Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Floda 3:130 m.fl. Lerums kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Floda 3:130 m.fl. Lerums kommun"

Transkript

1 Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Datum:

2 Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning Datum: Beställare: Lerums kommun Box LERUM Beställarens representant: Lisa Söderström Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box Göteborg Emelie Reidal Frida Lager Uppdragsnr: Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad av: n:\103\24\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pmkalkyl\pm\floda mfl. översiktlig miljötekn markunders.docx Katarina Holmgren

3 n:\103\24\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm\floda mfl. översiktlig miljötekn markunders.docx 3 (16) Innehållsförteckning Sammanfattning Uppdrag och syfte Bakgrund Områdesbeskrivning Rikt- och gränsvärden Generella riktvärden för jord Bedömning av tillstånd Riktvärden för grundvatten Potentiella föroreningskällor och ämnen Undersökning Fältundersökning Fältanalyser Laboratorieanalyser Resultat och utvärdering Fältundersökning Fältanalyser Laboratorieanalyser Slutsats och rekommendationer Referenser Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2a Bilaga 2b Bilaga 3a Bilaga 3b Bilaga 4 Situations- och provtagningsplan Fältprotokoll jord Fältprotokoll grundvatten Sammanställning av analysresultat för jord Sammanställning av analysresultat för grundvatten Laboratoriets analysrapporter Datum: Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning

4 n:\103\24\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm\floda mfl. översiktlig miljötekn markunders.docx 4 (16) Sammanfattning Norconsult AB (Norconsult) har fått i uppdrag av Lerums kommun att utföra en översiktlig miljöteknisk markundersökning inför framtagande av detaljplan för området norr om Flodamotet, på fastigheterna Floda 3:130, 3:252 och 3:259. Fältundersökningen utfördes under början av Juli Provtagning utfördes med skruvborr i 7 provpunkter och grundvattenrör installerades i två av borrpunkterna. Jordlagren inom området består av mulljord underlagrad av sand som i sin tur underlagras av lera. I en punkt (NC6) i sydvästra delen av området är jorden omblandad och innehåller även tegel och plåtbitar. Halterna av tungmetaller som återfunnits inom området är generellt låga, under riktvärdet för KM. I ett prov (NC6:3) har zink dock påvisats i en halt över riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM). Halten kadmium och bly i samma prov överskrider riktvärdet för känslig markanvändning (KM). Inga halter av alifater, aromater, MTBE eller PAH överskrider riktvärdet för känslig markanvändning. Föroreningen av zink bedöms härröra från metallfragment i fyllnadsmassor. Fyllnadsmassor har endast kunnat påvisas i punkt NC6 och föroreningen bedöms därmed vara lokal. Ingen förorening av petroleumprodukter har påvisats. Sammantaget kan sägas att inga omfattande föroreningar har kunnat påvisas vid undersökningen. Dock är fyllnadsmassorna i punkt NC6 allvarligt påverkade av zinkföroreningar. I grundvatten i punkt NC6 har zink påträffats i en halt som enligt SGU:s tillståndsklasser betecknas som hög halt. Halten är dock ej farlig för människan men kan vara skadlig för akvatiska organismer. Zink i löst form kan spridas från området via grundvattnet. Nickel förekommer i grundvattnet i en halt som betecknas som måttlig halt enligt SGU:s tillståndsklasser. Övriga metaller samt BTEX, alifater, aromater och PAH har ej påträffats i grundvattnet i halter över använda riktvärden. Inför byggnation av området rekommenderas att det utförs kompletterande undersökningar för att avgränsa påträffa förorening. Fastighetsägare eller verksamhetsutövare som påträffar förorening har enligt miljöbalken upplysningsplikt och skall underrätta tillsynsmyndigheten. Påvisad förhöjd halt av zink innebär att det finns begränsningar och restriktioner inför markarbeten inom området. Påvisade halter innebär att de överskottsmassor som uppkommer vid schaktarbeten skall klassas med avseende på föroreningshalt. Massor med föroreningshalter över riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM) skall omhändertas av godkänd mottagare. Datum: Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning

5 n:\103\24\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm\floda mfl. översiktlig miljötekn markunders.docx 5 (16) 1. Uppdrag och syfte Norconsult AB (Norconsult) har fått i uppdrag av Lerums kommun att utföra en översiktlig miljöteknisk markundersökning inför framtagande av detaljplan för området norr om Flodamotet. Undersökningsområdet omfattar fastigheterna Floda 3:130, 3:252 och 3:259. Syftet med föreliggande undersökning är att få en översiktlig bild av föroreningssituationen inom området. 2. Bakgrund 2.1 Områdesbeskrivning Aktuellt område ligger norr om Flodamotet i Floda, Lerums kommun, se figur 1 och figur 2. Området omfattar 0,53 ha och begränsas av Brovägen i öster och Högavägen i söder. Figur 1. Kartbild över Floda med provtagningsområdet markerat med röd linje. (bild från Lantmäteriet/Eniro). Berörda fastigheter redovisas i gällande detaljplan för bostäder och handel. Syftet med planförslaget är att ändra tillåten markanvändning så att bostäder ej medges på grund av bullerstörninga, (Lerums kommun, 2013). Datum: Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning

6 n:\103\24\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm\floda mfl. översiktlig miljötekn markunders.docx 6 (16) Enligt översiktsplanen 2008 kan det finnas risk för markförorening vid Flodamotet och planen rekommenderar att frågan studeras och eventuellt utreds vid detaljplanering inom området. Figur 2. Ortofoto över planområdet. (Bild från Eniro) Idag finns inom området en pizzeria, blomsterhandel och inredningsbutik. Angränsande till planområdet finns ett möbelvaruhus, gym och bensinmack. Planområdet ligger i anslutning till Flodamotet och gränsar till väg E20. Anslutande vägar till motet avses byggas om vilket medför att även Brovägen och Högavägen kommer att byggas om. Delar av planområdets sydöstra del kommer i samband med detta tas i anspråk för GC-bana, väg och busshållplats. Planområdet är i huvudsak flackt med små höjdskillnader. Markytan utgörs huvudsakligen av hårdgjord mark och klippta gräsytor. Enligt SGUs jordartskarta (SGU, 2014 består jordlagren inom området av postglacialt grus som underlagras av postglacial lera. Berg i dagen förekommer i västra delen av området. Det finns ett antal energibrunnar i villaområdena runt området men inga dricksvattenbrunnar närmare området än 300 meter, (SGU, 2014b). Området försörjs med kommunalt vatten. Ett vattenskyddsområd finns ca 600 meter sydväst om område, (VISS, 2014). Datum: Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning

7 n:\103\24\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm\floda mfl. översiktlig miljötekn markunders.docx 7 (16) 3. Rikt- och gränsvärden 3.1 Generella riktvärden för jord Ett områdes markanvändning styr de aktiviteter som förekommer inom området och därmed vilka grupper som kan exponeras och i vilken omfattning. Markanvändningen påverkar även de krav som kan ställas på skydd av markmiljön inom området. De generella riktvärden som Naturvårdsverkets tagit fram anger föroreningshalter i jord under vilka risken för negativa effekter på människor och miljö normalt är acceptabel (Naturvårdsverket 2009). I Naturvårdsverkets riktvärdesmodell används två olika typer av markanvändning för beräkning av Natur-vårdsverkets generella riktvärden: Känslig Markanvändning (KM) där markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla grupper av människor kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. KM gäller generellt för bostadsmark. Mindre Känslig Markanvändning (MKM) där markkvaliteten begränsar val av markanvändning till t.ex. kontor, vägar eller industrier. Exponerade grupper antas vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid. Barn och äldre antas vistas tillfälligt inom området. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid MKM. Grundvatten (på ett avstånd om 200 m) samt ytvatten skyddas. Den framtida användningen av området med utbyggd handel innebär troligtvis att områdets markanvändning bedöms motsvara MKM enligt Naturvårdsverkets generella riktlinjer. 3.2 Bedömning av tillstånd Tillståndsbedömning av föroreningshalter utgår från jämförelser med riktvärden, dvs. nivåer som inte kan överskridas utan risk för hälso- eller miljöskador. Ju mer en uppmätt halt överstiger riktvärdet desto allvarligare bedöms tillståndet vara. Tillståndsbedömning utförs enligt Tabell 1 nedan och finns beskrivet i Naturvårdsverkets rapport 4918 (Naturvårdsverket, 1999). Tabell 1 Principer för bedömning av tillstånd. Tillstånd Halt i förhållande till riktvärde eller motsvarande Mindre allvarligt < riktvärdet Måttligt allvarligt 1-3 ggr riktvärdet Allvarligt 3-10 ggr riktvärdet Mycket allvarligt > 10 ggr riktvärdet Datum: Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning

8 n:\103\24\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm\floda mfl. översiktlig miljötekn markunders.docx 8 (16) 3.3 Riktvärden för grundvatten För grundvatten finns inga generella riktvärden liknande de för jord. Istället jämförs uppmätta halter med olika riktvärden beroende på förorening. För metaller används Sveriges geologiska undersöknings bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, För dessa finns fem klasser, där klass 1 innebär mycket låg halt och klass 5 mycket hög halt. Haltgränserna är dels baserade på variationer i halter i landet och dels på riktvärden för dricksvatten från Livsmedelsverket. Halter motsvarande klass 5 innebär att vattnet är otjänligt som dricksvatten, vatten med halter motsvarande klass 4 eller lägre kan användas som dricksvatten (SGU, Den största risken för människor att exponeras för metaller i grundvatten är via intag. För att bedöma om metallhalterna utgör en risk för miljön jämförs uppmätta halter även med miljökvalitetsnormer för grundvatten (SGU, 2013b) och ytvatten (Naturvårdsverket, 2008a och 2008b). Miljökvalitetsnormerna är framtagna utifrån EU:s vattendirektiv för att bedöma ett vattens miljöstatus och har två nivåer, God och Uppnår ej god. För petroleumkolväten och andra föroreningar förknippade med bensinstationer och verkstadsindustri tillämpas riktvärden från SPIMFAB, en branschorganisation som jobbar med sanering av gamla bensinstationer. SPIMFAB har tagit fram riktvärden för ett antal olika markanvändningar, jämförelse görs med riktvärde för dricksvatten vilket är det hårdast satta riktvärdet (SPIMFAB, 2010). Om halterna understiger detta bedöms det inte finnas någon väsentlig risk för skadliga effekter på människor eller miljö från vattenburna föroreningar. 4 Potentiella föroreningskällor och ämnen En bensinmack är belägen ca 25 meter sydväst om det aktuella området. Enligt tillsynsmyndigheten i Lerums kommun byggdes macken på 1990-talet. Runt 2005 eller 2006 förekom ett läckage vid macken men enligt uppgift från tillsynsmyndigheten i Lerum är det troligt att all förorening samlades upp i oljeavskiljare vid macken. En plantskola ligger omkring 350 m öster om det aktuella området och omkring 300 m söder om området ligger ytterligare en bensinmack. Med tanke på det stora avståndet samt att avskärande strukturer i form av vägar förekommer mellan dessa två objekt och det aktuella området är det inte troligt att eventuell förorening från verksamheterna påverkat det aktuella området. Datum: Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning

9 n:\103\24\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm\floda mfl. översiktlig miljötekn markunders.docx 9 (16) 5 Undersökning 5.1 Fältundersökning Fältundersökningen utfördes , , och , se Bilaga 1 för provpunkternas lokalisering. Provtagning gjordes med skruvborr i 7 provpunkter. Bedömning av jordart, lukt och eventuella avvikelser protokollfördes, se Bilaga 2a. Jordprover förpackades i diffusionstäta plastpåsar och glasburkar avsedda för analys. Inmätning av provtagningspunkter genomfördes med hjälp av GPS. Grundvattenrör av typen PEH, 63 mm installerades i två borrpunkter, punkt NC5 och NC6. Grundvatten i etablerade grundvattenrör renspumpades. Dagen efter att rören installerats omsattes vattnet en gång. Efter att grundvattennivån åter inställts uttogs grundvattenprover för analys på laboratorium. Vattenproverna förvarades i av labbet tillhandahållna flaskor och kyldes under transport till laboratoriet. Vid grundvattenprovtagningen fördes fältprotokoll vilket kan ses i Bilaga 2b. Även nivån i grundvattenrören mättes. 5.2 Fältanalyser Analys av halten flyktiga organiska föreningar (VOC) utfördes med PIDinstrument (fotojonisationsdetektor) i fält. Metoden är en relativanalys som indikerar summan av lättflyktiga organiska föreningar i porluften i uttagna jordprover. För att få optimala analysförutsättningar utfördes PID-mätningen efter att proverna förvarats i rumstemperatur i 4 timmar. 5.3 Laboratorieanalyser Utifrån vad som observerats i fält samt resultat från fältanalys valdes jordprover ut för att skickas till laboratorium. Sammanlagt togs 37 st. jordprover varav 9 st. skickades in för laboratorieanalys. Av dessa analyserades 9 st. med avseende på metaller och PAH samt 6 st. med avseende på petroleumprodukter (BTEX, alifater och aromater). Två prover analyserades med avseende på MTBE som är ett tillsatsmedel som använts i bensin. Grundvattenprov uttogs i punkt NC5 och NC6 och analyserades med avseende på metaller, BTEX, alifater, aromater, PAH och MTBE. Dessutom analyserades de fysikaliska parametarna: ph, temperatur, konduktivitet och TOC. I GV5 analyserades även alkalinitet, torrsubstans, suspenderade ämnen och glödförlust. Proverna skickades till Eurofins AB som är ett ackrediterat laboratorium. Datum: Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning

10 n:\103\24\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm\floda mfl. översiktlig miljötekn markunders.docx 10 (16) 6 Resultat och utvärdering Analysresultaten har sammanställts i tabell med tillämpliga riktvärden och redovisas i Bilaga 3. Laboratoriets analysrapporter redovisas i Bilaga Fältundersökning Under fältarbetet kunde konstateras att jordlagren inom området består av mulljord underlagrad av sand som i sin tur underlagras av torrskorpelera. Torrskorpeleran övergår på större djup till en vattenmättad, naturlig lera. I punkt NC6 är jorden omblandad och innehåller både mull, sand och silt ner till 1,7 meters djup där siltig torrskorpelera tar vid. I denna punkt förekommer även inblandning av tegel och plåtbitar, framför allt på nivån mellan 1,0 till 1,7 meters djup. Inga indikationer på förorening av jord eller grundvatten, såsom avvikande färger, lukter eller annat noterbart påträffades i övriga punkter under fältundersökningen. Uppmätt grundvattennivå i installerade grundvattenrör påträffades på 0,45 respektive 1,58 meters djup under markytan. Nivån var i 71,14 meter över havet i NC5 och 71,39 meter över havet i NC Fältanalyser Mätning av VOC-halt med PID-instrumentet indikerade generellt låga halter på mellan 0,4-1,5 ppm med undantag för två prover från punkt NC6 där höga halter (1120 ppm i NC6:1 och 350 ppm i NC6:3) uppmättes, se Bilaga 2a. 6.3 Laboratorieanalyser Analysresultaten har sammanställts i tabell med tillämpliga riktvärden och redovisas i Bilaga 3. Av hänsyn till den framtida planerade användningen av marken inom området utförs en utvärdering mot riktvärdet för MKM. Laboratoriets analysrapporter redovisas i Bilaga Föroreningar i jord Analys av metaller i jordprover visar på generellt låga halter, under riktvärdet för KM. I ett prov (NC6:3) förekom dock en hög halt av zink (3200 mg/kgts) vilket överskrider riktvärdet för MKM. Halten kadmium och bly i samma prov Datum: Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning

11 n:\103\24\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm\floda mfl. översiktlig miljötekn markunders.docx 11 (16) överskrider riktvärdet för KM. Något förhöjda halter av PAH förekommer även i prov NC6:3, dock överskrider halterna ej riktvärdet för KM. Analys av BTEX, alifater, aromater och MTBE i jord visar på halter under rapporteringsgränsen för analysmetoden. Den konstaterade zinkföroreningen förekommer i fyllnadsmaterialet mellan 1,0-1,7 meters djup. Halten zink över riktvärdet för MKM kan betecknas som ett allvarlig tillstånd enligt Naturvårdsverkets tillståndsbedömning Föroreningar i grundvatten Inga föroreningshalter över rapporteringsgräns för metoden har kunnat påvisas vid analys av BTEX, Alifater, Aromater och PAH i NC5 och NC6. Analys av metaller visar att de flesta metaller förekommer i låga halter, under använda riktvärden. I punkt NC6 var halten zink dock hög, 170 µg/l, vilket betecknas som hög halt enligt SGU:s tillståndsklasser. Enligt Sveriges geologiska undersöknings bedömningsgrunder för grundvatten (SGU-rapport 2013:01) så finns inga svenska gräns- eller riktvärden för zink i dricksvatten. Vid zinkhalter över 3000 µg/l kan vattnet få en kärv smak, ett opaliserande utseende och en fettaktig hinna vid kokning. För akvatiska organismer är den dock skadlig och skador kan uppkomma vid relativt låga halter i känsliga ytvatten (vatten som är saltfattiga; dvs. mjuka, fattiga på närings- och humusämnen samt vatten med lågt ph). Nickel förekommer i både NC5 och NC6 i halter som betecknas som måttlig halt enligt SGU:s tillståndsklasser. Halterna ligger i båda fallen under gränsvärdet för dricksvatten. Datum: Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning

12 n:\103\24\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm\floda mfl. översiktlig miljötekn markunders.docx 12 (16) 7 Slutsats och rekommendationer Jordlagren inom området består av mulljord underlagrad av sand som i sin tur underlagras av lera. I en punkt (NC6) i sydvästra delen av området är jorden omblandad och innehåller både mull, sand och silt ner till 1,7 meters djup där siltig torrskorpelera tar vid. I denna punkt förekommer även inblandning av tegel och plåtbitar. Halterna av tungmetaller som återfunnits inom området är generellt låga, under riktvärdet för KM. I ett prov (NC6:3) har zink dock påvisats i en halt över riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM). Halten kadmium och bly i samma prov överskrider riktvärdet för känslig markanvändning (KM). Inga halter av alifater, aromater, MTBE eller PAH överskrider riktvärdet för känslig markanvändning. Föroreningen av zink bedöms härröra från metallfragment i fyllnadsmassor. Fyllnadsmassor har endast kunnat påvisas i punkt NC6. Föroreningen bedöms därmed vara lokal. Ingen förorening av petroleumprodukter har påvisats. Sammantaget kan sägas att inga omfattande föroreningar har kunnat påvisas vid undersökningen. Dock är fyllnadsmassorna i punkt NC6 allvarligt påverkade av zinkföroreningar. I grundvatten har zink påträffats i en punkt i en halt som enligt SGU:s tillståndsklasser betecknas som hög halt. Halten är dock ej farlig för människan men kan vara skadlig för akvatiska organismer. Zink i löst form kan spridas från området via grundvattnet. Halten zink i grundvattnet överskrider även Göteborgs stads riktvärde för utsläpp till Va-nät eller recipient. Påvisad halt av zink i grundvattnet kan innebära restriktioner vid schaktning eftersom länsvatten som tillrinner i schakter inom området förutom partikelrening även kan behöva genomgå rening med avseende på zink i löst form. Nickel förekommer i grundvattnet i en halt som betecknas som måttlig halt enligt SGU:s tillståndsklasser och som ligger under riktvärdet för dricksvatten. Övriga metaller samt BTEX, alifater, aromater och PAH har ej påträffats i grundvattnet i halter över använda riktvärden. Datum: Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning

13 n:\103\24\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm\floda mfl. översiktlig miljötekn markunders.docx 13 (16) Inför byggnation av området rekommenderas att det utförs kompletterande undersökningar för att avgränsa påträffad förorening. Påvisade halter innebär att de överskottsmassor som uppkommer vid schaktarbeten skall klassas med avseende på föroreningshalt. Massor med föroreningshalter över riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM) skall omhändertas av godkänd mottagare. Det kan finnas möjlighet att återanvända överskottsmassor inom aktuell fastighet efter samråd med tillsynsmyndighet. Fastighetsägare eller verksamhetsutövare som påträffar förorening har enligt miljöbalken upplysningsplikt och skall underrätta tillsynsmyndigheten. Påvisad förhöjd halt av zink innebär att det finns begränsningar och restriktioner inför markarbeten inom området. En anmälan om miljöfarlig verksamhet med tillhörande kontrollprogram måste upprättas. Anmälan skall vara godkänd innan entreprenadarbete påbörjas. Denna rapport bör utgöra ett underlag för anmälan. Emelie Reidal Katarina Holmgren Datum: Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning

14 n:\103\24\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm\floda mfl. översiktlig miljötekn markunders.docx 14 (16) Referenser Lerums kommun, 2013: Detaljplan för fastigheten Floda m.fl. i Lerums kommun, planbeskrivning, samrådshandling, Koncept Naturvårdsverket, 1999: Metodik för inventering av förorenade område, Rapport Naturvårdsverket, 2008a: Övervakning av prioriterade miljöfarliga ämnen listade i Ramdirektivet för vatten (rapport 5801 ). Stockholm: Naturvårdsverket. Naturvårdsverket, 2008b: Förslag till gränsvärden för särskilda förorenande ämnen - Stöd till vattenmyndigheterna vid statusklassificering och fastställande av MKN (rapport 5799 ). Stockholm: Naturvårdsverket. Naturvårdsverket, 2009: Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning, Rapport SGU, 2013a, Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU-rapport 2013:01. Uppsala: Sveriges geologiska undersökning. SGU, 2013b: Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om miljö - kvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten (SGU-FS 2013:2). Uppsala: Sveriges geologiska undersöknings författningssamling. SGU, 2014a. Kartvisaren Jordarter 1: Uppsala: Sveriges geologiska undersökning. SGU, 2014b: Kartvisaren - Brunnar. Uppsala: Sveriges geologiska undersökning. SPIMFAB, 2010: Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. Stockholm: SPIMFAB. VISS, 2014: Vatteninformationssystem Sverige, VISS. Datum: Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning

15 n:\103\24\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pm-kalkyl\pm\floda mfl. översiktlig miljötekn markunders.docx 15 (16) Datum: Översiktlig Miljöteknisk Markundersökning

16 Norconsult AB Theres Svensson gata 11 Box 8774, Göteborg , fax

17 3: FLODA 3: Bensin 3: : :252 3: : :646 3: :758 Norconsult AB Box 8774, Göteborg Tfn

18 Fältprotokoll Bilaga 2a Provpunkt Djup under m y (m) Bedömd jordart* VOC (ppm) Obs Vatten yta Anmärkning NC1:1 0,0 0,2 Mulljord 0,5 NC1:2 0,2 0,6 Sa 1,5 NC1:3 0,6 1,0 si Let 1,5 NC1:4 1,0 1,7 si Let 1,0 Lik ovan NC1:5 1,7 2,0 sa si Let 1,5 NC2:0 0,0 0,05 Mulljord Gräsbeväxt refug, ej prov NC2:1 0,05 1,0 Sa 1,3 Ett prov på 95 cm pga att materialet ramlar av NC2:2 1,0 1,8 Sa 1,1 Mörka leriga inslag NC2:3 1,8 2,0 sa si Let 1,2 Beige NC3:1 0,0 0,5 F/st gr Sa 1,1 Bärlager grusväg NC3:2 0,5 1,0 sa si Let 1,2 Beige NC3:3 1,0 1,6 sa si Let 0,9 NC3:4 1,6 2,0 si Let 0,9 Hårdare än 3:3 NC3:5 2,0 2,4 Si Let 1,5 Borrstopp 2,4 m NC4:1 0,0 0,4 Mulljord 1,5 NC4:2 0,4 1,0 si Sa 1,1 ljus NC4:3 1,0 1,5 si sa Let 1,2 Beige linser NC4:4 1,5 2,0 si sa Let 1,2 NC5:1 0,0 0,2 Mulljord 0,8 Gräsyta, fuktig, vass NC5:2 0,2 0,8 sa Let 1,0 NC5:3 0,8 1,0 sa si Let 1,4 Grå NC5:4 1,0 1,6 sa si Let 1,1 1,8 NC5:5 1,6 2,0 sa Si 1,4 Grå NC5:6 2,0 2,7 sa Si 0,9 NC5:7 2,7 3,0 si Let 1,2 Grundvattenrör NC6:1 0,0 0,5 Mulljord 1120 NC6:2 0,5 1,0 mu sa Si 1,0 Tegel (dränrör?) NC6:3 1,0 1,7 mu sa Si 350 NC6:4 1,7 2,2 si Let 1,3 Plåtbitar (ovanifrån?) NC6:5 2,2 3,0 si Let 0,9 3 Hårdare än 6:4 NC6:6 3,0 3,8 si Let 1,0 Hård NC6:7 3,8 4,0 si Lera 1,1 Grundvattenrör NC7:1 0,0 0,4 Mulljord 0,5 NC7:2 0,4 1,0 sa Let 0,6 NC7:3 1,0 1,7 sa si Let 0,6 NC7:4 1,7 2,0 si Le 0,6 NC7:5 2,0 2,5 si Le 0,4 Grå sand (ca 5 cm) vid 2,2 NC7:6 2,5 3,0 si Le 0,4 Beige linser *Jordartsbedömning har utförts i fält. Jordarter har ej klassificerats på laboratorium. N:\103\24\ \0-Mapp\09 Beskr-Utredn-PM-Kalkyl\Fält\Fältprotokoll Floda 3_130.docx

19 Bilaga 2b Sida 1 av 2 VATTENPROVTAGNING FÄLTPROTOKOLL Uppdragsnamn: Floda 3:130 m.fl. Datum/tid: X: Uppdragsnr: Filterlängd: 2 m Y: Provpunkt: NC5 Rör överkant: 1,20 m.ö.my Z: 71,59 Grundvatten Brunnskonstruktion - Brunnskonstruktion (PEH) - Brunnskonstruktion (Fe) - Brunn (typ) - Annan (typ) Provtagning - Provhämtare (bailer) - Pump (typ) - Annan (typ) Omsättning - Volym vatten 6l Ytvatten Provtagning utförd i - Sjö - Vattendrag/dike Utrustning - Ruttnerhämtare - Direkt i provkärl Utförd från - Is - Båt - Land, bro Provdjup, m Planerade laboratorieanalyser m m Provkärl, antal 6 st per punkt - Glasflaska. st - Plastflaska. st Beredning - Filtrering för metaller - Konservering Rengöring Kalibrering av fältinstrument Laboratorieanalyser (planerade): ph, konduktivitet, Metaller, BTEX, Alifater, Aromater, PAH, MTBE Datum Provid Grundvattenyta Fältanalyser Kond (µs/cm) ph Redox m u rök m u my m ö h Temp ( C) Floda 3:130 m.fl. GV5 20,4 47 6, Floda 3:130 m.fl. GV5 1,65 0,45 71,14 Anteckningar Skiss provpunkt Provtagning utförd av: Hans Diechle Kontrollerad av: Emelie Reidal Inlagrad i databasen: (datum + sign) N:\103\24\ \0-Mapp\09 Beskr-Utredn-PM-Kalkyl\Fält\Fältprotokoll - ytvatten och grundvatten 2014.doc

20 Bilaga 2b Sida 2 av 2 VATTENPROVTAGNING FÄLTPROTOKOLL Uppdragsnamn: Floda 3:130 m.fl. Datum/tid: X: Uppdragsnr: Filterlängd: 2 m Y: Provpunkt: NC6 Rör överkant: 0,96 m.ö.my. Z: Grundvatten Brunnskonstruktion - Brunnskonstruktion (PEH) - Brunnskonstruktion (Fe) - Brunn (typ) - Annan (typ) Provtagning - Provhämtare (bailer) - Pump (typ) - Annan (typ) Omsättning - Volym vatten 6l Ytvatten Provtagning utförd i - Sjö - Vattendrag/dike Utrustning - Ruttnerhämtare - Direkt i provkärl Utförd från - Is - Båt - Land, bro Provdjup, m Planerade laboratorieanalyser m m Provkärl, antal 6 st per punkt - Glasflaska. st - Plastflaska. st Beredning - Filtrering för metaller - Konservering Rengöring Kalibrering av fältinstrument Laboratorieanalyser (planerade): ph, konduktivitet, Metaller, BTEX, Alifater, Aromater, PAH, MTBE Datum Provid Grundvattenyta Fältanalyser Kond (µs/cm) ph Redox m u rök m u my m ö h Temp ( C) Floda 3:130 m.fl. GV6 20,2 16 6, Floda 3:130 m.fl. GV6 2,54 1,58 71,39 Anteckningar Skiss provpunkt Provtagning utförd av: Hans Diechle Kontrollerad av: Emelie Reidal Inlagrad i databasen: (datum + sign) N:\103\24\ \0-Mapp\09 Beskr-Utredn-PM-Kalkyl\Fält\Fältprotokoll - ytvatten och grundvatten 2014.doc

21 Floda 3:130 m.fl., Lerums kommun Uppdragsnummer: Provtagningsdatum Uppdragsnamn: Floda 3:130 m fl. Bilaga 3a Provnr /riktvärden KM* [mg/kg TS] MKM* [mg/kg TS] NC1:4 NC2:1 NC4:2 NC5:4 NC5:6 NC6:1 NC6:3 NC6:6 NC7:4+NC7:5 Journalnummer Provtagn nivå (m u my) 1,0-1,7 0,05-1,0 0,4-1,0 1,0-1,6 2,0-2,7 0,0-0,5 1,0-1,7 3,0-3,8 1,7-2,5 Jordart siltig torrskorpelera sand siltig sand sandig siltig torrskorpelera sandig silt Mulljord mullhaltig sandig silt siltig torrskorpelera siltig lera Torrsubstans 85 96,5 80,8 78, ,4 75,8 77,7 84,4 TOC 1, , Glödförlust 2, , PETROLEUMKOLVÄTEN Bensen 0,012 0, < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 Etylbensen < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 M/P/O-Xylen < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 Toluen < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 Summa TEX < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 Alifater >C5-C < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 Alifater >C8-C < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 Alifater >C10-C < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 Alifater >C12-C < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 Alifater >C5-C < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 Alifater >C16-C < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 Aromater >C8-C < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 Aromater >C10-C < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 Aromater >C16-C < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 Oljetyp Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad PAH Summa PAH med låg molekylvikt 3 15 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 Summa PAH med medelhög molekylvikt 3 20 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 0,4 < 0,30 < 0,30 Summa PAH med hög molekylvikt 1 10 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 0,7 < 0,30 < 0,30 METALLER Arsenik As < 2,2 < 1,9 < 2,3 < 2,3 < 2,2 3,3 8,7 2,6 < 2,2 Barium Ba Kadmium Cd 0,5 15 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 4,3 < 0,20 < 0,20 Kobolt Co ,5 3,7 10 7,3 7,2 4,4 7,6 9,7 6,7 Krom Cr Koppar Cu , Kvicksilver Hg 0,25 2,5 < 0,011 < 0,010 < 0,012 0,014 < 0,011 0,019 0,028 < 0,012 < 0,011 Nickel Ni ,6 5, Bly Pb ,8 6,7 6,6 5,8 5, ,4 Vanadin V Zink Zn ÖVRIGT Metylkrysener/benzo(antracener 0,008 0, < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 Metylpyren/fluorantener < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 MTBE Metyltertiärbutyleter < 0,080 - < 0, Provnr /riktvärden KM* [mg/kg TS]MKM* [mg/kg TS NC1:4 NC2:1 NC4:2 NC5:4 NC5:6 NC6:1 NC6:3 NC6:6 NC7:4+NC7:5 < Halten understiger laboratoriets rapporteringsgräns *Jämförelser med Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark (NV5976). Jämförelse görs med riktvärden för känslig markanvändning (KM) FET STIL Över riktvärdet för KM Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt < riktvärdet för MKM 1-3 ggr riktvärdet för MKM 3-10 ggr riktvärdet för MKM > 10 ggr riktvärdet för MKM N:\103\24\ \0-Mapp\09 Beskr-Utredn-PM-Kalkyl\Analyser\Jord\ analyssvar jord Floda

22 Floda 3:130 m.fl., Lerums kommun Bilaga 3b Uppdragsnummer: Provtagningsdatum: Uppdragsnamn: Floda 3:130 m.fl. Provnr /riktvärden GV 5 Floda GV 6 Floda Journalnummer , , Provtagningsdatum Vattenyta vid provtagning (m u my) 0,45 1,58 ph Tillståndsklass enl. SGU's Bedömningsgrunder ph >8,5 8,5 7,5 6,5 7,5 5,5 6,5 5,5 6,5 6,1 Temperatur vid ph-mätning - 20,4 20,2 FYSISKA PARAMETRAR [µg/l] Tillståndsklass enl. SGU's Bedömningsgrunder MKN 3 Konduktivtet (fältmätning, ms/m) < Alkalinitet (mg HCO3/l) > TOC Torrsubstans - 0,44 - Suspenderade ämnen (mg/l) Glödningsförlust PETROLEUMKOLVÄTEN [µg/l] Bensen SPI-RV för dricksvatten 2 0,5 < 0,00050 < 0,00050 Etylbensen 30 < 0,0010 < 0,0010 M/P/O-Xylen 250 < 0,0010 < 0,0010 Toluen 40 < 0,0010 < 0,0010 Alifater >C5-C8 100 < 0,020 < 0,020 Alifater >C8-C < 0,020 < 0,020 Alifater >C10-C < 0,020 < 0,020 Alifater >C12-C < 0,020 < 0,020 Alifater >C16-C < 0,050 < 0,050 Aromater >C8-C10 70 < 0,070 < 0,070 Aromater >C10-C16 10 < 0,010 < 0,010 Aromater >C16-C35 2 < 0,0050 < 0,0050 Oljetyp - Ej påvisad Ej påvisad PAH [µg/l] Summa PAH med låg molekylvikt SPI-RV för dricksvatten 2 10 < 0,20 < 0,20 Summa PAH med medelhög molekylvikt 2 < 0,30 < 0,30 Summa PAH med hög molekylvikt 0,05 < 0,30 < 0,30 METALLER, FILTRERADE [µg/l] Tillståndsklass enl. SGU's Bedömningsgrunder MKN 3 Arsenik As < a 1,4 0,8 Barium Ba Kadmium Cd <0,1 0,1 0,5 0, a /0,08 b <0,020 0,2 Kobolt Co ,4 2,8 Krom Cr <0,5 0, b 0,94 0,82 Koppar Cu < b 0,81 13 Kvicksilver Hg <0,005 0,005 0,01 0,01 0,05 0, a /0,05 b <0,10 < 0,1 Nickel Ni <0,5 0, b 2,7 6,1 Bly Pb <0,5 0, a /7,2 b 0,092 0,49 Vanadin V ,5 1,6 Zink Zn < b ÖVRIGT [µg/l] MTBE Metyltertiärbutyleter Gränsvärde för dricksvatten ECB 4 40 < 0,010 < 0,010 1 Tillståndsklasser från SGU's bedömningsgrunder för grundvatten (SGU-rapport 2013:01) Metaller ph Konduktivtet Alkalinitet Klass 1 Mycket låg halt Mycket högt ph Mycket låg/ Låg konduktivitet Mycket hög halt Klass 2 Låg halt Högt ph Måttlig konduktivitet Hög halt Klass 3 Måttlig halt Måttligt ph Relativt hög konduktivitet Måttlig halt Klass 4 Hög halt Lågt ph Hög konduktivitet Låg halt Klass 5 Mycket hög halt Mycket lågt ph Mycket hög konduktivitet Mycket låg halt 2 SPIMFAB's riktvärden för petroleumföroreningar i grundvatten 3 Miljökvalitetsnormer för vatten a Grundvatten (SGU-FS 2013:2) b Ytvatten (NV5801 och NV5799), redovisade för jämförelse - gäller ej för grundvatten. 4 Gränsvärde för dricksvatten, baserat på smak, enligt Europeiska Kemikaliebyrån (ECB 2002 efter rekommendation av Naturvårdsverket 2009 (NV 5676 Bilaga 1) N:\103\24\ \0-Mapp\09 Beskr-Utredn-PM-Kalkyl\Analyser\Vatten\ Analyssortering, vatten Floda

