anhöriga - jämlik vård glesbygd/tätort - kommunikation/överlämning till andra vårdgivare - nya förbättringsområden identifierade genom kartläggningen - påbörja vårdprogram enl NR Birgitta Göthman

8 Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård Lungcancerprojekt Dalarna Projektstart Genomförande/ uppföljning Resultat Bilda projektledning Bilda arbetsgrupp (inkl kommun, primärvård, rehab) Utveckla samarbete - med patienter/anhöriga - med regionen Uppsala/Örebro - baslinjemätning - koordinatorssjuksköterska Kartläggningsfas Idé/skiss till optimal vårdkedja Planera, starta, genomföra och utvärdera förbättringsarbete enl PDSA-cykeln (förbättringshjulet) av redan kända förbättringsområden: - information till patienter/anhöriga - jämlik vård glesbygd/tätort - kommunikation/överlämning till andra vårdgivare - nya förbättringsområden identifierade genom kartläggningen - påbörja vårdprogram enl NR Sammanhållen patientfokuserad lungcancerprocess Nationella riktlinjer för lungcancer är implementerade Spridning av resultatet Fortsatt systematiskt förbättringsarbete Birgitta Göthman

9 Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård Lungcancerprojekt Dalarna Parallellprocesser med andra cancerdiagnoser Kartläggning av lungcancerprocessen Projektstart Genomförande/ uppföljning Resultat Bilda projektledning Bilda arbetsgrupp (inkl kommun, primärvård, rehab) Utveckla samarbete - med patienter/anhöriga - med regionen Uppsala/Örebro - baslinjemätning - koordinatorssjuksköterska Kartläggningsfas Idé/skiss till optimal vårdkedja Planera, starta, genomföra och utvärdera förbättringsarbete enl PDSA-cykeln (förbättringshjulet) av redan kända förbättringsområden: - information till patienter/anhöriga - jämlik vård glesbygd/tätort - kommunikation/överlämning till andra vårdgivare - nya förbättringsområden identifierade genom kartläggningen - påbörja vårdprogram enl NR Sammanhållen patientfokuserad lungcancerprocess Nationella riktlinjer för lungcancer är implementerade Spridning av resultatet Fortsatt systematiskt förbättringsarbete Birgitta Göthman

10 Kartläggning av lungcancerprocessen Så här långt har vi kommit hittills Prioriterade förbättringsområden Fyra förbättringsteam Birgitta Göthman

11 Birgitta Göthman

12 Birgitta Göthman

13 Birgitta Göthman

14 Birgitta Göthman

15 Birgitta Göthman

16 Birgitta Göthman

17 Värdeflödesanalys - På Spaning Broschyr - idé, information till patienten/anhörig Kompetens inom hemtjänsten Antal patienter i hemtjänst Remisshantering, tidsaspekten Känner alla patienterna till sitt nästa steg i vårdkedjan? Vad vet läkarna på vårdcentral om lungcancerprosessen, finns det ett PM om behandling/utredning? Birgitta Göthman

18 Värdeflödesanalys - På Spaning Skickas epikriskopior till vårdcentralerna? Hur många erbjuds kuratorssamtal på avd? Hur är det psykosociala stödet utformat och hur ingår det i vårdflödet? Vilka patienter dör på lungavd? Varför kommer patienter in för att dö på sjukhus? Sker ett brytpunktssamtal med patienten vid överföring till palliativ vård? Cancervårdkedjan har en kurativ och en palliativ del. Den senare behöver vidareutvecklas och förtydligas med bl a brytpunktsamtal? Birgitta Göthman

19 Värdeflödesanalys Förbättringsområden Patientens väg till diagnos och behandling ska vara utan dröjsmål och i enlighet med Nationella riktlinjer för lungcancervård Reviderat vårdprogram (utifrån nationella riktlinjerna) innefattande hela vårdflödet Rutiner/arbetssätt för att förhindra att icke värdeskapande tid uppstår för patienten Alla patienter får adekvat information och ett bra psykosocialt omhändertagande Patienten ska uppleva primärvård, specialiserad vård kommunal vård och omsorg och MOH som en enda vårdgivare Gemensam vårdplanering Rutiner för informationsöverföring Birgitta Göthman

20 Värdeflödesanalys Förbättringsområden Patienten ska vara delaktig i vård och behandling så långt som möjligt och om möjligt vara delaktig i ändringar i inriktning av vård och behandling För bättre omhändertagande och vård behövs tydlig information mellan vårdgivare om brytpunktsamtal ägt rum och dess innehåll Birgitta Göthman

