MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR"

Transkript

1 MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR SLUTRAPPORT 17 OKTOBER 2014

2

3 Sammanfattning På fastigeten Tallbocken 1 låg tidigare en bensinstation. Fastigheten sanerades 2009 efter riktvärdet mindre känslig markanvändning (MKM). I september 2014 undersöktes jord och grundvatten med avseende på metaller och oljeämnen inför byggande av flerbostadshus på platta utan källare, dvs. markanvändning motsvarande mindre känslig markanvändning (KM). Resultaten från laboratorieanalyserna visade inga metallhalter i jord över riktvärdena för känslig markanvändning (KM). I djupare jord påvisadades alifatiska och aromatiska kolväten. I två punkter (T1 och T14) överskred halterna av alifatiska kolväten (>C12-C16) riktvärdet för KM. Proverna var tagna 3 respektive 2,5 m ner i marken. I T1 tangerades/överskreds riktvärdet för aromatiska kolväten (>C8-C10) i samma prov. Låga halter aromatiska ämnen påvisades i grundvattenprovet. Blyhalten var högre än miljökvalitetsnormen för grundvatten. Spridningsförhållandena på fastigheten bedöms sammantaget som medelgoda/normala via vatten och något högre än normala via luft. Föroreningarna förekommer relativt djupt ner i marken. De punkter där förorening har påvisats ligger utanför eller nära den kommande byggnadens yttre väggar. Medelhalterna i massorna under den kommande byggnaden, som är de som påverkar exponering via ånga, beräknas vara betydligt lägre än riktvärdena för marken. Riskerna för negativa effekter på hälsa och miljö bedöms som små baserat på de halter som påvisats i denna undersökning. I en provpunkt (T1) tangerades riktvärdet för MKM av alifater. Då föroreningen inte är avgränsad, föreslås att marken schaktas ur för att säkerställa att föroreningen är begränsad. I provpunkt T7 föreslås en provgrop under 2,5 m för provtagning och kontroll av massor i samband med schakt av tidigare nämnda provpunkt (T1). Utförd undersökning baseras på stickprovtagning och det kan därför inte uteslutas att det lokalt kan förekomma andra föroreningshalter inom fastigheten än de som påvisats i utförd undersökning. Om det vid schaktningsarbeten påträffas massor som misstänks vara förorenade utöver i de punkter som angivits i stycke ovan, ska detta omgående anmälas till tillsynsmyndigheten. För att fullfölja upplysningsplikten enligt 10 kap Miljöbalken ska denna rapport delges tillsynsmyndigheten. Uppdrag: Miljöteknisk markundersökning inom Tallbocken 1, Kalmar kommun, Beställare: Kalmar kommun O:\KSD\257714\MG\=Arbetsarea=\ Rapport Tallbocken 1 Kalmar.docx Version: (13)

4 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte Organisation Tidigare utredningar Omgivningsförhållanden Områdesbeskrivning Detaljplan Beskrivning av undersökningsområdet och nuvarande verksamhet Geologiska och hydrogeologiska förhållanden Känslighet och skyddsvärde Verksamhetshistorik Branschspecifika föroreningar Utförda undersökningar Provtagnings- och analysstrategi Lokalisering av provtagningspunkter Provtagningsmetod och provhantering Jordprov Grundvatten Positionsbestämning och avvägning Generella riktvärden Resultat Resultat av fältanalyser Analysresultat jordprover Analysresultat grundvattenprov Bedömning av föroreningssituationen Spridningsförhållanden Exponeringsvägar Riskbedömning Åtgärds- och undersökningsbehov Referenser Uppdrag: Miljöteknisk markundersökning inom Tallbocken 1, Kalmar kommun, Beställare: Kalmar kommun O:\KSD\257714\MG\=Arbetsarea=\ Rapport Tallbocken 1 Kalmar.docx Version: (13)

5 Bilagor Bilaga 1 Planritning med provtagningspunkter, skala 1:500 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Provtagningstabell med resultat av fältanalys Resultat från genomförda laboratorieanalyser på jord Resultat från genomförda laboratorieanalyser på grundvatten Laboratorieanalysrapporter Uppdrag: Miljöteknisk markundersökning inom Tallbocken 1, Kalmar kommun, Beställare: Kalmar kommun O:\KSD\257714\MG\=Arbetsarea=\ Rapport Tallbocken 1 Kalmar.docx Version: (13)

6 1 Inledning 1.1 Bakgrund På fastigheten Tallbocken 1 har det funnits en Statoil-bensinstation. Sanering gjordes år Nu håller området på att planläggas för bostäder. Kalmar kommun vill verifiera att den provtagning/sanering som genomförts har nått målen för fastigheten. På uppdrag av Kalmar kommun har Tyréns därför utfört en miljöteknisk markundersökning. 1.2 Syfte Att undersöka föroreningsförekomst på fastigheten Tallbocken Organisation Anna Aleljung Kalmar kommun har varit beställare, Jessica Toft Tyréns är uppdragets uppdragsansvarige, Nadja Lundgren och Anna-Carin Sanfridsson handläggare, Sandra Martinsson fältingenjör och Christer Olovsson borrledare. 2 Tidigare utredningar År 2009 genomförde Geosigma två undersökningar: En miljökontroll ( ) och en uppföljande kontroll av grundvatten ( ) genomfördes. I samband med miljökontrollen transporterades nio cisterner från fastigheten, massor med föroreningshalter över riktvärdena för mindre känslig markanvändning (MKM) fraktades bort för behandling. I en schaktbotten (KA- 41) lämnades halter av bensen över riktvärdet för MKM kvar. I grundvatten i borrbrunn påvisades halter av xylen över riktvärden. Grundvattnet provtogs vid två senare tillfällen och vid det senare tillfället påvisades inga föroreningar över riktvärden. 3 Omgivningsförhållanden 3.1 Områdesbeskrivning Fastigheten ligger i ett bostadsområde vid en större väg i centrala Kalmar. 3.2 Detaljplan Flerbostadshus planeras på fastigheten. 3.3 Beskrivning av undersökningsområdet och nuvarande verksamhet På fastigheten finns för närvarande inga byggnader och ingen verksamhet. 3.4 Geologiska och hydrogeologiska förhållanden Marken består av fyllnadsmassor och något grusig sandig morän samt sten. I djupare massor är marken mycket hård. Grundvattenytan ligger på ca 6 m djup. Mindre delar av fastigheten fylldes ut med sand i samband med sanering Uppdrag: Miljöteknisk markundersökning inom Tallbocken 1, Kalmar kommun, Beställare: Kalmar kommun O:\KSD\257714\MG\=Arbetsarea=\ Rapport Tallbocken 1 Kalmar.docx Version: (13)

