ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening"

Transkript

1

2 ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening Dagordning 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Fastställande av röstlängd samt val av två rösträknare 4. Val av två justerare 5. Styrelsens och revisorernas berättelse 6. Ansvarsfrihet för styrelsen 7. Framställan från styrelsen Fastställande av stadgeändringar antagna på extrastämman 5 dec 2012 Beräknad kostnad för underhåll av vägar Fråga om årsmötet kan besluta om att söka statsbidrag för vägunderhåll

3 fortsättning dagordning: 8. Ersättning till styrelsen och revisorerna 9. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd 10. Val av styrelse (ledamöter), ordförande och suppleanter 11. Val av två revisorer och en suppleant 12. Val av valberedning 13. Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt 14. Avslutande av årsmöte Kallelsen skickades 24 mars samt lades ut på hemsidan Anser stämman att mötet är behörigen utlyst?

4 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Fastställande av röstlängd samt val av två rösträknare 4. Val av två justerare 5. Styrelsens och revisorernas berättelse 6. Ansvarsfrihet för styrelsen 7. Framställan från styrelsen Fastställande av stadgeändringar antagna på extrastämman 5 dec 2012

5 Stadgeändringar Stadgeändring kan ske först efter två genomförda stämmor där ändringarna fastställs på den första och antas på den andra stämman. Kommande stadgeändringar är fastställda vid extrastämman 5 dec 2012.

6 Förslag till ändring i 7 Befintlig: Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst tre (3) veckor före sammanträdet. Nytt förslag: Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst två (2) veckor före sammanträdet Bakgrund Då mycket händer inom föreningen som kräver snabbare beslutshantering än tre veckor. För att styrelsen ska kunna hantera frågor som kräver styrelsebeslut behöver kallelsetiden kortas ner en vecka. Bruklig tid för kallelse till styrelsemöte är två veckor.

7 Förslag till ändring i 13 Befintlig: Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det att kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Nytt förslag: Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen upprätta och på föreningsstämma framlägga debiteringslängd utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Bakgrund Mycket hinner ske på fyra veckor, kostnadsförändring, ändring av andelstal samt ägarbyte av fastighet. Den kan justeras ända fram till stämman, men den fastställs alltid på stämman.

8 Förslag till ändring i 14 Befintlig (2 ställen): per post till fastighetsägarens folkbokföringsadress och genom föranmäld e-postadress. Nytt förslag: per post till fastighetsägarens folkbokföringsadress eller genom föranmäld e-postadress. Bakgrund Istället för att skicka post som kostar porto, kuvert mm så kan de medlemmar som vill få handlingarna till e- postadress. Det finns inget lagkrav på att en förening som vår behöver skicka per post.

9 Förslag till ändring av stadgar 19.(ny) Informationsskyldighet Vid ägarbyte skall säljaren anmäla försäljning och nya ägare till föreningen samt informera de nya ägarna om föreningen och dess stadgar. Nya ägare skall i sin tur kontakta föreningen omgående efter tillträdet för välkomnande och säkerställning av nödvändig information. Medlem skall omgående meddela förändring som kan medföra förändring av andelstal till föreningen t.ex. användningssätt för bostad ändras stadigvarande från fritidsboende till helårsbostad eller vice versa, obebyggd tomt bebyggs med helårs eller fritidsbostad eller annan trafik som uppkommer eller upphör från en fastighet. Vid nybyggnation på tomt skall ägaren av fastigheten kontakta föreningen då fastighetsägaren ansvarar för att trumma nedlägges under infart till fastigheten. Om en medlemsfastighet har delägare med olika adresser skall styrelsen informeras till vilken av adresserna fakturor skall skickas. Bakgrund: För att säkerställa att rätt ägare får rätt information. Lantmäteriet ligger efter ca tre veckor i sin administration. Det är fastighetsägarens skyldighet att lägga ner trumma. Det är inte brukligt att skicka fakturan till mer än en adress. Det finns risk för dubbelbetalning exempelvis så godkänner faktureringsprogram inte fakturor till två adresser.

