Österskärs VÄGFÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Österskärs VÄGFÖRENING"

Transkript

1 30 km/tim är MAX HASTIGHET INOM HELA OMRÅDET! Österskärs VÄGFÖRENING Kallelse till föreningsstämma i Österskärsskolan onsdag 20 mars 2013, kl 19:30 Registrering av ombud och inlämnandet av fullmakt börjar kl 19.00

2 Innehåll Reflexioner 3 Föredragningslista 4-5 Styrelsens berättelse 6 Utförd verksamhet 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Revisionsberättelse 10 Vad gäller om vinterväghållning 11 PM/Policy gällande snöröjning av tomtinfarter Det här har vi i Vägföreningen gjort Planerad verksamhet Förslag till budget 17 Framtida aktuella projekt 18 Vägavgifter 19 Förseningsavgift 19 Ägarbyte 20 Tomtgräns 20 Tänk på hur du placerar din soptunna 21 Propåer om felparkerade bilar 21 Vårt gemensamma ansvar 30 Vår historia i korta drag 31 Österskärs vägförening Box 30, ÅKERSBERGA Tel: e-post: 2

3 Reflexioner Så har ännu ett år förflutit. Som vanligt har det hänt en hel del roliga och några mindre roliga saker. Det mest positiva man kan säga om de mindre roliga sakerna är väl att man lär sig en hel del om både människor (från dess dåliga sidor vilket ju än intressant det också) och hur krångliga enkla processer kan bli. Snöröjningen fick en jobbig inledning när snön vräkte ner innan jul. Snöröjarna (och vi) jobbade för att klara detta så bra som det bara går. Och även om jag förstås är part i målet tycker jag att snöröjningen i Österskär sköttes bättre än på alla andra håll jag körde omkring i dessa snöintensiva dagar. Snöandet tycks fortsätta med fler besvärliga snöfall. Trots goda insatser är det alltid några boende som klagar högljutt och har synpunkter på den obefintliga snöröjningen. Den typen av onyanserade påhopp gör mig mer förundrad än arg. Var tror dessa människor att de bor. Vi bor i Sverige där det snöar på vintern, ibland mycket och snön gör att det blir halt. Då får man vara lite försiktig så man inte halkar. Att få undan snön tar en stund och av en händelse vill alla detta samtidigt. Dessutom känns det alltid tråkigt för oss att läsa ilskna mail och tvingas lyssna på utskällningar på telefonsvararen. Vi är vanliga boende i området som frivilligt tagit på oss att sköta vägföreningen. Turligt nog får vi också beröm. Som ni ser i budgeten så föreslår vi en höjning av avgiften. Varför? Vi har i många år försökt hushålla med våra medel och bromsat en del behövliga åtgärder som: trottoarer, dagvattenledningar, nya beläggningar osv. Många av er som levt här länge ser nog Österskär som en sommarstugeidyll med få bilar och lite trafik. Men Österskär växer stadigt och de unga barnfamiljer som flyttar in ser faran med den allt mer intensiva biltrafiken för sina små barn. Om något år är vi 1500 fastigheter och antalet bilar ökar stadigt eftersom många familjer idag har två eller fler bilar. Inte nog med att trafiken ökar utan tyvärr också hastigheterna i alla fall när man är längre bort ifrån sitt lokala område. Vi inser därför att vi inte kan vänta längre med att förbättra trafiksäkerheten med exempelvis de föreslagna gång- och cykelbanorna. Vi måste samtidigt utföra arbetet med nya belysningsstolpar och jordkablar. Fler nödvändiga projekt väntar på sitt genomförande och en höjning av avgiften är nödvändig om vi ska klara den standard som de flesta idag kräver. Jag inledde med att nämna mindre roliga saker. En sådan surdeg vi har tvingats lägga ner energi på är fastighetsägare som vägrar acceptera vårt framräknade andelstal och som sedan via advokat driver ärendet (effekten är att man skjuter skulden framför sig något år och så småningom i alla fall får betala beloppet plus avgifter till Kronofogden). Sådana ärenden tar tid och kraft och jag har därför uppmanat valberedningen att plocka fram en kandidat med juridisk kompetens till kommande styrelse så dessa processer kan ske smidigare. Nu väntar snart våren med sol och värme och vi vågar oss ut ur våra stugor och pyssla om våra båtar, trädgårdsland eller bara umgås med nära o kära. Gunnar Schrewelius Ordförande 3

4 Föredragningslista för ordinarie föreningsstämma den 20 mars Stämman öppnas 2. Val av ordförande för stämman 3. Val av sekreterare för stämman 4. Upprättande av röstlängd 5. Fråga om föreningstämman blivit utlyst enligt stadgarna 6. Fastställande av föredragningslista 7. Val av två justeringsmän tillika valkontrollanter 8. Styrelsens berättelse för år Revisorernas berättelse för år Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter beträffande 2012 års förvaltning 11. Framställningar från styrelsen och medlemmarna (motioner), separat handling 12. Styrelsens förslag till arbetsplan för år Ersättningar till styrelse och revisorer 14. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 2013 samt fastställande av debiteringslängd 15. Val av: a b c tre styrelseledamöter för två år (i tur att avgå: Gunnar Schrewelius, Ingrid Roslund och Margareta Olin) 5 styrelseersättare för ett år (i tur att avgå: Rolf Malm, Nils-Olov Gottschalk, Maria Nassikas, Jan Söderberg och Johan Andersson) Styrelseordförande för ett år 4

