Trasig belysning ring direkt så lagas den fortare!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trasig belysning ring direkt så lagas den fortare!"

Transkript

1 Innehåll Några tankar 4 Föredragningslista 5-6 Så här används din vägavgift och statistik 7 Styrelsens berättelse 8 Utförd verksamhet 9-10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Året som gått Detta har vi gjort under året Långtidsplan och Framtida aktuella projekt Vid fel på vägbelysningen, telefon: , Trasig belysning ring direkt så lagas den fortare! Planerad verksamhet Förslag till budget Vägavgifter 20 Förseningsavgift 20 Ägarbyte 20 Vad gäller om vinterväghållning 21 Tänk på hur du placerar din soptunna 22 Propåer om felparkerade bilar 22 Din häck ska vara innanför tomtgränsen 22 Vårt gemensamma ansvar 23 Österskärs Vägförening Box 30, ÅKERSBERGA Tel: e-post: Ps. Denna broschyr innehåller viktig information för dig som fastighetsägare så spara den! 2 3

2 Några tankar om året som gått. Vi får oändligt med mail till vägföreningen. Det rör sig om flera tusen på ett år. Många skickar ett meddelande om trasig belysning eller att de flyttar och vill upphöra med medlemskapet. Det är många förändringar på fastighetsägandet med många nyinflyttade. Vad vi kan utläsa förstår inte alla vad ett medlemskap i en vägförening innebär och vem som är medlem, att det är en skyldighet för fastighetsägaren att betala vägavgiften m m. Lantmäteriet fastställde år 2002 i en förrättning en GemensamhetsAnläggning för Österskärsområdet som har beteckningen Tuna GA 4. De deltagande fastigheterna ska gemensamt stå för utförande och drift. I förrättningen finns angivet vilka fastigheter, vägar och grönområden m m som ingår i gemensamhetsanläggningen. Detta dokument, inklusive ändringar och kompletteringar måste hålla sig till och inte ta på sig andra uppdrag. En fastighet kan inte stå utanför utan ingår i anläggningen. Ägarna ansvarar för sin fastighet och vägföreningen ansvarar för vägmark. Vägföreningen äger dock ingen vägmark utan förvaltar den. Stämman är föreningens högsta beslutande organ och fastställer vad som skall göras det kommande året samt en långtidsplan på vad som bör ske i framtiden. För att kunna genomföra arbetet tar stämman beslut, för varje år, om en vägavgift/andel. Varje fastighet måste betala den avgiften enligt det andelstal som finns fastställ i debiteringslängden. Debiteringslängden finns på stämman där alla kan ta del av den. Fastighetsägaren har skyldigheter såsom att klippa häckar och buskar, beskära träd samt hålla sig innanför sin fastighetsgräns med soptunnor och brevlådor. Under 2014 genomförde föreningen en kampanj med information om hur man som fastighetsägare ska förfara, i syfte att få bättre siktförhållande. Det har blivit så mycket bättre. Tack för er hjälp! Nu har ett år gått sedan jag valdes till ordförande och det har varit sett roligt och intensivt år. Jag vill tacka styrelsens ledamöter för allt arbete ni lägger ner för att få vägföreningen att fungera. Det är ett oändligt antal timmar som ni lägger på föreningen. Jag vill också tacka alla fastighetsägare som hjälper till att hålla vårt vackra Österskär i ett njutbart skick. Låt oss alla som bor här se till att vi kör i 30 km på vägarna. Margareta Olin Ordförande Föredragningslista för ordinarie föreningsstämma den 16 april Stämman öppnas 2. Val av ordförande för stämman 3. Val av sekreterare för stämman 4. Upprättande av röstlängd 5. Fråga om föreningstämman blivit utlyst enligt stadgarna 6. Fastställande av föredragningslista 7. Val av två justeringsmän tillika valkontrollanter 8. Styrelsens berättelse för år Revisorernas berättelse för år Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter beträffande 2014 års förvaltning 11. Framställningar från styrelsen och medlemmarna (motioner), separat handling 12. Styrelsens förslag till arbetsplan för år Ersättningar till styrelse och revisorer 14. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 2015 samt fastställande av den framlagda debiteringslängden för Val av: a tre styrelseledamöter för två år (i tur att avgå: Margareta Olin, Ingrid Roslund samt Nils-Olov Lindberg) b c 5 styrelseersättare för ett år (i tur att avgå: Sten Ternström, Maria Nassikas, Jan Söderberg, Peter Nõu och Johan Andersson) Styrelseordförande för ett år 4 5

3 d val av en revisor för 2 år (i tur att avgå är Rickard Engberg) Så här användes din vägavgift Chart Title under 2014 e val av en revisorsersättare för 2 år (i tur att avgå är Peter Isaksson) f valberedning inför årsmötet 2015 (efter senaste årsmötet har valberedningen bestått av Lars Jonsson, sammankallande, Helene Ahlberg och Gösta Björklund) 16. Övriga frågor Avsä>ning Medlemsadm Arvoden Projekt Barmarksunderhåll Beläggningar 17. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering samt protokollets tillgänglighet för medlemmarna 18. Stämman avslutas Vägbelysning Vinterväghållning Grönområden Barmarksunderhåll Beläggningar Grönområden Vinterväghållning Vägbelysning Kostnadspost Projekt Arvoden kr/andel Kostnadspost Medlemsadm Avsä>ning kr/andel Barmarksunderhåll 420 Projekt 440 Beläggningar 440 Arvoden 60 Grönområden 275 Medlemsadm 160 Vinterväghållning 210 Avsättning 210 Vägbelysning 260 Summa 2475 Lite statistik st fastigheter 29, 2 km belagd väg, total belagd yta ca kvm 0,4 km grusväg 4 km gångbana med kantsten 2 km gångbana avgränsad med linje 1 km gång och cykelbana med kantsten 210 m separat belagd gång och cykelbana 1 km separat grusad gång- och cykelbana 94 st parkeringsplatser på 9 ställen 10 ha grönytor med gräsklippning 12 ggr/år. ( kvm) ca 770 st belysningsarmaturer med en förbrukning på kwh/år 6 7