21 Värdeflödesanalys Förbättringsområden Patienten/närstående ska möta välutbildad personal i en välfungerande organisation Utbildning i palliativ vård för distriktsläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, hemtjänstpersonal, biståndshandläggare, enhetschefer så att de talar samma språk, det skapar trygghet i vardagen Birgitta Göthman

22 Patientmedverkan Skilj på...vårdepisod som tar utgångspunkt i vårdgivarens perspektiv och sjukdomsepisod som utgår från patienten Birgitta Göthman

23 Värdeflödesanalys-På Patientmedverkan Spaning För att kunna genomföra förbättringsarbete som patienter/närstående upplever ger mervärde är det viktigt med patientinvolvering och studier av patienter i deras egen kontext Patienters/närståendes erfarenheter och idéer som utgångspunkt Birgitta Göthman

24 Patientmedverkan Idéboken Projekt för Patientdriven Utveckling i Falun PUF Under hösten 2010 diskuterades i styrgruppen hur vi på bästa sätt skulle kunna ta reda på hur patienter och närstående upplever vården. Kontakt togs med Mattias Elg och Jon Engström, forskare från Linköpings Universitet, som utvecklat Idéboken i sjukvårdskontext. Idéboken har tidigare provats och vidareutvecklats i samarbete med Landstinget i Jönköping, där den använts inom tre avdelningar Birgitta Göthman

25 Patientmedverkan För att fånga patienters/närståendes erfarenheter, problem och idéer i vardagskontext utvecklas och testas idéböcker gemensamt patient/närstående berättar om dagens kontakt med hälso- och sjukvården eller en vardagssituation som är relaterad till patientens hälsotillstånd under 14 dagar Birgitta Göthman

26 Utvädering av LUCAS Samverkan med Högskolan Dalarna: Prof. Anna Ehrenberg och med dr. Ewa Österlund-Efraimsson Syfte: Genomförda förbättringar förväntas ge bättre behandlingsresultat, bättre livskvalitet för patienter/närstående, en högre patientupplevd kvalitet samt vård på lika villkor Intervention: Förbättringsarbeten i stor utsträckning baserade på patientdelaktighet Urval: Samtliga patienter (så många patienter som möjligt) under utredning och behandling. Före och efter genomfört förbättringsarbete Birgitta Göthman

27 Utvärdering av LUCAS Metod: Demografiska data EORTC enkät för livskvalitet Patientupplevd kvalitet Nationell patientenkät för god vård (Indikator) särskild undersökning Resultat: Förutom att resultatet är en del i försöksverksamheten kan det omfattande underlaget leda till flera studentuppsatser Birgitta Göthman

28 Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård Lungcancerprojekt Dalarna Spridningsseminarium tisdagen 20 september 2011 Kartläggning av lungcancerprocessen LUCAS är inte någon anka! lungcancervård i samverkan Parallellprocesser med andra cancerdiagnoser Birgitta Göthman

29 Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård Lungcancerprojekt Dalarna Projektstart Genomförande/ uppföljning Resultat Nationella riktlinjer (NR) Kartläggning av lungcancerprocessen i Dalarna Kartläggning av utredning & behandling av lungcancer inom Uppsala-Örebroregionen Parallellprocesser med andra cancerdiagnoser Birgitta Göthman

30 Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård Lungcancerprojekt Dalarna Parallellprocesser med andra cancerdiagnoser Kartläggning av lungcancerprocessen Projektstart Genomförande/ uppföljning Resultat Bilda projektledning Bilda arbetsgrupp (inkl kommun, primärvård, rehab) Utveckla samarbete - med patienter/anhöriga - med regionen Uppsala/Örebro - baslinjemätning - koordinatorssjuksköterska Kartläggningsfas Idé/skiss till optimal vårdkedja Planera, starta, genomföra och utvärdera förbättringsarbete enl PDSA-cykeln (förbättringshjulet) av redan kända förbättringsområden: - information till patienter/anhöriga - jämlik vård glesbygd/tätort - kommunikation/överlämning till andra vårdgivare - nya förbättringsområden identifierade genom kartläggningen - påbörja vårdprogram enl NR Sammanhållen patientfokuserad lungcancerprocess Nationella riktlinjer för lungcancer är implementerade Spridning av resultatet Fortsatt systematiskt förbättringsarbete Birgitta Göthman