5 d e en revisor för två år samt fyllnadsval av en revisor för ett år (i tur att avgå: Lars-Gunnar Huldt samt en avsägelse av Per Albinsson) revisorsersättare för två år (i tur att avgå: Peter Isaksson) f valberedning inför årsmötet 2014 (efter senaste årsmötet har valberedningen bestått av Lars Jonsson, sammankallande, Helene Ahlberg och Gösta Björklund) 16. Övriga frågor 17. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering samt protokollets tillgänglighet för medlemmarna 18. Stämman avslutas Så här användes din vägavgift under 2012 Kostnadspost kr/andel Barmarksunderhåll 185 Beläggningar 350 Grönområden, gräsklippning mm 250 Vinterväghållning 640 Vägbelysning 250 Projekt 295 Arvoden till styrelse och revisorer 70 Medlemsadministration 110 Summa 2150 Lite statistik... Projekt 14% Vägbelysning 12% kr/andel MedlemsadministraGon 5% Arvoden Gll styrelse och revisorer 3% Vinterväghållning 30% 1491 st fastigheter 29, 2 km belagd väg, total belagd yta ca kvm 0,4 km grusväg 4 km gångbana med kantsten 2 km gångbana avgränsad med linje 165 m gång och cykelbana med kantsten 210 m separat belagd gång och cykelbana 1 km separat gång och cykelbana grusad 94 st parkeringsplatser på 9 ställen 10 ha grönytor med gräsklippning 12 ggr/år. ( kvm) 770 st belysningsarmaturer med en förbrukning på kwh/år Barmarksunderhåll 8% Beläggningar 16% Grönområden, gräsklippning mm 12% 5

6 Styrelsens berättelse verksamhetsåret 2012 Styrelsen för Österskärs Vägförening får härmed avge följande berättelse för verksamhet och förvaltning under år 2012 Styrelseledamöter: Styrelseersättare: Gunnar Schrewelius Ordförande Nils-Olov Gottschalk Stellan Sandström Vice ordförande Johan Andersson Ingrid Roslund Kassör Rolf Malm, webredaktör Margareta Olin Sekreterare Jan Söderberg Lars-Åce Holm Vägmästare Maria Nassikas Revisorer: Lars-Gunnar Huldt Per Albinsson Revisorsersättare: Lars Jonsson Peter Isaksson Valberedning: Lars Jonsson, sammankallande, Helene Ahlberg och Gösta Björklund Sammanträden Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden. Vägavgifter I enlighet med årsmötets beslut har uttaxeringen för år 2012 varit kr per andel. Entreprenörer Under året har nedanstående större entreprenörer anlitats för verksamheten: Beläggningar Träd- och buskrensning, gräsklipp Övriga barmarksarbeten Vinterväghållning Vägbelysning NCC AB, Cleansol G Lutteman Entreprenad, TIA Vaxholm AB, Trädmästarna AB G Lutteman Entreprenad, Roslagsvatten AB Svevia AB EON Försäljnings AB, ONE Nordic AB, Bogfelt AB 6

7 Utförd verksamhet 2012 Beläggningsarbeten Andromedavägen, delen Österskärsvägen Genvägen Badvägen, delen Borgvägen Generalsvägen Generalsvägen, delen Kvarnåsvägen Bryggvägen Genvägen med stickväg Hödervägen, delen Generalsvägen Sleipnervägen Sleipnervägen, delen Generalsvägen Hödervägen Varvsvägen Östra Banvägen delen Sättravägen 50 m söderut Reparationer av trafiklinjemarkeringar Barmarksunderhåll vägar förbättringsarbeten Grusning av gångvägar, Lindholmsvägen, Kvarnberget m fl. Anlagt grusad gång- och cykelväg Orionvägen Österskärsvägen Grusning, Sleipnervägens förlängning ut till Holmen Dikning och utbyte av vägtrummor, del av Sättravägen, Generalsvägen och Linnévägen Reparation av skyltar och vägmärken Anlagt övergångsställe på Västra Banvägen vid Tuna station Potthålslagningar och kantläggningar Vinterväghållning Snöröjning, isrivning Halkbekämpning med flis Sandsopning med sandupptagning Tak över sandficka, hydraulisk höj och sänkbart och sidoskydd Grönområden Gräs och vägkantsslåtter Höjdröjning Omfattande trädfällning och trädbeskärning Allévägen och Borgruinen Trädfällning Röjning i Perstorpsparken Vägbelysning Drift och underhållsarbeten Ombyggnad från trästolpar och luftledning till stålstolpar och jordkabel Norra Åsvägen delen Östra Banvägen Eklidsvägen Jordkabel och belysningsfundament bl a på Vattertornsvägen, Södra Åsvägen m fl Särskilda projekt Restaurering av dagvattenledning, Generalsvägen vid stationsområdet och Lindholmsvägen, samt dikningsrensning vid Lindholmsviken 7