4 Styrelsens berättelse verksamhetsåret 2014 Styrelsen för Österskärs Vägförening får härmed avge följande berättelse för verksamhet och förvaltning under år 2014 Styrelseledamöter: Styrelseersättare: Margareta Olin Ordförande Sten Ternström Stellan Sandström Vice ordförande Johan Andersson Ingrid Roslund Kassör Peter Nõu Nils-Olov Lindberg Sekreterare Jan Söderberg Lars-Åce Holm Vägmästare Maria Nassikas Revisorer: Rickard Engberg Anders Jilkén Revisorsersättare: Lars Jonsson Peter Isaksson Valberedning: Lars Jonsson, sammankallande, Helene Ahlberg och Gösta Björklund Sammanträden Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. Vägavgifter I enlighet med årsmötets beslut har uttaxeringen för år 2014 varit kr per andel. Entreprenörer Under året har nedanstående större entreprenörer anlitats för verksamheten: Beläggningar Trafikmarkeringar Träd- och buskrensning, gräsklippning Övriga barmarksarbeten Vinterväghållning Belysning Svevia AB Cleansol AB TIA Vaxholm AB Marek Kania Byggservice Nilsson Villabyggen AB G Lutteman Entreprenad, Frijo AB och Sunaru AB Nilsson Villabyggen AB och Stofar AB Perssons Schakt AB, Frijo AB Eon Försäljnings AB, One Nordic AB och Sunaru AB Utförd verksamhet 2014 Beläggningsarbeten Österskärsvägen, P-plats vid badet Österskärsvägen, delen Angantyrvägen - Heimdalsvägen Tunavägen, delen Generalsvägen Borgvägen Västra Banvägen, vid Montessori, 100 meter Östra Banvägen, delen Norra Åsvägen Eklidsvägen Rosendalsvägen, Östra Banvägen kurvan Allévägen, delen vid Borgvägen Badvägen, delen vid Generalsvägen Riddarvägen, delen från Heimdalsvägen 225 meter norrut Katarinavägen, sticken vid Strandvägen Södra Åsvägen, delen runt Perstorp Kvarnåsvägen, delen Österskärsvägen Linnévägen Vegavägen, delen Åkersbergavägen vändplan Uranusvägen, delen innan vändplan 40 meter Strandvägen, sticket mitt emot Strandängen Barmarksunderhåll och förbättringsarbeten Akuta reparationsåtgärder av sönderspolade gångvägar, diken och trummor samt röjningsåtgärder efter sommarens skyfall och blixtnedslag på ett flertal platser Grusning av gångvägar utmed Strandängen och Lindholmsviken Grusning av väg och P-plats i Perstorpsparken, p-plats på Borgvägen och vändplan i sticket Östra Banvägen Dikning och utbyte av vägtrummor på delar av Tunavägen, Sjövägen, Åkersbergavägen, Orionvägen, Andromedavägen, Eklidsvägen, Norra Åsbrinken, Norra Åsvägen och Östra Banvägen Renoverig av dagvattenledning i Kvarnåsvägen delen Linnévägen 200 meter västerut Reparation av skyltar och vägmärken samt klottersanering Renovering av gångväg vid Perstorpsparken och mycket övriga reparationsarbeten efter sommarens skyfall. Potthålslagningar och kantläggningar Trafikmätningar Vägbelysning Drift och underhållsarbeten Nya extra armaturer på Hödervägen, Generalsvägen och Sättravägen Riktning av belysningsstolpar Klottersanering Primagruppen/PG Produktion AB 8 9

5 Vinterväghållning Snöröjning, isrivning Halkbekämpning med flis Sandsopning med sandupptagning Översyn och fyllning av sandlådor Grönområden Gräsklippning av parkytor Vägrenar, slåtter, sly- och kantröjning Röjning av träd, häckar och buskage inom vägområdet Trädfällning och gallring vid Lindholmsviken och Borgvägen Beskärning av lönnalléer vid Generalsvägen och Riddarvägen Höjdröjning Trädbeskärning vid Generalsvägen. Särskilda projekt Breddning av gångbana till gångoch cykelbana, på Tunavägen, delen Österskärsskolan Generalsvägen Breddning av gångbana till gång- och cykelbana, på Östra Banvägen, delen kurvan Tuna station Nybyggnad av gång- och cykelbana Generalsvägen, delen Tunavägen Stallstigen Ombyggnad och färdigställande av vägbelysning på Idrottsbacken, Stråkvägen och Katarinavägen, samt ny belysningscentral vid tennisbanan Nya gång- och cykelvägen på Östra Banvägen

