Trasig belysning ring direkt så lagas den fortare!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trasig belysning ring direkt så lagas den fortare!"

Transkript

1 Innehåll Några tankar 4 Föredragningslista 5-6 Så här används din vägavgift och statistik 7 Styrelsens berättelse 8 Utförd verksamhet 9-10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Året som gått Detta har vi gjort under året Långtidsplan och Framtida aktuella projekt Vid fel på vägbelysningen, telefon: , Trasig belysning ring direkt så lagas den fortare! Planerad verksamhet Förslag till budget Vägavgifter 20 Förseningsavgift 20 Ägarbyte 20 Vad gäller om vinterväghållning 21 Tänk på hur du placerar din soptunna 22 Propåer om felparkerade bilar 22 Din häck ska vara innanför tomtgränsen 22 Vårt gemensamma ansvar 23 Österskärs Vägförening Box 30, ÅKERSBERGA Tel: e-post: Ps. Denna broschyr innehåller viktig information för dig som fastighetsägare så spara den! 2 3

2 Några tankar om året som gått. Vi får oändligt med mail till vägföreningen. Det rör sig om flera tusen på ett år. Många skickar ett meddelande om trasig belysning eller att de flyttar och vill upphöra med medlemskapet. Det är många förändringar på fastighetsägandet med många nyinflyttade. Vad vi kan utläsa förstår inte alla vad ett medlemskap i en vägförening innebär och vem som är medlem, att det är en skyldighet för fastighetsägaren att betala vägavgiften m m. Lantmäteriet fastställde år 2002 i en förrättning en GemensamhetsAnläggning för Österskärsområdet som har beteckningen Tuna GA 4. De deltagande fastigheterna ska gemensamt stå för utförande och drift. I förrättningen finns angivet vilka fastigheter, vägar och grönområden m m som ingår i gemensamhetsanläggningen. Detta dokument, inklusive ändringar och kompletteringar måste hålla sig till och inte ta på sig andra uppdrag. En fastighet kan inte stå utanför utan ingår i anläggningen. Ägarna ansvarar för sin fastighet och vägföreningen ansvarar för vägmark. Vägföreningen äger dock ingen vägmark utan förvaltar den. Stämman är föreningens högsta beslutande organ och fastställer vad som skall göras det kommande året samt en långtidsplan på vad som bör ske i framtiden. För att kunna genomföra arbetet tar stämman beslut, för varje år, om en vägavgift/andel. Varje fastighet måste betala den avgiften enligt det andelstal som finns fastställ i debiteringslängden. Debiteringslängden finns på stämman där alla kan ta del av den. Fastighetsägaren har skyldigheter såsom att klippa häckar och buskar, beskära träd samt hålla sig innanför sin fastighetsgräns med soptunnor och brevlådor. Under 2014 genomförde föreningen en kampanj med information om hur man som fastighetsägare ska förfara, i syfte att få bättre siktförhållande. Det har blivit så mycket bättre. Tack för er hjälp! Nu har ett år gått sedan jag valdes till ordförande och det har varit sett roligt och intensivt år. Jag vill tacka styrelsens ledamöter för allt arbete ni lägger ner för att få vägföreningen att fungera. Det är ett oändligt antal timmar som ni lägger på föreningen. Jag vill också tacka alla fastighetsägare som hjälper till att hålla vårt vackra Österskär i ett njutbart skick. Låt oss alla som bor här se till att vi kör i 30 km på vägarna. Margareta Olin Ordförande Föredragningslista för ordinarie föreningsstämma den 16 april Stämman öppnas 2. Val av ordförande för stämman 3. Val av sekreterare för stämman 4. Upprättande av röstlängd 5. Fråga om föreningstämman blivit utlyst enligt stadgarna 6. Fastställande av föredragningslista 7. Val av två justeringsmän tillika valkontrollanter 8. Styrelsens berättelse för år Revisorernas berättelse för år Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter beträffande 2014 års förvaltning 11. Framställningar från styrelsen och medlemmarna (motioner), separat handling 12. Styrelsens förslag till arbetsplan för år Ersättningar till styrelse och revisorer 14. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 2015 samt fastställande av den framlagda debiteringslängden för Val av: a tre styrelseledamöter för två år (i tur att avgå: Margareta Olin, Ingrid Roslund samt Nils-Olov Lindberg) b c 5 styrelseersättare för ett år (i tur att avgå: Sten Ternström, Maria Nassikas, Jan Söderberg, Peter Nõu och Johan Andersson) Styrelseordförande för ett år 4 5

3 d val av en revisor för 2 år (i tur att avgå är Rickard Engberg) Så här användes din vägavgift Chart Title under 2014 e val av en revisorsersättare för 2 år (i tur att avgå är Peter Isaksson) f valberedning inför årsmötet 2015 (efter senaste årsmötet har valberedningen bestått av Lars Jonsson, sammankallande, Helene Ahlberg och Gösta Björklund) 16. Övriga frågor Avsä>ning Medlemsadm Arvoden Projekt Barmarksunderhåll Beläggningar 17. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering samt protokollets tillgänglighet för medlemmarna 18. Stämman avslutas Vägbelysning Vinterväghållning Grönområden Barmarksunderhåll Beläggningar Grönområden Vinterväghållning Vägbelysning Kostnadspost Projekt Arvoden kr/andel Kostnadspost Medlemsadm Avsä>ning kr/andel Barmarksunderhåll 420 Projekt 440 Beläggningar 440 Arvoden 60 Grönområden 275 Medlemsadm 160 Vinterväghållning 210 Avsättning 210 Vägbelysning 260 Summa 2475 Lite statistik st fastigheter 29, 2 km belagd väg, total belagd yta ca kvm 0,4 km grusväg 4 km gångbana med kantsten 2 km gångbana avgränsad med linje 1 km gång och cykelbana med kantsten 210 m separat belagd gång och cykelbana 1 km separat grusad gång- och cykelbana 94 st parkeringsplatser på 9 ställen 10 ha grönytor med gräsklippning 12 ggr/år. ( kvm) ca 770 st belysningsarmaturer med en förbrukning på kwh/år 6 7