8 Resultaträkning 2012 Utfall Budget Utfall Intäkter År 2012 År 2012 År 2011 Vägavgifter Ränteintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Arvoden, styrelse, revisorer Administration Barmarksunderhåll Beläggningar Grönområden Vinterväghållning Vägbelysning utbyte av belysningsarmatur (Not 1) Ombyggnad av vägbelysning Projekt: gång- och cykelväg Projekt: dagvattenledning Summa kostnader Årets resultat Avsättningar Rep- och underhållsfond Resultat efter avsättning Styrelsens kommentarer till resultat- och balansräkning 2012 Not 1) Not 2) Byte av armatur belastar upptagen checkkredit enligt 2011 års stämmobeslut. Fordran slitageavgifter, anslutningsavgift och fordran ÖVF samt saldo skattekonto. Not 3) Hyra avseende kvartal 1, 2013, leverantörsskuld Not 4) Not 5) Not 6) Leverantörsskulder Bogfelts, One, Blinkfyrar, Eon, Telia, Perstorp, GLE Lutteman, Österåkers kommun samt Österåkers lagerhotell. Skatter på utbetalda arvoden samt depositioner ( kr). Eon, Hoja HB, Svevia samt bokföring/bokslut. 8

9 Balansräkning 2012 Utfall Utfall Tillgångar År 2012 År 2011 Inventarier Övriga fordringar (Not 2) Förutbetalda kostnader (Not 3) Plusgiro och bank Summa tillgångar Skulder och eget kapital Leverantörsskulder (Not 4) Övriga skulder (Not 5) Upplupna kostnader (Not 6) Balanserat resultat Underhålls- och förnyelsefond Årets resultat Summa skulder och eget kapital Österskär den 28 februari 2013 Gunnar Schrewelius Ingrid Roslund Lars-Åce Holm Stellan Sandström Margareta Olin Jan Söderberg, adjungerad 9

10 Revisionsberättelse Till ordinarie föreningsstämma i Österskärs Vägförening org. nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Österskärs Vägförening för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss en rimlig grund för vårt uttalande nedan. Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar varför vi tillstyrker ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Österskär den 13 februari 2013 Per Albinsson Lars-Gunnar Huldt Styrelseberättelse och övriga handlingar hålls tillgängliga hos sekreteraren Margareta Olin, , efter överenskommelse. OBS! Viktig information Till årsstämman är det viktigt att alla ni som är delägare av samma fastighet måste skriva under en fullmakt för att kunna delta i en ev. omröstning. Fullmakten lämnas vid årsstämman! 10

11 Vad gäller om vinterväghållning? Vägar samt gång- och cykelbanor snöröjs vid ca 3 cm snödjup vid fuktig snö och vid ca 5 cm med torr snö Sandning sker alltid efter snöplogning Sandning utförs med flis, rensaltning förekommer inte Entreprenören Svevia AB ansvarar för att vinterväghållningen utförs på ett sådant sätt att trafiksäkerhet och god framkomlighet upprätthålls Tre plog- och sandtraktorer används, två större och tyngre samt en mindre för gångbanor etc Bilar ska vara parkerade på egen fastighet (inte på vägmark) för att underlätta vinterväghållning. Soptunnor ska stå på den egna fastigheten utom på tömningsdagen. Vändplan är också vägmark. Brevlådor ska stå på den egna fastigheten. Väghållaren/entreprenören ansvarar inte för eventuella skador på brevlådor som står på vägmark. Se aktuell åtgärdsstatus för vinterväghållningen på föreningens hemsida Foto: Dieter Freimark 11