7 3.5 Känslighet och skyddsvärde Känsligheten vid fastigheten planeras bli mycket stor (bostäder). Skyddsvärdet bedöms måttligt. Dagens markanvändning motsvarar mindre känslig markanvändning (MKM) och den planerade, känslig markanvändning (KM). 4 Verksamhetshistorik På fastigheten har en Statoil-bensinstation legat. I stationsbyggnaden fanns också en smörjgrop (Geosigma 2009). 5 Branschspecifika föroreningar Alifastiska och aromatiska kolväte, PAH:er, bly, bensen, toluen, xylener, etylbensen. 6 Utförda undersökningar Den 16:e september 2014 provtogs jord i 15 provpunkter med borrbandvagn. Grundvatten omsattes i den pumpbrunn (GVKA, härefter kallad pumpbrunn) som sattes år 2009 och provtogs Provtagnings- och analysstrategi Provpunkter där miljökontrollen 2009 indikerade föroreningar provtogs, liksom punkter där cisterner legat men inga laboratorieanalyser utförts. Även fyllnadsmassor med okänd bakgrund provtogs och analyserades- 6.2 Lokalisering av provtagningspunkter Plankarta omfattande 15 provtagningspunkter med beteckning T1-T15 redovisas i Bilaga Provtagningsmetod och provhantering Fältundersökningen utfördes enligt Tyréns interna rutiner och följde kvalitetsklass B ( Standard ) enligt SGFs fälthandbok för miljötekniska markundersökningar (Rapport 2:2013). Kvalitetsklassen innebär att krav ställs på dokumentation, rengöring, provtagning och provhantering. Tabell 1. Sammanställning av utförda laboratorieanalyser i jord och grundvatten. Ämnen Jord Vatten Metaller 10 1 Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) 10 1 BTEX 12 1 Alifater och aromater 11 1 Klorerade och bromerade organiska substanser 1 Uppdrag: Miljöteknisk markundersökning inom Tallbocken 1, Kalmar kommun, Beställare: Kalmar kommun O:\KSD\257714\MG\=Arbetsarea=\ Rapport Tallbocken 1 Kalmar.docx Version: (13)

8 6.3.1 Jordprov Provtagningen av jord utfördes med provtagningsskruv monterad på bandvagn (Geotech 605 DD). I provtagningspunkterna uttogs totalt 83 jordprov i diffusionstät påse för fältanalyser samt för laboratorieanalys. Provtagningsnivåerna delades in efter materialsammansättning eller färgoch luktindikationer. Som mest uttogs en halvmeters jordmäktighet som samlingsprov. Jordlagerföljder och provtagningsdjup noterades tillsammans med färg, lukt samt eventuella andra iakttagelser. Proverna förvaras mörkt och kallt i fält samt under transport till laboratoriet. Den relativa koncentrationen av lättflyktiga kolväten (VOC) i jordens porluft analyserades i samtliga upptagna jordprov. Fältanalysen utfördes med hjälp av fotojoniseringsdetektor (PID) av fabrikat MiniRae Lite på rumstempererade prover i diffusionstät påse. Koncentrationen av tungmetaller analyserades på samtliga upptagna jordprover med ett XRFinstrument av fabrikat Delat Innov-X. XRF-mätningarna utfördes 3 gånger per prov i 30 sekunder, direkt på prov i påse Grundvatten Provet förvarades kallt och mörkt i av laboratoriet tillhandahållna burkar i fält och vid transport till laboratoriet. 6.4 Positionsbestämning och avvägning Samtliga provtagningspunkter mättes in med GPS. Grundvattenytans nivå mättes med lod från brunnens kant som var i marknivå. Inmätning av grundvattenrör och av markytans höjd utfördes enligt SGF:s Geoteknisk fälthandbok (SGF, 1:2013). Inmätningen skedde i höjdsystem RH2000 samt i plan i Sweref Generella riktvärden Riktvärden är hjälpmedel för utvärdering av förorenade områden och indikerar föroreningsnivåer som inte innebär oacceptabla risker för människor och miljö. För markföroreningar har Naturvårdsverket tagit fram generella riktvärden för två typer av markanvändning, Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM), (Naturvårdsverket, Beroende på hur vissa utvalda skyddsobjekt beaktas kan riktvärden för KM eller MKM användas, se Tabell 2 (Naturvårdsverket 2009b). Tabell 2. Kriterier för val av markanvändning för mark (Naturvårdsverket, 2009) Skyddsobjekt Människor som vistas på området Markmiljön på området Grundvatten Ytvatten KM känslig markanvändning Heltidsvistelse Skydd av markens ekologiska funktion Grundvatten inom och intill området skyddas Skydd av ytvatten, skydd av vattenlevande, organismer MKM mindre känslig markanvändning Deltidsvistelse Begränsat skydd av markens ekologiska funktion Grundvatten 200 m nedströms området skyddas Skydd av ytvatten, skydd av vattenlevande, organismer Uppdrag: Miljöteknisk markundersökning inom Tallbocken 1, Kalmar kommun, Beställare: Kalmar kommun O:\KSD\257714\MG\=Arbetsarea=\ Rapport Tallbocken 1 Kalmar.docx Version: (13)

9 På fastigheten planeras flerbostadshus. Det innebär att riktvärden för känslig markanvändning bör användas vid bedömning av föroreningssituationen. I KM ingår odling och därmed exponering via grönsaker i betydligt högre omfattning än vad som kan ske vid flerbostadshus med begränsade odlingsmöjligheter. För grundvatten har halter av alifatiska och aromatiska kolväten jämförts mot SPBI:s branschspecifika riktvärden för grundvatten vid bensinstationer (SPBI 2010, rev. 2012). För metaller har SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer av grundvatten använts (SGU 2013). 8 Resultat 8.1 Resultat av fältanalyser Resultaten av PID- och XRF-analyser redovisas i Bilaga 2. PID gav utslag på framförallt djupare jordlager. I provpunkt T1 gav PID:en måttligt ( ppm) utslag vid 2 m och tydligt utslag (>500 ppm) från 2,5 m med tydlig och stark petroleum lukt. Även i T7 luktade jord från 2 m djup och gav utslag på PID (150 ppm vid 2m och 1200 ppm vid 2,5m). I T14 var petroleumlukten mycket svag och gav måttligt utslag ( ppm) på 2-2,8 m djup. I T15 gav PID måttligt utslag i jordlager 0,5-1 m djup utan lukt. I T4 luktade prover från ytan och olika djup mycket svagt. I T8 och T12 steg PID-värdet långsamt under mätningen vilket eventuellt skulle kunna bero på förekomst av mindre lättflyktigt ämne. Eventuell annan felkälla kan vara att PID-instrumentets filter varit belagt med partiklar. Då ingen lukt noterades i dessa jordprov, och då resultat från laboratorieanalys av jordprovet från provpunkten T8 ej visade halter över laboratoriets rapporteringsgräns, bedöms dessa jordprov ej vara förorenade. Jordprover från 4 provpunkter analyserades med XRF. Inga uppmätta nivåer indikerade halter över riktvärden för KM. 8.2 Analysresultat jordprover Ett jordprov från varje provpunkt skickdes för analys på laboratorium, se Bilaga 2, 3 och 5. Inga metallhalter var över riktvärdena för känslig markanvändning (KM), se Bilaga 3. I två punkter (T1 3-3,4m och T14 2,5-2,8m) överskred halterna av alifatiska kolväten C12-C16 riktvärdet för KM, se Tabell 3. I T1 tangerades/överstegs riktvärdet för KM av halten lätta (C8- C10) aromatiska kolväten, och tyngre alifatiska kolväten (>C16-C35). Halten av summa alifatiska kolväten >C5-C16 tangerade riktvärdet för MKM. Proverna var tagna djupt i marken där PID gett högst utslag i respektive punkt. Uppdrag: Miljöteknisk markundersökning inom Tallbocken 1, Kalmar kommun, Beställare: Kalmar kommun O:\KSD\257714\MG\=Arbetsarea=\ Rapport Tallbocken 1 Kalmar.docx Version: (13)