6 Resultaträkning 2014 Utfall Budget Utfall År 2014 År 2014 År 2013 Intäkter Vägavgifter Övriga intäkter (Not 1) Summa intäkter Kostnader Arvoden, styrelse, revisorer Administration Barmarksunderhåll (Not 2) Beläggningar Grönområden Vinterväghållning (Not 3) Vägbelysning, drift och underhåll Projekt: Vägbelysning (Not 4) Projekt: GC-banor, nybyggnad och breddn. (Not 5) Balansräkning 2014 Utfall Utfall År 2014 År 2013 Tillgångar Övriga fordringar (Not 6) Förutbetalda kostnader (Not 7) Plusgiro och bank Summa tillgångar Skulder och eget kapital Leverantörskulder (Not 8) Övriga skulder (Not 9) Upplupna kostnader (Not 10) Balanserat resultat Underhålls- och förnyelsefond Årets resultat Summa skulder och eget kapital Summa kostnader Årets resultat Avsättningar Underhålls- och förnyelsefond Resultat efter avsättning Styrelsens kommentarer till balansräkningen 2014 Not 6) Fordran slitageavgifter samt anslutningsavgifter Not 7) Hyra avseende kvartal Not 8) Leverantörskulder där större delen avser dikningsarbeten och GC-arbeten Not 9) Depositioner slitage Not 10) Eon, Nilssons Villabyggen samt bokföring/bokslut Österskär i mars 2015 Styrelsens kommentarer till resultaträkningen 2014 Not 1) Ökningen av intäkter beror på erhållen slitageavgift från SL för ersättningstrafik med bussar med kr Not 2) Ökningen av kostnaderna beror på bl a skyfallet och därmed ökade investeringar i dikning- och dräneringsarbeten Not 3) Skillnaden mellan budget och utfall beror på det gynnsamma vintervädret 2014 Not 4) Skillnaden mellan budget och utfall beror på att Eon:s kabelprojekt på Vegavägen och Neptunivägen ej är färdigställt Not 5) Ökning av kostnaderna beror på beslut om breddning av gångbana Östra Banvägen. ( kr) Margareta Olin Stellan Sandström Ingrid Roslund Nils-Olov Lindberg Lars-Åce Holm Jan Söderberg, adjungerad 12 13

7 Året som gått Detta har vi gjort under året År 2014 har varit ett händelserikt och krävande år för vår vägförening. Årets stora händelser var SL:s stängning av Roslagsbanan p g a utbyggnad och därmed ersättningstrafik med bussar som orsakade stora störningar i trafiken, med bl a anmälningar till Miljö- och hälsoskyddsämnden för buller och skakningar i närliggande hus. Åskvädren med skyfall och blixtnedslag går till historien i intensitet och som orsakade stora erosionsskador med problem för vägföreningen och fastighetsägare. Föreningen fick akut åtgärda skador under 2 månader som kostade 100-tusentals kronor extra utöver planerade arbeten. Bilägare i Södra Österskär fick även sina biltak sönderslagna av hagel. Ett av ovädren i Österskär omnämndes i radions väderrapport och i SMHI:s månadstidning som exceptionellt häftiga. Eons högspänningskabelprojekt genom Österskär skapade störningar, och är ännu inte färdigbyggt. Även Roslagsvattens relining av vattenledningarna skapade trafikstörningar. De stora projekt som vi hade 2014 var utbyggnad av gång- och cykelbanorna. På Östra Banvägen har trottoaren längs järnvägen breddats till gång- och cykelbana, liksom Tunavägen från Österskärsskolan till Generalsvägen. På Generalsvägen, delen Tunavägen Stallstigen, har nybyggnad av gång- och cykelbana utförts. Dessa investeringar är avsedda för att öka trafiksäkerheten för barnen som går och cyklar till Österskärsskolan. Vid föreningsstämman fanns önskemål om att omprioritera medel från Generalsvägens gång- och cykelbana till byggande av belysning av stigen genom Kvarnbergsskogen. Eftersom denna stig inte är intagen i förrättningen år 2002 som vägföreningens ansvar, så avråddes vi av Lantmäterienheten att utföra denna belysning. Försök pågår nu att få kommunen, som är markägare, att finansiera denna. På grönområdena utfördes beskärning av de stora lönnarna på Generalsvägen och även av blodslönnsallén på Riddarvägen. Dessutom gjordes slyrensningar utmed våra vägar. Här kan det vara på plats att be er fastighetsägare att hålla efter era häckar och växtlighet mot vägarna. Ny vägbelysning har färdigställts på Idrottsbacken, Stråkvägen och Katarinavägen, samt ny belysningscentral byggts vid tennisbanans transformatorstation. Vi har haft ett flertal möten med kommunen om frågor som berör oss angående Åkersberga centrums omvandling och vägföreningen blir inblandad, detaljplaner, dagvattenhantering, bygglovsärenden, parkeringsövervakning och vad som kommer att hända i samband med framtida trafikomläggningar och ev övertagande av vägar till kommunalt ansvar och som naturligtvis kommer att påverka vår vägförening. Arbetet med den nya hemsidan fortsätter. Vi har ett omfattande administrativt arbete inom styrelsen med fastighetsregister, andelstalsförändringar m m. Arbeten som hänger samman med fortsatta avstyckningar, nya fastigheter som byggs, säljs och ändrar karaktär och omfattning. Vägföreningen efterlyser därför en juridiskt kunnig person, som skulle kunna bistå styrelsen i rättsliga frågor. Endera som styrelsemedlem, som är av högsta prioritet, men annars som en, till vägföreningen, närstående konsult. Som det nu är så får styrelsen ägna sig åt oproportionellt mycket tid till frågor av juridisk karaktär, som ofta får konsulteras genom utomstående. SÄKRARE SKOLVÄG! För att öka trafiksäkerheten vid Österskärsskolan, ändrar Vägföreningen trafikriktningen i avstigningsslingan vid Österskärskolan Korsningen Borgvägen Tunavägen belastas med mycket stor trafik av bilar och barn som cyklar och går. Trafiktoppen är störst i morgonrusningen till Österskärsskolan och till Tuna förskola. Risken för olyckor med skolbarn inblandade är stor. Siktförhållanden är inte det bästa då korsningen Tunavägen-Borgvägen ligger på ett krön. Ändring av trafikriktning i avstigningsslinga För att minska belastningen av trafiken, vid Österskärsskolan och få en säkrare trafikmiljö under morgonrusningen i korsningen, ändrar vi trafikriktningen vid och i avstigningsslingan, så att infart till slingan blir närmast skolan och utfart vid parkeringen. Sedan leds trafiken mot Generalsvägen och vidare. Skoldagar ÖSTERSKÄRSSKOLAN Genomfartsförbud av fordon från Generalsvägen till Borgvägen på Tunavägen kl skoldagar. Vi uppskattar att trafiken i korsningen Tunavägen Borgvägen minskar med 40%. Genomförandet utförs måndagen den 12 januari 2015 Vi ber er vara observanta på skyltningen! På Österskärs Vägförenings vägar gäller 30 km/tim! Vi fick ett mail: Hej. Har ännu en morgon vittnat om att fler och fler barn släpps av pga kö, folk kör om och kör nästan på de avsläppta barnen Skoldagar Tunavägen Ej genomfart. Skoldagar Generalsvägen Vi har genomfört en trafikomläggning Österskärs Vägförening vid Österskärsskolan för att epost: göra barnens väg till skolan säkrare. Trots detta har vi fått flera mail... Vi uppmanar därför alla föräldrar att iaktta större försiktighet när ni lämnar av era barn. Blixtnedslag vid Borgruinen.

8 Långtidsplan Styrelsen har under året arbetat med att uppdatera en 10-årsplan. De framtida projekten kommer att kräva årliga avsättningar för att kunna genomföras. Långtidsplan/Investeringar Enligt tidigare stämmobeslut och för att följa samfällighetslagen arbetar styrelsen aktivt med att ta fram en långtidsplan på investeringar utöver normal drift och underhåll. Som underlag för framtagandet har bl a använts Förslag till handlingsprogram för Österskär (Stadsarkitektkontoret ). Vägar/Trafiksäkerhetsåtgärder Ett flertal vägar föreslås få gångbana eller gång- och cykelbana. Åtgärda siktproblem i ett flertal korsningar. Ombyggnad av Y-korsningar. Hastighetsdämpande ombyggnad av övergångställen. Vägbelysning Utbyte av trästolpar, till stål samt jordkabel, görs i samband med att Eon utför ombyggnad av det gamla luftburna nätet. Östra Banvägen delen Generalsvägen Södra Åsvägen: Nyanläggning av belysningsstolpar. Gångstigen Riddarvägen Österskärsskolan, vid Kvarnberget: Nyanläggning av belysningsstolpar. Beroende om vi får ansökt bidrag från Österåkers kommun, vilken äger marken. Nyinstallation/ombyggnad av elcentraler. Utflyttning av centraler från Eons transformatorstationer. Framtida aktuella projekt och ombyggnader Nybyggnad av gångbana på Österskärsvägen från Angantyrvägen till Havsbadet Nybyggnad av gångbana på Generalsvägen mellan Österskärs Station och f d Trädgårdsmästeriet Nybyggnad av gångbana på Andromedavägen Nybyggnad av gångbana mellan Södra Åsvägen och Generalsvägen Nybyggnad av gång- och cykelväg utmed Sätterfjärden på Vägföreningens del öster om Sjövägen mot Margretelundsvägen Bygga förhöjda övergångsställen Totalöversyn med beivrande av felaktigt placerade häckar, plank och stödmurar som inkräktar på vägområdet Fortsatt översyn av dräneringen på vägområdet gällande dikning, trummor och brunnar Kontrollera att dagvatten inte rinner från fastighetsinfarter ut på våra vägar För att hantera större kostsamma arbeten föreslås att finansiering görs via årliga avsättningar för investering Styrelsens förslag för Avsättning till vägar/trafiksäkerhetsåtgärder 380 tkr/år Avsättning till vägbelysning 180 tkr/år Avsättning till dagvatten, ledningar och diken 100 tkr/år Avsättning till grönområden 100 tkr/år Dagvatten/diken/dränering Förbättringar av dagvattenhanteringen inom hela Österskärsområdet. Dikning, trumbyten och översyn av dagvattenbrunnar. Grönområden Inventering av kondition och upprättande av åtgärdsplan för grönytor Beskärning av alléer Lindholmsviken, förbättring av gräsytor Perstorpsparken, fortsatt förbättring av gräsytor, trädbeskärning Övriga gräsytor, förbättring 16 17