31 Patientmedverkan Idéboken Projekt för Patientdriven Utveckling i Falun PUF Under hösten 2010 diskuterades i styrgruppen hur vi på bästa sätt skulle kunna ta reda på hur patienter och närstående upplever vården. Kontakt togs med Mattias Elg och Jon Engström, forskare från Linköpings Universitet, som utvecklat Idéboken i sjukvårdskontext. Idéboken har tidigare prövats och vidareutvecklats i samarbete med Landstinget i Jönköping, där den använts Birgitta Göthman

32 Patientmedverkan Mål: Att skapa en process för hur Idéboken kan integreras i förbättringsarbetet. Genom Idéboken få kunskap om hur patienter med lungcancer och deras närstående upplever vården. Att Idéböckerna ger en sammanhållen bild av verksamheten ur ett patientperspektiv. Att vidareutveckla och testa Idéboken på en ny patientgrupp och även på deras närstående Birgitta Göthman

33 Patientmedverkan Patient och närstående skriver under 14 dagar var sin Idébok oberoende av varandra. Målet är att alla lungcancerpatienter i Dalarna (ca 150) och deras närstående ska erbjudas att delta i projektet. Av Idéböckerna skall en rapport sammanställas Idéböckerna skall också ligga till grund för magisteruppsatser för projektledarna på Lungkliniken Birgitta Göthman

34 Patientmedverkan Pilotstudie: Under våren har en pilotstudie som inkluderade 7 lungcancerpatienter gjorts. Endast en patient tackade ja till att medverka. Vid telefonkontakt med patienter och närstående om orsaken bakom att inte vilja medverka Birgitta Göthman

35 Patientmedverkan Idéer till förbättringar Att inte begränsa berättandet i tid, utan patienter och närstående får skriva om det som känns angeläget. Sprida kunskap om Lucas via Inblick, tidning till alla hushåll i Landstinget Dalarna Att anordna en Cafékväll 18/10 för alla lungcancerpatienter och deras närstående där bland annat Idéböckerna presenteras. Ny pilot Birgitta Göthman

36 Patientmedverkan Nytt utskick av 20 reviderade Idéböcker planeras i samband med Cafékvällen den 18 oktober Birgitta Göthman

37 Patientupplevd kvalitet Patientenkäter utskickade till 138 patienter med diagnosen lungcancer genom Indikator 68, 8 % svarsfrekvens Tilläggsfrågor demografi hälsa och livskvalitet rökvanor Birgitta Göthman

38 Värdeflödesanalys av lungcancerprocessen Prioriterade förbättringsområden Fyra förbättringsteam Arbetar enligt Genombrottsmetodiken, PDSA Birgitta Göthman

39 Värdeflödesanalys av lungcancerprocessen Team 1 Att minska ledtider och arbeta för Tidig upptäckt (retrospektiv journalgranskning) Team 2 Att förbättra och säkerställa informationsflödet kring patienter med diagnosen lungcancer, bättre flyt mellan vårdgivare Birgitta Göthman

40 Tidig upptäckt Område Problem Lösning Patienten Vet ej alarmsymtom dvs när söka Vet ej var söka Nationell info Lokal info Vårdcentralen Fel råd av tel-ssk Fel prioritering av tel-ssk Dålig tillgänglighet till läkare Fel planering av besök Fel utredning mht ev. diagnos Fortbildning Systematik (checklista) Fortsatt utredning för att utesluta ca Oklar remissinstans/undersökning Lång väntetid Enklare rutiner Systematik (jämlik vård) Bättre prioritering Fortsatt utredning för att ställa annan diagnos Snabbt åter till primärvård Gemensam journal Behandling Avgöra behandling Genomföra behandling Nationella riktlinjer Regionalt vårdprogram

41 Värdeflödesanalys av lungcancerprocessen Team 3 Alla lungcancerpatienter skall från vara informerade och delaktiga om ändrad inriktning i behandlingen, samt få bästa möjliga övergång från lungkliniken till MOH. Team 4 Patienterna i hemsjukvården ska känna trygghet genom att personalen har hög kompetens inom palliativ vård Birgitta Göthman

42 Förbättringar i samverkan med Uppsala/Örebroregionen Multiprofessionella teamkonferenser har startat (ÖJ Cancer) Kontaktsjuksköterskor på lungmottagningen finns inrättade (fast vårdkontakt, ökad patientmedverkan) Patientlots är utsedd (minska ledtider) Birgitta Göthman

