Trasig belysning ring direkt så lagas den fortare!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trasig belysning ring direkt så lagas den fortare!"

Transkript

1 Innehåll Några tankar 4 Föredragningslista 5-6 Så här används din vägavgift och statistik 7 Styrelsens berättelse 8 Utförd verksamhet 9-10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Året som gått Detta har vi gjort under året Långtidsplan och Framtida aktuella projekt Vid fel på vägbelysningen, telefon: , Trasig belysning ring direkt så lagas den fortare! Planerad verksamhet Förslag till budget Vägavgifter 20 Förseningsavgift 20 Ägarbyte 20 Vad gäller om vinterväghållning 21 Tänk på hur du placerar din soptunna 22 Propåer om felparkerade bilar 22 Din häck ska vara innanför tomtgränsen 22 Vårt gemensamma ansvar 23 Österskärs Vägförening Box 30, ÅKERSBERGA Tel: e-post: Ps. Denna broschyr innehåller viktig information för dig som fastighetsägare så spara den! 2 3

2 Några tankar om året som gått. Vi får oändligt med mail till vägföreningen. Det rör sig om flera tusen på ett år. Många skickar ett meddelande om trasig belysning eller att de flyttar och vill upphöra med medlemskapet. Det är många förändringar på fastighetsägandet med många nyinflyttade. Vad vi kan utläsa förstår inte alla vad ett medlemskap i en vägförening innebär och vem som är medlem, att det är en skyldighet för fastighetsägaren att betala vägavgiften m m. Lantmäteriet fastställde år 2002 i en förrättning en GemensamhetsAnläggning för Österskärsområdet som har beteckningen Tuna GA 4. De deltagande fastigheterna ska gemensamt stå för utförande och drift. I förrättningen finns angivet vilka fastigheter, vägar och grönområden m m som ingår i gemensamhetsanläggningen. Detta dokument, inklusive ändringar och kompletteringar måste hålla sig till och inte ta på sig andra uppdrag. En fastighet kan inte stå utanför utan ingår i anläggningen. Ägarna ansvarar för sin fastighet och vägföreningen ansvarar för vägmark. Vägföreningen äger dock ingen vägmark utan förvaltar den. Stämman är föreningens högsta beslutande organ och fastställer vad som skall göras det kommande året samt en långtidsplan på vad som bör ske i framtiden. För att kunna genomföra arbetet tar stämman beslut, för varje år, om en vägavgift/andel. Varje fastighet måste betala den avgiften enligt det andelstal som finns fastställ i debiteringslängden. Debiteringslängden finns på stämman där alla kan ta del av den. Fastighetsägaren har skyldigheter såsom att klippa häckar och buskar, beskära träd samt hålla sig innanför sin fastighetsgräns med soptunnor och brevlådor. Under 2014 genomförde föreningen en kampanj med information om hur man som fastighetsägare ska förfara, i syfte att få bättre siktförhållande. Det har blivit så mycket bättre. Tack för er hjälp! Nu har ett år gått sedan jag valdes till ordförande och det har varit sett roligt och intensivt år. Jag vill tacka styrelsens ledamöter för allt arbete ni lägger ner för att få vägföreningen att fungera. Det är ett oändligt antal timmar som ni lägger på föreningen. Jag vill också tacka alla fastighetsägare som hjälper till att hålla vårt vackra Österskär i ett njutbart skick. Låt oss alla som bor här se till att vi kör i 30 km på vägarna. Margareta Olin Ordförande Föredragningslista för ordinarie föreningsstämma den 16 april Stämman öppnas 2. Val av ordförande för stämman 3. Val av sekreterare för stämman 4. Upprättande av röstlängd 5. Fråga om föreningstämman blivit utlyst enligt stadgarna 6. Fastställande av föredragningslista 7. Val av två justeringsmän tillika valkontrollanter 8. Styrelsens berättelse för år Revisorernas berättelse för år Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter beträffande 2014 års förvaltning 11. Framställningar från styrelsen och medlemmarna (motioner), separat handling 12. Styrelsens förslag till arbetsplan för år Ersättningar till styrelse och revisorer 14. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 2015 samt fastställande av den framlagda debiteringslängden för Val av: a tre styrelseledamöter för två år (i tur att avgå: Margareta Olin, Ingrid Roslund samt Nils-Olov Lindberg) b c 5 styrelseersättare för ett år (i tur att avgå: Sten Ternström, Maria Nassikas, Jan Söderberg, Peter Nõu och Johan Andersson) Styrelseordförande för ett år 4 5