10 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Fastställande av röstlängd samt val av två rösträknare 4. Val av två justerare 5. Styrelsens och revisorernas berättelse 6. Ansvarsfrihet för styrelsen 7. Framställan från styrelsen Fastställande av stadgeändringar antagna på extrastämman 5 dec 2012 Beräknad kostnad för underhåll av vägar

11 Barmarksunderhåll, standard Hyvling av väg, 2 ggr/säsong Potthålslagning, 2 ggr/säsong Dammbindning, 1 ggr/säsong

12 Barmarksunderhåll, förstärkt Hyvling av väg, ytterligare 2 ggr/säsong Utläggning asfaltskross Rensning av vägtrummor Komplettering av vägtrummor Dikeshyvling Ev. akut lagning av väg

13 Väghyvel Sladdning av väg

14 Vinterunderhåll som i vintras 14 st snöröjningar 8 st sandningar Jourersättning Sandlådor inklusive påfyllnad

15 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Fastställande av röstlängd samt val av två rösträknare 4. Val av två justerare 5. Styrelsens och revisorernas berättelse 6. Ansvarsfrihet för styrelsen 7. Framställan från styrelsen Fastställande av stadgeändringar antagna på extrastämman 5 dec 2012 Beräknad kostnad för underhåll av vägar Fråga om stämman kan besluta om att söka statsbidrag för vägunderhåll

16 Statsbidrag Syftet är att bidraget skall gynna de transportpolitiska målen Föreningen bör ansöka om statsbidrag för att trafikverket skall bedöma om vi är bidragsberättigade. För att söka och erhålla bidrag krävs vissa åtgärder. Dessa är i sig redan tvingande då förrättningens kvalitetskrav på underhållet ger att vi skall hålla vägarna i skick att erhålla statsbidrag. Vid tillsynen kommer trafikverket särskilt att titta på: Anslutning till allmän väg ur trafiksäkerhetssynpunkt Grusslitlager och beläggningsslitage Diken och kantskärning så att vatten inte blir stående på vägbanan Trummor ska vara rensade samt in- och utlopp ska fungera Röjning till normalt 2 meter från vägkant och 4,6 meter högt Bidraget ligger på 40% av planerad drift

17 8. Ersättning till styrelsen och revisorerna Föreslagen ersättning enligt tidigare år. Tidigare ersättning har varit lagd till totalt 30 tkr för styrelsen att fördela. Där 20 tkr föreslås fördelas mellan ledamöter och 10 tkr till styrelsen att besluta.

18 8. Ersättning till styrelsen och revisorerna 9. Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd

19 Inkomst och utgiftsstat alt 1 INKOMST- OCH UTGIFTSSTAT Alt 1 Budgeterade intäkter och kostnader för perioden INTÄKTER Medlemsintäkter avseende säsongen 2013/ ,00 TOTALA INTÄKTER ,00 KOSTNADER Kostnader för väghållning Barmarksunderhåll ,00 Vintervägunderhåll ,00 Summa kostnader för väghållning ,00 Bygger på en gynnsam säsong utan hänsyn till extrema vädersituationer eller arbeten i närområdet. Avsättningen till underhållsfond ligger på minimum av vad som anges i stadgarna 12 Övriga externa kostnader Förbrukningsinventarier och material ,00 Kontorsmaterial och trycksaker ,00 Kostnad för hemsida ,00 Porto ,00 Sammanträdeskostnader ,00 Avgifter för registerutdrag ,00 Kostnad för ändring av andelstal ,00 Bankavgifter ,00 Avgift organisationer , ,00 Löner och arvoden Arvoden ,00 Summa löner och arvoden ,00 Avsättning till underhållsfond ,00 TOTALA KOSTNADER ,00 Buffert ,00 Beräknat resultat 0,00

20 INKOMST- OCH UTGIFTSSTAT Alt 2 Inkomst och utgiftsstat alt 2 Budgeterade intäkter och kostnader för perioden INTÄKTER Medlemsintäkter avseende säsongen 2013/ ,00 TOTALA INTÄKTER ,00 KOSTNADER Kostnader för väghållning Barmarksunderhåll ,00 Vintervägunderhåll ,00 Summa kostnader för väghållning ,00 Övriga externa kostnader Förbrukningsinventarier och material ,00 Kontorsmaterial och trycksaker ,00 Kostnad för hemsida ,00 Porto ,00 Sammanträdeskostnader ,00 Avgifter för registerutdrag ,00 Kostnad för ändring av andelstal ,00 Bankavgifter ,00 Avgift organisationer , ,00 Löner och arvoden Arvoden ,00 Summa löner och arvoden ,00 Bygger på en gynnsam säsong med begränsad hänsyn till extrema vädersituationer eller arbeten i närområdet. Avsättningen till underhållsfond ligger på minimum av vad som anges i stadgarna 12 Styrelsen förordar alternativ 2 då vi saknar erfarenhetsvärde för denna tid och det gångna året visar på, för vägarna, ogynnsamt väder. Avsättning till underhållsfond ,00 TOTALA KOSTNADER ,00 Buffert ,00 Beräknat resultat 0,00