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2011-06-17 SAMVERKANSNÄMNDENS REKOMMENDATIONER OCH

Läs mer

MIMI - Modell för Informationsutbyte Mellan vårdgivare I Sörmland

MIMI - Modell för Informationsutbyte Mellan vårdgivare I Sörmland Habilitering & Hjälpmedel MIMI - Modell för Informationsutbyte Mellan vårdgivare I Sörmland Slutrapport Liv Mannberg, verksamhetsutvecklare Habiliteringsverksamheten Angelica Gustafsson, projektledare

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering västra sjukvårdsregionen Foto: Rickard Eriksson Förord Denna delrapport 2013 är författad av utvecklingsledaren för psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

Läs mer

Nationell enkät till patienter inom cancervården. förslag till modell

Nationell enkät till patienter inom cancervården. förslag till modell Nationell enkät till patienter inom cancervården förslag till modell Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 8 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården 1 Innehåll

Läs mer

LANDSTINGS- REVISORERNA

LANDSTINGS- REVISORERNA LANDSTINGS- REVISORERNA Projektrapport nr 2/2009 Patientens väg i vården ansvar och roller vid utredning och behandling av cancer hjärntumörer, lungcancer och prostatacancer Granskningen visar sammantaget

Läs mer

Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatorisk VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt

Läs mer

Landstinget Gävleborgs revisorer

Landstinget Gävleborgs revisorer Jämlik palliativ vård? Landstinget Gävleborgs revisorer Revisionsrapport Mars 2011 Karin Magnusson Innehåll Sammanfattning...3 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund...... 5 1.2 Uppdrag och revisionsfråga... 5

Läs mer

Patientprocess Mest sjuka äldre

Patientprocess Mest sjuka äldre Patientprocess Mest sjuka äldre Slutrapport 2013-09-02 Författare: Mette Davidsson, projektledare, Kommunförbundet Skåne Carina Nordqvist Falk, projektledare, Region Skåne Magnus Kåregård, medicinsk rådgivare,

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Inledning Hemsjukvården är en ny verksamhet i kommunens regi sedan 130201. Vi utgår från lilla herrgården på Strömbackaskolans område och har hela kommunen som arbetsfält.

Läs mer

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI)

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) LGS-området 2011-05-02-2012-03-31 Utförd av: LGS SAMSA mars 2012 1 Sammanfattning

Läs mer

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Vi släcker bränder men hinner inte sätta upp brandvarnare! 1 1 SAMMANFATTNING Helhetssyn kan överbrygga organisatoriska brister Analysen av

Läs mer

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Slutrapport Åsa Bergman Bruhn och Lena Olai, mars 2015. Reviderad maj 2015. Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Organisation... 3 Resurser...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Södersjukhuset 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Södersjukhuset 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Södersjukhuset 2013 Innehållsförteckning Förord 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 5 Struktur för uppföljning/utvärdering

Läs mer

SLUTRAPPORT 2015. Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

SLUTRAPPORT 2015. Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre SLUTRAPPORT 2015 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 1 2 Förord Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Visionen ovan formulerades för fyra

Läs mer

Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län

Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län advisoryboard.se Struktur för ledning och styrning i samverkan i Skåne län En sammanfattning av 250 kloka människors arbete som omfattar socialtjänst och vård och omsorg... eller beslutens väg till Kerstin

Läs mer

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Uppdrag och revisionsfråga 4 1.3. Metod och

Läs mer

Kallelse och föredragningslista till styrelsens sammanträde

Kallelse och föredragningslista till styrelsens sammanträde Kallelse och föredragningslista till styrelsens sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 23 oktober klockan 10.00 Plats: Videokonferens

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm

Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Revisionsrapport Lungcancervård vårdprocess resultat i öppna jämförelser följsamhet till nationellaa riktlinjer mm Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Januari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Vad vården gör för individen och inte vad den är!

Vad vården gör för individen och inte vad den är! Vad vården gör för individen och inte vad den är! Bästa tillgängliga kunskap Individens situation, erfarenhet och önskemål Professionell expertis Vad? Hur? JÄMLIK STROKEVÅRD Sammanhållen vård, stöd, information

Läs mer

Omvärldsbevakning landsting

Omvärldsbevakning landsting Omvärldsbevakning landsting Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, * 1 Kortare väntetider i cancervården, Ny 1 Nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

Teamträffar i hemtjänsten

Teamträffar i hemtjänsten HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Teamträffar i hemtjänsten Halmstad 2010-01-28 Åsa Rydberg Sammanfattning Teamträffar i hemtjänsten i Halmstads kommun har funnits sedan september 2007. Idag bedrivs teamträffar i

Läs mer