12 PM/POLICY gällande snöröjning av tomtinfarter Österskärs Vägförenings (ÖV) åtagande är att sköta de vägar som är fastställda genom lantmäteriförrättningen från år ÖV vill i detta PM förtydliga vårt ansvar eftersom ämnet årligen kommer upp till debatt i synnerhet efter varje kraftigare snöfall. Igenplogade infarter ÖV har ca 1400 fastigheter med minst en infart. Skulle ÖV också sköta snöröjningen av alla tomtinfarter skulle en helt annan organisation krävas. Vid plogning skapas snövallar som hamnar på sidan av vägens kör- och gångbana, dock inom vägområdet. Därigenom bildas också snövallar utanför infarter och grindhål. Olägenheten att snösträngar läggs utanför fastighetsinfarter får fastighetsägaren tåla enligt praxis. Ofta ligger fastigheternas infarter dessutom nära eller mittemot varandra. Plogförarna/vinterentreprenörerna är generellt inte tilltalade av att röja fastighetsinfarter p g a att skador på fast egendom (staket, grindstolpar, brevlådor etc) lätt händer. Förhindra inte plogningen Breda, höga och otuktade häckar utgör ett stort problem för snöröjarna då de inkräktar på det smala vägområde som finns tillgängligt och att de genom snöns tyngd hänger ut över vägen. Följden blir att plogningen blir lidande då det är svårt att komma åt. Stickvägar Många fastigheter försörjs via sk stickvägar. Dessa ingår inte i ÖVs vägnät och snöröjningen måste därför skötas av berörda fastighetsägare. Vinterväghållningens metodik Det övergripande målet är att få bort snön från vägbanan så fort som möjligt för att inte trafiken skall hinna packa den och därmed bli svårplogad. Packad snö på vägen blir med tiden ojämn och vid kommande töväder svårframkomlig för både gående och bilister. Därför prioriteras de mest trafikerade vägarna först. En plogomgång tar ca sex timmar, lite beroende på mängden snö och fuktighet. Därefter sker sandning, vilket ytterligare tar ca fyra timmar. Tre plogtraktorer används, varav en något mindre för bl a gångoch cykelbanor. Egna avtal om snöskottningen Den maskinpark som ÖV använder för vägarnas vinterväghållning är inte lämpad för röjning av infarter. Ofta är det bättre med egen manuell snöskottning. Enskilda fastighetsägare kan avtala och själva betala för att få sin infart röjd av ÖV:s entreprenör, men det får då avtalas direkt med entreprenadören. Denna snöröjning ska ske när ÖV:s vägar är färdigröjda och sandade. Givetvis finns andra plogaktörer som verkar inom området. För skottning av tomtinfart går det att utnyttja RUT-avdrag. Ett tips De uppskottade snöhögarna vid infarterna sticker ofta ut i vägbanan och blir då tillbakaknuffade vid plogningen. Den enskilde snöskottaren bör lägga snön efter infarten (till höger från fastigheten sett) så att snön inte kommer tillbaks igen vid plogningen. Här nedan redovisas några förslag som har framkommit och diskuterats genom åren men förkastats av olika skäl: Varför kan ni inte röja infarterna direkt i samband med plogningen? Bladet på vikplogen måste då omvinklas så att snön stannar kvar framför plogbladet. Eftersom infarterna i regel ligger så tätt på båda sidor 12

13 om vägen så blir plogbladet överfullt med snö som inte kan åka åt sidan. Plogen måste i det läget ha plats för snön vid sidan av vägen för att tömma plogbladet. Det utrymmet finns sällan. Följden blir snöspill kvar på vägbanan, och som i sin tur leder till att plogen måste ta omtag för att få rent. Plogsvängen bedöms ta dubbelt så lång tid att genomföra (12 rimmar i stället för 6). Efter plogningen skall sandning ske med samma maskiner som då blir 6 tim försenad. Inte acceptabelt, då sandning på gångbanor och i backar är en prioriterad åtgärd. Även tidsförskjutningen för plogningen av de mest trafikerade vägarna gör att snön hinner packas på dessa. Styrelsen anser inte detta alternativ genomförbart. Varför kan ni inte röja infarterna efter den ordinarie plogningen och sandningen? En plog- och sandsväng tar uppemot tio timmar att genomföra. Plogning/röjning görs helst i dagsljus för att undvika skador på stolpar, brevlådor etc. Plogning/röjning av infarter gör också att den nyligen pålagda sanden försvinner och man måsta kompletteringssanda. Plogchaufförerna skall även ha raster och vilotimmar. Nämnda förfaringssätt tar så lång tid att fastighetsägaren oftast väljer att låta skotta infarten själv. Styrelsen bedömer inte heller detta förslag realiserbart. Varför kan inte ÖV kontraktera fler maskinella och manuella resurser för att skotta tomtinfarterna rena från snö? Styrelsens erfarenhet är att det är svårt att få tag i ytterligare resurser i närområdet. Som ovan nämnts, skulle dessutom en helt annan vinterorganisation krävas. Det är redan i dagsläget mycket administrativt arbete bakom dagens vinterorganisation. Styrelsen finner likaså inte detta alternativ som möjligt. Foto: Dieter Freimark 13