21 Debiteringslängd mot alt 1 DEBITERINGSLÄNGD TUTVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Beteckning: Haninge Tutviken GA:1 Förvaltning: Tutvikens Samfällighetsförening, org. nr Kommun: Församling: Haninge Österhaninge Totalt antal andelar (1) 145 Totalt belopp att utdebitera: Per andel (1) 1) kr kr 1) Styrelsens förslag till andel (1) är kr Vilket för respektive andelstal innebär i kr: Hela perioden Belopp per faktura 0,1 320 kr 160 kr 0,2 640 kr 320 kr 0, kr 560 kr 0, kr 800 kr 0, kr kr kr kr Vid fler än en adressmottagare per fastighet faktureras den som står överst på debiteringslängden. Senaste betalningdag för samtliga fastigheter föreslås till samt Utdebiterat belopp erläggs på föreningens bankgiro enligt information på erhållen faktura. Påminnelseavgift om 50 kr utgår vid påminnelse om försenad inbetalning. Dröjsmålsränta med en räntesats på 8 % över gällande referensränta utgår på förfallet belopp till dess att full betalning sker. OBS! Uttaxerade belopp som inte inbetalas efter en påminnelse kommer att överlämnas för utmätning ur medlemmens fastighet.

22 Debiteringslängd mot alt 2 DEBITERINGSLÄNGD TUTVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Beteckning: Haninge Tutviken GA:1 Förvaltning: Tutvikens Samfällighetsförening, org. nr Kommun: Församling: Haninge Österhaninge Totalt antal andelar (1) 145 Totalt belopp att utdebitera: Per andel (1) 1) kr kr 1) Styrelsens förslag till andel (1) är kr Vilket för respektive andelstal innebär i kr: Hela perioden Belopp per faktura 0,1 420 kr 210 kr 0,2 840 kr 420 kr 0, kr 735 kr 0, kr kr 0, kr kr kr kr Vid fler än en adressmottagare per fastighet faktureras den som står överst på debiteringslängden. Senaste betalningdag för samtliga fastigheter föreslås till samt Utdebiterat belopp erläggs på föreningens bankgiro enligt information på erhållen faktura. Påminnelseavgift om 50 kr utgår vid påminnelse om försenad inbetalning. Dröjsmålsränta med en räntesats på 8 % över gällande referensränta utgår på förfallet belopp till dess att full betalning sker. OBS! Uttaxerade belopp som inte inbetalas efter en påminnelse kommer att överlämnas för utmätning ur medlemmens fastighet.

23 8. Ersättning till styrelsen och revisorerna 9. Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd 10. Val av styrelse (ledamöter), styrelseordförande och suppleanter 6 STYRELSEVAL Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma Mandattiden för ledamot är två (2) år och för suppleant ett år. Första gången val äger rum skall två (2) ledamöter väljas på ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

24 Nuvarande styrelse Led sekreterare Linda Langen Åkerlund Led kassör Kristin Sundberg Led Michael Engström Led vägmästare Peter Ahlberg Led ordförande Kim Settergren Suppleant Leif Persson Suppleant Stefan Wååg Suppleant Åsa Svensson Suppleant Marie Waldenström STYRELSEVAL 1. Till ledamot på ett år väljs 2. Till ledamot på ett år väljs 3. Till ledamot på två år väljs 4. Till ledamot på två år väljs 5. Till ledamot på två år väljs 1. Till suppleant på ett år väljs 2. Till suppleant på ett år väljs 3. Till suppleant på ett år väljs 4. (Till suppleant på ett år) väljs Till ordförande på ett år väljs

25 8. Ersättning till styrelsen och revisorerna 9. Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd 10. Val av styrelse (ledamöter), styrelseordförande och suppleanter 11. Val av två revisorer och en suppleant 10 REVISION För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två (2) revisorer och en (1) suppleant. Nuvarande revisorer & suppleant Revisor Helena Kraft Revisor Andreas Söderstedt Suppleant Björn Sjölund Val av revisorer 1. Till revisor för ett år väljs 2. Till revisor för ett år väljs 3. Till revisorssuppleant för ett år väljs