10 Tabell 3. Halter av alifatiska och aromatisk kolväten i jordprover. Halter som tangerar eller överstiger riktvärden för KM, känslig markanvändning, har markerats med blått. Halter som tangerar eller överstiger riktvärden för KM, känslig markanvändning, har markerats med rött och fet stil. Ämne KM MKM Provpunkt (m u my) Tidigare provtagning T1 T2 T3 T4 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T14 T15 KA-41 3,0-3,4 0,0-0,3 0,5-1,0 0,5-1,0 2,5-3,0 0,0-0,5 3,0-3,5 2,5-3,0 3,0-3,5 1,0-1,5 2,5-2,8 0,5-1,0 Ca 6m Bensen 0,012 0,04 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,005 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 0,081 Toluen < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,005 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,5 Etylbensen < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,005 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,59 Xylen ,15 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,31 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 3,7 Alifater>C5-C < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 <5 Alifater>C8-C < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 <5 Alifater>C10-C < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 56 < 5 <5 Alifater>C12-C ,1 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < < 5 <5 Alifater>C5-C < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < < 20 <20 Alifater>C16-C < 10 < < 10 < 10 < 10 < < 10 Aromater >C8-C < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 6,5 < 4 < 4 < 4 < 4 <5 Aromater >C10-C < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 <3 Aromater >C16-C < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 O:\KSD\257714\MG\=Arbetsarea=\ Rapport Tallbocken 1 Kalmar.docx Version:

11 8.3 Analysresultat grundvattenprov I grundvattenprovet påvisades bensen, toluen, etylbensen, xylener och naftalen (övriga PAH:er), se Tabell 4 och Tabell 5. Halterna av organiska ämnen var betydligt lägre än föreslagna riktvärden för grundvatten där människor kan komma i kontakt med föroreningar via inträngning av ånga i hus. Tabell 4. Halter av påvisade organiska ämnen i grundvattenprov samt riktvärden för grundvatten (ång. Ämne Pumpbrunn (mg/l) Ånga (mg/l) Bensen 0,0019 0,05 Toluen 0, Etylbensen 0, M/P/O-Xylen 0, PAH L 0, Halterna av metaller i grundvattnet, Tabell 5, jämfördes med SGU:s (SGU 2013) miljökvalitetsnormer för dricksvatten, i stora delar desamma som Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten. Halterna av arsenik och nickel tangerade miljökvalitetsnormerna. Blyhalten överskred normen två gånger medan övriga grundämnen var lägre än miljökvalitetsnormerna. Tabell 5. Halter av grundämnen i grundvattenprov. Miljökvalitetsnormer från Sveriges Geologiska undersökning (SGU 2013). Analys Enhet SGU Pumpbrunn Metaller Arsenik (As), filtrerat μg/l Barium (B, filtrerat μg/l 16 Bly (Pb), filtrerat μg/l Kadmium (Cd), filtrerat μg/l 5 0,16 Kobolt (Co), filtrerat μg/l 2,9 Koppar (Cu), filtrerat μg/l Krom tot (Cr), filtrerat μg/l 50 0,51 Kvicksilver (Hg), filtrerat μg/l 1 <0,1 Nickel (Ni), filtrerat μg/l Vanadin (V), filtrerat μg/l 56 Zink (Zn), filtrerat μg/l O:\KSD\257714\MG\=Arbetsarea=\ Rapport Tallbocken 1 Kalmar.docx Version:

12 9 Bedömning av föroreningssituationen 9.1 Spridningsförhållanden Spridningsförhållandena på fastigheten är goda med avseende på jordarter (något grusig sandig morän). På lite större djup är dock moränen mycket hård, vilket minskar spridningsförutsättningarna. Halten organiskt kol (TOC) har inte analyserats men skattas vara ca hälften av den som de generella riktvärdena baseras på (2 %). Grundvattenytan ligger relativt djupt, ca 6 m under markytan, vilket begränsar spridningsförutsättningarna något. Högst halter har i påvisats under 2,5 m under markytan, men hur djupt föroreningen sträcker sig har inte gått att avgöra eftersom marken var mycket svårborrad i djupare jordlager. I undersökningen från 2009 påvisades bensenhalter över riktvärdet för MKM i schaktbotten på uppskattningsvis 5,7 meters djup. Sammantaget bedöms spridningsförutsättningarna via vatten vara medelgod. Baserad på marknivåerna bedöms spridningsriktningen för grundvattnet vara nordlig. Spridning via luft bedöms vara högre än beräknat i generella modellen baserat på halt fukt och TOC i jord och lägre på grund av djupt liggande förorening. Sammantaget bedöms spridningsförutsättningarna via luft vara något högre. 9.2 Exponeringsvägar I nuläget är området inte bebyggt och användningen och därmed exponeringen är vanligtvis låg även om markarbeten motsvarande MKM förekommer. Flerbostadshus planeras att byggas på fastigheten. Eftersom byggnaden kommer att ta stor plats finns egentligen ingen yta att odla på. Därav exponeras inte människor av föroreningar via intag av grönsaker och bär från området. Ett litet direkt intag av jord är möjlig, via fingrar och inandning av större partiklar. Människor kan framförallt komma i kontakt med föroreningar via inandning av ånga inom- och utomhus. Dricksvatten tas inte från fastigheten. 9.3 Riskbedömning Föroreningar har påvisats i jord på fastigheten. De punkter där förorening har påvisats eller indikeras förekomma (laboratorieanalys eller fältanalys med PID), ligger utanför området för planerad byggnation (Ka-41, T14) eller just intill den kommande byggnadens yttre väggar (T1, T7). Flerbostadshuset ska byggas på platta på mark, utan källare. Påvisade halter är i ett per punkter högre än generella riktvärden för känslig markanvändning men betydligt lägre än de delar av riktvärdena som gäller inandning av ånga. Medelhalterna i massorna, som är de som påverkar exponering via ånga, under den kommande byggnaden beräknas vara betydligt lägre än riktvärdena för marken. Risk för negativa effekter bedöms därför som små baserat på de halter som har hittats, medelhalter, spridningsförutsättningar och föroreningsdjup. Blyföroreningen i grundvattnet kommer sannolikt från den tidigare verksamheten, då det tidigare tillsattes bly till bensin. Blyhalten i grundvattnet bedöms varken utgöra en risk för hälsa eller för miljö. 10 Åtgärds- och undersökningsbehov I provpunkt T1 tangerade halten av summa alifatiska kolväten >C5-C16 riktvärdet för MKM. Då inga tidigare prover har analyserats från denna del av området, eftersom en cistern har legat intill och då föroreningen inte är avgränsad, föreslås att marken schaktas ur för att säkerställa att föroreningen är begränsad. Uppdrag: Miljöteknisk markundersökning inom Tallbocken 1, Kalmar kommun, Beställare: Kalmar kommun O:\KSD\257714\MG\=Arbetsarea=\ Rapport Tallbocken 1 Kalmar.docx Version: (13)