14 Det här har vi i Vägföreningen gjort ett axplock av händelser 2012 Utöver normalt skötsel- och underhållsarbete har föreningen utfört bl a följande åtgärder. Vid föreningsstämman 2012, förvarnade vi om att EON eventuellt skulle starta förstärkning av sitt elnät. Så hände och deras entreprenör startade arbetet på Norra Åsvägen, delen Östra Banvägen- Eklidsvägen. Sedan följde del av Kvarnåsvägen, Riddarvägen, Linnévägen, Vattentornsvägen, Södra Åsvägen och Branta Stigen samt området runt Heimdalsvägen Österskärsvägen. I samband med dessa arbeten byggde vi om vårt belysningsnät från luftledning till jordkabel och ersatte trästolpar med stålstolpar. Även nya belysningscentraler har anlagts. Norra Åsvägen är färdig med nya stolpar. Arbetena på de övriga områdena avbröts när vintern kom och återupptas när tjälen är ur marken. Vägföreningens entreprenör i arbetet har varit One Nordic. Vi har även startat ett utförligt dokumentationsarbete av vårt belysningsnät. Dessa arbeten är kostsamma och vi är tvingade att genomföra dessa. För att förbättra vinterväghållningen har vi byggt en sandficka med hydrauliskt höj- och sänkbart tak. Detta p.g.a. att vi använder flis utan salt som halkbekämpningsmaterial. Arbetet med Lindholmsvägens dagvattenledning blev betydligt enklare än vad vi förutsåg. Detta tack vare att vi kunde restaurera befintliga ledningar. Vi har fortsatt arbetet med fastighetsregistret, speciellt att få ordning på specialfastigheter och deras andelstal, ett tidskrävande arbete. Österskärs Vägförening är en av de störta i landet. Våra operativa medlemmar i styrelsen är ständigt ute och inspekterar vägarna för att planera förbättringar och åtgärda felaktigheter. Foto: Stellan Sandström Renoverad dagvattenledning på Lindholmsvägen. Även nya belysningscentraler har anlagts. Foto: Dieter Freimark 14

15 Vi har genomfört ett omfattande arbete med trädfällning och trädbeskärning i Borgruinens park och Allévägens allé. Kostnaderna för detta delade vi med kommunen. Vi kan glädjas åt ett mycket bra resultat. Perstorpsparken har också fått en uppsnyggning, som också är ett delat projekt med kommunen. Foto: Stellan Sandström Foto: Stellan Sandström 15

16 Planerad verksamhet 2013 Beläggningsarbeten Nya toppbeläggningar (Val av objekt efter vintern med hänsyn till vägkondition) Barmarksunderhåll Vägbanereparationer, potthålslagningar, motlägg mot asfaltskanter Dikning och kantskärning. Rensning och utbyte av trummor Översyn, klotterborttagning och utbyte av skyltar Slamsugning av dagvattenbrunnar Grusning av gångvägar Grusning av Branta Stigen Grönområden Röjning av träd, häckar och buskage som utbreder sig på vägområdet Vägrenar, (slaghack sly- och trädröjning) Grönområden, gräsklippning av parkytor Iordningsställa gräsyta i Perstorpsparken (gammalt kompostområde) Trädfällning Höjdröjning Vinterväghållning Snöröjning Halkbekämpning Fyllning av sandlådor Sandupptagning Vägbelysning Drift Underhåll Vägbelysningsprojekt Fortsatt utbyte av trästolpar till stålstolpar i samband med att Eon utför kabelförläggning i mark på del av Kvarnåsvägen, Vattentornsvägen, Södra Åsvägen, Branta Stigen, Uranusvägen, Vegavägen och Åkersbergavägen Ombyggnad av elcentraler och tändsystem En ny belysningsstolpe på gångvägen vid Jollecenter Ombyggnadsprojekt. Breddning av gångbana på Tunavägen, delen Österskärsvägen Tuna station till kombinerad gång- och cykelbana 16

17 Förslag till budget för år 2013 Intäkter Vägavgifter 2000 andelar á 2 475,00 kr Ränteintäkter och övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Barmarksunderhåll Beläggningsarbeten Grönområden, (gräsklippning och röjning) Vinterväghållning Vägbelysning, drift och underhåll Projekt: Vägbelysning nya stolpar och markkabel (se planerade arbeten) Projekt: Breddning av gångbana Tunavägen (se planerade arbeten) Administration* Arvoden till styrelse och revisorer Avsättning till reparations och underhållsfond Summa kostnader Överskott används till minskning av utnyttjandet av checkkredit *Arbetsgivareavgifter, kontorsmaterial, hyror, medlemsadministration, bokföringstjänst m m Styrelsen föreslår: Förslaget till budget för 2013 fastställes. Debiteringslängden fastställes med en utdebitering av kronor/andel vilket är en höjning med 325 kronor/andel. Kostnaderna inom ramen för budgeten får omfördelas. 17

18 Framtida aktuella projekt/ombyggnader Breddning av gångbana på Tunavägen, delen Österskärsvägen Tuna station till kombinerad gång och cykelväg. Översyn av övergångsställen vid Tuna station Anläggning av trottoar på Österskärsvägen till havsbadet Anläggning av trottoar Generalsvägen delen Badvägen Tunavägen Breddning av gångbana Östra Banvägen delen Margeretelundsvägen Tuna station Översyn av övergångsställen Översyn av dagvatten med åtgärder såsom dikning och trumläggning Total översyn av felaktiga placeringar av häckar, plank och stödmurar på vägmark med åtgärder Anläggning av trottoar, Tunavägen Österskärs station Anläggning av trottoar, Generalsvägen delen Österskärs station Trädgårdsmästeriet Framför allt måste framtida projekt inriktas på ombyggnader som stärker trafiksäkerheten i området. Vid fel på vägbelysningen, telefon: , Foto: Susan Westin 18