26 8. Ersättning till styrelsen och revisorerna 9. Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd 10. Val av styrelse (ledamöter), styrelseordförande och suppleanter 11. Val av två revisorer och en suppleant 12. Val av valberedning En valberedning är en förtroendevald arbetsgrupp vars mål är att förbereda val av funktionärer (tex en styrelse) Valberedningens uppgift är att samla kandidater och om de har mandat jämföra kompetens och att om lämpligt förorda något alternativ. Val av valberedning två personer varav den ena som sammankallande. 1. I valberedning som sammankallande för ett år väljs. 2. I valberedning för ett år väljs.

27 8. Ersättning till styrelsen och revisorerna 9. Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd 10. Val av styrelse (ledamöter), styrelseordförande och suppleanter 11. Val av två revisorer och en suppleant 12. Val av valberedning 13. Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt Stadgar 20 Protokolljustering, tillgänglighållande Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna. Protokollet anslås på föreningens webbsida samt finns tillgängligt hos ordföranden.

28 8. Ersättning till styrelsen och revisorerna 9. Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd 10. Val av styrelse (ledamöter), styrelseordförande och suppleanter 11. Val av två revisorer och en suppleant 12. Val av valberedning 13. Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt 14. Avslutande av årsmöte

29

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING Rådgivningsavdelningen informerar om FÖRENING Gemensamhetsanläggning Anläggningssamfällighet SAMFÄLLIGHETS- Samfällighetsförening Villaägarnas Riksförbund 2012 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt

Läs mer

Samfällighetsförening

Samfällighetsförening Rådgivningsavdelningen informerar om Samfällighetsförening September 2011 Villaägarnas Riksförbund 2011 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

KALLELSE till Ordinarie Föreningsstämma i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2014-03-20

KALLELSE till Ordinarie Föreningsstämma i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2014-03-20 1 Norra Kopparmora Samfällighetsförening (Org. nr. 717912-4859, Säte: Värmdö) Medlemmarna i Norra Kopparmora Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid för stämman Datum: Torsdagen

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Att bo i kvarteret Sädeskornet

Att bo i kvarteret Sädeskornet Att bo i kvarteret Sädeskornet Trivselregler, Fakta och Upplysningar mm. från Styrelsen för Sädeskornets samfällighetsförening. Vårt fina bostadsområde Styrelsen 2015 Ordförande: Lars Lennartsson nr 229

Läs mer

Samfällighetsföreningen Ådalen

Samfällighetsföreningen Ådalen Samfällighetsföreningen Ådalen Kallelse och föredragningslista Ordinarie föreningsstämma 2015 Kvartersgården Stora Blå 27 maj 2015 Kl 19.00 Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i Samfällighetsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening.

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening. 1. 2. 3. 4. 5. STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION OCH STADGAR ALHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfälligheten omfattar 196 radhus av 3 olika typer (storlekar). UC I (undercentral)=förlikningsvägen 2-66, UC2=Förlikningsvägen

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Särö Väg- & Villaägareföreningar Kallelse till årsmöte Datum: Måndag 7 April 2014 Tid: 19.00 Plats: Säröhus Bilagor: Dagordning Uttaxering (förord till debiteringslängd) för räkenskapsåret 2014 Motioner

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Kallelse till a rssta mma

Kallelse till a rssta mma Bilaga Ärende nr Branäs Samfällighetsförening Kallelse till a rssta mma Medlemmar i Branäs Samfällighetsförening kallas till årsstämma den 1 november 2014, kl 11 13, i Branäs Fritidscenters lokaler Ski

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

för Fjällbergsvind ekonomisk förening

för Fjällbergsvind ekonomisk förening Sid 1(7) Grängesberg den 20 september 2007. STADGAR för Fjällbergsvind ekonomisk förening bildad enligt lag (1987:667) om Lag om ekonomiska föreningar skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer Bredbandsutbyggnad på landsbygden en jämförelse av olika föreningsformer Inledning Regeringen har i Bredbandsstrategi för Sverige, satt upp som mål att Sverige ska ha bredband i världsklass. Det innebär

Läs mer