9 Planerad verksamhet 2015 Beläggningsarbeten Nya toppbeläggningar Barmarksunderhåll Vägbanereparationer, potthålslagningar, motlägg mot asfaltkanter. Dikning och kantskärning. Rensning och utbyte av trummor Översyn, klotterborttagning och utbyte av skyltar. Grusning av gångvägar Grönområden Röjning av träd, häckar och buskage som utbreder sig på vägområdet Vägrenar, slåtter, sly- och kantröjning Gräsklippning av parkytor Höjdröjning Vinterväghållning Snöröjning Halkbekämpning Fyllning av sandlådor Sandupptagning Vägbelysning Drift. Underhåll Fortsatt utbyte av trästolpar till stålstolpar i samband med att Eon utför markabelförläggning på. Ombyggnad av elcentraler och tändsystem. Utbyte av tre trästolpar på Strandvägen till stålstolpar, samt förläggning av jordkabel. Nybyggnad, ombyggnad/projekt Nybyggnad av trottoar Generalsvägen, delen Tunavägen Badvägen Upphöjt övergångsställe på Tunavägen vid Borgvägen och Åkersbergavägen Förslag till budget 2015 Intäkter Vägavgifter 2034 andelar á 2 700,00 kr Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Barmarksunderhåll Beläggningsarbeten Grönområden, (gräsklippning och röjning) Vinterväghållning Vägbelysning, drift och underhåll Projekt: Vägbelysning (se planerade arbeten) Projekt: Trottoar Generalsvägen(se planerade arbeten) Administration* Arvoden till styrelse och revisorer Avsättning till underhålls- och förnyelsefond Summa kostnader *Arbetsgivareavgifter, kontorsmaterial, hyror, medlemsadministration, bokföringstjänst m m Styrelsen föreslår: Förslaget till budget för 2015 fastställes Den framlagda debiteringslängden fastställes med en utdebitering av kronor/andel Kostnaderna inom ramen för budgeten får omfördelas 18 19

10 Vägavgifter Fastigheternas andelstal har fastställts genom beslut av Lantmäterimyndigheten vid förrättning Beslutet omfattar andelstal för fastigheter och lägenheter samt särskilda andelstal för fastigheter med någon form av utökad trafikmängd: Permanentbostadsfastighet (villor, radhus, kedjehus) = andelstal 1,0 Permanentbostad med direktutfart till statlig eller kommunal väg = andelstal 0,7 Fritidsbostadsfastighet = andelstal 0,8 Fritidsbostad med direktutfart till statlig eller kommunal väg = andelstal 0,56 Obebyggd tomt = andelstal 0,2 Lägenheter i flerfamiljshus = andelstal 0,8/lgh Dito med direktutfart till statlig eller kommunal väg = andelstal 0,56/lgh Lägenhet i seniorboende eller motsvarande = andelstal 0,6/lgh För övrig verksamhet (företag, skolor, daghem, marinor, serviceanläggningar, badplatser mm) har andelstalen fastställts efter den trafikmängd som verksamheten genererar. Omprövning av andelstal beslutas fortlöpande av styrelsen efter förrättningsbeslut. Avgiften per andel bestäms genom att budgeterat behov av medel divideras med antalet andelar i föreningen. Avgiften fastställs på årsstämman. Förslaget från styrelsen är en höjning av avgiften för 2015 till kr per andel. Inbetalningsavi för vägavgiften avseende år 2015 skickas ut direkt efter stämman för inbetalning SENAST den 29 maj Bankgiro: Vad gäller om vinterväghållning? Vägar samt gång- och cykelbanor snöröjs vid ca 3 cm snödjup vid fuktig snö och vid ca 5 cm med torr snö Sandning sker alltid efter snöplogning Sandning utförs i huvudsak med flis, ren saltning förekommer inte Entreprenören ansvarar för att vinterväghållningen utförs på ett sådant sätt att trafiksäkerhet och god framkomlighet upprätthålls Regler för att underlätta snöröjningen: Parkera inte fordon på vägar och vändplaner, bilar skall vara parkerade på den egna fastigheten Postlådor som får en törn vid snöröjning ersätts inte om de står på vägmark Soptunnor skall vara placerade på egen fastighet, utom på tömningsdagen Snö från den egna tomten får inte läggas ut på vägområdet Förseningsavgift Om betalning av vägavgift inte erlagts senast den 29 maj 2015 debiteras en dröjsmålsavgift på 100 kr. Vägavgiften är en prioriterad fordran varför obetald avgift kan komma att överlämnas till Kronofogden för indrivning. Ägarbyte Medlem som äger fastighet är ansvarig för att vägavgiften betalas för kalenderåret Fakturan på vägavgiften kommer sändas till den Lantmäteriet har registrerats som lagfaren ägare. TIPS: Skotta och lägg plogvallen i din infart i den riktningen snöplogen tog, alltså om du står vänd mot vägen ska du lägga snön till höger om infarten i snövallen för att inte få tillbaks snön vid nästa plogtillfälle. Se aktuella åtgärder för vinterväghållningen på föreningens hemsida

11 Tänk på hur du placerar din soptunna Tunnan skall vara placerad på din tomt (utom på tömningsdagen). Tag reda på var din fastighetsgräns går. Foto: Stellan Sandström Propåer om felparkerade bilar Felparkerade bilar, skrotbilar och bilar som stått länge uppställda på vägar, parkeringsplatser och vändplaner är till stort besvär för Vägföreningen som väghållare. Österskärs vägar har max 24-timmars sammanhängande parkering. Vägföreningen samarbetar med kommunens parkeringsbolag, och kan avgiftsbelägga felparkerade bilar. Vid långtidsuppställning kan bilen transporteras bort genom kommunens försorg. Vårt gemensamma ansvar! Det finns vissa regler som gäller och som måste följas av oss alla för att vi ska uppnå målet om god trafiksäkerhet, framkomlighet och trivsel i vårt område: Respektera den lagstadgade hastigheten på 30 km/tim på våra vägar. Trafikförordningen med lokalt P-förbud gäller för föreningens vägar och vändplaner eftersom våra vägar är smala och inte dimensionerade för bilparkering. Om inget annat anges via vägmärken får ett fordon under vardagar parkeras högst 24 timmar i följd. Soptunnor skall vara placerade på egen mark, inte vägmark. Det är endast på tömningsdagen som tunnan skall dras ut mot vägen för tömning, för att sedan åter placeras på tomten. Om du behöver göra ingrepp på Vägföreningens vägar, tomtinfarter och vägdiken måste du kontakta föreningen för ett skriftligt medgivande. För- och efterbesiktning måste göras och bekostas av sökanden. Om byggnation planeras, som kräver tunga materialtransporter, kontakta Vägföreningen snarast för information om vad som gäller. Om det tillfälligt måste ske uppställning av container, borrutrustning till bergvärme etc på vägområdet ska först tillstånd beviljas av Vägföreningen. Vi ber om din hjälp med att rensa bort sly och klippa vägrenen utanför din tomt och håll trumman under infarten rensad från löv och annat. Häckar och annan växtlighet från egna tomten ska skötas av fastighetsägaren. Se skisserna. Postlådor ska placeras på egen tomtmark om det går, annars på tomtgränsen. Beskär enligt skissen! 4,6 m fri höjd 3,2 m fri höjd Vägbana Trottoar Dike Fastighetsgräns Din häck ska vara innanför tomtgräns Här syns hur häcken växt över tomtgränsen (blå pinne). Fastighetsägaren är skyldig att hålla häcken klippt så att den i sin helhet står på tomtmark, inte i dike eller vägmark. Bilden till höger är ett exempel på hur en häck inte får växa över gångväg. Minsta sikttriangel: Höjd mellan 80 till 200 cm över vägbanan ska vara fri från häckar, buskar, grenar eller anordningar som skymmer sikten mot korsande väg

12 Margot s sax och borste Allt inom städning, även frisör Gosia Kania Orionvägen 20B, Åkersberga Tel: Alla i Österskär bor sjönära Eftersom vi bor i Österskär och har genomfört över 200 försäljningar i området vet vi att närheten till bad- och båtliv värderas högt. Alla har en längtan till havet och på marknadsplatsen sjonara.se presenteras läget, känslan och den sjönära livsstilen bättre än någon annanstans. Sälja eller bara nyfiken på värdet? Välkommen! sjonara.se facebook.com/sjonara Byggservice & Trädfällning utföres i Österskär med omnejd Professionell och avancerad fällning med klättring vid hus och ledningar Fast pris eller timpris, inga resekostnader Om- och tillbyggnader av hus utförs med ROT-avdrag Anlitas av Österskärs Vägförening, fler referenser finns F-skattesedel och Trygg-Hansa allriskförsäkring finns Marek Kania Byggservice Orionvägen 20B, Åkersberga. Tel: E-post:

13 mygardens.se Mi$ namn är Maria Y$ergård och jag är utbildad trädgårdsmästare. Jag hjälper dig gärna med trädgårdslösning inom nedanstående områden: Planering och rådgivning av din trädgård; förnya/förbä$ra den befintliga trädgården eller planering av en ny trädgård. Planerar ni försäljning av ert hus? Med små förbä$ringar kan din trädgård bli Dllgänglig och inbjudande inför visning. Trädbeskärning Skötsel av din trädgård; såsom busk- och häckklippning samt rensning av ogräs. De$a kan vara RUT- avdragsgillt. Kontakta mig gärna på valfri$ sä$ så hoppas jag kunna hjälpa dig med din trädgård! Maria Yttergård Garden AB Adress: Sågvägen 19, Åkersberga Tel: E- post: Facebook: mygardens I min roll som fastighetsmäklare strävar jag efter att erbjuda en hög personlig service, vara noggrann och alltid nå toppresultat. Engagemang är mitt ledord. Detta sammantaget gör att jag ofta får ut ett högre slutpris. Jag heter Peter och har under de senaste 5 åren haft förmånen att förmedla över 130 bostäder i Österskär. Min filosofi grundar sig på en mix av hårt arbete och genuint intresse för människor och deras behov. Jag vet att varje bostad har sin älsklingskund, den som faller platt för objektet och bara måste ha det. Detta är vad mitt arbete handlar om, att finna denna köpare! Varmt välkommen att kontakta mig för en värdering av din bostad! Peter Ek Mitt hjärta klappar för Österskär ADRESS: Stationsvägen 4, Åkersberga TELEFON: MAIL: Det är den perfekta lösningen när du vill trycka små upplagor i färg med hög kvalitet och till rimliga priser Vi är din självklara partner när det gäller produktion och tryck av visitkort, brevpapper, kuvert, foldrar och broschyrer, offertmappar, manualer, prislistor, produktblad, vykort mm. allt inom TRYCK Stenhagsvägen 47 i Åkersberga Tel:

14 OBS! Årets vägavgifter ska vara inbetalda senast den 29 maj 2015 Österskärs Vägförening Box 30, ÅKERSBERGA e-post: Layout & Original Susan Westin. Tryck: Diggiprint Digitaltryck i Åkersberga. Foto: Dieter Freimark, Stellan Sandström, Susan Westin. OBS! VIKTIG INFORMATION Till årsstämman är det viktigt att alla ni som är delägare av samma fastighet skriver under en fullmakt för att kunna delta i en ev. omröstning. Fullmakten lämnas vid årsstämman! Registrering mellan Österskärs VÄGFÖRENING Kallelse till föreningsstämma i Österskärsskolan 16 april 2015, kl 19:30

Österskärs VÄGFÖRENING

Österskärs VÄGFÖRENING 30 km/tim är MAX HASTIGHET INOM HELA OMRÅDET! Österskärs VÄGFÖRENING Kallelse till föreningsstämma i Österskärsskolan onsdag 20 mars 2013, kl 19:30 Registrering av ombud och inlämnandet av fullmakt börjar