19 Vägavgifter Fastigheternas andelstal har fastställts genom beslut av Lantmäterimyndigheten vid förrättning Beslutet omfattar andelstal för fastigheter och lägenheter samt särskilda andelstal för fastigheter med någon form av utökad trafikmängd: Permanentbostadsfastighet (villor, radhus, kedjehus) = andelstal 1,0 Permanentbostad med direktutfart till statlig eller kommunal väg = andelstal 0,7 Fritidsbostadsfastighet = andelstal 0,8 Fritidsbostad med direktutfart till statlig eller kommunal väg = andelstal 0,56 Obebyggd tomt (lägsta andelstal) = andelstal 0,2 Lägenheter i flerfamiljshus = andelstal 0,8/lgh Dito med direktutfart till statlig eller kommunal väg = andelstal 0,56/lgh Lägenhet i seniorboende eller motsvarande = andelstal 0,6/lgh För övrig verksamhet (företag, skolor, daghem, marinor, serviceanläggningar, badplatser mm) har andelstal fastställts efter den trafikmängd som verksamheten genererar. Omprövning av andelstal kan beslutas av styrelsen enligt förrättningen. Avgiften per andel bestäms genom att budgeterat behov av medel divideras med antalet andelar i föreningen. För år 2013 fastställs avgiften på årsstämman. Förslaget från styrelsen är att andelen fastställs till kr. Inbetalningsavi för vägavgiften avseende år 2013 skickas ut i slutet av mars för inbetalning SENAST den 30 april Förseningsavgift Om betalning av vägavgift inte erlagts senast den 30 april 2013 debiteras en dröjsmålsavgift på 100 kr. Endast en påminnelse inklusive dröjsmålsavgift skickas ut. Vägavgiften är en prioriterad fordran varför obetald avgift kan komma att överlämnas till kronofogdemyndigheten för indrivning. 19

20 Ägarbyte Medlem som säljer eller överlåter fastighet är skyldig att omgående anmäla ägarbyte till Vägföreningen. Medlem som äger fastighet är ansvarig för att vägavgiften betalas för kalenderåret Om inte ägarbyte meddelats Vägföreningen och registrerats hos Lantmäteriet kommer fakturan att sändas till den senast registrerade ägaren av fastigheten. Fördelning av avgiften när fastigheten bytt ägare regleras mellan köpare och säljare. Vid försäljning av fastigheten: Skicka nedanstående uppgifter med e-post, eller brev till: Österskärs Vägförening, Box 30, Åkersberga. Fastighetsbeteckning TUNA Säljarens namn och adress Köparens namn och adress Gärna telefon och e-post adress Försäljningsdatum Foto: Gunnar Schrewelius Häck vid tomtgräns Här syns hur häcken växt över tomtgränsen (blå pinne). Det måste fastighetsägaren, som äger häcken, åtgärda samt återställa vägmarken till ursprunglig bredd. Gäller även diken. Det är nödvändigt eftersom våra vägar är så smala. 20

21 Tänk på hur du placerar din soptunna Tunnan skall vara placerad på din tomt (utom på tömningsdagen). Tag reda på var din fastighetsgräns går. Foto: Stellan Sandström Foto: Susan Westin Propåer om felparkerade bilar Felparkerade bilar, skrotbilar och bilar som stått länge uppställda på vägar, parkeringsplatser och vändplaner är till stort besvär för Vägföreningen som väghållare. Det är en fråga för Roslagsvatten och kommunen att forsla bort bilarna eftersom Vägföreningen inte har befogenheter till detta. 21

22 mygardens.se Mitt namn är Maria Yttergård och jag är utbildad trädgårdsmästare. Jag hjälper dig gärna med trädgårdslösning inom nedanstående områden: Planering och rådgivning av din trädgård; förnya/förbättra den befintliga trädgården eller planering av en ny trädgård. Planerar ni försäljning av ert hus? Med små förbättringar kan din trädgård bli tillgänglig och inbjudande inför visning. Trädbeskärning Skötsel av din trädgård; såsom busk- och häckklippning samt rensning av ogräs. Detta kan vara ROT- avdragsgillt. Kontakta mig gärna på valfritt sätt så hoppas jag kunna hjälpa dig med din trädgård! Maria Yttergård Garden Saturnusvägen Åkersberga Tel: Epost: 22

23 23

24 Sågvägen 2 Åkersberga Tel Öppet: Mån-Fre Lör-Sön KLÄDBUTIKEN FÖR HELA FAMILJEN! 24

25 Låt det inte gå så här långt! Trädfällningsarbeten utföres i Österskär med omnejd Även avancerad fällning med klättring vid hus och ledningar Anlitas av Österskärs Vägförening, fler referenser finns Fast pris eller timpris, inga resekostnader Även om- och tillbyggnader av hus utförs med ROT-avdrag F-skattesedel och Trygg-Hansa allriskförsäkring finns Marek Kania Byggservice Generalsvägen 11B, Österskär Tel: E-post: 25