4 Styrelsens berättelse verksamhetsåret 2014 Styrelsen för Österskärs Vägförening får härmed avge följande berättelse för verksamhet och förvaltning under år 2014 Styrelseledamöter: Styrelseersättare: Margareta Olin Ordförande Sten Ternström Stellan Sandström Vice ordförande Johan Andersson Ingrid Roslund Kassör Peter Nõu Nils-Olov Lindberg Sekreterare Jan Söderberg Lars-Åce Holm Vägmästare Maria Nassikas Revisorer: Rickard Engberg Anders Jilkén Revisorsersättare: Lars Jonsson Peter Isaksson Valberedning: Lars Jonsson, sammankallande, Helene Ahlberg och Gösta Björklund Sammanträden Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. Vägavgifter I enlighet med årsmötets beslut har uttaxeringen för år 2014 varit kr per andel. Entreprenörer Under året har nedanstående större entreprenörer anlitats för verksamheten: Beläggningar Trafikmarkeringar Träd- och buskrensning, gräsklippning Övriga barmarksarbeten Vinterväghållning Belysning Svevia AB Cleansol AB TIA Vaxholm AB Marek Kania Byggservice Nilsson Villabyggen AB G Lutteman Entreprenad, Frijo AB och Sunaru AB Nilsson Villabyggen AB och Stofar AB Perssons Schakt AB, Frijo AB Eon Försäljnings AB, One Nordic AB och Sunaru AB Utförd verksamhet 2014 Beläggningsarbeten Österskärsvägen, P-plats vid badet Österskärsvägen, delen Angantyrvägen - Heimdalsvägen Tunavägen, delen Generalsvägen Borgvägen Västra Banvägen, vid Montessori, 100 meter Östra Banvägen, delen Norra Åsvägen Eklidsvägen Rosendalsvägen, Östra Banvägen kurvan Allévägen, delen vid Borgvägen Badvägen, delen vid Generalsvägen Riddarvägen, delen från Heimdalsvägen 225 meter norrut Katarinavägen, sticken vid Strandvägen Södra Åsvägen, delen runt Perstorp Kvarnåsvägen, delen Österskärsvägen Linnévägen Vegavägen, delen Åkersbergavägen vändplan Uranusvägen, delen innan vändplan 40 meter Strandvägen, sticket mitt emot Strandängen Barmarksunderhåll och förbättringsarbeten Akuta reparationsåtgärder av sönderspolade gångvägar, diken och trummor samt röjningsåtgärder efter sommarens skyfall och blixtnedslag på ett flertal platser Grusning av gångvägar utmed Strandängen och Lindholmsviken Grusning av väg och P-plats i Perstorpsparken, p-plats på Borgvägen och vändplan i sticket Östra Banvägen Dikning och utbyte av vägtrummor på delar av Tunavägen, Sjövägen, Åkersbergavägen, Orionvägen, Andromedavägen, Eklidsvägen, Norra Åsbrinken, Norra Åsvägen och Östra Banvägen Renoverig av dagvattenledning i Kvarnåsvägen delen Linnévägen 200 meter västerut Reparation av skyltar och vägmärken samt klottersanering Renovering av gångväg vid Perstorpsparken och mycket övriga reparationsarbeten efter sommarens skyfall. Potthålslagningar och kantläggningar Trafikmätningar Vägbelysning Drift och underhållsarbeten Nya extra armaturer på Hödervägen, Generalsvägen och Sättravägen Riktning av belysningsstolpar Klottersanering Primagruppen/PG Produktion AB 8 9

5 Vinterväghållning Snöröjning, isrivning Halkbekämpning med flis Sandsopning med sandupptagning Översyn och fyllning av sandlådor Grönområden Gräsklippning av parkytor Vägrenar, slåtter, sly- och kantröjning Röjning av träd, häckar och buskage inom vägområdet Trädfällning och gallring vid Lindholmsviken och Borgvägen Beskärning av lönnalléer vid Generalsvägen och Riddarvägen Höjdröjning Trädbeskärning vid Generalsvägen. Särskilda projekt Breddning av gångbana till gångoch cykelbana, på Tunavägen, delen Österskärsskolan Generalsvägen Breddning av gångbana till gång- och cykelbana, på Östra Banvägen, delen kurvan Tuna station Nybyggnad av gång- och cykelbana Generalsvägen, delen Tunavägen Stallstigen Ombyggnad och färdigställande av vägbelysning på Idrottsbacken, Stråkvägen och Katarinavägen, samt ny belysningscentral vid tennisbanan Nya gång- och cykelvägen på Östra Banvägen

6 Resultaträkning 2014 Utfall Budget Utfall År 2014 År 2014 År 2013 Intäkter Vägavgifter Övriga intäkter (Not 1) Summa intäkter Kostnader Arvoden, styrelse, revisorer Administration Barmarksunderhåll (Not 2) Beläggningar Grönområden Vinterväghållning (Not 3) Vägbelysning, drift och underhåll Projekt: Vägbelysning (Not 4) Projekt: GC-banor, nybyggnad och breddn. (Not 5) Balansräkning 2014 Utfall Utfall År 2014 År 2013 Tillgångar Övriga fordringar (Not 6) Förutbetalda kostnader (Not 7) Plusgiro och bank Summa tillgångar Skulder och eget kapital Leverantörskulder (Not 8) Övriga skulder (Not 9) Upplupna kostnader (Not 10) Balanserat resultat Underhålls- och förnyelsefond Årets resultat Summa skulder och eget kapital Summa kostnader Årets resultat Avsättningar Underhålls- och förnyelsefond Resultat efter avsättning Styrelsens kommentarer till balansräkningen 2014 Not 6) Fordran slitageavgifter samt anslutningsavgifter Not 7) Hyra avseende kvartal Not 8) Leverantörskulder där större delen avser dikningsarbeten och GC-arbeten Not 9) Depositioner slitage Not 10) Eon, Nilssons Villabyggen samt bokföring/bokslut Österskär i mars 2015 Styrelsens kommentarer till resultaträkningen 2014 Not 1) Ökningen av intäkter beror på erhållen slitageavgift från SL för ersättningstrafik med bussar med kr Not 2) Ökningen av kostnaderna beror på bl a skyfallet och därmed ökade investeringar i dikning- och dräneringsarbeten Not 3) Skillnaden mellan budget och utfall beror på det gynnsamma vintervädret 2014 Not 4) Skillnaden mellan budget och utfall beror på att Eon:s kabelprojekt på Vegavägen och Neptunivägen ej är färdigställt Not 5) Ökning av kostnaderna beror på beslut om breddning av gångbana Östra Banvägen. ( kr) Margareta Olin Stellan Sandström Ingrid Roslund Nils-Olov Lindberg Lars-Åce Holm Jan Söderberg, adjungerad 12 13

7 Året som gått Detta har vi gjort under året År 2014 har varit ett händelserikt och krävande år för vår vägförening. Årets stora händelser var SL:s stängning av Roslagsbanan p g a utbyggnad och därmed ersättningstrafik med bussar som orsakade stora störningar i trafiken, med bl a anmälningar till Miljö- och hälsoskyddsämnden för buller och skakningar i närliggande hus. Åskvädren med skyfall och blixtnedslag går till historien i intensitet och som orsakade stora erosionsskador med problem för vägföreningen och fastighetsägare. Föreningen fick akut åtgärda skador under 2 månader som kostade 100-tusentals kronor extra utöver planerade arbeten. Bilägare i Södra Österskär fick även sina biltak sönderslagna av hagel. Ett av ovädren i Österskär omnämndes i radions väderrapport och i SMHI:s månadstidning som exceptionellt häftiga. Eons högspänningskabelprojekt genom Österskär skapade störningar, och är ännu inte färdigbyggt. Även Roslagsvattens relining av vattenledningarna skapade trafikstörningar. De stora projekt som vi hade 2014 var utbyggnad av gång- och cykelbanorna. På Östra Banvägen har trottoaren längs järnvägen breddats till gång- och cykelbana, liksom Tunavägen från Österskärsskolan till Generalsvägen. På Generalsvägen, delen Tunavägen Stallstigen, har nybyggnad av gång- och cykelbana utförts. Dessa investeringar är avsedda för att öka trafiksäkerheten för barnen som går och cyklar till Österskärsskolan. Vid föreningsstämman fanns önskemål om att omprioritera medel från Generalsvägens gång- och cykelbana till byggande av belysning av stigen genom Kvarnbergsskogen. Eftersom denna stig inte är intagen i förrättningen år 2002 som vägföreningens ansvar, så avråddes vi av Lantmäterienheten att utföra denna belysning. Försök pågår nu att få kommunen, som är markägare, att finansiera denna. På grönområdena utfördes beskärning av de stora lönnarna på Generalsvägen och även av blodslönnsallén på Riddarvägen. Dessutom gjordes slyrensningar utmed våra vägar. Här kan det vara på plats att be er fastighetsägare att hålla efter era häckar och växtlighet mot vägarna. Ny vägbelysning har färdigställts på Idrottsbacken, Stråkvägen och Katarinavägen, samt ny belysningscentral byggts vid tennisbanans transformatorstation. Vi har haft ett flertal möten med kommunen om frågor som berör oss angående Åkersberga centrums omvandling och vägföreningen blir inblandad, detaljplaner, dagvattenhantering, bygglovsärenden, parkeringsövervakning och vad som kommer att hända i samband med framtida trafikomläggningar och ev övertagande av vägar till kommunalt ansvar och som naturligtvis kommer att påverka vår vägförening. Arbetet med den nya hemsidan fortsätter. Vi har ett omfattande administrativt arbete inom styrelsen med fastighetsregister, andelstalsförändringar m m. Arbeten som hänger samman med fortsatta avstyckningar, nya fastigheter som byggs, säljs och ändrar karaktär och omfattning. Vägföreningen efterlyser därför en juridiskt kunnig person, som skulle kunna bistå styrelsen i rättsliga frågor. Endera som styrelsemedlem, som är av högsta prioritet, men annars som en, till vägföreningen, närstående konsult. Som det nu är så får styrelsen ägna sig åt oproportionellt mycket tid till frågor av juridisk karaktär, som ofta får konsulteras genom utomstående. SÄKRARE SKOLVÄG! För att öka trafiksäkerheten vid Österskärsskolan, ändrar Vägföreningen trafikriktningen i avstigningsslingan vid Österskärskolan Korsningen Borgvägen Tunavägen belastas med mycket stor trafik av bilar och barn som cyklar och går. Trafiktoppen är störst i morgonrusningen till Österskärsskolan och till Tuna förskola. Risken för olyckor med skolbarn inblandade är stor. Siktförhållanden är inte det bästa då korsningen Tunavägen-Borgvägen ligger på ett krön. Ändring av trafikriktning i avstigningsslinga För att minska belastningen av trafiken, vid Österskärsskolan och få en säkrare trafikmiljö under morgonrusningen i korsningen, ändrar vi trafikriktningen vid och i avstigningsslingan, så att infart till slingan blir närmast skolan och utfart vid parkeringen. Sedan leds trafiken mot Generalsvägen och vidare. Skoldagar ÖSTERSKÄRSSKOLAN Genomfartsförbud av fordon från Generalsvägen till Borgvägen på Tunavägen kl skoldagar. Vi uppskattar att trafiken i korsningen Tunavägen Borgvägen minskar med 40%. Genomförandet utförs måndagen den 12 januari 2015 Vi ber er vara observanta på skyltningen! På Österskärs Vägförenings vägar gäller 30 km/tim! Vi fick ett mail: Hej. Har ännu en morgon vittnat om att fler och fler barn släpps av pga kö, folk kör om och kör nästan på de avsläppta barnen Skoldagar Tunavägen Ej genomfart. Skoldagar Generalsvägen Vi har genomfört en trafikomläggning Österskärs Vägförening vid Österskärsskolan för att epost: göra barnens väg till skolan säkrare. Trots detta har vi fått flera mail... Vi uppmanar därför alla föräldrar att iaktta större försiktighet när ni lämnar av era barn. Blixtnedslag vid Borgruinen.