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening Dagordning 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Fastställande av röstlängd samt val av två rösträknare 4. Val av två justerare

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Resarö Vägförening 2011-02-28

Resarö Vägförening 2011-02-28 Kallelse till årsmöte Resarö Vägförenings medlemmar kallas till ordinarie årsmöte måndag 28 mars 2011 kl 19.00 i Resarö Kapells Församlingsgård. Förslag till dagordning för ordinarie årsmöte 1. Fastställande

Läs mer

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g INBJUDAN 2014-03-15 Till medlemmarna i Vidja Vägförening Härmed inbjuds du till Vidja Vägförenings medlemsmöte måndagen den 31 mars, klockan

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00

Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00 Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00 Mötets öppnande Robin Pattenden hälsar alla välkomna till föreningsstämman på Höllvikens bibliotek,

Läs mer

Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2011 VERKSAMHETSÅRET 2010-05-01 2011-04-30

Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2011 VERKSAMHETSÅRET 2010-05-01 2011-04-30 Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2011 VERKSAMHETSÅRET 2010-05-01 2011-04-30 Söndagen den 3 juli 2011 kl 14.00 (registrering från 13.15) Ankarskolans matsal, Träslövsläge Södra Näs och Nygårds

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 5. Godkännande

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2015 VERKSAMHETSÅRET 2014-05-01 2015-04-30

Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2015 VERKSAMHETSÅRET 2014-05-01 2015-04-30 Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2015 VERKSAMHETSÅRET 2014-05-01 2015-04-30 Söndagen den 5 juli 2015 kl 16.00 (registrering från 15.30) Ankarskolans matsal, Träslövsläge Södra Näs och Nygårds

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

Dagordning. Dagordning

Dagordning. Dagordning Sommarbo Tegelö Vägsamfällighetsförening 2011 05 05 Sommarbo Tegelö Vägsamfällighetsförening 1 5. Fråga om kallelse behörigen skett 8. Fastställande av 2011 05 05 Sommarbo Tegelö Vägsamfällighetsförening

Läs mer

Styrelsemöte, protokoll

Styrelsemöte, protokoll Sidan 1 av 5 Samfällighetsföreningen Rydebäck II Huvudskär Styrelsemöte, protokoll Närvarande: Frånvarande: Plats: Stefan, Anna, Rolf, Marcus Filip, Sune Rya Golfkrog Datum: Tisdag 24/8 2010 Tid: 18.30-20.30

Läs mer

Sjömarkens Vägförening

Sjömarkens Vägförening Sjömarkens Vägförening Närvarande 34 personer PROTKOLL ÅRSMÖTE 27 maj 2014 Idrottsgården Mötets öppnade Ulf Landegren hälsade alla välkomna och före mötet informerade Jan-Åke Hugo Claesson från Borås kommun

Läs mer

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Sidan 1 av 7 PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Klevbergets samfällighetsföreningar nr 1 och 2, torsdagen den 25

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING

KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING Verksamhetsåret 212 ÅRSREDOVISNING Sida 2 av 5 Styrelsen för Kållekärrs vägförening för härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1/1-31/12 212. STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Protokoll. Fört vid årsmöte med Södra Näs & Nygårds Vägförening 2014-07-06 kl. 14.00 Plats: Ankarskolan, Träslövsläge

Protokoll. Fört vid årsmöte med Södra Näs & Nygårds Vägförening 2014-07-06 kl. 14.00 Plats: Ankarskolan, Träslövsläge Protokoll Fört vid årsmöte med Södra Näs & Nygårds Vägförening 2014-07-06 kl. 14.00 Plats: Ankarskolan, Träslövsläge $1 Ordförande Lars Nilson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kallelse till årsmötet

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

ÅBY-JURSLA VÄGFÖRENING Holms väg 10 616 30 ÅBY Postgiro 44 23 04-2

ÅBY-JURSLA VÄGFÖRENING Holms väg 10 616 30 ÅBY Postgiro 44 23 04-2 Ordinarie föreningsmöte 2015-04-23 Dagordning 1. Mötet öppnas och dagordningen godkänns 2. Mötet behörigt utlyst 3. Val av ordförande för mötet 4. Val av sekreterare för mötet 5. Val av två justeringsmän

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid Lördag 21 maj kl 09.30 Plats Hörsalen CFL Söderhamn Dagordning 1 Sammanträdets

Läs mer

Ordinarie årsmöte 2014

Ordinarie årsmöte 2014 Dagordning: Ordinarie årsmöte 2014 TID: 2013-09-11 (torsdag) kl 19.00 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet 4. Val av två justerare

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 12 maj 2013 kl 16:00 Brf Lönnparkens lokal Grusåsgränd 47-139 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun Informationsmöte 12-04-04 Ek för Rydebäcks Gård Definitioner Gemensamhetsanläggning = En anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande a betydelse e för

Läs mer

Vårdkasens vägförening

Vårdkasens vägförening Orgnr: 717904-4727 Årsmöte Sida 1 (4) Datum 2008-03-18, kl 19.00-20.20 Plats Stockbygården 1. Öppnande av stämman: Styrelsens ordförande Ulf Gladh hälsade välkommen och öppnade stämman 2. Val av ordförande

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

Kallelse till ordinarie årsstämma i Mörsils Vägsamfällighetsförening! Tid för stämman: onsdagen 25/4-2012, kl 1900 Plats: Församlingshemmet i Mörsil.