26 Alla i Österskär bor sjönära Eftersom vi bor i Österskär och har genomfört över 200 försäljningar i området vet vi att närheten till bad- och båtliv värderas högt. Alla har en längtan till havet och på marknadsplatsen sjonara.se presenteras läget, känslan och den sjönära livsstilen bättre än någon annanstans. Sälja eller bara nyfiken på värdet? Välkommen! Välkommen till NYA sjonara.se! 26

27 Enkelt Säkert Effektivt Enkelt Säkert - Effektivt Bli starkare och förbättra konditionen Tydliga Bli starkare resultat och redan förbättra med konditionen 17 minuters träning 2 dagar i veckan Personligt Tydliga resultat bemötande redan med 17 individuella minuters träning mål 2 och dagar uppföljningar i veckan Alla Personligt åldrar bemötande med individuella mål och uppföljningar Alla åldrar Milon är ett revolutionerande, nytt träningskoncept. En Milon individanpassad är ett revolutionerande, konditions- nytt och träningskoncept. styrketräning både för dig som aldrig En individanpassad tränat tidigare konditions-och och även för styrketräning dig som är van. både för dig som aldrig tränat tidigare och för dig som är van. Det är ditt resultat som har betydelse! Det är ditt resultat som har betydelse! Du kan provträna hos oss i en vecka utan kostnad! Boka Du kan din provträna introduktion hos oss idag! i en vecka Maila utan eller kostnad! ring. Boka din introduktion idag! Maila eller ring. Priser och öppettider hittar du på Priser och öppettider hittar du på Varmt välkommen till oss! ClubActive Träning & Livsstil Varmt Sågvägen välkommen 4 Åkersberga till oss! Club Active Träning & Livsstil Sågvägen 4, Åkersberga

Trasig belysning ring direkt så lagas den fortare!

Trasig belysning ring direkt så lagas den fortare! Innehåll Några tankar 4 Föredragningslista 5-6 Så här används din vägavgift och statistik 7 Styrelsens berättelse 8 Utförd verksamhet 9-10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Året som gått Detta har vi

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening Dagordning 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Fastställande av röstlängd samt val av två rösträknare 4. Val av två justerare

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 0BKallelse till Pixbo Vägförenings ordinarie föreningsstämma 2014 Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid 17 Mars 2014 klockan 19.00 Plats Pixbo Montessori

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. för Ärla Samfällighetsförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. för Ärla Samfällighetsförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. för Ärla Samfällighetsförening Innehållsförteckning: Utförda arbeten under 2012. Styrelsen under 2012 Ekonomisk berättelse för 2012 Information till medlemmar

Läs mer

KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING

KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING Verksamhetsåret 212 ÅRSREDOVISNING Sida 2 av 5 Styrelsen för Kållekärrs vägförening för härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1/1-31/12 212. STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 5. Godkännande

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

Falsterbo Vägförening c/o Bo Ejlertsson, e-post: fvf@falsterbovf.se

Falsterbo Vägförening c/o Bo Ejlertsson, e-post: fvf@falsterbovf.se Falsterbo Vägförening c/o Bo Ejlertsson, e-post: fvf@falsterbovf.se Kallelse till årsmöte i Falsterbo Vägförening Tisdag den 8 juli 2014 kl. 18.00 på Flommens Golfklubb, Falsterbo Efter årsmötet serveras

Läs mer

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g INBJUDAN 2014-03-15 Till medlemmarna i Vidja Vägförening Härmed inbjuds du till Vidja Vägförenings medlemsmöte måndagen den 31 mars, klockan

Läs mer

Årsredovisning Söralids Vägförening

Årsredovisning Söralids Vägförening Årsredovisning Söralids Vägförening 2(9) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Balansräkning...5 Resultaträkning...6 Notförteckning...7 Revisionsberättelse...9 3(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Resarö Vägförening 2011-02-28

Resarö Vägförening 2011-02-28 Kallelse till årsmöte Resarö Vägförenings medlemmar kallas till ordinarie årsmöte måndag 28 mars 2011 kl 19.00 i Resarö Kapells Församlingsgård. Förslag till dagordning för ordinarie årsmöte 1. Fastställande

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Tore Andersen Kassör - - 41 Ulf Linnarsson Sekreterare - - 36

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2011 VERKSAMHETSÅRET 2010-05-01 2011-04-30

Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2011 VERKSAMHETSÅRET 2010-05-01 2011-04-30 Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2011 VERKSAMHETSÅRET 2010-05-01 2011-04-30 Söndagen den 3 juli 2011 kl 14.00 (registrering från 13.15) Ankarskolans matsal, Träslövsläge Södra Näs och Nygårds

Läs mer

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014. Kallelse samt dagordning till årsstämma med Fjällbyns i Åkersjön Samfällighetsförening Långfredag den 18 April 2014 kl. 09. 00. Plats: Kapellet Åkersjön. 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF

ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF Organisationsnummer 717900-0067 Förvaltningsberättelse 2012 Styrelsen avlämnar härmed följande redovisning för förvaltningsåret 2012. Styrelsens sammansättning Ordförande

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Falsterbo Vägförening den 8 juli 2013 på Flommens GK, Falsterbo. Närvarande: se bifogad närvaroförteckning. Vägföreningens ordföranden Bo Ejlertsson hälsade

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sörfjärdens vägförening Org nr 717910-2244 Styrelsen för Sörfjärdens vägförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-07-01 2008-04-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningens vägnät

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma. Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma.