8 Långtidsplan Styrelsen har under året arbetat med att uppdatera en 10-årsplan. De framtida projekten kommer att kräva årliga avsättningar för att kunna genomföras. Långtidsplan/Investeringar Enligt tidigare stämmobeslut och för att följa samfällighetslagen arbetar styrelsen aktivt med att ta fram en långtidsplan på investeringar utöver normal drift och underhåll. Som underlag för framtagandet har bl a använts Förslag till handlingsprogram för Österskär (Stadsarkitektkontoret ). Vägar/Trafiksäkerhetsåtgärder Ett flertal vägar föreslås få gångbana eller gång- och cykelbana. Åtgärda siktproblem i ett flertal korsningar. Ombyggnad av Y-korsningar. Hastighetsdämpande ombyggnad av övergångställen. Vägbelysning Utbyte av trästolpar, till stål samt jordkabel, görs i samband med att Eon utför ombyggnad av det gamla luftburna nätet. Östra Banvägen delen Generalsvägen Södra Åsvägen: Nyanläggning av belysningsstolpar. Gångstigen Riddarvägen Österskärsskolan, vid Kvarnberget: Nyanläggning av belysningsstolpar. Beroende om vi får ansökt bidrag från Österåkers kommun, vilken äger marken. Nyinstallation/ombyggnad av elcentraler. Utflyttning av centraler från Eons transformatorstationer. Framtida aktuella projekt och ombyggnader Nybyggnad av gångbana på Österskärsvägen från Angantyrvägen till Havsbadet Nybyggnad av gångbana på Generalsvägen mellan Österskärs Station och f d Trädgårdsmästeriet Nybyggnad av gångbana på Andromedavägen Nybyggnad av gångbana mellan Södra Åsvägen och Generalsvägen Nybyggnad av gång- och cykelväg utmed Sätterfjärden på Vägföreningens del öster om Sjövägen mot Margretelundsvägen Bygga förhöjda övergångsställen Totalöversyn med beivrande av felaktigt placerade häckar, plank och stödmurar som inkräktar på vägområdet Fortsatt översyn av dräneringen på vägområdet gällande dikning, trummor och brunnar Kontrollera att dagvatten inte rinner från fastighetsinfarter ut på våra vägar För att hantera större kostsamma arbeten föreslås att finansiering görs via årliga avsättningar för investering Styrelsens förslag för Avsättning till vägar/trafiksäkerhetsåtgärder 380 tkr/år Avsättning till vägbelysning 180 tkr/år Avsättning till dagvatten, ledningar och diken 100 tkr/år Avsättning till grönområden 100 tkr/år Dagvatten/diken/dränering Förbättringar av dagvattenhanteringen inom hela Österskärsområdet. Dikning, trumbyten och översyn av dagvattenbrunnar. Grönområden Inventering av kondition och upprättande av åtgärdsplan för grönytor Beskärning av alléer Lindholmsviken, förbättring av gräsytor Perstorpsparken, fortsatt förbättring av gräsytor, trädbeskärning Övriga gräsytor, förbättring 16 17

9 Planerad verksamhet 2015 Beläggningsarbeten Nya toppbeläggningar Barmarksunderhåll Vägbanereparationer, potthålslagningar, motlägg mot asfaltkanter. Dikning och kantskärning. Rensning och utbyte av trummor Översyn, klotterborttagning och utbyte av skyltar. Grusning av gångvägar Grönområden Röjning av träd, häckar och buskage som utbreder sig på vägområdet Vägrenar, slåtter, sly- och kantröjning Gräsklippning av parkytor Höjdröjning Vinterväghållning Snöröjning Halkbekämpning Fyllning av sandlådor Sandupptagning Vägbelysning Drift. Underhåll Fortsatt utbyte av trästolpar till stålstolpar i samband med att Eon utför markabelförläggning på. Ombyggnad av elcentraler och tändsystem. Utbyte av tre trästolpar på Strandvägen till stålstolpar, samt förläggning av jordkabel. Nybyggnad, ombyggnad/projekt Nybyggnad av trottoar Generalsvägen, delen Tunavägen Badvägen Upphöjt övergångsställe på Tunavägen vid Borgvägen och Åkersbergavägen Förslag till budget 2015 Intäkter Vägavgifter 2034 andelar á 2 700,00 kr Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Barmarksunderhåll Beläggningsarbeten Grönområden, (gräsklippning och röjning) Vinterväghållning Vägbelysning, drift och underhåll Projekt: Vägbelysning (se planerade arbeten) Projekt: Trottoar Generalsvägen(se planerade arbeten) Administration* Arvoden till styrelse och revisorer Avsättning till underhålls- och förnyelsefond Summa kostnader *Arbetsgivareavgifter, kontorsmaterial, hyror, medlemsadministration, bokföringstjänst m m Styrelsen föreslår: Förslaget till budget för 2015 fastställes Den framlagda debiteringslängden fastställes med en utdebitering av kronor/andel Kostnaderna inom ramen för budgeten får omfördelas 18 19

10 Vägavgifter Fastigheternas andelstal har fastställts genom beslut av Lantmäterimyndigheten vid förrättning Beslutet omfattar andelstal för fastigheter och lägenheter samt särskilda andelstal för fastigheter med någon form av utökad trafikmängd: Permanentbostadsfastighet (villor, radhus, kedjehus) = andelstal 1,0 Permanentbostad med direktutfart till statlig eller kommunal väg = andelstal 0,7 Fritidsbostadsfastighet = andelstal 0,8 Fritidsbostad med direktutfart till statlig eller kommunal väg = andelstal 0,56 Obebyggd tomt = andelstal 0,2 Lägenheter i flerfamiljshus = andelstal 0,8/lgh Dito med direktutfart till statlig eller kommunal väg = andelstal 0,56/lgh Lägenhet i seniorboende eller motsvarande = andelstal 0,6/lgh För övrig verksamhet (företag, skolor, daghem, marinor, serviceanläggningar, badplatser mm) har andelstalen fastställts efter den trafikmängd som verksamheten genererar. Omprövning av andelstal beslutas fortlöpande av styrelsen efter förrättningsbeslut. Avgiften per andel bestäms genom att budgeterat behov av medel divideras med antalet andelar i föreningen. Avgiften fastställs på årsstämman. Förslaget från styrelsen är en höjning av avgiften för 2015 till kr per andel. Inbetalningsavi för vägavgiften avseende år 2015 skickas ut direkt efter stämman för inbetalning SENAST den 29 maj Bankgiro: Vad gäller om vinterväghållning? Vägar samt gång- och cykelbanor snöröjs vid ca 3 cm snödjup vid fuktig snö och vid ca 5 cm med torr snö Sandning sker alltid efter snöplogning Sandning utförs i huvudsak med flis, ren saltning förekommer inte Entreprenören ansvarar för att vinterväghållningen utförs på ett sådant sätt att trafiksäkerhet och god framkomlighet upprätthålls Regler för att underlätta snöröjningen: Parkera inte fordon på vägar och vändplaner, bilar skall vara parkerade på den egna fastigheten Postlådor som får en törn vid snöröjning ersätts inte om de står på vägmark Soptunnor skall vara placerade på egen fastighet, utom på tömningsdagen Snö från den egna tomten får inte läggas ut på vägområdet Förseningsavgift Om betalning av vägavgift inte erlagts senast den 29 maj 2015 debiteras en dröjsmålsavgift på 100 kr. Vägavgiften är en prioriterad fordran varför obetald avgift kan komma att överlämnas till Kronofogden för indrivning. Ägarbyte Medlem som äger fastighet är ansvarig för att vägavgiften betalas för kalenderåret Fakturan på vägavgiften kommer sändas till den Lantmäteriet har registrerats som lagfaren ägare. TIPS: Skotta och lägg plogvallen i din infart i den riktningen snöplogen tog, alltså om du står vänd mot vägen ska du lägga snön till höger om infarten i snövallen för att inte få tillbaks snön vid nästa plogtillfälle. Se aktuella åtgärder för vinterväghållningen på föreningens hemsida