23 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Bilaga 4a Box 887 Sidan 1 av 18 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Norconsult AB Emelie Reidal Box GÖTEBORG AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂTlbrÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Floda 4:130 Provnummer: Provtagare Katarina Holmgren Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: NC1:4 Provtagningsplats: Floda 4:130 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 85.0 % 10% SS EN Glödförlust 2.2 % Ts 10% SS EN TOC beräknat 1.3 % TS. Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen < mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten < mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten < mg/kg Ts 25% Pyren < mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Arsenik As < 2.2 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 56 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 6.8 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES insända provet. Sida 1 av 2

24 AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂTlbrÎ Bilaga 4a Sidan 2 av 18 Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 5.5 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 11 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 17 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg < mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 9.6 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 32 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 36 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Kopia till: Katarina Holmgren Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

25 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Bilaga 4a Box 887 Sidan 3 av 18 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Norconsult AB Emelie Reidal Box GÖTEBORG AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂTlc{Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Floda 4:130 Provnummer: Provtagare Katarina Holmgren Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: NC2:1 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 96.5 % 5% SS EN Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen < mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten < mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten < mg/kg Ts 25% Pyren < mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Arsenik As < 1.9 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 35 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 6.7 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 3.7 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 14 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES insända provet. Sida 1 av 2

26 AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂTlc{Î Bilaga 4a Sidan 4 av 18 Krom Cr 12 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg < mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 5.8 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 16 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 23 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Kopia till: Katarina Holmgren Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

27 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Bilaga 4a Box 887 Sidan 5 av 18 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Norconsult AB Emelie Reidal Box GÖTEBORG AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂTldÈÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Floda 4:130 Provnummer: Provtagare Katarina Holmgren Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: NC4:2 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 80.8 % 5% SS EN Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen < mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten < mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten < mg/kg Ts 25% Pyren < mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Arsenik As < 2.3 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 110 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 6.6 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 10 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 23 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES insända provet. Sida 1 av 2

28 AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂTldÈÎ Bilaga 4a Sidan 6 av 18 Krom Cr 41 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg < mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 25 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 62 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 67 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Kopia till: Katarina Holmgren Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

29 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Bilaga 4a Box 887 Sidan 7 av 18 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Norconsult AB Emelie Reidal Box GÖTEBORG AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂTle&Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Floda 4:130 Provnummer: Provtagare Katarina Holmgren Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: NC5:4 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 78.9 % 5% SS EN Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 3.0 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen < mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten < mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% Acenaftylen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

30 AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂTle&Î Bilaga 4a Sidan 8 av 18 Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten < mg/kg Ts 25% Pyren < mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Arsenik As < 2.3 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 98 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 5.8 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 7.3 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 7.6 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 32 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 14 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 57 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 56 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Kopia till: Katarina Holmgren Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

31 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Bilaga 4a Box 887 Sidan 9 av 18 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Norconsult AB Emelie Reidal Box GÖTEBORG AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂTlf/Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Floda 4:130 Provnummer: Provtagare Katarina Holmgren Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: NC5:6 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 83.0 % 5% SS EN Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 3.0 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * MTBE Metyltertiärbutyleter < mg/kg Ts LidMiljö.0A * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen < mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten < mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

32 AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂTlf/Î Bilaga 4a Sidan 10 av 18 Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten < mg/kg Ts 25% Pyren < mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Arsenik As < 2.2 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 73 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 5.8 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 7.2 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 17 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 23 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg < mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 14 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 40 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 50 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Kopia till: Katarina Holmgren Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

33 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Bilaga 4a Box 887 Sidan 11 av 18 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Norconsult AB Emelie Reidal Box GÖTEBORG AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂTlg8Î Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Floda 4:130 Provnummer: Provtagare Katarina Holmgren Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: NC6:1 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 81.4 % 10% SS EN Glödförlust 5.1 % Ts 10% SS EN TOC beräknat 2.9 % TS. Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 3.0 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * Benso(antracen < mg/kg Ts 25% Krysen < mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten < mg/kg Ts 25% Benso(pyren < mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren < mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH < 0.30 mg/kg Ts insända provet. Sida 1 av 2

34 AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂTlg8Î Bilaga 4a Sidan 12 av 18 Naftalen < mg/kg Ts 25% Acenaftylen < mg/kg Ts 25% Acenaften < mg/kg Ts 25% Fluoren < mg/kg Ts 25% Fenantren < mg/kg Ts 25% Antracen < mg/kg Ts 25% Fluoranten < mg/kg Ts 25% Pyren < mg/kg Ts 25% Benzo(g,h,i)perylen < mg/kg Ts 25% Summa övriga PAH < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med låg molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Summa PAH med hög molekylvikt < 0.30 mg/kg Ts Arsenik As 3.3 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Barium Ba 62 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Bly Pb 15 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kobolt Co 4.4 mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Koppar Cu 18 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Krom Cr 11 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Kvicksilver Hg mg/kg Ts 20% SS / ICP-AES Nickel Ni 7.0 mg/kg Ts 30% SS / ICP-AES Vanadin V 24 mg/kg Ts 35% SS / ICP-AES Zink Zn 110 mg/kg Ts 25% SS / ICP-AES Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Kopia till: Katarina Holmgren Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. insända provet. Sida 2 av 2

35 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Bilaga 4a Box 887 Sidan 13 av 18 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fax: Norconsult AB Emelie Reidal Box GÖTEBORG AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂTljSÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Floda 4:130 Provnummer: Provtagare Katarina Holmgren Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: NC6:3 Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 75.8 % 5% SS EN Bensen < mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Toluen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A M/P/O-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts LidMiljö.0A Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Alifater >C5-C16 < 20 mg/kg Ts LidMiljö.0A.01.09/15 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 30% LidMiljö.0A Aromater >C10-C16 < 3.0 mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener < 0.50 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C35 < 1.0 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Oljetyp Ej påvisad * MTBE Metyltertiärbutyleter < mg/kg Ts LidMiljö.0A * Benso(antracen 0.12 mg/kg Ts 25% Krysen 0.10 mg/kg Ts 25% Benso(b,k)fluoranten 0.20 mg/kg Ts 25% Benso(pyren 0.11 mg/kg Ts 25% Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg Ts 25% Dibenso(a,h)antracen < mg/kg Ts 25% Summa cancerogena PAH 0.63 mg/kg Ts Naftalen < mg/kg Ts 25% insända provet. Sida 1 av 2

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5

Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Uppdragsledare Uppdragsnummer Eva Rönnberg/073-347 12 61 Datum 230 455 Uppdragsnamn 2014-12-17 Östra Kvarnbergsplan Jordprovtagning avseende föroreningar Gymnasiet 5 Borrning på fastigheten Gymnasiet 5.

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM 140910 Datum: 2014-09-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-701 Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ 54145 Skövde ˑ 0500-47 18 20 Horn

Läs mer

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen)

1. Bakgrund och syfte. 2. Översiktlig markundersökning. Bohmans Fanerfabrik. Resultat (även resultat från tidigare undersökning med i utvärderingen) Kalmar 2016-04-26 Bohmans Fanerfabrik, 15032 Bohmans Fanerfabrik 1. Bakgrund och syfte Området, fastigheten Laxen 10 har varit industriområde sedan mitten av 1800-talet. Fram till 1909 var det varvsområde.

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, KVARTERET BREDABLICK, UPPSALA FÖRHANDSKOPIA Geosigma AB Maj, 2013 Grapnummer 13071 Uppdragsnummer Version 1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Sofie

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

Rapport Miljöteknisk markundersökning

Rapport Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 13U23068 Rapport Miljöteknisk markundersökning Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 13U23068 Sida 2 (5) Rapport Uppdragsnamn Kopparvägen, Kallhäll Järfälla kommun

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning PM Miljöteknisk markundersökning Del av Päronet 2 Sundbybergs stad www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27174 Sida 2 (8) PM Uppdragsnamn Del av Päronet 2, Sundbybergs stad Miljöteknisk markundersökning FastPartner

Läs mer

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta

Grap Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Grap 15255 Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom del av fastigheten Ängby 1:1, Knivsta Geosigma AB Januari 2017 Grapnummer 15255 Uppdragsnummer Version 1.0 Uppdragsledare: Per Askling Uppdragsnr:

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat

Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Grapnummer 13105 Uppdragsnummer 603206 Version 1.0 Grapp 13105 Miljöteknisk markundersökning, Rickomberga 21:3, Uppsala - fältobservationer och analysresultat Geosigma AB Sidan 1 (7) Grapnummer 13105 Uppdragsnummer

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun

PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun Provtagning av grundvatten Projektnr: 11314900 2014-12-09 PM Provtagning av grundvatten inom Lilla Sältan 1, Göteborgsvägen 16, Uddevalla kommun 1 Inledning Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB (Sandström)

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4

Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Rapport Östersunds kommun Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Kiruna 2016-02-10 Miljöteknisk markundersökning - del av Karlslund 3:4 Datum 2016-02-10 Uppdragsnummer 1320019044 Utgåva/Status

Läs mer

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr

RAPPORT. Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Upprättad av: Mats Allmyr RAPPORT Klarbäret, Ruddammen, Stockholms Stad Studentbostäder Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2013-05-21 Upprättad av: Mats Allmyr Granskad av: Johan Larell Uppdragsnr: 10179676 Daterad: 2013-05-21

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 15U27083 PM Miljöteknisk markundersökning Almarevägen, Stäket Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27083 Sida 1 (5) Uppdragsnamn Almarevägen, Stäket Järfälla kommun Kärnhem Svenska

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Uppdrag nr. 14U25784 Projekterings-PM Geoteknik Luthagen 50:1, Uppsala kommun Luthagens Strand www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25784 Sida 2 (8) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Luthagen 50:1 Uppsala

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Del av Skiftinge 1:3 Översiktlig miljöteknisk undersökning

Del av Skiftinge 1:3 Översiktlig miljöteknisk undersökning 22 Beställare: Kungsleden AB Box 70414 10725 Stockholm Beställarens representant: Krister Johansson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Hantverkargatan 5 112 21 Stockholm Ksenija O Köll Caroline

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Nogersunds industriområde. Sweco Environment AB. Växjö Vatten och Miljö. Uppdragsnummer ra04s 2011-02-17 RAPPORT Nogersunds industriområde Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer 1292056000 Växjö 2015-07-31 Sweco Environment AB Växjö Vatten och Miljö Uppdragsledare Ida Ström

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Diseröd 1:1 m fl. Diseröd centrum, Kungälvs kommun Datum: 2014-05-28 Projektnummer: 141050 Uppdragsgivare: Kungälvs kommun Upprättad av: Granskad av: Mattias Andersson Sandström

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen

Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Grap 14187 Miljöteknisk markundersökning på SL:s depå Söderhallen Jenny Korinth, Karin Pehrson Geosigma AB 2014-08-18 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14187 603598 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsnr

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp

Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp PM Miljöteknisk markundersökning Tierps kommun Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Uppsala 2017-02-21 Miljöteknisk markundersökning Siggbo, Tierp Tierps kommun PM Miljöteknisk markundersökning

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Holmen Jonsered Partille kommun Datum: 20120612 Projekt nr: 11204400 Uppdragsgivare: JM AB Upprättad av: Helena Thulé Granskad av: Markus Nilsson Sandström Miljö & Säkerhetskonsult

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm

Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm Grap 11084 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Skogsstjärnan, Hässelby, Stockholm, Fredrik Stenemo Geosigma AB, maj 2011 Grapnummer 11084 Uppdragsnummer 602361 Version 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING SNICKERIFABRIKEN VALLENTUNA SAMRÅDSHANDLING 19 SEPTEMBER 2014 Uppdrag: 255511, MKB för detaljplan Snickerifabriken Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Snickerifabriken

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02

PM Miljöteknisk markundersökning. Tyresö kommun. Tyresö Strand. Stockholm 2013-07-02 PM Miljöteknisk markundersökning Tyresö kommun Tyresö Strand Stockholm 2013-07-02 Tyresö Strand PM Miljöteknisk markundersökning Datum 2013-07-02 Uppdragsnummer 1320000927 Utgåva/Status Undersökningsrapport

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT / Miljöteknik, MUR/Miljöteknik

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT / Miljöteknik, MUR/Miljöteknik REPORT Author Phone +46 10 505 31 63 Mobile +46725332561 E-mail elisabet.pennman@afconsult.com Date 2014-11-19 Project ID 701157 Client Varbergs kommun Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Hedvigsborg 1:2 Hedvigsborgsvägen, Borås kommun Datum: 2013-10-17 Projekt nr: 11314800 Uppdragsgivare: Borås Stad Upprättad av: Marie Cedhagen Granskad av: Helena Thulé Sandström

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar

Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar VÄSTERÅS STAD Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Version 1 Västerås 2011 02 09 Västra Hamnen Järnvägsspår och växlar Datum 2011 02 09 Uppdragsnummer 61151038903 Utgåva/Status Version 1 Jan Andersson

Läs mer

Bolinder Port Järfälla kommun

Bolinder Port Järfälla kommun Uppdrag nr. 12U21720 Bolinder Port Järfälla kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Verktyg: Miljö PM/Rapport / V-A5 / 2010-01-12 Dokument: K:\Uppdrag_i_Navet\12U21720\N\Dok\PM\PM.docx

Läs mer

PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun

PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun SANDSTRÖM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum Kungälvs kommun Projektnr: 141050 2014-06-16 PM Kompletterande miljöteknisk markundersökning Diseröd centrum, Kungälvs kommun Inledning

Läs mer

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun 2016-08-03 Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna

Läs mer

Mölndal, Kållered köpstad

Mölndal, Kållered köpstad PM Handläggare Elisabet Pennman Telefon +46 10 505 31 63 Mobil +46725332561 E-post elisabet.pennman@afconsult.com Datum 2015-01-31 Projekt nr 702062 GNR 14094 Beställare Mölndals stad, Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VÄSBY ENTRÉ SLUTRAPPORT 19 FEBRUARI 2013 Uppdrag: 240644-05 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning, Väsby Entré Status: Slutrapport Datum: 2013-02-19 Medverkande

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan Rökland 1:156, 1:157 samt del av 1:144 Beställare: Drakfastigheter

Läs mer

PM Miljöteknisk markundersökning

PM Miljöteknisk markundersökning Uppdrag nr. 14U26040 PM Miljöteknisk markundersökning Kvarngärdet 1:8 och 62:1, Uppsala kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U26040 Sida 2 (13) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Kvarngärdet

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM FASTIGHETERNA GARVAREN 3 OCH SIMRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN 2016-02-01 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 4 2 Områdesbeskrivning... 4 3 Tidigare

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Partille 11:8 och 11: Gamla Kronvägen 35 och 37, Partille kommun Datum: 10-08-26 Upprättad av: Cecilia Mellander Projekt nr: 11004900 Granskad av: Helena Thulé

Läs mer

Översiktlig MIFO fas 1- inventering

Översiktlig MIFO fas 1- inventering Uppdrag nr. 15U27468 Översiktlig MIFO fas 1- inventering Stämpeln 1 Häggvik, Sollentuna kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27468 Sida 1 (7) Uppdragsnamn Stämpeln 1 Häggvik Sollentuna kommun Bonnier

Läs mer

Rapport. Fastigheten Klostret 8:7 m fl, Skara kommun. Miljöteknisk grundvattenundersökning 2014-06-13

Rapport. Fastigheten Klostret 8:7 m fl, Skara kommun. Miljöteknisk grundvattenundersökning 2014-06-13 Rapport Fastigheten Klostret 8:7 m fl, Skara kommun Miljöteknisk grundvattenundersökning 2014-06-13 Upprättad av: Astrid Jansson och Ellen Samuelsson, Jordnära miljökonsult AB Kvalitetsgranskad av: Viktoria

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN

RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN RAPPORT RISKBEDÖMNING AV OMRÅDE INOM SMIRISHAMN 3:1, SIMRISHAMN 2016-10-07 REV 2016-10-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UPPDRAG OCH SYFTE... 4 2 OMRÅDESBESKRIVNING... 4 3 TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 5

Läs mer

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka PM miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Sida 1 (5) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka VAP VA-projekt

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING TALLBOCKEN 1, KALMAR SLUTRAPPORT 17 OKTOBER 2014 Sammanfattning På fastigeten Tallbocken 1 låg tidigare en bensinstation. Fastigheten sanerades 2009 efter riktvärdet mindre

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö RAPPORT 1 (17) Handläggare Alejandra Silva Parra Tel +46 10 505 20 13 Mobil +46 72 704 83 44 Fax +46 10 505 00 10 alejandra.silvaparra@afconsult.com Datum 2014-06-18 Uppdragsnr 590908 Kompletterande provtagning

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16 Lunds Kommun Slutversion Malmö 2014-12-16 Datum 2014-12-16 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion Anna Falk Ida Sandberg Sofia Bergström Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER Sågtorp 3 Underlag för detaljplan Stockholm 214-8-15 Sågtorp 3 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) Datum 214-8-15 Uppdragsnummer 1328662 Utgåva/Status

Läs mer

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Borås Solrosen 7 och 8, Borås Stad sandström.se Datum: 08-06-12 Projektnummer: 18080 Uppdragsgivare: PEAB Sverige AB Upprättad

Läs mer

RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM ÄLMHULT 8:4, ÄLMHULTS KOMMUN

RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM ÄLMHULT 8:4, ÄLMHULTS KOMMUN RAPPORT ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM ÄLMHULT 8:4, ÄLMHULTS KOMMUN 25 FEBRUARI 2015 Uppdrag: 258095 Titel på rapport: Status: Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Älmhult

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2 UTKAST Author Hanna Dillner Phone +46 10 505 00 00 Mobile +4676 110 09 39 E-mail hanna.dillner@afconsult.com Date 2015-04-29 Project ID 704642 Lidingö Stad Översiktliga markundersökningar vid Högsätra,

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad.

Datum 2014-09-26. Borås Stad Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 i Borås Stad. RAPPORT 1 (17) Handläggare Björn Oscarsson Gardbring Tel +46 10 505 32 25 Mobil +46 70 995 02 54 Fax +46 10 505 30 09 bjorn.o.gardbring@afconsult.com Datum 20140926 Borås Stad Kungsgatan 55 501 80 Borås

Läs mer

Rapport Mellingeholm, Norrtälje

Rapport Mellingeholm, Norrtälje Mellingeholm Rapport Mellingeholm, Norrtälje Resultat och bedömning från miljötekniska markundersökningar Grontmij AB Västerås Vår referens Västerås Mark & Miljö, Anna Berg Rapport Namnteckning Granskad

Läs mer

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl LKAB Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl Slutlig Kiruna 2016-12-05 Datum 2016-12-05 Uppdragsnummer 1320021273 Utgåva/Status Slutlig Anneli Jonsson Laila Olsson Kristin Stadling Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad Markundersökning Tältetområdet Datum 2015-01-15 Uppdragsnr

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK NCC TEKNIK Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk Uppföljande kontroll av f.d. Surte glasbruk (Västra området) övervakningsprogram\surte_övervakningsprogram_20100428.doc

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Sintorp 4:3, Frillesås, Kungsbacka. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Sintorp 4:3, Frillesås, Kungsbacka. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Sintorp 4:3, Frillesås, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-12-15 Sintorp 4:3, Frillesås, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-12-15 Beställare:

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Del av Sandskogen 2:1, Ystad Brösarp 2014-01-20 Beställare: Ystads kommun Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Peter Nilsson vavatten.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND

Läs mer

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan VARBERGS KOMMUN FALKENBÄCK 25 TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan 2015-01-16 ÅF-Infrastructure AB Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Ubbarp, Ulricehamn

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Ubbarp, Ulricehamn Översiktlig miljöteknisk markundersökning Ubbarp, Ulricehamn 2013-11-19 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Ubbarp, UIricehamn 2013-11-19 Beställare: Ica Fastigheter AB Box 50 08 721 84 Västerås

Läs mer

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ

GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK OCH MILJÖGEOTEKNISK UNDERSÖKNING KV LAXEN 1, LULEÅ VÄLJ DATUM2015-11-03 Uppdrag: 265034, Kv Laxen 1 Titel på rapport: MUR Laxen 1 Status: Datum: 2015-11-03

Läs mer

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20 SKANSKA NYA HEM AB Stockholm 2011-06-20 Datum 2011-06-20 Uppdragsnummer 61151145372 Utgåva/Status Utredning Joakim Persson Uppdragsledare Jeanette Winter Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Grap Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

Grap Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 Grapnummer Uppdragsnummer Version 15220 604044 1.0 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr:

Läs mer

PM - Kungsmässan, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

PM - Kungsmässan, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Andrea Ericsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Ulf Johansson Anna Norén, Frida Lager

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT-MUR

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT-MUR MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT-MUR GEOTEKNISK OCH MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING INOM FASTIGHET NÄSBY 35:47, KRISTIANSTAD KOMMUN SLUTRAPPORT 2014-02-20 Uppdrag: 252807, Geoteknisk och miljöteknisk undersökning

Läs mer

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING Fältjägaren Fastigheter AB I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING 2007-03-05 SWECO VIAK AB Norra regionen Bild från www.ostersund.se ra01s 2005-11-11 Uppdragsnummer 1644211000 SWECO VIAK Ringvägen 2, 831

Läs mer