13 I provpunkt T7 påvisades inga halter i laboratorieanalyser över riktvärden för KM, men fältintryck (lukt) och fältanalyser (PID) tyder på att föroreningshalten kan vara högre än påvisad. Därför föreslås en provgrop under 2,5 m för provtagning i samband med schakt av T1. Då utförda undersökningar bygger på stickprovstagning kan det inte uteslutas att föroreningshalter över de hittills påvisade kan förekomma lokalt. Om det vid schaktningsarbeten påträffas massor som misstänks vara förorenade utöver i de punkter som angivits i stycke ovan, ska detta omgående anmälas till tillsynsmyndigheten. Då massor med halter av föroreningar har påträffats på fastigheten skall denna rapport delges tillsynsmyndigheten enligt Miljöbalkens regler om upplysningsplikt (10 kap 11 Miljöbalken). All hantering av förorenade massor är anmälningspliktig verksamhet. Enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) skall en anmälan om avhjälpande åtgärder lämnas in till och godkännas av tillsynsmyndigheten innan en eventuell sanering påbörjas. 11 Referenser Geosigma Miljökontroll, efterbehandling på fastigheten Tallbocken 1, Kalmar kommun, Geosigma Naturvårdsverket, 2009a Kompletterande undersökning med avseende på grundvattenförorening på fastigheten Tallbocken 1, Kalmar kommun Riktvärden för förorenad mark -Modellbeskrivning och vägledning, Rapport 5976, september 2009 Naturvårdsverket, 2009b Riskbedömning av förorenade områden, Rapport 5977, december 2009 SGF, 2013 SGF, 2013 SGU, 2013 SPBI, 2010 Geoteknisk Fälthandbok, Svenska Geotekniska Föreningen, SGF Rapport 1:2013 Fälthandbok, Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden, Svenska Geotekniska Föreningen, SGF rapport 2:2013 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten. SGU-FS 2013:2 SPI Rekommendation, Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar, uppdaterad Uppdrag: Miljöteknisk markundersökning inom Tallbocken 1, Kalmar kommun, Beställare: Kalmar kommun O:\KSD\257714\MG\=Arbetsarea=\ Rapport Tallbocken 1 Kalmar.docx Version: (13)

14 ej parkering u LOKALGATA B V e Skala 1: m

15 Bilaga 2 1(5) Uppdrag Miljöteknisk undersökning inom Tallbocken 1, Kalmar kommun Uppdragsnummer: Beställare Kalmar kommun Datum: Provtagningsredskap: Skr Provtabell och resultat från XRF- och PID-mätningar Provpunkt Djup Jordart Anmärkning XRF 1 PID 2 Laboratorie- Pb As Zn Cu VOC analyser mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg ppm T1 0-0,5 brun fyllning/sand, grus, asfalt/ Ej lukt 33 T1 0,5-1 brun fyllning/sand, grus, asfalt/ Ej lukt 30 T1 1-1,5 ljusgrå något grusig sandig morän Ej lukt 19 T1 1,5-2 ljusgrå något grusig sandig morän Ej lukt 17 T1 2-2,5 ljusgrå något grusig sandig morän Svag petroleumlukt 140 T1 2,5-3 ljusgrå något grusig sandig morän Tydlig, relativt stark petroleumlukt 680 T1 3-3,4 ljusgrå något grusig sandig morän Tydlig, relativt stark petroleumlukt M, P, O 770 T2 0-0,3 brun fyllning/sand, grus, sten/ Ej lukt M, P, O 11 T2 0,3-1 ljusbrun/grå något grusig sandig morän Ej lukt 12 T2 1-1,5 ljusbrun/grå något grusig sandig morän Ej lukt 12 T2 1,5-2 ljusbrun/grå något grusig sandig morän Ej lukt 12 T3 0-0,5 brun fyllning/sand, grus, sten/ Ej lukt 6 T3 0,5-1 brun fyllning/sand, grus, sten/ Ej lukt M, P, O 9 T3 1-1,5 brun fyllning/sand, grus, sten/ Ej lukt 7 T3 1,5-2 ljusgrå sandig morän Ej lukt 8 T3 2-2,5 ljusgrå sandig morän Ej lukt 7 T3 2,5-3 ljusgrå sandig morän Ej lukt 8 1 XRF: Pb=bly, As=arsenik, Zn=zink, Cu=koppar, u d = under detektionsgräns 2 PID: mäter VOC=Volatile organic compunds, lättflyktiga kolväten O= Olja, M=Metaller inkl Hg, P=PAH16, O=BTEX, alifater, aromater

16 Bilaga 2 2(5) Uppdrag Miljöteknisk undersökning inom Tallbocken 1, Kalmar kommun Uppdragsnummer: Beställare Kalmar kommun Datum: Provtagningsredskap: Skr Provtabell och resultat från XRF- och PID-mätningar Provpunkt Djup Jordart Anmärkning Laboratorieanalyser XRF 1 PID 2 Pb As Zn Cu VOC mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg ppm T4 0-0,5 brun fyllning/sand, grus/ Ev. mkt svag petroleumlukt 80 T4 0,5-1 grå/brun fyllning/sand, grus/ Ev. mkt svag petroleumlukt VOC 92 T4 1-1,5 grå/brun något grusig sandig morän Ej lukt 74 T4 1,5-2 grå/brun något grusig sandig morän Ej lukt 61 T4 2-2,5 grå/brun något grusig sandig morän Ej lukt 78 T4 2,5-3 grå/brun något grusig sandig morän Ev. mkt svag petroleumlukt O 85 T5 0-0,5 grå/brun fyllning/sand, grus, sten/ Ej lukt O 12 T5 0,5-1 grå/brun fyllning/sand, grus, sten/ Ej lukt 21 T5 1-1,5 brun fyllning/sand, grus, sten/ Ej lukt 19 T5 1,5-2 brun fyllning/sand, grus, sten/ Ej lukt 16 T5 2-2,7 brun fyllning/sand, grus, sten/ Ej lukt 17 T6 0-0,5 ljusbrun fyllning/sand, grus, sten/ Ej lukt 26 T6 0,5-1 ljusbrun fyllning/sand, grus, sten/ Ej lukt 32 T6 1-1,5 ljusbrun fyllning/sand, grus, sten/ Ej lukt 32 T6 1,5-2 ljusbrun fyllning/sand, grus, sten/ Ej lukt 22 T6 2-2,5 ljusbrun något grusig sandig morän Ej lukt 20 T6 2,5-3 ljusbrun något grusig sandig morän Ej lukt 20 T6 3-3,5 ljusbrun något grusig sandig morän Ej lukt O 60 T6 3,5-3,8 ljusbrun något grusig sandig morän Ej lukt 37 1 XRF: Pb=bly, As=arsenik, Zn=zink, Cu=koppar, u d = under detektionsgräns 2 PID: mäter VOC=Volatile organic compunds, lättflyktiga kolväten O= Olja, M=Metaller inkl Hg, P=PAH16, O=BTEX, alifater, aromater

17 Bilaga 2 3(5) Uppdrag Miljöteknisk undersökning inom Tallbocken 1, Kalmar kommun Uppdragsnummer: Beställare Kalmar kommun Datum: Provtagningsredskap: Skr Provtabell och resultat från XRF- och PID-mätningar Provpunkt Djup Jordart Anmärkning Laboratorieanalyser XRF 1 PID 2 Pb As Zn Cu VOC mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg ppm T7 0-0,5 brun fyllning/sand, grus, sten/ Ej lukt 7 T7 0,5-1 brun fyllning/sand, grus, sten/ Ej lukt 6 T7 1-1,5 brun fyllning/sand, grus, sten/ Ej lukt 9 T7 1,5-2 ljusgrå något grusig sandig morän Ej lukt 6 T7 2-2,5 ljusgrå något grusig sandig morän petroleumlukt 153 T7 2,5-3 ljusgrå något grusig sandig morän Tydlig, relativt stark petroleumlukt M, P, O 1230 T8 0-0,5 brun fyllning/sand, grus, sten/ Ej lukt 5 T8 0,5-1 brun fyllning/sand, grus, sten/ Ej lukt 7 T8 1-1,5 brun fyllning/sand, grus, sten/ Ej lukt 10 T8 1,5-2 brun fyllning/sand, grus, sten/ Ej lukt 7 T8 2-2,5 ljusgrå något grusig sandig morän Ej lukt 10 T8 2,5-3 ljusgrå något grusig sandig morän Ej lukt 21 T8 3-3,5 ljusgrå något grusig sandig morän Ej lukt O >85? T8 3,5-3,9 ljusgrå något grusig sandig morän Ej lukt 34 T9 0-0,5 orange/brun fyllning/sand, grus, sten/ Ej lukt 43 T9 0,5-1 orange/brun fyllning/sand, grus, sten/ Ej lukt 42 T9 1-1,5 orange/brun fyllning/sand, grus, sten/ Ej lukt O 90 T9 1,5-2 grå/vit något grusig sandig morän Ej lukt 66 1 XRF: Pb=bly, As=arsenik, Zn=zink, Cu=koppar, u d = under detektionsgräns 2 PID: mäter VOC=Volatile organic compunds, lättflyktiga kolväten O= Olja, M=Metaller inkl Hg, P=PAH16, O=BTEX, alifater, aromater

18 Bilaga 2 4(5) Uppdrag Miljöteknisk undersökning inom Tallbocken 1, Kalmar kommun Uppdragsnummer: Beställare Kalmar kommun Datum: Provtagningsredskap: Skr Provtabell och resultat från XRF- och PID-mätningar Provpunkt Djup Jordart Anmärkning Laboratorieanalyser XRF 1 PID 2 Pb As Zn Cu VOC mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg ppm T10 0-0,5 brun fyllning/sand, grus/ Ej lukt P, M 26 u d T10 0,5-1 brun fyllning/sand, grus/ Ej lukt 24 u d T10 1-1,3 brun fyllning/sand, grus/ Ej lukt 27 u d T10 1,3-2 ljusgrå något grusig siltig sandig morän Ej lukt 17 u d 47 u d 7 T11 0-0,5 brun fyllning/sand, grus, sten/ Ej lukt T11 0,5-1 brun fyllning/sand, grus, sten/ Ej lukt P, M u d T11 1-1,4 brun fyllning/sand, grus, sten/ Ej lukt 56 u d T11 1,4-2 ljusgrå något grusig sandig morän Ej lukt 17 u d 57 u d 8 T12 0-0,5 brun fyllning/sand, grus/ Ej lukt P, M 23 u d T12 0,5-1 grå/brun något grusig sandig morän Ej lukt 17 u d 47 u d 70 T12 1-1,5 grå/brun något grusig sandig morän Ej lukt 15 u d 43 u d 6 T12 1,5-2 grå/brun något grusig sandig morän Ej lukt 14 u d T13 0-0,5 brun fylllning/sand, grus/ Ej lukt 17 u d 39 u d 23 T13 0,5-1 brun fylllning/sand, grus/ Ej lukt P, M 13 u d 33 u d 42 T13 1-1,5 ljusgrå något grusig sandig morän Ej lukt 11 u d 34 u d 27 T13 1,5-2 ljusgrå något grusig sandig morän Ej lukt 13 u d 36 u d 16 T14 0-0,5 brun fyllning/sand, grus/ Ej lukt 33 T14 0,5-1,2 brun fyllning/sand, grus/ Ej lukt 37 T14 1,2-1,5 grå/brun något grusig sandig morän Ej lukt 39 T14 1,5-2 grå/brun något grusig sandig morän Ej lukt 54 T14 2-2,5 grå/brun något grusig sandig morän Möjligen mkt svag petroleumlukt 167 T14 2,5-2,8 grå/brun något grusig sandig morän 1 XRF: Pb=bly, As=arsenik, Zn=zink, Cu=koppar, u d = under detektionsgräns 2 PID: mäter VOC=Volatile organic compunds, lättflyktiga kolväten O= Olja, M=Metaller inkl Hg, P=PAH16, O=BTEX, alifater, aromater Möjligen mkt svag petroleumlukt M, P, O 186

19 Bilaga 2 5(5) Uppdrag Miljöteknisk undersökning inom Tallbocken 1, Kalmar kommun Uppdragsnummer: Beställare Kalmar kommun Datum: Provtagningsredskap: Skr Provtabell och resultat från XRF- och PID-mätningar Provpunkt Djup Jordart Anmärkning Laboratorieanalyser XRF 1 PID 2 Pb As Zn Cu VOC mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg ppm T15 0-0,5 brun fyllning/sand, grus, sten/ Ej lukt 51 T15 0,5-1 brun fyllning/sand, grus, sten, tegel/ Ej lukt M, P, O 170 T15 1-1,5 ljusbrun något grusig sandig morän Ej lukt 48 T15 1,5-2 ljusbrun något grusig sandig morän Ej lukt 40 T15 2-2,5 ljusbrun något grusig sandig morän Ej lukt 42 T15 2,5-3 ljusbrun något grusig sandig morän Ej lukt 35 T15 3-3,2 ljusbrun något grusig sandig morän Ej lukt 63 1 XRF: Pb=bly, As=arsenik, Zn=zink, Cu=koppar, u d = under detektionsgräns 2 PID: mäter VOC=Volatile organic compunds, lättflyktiga kolväten O= Olja, M=Metaller inkl Hg, P=PAH16, O=BTEX, alifater, aromater

20 Bilaga 3 Sida 1 (2) Uppdrag: Miljöteknisk undersökning inom Tallbocken 1, Kalmar kommun Beställare: Kalmar kommun Uppdragsnummer: Datum: Resultat från genomförda laboratorieanalyser på jord Halter högre än eller lika med NV Handbok 2010:1 för mindre än ringa risk (MRR) 1 Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) 2 Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) 2 XX XX XX Ämne Enhet MRR 1 KM 2 MKM 2 Provpunkt m u my T1 T2 T3 T4 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 3,0-3,4 0,0-0,3 0,5-1,0 0,5-1,0 2,5-3,0 0,0-0,5 3,0-3,5 2,5-3,0 3,0-3,5 1,0-1,5 0,0-0,5 0,5-1,0 0,0-0,5 0,5-1,0 2,5-2,8 0,5-1,0 Torrsubstans (%) ,3 93,3 93,9 88,8 95,9 89,5 93,2 93,8 95, ,4 92,3 93,6 94,6 95,2 93,6 Metaller Arsenik mg/kg TS < 2 < 2 2 < 2 < 1,9 < 2 < 2 < 2 < 1,9 < 2 Barium mg/kg TS Bly mg/kg TS ,5 9,6 7,8 5, ,9 5 8,5 Kadmium mg/kg TS 0,2 0,5 15 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 Kobolt mg/kg TS ,8 3,6 2,4 1,9 2,4 2,3 2 0,93 2 1,9 Koppar mg/kg TS ,6 11 7,2 5,9 7, ,3 4,2 5,2 Krom totalt mg/kg TS ,6 6,1 6,1 5,8 6,8 9,1 4,1 4,2 7,5 5,6 Kvicksilver mg/kg TS 0,1 0,25 2,5 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,012 < 0,01 0,011 < 0,01 0,015 Nickel mg/kg TS ,7 4,3 3,4 2,8 3,6 4,8 2,8 1,6 2,9 2,4 Vanadin mg/kg TS ,9 7,4 11 6,2 4,9 7 8 Zink mg/kg TS Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) PAH L mg/kg TS 0, < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 PAH M mg/kg TS ,53 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 PAH H mg/kg TS 0, ,58 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 BTEX, alifater och aromater Bensen mg/kg TS - 0,012 0,04 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,005 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 Toluen mg/kg TS < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,005 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 Etylbensen mg/kg TS < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,005 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 Xylen mg/kg TS ,15 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,31 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 Alifater>C5-C8 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 Alifater>C8-C10 mg/kg TS < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 Alifater>C10-C12 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 56 < 5 Alifater>C12-C16 mg/kg TS ,1 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < < 5 Alifater>C5-C16 mg/kg TS < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < < 20 Alifater>C16-C35 mg/kg TS < 10 < < 10 < 10 < 10 < < 10 Aromater >C8-C10 mg/kg TS < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 6,5 < 4 < 4 < 4 < 4 Aromater >C10-C16 mg/kg TS < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 Aromater >C16-C35 mg/kg TS < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1. Naturvårdsverket (2010). 2 Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. NV rapport 5976 (2009). O:\KSD\257714\MG\=Arbetsarea=\Utleverans\Bilaga 3 Analysresultat jord.xls

21 Bilaga 3 Sida 2 (2) Uppdrag: Miljöteknisk undersökning inom Tallbocken 1, Kalmar kommun Beställare: Kalmar kommun Uppdragsnummer: Datum: Resultat från genomförda laboratorieanalyser på jord Halter högre än eller lika med NV Handbok 2010:1 för mindre än ringa risk (MRR) 1 Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) 2 Halter högre än eller lika med NVs generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) 2 XX XX XX Ämne Enhet MRR 1 KM 2 MKM 2 Klorerade och bromerade organiska substanser Summa mono- och diklorbenser mg/kg TS Triklorbensener mg/kg TS Summa tetra- och pentaklorbensener mg/kg TS - 0,5 2 Hexaklorbensen mg/kg TS - 0,035 2 Diklormetan mg/kg TS - 0,08 0,25 < 0,005 Dibromklormetan mg/kg TS - 0,5 2 < 0,005 Bromdiklormetan mg/kg TS - 0,06 1 < 0,005 Triklormetan mg/kg TS - 0,4 1,2 < 0,005 Koltetraklorid (Tetraklormetan) mg/kg TS - 0,08 0,35 < 0,005 1,2-dikloretan mg/kg TS - 0,02 0,06 < 0,005 1,2-dibrometan mg/kg TS - 0,0015 0,025 < 0,005 1,1,1-trikloretan mg/kg TS < 0,005 Trikloreten mg/kg TS - 0,2 0,6 Tetrakloreten mg/kg TS - 0,4 1,2 < 0,005 Provpunkt m u my T1 T2 T3 T4 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 3,0-3,4 0,0-0,3 0,5-1,0 0,5-1,0 2,5-3,0 0,0-0,5 3,0-3,5 2,5-3,0 3,0-3,5 1,0-1,5 0,0-0,5 0,5-1,0 0,0-0,5 0,5-1,0 2,5-2,8 0,5-1,0 1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1. Naturvårdsverket (2010). 2 Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. NV rapport 5976 (2009). O:\KSD\257714\MG\=Arbetsarea=\Utleverans\Bilaga 3 Analysresultat jord.xls

22 Bilaga 4 Miljöteknisk undersökning inom Uppdrag Tallbocken 1, Kalmar kommun Uppdragsnummer: Beställare Kalmar kommun Datum: Provtabell och resultat från grundvattenprovtagning Analys Enhet SPBI Ånga Pumpbrunn Organiska ämnen Bensen mg/l 0,05 0,0019 Toluen mg/l 7 0,0076 Etylbensen mg/l 6 0,0012 M/P/O-Xylen mg/l 3 0,0089 Summa TEX mg/l - 0,018 Alifater >C5-C8 mg/l 3 < 0,020 Alifater >C8-C10 mg/l 0,1 < 0,020 Alifater >C10-C12 mg/l 0,25 < 0,020 Alifater >C5-C12 mg/l - < 0,030 Alifater >C12-C16 mg/l - < 0,020 Alifater >C16-C35 mg/l - < 0,050 Alifater >C12-C35 mg/l - < 0,050 Aromater >C8-C10 mg/l 0,8 < 0,070 Aromater >C10-C16 mg/l 10 < 0,010 Aromater >C16-C35 mg/l 25 < 0,0050 PAH L mg/l 2 0,0011 PAH M mg/l 0,01 <0,0003 PAH H mg/l 0,3 <0,0003 Analys Enhet SGU Pumpbrunn Metaller Arsenik (As), filtrerat μg/l Barium (B, filtrerat μg/l - 16 Bly (Pb), filtrerat μg/l Kadmium (Cd), filtrerat μg/l 5 0,16 Kobolt (Co), filtrerat μg/l - 2,9 Koppar (Cu), filtrerat μg/l Krom tot (Cr), filtrerat μg/l 50 0,51 Kvicksilver (Hg), filtrerat μg/l 1 <0,1 Nickel (Ni), filtrerat μg/l Vanadin (V), filtrerat μg/l - 56 Zink (Zn), filtrerat μg/l SPBI=Svenska petroleum instituet, SGU= Sveriges geologiska undersökning

23 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Sida 1 (34) Tlf: Fax: Tyréns AB Region Syd AR-14-SL Geo Box 27 Í%R%^ÂÂXOUfÎ KRISTIANSTAD Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: TI 3-3,4 Provtagningsplats: Provtagare Provtagningsdatum Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 93.3 % 5% SS EN Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen 0.15 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX 0.24 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 42 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Alifater >C12-C mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Alifater >C5-C mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 12 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 3.0 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Diesel. bensin * Benso(antracen 0.11 mg/kg Ts 25% Krysen mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten 0.16 mg/kg Ts 25% Benso(pyren mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH 0.53 mg/kg Ts Naftalen 0.19 mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

24 AR-14-SL Sida 2 (34) Í%R%^ÂÂXOUfÎ Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren mg/kg Ts 25% Fenantren 0.11 mg/kg Ts 25% Antracen mg/kg Ts 25% Fluoranten 0.16 mg/kg Ts 25% Pyren 0.18 mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH 0.80 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt 0.53 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt 0.58 mg/kg Ts Arsenik As < 2.0 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 18 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 9.5 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 1.8 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 5.6 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 4.6 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg < mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 2.7 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 7.0 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 20 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Kopia till: Nadja Lundgren Jessica Toft Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

25 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Sida 3 (34) Tlf: Fax: Tyréns AB Region Syd AR-14-SL Geo Box 27 Í%R%^ÂÂXOVoÎ KRISTIANSTAD Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: T2 0-0,3 Provtagningsplats: Provtagare Provtagningsdatum Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 93.3 % 5% SS EN Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 40 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 3.0 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ospec * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen < mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

26 AR-14-SL Sida 4 (34) Í%R%^ÂÂXOVoÎ Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten mg/kg Ts 25% Pyren mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Arsenik As < 2.0 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 61 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 9.6 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 3.6 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 11 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 6.1 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg < mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 4.3 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 15 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 64 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Kopia till: Nadja Lundgren Jessica Toft Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