11 Tänk på hur du placerar din soptunna Tunnan skall vara placerad på din tomt (utom på tömningsdagen). Tag reda på var din fastighetsgräns går. Foto: Stellan Sandström Propåer om felparkerade bilar Felparkerade bilar, skrotbilar och bilar som stått länge uppställda på vägar, parkeringsplatser och vändplaner är till stort besvär för Vägföreningen som väghållare. Österskärs vägar har max 24-timmars sammanhängande parkering. Vägföreningen samarbetar med kommunens parkeringsbolag, och kan avgiftsbelägga felparkerade bilar. Vid långtidsuppställning kan bilen transporteras bort genom kommunens försorg. Vårt gemensamma ansvar! Det finns vissa regler som gäller och som måste följas av oss alla för att vi ska uppnå målet om god trafiksäkerhet, framkomlighet och trivsel i vårt område: Respektera den lagstadgade hastigheten på 30 km/tim på våra vägar. Trafikförordningen med lokalt P-förbud gäller för föreningens vägar och vändplaner eftersom våra vägar är smala och inte dimensionerade för bilparkering. Om inget annat anges via vägmärken får ett fordon under vardagar parkeras högst 24 timmar i följd. Soptunnor skall vara placerade på egen mark, inte vägmark. Det är endast på tömningsdagen som tunnan skall dras ut mot vägen för tömning, för att sedan åter placeras på tomten. Om du behöver göra ingrepp på Vägföreningens vägar, tomtinfarter och vägdiken måste du kontakta föreningen för ett skriftligt medgivande. För- och efterbesiktning måste göras och bekostas av sökanden. Om byggnation planeras, som kräver tunga materialtransporter, kontakta Vägföreningen snarast för information om vad som gäller. Om det tillfälligt måste ske uppställning av container, borrutrustning till bergvärme etc på vägområdet ska först tillstånd beviljas av Vägföreningen. Vi ber om din hjälp med att rensa bort sly och klippa vägrenen utanför din tomt och håll trumman under infarten rensad från löv och annat. Häckar och annan växtlighet från egna tomten ska skötas av fastighetsägaren. Se skisserna. Postlådor ska placeras på egen tomtmark om det går, annars på tomtgränsen. Beskär enligt skissen! 4,6 m fri höjd 3,2 m fri höjd Vägbana Trottoar Dike Fastighetsgräns Din häck ska vara innanför tomtgräns Här syns hur häcken växt över tomtgränsen (blå pinne). Fastighetsägaren är skyldig att hålla häcken klippt så att den i sin helhet står på tomtmark, inte i dike eller vägmark. Bilden till höger är ett exempel på hur en häck inte får växa över gångväg. Minsta sikttriangel: Höjd mellan 80 till 200 cm över vägbanan ska vara fri från häckar, buskar, grenar eller anordningar som skymmer sikten mot korsande väg

12 Margot s sax och borste Allt inom städning, även frisör Gosia Kania Orionvägen 20B, Åkersberga Tel: Alla i Österskär bor sjönära Eftersom vi bor i Österskär och har genomfört över 200 försäljningar i området vet vi att närheten till bad- och båtliv värderas högt. Alla har en längtan till havet och på marknadsplatsen sjonara.se presenteras läget, känslan och den sjönära livsstilen bättre än någon annanstans. Sälja eller bara nyfiken på värdet? Välkommen! sjonara.se facebook.com/sjonara Byggservice & Trädfällning utföres i Österskär med omnejd Professionell och avancerad fällning med klättring vid hus och ledningar Fast pris eller timpris, inga resekostnader Om- och tillbyggnader av hus utförs med ROT-avdrag Anlitas av Österskärs Vägförening, fler referenser finns F-skattesedel och Trygg-Hansa allriskförsäkring finns Marek Kania Byggservice Orionvägen 20B, Åkersberga. Tel: E-post:

13 mygardens.se Mi$ namn är Maria Y$ergård och jag är utbildad trädgårdsmästare. Jag hjälper dig gärna med trädgårdslösning inom nedanstående områden: Planering och rådgivning av din trädgård; förnya/förbä$ra den befintliga trädgården eller planering av en ny trädgård. Planerar ni försäljning av ert hus? Med små förbä$ringar kan din trädgård bli Dllgänglig och inbjudande inför visning. Trädbeskärning Skötsel av din trädgård; såsom busk- och häckklippning samt rensning av ogräs. De$a kan vara RUT- avdragsgillt. Kontakta mig gärna på valfri$ sä$ så hoppas jag kunna hjälpa dig med din trädgård! Maria Yttergård Garden AB Adress: Sågvägen 19, Åkersberga Tel: E- post: Facebook: mygardens I min roll som fastighetsmäklare strävar jag efter att erbjuda en hög personlig service, vara noggrann och alltid nå toppresultat. Engagemang är mitt ledord. Detta sammantaget gör att jag ofta får ut ett högre slutpris. Jag heter Peter och har under de senaste 5 åren haft förmånen att förmedla över 130 bostäder i Österskär. Min filosofi grundar sig på en mix av hårt arbete och genuint intresse för människor och deras behov. Jag vet att varje bostad har sin älsklingskund, den som faller platt för objektet och bara måste ha det. Detta är vad mitt arbete handlar om, att finna denna köpare! Varmt välkommen att kontakta mig för en värdering av din bostad! Peter Ek Mitt hjärta klappar för Österskär ADRESS: Stationsvägen 4, Åkersberga TELEFON: MAIL: Det är den perfekta lösningen när du vill trycka små upplagor i färg med hög kvalitet och till rimliga priser Vi är din självklara partner när det gäller produktion och tryck av visitkort, brevpapper, kuvert, foldrar och broschyrer, offertmappar, manualer, prislistor, produktblad, vykort mm. allt inom TRYCK Stenhagsvägen 47 i Åkersberga Tel:

14 OBS! Årets vägavgifter ska vara inbetalda senast den 29 maj 2015 Österskärs Vägförening Box 30, ÅKERSBERGA e-post: Layout & Original Susan Westin. Tryck: Diggiprint Digitaltryck i Åkersberga. Foto: Dieter Freimark, Stellan Sandström, Susan Westin. OBS! VIKTIG INFORMATION Till årsstämman är det viktigt att alla ni som är delägare av samma fastighet skriver under en fullmakt för att kunna delta i en ev. omröstning. Fullmakten lämnas vid årsstämman! Registrering mellan Österskärs VÄGFÖRENING Kallelse till föreningsstämma i Österskärsskolan 16 april 2015, kl 19:30

Österskärs VÄGFÖRENING

Österskärs VÄGFÖRENING OBS! Årets vägavgifter ska vara inbetalda senast den 31 maj 2014 Österskärs Vägförening Box 30, 184 21 ÅKERSBERGA e-post: info@osterskarsvagforening.se www.osterskarsvagforening.se Layout & Original Susan

Läs mer

Österskärs VÄGFÖRENING

Österskärs VÄGFÖRENING 30 km/tim är MAX HASTIGHET INOM HELA OMRÅDET! Österskärs VÄGFÖRENING Kallelse till föreningsstämma i Österskärsskolan onsdag 20 mars 2013, kl 19:30 Registrering av ombud och inlämnandet av fullmakt börjar

Läs mer

Österskärs VÄGFÖRENING Kallelse till föreningsstämma i Österskärsskolan 13 april 2016, kl 19:00

Österskärs VÄGFÖRENING Kallelse till föreningsstämma i Österskärsskolan 13 april 2016, kl 19:00 OBS! VIKTIG INFORMATION Till årsstämman är det viktigt att alla ni som är delägare av samma fastighet skriver under en fullmakt för att kunna delta i en ev. omröstning. Fullmakten lämnas vid årsstämman!

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Onsdagen den 28 mars 2012 klockan 19.00

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

Årsredovisning för. Rydbo Vägförening Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Rydbo Vägförening Räkenskapsåret Årsredovisning för Rydbo Vägförening Räkenskapsåret 2015-07-01-2016-06-30 Rydbo Vägförening 1(5) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Rydbo Vägförening avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-07-01-2016-06-30.

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening Dagordning 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Fastställande av röstlängd samt val av två rösträknare 4. Val av två justerare

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00

Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00 Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00 Mötets öppnande Robin Pattenden hälsar alla välkomna till föreningsstämman på Höllvikens bibliotek,

Läs mer

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 0BKallelse till Pixbo Vägförenings ordinarie föreningsstämma 2014 Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid 17 Mars 2014 klockan 19.00 Plats Pixbo Montessori

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Resarö Vägförening

Resarö Vägförening Kallelse till årsmöte Resarö Vägförenings medlemmar kallas till ordinarie årsmöte måndag 19 april 2010 kl 19.00 i Resarö Kapells Församlingsgård. Förslag till dagordning för ordinarie årsmöte 1. Fastställande

Läs mer

Årsstämma i Stenyxans Samfällighet. Måndag den 23 mars 2015 Klockan 19.00

Årsstämma i Stenyxans Samfällighet. Måndag den 23 mars 2015 Klockan 19.00 Årsstämma i Stenyxans Samfällighet Måndag den 23 mars 2015 Klockan 19.00 Dagordning 1 val av ordförande för stämman 2 val av sekreterare för stämman 3 val av två justeringsmän 4 styrelsens och revisorernas

Läs mer

78 st. fastighetsägare deltog i stämmoförhandlingarna enligt närvarolista. 4 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

78 st. fastighetsägare deltog i stämmoförhandlingarna enligt närvarolista. 4 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Närlunda Vägförening torsdagen den 29 oktober 2015, klockan 19.15 i Sånga Säby Hotell & Konferens, Ekerö. 78 st. fastighetsägare deltog i stämmoförhandlingarna

Läs mer

Resarö Vägförening 2009-02-25

Resarö Vägförening 2009-02-25 Kallelse till årsmöte Resarö Vägförenings medlemmar kallas till ordinarie årsmöte lördag 21 mars 2009 kl 10.00 i Resarö Kapells Församlingsgård. Förslag till dagordning för ordinarie årsmöte 1. Fastställande

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning Tillsammans kan vi hjälpas åt 4 Vem ansvarar för vad? 5 Prioritering av påbörjad snöplogning 6 Så kan du hjälpa till 7 Snö på egen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. för Ärla Samfällighetsförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. för Ärla Samfällighetsförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. för Ärla Samfällighetsförening Innehållsförteckning: Utförda arbeten under 2012. Styrelsen under 2012 Ekonomisk berättelse för 2012 Information till medlemmar

Läs mer

3 Val av ordförande för stämman Till ordförande valdes Kjell Blanklin. Anders Ekman var ordförande för paragraf 14-18.

3 Val av ordförande för stämman Till ordförande valdes Kjell Blanklin. Anders Ekman var ordförande för paragraf 14-18. Lagnövikens Samfällighetsförening (LSFF) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 20 april 2013. 1 Stämman öppnas Stämman öppnades av Samfällighetsföreningens ordförande Anders Ekman som hälsade

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Murgrönan Samfällighetsförening Sida 1-3 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Välkomna till årsstämma i Murgrönan Samfällighetsförening Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl 19.00. Plats: Samfällighetslokalen Blåklockevägen

Läs mer

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 5. Godkännande

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Falsterbo Vägförening c/o Bo Ejlertsson, e-post: fvf@falsterbovf.se

Falsterbo Vägförening c/o Bo Ejlertsson, e-post: fvf@falsterbovf.se Falsterbo Vägförening c/o Bo Ejlertsson, e-post: fvf@falsterbovf.se Kallelse till årsmöte i Falsterbo Vägförening Tisdag den 8 juli 2014 kl. 18.00 på Flommens Golfklubb, Falsterbo Efter årsmötet serveras

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 1 MOLLÖSUNDS 2016-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2016 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Resarö Vägförening 2011-02-28

Resarö Vägförening 2011-02-28 Kallelse till årsmöte Resarö Vägförenings medlemmar kallas till ordinarie årsmöte måndag 28 mars 2011 kl 19.00 i Resarö Kapells Församlingsgård. Förslag till dagordning för ordinarie årsmöte 1. Fastställande

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2013 2 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid 2014-05-24 kl 09.30

Läs mer

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel.