3 d val av en revisor för 2 år (i tur att avgå är Rickard Engberg) Så här användes din vägavgift Chart Title under 2014 e val av en revisorsersättare för 2 år (i tur att avgå är Peter Isaksson) f valberedning inför årsmötet 2015 (efter senaste årsmötet har valberedningen bestått av Lars Jonsson, sammankallande, Helene Ahlberg och Gösta Björklund) 16. Övriga frågor Avsä>ning Medlemsadm Arvoden Projekt Barmarksunderhåll Beläggningar 17. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering samt protokollets tillgänglighet för medlemmarna 18. Stämman avslutas Vägbelysning Vinterväghållning Grönområden Barmarksunderhåll Beläggningar Grönområden Vinterväghållning Vägbelysning Kostnadspost Projekt Arvoden kr/andel Kostnadspost Medlemsadm Avsä>ning kr/andel Barmarksunderhåll 420 Projekt 440 Beläggningar 440 Arvoden 60 Grönområden 275 Medlemsadm 160 Vinterväghållning 210 Avsättning 210 Vägbelysning 260 Summa 2475 Lite statistik st fastigheter 29, 2 km belagd väg, total belagd yta ca kvm 0,4 km grusväg 4 km gångbana med kantsten 2 km gångbana avgränsad med linje 1 km gång och cykelbana med kantsten 210 m separat belagd gång och cykelbana 1 km separat grusad gång- och cykelbana 94 st parkeringsplatser på 9 ställen 10 ha grönytor med gräsklippning 12 ggr/år. ( kvm) ca 770 st belysningsarmaturer med en förbrukning på kwh/år 6 7

4 Styrelsens berättelse verksamhetsåret 2014 Styrelsen för Österskärs Vägförening får härmed avge följande berättelse för verksamhet och förvaltning under år 2014 Styrelseledamöter: Styrelseersättare: Margareta Olin Ordförande Sten Ternström Stellan Sandström Vice ordförande Johan Andersson Ingrid Roslund Kassör Peter Nõu Nils-Olov Lindberg Sekreterare Jan Söderberg Lars-Åce Holm Vägmästare Maria Nassikas Revisorer: Rickard Engberg Anders Jilkén Revisorsersättare: Lars Jonsson Peter Isaksson Valberedning: Lars Jonsson, sammankallande, Helene Ahlberg och Gösta Björklund Sammanträden Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. Vägavgifter I enlighet med årsmötets beslut har uttaxeringen för år 2014 varit kr per andel. Entreprenörer Under året har nedanstående större entreprenörer anlitats för verksamheten: Beläggningar Trafikmarkeringar Träd- och buskrensning, gräsklippning Övriga barmarksarbeten Vinterväghållning Belysning Svevia AB Cleansol AB TIA Vaxholm AB Marek Kania Byggservice Nilsson Villabyggen AB G Lutteman Entreprenad, Frijo AB och Sunaru AB Nilsson Villabyggen AB och Stofar AB Perssons Schakt AB, Frijo AB Eon Försäljnings AB, One Nordic AB och Sunaru AB Utförd verksamhet 2014 Beläggningsarbeten Österskärsvägen, P-plats vid badet Österskärsvägen, delen Angantyrvägen - Heimdalsvägen Tunavägen, delen Generalsvägen Borgvägen Västra Banvägen, vid Montessori, 100 meter Östra Banvägen, delen Norra Åsvägen Eklidsvägen Rosendalsvägen, Östra Banvägen kurvan Allévägen, delen vid Borgvägen Badvägen, delen vid Generalsvägen Riddarvägen, delen från Heimdalsvägen 225 meter norrut Katarinavägen, sticken vid Strandvägen Södra Åsvägen, delen runt Perstorp Kvarnåsvägen, delen Österskärsvägen Linnévägen Vegavägen, delen Åkersbergavägen vändplan Uranusvägen, delen innan vändplan 40 meter Strandvägen, sticket mitt emot Strandängen Barmarksunderhåll och förbättringsarbeten Akuta reparationsåtgärder av sönderspolade gångvägar, diken och trummor samt röjningsåtgärder efter sommarens skyfall och blixtnedslag på ett flertal platser Grusning av gångvägar utmed Strandängen och Lindholmsviken Grusning av väg och P-plats i Perstorpsparken, p-plats på Borgvägen och vändplan i sticket Östra Banvägen Dikning och utbyte av vägtrummor på delar av Tunavägen, Sjövägen, Åkersbergavägen, Orionvägen, Andromedavägen, Eklidsvägen, Norra Åsbrinken, Norra Åsvägen och Östra Banvägen Renoverig av dagvattenledning i Kvarnåsvägen delen Linnévägen 200 meter västerut Reparation av skyltar och vägmärken samt klottersanering Renovering av gångväg vid Perstorpsparken och mycket övriga reparationsarbeten efter sommarens skyfall. Potthålslagningar och kantläggningar Trafikmätningar Vägbelysning Drift och underhållsarbeten Nya extra armaturer på Hödervägen, Generalsvägen och Sättravägen Riktning av belysningsstolpar Klottersanering Primagruppen/PG Produktion AB 8 9