27 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Sida 5 (34) Tlf: Fax: Tyréns AB Region Syd AR-14-SL Geo Box 27 Í%R%^ÂÂXOWxÎ KRISTIANSTAD Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: T3 0,5-1 Provtagningsplats: Provtagare Provtagningsdatum Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 93.9 % 5% SS EN Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 3.0 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen < mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

28 AR-14-SL Sida 6 (34) Í%R%^ÂÂXOWxÎ Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten < mg/kg Ts 25% Pyren < mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Arsenik As 2.0 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 41 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 7.8 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 2.4 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 7.2 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 6.1 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg < mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 3.4 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 10 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 30 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Kopia till: Nadja Lundgren Jessica Toft Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

29 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Sida 7 (34) Tlf: Fax: Tyréns AB Region Syd AR-14-SL Geo Box 27 Í%R%^ÂÂXOXÅÎ KRISTIANSTAD Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: T4 0,5-1 Provtagningsplats: Provtagare Provtagningsdatum Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 88.8 % 5% SS EN ,1,1,2-Tetrakloretan < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A ,1,1-Trikloretan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A ,1,2-Trikloretan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,1,2-Trikloreten < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A ,1-Dikloretan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,1-Dikloreten < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,1-Diklorpropen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A ,2,3-Triklorbensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,2,3-Triklorpropan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A ,2,4-Triklorbensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,2,4-Trimetylbensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,2-Dibrometan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,2-Diklorbensen < mg/kg Ts 15% LidMiljö.0A ,2-Dikloretan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A ,2-Diklorpropan < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A ,3,5-Trimetylbensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,3-Diklorbensen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A ,3-Diklorpropan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A ,3-Diklorpropen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A ,4-Diklorbensen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A ,2-Diklorpropan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Klortoluen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Klortoluen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Bensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Brombensen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A insända provet. Sida 1 av 2

30 AR-14-SL Sida 8 (34) Í%R%^ÂÂXOXÅÎ Bromdiklormetan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Bromklormetan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A cis-1,2-dikloreten < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Dibromklormetan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Dibrommetan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Diklormetan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Fluortriklormetan < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Hexachlorobutadiene (HCBD) < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A iso-propylbensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Klorbensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A m/p-xylen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Naftalen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A n-butylbensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A o-xylen < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A p-isopropyltoluen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Propylbensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A sec-butylbensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A tert-butylbensen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Tetrakloreten < mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Tetraklormetan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Toluen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A trans-1,2-dikloreten < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A trans-1,3-diklorpropen < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Tribrommetan < mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Triklormetan < mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Kopia till: Nadja Lundgren Jessica Toft Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

31 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Box 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Sida 9 (34) Tlf: Fax: Tyréns AB Region Syd AR-14-SL Geo Box 27 Í%R%^ÂÂXOY#Î KRISTIANSTAD Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: T4 2,5-3 Provtagningsplats: Provtagare Provtagningsdatum Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 95.9 % 5% SS EN Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 3.0 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Kopia till: Nadja Lundgren Jessica Toft insända provet. Sida 1 av 2

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA SAMRÅDSHANDLING 19 SEPTEMBER 2014 Uppdrag: 255511, MKB för detaljplan Snickerifabriken Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Snickerifabriken

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM 140910 Datum: 2014-09-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-701 Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ 54145 Skövde ˑ 0500-47 18 20 Horn

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Hedvigsborg 1:2 Hedvigsborgsvägen, Borås kommun Datum: 2013-10-17 Projekt nr: 11314800 Uppdragsgivare: Borås Stad Upprättad av: Marie Cedhagen Granskad av: Helena Thulé Sandström

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA FÖRHANDSKOPIA Geosigma AB Maj, 2013 Grapnummer 13071 Uppdragsnummer Version 1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Sofie

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning PM Miljöteknisk markundersökning Del av Päronet 2 Sundbybergs stad www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27174 Sida 2 (8) PM Uppdragsnamn Del av Päronet 2, Sundbybergs stad Miljöteknisk markundersökning FastPartner

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Rapport Miljöteknisk markundersökning

Rapport Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 13U23068 Rapport Miljöteknisk markundersökning Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 13U23068 Sida 2 (5) Rapport Uppdragsnamn Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM ÄLMHULT 8:4, ÄLMHULTS KOMMUN

RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM ÄLMHULT 8:4, ÄLMHULTS KOMMUN RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM ÄLMHULT 8:4, ÄLMHULTS KOMMUN 25 FEBRUARI 2015 Uppdrag: 258095 Titel på rapport: Status: Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Älmhult

Läs mer

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Grap 15255 Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Geosigma AB Januari 2017 Grapnummer 15255 Uppdragsnummer Version 1.0 Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr:

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm Grap 11084 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm, Fredrik Stenemo Geosigma AB, maj 2011 Grapnummer 11084 Uppdragsnummer 602361 Version 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Rapport Östersunds kommun Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Kiruna 2016-02-10 Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Datum 2016-02-10 Uppdragsnummer 1320019044 Utgåva/Status

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Grapnummer 13105 Uppdragsnummer 603206 Version 1.0 Grapp 13105 Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Geosigma AB Sidan 1 (7) Grapnummer 13105 Uppdragsnummer

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun Provtagning av grundvatten Projektnr: 11314900 2014-12-09 PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun 1 Inledning Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB (Sandström)

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr RAPPORT Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2013-05-21 Upprättad av: Mats Allmyr Granskad av: Johan Larell Uppdragsnr: 10179676 Daterad: 2013-05-21

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Holmen Jonsered Partille kommun Datum: 20120612 Projekt nr: 11204400 Uppdragsgivare: JM AB Upprättad av: Helena Thulé Granskad av: Markus Nilsson Sandström Miljö & Säkerhetskonsult

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013 Uppdrag: 240644-05 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: 2013-02-19 Medverkande

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Grap 14187 Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Jenny Korinth, Karin Pehrson Geosigma AB 2014-08-18 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14187 603598 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsnr

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer ra04s 2011-02-17 RAPPORT Nogersunds industriområde Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer 1292056000 Växjö 2015-07-31 Sweco Environment AB Växjö Vatten och Miljö Uppdragsledare Ida Ström

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING ÖSTRA TORP, UDDEVALLA KOMMUN UPPRÄTTAD: 2016-04-12 Upprättad av Jenny Reinholdsson Granskad av Per-Håkan Sandström Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2016-04-12

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: 2014-05-28 Projektnummer: 141050 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 15U27083 PM Miljöteknisk markundersökning Almarevägen, Stäket Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27083 Sida 1 (5) Uppdragsnamn Almarevägen, Stäket Järfälla kommun Kärnhem Svenska

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp PM Miljöteknisk markundersökning Tierps kommun Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Uppsala 2017-02-21 Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Tierps kommun PM Miljöteknisk markundersökning

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Floda 3:130 m.fl. Lerums kommun

Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Floda 3:130 m.fl. Lerums kommun Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Datum: 2014-09-16 Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Datum: 2014-09-16 Beställare: Lerums kommun Box 225 443 25 LERUM Beställarens representant: Lisa Söderström

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress,

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN

RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN RAPPORT RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN 2016-10-07 REV 2016-10-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UPPDRAG OCH SYFTE... 4 2 OMRÅDESBESKRIVNING... 4 3 TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 5

Läs mer

Översiktlig MIFO fas 1- inventering

Översiktlig MIFO fas 1- inventering Uppdrag nr. 15U27468 Översiktlig MIFO fas 1- inventering Stämpeln 1 Häggvik, Sollentuna kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27468 Sida 1 (7) Uppdragsnamn Stämpeln 1 Häggvik Sollentuna kommun Bonnier

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN 2016-02-01 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 4 2 Områdesbeskrivning... 4 3 Tidigare

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV MODE, SKÖVDE

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV MODE, SKÖVDE MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV MODE, SKÖVDE REV 1, 25 NOVEMBER 2015 10 NOVEMBER 2015 Uppdrag: 265469 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Kv Mode, Skövde Datum: 2015-11-10 Medverkande Beställare:

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LAXEN 1, KUNGSGATAN LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LAXEN 1, KUNGSGATAN LULEÅ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LAXEN 1, KUNGSGATAN LULEÅ RAPPORT 25 APRIL 2014 Uppdrag: 255069 Kungsgatan Laxen 1 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Laxen 1, Kungsgatan Luleå Status: Rapport

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ VÄLJ DATUM2015-11-03 Uppdrag: 265034, Kv Laxen 1 Titel på rapport: MUR Laxen 1 Status: Datum: 2015-11-03

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö kommun Tyresö Strand Stockholm 2013-07-02 Tyresö Strand PM Miljöteknisk markundersökning Datum 2013-07-02 Uppdragsnummer 1320000927 Utgåva/Status Undersökningsrapport

Läs mer

84 Ärende 10. 112 Detaljplan för Badhuset 2 m.fl. fastigheter, beslut om granskning

84 Ärende 10. 112 Detaljplan för Badhuset 2 m.fl. fastigheter, beslut om granskning Kommunstyrelsen 84 Ärende 10 PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1 (1) Sammanträdesdatum 2014-08-14 Dnr KSF 2012/111 112 Detaljplan för Badhuset 2 m.fl. fastigheter, beslut om granskning Beslut Kommunstyrelsens beslut.

Läs mer

Bolinder Port Järfälla kommun

Bolinder Port Järfälla kommun Uppdrag nr. 12U21720 Bolinder Port Järfälla kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Verktyg: Miljö PM/Rapport / V-A5 / 2010-01-12 Dokument: K:\Uppdrag_i_Navet\12U21720\N\Dok\PM\PM.docx

Läs mer

PROVTAGNINGSPLAN MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING TIBBLE 8:16

PROVTAGNINGSPLAN MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING TIBBLE 8:16 PROVTAGNINGSPLAN MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING TIBBLE 8:16 27 APRIL 2015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 2 Tidigare utredningar... 4 3 Omgivningsförhållanden... 4 3.1 Generell

Läs mer

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar VÄSTERÅS STAD Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Version 1 Västerås 2011 02 09 Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Datum 2011 02 09 Uppdragsnummer 61151038903 Utgåva/Status Version 1 Jan Andersson

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun

PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun SANDSTRÖM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum Kungälvs kommun Projektnr: 141050 2014-06-16 PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun Inledning

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT / Miljöteknik, MUR/Miljöteknik

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT / Miljöteknik, MUR/Miljöteknik REPORT Author Phone +46 10 505 31 63 Mobile +46725332561 E-mail elisabet.pennman@afconsult.com Date 2014-11-19 Project ID 701157 Client Varbergs kommun Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping 1125, flexibelt omfång GC-MS 10:4 GC-MS-MS 10:2,4

/788 Ackrediteringens omfattning Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping 1125, flexibelt omfång GC-MS 10:4 GC-MS-MS 10:2,4 Eurofins Environment Testing Sweden AB, Lidköping 1125, flexibelt omfång Miljöföroreningsanalyser, vatten, slam, jord 4-nonylfenol LidMiljö.0A.01.04 SNV 3829 10:4 Dioxiner BTEX Toluen Etylbensen m/p-xylen,

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16 Lunds Kommun Slutversion Malmö 2014-12-16 Datum 2014-12-16 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion Anna Falk Ida Sandberg Sofia Bergström Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Borås Solrosen 7 och 8, Borås Stad sandström.se Datum: 08-06-12 Projektnummer: 18080 Uppdragsgivare: PEAB Sverige AB Upprättad

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 14U26040 PM Miljöteknisk markundersökning Kvarngärdet 1:8 och 62:1, Uppsala kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U26040 Sida 2 (13) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Kvarngärdet

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER Sågtorp 3 Underlag för detaljplan Stockholm 214-8-15 Sågtorp 3 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) Datum 214-8-15 Uppdragsnummer 1328662 Utgåva/Status

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Mölndal, Kållered köpstad

Mölndal, Kållered köpstad PM Handläggare Elisabet Pennman Telefon +46 10 505 31 63 Mobil +46725332561 E-post elisabet.pennman@afconsult.com Datum 2015-01-31 Projekt nr 702062 GNR 14094 Beställare Mölndals stad, Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölndal C. 2 Utförda undersökningar

PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölndal C. 2 Utförda undersökningar Handläggare Jenny Book Torring Tel +46 10 505 32 96 Mobil +46 70 376 09 08 Fax +46 10 505 30 09 jenny.book.torring@afconsult.com Datum 2014-06-03 Uppdragsnr 595764 Mölndal Stad, Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

Rapport Mellingeholm, Norrtälje

Rapport Mellingeholm, Norrtälje Mellingeholm Rapport Mellingeholm, Norrtälje Resultat och bedömning från miljötekniska markundersökningar Grontmij AB Västerås Vår referens Västerås Mark & Miljö, Anna Berg Rapport Namnteckning Granskad

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning

PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr 52897 Uppdrag PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Haren 1 3, Norrtälje kommun www.bjerking.se Uppdrag nr 52897 Sida 2 (7) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Haren 1-3

Läs mer

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna 100928 Kvarteret Översten, Västerås Nyetablering av bostäder Beläget vid E18 Försvarsmakten haft området

Läs mer

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor

Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jordoch muddermassor 2006:124 Landskapsförordning (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor LF (2006:124) om hantering av jord- och muddermassor 1.

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SKOGS-EKEBY 6:3, TUNGELSTA

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SKOGS-EKEBY 6:3, TUNGELSTA MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SKOGS-EKEBY 6:3, TUNGELSTA PM 22 DECEMBER 2015 Uppdrag: 265945, Tungelsta handelsträdgård Titel på rapport: Skogs-Ekeby 6:3, Tungelsta Status: Utkast Datum: 2015-12-22 Medverkande

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö RAPPORT 1 (17) Handläggare Alejandra Silva Parra Tel +46 10 505 20 13 Mobil +46 72 704 83 44 Fax +46 10 505 00 10 alejandra.silvaparra@afconsult.com Datum 2014-06-18 Uppdragsnr 590908 Kompletterande provtagning

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT-MUR

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT-MUR MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT-MUR GEOTEKNISK OCH MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING INOM FASTIGHET NÄSBY 35:47, KRISTIANSTAD KOMMUN SLUTRAPPORT 2014-02-20 Uppdrag: 252807, Geoteknisk och miljöteknisk undersökning

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl LKAB Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl Slutlig Kiruna 2016-12-05 Datum 2016-12-05 Uppdragsnummer 1320021273 Utgåva/Status Slutlig Anneli Jonsson Laila Olsson Kristin Stadling Uppdragsledare Handläggare

Läs mer