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel. Protokoll årsmöte 15 juli 2012 Kebals vägförening. Tid:10.00 Plats: Folkets hus Strömstad. Närvarande: Närvarolista är bilagd originalprotokoll. 1 Mötet öppnas av ordförande Per Thorsell och han gör en

Läs mer

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HELSINGBORG Organisationsnummer 716406-6610 STADGAR FÖR BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (antagna på ordinarie stämma den 30 mars 2008) Följer SFL 1 FIRMA Föreningens

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2014 för verksamhetsåret 2013.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2014 för verksamhetsåret 2013. KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2014 för verksamhetsåret 2013. Årsmöte äger rum i matsalen i Brunns skola Idrottshallen, Ingarö

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning Tillsammans kan vi hjälpas åt 4 Vem ansvarar för vad? 5 Prioritering av påbörjad snöplogning 6 Så kan du hjälpa till 7 Snö på egen

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Höllvikens vägförening nr 4 kallas härmed till ordinarie årsmöte för 2011.

KALLELSE. Medlemmarna i Höllvikens vägförening nr 4 kallas härmed till ordinarie årsmöte för 2011. KALLELSE Medlemmarna i Höllvikens vägförening nr 4 kallas härmed till ordinarie årsmöte för 2011. Tid: Onsdagen den 22 juni klockan 18.00 Plats: Sandeplanskolans högstadium, Samlingssalen Ärenden: 1. Mötets

Läs mer

HÖLLVIKENS VÄGFÖRENING NR 4 1(5)

HÖLLVIKENS VÄGFÖRENING NR 4 1(5) HÖLLVIKENS VÄGFÖRENING NR 4 1(5) PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HÖLLVIKENS VÄGFÖRENING NR4, ONSDAGEN DEN 22 JUNI 2016 KL. 18.00 I HÖRSALEN, F.D. HÖLLVIKENS BIBLIOTEK I HÖLLVIKEN 1 Ordföranden Lennart

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013

Årsmöteshandlingar 2013 KALLELSE Medlemmarna i Höllvikens vägförening nr 4 kallas härmed till ordinarie årsmöte för 2011. Tid: Onsdagen den 22 juni klockan 18.00 Plats: Sandeplanskolans högstadium, Samlingssalen Ärenden: 1. Mötets

Läs mer

Protokoll för Stens Samfällighetsförening ordinarie årsmöte Tors 17/3-2016

Protokoll för Stens Samfällighetsförening ordinarie årsmöte Tors 17/3-2016 Protokoll för Stens Samfällighetsförening ordinarie årsmöte Tors 17/3-2016 1. Mötet öppnades och ordförande Lasse Andersson hälsade alla välkomna. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet blev Lasse

Läs mer

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g INBJUDAN 2014-03-15 Till medlemmarna i Vidja Vägförening Härmed inbjuds du till Vidja Vägförenings medlemsmöte måndagen den 31 mars, klockan

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Stefan Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. ! 1 Hökerum - Öndarps Protokoll fört vid föreningsstämma med Hökerum Öndarps, 2016-09-17 Plats: Församlingshemmet Hökerum Närvarande: 41 medlemmar representerande 30 fastigheter 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson.

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson. Hulta Samfällighetsförening Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2011-06-15 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen justerades med punkt 12a val av ordförande

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2013-06-13 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 13 juli 2013 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

1. Avsiktsförklaring och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Velamsund 1:17 samt Velamsund 1.113.

1. Avsiktsförklaring och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Velamsund 1:17 samt Velamsund 1.113. Sommarbo Tegelö vägsamfällighetsförening Information om VS projektet, status oktober 2011 1. Avsiktsförklaring och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Velamsund 1:17 samt Velamsund 1.113. Styrelserna

Läs mer

Kallelse till 2017 års föreningsstämma

Kallelse till 2017 års föreningsstämma Sid 1 Kallelse till 2017 års föreningsstämma Kallelse till 2017 års stämma inklusive möteshandlingar Margretelunds vägförening kallar medlemmarna till sin tjugonionde ordinarie årsstämma. Dag och tid:

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening 2014-05- 17 Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening Tid och plats: Tisdag den 3 juni 2014 kl 1900 i församlingshemmet Olofstorp Dagordning, styrelsens förslag och verksamhetsberättelse

Läs mer

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA BERGSJÖPLATÅNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfällighetslokalen 2015-03-25 kl.1900 OBSERVERA!!! Om ni är två ägare till Er fastighet och endast en ägare kan komma till årsstämman, måste

Läs mer

Protokoll, Ordinarie Föreningsstämma

Protokoll, Ordinarie Föreningsstämma Protokoll. Ordinarie föreningsstämma 1 (6) Protokoll, Ordinarie Föreningsstämma 040818 1. Stämmans öppnande. Styrelsens ordförande hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppen. 2. Stämmans behöriga

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 814000-2653 Räkenskapsåret 2015-16 Innehåll: Resultaträkning Balansräkning Budget och utfall Tilläggsupplysningar HSVF-000117 1.1

Läs mer

Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet

Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet På vår hemsida hittar du mer information. www.kvarnberget.nu 1 Området Kvarnberget I Kvarnbergets samfällighet ingår 122 fastigheter och består av fristående hus,

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

FLAXENVIKS VÄGFÖRENING

FLAXENVIKS VÄGFÖRENING 1] Mötet öppnas Claes Ander hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2] Val av ordförande för mötet Claes Ljunggren valdes att leda årsmötet. 3] Val av sekreterare för mötet Anna Söderberg valdes att föra

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr:

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: Bilaga 3 till protokoll 2002-10-30 Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: 857202-6170 1 Firma Föreningens firma är Påfvelunds samfällighetsförening 2 Förvaltningsobjekt, grunderna för förvaltningen

Läs mer

ÅRSMÖTE 2010 VERKSAMHETSÅRET

ÅRSMÖTE 2010 VERKSAMHETSÅRET Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2010 VERKSAMHETSÅRET 20090501-20100430 Söndagen den 4 juli 2009 kl 14.00 (registrering från 13.00) Ankarskolans matsal, Träslövsläge DAGORDNING 1 Mötets öppnande