5 Vinterväghållning Snöröjning, isrivning Halkbekämpning med flis Sandsopning med sandupptagning Översyn och fyllning av sandlådor Grönområden Gräsklippning av parkytor Vägrenar, slåtter, sly- och kantröjning Röjning av träd, häckar och buskage inom vägområdet Trädfällning och gallring vid Lindholmsviken och Borgvägen Beskärning av lönnalléer vid Generalsvägen och Riddarvägen Höjdröjning Trädbeskärning vid Generalsvägen. Särskilda projekt Breddning av gångbana till gångoch cykelbana, på Tunavägen, delen Österskärsskolan Generalsvägen Breddning av gångbana till gång- och cykelbana, på Östra Banvägen, delen kurvan Tuna station Nybyggnad av gång- och cykelbana Generalsvägen, delen Tunavägen Stallstigen Ombyggnad och färdigställande av vägbelysning på Idrottsbacken, Stråkvägen och Katarinavägen, samt ny belysningscentral vid tennisbanan Nya gång- och cykelvägen på Östra Banvägen

6 Resultaträkning 2014 Utfall Budget Utfall År 2014 År 2014 År 2013 Intäkter Vägavgifter Övriga intäkter (Not 1) Summa intäkter Kostnader Arvoden, styrelse, revisorer Administration Barmarksunderhåll (Not 2) Beläggningar Grönområden Vinterväghållning (Not 3) Vägbelysning, drift och underhåll Projekt: Vägbelysning (Not 4) Projekt: GC-banor, nybyggnad och breddn. (Not 5) Balansräkning 2014 Utfall Utfall År 2014 År 2013 Tillgångar Övriga fordringar (Not 6) Förutbetalda kostnader (Not 7) Plusgiro och bank Summa tillgångar Skulder och eget kapital Leverantörskulder (Not 8) Övriga skulder (Not 9) Upplupna kostnader (Not 10) Balanserat resultat Underhålls- och förnyelsefond Årets resultat Summa skulder och eget kapital Summa kostnader Årets resultat Avsättningar Underhålls- och förnyelsefond Resultat efter avsättning Styrelsens kommentarer till balansräkningen 2014 Not 6) Fordran slitageavgifter samt anslutningsavgifter Not 7) Hyra avseende kvartal Not 8) Leverantörskulder där större delen avser dikningsarbeten och GC-arbeten Not 9) Depositioner slitage Not 10) Eon, Nilssons Villabyggen samt bokföring/bokslut Österskär i mars 2015 Styrelsens kommentarer till resultaträkningen 2014 Not 1) Ökningen av intäkter beror på erhållen slitageavgift från SL för ersättningstrafik med bussar med kr Not 2) Ökningen av kostnaderna beror på bl a skyfallet och därmed ökade investeringar i dikning- och dräneringsarbeten Not 3) Skillnaden mellan budget och utfall beror på det gynnsamma vintervädret 2014 Not 4) Skillnaden mellan budget och utfall beror på att Eon:s kabelprojekt på Vegavägen och Neptunivägen ej är färdigställt Not 5) Ökning av kostnaderna beror på beslut om breddning av gångbana Östra Banvägen. ( kr) Margareta Olin Stellan Sandström Ingrid Roslund Nils-Olov Lindberg Lars-Åce Holm Jan Söderberg, adjungerad 12 13