Kallelse till ordinarie årsstämma i Mörsils Vägsamfällighetsförening! Tid för stämman: onsdagen 25/4-2012, kl 1900 Plats: Församlingshemmet i Mörsil. Mörsils Vägsamfällighetsförening c/o Marcus Elf Horneyvägen 57 830 04 Mörsil Mörsil 2012-04-05 Kallelse till ordinarie årsstämma i Mörsils Vägsamfällighetsförening! Tid för stämman: onsdagen 25/4-2012,

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma. Vi bygger. fiber tillsammans. Välkomna! Flaten & Gårdveda fiber! i samarbete med

Ordinarie föreningsstämma. Vi bygger. fiber tillsammans. Välkomna! Flaten & Gårdveda fiber! i samarbete med Ordinarie föreningsstämma Vi bygger fiber tillsammans Välkomna! Dagordning på föreningsstämman 2015-05- 27 1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 2. godkännande

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

Bulletinen. upphandling. Vägbelysning kan väcka heta känslor. Tunga transporter. Österskär tar kontroll. Tema Belysning: Att tänka på vid

Bulletinen. upphandling. Vägbelysning kan väcka heta känslor. Tunga transporter. Österskär tar kontroll. Tema Belysning: Att tänka på vid Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 1 2014 Tema Belysning: Hur påverkas våra vägar av Tunga transporter Klara nu: Vårens kurser Att tänka på vid upphandling av belysningsanläggning

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor)

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Fiberprojekt 2015-04-22 1(3) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Tid och plats: Onsdagen den 22/4 kl. 19.00 i Torsgården, Lönashult.

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Ordföranden öppnade årsstämman och hälsade alla välkomna. Lennart Andersson valdes till ordförande och Marcus Nordström till sekreterare.

Ordföranden öppnade årsstämman och hälsade alla välkomna. Lennart Andersson valdes till ordförande och Marcus Nordström till sekreterare. KYVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll: Årsstämma. Tid: 2015-03-25 kl: 19.00 Plats: Kullaviks sjöscoutkår, Kullavik 1. Mötets öppnas Ordföranden öppnade årsstämman och hälsade alla välkomna. 2. Val av

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga 1 SVINNINGE TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga 1 Stämmans öppnande Ordförande i Svinninge

Läs mer

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING 1 STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING Gällande från och med ÅÅÅÅ-MM-DD Organisationsnummer 746000-9678 Noteringar gällande framtida förändringar av stadgarna: STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Stadgar för Björkstadens miljöbilpool 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening.

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014. Kallelse samt dagordning till årsstämma med Fjällbyns i Åkersjön Samfällighetsförening Långfredag den 18 April 2014 kl. 09. 00. Plats: Kapellet Åkersjön. 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.

Läs mer

Samfällighetsföreningen fisktärnan

Samfällighetsföreningen fisktärnan Samfällighetsföreningen fisktärnan Introduktion Detta är ett dokument som innehåller information om vår förening och ger en vägledning över vad ni som medlemmar bör känna till. Historik Fisktärnans samfällighetsförening

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

REV Informerar Riksförbundet Enskilda Vägar Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv)

REV Informerar Riksförbundet Enskilda Vägar Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv) REV Informerar Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv) December 2011 e-post: kansliet@revriks.se Tel: 08-20 27 50 Hemsida: www.revriks.se Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Vårdkasens W Vägförening. Protokoll från Årsstämma 2011-06-30. 1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman

Vårdkasens W Vägförening. Protokoll från Årsstämma 2011-06-30. 1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman Protokoll från Årsstämma 2011-06-30 Antal fastigheter: 66 av 132 representerade (inkl fullmakter) Antal fullmakter: 14 Antal andelar: 187,4 av 360,1 representerade (inkl fullmakter) 1 Val av ordförande

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

För Sveriges Torskfiskares Producentorganisation ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Sveriges Torskfiskares Producentorgansation ek. för.

För Sveriges Torskfiskares Producentorganisation ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Sveriges Torskfiskares Producentorgansation ek. för. STADGAR För Sveriges Torskfiskares Producentorganisation ekonomisk förening KAPITEL 1 Föreningen 1 Firma Föreningens firma är Sveriges Torskfiskares Producentorgansation ek. för. 2 Säte Styrelsen skall

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Agenda för årsmötet. byts mot:

Agenda för årsmötet. byts mot: Agenda för årsmötet 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Fastställande av röstlängd och anmälan av ombudsfullmakter 4. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare.

Läs mer

Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 21 april 2010

Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 21 april 2010 1 Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 21 april 2010 Plats: Syrianska Kulturcentrum, Narvavägen 90, Västerås Närvarande: 40 fastigheter var representerade, se bilaga. 1 Mötets öppnande Samfällighetsföreningens

Läs mer

ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF

ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF Organisationsnummer 717900-0067 Förvaltningsberättelse 2012 Styrelsen avlämnar härmed följande redovisning för förvaltningsåret 2012. Styrelsens sammansättning Ordförande

Läs mer

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN Information om Murgrönan Samfällighetsförening i Västerås Organisationsnummer 716412-3205 De 107 fastigheterna

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 Bostadsföreningen Hemfrid UPA 746000-1584 Personligt meddelande till alla medlemmar i Bostadsföreningen Hemfrid u.p.a. Kallelse till årsmöte 2015 Datum: Torsdagen den 21 maj 2015 kl. 18.00-20.00 Plats:

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm *

{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm * Prmts qm * F rt vid ordir:arie årsr"ncite rxee $stra Lagnöström:s Sarvrfä!lighetsförening - ÖfS "'Vägf$rem ngercu' t försmrnl ngshemrnet w d ngartå

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Sida 1 av 5 Hemsida: www.gise.se E-post: foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Protokoll

Läs mer