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och 2015 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2009

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2009 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 1 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2009 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: tisdag den 21 april 2009

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2013 VERKSAMHETSÅRET 2012-05-01 2013-04-30

Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2013 VERKSAMHETSÅRET 2012-05-01 2013-04-30 Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2013 VERKSAMHETSÅRET 2012-05-01 2013-04-30 Söndagen den 7 juli 2013 kl 14.00 (registrering från 13.30) Ankarskolans matsal, Träslövsläge Södra Näs och Nygårds

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

Närvarande Se närvaroförteckning (bilaga 1) Dagordningen föredrogs och godkändes. (bilaga 2) Till ordförande för årsstämman valdes Sterne Johannesson

Närvarande Se närvaroförteckning (bilaga 1) Dagordningen föredrogs och godkändes. (bilaga 2) Till ordförande för årsstämman valdes Sterne Johannesson Rödeby vägars samfällighet Protokoll fört vid årsstämma 2013 Tid 2013-03-18 18.30 Plats Rödeby kommunalhus Närvarande Se närvaroförteckning (bilaga 1) Årsstämmans öppnande Ordförande för Rödeby vägars

Läs mer

Ordinarie årsmöte 2014

Ordinarie årsmöte 2014 Dagordning: Ordinarie årsmöte 2014 TID: 2013-09-11 (torsdag) kl 19.00 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet 4. Val av två justerare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ärla Vägförening för året 2016

Verksamhetsberättelse för Ärla Vägförening för året 2016 Verksamhetsberättelse för Ärla Vägförening för året 2016 Styrelsen har under 2016 bestått av: Carl-Göran Bergman, Ordförande (mandat till 2017) Torgny Andersson, Kassör och Fastighetsregister (mandat till

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

Stadgar. Gislövs Vägförening

Stadgar. Gislövs Vägförening Stadgar Gislövs Vägförening STADGAR Sammanträdesdatum 2001-07-31 Sammanträdesledare Orvar Espert Ärende Kommun: l Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse, säte, sammansättning

Läs mer

Brottsförebyggande rådet. Trygghetsvandring. För en tryggare och vackrare utemiljö!

Brottsförebyggande rådet. Trygghetsvandring. För en tryggare och vackrare utemiljö! Brottsförebyggande rådet Trygghetsvandring För en tryggare och vackrare utemiljö! Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

Välkommen till Liegatan

Välkommen till Liegatan Välkommen till Liegatan - - - - - Hej och välkommen till ditt nya boende på Liegatan! Vi vill i denna mapp ge dig en kort presentation av samfälligheten samt lite information som kan vara bra att känna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2010 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Falsterbo Vägförening den 8 juli 2013 på Flommens GK, Falsterbo. Närvarande: se bifogad närvaroförteckning. Vägföreningens ordföranden Bo Ejlertsson hälsade

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening i OIK's klubblokal.

Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening i OIK's klubblokal. Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening 2013-04-16 i OIK's klubblokal. 1. Mötets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 2. Fastställande av dagordning/årsmötets

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

HEMMESTA SÖDRA VÄGFÖRENING

HEMMESTA SÖDRA VÄGFÖRENING HEMMESTA SÖDRA VÄGFÖRENING PROTOKOLL fört vid årsstämma 2010 med Hemmesta Södra Vägförening onsdagen den 15 september 2010. Närvarande från styrelsen; Richard Agmund Markus Sölvberg Britt-Marie Rasmussen

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2011 VERKSAMHETSÅRET 2010-05-01 2011-04-30

Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2011 VERKSAMHETSÅRET 2010-05-01 2011-04-30 Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2011 VERKSAMHETSÅRET 2010-05-01 2011-04-30 Söndagen den 3 juli 2011 kl 14.00 (registrering från 13.15) Ankarskolans matsal, Träslövsläge Södra Näs och Nygårds

Läs mer

KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING

KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING Verksamhetsåret 212 ÅRSREDOVISNING Sida 2 av 5 Styrelsen för Kållekärrs vägförening för härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1/1-31/12 212. STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Vårdkasens vägförening

Vårdkasens vägförening Orgnr: 717904-4727 Årsmöte Sida 1 (4) Datum 2008-03-18, kl 19.00-20.20 Plats Stockbygården 1. Öppnande av stämman: Styrelsens ordförande Ulf Gladh hälsade välkommen och öppnade stämman 2. Val av ordförande

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun Informationsmöte 12-04-04 Ek för Rydebäcks Gård Definitioner Gemensamhetsanläggning = En anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande a betydelse e för

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

Sandbybadets samfällighetsförening ÅRSMÖTES HANDLINGAR

Sandbybadets samfällighetsförening ÅRSMÖTES HANDLINGAR Sandbybadets samfällighetsförening ÅRSMÖTES HANDLINGAR 215 216 KALLELSE Sandbybadets samfällighetsförening har ordinarie föreningsstämma söndagen den 24 juli 216 kl 1. (Kaffe serveras från kl 9.3) Plats:

Läs mer

Skälby Tredje Samfällighetsförening. Årsstämma Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma

Skälby Tredje Samfällighetsförening. Årsstämma Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma Skälby Tredje Samfällighetsförening Bilaga 1 Årsstämma 2011 Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma Torsdagen den 17 mars kl 19.00 Picchus café Underlag till årsstämman

Läs mer

ÅBY-JURSLA VÄGFÖRENING Holms väg 10 616 30 ÅBY Postgiro 44 23 04-2

ÅBY-JURSLA VÄGFÖRENING Holms väg 10 616 30 ÅBY Postgiro 44 23 04-2 Ordinarie föreningsmöte 2015-04-23 Dagordning 1. Mötet öppnas och dagordningen godkänns 2. Mötet behörigt utlyst 3. Val av ordförande för mötet 4. Val av sekreterare för mötet 5. Val av två justeringsmän

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2011

NSSF Förvaltningsberättelse 2011 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2011 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Åke Josefsson, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Anders

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2015 VERKSAMHETSÅRET 2014-05-01 2015-04-30

Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2015 VERKSAMHETSÅRET 2014-05-01 2015-04-30 Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2015 VERKSAMHETSÅRET 2014-05-01 2015-04-30 Söndagen den 5 juli 2015 kl 16.00 (registrering från 15.30) Ankarskolans matsal, Träslövsläge Södra Näs och Nygårds

Läs mer