7 Året som gått Detta har vi gjort under året År 2014 har varit ett händelserikt och krävande år för vår vägförening. Årets stora händelser var SL:s stängning av Roslagsbanan p g a utbyggnad och därmed ersättningstrafik med bussar som orsakade stora störningar i trafiken, med bl a anmälningar till Miljö- och hälsoskyddsämnden för buller och skakningar i närliggande hus. Åskvädren med skyfall och blixtnedslag går till historien i intensitet och som orsakade stora erosionsskador med problem för vägföreningen och fastighetsägare. Föreningen fick akut åtgärda skador under 2 månader som kostade 100-tusentals kronor extra utöver planerade arbeten. Bilägare i Södra Österskär fick även sina biltak sönderslagna av hagel. Ett av ovädren i Österskär omnämndes i radions väderrapport och i SMHI:s månadstidning som exceptionellt häftiga. Eons högspänningskabelprojekt genom Österskär skapade störningar, och är ännu inte färdigbyggt. Även Roslagsvattens relining av vattenledningarna skapade trafikstörningar. De stora projekt som vi hade 2014 var utbyggnad av gång- och cykelbanorna. På Östra Banvägen har trottoaren längs järnvägen breddats till gång- och cykelbana, liksom Tunavägen från Österskärsskolan till Generalsvägen. På Generalsvägen, delen Tunavägen Stallstigen, har nybyggnad av gång- och cykelbana utförts. Dessa investeringar är avsedda för att öka trafiksäkerheten för barnen som går och cyklar till Österskärsskolan. Vid föreningsstämman fanns önskemål om att omprioritera medel från Generalsvägens gång- och cykelbana till byggande av belysning av stigen genom Kvarnbergsskogen. Eftersom denna stig inte är intagen i förrättningen år 2002 som vägföreningens ansvar, så avråddes vi av Lantmäterienheten att utföra denna belysning. Försök pågår nu att få kommunen, som är markägare, att finansiera denna. På grönområdena utfördes beskärning av de stora lönnarna på Generalsvägen och även av blodslönnsallén på Riddarvägen. Dessutom gjordes slyrensningar utmed våra vägar. Här kan det vara på plats att be er fastighetsägare att hålla efter era häckar och växtlighet mot vägarna. Ny vägbelysning har färdigställts på Idrottsbacken, Stråkvägen och Katarinavägen, samt ny belysningscentral byggts vid tennisbanans transformatorstation. Vi har haft ett flertal möten med kommunen om frågor som berör oss angående Åkersberga centrums omvandling och vägföreningen blir inblandad, detaljplaner, dagvattenhantering, bygglovsärenden, parkeringsövervakning och vad som kommer att hända i samband med framtida trafikomläggningar och ev övertagande av vägar till kommunalt ansvar och som naturligtvis kommer att påverka vår vägförening. Arbetet med den nya hemsidan fortsätter. Vi har ett omfattande administrativt arbete inom styrelsen med fastighetsregister, andelstalsförändringar m m. Arbeten som hänger samman med fortsatta avstyckningar, nya fastigheter som byggs, säljs och ändrar karaktär och omfattning. Vägföreningen efterlyser därför en juridiskt kunnig person, som skulle kunna bistå styrelsen i rättsliga frågor. Endera som styrelsemedlem, som är av högsta prioritet, men annars som en, till vägföreningen, närstående konsult. Som det nu är så får styrelsen ägna sig åt oproportionellt mycket tid till frågor av juridisk karaktär, som ofta får konsulteras genom utomstående. SÄKRARE SKOLVÄG! För att öka trafiksäkerheten vid Österskärsskolan, ändrar Vägföreningen trafikriktningen i avstigningsslingan vid Österskärskolan Korsningen Borgvägen Tunavägen belastas med mycket stor trafik av bilar och barn som cyklar och går. Trafiktoppen är störst i morgonrusningen till Österskärsskolan och till Tuna förskola. Risken för olyckor med skolbarn inblandade är stor. Siktförhållanden är inte det bästa då korsningen Tunavägen-Borgvägen ligger på ett krön. Ändring av trafikriktning i avstigningsslinga För att minska belastningen av trafiken, vid Österskärsskolan och få en säkrare trafikmiljö under morgonrusningen i korsningen, ändrar vi trafikriktningen vid och i avstigningsslingan, så att infart till slingan blir närmast skolan och utfart vid parkeringen. Sedan leds trafiken mot Generalsvägen och vidare. Skoldagar ÖSTERSKÄRSSKOLAN Genomfartsförbud av fordon från Generalsvägen till Borgvägen på Tunavägen kl skoldagar. Vi uppskattar att trafiken i korsningen Tunavägen Borgvägen minskar med 40%. Genomförandet utförs måndagen den 12 januari 2015 Vi ber er vara observanta på skyltningen! På Österskärs Vägförenings vägar gäller 30 km/tim! Vi fick ett mail: Hej. Har ännu en morgon vittnat om att fler och fler barn släpps av pga kö, folk kör om och kör nästan på de avsläppta barnen Skoldagar Tunavägen Ej genomfart. Skoldagar Generalsvägen Vi har genomfört en trafikomläggning Österskärs Vägförening vid Österskärsskolan för att epost: göra barnens väg till skolan säkrare. Trots detta har vi fått flera mail... Vi uppmanar därför alla föräldrar att iaktta större försiktighet när ni lämnar av era barn. Blixtnedslag vid Borgruinen.

8 Långtidsplan Styrelsen har under året arbetat med att uppdatera en 10-årsplan. De framtida projekten kommer att kräva årliga avsättningar för att kunna genomföras. Långtidsplan/Investeringar Enligt tidigare stämmobeslut och för att följa samfällighetslagen arbetar styrelsen aktivt med att ta fram en långtidsplan på investeringar utöver normal drift och underhåll. Som underlag för framtagandet har bl a använts Förslag till handlingsprogram för Österskär (Stadsarkitektkontoret ). Vägar/Trafiksäkerhetsåtgärder Ett flertal vägar föreslås få gångbana eller gång- och cykelbana. Åtgärda siktproblem i ett flertal korsningar. Ombyggnad av Y-korsningar. Hastighetsdämpande ombyggnad av övergångställen. Vägbelysning Utbyte av trästolpar, till stål samt jordkabel, görs i samband med att Eon utför ombyggnad av det gamla luftburna nätet. Östra Banvägen delen Generalsvägen Södra Åsvägen: Nyanläggning av belysningsstolpar. Gångstigen Riddarvägen Österskärsskolan, vid Kvarnberget: Nyanläggning av belysningsstolpar. Beroende om vi får ansökt bidrag från Österåkers kommun, vilken äger marken. Nyinstallation/ombyggnad av elcentraler. Utflyttning av centraler från Eons transformatorstationer. Framtida aktuella projekt och ombyggnader Nybyggnad av gångbana på Österskärsvägen från Angantyrvägen till Havsbadet Nybyggnad av gångbana på Generalsvägen mellan Österskärs Station och f d Trädgårdsmästeriet Nybyggnad av gångbana på Andromedavägen Nybyggnad av gångbana mellan Södra Åsvägen och Generalsvägen Nybyggnad av gång- och cykelväg utmed Sätterfjärden på Vägföreningens del öster om Sjövägen mot Margretelundsvägen Bygga förhöjda övergångsställen Totalöversyn med beivrande av felaktigt placerade häckar, plank och stödmurar som inkräktar på vägområdet Fortsatt översyn av dräneringen på vägområdet gällande dikning, trummor och brunnar Kontrollera att dagvatten inte rinner från fastighetsinfarter ut på våra vägar För att hantera större kostsamma arbeten föreslås att finansiering görs via årliga avsättningar för investering Styrelsens förslag för Avsättning till vägar/trafiksäkerhetsåtgärder 380 tkr/år Avsättning till vägbelysning 180 tkr/år Avsättning till dagvatten, ledningar och diken 100 tkr/år Avsättning till grönområden 100 tkr/år Dagvatten/diken/dränering Förbättringar av dagvattenhanteringen inom hela Österskärsområdet. Dikning, trumbyten och översyn av dagvattenbrunnar. Grönområden Inventering av kondition och upprättande av åtgärdsplan för grönytor Beskärning av alléer Lindholmsviken, förbättring av gräsytor Perstorpsparken, fortsatt förbättring av gräsytor, trädbeskärning Övriga gräsytor, förbättring 16 17

9 Planerad verksamhet 2015 Beläggningsarbeten Nya toppbeläggningar Barmarksunderhåll Vägbanereparationer, potthålslagningar, motlägg mot asfaltkanter. Dikning och kantskärning. Rensning och utbyte av trummor Översyn, klotterborttagning och utbyte av skyltar. Grusning av gångvägar Grönområden Röjning av träd, häckar och buskage som utbreder sig på vägområdet Vägrenar, slåtter, sly- och kantröjning Gräsklippning av parkytor Höjdröjning Vinterväghållning Snöröjning Halkbekämpning Fyllning av sandlådor Sandupptagning Vägbelysning Drift. Underhåll Fortsatt utbyte av trästolpar till stålstolpar i samband med att Eon utför markabelförläggning på. Ombyggnad av elcentraler och tändsystem. Utbyte av tre trästolpar på Strandvägen till stålstolpar, samt förläggning av jordkabel. Nybyggnad, ombyggnad/projekt Nybyggnad av trottoar Generalsvägen, delen Tunavägen Badvägen Upphöjt övergångsställe på Tunavägen vid Borgvägen och Åkersbergavägen Förslag till budget 2015 Intäkter Vägavgifter 2034 andelar á 2 700,00 kr Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Barmarksunderhåll Beläggningsarbeten Grönområden, (gräsklippning och röjning) Vinterväghållning Vägbelysning, drift och underhåll Projekt: Vägbelysning (se planerade arbeten) Projekt: Trottoar Generalsvägen(se planerade arbeten) Administration* Arvoden till styrelse och revisorer Avsättning till underhålls- och förnyelsefond Summa kostnader *Arbetsgivareavgifter, kontorsmaterial, hyror, medlemsadministration, bokföringstjänst m m Styrelsen föreslår: Förslaget till budget för 2015 fastställes Den framlagda debiteringslängden fastställes med en utdebitering av kronor/andel Kostnaderna inom ramen för budgeten får omfördelas 18 19

10 Vägavgifter Fastigheternas andelstal har fastställts genom beslut av Lantmäterimyndigheten vid förrättning Beslutet omfattar andelstal för fastigheter och lägenheter samt särskilda andelstal för fastigheter med någon form av utökad trafikmängd: Permanentbostadsfastighet (villor, radhus, kedjehus) = andelstal 1,0 Permanentbostad med direktutfart till statlig eller kommunal väg = andelstal 0,7 Fritidsbostadsfastighet = andelstal 0,8 Fritidsbostad med direktutfart till statlig eller kommunal väg = andelstal 0,56 Obebyggd tomt = andelstal 0,2 Lägenheter i flerfamiljshus = andelstal 0,8/lgh Dito med direktutfart till statlig eller kommunal väg = andelstal 0,56/lgh Lägenhet i seniorboende eller motsvarande = andelstal 0,6/lgh För övrig verksamhet (företag, skolor, daghem, marinor, serviceanläggningar, badplatser mm) har andelstalen fastställts efter den trafikmängd som verksamheten genererar. Omprövning av andelstal beslutas fortlöpande av styrelsen efter förrättningsbeslut. Avgiften per andel bestäms genom att budgeterat behov av medel divideras med antalet andelar i föreningen. Avgiften fastställs på årsstämman. Förslaget från styrelsen är en höjning av avgiften för 2015 till kr per andel. Inbetalningsavi för vägavgiften avseende år 2015 skickas ut direkt efter stämman för inbetalning SENAST den 29 maj Bankgiro: Vad gäller om vinterväghållning? Vägar samt gång- och cykelbanor snöröjs vid ca 3 cm snödjup vid fuktig snö och vid ca 5 cm med torr snö Sandning sker alltid efter snöplogning Sandning utförs i huvudsak med flis, ren saltning förekommer inte Entreprenören ansvarar för att vinterväghållningen utförs på ett sådant sätt att trafiksäkerhet och god framkomlighet upprätthålls Regler för att underlätta snöröjningen: Parkera inte fordon på vägar och vändplaner, bilar skall vara parkerade på den egna fastigheten Postlådor som får en törn vid snöröjning ersätts inte om de står på vägmark Soptunnor skall vara placerade på egen fastighet, utom på tömningsdagen Snö från den egna tomten får inte läggas ut på vägområdet Förseningsavgift Om betalning av vägavgift inte erlagts senast den 29 maj 2015 debiteras en dröjsmålsavgift på 100 kr. Vägavgiften är en prioriterad fordran varför obetald avgift kan komma att överlämnas till Kronofogden för indrivning. Ägarbyte Medlem som äger fastighet är ansvarig för att vägavgiften betalas för kalenderåret Fakturan på vägavgiften kommer sändas till den Lantmäteriet har registrerats som lagfaren ägare. TIPS: Skotta och lägg plogvallen i din infart i den riktningen snöplogen tog, alltså om du står vänd mot vägen ska du lägga snön till höger om infarten i snövallen för att inte få tillbaks snön vid nästa plogtillfälle. Se aktuella åtgärder för vinterväghållningen på föreningens hemsida

11 Tänk på hur du placerar din soptunna Tunnan skall vara placerad på din tomt (utom på tömningsdagen). Tag reda på var din fastighetsgräns går. Foto: Stellan Sandström Propåer om felparkerade bilar Felparkerade bilar, skrotbilar och bilar som stått länge uppställda på vägar, parkeringsplatser och vändplaner är till stort besvär för Vägföreningen som väghållare. Österskärs vägar har max 24-timmars sammanhängande parkering. Vägföreningen samarbetar med kommunens parkeringsbolag, och kan avgiftsbelägga felparkerade bilar. Vid långtidsuppställning kan bilen transporteras bort genom kommunens försorg. Vårt gemensamma ansvar! Det finns vissa regler som gäller och som måste följas av oss alla för att vi ska uppnå målet om god trafiksäkerhet, framkomlighet och trivsel i vårt område: Respektera den lagstadgade hastigheten på 30 km/tim på våra vägar. Trafikförordningen med lokalt P-förbud gäller för föreningens vägar och vändplaner eftersom våra vägar är smala och inte dimensionerade för bilparkering. Om inget annat anges via vägmärken får ett fordon under vardagar parkeras högst 24 timmar i följd. Soptunnor skall vara placerade på egen mark, inte vägmark. Det är endast på tömningsdagen som tunnan skall dras ut mot vägen för tömning, för att sedan åter placeras på tomten. Om du behöver göra ingrepp på Vägföreningens vägar, tomtinfarter och vägdiken måste du kontakta föreningen för ett skriftligt medgivande. För- och efterbesiktning måste göras och bekostas av sökanden. Om byggnation planeras, som kräver tunga materialtransporter, kontakta Vägföreningen snarast för information om vad som gäller. Om det tillfälligt måste ske uppställning av container, borrutrustning till bergvärme etc på vägområdet ska först tillstånd beviljas av Vägföreningen. Vi ber om din hjälp med att rensa bort sly och klippa vägrenen utanför din tomt och håll trumman under infarten rensad från löv och annat. Häckar och annan växtlighet från egna tomten ska skötas av fastighetsägaren. Se skisserna. Postlådor ska placeras på egen tomtmark om det går, annars på tomtgränsen. Beskär enligt skissen! 4,6 m fri höjd 3,2 m fri höjd Vägbana Trottoar Dike Fastighetsgräns Din häck ska vara innanför tomtgräns Här syns hur häcken växt över tomtgränsen (blå pinne). Fastighetsägaren är skyldig att hålla häcken klippt så att den i sin helhet står på tomtmark, inte i dike eller vägmark. Bilden till höger är ett exempel på hur en häck inte får växa över gångväg. Minsta sikttriangel: Höjd mellan 80 till 200 cm över vägbanan ska vara fri från häckar, buskar, grenar eller anordningar som skymmer sikten mot korsande väg

12 Margot s sax och borste Allt inom städning, även frisör Gosia Kania Orionvägen 20B, Åkersberga Tel: Alla i Österskär bor sjönära Eftersom vi bor i Österskär och har genomfört över 200 försäljningar i området vet vi att närheten till bad- och båtliv värderas högt. Alla har en längtan till havet och på marknadsplatsen sjonara.se presenteras läget, känslan och den sjönära livsstilen bättre än någon annanstans. Sälja eller bara nyfiken på värdet? Välkommen! sjonara.se facebook.com/sjonara Byggservice & Trädfällning utföres i Österskär med omnejd Professionell och avancerad fällning med klättring vid hus och ledningar Fast pris eller timpris, inga resekostnader Om- och tillbyggnader av hus utförs med ROT-avdrag Anlitas av Österskärs Vägförening, fler referenser finns F-skattesedel och Trygg-Hansa allriskförsäkring finns Marek Kania Byggservice Orionvägen 20B, Åkersberga. Tel: E-post:

13 mygardens.se Mi$ namn är Maria Y$ergård och jag är utbildad trädgårdsmästare. Jag hjälper dig gärna med trädgårdslösning inom nedanstående områden: Planering och rådgivning av din trädgård; förnya/förbä$ra den befintliga trädgården eller planering av en ny trädgård. Planerar ni försäljning av ert hus? Med små förbä$ringar kan din trädgård bli Dllgänglig och inbjudande inför visning. Trädbeskärning Skötsel av din trädgård; såsom busk- och häckklippning samt rensning av ogräs. De$a kan vara RUT- avdragsgillt. Kontakta mig gärna på valfri$ sä$ så hoppas jag kunna hjälpa dig med din trädgård! Maria Yttergård Garden AB Adress: Sågvägen 19, Åkersberga Tel: E- post: Facebook: mygardens I min roll som fastighetsmäklare strävar jag efter att erbjuda en hög personlig service, vara noggrann och alltid nå toppresultat. Engagemang är mitt ledord. Detta sammantaget gör att jag ofta får ut ett högre slutpris. Jag heter Peter och har under de senaste 5 åren haft förmånen att förmedla över 130 bostäder i Österskär. Min filosofi grundar sig på en mix av hårt arbete och genuint intresse för människor och deras behov. Jag vet att varje bostad har sin älsklingskund, den som faller platt för objektet och bara måste ha det. Detta är vad mitt arbete handlar om, att finna denna köpare! Varmt välkommen att kontakta mig för en värdering av din bostad! Peter Ek Mitt hjärta klappar för Österskär ADRESS: Stationsvägen 4, Åkersberga TELEFON: MAIL: Det är den perfekta lösningen när du vill trycka små upplagor i färg med hög kvalitet och till rimliga priser Vi är din självklara partner när det gäller produktion och tryck av visitkort, brevpapper, kuvert, foldrar och broschyrer, offertmappar, manualer, prislistor, produktblad, vykort mm. allt inom TRYCK Stenhagsvägen 47 i Åkersberga Tel:

14 OBS! Årets vägavgifter ska vara inbetalda senast den 29 maj 2015 Österskärs Vägförening Box 30, ÅKERSBERGA e-post: Layout & Original Susan Westin. Tryck: Diggiprint Digitaltryck i Åkersberga. Foto: Dieter Freimark, Stellan Sandström, Susan Westin. OBS! VIKTIG INFORMATION Till årsstämman är det viktigt att alla ni som är delägare av samma fastighet skriver under en fullmakt för att kunna delta i en ev. omröstning. Fullmakten lämnas vid årsstämman! Registrering mellan Österskärs VÄGFÖRENING Kallelse till föreningsstämma i Österskärsskolan 16 april 2015, kl 19:30

Österskärs VÄGFÖRENING

Österskärs VÄGFÖRENING 30 km/tim är MAX HASTIGHET INOM HELA OMRÅDET! Österskärs VÄGFÖRENING Kallelse till föreningsstämma i Österskärsskolan onsdag 20 mars 2013, kl 19:30 Registrering av ombud och inlämnandet av fullmakt börjar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för MYGGENÄS VÄG- OCH SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Organisationsnummer: 853300-3938

ÅRSREDOVISNING. för MYGGENÄS VÄG- OCH SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Organisationsnummer: 853300-3938 ÅRSREDOVISNING för MYGGENÄS VÄG- OCH SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Organisationsnummer: 853300-3938 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-04-01 2014-03-31 Innehåll Sida Verksamhetsberättelse

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Svinninge Vägförening SvVF 2015 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Styrelsen för Svinninge Vägförening lämnar här ekonomisk redovisning för

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

Bulletinen. Styrelsearvoden i fokus så jobbar REVs medlemsföreningar. Kongress & Förbundsstämma. Grönområde. Nye Lantmätare. Välkommen till.

Bulletinen. Styrelsearvoden i fokus så jobbar REVs medlemsföreningar. Kongress & Förbundsstämma. Grönområde. Nye Lantmätare. Välkommen till. Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 1 2015 Anmäl dej till! VÅRENS kurser! Styrelsearvoden i fokus så jobbar REVs medlemsföreningar Möt REVs Nye Lantmätare Välkommen till Kongress

Läs mer

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2012 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2012 och

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA 2013

FÖRENINGSSTÄMMA 2013 Hemsida: E-post: www.gise.se foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING MEDLEMMARNA KALLAS HÄRMED TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2013 LÖRDAGEN DEN 18 MAJ 2013 KL 11.00 I VÄSTERLJUNGS SOCKENSTUGA Kaffe

Läs mer

En fullmaktsblankett ligger sist i årsmöteshandlingarna för den som inte kan komma till stämman och vill låta sig företrädas av ombud.

En fullmaktsblankett ligger sist i årsmöteshandlingarna för den som inte kan komma till stämman och vill låta sig företrädas av ombud. Bästa medlem i Dyviks samfällighetsförening! Kallelse till årets stämma i bifogas. Enligt föreningens stadgar skall årsmöteshandlingarna hållas tillgängliga på angiven plats (hos styrelsens sekreterare).

Läs mer

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

Kallelse till Ordinarie Stämma Onsala Sevedalens Samfällighetsförening

Kallelse till Ordinarie Stämma Onsala Sevedalens Samfällighetsförening Kallelse till Ordinarie Stämma Onsala Sevedalens Samfällighetsförening Datum: Torsdagen den 27 mars 2014, klockan 19.00 (18.30) Plats: Aulan i Kapareskolan, Håkullavägen, Onsala. OBS! Mötet börjar 19.00

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 Blåsippsbackens Samfällighetsförening Årsstämma Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 i Björnbodaskolans matsal, Skogsnävegränd 1-3 Kaffe serveras från kl. 18.30 Observera

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Heta frågor: fibernät, bergvärme och nyplantering av träd

Läs mer

Välkomna till området!

Välkomna till området! Välkomna till området! Vi hoppas att ni skall trivas med oss grannar och känna stolthet över ert boende och våra gemensamma anläggningar. Förutom att ni skaffat er en egen täppa, så är ni nu delaktiga

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Bulletinen. Fullsatt i Borås. när REV kongressade sid 6-17. fler än 11 000 medlemmar. Dags att röja i vägområdet. Förenklingar i anläggningslagen

Bulletinen. Fullsatt i Borås. när REV kongressade sid 6-17. fler än 11 000 medlemmar. Dags att röja i vägområdet. Förenklingar i anläggningslagen Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 2 2015 Anmäl dig till! HÖSTENS kurser! Nu har REV fler än 11 000 medlemmar sid 25 Dags att röja i vägområdet men tänk på säkerheten sid 22-23

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Att bo i kvarteret Sädeskornet

Att bo i kvarteret Sädeskornet Att bo i kvarteret Sädeskornet Trivselregler, Fakta och Upplysningar mm. från Styrelsen för Sädeskornets samfällighetsförening. Vårt fina bostadsområde Styrelsen 2015 Ordförande: Lars Lennartsson nr 229

Läs mer

Bulletinen. God Jul & Gott Nytt År! Dagvatten diskuteras i Vellinge. Oseriösa. företag. Vårens kurser. Klara nu: Se upp för

Bulletinen. God Jul & Gott Nytt År! Dagvatten diskuteras i Vellinge. Oseriösa. företag. Vårens kurser. Klara nu: Se upp för Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 4 2013 God Jul & Gott Nytt År! Se upp för Oseriösa Dagvatten diskuteras i Vellinge Klara nu: Vårens kurser företag 1 Bulletinen Nr 4 2013 Uno

Läs mer

Plats: Riksbyggens samlingslokal bakom spelbutiken, genom passagen från Katarinaplanen Sallerupsvägen 87.

Plats: Riksbyggens samlingslokal bakom spelbutiken, genom passagen från Katarinaplanen Sallerupsvägen 87. ÅRSMÖTE 2006... men även annan viktig information. Torsdagen den 16 mars. Tider se nedan. Plats: Riksbyggens samlingslokal bakom spelbutiken, genom passagen från Katarinaplanen Sallerupsvägen 87. Kvällens

Läs mer

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Denna informationsskrift är sammanställd av styrelsen för Tygelsjö Norra Samfällighetsförening. Syftet är att hålla medlemmarna informerade om allt som rör föreningens

Läs mer

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas.

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. KALLELSE Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. Även propositioner

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Ta inga onödiga risker

Ta inga onödiga risker Riksförbundet Enskilda Vägar DE ENSKILDA VÄGHÅLLARNAS EGEN ORGANISATION Ta inga onödiga risker BLI MEDLEM NU Rättshjälp ger råg i ryggen sid 7 Reda ut vad som är rätt och ta strid för det sid 5 Medlemsförsäkring

Läs mer

Bulletinen. Styrelsens ANSVAR med lagen i ryggen. Äldsta Vägtrumman Olsfors-Östra Hunghult

Bulletinen. Styrelsens ANSVAR med lagen i ryggen. Äldsta Vägtrumman Olsfors-Östra Hunghult Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 4 2014 Styrelsens ANSVAR med lagen i ryggen Busstransfer! Anmälan öppen! REVs Stämma Grand Hotell i Borås 14-15 mars 2015: Seminarier Hearing

Läs mer

Bulletinen. Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 2 2009

Bulletinen. Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 2 2009 Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 2 2009 REV uppmanar Vägverket omarbeta projektet Enskilda vägar i framtiden Allemansrättens möjligheter och problem Så tar ni vägsamfälligheten

Läs mer