Årsmöteshandlingar. Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma. Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma. Årsmöteshandlingar Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma Datum 2011-05-23 Plats Mora Parken kl: 19.00 Kallelse Mora jordägares

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012 Anläggningssamfälligheten GRIMSTA A 2012-03-08 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012 N ar.? Den 29 mars kl. 19.30 Var? Breddenskolans matsal Dagordning: 1 Mötet öppnas 2 Mötet behörigt utlyst? 3 Fastställande av

Läs mer

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson.

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson. Hulta Samfällighetsförening Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2011-06-15 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen justerades med punkt 12a val av ordförande

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Ewa Lillskog Kassör Hus nr 18 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Närvarande: Åsa Westberg, Gulsparvsvägen 1 Lars Mårtensson, Gulsparvsvägen 2 Hedvig Ullman Forsberg, Gulsparvsvägen 3 Peter och Marta

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Protokoll. Fört vid årsmöte med Södra Näs & Nygårds Vägförening 2014-07-06 kl. 14.00 Plats: Ankarskolan, Träslövsläge

Protokoll. Fört vid årsmöte med Södra Näs & Nygårds Vägförening 2014-07-06 kl. 14.00 Plats: Ankarskolan, Träslövsläge Protokoll Fört vid årsmöte med Södra Näs & Nygårds Vägförening 2014-07-06 kl. 14.00 Plats: Ankarskolan, Träslövsläge $1 Ordförande Lars Nilson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kallelse till årsmötet

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kallelse till ordinarie årsstämma i Mörsils Vägsamfällighetsförening! Tid för stämman: onsdagen 25/4-2012, kl 1900 Plats: Församlingshemmet i Mörsil.

Kallelse till ordinarie årsstämma i Mörsils Vägsamfällighetsförening! Tid för stämman: onsdagen 25/4-2012, kl 1900 Plats: Församlingshemmet i Mörsil. Mörsils Vägsamfällighetsförening c/o Marcus Elf Horneyvägen 57 830 04 Mörsil Mörsil 2012-04-05 Kallelse till ordinarie årsstämma i Mörsils Vägsamfällighetsförening! Tid för stämman: onsdagen 25/4-2012,

Läs mer

1. Avsiktsförklaring och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Velamsund 1:17 samt Velamsund 1.113.

1. Avsiktsförklaring och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Velamsund 1:17 samt Velamsund 1.113. Sommarbo Tegelö vägsamfällighetsförening Information om VS projektet, status oktober 2011 1. Avsiktsförklaring och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Velamsund 1:17 samt Velamsund 1.113. Styrelserna

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun Informationsmöte 12-04-04 Ek för Rydebäcks Gård Definitioner Gemensamhetsanläggning = En anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande a betydelse e för

Läs mer

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor)

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Fiberprojekt 2015-04-22 1(3) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Tid och plats: Onsdagen den 22/4 kl. 19.00 i Torsgården, Lönashult.

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2015 VERKSAMHETSÅRET 2014-05-01 2015-04-30

Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2015 VERKSAMHETSÅRET 2014-05-01 2015-04-30 Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2015 VERKSAMHETSÅRET 2014-05-01 2015-04-30 Söndagen den 5 juli 2015 kl 16.00 (registrering från 15.30) Ankarskolans matsal, Träslövsläge Södra Näs och Nygårds

Läs mer

ÅBY-JURSLA VÄGFÖRENING Holms väg 10 616 30 ÅBY Postgiro 44 23 04-2

ÅBY-JURSLA VÄGFÖRENING Holms väg 10 616 30 ÅBY Postgiro 44 23 04-2 Ordinarie föreningsmöte 2015-04-23 Dagordning 1. Mötet öppnas och dagordningen godkänns 2. Mötet behörigt utlyst 3. Val av ordförande för mötet 4. Val av sekreterare för mötet 5. Val av två justeringsmän

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Stadgar för Björkstadens miljöbilpool 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening.

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Freden 0236 får härmed avge Årsredovisning i för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Arsredovisning för. BRF Grycken 1 769616-2580. Räkenskapsåret 2011-01 -01-2011 -12-31

Arsredovisning för. BRF Grycken 1 769616-2580. Räkenskapsåret 2011-01 -01-2011 -12-31 Arsredovisning för BRF Grycken 1 769616-2580 Räkenskapsåret 2011-01 -01-2011 -12-31 1(7) Förvaltn i n gs berättelse Styrelsen för BRF Grycken 1,769616-2580 får härmed avge årsredovisning för 201 I, föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 för Brf MUNKEN Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende.

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer